Tìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội

Việt Nam là một nước có 76% dân số sống ở nông thôn. Trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thế kỷ qua, nông nghiệp luôn giữ vị trí quan trọng. Nền nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển vững mạnh và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nếu như trước đây chúng ta chỉ sản xuất đủ ăn thì hiện nay chúng ta đã trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan). Đạt được kết quả đó do nhiều yếu tố mang lại, trong đó có công rất lớn của ngành khuyến nông. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khuyến nông không thể thực hiện theo kiểu dội từ trên xuống, sản xuất mà không theo nhu cầu của thị trường, cốt làm sao sản xuất cho được nhiều sản phẩm. Chúng ta phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường, sản xuất những sản phẩm mà thị trường cần. Khuyến nông không chỉ chuyển giao TBKT cho nông dân mà còn phải nâng cao năng lực cho dân, giúp họ tự mình giải quyết các vấn đề khó khăn. Công tác khuyến nông hiện nay hoạt động kém hiệu quả một phần do trình độ nhận thức của nông dân còn kém, một phần do CBKN chỉ truyền đạt kiến thức cho nông dân mà không nghiên cứu nhu cầu thực tế của nông dân là gì, không thực sự đi sâu đi sát vào đời sống của dân. Điều đó đòi hỏi Nhà nước và các CBKN cần có các biện pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông hiện nay. Đông Anh là một huyện ngoại thành của Hà Nội. Trong những năm qua, công tác khuyến nông đã có nhiều cố gắng để nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên Trạm khuyến nông huyện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của bà con nông dân để phát triển ngành nông nghiệp hơn nữa, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có của huyện. Xuất phát từ vấn đề trên, được sự nhất trí của nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Khuyến nông và PTNT, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS. Dương Văn Sơn tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh - Hà Nội”.

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý c¸c m« h×nh khuyÕn n«ng, dù ¸n, ®Ò tµi, quü khuyÕn n«ng t¹i ®Þa ph−¬ng. NÕu lµm tèt ®−îc khen th−ëng; nÕu thiÕu tr¸ch nhiÖm, m« h×nh triÓn khai t¹i ®Þa ph−¬ng kh«ng thµnh c«ng, kÐm thµnh c«ng ®Òu ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh cßn thiÕu mét bé phËn chuyªn s©u vÒ NTTS. V× thÕ Tr¹m cÇn bæ sung thªm CBKN phô tr¸ch m¶ng nµy. Nh− vËy trong thêi gian tíi Tr¹m cÇn ph¶i ®iÒu chØnh hîp lý c¬ cÊu nh©n sù, n©ng cao chÊt l−îng CBKN ®Ó ho¹t ®éng cña Tr¹m ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¹o cho Tr¹m mét c¬ cÊu hîp lý, linh ho¹t, ®Çy ®ñ c¸c mÆt, gän nhÑ mµ hiÖu qu¶. 4.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh 4.3.1. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tr¹m KÓ tõ khi thµnh lËp, Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh ®· tæ chøc ho¹t ®éng khuyÕn n«ng trªn kh¾p ®Þa bµn huyÖn. Tr¹m ®· tÝch cùc phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cã liªn quan vµ cïng víi sù gióp ®ì cña Trung t©m khuyÕn n«ng tØnh Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn ®· cã c¸c ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc vµ ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Trong nh÷ng n¨m qua, Tr¹m th−êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn kü thuËt, tham quan, héi th¶o ®Çu bê, tuyªn truyÒn khuyÕn c¸o bµ con n«ng d©n, t− vÊn kü thuËt, x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn trªn c¸c lÜnh vùc cña n«ng 43 nghiÖp. Tuy nhiªn do cßn thiÕu CBKN vÒ NTTS nªn c¸c m« h×nh mµ Tr¹m triÓn khai trong nh÷ng n¨m qua ®a sè lµ c¸c m« h×nh vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ph¶i ®ång bé ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vµ ph¶i kÕt hîp hµi hßa gi÷a c¸c ngµnh. V× thÕ trong thêi gian tíi Tr¹m cÇn ph¶i c©n ®èi trong viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt cho bµ con n«ng d©n. TÊt nhiªn viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh, lÜnh vùc ®ã ph¶i ®−îc xem xÐt kü l−ìng vÒ vÊn ®Ò ®Çu ra, thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm, s¶n xuÊt ph¶i theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng. C¸c ho¹t ®éng cña Tr¹m ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 4.5: C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña khuyÕn n«ng STT Néi dung ho¹t ®éng Trång trät Ch¨n nu«i Thñy s¶n 1 ChØ ®¹o s¶n xuÊt * * * 2 TËp huÊn kü thuËt * * * 3 X©y dùng m« h×nh * * * 4 Tham quan héi th¶o * * * 5 Tuyªn truyÒn khuyÕn c¸o * * * 6 Ho¹t ®éng t− vÊn * * * (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) Ghi chó: * lµ cã tham gia ë lÜnh vùc ®ã Hµng n¨m, Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn phèi hîp víi Tr¹m BVTV, Tr¹m thó y ®Ó tuyªn truyÒn khuyÕn c¸o, h−íng dÉn n«ng d©n phßng trõ s©u bÖnh, dÞch h¹i vµ dù b¸o c¸c lo¹i s©u bÖnh cã nguy c¬ xuÊt hiÖn trªn ®Þa bµn ®Ó ng−êi d©n cã biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh, dÞch h¹i mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cø vµo ngµy 5 hµng th¸ng Tr¹m l¹i tæ chøc giao ban mét lÇn. Tr¹m sÏ nghe b¸o c¸o t×nh h×nh sinh tr−ëng cña c©y trång vËt nu«i, t×nh h×nh s©u bÖnh dÞch h¹i, nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh ®Ó cïng nhau bµn b¹c thèng nhÊt c¸ch gi¶i quyÕt. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn cßn th−êng xuyªn tæ chøc t− vÊn cho bµ con n«ng d©n vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, lùa chän c©y, con ®Ó s¶n xuÊt, t− vÊn vÒ dÞch bÖnh vµ c¸ch phßng trõ cho bµ con n«ng d©n. 44 4.3.2. M¹ng l−íi tæ chøc c«ng t¸c khuyÕn n«ng H×nh 4.2: S¬ ®å m¹ng l−íi tæ chøc c«ng t¸c khuyÕn n«ng (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) Qua s¬ ®å ta thÊy ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cña Tr¹m cã sù phèi hîp víi c¸c c¬ quan trong ngµnh vµ c¸c c¬ quan ngoµi ngµnh ®Ó triÓn khai c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn huyÖn. §èi víi c¸c c¬ quan trong ngµnh: Tr¹m phèi hîp víi Trung t©m khuyÕn n«ng tØnh, Phßng n«ng nghiÖp huyÖn, Tr¹m thó y, Tr¹m BVTV, c«ng ty gièng c©y trång, vËt nu«i ®Ó x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n khuyÕn n«ng, x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, më c¸c líp tËp huÊn, chuyÓn giao kü thuËt vÒ trång trät, ch¨n nu«i, NTTS cho c¸c hé n«ng d©n. Tr¹m cung cÊp th«ng tin, t− vÊn cho hé n«ng d©n vÒ t×nh h×nh s©u bÖnh, dÞch h¹i c©y trång, vËt nu«i ®Ó n«ng d©n cã biÖn ph¸p ®èi phã, phßng trõ ®Ó kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn s¶n C¬ quan ngoµi ngµnh - Ng©n hµng - C¬ quan th«ng tin tuyªn truyÒn - C¸c tæ chøc tÝn dông - C¸c tæ chøc x· héi - C¸c tæ chøc ®oµn thÓ - C¸c ®Ò tµi, dù ¸n liªn quan Tr¹m KN huyÖn C¬ quan trong ngµnh - Trung t©m KN tØnh - Tr¹m BVTV - C«ng ty gièng - HTX dÞch vô - Phßng NN vµ PTNT Hé n«ng d©n N«ng d©n s¶n xuÊt giái C©u l¹c bé KN KN c¬ së 45 xuÊt, h¹n chÕ t¸c h¹i cña chóng ®Õn n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i gióp bµ con n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §èi víi c¸c c¬ quan ngoµi ngµnh: Tr¹m phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng, c¬ quan th«ng tin tuyªn truyÒn nh»m hç trî lµm nhiÖm vô truyÒn b¸, h−íng dÉn kü thuËt ®Õn bµ con n«ng d©n. §ång thêi qua c¸c c¬ quan nµy khuyÕn n«ng truyÒn b¸ nh÷ng chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr¹m phèi hîp víi ®µi ph¸t thanh huyÖn, c¸c ®µi ph¸t thanh x· lµm cÇu nèi gi÷a n«ng d©n víi khuyÕn n«ng, cung cÊp cho n«ng d©n nh÷ng th«ng tin vÒ gièng, ph©n bãn, kü thuËt, sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y trång vËt nu«i… Ngoµi ra Tr¹m cßn phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho hé n«ng d©n vay vèn s¶n xuÊt theo c¸c m« h×nh, ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng. KhuyÕn n«ng c¬ së lµ cÇu nèi gi÷a CBKN víi hé n«ng d©n, lµm nhiÖm vô chuyÓn giao c¸c TBKT tíi n«ng d©n. Th«ng qua c¸c m« h×nh tr×nh diÔn ®Ó thuyÕt phôc, kh¼ng ®Þnh víi n«ng d©n vÒ tÝnh −u viÖt, thµnh c«ng cña kü thuËt míi ®Ó n«ng d©n chÊp nhËn vµ lµm theo, tõ ®ã cã thÓ nh©n réng vµ s¶n xuÊt ®¹i trµ. Tr¹m th−êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi tham quan, héi th¶o ®Çu bê cho n«ng d©n, coi ®ã lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa thiÕt thùc trong c«ng t¸c chuyÓn giao TBKT. Bëi v× n«ng d©n ®−îc tËn m¾t nh×n thÊy nh÷ng g× mµ nh÷ng hé kh¸c lµm, thÊy sù thµnh c«ng cña c¸c hé n«ng d©n ®ã th× hä sÏ thªm phÇn tin t−ëng vµo sù thµnh c«ng cña c¸c m« h×nh. Còng th«ng qua c¸c buæi tham quan, héi th¶o nµy n«ng d©n lµm quen ®−îc víi nhau, t¹o nªn nh÷ng mèi quan hÖ, ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cho nhau trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña bµ con n«ng d©n. ViÖc chuyÓn giao TBKT cã thÓ trùc tiÕp ®Õn n«ng d©n nh−ng còng cã thÓ qua c¸c CLBKN hoÆc nh÷ng hé n«ng d©n s¶n xuÊt giái. Ban ®Çu nh÷ng CLBKN vµ n«ng d©n s¶n xuÊt giái sÏ tiÕp thu TBKT tõ Tr¹m khuyÕn n«ng. Sau khi m« h×nh thµnh c«ng, c¸c c©u l¹c bé vµ c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt giái sÏ tÝch lòy ®−îc kinh nghiÖm, tiÕp thu ®Çy ®ñ TBKT vµ sÏ chuyÓn giao c¸c TBKT nµy ®Õn hé n«ng d©n. CBKN gióp ®ì cho hä c¸c kü n¨ng, kü thuËt sau ®ã hä vËn ®éng nh÷ng ng−êi xung quanh ¸p dông TBKT. Víi h×nh thøc nµy 46 CBKN cã thÓ kiÓm nghiÖm l¹i sù thµnh c«ng cña TBKT tr−íc khi chuyÓn giao chóng cho bµ con n«ng d©n ®Ó tr¸nh nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng tiÕc trong viÖc chuyÓn giao. Nh− vËy chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ho¹t ®éng chuyÓn giao TBKT trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua m¹ng l−íi khuyÕn n«ng c¬ së, CLBKN, n«ng d©n s¶n xuÊt giái th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, tham quan héi th¶o ®Çu bê. C¸c ho¹t ®éng ®ã kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn, t− vÊn t¹o nªn sù hoµn thiÖn cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m. 4.3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh v Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng. Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cã thÓ gióp bµ con n«ng d©n n¾m b¾t ®−îc c¸c TBKT ®Ó ®−a vµo s¶n xuÊt. Qua ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn còng cã thÓ gióp cho CBKN th«ng b¸o cho bµ con biÕt vÒ c¸c th«ng tin nh− sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y trång vËt nu«i, thêi ®iÓm cÇn bãn ph©n, t−íi n−íc, t×nh h×nh s©u bÖnh dÞch h¹i vµ c¸ch phßng trõ cho bµ con. Còng cã thÓ qua ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn CBKN sÏ th«ng b¸o, dù b¸o vÒ mét vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi vµ ®Æc biÖt qua ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn bµ con n«ng d©n sÏ n¾m b¾t ®−îc c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ NN vµ PTNT. §©y ®−îc xem lµ mét vai trß lín cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng. Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn lµ c«ng t¸c mòi nhän cña ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, bao gåm c¸c ho¹t ®éng vÒ ®µi ph¸t thanh, ph¸t tµi liÖu kü thuËt, quy tr×nh s¶n xuÊt... Néi dung cña c¸c bé quy tr×nh h−íng dÉn chñ yÕu vÒ: kü thuËt trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n... Song song víi viÖc cÊp ph¸t tµi liÖu th× Tr¹m cßn phèi hîp víi ®µi ph¸t thanh huyÖn, ®µi ph¸t thanh c¸c x· tuyªn truyÒn tèt nh÷ng chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ n«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n vµ nh÷ng ®Þnh h−íng cña ngµnh n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. C¸c tin, bµi ph¸t ®Òu cã chÊt l−îng tèt, 47 ®· qua sù kiÓm quyÖt cña UBND c¸c x·. TÊt c¶ c¸c tin bµi ®Òu ®−îc ph¸t hai lÇn ®Ó n«ng d©n ®iÒu kiÖn tiÕp thu. NhiÒu n«ng d©n cßn ®Õn Tr¹m, ®Õn c¸c ®µi ®Ó xin th«ng tin vÒ xem l¹i. ViÖc sö dông nh¹c hiÖu tr−íc khi ph¸t ®· ®−îc sö dông ®óng quy ®Þnh. Chuyªn môc tr¶ lêi b¹n nhµ n«ng ph¸t trªn ®µi huyÖn ®−îc nhiÒu ®éc gi¶ quan t©m. NhiÒu ®éc gi¶ ®Õn xin néi dung vÒ nghiªn cøu. C¸c ®µi khi ph¸t tin ®Òu vµo sæ theo dâi hµng th¸ng b»ng b¶n photocopy. C¸c bµi cã néi dung tuyªn truyÒn cao ®−îc Tr¹m chuyÓn cho c¸c ®µi trong huyÖn ph¸t l¹i ®Ó më réng ph¹m vi tuyªn truyÒn. Tr¹m ®· tæ chøc sinh ho¹t cho 4 c©u l¹c bé theo kÕ ho¹ch, phèi hîp víi phßng KHKT vµ PTNT, héi n«ng d©n, héi phô n÷, ®oµn thanh niªn, héi ch÷ thËp ®á huyÖn. C¸c héi viªn ®· tham gia nhiÒu buæi sinh ho¹t, tËp huÊn kü thuËt, trao ®æi kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp. Nhê vËy bÒ mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®−îc ®æi míi. NhiÒu trang tr¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao ®· xuÊt hiÖn. Hµng n¨m Tr¹m ®· chuyÓn giao trªn 800 tê n«ng lÞch, hµng ngµn b¶n tin n«ng nghiÖp Thñ ®« ®Õn c¸c héi viªn c©u l¹c bé vµ n«ng d©n trªn ®Þa bµn huyÖn, gÇn 4.000 tê quy tr×nh kü thuËt nu«i lîn, gµ, c¸, thá... ®−îc cÊp cho n«ng d©n qua c¸c buæi tËp huÊn kü thuËt. Tr¹m ®· tæ chøc cho hµng tr¨m l−ît khuyÕn n«ng viªn, héi viªn c©u l¹c bé, n«ng d©n s¶n xuÊt giái tham gia c¸c phiªn chî, c¸c cuéc héi th¶o do thµnh phè tæ chøc. Tr¹m ®· t− vÊn cho hµng tr¨m chñ trang tr¹i trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. Ngoµi ra Tr¹m cßn phèi hîp víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu, tr−êng §¹i häc ®Ó chuyÓn giao TBKT cho n«ng d©n (ViÖn ch¨n nu«i, Trung t©m nghiªn cøu dª - thá S¬n T©y, tr−êng §¹i häc n«ng nghiÖp I, ViÖn thuû s¶n I, c«ng ty thó y xanh...). Nhê vËy ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ngµy cµng phong phó, s«i ®éng, khuyÕn n«ng thùc sù lµ b¹n cña nhµ n«ng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cña Tr¹m vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nh−: Mét sè ®µi göi b¸o c¸o cßn chËm, thêi l−îng ph¸t thanh cßn Ýt, néi dung ph¸t thanh ch−a ®−îc so¹n th¶o kü, cßn dµi dßng, khã hiÓu. Néi 48 dung chñ yÕu lµ c¸c th«ng tin vÒ s¶n xuÊt mµ kh«ng cã th«ng tin vÒ thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm. Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn kh¸ quan träng nh−ng ®Ó c«ng t¸c khuyÕn n«ng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× cÇn ph¶i kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh−: TËp huÊn, tham quan héi th¶o, x©y dùng m« h×nh… v Ho¹t ®éng x©y dùng m¹ng l−íi khuyÕn n«ng viªn c¬ së M¹ng l−íi khuyÕn n«ng viªn c¬ së n»m trong hÖ thèng tæ chøc khuyÕn n«ng tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch thµnh phè giao, Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh ®· chän vµ ®Ò nghÞ thµnh phè tuyÓn chän 23 khuyÕn n«ng viªn. Toµn bé khuyÕn n«ng viªn ®Òu cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn vµ ®a phÇn lµ c¸n bé ®Çu ngµnh cña c¸c x· (chñ tÞch héi n«ng d©n, chñ tÞch héi phô n÷...). §éi ngò khuyÕn n«ng viªn cã nhiÖm cô triÓn khai c«ng t¸c khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn x·, th«n. Hµng th¸ng Tr¹m tæ chøc giao ban cho khuyÕn n«ng viªn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh t¹i c¬ së vµ triÓn khai c«ng t¸c cÊp trªn giao. Mçi khuyÕn n«ng viªn lµ mét ng−êi s¶n xuÊt giái, n¾m v÷ng KHKT vµ chuyÓn giao cho n«ng d©n ®Þa ph−¬ng m×nh, lµ ng−êi tæ chøc, triÓn khai c¸c m« h×nh khuyÕn n«ng, c¸c buæi chuyÓn giao TBKT cho n«ng d©n. KhuyÕn n«ng viªn còng lµ ng−êi tham m−u cho §¶ng, c¬ quan ®Þa ph−¬ng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ c¬ së. C¸c g−¬ng s¶n xuÊt giái, c¸c m« h×nh tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Òu do khuyÕn n«ng viªn ph¸t hiÖn vµ båi d−ìng. Tr¹m ®· giao cho mçi khuyÕn n«ng viªn chØ ®¹o x©y dùng 2 - 3 m« h×nh t¹i x· m×nh, cã nhiÒu ng−êi chØ ®¹o tíi 4 - 5 m« h×nh cã hiÖu qu¶ tèt. Tõ nh÷ng m« h×nh nµy, nhiÒu hé n«ng d©n ®· ®Õn tham quan häc tËp. C¸c khuyÕn n«ng viªn tÝch cùc tham gia c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô khuyÕn n«ng do Trung t©m khuyÕn n«ng Hµ Néi tæ chøc. v Ho¹t ®éng tËp huÊn båi d−ìng kü thuËt cho n«ng d©n TËp huÊn kü thuËt lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. Nã ®¸p øng ®−îc hai yªu cÇu lµ: Gi¶i quyÕt ®−îc khã kh¨n, v−íng m¾c trong s¶n xuÊt vµ båi d−ìng kiÕn thøc cho bµ con n«ng d©n. TËp huÊn kü thuËt còng lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong viÖc chuyÓn 49 giao TBKT vÒ s¶n xuÊt. Qua c¸c líp tËp huÊn ®· gióp cho bµ con n«ng d©n n¾m b¾t ®−îc quy tr×nh kü thuËt gieo trång, ch¨m sãc, nu«i d−ìng vµ phßng chèng dÞch bÖnh cho c©y trång, vËt nu«i. NhiÒu n«ng d©n th«ng qua líp tËp huÊn kü thuËt cã thÓ ¸p dông TBKT vµo s¶n xuÊt mµ kh«ng cÇn ®Õn sù h−íng dÉn cña CBKN, d©n trÝ ®−îc n©ng lªn mét b−íc. Hµng n¨m Tr¹m th−êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn kü thuËt theo ch−¬ng tr×nh míi. Mçi khi chuÈn bÞ ®−a TBKT vµo s¶n xuÊt th× Tr¹m phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn, trong ®ã cã kÕ ho¹ch tËp huÊn kü thuËt - mét kh©u v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña ch−¬ng tr×nh. KÕt qu¶ tËp huÊn kü thuËt ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 4.6: KÕt qu¶ tËp huÊn kü thuËt qua 3 n¨m (2005 - 2007) N¨m So s¸nh (%) ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 Tæng 07/06 06/05 BQ 1. Tæng sè líp Líp 51 55 75 181 136,36 107,84 122,1 Trång trät Líp 14 18 32 64 177,78 128,57 153,18 Ch¨n nu«i Líp 30 31 34 95 109,68 103,33 106,51 Thuû s¶n Líp 7 6 9 22 150 85,71 117,86 2. Tæng sè l−ît ng−êi tham gia Ng−êi 4.285 4.730 6.678 15.693 141,18 110,39 125,79 3. BQ ng−êi/líp Ng−êi/ Líp 84 86 89 103,49 102,38 102,94 (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) Qua b¶ng 4.6 ta thÊy sè líp tËp huÊn kü thuËt kh«ng ngõng t¨ng lªn. §iÒu ®ã cho thÊy ho¹t ®éng tËp huÊn kü thuËt ®−îc Tr¹m kh¸ quan t©m vµ ®−îc coi lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tr¹m. N¨m 2005 cã 51 líp tËp huÊn, ®Õn n¨m 2006 t¨ng lªn 55 líp vµ ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng lªn 75 líp. B×nh qu©n 3 n¨m sè líp tËp huÊn t¨ng lªn 22,1%. Ho¹t ®éng tËp huÊn cña Tr¹m ®−îc dµn tr¶i trªn c¶ 3 lÜnh vùc trång trät, ch¨n nu«i, NTTS nh−ng nh×n vµo b¶ng ta thÊy ho¹t ®éng chñ yÕu tËp trung trªn lÜnh vùc ch¨n nu«i. 50 N¨m 2006 sè líp tËp huÊn ngµnh trång trät lµ 18 líp, ch¨n nu«i lµ 31 líp vµ NTTS lµ 6 líp. Sè líp ë 2 ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i t¨ng so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007 sè líp ch¨n nu«i vÉn chiÕm sè l−îng lín lµ 34 líp. Nh×n chung theo thêi gian sè líp tËp huÊn ë c¸c ngµnh ®Òu t¨ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn nhu cÇu tËp huÊn kü thuËt cña bµ con n«ng d©n lµ t¨ng lªn vµ hiÖu qu¶ cña c¸c líp tËp huÊn mang l¹i thùc sù bæ Ých nªn míi thu hót sù tham gia cña ng−êi n«ng d©n. v Ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn Khi chuÈn bÞ ®−a mét TBKT vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ trong n«ng d©n cÇn ph¶i kiÓm nghiÖm thùc tÕ xem TBKT ®ã cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi, thêi tiÕt, khÝ hËu cña ®Þa ph−¬ng. Qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm ®ã lµ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn. X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng. Nã mang tÝnh thuyÕt phôc cao, lµ ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó minh chøng nh÷ng TBKT tíi tËn m¾t ng−êi n«ng d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ban ®Çu ®Ó ®−a ra s¶n xuÊt ®¹i trµ. V× vËy ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn ë Tr¹m lu«n ®−îc coi träng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn ®−îc thÓ hiÖn qua 3 b¶ng sau: B¶ng 4.7: KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh trång trät qua 3 n¨m (2005 - 2007) Quy m« N¨m Tªn m« h×nh §¬n vÞ thùc hiÖn (x·) DiÖn tÝch (m2) Sè hé (hé) 2005 Rau chÊt l−îng cµ chua Cæ Loa 50.000 56 1. Nhµ l−íi trång hoa ®ång tiÒn §¹i M¹ch 2.000 1 2006 2. L¹c gièng míi B¾c Hång 200.000 150 1. Th©m canh c©y ¨n qu¶ §¹i M¹ch 50.000 1 2007 2. Trång hoa ly n¨ng suÊt cao Tiªn D−¬ng 500 10 (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) 51 B¶ng 4.8: KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh ch¨n nu«i qua 3 n¨m (2005 - 2007) Quy m« N¨m Tªn m« h×nh §¬n vÞ thùc hiÖn (x·) Sè l−îng Sè hé (hé) 1. Ch¨n nu«i thá sinh s¶n §«ng Héi 240 20 2. Ch¨n nu«i bß thÞt VÜnh Ngäc 85 20 3. Ch¨n nu«i lîn chuyÓn tiÕp Liªn Hµ 100 5 2005 4. Ch¨n nu«i lîn sinh s¶n Tµm X¸ 55 3 Céng 480 48 1. Ch¨n nu«i lîn chuyÓn tiÕp H¶i Bèi 100 3 2. Ch¨n nu«i lîn chuång lång Liªn Hµ 75 4 2006 3. Ch¨n nu«i gµ an toµn Xu©n Nén §«ng Héi Tiªn D−¬ng 6.000 12 Céng 6.175 19 1. Nu«i thá sinh s¶n §¹i M¹ch 120 1 2. Nu«i bß s÷a H¶i Bèi 10 4 3. Nu«i gµ an toµn sinh häc VÜnh Ngäc 2.000 4 4. Nu«i gµ an toµn sinh häc ViÖt Hïng 1.200 4 5. Ch¨n nu«i lîn chuyÓn tiÕp Liªn Hµ 75 8 6. Nu«i gµ an toµn sinh häc Dôc Tó 2.000 4 7. Nu«i gµ an toµn sinh häc Cæ Loa 1.500 3 8. Nu«i gµ sinh s¶n an toµn sinh häc Ai CËp VÜnh Ngäc 1.000 2 9. Nu«i gµ sinh s¶n an toµn sinh häc Ai CËp H¶i Bèi 1.000 2 10. Nu«i gµ sinh s¶n an toµn sinh häc Ai CËp Dôc Tó 1.000 2 2007 11. Nu«i gµ sinh s¶n an toµn sinh häc Ai CËp Liªn Hµ 1.000 3 Céng 10.905 37 Tæng 17.560 104 (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) 52 B¶ng 4.9: KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh thuû s¶n qua 3 n¨m (2005 - 2007) Quy m« N¨m Tªn m« h×nh §¬n vÞ thùc hiÖn (x·) DiÖn tÝch (m2) Sè hé (hé) 1. Nu«i c¸ r« phi §µi Loan Tiªn D−¬ng 20.000 4 2. Nu«i c¸ qu¶ Thuþ L©m 500 3 2005 3. Nu«i ba ba th−¬ng phÈm Uy Nç 500 1 2006 Nu«i Õch th−¬ng phÈm Tµm X¸ 1.000 2 1. Nu«i c¸ r« phi Xu©n Nén 10.000 1 2. Nu«i ba ba th−¬ng phÈm Liªn Hµ 1.000 1 2007 3. Nu«i Õch th−¬ng phÈm Tiªn D−¬ng 4.000 4 (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) Qua 3 b¶ng ta thÊy: N¨m nµo Tr¹m còng x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn ë hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc trång trät, ch¨n nu«i, NTTS. Trong ®ã ch¨n nu«i vÉn chiÕm mét tû lÖ cao c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, tiÕp ®Õn lµ c¸c m« h×nh trång trät vµ NTTS. Riªng n¨m 2006 chØ cã duy nhÊt mét m« h×nh NTTS. Nh×n chung trong 3 n¨m qua Tr¹m ®· x©y dùng ®−îc kh¸ nhiÒu m« h×nh tr×nh diÔn nh−ng sè l−îng c¸c m« h×nh vÒ ch¨n nu«i lµ kh¸ nhiÒu, c¸c m« h×nh ë lÜnh vùc trång trät vµ NTTS th× Ýt h¬n. C«ng t¸c x©y dùng m« h×nh khuyÕn n«ng ®· gãp phÇn h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®Þnh h−íng cña thµnh phè, huyÖn. NhiÒu m« h×nh ®· t¹o ra n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cao, nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ ®−îc thÞ tr−êng chÊp nhËn. Trong thêi gian tíi Tr¹m nªn quan t©m x©y dùng nhiÒu h¬n n÷a c¸c m« h×nh vÒ trång trät vµ NTTS nh»m ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a c¸c lÜnh vùc ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®−îc, c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn cña Tr¹m vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nh−: - C«ng t¸c kh¶o s¸t thùc tÕ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë ®Þa ph−¬ng cßn kÐm. - C¸c m« h×nh ®−îc x©y dùng Ýt xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña ng−êi d©n. - Trong khi x©y dùng m« h×nh Ýt cã sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc héi, ®oµn ë ®Þa ph−¬ng nh−: héi n«ng d©n, héi lµm v−ên, ®oµn thanh niªn... 53 - Khi x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn kh«ng tËp huÊn kü thuËt cho c¸c céng t¸c viªn. ChÝnh v× thÕ mµ mét sè m« h×nh bÞ thÊt b¹i do c©y trång kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn canh t¸c cña ®Þa ph−¬ng, thiÕu sù quan t©m chØ ®¹o cña CBKN. Tr−íc khi ®i vµo triÓn khai m« h×nh thö nghiÖm, CBKN cÇn nghiªn cøu kü quy tr×nh kü thuËt, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt cã phï hîp víi ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y trång kh«ng, ®Þa ph−¬ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn canh t¸c kh«ng. §ång thêi CBKN ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra, chØ ®¹o n«ng d©n s¶n xuÊt ®óng quy tr×nh kü thuËt, tr¸nh rñi ro, thÊt b¹i ®¸ng tiÕc ®Ó gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn, t¹o ®µ nh©n réng ra s¶n xuÊt ®¹i trµ. Trong thêi gian tíi Tr¹m cÇn x©y dùng nhiÒu m« h×nh h¬n n÷a nh»m phôc vô nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ ph¶i n©ng cao h¬n n÷a chÊt l−îng cña c¸c m« h×nh. v Ho¹t ®éng triÓn khai cho vay vèn vµ x©y dùng quü khuyÕn n«ng C«ng t¸c triÓn khai, qu¶n lý, sö dông quü khuyÕn n«ng lµ nhiÖm vô träng t©m cña Tr¹m trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ b¶o toµn vèn, Tr¹m ®· qu¸n triÖt cho c¸n bé Tr¹m, c¸c c¸n bé chuyªn qu¶n lµm tèt c«ng t¸c nµy. Tõ Tr¹m tr−ëng, c¸n bé chuyªn qu¶n ®Õn c¸c c¸n bé ®Òu ®−îc tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô. Tr¹m ®· ph©n c«ng c¸n bé phô tr¸ch tõng côm ®ång thêi phèi hîp víi UBND c¸c x·, phßng KHKT vµ PTNT, ®éi ngò khuyÕn n«ng viªn c¬ së ®Ó chän m« h×nh vµ chØ ®¹o m« h×nh vay vèn. Nhê lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ, viÖc triÓn khai, qu¶n lý, sö dông quü ®· lµm kh¸ tèt, ®ång vèn ph¸t huy cã hiÖu qu¶. HiÖn nay nhiÒu hé ®· tù nguyÖn tr¶ vèn tr−íc h¹n (sau khi thu håi s¶n phÈm cã hiÖu qu¶). KÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay vèn vµ x©y dùng quü khuyÕn n«ng ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 4.10: KÕt qu¶ triÓn khai cho vay vèn vµ x©y dùng quü khuyÕn n«ng N¨m Sè ph−¬ng ¸n gi¶i ng©n Sè tiÒn gi¶i ng©n (1000®) Sè tiÒn thu håi (1000®) 2005 38 3.390.000 2.560.000 2006 42 4.032.000 2.870.000 2007 44 5.550.000 3.760.000 (Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh) 54 Qua b¶ng 4.10 ta thÊy sè ph−¬ng ¸n gi¶i ng©n, sè tiÒn gi¶i ng©n vµ sè tiÒn thu håi ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m. ViÖc thÈm ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n vay vèn ®−îc thùc hiÖn ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. Tr¹m ®· chØ ®¹o c¸n bé chuyªn qu¶n ®i th«ng b¸o ®«n ®èc c¸c hé vay vèn chuÈn bÞ tiÒn vay ®Ó hoµn tr¶ vèn theo ®óng thêi gian quy ®Þnh ®ång thêi h−íng dÉn c¸c hé viÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕn hµnh nghiÖm thu kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng hé ®Ó lµm c¨n cø nép 10% gi¸ trÞ s¶n phÈm t¨ng lªn. C¸c hé n«ng d©n, chñ trang tr¹i ®· chÊp hµnh rÊt tèt, hÇu hÕt ®Òu tr¶ vèn vay ®óng vµ tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh. v Ho¹t ®éng x· héi hãa c«ng t¸c khuyÕn n«ng C«ng t¸c x· héi ho¸ khuyÕn n«ng lµ nhiÖm vô quan träng cña ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. §©y lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa chÝnh trÞ - x· héi s©u s¾c. Nã thu hót sù tham gia cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi trong ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. - Phèi hîp víi héi n«ng d©n, ®oµn thanh niªn, héi phô n÷, héi lµm v−ên trong c«ng t¸c tËp huÊn, ®µo t¹o, tuyªn truyÒn, x©y dùng m« h×nh khuyÕn n«ng, c«ng t¸c triÓn khai qu¶n lý, sö dông quü khuyÕn n«ng. - Phèi hîp víi c¸c nhµ khoa häc, ViÖn khoa häc, tr−êng §¹i häc tuyªn truyÒn TBKT míi... - Th«ng qua c¸c m« h×nh tr×nh diÔn nhiÒu ®Þa ph−¬ng ®Õn tham quan, häc tËp, trao ®æi kinh nghiÖm. Nh÷ng TBKT míi vÒ gièng c©y trång, vËt nu«i ®−îc trao ®æi gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng. Nhê vËy s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng n«ng d©n cµng ®−îc n©ng cao, bé mÆt n«ng th«n ®−îc ®æi míi. 4.4 . ThuËn lîi, khã kh¨n cña khuyÕn n«ng 4.4.1. ThuËn lîi - C«ng t¸c khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh nhËn ®−îc sù quan t©m chØ ®¹o trùc tiÕp cña Trung t©m khuyÕn n«ng thµnh phè, sù phèi hîp cña UBND c¸c x·, thÞ trÊn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tõ huyÖn ®Õn c¬ së. §éi ngò CBKN huyÖn ®· gãp phÇn quan träng trong c«ng t¸c chuyÓn giao TBKT, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt t¹o ra hiÖu qu¶ cao trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt s¶n l−îng vµ chÊt l−îng c©y trång vËt nu«i. - C«ng t¸c khuyÕn n«ng ®· tõng b−íc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ång thêi khuyÕn n«ng lµ mét 55 kªnh th«ng tin tuyªn truyÒn chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. - C¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n vµ c¸c m« h×nh cña khuyÕn n«ng ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ thiÕt thùc cho ng−êi n«ng d©n vµ phï hîp víi ng−êi d©n, ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña ng−êi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - CBKN huyÖn th−êng xuyªn tham gia c¸c khãa häc ®µo t¹o, båi d−ìng vÒ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, chuyÓn giao c¸c TBKT míi trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do Trung t©m khuyÕn n«ng, Së NN vµ PTNT thµnh phè tæ chøc nh»m n©ng cao kiÕn thøc, tay nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, ¸p dông c¸c kü thuËt míi vµo thùc tiÔn sao cho phï hîp víi nhu cÇu môc ®Ých s¶n xuÊt cña ng−êi d©n. Hµng n¨m CBKN ®Òu ®−îc ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ kü thuËt, qu¶n lý kinh tÕ vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng. NhiÒu CBKN ®· bè trÝ thêi gian ®Ó häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô khuyÕn n«ng. 4.4.2. Khã kh¨n - Mét sè ®Þa ph−¬ng ch−a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c khuyÕn n«ng nªn viÖc më c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao TBKT míi tíi ng−êi n«ng d©n cßn h¹n chÕ. - Ch−a x¸c ®Þnh râ ¶nh h−ëng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®èi víi ng−êi n«ng d©n nªn kh«ng cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng. - S¶n xuÊt vÉn cßn nhiÒu manh món, nhá lÎ nªn viÖc triÓn khai c¸c m« h×nh ®iÓm vµ nh©n réng c¸c m« h×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - CBKN c¬ së chØ c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®−îc giao chø ch−a thùc sù ho¹t ®éng v× lßng yªu nghÒ, yªu n«ng d©n. - §éi ngò CBKN c¬ së cßn thiÕu, tr×nh ®é ch−a cao, cßn kiªm nhiÖm nhiÒu nhiÖm vô. Do ®©y lµ nh©n tè quan träng, lµ cÇu nèi gi÷a CBKN víi n«ng d©n nªn cÇn ®−îc chó ý båi d−ìng vµ ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô. - Kinh phÝ cho ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cßn ch−a ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi so víi yªu cÇu thùc tÕ. Phô cÊp cho CBKN c¬ së cßn thÊp. - KhuyÕn n«ng míi chØ dõng l¹i ë kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ch−a chó ý ®Õn thÞ tr−êng vµ ng−êi sö dông s¶n phÈm. 56 4.5 . §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng KhuyÕn n«ng c¬ së lµ ®éi ngò gi÷ vÞ trÝ vµ vai trß quan träng trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng bëi hä lµ ng−êi trùc tiÕp lµm viÖc víi d©n, tiÕp xóc víi d©n. Do vËy mäi ho¹t ®éng khuyÕn n«ng muèn cã hiÖu qu¶ th× ph¶i hoµn thiÖn vai trß, nhiÖm vô vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm còng nh− n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé c¬ së. NÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n−íc ta nãi chung vµ trªn ®Þa bµn huyÖn nãi riªng ®Òu mang tÝnh manh món, nhá lÎ, tù ph¸t vµ ®Çu t− th©m canh kh«ng cao, ch−a quan t©m nhiÒu tíi ®Çu ra cho s¶n phÈm còng nh− viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ hÖ thèng ph©n phèi cho hoµn chØnh. T¸c phong lµm viÖc cña n«ng d©n lµ thiÕu nguyªn t¾c, t©m lý s¶n xuÊt sî rñi ro vµ nÐ tr¸nh rñi ro. Mét sè b¶o thñ vµ Ýt quan t©m tíi ho¹t ®éng x· héi. Ngoµi ra vÊn ®Ò l−¬ng, phô cÊp còng ¶nh h−ëng tíi th¸i ®é lµm viÖc vµ sù g¾n kÕt cña CBKN víi c«ng viÖc. §ã lµ nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i ®ang t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng khuyÕn n«ng vµ ¶nh h−ëng tíi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng. D−íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng: 4.5.1. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - CBKN cña Tr¹m cÇn ®−îc n©ng cao vÒ c«ng t¸c tæ chøc, c¸ch thøc tæ chøc còng nh− n©ng cao kiÕn thøc tæng hîp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh, t×nh huèng t¹i chç. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã ph¶i ®−a CBKN c¬ së ®i ®µo t¹o, båi d−ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. - Tr¹m cÇn ph¶i bæ sung thªm c¸n bé chuyªn ngµnh NTTS v× hiÖn nay mÆc dï ®· cã mét sè ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc nµy nh−ng do ch−a cã c¸n bé ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc ®ã nªn th−êng ph¶i dïng c¸n bé chuyªn ngµnh kh¸c vµ phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó triÓn khai nªn hiÖu qu¶ kh«ng cao, kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cña Tr¹m. - X©y dùng thªm c¸c CLBKN, nhãm cïng së thÝch trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: trång trät, ch¨n nu«i, NTTS. - Lùc l−îng CBKN c¬ së cßn qu¸ Ýt, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng t¸c khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn. Tr¹m cÇn ph¶i x©y dùng m¹ng l−íi khuyÕn n«ng ch©n rÕt tõ cÊp x· ®Õn cÊp th«n, xãm. Mçi th«n, xãm nªn cã mét CBKN phô tr¸ch c«ng t¸c khuyÕn n«ng t¹i th«n, xãm m×nh. CBKN c¬ së kh«ng ®−îc 57 kiªm nhiÖm vô kh¸c, ®Æc biÖt huyÖn ph¶i t¨ng phô cÊp cho CBKN c¬ së ®Ó hä ph¸t huy hÕt vai trß khuyÕn n«ng ch©n rÕt, thùc sù lµ ng−êi b¹n cña n«ng d©n. - Tr¹m cÇn ph¶i th−êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o vµ n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô cho khuyÕn n«ng viªn c¬ së b»ng c¸ch phèi hîp víi Trung t©m khuyÕn n«ng tØnh, Trung t©m khoa häc tØnh, c¸c tr−êng ®¹i häc vÒ n«ng nghiÖp. H×nh 4.3: S¬ ®å hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña Tr¹m trong thêi gian tíi 4.5.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cña Tr¹m - Ngoµi viÖc phèi hîp víi c¸c c¬ quan trong ngµnh nh−: Trung t©m khuyÕn n«ng tØnh, Phßng n«ng nghiÖp huyÖn, Tr¹m BVTV, c«ng ty gièng, HTX dÞch vô vµ c¸c c¬ quan ngoµi ngµnh nh−: ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c c¬ quan th«ng tin tuyªn truyÒn, Tr¹m cÇn ph¶i phèi kÕt hîp víi c¸c tæ chøc x· héi nh−: héi n«ng d©n, héi phô n÷, héi lµm v−ên, ®oµn thanh niªn… ®Ó tæ chøc tèt c¸c ®ît tham quan, héi th¶o, tËp huÊn kü thuËt, x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c khuyÕn n«ng viªn yªn t©m c«ng t¸c, ®µo t¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô, cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hîp lý, cã chÕ ®é phô cÊp cao cho khuyÕn n«ng c¬ së, cã chÝnh s¸ch khen th−ëng - kû luËt hµng n¨m ®èi víi khuyÕn n«ng viªn c¬ së. Tr¹m tr−ëng Tr¹m phã Kü s− ch¨n nu«i KÕ to¸n Kü s− trång trät Kü s− NTTS Thñ quü 58 - X©y dùng thªm c¸c CLBKN, nhãm cïng së thÝch, tæ chøc hîp lý ®Ó c¸c CLBKN ho¹t ®éng tÝch cùc, hiÖu qu¶. - X©y dùng m¹ng l−íi khuyÕn n«ng ch©n rÕt tõ cÊp x· ®Õn cÊp th«n, xãm, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy hÕt vai trß cña khuyÕn n«ng c¬ së. - Tr¹m ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o thu hót sù quan t©m, hîp t¸c cña nhiÒu tæ chøc x· héi, tõ ®ã t¹o ra ®−îc nhiÒu nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña Tr¹m, nhÊt lµ t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty gièng c©y trång vËt nu«i trong viÖc x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn. H×nh 4.4: S¬ ®å hoµn thiÖn tæ chøc khuyÕn n«ng C¸c tæ chøc x· héi, ®oµn thÓ Tr¹m khuyÕn n«ng C¸c héi, ®oµn trong x· KhuyÕn n«ng c¬ së Hé s¶n xuÊt ®¹i trµ KhuyÕn n«ng th«n, xãm C©u l¹c bé khuyÕn n«ng N«ng d©n s¶n xuÊt giái §µi truyÒn thanh x· C¸c c¬ quan chuyªn m«n 59 4.5.3. Gi¶i ph¸p vÒ nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng KhuyÕn n«ng cÇn ®−îc x©y dùng theo ®Þnh h−íng thÞ tr−êng. KhuyÕn n«ng kh«ng chØ dõng l¹i ë kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt mµ khuyÕn n«ng ph¶i ®−îc ph¸t triÓn theo thÞ tr−êng, theo chuçi gi¸ trÞ... bëi cã gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò ®Çu ra cho s¶n phÈm th× c¸c m« h×nh tr×nh diÔn míi ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, mang tÝnh thuyÕt phôc ®èi víi bµ con n«ng d©n. 60 PhÇn 5. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 5.1 . KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t¹i tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh t«i thÊy c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m ®· ®¹t ®−îc mét sè thµnh tùu gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña toµn huyÖn song vÉn cßn kh¸ nhiÒu mÆt h¹n chÕ ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu s¶n xuÊt còng nh− tiÒm n¨ng kinh tÕ cña huyÖn. Qua ®ã t«i xin rót ra mét sè kÕt luËn nh− sau: - Tõ khi Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn ®−îc thµnh lËp cho ®Õn nay Tr¹m ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp cña huyÖn. Tr¹m ®· tæ chøc tËp huÊn gióp cho ng−êi n«ng d©n hiÓu biÕt ®−îc c¸c quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt míi cña mét sè c©y trång vËt nu«i, gióp hä më réng tÇm m¾t, lµm theo c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã Tr¹m cßn tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cho n«ng d©n, t− vÊn cho ng−êi d©n vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi Tr¹m cßn tæ chøc ®−îc mét sè m« h×nh tr×nh diÔn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®−îc nh©n d©n ®ång t×nh h−ëng øng, triÓn khai m« h×nh ra diÖn réng gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho n«ng d©n. - C«ng t¸c khuyÕn n«ng cña huyÖn tuy ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan nh−ng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ sau: + Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn ch−a thùc sù hiÖu qu¶. + TËp huÊn kü thuËt vÉn cßn theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn, Ýt theo nhu cÇu cña ng−êi d©n. + Tham quan héi th¶o Ýt cã ng−êi d©n thuÇn tóy tham gia. + HiÖu qu¶ cña c¸c m« h×nh ch−a cao do nhiÒu yÕu tè nh− viÖc kh¶o s¸t ®Þa ph−¬ng kÐm, viÖc gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh triÓn khai ch−a ®−îc tèt, n¨ng lùc c«ng t¸c cña CBKN cßn kÐm, sù phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan cßn kÐm. 61 - Qua t×m hiÓu, nghiªn cøu t«i ®· t×m ra ®−îc mét sè nguyªn nh©n ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m: + Ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng chËm ®−îc ®æi míi ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu trong t×nh h×nh míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng. + §éi ngò CBKN còng cßn bÊt cËp gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, sè CBKN cã tay nghÒ cao vµ chuyªn s©u cßn Ýt nªn viÖc h−íng dÉn vµ gióp n«ng d©n tæ chøc s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ cao cßn h¹n chÕ (ch−a cã c¸n bé chuyªn m«n vÒ NTTS ë cÊp huyÖn). + Lùc l−îng khuyÕn n«ng c¬ së cßn máng, lßng yªu ngµnh, yªu nghÒ kÐm. Cã thÓ mét phÇn lý do lµ phô cÊp thÊp, c¸c CLBKN, nhãm cïng së thÝch cßn Ýt. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng kh«ng cao, ch−a thu hót ®−îc nhiÒu thµnh viªn tham gia. + ChÊt l−îng cña c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n cßn thÊp, hiÖu qu¶ ®em l¹i ch−a cao. + Kh«ng cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch CBKN. §Ó c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu cao h¬n n÷a Tr¹m cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n nªu trªn, t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt hîp lý nhÊt ®Ó c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh− mong ®îi, ®Ó khuyÕn n«ng thùc sù trë thµnh ng−êi b¹n ®ång hµnh cña n«ng d©n. 5.2. §Ò nghÞ §Ó hoµn thiÖn hÖ thèng khuyÕn n«ng cña §«ng Anh nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung, cÇn thiÕt ph¶i nhËn ®−îc sù quan t©m h¬n n÷a cña chÝnh phñ vµ c¸c bé ngµnh cã liªn quan ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. T¨ng c−êng ®Çu t− tµi chÝnh cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng. MÆt kh¸c cÇn sö dông hiÖu qu¶ nguån ng©n s¸ch ph©n bæ cho ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. TËp trung nghiªn cøu c¸c c«ng nghÖ kü thuËt dÔ ¸p dông cho bµ con n«ng d©n, víi chi phÝ hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ còng nh− ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña bµ con n«ng d©n. 62 CÇn tËp trung tuyªn truyÒn s©u réng tíi n«ng d©n vÒ vai trß cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng, tõ ®ã bµ con hiÓu vµ tin t−ëng vµo c¸c kü thuËt, kiÕn thøc mµ ®éi ngò CBKN truyÒn ®¹t cho hä. §èi víi ho¹t ®éng khuyÕn n«ng t¹i Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh− ®· ®−îc tr×nh bµy, cô thÓ lµ: - Hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc trong ®ã cÇn cã c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr−êng. - T¨ng c−êng më thªm c¸c líp tËp huÊn kü thuËt, c¸c cuéc héi th¶o. - N©ng cao hiÖu qu¶ cña ®éi ngò khuyÕn n«ng c¬ së. - X©y dùng kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng trªn c¬ së ph©n tÝch nhu cÇu cña céng ®ång. - Ph©n nhãm ®èi t−îng t¸c ®éng trong c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. Theo t«i lµm ®−îc nh− vËy sÏ gãp phÇn vµo hoµn thiÖn c«ng t¸c khuyÕn n«ng t¹i Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh vµ gióp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®êi sèng cña ng−êi d©n ngµy cµng ®−îc n©ng cao. 63 Tµi liÖu tham kh¶o I. TiÕng ViÖt 1. NguyÔn Quèc ChØnh (2005), Bµi gi¶ng tæ chøc vµ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi. 2. §ç Kim Chung (2005), ChÝnh s¸ch vµ ph−¬ng thøc chuyÓn giao kü thuËt tiÕn bé trong n«ng nghiÖp ë miÒn nói vµ trung du phÝa B¾c ViÖt Nam, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 3. §ç Kim Chung (2006), Bµi gi¶ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi. 4. NguyÔn V¨n Long (2006), Gi¸o tr×nh khuyÕn n«ng, Nxb n«ng nghiÖp, Hµ Néi. 5. D−¬ng V¨n S¬n (2007), Bµi gi¶ng x· héi häc n«ng th«n, Tr−êng §¹i häc N«ng l©m Th¸i Nguyªn. 6. NguyÔn H÷u Thä (2007), Bµi gi¶ng nguyªn lý vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, Tr−êng §¹i häc N«ng l©m Th¸i Nguyªn. 7. Ng« ThÞ ThuËn (2005), Ph¸t triÓn n¨ng lùc tËp huÊn trong n«ng nghiÖp n«ng th«n, Nxb n«ng nghiÖp, Hµ Néi. II. DÞch tõ tiÕng n−íc ngoµi 8. A. w. Vanden ban & Hawkins (1998), KhuyÕn n«ng, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi (Ng−êi dÞch: NguyÔn V¨n Linh). 9. G. Thomas, P.Flores (1993), CÈm nang khuyÕn n«ng, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 10. E.S. Wan son (1994), KhuyÕn n«ng, S¸ch chuyªn kh¶o, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. III. Tµi liÖu tõ Internet 11. NguyÔn Thanh L©m, B¸o c¸o 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng t¸c khuyÕn n«ng 1993 - 2003, 12. Chia sÎ kinh nghiÖm cña 12 CLBKN thuéc Dù ¸n khuyÕn n«ng §ång b»ng s«ng Cöu Long, 64 Môc lôc Trang PhÇn 1. Më §ÇU ......................................................................................................................1 1.1. §Æt vÊn ®Ò......................................................................................................................1 1.2. Môc ®Ých nghiªn cøu.....................................................................................................2 1.3. Môc tiªu nghiªn cøu......................................................................................................2 1.4. ý nghÜa cña ®Ò tµi................................................................................................................2 PhÇn 2. Tæng quan tµi liÖu...........................................................................................3 2.1. C¬ së lÝ luËn....................................................................................................................3 2.1.1. Kh i¸ niÖm vÒ khuyÕn n«ng.........................................................................................3 2.1.2. Vai trß cña khuyÕn n«ng ®èi víi ph t¸ triÓn n«ng th«n ë ViÖt Nam........................4 2.1.3. Môc tiªu cña khuyÕn n«ng........................................................................................5 2.1.4. Néi dung cña khuyÕn n«ng .......................................................................................5 2.1.5. C¸c nguyªn t¾c cña khuyÕn n«ng .............................................................................7 2.1.6. C¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng.................................................................................8 2.1.7. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn khuyÕn n«ng ..............................................................11 2.2. C¬ së thùc tiÔn .............................................................................................................13 2.2.1. Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng trªn thÕ giíi..............................................13 2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ë ViÖt Nam.....................................................14 2.2.2.1. LÞch sö ph t¸ triÓn khuyÕn n«ng ViÖt Nam..........................................................14 2.2.2.2. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y khuyÕn n«ng ViÖt Nam.............................................17 2.2.2.3. Mét vµi kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng c«ng t¸ c khuyÕn n«ng.......................................19 2.2.2.4. Mét sè kÕt qu¶ kh¸c..............................................................................................21 2.2.2.5. Nh÷ng thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm.........................................................21 PhÇn 3. §èi t−îng, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu...................23 3.1. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu ..............................................................................23 3.2. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu..............................................................................23 65 3.3. Néi dung ......................................................................................................................23 3.3.1. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn - kinh tÕ - x· héi cña huyÖn §«ng Anh ...................23 3.3.2. Qu ¸tr×nh h×nh thµnh ph t¸ triÓn cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh.....................23 3.3.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸ c khuyÕn n«ng cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh................23 3.3.4. ThuËn lîi, khã kh¨n cña khuyÕn n«ng....................................................................23 3.3.5. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸ c khuyÕn n«ng .......................................23 3.4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.............................................................................................23 3.4.1. Ph−¬ng ph¸p chung..................................................................................................23 3.4.1.1. Ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng.........................................................................23 3.4.1.2. Ph−¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö.................................................................................23 3.4.2. Ph−¬ng ph¸p cô thÓ..................................................................................................24 3.4.2.1. Ph−¬ng ph¸p quan s t¸ ...........................................................................................24 3.4.2.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu................................................................................24 3.4.2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu..............................................................................24 PhÇn 4. kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn.....................................................26 4.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn - kinh tÕ - x· héi cña huyÖn §«ng Anh......................................26 4.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn.........................................................26 4.1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi.........................................................................................30 4.1.2.1. D©n sè vµ lao ®éng................................................................................................30 4.1.2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt..........................................................................................32 4.1.2.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ.................................................................................32 4.1.2.4. V¨n ho¸ x· héi ......................................................................................................34 4.1.3. §¸nh gi¸ chung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn - kinh tÕ - x· héi ........................................35 4.1.3.1. ThuËn lîi................................................................................................................35 4.1.3.2. Khã kh¨n ...............................................................................................................36 4.2. Qu ¸tr×nh h×nh thµnh, ph t¸ triÓn cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh.....................36 4.2.1. C¨n cø thµnh lËp Tr¹m.............................................................................................36 4.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh ....................................37 66 4.2.3. C¬ cÊu tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng..............................................................38 4.2.3.1. Nguån nh©n lùc.....................................................................................................38 4.2.3.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh............................................41 4.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c khuyÕn n«ng cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh...................42 4.3.1. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tr¹m............................................................................42 4.3.2. M¹ng l−íi tæ chøc c«ng t¸c khuyÕn n«ng ..............................................................44 4.3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh .........................................46 4.4. ThuËn lîi, khã kh¨n cña khuyÕn n«ng.......................................................................54 4.4.1. ThuËn lîi...................................................................................................................54 4.4.2. Khã kh¨n...................................................................................................................55 4.5. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸ c khuyÕn n«ng ..........................................56 4.5.1. Gi¶i ph¸p vÒ ph t¸ triÓn nguån nh©n lùc ..................................................................56 4.5.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cña Tr¹m.....57 4.5.3. Gi¶i ph¸p vÒ nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng................................................59 PhÇn 5. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ ......................................................................................60 5.1. KÕt luËn........................................................................................................................60 5.2. §Ò nghÞ......................................................................................................................... 61 Tµi liÖu tham kh¶o .....................................................................................................63 67 Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o trong nhµ tr−êng, thùc hiÖn ph−¬ng ch©m “Häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tÕ” lµ rÊt quan träng. Nã gióp cho häc viªn, sinh viªn th«ng qua thùc tiÔn s¶n xuÊt trau dåi thªm kiÕn thøc, cñng cè bæ sung lý thuyÕt häc trªn líp vµ trong s¸ch vë, ngµy cµng n©ng cao thªm ®−îc tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. Theo sù ph©n c«ng cña Ban Gi¸m hiÖu vµ Ban Chñ nhiÖm Khoa KhuyÕn n«ng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, tr−êng §¹i häc N«ng l©m - Th¸i Nguyªn, em ®−îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp t¹i Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn §«ng Anh. Em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp vÒ ®Ò tµi khuyÕn n«ng mµ khoa vµ nhµ tr−êng giao cho. Cã ®−îc kÕt qu¶ nµy em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c ®Õn Ban gi¸m hiÖu, Ban chñ nhiÖm khoa vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o PGS.TS. D−¬ng V¨n S¬n - ng−êi trùc tiÕp h−íng dÉn luËn v¨n tèt nghiÖp cña em, ®· trùc tiÕp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, gióp ®ì chóng em tr−ëng thµnh ®−îc nh− ngµy h«m nay. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh chÞ t¹i Tr¹m khuyÕn n«ng §«ng Anh ®· gióp ®ì nhiÖt t×nh ®Ó em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®−îc giao vµ ®Ò tµi tèt nghiÖp . Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ vµ nh÷ng ng−êi th©n ®· lu«n ®éng viªn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp. Trong thêi gian häc tËp, thùc tËp vµ lµm ®Ò tµi, em ®· cè g¾ng hÕt m×nh nh−ng do kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong luËn v¨n tèt nghiÖp ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong ®−îc c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®ãng gãp ®Ó ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Th¸i Nguyªn, ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2008 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Quyªn 68 Danh môc c¸c h×nh trong khãa luËn Trang H×nh 2.1. S¬ ®å hÖ thèng khuyÕn n«ng ViÖt Nam 17 H×nh 4.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tr¹m khuyÕn n«ng 37 H×nh 4.2. S¬ ®å m¹ng l−íi tæ chøc c«ng t¸c khuyÕn n«ng 44 H×nh 4.3. S¬ ®å hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña Tr¹m trong thêi gian tíi 57 H×nh 4.4. S¬ ®å hoµn thiÖn tæ chøc khuyÕn n«ng 58 69 Danh môc b¶ng Tªn b¶ng Trang B¶ng 4.1. HiÖn tr¹ng d©n sè vµ lao ®éng huyÖn §«ng Anh n¨m 2007 31 B¶ng 4.2. C¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn §«ng Anh 32 B¶ng 4.3. Nguån nh©n lùc CBKN huyÖn §«ng Anh 38 B¶ng 4.4. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c CBKN 39 B¶ng 4.5. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña khuyÕn n«ng 43 B¶ng 4.6. KÕt qu¶ tËp huÊn kü thuËt qua 3 n¨m (2005 - 2007) 49 B¶ng 4.7. KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh trång trät qua 3 n¨m (2005 - 2007) 50 B¶ng 4.8. KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh ch¨n nu«i qua 3 n¨m (2005 - 2007) 51 B¶ng 4.9. KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh thuû s¶n qua 3 n¨m (2005 - 2007) 52 B¶ng 4.10. KÕt qu¶ triÓn khai cho vay vèn vµ x©y dùng quü khuyÕn n«ng 53 70 Danh môc c¸c tõ, côm tõ viÕt t¾t Tõ, côm tõ viÕt t¾t Chó gi¶i BQ B×nh qu©n BVTV B¶o vÖ thùc vËt CBKN C¸n bé khuyÕn n«ng CLBKN C©u l¹c bé khuyÕn n«ng CP ChÝnh phñ DT DiÖn tÝch §VT §¬n vÞ tÝnh FAO Tæ chøc l−¬ng thùc thÕ giíi HTX Hîp t¸c x· KHKT Khoa häc kü thuËt KN KhuyÕn n«ng NLN N«ng l©m nghiÖp NTTS Nu«i trång thuû s¶n NN N«ng nghiÖp PTNT Ph¸t triÓn n«ng th«n Q§ QuyÕt ®Þnh QL Quèc lé TBKT TiÕn bé kü thuËt UB Uû ban UBND Uû ban nh©n d©n 71 phiÕu hái c¸n bé khuyÕn n«ng ---------------------------------------- 1.PhiÕu sè................................................................................................................... 2.Hä tªn ...................................................................................................................... 3. Giíi tÝnh: Nam N÷ 4.Tuæi.......................................................................................................................... 5. Gia ®×nh anh (chÞ) cã cöa hµng dÞch vô n«ng nghiÖp kh«ng? Cã Kh«ng 6.§Þa chØ liªn hÖ...................................................................................................... 7. VÞ trÝ vµ n¬i c«ng t¸c hiÖn nay: N¬i c«ng t¸c V vµo « thÝch hîp 1. V¨n phßng trung t©m, tr¹m 2. KhuyÕn n«ng côm x· 3. KhuyÕn n«ng x· 4. Kh¸c 1 (xin nªu râ) 5. Kh¸c 2 (xin nªu rç) 8. Tr×nh ®é ®−îc ®µo t¹o: Tr×nh ®é ®µo t¹o V vµo « thÝch hîp 1. Th¹c sü 2. Kü s− 3. Trung cÊp 4. Kh¸c (xin nªu rç) 9. Chuyªn m«n ®µo t¹o: Chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o V vµo « thÝch hîp 1. Trång trät 2. Ch¨n nu«i thó y 3. L©m nghiÖp 4. Kh¸c 1 (xin nªu râ) 5. Kh¸c 2 (xin nªu rç) 10. C«ng viÖc ®ang lµm hiÖn nay: C«ng viÖc/nhiÖm vô ®ang lµm V vµo « thÝch hîp 1. 2. 3. 4. Kh¸c 1 (xin nªu râ) 5. Kh¸c 2 (xin nªu rç) 72 11. Trªn thùc tÕ anh (chÞ) ®· cã thu nhËp (dï lµ chót Ýt) do ®èi t−îng h−ëng lîi thanh to¸n tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô sau ®©y: (V vµo « thÝch hîp) Ho¹t ®éng Cã Kh«ng 1. TËp huÊn kü thuËt cho n«ng d©n 2. X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn 3. Th¨m n«ng d©n 4. T− vÊn kü thuËt 5. Kh¸c 1 (xin nªu râ) 6. Kh¸c 2 (xin nªu râ) 12. C¸c ho¹t ®éng t− vÊn kü thuËt nµo sau ®©y lµ quan träng nhÊt ®èi víi anh (chÞ): Ho¹t ®éng t− vÊn kü thuËt Cã/kh«ng XÕp thø tù −u tiªn 1. Thó y, ch¨m sãc søc kháe gia sóc, gia cÇm 2. B¶o vÖ thùc vËt, phßng trõ s©u bÖnh 3. Cung cÊp h¹t gièng 4. Cung cÊp c©y gièng 5. Cung cÊp con gia sóc, gia cÇm 6. T− vÊn lËp ®Ò ¸n, ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt 7. T− vÊn gièng, vËt t−, kü thuËt, ®Çu vµo 8. T− vÊn kü thuËt, c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 9. T− vÊn gi¶i quyÕt s¶n phÈm ®Çu ra vµ thÞ tr−êng tiªu thô 10. DÞch vô cho thuª chuyªn gia 11. DÞch vô kh¶o nghiÖm c¸c s¶n phÈm vËt t− 12. Kh¸c (xin nªu râ) 13. Nguån thu nhËp chÝnh: Nguån thu nhËp Tû lÖ (tæng céng cét = 100) 1. L−¬ng 2. DÞch vô khuyÕn n«ng 3. Kh¸c 1 (xin nªu râ) 4. Kh¸c 2 (xin nªu râ) 5. Kh¸c 3 (xin nªu râ) 14. Trë ng¹i chÝnh ®ang gÆp ph¶i lµ g×?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội.pdf
Luận văn liên quan