Tìm hiểu về vấn đề phân tán dữ liệu trong môi trường mạng

Lời nói đầu Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, máy tính và các hệ thống mạng thông tin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội. Các ứng dụng phong phú của mạng máy tính có thể kể đến ở đây là: ã Truy nhập từ xa đối với các hệ thống tính toán có công suất lớn hoặc các mạng cục bộ với các dịch vụ thông tin giá trị gia tăng phong phú. ã Các hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng cho phép thanh toán và kiểm tra tài khoản trên phạm vi toàn cầu. ã Các hệ thống thông tin dịch vụ liên quốc gia như đăng ký và đặt chỗ khách sạn, đăng ký và thanh toán vé máy bay, vé tầu hoả,.v.v ã Các hệ thống quản lý như hệ thống thông tin thư viện, hệ thống phục vụ cho công tác quản lý đào tạo trong các trường đại học,.v.v ã Các hệ thống thông tin xã hội công cộng. Những yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của máy tính và mạng thông tin máy tính, đó là: ã Những tiến bộ đáng kể của công nghiệp vi điện tử, cho phép sản xuất các linh kiện điện tử có công suất ngày càng lớn, tiêu hao năng lượng ngày càng ít, giá thành hạ. ã Cải tiến và nâng cao hiệu suất tính toán trên cơ sở cải tiến kiến trúc của toàn bộ hệ thống. ã Việc đưa vào sử dụng các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao, xác suất lỗi truyền thấp trên cơ sở sử dụng cáp quang và việc thực hiện các ghép nối truyền dẫn và chuyển mạch thông minh, công suất lớn. Từ khi mạng máy tính ra đời nó phục vụ rất nhiều trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội như con người có thể khai thác thông tin trên mạng, lấy dữ liệu và dùng chung dữ liệu trên mạng . Nhưng từ những nguồn tin ấy từ đâu để con người có thể truy nhập tới và sử dụng chúng? Vì vậy, chúng ta phải tổ chức thiết kế cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính để người dùng tin có thể truy nhập đến những thông tin mà họ cần. Một số lý do sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán: - Lý do về tổ chức và kinh tế: - Sự liên kết các cơ sở dữ liệu đang tồn tại: - Sự phát triển mở rộng - Làm giảm tổng chi phí tìm kiếm - Tính tin cậy và tính sẵn sàng Bài luận văn giải quyết một phần nhỏ về vấn đề này. Dựa vào nền tảng của sự phát triển công nghệ mạng thông tin máy tính, một phần ứng dụng để phát triển môi trường mạng trong bài luận văn tốt nghiệp của tôi là “ Tìm hiểu về vấn đề phân tán dữ liệu trong môi trường mạng ”. Luận văn gồm các chương:  Lời nói đầu  Chương I: Tổng quan về mạng máy tính  Chương II: Cơ sở dữ liệu trong môi trường Client/server  Chương III: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán  Chương IV: Bài toán thực tế Đề tài của luận văn là vấn đề mới đối với sinh viên và do những hạn chế nhất định về thời gian, chắc rằng luận văn không thể tránh khỏi có những thiếu sót. Rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và góp ý của các bạn để tôi có thể hoàn thiện về mặt kiến thức để tiếp tục nghiên cứu phát triển sau này.

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về vấn đề phân tán dữ liệu trong môi trường mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ Server tu©n theo c¸c giao thøc trao ®æi th«ng tin nhÊt ®Þnh. 1. C¸c m« h×nh ph©n t¸n CSDL PhÇn nµy tËp trung vµo m« h×nh ph©n t¸n d÷ liÖu trong tÝnh to¸n Client/Server vµ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña m« h×nh nµy. M« h×nh ph©n t¸n truy nhËp d÷ liÖu nªu trªn lµ d¹ng sö dông chung nhÊt cña m« h×nh ph©n t¸n Client/Server. §ã lµ d¹ng ph©n t¸n Client/Server dïng víi phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu, trong ®ã c¬ së d÷ liÖu øng dông dïng nhiÒu bé xö lý. M« h×nh ph©n t¸n truy nhËp d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ph©n r· ®Ó râ c¸ch tæ chøc liªn kÕt c¸c thµnh phÇn trong qu¸ tr×nh xö lý d÷ liÖu. PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu c¸ch thøc ®Ó cÊu h×nh ho¸ ba thµnh phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c øng dông c¬ së d÷ liÖu sau ®©y: C¸c thµnh phÇn cña qu¸ tr×nh øng dông. Thµnh phÇn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu. C¬ së d÷ liÖu. C¸c m« h×nh xö lý c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau tuú thuéc vµo n¬i ®Æt c¸c thÓ hiÖn cña 3 ph¹m trï thµnh phÇn trªn. PhÇn nµy lÇn l­ît xÐt n¨m m« h×nh kiÕn tróc; tÊt c¶ ®Òu dùa trªn cÊu h×nh ph©n t¸n truy nhËp d÷ liÖu cña tÝnh to¸n Client/Server: M« h×nh c¬ së d÷ liÖu tËp trung. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu dïng m¸y chñ file. M« h×nh xö lý trÝch d÷ liÖu tõ c¬ së d÷ liÖu. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. N¨m m« h×nh nµy cã thÓ dïng hçn hîp ®Ó t¹o nªn cÊu h×nh øng dông c¬ së d÷ liÖu ®a d¹ng. 1.1. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu tËp trung Trong m« h×nh tËp trung, c¸c thµnh phÇn øng dông, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu vµ b¶n th©n c¬ së d÷ liÖu ®Òu trªn cïng 1 vÞ trÝ. Ng­êi sö dông Ng­êi sö dông øng dông PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu H×nh 5. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu tËp trung. Ch¼ng h¹n ng­êi dïng m¸y c¸ nh©n cã thÓ ch¹y ch­¬ng tr×nh øng dông víi phÇn mÒm ORACLE ®Ó truy nhËp c¬ së d÷ liÖu trªn ®Üa cøng trong m¸y. Do c¸c thµnh phÇn øng dông, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu vµ c¬ së d÷ liÖu trªn cïng m¸y, øng dông nµy phï hîp víi m« h×nh tËp trung. NhiÒu qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin cña c¸c tæ chøc lín vÉn theo m« h×nh xö lý tËp trung, ch¼ng h¹n bé xö lý mainframe ch¹y phÇn mÒm IMS hay DB2 cña IBM cã thÓ cho phÐp c¸c tr¹m ®Çu cuèi khai th¸c víi ®é ph©n t¸n réng. Tuy nhiªn trong nhiÒu hÖ thèng nh­ vËy, c¶ ba thµnh phÇn cña øng dông c¬ së d÷ liÖu khai th¸c cïng trªn mainframe. 1.2. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu dïng m¸y chñ file M« h×nh m¸y chñ file ®Æt c¸c thµnh phÇn øng dông vµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trªn mét hÖ thèng tÝnh to¸n, vµ c¸c file vËt lÝ dïng ®Ó chøa c¬ së d÷ liÖu ®Æt trªn hÖ thèng tÝnh to¸n kh¸c. CÊu h×nh nh­ vËy th­êng ®­îc dïng trong m«i tr­êng m¹ng côc bé, trong ®ã mét m¸y gi÷ file d÷ liÖu ®Ó c¸c m¸y kh¸c truy nhËp. Trong m«i tr­êng m¸y chñ file, phÇn mÒm m¹ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mçi m¸y ng­êi dïng sÏ cã c¶m gi¸c nh­ m¸y chñ file chØ dïng cho riªng m×nh. M« h×nh m¸y chñ file t­¬ng tù nh­ m« h×nh tËp trung: file c¬ së d÷ liÖu ®Æt trªn m¸y kh¸c víi thµnh phÇn øng dông vµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu; tÊt nhiªn c¸c thµnh phÇn øng dông vµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ nh­ ®· thao t¸c trong m«i tr­êng tËp trung. Thùc tÕ phÇn mÒm m¹ng ®· t¹o nªn m«i tr­êng mµ nh÷ng phÇn mÒm øng dông vµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu lu«n c¶m thÊy nh­ ®ang lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu tËp trung. øng dông M¹ng truyÒn th«ng Server C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu H×nh 6. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu m¸y chñ file. M«i tr­êng nh­ vËy cã thÓ phøc t¹p h¬n m« h×nh tËp trung v× phÇn mÒm m¹ng cã c¬ chÕ xö lý t­¬ng tranh, cho phÐp nhiÒu ng­êi dïng cïng truy nhËp ®ång thêi mét d÷ liÖu. 1.3. M« h×nh xö lý trÝch d÷ liÖu øng dông M¹ng truyÒn th«ng M¸y Server C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu øng dông PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu H×nh 7. M« h×nh rót d÷ liÖu. Mét d¹ng cña c¬ së d÷ liÖu tõ xa cã thÓ dïng phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®Ó trÝch rót d÷ liÖu. Ng­êi ta dïng thuËt ng÷ xö lý trÝch d÷ liÖu (database extract processing). C¬ së d÷ liÖu Víi m« h×nh nµy ng­êi ta cã c¸c c¬ së d÷ liÖu trªn c¸c m¸y nèi m¹ng. Mét m¸y dïng phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®Ó truy nhËp m¸y kia vµ rót d÷ liÖu cÇn thiÕt. KÕt qu¶ chuyÓn vÒ m¸y yªu cÇu, trªn ®Üa cøng cña m¸y nµy. Ng­êi dïng sö dông b¶n sao t¹i chç cña d÷ liÖu. B»ng tiÕp cËn nµy, ng­êi dïng cÇn biÕt n¬i cÊt d÷ liÖu vµ c¸ch truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ë xa, còng nh­ b¶o tr× c¬ së d÷ liÖu. PhÇn mÒm øng dông phô trî cÇn ®Æt trªn c¶ hai hÖ thèng tÝnh to¸n ®Ó truy nhËp d÷ liÖu vµ chuyÓn d÷ liÖu gi÷a hai hÖ thèng. Tuy nhiªn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ch¹y trªn hai m¸y kh«ng cÇn b¸o tr­íc nh÷ng truy nhËp tõ xa, do hai m¸y ho¹t ®éng ®éc lËp. 1.4. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server Trong m« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server thùc sù m« t¶ trong h×nh vÏ, c¬ së d÷ liÖu ®Æt trªn mét m¸y tÝnh; c¸c m¸y kh¸c ch¹y c¸c thµnh phÇn xö lÝ øng dông. Nh­ng phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®­îc t¸ch ra trªn c¸c m¸y Client, cho phÐp ch¹y c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông vµ hÖ thèng Server l­u tr÷ c¬ së d÷ liÖu. øngdung M¹ng truyÒn th«ng M¸y Server C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu M¸yClient H×nh8. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server. C¸c thµnh phÇn xö lÝ øng dông cña hÖ thèng Client trong m« h×nh nµy yªu cÇu phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu côc bé. Thµnh phÇn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu côc bé trong m¸y Client liªn l¹c víi phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu phô ch¹y trªn m¸y Server. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu m¸y Server truy nhËp c¬ së d÷ liÖu vµ chuyÓn kÕt qu¶ vÒ m¸y Client. Tho¹t nh×n m« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server t­¬ng tù nh­ m« h×nh m¸y chñ file. ThÕ nh­ng m« h×nh Client/Server cã ­u ®iÓm so víi m« h×nh kia. Víi m« h×nh m¸y chñ file, th«ng tin liªn kÕt víi mçi lÇn truy nhËp c¬ së d÷ liÖu vËt lÝ cÇn ®i theo m¹ng. Thao t¸c c¬ së d÷ liÖu yªu cÇu nhiÒu truy nhËp cã thÓ g©y t¾c nghÏn m¹ng. Gi¶ sö ng­êi dïng yªu cÇu d÷ liÖu tæng, yªu cÇu nµy ®ßi hái phÇn tö d÷ liÖu tõ 100 b¶n ghi c¬ së d÷ liÖu. Theo c¸ch tiÕp cËn m¸y chñ file, tÊt c¶ 100 b¶n ghi ch¹y qua m¹ng. LÝ do lµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ch¹y trªn m¸y ng­êi dïng cÇn truy nhËp vµ kiÓm tra tõng b¶n ghi cã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kh«ng. Cßn theo tiÕp cËn c¬ së d÷ liÖu Client/Server, chØ mét c©u hái vµ kÕt qu¶ cuèi cïng ®i trªn m¹ng. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu thao t¸c trªn m¸y tÝnh cã c¬ së d÷ liÖu vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn yªu cÇu råi cho kÕt qu¶. 1.5. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n M« h×nh m¸y chñ file vµ m« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server ®Òu gi¶ thiÕt c¬ së d÷ liÖu ®Æt trªn mét m¸y tÝnh vµ ch­¬ng tr×nh øng dông truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ®­îc ®Æt trªn m¸y tÝnh kh¸c. M« h×nh ph©n t¸n thùc sù gi¶ thiÕt b¶n th©n c¬ së d÷ liÖu n»m trªn nhiÒu m¸y, tøc lµ nhiÒu hÖ thèng xö lÝ. øngdông M¹ng truyÒn th«ng M¸y Server C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu M¸y Server C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu H×nh 9. M« h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. PhÇn tiÕp theo sÏ m« t¶ c¸c c¬ chÕ dïng trong hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. Råi sÏ lµ c¸c m« h×nh kiÕn tróc kh¸c nhau ®Ó x©y dùng m«i tr­êng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. 2. C¬ chÕ ph©n t¸n d÷ liÖu Cã ba c¸ch tiÕp cËn chÝnh vÒ c¬ chÕ ph©n t¸n, dïng ®Ó qu¶n lý truy nhËp c¬ së d÷ liÖu: ®ã lµ c¬ chÕ tËp trung, ph©n ®o¹n, vµ sao chÐp c¬ së d÷ liÖu. 2.1 TËp trung TiÕp cËn tËp trung ®­îc dïng víi m« h×nh tËp trung võa tr×nh bµy, trong ®ã c¬ së d÷ liÖu kh«ng hoµn toµn theo ph©n bè vËt lÝ. Ng­êi ta b¶o qu¶n toµn bé c¬ së d÷ liÖu trªn mét m¸y tÝnh Server t¹i trung t©m, vµ c¸c thµnh phÇn Client ch¹y trªn c¸c m¸y tÝnh kh¸c ®Ó truy nhËp m¸y Server. B¶n th©n c¬ së d÷ liÖu lµ tËp trung dï viÖc khai th¸c ®­îc tæ chøc ph©n t¸n. Víi nhiÒu m«i tr­êng lµm viÖc, tiÕp cËn tËp trung lµ thÝch hîp. Nã cho phÐp tÊt c¶ c¸c thao t¸c cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn t¹i chç vµ kh«ng cÇn nhiÒu b¶n sao d÷ liÖu. Tuy nhiªn m¸y Server trong tiÕp cËn nµy trë nªn ®iÓm hay m¾c lçi trong hÖ thèng. NÕu cã sù cè x¶y ra t¹i m¸y Server, kh«ng ai cã thÓ truy nhËp nã. 2.2. Ph©n ®o¹n Theo kiÓu ph©n ®o¹n, mét sè b¶n ghi c¬ së d÷ liÖu ®­îc ghi trªn mét m¸y tÝnh, vµ mét sè b¶n ghi kh¸c ®­îc ghi trªn c¸c m¸y tÝnh cßn l¹i. Tuy nhiªn theo c¸ch nµy kh«ng phÇn d÷ liÖu nµo l¹i ghi ë nhiÒu chç; do vËy cho phÐp c¬ chÕ cËp nhËt trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Ng­êi ta dïng nhiÒu lo¹i ph©n ®o¹n d÷ liÖu, th«ng th­êng cã thÓ kÓ ra gåm: TÊt c¶ c¸c b¶ng ®èi víi bÊt kú c¬ së d÷ liÖu nµo còng cã thÓ ghi ë mét chç; c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau ghi t¹i n¬i kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc xö lÝ b»ng cïng phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu. C¸c b¶ng kh¸c nhau cña cïng mét c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ghi t¹i nhiÒu n¬i kh¸c nhau. C¸c phÇn tö d÷ liÖu t¹o nªn b¶ng cã thÓ ®­îc ph©n t¸ch, hoÆc theo dßng hoÆc theo cét. Ng­êi ta dÔ dµng ph¸t hiÖn ra phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu t¹i nh÷ng n¬i ®Æt d÷ liÖu. B¶n th©n phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã thÓ l­u tr÷ tÊt c¶ th«ng tin liªn quan ®Õn vÞ trÝ cña d÷ liÖu, hoÆc ng­êi ta dïng dÞch vô th­ môc toµn m¹ng ®Ó gióp phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®Þnh vÞ nh÷ng phÇn kh¸c nhau cña c¬ së d÷ liÖu. 2.3. Sao d÷ liÖu vµ trÝch d÷ liÖu Víi tiÕp cËn ph©n ®o¹n hay tËp trung, kh«ng cã mét b¶n sao d÷ liÖu nµo trong c¬ së d÷ liÖu. Mçi d÷ liÖu ®­îc ghi chØ ë mét n¬i. Hai tiÕp cËn phô dïng ®Ó t¹o ra c¸c b¶n sao cña toµn bé hay mét phÇn d÷ liÖu ®­îc dïng d­íi d¹ng kÜ thuËt sau: TrÝch d÷ liÖu. B¶n sao c¬ së d÷ liÖu ®­îc gäi lµ trÝch (extract) khi b¶n sao ®­îc dïng víi phÐp ®äc. C¸c gi¸ trÞ phÇn tö d÷ liÖu trÝch ra kh«ng phôc vô cho môc ®Ých cËp nhËt. TrÝch d÷ liÖu ®­îc dïng trong nhiÒu hoµn c¶nh, khi cÇn ph©n t¸n c¸c b¶n sao c¬ së d÷ liÖu trªn nhiÒu n¬i. Mét trÝch ®o¹n d÷ liÖu cã thÓ lµ b¶n sao toµn bé c¬ së d÷ liÖu, hay chØ lµ kÕt hîp c¸c ®o¹n riªng. C¸c kiÓu trÝch ®a d¹ng trªn d÷ liÖu cã thÓ kh¸c nhau tuú theo c¬ chÕ cho phÐp ch­¬ng tr×nh øng dông quyÕt ®Þnh tÝnh thêi sù cña th«ng tin. PhÇn trÝch d÷ liÖu cã thÓ kh«ng kÌm th«ng tin vÒ thêi gian cña nã, hoÆc nã mang lu«n th«ng tin vÒ thêi gian, tæng kiÓm tra ®Ó phôc vô cho viÖc ®ång bé qu¸ tr×nh chung. Sao d÷ liÖu. B¶n sao c¬ së d÷ liÖu ®­îc gäi lµ sao (replica) khi gi¸ trÞ phÇn tö d÷ liÖu sao chÐp dïng ®­îc cho môc ®Ých cËp nhËt. Khi ®ã gi¸ trÞ míi sÏ ®­îc cËp nhËt trong toµn c¬ së d÷ liÖu, tøc trªn c¶ b¶n sao kh¸c. B¶n sao d÷ liÖu t­¬ng tù nh­ trÝch d÷ liÖu, trõ viÖc b¶n sao cho phÐp cËp nhËt. Víi b¶n sao, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn ®¶m b¶o c¸c phÇn tö d÷ liÖu gi÷ ®­îc ®ång bé víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c trong c¬ së d÷ liÖu chÝnh. V× cã nhiÒu b¶n sao gi¸ trÞ phÇn tö d÷ liÖu cho nªn ph¶i kh¼ng ®Þnh ®­îc viÖc cËp nhËt tiÕn hµnh ®ång thêi trªn tÊt c¶ c¸c b¶n sao. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lan truyÒn c¸c thay ®æi ®· thùc hiÖn trªn b¶n sao tíi c¸c b¶n sao kh¸c vµ tíi c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch nhanh nhÊt. Theo mét vµi l­îc ®å, b¶n sao ®­îc thiÕt kÕ nh­ mét b¶n sao chÝnh (master replica), cßn c¸c b¶n sao kh¸c ®­îc gäi lµ b¶n sao thø cÊp (secondary replica). PhÐp to¸n cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi mµ b¶n sao chÝnh ®· ®­îc cËp nhËt. Thµnh phÇn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu øng víi b¶n sao chÝnh cã tr¸ch nhiÖm truyÒn tÊt c¶ nh÷ng cËp nhËt tíi c¸c b¶n sao thø cÊp sau mét kho¶ng thêi gian. Khi thùc hiÖn sao chÐp c¬ së d÷ liÖu, tr­íc hÕt b¹n ph¶i t¹o mét b¶n thiÕt kÕ gèc (Design Master). CÇn chó ý, lu«n lu«n t¹o mét b¶n sao dù phßng c¬ së d÷ liÖu cña b¹n tr­íc khi chuyÓn nã thµnh mét Design Master. Sau khi Design Master ®­îc t¹o vµ c¸c thay ®æi d÷ liÖu thùc hiÖn xong, h·y huû bá b¶n sao. Mét file c¬ së d÷ liÖu chØ cã thÓ ®­îc Design Master t¹o mét lÇn. §èi víi viÖc t¹o b¶n sao, kh«ng nªn t¹o nhiÒu lÇn ®èi víi cïng mét file sao l¹i sÏ lµm ch­¬ng tr×nh bÞ háng. Khi t¹o c¸c b¶n sao, b¹n cã thÓ t¹o c¸c b¶n sao toµn phÇn hoÆc t¹o c¸c b¶n sao mét phÇn. Th«ng th­êng, ta kh«ng muèn truyÒn toµn bé d÷ liÖu tõ b¶n thiÕt kÕ gèc ®Õn b¶n sao. NhÊt lµ khi viÖc nµy kh«ng thÝch hîp vµ kh«ng thùc tÕ khi ph¶i göi toµn bé néi dungcña c¬ së d÷ liÖu gèc ®Õn ng­êi sö dông ë xa. Nh÷ng g× kh«ng nªn truyÒn ®i lµ nh÷ng th«ng tin bÝ mËt trong kinh doanh nh­ l­¬ng bæng, còng nh­ nh÷ng th«ng tin b¶o mËt cña c¬ së d÷ liÖu nh­ ID vµ mËt khÈu cña ng­êi sö dông. C¬ së d÷ liÖu ta cÇn lµ nh÷ng d÷ liÖu g¾n liÒn víi c¸ nh©n mét ng­êi sö dông sÏ ®­îc sao chôp vµo m¸y tÝnh cña hä. KiÓu sao chôp nµy hiÖu qu¶ h¬n kiÓu sao chôp toµn phÇn bëi v× nã chØ t¹o b¶n sao cña nh÷ng d÷ liÖu mµ ng­êi sö dông cÇn ®Õn. NhiÒu c¬ chÕ ®· thùc hiÖn sù ®ång bé ho¸ c¸c b¶n sao. Nh­ vËy mét khi b¶n sao thay ®æi, chØ m×nh nã ®­îc cËp nhËt. C¸c gi¸ trÞ phÇn tö d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt trong b¶n sao nµy ®­îc truyÒn lªn c¬ së d÷ liÖu chÝnh. Trong tr­êng hîp kh¸c, phÐp cËp nhËt tiÕn hµnh víi c¬ së d÷ liÖu chÝnh còng nh­ víi c¸c b¶n sao. L­îc ®å kh¸c dïng hµm héi nhËp (convergence funtion) ®Ó ®ång bé ho¸ b¶n sao cña c¬ së d÷ liÖu vµ kh¼ng ®Þnh l¹i t¹i c¬ së d÷ liÖu chÝnh. Hµm héi nhËp lµ hµm ph©n t¸n, cã c¸c thµnh phÇn ch¹y trªn c¸c m¸y l­u b¶n sao. Hµm nµy cã thÓ ch¹y th­êng k× hay ®ét xuÊt tuú theo yªu cÇu héi nhËp trong c¬ së d÷ liÖu cô thÓ. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®¶m b¶o c¸c c¬ chÕ ®ång bé ho¸ ®a d¹ng. Ng­êi thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu hay qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cã thÓ x¸c ®Þnh c¬ chÕ ®ång bé dïng trªn c¬ së d÷ liÖu hay trªn vµi b¶n sao. TÊt nhiªn dï víi hµm ®ång bé ho¸ nµo, kh«ng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n nµo ®¹t ®­îc hoµn toµn ®ång bé t¹i mäi thêi ®iÓm. Nhê kÜ thuËt trÝch vµ sao d÷ liÖu, c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu cña c¬ së d÷ liÖu ®­îc ghi t¹i nhiÒu n¬i kh¸c nhau; ng­êi ta cã thÓ n©ng tÝnh s½n sµng, gi¶m tØ lÖ mÊt d÷ liÖu do sai sãt vµ t¨ng hiÖu suÊt. Tuy nhiªn ®ã l¹i lµ nguy c¬ mÊt bÒn v÷ng d÷ liÖu. Cã thÓ sao chÐp toµn bé c¬ së d÷ liÖu hay nÕu dïng kÜ thuËt ph©n ®o¹n th× ng­êi ta cã thÓ sao chÐp mét phÇn c¬ së d÷ liÖu 3. §Æc ®iÓm vÞ trÝ cña ph©n t¸n d÷ liÖu Môc ®Ých cña phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n lµ cho phÐp ng­êi dïng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông ®éc lËp hoµn toµn vÒ vÞ trÝ l­u tr÷ d÷ liÖu. Ng­êi dïng cã thÓ yªu cÇu d÷ liÖu råi ch­¬ng tr×nh øng dông truy nhËp ®Õn d÷ liÖu mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu. Tuy khã ®¶m b¶o ®­îc tÝnh hoµn toµn trong suèt trong hÖ thèng. Cho ®Õn khi ®¹t ®Õn ®é trong suèt vÒ c¸c ®èi t­îng, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn tu©n theo c¸c rµng buéc vÒ c¸ch thøc ph©n ®o¹n, sao chÐp vµ lo¹i h×nh cËp nhËt d÷ liÖu. 4. KÕt luËn vÒ cÊu h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server M« h×nh ph©n t¸n truy nhËp d÷ liÖu lµ d¹ng ph©n t¸n Client/Server ®Æc biÖt sö dông ®Ó hîp nhÊt c¸c phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu Client/Server. Trong m« h×nh ph©n t¸n truy nhËp d÷ liÖu, ba lo¹i thµnh phÇn quan träng gåm c¸c thµnh phÇn xö lÝ øng dông, thµnh phÇn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu, vµ c¬ së d÷ liÖu. C¸c thµnh phÇn nµy cã thÓ kÕt hîp víi nhau theo nhiÒu c¸ch ®Ó h×nh thµnh m« h×nh c¬ së d÷ liÖu tËp trung, m« h×nh c¬ së d÷ liÖu m¸y chñ file, m« h×nh xö lÝ trÝch d÷ liÖu, m« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server vµ m« h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. Víi tiÕp cËn tËp trung, toµn bé c¬ së d÷ liÖu l­u t¹i mét chç vµ chØ ph©n t¸n víi viÖc truy nhËp d÷ liÖu. Víi tiÕp cËn ph©n ®o¹n, c¸c phÇn cña d÷ liÖu ®­îc l­u t¹i nhiÒu n¬i ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông. Mét ®Ých quan träng cña phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n lµ ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh ng­êi dïng ®éc lËp víi vÞ trÝ cña d÷ liÖu. PhÇn tiÕp sau ®©y sÏ xÐt c¸c kiÕn tróc kh¸c nhau ®Ó ph¸t triÓn tiÖn nghi khi truy nhËp c¬ së d÷ liÖu tõ xa vµ truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n theo phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu. Ch­¬ng III HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n 1.Tæng quan vÒ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n 1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n Mét c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n lµ mét tËp hîp d÷ liÖu mµ vÒ mÆt logic tËp d÷ liÖu nµy thuéc vÒ mét hÖ thèng, nh­ng ®­îc ph©n bè trªn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trªn mét m¹ng m¸y tÝnh. Trong ®Þnh nghÜa trªn cã 2 ®iÓm cÇn l­u ý: - Ph©n t¸n: D÷ liÖu kh«ng c­ tró trªn mét vÞ trÝ, ®iÒu nµy gióp chóng ta cã thÓ ph©n biÖt mét c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n víi mét hÖ c¬ së d÷ liÖu tËp trung. - T­¬ng quan logic: D÷ liÖu cã mét sè c¸c thuéc tÝnh rµng buéc chóng víi nhau, ®iÒu nµy gióp chóng ta ph©n biÖt mét c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n víi mét tËp hîp c¬ së d÷ liÖu côc bé hoÆc c¸c tÖp c­ tró t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong mét m¹ng m¸y tÝnh. Trong m¹ng m¸y tÝnh nãi chung d÷ liÖu ph¶i ph©n m¶nh. Tr­íc tiªn viÖc ph©n m¶nh ®­îc thùc hiÖn dùa trªnc¬ së cÊp ph¸t c¸c tËp tin cho c¸c nót trªn mét m¹ng m¸y tÝnh. Sù thùc lµ trªn mét m¹ng m¸y tÝnh diÖn réng, mçi nót ë mét vÞ trÝ kh¸c nhau nªn CSDL kh«ng thÓ tËp trung mµ ph¶i ph©n t¸n trªn c¸c nót cña m¹ng. H¬n n÷a mét quan hÖ kh«ng ph¶i lµ mét ®¬n vÞ truy xuÊt d÷ liÖu tèt. ThÝ dô nÕu c¸c øng dông ®­îc thùc hiÖn trªn mét phÇn cña quan hÖ mµ quan hÖ ®ã l¹i n»m nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau th× cã thÓ g©y ra nh÷ng truy xuÊt thõa vµ h¬n thÕ viÖc nh©n b¶n (sao) c¸c quan hÖ lµm tèn kh«ng gian nhí. Ngoµi ra viÖc ph©n r· mét quan hÖ thµnh nhiÒu m¶nh, mçi m¶nh ®­îc xö lý nh­ mét ®¬n vÞ, sÏ cho phÐp thùc hiÖn nhiÒu giao dÞch ®ång thêi. Víi viÖc ph©n m¶nh c¸c quan hÖ sÏ cho phÐp thùc hiÖn song song mét c©u vÊn tin b»ng c¸ch chia nã thµnh mét tËp c¸c c©u vÊn tin con ho¹t t¸c trªn c¸c m¶nh. V× thÕ viÖc ph©n m¶nh sÏ lµm t¨ng møc ®é ho¹t ®éng ®ång thêi vµ nh­ thÕ lµm t¨ng l­u l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Tuy nhiªn chóng ta còng sÏ gÆp nh÷ng r¾c rèi cña viÖc ph©n m¶nh. VÝ dô nÕu c¸c øng dông cã nh÷ng “xung ®ét” sÏ ng¨n c¶n hoÆc g©y khã kh¨n cho viÖc truy xuÊt d÷ liÖu. Ph©n r· thµnh c¸c m¶nh nãi chung lµm t¨ng chi phÝ trong viÖc truy xuÊt d÷ liÖu. 1.2.KiÕn tróc cña hÖ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n §©y kh«ng ph¶i lµ kiÕn tróc chung cho tÊt c¶ c¸c c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n, tuy vËy kiÕn tróc nµy thÓ hiÖn tæ chøc cña bÊt kú mét c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n nµo. S¬ ®å tæng thÓ: §Þnh nghÜa tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu sÏ ®­îc l­u tr÷ trong CSDL ph©n t¸n. Trong m« h×nh CSDL tæng thÓ bao gåm ®Þnh nghÜa cña tËp c¸c quan hÖ tæng thÓ. S¬ ®å ph©n ®o¹n: Mçi quan hÖ tæng thÓ cã thÓ chia thµnh mét vµi phÇn kh«ng thÓ gèi lªn nhau ®­îc gäi lµ ®o¹n(fragment). S¬ ®å ®Þnh vÞ: C¸c ®o¹n lµ c¸c phÇn logic cña quan hÖ tæng thÓ ®­îc ®Þnh vÞ vËt lý trªn mét hoÆc nhiÒu vÞ trÝ trªn m¹ng. S¬ ®å ®Þnh vÞ ®Þnh nghÜa ®o¹n nµo ®Þnh vÞ t¹i c¸c vÞ trÝ nµo. S¬ ®å ¸nh x¹ ®Þa ph­¬ng: Cho biÕt mét ®o¹n ®­îc ®Þnh vÞ ë nh÷ng vÞ trÝ nµo. 1.3. C¸c m« h×nh ph©n t¸n d÷ liÖu Thùc hiÖn hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cã thÓ ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. Trong m«i tr­êng ®ång nhÊt, c¸c kiÓu hÖ thèng tÝnh to¸n lµm viÖc trªn c¬ së d÷ liÖu ®­îc ®iÒu khiÓn chÆt. Do vËy kh«ng mÊy vÊt v¶. Mét vµi l­îc ®å ph©n t¸n c¬ së d÷ liÖu ®­îc thiÕt kÕ trªn nÒn t¶ng cô thÓ, gåm phÇn cøng, hÖ thèng ®iÒu hµnh vµ phÇn mÒm m¹ng c©n xøng. Ch¼ng h¹n cã hÖ thèng dïng toµn m¸y c¸ nh©n dùa trªn vi xö lý Intel, víi hÖ thèng ®iÒu hµnh cña Microsoft, hÖ ®iÒu hµnh m¹ng Novell. Do vËy ng­êi thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n chuyªn t©m vµo phÇn mÒm cho m«i tr­êng ®ång nhÊt, c¸c chøc n¨ng ®¬n gi¶n. Sau ®©y lµ mét sè kiÕn tróc hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n trong m«i tr­êng thuÇn nhÊt. §Ó tiÖn t¹o nªn m«i tr­êng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n thuÇn nhÊt, ng­êi ta dïng c¸c c¸ch ph©n t¸n hÖ qu¶n trÞ CSDL sau: Ph©n t¸n kiÓu Client/Server. Ph©n t¸n ngang hµng. - C¸c hÖ Client/Server(kh¸ch/chñ) C¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh¸ch/chñ xuÊt hiÖn vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90 vµ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng nghÖ DBMS vµ ph­¬ng thøc xö lý tÝnh to¸n. ý t­ëng tæng qu¸t hÕt søc ®¬n gi¶n: Ph©n biÖt c¸c chøc n¨ng cÇn ®­îc cung cÊp vµ chia nh÷ng chøc n¨ng nµy thµnh 2 líp: Chøc n¨ng chñ vµ chøc n¨ng kh¸ch. Chñ thùc hiÖn phÇn lín c«ng viÖc qu¶n lý d÷ liÖu. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tÊt c¶ mäi viÖc xö lý vµ tèi ­u ho¸ vÊn tin, qu¶n lý giao dÞch vµ qu¶n lý thiÕt bÞ l­u tr÷ ®Òu ®­îc thùc hiÖn t¹i bé phËn chñ. Chøc n¨ng kh¸ch lo cung cÊp m«i tr­êng øng dông vµ giao diÖn ng­êi dïng. Theo m« t¶ trªn, chøc n¨ng kh¸ch sÏ thùc hiÖn chuyÓn c¸c c©u vÊn tin SQL cho chøc n¨ng chñ mµ kh«ng t×m hiÓu vµ tèi ­u ho¸ chóng.Chøc n¨ng chñ thùc hiÖn hÇu hÕt c«ng viÖc vµ tr¶ quan hÖ kÕt qu¶ vÒ cho chøc n¨ng kh¸ch. Cã 2 lo¹i kiÕn tróc kh¸ch/chñ th­êng gÆp: - NhiÒu kh¸ch _ mét chñ: Tõ gãc ®é qu¶n lý, lo¹i nµy kh«ng cã qu¸ nhiÒu kh¸c biÖt so víi c¸c CSDL tËp trung v× CSDl ®­îc l­u trªn mét m¸y duy nhÊt(chñ) vµ nã còng cã phÇn mÒm qu¶n lý. Tuy nhiªn cã mét sè kh¸c biÖt quan träng so víi c¸c hÖ thèng tËp trung ë c¸ch thùc hiÖn c¸c giao dÞch vµ qu¶n lý bé nhí cache. Lèi tiÕp cËn nµy lµm ®¬n gi¶n cho c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y chñ nh­ng ®Æt g¸nh nÆng lªn c¸c m¸y kh¸ch cïng víi nhiÒu tr¸ch nhiÖm kh¸c. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh huèng ®­îc gäi lµ c¸c hÖ thèng kh¸ch tù phôc vô. - NhiÒu kh¸ch – nhiÒu chñ: Cã 2 chiÕn l­îc qu¶n lý: hoÆc mçi kh¸ch tù qu¶n lý nèi kÕt cña nã víi c¸c m¸y chñ hoÆc mçi kh¸ch chØ biÕt mét m¸y chñ chÝnh cña nã vµ giao tiÕp víi c¸c m¸y chñ kh¸c th«ng qua m¸y chñ chÝnh khi cÇn. Lèi tiÕp cËn nµy tËp trung chøc n¨ng qu¶n lý d÷ liÖu t¹i m¸y chñ. V× thÕ sù v« h×nh cña truy xuÊt d÷ liÖu ®­îc cung cÊp qua giao diÖn cña m¸y chñ. Tõ gãc ®é tÝnh logic cña d÷ liÖu, DBMS kh¸ch/chñ cho ng­êi sö dông thÊy mét h×nh ¶nh vÒ mét c¬ së d÷ liÖu logic duy nhÊt, cßn t¹i møc vËt lý nã cã thÓ ph©n t¸n. - C¸c hÖ ph©n t¸n ngang hµng Trong c¸c hÖ ngang hµng kh«ng cã sù ph©n biÖt gi÷a m¸y kh¸ch vµ m¸y chñ. Mçi m¸y ®Òu cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña mét hÖ qu¶n trÞ CSDL(DBMS) vµ cã thÓ trao ®æi th«ng tin víi nh÷ng m¸y kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c vÊn tin vµ c¸c giao dÞch. øng víi hÖ ph©n t¸n ngang hµng th× cã m« h×nh kiÕn tróc ngang hµng. ë m« h×nh kiÕn tróc nµy, bao gåm c¸c thµnh phÇn: - L­îc ®å néi t¹i côc bé LIS(local internal schema): §ã lµ ®Þnh nghÜa néi t¹i riªng cho mçi vÞ trÝ d÷ liÖu. - L­îc ®å kh¸i niÖm toµn côc (m« t¶ cÊu tróc logic cña d÷ liÖu ë mäi vÞ trÝ): §ã lµ h×nh ¶nh cña c«ng ty, xÝ nghiÖp vÒ d÷ liÖu. - L­îc ®å kh¸i niÖm côc bé LCS(local conceptual schema): M« t¶ tæ chøc logic cña d÷ liÖu t¹i mçi vÞ trÝ. - L­îc ®å ngo¹i giíi ES(external schema): Hç trî c¸c øng dông vµ viÖc truy xuÊt c¸c CSDL. GCS ES1 ES2 ESn LCS1 LCS2 LCSn LIS1 LIS2 LISn H×nh 10: KiÕn tróc tham chiÕu CSDL ph©n t¸n ë ®©y ng­êi sö dông chØ cÇn vÊn tin d÷ liÖu mµ kh«ng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÞ trÝ d÷ liÖu hoÆc thµnh phÇn nµo cña hÖ thèng sÏ cung cÊp d÷ liÖu. HÖ qu¶n trÞ CSDL ph©n t¸n sÏ lo viÖc phiªn dÞch c¸c c©u vÊn tin toµn côc thµnh mét nhãm c¸c c©u vÊn tin côc bé, vµ chóng sÏ ®­îc thùc thi bëi c¸c thµnh phÇn DBMS ph©n t¸n qua c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau vµ cã giao tiÕp víi nhau. 1.4. C¸c vÊn ®Ò cña hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n Theo Date n¨m 1990, c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cã môc ®Ých x©u xa lµ qu¶n lý viÖc thiÕt kÕ sao cho ng­êi dïng trong hÖ thèng nµy lu«n c¶m nh­ lµm viÖc trong hÖ thèng kh«ng ph©n t¸n. Nãi c¸ch kh¸c, tÊt c¶ c¸c c¬ chÕ dïng ®Ó ®¹t ®Õn ph©n bè ph©n t¸n vÒ c¬ së d÷ liÖu cÇn Èn giÊu ng­êi dïng. Mét c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n ®­îc h×nh dung nh­ m¹ng l­íi nhiÒu tr¹m xa nhau vÒ kh«ng gian. C¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cÇn thÓ hiÖn h×nh ¶nh cña c¬ së d÷ liÖu logic ®¬n, chØ kh¸c lµ ph©n bè vËt lý trªn nhiÒu tr¹m. §iÓm quan träng lµ khi ®¹t ®­îc sù ph©n t¸n, víi c¬ chÕ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®óng, ng­êi dïng kh«ng thÓ ph©n biÖt ®­îc hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa lµ hÖ thèng ®¬n hay hÖ thèng ph©n t¸n. TiÕp theo ®©y lµ m­êi hai ®èi t­îng cña c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. C¸c ®èi t­îng do Date tæng kÕt t¹o c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é ng­êi dïng c¶m nhËn ®­îc tÝnh hiÖu dông cña hÖ thèng ph©n t¸n ®Ó cã thÓ tiÕp cËn. C¸c ®èi t­îng nµy kh«ng chØ ¸p dông riªng cho hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. - Tù trÞ ®Þa ph­¬ng §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh mong muèn cña tÊt c¶ nh÷ng vÞ trÝ trong hÖ thèng ph©n t¸n lµ ®éc lËp lÉn nhau. Cã nghÜa lµ thao t¸c trªn hÖ thèng nµy kh«ng bÞ ch­¬ng tr×nh cña hÖ th«ng kh¸c ®iÒu khiÓn tõ xa. Thao t¸c thùc hiÖn t¹i mét tr¹m sÏ kh«ng phô thuéc vµo thao t¸c t¹i n¬i kh¸c trong hÖ thèng ph©n t¸n. §iÒu nµy ngÇm ®Þnh r»ng d÷ liÖu ®Æt trªn vÞ trÝ cô thÓ sÏ ®­îc phÇn mÒm t¹i ®ã ®iÒu khiÓn, dï r»ng phÇn mÒm hÖ thèng ë xa cña m«i tr­êng ph©n t¸n cã thÓ truy nhËp d÷ liÖu nµy. §èi t­îng nµy khã thùc hiÖn ®­îc trong thùc tÕ, v× trong hÖ thèng ph©n t¸n ®«i khi nhiÒu vÞ trÝ cÇn truy nhËp d÷ liÖu. §Ó mang ý nghÜa thùc tÕ, ng­êi ta theo ph­¬ng ch©m níi réng nhÊt nÕu cã thÓ. Kh«ng tin cËy ë tr¹m trung t©m Môc ®Ých tù trÞ ®Þa ph­¬ng ngÇm ý tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trong hÖ thèng ph©n t¸n sÏ thao t¸c theo cÆp vµ kh«ng tin t­ëng vµo mét tr¹m thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c tr¹m kh¸c. ViÖc tin cËy vµo dÞch vô cña mét tr¹m cã thÓ dÉn ®Õn t¾c nghÏn t¹i tr¹m trung t©m, vµ toµn bé hÖ thèng sÏ trôc trÆc khi lçi x¶y ra t¹i tr¹m chÝnh. - Thao t¸c tiÕp diÔn Cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n ®Ó kh«ng bao giê mét yªu cÇu l¹i cã thÓ lµm sËp hÖ thèng chung. Liªn quan ®Õn viÖc nµy lµ phÐp bæ sung vÞ trÝ míi vµo hÖ thèng, n©ng cÊp phÇn mÒm t¹i mét tr¹m cô thÓ... - §éc lËp vÒ ®Þa ®iÓm §èi t­îng ®éc lËp vÒ ®Þa ®iÓm cßn ®­îc gäi lµ trong suèt vÒ ®Þa ®iÓm. Ng­êi dïng hay ch­¬ng tr×nh øng dông kh«ng liªn can ®Õn ®Þa ®iÓm vËt lÝ khi chóng yªu cÇu thao t¸c trªn d÷ liÖu. HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n sÏ t¹o d÷ liÖu ph©n t¸n nh­ lµ nã ®­îc l­u trªn c¬ së d÷ liÖu logic ®¬n; mµ ®ã còng lµ ®Þa ®iÓm cña ng­êi dïng. §èi t­îng nµy thùc ra lµ më réng cña ®èi t­îng chung trong c¬ së d÷ liÖu vÒ ®éc lËp d÷ liÖu. - §éc lËp ph©n ®o¹n PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu sÏ cho phÐp c¬ së d÷ liÖu ph©n ®o¹n ®Ó c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ së d÷ liÖu cã thÓ chuyÓn sang c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trong m«i tr­êng ph©n t¸n. §èi t­îng nµy lµ quan träng ®èi víi vÊn ®Ò hiÖu suÊt sö dông. Ph©n ®o¹n cho phÐp nhãm c¸c phÇn tö d÷ liÖu l­u trªn c¸c vÞ trÝ th­êng ®­îc truy nhËp nhÊt. Ng­êi ta chia ra lµm hai lo¹i ph©n ®o¹n lµ ph©n theo dßng hoÆc theo cét, tøc theo chiÒu ngang hay chiÒu däc. Víi ph©n ®o¹n ngang, c¬ së d÷ liÖu ®­îc ph©n ®o¹n ®Ó tÊt c¶ nh÷ng thÓ hiÖn cña tËp phÇn tö d÷ liÖu øng víi thùc thÓ kinh doanh sÏ l­u t¹i mét n¬i. Ch¼ng h¹n yªu cÇu vµo c¬ së d÷ liÖu, th«ng tin vÒ yªu cÇu ®­îc l­u t¹i mét n¬i, th«ng tin vÒ Client hµng t¹i n¬i kh¸c, vµ th«ng tin vÒ ®Çu t­ l¹i xa h¬n. Ph©n ®o¹n däc theo phÐp c¸c phÇn tö d÷ liÖu cïng kiÓu sÏ l­u cïng n¬i. Ch¼ng h¹n th«ng tin ®Çu t­ vµo Vinh l­u t¹i ®Þa ph­¬ng Vinh, th«ng tin ®Çu t­ vµo §µ N½ng ®Æt t¹i §µ N½ng. ViÖc ®éc lËp ph©n ®o¹n còng ngÇm ý trong suèt vÒ ph©n ®o¹n, lµ mét d¹ng ®éc lËp vÒ ®Þa ®iÓm. Kh«ng cÇn b¸o tr­íc víi ng­êi dïng hay ch­¬ng tr×nh øng dông vÒ l­îc ®å ph©n ®o¹n dïng trong hÖ thèng ph©n t¸n. Toµn bé c¬ së d÷ liÖu sÏ hiÖn ra nh­ mét c¬ së d÷ liÖu ®¬n, kh«ng hÒ bÞ ph©n nhá. - §éc lËp vÒ b¶n sao HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n b¶o qu¶n nhiÒu b¶n sao cña cïng mét phÇn tö d÷ liÖu t¹i c¸c tr¹m kh¸c nhau. C¸c b¶n sao th­êng ®­îc dïng trong hÖ thèng ph©n t¸n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng vµ c¶i thiÖn hiÖu suÊt. B¶n sao cÇn trong suèt ®èi víi ng­êi dïng vµ ch­¬ng tr×nh øng dông. Ng­êi dïng sÏ thu ®­îc cïng kÕt qu¶ dï sö dông bÊt k× d÷ liÖu trªn b¶n sao nµo. C¸c thay ®æi cña ch­¬ng tr×nh øng dông trªn mét b¶n sao sÏ ®­îc lan truyÒn tíi c¸c b¶n sao cßn l¹i. - Xö lÝ c©u hái ph©n t¸n §èi t­îng nµy cho biÕt r»ng khi mét ng­êi dïng hay ch­¬ng tr×nh øng dông t¹i mét n¬i ra c©u hái th× b¶n th©n c©u hái nµy cã kh¶ n¨ng ®­îc göi ®Õn nh÷ng n¬i cã d÷ liÖu tháa m·n c©u hái. PhÇn tr­íc ®· ®iÓm qua vÒ kh¸c nhau gi÷a m« h×nh tr¹m Server file vµ m« h×nh c¬ së d÷ liÖu Client/Server. NÕu tÊt c¶ c¸c c©u hái ®­îc xö lÝ t¹i A vµ d÷ liÖu ®Æt t¹i B th× khèi l­îng lín d÷ liÖu sÏ qua l¹i gi÷a A vµ B ®Ó thùc hiÖn c©u hái. NÕu c©u hái ®­îc truyÒn sang B råi thùc hiÖn th× t×nh tr¹ng liªn l¹c nhiÒu lÇn sÏ ®­îc gi¶i quyÕt. §Ó ®¸p øng hoµn toµn ®èi t­îng nµy, cÇn cã c¬ chÕ tèi ­u ho¸ c©u hái, chuyÓn c©u hái trªn nhiÒu tr¹m vÒ mét sè h¹n chÕ c¸c tr¹m. - Qu¶n trÞ giao t¸c ph©n t¸n ViÖc qu¶n trÞ giao t¸c ph©n t¸n liªn quan ®Õn ý ®å cña giao t¸c. Mét giao t¸c bao gåm nhiÒu xö lÝ, nhiÒu truy nhËp d÷ liÖu trªn nhiÒu c¬ së d÷ liÖu, nh­ng giao t¸c lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu khiÓn t­¬ng tranh vµ kh«i phôc d÷ liÖu. VÊn ®Ò ë ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh ph¶i ®­îc coi nh­ ®¬n vÞ. NÕu mét phÇn giao t¸c bÞ lçi th× kÕt qu¶ phÇn tr­íc cña giao t¸c còng bÞ huû khái hÖ thèng. HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n trî gióp qu¸ tr×nh kh«i phôc ph©n t¸n, trong ®ã c¸c phÇn tö d÷ liÖu trªn c¸c vÞ trÝ vËt lÝ kh¸c nhau cã thÓ ®­îc cËp nhËt nh­ mét phÇn cña xö lÝ giao t¸c. NÕu mét phÇn cña giao t¸c bÞ lçi th× bÊt k× cËp nhËt nµo víi phÇn kh¸c cña c¬ së d÷ liÖu cÇn ®­îc quay ra ®Ó kh«i phôc l¹i toµn bé c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n vÒ tr¹ng th¸i tr­íc khi b¾t ®Çu giao t¸c. HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n còng trî gióp ®iÒu khiÓn t­¬ng tranh ph©n t¸n. HÖ thèng cã c¬ chÕ phï hîp, cho phÐp nhiÒu ch­¬ng tr×nh ®ång thêi truy nhËp c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ së d÷ liÖu, vµ ng¨n c¶n kho¸ chÕt khi x¶y ra c¸c phÐp xung ®ét. Xö lÝ giao t¸c ph©n t¸n nh×n chung ®­îc thùc hiÖn víi giao thøc kh¼ng ®Þnh kho¸ hai pha víi c¸c tiÖn nghi kho¸ d÷ liÖu. - §éc lËp phÇn cøng Ng­êi ta khuyÕn c¸o vÒ nÒn t¶ng ®éc lËp víi viÖc x©y dùng hÖ thèng. §éc lËp phÇn cøng kh¼ng ®Þnh hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cã thÓ ®Æt trªn nhiÒu kiÓu hÖ thèng tÝnh to¸n. Ch¼ng h¹n ng­êi ta dïng c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau nh­ mainframe cña IBM, bé xö lÝ cña VAX DEC vµ m¸y tÝnh c¸ nh©n cã vi xö lÝ Intel. - §éc lËp hÖ ®iÒu hµnh §éc lËp hÖ thèng ®iÒu hµnh mét phÇn do ®èi t­îng ®éc lËp phÇn cøng ngÇm qui ®Þnh. HÖ thèng ph©n t¸n cã thÓ dïng hÖ thèng tÝnh to¸n víi c¸c hÖ thèng ®iÒu hµnh kh¸c nhau nh­ MVS cña IBM, OpenVMS cña DEC, Windows NT cña Microsoft. §éc lËp hÖ ®iÒu hµnh vµ ®éc lËp phÇn cøng cã thÓ t¸ch biÖt v× hÖ thèng ®iÒu hµnh linh ®éng trªn nhiÒu cÊu h×nh m¸y tÝnh cña c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau. Kh¶ n¨ng c¸c hÖ thèng ®iÒu hµnh kh¸c nhau trªn cïng mét m¸y cho phÐp hÖ thèng ph©n t¸n dïng phÇn cøng thuÇn nhÊt vµ phÇn mÒm kh«ng thuÇn nhÊt. - §éc lËp m¹ng Ngµy nay nÒn t¶ng cho hÖ thèng tÝnh to¸n ®­îc ®Æc tr­ng bëi kiÓu phÇn cøng cô thÓ, ch¹y hÖ thèng ®iÒu hµnh riªng, vµ cã phÇn mÒm truyÒn th«ng m¹ng phï hîp, nh­ TCP/IP, SNA, NetWare cña Novell. Còng cã thÓ dïng phÇn mÒm truyÒn m¹ng kh¸c trªn c¸c phÇn kh¸c nhau cña hÖ thèng ph©n t¸n mµ ng­êi dïng kh«ng cÇn biÕt ®Õn nh÷ng kh¸c nhau nµy. - §éc lËp phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu §èi t­îng nµy nh»m vµo hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n dïng c¸c phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau ch¹y trªn vÞ trÝ kh¸c nhau trong m«i tr­êng ph©n t¸n. §èi t­îng nµy kh«ng gièng nh­ kÕt qu¶ chèc l¸t mµ do viÖc chuÈn ho¸ giao diÖn ®· trë thµnh chuÈn th«ng dông. C¸c kiÕn tróc c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cña c¸c nhµ cung cÊp ®· ®­îc giíi thiÖu trong c¸c phÇn trªn, gãp phÇn ®¶m b¶o ®éc lËp phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu. 1.5. C¸c møc truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n Dùa trªn ®é phøc t¹p cña giao t¸c do øng dông t¹o ra, dùa trªn ph¹m vi chøc n¨ng cña phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu dµnh cho mçi lo¹i giao t¸c, vµ dùa trªn kh¶ n¨ng cña giao thøc truyÒn th«ng gi÷a nh÷ng thµnh phÇn. Ng­êi ta x¸c ®×nh bèn møc truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. Bèn møc ®ã gåm: Yªu cÇu tõ xa. T¹i møc truy nhËp nµy, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trî gióp giao t¸c; mçi giao t¸c lµ c©u SQL ®¬n, truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ë xa. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn ®Õn chøc n¨ng xö lÝ giao t¸c kh«ng ®Æc biÖt ®Ó trî gióp møc nµy. §¬n vÞ lµm viÖc ë xa. Víi møc truy nhËp nµy, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trî gióp giao t¸c; giao t¸c gåm mét lo¹t c©u SQL truy nhËp cïng mét c¬ së d÷ liÖu ë xa. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn cã kh¶ n¨ng ®iÒu phèi qu¸ tr×nh kh¼ng ®Þnh vµ kh«i phôc d÷ liÖu qua tÊt c¶ c¸c lÖnh SQL nh­ mét phÇn cña giao t¸c. §iÒu nµy ®ßi hái phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã kh¶ n¨ng kh¼ng ®Þnh tõ xa. §¬n vÞ lµm viÖc ph©n t¸n. Víi møc truy nhËp nµy, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trî gióp giao t¸c gåm x©u c©u lÖnh SQL truy vÊn ®Õn nhiÒu c¬ së d÷ liÖu ë xa. Tuy nhiªn mçi c©u lÖnh SQL chØ truy nhËp mét c¬ së d÷ liÖu. §iÒu nµy ®ßi hái phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã kh¶ n¨ng cËp nhËt ph©n t¸n, trong ®ã giao t¸c ®¬n cã thÓ cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu trªn c¸c m¸y tÝnh kh¸c nhau. Yªu cÇu ph©n t¸n. Møc truy nhËp nµy t­¬ng tù nh­ ®¬n vÞ c«ng viÖc ph©n t¸n, chØ kh¸c lµ mçi c©u SQL cã thÓ tham chiÕu th«ng tin trªn nhiÒu c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau, trªn nhiÒu m¸y tÝnh kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã kh¶ n¨ng kÕt nèi ph©n t¸n, tøc chuyÓn th«ng tin tõ c¸c m¸y kh¸c nhau vÒ mét n¬i. D­íi ®©y lµ chi tiÕt bèn møc võa nªu: - Yªu cÇu tõ xa C¬ së d÷ liÖu M¸y Client M¸y Server Ch­¬ng tr×nh øng dông Client truyÒn th«ng M¹ng truyÒn th«ng PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu Server truyÒn th«ng CÊu h×nh yªu cÇu tõ xa ®ßi hái hç trî tèi thiÓu tõ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cña bèn tiÕp cËn c¬ së d÷ liÖu Client/Server do DRDA x¸c ®Þnh. Nã cho phÐp phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu kh«ng thiÕt kÕ chuyªn ®Ó truy nhËp c¬ së d÷ liÖu tõ xa vÉn dïng ®­îc trong m«i tr­êng ph©n t¸n. H×nh 10. CÊu h×nh yªu cÇu tõ xa. Víi kÜ thuËt nµy, mét ch­¬ng tr×nh øng dông ch¹y trong hÖ thèng m¸y tÝnh côc bé t¹o mét yªu cÇu truy nhËp c¬ së d÷ liÖu vµ chuyÓn yªu cÇu nµy sang thµnh phÇn Client truyÒn th«ng. Ch­¬ng tr×nh øng dông vµ Client truyÒn th«ng ®Òu ch¹y trªn hÖ thèng tÝnh to¸n côc bé. Thµnh phÇn Client truyÒn th«ng göi th«ng b¸o qua m¹ng ®Õn chøc n¨ng phÇn mÒm bæ sung gäi lµ m¸y Server c¬ së d÷ liÖu. Giao thøc chuÈn do DRDA x¸c ®Þnh sÏ dïng vµo viÖc truyÒn th«ng gi÷a thµnh phÇn Client vµ Server. Thµnh phÇn Server truyÒn th«ng, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu, vµ b¶n th©n c¬ së d÷ liÖu ®­îc ®Æt trªn hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa. H×nh vÏ cho thÊy cÊu h×nh xö lÝ yªu cÇu tõ xa. Thµnh phÇn Server truyÒn th«ng ch¹y trªn hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa ®­a yªu cÇu truy nhËp c¬ së d÷ liÖu mµ nã nhËn ®­îc ®Õn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®ang ch¹y ë ®ã. Råi Server truyÒn th«ng göi kÕt qu¶ truy nhËp c¬ së d÷ liÖu vÒ Client tÝnh to¸n trong hÖ thèng øng dông côc bé. Thµnh phÇn Client truyÒn th«ng l¹i chuyÓn c¸c d÷ liÖu yªu cÇu ®Õn ch­¬ng tr×nh øng dông côc bé. BÊt k× API c¬ së d÷ liÖu nµo còng sö dông c¶ m¸y Server vµ m¸y Client khi thµnh phÇn truyÒn th«ng Server, Client ®· cµi ®Æt giao thøc truyÒn th«ng chuÈn DRDA. Víi qua tr×nh yªu cÇu tõ xa, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ph©n t¸n ®­îc thµnh phÇn truyÒn th«ng Client, Server th©u tãm. Thµnh phÇn c¬ së d÷ liÖu trong m¸y ë xa kh«ng cÇn biÕt tr­íc vÒ truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. Yªu cÇu vÒ d÷ liÖu ®­îc chuyÓn ®Õn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trong m¸y tÝnh ë xa theo chøc n¨ng Server truyÒn th«ng. Server truyÒn th«ng ®èi víi phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®­îc coi nh­ ch­¬ng tr×nh øng dông b×nh th­êng ch¹y trªn m¸y ë xa. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ch¹y trªn m¸y ë xa cã thÓ thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c kho¸ vµ cã thÓ thùc hiÖn viÖc kh«i phôc d÷ liÖu víi t­ c¸ch lµ chøc n¨ng Server truyÒn th«ng. Tuy nhiªn nÕu cã lçi trªn m¹ng hay nÕu viÖc truy nhËp thµnh phÇn Client c¬ së d÷ liÖu cña ch­¬ng tr×nh øng dông bÞ lçi, th× c¸c lçi nµy sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh øng dông, thµnh phÇn Client truyÒn th«ng hay thµnh phÇn Server truyÒn th«ng qu¶n lý. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trong m¸y ë xa kh«ng biÕt tr­íc lçi sÏ x¶y ra trong m¸y thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh øng dông hay lçi x¶y ra trªn m¹ng. - §¬n vÞ c«ng t¸c ë xa Víi cÊu h×nh ®¬n vÞ c«ng t¸c ë xa, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu phô trî ®­îc ®Æt trªn m¸y tÝnh côc bé vµ trªn m¸y tÝnh ë xa. Theo tiÕp cËn nµy, b¶n th©n phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu thùc hiÖn chøc n¨ng Client, Server vÒ truyÒn th«ng vµ cµi ®Æt giao thøc DRDA ®èi víi c¸c th«ng b¸o göi ®i, nhËn ®­îc th«ng b¸o qua m¹ng. H×nh vÏ m« t¶ cÊu h×nh truy nhËp c¬ së d÷ liÖu theo kiÓu ®¬n vÞ lµm viÖc tõ xa. M¸y Client M¸y Server Ch­¬ng tr×nh øng dông M¹ng truyÒn th«ng PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu H×nh 11. CÊu h×nh ®¬n vÞ c«ng t¸c ë xa. Víi xö lÝ ®¬n vÞ c«ng t¸c ë xa, øng dông cã thÓ truy nhËp c¬ së d÷ liÖu quan hÖ ®¬n trªn hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa. Ch­¬ng tr×nh øng dông cã thÓ dïng c¸c c©u lÖnh SQL nh­ mét phÇn cña cïng giao t¸c. Hai thµnh phÇn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu phô trî b¶o tr× th«ng tin tr¹ng th¸i liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cña toµn bé giao t¸c th«ng qua c¸c c©u lÖnh SQL. Chóng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh kh¼ng ®Þnh vµ kh«i phôc d÷ liÖu ®èi víi giao t¸c còng nh­ ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh. CÊu h×nh ®¬n vÞ c«ng t¸c ë xa trong suèt vÒ nhiÒu lo¹i lçi ®èi víi ch­¬ng tr×nh øng dông. V× truyÒn th«ng gi÷a hai m¸y tÝnh ®­îc b¶n th©n phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kh«i phôc sau sù cè t¹i m¸y tÝnh côc bé, m¸y ë xa hay trªn m¹ng truyÒn th«ng. Do toµn bé c¬ së d÷ liÖu ®­îc ®Æt trªn mét m¸y tÝnh, c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ mét giao t¸c cÇn cho viÖc kh«i phôc vµ xö lÝ quay lui lµ ®¬n gi¶n. Giao thøc kh¼ng ®Þnh kho¸ hai pha kh«ng yªu cÇu cµi ®Æt møc truy nhËp c¬ së d÷ liÖu nµy. - CÊu h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n Hai møc DRDA nªu trªn ®Ó truy nhËp c¬ së d÷ liÖu tõ xa cho phÐp ch­¬ng tr×nh truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ®¬n trªn m¸y tÝnh ®¬n ë xa. Hai møc hç trî truy nhËp tiÕp theo ®©y cho phÐp ch­¬ng tr×nh truy nhËp c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n trªn nhiÒu m¸y tÝnh ë xa. Hai tiÕp cËn xö lÝ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cã thÓ lËp nªn cÊu h×nh ®­îc m« t¶ nh­ trong h×nh vÏ sau: M¸y Client M¸y Server Ch­¬ng tr×nh øng dông M¹ng truyÒn th«ng PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu M¸y Server PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu H×nh 12. CÊu h×nh c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. - §¬n vÞ c«ng t¸c ph©n t¸n Víi cÊu h×nh ®¬n vÞ c«ng t¸c ph©n t¸n, ch­¬ng tr×nh øng dông cã thÓ truy nhËp d÷ liÖu trong c¬ së d÷ liÖu ë xa, trªn mét hay nhiÒu m¸y tÝnh. Ch­¬ng tr×nh øng dông cã thÓ yªu cÇu mét sè c©u lÖnh SQL trong ph¹m vi giao t¸c. Tuy nhiªn víi tiÕp cËn nµy mçi c©u lÖnh SQL riªng lÎ cÇn tham chiÕu ®Õn d÷ liÖu trong hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa. D÷ liÖu nh»m tho¶ m·n c©u SQL nµy kh«ng thùc hiÖn trªn nhiÒu m¸y tÝnh ®­îc. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ch¹y trªn m¸y tÝnh côc bé vµ phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ch¹y trªn c¸c m¸y tÝnh ë xa lµm viÖc víi nhau ®Ó ®iÒu phèi qu¸ tr×nh kh«i phôc. Do nhiÒu m¸y ph©n t¸ch cã thÓ yªu cÇu xö lÝ ®¬n vÞ c«ng t¸c ë xa nªn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn c¸c giao thøc kh¼ng ®Þnh khãa hai pha nh»m thùc hiÖn kh¼ng ®Þnh vµ kh«i phôc quay lui, ®ång bé ho¸ c¸c hÖ thèng ®a d¹ng. - Yªu cÇu ph©n t¸n Møc Ýt h¹n chÕ mµ l¹i trong suèt h¬n DRDA trong qu¸ tr×nh ph©n t¸n lµ cÊu h×nh yªu cÇu ph©n t¸n. Víi cÊu h×nh nµy c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®Æt trªn mét sè m¸y ë xa, vµ mét c©u SQL ®­îc phÐp tham chiÕu d÷ liÖu trªn nhiÒu hÖ thèng tÝnh to¸n ph©n biÖt. Theo tiÕp cËn yªu cÇu ph©n t¸n, ch­¬ng tr×nh øng dông hoµn toµn ®éc lËp víi vÞ trÝ cña d÷ liÖu. C¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cã thÓ ®­îc tæ chøc l¹i vµ thay ®æi vÞ trÝ d÷ liÖu mµ kh«ng cÇn chØnh lÝ ch­¬ng tr×nh øng dông. PhÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cÇn ®¸p øng c¸c hç trî cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o truy nhËp trong suèt ®Õn d÷ liÖu cña hÖ thèng tÝnh to¸n ë xa. Nh­ trong m«i tr­êng ®¬n vÞ c«ng t¸c ph©n t¸n, phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu víi qu¸ tr×nh yªu cÇu ph©n t¸n cÇn sö dông giao thøc kh¼ng ®Þnh kho¸ hai pha ®Ó thùc hiÖn kh¼ng ®Þnh vµ kh«i phôc d÷ liÖu. 2. Nh÷ng ­u ®iÓm cña c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n so víi c¬ së d÷ liÖu tËp trung - §iÒu khiÓn tËp trung Trong CSDl ph©n t¸n kh¸i niÖm nµy kh«ng ®­îc nhÊn m¹nh. Kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn tËp trung phô thuéc vµo kiÕn tróc cña CSDL ph©n t¸n Trong CSDL ph©n t¸n cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt cÊu tróc ®iÒu khiÓn ph©n cÊp dùa trªn mét ng­êi qu¶n trÞ CSDL toµn côc( cã tr¸ch nhiÖm trªn toµn thÓ CSDL ph©n t¸n), vµ c¸c ng­êi qu¶n trÞ CSDL côc bé( cã tr¸ch nhiÖm trªn CSDL côc bé cña chóng). §iÒu nµy nhÊn m¹nh r»ng c¸c ng­êi qu¶n trÞ CSDL côc bé cã thÓ cã tr×nh ®é tù trÞ cao. C¸c CSDL ph©n t¸n cã thÓ rÊt kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é tù trÞ: tõ hoµn toµn tù trÞ kh«ng cã bÊt cø mét hÖ qu¶n trÞ CSDl nµo ®Õn hÇu nh­ hoµn toµn ®iÒu khiÓn tËp trung. - §éc lËp d÷ liÖu Tæ chøc thùc sù cña d÷ liÖu lµ trong suèt ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông. Lîi Ých chñ yÕu lµ ch­¬ng tr×nh lµ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng thay ®æi tæ chøc vËt lý cña d÷ liÖu. Trong CSDL ph©n t¸n, ®éc lËp d÷ liÖu còng quan träng nh­ trong CSDL truyÒn thèng. Tuy nhiªn cã mét kh¸i niÖm míi n¶y sinh cã tªn lµ trong suèt ph©n t¸n. Trong suèt ph©n t¸n cã nghÜa lµ mét ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn CSDl ph©n t¸n kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi sù di chuyÓn d÷ liÖu tõ mét vÞ trÝ sang c¸c vÞ trÝ kh¸c, tuy nhiªn tèc ®é thùc hiÖn cña chóng bÞ ¶nh h­ëng. Trong suèt ph©n t¸n ®¹t ®­îc trong CSDL ph©n t¸n lµ c¸c møc vµ c¸c s¬ ®å míi: + Trong suèt ph©n ®o¹n: C¸c øng dông thùc hiÖn vµo c¸c truy nhËp vµo CSDL nh­ng nã kh«ng ®­îc ph©n t¸n. + Trong suèt ®Þnh vÞ: C¸c øng dông ph¶i x¸c ®Þnh truy nhËp vµo ®o¹n nµo cña CSDL ph©n t¸n. Cã thÓ truy nhËp song song vµo nhiÒu ®o¹n cïng mét lóc ®Ó tËn dông kh¶ n¨ng song song cña CSDL ph©n t¸n + Trong suèt ¸nh x¹ ®Þa ph­¬ng: C¸c øng dông ph¶i x¸c ®Þnh truy nhËp vµo ®o¹n nµo t¹i vÞ trÝ nµo cña CSDL ph©n t¸n + Kh«ng trong suèt: Ng­êi lËp tr×nh øng dông ph¶i viÕt c¸c ch­¬ng tr×nh cã thÓ ch¹y ®­îc trªn hÖ thèng hÖ qu¶n trÞ CSDL ®Þa ph­¬ng(DBMSs) ®­îc cµi ®Æt t¹i vÞ trÝ øng dông cÇn ®äc d÷ liÖu - Gi¶m d­ thõa Trong CSDL ph©n t¸n , ng­êi ta ph¶i quan t©m ®Õn viÖc gi¶m d­ thõa lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: + VÞ trÝ c¸c øng dông cã thÓ ®­îc t¨ng nÕu d÷ liÖu ®­îc sao t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ cÇn ®Õn nã. + TÝnh s½n sµng cña hÖ thèng cã thÓ t¨ng v× nÕu mét vÞ trÝ lçi kh«ng dõng viÖc thùc hiÖn cña c¸c øng dông t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nÕu d÷ liÖu ®­îc sao chÐp. - CÊu tróc vËt lý phøc t¹p vµ truy nhËp hiÖu qu¶ C¸c cÊu tróc truy nhËp phøc t¹p lµ mÆt chñ yÕu cña CSDL truyÒn thèng. Trong CSDL ph©n t¸n c¸c cÊu tróc phøc t¹p kh«ng lµ c«ng cô dïng cho hiÖu qu¶ truy nhËp. - TÝnh toµn vÑn d÷ liÖu, kh«i phôc l¹i Trong CSDL ph©n t¸n tÝnh toµn vÑn, kh«i phôc l¹i lµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau song chóng cã quan hÖ qua l¹i chÆt chÏ víi nhau. - BiÖt lËp vµ b¶o mËt Trong CSDL truyÒn thèng, c¸c ng­êi qu¶n trÞ CSDL cã ®iÒu khiÓn tËp trung, cã thÓ ®¶m b¶o r»ng cã thÓ chØ mét truy nhËp ®­îc uû quyÒn ®­îc thùc hiÖn. Trong CSDL ph©n t¸n, c¸c ng­êi qu¶n trÞ côc bé thùc chÊt ®­¬ng ®Çu víi c¸c vÊn ®Ò CSDL trong CSDL truyÒn thèng. 3. KÕt luËn Trong ch­¬ng nµy ®· giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ së d÷ liÖu. Ng­êi ta cã thÓ kh¶o cøu c¬ së d÷ liÖu theo tiÕp cËn c¬ së d÷ liÖu quan hÖ theo mét phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu cô thÓ, tøc mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cô thÓ. Trong ch­¬ng nµy kh«ng ®i s©u vµo c¸c vÊn ®Ò mµ chØ nªu c¸c kh¸i niÖm tæng qu¸t nhÊt, nh­ng víi møc ®é ch­a cao. Trong nghiªn cøu c¬ b¶n vµ c¸c øng dông, ng­êi ta cÇn truy nhËp kh«ng chØ mét c¬ së d÷ liÖu mµ nhiÒu c¬ së d÷ liÖu, cã c¸c kiÓu kh¸c nhau. Ch­¬ng IV ThiÕt kÕ bµi to¸n thùc tÕ 1.Yªu cÇu bµi to¸n Tõ khi m¸y tÝnh ra ®êi ®Õn nay, nh÷ng øng dông cña nã trong mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng nãi chung vµ trong lÜnh vùc qu¶n lý nãi riªng ngµy cµng ph¸t triÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña phÇn cøng, phÇn mÒm vµ c«ng nghÖ m¹ng c¸c phÇn mÒm qu¶n lý ngµy cµng phôc vô tèt h¬n c«ng viÖc cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, l·nh ®¹o trong c«ng t¸c nghiÖp vô qu¶n lý kinh doanh, ra quyÕt ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch... ë tr­êng ®¹i häc §HV, ch­¬ng tr×nh qu¶n lý trªn m¹ng phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o ®· ®­îc nhµ tr­êng ®Çu t­, x©y dùng vµ ®ang sö dông ë tÊt c¶ c¸c Khoa, ë mét sè phßng cã chøc n¨ng qu¶n lý nh­: Phßng ®µo t¹o, Phßng C«ng t¸c chÝnh trÞ – häc sinh sinh viªn vµ Phßng kÕ ho¹ch - Tµi vô. Trong ®ã ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm ®· tá ra cã ­u thÕ vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ cÇn thiÕt trong xu thÕ ph¸t triÓn cña tr­êng §¹i häc Vinh. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nµy ch­a ®¸p øng ®­îc sù nhÊt qu¸n ®ång bé gi÷a c¸c bé phËn ®¶m nhiÖm, do ®ã ®· thÓ hiÖn mét sè bÊt cËp. Ch¼ng h¹n,trong thêi gian qua cßn thùc tr¹ng: Bé phËn qu¶n lÝ sinh viªn cña tr­êng kh«ng kÞp thêi cËp nhËt sè sinh viªn ph¶i thi l¹i lÇn 3 cña tõng m«n. §Õn thêi ®iÓm c¸c khoa thùc hiÖn viÖc t¹o danh s¸ch phßng thi cho m«n ®ã ®èi víi c¸c líp thi lÇn 1 th× nh÷ng sinh viªn thi lÇn 3 ®­îc ghÐp víi lÇn thi nµy l¹i kh«ng cã trong danh s¸ch... Nh­ vËy, cÇn thùc hiÖn sù ph©n t¸n d÷ liÖu nh»m môc ®Ých: - Gi¶m g¸nh nÆng cho m¸y chñ. - Gi¶m chi phÝ truyÒn th«ng. - C«ng viÖc t¹i mçi khoa kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n nÕu cã sù cè vÒ ®­êng truyÒn (trong tr­êng hîp kh«ng cã sù thay ®æi th«ng tin tõ phßng ®µo t¹o) Víi yªu cÇu cña tr­êng §HV vÒ qu¶n lý ®iÓm trªn m«i tr­êng m¹ng côc bé, trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi tèt nghiÖp, ®­îc sù gîi ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn t«i ®· chän bµi to¸n "Qu¶n lý ®iÓm sinh viªn". Víi néi dung c¬ b¶n cña bµi to¸n lµ: M« pháng b»ng viÖc thùc hiÖn sao chÐp c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý ®iÓm nh»m ®ång bé ho¸ d÷ liÖu ë c¸c bé phËn qu¶n lý. PhÇn mÒm m« pháng qu¶n lý ®iÓm gåm c¸c chøc n¨ng: CËp nhËt hÖ thèng Tæ chøc thi CËp nhËt ®iÓm thi 2. Nh÷ng yªu cÇu vÒ phÇn mÒm PhÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm sinh viªn ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: Mäi th«ng tin söa ®æi trªn phßng qu¶n lý ®Òu ®­îc cËp nhËt vÒ c¸c khoa. Mäi th«ng tin cËp nhËt cña c¸c khoa sÏ ®­îc ®ång bé ho¸ trªn phßng qu¶n lý. 3. Lùa chän phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n §Ó x©y dùng bµi to¸n "Qu¶n lý ®iÓm sinh viªn trªn m«i tr­êng m¹ng" ë trªn, cã 2 phÇn mÒm ®­îc sö dông ®ã lµ: - Sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh VB 6.0. - HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access. 4. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng · S¬ ®å chøc n¨ng: Qu¶n lý ®iÓm HÖ thèng Tæ chøc thi CËp nhËt ®iÓm CËp nhËt sinh viªn CËp nhËt líp CËp nhËt m«n häc XÕp phßng T¹o nhãm §iÓm theo ph¸ch §iÓm theo ds CËp nhËt hÖ ®µo t¹o CËp nhËt khoa T¹o ph¸ch H×nh13. S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng cña hÖ thèng · Ph©n tÝch hÖ thèng chøc n¨ng Chøc n¨ng cËp nhËt hÖ thèng: Cã nhiÖm vô cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã thÓ: CËp nhËt sinh viªn CËp nhËt líp CËp nhËt m«n häc CËp nhËt hÖ ®µo t¹o CËp nhËt khoa Chøc n¨ng tæ chøc thi: Cã nhiÖm vô cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã thÓ: T¹o nhãm thi Chia phßng thi T¹o ph¸ch thi Chøc n¨ng cËp nhËt ®iÓm: Cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã thÓ cËp nhËt c¸c th«ng tin ®iÓm cña sinh viªn. · M« h×nh quan hÖ: §iem(masv, mamon, lanthi, ®iem) Monhoc(mamon, tenmon, sodvht, chuthich) Hedt(mahe, tenhe) SV(masv, hoten, ngaysinh, gioitinh, quequan, khthuongtru, socmnd, malop) Dsthi(ID, manhom, sbd, masv, phongthi, sophach, diem) Nhomthi(manhom, tennhom, hocky, lanthi, mamon) Khoa(makhoa, tenkhoa, ghichu) Lop(malop, tenlop, makhoa, khoahoc, mahe) · M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt: Monhoc Diem SV Dsthi Nhomthi Lop Hedt Khoa 5. ThiÕt kÕ mµn h×nh giao diÖn 5.1.Mµn h×nh giao diÖn chÝnh 5.2.Mµn h×nh form Sinh Viªn Form “Th«ng tin sinh viªn” cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã thÓ nhËp míi, söa, xo¸ tÊt c¶ c¸c th«ng tin c¸ nh©n cña sinh viªn. 5.3.Mµn h×nh form Líp Form “Th«ng tin líp “ cã chøc n¨ng NhËp, Söa, Xo¸, Ghi tÊt c¶ c¸c th«ng tin cña c¸c líp theo khoa. 5.4.Mµn h×nh form Khoa Form “Th«ng tin khoa” cho phÐp ng­êi qu¶n lý nhËp míi, söa, hay xo¸ tÊt c¶ c¸c khoa trong tr­êng. 5.5.Mµn h×nh form HÖ ®µo t¹o Form “HÖ ®µo t¹o” cho phÐp ng­êi qu¶n lý cã thÓ nhËp míi, söa, xo¸ t¸t c¶ c¸c hÖ ®µo t¹o trong tr­êng. 5.6. Mµn h×nh form T¹o ph¸ch thi Form “T¹o ph¸ch thi “®Ó ng­êi qu¶n lý t¹o sè ph¸ch trong khi chÊm thi. Khi nhËp mét sè K bÊt kú th× sinh viªn nµo cã sè b¸o danh b»ng K thi sè ph¸ch sÏ ®­îc ®¸nh lµ 1 vµ sè ph¸ch sÏ t¨ng lªn cho c¸c sinh viªn cã sè b¸o danh tiÕp theo. 5.7.Mµn h×nh form Chia phßng thi Form “chia phßng thi” cã chøc n¨ng x¾p xÐp sinh viªn vao phßng thi tuú theo sè phßng. 6. Mèi quan hÖ gi÷a lý thuyÕt vµ bµi to¸n thùc tÕ Ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý ®iÓm sinh viªn víi viÖc thiÕt kÕ c¸c b¶n sao nh­ trªn ®­îc ch¹y trªn m«i tr­êng m¹ng côc bé. Toµn bé c¸c d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ®­îc l­u tr÷ vµo mét c¬ së d÷ liÖu vµ ®­îc bè trÝ t¹i phßng qu¶n lý trung t©m(m¸y Server), cßn t¹i c¸c khoa sÏ l­u c¸c b¶n sao c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ sinh viªn cña khoa chñ qu¶n. Víi thiÕt kÕ nh­ vËy, viÖc xö lý d÷ liÖu nh­: cËp nhËt, xo¸,... sÏ ®­îc xö lý ph©n t¸n. Khi c¸c khoa cã nhu cÇu cËp nhËt sinh viªn, ®iÓm sinh viªn cña khoa m×nh th× sÏ trùc tiÕp xö lý ngay t¹i khoa. C¸c th«ng tin nµy sÏ ®­îc ®ång bé ho¸ vµ sÏ cËp nhËt l¹i m¸y trung t©m. Ng­îc l¹i, nÕu trªn phßng qu¶n lý cã sù thay ®æi vÒ th«ng tin ®iÓm sinh viªn cña khoa nµo th× còng th«ng tin ®ã còng sÏ ®­îc cËp nhËt l¹i khoa ®ã. PhÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm sinh viªn nµy ®­îc x©y dùng theo m« h×nh Client/Server víi viÖc ¸p dông c¬ chÕ ph©n t¸n lµ t¹o b¶n sao vµ trÝch rót d÷ liÖu. 7. Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh - C¸c m¸y tÝnh t¹i c¸c khoa ®­îc kÕt nèi víi m¸y tÝnh trung t©m ®Æt t¹i phßng qu¶n lý sinh viªn. - T¹o mét b¶n thiÕt kÕ gèc cã thÓ sao chÐp l¹i ®­îc. - T¹o c¸c b¶n sao l¹i. - Copy file c¬ së d÷ liÖu cã d¹ng b¶n sao trªn vµo th­ môc ë m¸y tÝnh c¸c khoa. - Trªn m¸y tÝnh trung t©m sÏ cÊp quyÒn cho c¸c b¶n sao. KÕt luËn Trong giai ®o¹n ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay, ph¸t triÓn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu trong m«i tr­êng m¹ng cÇn ph¶i ®­îc chó träng vµ ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cïng b¾t nhÞp ®­îc víi thÕ giíi. Chóng ta biÕt r»ng tõ mét hay nhiÒu hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu cho phÐp ng­êi ta xö lÝ khèi l­îng lín th«ng tin. Kh¶ n¨ng së h÷u th«ng tin còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin ®­îc coi nh­ mét trong nh÷ng th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mçi quèc gia. Xu h­íng hiÖn nay cho thÊy sù ph©n ho¸ râ rÖt nhÊt gi÷a c¸c quèc gia chÝnh lµ vÊn ®Ò th«ng tin. Ng­êi ta kh¼ng ®Þnh r»ng thÕ kû 21 lµ thÕ kû cña th«ng tin. C¸c quèc gia kh«ng ngÇn ng¹i ®Çu t­ mét c¸ch cã chiÒu s©u vÒ lÜnh vùc nµy. Tin häc ho¸ c¸c hÖ thèng qu¶n lý nh­ hÖ thèng “qu¶n lý ®iÓm sinh viªn” lµ mét c«ng viÖc ph¶i ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c qu¶n lý trong c¸c tr­êng ®¹i häc ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. Sau mét thêi gian t×m hiÓu vÒ c¬ së d÷ liÖu trªn m¹ng vµ ph©n tÝch bµi to¸n “Qu¶n lý ®iÓm ”. Bµi luËn v¨n nµy ®· gi¶i quyÕt ®­îc phÇn nhá c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm trªn m«i tr­êng m¹ng côc bé. Ch­¬ng tr×nh nµy lµm râ h¬n vÒ vÊn ®Ò truy nhËp c¬ së d÷ liÖu trªn m¹ng. Khi ®­a ch­¬ng tr×nh vµo øng dông trªn m¹ng, phÇn thao t¸c cña ng­êi qu¶n lý ®iÓm t¹i c¸c khoa còng nh­ ng­êi qu¶n lý trung t©m sÏ ®­îc ®ång bé ho¸. Bµi to¸n “Qu¶n lý ®iÓm sinh viªn sö dông b¶n sao” míi chØ gi¶i quyÕt ®­îc viÖc t¹o c¸c b¶n sao toµn phÇn mµ ch­a ®¸p øng ®­îc viÖc t¹o c¸c b¶n sao mét phÇn chØ chøa nh÷ng thuéc tÝnh cña tõng khoa. H­íng ph¸t triÓn tiÕp sau cña ®Ò tµi lµ t¹o c¸c b¶n sao sao cho khoa nµo th× chØ qu¶n lý ®­îc th«ng tin cña khoa ®ã. §Ó hoµn thµnh ®­îc kho¸ luËn nµy t«i ®· nhËn ®­îc sù quan t©m, h­íng dÉn tËn t×nh, chu ®¸o cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Th¹c sÜ Lª V¨n TÊn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh kho¸ luËn. V× n¨ng lùc vµ thêi gian cã h¹n, kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vinh, th¸ng 05 n¨m 2006 T¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Hoa Tµi liÖu tham kh¶o 1. TS NguyÔn B¸ T­êng, NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n, Nxb Khoa häc vµ kü thuËt. Biªn dÞch TrÇn §øc Quang, Nguyªn lý c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n, Nxb thèng kª 2000. NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, GSTS. NguyÔn H÷u Anh, Microsoft Visual Basic 6.0, Nxb lao ®éng-x· héi. Lª Quèc ViÖt, Bµi gi¶ng vÒ Visual basic 6.0, 2004 NguyÔn §×nh Tª, Tù häc lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu víi Visual Basic 6.0, Nxb Gi¸o Tæng hîp vµ biªn dÞch: VN-GUIDE, KÕ to¸n doanh nghiÖp víi Visual Basic, Nxb Thèng kª.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • ppttom tat.ppt
Luận văn liên quan