Tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam

Tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam Lời nói đầu Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vượt lên trên mọi khó khăn thử thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế- xã hội, vững bước đưa Việt Nam trở thành con rồng Châu á. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng trung- dài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó. Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lược trong việc đáp ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế- xã hội, các NHTM cũng đang triển khai nhiều biện pháp để có những bước chuyển dịch về cơ cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho vay trung- dài hạn với phương châm: “Đầu tư chiều sâu cho DN cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành NH”. Việc phát triển tín dụng NH không những chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH. Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung-dài hạn còn đang gặp nhiều khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn còn thấp rủi ro cao, dư nợ tín dụng trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thường chiếm tỷ lệ không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tư cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao cho vay ra nhưng không thu hồi được cả gốc và lãi nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói chung và của hệ thống NH nói riêng. Chính vì vậy vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn đang là một vấn đề được mọi người trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Và đây cũng đang là đề tài của nhiều cuộc trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, diễn đàn nghiên cứu. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại trường và sau một thời gian thực tập tại NHĐT  PTVN- một NH giữ vai trò chủ lực trong cho vay trung- dài hạn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế đất nước, thấy rằng những vấn đề còn tồn tại trong tín dụng trung- dài hạn nên em đã chọn đề tài: “giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển việt nam” để thực hiện khoá luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm ba chương: Chương 1: Tín dụng và hiệu quả tín dụng trung- dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng tình hình hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Với những gì thể hiện trong bài khoá luận, em hy vọng sẽ đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng nói chung và hiệu quả tín dụng trung- dài hạn đối với NHĐT  PTVN nói riêng. Tuy nhiên, trình độ cũng như thời gian nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và ý kiến đóng góp của Thầy Cô giáo, các Cô Chú, Anh Chị ở phòng tín dụng và bất cứ ai quan tâm đến vấn đề này để khoá luận của em được hoàn thiện và sâu sắc hơn. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ giáo viên Khoa Tài Chính NH đã chuyền đạt cho em những kiến thức cơ bản và vô cùng quan trọng về Tài Chính và NH. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo- Tiến sĩ Nguyễn Duệ, người đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo để em có thể hoàn thành được bài viết này. Em cũng xin cảm ơn các cán bộ của NHĐT - PTVN đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập tại NH.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dù ¸n cã hiÖu qu¶, khai th¸c thÞ tr­êng trong n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch ®Ò ra cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a khai th¸c ®­îc hÕt c¸c dÞch vô trong ho¹t ®éng. NH cho vay theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc hµng n¨m mét sè dù ¸n theo chØ ®Þnh cña ChÝnh Phñ, nªn tÝnh chñ ®éng cña NH trong viÖc quyÕt ®Þnh cho vay cßn phô thuéc, nhiÒu kho¶n vay cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ch­a cao. - ThiÕu th«ng tin trong ®Çu t­ vµ ®Æc biÖt lµ thiÕu sù g¾n kÕ c©n ®èi gi÷a quy ho¹ch ngµnh vµ l·nh thæ, t¹o ra mÊt quan hÖ c©n ®èi trong quan hÖ cung- cÇu dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ ®Çu t­ thÊp. C¬ cÊu nguån vèn tuy ®· ®­îc NH rÊt chó träng song vÉn cßn nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý. HiÖn nay nguån vèn ®Ó NH cho c¸c DN vay chñ yÕu lµ lÊy tõ nguån d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c nguån tµi trî uû th¸c cña n­íc ngoµi. Tû träng vèn trung- dµi h¹n cßn thÊp, vèn ngo¹i tÖ vÉn chØ cã USD, c¬ cÊu nguån vèn ch­a hîp lý, ch­a phï hîp víi tÝnh chÊt thêi gian cña ®ång tiÒn. T¨ng tr­ëng nguån vèn trung- dµi h¹n vÉn lµ nhiÖm vô chiÕn l­îc l©u dµi cña NH. Hµnh lang ph¸p lý chÝnh s¸ch chÕ ®é ban hµnh ch­a kÞp thêi, ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i. Nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn quy chÕ. Quy tr×nh tÝn dông cña NHTW vÉn ch­a ®Çy ®ñ, chÆt chÏ; cßn nhiÒu v¨n b¶n chÕ ®é vµ thùc tÕ ph¸t sinh, nhiÒu chi nh¸nh cßn lóng tóng, v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh xö lý ph¸t sinh trong thùc tÕ. C¸n bé NH võa thiÕu vÒ sè l­îng, võa bÊt cËp vÒ n¨ng lùc, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao. Ch­¬ng 3 mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam. 3. 1. §Þnh h­íng chÝnh s¸ch tÝn dông cña NH§T&PTVN 3. 1. 1. NhËn thøc ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ mét bé phËn quan träng, cèt lâi trong chiÕn l­îc kinh doanh cña NH. ChÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n, phï hîp th× khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c, c¸c nguån lùc, néi lùc vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NH§T&PT trong xu thÕ héi nhËp. Ho¹t ®éng tÝn dông hiÓu réng ra ph¶i bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh vµ cho thuª tµi chÝnh. N¨m 2000 lµ n¨m thùc hiÖn ®æi míi c¬ chÕ ®Çu t­ vµ vay vèn ®Çu t­, viÖc ghi kÕ ho¹ch ®Çu t­ chØ cßn l¹i nh÷ng c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp. NH§T&PTVN ph¶u chñ ®éng tù t×m kiÕm dù ¸n ®Ó cho vay. NÒn kinh tÕ vµ ®Çu t­ ®ang tõng b­íc ®­îc phôc håi ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng, nhu cÇu vèn ®Ó c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái rÊt lín ®Ó ®¸p øng cho cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh theo ch­¬ng tr×nh môc tiªu vµ quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010 vµ 2020 ®ang t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng c¬ héi, thêi c¬ thuËn lîi vµ còng lµ nh÷ng th¸ch thøc cho ho¹t ®éng tÝn dông NH. NhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN ®ang tõng b­íc më réng vµ ph¸t triÓn dÉn ®Õn c¸c DN vµ NH trong n­íc ®ang chÞu søc Ðp c¹nh tranh lÉn nhau kh«ng chØ trong n­íc mµ ®èi víi c¶ c¸c DN vµ NH n­íc ngoµi ®Ó giµnh giËt kh¸ch hµng, giµnh giËt dù ¸n, giµnh giËt thÞ tr­êng vµ thÞ phÇn ngµy mét quyÕt liÖt. Ho¹t ®éng tÝn dông ®ßi hái ph¶i t¨ng tr­ëng nh­ng l¹i ph¶i an toµn trong ®iÒu kiÖn tiÒm lùc kinh tÕ vµ tµi chÝnh cña c¸c DN vµ NH cßn yÕu, m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh ®ang thiÕu hµnh lang ph¸p lý ®¶m b¶o cho DN vµ NH cã ®ñ søc c¹nh tranh. Tõ ®ã ®ßi hái ph¶i cã ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n vµ phï hîp lµm c¬ së ®Ó toµn ngµnh vµ c¸c chi nh¸nh triÓn khai c«ng t¸c tÝn dông. ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ träng t©m kÕ ho¹ch kinh doanh, dÞch vô cña NH vµ còng tõ ®ã ®Ì ra c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi NH nãi riªng vµ ho¹t ®éng NH trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung, bao gåm: - ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn. - ChÝnh s¸ch l·i suÊt dÞch vô. - ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng. - ChÝnh s¸ch ®èi víi c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm. - ChÝnh s¸ch ®èi víi miÒn nói vµ T©y Nguyªn. - ChÝnh s¸ch ®èi víi ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña nhµ n­íc. - ChÝnh s¸ch ®èi víi dù ¸n träng ®iÓm thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ, vïng, l·nh thæ, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm then chèt cña trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. - ChÝnh s¸ch ®èi víi s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. - ChÝnh s¸ch thu mua, dù tr÷ (l­¬ng thùc, cµ phª, cao su, mÝa ®­êng...) - ChÝnh s¸ch phôc vô kh¾c phôc thiªn tai, b·o lò. - ChÝnh s¸ch th¸o gì ®èi víi c¸c DN khã kh¨n tµi chÝnh t¹m thêi v. v. . . ChÝnh v× vËy, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong th­¬ng tr­êng, tiÕn lªn hay tôt hËu lu«n lu«n lµ th¸ch thøc th­êng xuyªn liªn tôc, ®èi víi mçi ng­êi, mçi bé phËn, mçi c«ng viÖc vµ víi toµn hÖ thèng. Qua ®©y, toµn hÖ thèng NH§T&PTVN, tr­íc hÕt lµ c¸c c¸n bé chñ chèt tõ héi së chÝnh ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nhËn thøc ®Çy ®ñ nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n còng nh­ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc vµ c¬ héi cña ®Êt n­íc, cña ngµnh NH nãi chung vµ cña b¶n th©n NH§T&PTVN nãi riªng. Nghiªm tóc ®¸nh gi¸ nh÷ng th¸ch thøc c¬ b¶n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng: Søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm cßn yÕu, ch­a thùc sù t¹o ®­îc n¨ng lùc ®Ó ®i vµo th­¬ng tr­êng vµ héi nhËp. Tr×nh ®é n¨ng lùc vµ phong c¸ch cña c¸n bé nh©n viªn cßn c¸ch xa so víi yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp nhÊt lµ n¨ng lùc c«ng nghÖ ®æi míi s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng, qu¶n trÞ NH theo ®ßi hái cña luËt ph¸p vµ th«ng lÖ quèc tÕ. 3. 1. 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng n¨m 2000. Toµn hÖ thèng NH§T&PTVN tiÕp tôc ®æi míi phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu nhiÖm vô ph¸t triÓn 3 n¨m (1999- 2001); tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng víi c¸c biÖn ph¸p vµ c¬ cÊu l¹i NH víi c¸c néi dung: Ph¸t huy néi lùc vµ truyÒn thèng, ®Èy m¹nh ®æi míi c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ môc tiªu sèng cßn cña NH§T&PTVN, c¬ cÊu l¹i tæ chøc vµ ho¹t ®éng; ®µo t¹o l¹i ®éi ngò qu¶n lý; t¨ng søc c¹nh tranh s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña toµn hÖ thèng. §ång thêi, NH còng ph¶i ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng vµ tiÕp tôc t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (2001 - 2005). Kiªn tr× ph¸t triÓn m¹nh mÏ tæng c«ng ty theo h­íng tËp ®oµn. QuyÕt t©m gi÷ ®­îc ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®¸p øng yªu cÇu míi ngµy cµng cao h¬n víi ph­¬ng ch©m hµnh ®éng chÊt l­îng tèt h¬n, quy m« cao h¬n. 3. 1. 3. Ph­¬ng ch©m thùc hiÖn. B­íc vµo n¨m 2001 – n¨m ®Çu tiªn cña thiªn niªn kû míi – víi ®Çy khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ, NH§T&PTVN tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc, nh÷ng truyÒn thèng ®· ®¹t ®­îc dùa trªn mét trÝ tuÖ tËp thÓ, mét tinh thÇn ®oµn kÕt ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp 1999 – 2001 ®Ó lu«n lu«n gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy, NH ®· ®­a ra ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña m×nh: - Tranh thñ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó gi÷ v÷ng vµ ®Èy nhanh nhÞp ®é t¨ng tr­ëng, ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ vèn, dÞch vô cña nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¨ng tr­ëng ph¶i ®Æt trªn c¬ së ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ an toµn hÖ thèng. - TËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu ®Ó n©ng cao mét b­íc c«ng nghÖ NH, tõng b­íc s¾p xÕp l¹i m¹ng l­íi chi nh¸nh c¬ së vµ triÓn khai tæ chøc ®¬n vÞ thµnh viªn míi. T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ n©ng cao n¨ng lùc ®èi víi c¸n bé nghiÖp vô thùc hiÖn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng theo luËt ph¸p. §æi míi m¹nh mÏ qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ kû c­¬ng trong toµn bé hÖ thèng. - TÝch cùc t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng NH§T&PTVN b­íc vµo thiªn niªn kû míi vµ chñ ®éng héi nhËp. 3. 1. 4 C¸c môc tiªu chñ yÕu: - Tæng tµi s¶n nî (Cã) cña NH t¨ng 23 – 25 % (so víi n¨m 1999) ®¹t trªn 46.000 tû ®ång, trong ®ã t¨ng tr­ëng vèn huy ®éng d©n c­ lµ 25%. - D­ nî tÝn dông t¨ng 25 – 27%, ®¹t trªn 32.000 tû ®ång, trong ®ã tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn t¨ng 27% ®¹t 18.000 tû ®ång, d­ nî tÝn dông trung – dµi h¹n lµ 55 – 60% trªn tæng d­ nî tÝn dông. - D­ nî b¶o l·nh t¨ng 30%, tæng møc phÝ thùc thu t¨ng 30% so víi n¨m 2000. Cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu: Tõng b­íc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay xuÊt khÈu, lùa chän c¸c ®iÓm ®ét ph¸ lµ c¸c ngµnh hµng, g¾n ngµnh hµng víi tæng c«ng ty cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu. TÝch cùc t×m kiÕm (g¾n xuÊt khÈu víi nhËp khÈu) cã chän läc kü l­ìng nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cña c¸c DN lµm ¨n uy tÝn ®Ó tµi trî b»ng nguån vèn hiÖp ®Þnh khung hoÆc nguån vèn trong n­íc. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tÝn dông kh¾c phôc cho tµi trî xuÊt khÈu trùc tiÕp nh­ hµng xuÊt khÈu ®Ó tr¶ nî cña ChÝnh Phñ, hµng ®æi hµng nghiÖp vô mua b¸n nî. T¨ng tr­ëng lîi nhuËn rßng trªn 15%; thu nhËp tõ dÞch vô vµ kinh doanh tiÒn tÖ trªn thu nhËp rßng t¨ng 20%. - Tû lÖ nî qu¸ h¹n d­íi 25, trong ®ã nî qu¸ h¹n tÝn dông ng¾n h¹n d­íi 1,5%; kh«ng ph¸t sinh thªm nî khã ®ßi tõ c¸c kho¶n cho vay tõ n¨m 1998. - Nguån vèn vµ d­ nî tÝn dông trung – dµi h¹n ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ 55% - 60% trong tæng tµi s¶n. - B¶o ®¶m c¸c giíi h¹n an toµn trong kinh doanh tiÒn tÖ theo quy ®Þnh . - Lîi nhuËn trªn tµi s¶n cã (ROA) 0,55, lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u (ROE) 10%. - VÒ lao ®éng t¨ng 15%, b¶o ®¶m c¬ cÊu chung cña ngµnh: 70% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. VÒ n¨ng suÊt lao ®éng ( chØ tiªu lîi nhuËn / ®Çu ng­êi) t¨ng 15 – 17%. 3. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông t¹i NH§T&PTVN. 3. 2. 1. Gi¶i ph¸p mang tÝnh trùc tiÕp. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHVN ngµy cµng trë nªn s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t. ChÝnh v× vËy, NH§T&PTVN, cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi c¸c nguån lùc... ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh s½n cã cña m×nh ®ã lµ lÜnh vùc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®Æc biÖt trong c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, ®óng nh­ tªn gäi cña NH. Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, tr­íc hÕt lµ c¸c tæng c«ng ty lín, chñ ®éng lùa chän kh¸ch hµng tèt, dù ¸n tèt ®Ó ®Çu t­ ®ång thêi tÝch cùc x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc träng ®iÓm, c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm ®Ó tiÕp tôc më réng kh¸ch hµng, n©ng thÞ phÇn. ThiÕt kÕ chÝnh s¸ch vµ m« h×nh, më réng vµ ®Èy m¹nh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô NH, t¹o lËp nh÷ng h×nh thøc dÞch vô míi ®Ó t¨ng thªm thÞ phÇn, doanh lîi vµ t¹o ®­îc sù phong phó, ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm dÞch vô, c¸c h×nh thøc phôc vô theo ®óng chøc n¨ng cña NHTM. §Èy m¹nh tiÕp thÞ më réng thÞ tr­êng b»ng viÖc ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n phÈm truyÒn thèng, ®¸p øng cao nhÊt nhu cÇu vèn, dÞch vô NH cho kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. TiÕp tôc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng vèn trong n­íc th«ng qua viÖc ®óc rót vµ ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p ®· cã thÓ t¨ng c­êng huy ®éng vèn trung- dµi h¹n ®i ®«i víi viÖc gi÷ vµ ph¸t triÓn ®­îc nguån vèn ng¾n h¹n hiÖn cã. NH cÇn ®Èy m¹nh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cã gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót tiÒn göi cña c¸c kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng cã sè d­ tiÒn göi lín nh­: Tæng c«ng ty ®iÖn lùc, Tæng c«ng ty dÇu khÝ, Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng, c¸c c«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt... N¾m b¾t nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p øng phã thÝch hîp, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, thi c«ng x©y l¾p cña DN. Cã b­íc chuyÓn m¹nh mÏ tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng trong khu«n khæ quy ®Þng cña ph¸p luËt, b¶o ®¶m cho vay thu ®­îc nî, kh«ng ®Ó t¨ng nî qu¸ h¹n, ph¸t sinh thªm nî khã ®ßi. - Më réng kinh doanh tiÒn tÖ trªn thÞ tr­êng liªn NH trong n­íc vµ tÝch cùc tham gia thÞ tr­êng vèn trung- dµi h¹n trong n­íc. 3.2.1.2. Më réng ho¹t ®éng tÝn dông §a d¹ng ho¸ lÜnh vùc ®Çu t­ trung- dµi h¹n: §a d¹ng ho¸ lÜnh vùc ®Çu t­ trung- dµi h¹n lµ mét ho¹t ®éng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi NH, bëi lÏ th«ng qua ho¹t ®éng nµy NH sÏ ph©n t¸n ®­îc rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Víi thÕ m¹nh lµ mét NH chñ ®¹o trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, NH§T&PTVN cã rÊt nhiÒu lîi thÕ trong viÖc cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh. Song NH§T&PT vÉn cïng ph¶i tiÕp tôc ®iÒu chØnh c¬ cÊu cho vay vµ ®Çu t­ phï hîp víi c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®Æc biÖt víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. HiÖn nay, tû träng cho vay trung- dµi h¹n ®èi víi khu kinh tÕ nµy cßn qu¸ nhá bÐ vµ h×nh nh­ ngµy mét thu hÑp bëi sù lo l¾ng vÒ rñi ro ®èi víi NH, v× thÕ mµ nã ®¸nh mÊt ®i cña NH mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Çy triÓn väng. MÆc dï cho vay ®èi víi cac thµnh phÇn kinh tÕ nµy cßn ®ßi hái rÊt cao vµ chÆt chÏ nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ NH kh«ng cho vay ra, thê ¬ víi kh¸ch hµng. NH cÇn ph¶i lµm tèt h¬n n÷a trong mèi quan hÖ nµy, ph¸t triÓn nã thµnh mét lÜnh vùc triÓn väng ®Ó NH khai th¸c, ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÝnh v× vËy, viÖc më réng quan hÖ tÝn dông trung- dµi h¹n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Muèn vËy: Tr­íc hÕt ph¶i xo¸ bá mÆc c¶m ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n, ®èi xö thËt b×nh ®¼ng víi hä. Muèn më réng thÞ tr­êng ®Çu ra NH§T&PTVN ph¶i v­¬n tíi thµnh phÇn nµy, ph¶i cã chÝnh s¸ch, thÓ lÖ tÝn dông râ rµng nh»m thu hót kh¸ch hµng, t¨ng søc c¹nh tranh ®èi víi NH kh¸c. Thø hai, khi cho vay khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, NH ph¶i thùc sù linh ho¹t, nh¹y bÐn, biÕt nh×n nhËn ®©u lµ kh¸ch hµng ®¸ng tin cËy, ®ång thêi ph©n tÝch xem kh¸ch hµng nµo cã kh¶ n¨ng tr¶ ®­îc nî, kh¸ch hµng nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ ®­îc nî ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Ngoµi ra, NH còng cã thÓ ¸p dông mét sè h×nh thøc kh¸c ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c kho¶n cho vay trung- dµi h¹n cña NH nh­: thuª mua, cho vay thÊu chi, cho vay theo h¹n møc tÝn dông. . . . Tuy nhiªn, song song víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay trung- dµi h¹n, NH ph¶i lu«n lu«n chó ý coi träng hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vay. Bëi lÏ, nÕu ®a d¹ng ho¸ c¸c kho¶n vay mµ kh«ng n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vay th× kh«ng nh÷ng NH kh«ng n©ng ®­îc møc doanh lîi lªn mµ cßn g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i cho b¶n th©n NH. Trong ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay, m«i tr­êng kinh doanh nãi chung vµ tÝn dông NH nãi riªng cßn cã nhiÒu bÊt ch¾c, rñi ro ho¹t ®éng cña c¸c DN cßn thiÕu æn ®Þnh. V× vËy, cho vay trung- dµi h¹n b»ng tiÒn chØ ¸p dông cho DN lµm ¨n hiÖu qu¶, t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng vµng, dù ¸n kh¶ thi, cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o an toµn kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing NH t¹i NH§T&PTVN. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng kinh doanh nµo, ®Æc biÖt lµ lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô th× viÖc chÝnh s¸ch Marketing lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Th«ng qua chÝnh s¸ch nµy, NH cã nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ h¬n, ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng ®­îc më réng h¬n. 00V× vËy trong thêi gian tíi, NH§T&PT nªn ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing trong hÖ thèng NH, tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, tuyªn truyÒn s©u réng h¬n vÒ NH§T&PTVN vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng khi ®Õn vay vèn t¹i NH. Muèn thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng, NH cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch chiÕn l­îc cô thÓ: - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, th­êng xuyªn t×m kiÕm c¸c dÞch vô míi ®Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô ®Ó t¹o h×nh ¶nh tèt vÒ NH. - Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý gióp cho kh¸ch hµng thÊy r»ng viÖc vay tiÒn cña NH lµ cã lîi so víi c¸c NH kh¸c. - Th­êng xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t ®­îc t©m lý, t×m hiÓu vÒ nh÷ng khã kh¨n cña kh¸ch hµng tõ ®ã t×m hiÓu nh÷ng øng xö ®óng ®¾n. - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i kh¸c hµng xem ai lµ kh¸c hµng truyÒn thèng, ai lµ kh¸ch hµng míi, ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c øng xö kh¸c ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng ®Ó hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµ cao nhÊt - Cung ì¥ÁG ¿~ObjbjŽÙŽÙ 4þì³ì³ËJ«ÿÿÿÿÿÿ]þþþþFFFF8~4ì¥ÁG ¿~ObjbjŽÙŽÙ 4þì³ì³ËJ«ÿÿÿÿÿÿ]þþþþFFFF8~4më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng, nhiÖt t×nh gióp ®ì kh¸ch hµng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy; NH sÏ biÕn nh÷ng c¸n bé tÝn dông cña m×nh thµnh mét nh©n viªn Marketing, thu hót kh¸ch hµng cho m×nh. Gi¶i ph¸p nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong xu thÕ ph¸t triÓn míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Do sù c¹nh tranh cña NHTM trong n­íc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c NHTM n­íc ngoµi ®ßi hái NH ph¶i chó träng ®Õn chÝnh s¸ch Marketing nµy, nÕu bá qua nã th× NH kh«ng nh÷ng kh«ng thu hót ®­îc lùc l­îng kh¸ch hµng míi mµ cßn khã cã thÓ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng cò. §¬n gi¶n ho¸ nh÷ng thñ tôc cho vay ViÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ph¸p lý lµ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt vµ nã cã thÓ ®¶m b¶o phÇn lín cho hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông. Song kh¸ch hµng ®i vay vèn bao giê còng ng¹i nh÷ng thñ tôc xÐt duyÖt r­êm rµ, phiÒn hµ cho kh¸ch hµng ®i ®Õn giao dÞch, ®©y lµ mét vËt c¶n rÊt lín th­êng g©y t©m lý e ng¹i cho kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy mµ: - §èi víi NH: §¬n gi¶n ho¸ hå s¬ xin vay, thèng nhÊt c¸c mÉu biÓu vµ thùc hiÖn nhanh chãng c¸c thñ tôc nµy. Mét sè thñ tôc NH cã thÓ lµm thay cho kh¸ch hµng v× NH sÏ thùc hiÖn nhanh h¬n, ®ì tèn kÐm thêi gian vµ cã thÓ giµnh thêi gian nhiÒu vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh, kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc tÕ. §èi víi nh÷ng bé hå nµo s¬ trïng lÆp cã thÓ bá bít ®i nh­ Ch¼ng h¹n ®èi víi kh¸ch hµng quen thuéc ®· tõng vay vèn ng¾n h¹n nhiÒu lÇn th× cã thÓ bá bít ®i b¸o c¸o thùc tr¹ng tµi chÝnh DN, b¸o c¸o quyÕt to¸n cña DN kÕ tiÕp hai n¨m tr­íc. NH còng nªn phèi hîp víi phßng c«ng chøng Nhµ n­íc, trë thµnh ®¬n vÞ th­êng xuyªn giao dÞch víi c«ng chøng ®Ó cã thÓ gióp NH chøng thùc c¸c lo¹i c¸c giÊy tê ph¸p lý cã liªn quan nhanh chãng, chi phÝ thÊp , cã ®é chÝnh x¸c cao. - §èi víi kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng nªn cung cÊp mét c¸ch trung thùc nh÷ng th«ng tin hay t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña DN khi NH yªu cÇu. Hå s¬ xin vay cña kh¸ch hµng ph¶i râ rµng, ng¾n gän chÝnh x¸c ®Ó NH dÔ dµng ph©n tÝch ®¸nh gi¸. Sö dông biÖn ph¸p huy ®éng nguån vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Trong chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÎn kinh tÕ- x· héi ®Õn n¨m 2000. §¶ng ta ®· chØ râ: “ ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia h­íng viÖc t¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong toµn x· héi, t¨ng nhanh s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n, ®iÒu tiÕt quan hÖ tÝch luü, tiªu dïng theo h­íng n©ng dÇn tû lÖ tÝch luü...” NH§T&PTVN phôc vô chñ yÕu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nªn lu«n coi t¹o vèn lµ kh©u më ®­êng, t¹o mét mÆt b»ng vèn v÷ng ch¾c ngµy cµng t¨ng tr­ëng, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc, c¸c biÖn ph¸p, c¸c kªnh huy ®éng vèn tõ mäi nguån trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Ngoµi ra lîi nhuËn nã mang l¹i chiÕm 50%- 60% tæng lîi nhuËn cña NH. ChÝnh v× vËy, huy ®éng nguån vèn nµo víi chi phÝ thÊp nhÊt lu«n lµ vÊn ®Ò NH quan t©m. Trong ®ã NH lu«n coi nguån vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn n­íc ngoµi lµ quan tränh trªn c¬ së ®Çu ra cã hiÖu qu¶ an toµn. §Ó t¨ng c­êng vèn trong n­íc, NH ph¶i hoµn thiÖn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ng¾n h¹n. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ ng¾n h¹n cã t¸c dông gi¸n tiÕp hç trî viÖc triÓn khai chiÕn l­îc vèn vµ æn ®Þnh ®­îc nhu cÇu vèn ng¾n h¹n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch luü, tÝch tô tËp trung vèn tù nhiªn. Nhê ®ã NH còng sÏ cã thªm nhiÒu c¬ héi ®Çu t­ vèn trung- dµi h¹n. Muèn vËy NH cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - TiÕn hµnh nh÷ng ch­¬ng tr×nh thu hót vèn cña d©n c­ vµ c¸c DN th«ng qua viÖc më nhiÒu lo¹i tµi kho¶n Sec, tµi kho¶n tiÒn göi h­u trÝ, b¶o hiÓm, tiÒn göi c¸c tæ chøc x· héi vµ ph¸t hµnh c¸c ®ît tr¸i phiÕu. §iÒu nµy NH§T ®· rÊt thµnh c«ng qua ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 1.200 tû ®ång vµo n¨m 1998. - Tõng chi nh¸nh trong hÖ thèng NH cÇn ph¶i cã môc tiªu biÖn ph¸p t¨ng thÞ phÇn huy ®éng vèn cña chi nh¸nh trªn ®Þa bµn, cã nh÷ng h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp, møc l·i suÊt linh ho¹t theo tõng lo¹i huy ®éng vµ kú h¹n c¨n cø diÔn biÕn l·i suÊt trªn tõng ®Þa bµn. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch NH trong huy ®éng vèn cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng víi NH truyÒn thèng. - NH còng ph¶i t¨ng c­êng t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî uû th¸c cña c¸c ChÝnh Phñ, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc phi ChÝnh Phñ ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸- x· héi trong n­íc. §ång thêi NH còng cÇn khai th¸c c¸c nguån vèn n­íc ngoµi víi møc l·i suÊt ­u ®·i nh­ c¸c nguån cu¶ ODA. . . Bªn c¹nh ®ã NH§T&PTVN cÇn khai th¸c triÖt ®Ó vµ lµm tèt chøc n¨ng NH ®¹i lý, NH phôc vô ®Ó tiÕp nhËn ngµy cµng nhiÒu vèn trung- dµi h¹n tõ c¸c quü, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c ChÝnh Phñ vµ phi ChÝnh Phñ cho ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, më réng huy ®éng vèn n­íc ngoµi b»ng viÖc ®Èy m¹nh tµi trî xuÊt khÈu, vay hîp vèn... ®Ó ®¶m b¶o 50% vèn cho vay dµi h¹n. ViÖc huy ®éng nguån vèn trung- dµi h¹n gióp NH cã thÓ lùa chän vµ quyÕt ®Þnh cho vay nh÷ng dù ¸n cã hiÖu qu¶ nh­ng thêi h¹n thu håi vèn dµi, tr¸nh t×nh tr¹ng do nguån vèn ng¾n h¹n, NH ph¶i rót ng¾n thêi h¹n cho vay kh«ng phï hîp víi thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n dÉn ®Õn ph¶i gia h¹n nî hay nî qu¸ h¹n. 3.2.1.4. Hoµn thiÖn quy chÕ chÝnh s¸ch, tr×nh tÝn dông, tæ chøc hîp lý vµ khoa häc quy tr×nh cho vay: C¬ chÕ nghiÖp vô cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña NH còng nh­ sù ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy, cÇn söa ®æi kÞp thêi hoÆc b·i bá nh÷ng c¬ chÕ kh«ng cßn phï hîp g©y ¸ch t¾c hay cßn nhiÒu s¬ hë trong qu¶n lý hay ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NH CÇn nghiªn cøu ban hµnh kÞp thêi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ quy tr×nh , thao t¸c nghiÖp vô tÝn dông phï hîp víi tõng lo¹i cho vay, tõng nhãm kh¸ch hµng. NH cÇn x©y dùng quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp vµ ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr¸ch nhiÖm liªn ®íi kh©u thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh cho vay. T¹i c¸c chi nh¸nh nªn thµnh lËp mét phßng thÈm ®Þnh cã nghiÖp vô vÒ kiÓm tra, thÈm ®Þnh vÒ kh¸ch hµng, dù ¸n ph­¬ng ¸n vay vèn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng, dù ¸n, kho¶n vay míi ®Ó tr×nh Héi ®ång tÝn dông hay ban gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh cho vay. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cho vay míi chuyÓn hå s¬ sang phßng tÝn dông ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n, kiÓm tra, thu nî. . . Trong c«ng t¸c cho vay, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n lín, cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c b­íc sau: - Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ kh¸ch hµng, dù ¸n, kho¶n vay. - Gi¸m s¸t kh¸ch hµng vay: Thùc hiÖn kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi cho vay mét c¸ch chÆt chÏ, kÞp thêi. - Thu nî: Thùc hiÖn theo s¸t, n¾m ch¾c kh¸ch hµng, nguån thu ®Ó thùc hiÖn thu håi nî vay ®Çy ®ñ, ®óng h¹n. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ giai ®o¹n khëi ®Çu cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù an toµn cña kho¶n vay, møc ®é an toµn cña kho¶n vèn vay phô thuéc nhiÒu vµo viÖc xem xÐt hå s¬ vay vèn, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh; ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n cho vay kÌm theo xem xÐt ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay ®Ó tõ ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t ng­êi vay sö dông ®ång tiÒn cho vay nh­ thÕ nµo cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh gióp NH cã thÓ ®Þnh l­îng còng nh­ kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi m×nh. ViÖc gi¸m s¸t cã thÓ thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay, xem xÐt qu¸ tr×nh tiÒn vay ®­îc chuyÓn ®i ®©u, tr¶ cho ai, kiÓm tra vËt t­ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay, kiÓm tra tµi chÝnh DN d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ, kiÓm tra vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ thanh to¸n cña DN ®Ó tõ ®ã NH cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi øng phã tr­íc khi cã rñi ro x¶y ra. Qu¸ tr×nh thu nî vµ thanh lý nî lµ mét kh©u rÊt quan träng, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña NH, NH cã thÓ thu håi nî tr­íc thêi h¹n nªn thÊy kho¶n nî cã vÊn ®Ò, cã nh÷ng kh¶ n¨ng dÉn ®Õn sù tæn thÊt cho nhµ NH, hay NH ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p xiÕt nî buéc NH ph¶i thanh to¸n nî ®óng h¹n. 3.2.1.5. VÊn ®Ò tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. Tµi s¶n b¶o ®¶m nî vay lµ mét biÖn ph¸p quan träng trong qu¸ tr×nh cho vay cña NH. Nã t¹o c¬ së ph¸p lý gióp cho NH cã kh¶ n¨ng thu håi nî vay mét khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, gióp gi¶m tèi ®a sù thiÖt h¹i khi cã rñi ro x¶y ra. Chóng ta kh«ng phñ nhËn vai trß gióp Ých tÝch cùc cña NH nh­ng kh«ng v× thÕ mµ chóng ta l¹i tuyÖt ®èi ho¸ vai trß cña nã trong c¬ chÕ tÝn dông hiÖn nay. Môc ®Ých cña cho vay tr­íc tiªn ph¶i lµ gióp kh¸ch hµng cã vèn ®Ó duy tr× hoÆc më réng s¶n xuÊt kinh doanh, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho kh¸ch hµng, cho x· héi nh­ng ph¶i ®¶m b¶o cho vay thu ®­îc nî c¶ gèc vµ l·i vay chÝnh lµ ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ cho chÝnh b¶n th©n NH. §Æc biÖt, ®èi víi NH§T&PTVN – NH chñ yÕu phôc vô trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Khi ph¶i mang tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp ra ph¸t m¹i th× mäi chuyÖn ®· râ rµng: s¶n xuÊt kh¸ch hµng thua lç, vèn ®· mÊtvµ quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng víi NH ®· chÊm døt. MÆt kh¸c, kh«ng ph¶i tµi s¶n thÕ chÊp nµo còng cã thÓ b¸n ra mét c¸ch dÔ dµng ®Ó NH thu nî kÞp thêi, ®Æc biÖt ®ã lµ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cïa DN Nhµ n­íc, thùc tÕ hiÖn nay viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n lµ rÊt khã thùc hiÖn. HiÖn nay, theo nghÞ ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay 178/1999/N§ - CP ngµy 29/12/1999 cña ChÝnh Phñ, cã ®­a ra nhiÒu h×nh th­c b¶o ®¶m kh¸c nhau nh­: cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n cña kh¸ch hµng vay vèn, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba, b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n,b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi cho c¸ nh©n vay vèn. ViÖc thu nî b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt nh­ng nã còng gióp NH phÇn nµo gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i khi cã rñi ro x¶y ra. V× vËy, t«i thiÕt nghÜ: - Tµi s¶n b¶o ®¶m lµ biÖn ph¸p cuèi cïng vµ c¬ së ph¸p lý cña NH trong viÖc thu håi kho¶n nî vay khi gÆp rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng, do ®ã NH cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc vÒ thñ tôc thÕ chÊp trong qu¸ tr×nh cho vay. Gi¶i ph¸p nµy g¾n liÒn víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi c¸n bé tÝn dông. ViÖc n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé tÝn dông trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n thÕ chÊp... còng lµ mét biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông NH, tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ qu¸ cao hoÆc kh«ng ®óng thùc tÕ gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp khiÕn cho viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n khi cã rñi ro xÈy ra sÏ kh«ng thÓ bï ®¾p næi thiÖt h¹i cña NH hoÆc tµi s¶n kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t m¹i. - HiÖu qu¶ cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc dù ¸n ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng vay tr¶ ®­îc nî ®­îc nî cñaNH míi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó NH quyÕt ®Þnh cho vay vèn, v× vËy kh«ng ph¶i kh¸ch hµng nµo còng ®ßi hái tµi s¶n thÕ chÊp th× NH míi cho vay, v× vËy cÇn ph¶i “Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong”. TÊt nhiªn viÖc “tr«ng mÆt” ph¶i bao gåm viÖc xem xÐt thÈm ®Þnh kü l­ìng cña NH ®èi víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n, kh¶ n¨ng qu¶n lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh mèi quan hÖ tÝn nhiÖm trong vay tr¶ nî...TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy sÏ cho NH nh×n thÊy bao qu¸t vµ x©y dùng ®­îc mét ch©n dung kh¸ch hµng hoµn chØnh ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n víi møc ®é rñi ro thÊp nhÊt. V× vËy, vÊn ®Ò chÝnh trong viÖc NH quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ph¶i ë chç kh¸ch hµng cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp hay kh«ng. 3.2.1.6. Ng¨n ngõa c¸c kho¶n vay dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n Trong sè c¸c kho¶n cho vay ®«i khi c¸c NHTM gÆp ph¶i mét sè kho¶n cho vay cã rñi ro thÊt tho¸t lín h¬n dù ®o¸n ban ®Çu, hoÆc rñi ro lín h¬n møc mµ NH chÊp nhËn ®­îc, kho¶n cho vay lo¹i nµy trë thµnh mét kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò (mét kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò lµ kho¶n cho vay mµ tho¶ thuËn hoµn toµn bÞ ®æ vì lín, g©y ra mét sù chËm trÔ bÊt hîp lý trong viÖc thu håi nî cña NH, trong ®ã d­êng nh­ cÇn ph¶i cã hµnh ®éng ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn thu håi hoÆc trong mét kho¶n vay ®ã d­êng nh­ cã kh¶ n¨ng thÊt tho¸t gÆp nhiÒu khã kh¨n). Muèn tr¸nh nh÷ng tæn thÊt bÊt hîp lý th× c¸n bé tÝn dông ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ngay lËp tøc khi c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò, nÕu kh«ng t×nh h×nh sÏ trë nªn xÊu h¬n tíi møc kh«ng cßn cã gi¶i ph¸p nµo kh¸c ngoµi viÖc chÊp nhËn lç hoÆc mÊt. NÕu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a thÝch hîp th× nguyªn nh©n, møc ®é cña vÊn ®Ò còng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ gi¶i quyÕt. §èi víi nh÷ng kho¶n vay dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n mµ nguyªn nh©n chÝnh cña nã lµ do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña DN nh­ thêi tiÕt, thiªn tai, bÖnh tËt, chÕt chãc hoÆc nguyªn nh©n chñ quan cã thÓ söa ch÷a ®­îc th× NH cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: Gia t¨ng khèi l­îng kho¶n cho vay ®èi víi ®èi víi c¸c DN cã ph­¬ng ¸n phôc håi s¶n xuÊt cã tÝnh kh¶ thi cao. Gi¶i ph¸p nµy chØ thùc sù cã hiÖu qu¶ khi mµ c¶ NH vµ DN cïng nç lùc vùc DN ®i lªn nÐu kh«ng sù gia t¨ng c¸c kho¶n cho vay cña NH cµng lµm cho mãn nî cña DN mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ khi ®ã rñi ro cña NH cµng lín cµng lín. - NH cã thÓ kªu gäi ng­êi b¶o l·nh cho DN nh­ c¸c cæ ®éng viªn chñ chèt, ng­êi cung øng hay tiªu thô s¶n phÈm hoÆc mét vµi ng­êi cho vay dµi h¹n. - §Ò nghÞ ng­êi vay gi¶m bít kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n ®Ó t¨ng c­êng vèn kinh cho doanh. - C¸n bé NH cã thÓ t­ vÊn cho DN trong viÖc t×m ra chiÕn l­îc kinh doanh míi. ViÖc lµm nµy kh«ng chØ gióp cho DN cã thÓ tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng mµ cßn th¾t chÆt sù th©n thiÕt trong quan hÖ NH- kh¸ch hµng. - Trong thùc tÕ thêi gian qua, nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®©y ®· vµ ®ang ®­îc NH ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nh÷ng biÖ ph¸p nµy, cã thÓ g©y thªm chi phÝ cho NH nh­ng thiÕt nghÜ nÕu so chi phÝ nµy víi nh÷ng kho¶n tÝn dông mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× nã còng chØ lµ “muèi bá bÓ” mµ th«i. §èi víi nh÷ng kho¶n vay dÉn tíi nî qu¸ h¹n mµ nguyªn nh©n ë ®©y lµ chñ quan kh«ng söa ch÷a ®­îc mang tÝnh chÊt lõa ®¶o nh­: DN cung cÊp sai vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, môc ®Ých kho¶n vay vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña m×nh nh»m rót vèn cña NH th× NH ph¶i ngay lËp tøc dõng l¹i c¸c kho¶n vay ®ã, tiÕn hµnh thu nî tr­íc thêi h¹n ngay ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro x¶y ra ®èi víi NH. 3.2.1.7. C¸c biÖn ph¸p sö lý c¸c kho¶n vay nî qu¸ h¹n. §èi víi c¸c kho¶n vay mµ sau khi ®· ph¸t hiÖn vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa nh­ng kh«ng cã t¸c dông vÉn dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi, khi ®ã NH cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh­: BiÖn ph¸p khai th¸c: ¸p dông biÖn ph¸p nµy ®Ó xö lý c¸c kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò cã thÓ m« t¶ nh­ mét ch­¬ng tr×nh phôc håi ®Ó ¸p ®Æt lªn ng­êi vay víi sù tho¶ thuËn vµ céng t¸c cña hä. §©y kh«ng ph¶i lµ c«ng cô ph¸p lý, mµ cã thÓ NH h­íng dÉn cho ng­êi ®i vay trªn nhiÒu khÝa c¹nh nh»m t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra vµ thu ®­îc lîi nhuËn nh­: ®èi víi DN, NH cã thÓ khuyªn thùc hiÖn l¹i mét ch­¬ng tr×nh më réng s¶n xuÊt, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc b¸n, t¨ng thªm s¶n phÈm míi, hoÆc lo¹i bá mét sè ho¹t ®éng kh«ng sinh lîi hay kh«ng cã viÔn c¶nh s¸ng sña...TÊt c¶ ®­îc ho¹ch ®Þnh ®Ó gi¶m bít chi phÝ, t¨ng doanh sè b¸n ra vµ lîi nhuËn, nh­ vËy, t¨ng kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ng­êi vay, gi¶m bít ®­îc rñi ro cho NH. - NH gióp DN thu håi c¸c kho¶n c«ng nî tõ c¸c DN kh¸c cã quan hÖ víi NH ®Ó t¹o thªm nguån tr¶ nî cho kh¸ch hµng. - NH ®Ò nghÞ ng­êi vay qu¶n lý chÆt chÏ ng©n quü, khuyªn b¸n nèt tµi s¶n cã gi¸ trÞ, gi¶m l­îng hµng tån kho, thanh lý bøt tµi s¶n kh«ng sö dông... - NÕu do nguyªn nh©n vÒ thiªn tai, tai n¹n, trém c¾p... ng­êi vay kh«ng thÓ tr¶ ®­îc nî còng nh­ tr¶ ®­îc mét phÇn cho NH th× NH cã thÓ xem xÐt ra h¹n hoÆc ®iÒu chØnh hîp ®ång cho vay t­¬ng øng víi c¸c kú h¹n cã thÓ thu ®­îc lîi nhuËn cña kh¸ch hµng. - NH còng cã thÓ ®iÒu chØnh hîp ®ång tÝn dông, gi¶m quy m« hoµn tr¶ tr­íc m¾t hoÆc cho vay tiÕp vèn ®Ó t¨ng søc m¹nh vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh. NH cã thÓ gi·n nî cho DN, tøc lµ kÐo dµi thêi h¹n tr¶ nî (tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng), nÕu kh«ng thÓ ra h¹n ®­îc th× ch­a chuyÓn sang nî qu¸ h¹n hoÆc tuú thuéc vµo môc ®Ých sö dông vèn hoÆc kh¸ch hµng bæ sung thªm tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè th× bæ sung thêi h¹n cho vay. Thêi h¹n nµy, chØ ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch: + §ang cßn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nguån thu nhËp vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. + Cã thiÖn chÝ tr¶ nî, trong qu¸ tr×ng sö dông vèn ®· tr¶ ®­îc mét phÇn nî gèc, tr¶ l·i hµng th¸ng ®Òu ®Æn. +Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè thuéc së h÷u hîp ph¸p cña kh¸ch hµng, dÔ ph¸t m¹i. BiÖn ph¸p thanh lý tµi s¶n thÕ ch¸p Trong tr­êng hîp NH thÊy râ viÖc tæ chøc khai th¸c lµ kh«ng tiÖn lîi , kh«ng cã hy väng thu håi ®­îc nî th× NH sÏ ¸p dông biÖn ph¸p thanh lý ®Ó sö lý c¸c kho¶n nî cho vay khã ®ßi. BiÖn ph¸p thanh lý ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®i vay kh«ng s½n lßng chi tr¶, cã hµnh ®éng lÈn trèn, lõa ®¶o, t×nh tr¹ng tµi chÝnh lµ v« väng. ThËt ra, biÖn ph¸p thanh lý lµ kh«ng nh©n ®¹o ®èi víi ng­êi vay hay ng­êi b¶o l·nh nh­ng NH vÉn ph¶i tiÕn hµnh, coi nã nh­ cøu c¸nh cho sù tån t¹i cña m×nh. - NÕu lµ c¸c kho¶n cho vay cã thÕ chÊp hoÆc ®¶m b¶o, NH cïng chuyªn gia t­ vÊn ph¸p luËt, nh©n viªn thanh lý thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n ®ã theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. - NÕu c¸c kho¶n cho vay kh«ng cã thÕ chÊp, ®¶m b¶o th× NH ph¶i chê sù ph¸n quyÕt cña toµ ¸n kinh tÕ míi cã biÖn ph¸p thu håi vèn nh­ b¸n ta× s¶n cña ng­êi vay. NÕu ng­êi vay kh«ng cã tµi s¶n th× kÕt qu¶ ®ßi nî v« hiÖu ho¸ hoÆc ng­êi vay ph¶i thô ¸n d©n sù. ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµo lµ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ : kh¶ n¨ng chi tr¶ cña kh¸ch hµng; th¸i ®é cña kh¸ch hµng ®èi v¬i c¸c kho¶n ®i vay; th¸i ®é cña c¸c chñ nî; c¸c chi phÝ cho viÖc thu håi nî. C¸c biÖn ph¸p ph©n t¸n rñi ro Trªn thùc tÕ, cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i rñi ro kh¸c nhau mµ c¸c nhµ qu¶n lý tÝn dông kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. C¸c rñi ro nµy xuÊt ph¸t tõ c¸c nguyªn nh©n kh¸c quan nh­: thiªn tai, ho¶ ho¹n, kinh tÕ, chÝnh trÞ... hay nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan (tõ phÝa kh¸ch hµng) nh­: lõa ®¶o, chiÕm dông vèn, th«ng tin kh«ng trung thùc... V× vËy, NH ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt. Cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: Tr¸nh dån vèn: NH nªn ®Çu t­ vµo nhiÒu c¸c dù ¸n kh¸c nhau. Tr¸nh ®Êu t­ tËp chung vµo mét hay mét sè Ýt kh¸ch hµng, nhÊt lµ nh÷ng kh¸ch hµng s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng mang tÝnh thiÕt yÕu, s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng Nhµ n­íc kh«ng khuyÕn khÝch, nhu cÇu, n¨ng lùc c¹nh tranh kh«ng æn ®Þnh, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÔ gÆp rñi ro. Kh«ng ®Çu t­ qu¸ nhiÒu ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i s¶n ph¶m hµng ho¸. Liªn kÕt ®Çu t­ ( cho vay hîp vèn): Cã thÓ h¹n chÕ, ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch liªn kÕt c¸c NH víi nhau ®Ó cïng ®Çu t­ vµo mét dù ¸n lín nµo ®ã mµ mét NH kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc v× nhu cÇu vay vèn qu¸ lín hoÆc bÞ rµng buéc bëi LuËt NH: “ kh«ng ®­îc cho vay mét DN qu¸ 15% vèn tù cã cña NH” trong cho vay hîp vèn, c¸c NH ph¶i cïng nhau ký kÕt hîp ®ång ®Çu t­, tho¶ thuËn râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña mçi bªn trong hîp ®ång ®Çu t­. Do ®ã, nÕu cã rñi ro x¶y ra th× sÏ kh«ng ¶nh h­ëng lín h¬n ®Õn ho¹t kinh doanh cña mçi NH. Tham gia b¶o hiÓm tÝn dông: Lµ mét gi¶i ph¸p mang tÝnh nguyªn t¾c cÇn ph¶i cã trong kinh doanh tÝn dông. BiÖn ph¸p nµy ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, nh­ng ë ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ho¹t ®éng b¶o hiÓm tÝn dông ch­a ®­îc ¸p dông réng r·i. Tuy nhiªn, chóng ta vÉn ®Ò cËp tíi mét sè h×nh thøc b¶o hiÓm tÝn dông: - Kh¸ch hµng vay vèn tÝn dông, tham gia mua b¶o hiÓm ngµnh nghÒ mµ hä kinh doanh hoÆc mua b¶o hiÓm cu¶ tµi s¶n vay. V× vËy, nh÷ng kho¶n tÝn dông trong tr­êng hîp nµy coi nh­ cïng ®­îc b¶o hiÓm mét c¸ch gi¸n tiÕp. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng ph¸t sinh thao t¸c nghiÖp vô cho NH. §Ó sö dông tèt h×nh nµy, vÒ phÝa NH cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn vÒ vèn cho vay, l·i xuÊt ®èi víi c¸c DN, c¸ nh©n mua b¶o hiÓm. - Sö dông biÖn ph¸p b¶o l­u, cã nghÜa lµ NH tù b¶o hiÓm cho m×nh b»ng c¸ch lËp quü dù phßng ®Ó bï ®¾p rñi ro tÝn dông, tõ ®ã h¹n chÕ ®­îc nh÷ng hËu qu¶ xÊu. Khi cã rñi ro x¶y ra, NH chñ ®éng nguån ®Ó bï ®¾p. Quü dù phßng sÏ cµng lín qua c¸c n¨m vµ kh¶ n¨ng bï ®¾p cña nã l¹i cµng lín. - Ngoµi ra, ®Ó ®¶m b¶o khi rñi ro x¶y ra vÉn cã nguån ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng kho¶n tiÒn göi huy ®éng, NH trùc tiÕp b¶o hiÓm tiÒn göi cña c¸c tæ chøc b¶o hiÓm chuyªn nghiÖp. ë n­íc ta hiÖn nay, ch­a cã tæ chøc nµo thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o hiÓm tiÒn göi nªn c©u hái ®Æt ra lµ NH sÏ mua b¶o hiÓm ë ®©u. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, gi¶i ph¸p nªu ra lµ thµnh lËp mét tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi thuéc ChÝnh Phñ. B¶o hiÓm tiÒn göi còng lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc hç trî phßng chèng rñi ro tÝn dông, b¶o ®¶m uy tÝn vµ sù bÒn v÷ng cña NH. 3.2.1.9. N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin phßng ngõa rñi ro. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn rñi ro trong c«ng t¸c cho vay cña NH nãi chung lµ sù thiÕu th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c tõ ng­êi vay, tõ thÞ tr­êng vµ tõ dù ¸n. V× vËy, vÊn ®Ò th«ng tin vµ xö lý th«ng tin lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Ó gi¶m bít rñi ro, ®Ó t×m ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng ch¾c ch¾n vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Do vËy, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông th× NH còng cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cña th«ng tin. NH cÇn thùc hiÖn triÖt ®Ó viÖc khai th¸c th«ng tin tõ nhiÒu nguån kÕt hîp, tõ DN, tõ b¹n hµng cña DN, tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro cña NH Nhµ n­íc, tõ c¬ quan ph¸p luËt tõ c¸c NH b¹n, tr¸nh t×nh tr¹ng th«ng tin kh«ng c©n xøng. NH ph¶i cö c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp phô tr¸ch theo dâi kiÓm tra tõng kh¸ch hµng, tõng kho¶n vay. Th­êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin vÒ mäi mÆt cña DN, tõ tæ chøc c¸n bé, qu¶n lý ®iÒu hµnh,®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh... ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi víi c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra tõ phÝa DN. NH cÇn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña phßng th«ng tin phßng ngõa rñi ro. Trang bÞ thªm nhiÒu m¸y mãc th«ng tin, hÖ thèng vi tÝnh nèi m¹ng trong toµn ngµnh vµ nèi m¹ng víi c¸c NH b¹n ®Ó cã thÓ truy cËp t×m kiÕm th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt. 3.2.1.10. ThiÕt lËp quü dù phßng bï ®¾p rñi ro. Rñi ro trong ho¹t ®éng NH bao gåm nhiÒu lÜnh vùc: rñi ro vÒ tû gi¸, rñi ro trong thanh to¸n, rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông... trong ®ã rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc quan t©m ®Æc biÖt. Qu¸ tr×nh ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®ßi hái nhu cÇu vèn lín, thêi h¹n dµi nªn rñi ro dÔ x¶y ra. ThiÕt lËp quü dù phßng bï ®¾p rñi ro cña NH§T&PTVN lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ vÊn ®Ò c¸c NH quan t©m tõ nhiÒu n¨m nay nh­ng do ch­a cã c¸c quy ®Þnh còng nh­ c¬ chÕ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn. HiÖn nay, Thèng ®èc NH Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ban hµnh quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i tµi s¶n cã, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng vµ xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc tÝn dông t¹i quyÕt ®Þnh sè 488/2000/Q§ - NHNN5 ngµy 27/11/2000 do ®ã NH sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc xö lý bï ®¾p rñi ro cña m×nh. §Ó thiÕt lËp quü dù phßng rñi ro mét c¸ch thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶, ng­êi ta th­êng ph©n lo¹i c¸c kho¶n vay theo 4 nhãm: - Nhãm 1: C¸c kho¶n vay b×nh th­êng, ch­a ®Õn kú h¹n tr¶ nî vµ ch­a cã dÊu hiÖu cña nî qu¸ h¹n. Nhãm nµy kh«ng cÇn ph¶i trÝch dù phßng rñi ro. - Nhãm 2: C¸c kho¶n vay cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n d­íi 180 ngµy hoÆc kh«ng cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n tr¶ nî d­íi 90 ngµy, nh÷ng kho¶n chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n; sè tiÒn tr¶ thay cho ng­êi ®­îc b¶o l·nh ®· qu¸ h¹n thanh to¸n d­íi 30 ngµy, nh÷ng kho¶n cho thuª tµi chÝnh ch­a tr¶ ®­îc tiÒn thuª trong thêi gian 180 ngµy. - Nhãm 3: C¸c kho¶n cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n tõ trªn 180 ngµy ®Õn d­íi 360 ngµy, hoÆc kh«ng cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n tõ trªn 90 ngµy ®Õn d­íi 180 ngµy, nh÷ng kho¶n chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n; sè tiÒn tr¶ thay cho ng­êi ®­îc b¶o l·nh ®· qu¸ h¹n thanh to¸n tõ 30 ®Õn d­íi 90 ngµy. - Nhãm 4: C¸c kho¶n vay cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n tõ 360 ngµy trë lªn hoÆc kh«ng cã b¶o ®¶m qu¸ h¹n tõ 180 ngµy trë lªn, nh÷ng kho¶n chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n; sè tiÒn tr¶ thay cho ng­êi ®­îc b¶o l·nh ®· qu¸ h¹n thanh to¸n tõ 90 ngµy trë lªn. C¨n cø vµo ph©n lo¹i c¸c kho¶n vay nh­ trªn, NH cã thÓ trÝch lËp quü bï ®¾p rñi ro cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n ®ñ ®iÒu kiÖn theo ph¸p luËt quy ®Þnh. HiÖn nay, c¸c chi nh¸nh NH§T&PT cßn ch­a m¹nh d¹n trÝch quü dù phßng bï ®¾p rñi ro hoÆc trÝch kh«ng ®¸ng kÓ v× sî ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh dÉn ®Õn vÉn ®Ó t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n kÐo dµi mµ DN ®ã lµ ai vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nh­ thÕ nµo? 3. 2. 2. Gi¶i ph¸p mang tÝnh hç trî Tõng b­íc chuÈn ho¸ c¸n bé, ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, cã danh s¸ch ®·i ngé ®èi víi c¸n bé tÝn dông Vai trß con ng­êi trong c«ng cuéc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ- x· héi nãi chung vµ ngµnh NH nãi riªng lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Thùc tÕ ®· cho thÊy r»ng, nÕu mét NH nµo cã ®éi ngò c¸n bé nhanh nh¹y, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã tr¸ch nhiÖm tinh thÇn tËp thÓ, v× lîi Ých cña NH th× NH ®ã ch¾c ch¾n cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn tr­íc nh÷ng sãng giã cña kinh tÕ thÞ tr­êng kh¾c nghiÖt. §èi víi NH§T&PTVN tuy nh÷ng n¨m qua ®· bæ sung nhiÒu c¸n bé trÎ song víi nhu cÇu ho¹t ®éng cña NH trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ xu thÕ héi nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi th× kh¶ n¨ng tiÕp thÞ còng nh­ phong c¸ch giao dÞch cßn nhiÒu kh¶ n¨ng béc lé nhiÒu ®iÓm ch­a ®¸p øng nhu cÇu. §«i khi c¸c c¸n bé NH ch­a ®¸p øng ®­îc quyÒn lîi s¸t s­ên cña hä ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng NH. Con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong viÖc qu¶n lý an toµn vèn tÝn dông. Do ®ã, ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh, NH ®ßi hái ph¶i tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé trong vµ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o c«ng t¸c nµy v× tÝn dông lµ mÆt trËn hµng ®Çu trong ho¹t ®éng cña NH. Tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé tÝn dông ®ßi hái ng­êi c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, nh¹y bÐn, cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ kiªn ®Þnh. §Ó cã mét ®éi ngò c¸n bé tÝn dông nh­ vËy. NH ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé tÝn dông. Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô nh»m gãp phÇn n¨ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Æc biÖt chó träng vÒ kh¶ n¨ng ph©n tÝch, thÈm ®Þnh ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh sö dông vèn vay. NH th­êng xuyªn cö c¸n bé sang tham quan, häc hái kinh nghiÖm cña c¸c NH trong vµ ngoµi n­íc trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn tÝn dông, ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, ®ßi hái ng­êi c¸n bé còng ph¶i am hiÓu vÒ ph¸p luËt, ngo¹i ng÷ ®Ó phôc vô tèt cho c«ng viÖc cña m×nh, NH cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, nh©n viªn ®i häc thªm ®Ó n¨ng cao kiÕn thøc. NH cÇn ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng c¸n bé tÝn dông. §ång thêi, ®èi víi c¸n bé tÝn dông ph¶i cã hÖ sè tiÒn l­¬ng kinh doanh cao h¬n ë c¸c bé phËn kh¸c, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t riªng v× hä lµ nh÷ng ng­êi ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng c¸n bé cã thµnh tÝch suÊt s¾c vµ xö ph¹t ®èi víi nh÷ng c¸n bé cè t×nh vi ph¹m quy ®Þnh chÕ ®é cña NH. §a d¹ng ho¸ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ trung- dµi h¹n. 3. 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra 3. 3. 1. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vµ m«i tr­êng ho¹t ®éng cho c¸c NH vµ c¸c DN. Trong quan hÖ tÝn dông NH víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Bªn c¹nh LuËt NH, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n luËt râ rµng nh­; LuËt ®Çu t­ trong n­íc, LuËt b¶o hiÓm, LuËt thÕ chÊp... viÖc ban hµnh c¸c luËt nãi trªn ®¶m b¶o cho quan hÖ tÝn dông ®­îc dùa trªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng cña NH. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ æn ®Þnh tr¸nh g©y ra nh÷ng ®ét biÕn trong nÒn kinh tÕ g©y ra nh÷ng rñi ro kinh doanh cña DN vµ cña NH. Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c DN, m¹nh d¹n gi¶i thÓ c¸c DN lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. §Æc biÖt Nhµ n­íc t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm trong viÖc cÊp giÊy phÕp thµnh lËp c¸c c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, tr¸nh thµnh lËp trµn lan g©y hËu qu¶ xÊu cho ®èi t¸c còng nh­ cho x· héi. Nhµ n­íc còng cÇn buéc c¸c DN ph¶i chÊp hµnh ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n, cã chÕ ®é kiÓm to¸n hµng n¨m ®èi víi c¸c DN, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng cung cÊp sai sè liÖu ®èi víi phÝa ®èi t¸c. Nhµ n­íc còng cÇn sím h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n. NÕu thÞ tr­êng chøng kho¸n ra ®êi, viÖc t¹o vèn qua thÞ tr­êng nµy cña c¸c DN sÏ t¨ng c­êng, t¹o sù ph¸t triÓn chung cho nÒn kinh tÕ. C¸c NH cã thÓ tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nh»m huy ®éng vèn trung- dµi h¹n phôc vô nhu cÇu cho vay ®èi víi c¸c DN trong nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra NH cßn cã thÓ t¹o ra nhiÒu nghiÖp vô ®a d¹ng phong phó h¬n nh­ ®¹i lý ph¸t hµnh, t­ vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh NH, l­u tr÷ vµ qu¶n lý chøng kho¸n, thanh to¸n chøng kho¸n. Nhµ n­íc nªn sím thµnh lËp c¬ quan b¶o hiÓm tÝn dông. B¶o hiÓm tÝn dông lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p hÕt søc quan träng nh»m dµn tr¶i rñi ro. Quü b¶o hiÓm tÝn dông cã t¸c dông h¹n chÕ thiÖt h¹i vÒ vèn khi NH cho vay gÆp rñi ro vµ cßn h¹n chÕ rñi ro ph¸ s¶n NH. ë ViÖt Nam, thÞ tr­êng, b¶o hiÓm tÝn dông cßn bá ngá, ch­a cã c«ng ty b¶o hiÓm tÝn dông chÝnh thøc ra ®êi trong khi ®ã t×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i c¸c NHTM vÉn th­êng xuyªn x¶y ra, víi møc ®é thiÖt h¹i kh¸ lín. V× vËy, mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra lµ Nhµ n­íc cÇn sím nghiªn cøu vµ thµnh lËp c«ng ty b¶o hiÓm tÝn dông. KiÕn nghÞ ®èi víi NH§T&PTVN Trong lÜnh vùc kinh doanh: NH cÇn ph¶i gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, tr­íc hÕt lµ c¸c t«ng c«ng ty lín. NH cÇn chñ ®éng c¸c kh¸ch hµng lín, dù ¸n tèt ®Ó ®Çu t­, ®ång thêi tÝch cùc nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc träng ®iÓm ®Ó tiÕp tôc më réng kh¸ch hµng, n©ng thÞ phÇn. NH nªn ®Èy m¹nh c«ng t¸c Maraketing, më réng thÞ tr­êng b»ng ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n phÈm truyÒn thèng, ®¸p øng cao nhÊt nhu cÇu vèn, dÞch vô NH cho kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. NH tiÕp tôc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng vèn trong n­íc th«ng qua viÖc ®óc rót vµ ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p ®· cã thÓ t¨ng c­êng huy ®éng vèn trung- dµi h¹n ®i ®«i víi viÖc gi÷ vµ ph¸t triÓn ®­îc nguån vèn ng¾n h¹n hiÖn cã. NH nªn më réng ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ trªn thÞ tr­êng liªn NH trong n­íc vµ tÝch cùc tham gia thÞ tr­êng vèn trung- dµi h¹n trong n­íc. 3.3.2.2. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ. NH nªn ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ theo h­íng thùc tiÔn vµ chñ ®éng héi nhËp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· ®­îc kinh nghiÖm vµ th«ng lÖ quèc tÕ kh¼ng ®Þnh. TËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm m¹ng truyÒn th«ng, hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông song song víi ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. ¦u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghÖ t¹o ra mét sè s¶n phÈm míi, cã søc c¹nh tranh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, phôc vô cho lÜnh vùc thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ, n©ng cao n¨ng lùc vµ xö lý th«ng tin phôc vô cho thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vay tr¶, an toµn tÝn dông vµ th«ng tin qu¶n trÞ hÖ thèng. Tranh thñ tèi ®a hç trî, gióp ®ì cña c¸c dù ¸n quèc tÕ tµi trî cho NH ViÖt Nam. Trong lÜnh vùc tµi chÝnh NH tËp trung tÝch luü tho¶ ®¸ng ®Ó n¨ng lùc tµi chÝnh cña b¶n th©n NH ®¶m b¶o yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ, phßng ngõa rñi ro, æn ®Þnh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, g¾n liÒn thu nhËp víi hiÖu qu¶ cña ng­êi lao ®éng kinh doanh, víi chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp (®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin) ®Ó thu hót c¸n bé giái, chuyªn gia giái mµ ngµnh ®ang cÇn. 3.3.2.4. Tæ chøc vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi NH tiÕp tôc ®æi míi m« h×nh, m¹ng l­íi kinh doanh theo h­íng x©y dùng tËp ®oµn kinh doanh ®a n¨ng trªn c¬ së cñng cè ph¸t triÓn n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c c«ng ty hiÖn cã. Tõng b­íc s¾p xÕp l¹i m¹ng l­íi chi nh¸nh khu vùc theo yªu cÇu kinh doanh cña tõng vïng lÜnh vùc theo h­íng tËp trung vµo c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. §ång thêi trªn c¬ së x©y dùng nh÷ng chØ tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho mét chi nh¸nh trùc thuéc vµ phßng giao dÞch, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, tæ chøc l¹i ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶ thÊp. Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh NH nªn tiÕp tôc ®æi míi qu¶n trÞ ®iÒu hµnh tõ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh, t¹o m«i tr­êng ph¸p luËt, chØ ®¹o ®iÒu hµnh, kiÓm tra, kiÓm so¸t... m« h×nh qu¶n lý nh»m ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt n©ng cao tr¸ch nhiÖm kû c­¬ng ®Ó khai th¸c mäi tiÒm n¨ng bªn trong cña mçi tæ chøc, c¸ nh©n ®i liÒn víi cñng cè vµ hoµn chØnh m¹ng l­íi kinh doanh, ®µo t¹o vµ bè trÝ, s¾p xÕp c¸n bé ®iÒu hµnh vµ c¸c cÊp. T¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t, thùc hiÖn kiÓm to¸n ®éc lËp toµn hÖ thèng, ®¶m b¶o hÖ thèng kiÓm tra néi bé ph¶i ph¸t hiÖn ®­îc mäi sai sãt t¹i tõng chi nh¸nh vµ trong toµn hÖ thèng. Hîp t¸c ph¸t triÓn Ph¸t triÓn chiÒu s©u quan hÖ hîp t¸c víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NH. NH nªn chó träng tranh thñ hîp t¸c quan hÖ trong n­íc, hîp t¸c ®èi víi c¸c NH lín cã quan hÖ l©u n¨m thuéc khu vùc §«ng Nam ¸, Mü, Ch©u ¢u ®Ó ®Èy m¹nh kinh doanh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. KÕt luËn Qua mét thêi gian thùc tËp nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i NH§T&PTVN ®· gióp t«i nhËn thøc ®­îc phÇn nµo vai trß quan träng cña tÝn dông trung- dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ NH nãi riªng, ®ång thêi t«i còng thÊy ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn triÓn m¹nh mÏ cña NH§T&PTVN trong ho¹t ®éng tÝn dông. Qua bµi viÕt nµy, em mong muèn ®ãng gãp mét phÇn ý kiÕn nhá bÐ cña m×nh trong vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i NH§T&PTVN, ®Ó NH ngµy mét ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®ãng gãp vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m võa qua, v­ît lªn trªn tÊt c¶ nh­ng khã kh¨n thö th¸ch cña nÒn kinh tÕ, NH§T&PTVN ®· cã nh÷ng t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc NH§T&PTVN cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó v÷ng b­íc ph¸t triÓn thµnh mét NH chñ lùc trong lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, NH cÇn kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt cña m×nh b»ng c¸ch ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh, t×m tßi, s¸ng t¹o nh÷ng ®iÒu míi, §ång thêi NH ph¶i lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông, coi ®ã nh­ môc tiªu quan träng hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña NH. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan ®Ó t¹o ra mét hµnh lang v÷ng ch¾c cho NH ph¸t huy chÊt l­îng, hiÖu qu¶. Nh­ ®· ®Ò cËp, tÝn dông trung- dµi h¹n cã ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ- x· héi kh¸c nhau, ®ång thêi b¶n th©n lo¹i tÝn dông nµy còng chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Tuy vËy víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi nh­ hiÖn nay, cïng víi sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong NH, ®Æc biÖt lµ víi truyÒn thèng vµ thÕ m¹nh trong phôc vô tÝn dông trung- dµi h¹n em tin ch¾c r»ng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa, NH§T&PTVN sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n nh­ mong muèn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT& PT Việt Nam.doc
Luận văn liên quan