Tình hình thực hiện kế hoạch thương mại

Tình hình thực hiện kế hoạch TM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MAI (tháng 9/2002) Phần thứ nhất TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH. I. XUẤT KHẨU Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt khoảng 1.250 triệu USD, giảm 7% so với số thực hiện tháng 8/2002 và giảm 0,2% so với số thực hiện tháng 9 năm 2000. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm cả dầu thô) đạt 545 triệu USD, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn trong nước đạt 705 triệu USD. Trừ cao su và hàng thủ công mỹ nghệ có mức xuất khẩu tăng, các mặt hàng chủ yếu khác đều giảm sút so với thực hiện tháng 9 năm 2000 - Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt khoảng 11.656 triệu USD, bằng 69,5% kế hoạch cả năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2000. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.317 triệu USD, tăng 8% và xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn trong nước đạt 6.339 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2000. 1. Nhận định tình hình - Trừ tháng 4, từ tháng 1 đến tháng 7, kim ngạch xuất khẩu tháng sau luôn cao hơn tháng trước và tháng 7 là đỉnh điểm của 9 tháng đầu năm; tháng 8 giảm so với tháng 7 và ước tháng 9 giảm so với tháng 8. - So sánh kết quả xuất khẩu các tháng đầu năm 2001 với các tháng cùng kỳ năm 2000 cho thấy xu hướng biến động tốc độ tăng trưởng tương đối giống nhau, cụ thể là tháng 7 đều có kim ngạch cao nhất, tháng 4 cùng tăng trưởng chậm so với tháng 3, từ tháng 8 bắt đầu giảm tăng trưởng và đến tháng 9 cùng là mức thấp nhất kể từ tháng 6. Bình quân xuất khẩu 9 tháng xuất khẩu hàng hoá đạt 1.295 triệu USD/tháng, đây là mức cao nhất từ trước đến nay (bình quân 9 tháng đầu năm 2000 đạt 1.151 triệu USD/tháng và năm 1999 đạt 910 triệu USD/tháng). Với mục tiêu kế hoạch xuất khẩu 13%, để hoàn thành kế hoạch 2001 thì quí IV phải phấn đấu xuất khẩu 4.694 triệu USD, tức là bình quân mỗi tháng phải đạt 1.565 triệu USD, tăng 270 triệu USD so với bình quân 9 tháng đầu năm và tăng 264 triệu USD so với cùng kỳ năm 2000, đây là mức rất cao với tình hình xuất khẩu hiện nay (giá tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực liên tục giảm hoặc đứng ở mức thấp, thị trường thế giới biến động không lợi với xuất khẩu của ta, nhất là sau vụ khủng bố 11/9 ở Hoa Kỳ), đòi hỏi các nhà kinh doanh và các cơ quan quản lý phải phấn đấu quyết liệt mới có thể hoàn thành được. Ngược lại với quy luật hàng năm, 9 tháng đầu năm nay tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm cả dầu thô) luôn thấp hơn các doanh nghiệp 100% vốn trong nước, cụ thể là bình quân mỗi tháng năm 2000 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,8% và các doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng 1%, trong khi đó 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,9% và các doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng 1,4 %. Tăng trưởng xuất khẩu của thị trường chủ yếu. So với cùng kỳ năm 2000, xuất khẩu sang một số thị trường tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung (10,5%) là: Ailen, Áo, Ba Lan, Bỉ, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hàn Quốc, Mexicô, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Ucraina và một số thị trường kém hơn cùng kỳ năm 2000 là: Na Uy, New Zealand, Nhật Bản, Úc, Phần Lan, Philippin, Séc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Điển, Thuỵ Sỹ. Tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng chủ yếu - Nhóm nông lâm, thuỷ sản: 9 tháng đầu năm xuất khẩu tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2000 (9 tháng đầu năm 2000 tăng 7%), do khối lượng xuất khẩu tăng 30,6%, làm tăng kim ngạch khoảng 774 triệu USD và do giá giảm 15,3%, làm giảm kim ngạch khoảng 506 triệu USD (nếu giá không bị giảm thì nhóm này tăng trưởng 30,6%). Mặt hàng có khối lượng xuất khẩu tăng nhanh là: hạt tiêu (51,4%), cà phê (40,4%), gạo (16,5%), hạt điều nhân (21,5%). Mặt hàng có giá xuất khẩu giảm mạnh là: cà phê, hạt tiêu, hạt điều nhân, gạo, chè. - Nhóm công nghiệp nặng và khoáng sản: 9 tháng đầu năm tăng 6,6% (9 tháng đầu năm 2000 tăng 81%), do khối lượng xuất khẩu tăng 17,8%, làm tăng kim ngạch khoảng 455 triệu USD và do giá giảm 9,4%, làm giảm kim ngạch khoảng 286 triệu USD (nếu giá không bị giảm thì nhóm này tăng trưởng 17,8%). Nhóm này có dầu thô tăng khối lượng xuất 17,1% và giá xuất khẩu giảm 9,5%; than đá tăng khối lượng xuất 40,3% và giá xuất khẩu giảm 7,6%. - Nhóm công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp: 9 tháng đầu năm tăng 0,7% (9 tháng đầu năm 2000 tăng 15,7%), do khối lượng xuất khẩu tăng 7,7%, làm tăng kim ngạch khoảng 252 triệu USD và do giá giảm 7%, làm giảm kim ngạch khoảng 230 triệu USD (nếu giá không giảm thì nhóm này tăng trưởng 7,7%). Nhóm này có hàng linh kiện điện tử giảm 18,8%, hàng dệt may giảm 8,7%, các mặt hàng khác có tăng trưởng nhưng không nhiều. Tóm lại, xuất khẩu 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2000 tăng 18% về khối lượng, làm tăng kim ngạch khoảng 1.897 triệu USD và giá giảm 6,4% làm giảm kim ngạch khoảng 793 triệu USD (nếu giá không bị giảm thì xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2001 tăng 18%).

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình thực hiện kế hoạch thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch TH¦¥NG M¹I (th¸ng 9/2002) PhÇn thø nhÊt TiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch. I. XuÊt khÈu Kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng 9 ®¹t kho¶ng 1.250 triÖu USD, gi¶m 7% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 8/2002 vµ gi¶m 0,2% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 9 n¨m 2000. XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (gåm c¶ dÇu th«) ®¹t 545 triÖu USD, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 705 triÖu USD. Trõ cao su vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cã møc xuÊt khÈu t¨ng, c¸c mÆt hµng chñ yÕu kh¸c ®Òu gi¶m sót so víi thùc hiÖn th¸ng 9 n¨m 2000 - Kim ng¹ch xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 11.656 triÖu USD, b»ng 69,5% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 10,5% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 5.317 triÖu USD, t¨ng 8% vµ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 6.339 triÖu USD, t¨ng 12,6% so víi cïng kú n¨m 2000. 1. NhËn ®Þnh t×nh h×nh - Trõ th¸ng 4, tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 7, kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng sau lu«n cao h¬n th¸ng tr­íc vµ th¸ng 7 lµ ®Ønh ®iÓm cña 9 th¸ng ®Çu n¨m; th¸ng 8 gi¶m so víi th¸ng 7 vµ ­íc th¸ng 9 gi¶m so víi th¸ng 8. - So s¸nh kÕt qu¶ xuÊt khÈu c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2001 víi c¸c th¸ng cïng kú n¨m 2000 cho thÊy xu h­íng biÕn ®éng tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi gièng nhau, cô thÓ lµ th¸ng 7 ®Òu cã kim ng¹ch cao nhÊt, th¸ng 4 cïng t¨ng tr­ëng chËm so víi th¸ng 3, tõ th¸ng 8 b¾t ®Çu gi¶m t¨ng tr­ëng vµ ®Õn th¸ng 9 cïng lµ møc thÊp nhÊt kÓ tõ th¸ng 6. B×nh qu©n xuÊt khÈu 9 th¸ng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®¹t 1.295 triÖu USD/th¸ng, ®©y lµ møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay (b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ®¹t 1.151 triÖu USD/th¸ng vµ n¨m 1999 ®¹t 910 triÖu USD/th¸ng). Víi môc tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu 13%, ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch 2001 th× quÝ IV ph¶i phÊn ®Êu xuÊt khÈu 4.694 triÖu USD, tøc lµ b×nh qu©n mçi th¸ng ph¶i ®¹t 1.565 triÖu USD, t¨ng 270 triÖu USD so víi b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ t¨ng 264 triÖu USD so víi cïng kú n¨m 2000, ®©y lµ møc rÊt cao víi t×nh h×nh xuÊt khÈu hiÖn nay (gi¸ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc liªn tôc gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp, thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng kh«ng lîi víi xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ sau vô khñng bè 11/9 ë Hoa Kú), ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i phÊn ®Êu quyÕt liÖt míi cã thÓ hoµn thµnh ®­îc. Ng­îc l¹i víi quy luËt hµng n¨m, 9 th¸ng ®Çu n¨m nay tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (gåm c¶ dÇu th«) lu«n thÊp h¬n c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc, cô thÓ lµ b×nh qu©n mçi th¸ng n¨m 2000 c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 3,8% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc t¨ng 1%, trong khi ®ã 9 th¸ng ®Çu n¨m c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 0,9% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc t¨ng 1,4 %. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña thÞ tr­êng chñ yÕu. So víi cïng kú n¨m 2000, xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr­êng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng chung (10,5%) lµ: Ailen, ¸o, Ba Lan, BØ, c¸c TiÓu V­¬ng quèc ¶ RËp Thèng nhÊt, Hµn Quèc, Mexic«, Hoa Kú, Nga, Ph¸p, Trung Quèc, Ucraina vµ mét sè thÞ tr­êng kÐm h¬n cïng kú n¨m 2000 lµ: Na Uy, New Zealand, NhËt B¶n, óc, PhÇn Lan, Philippin, SÐc, T©y Ban Nha, Th¸i Lan, Thæ NhÜ Kú, Thuþ §iÓn, Thuþ Sü. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña c¸c nhãm hµng chñ yÕu - Nhãm n«ng l©m, thuû s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m xuÊt khÈu t¨ng 10,6% so víi cïng kú n¨m 2000 (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 7%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 30,6%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 774 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 15,3%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 506 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 30,6%). MÆt hµng cã khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng nhanh lµ: h¹t tiªu (51,4%), cµ phª (40,4%), g¹o (16,5%), h¹t ®iÒu nh©n (21,5%). MÆt hµng cã gi¸ xuÊt khÈu gi¶m m¹nh lµ: cµ phª, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu nh©n, g¹o, chÌ. - Nhãm c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 6,6% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 81%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 17,8%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 455 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 9,4%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 286 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 17,8%). Nhãm nµy cã dÇu th« t¨ng khèi l­îng xuÊt 17,1% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 9,5%; than ®¸ t¨ng khèi l­îng xuÊt 40,3% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 7,6%. - Nhãm c«ng nghiÖp nhÑ vµ thñ c«ng nghiÖp: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 0,7% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 15,7%), do khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 7,7%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 252 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 7%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 230 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr­ëng 7,7%). Nhãm nµy cã hµng linh kiÖn ®iÖn tö gi¶m 18,8%, hµng dÖt may gi¶m 8,7%, c¸c mÆt hµng kh¸c cã t¨ng tr­ëng nh­ng kh«ng nhiÒu. Tãm l¹i, xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m so víi cïng kú n¨m 2000 t¨ng 18% vÒ khèi l­îng, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 1.897 triÖu USD vµ gi¸ gi¶m 6,4% lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 793 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 t¨ng 18%). 2. Nguyªn nh©n 2.1 Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng xuÊt khÈu - Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ tr­êng, t×nh h×nh biÕn ®éng sè l­îng thÞ tr­êng xuÊt khÈu 8 th¸ng ®Çu n¨m 2000 (theo thèng kª H¶i quan) cña n«ng s¶n chñ lùc nh­ sau: S TT MÆt hµng Sè l­îng thÞ tr­êng xuÊt khÈu T¨ng (+), gi¶m (-) N¨m 2000 8 th¸ng 2001 1 Thuû s¶n 31 39 +8 2 G¹o 25 37 +12 3 Cµ phª 31 41 +10 4 Rau qu¶ 28 40 +12 5 Cao su 24 33 +9 6 H¹t tiªu 33 41 +8 7 H¹t ®iÒu nh©n 13 25 +12 8 ChÌ 22 28 +6 9 L¹c nh©n 12 20 +8 - 9 th¸ng ®Çu n¨m ®Òu t¨ng so víi cïng kú n¨m 2000, nhiÒu thÞ tr­êng t¨ng tr­ëng nhanh vÒ tèc ®é vµ tû träng; nhiÒu mÆt hµng chñ lùc t¨ng khèi l­îng xuÊt khÈu (nh­ ®· nªu trªn); vÒ nhãm hµng kh¸c cã nhiÒu ý kiÕn ®¸nh gi¸ t¨ng c¶ gi¸ vµ khèi l­îng xuÊt khÈu (gi¸ t¨ng kho¶ng 9%, khèi l­îng t¨ng kho¶ng 19%). - Tõ th¸ng 7 ®Õn nay, tû gi¸ VN§/USD t¨ng so víi c¸c th¸ng tr­íc, cã lîi cho xuÊt khÈu. Sau ngµy 11/9 ®Õn nay, USD mÊt gi¸ kho¶ng 0,25% ®· lµm c¸c doanh nghiÖp thiÖt h¹i kh«ng nhá. - ChÝnh phñ vµ c¸c Bé/ngµnh cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh­: t¨ng c­êng tæ chøc c¸c §oµn ®i n­íc ngoµi ®µm ph¸n më réng thÞ tr­êng; tæ chøc c¸c §oµn ®i c¸c n¬i träng ®iÓm, gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña ®Þa ph­¬ng; tæ chøc héi nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp, tËp hîp ph¶n ¶nh c¸c khã kh¨n ®Ó th¸o gì kÞp thêi; ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, trong ®ã næi bËt lµ: + Trao ®æi, ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Chi lª, Peru, Modava, estoni, Bungari, Pakistan, Nigeria, Ma Rèc, Hoa Kú vµ ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Bruney, NewZealand, Tanzania, Zimbabuª, Sip. + QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-TTg, ngµy 4/4/2001 vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005; NghÞ quyÕt 05/2001/NQ, ngµy 24/5/2001 vÒ bæ sung gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ n¨m 2001; Th«ng b¸o sè 58/TB-VPCP vÒ viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ qu¶n lý nhËp khÈu; c«ng bè kÕt qu¶ th­ëng xuÊt khÈu n¨m 2000 vµ triÓn khai th­ëng xuÊt khÈu n¨m 2001, trong ®ã bæ sung thªm mét sè n«ng s¶n, thùc phÈm... 2.2 Nguyªn nh©n chñ yÕu h¹n chÕ xuÊt khÈu Thø nhÊt, 9 th¸ng ®Çu n¨m gi¸ c¸c mÆt hµng chñ lùc gi¶m 10,4% so víi cïng kú n¨m 2000 (gåm toµn bé n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ lùc, dÇu th«, hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö, linh kiÖn m¸y tÝnh...) ®· lµm kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m kho¶ng 1.023 triÖu USD. Thø hai, tõ th¸ng 4 ®Õn nay nhËp khÈu t¨ng tr­ëng chËm, nhiÒu chuyªn gia ph©n tÝch mèi quan hÖ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cho r»ng ®©y còng lµ yÕu tè h¹n chÕ xuÊt khÈu. Thø ba, 9 th¸ng ®Çu n¨m kinh tÕ Hoa kú, NhËt B¶n, EU vµ mét sè nÒn kinh tÕ lín kh¸c t¨ng tr­ëng chËm, thËm chÝ cã dÊu hiÖu suy tho¸i, néi tÖ suy gi¶m, søc mua cña d©n c­ gi¶m sót... ®· gãp phÇn lµm gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ víi c¸c mÆt hµng chñ lùc nh­ hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö. Sau sù kiÖn 11/9 t¹i Hoa kú, thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng t¨ng thªm bÊt lîi cho xuÊt khÈu cña ta (riªng th¸ng 9 gi¶m so víi dù kiÕn ®Çu th¸ng kho¶ng 11%). Thø t­, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh×n chung vÉn ch­a ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña xuÊt, nhËp khÈu, nhÊt lµ viÖc hç trî th«ng tin cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã kh¶ n¨ng tiªu thô trªn thÞ tr­êng, giíi thiÖu, khuyÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng...v× vËy, tû träng thÞ tr­êng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu t¨ng tr­ëng chËm (nh­ ®· nªu trªn) vµ thÞ tr­êng míi kh«ng nhiÒu. Thø n¨m, HiÖp §Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ch­a ®­îc phª chuÈn. II. NhËp khÈu 1. KÕt qu¶: - Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 9 ®¹t kho¶ng 1.320 triÖu USD, t¨ng 1,1% so víi th¸ng 8/2001 vµ t¨ng 0,1% so víi th¸ng 9 n¨m 2000. NhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 360 triÖu USD vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc 960 triÖu USD. - Kim ng¹ch nhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 11.778 triÖu USD, b»ng 66,2% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 5,2% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 3.541 triÖu USD, t¨ng 15,2% vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 8.237 triÖu USD, t¨ng 1,4% so víi cïng kú n¨m 2000. HÇu hÕt c¸c mÆt hµng nhËp khÈu 9 th¸ng t¨ng kh¸ so víi cïng kú n¨m 2000, trõ ph©n ho¸ häc gi¶m 28%, linh kiÖn ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh gi¶m 22%. 2. NhËn ®Þnh t×nh h×nh. - NhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m cã chu kú t­¬ng tù n¨m 2000 vµ chªnh lÖch gi÷a c¸c th¸ng n¨m 2001 so víi cïng kú kh«ng lín. - Trong 7 th¸ng ®Çu n¨m 2001, trõ th¸ng 1, møc nhËp khÈu c¸c th¸ng kh¸c ®Òu cao h¬n cïng kú n¨m 2000, ®Õn th¸ng 8 nhËp khÈu kÐm h¬n vµ th¸ng 9 nhËp khÈu xÊp xØ cïng kú n¨m 2000. - Tõ th¸ng 4/2001 ®Õn nay, nhËp khÈu kh«ng t¨ng (th¸ng 4, 6,7, 8) hoÆc t¨ng thÊp (th¸ng 5 t¨ng 4,4% vµ th¸ng 9 t¨ng 1%) vµ thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu kho¶ng 1%/th¸ng. b. Gi¸ nhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m gi¶m 4,5% so víi cïng kú n¨m 2000 lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 556 triÖu USD, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m gi¸ lµ: « t« nguyªn chiÕc, thÐp, ph«i thÐp, u rª, x¨ng dÇu, giÊy c¸c lo¹i, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi c¸c lo¹i, b«ng, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p. So s¸nh chªnh lÖch kim ng¹ch do gi¶m gi¸ gi÷a nhËp khÈu (ta ®­îc) vµ xuÊt khÈu (ta mÊt) th× 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 thiÖt 237 triÖu USD. c. Khèi l­îng hµng nhËp khÈu t¨ng 10,2% so víi cïng kú n¨m 2000 lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 1.134 triÖu USD, trong ®ã hÇu hÕt c¸c mÆt hµng chñ lùc ®Òu t¨ng (trõ linh kiÖn ®iÖn tö vµ t©n d­îc), v× vËy, tuy kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng chËm nh­ng hÇu hÕt nhu cÇu tiªu dïng hµng nhËp khÈu vÉn ®­îc ®¸p øng. §Õn nay, khèi l­îng nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ®· v­ît kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng nhanh so víi cïng kú n¨m 2000 lµ: xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p v­ît kÕ ho¹ch 73%, t¨ng 55% so víi cïng kú n¨m 2000; « t« nguyªn chiÕc v­ît kÕ ho¹ch 41,8% vµ t¨ng 110% so víi cïng kú n¨m 2000; « t« d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p v­ît kÕ ho¹ch 16% vµ t¨ng 103% so víi cïng kú n¨m 2000. d. Sau nhiÒu th¸ng gi¶m nhËp khÈu so níi cïng kú n¨m 2000, tõ th¸ng 6/2001, nhãm m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng ®· t¨ng so víi cïng kú n¨m 2000, tuy nhiªn vÉn thÊp h¬n møc t¨ng tr­ëng chung. e. VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu: §¸ng l­u ý lµ, mét sè thÞ tr­êng cã tû träng lín gi¶m nhËp khÈu so víi cïng kú n¨m 2000 lµ Singapore, Hång K«ng, Indonesia vµ Ph¸p. 3. Nguyªn nh©n - Søc mua trªn thÞ tr­êng néi ®Þa t¨ng chËm, xuÊt khÈu khã kh¨n, ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng chËm. - Tû gi¸ VN§ vµ USD bÊt lîi cho nhËp khÈu. - NhiÒu doanh nghiÖp cho r»ng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu tr­íc khi b¸n hµng lµ kh«ng phï hîp, t¹o khã kh¨n vÒ vèn vµ h¹n chÕ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Sè c¸c doanh nghiÖp tham gia nhËp khÈu cßn Ýt, míi chiÕm kho¶ng 45 -50% tæng sè doanh nghiÖp ®¨ng ký nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan. - Mét sè mÆt s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn dÇn thay thÕ hµng nhËp khÈu (d©y c¸p ®iÖn, s¶n phÈm s÷a, cao su, qu¹t ®iÖn...). - Khèi l­îng mét sè mÆt hµng t¨ng nhanh (nh­ nªu trªn) chñ yÕu do nhu cÇu tiªu dïng t¨ng. 3. C¸n c©n th­¬ng m¹i 9 th¸ng ®Çu n¨m, th­¬ng m¹i hµng ho¸ nhËp siªu 122 triÖu USD, b»ng 1% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸. III. l­u th«ng hµng ho¸ trong n­íc 1. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ doanh thu dÞch vô so víi cïng kú n¨m 2000: th¸ng 9/2001 ­íc ®¹t 21.000 tû ®ång, t¨ng 11%; 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ­íc ®¹t 175 ngµn tû ®ång, t¨ng 10%. - ThÞ tr­êng ë c¸c tØnh/thµnh phè æn ®Þnh, kh«ng cã mÆt hµng "sèt gi¸". 2. ChØ sè gi¸ tiªu dïng ChØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 9 ­íc t¨ng 0,5% so víi th¸ng 8 vµ t¨ng 0,7% so víi cïng kú n¨m 2000. ChØ sè gi¸ l­¬ng thùc sau mét thêi gian dµi lu«n gi¶m so víi cïng kú n¨m 2000, nay ®· b¾t ®Çu t¨ng, cô thÓ lµ: th¸ng 7 xÊp xØ b»ng th¸ng 6; th¸ng 8 t¨ng 1,2% so víi th¸ng 7 (chñ yÕu do kh«ng cung cÊp kÞp thêi g¹o xuÊt khÈu, nªn cã mét phÇn gi¸ t¨ng ¶o) vµ th¸ng 9 ­íc t¨ng 2,3% so víi th¸ng 8. 3. Mét sè mÆt hµng ®¸ng l­u ý Thãc, g¹o: so víi th¸ng 8, gi¸ g¹o tÎ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng phÝa B¾c kho¶ng 2.800 - 3.000 ®ång/kg, t¨ng kho¶ng 200 ®ång/kg; ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long kho¶ng 2.500 ®ång/kg, t¨ng 100 ®ång/kg. ë mét sè vïng lò, lôt, nhu cÇu tiªu thô ®­îc ®¸p øng, tuy nhiªn søc mua cña d©n thÊp nªn cã thêi ®iÓm, cã n¬i x¶y ra t×nh h×nh d©n thiÕu ®ãi (Gia Lai). Cµ phª: so víi th¸ng 8, gi¸ cµ phª lo¹i 1 kho¶ng 5.100 ®ång/kg, t¨ng 100 - 200 ®ång/kg, riªng ë §ång Nai gi¸ vÉn kho¶ng 4.800 ®ång/kg. Nh×n chung gi¸ cµ phª ®ang ë møc qu¸ thÊp thiÖt h¹i cho n«ng d©n, tuy 2 tuÇn gÇn ®©y ®· cã dÊu hiÖu t¨ng gi¸, nh­ng kh«ng thËt æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n. Rau, qu¶: ë phÝa B¾c s¶n l­îng rau t­¬i gi¶m ®¸ng kÓ, do mïa m­a kÕt thóc sím, v× vËy gi¸ trªn thÞ tr­êng t¨ng kho¶ng 10 -15% so víi cïng kú n¨m tr­íc, nhÊt lµ c¸c lo¹i rau qu¶ xuÊt khÈu. MÝa ®­êng: gi¸ mÝa c©y t¹i c¸c tØnh phÝa Nam kho¶ng 210 - 250 ®ång/kg, so víi cuèi th¸ng 8, gi¶m 50 - 60 ®ång/kg, so víi cïng kú n¨m 2000 th× vÉn cao h¬n 20 - 40 ®ång/kg. Tuy ®ang thêi vô s¶n xuÊt b¸nh Trung Thu, nh­ng gi¸ ®­êng cã xu h­íng gi¶m, so víi th¸ng 8 gi¶m kho¶ng 200 - 300 ®ång/kg, do ®­êng Th¸i Lan s¶n xuÊt rÎ h¬n, ®· nhËp lËu vµo n­íc ta. HiÖn nay, gi¸ ®­êng RE trªn thÞ tr­êng kho¶ng 7.100 - 7.200 ®/kg, thÞ tr­êng æn ®Þnh. X¨ng dÇu: t×nh h×nh thÞ tr­êng x¨ng dÇu trong n­íc vÉn æn ®Þnh, nh­ng kinh doanh x¨ng dÇu cña c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n, do t¨ng tû gi¸ ngo¹i tÖ vµ Nhµ n­íc liªn tôc thay ®æi thuÕ suÊt nhËp khÈu. Ph©n bãn: so víi cuèi th¸ng 8 gi¸ b¸n u rª nhËp khÈu t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng phÝa Nam kho¶ng 2.250 - 2.270 ®ång/kg, t¨ng 20 - 50 ®ång/kg. Víi tØ gi¸ VN§ so víi USD hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ph©n bãn bÞ lç, ®· gi¶m s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu, nh­ng vÉn ®ñ l­îng ®¸p øng vô §«ng - Xu©n s¾p tíi. VËt liÖu x©y dùng: ë c¸c tØnh phÝa B¾c nhu cÇu tiªu thô vµ gi¸ t­¬ng ®èi æn ®Þnh; ë c¸c tØnh phÝa Nam, do lò, lôt ë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long nªn nhu cÇu tiªu thô vµ gi¸ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu gi¶m so víi lóc ch­a lò, lôt. B¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ë 19 tØnh miÒn nói - Muèi ièt: ­íc th¸ng 9 ®¹t 5.200 tÊn, b»ng th¸ng 8. 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 45.700 tÊn, b»ng 71% kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: §¾c L¾c, Gia Lai, Qu¶ng Ninh, L©m §ång, B×nh Ph­íc. - DÇu ho¶: ­íc th¸ng 9 ®¹t 1.750 tÊn, so víi th¸ng 8 t¨ng 6,5%. 9 th¸ng ®¹t 14.400 tÊn, b»ng 70% kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng 2% so víi cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: L©m §ång, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Hµ Giang, Yªn B¸i. Riªng Tuyªn Quang ®Õn nay ®· b¸n v­ît kÕ ho¹ch 19,4%. 4. Qu¶n lý thÞ tr­êng VÒ chèng hµng gi¶: gÇn ®©y, ë mét sè ®Þa ph­¬ng ph¸t hiÖn thÐp x©y dùng gi¶ nh·n m¸c cña thÐp do nhµ m¸y gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt, ë biªn giíi T©y Nam tiÕp tôc cã t×nh tr¹ng thuèc l¸ gi¶ s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®­îc chuyÓn qua Campuchia vµ nhËp lËu trë l¹i ViÖt Nam (chñ yÕu lµ thuèc l¸ Jet). VÒ chèng bu«n lËu: ®­êng kÝnh vµ thuèc l¸ ®iÕu vÉn tiÕp tôc nhËp lËu víi sè l­îng lín. Trong thêi gian lò, lôt, nhËp lËu t¨ng m¹nh ë khu vùc biªn giíi T©y Nam, do kh¶ n¨ng kiÓm so¸t vèn ®· h¹n chÕ, khi lò lôt cµng khã kiÓm so¸t h¬n. 5. Mét sè nhËn ®Þnh vÒ thÞ tr­êng MÆt ®­îc - 9 th¸ng ®Çu n¨m thÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, so víi cïng kú n¨m 2000 l­u th«ng hµng ho¸ t¨ng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. - Gi¸ l­¬ng thùc sau nhiÒu th¸ng liªn tôc gi¶m so víi cïng kú n¨m 2000, nay ®· chuyÓn biÕn vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng, cã lîi cho n«ng d©n (xem thªm ë phÇn chØ sè gi¸ tiªu dïng). - Tæ chøc kh¸ tèt viÖc b¸n mÆt hµng chÝnh s¸ch phôc vô ®ång bµo miÒn nói. MÆt ch­a ®­îc - Thêi gian qua chÝnh s¸ch thuÕ thay ®æi nhiÒu ®· ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi m«i tr­êng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - ChØ sè gi¸ tiªu dïng vÉn ë møc thÊp, kh«ng cã lîi cho n«ng d©n. - Kinh doanh x¨ng dÇu ch­a cã c¬ chÕ æn ®Þnh. - Qu¶n lý vÖ sinh, phßng dÞch vµ chÊt l­îng thùc phÈm cßn láng lÎo, nhÊt lµ víi c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ. Nguyªn nh©n chñ yÕu a. Nguyªn nh©n tÝch cùc: - NhiÒu chuyªn gia ®¸nh gi¸, biÕn ®éng t¨ng tû gi¸ VN§/USD võa qua kh«ng lín nh­ng ®· gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. - C¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu cña ChÝnh phñ tiÕp tôc ®­îc duy tr× vµ ®Èy m¹nh, tæng khèi l­îng thanh to¸n 8 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kho¶ng 13%. - ChÝnh phñ cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c th¸ng cuèi n¨m, ®Ó ®¹t môc tiªu xuÊt khÈu ®· ®Ò ra; g¾n l­u th«ng hµng ho¸ trong n­íc víi xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thiÕt yÕu. b. Nguyªn nh©n h¹n chÕ: - 9 th¸ng ®Çu n¨m søc mua cã t¨ng vµ phô thuéc phÇn lín vµo hç trî cña Nhµ n­íc, nªn ch­a thÓ cã sù biÕn ®æi c¨n b¶n vµ t¨ng nhanh søc mua. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sau mét thêi gian triÓn khai thùc hiÖn ®· nÈy sinh nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, cÇn nhanh chãng söa ®æi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng lµnh m¹nh. - VÒ vèn cã nghÞch lý ®ang tån t¹i lµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i th× ø ®äng vèn, cßn c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn th× kh«ng vay ®­îc ë Ng©n hµng do bÞ rµng buéc nhiÒu thñ tôc phiÒn hµ, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thñ tôc thÕ chÊp vay tiÒn. - Gi¸ l­¬ng thùc tuy cã t¨ng so víi th¸ng 8, nh­ng vÒ tæng thÓ th× gi¸ n«ng s¶n vÉn ë møc thÊp, thu nhËp cña n«ng d©n t¨ng rÊt chËm. PhÇn thø hai sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i I. ChÝnh phñ - §ång ý Bé Th­¬ng m¹i thay mÆt ChÝnh phñ ta ký HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i víi Tadania, Dimbabuª vµ SÝp; nguyªn t¾c ph­¬ng ¸n ®µm ph¸n ®iÒu chØnh HiÖp ®Þnh dÖt may víi EU; NghÞ ®Þnh th­ vµ B¶n chµo cam kÕt cña ta vÒ hîp t¸c dÞch vô ASEAN. - Yªu cÇu Bé Th­¬ng m¹i lµm viÖc víi Indonesia ®Ó ®¹t ®­îc tho¶ thuËn Indonesia sÏ mua æn ®Þnh g¹o cña ViÖt Nam trong thêi gian 3 - 4 n¨m víi khèi l­îng hµng n¨m tõ 1,2 - 1,5 triÖu tÊn. §ång ý b¸n tr¶ chËm víi thêi h¹n 2 n¨m cho Indonesia 100 ngµn tÊn g¹o vµ miÔn l·i suÊt tr¶ ch¹m 1 n¨m. - Ban hµnh quy chÕ tÝn dông hç trî xuÊt khÈu, n©ng møc vèn ®iÒu lÖ cña Quü hç trî ph¸t triÓn lªn 5.000 tû ®ång. - Bæ sung « t« chë kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn vµo danh môc c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ ­u ®·i ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn II. Bé Th­¬ng m¹i 1. Ban hµnh vµ h­íng dÉn v¨n b¶n qui ph¹m Ph¸p luËt - H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th­¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. - Gãp ý kiÕn víi dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo c«ng ­íc HS. - Phèi hîp víi Bé Thuû s¶n gi¶i quyÕt viÖc xuÊt khÈu t«m sang thÞ tr­êng NhËt B¶n (ng¨n chÆn t«m xuÊt khÈu cã d­ l­îng phãng x¹ cho phÐp); phèi hîp víi liªn Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, Ngo¹i giao, T­ ph¸p, Tæng côc H¶i quan vÒ "mét sè néi dung sÏ ®­a vµo HiÖp ®Þnh vÒ mËu dÞch tù do ViÖt Nam - Liªn Bang Nga". - Tr×nh thñ t­íng ChÝnh phñ §Ò ¸n gi¶m bít mÆt hµng trong danh môc hµng xuÊt khÈu kh«ng thuéc ®èi t­îng doanh nghÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi mua ®Ó xuÊt khÈu; ph­¬ng ¸n kiÓm tra – kiÓm so¸t thuèc l¸ ®iÕu nhËp lËu bµy b¸n trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. - §Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng gi¶i quyÕt sím mét sè c«ng t¸c träng t©m ®Ó tæ chøc Ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë ®Þa ph­¬ng. 2. Më réng thÞ tr­êng th«ng qua ®µm ph¸n a. WTO - Hoµn thiÖn Ph­¬ng ¸n vµ B¶n chµo vÒ DÞch vô vµ Lé tr×nh c¾t gi¶m c¸c hµng rµo phi thuÕ göi c¸c thµnh viªn WTO. - Hoµn thµnh vµ göi Tê tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ thuÕ chèng trî cÊp. b. APEC - Tæ chøc Héi th¶o Phæ biÕn kiÕn thøc Th­¬ng m¹i ®iÖn tö trong khu«n khæ APEC t¹i TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng vµ Hµ néi. - Phôc vô cho tiÕp xóc song ph­¬ng t¹i héi nghÞ cÊp cao APEC 9 vµ héi nghÞ Bé tr­ëng Ngo¹i giao - Kinh tÕ APEC 13, t¹i Th­îng H¶i. c. ASEM - Tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ EMM3 (hËu cÇn, nghi thøc lÔ t©n, kÞch b¶n chñ to¹ vµ v¨n kiÖn cho EMM3). - Chñ tr× Héi nghÞ Bé tr­ëng kinh tÕ ¸ - ¢u lÇn thø 3 vµ c¸c héi nghÞ liªn quan. - Tham gia ®iÒu phèi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hËu cÇn t¹i héi nghÞ EMM3. d. ASEAN - Tæ chøc thµnh c«ng Bé tr­ëng kinh tÕ ASEAN lÇn thø 33 (hËu cÇn, nghi thøc lÔ t©n, kÞch b¶n chñ to¹ vµ v¨n kiÖn cho ASEAN lÇn thø 33 ). - Chñ tr× héi nghÞ Bé tr­ëng kinh tÕ ASEAN lÇn thø 33 vµ c¸c Héi nghÞ liªn quan. - ChuÈn bÞ tham gia Héi nghÞ Th­îng ®Ønh ASEAN (th¸ng 11/2001) t¹i Brunei. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng thiÕt lËp Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-Trung Quèc vµ tham gia cuéc häp lÇn thø 3 Nhãm nghiªn cøu ASEAN-Trung Quèc. 3. Tæ chøc héi nghÞ - Tæ chøc c¸c cuéc gÆp song ph­¬ng gi÷a Bé tr­ëng Th­¬ng m¹i Vò Khoan víi c¸c Bé tr­ëng c¸c n­íc tham dù EMM3. - Héi nghÞ Tham t¸n Th­¬ng m¹i (ngµy 20, 21 vµ 24/9, t¹i Hµ Néi) vµ tæ chøc héi nghÞ tham t¸n tiÕp xóc víi doanh nghiÖp t¹i 3 miÒn.,. t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch TH¦¥NG M¹I th¸ng 10/2001 PhÇn thø nhÊt TiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch. I. xuÊt khÈu 1.KÕt qu¶ - Th¸ng 10 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 1.230 triÖu USD, t¨ng 13,5% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 9/2001 (1230/1084) song l¹i gi¶m 5,3% so víi thùc hiÖn th¸ng 10 n¨m 2000. XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 500 triÖu USD (kÓ c¶ dÇu th«), xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 730 triÖu USD. MÆt hµng chñ yÕu xuÊt khÈu th¸ng 10 t¨ng so víi th¸ng 9 gåm cã: thñy s¶n, cao su, than ®¸, dÖt may, giÇy dÐp, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh vµ thñ c«ng mü nghÖ; mÆt hµng gi¶m cã g¹o vµ l¹c nh©n. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu th¸ng 10 n¨m nay t¨ng so víi th¸ng 10/2000 bao gåm: thñy s¶n, chÌ, l¹c nh©n, hµng dÖt may vµ thñ c«ng mü nghÖ; c¸c mÆt hµng gi¶m sót gåm cã: g¹o, dÇu th«, giµy dÐp, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh. §¸ng l­u ý lµ: so víi cïng kú n¨m 2000 kim ng¹ch cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th¸ng 9 chØ b»ng 83,4% vµ th¸ng 10 b»ng 77,6%; c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc th¸ng 9 b»ng 89,2% vµ th¸ng 10 t¨ng 11,5%. + VÒ gi¸ xuÊt khÈu: So víi th¸ng 9, h¹t ®iÒu nh©n vµ g¹o t¨ng gi¸, cßn c¸c n«ng s¶n chñ lùc kh¸c gi¸ kh«ng t¨ng hoÆc xÊp xØ b»ng. So víi cïng kú n¨m 2000, gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 11,4%, trong ®ã chÌ gi¶m 3,5%, l¹c nh©n gi¶m 7,5%, g¹o gi¶m 9%, cao su gi¶m 9,1%, rau, qu¶ gi¶m 10%, thuû s¶n gi¶m 15 - 17%, cµ phª gi¶m 36%, h¹t tiªu gi¶m 47,6%. + VÒ khèi l­îng xuÊt khÈu: So víi th¸ng 9, g¹o vµ l¹c nh©n gi¶m khèi l­îng, cßn c¸c n«ng s¶n chñ lùc kh¸c ®Òu t¨ng hoÆc xÊp xØ b»ng. So víi cïng kú n¨m 2000, khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng 17%, trong ®ã, rau qu¶ t¨ng 13,7%, h¹t ®iÒu nh©n t¨ng 23,8%, cµ phª t¨ng 25%, chÌ t¨ng 33,3%, l¹c nh©n t¨ng 37,9%, cao su t¨ng 122%. 2. Nguyªn nh©n a. Nguyªn nh©n chñ yÕu h¹n chÕ xuÊt khÈu th¸ng 10: Thø nhÊt lµ, nÒn kinh tÕ ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vÉn trong t×nh tr¹ng suy tho¸i hoÆc t¨ng tr­ëng chËm so víi dù b¸o ®Çu n¨m, nhÊt lµ thÞ tr­êng chñ lùc cña ta. Sau sù kiÖn 11/9 ë Hoa Kú vµ cuéc chiÕn cña Hoa Kú t¹i ¸pganixtan, t×nh tr¹ng kinh tÕ thÕ giíi l¹i cµng gi¶m sót h¬n (WB ®¸nh gi¸ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn lµ 1- 1,5%, tr­íc 11/9 lµ dù ®o¸n t¨ng 2%). Thø hai lµ, gi¸ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng, nhãm hµng xuÊt khÈu tiÕp tôc gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp so víi cïng kú n¨m 2000, chØ sè gi¸ hµng xuÊt khÈu th¸ng 10 so víi cïng kú n¨m 2000 gi¶m 15,7% (t­¬ng ®­¬ng 229 triÖu USD); v× vËy kim ng¹ch nhiÒu mÆt hµng kh«ng t¨ng hoÆc t¨ng chËm. Thø ba lµ, g¹o, dÇu th«, giµy dÐp c¸c lo¹i, linh kiÖn ®iÖn tö (c¸c mÆt hµng nµy chiÕm 40% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸) gi¶m khèi l­îng xuÊt khÈu so víi cïng kú n¨m 2000, nªn xuÊt khÈu th¸ng 10 chØ b»ng 74,9% cïng kú n¨m 2000. Thø t­ lµ, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi b»ng 77,6% cïng kú n¨m 2000. b. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng xuÊt khÈu th¸ng 10: - Thuû s¶n, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu nh©n, chÌ, l¹c nh©n, than ®¸, hµng dÖt may, thñ c«ng mü nghÖ...t¨ng nhanh khèi l­îng xuÊt khÈu. - T¨ng c­êng xóc tiÕn th­¬ng m¹i; xö lý kÞp thêi h¹n chÕ c¸c yÕu tè lµm gi¶m xuÊt khÈu do ¶nh h­ëng cña sù kiÖn 11/9 t¹i Hoa Kú; ChÝnh phñ tæ chøc nhiÒu ®oµn c«ng t¸c, trùc tiÕp th¸o gì khã kh¨n cho ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch th­¬ng m¹i n¨m 2001. - 10 th¸ng ®Çu n¨m kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 12.710 triÖu USD, b»ng 75,8% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 7,2% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 5.755 triÖu USD, t¨ng 3,4% vµ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 6.955 triÖu USD, t¨ng 10,6% so víi cïng kú n¨m 2000. II. NhËp khÈu 1. KÕt qu¶ - Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 10 ®¹t kho¶ng 1.350 triÖu USD, t¨ng 14% so víi th¸ng 9/2001 nh­ng l¹i gi¶m 5,7% so víi thùc hiÖn th¸ng 10 n¨m 2000. C¸c mÆt hµng chñ yÕu nhËp khÈu trong th¸ng víi khèi l­îng kh¸ lµ: x¨ng dÇu, linh kiÖn xe g¾n m¸y, « t« d¹ng nguyªn chiÕc, linh kiÖn « t«, thÐp c¸c lo¹i, ph«i thÐp, ... . NhËn ®Þnh t×nh h×nh nhËp khÈu th¸ng 10 - Gi¸ nhËp khÈu gi¶m 16,6% so víi cïng kú n¨m 2000, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m gi¸ lµ: thÐp, ph«i thÐp, u rª, x¨ng dÇu, giÊy c¸c lo¹i, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi c¸c lo¹i, b«ng, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p. - Khèi l­îng hµng nhËp khÈu t¨ng 13,5% so víi cïng kú n¨m 2000, trong ®ã cã nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu t¨ng nhanh nh­: « t« nguyªn chiÕc t¨ng 32%, « t« d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p t¨ng 52,7%, thÐp t¨ng 83,5%, x¨ng dÇu t¨ng 36,9%, giÊy t¨ng 13%, b«ng t¨ng 33%, phô liÖu dÖt may t¨ng 26%. - Mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m kim ng¹ch nhËp khÈu lµ: ph©n bãn, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p, giÊy, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi, ho¸ chÊt nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng vµ linh kiÖn ®iÖn tö. - VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu 9 th¸ng ®Çu n¨m so víi cïng kú n¨m 2000: + Nhãm thÞ tr­êng t¨ng tr­ëng chiÕm 66% tæng kim ng¹ch vµ nhãm c¸c thÞ tr­êng kh«ng t¨ng tr­ëng chiÕm 34%, nhËp khÈu ë thÞ tr­êng ch©u ¢u t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc thuéc EU nh­ PhÇn Lan, Thôy §iÓn, §an M¹ch, Hµ Lan, §øc, Anh vµ LB. Nga. Trong nhãm c¸c thÞ tr­êng t¨ng nhËp khÈu cã 16 thÞ tr­êng t¨ng cao h¬n møc t¨ng tr­ëng chung, ®¸ng l­u ý lµ Niu-di-l©n t¨ng kho¶ng 213% trong khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy chØ t¨ng d­íi 1%; PhÇn Lan t¨ng 141%, LB. Nga t¨ng 53%, §øc t¨ng 37%, Trung Quèc t¨ng 20,7%; cã 2 thÞ tr­êng nhËp c«ng nghÖ nguån chñ yÕu, t¨ng thÊp lµ NhËt B¶n t¨ng 2,8% vµ ¤xtr©ylia t¨ng 2,6%. Cã 5 thÞ tr­êng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ 200 triÖu USD trë lªn chiÕm kho¶ng 25% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu chØ ®¹t 85,5% so víi cïng kú n¨m 2000 lµ: Hoa Kú b»ng 98,7%, Ph¸p b»ng 90,8%, In®«nªxia b»ng 88,1%, Singapore b»ng 85,4% vµ Hång K«ng b»ng 75,6%. 2. Nguyªn nh©n Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n nh­ ®· nªu ë phÇn xuÊt khÈu, cßn cã mét sè nguyªn nh©n lµ: - Tû gi¸ VN§ vµ USD diÔn biÕn bÊt lîi cho nhËp khÈu. - NhiÒu mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu t¨ng tr­ëng chËm lµ do søc mua trªn thÞ tr­êng néi ®Þa t¨ng chËm vµ xuÊt khÈu khã kh¨n. - NhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m sót, chØ b»ng 74,5% cïng kú n¨m 2000. - Kim ng¹ch nhËp khÈu 10 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 12.988 triÖu USD, b»ng 73% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 2,8% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¹t 3.881 triÖu USD, t¨ng 9,1% vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n­íc ®¹t 9.107 triÖu USD, t¨ng 0,3% so víi cïng kú n¨m 2000. 3. C¸n c©n th­¬ng m¹i - 10 th¸ng, th­¬ng m¹i hµng ho¸ nhËp siªu 278 triÖu USD, b»ng 2,2% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸, so víi cïng kú n¨m tr­íc, gi¶m 503 triÖu USD. III. l­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng néi ®Þa 1. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô - Th¸ng 10, ­íc ®¹t 20,6 ngµn tû ®ång, t¨ng 1,6% so víi th¸ng 9 vµ t¨ng 11% so víi cïng kú n¨m 2000. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô ë hÇu hÕt c¸c tØnh trong c¶ n­íc ®Òu t¨ng so víi th¸ng 9 (®ång b»ng s«ng Hång t¨ng 0,9%, Hµ Néi t¨ng 1,1%, ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng 1,6%, TP. Hå ChÝ Minh t¨ng 1,4%...). - 10 th¸ng ®Çu n¨m, ­íc ®¹t 195 ngµn tû ®ång, b»ng 79,6% kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ t¨ng 9% so víi cïng kú n¨m 2000. - ThÞ tr­êng ë c¸c tØnh/thµnh phè æn ®Þnh, kh«ng cã mÆt hµng "sèt gi¸". 2. ChØ sè gi¸ tiªu dïng: Th¸ng 10, b»ng th¸ng 9 vµ t¨ng 0,4% so víi cïng kú cïng kú n¨m 2000; so víi th¸ng 12/2000 b»ng 99,6%. ChØ sè gi¸ l­¬ng thùc t¨ng 0,4% so víi cïng kú n¨m 2000 vµ th¸ng 9/2001, tuy nhiªn so víi th¸ng 12/2000 vÉn gi¶m 2,6%. * Mét sè mÆt hµng ®¸ng l­u ý Muèi: hiÖn nay gi¸ muèi c¸c tØnh miÒn B¾c kho¶ng 1.100 - 1.300 ®ång/kg, miÒn Trung 900 - 1.200 ®ång/kg, miÒn Nam 800 - 1.000 ®ång/kg; so víi cïng kú n¨m 2000 t¨ng 200 - 400 ®ång/kg. Mét phÇn ®ång muèi chuyÓn sang nu«i trång thuû s¶n nªn s¶n l­îng vô 2000 - 2001 chØ t¨ng kho¶ng 6%, tuy nhiªn ®Õn 1/10/2001 vÉn ®ñ lùc l­îng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng. Thãc, g¹o: gi¸ g¹o t¨ng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc: c¸c tØnh phÝa B¾c kho¶ng 2.600 - 2.700 ®ång/kg, t¨ng 20 ®ång/kg; c¸c tØnh miÒn Trung kho¶ng 2.700 - 2.800 ®ång/kg, t¨ng 100 ®ång/kg; c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long kho¶ng 2.550 - 2650 ®ång/kg, t¨ng 50 - 100 ®ång/kg. MÝa ®­êng: th¸ng 10, gi¸ mÝa ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®ang t¨ng cao, ®¹t møc kû lôc, mÝa nguyªn liÖu 8 ch÷ ®­êng c¸c nhµ m¸y mua 285 - 300 ®ång/kg t¨ng 100 - 120 ®ång/kg so víi cïng kú n¨m 2000. T¹i Trµ Vinh, 7 gi¸m ®èc c¸c nhµ m¸y ®­êng ®· häp ®¸nh gi¸ r»ng gi¸ mÝa t¨ng kh«ng ph¶i lµ do thiÕu nguån mÝa nguyªn liÖu mµ do c¸c nhµ m¸y sî thiÕu nguyªn liÖu nªn tõ cuèi th¸ng 7 ®· vµo vô s¶n xuÊt, sím h¬n th­êng lÖ 2 th¸ng tranh nhau mua sím, mét sè nhµ m¸y mua tr­íc mÝa non... ®ång thêi ®­a ra tho¶ thuËn lµ: gi¶m gi¸ mua mÝa theo 3 ®ît mµ ®ît 3 lµ tõ 21/10 trë ®i víi gi¸ mua thèng nhÊt t¹i bµn c©n nhµ m¸y 265 ®ång/kg. Gi¸ ®­êng RE tõ 6.800 - 7.200 ®ång/kg, gi¶m 100 - 200 ®ång/kg. Cµ phª: ®· b¾t ®Çu thu ho¹ch vô 2001 - 2002, nguån cung tiÕp tôc t¨ng, gi¸ lo¹i 1 trªn thÞ tr­êng kho¶ng 3.300 - 3.600 ®ång/kg, gi¶m 300 - 600 ®ång/kg. C¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn khoanh nî 3 n¨m kÓ tõ ngµy 1/8/2001, ®èi víi c¸ nh©n, hé gia ®×nh vµ doanh nghiÖp cã c¸c kho¶n vay nî t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó trång, ch¨m sãc, mua gom vµ chÕ biÕn cµ phª (trõ viÖc vay t¹m tr÷ cµ phª) ®· ®Õn h¹n tr¶, ®· ®­îc gia h¹n, gi·n nî vµ nî qu¸ h¹n ®Õn ngµy 31/7/2001; trong thêi gian khoanh nî, c¸c tæ chøc tÝn dông ch­a thu nî gèc vµ kh«ng thu l·i. X¨ng dÇu: gi¸ trªn thÞ tr­êng æn ®Þnh, mÆc dï trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng vµ Nhµ n­íc liªn tôc ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu. Gas: ngµy 18/10/2001, mét sè c«ng ty gas ®· b¾t ®Çu gi¶m gi¸ b¸n lÎ (c«ng ty Mobil Unique Gas gi¶m 208,3 ®ång/kg, VT Gas gi¶m 200 ®ång/kg, Perto Vietnam Gas gi¶m 150 ®ång/kg...), do gi¸ gas trªn thÞ tr­êng thÕ giíi g¶m m¹nh, dù b¸o gi¸ cßn tiÕp tôc gi¶m. Ph©n bãn: do b­íc vµo trång c©y vô §«ng, gi¸ ph©n bãn cã xu h­íng t¨ng, hiÖn nay u rª kho¶ng 2.200 - 2.400 ®ång/kg, t¨ng 50 - 100 ®ång/kg. §ñ lùc l­îng ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng. 3. B¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ë 19 tØnh miÒn nói - Muèi ièt: ­íc th¸ng 10 ®¹t 4.800 tÊn, b»ng 87% th¸ng 9. 10 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 50.934 tÊn, b»ng 79% kÕ ho¹ch n¨m vµ xÊp xØ cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: §¾c L¾c (17%), Gia Lai (62%), Qu¶ng Ninh (64%), L©m §ång (69%), B×nh Ph­íc (79%), B¾c K¹n (84,5%). Mét sè tØnh ®Õn nay ®· b¸n v­ît kÕ ho¹ch lµ: Yªn B¸i (106%), Cao B»ng (108,8%) vµ Kon Tum (118,7%). - DÇu ho¶: ­íc th¸ng 10 ®¹t 1.600 tÊn, b»ng 92% th¸ng 9. 10 th¸ng ®¹t 14.943 tÊn, b»ng 72% kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 98% cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: B×nh Ph­íc (37%), L©m §ång (50%), Qu¶ng Ninh (42%), L¹ng S¬n (63%), Hµ Giang (69%), Hoµ B×nh (72%), Yªn B¸i (76%). Riªng Tuyªn Quang ®Õn nay ®· b¸n v­ît kÕ ho¹ch 43%. 4. Qu¶n lý thÞ tr­êng Trong th¸ng 10, Ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th­¬ng m¹i (gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o 127/TW) ®· ho¹t ®éng. NhiÒu ®Þa ph­¬ng ®· triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 127/2001/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c«ng v¨n 3640/BC§/TW cña Ban chØ ®¹o 127/TW, thµnh lËp Ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë ®Þa ph­¬ng (gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o 127/§P). Th¸ng 10 ®· kiÓm tra vµ xö lý h¬n 5000 vô vi ph¹m, tæng sè tiÒn thu ­íc l l tû ®ång. T×nh h×nh nhËp lËu khung xe m¸y Trung Quèc t¨ng nhanh ë c¸c cöa khÈu biªn giíi phÝa B¾c (chØ riªng 2 ngµy 3/10 vµ 5/10, c«ng an B¾c Giang, B¾c Ninh, Hµ Néi ®· b¾t gi÷ gÇn 3000 khung xe m¸y Trung Quèc nhËp lËu). 5. Mét sè nhËn ®Þnh vÒ l­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng néi ®Þa th¸ng 10 MÆt ®­îc: - ThÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, mÆc dï thÞ tr­êng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng vµ nhiÒu ®Þa ph­¬ng x¶y ra lò, lôt. So víi cïng kú n¨m 2000, l­u th«ng hµng ho¸ t¨ng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. - Gi¸ b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng biÕn ®éng, nh­ng trong biªn ®é chÊp nhËn ®­îc. Gi¸ l­¬ng thùc sau nhiÒu th¸ng liªn tôc gi¶m so víi cïng kú n¨m 2000, nay ®· b¾t ®Çu t¨ng. - ViÖc tiªu thô n«ng s¶n ë c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung b­íc ®Çu ®· cã chuyÓn biÕn (®èi víi mÝa c©y). MÆt ch­a ®­îc: - ChØ sè gi¸ l­¬ng thùc vÉn ë møc thÊp so víi cïng kú n¨m 2000, gi¸ mét sè n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ yÕu (cµ phª, h¹t tiªu...) gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp nªn quan hÖ c¸nh kÐo gi¸ c¶ gi÷a hµng c«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n kh«ng cã lîi cho n«ng d©n. - Søc mua t¨ng chËm, nhÊt lµ thÞ tr­êng n«ng th«n, nªn cã hiÖn t­îng thÞ tr­êng ®« thÞ s«i ®éng, n«ng th«n trÇm lÆng. Nguyªn nh©n chñ yÕu a. Nguyªn nh©n tÝch cùc: Nhµ n­íc triÓn khai nhiÒu chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî, thóc ®Èy thÞ tr­êng vµ th­¬ng m¹i ph¸t triÓn nhÊt lµ khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. G¾n l­u th«ng hµng ho¸ trong n­íc víi xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thiÕt yÕu nh­: x¨ng dÇu, ph©n bãn, nguyªn, vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt, n«ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu nh­: g¹o, cµ phª, h¹t ®iÒu, h¹t tiªu... b. Nguyªn nh©n h¹n chÕ: - Gi¸ n«ng s¶n ë møc thÊp, lµm gi¶m thu nhËp, ¶nh h­ëng ®Õn søc mua cña n«ng d©n. - Tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô gi÷a c¸c tØnh vµ ®Þa bµn n«ng th«n ch­a tèt (bao gåm c¶ m¹ng l­íi ®¹i lý), nªn mét sè n«ng s¶n ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu th­êng ø ®äng khi chÝnh vô. PhÇn thø hai VÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i - Trao ®æi víi ®¹i diÖn TËp ®oµn Ni ke (Hoa Kú) ë ViÖt Nam vÒ ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i; víi Rumani vÒ mét sè ch­¬ng tr×nh hîp t¸c (phÝa Rumani chuÈn bÞ cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt r­în vµ s¶n phÈm hoa qu¶ hép ë Lµo Cai; hîp t¸c s¶n xuÊt hµng b¸ch ho¸ (cã thÓ lµ hµng may mÆc, giµy dÐp) t¹i vïng Hunedoara - n¬i ®­îc ­u ®·i vÒ thuÕ). - X©y dùng ®Ò ¸n hç trî ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang Canada. - X©y dùng ch­¬ng tr×nh tiÕp xóc, giao dÞch gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi ®oµn doanh nghiÖp Achentina sang th¨m lµm viÖc t¹i ViÖt Nam th¸ng ll. - Xóc tiÕn ký tho¶ thuËn bu«n b¸n hai chiÒu gi÷a Malaysia vµ Tæng C«ng ty L­¬ng thùc MiÒn Nam, Tæng C«ng ty dÇu thùc vËt, h­¬ng liÖu vµ mü phÈm. - Lªn ph­¬ng ¸n tæ chøc ®oµn xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµo cuèi n¨m 2001 t¹i Myanmar. - Bµn víi c¸c Bé, ngµnh h÷u vÒ viÖc më cöa khÈu th«ng quan hµng ho¸ víi C¨m pu chia. - ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc chuÈn bÞ tham gia Héi chî quèc tÕ t¹i B¸t - §a, Gi¬nev¬ - Thôy SÜ, Cuba, Campuchia, Tokyo - NhËt B¶n vµ Héi chî th­¬ng m¹i ASEAN t¹i Th¸i Lan. - Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o - ChuÈn bÞ néi dung cho Héi nghÞ Dù ¸n quèc gia "Kü thuËt th­¬ng m¹i ®iÖn tö" vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch 2001 - 2005 vµ kÕ ho¹ch 2002. - Héi th¶o vÒ "C¬ héi tiÕp cËn thÞ tr­êng EU vµ NhËt B¶n"; vÒ kü thuËt xóc tiÕn th­¬ng m¹i; vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi s¶n phÈm dÇu khÝ cña ViÖt Nam. - Tæ chøc häp Ban t­ vÊn Dù ¸n vÒ "§¸nh gi¸ nhu cÇu vµ n¨ng lùc ®µo t¹o vÒ xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam". PhÇn thø ba Dù b¸o t×nh h×nh th­¬ng m¹i vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p I. xuÊt khÈu 1. Dù b¸o Hai th¸ng cuèi n¨m xuÊt khÈu hµng ho¸ ­íc ®¹t 2,8 - 2,9 tû USD vµ c¶ n¨m ®¹t 15,5 - 15,6 tû USD, t¨ng 7,2 - 7,9% so víi n¨m 2000; mÆt hµng cã thÓ t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ: thuû s¶n, rau, qu¶, cã kh¶ n¨ng t¨ng nhanh; nÕu cã hç trî tho¶ ®¸ng th× giµy dÐp, hµng dÖt may còng cã thÓ t¨ng nhanh. 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn - §Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã kh¶ n¨ng t¨ng s¶n l­îng nh­: thuû s¶n, rau, qu¶... theo chØ ®¹o ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong c¸c th¸ng cuèi n¨m cña ChÝnh phñ. - H­íng dÉn doanh nghiÖp vay vèn tÝn dông ng¾n h¹n hç trî xuÊt khÈu, trong ®ã nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ®· ®­îc vay vèn tÝn dông ®Çu t­ cña Nhµ n­íc cã hîp ®ång xuÊt khÈu ®Çu tiªn vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu 5 mÆt hµng: g¹o, thÞt lîn, cµ phª, rau qu¶ hép, thuû, h¶i s¶n sÏ ®­îc vay vèn ­u ®·i víi l·i suÊt 4,32%/n¨m víi thêi h¹n tèi ®a 365 ngµy. - H­íng dÉn doanh nghiÖp vay vèn tÝn dông ng¾n h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i 0,36%/th¸ng ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ tr­êng Hoa Kú, víi thêi h¹n tèi ®a lµ mét n¨m. - Trong khi chê Nhµ n­íc söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, t¨ng c­êng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu qua biªn mËu. - §Ò nghÞ ChÝnh phñ th­ëng xuÊt khÈu cho c¸c mÆt hµng chÌ, dÖt may, giµy dÐp vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ. - ChÊn chØnh c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc ®­a tin kh«ng cã lîi cho hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh­ ®­a tin vÒ dÞch bÖnh, gian lËn th­¬ng m¹i. II. nhËp khÈu 1. Dù b¸o Hai th¸ng cuèi n¨m xuÊt khÈu hµng ho¸ ­íc ®¹t 3 tû USD vµ c¶ n¨m ®¹t 16 tû USD, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000; gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vÉn ë møc thÊp h¬n cïng kú n¨m 2000 kho¶ng 8%; l­îng nhËp khÈu ph©n bãn, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, linh kiÖn ®iÖn tö cã thÓ gi¶m, « t« nguyªn chiÕc, « t« d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p, tiÕp tôc t¨ng nhanh. 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn - KiÓm tra chÆt chÏ viÖc nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y, « t« theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸. - T¨ng c­êng kiÓm tra nhËp khÈu biªn mËu vµ chèng nhËp lËu. - Söa ®æi, hoµn thiÖn c¬ chÕ thuÕ ®èi víi vËt t­, phô liÖu t¹m nhËp ®Ó gia c«ng hµng dÖt may, giµy dÐp d­ thõa nh­ng kh«ng t¸i xuÊt ®­îc, ph¶i huû bá mét c¸ch l·ng phÝ. III. L­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng néi ®Þa 1. Dù b¸o - Hai th¸ng cuèi n¨m tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ doanh thu dÞch vô ­íc ®¹t 45 ngµn tû ®ång vµ c¶ n¨m kho¶ng 240 ngµn tû ®ång t¨ng 9,4% so víi n¨m 2000. ThÞ tr­êng ë c¸c tØnh/thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng æn ®Þnh, kh«ng cã mÆt hµng "sèt" gi¸. - ChØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 12 t¨ng 0,5% so víi th¸ng 12/2000, t¨ng 1% so víi cïng kú n¨m 2000. 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn - Chèng c¸c vi ph¹m qui ®Þnh hoµn thuÕ, trong ®ã chñ yÕu lµ c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu n«ng, l©m, thuû s¶n d­íi h×nh thøc mua b¸n biªn mËu. - Sím qui ®Þnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo theo tû lÖ % ¸p dông ®èi víi n«ng, l©m, thuû s¶n ch­a qua chÕ biÕn. - Nhanh chãng thùc hiÖn chØ ®¹o cña ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n 4951/VPCP - VI, ngµy 19/10/2001, vÒ söa ®æi ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. - §«n ®èc UBND c¸c ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm vµ phèi hîp víi c¸c Bé/ngµnh triÓn khai nhanh c¸c kÕ ho¹ch chèng bu«n lËu. t×nh h×nh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i N¡M 2000 vµ ph­¬ng h­íng , môc tiªu th­¬ng m¹i n¨m 2001 A-KÕT QU¶ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i n¨m 2000 I. th­¬ng m¹i trªn thÞ tr­êng trong n­íc - Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i n¨m 2000 ®· b¸m s¸t c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, Quèc héi, ChÝnh phñ vµ ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Tæng møc l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ vµ dÞch vô n¨m 2000 ­íc ®¹t 215 ngµn tû ®ång, t¨ng 13,2% so víi n¨m 1999. Møc tiªu thô hµng ho¸ b¸n lÎ vµ doanh thu dÞch vô b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 2,74 triÖu ®ång, t¨ng 7,8% so víi n¨m 1999. - Lùc l­îng hµng ho¸ b¸n ra vµ dÞch vô ®¶m b¶o cung øng cho toµn x· héi. C¸c mÆt hµng chËm tiªu thô trong nh÷ng n¨m tr­íc, nay ®· tiªu thô m¹nh nh­: xi m¨ng, thÐp, g¹ch c¸c lo¹i, thiÕt bÞ vÖ sinh, «t« l¾p r¸p, ®­êng... - Mét sè mÆt hµng cã liªn quan ®Õn c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ nh­ x¨ng dÇu, urª, gi¸ nhËp khÈu biÕn ®éng m¹nh - nhÊt lµ gi¸ x¨ng dÇu (t¨ng 69%), nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é nhËp khÈu nªn kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn c©n ®èi cung - cÇu. ViÖc tæ chøc nguån hµng trong n­íc ®Ó xuÊt khÈu, gia c«ng, chÕ biÕn phôc vô tiªu thô néi ®Þa vµ cung øng cho khu vùc miÒn nói cã nhiÒu cè g¾ng. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, cßn mét sè tån t¹i: - ThÞ tr­êng néi ®Þa t¨ng tr­ëng chñ yÕu ë ®Þa bµn ®« thÞ, cßn t¹i ®Þa bµn n«ng th«n vµ miÒn nói chuyÓn biÕn ch­a ®¸ng kÓ, søc mua vÉn thÊp. Mét sè n«ng s¶n, cã biÓu hiÖn cung v­ît cÇu, ®Æc biÖt thãc hµng ho¸ vÉn cßn tån ®äng lín (kho¶ng 2 triÖu tÊn). - Sù ph¸t triÓn vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô cßn chËm so víi kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc. - Nh×n chung, vai trß chñ ®¹o cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trªn thÞ tr­êng cßn yÕu, ®Æc biÖt ë thÞ tr­êng n«ng th«n; ch­a t¹o ®­îc sù g¾n bã gi÷a thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng ngoµi n­íc; ch­a t¹o ®­îc sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng. - ChØ sè gi¸ tiªu dïng liªn tôc gi¶m trong c¸c th¸ng ®Çu n¨m, nhÊt lµ n«ng s¶n (®Æc biÖt gi¸ l­¬ng thùc gi¶m m¹nh ®Õn trªn 15%). II. th­¬ng m¹i trªn thÞ tr­êng ngoµi n­íc 1. XuÊt khÈu - N¨m 2000, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô ­íc ®¹t 16,5 tû USD. XuÊt khÈu hµng ho¸ ­íc ®¹t 14,3 tû USD, t¨ng 11,7% so víi môc tiªu Nhµ n­íc giao vµ t¨ng 23,9% (t¨ng 13%, nÕu lo¹i trõ yÕu tè t¨ng gi¸ nh­ x¨ng dÇu vµ quy vÒ gi¸ 1999) so víi n¨m 1999. C¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc ­íc ®¹t 7,4 tû USD (kh«ng kÓ dÇu th«), chiÕm 52%, t¨ng 7,9%; c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (doanh nghiÖp FDI) ­íc ®¹t 6,9 tû USD (kÓ c¶ dÇu th«), chiÕm 48%, t¨ng 47,4% so víi n¨m 1999. XuÊt khÈu hµng ho¸ b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2000 ®¹t trªn 180 USD, t¨ng 20% so víi n¨m 1999 (lÇn ®Çu tiªn v­ît møc 170 USD/ ng­êi/n¨m lµ møc ®­îc c«ng nhËn cã nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn b×nh th­êng). XuÊt khÈu dÞch vô ­íc ®¹t 2,2 tû USD, c¸c lÜnh vùc chñ yÕu: du lÞch 880 triÖu USD; ng©n hµng 595 triÖu USD; xuÊt khÈu lao ®éng 330 triÖu USD; b­u chÝnh viÔn th«ng 157,2 triÖu USD... - C¬ cÊu mÆt hµng vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc: + TiÕp tôc ph¸t triÓn mét sè mÆt hµng chñ lùc, cã kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ 100 triÖu USD trë lªn. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc míi cã kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ 30 triÖu USD/n¨m nh­: dÇu ¨n, s÷a c¸c lo¹i, ®å nhùa, ®å ch¬i, ®å ®iÖn vµ c¬ khÝ, dÞch vô phÇn mÒm... + Tû träng hµng chÕ biÕn s©u t¨ng lªn (dÖt - may, giÇy dÐp, hµng thñ c«ng mü nghÖ, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y tÝnh, hµng c¬ khÝ, ®å nhùa...); tû träng cña nhãm nguyªn liÖu th« vµ s¬ chÕ cã xu h­íng gi¶m dÇn (l¹c nh©n, nh©n ®iÒu, h¹t tiªu, thÞt lîn, cµ phª, cao su...), mÆc dï møc gi¶m ch­a nhiÒu. + Bªn c¹nh c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng ®­îc ph¸t huy, mét sè thÞ tr­êng míi ®· ®­îc khai th«ng. - VÒ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc (chiÕm tû träng kho¶ng 80% kim ng¹ch) ®Òu ®¹t vµ t¨ng so víi môc tiªu ®Çu n¨m vµ t¨ng kh¸ so víi n¨m 1999, mÆt hµng ®¸ng l­u ý lµ: dÇu th«; hµng thñ c«ng mü nghÖ, thuû-h¶i s¶n, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y tÝnh. - VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu: so víi n¨m 1999, quy m« xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng chñ lùc t¨ng kh¸ (NhËt B¶n, Trung Quèc, Hoa Kú ®· nhËp khÈu hµng cña ta 10 th¸ng ®Çu n¨m b»ng c¶ n¨m 1999). - XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp FDI t¨ng kh¸ nhanh c¶ vÒ qui m« vµ tèc ®é, chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc (n¨m 1999 chiÕm 40,6%, n¨m 2000 chiÕm 48,3%). - Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng; gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ngµy cµng t¨ng cao. Tuy v©y, cßn mét sè tån t¹i: - Danh môc thÞ tr­êng míi ch­a ®­îc bæ sung nhiÒu, tû träng xuÊt khÈu hµng th« vµ s¬ chÕ vÉn cßn cao. - Mét bé phËn kh¸ lín s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp FDI vÉn cßn tiªu thô chñ yÕu trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, ch­a thùc hiÖn ®óng nh­ tû lÖ ®¨ng ký trong giÊy phÐp ®Çu t­. - C¸c doanh nghiÖp cã 100% vèn trong n­íc ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng thÊp h¬n doanh nghiÖp FDI. - ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ch­a më réng thªm ®­îc nhiÒu: thÞ tr­êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng vÉn cßn chiÕm tû träng lín (66,8%); thÞ tr­êng ¢u - Mü vµ ch©u Phi - T©y Nam ¸ gi¶m. 2. NhËp khÈu - Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô ­íc ®¹t 16,4 tû USD. NhËp khÈu hµng ho¸ ­íc ®¹t 15,2 tû USD, t¨ng 15% so víi môc tiªu ®Çu n¨m vµ t¨ng 31% so víi n¨m 1999. C¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc ­íc ®¹t 10,85 tû USD, chiÕm 71,4%, t¨ng 32%, c¸c doanh nghiÖp FDI ­íc ®¹t 4,35 tû USD, chiÕm 28,6%, t¨ng 28% so víi n¨m 1999. NhËp khÈu dÞch vô ­íc ®¹t 1,2 tû USD, chñ yÕu ë c¸c lÜnh vùc: ng©n hµng 605 triÖu USD, b­u chÝnh viÔn th«ng 184 triÖu USD... - VÒ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu: so víi môc tiªu ®Þnh h­íng ®Çu n¨m, cã 13 trong sè 14 nhãm ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch. So víi cïng kú, hÇu hÕt c¸c mÆt hµng, nhãm hµng nhËp khÈu chñ yÕu ®Òu cã sè l­îng t¨ng kh¸: linh kiÖn xe g¾n m¸y, linh kiÖn « t« l¾p r¸p, thÐp thµnh phÈm, x¨ng dÇu... - VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu: kh«ng biÕn ®éng lín so víi n¨m 1999. Quy m« c¸c thÞ tr­êng ®Òu t¨ng. Tuy vËy: NhËp khÈu c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ khu vùc c«ng nghÖ cao (¢u - Mü) vÉn cßn chiÕm tû träng thÊp. 3. NhËp siªu ¦íc c¶ n¨m c¸n c©n th­¬ng m¹i hµng hãa vµ dÞch vô xuÊt siªu 100 triÖu USD: vÒ dÞch vô xuÊt siªu kho¶ng 1 tû USD, vÒ hµng ho¸, nhËp siªu 900 triÖu USD v­ît 500 triÖu USD so víi kÕ ho¹ch Nhµ n­íc lµ 400 triÖu USD. B. Ph­¬ng h­íng, môc tiªu th­¬ng m¹i n¨m 2001 Kinh tÕ thÕ giíi tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ nh­ng cã nhiÒu kh¶ n¨ng thÊp h¬n n¨m 2000. GDP trong n­íc dù kiÕn t¨ng 7,5%, thu nhËp vµ ®êi sèng cña d©n c­ cã c¬ héi ®­îc c¶i thiÖn h¬n, l­¬ng tèi thiÓu cña c¸n bé c«ng chøc t¨ng tõ 180 ngµn lªn 210 ngµn sÏ gãp phÇn kÝch cÇu. Dù b¸o n¨m 2001, thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i n­íc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n tiÒm Èn vµ nh÷ng yÕu tè ph¸t triÓn ch­a thËt v÷ng ch¾c cña n¨m 2000: thÞ tr­êng ngoµi n­íc c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, c¸c thÞ tr­êng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ch­a hy väng cã nh÷ng thay ®æi lín. ThÞ tr­êng trong n­íc: cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn thuËn lîi do c¸c ngµnh C«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp,... t¨ng nhu cÇu tiªu dïng trªn c¬ së t¨ng ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh vµ thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng lÊy hiÖu qu¶ lµm th­íc ®o vµ ngµy cµng coi träng s¶n phÈm cã hµm l­îng kü thuËt cao. Sau ®©y lµ mét sè môc tiªu cô thÓ: 1. L­u th«ng hµng ho¸ trong n­íc Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô x· héi n¨m 2001 dù kiÕn ®¹t kho¶ng 235-240 ngµn tû ®ång, t¨ng 12% so víi n¨m 2000. §¶m b¶o c©n ®èi cung cÇu ë c¸c ®Þa bµn trong c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng chñ yÕu gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶. T¨ng c­êng tæ chøc viÖc mua n«ng - l©m s¶n kÕt hîp víi viÖc cung øng hµng ho¸, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn c¸c tØnh miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o. 2. XuÊt khÈu, nhËp khÈu 2.1 XuÊt khÈu XuÊt khÈu hµng ho¸ t¨ng 16%, dÞch vô t¨ng 18% so víi n¨m 2000; t­¬ng øng 19,2 tû USD, bao gåm: - XuÊt khÈu hµng ho¸: dù kiÕn ®¹t 16,6 tû USD, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc ®¹t 9,3 tû USD (kh«ng kÓ dÇu th«), chiÕm 56%, t¨ng gÇn 23%, c¸c doanh nghiÖp FDI ®¹t 7,3 tû USD (kÓ c¶ dÇu th«), chiÕm 44%, t¨ng 8,5% so víi n¨m 2000. VÒ mÆt hµng xuÊt khÈu: sÏ tËp trung t¨ng vµo mét sè nhãm hµng chÝnh lµ thuû s¶n, hµng dÖt - may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö vµ linh kiÖn, hµng thñ c«ng mü nghÖ, n«ng s¶n, thùc phÈm chÕ biÕn, nhùa vµ l©m s¶n. VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu: dù kiÕn tû träng thÞ tr­êng ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng chiÕm 58,4%, thÞ tr­êng ¢u - Mü chiÕm 37% vµ thÞ tr­êng ch©u Phi - T©y Nam ¸ chiÕm 4,6%. - XuÊt khÈu dÞch vô: dù kiÕn ®¹t kho¶ng 2,6 tû USD, tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc: giao th«ng vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng, ng©n hµng, du lÞch vµ xuÊt khÈu lao ®éng. 2.2 NhËp khÈu NhËp khÈu hµng ho¸ t¨ng 15%, dÞch vô t¨ng 13% so víi n¨m 2000, t­¬ng øng 18,8 tû USD, trong ®ã: - NhËp khÈu hµng ho¸: dù kiÕn ®¹t 17,4 tû USD, t¨ng 2,2 tû USD so víi n¨m 2000, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n­íc ®¹t 12 tû USD, chiÕm 69%, t¨ng 11%; c¸c doanh nghiÖp FDI ®¹t 5,4 tû USD, chiÕm 31%, t¨ng 24% so víi n¨m 2000. VÒ mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu, tËp trung vµo thiÕt bÞ c«ng nghÖ, m¸y mãc vµ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu. VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu: dù kiÕn tû träng nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng chiÕm 76%, thÞ tr­êng ¢u - Mü chiÕm 20,8%, thÞ tr­êng ch©u Phi - T©y Nam ¸ chiÕm 3,2%. - NhËp khÈu dÞch vô: dù kiÕn ®¹t 1,35 tû USD, tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc ng©n hµng, b­u chÝnh viÔn th«ng, dÇu khÝ, y tÕ...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình thực hiện kế hoạch TM.doc