Tinh sạch pectinase bằng phương pháp nuôi cấy BS Aspergillus awamori

Pectinase là tên gọi chung của hỗn hợp nhiều nhóm enzyme thủy phân các hợp chất pectic có trong các mô và thành tế bào thực vật. Pectinase được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước quả, giấy và dệt vải. Ngoài ra, các enzyme này còn có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành công nghệ sinh học như công nghệ dung hợp tế bào trần (protoplast fusion technology) và nghiên cứu về bệnh lý thực vật. Những thành tựu mới nhất của ngành kỹ thuật vi sinh và hóa sinh đã mở ra triển vọng lớn để sản xuất các chế phẩm enzyme mới, nhờ đó có thể tăng cường và điều khiển những quá trình công nghệ khác nhau trong sản xuất nước quả, rượu vang và các loại thức uống không cồn. Trong đó, việc ứng dụng chế phẩm pectinase trong sản xuất các sản phẩm trên được xem là một trong những ứng dụng quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi dịch ép, cải thiện tính chất cảm quan cho thực phẩm và làm giảm lượng phế liệu. Ở Việt Nam, ngành công nghiệp sản xuất enzyme nói chung vẫn còn khá mới mẻ. Các chế phẩm thương mại hầu hết được nhập từ nước ngoài nên làm tăng chi phí ứng dụng pectinase trong công nghiệp thực phẩm. Trong những năm gần đây đã có rất nhiều nghiên cứu tinh sạch enzyme pectinase nhằm mục đích phân loại và khảo sát các tính chất đặc trưng của chúng. Nhiều kỹ thuật tinh sạch mới được khảo sát và triển khai ứng dụng để làm tăng hiệu suất thu hồi và độ tinh sạch của chế phẩm. Từ những nhận định trên, chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu nghiên cứu quy trình tinh sạch để sản xuất các chế phẩm pectinase ở quy mô công nghiệp nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước, đặc biệt trong công nghiệp sản xuất đồ uống và thực phẩm. Từ năm 2005, tại Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa TpHCM, một số tác giả đã tiến hành khảo sát sàng lọc và lựa chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp pectinase, tối ưu hóa thành phần môi trường và điều kiện nuôi cấy vi sinh vật cho quá trình sinh tổng hợp enzyme. [4, 6, 12] Trong luận văn này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát quy trình tinh sạch và bước đầu xác định một số tính chất của chế phẩm thu nhận được từ canh trường nuôi cấy Aspergillus awamori theo phương pháp bề sâu. Chúng tôi hy vọng những kết quả đạt được sẽ góp phần mang lại những bước phát triển mới trong công nghệ sản xuất enzyme nói chung và phục vụ hiệu quả cho ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm trong nước nói riêng

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tinh sạch pectinase bằng phương pháp nuôi cấy BS Aspergillus awamori, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU  PAGE 1 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU Pectinase laø teân goïi chung cuûa hoãn hôïp nhieàu nhoùm enzyme thuûy phaân caùc hôïp chaát pectic coù trong caùc moâ vaø thaønh teá baøo thöïc vaät. Pectinase ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong coâng nghieäp saûn xuaát nöôùc quaû, giaáy vaø deät vaûi. Ngoaøi ra, caùc enzyme naøy coøn coù vai troø quan troïng trong caùc lónh vöïc nghieân cöùu thuoäc ngaønh coâng ngheä sinh hoïc nhö coâng ngheä dung hôïp teá baøo traàn (protoplast fusion technology) vaø nghieân cöùu veà beänh lyù thöïc vaät. Nhöõng thaønh töïu môùi nhaát cuûa ngaønh kyõ thuaät vi sinh vaø hoùa sinh ñaõ môû ra trieån voïng lôùn ñeå saûn xuaát caùc cheá phaåm enzyme môùi, nhôø ñoù coù theå taêng cöôøng vaø ñieàu khieån nhöõng quaù trình coâng ngheä khaùc nhau trong saûn xuaát nöôùc quaû, röôïu vang vaø caùc loaïi thöùc uoáng khoâng coàn. Trong ñoù, vieäc öùng duïng cheá phaåm pectinase trong saûn xuaát caùc saûn phaåm treân ñöôïc xem laø moät trong nhöõng öùng duïng quan troïng nhaèm naâng cao hieäu suaát thu hoài dòch eùp, caûi thieän tính chaát caûm quan cho thöïc phaåm vaø laøm giaûm löôïng pheá lieäu. ÔÛ Vieät Nam, ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát enzyme noùi chung vaãn coøn khaù môùi meû. Caùc cheá phaåm thöông maïi haàu heát ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi neân laøm taêng chi phí öùng duïng pectinase trong coâng nghieäp thöïc phaåm. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ coù raát nhieàu nghieân cöùu tinh saïch enzyme pectinase nhaèm muïc ñích phaân loaïi vaø khaûo saùt caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa chuùng. Nhieàu kyõ thuaät tinh saïch môùi ñöôïc khaûo saùt vaø trieån khai öùng duïng ñeå laøm taêng hieäu suaát thu hoài vaø ñoä tinh saïch cuûa cheá phaåm. Töø nhöõng nhaän ñònh treân, chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy vôùi muïc tieâu nghieân cöùu quy trình tinh saïch ñeå saûn xuaát caùc cheá phaåm pectinase ôû quy moâ coâng nghieäp nhaèm phuïc vuï cho nhu caàu saûn xuaát trong nöôùc, ñaëc bieät trong coâng nghieäp saûn xuaát ñoà uoáng vaø thöïc phaåm. Töø naêm 2005, taïi Boä moân Coâng ngheä Thöïc phaåm, Ñaïi hoïc Baùch Khoa TpHCM, moät soá taùc giaû ñaõ tieán haønh khaûo saùt saøng loïc vaø löïa choïn chuûng vi sinh vaät sinh toång hôïp pectinase, toái öu hoùa thaønh phaàn moâi tröôøng vaø ñieàu kieän nuoâi caáy vi sinh vaät cho quaù trình sinh toång hôïp enzyme. [4, 6, 12] Trong luaän vaên naøy, chuùng toâi seõ tieán haønh khaûo saùt quy trình tinh saïch vaø böôùc ñaàu xaùc ñònh moät soá tính chaát cuûa cheá phaåm thu nhaän ñöôïc töø canh tröôøng nuoâi caáy Aspergillus awamori theo phöông phaùp beà saâu. Chuùng toâi hy voïng nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc seõ goùp phaàn mang laïi nhöõng böôùc phaùt trieån môùi trong coâng ngheä saûn xuaát enzyme noùi chung vaø phuïc vuï hieäu quaû cho ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát thöïc phaåm trong nöôùc noùi rieâng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong 1 - Mo dau.doc
  • docChuong 2 - Tong quan.doc
  • docChuong 3 - Nguyen Lieu va PP nghien cuu.doc
  • docChuong 4 - Ket qua va ban luan.doc
  • docChuong 5 - ket luan va de nghi.doc
  • docMuc luc (iv).doc
  • docPhu luc.doc
  • doctai lieu tham khao - Hoan chinh.doc
  • docTom tat luan van (iii).doc