Tính toán hệ thống chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử acetone – nước bằng mâm chóp

MỤC LỤC Lời mở đầu 5 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ACETONE VÀ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 6 1. Giới thiệu sơ bộ 7 2. Sản xuất Aceton 8 3. Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone –Nước 9 4. Chọn loại tháp chưng cất và phương pháp chưng cất 9 5. Sơ đồ qui trình công nghệ và thuyết minh qui trình công nghệ 10 CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT – CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 14 1. Cân bằng vật chất 15 1.1 Đồ thị cân bằng Acetone – Nước 16 1.2 Xác định chỉ số hồi lưu thích hợp 17 1.3 Vẽ đường làm việc 19 1.4 Xác định số mâm lý thuyết và số mâm thực tế 19 2. Cân bằng năng lượng 21 2.1 Cân bằng nhiệt lượng của tháp chưng cất 21 2.2 Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị ngưng tụ 23 2.3 Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh 23 2.4 Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị làm nguội sản phẩm đáy (trao đổi nhiệt với nhập liệu ban đầu) 24 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 25 I. Kích thước tháp 26 1. Đường kính đoạn cất 26 2. Đường kính đoạn luyện 28 3. Chiều cao tháp 30 II. Tính toán chóp và ống chảy chuyền 31 A. Tính cho phần cất 31 B. Tính cho phần chưng 32 III. Tính chi tiết ống dẫn 37 1. Đường kính ống dẫn hơi vào thiết bị ngưng tụ 37 2. Ống dẫn dòng chảy hoàn lưu 38 3. Ống dẫn dòng nhập liệu 38 4. Ống dẫn dòng sản phẩm đáy 38 5. Ống dẫn từ nồi đun qua tháp 39 IV. Tính trở lực tháp 39 A. Tổng trở lực phần cất 39 1. Trở lực đĩa khô Pk 39 2. Trở lực do sức căng bề mặt 40 3. Trở lực của lớp chất lỏng trên đĩa ( Trở lực thủy tĩnh Pt ) 40 B. Tổng trở lực phần chưng 41 1. Trở lực đĩa khô Pk 41 2. Trở lực do sức căng bề mặt 41 3. Trở lực của lớp chất lỏng trên đĩa ( Trở lực thủy tĩnh Pt ) 42 CHƯƠNG 4: TÍNH CƠ KHÍ 44 1. Tính bề dày thân trụ của tháp 45 2. Tính - chọn bề dày đáy và nắp thiết bị 47 3. Chọn bích và vòng đệm 48 4. Tính mâm 49 5. Chân đỡ và tai treo thiết bị 50 6. Tính bảo ôn 53 CHƯƠNG 5: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ 58 I. Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu hay thiết bị làm nguội sản phẩm đáy 59 1. Điều kiện nhiệt độ của quá trình 59 2. Nhiệt tải 60 3. Chọn thiết bị 60 II. Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh 64 1. Điều kiện nhiệt độ của quá trình 64 2. Nhiệt tải 65 3. Chọn thiết bị 65 III. Thiết bị ngưng tụ hồi lưu 69 1. Điều kiện nhiệt độ của quá trình 69 2. Nhiệt tải 70 3. Chọn thiết bị 70 4. Xác định hệ số cấp nhiệt từ dòng sản phẩm đỉnh đến thành ống 70 5. Xác định hệ số cấp nhiệt từ thành ống đến nước 71 6. Nhiệt tải riêng 72 7. Hệ số truyền nhiệt 72 8. Bề mặt truyền nhiệt 72 9. Chiều dài mỗi ống 72 IV. Thiết bị nồi đun 73 1. Điều kiện nhiệt độ của quá trình 73 2. Nhiệt tải 74 3. Chọn thiết bị 74 4. Xác định hệ số cấp nhiệt từ dòng sản phẩm đỉnh đến thành ống 74 5. Tính hệ số cấp nhiệt của sản phẩm đáy nồi 75 6. Hệ số truyền nhiệt 75 7. Bề mặt truyền nhiệt 75 8. Chiều dài mỗi ống 75 V. Tính bồn cao vị- Bơm 76 1. Tính bồn cao vị 76 2. Tính bơm 79 CHƯƠNG 6: TÍNH GIÁ THÀNH THIẾT BỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán hệ thống chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử acetone – nước bằng mâm chóp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC Lôøi môû ñaàu 5 CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU VEÀ ACETONE VAØ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ 6 Giôùi thieäu sô boä 7 Saûn xuaát Aceton 8 Coâng ngheä chöng caát hoãn hôïp Acetone –Nöôùc 9 Choïn loaïi thaùp chöng caát vaø phöông phaùp chöng caát 9 Sô ñoà qui trình coâng ngheä vaø thuyeát minh qui trình coâng ngheä 10 CHÖÔNG 2: CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT – CAÂN BAÈNG NAÊNG LÖÔÏNG 14 Caân baèng vaät chaát 15 Ñoà thò caân baèng Acetone – Nöôùc 16 Xaùc ñònh chæ soá hoài löu thích hôïp 17 Veõ ñöôøng laøm vieäc 19 Xaùc ñònh soá maâm lyù thuyeát vaø soá maâm thöïc teá 19 Caân baèng naêng löôïng 21 Caân baèng nhieät löôïng cuûa thaùp chöng caát 21 Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò ngöng tuï 23 Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò laøm laïnh saûn phaåm ñænh 23 Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñaùy (trao ñoåi nhieät vôùi nhaäp lieäu ban ñaàu) 24 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ CHÍNH 25 Kích thöôùc thaùp 26 Ñöôøng kính ñoaïn caát 26 Ñöôøng kính ñoaïn luyeän 28 Chieàu cao thaùp 30 Tính toaùn choùp vaø oáng chaûy chuyeàn 31 Tính cho phaàn caát 31 Tính cho phaàn chöng 32 Tính chi tieát oáng daãn 37 Ñöôøng kính oáng daãn hôi vaøo thieát bò ngöng tuï 37 OÁng daãn doøng chaûy hoaøn löu 38 OÁng daãn doøng nhaäp lieäu 38 OÁng daãn doøng saûn phaåm ñaùy 38 OÁng daãn töø noài ñun qua thaùp 39 Tính trôû löïc thaùp 39 Toång trôû löïc phaàn caát 39 Trôû löïc ñóa khoâ (Pk 39 Trôû löïc do söùc caêng beà maët 40 Trôû löïc cuûa lôùp chaát loûng treân ñóa ( Trôû löïc thuûy tónh (Pt ) 40 Toång trôû löïc phaàn chöng 41 Trôû löïc ñóa khoâ (Pk 41 Trôû löïc do söùc caêng beà maët 41 Trôû löïc cuûa lôùp chaát loûng treân ñóa ( Trôû löïc thuûy tónh (Pt ) 42 CHÖÔNG 4: TÍNH CÔ KHÍ 44 Tính beà daøy thaân truï cuûa thaùp 45 Tính - choïn beà daøy ñaùy vaø naép thieát bò 47 Choïn bích vaø voøng ñeäm 48 Tính maâm 49 Chaân ñôõ vaø tai treo thieát bò 50 Tính baûo oân 53 CHÖÔNG 5: TÍNH THIEÁT BÒ PHUÏ 58 Thieát bò gia nhieät hoãn hôïp ñaàu hay thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñaùy 59 Ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa quaù trình 59 Nhieät taûi 60 Choïn thieát bò 60 Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh 64 Ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa quaù trình 64 Nhieät taûi 65 Choïn thieát bò 65 Thieát bò ngöng tuï hoài löu 69 Ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa quaù trình 69 Nhieät taûi 70 Choïn thieát bò 70 Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät töø doøng saûn phaåm ñænh ñeán thaønh oáng 70 Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät töø thaønh oáng ñeán nöôùc 71 Nhieät taûi rieâng 72 Heä soá truyeàn nhieät 72 Beà maët truyeàn nhieät 72 Chieàu daøi moãi oáng 72 Thieát bò noài ñun 73 Ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa quaù trình 73 Nhieät taûi 74 Choïn thieát bò 74 Xaùc ñònh heä soá caáp nhieät töø doøng saûn phaåm ñænh ñeán thaønh oáng 74 Tính heä soá caáp nhieät cuûa saûn phaåm ñaùy noài 75 Heä soá truyeàn nhieät 75 Beà maët truyeàn nhieät 75 Chieàu daøi moãi oáng 75 Tính boàn cao vò- Bôm 76 Tính boàn cao vò 76 Tính bôm 79 CHÖÔNG 6: TÍNH GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ 81 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 83 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Moät trong nhöõng ngaønh coù söï ñoùng goùp to lôùn ñeán ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta noùi rieâng vaø theá giôùi noùi chung ñoù laø ngaønh coâng ngheä hoaù hoïc. Ñaëc bieät laø ngaønh hoùa chaát cô baûn. Trong thöïc teá, chuùng ta söû duïng raát nhieàu daïng hoaù chaát khaùc nhau: hoãn hôïp nhieàu chaát hay ñôn chaát tinh khieát. Maø nhu caàu veà moät loaïi hoaù chaát tinh khieát cuõng raát lôùn. Quaù trình coù theå ñaùp öùng phaàn naøo ñoä tinh khieát theo yeâu caàu laø chöng caát: la quaù trình taùch caùc caáu töû trong hoãn hôïp loûng – loûng, hay hoãn hôïp loûng – khí thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo ñoä bay hôi khaùc nhau cuûa chuùng. Vaø ñoái vôùi heä acetone – nöôùc, do khoâmg coù ñieåm ñaúng phí neân coù theå ñaït ñöôïc baát kyø ñoä tinh khieát theo yeâu caàu nhôø quaù trình chöng caát. Nhieäm vuï thieát keá: tính toaùn heä thoáng chöng luyeän lieân tuïc ñeå taùch hoãn hôïp hai caáu töû : acetone – nöôùc vôùi caùc soá lieäu sau ñaây: Naêng suaát saûn phaåm ñænh : 1500 Kg/h Noàng ñoä saûn phaåm ñænh : 98% theo khoái löôïng Noàng ñoä nhaäp lieäu : 30% Aùp suaát laøm vieäc : aùp suaát thöôøng. CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ ACETONE VAØ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ Giôùi thieäu sô boä : Acetone coù coâng thöùc phaân töû : CH3COCH3 .Khoái löôïng phaân töû baèng 58.079 ñvC Laø moät chaát loûng khoâng maøu, deã löu ñoäng vaø deã chaùy, vôùi moät caùch eâm dòu vaø coù muøi thôm. Noù hoøa tan voâ haïn trong nöôùc vaø moät soá hôïp chaát höõu cô nhö : eter, metanol, etanol, diacetone alcohol… ÖÙng duïng : Acetone ñöôïc öùng duïng nhieàu laøm dung moâi cho coâng nghieäp, ví duï cho vecni, sôn, sôn maøi, cellulose acetate, nhöïa, cao su … Noù hoaø tan toát tô acetate, nitroxenluloz, nhöïa phenol focmandehyt, chaát beùo, dung moâi pha sôn, möïc in oáng ñoàng. Acetone laø nguyeân lieäu ñeå toång hôïp thuûy tinh höõu cô. Töø Acetone coù theå toång hôïp ceten, sumfonat (thuoác nguû), caùc holofom. Ñöôïc tìm thaáy ñaàu tieân vaøo naêm 1595 bôûi Libavius, baèng chöng caát khan ñöôøng, vaø ñeán naêm 1805 Trommsdorff tieán haønh saûn xuaát Acetone baèng caùch chöng caát Acetat cuûa boà taït vaø soña : laø moät phaân ñoaïn loûng naèm giöõa phaân ñoaïn röôïu vaø eter. Moät soá thoâng soá vaät lyù vaø nhieät ñoäng cuûa Acetone : Nhieät ñoä noùng chaûy : -94.6 0C ; Nhieät ñoä soâi : 56.9 0C ; Tyû troïng : ; Nhieät dung rieâng Cp : 22 Kcal/mol (chuaån ôû 102 0C) Ñoä nhôùt ( : 0.316 cp ( ôû 250C) Nhieät trò : 0.5176 cal/g ( ôû 200C) Tính chaát hoaù hoïc : Coäng hôïp vôùi natri bisunfit: OH CH3COCH3 + H2O ( CH3 - C - SO3Na CH3 ( 1-metyl-1-hydroxi etan sunfonaùt natri ) Coäng hôïp axit HCN: OH CH3CO + HCN ( CH3-C-CN CH3 ( pH= 4-8 ) Phaûn öùng ngöng tuï : OH O CH3-CO-CH3 + HCH2C=O ( CH3-C-CH3-C-CH3 CH3 CH3 ( 4-oxy-4-meâtyll-2-pentanon) Acetone khoù bò oxi hoùa bôûi thuoác thöû Pheling, Toâluen, HNO3ññ, KMnO4 ,… Chæ bò oxi hoùa bôûi hoãn hôïp KMnO4 + H2SO4, Sunfoâcroâmic K2Cr2O7 + H2SO4… Bò gaõy maïch cacbon. CH3-C-CH3 ( CH3-C-CH2-OH ( CH3-C-CH=O ( CH3COOH + HCOOH O O O Phaûn öùng khöû hoaù : CH3COCH3 + H2 ( CH3CHOH-CH3 Ñieàu cheá : Oxy hoùa röôïu baäc hai: CH3CHOH-CH3 ( CH3COCH3 + H2O Theo phöông phaùp Piria : nhieät phaân muoái canxi cuûa axit cacboxylic: (CH3COO)2Ca ( CH3COCH3 + CaCO3 Töø daãn xuaát cô magieâ : O O CH3-C-Cl + CH3-MgBr ( CH3-C-CH3 + Mg-Br Cl Saûn xuaát Acetone : Trong thôøi kyø chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhaát, do nhu caàu veà nguoàn Acetone raát lôùn, tong khi coù söï giôùi haïn trong vieäc thu döôïc Acetone töø söï chöng caát goã, neân ñeå boå sung nguoàn Acetone Hoa Kyø ñaõ aùp duïng phöông phaùp chöng caát khan Ca(CH3COO)2 – thu ñöôïc baèng caùch leân men röôïu coù maët xuùc taùc vi khuaån ñeå chuyeån carbohydrate thaønh Acetone vaø Butyl Alcohol.Coâng ngheä naøy ñöôïc öùng duïng chuû yeáu trong suoát chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhaát vaø nhöõng naêm 20 . Tuy nhieân, ñeán giöõa nhöõng naêm 20 vaø cho ñeán nay coâng ngheä treân ñöôïc thay baèng coâng ngheä coù hieäu quaû hôn (chieám khoaûng ¾ phöông phaùp saûn xuaát Acetone cuûa Hoa Kyø) : Dehydro Isopropyl Alcol. Ngoaøi ra, coøn moät soá quùa trình saûn xuaát Acetone khaùc : Oxi hoùa Cumene Hydro Peroxide thaønh Phenol vaø Acetone. Oxi hoùa tröïc tieáp Butan – Propan. Leân men Carbo hydrate bôûi vi khuaån ñaëc bieät. Coâng ty Shell söû duïng noù nhö moät saûn phaåm phuï. Toång hôïp Acetone baèng caùch Dehydro Isopropyl Alcol coù xuùc taùc: CH3CHOHCH3 + 15.9 Kcal (ôû 3270C ) CH3COCH3 + H2 Xuùc taùc söû duïng ôû ñaây : ñoàng vaø hôïp kim cuûa noù, oxit kim loaïi vaø muoái. ÔÛ nhieät ñoä khoaûng 325 0C , hieäu suaát khoaûng 97%. Doøng khí noùng sau phaûn öùng goàm coù : Acetone, löôïng Isopropyl Alcol chöa phaûn öùng, H2 vaø moät phaàn nhoû saûn phaåm phuï ( nhö Propylene, diisopropyl eter …). Hoãn hôïp naøy ñöôïc laøm laïnh vaø khí khoâng ngöng ñöôïc loïc bôûi nöôùc . Dung dòch loûng ñöôïc ñem ñi chöng caát phaân ñoaïn, thu ñöôïc Acetone ôû ñænh vaø hoãn hôïp cuûa nöôùc, Isopropyl Alcol ( ít ) ôû ñaùy. Coâng ngheä chöng caát hoãn hôïp Acetone –Nöôùc : Ta coù Acetone laø moät chaát loûng tan voâ haïn trong nöôùc vaø nhieät ñoä soâi cuûa Acetone ( 56.9 0C ôû 760 mmHg) vaø Nöôùc ( 100 0C ôû 760 mmHg) : laø khaù caùch xa nhau neân phöông phaùp hieäu quaû nhaát ñeå thu ñöôïc Acetone tinh khieát laø chöng caát phaân ñoaïn döïa vaøo ñoä bay hôi khaùc nhau cuûa caùc caáu töû trong hoãn hôïp. Trong tröôøng hôïp naøy ta khoâng theå söû duïng phöông phaùp coâ ñaëc vì caùc caáu töû ñeàu coù khaû naêng bay hôi, vaø khoâng söû duïng phöông phaùp trích ly cuõng nhö haáp thuï do phaûi ñöa vaøo moät pha môùi ñeå taùch chuùng, coù theå laøm cho quaù trình phöùc taïp hôn, hay quaù trìng taùch khoâng ñöôïc hoaøn toaøn. Choïn loaïi thaùp chöng caát vaø phöông phaùp chöng caát : Chöng caát laø quaù trình phaân taùch caùc hoãn hôïp loûng thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo söï khaùc nhau veà ñoä bay hôi cuûa chuùng ( hay nhieät ñoä soâi ), baèng caùch laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn quaù trình bay hôi – ngöng tuï, trong ñoù vaät chaát ñi töø pha loûng vaøo pha hôi hoaëc ngöôïc laïi. Ñoái vôùi chöng caát ta coù hai phöông phaùp thöïc hieän : Chöng caát ñôn giaûn (duøng thieát bò hoaït ñoäng theo chu kyø): Phöông phaùp naøy söû duïng trong caùc tröôøng hôïp sau : Khi nhieät ñoä soâi cuûa caùc caáu töû khaùc xa nhau . Khi khoâng ñoøi hoûi saûn phaåm coù ñoä tinh khieát cao . Taùch hoãn hôïp loûng ra khoûi taïp chaát khoâng bay hôi . Taùch sô boä hoãn hôïp nhieàu caáu töû . Chöng caát lieân tuïc hoãn hôïp hai caáu töû (duøng thieát bò hoaït ñoäng lieân tuïc): laø quaù trình ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc, nghòch doøng, nhieàu ñoaïn. Ngoaøi ra coøn coù thieát bò hoaït ñoäng baùn lieân tuïc . Trong tröôøng hôïp naøy, do saûn phaåm laø Acetone – vôùi yeâu caàu coù ñoä tinh khieát cao khi söû duïng , coäng vôùi hoãn hôïp Acetone – Nöôùc laø hoãn hôïp khoâng coù ñieåm ñaúng phí neân choïn phöông phaùp chöng caát lieân tuïc laø hieäu quaû nhaát. Choïn loaïi thaùp chöng caát : Coù raát nhieàu loaïi thaùp ñöôïc söû duïng, nhöng ñeàu coù chung moät yeâu caàu cô baûn laø dieän tích beà maët tieáp xuùc pha phaûi lôùn, ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo ñoä phaân taùn cuûa moät löu chaát naøy vaøo löu chaát kia . Ta khaûo saùt hai loaïi thaùp chöng caát thöôøng duøng laø thaùp maâm vaø thaùp cheâm: Thaùp maâm goàm thaân thaùp hình truï, thaúng ñöùng, phía trong coù gaén caùc maâm coù caáu taïo khaùc nhau, treân ñoù pha loûng vaø pha hôi ñöôïc cho tieáp xuùc vôùi nhau. Goàm coù : maâm choùp, maâm xuyeân loã , maâm van. Thöôøng söû duïng maâm choùp . Thaùp cheâm laø moät thaùp hình truï, goàm nhieàu ñoaïn noái vôùi nhau baèng maët bích hay haøn . Vaät cheâm ñöôïc ñoå ñaày trong thaùp theo moät hay hai phöông phaùp : xeáp ngaãu nhieân hay xeáp thöù töï . Choïn loaïi maâm choùp ñeå thöïc hieän quaù trình chöng caát vì nhöõng öu ñieåm sau: Deã daøng laøm veä sinh thoâng qua caùc cöûa söõa chöõa . Vôùi cuøng moät chöùc naêng, toång khoái löôïng thaùp maâm thöôøng nhoû hôn so vôùi thaùp cheâm. Hieäu suaát maâm khoâng ñoåi ñoái vôùi moät khoaûng vaän toác doøng loûng hoaëc khí. Coù theå laép ñaët oáng xoaén giaûi nhieät treân maâm khi caàn thieát . Thaùp maâm thích hôïp trong tröôøng hôïp coù soá maâm lyù thuyeát hoaëc soá ñôn vò truyeàn khoái lôùn . Thaùp ñöôïc thieát keá ñeå coù theå giöõ ñöôïc moät löôïng loûng nhaát ñònh treân maâm. Chi phí thaùp maâm coù ñöôøng kính lôùn reû hôn so vôùi thaùp ñeäm . Deã daøng ñöa vaøo hoaëc loaïi boû caùc doøng beân . Tính oån ñònh cao. Sô ñoà qui trình coâng ngheä vaø thuyeát minh qui trình coâng ngheä : Sô ñoà qui trình coâng ngheä (xem trang sau) Chuù thích : Boàn chöùa nguyeân lieäu . Bôm. Boàn cao vò . Baåy hôi . Löu löôïng keá . Van . Thaùp chöng caát . Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh . Boä phaän chænh doøng . Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh . Boàn chöùa saûn phaåm ñænh . Noài ñun . Ñun soâi nhaäp lieäu baèng saûn phaåm ñaùy . Aùp keá . Nhieät keá . Thuyeát minh qui trình coâng ngheä : Hoãn hôïp Acetone- Nöôùc coù noàng ñoä Acetone 30% ( theo khoái löôïng) , nhieät ñoä khoaûng 27 0C taïi bình chöùa nguyeân lieäu (1) ñöôïc bôm (2) bôm leân boàn cao vò (3). Töø ñoù ñöôïc ñöa ñeán thieát bò gia nhieät (3) ( trao ñoåi nhieät vôùi saûn phaåm ñaùy). ÔÛ ñaây, hoãn hôïp ñöôïc ñun soâi ñeán nhieät ñoä soâi . Sau ñoù, hoãn hôïp ñöôïc ñöa vaøo thaùp chöng caát (7) ôû ñóa nhaäp lieäu. Treân ñóa nhaäp lieäu, chaát loûng ñöôïc troän vôùi phaàn loûng töø ñoaïn caát cuûa thaùp chaûy xuoáng. Trong thaùp hôi, ñi töø döôùi leân gaëp chaát loûng töø treân xuoáng . ÔÛ ñaây, coù söï tieáp xuùc vaø trao ñoåi giöõa hai pha vôùi nhau. Pha loûng chuyeån ñoäng trong phaàn chöng caøng xuoáng döôùi caøng giaûm noàng ñoä caùc caáu töû deã bay hôi vì ñaõ bò pha hôi taïo neân töø noài ñun (12) loâi cuoán caáu töû deã bay hôi . Nhieät ñoä caøng leân treân caøng thaáp, neân khi hôi ñi qua caùc ñóa töø döôùi leân thì caáu töû coù nhieät ñoä soâi cao laø nöôùc seõ ngöng tuï laïi, cuoái cuøng treân ñænh thaùp ta thu ñöôïc hoãn hôïp coù caáu töû Acetone chieám nhieàu nhaát ( coù noàng ñoä 98% theo khoái löôïng ). Hôi naøy ñi vaøo thieát bò ngöng tuï (8) vaø ñöôïc ngöng tuï moät phaàn ( chæ ngöng tuï hoài löu). Moät phaàn chaát loûng ngöng ñi qua thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh (10), ñöôïc laøm nguoäi ñeán 30 0C , roài ñöôïc ñöa qua boàn chöùa saûn phaåm ñænh (11). Phaàn coøn laïi cuûa chaát loûng ngöng ñöôïc hoài löu veà thaùp ôû ñóa treân cuøng vôùi tyû soá hoaøn löu toái öu . Moät phaàn caáu töû coù nhioeät ñoä soâi thaáp ñöôïc boác hôi, coøn laïi caáu töû coù nhieät ñoä soâi cao trong chaát loûng ngaøy caøng taêng . Cuoái cuøng, ôû ñaùy thaùp ta thu ñöôïc hoãn hôïp loûng goàm haàu heát laø caáu töû khoù bay hôi ( nöôùc). Hoãn hôïp loûng ôû ñaùy coù noàng ñoä Acetone laø 2% theo khoái löôïng, coøn laïi laø nöôùc. Dung dòch loûng ôû ñaùy ñi ra khoûi thaùp, moät phaàn döôïc ñun, boác hôi ôû noài ñun (12) cung caáp laïi cho thaùp ñeå tieáp tuïc laøm vieäc, phaàn coøn laïi ñöôïc trao ñoåi nhieät vôùi nhaäp lieäu ( sau khi qua boàn cao vò ). Heä thoáng laøm vieäc lieân tuïc cho ra saûn phaåm ñænh laø Acetone, saûn phaåm ñaùy sau khi trao ñoåi nhieät vôùi nhaäp lieäu ñöôïc thaûi boû. CHÖÔNG 2 CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT CAÂN BAÈNG NAÊNG LÖÔÏNG Caân baèng vaät chaát Caùc soá lieäu ban ñaàu : Naêng suaát saûn phaåm ñænh thu ñöôïc :1500 ( Kg/h ) Saûn phaåm coù noàng ñoä Acetone : 98% theo khoái löôïng. Nhaäp lieäu coù noàng ñoä Acetone : 30% theo khoái löôïng . Thieát bò hoaït ñoäng lieân tuïc. Caùc kyù hieäu : F : löôïng nhaäp lieäu ban ñaàu ( Kmol/h ) D : löôïng saûn phaåm ñænh ( Kmol/h ) W : löôïng saûn phaåm ñaùy ( Kmol/h ) xF :noàng ñoä mol Acetone trong nhaäp lieäu xD : noàng ñoä mol Acetone trong saûn phaåm ñænh xW : noàng ñoä mol Acetone trong saûn phaåm ñaùy Phöông trình caân baèng vaät chaát cho toaøn boä thaùp chöng caát : F = D + W ( 1 ) F * xF = D * xD + W * xW ( 2 ) Chuyeån töø phaàn khoái löôïng sang phaàn mol: xF = = = 0.117(phaàn molAcetone ) x = = = 0.938 (phaànmolAcetone) xW = = = 0.006 ( phaàn molAcetone) (Choïn saûn phaåm ñaùy coù noàng ñoä khoái löôïng cuûa Acetone laø 2% ) Tính Mtb : Mtb = xF * M1 + (1- xF ) * M2 = 0.117 * 58 + (1 – 0.117 ) * 18 = 22.68 ( Kg/Kmol) Mtb = xD * M1 + (1- xD ) * M2 = 0.938* 58 + (1 – 0.938) * 18 = 55.52 ( Kg/Kmol) Mtb = xW * M1 + (1- xW ) * M2 = 0.006 * 58 + (1 – 0.006 ) * 18 = 18.24 ( Kg/Kmol) Suaát löôïng saûn phaåm ñænh : D = = = 27.017 ( Kmol/h ) ( 1 ) vaø ( 2 ) ta coù heä phöông trình : ( ( hay Ñoà thò caân baèng Acetone – Nöôùc : Thaønh phaàn caân baèng loûng (x), hôi (y) tính baèng %mol vaø nhieät ñoä soâi cuûa hoãn hôïp hai caáu töû ôû 760 mmHg ( Acetone – nöôùc ): x 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  y 0 60.3 72 80.3 82.7 84.2 85.5 86.9 88.2 90.4 94.3 100  t 100 77.9 69.6 64.5 62.6 61.6 60.7 59.8 59 58.2 57.5 56.9  Xaùc ñònh chæ soá hoài löu thích hôïp : Chæ soá hoài löu toái thieåu : Do nhaäp lieäu ôû traïng thaùi loûng baõo hoøa, neân Rmin ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Rmin = xF = 0.117 ( y = 0.74 ( Xaùc ñònh töø ñöôøng caân baèng ) ( Rmin = 0.3178 Chæ soá hoài löu thích hôïp : Cho caùc giaù trò Rxi > Rxmin ñeå tìm caùc giaù trò tung ñoä Bi töông öùng vaø veõ caùc ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn luyeän öùng vôùi caùc giaù trò Bi ñoù : Bi = Tìm caùc ñieåm a( y= x= xD ), b( y= x= xw ) vaø ñöôøng x = xF ( song song vôùi truïc tung ). Cöù moãi giaù trò Bi ta veõ ñöôïc ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn luyeän vaø ñoaïn chöng . Nhö vaäy öùng vôùi moãi giaù trò Rxi ta coù soá ñôn vò chuyeån khoái chung töông öùng laø mxi. Ta coù baûng sau : Rx Bi mx mx* (Rx + 1)  0.8 0.5211 6.86 12.348  0.9 0.4936 6.00 11.400  0.92 0.4885 5.92 11.366  0.95 0.4810 5.91 11.524  1.0 0.4690 5.89 11.780  1.1 0.4466 5.82 12.222  1.2 0.4263 5.79 12.738  1.3 0.4078 5.74 13.202  1.4 0.3908 5.64 13.536  Theå tích thaùp laø V = f * H f : tieát dieän thaùp, m2 H : chieàu cao laøm vieäc cuûa thaùp, m Ta bieát tieát dieän cuûa thaùp tæ leä thuaän vôùi löôïng hôi ñi trong thaùp, maø löôïng hôi laïi tæ leä thuaän vôùi löôïng loûng hoài löu trong thaùp, nhö vaäy tieát dieän thaùp tæ leä vôùi löôïng hoài löu . Töùc laø f ( ( Rx + 1 ) * GD Trong moät ñieàu kieän laøm vieäc nhaát ñònh thì GD laø khoâng ñoåi, neân f ( ( Rx + 1). Coøn chieàu cao thaùp tæ leä vôùi soá ñôn vò chuyeån khoái H ( mx , neân cuoái cuøng ta coù theå vieát V = f*H ( mx ( Rx + 1) Töø ñoù ta seõ laäp ñöôïc söï phuï thuoäc giöõa Rx _ mx * ( Rx + 1 ) . Moái quan heä naøy seõ cho ta tìm ñöôïc moät giaù trò Rx maø theå tích cuûa thieát bò chöng caát öùng vôùi noù laø toái öu Rxth . Veõ ñoà thò quan heä giöõa (mx*(Rxi + 1) _ Rxi ) ñeå tìm Rxth . ( Xem trang sau) Veõ ñöôøng laøm vieäc : Phöông trình ñöôøng laøm vieäc laøm caát : y = x + =0.479*x + 0.4885 Phöông trình ñöôøng laøm vieäc phaàn chöng: y =x - x Vôùi L = = 8.396 ( y = 4.8521*x – 0.023 Xaùc ñònh soá maâm lyù thuyeát vaø soá maâm thöïc teá : Do ñieàu kieän nhaäp lieäu laø loûng baõo hoøa, ta coù ñöôøng nhaäp lieäu laø ñöôøng : x = xF = 0.117 keû caùc ñöôøng laøm vieäc cuûa phaàn caát vaø phaàn chöng treân cuøng ñoà thò ñöôïc soá baäc thang laø 5.92 , töông öùng vôùi soá maâm lyù thuyeát laø 6 ( keå caû noài ñun ) Xaùc ñònh hieäu suaát trung bình cuûa thaùp (tb : (tb = f ( ( , ( ) ( = : ñoä bay hôi töông ñoái x, y : noàng ñoä phaàn mol cuûa caáu töû deã bay hôi trong pha loûng, pha hôi Ñoä nhôùt cuûa hoãn hôïp loûng ( : tra theo nhieät ñoä (tb = ((1 + (2 + (3) / 3 (1 , (2 , (3 : laàn löôït laø hieäu suaát ôû maâm ñænh, maâm ñaùy, maâm nhaäp lieäu. Töø giaõn ñoà x-y, t-x,y : tìm nhieät ñoä taïi caùc vò trí vaø noàng ñoä pha hôi caân baèng vôùi pha loûng : Vò trí maâm ñænh : xD = 0.938 yD = 0.962 ( = 0.988 tD = 57.55 C Vò trí maâm nhaäp lieäu : xF = 0.117 yF = 0.74 ( = 0.902 tF = 68.5 C Vò trí maâm ñaùy : xW = 0.006 yW = 0.09 ( = 0.242 tW = 96.00C Xaùc ñònh ñoä nhôùt, ñoä bay hôi töông ñoái, hieäu suaát taïi caùc vò trí : Vò trí maâm ñænh : tD = 57.55C ( (nöôùc = 0.49 * 10-3 Ns/m2 (acetone = 0.2386 * 10-3 Ns/m2 ( Tra baûng I.102 vaø I.101 – Soå tay taäp moät ) ( lg (hh = xD* lg (acetone + ( 1 – xD ) * lg (nöôùc ( (hh = 0.2477*10-3 Ns/m2 ( = 1.6733 (*( = 0.4145*10-3 ( (1 = 0.63 ( Hình IX.11- Soå tay taäp 2 ) Vò trí maâm nhaäp lieäu : tF = 68.5C ( (nöôùc = 0.4145 * 10-3 Ns/m2 (acetone = 0.2175 * 10-3 Ns/m2 ( Tra baûng I.102 vaø I.101 – Soå tay taäp moät ) ( lg (hh = xF * lg (acetone + ( 1 – xF ) * lg (nöôùc ( (hh = 0.3844 * 10-3 Ns/m2 ( = 21.48 (*( = 8.258 * 10-3 ( (2 = 0.31 ( Hình IX.11- Soå tay taäp 2 ) Vò trí maâm ñaùy : tW = 96C ( (nöôùc = 0.2962 * 10-3 Ns/m2 (acetone = 0.1759 * 10-3 Ns/m2 ( Tra baûng I.102 vaø I.101 – Soå tay taäp moät ) ( lg (hh = xW * lg (acetone + ( 1 – xW ) * lg (nöôùc ( (hh = 0.2953 * 10-3 Ns/m2 ( = 16.385 (*( = 4.838 * 10-3 ( (3 = 0.33 ( Hình IX.11- Soå tay taäp 2 ) ( (hh = ( (1 + (2 + (3 )/3 = ( 0.64 + 0.3 + 0.33 )/3 = 0.432 ( Ntt = = 13 ( maâm ) ( Soá maâm thöïc teá cho phaàn caát : 10 Soá maâm thöïc teá cho phaàn chöng : 3 Vaø nhaäp lieäu ôû maâm soá : 10 Caân baèng naêng löôïng Caân baèng nhieät löôïng cuûa thaùp chöng caát Phöông trình caân baèng naêng löôïng : QF + QD+ QR = Qy + Qw + Qxq+ Qng Nhieät löôïng do hoãn hôïp ñaàu mang vaøo QF (j/h) QF = = 5144.86 (Kg/h) tF = 68.5 oC : nhieät ñoä ñi vaøo cuûa hoãn hôïp ñaàu ( ôû traïng thaùi loûng soâi ) CF : nhieät dung rieâng : tF = 68.5 oC ( Cnöôùc = 4190 (J/Kg.ñoä ) Cacetone = 2332.62 (J/Kg.ñoä) CF = .Cacetone + ( 1- ).Cnöôùc = 0.3* 2332.62 + ( 1- 0.3 )*4190 = 3632.78 (J/Kg.ñoä ) ( QF = 5144.86 * 3632.78 68.5 = 1.280109 (J/h) = 355.63 (KW) Nhieät löôïng do hôi ñoát mang vaøo thaùp QD (J/h): QD= D2 *(2 = D2 * (r2 + C2* t2) Duøng hôi nöôùc ôû aùp suaát 2at , r2 = 2173 (Kj/Kg), to= 119.6 oC (2 : nhieät löôïng rieâng cuûa hôi ñoát ( J/Kg) r2 : aån nhieät hoùa hôi ( J/Kg) t2 , C2 : nhieät ñoä oC vaø nhieät dung rieâng cuûa nöôùc ngöng (J/Kg.ñoä) Nhieät löôïng do löu löôïng loûng hoài löu mang vaøo : QR = GR * CR * tR CR = CD :nhieät dung rieâng cuûa saûn phaåm ñænh : tD = 57.3 oC ( Cnöôùc = 4187.96 ( J/Kg.ñoä) Cacetone = 2296.06 (J/Kg.ñoä ) ( CD= CR = * Cacetone + ( 1 - ) Cnöôùc = 0.98*2296.06 + ( 1-0.98 )*4187.94 = 2333.89 ( J/Kg.ñoä ) GR = *R = 1500*0.92 = 1380( Kg/h) tR = tD = 57.3 oC ( QR = 1380*2333.89*57.25 = 1.844*108 = 51.22(KW) Nhieät löôïng do hôi mang ra ôû ñænh thaùp Qy : Qy = .( 1+ R).(D Nhieät löôïng rieâng cuûa hôi ôû ñænh thaùp (D : (D = (acetone. + (nöôùc ( 1 - ) Vôùi = 0.988 (phaàn khoái löôïng ) (acetone , (nöôùc :: nhieät löôïng rieâng cuûa acetone, nöôùc : (acetone = racetone + tD . Cacetone (nöôùc = rnöôùc + tD . Cnöôùc rnöôùc, racetone , Cacetone , C nöôùc tra ôû baûng I.212 vaø baûng I.153 (Soå tay taäp moät ) ôû tD=57.3 oC Cacetone = 2296.06 ( J/Kg.ñoä ) Cnöôùc = 4187.94 (J/Kg.ñoä ) racetone = 521.46 (Kj/Kg) nöôùc = 2425.6 ( Kj/Kg) ( (nöôùc = 2665.36*103(J/Kg) (acetone = 652.91 *103(J/Kg) ( (D = 677.06 ( Kj/Kg) ( Qy= 1.95*109(J/h) = 541.65 (KW) ( * Nhieät löôïng do saûn phaåm ñaùy mang ra Qw : Qw= = 3644.86 (Kg/h) tw = 96 oC = 0.02 ( phaàn khoái löôïng ) ÔÛ nhieät ñoä 96 oC ( Cacetone = 2422(J/Kg.ñoä) Cnöôùc = 4222( J/Kg.ñoä) ( Cw= 4186 (J/Kg.ñoä ) ( Qw = 1.465*109 ( J/h) =406.86 (KW) Nhieät löôïng toån thaát ra moâi tröôøng xung quanh Qxq2: Laáy Qxq2 = 5%QD Nhieät löôïng do nöôùc ngöng mang ra Qng2 (J/h) Qng2 = Gng2 . C2 .t2 Vaäy löôïng hôi ñoát caàn thieát ñeå ñun soâi dung dòch ôû ñaùy thaùp : D2 = = 930 (Kg/h) Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò ngöng tuï : Chæ ngöng tuï hoài löu : Gn1 = Choïn nhieät ñoä vaøo, ra cuûa nöôùc laøm laïnh t1 = 27 oC , t2 = 40 0C = =33.5 0C Nhieät dung rieâng cuûa nöôùc ôû nhieät ñoä trung bình Cn = 4180.94 (J/Kg.ñoä ) yD = 0.962 ( tD (hôi) = 57.3 0C Aån nhieät hoùa hôi r= 521.46 * 103 (J/Kg) r= 2425.60*103 ( J/Kg) ( rD = 544.31 *103 ( J/Kg) Suy ra löôïng nöôùc laïnh caàn tieâu toán Gn = 13820 (Kg/h) =3.839( Kg/s) Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò laøm laïnh saûn phaåm ñænh : Phöông trình caân baèng naêng löôïng : Nhieät ñoä vaøo cuûa saûn phaåm ñænh t =57.3 0C Nhieät ñoä ra cuûa saûn phaåm ñænh t = 30 0C Nöôùc laøm nguoäi coù nhieät ñoä vaøo, ra laø :t1 = 27 0C, t2 = 40 0C Nhieät ñoä trung bình cuûa nöôùc laøm laïnh ttb = (27+ 40 )/2 = 33.5 0C Nhieät dung rieâng cuûa nöôùc ôû nhieät ñoä ttb laø Cn = 4176.6 (J/Kg.ñoä ) Nhieät ñoä trung bình cuûa saûn phaåm ñænh : t= (57.3 + 30 )/2 = 43.65 0C ÔÛ t= 43.65 0C Cacetone = 2251.86 ( J/Kg.ñoä ) Cnöôùc = 4177.74 (J/Kg.ñoä ) ( CD = 2290.38 ( J/Kg.ñoä ) Aån nhieät hoùa hôi rD = 544.31 *103 ( J/Kg) Suy ra löôïng nöôùc caàn duøng : Gn3 = = 16764.76 ( Kg/h) Caân baèng nhieät löôïng cuûa thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñaùy ( trao ñoåi nhieät vôùi nhaäp lieäu ban ñaàu ): Phöông trình caân baèng nhieät löôïng : tf = 27 0C tF = 68.5 0C ( ( Cacetone = 2265.19 ( J/Kg.ñoä ) Cnöôùc = 4180.81 ( J/Kg.ñoä ) ( Cf = = 0.3*2265.19 + ( 1- 0.3)* 4180.81 = 3606.12 ( J/Kg.ñoä ) t=tw = 96 0C Choïn t = 70 0C ( ( Cacetone = 2379.75 ( J/Kg.ñoä ) Cnöôùc = 4196 ( J/Kg.ñoä ) ( Cw = = 0.02 * 2379.75 + ( 1- 0.02 )*4196 = 4159.67 (J/Kg.ñoä) Choïn Qxq = 5% Q ( 0.95* ( Coøn 3644.85 - 2184.86 = 1460 (Kg/h) thaûi ra ngoaøi. CHÖÔNG 3 TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ CHÍNH Kích thöôùc thaùp Ñöôøng kính thaùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : D = 0.0188 Trong ñoù g : löôïng hôi trung bình ñi trong thaùp ( Kg/h ) ((tb * (y )tb : toác ñoä hôi trung bình ñi trong thaùp ( Kg/h ) Vì raèng löôïng hôi vaø löôïng loûng thay ñoåi theo chieàu cao cuûa thaùp vaø khaùc nhau trong moãi ñoaïn cho neân ta phaûi tính ñöôøng kính trung bình rieâng cho töøng ñoaïn : ñoaïn chöng vaø ñoaïn caát . Ñöôøng kính ñoaïn caát : Noàng ñoä trung bình cuûa pha loûng : x’m = ( xF + xD )/2 = (0.117 + 0.938 )/2 = 0.5257 Noàng ñoä trung bình cuûa pha hôi theo phöông trình ñöôøng laøm vieäc : y’m = 0.479 * x’m + 0.4885 = 0.479 * 0.5275 + 0.4885 = 0.7412 Nhieät ñoä trung bình cuûa pha hôi, pha loûng töø giaõn ñoà t-x,y: x’m = 0.5275 ( t’x = 60.25 OC y’m = 0.7412 ( t’y = 68.3 OC Khoái löôïng mol trung bình vaø khoái löôïng rieâng pha hôi : M’m = y’m * Macetone + ( 1 – y’m ) * Mnöôùc = 0.7412 * 58 + ( 1 – 0.7412 ) * 18 = 47.648 ( Kg/ Kmol ) (’y = = = 1.701 ( Kg/m3 ) Khoái löôïng rieâng pha loûng : x’m = 0.5275 ( ’m = = 0.7825 ( phaàn khoái löôïng ) t’x = 60.25 OC ( (’acetone = 746 ( Kg/m3 ) (’nöôùc = 983 ( Kg/m3 ) ( Baûng I.2 – Soå tay taäp moät ) ( = + = + = 1.270 * 10-3 ( ( = 787.28 (Kg/m3 ) Löôïng hôi trung bình ñi trong ñoaïn luyeän : (tb = ( gñ + g1 )/2 ( Kg/h ) gñ : löôïng hôi ra khoûi ñóa treân cuøng gñ = GR + GD = GD ( Rx + 1) = ( Rx +1 ) = 1500 ( 0.92 + 1) = 2880 ( Kg/h ) g1 : löôïng hôi ñi vaøo ñóa döôùi cuøng cuûa ñoaïn caát g1 = G1 + GD = G1 + = G1 + 1500 (Kg/h ) Löôïng hôi g1, haøm löôïng y, löôïng loûng G1 ñöôïc xaùc ñònh theo heä phöông trình sau : ( x1 = ) r1 = racetone * y + ( 1 - y ) * rnöôùc rñ = racetone * + ( 1 - ) * rnöôùc Taïi vò trí nhaäp lieäu : tF = 68.5 OC ( ra = racetone = 509.38 ( Kj/Kg ) rb = rnöôùc = 2388.57 ( Kj/ Kg ) ( Baûng I.212-Soå tay taäp moät ) ( r1 = ra * y + ( 1 - y ) * rb = 2388.57 - 1879.19 * y Taïi vò trí ñænh thaùp : tD = 57.25 OC ( ra = racetone = 521.46 ( Kj/Kg ) rb = rnöôùc = 2425.60 ( Kj/ Kg ) ( Baûng I.212-Soå tay taäp moät ) yD = 0.962 ( phaàn mol ) ( = 0.988 ( phaàn khoái löôïng ) rñ = ra * + ( 1 - ) rb = 544.31 ( Kj/ Kg ) ( g1 * r1 = gñ * rñ = 1567612.8 ( ( r1 = 2388.57 – 1879.19* y) ( ( gtb = ( g1 + gñ ) /2 = ( 1909.448 + 2880 )/2 = 2394.72 ( Kg/h) Vaän toác hôi ñi trong thaùp : ( (y * (y )tb = 0.065 * ([(] * (Kg/m2*s ) (x: khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha loûng: (’x = 787.28 ( Kg/m3 ) (y : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha hôi: (’y = 1.701( Kg/ m3) h : khoaûng caùch maâm ( m ), choïn h = 0.3 ([(] : heä soá tính ñeán söùc caêng beà maët = + ((acetone , (nuoc tra ôû baûng I.242- Soå tay taäp moät ) = ( + ) ( (hh = 13.84 < 20 dyn/cm Neân theo soå tay taäp hai : ([(] = 0.8 ( ( (y * (y )tb = 0.065 * 0.8 * = 1.042 (Kg/m2*s ) ( Ñöôøng kính ñoaïn caát : Dcaát = 0.0188 * = 0.901 ( m ) Choïn Dcaát theo tieâu chuaån : 0.9 ( m) Ñöôøng kính ñoaïn luyeän : Noàng ñoä trung bình cuûa pha loûng : x”m = ( xF + xW )/2 = (0.117 + 0.006 )/2 = 0.0615 Noàng ñoä trung bình cuûa pha hôi theo phöông trình ñöôøng laøm vieäc : y”m = 4.8521 * x”m - 0.023 = 4.8521 * 0.0615 – 0.023 = 0.2754 Nhieät ñoä trung bình cuûa pha hôi, pha loûng töø giaõn ñoà t-x,y: x”m = 0.0615 ( t”x = 73.75 OC y”m = 0.2754 ( t”y = 89.91 OC Khoái löôïng mol trung bình vaø khoái löôïng rieâng pha hôi : M”m = y”m * Macetone + ( 1 – y”m ) * Mnöôùc = 0.2754 * 58 + ( 1 – 0.2754 ) * 18 = 29.016 ( Kg/ Kmol ) (”y = = = 0.974 ( Kg/m3 ) Khoái löôïng rieâng pha loûng : x”m = 0.0615 ( ”m = 0.1743 ( phaàn khoái löôïng ) t”x = 73.75 OC ( (”acetone = 727.44 ( Kg/m3 ) (”nöôùc = 975.44 ( Kg/m3 ) ( Baûng I.2 – Soå tay taäp moät ) ( = + = + ( (”x = 920.73 (Kg/m3 ) Löôïng hôi trung bình ñi trong ñoaïn chöng : g’tb = ( g’n + g’1 )/2 ( Kg/h ) g’1: löôïng hôi ñi vaøo ñoaïn chöng g’n : löôïng hôi ra khoûi ñoaïn chöng Vì löôïng hôi ra khoûi ñoaïn chöng baèng löôïng hôi ñi vaøo ñoaïn luyeän neân g’n = g1 Hay g’tb = ( g1 + g’1 )/2 Löôïng hôi ñi vaøo ñoaïn chöng g’1, löôïng loûng G’1 vaø haøm löôïng loûng x’1 ñöôïc xaùc ñònh theo heä phöông trình caân baèng vaät chaát vaø caân baèng naêng löôïng : Vôùi = 3644.86 ( Kg/h ) = 0.02 xW = 0.006 ( töø ñöôøng caân baèng yW = 0.09 ( phaàn mol ) ( = 0.242 ( phaàn khoái löôïng ) gi * r1 = 1567612.8 r’1 = ra * + ( 1 - ) rb Taïi ñaùy thaùp : tW = 96 OC ( ra = 477.71 ( Kj/Kg ) rb = 2273.43 ( Kj/Kg ) ( Baûng I.212- Soå tay taäp moät ) ( r’1 = 1838.86 ( Kg/Kg ) ( Löôïng hôi trung bình ñi trong ñoaïn chöng : g’tb = ( g1 + g’1 )/2 = ( 1909.448 + 760.58 ) /2 = 1380.97 ( Kg/h) Vaän toác hôi ñi trong thaùp : ( (y * (y )tb = 0.065 * ([(] * (Kg/m2*s ) (x : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha loûng = (”x = 920.73 (Kg/m3) (y : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha hôi = (”y = 0.974 ( Kg/ m3 ) h : khoaûng caùch maâm ( m ), choïn h = 0.3 ([(] : heä soá tính ñeán söùc caêng beà maët = + ((acetone , (nuoc tra ôû baûng I.242 ôû nhieät ñoä t”y = 89.91O C- Soå tay taäp moät ) = ( + ) ( (hh = 12.03 < 20 dyn/cm Neân theo soå tay taäp hai : ([(] = 0.8 ( ( (y * (y )tb = 0.065 * 0.8 * = 0.853 (Kg/m2*s ) ( Ñöôøng kính ñoaïn chöng : Dchöng = 0.0188 * = 0.756 ( m ) Choïn Dchöng theo tieâu chuaån = 0.8 ( m) Do ñoù choïn Dthaùp = 0.8 ( m ) Chieàu cao thaùp : Chieàu cao thaùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : H = Ntt * ( Hñ + ( ) + ( 0.8 ( 1.0 ) ( m ) Vôùi Ntt : soá ñóa thöïc teá = 13 ( : chieàu daøy cuûa maâm, choïn ( = 4 ( mm ) = 0.004 ( m ) Hñ : khoaûng caùch giöõa caùc maâm ( m ) , choïn theo baûng IX.4a- Soå tay taäp hai, Hñ = 0.3 ( m ) ( 0.8 ( 1.0 ) : khoaûng caùch cho pheùp ôû ñænh vaø ñaùy thaùp ( H = 13 * ( 0.3 + 0.004 ) + ( 0.8 ( 1.0 ) = 5 ( m ) Tính toaùn choùp vaø oáng chaûy chuyeàn Choïn ñöôøng kính oáng hôi dh = 47 ( mm ) = 0.047 ( m ) Soá choùp phaân boá treân ñóa : N = 0.1 * = 0.1 * = 29 ( choùp ) ( D : ñöôøng kính trong cuûa thaùp ) Chieàu cao choùp phía treân oáng daãn hôi : h2 = 0.25 * dh = 0.01175 ( m ) Ñöôøng kính choùp: dch = (ch : chieàu daøy choùp, choïn baèng 2 ( mm ) ( dch = = 69.39 ( mm ) Choïn dch = 70 (mm) Khoaûng caùch töø maët ñóa ñeán chaân thaùp : S = 0 (25 ( mm ), choïn S = 12.5 ( mm ) Chieàu cao möïc chaát loûng treân khe choùp : h1 = 15 (40 ( mm ), choïn h1 = 30 ( mm ) Tieát dieän thaùp : F = ( * D2/4 = 3.1416 * 0.82/4 =0.5062 ( m2 ) Böôùc toái thieåu cuûa choùp treân maâm : tmin = dch + 2*(ch + l2 l2 : khoûang caùch nhoû nhaát giöõa caùc choùp l2 = 12.5 + 0.25*dch = 12.5 + 0.25*71 = 36.25 (mm) choïn l2 = 35 (mm) ( tmin =70 + 2*2 + 35 = 109 (mm) Tính cho phaàn caát : Chieàu cao khe choùp : b = (( * (2y * (y)/ (g * (x ) ( : heä soá trôû löïc cuûa ñóa choùp ( = 1.5 (2 , choïn ( = 2 (y = ( 4* Vy )/ ( 3600 * ( * d2h * n ) Vy : löu löôïng hôi ñi trong thaùp Vy = gtb / ( = 2193.16/1.701 = 1407.83 ( m3/h) ( (y = ( 4* 1407.83) / ( 3600 * ( * 0.0472 * 29 ) = 7.772 ( m/s) ( b = ( 2 * 7.7722 * 1.701 ) / ( 9.81 * 787.28 ) = 26.6 * 10-3 ( m ) Choïn b = 20 ( mm ) ( 10 ( 50 mm ) Chieàu roäng khe choùp : a = 2 : 7 mm ; choïn a = 2 ( mm ) Soá löôïng khe hôû cuûa moãi choùp : i = (/c * ( dch – ) c = 3 ( 4 mm ( khoaûng caùch giöõa caùc khe ) , choïn c = 3 ( mm ) ( i = 3.1416/3 * ( 70 - ) = 44.4 ( khe ) Choïn i = 45 ( khe ) Gx : löu löôïng loûng trung bình ñi trong thaùp ( Kg/h ) Gx = * ( G1 + GF ) = * (409.448 + 5144.86 ) = 2777.15 ( Kg/h) z : soá oáng chaûy chuyeàn , choïn z = 1 (c : toác ñoä chaát loûng trong oáng chaûy chuyeàn , (c = 0.1 ( 0.2 ( m/s ) Choïn (c = 0.15 ( m/s ) (x = 787.28 ( Kg/m3 ) Tính cho phaàn chöng : Chieàu cao khe choùp : b = (( * (2y * (y)/ (g * (x ) ( : heä soá trôû löïc cuûa ñóa choùp ( = 1.5 ( 2 , choïn ( = 2 (y = ( 4* V’y )/ ( 3600 * ( * d2h * n ) V’y : löu löôïng hôi ñi trong thaùp V’y = g’tb / ( = 1380.97 / 0.984 = 1407.83 ( m3/h) ( (y = ( 4* 1417.83) / (3600 * 3.1416 * 0.0472 * 29 ) = 7.828 ( m/s) ( b = ( 2 * 7.828 * 0.974 ) / ( 9.81 * 920.73 ) = 0.0132 ( m ) Choïn b = 20 ( mm ) ( 10 ( 50 mm ) Chieàu roäng khe choùp : a = 2 : 7 mm ; choïn a = 2 ( mm ) Soá löôïng khe hôû cuûa moãi choùp : i = (/c * ( dch – ) c = 3 : 4 mm ( khoaûng caùch giöõa caùc khe ) , choïn c = 3 ( mm ) ( i = 3.1416/3 * ( 70 - ) = 44.4 ( khe ) Choïn i= 45 ( khe ) G’x : löu löôïng loûng trung bình ñi trong thaùp ( Kg/h ) G’x = * ( G’1 + GF ) = * ( 4405.44 + 5144.86 ) = 4775.15 ( Kg/h) z : soá oáng chaûy chuyeàn , choïn z = 1 (c : toác ñoä chaát loûng trong oáng chaûy chuyeàn , (c = 0.1 ( 0.2 ( m/s ) Choïn (c = 0.15 ( m/s ) (x = 920.73 ( Kg/m3 ) l1 : khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa choùp vaø oáng chaûy chuyeàn Choïn l1 = 75 ( mm ) (c : beà daøy oáng chaûy chuyeàn, choïn (c = 2 ( mm ) Chieàu cao lôùp chaát loûng treân maâm : hm = h1 + ( S + hsr + b ) = 30 + 12.5 + 5 + 20 = 67.5 (mm) hsr : khoaûng caùch töø meùp döôùi cuûa choùp ñeán meùp döôùi cuûa khe choùp choïn hsr = 5 mm Tieát dieän oáng hôi : Srj = S1= (*/4 = 3.1416*0.0472 /4 = 0.001735 m2 Tieát dieän hình vaønh khaên : Saj = S2 = (*( d2ch,t - d2h,n )/4 = 3.1416*(0.072 - 0.0512) = 0.001805 (m2 ) Toång dieän tích caùc khe choùp : S3 = i.a.b = 45*0.002*0.02 =0.0018 m2 Tieát dieän loã môû treân oáng hôi : S4 = ( .dhôi.h2 = 3.1416 * 0.047*0.01175 = 0.001735 m2 Neân ta coù S1 ( S2 ( S3 ( S4 ( hôïp lyù ) Loã thaùo loûng : Tieát dieän caét ngang cuûa thaùp F = 0.5026 m2 Cöù 1 m2 choïn 4 cm2 loã thaùo loûng . Do ñoù toång dieän tích loã thaùo loûng treân moät maâm laø:0.5026 *4 /1 = 2.0104 cm2 Choïn ñöôøng kính loã thaùo loûng laø 5mm = 0.5cm Neân soá loã thaùo loûng caàn thieát treân moät maâm laø : 10 loã ** Kieåm tra khoaûng caùch giöõa caùc maâm : hmin = 23300* (y , (x : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa pha hôi, pha loûng (y = (('y+ ("y)/2 = 1.3375 ( Kg/m3) (x = (('x+ ("x)/2 = 854.005 (Kg/m3) (y : vaän toác hôi trung bình ñi trong thaùp (y = = 0.7441 (m/s) hmin = 23300*= 0.12 (m) < 0.3 (m) Vaäy khoaûng caùch giöõa hai maâm laø 0.3 m laø hôïp lyù. Ñoä môû loã choùp hs : hs = 7.55* Hs = hso = b = 20 (mm) VG = ( Vy + V'y) /2 = 0.3924 (m3/s) Ss = n * S3= 29*0.0018 = 0.0522 (m2) hs = 7.55*= 24.805 (mm) Neân ta coù ( 1 : khaù hôïp lyù Chieàu cao möïc chaát loûng treân gôø chaûy traøn : hwo = 2.84 * K* Vôùi K : heä soá hieäu chænh cho gôø chaûy traøn , phuï thuoäc vaøo 2 giaù trò : x = 0.226* Trong ñoù : QL :löu löôïng pha loûng trung bình trong thaùp ñöôïc tính nhö sau : + Löu löôïng chaát loûng trong phaàn caát cuûa thaùp : + Löu löôïng chaát loûng trong phaàn chöng cuûa thaùp : + Löu löôïng chaát loûng trung bình trong thaùp : QL = ( Q'L + Q"L) /2 = 0.0013 ( m3/s) = 4.772 ( m3/h) Lw : chieàu daøi gôø chaûy traøn = 0.6*D = 0.48 (m) Tra ñoà thò hình IX22 trang 186 Soå tay taäp hai, ñöôïc K = 1.12 Do ñoù how = 2.84 * 1.12 * Gradient chieàu cao möïc chaát loûng treân maâm ( : ( = Cg * (' *nh -Chieàu roäng trung bình cuûa maâm Bm : + Chieàu roäng cuûa oáng chaûy chuyeàn : dw = 0.08* D= 0.064 (m) + Dieän tích cuûa oáng chaûy chuyeàn Sd = 0.04*F = 0.02 (m2) Khoaûng caùch giöõa hai gôø chaûy traøn l = D - 2.dw= D ( 1 -2*0.08)=0.84D + Dieän tích giöõa hai gôø chaûy traøn : A = F - 2*Sd = F(1 -2*0.04 ) = 0.92F Chieàu roäng trung bình : Bm = = 0.688(m) Heä soá ñieàu chænh toác ñoä pha khí Cg phuï thuoäc hai giaù trò : + x = 1.34 * + 0.82* v*= 0.82*0.7806*1.3375 = 0.74 Vôùi v= Tra ñoà thò hình 5.10 trang 80 Taäp 3 (Kyõ thuaät phaân rieâng ) ñöôïc Cg = 0.71 Giaù trò 4* (' tra töø hình 5.14a trang 81 Taäp 3 vôùi: x = 9.179 hsc = 12.5 hm = 67.5 ñöôïc 4. (' = 6.5 hay (' = 6.5/4 = 1.625 Soá haøng choùp nh = 5 Khi ñoù ( = 0.71 * 1.625 * 5 = 5.77 (mm) Chieàu cao gôø chaûy traøn hw : Do hm = hw + how + 0.5( = Suy ra hw = hm - how - 0.5*( = 67.5 - 14.6 - 0.5*5.77 = 50.015 (mm) Kieåm tra söï oån ñònh cuûa maâm : ( < 0.5 ( hfv + hs ) Ñoä giaûm aùp do ma saùt vaø bieán ñoåi vaän toác pha khí thoåi qua choùp khi khoâng coù chaát loûng, hfv : hfv =274* E * Saj/Srj (1 , neân theo hình 5.16 trang 83 Taäp 3 ñöôïc E= 0.65 Sr = n*Srj = 29*0.001735 = 0.050837 (m2) Neân hfv = 274* 0.65 *= 16.645(mm) Do ñoù 0.5*(hfv + hs ) = 0.5 * (16.645 + 24.805 ) = 20.725 > ( ( = 5.77 ) Vaäy maâm oån ñònh . Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm ht : Chieàu cao thuûy tónh lôùp chaát loûng treân loã choùp gôø chaûy traøn hss : hss = hw - (hsc + hsr + Hs ) = 50.015 - ( 12.5 + 5 +20 ) = 12.915 (mm) - Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm : ht = hfv + hs + hss + how + 0.5*( = 16.645 + 24.805 + 12.515 + 15.71 + 0.5*5.77 = 72.56 (mm) Chieàu cao lôùp chaát loûng khoâng boït treân oáng chaûy chuyeàn : hd = hw + how + ( + h'd +ht Toån thaát thuûy löïc do doøng loûng chaûy töø oáng chaûy chuyeàn vaøo maâm h'dñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc sau : h'd = 0.128*, mmchaát loûng Khoaûng caùch giöõa hai gôø chaûy traøn l = 0.84D = 0.84*800 =672 <1500 neân khoaûng caùch giöõa meùp treân cuûa gôø chaûy traøn vaø meùp döôùi cuûa oáng chaûy chuyeàn ñöôïc choïn laø 12.5 mm Do ñoù khoaûng caùch giöõa meùp döôùi oáng chaûy chuyeàn vaø maâm : S1 = 50.015 - 12.5 = 37.515 (mm)=0.0375 (m) Neân tieát dieän giöõa oáng chaûy chuyeàn vaø maâm döôùi : Sd = 0.0375*Lw = 0.0375*0.48 = 0.018 ( m2) Vaø h'd = 0.128 * = 0.88 Ta tính ñöôïc hd = 50.015 + 14.6 + 5.77 + 0.88 + 74.955 = 147.10(mm) ** Chieàu cao hd duøng ñeå kieåm tra maâm : Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän thaùp khoâng bò ngaäp luït khi hoaït ñoäng, ta coù : hd = 147.10 < 0.5 H = 150 Chaát loûng chaûy vaøo oáng chaûy chuyeàn tc : dtw = 0.8* Khoaûng caùch rôi töï do trong oáng chaûy chuyeàn : ho = H + hw - hd = 300 +50.015 -147.1 = 202.91 mm how = 14.60(mm) Suy ra dtw = 0.8* (mm) - Ñaïi löôïng naøy ñeå kieåm tra chaát loûng chaûy vaøo thaùp coù ñeàu khoâng vaø chaát loûng khoâng va ñaäp vaøo thaønh : tyû soá 43.54/64 = 0.68 ( 0.6 Ñoä giaûm aùp toång coäng cuûa pha hôi giöõa thaùp : Ht = Nt * ht = 13*74.955*10-3 =0.9744 mchaát loûng Vaäy oång trôû löïc toaøn thaùp : (P = (*g*Ht = 854.01 * 9.81*0.9744 = 8163.49 N/m2 = 0.102 at Tính chi tieát oáng daãn Ñöôøng kính oáng daãn hôi vaøo thieát bò ngöng tuï : d = Qy : löu löôïng hôi ñi ra khoûi ñænh thaùp ( m3/s) Qy = = = 0.470 ( m3/s) v : vaän toác hôi ñi qua oáng, choïn v = 30 ( m/s ) ( d1 = = 0.141 ( m ) = 141 ( mm ) Choïn d1 = 150 ( mm ) Theo soå tay taäp hai – Baûng XIII-32 trang 434 , choïn l1 = 130 ( mm ) ( chieàu daøi ñoaïn noái oáng ) OÁng daãn doøng chaûy hoaøn löu : d = Löôïng hoaøn löu G = GD * R = 1500 * 0.92 = 1380 ( Kg/h) Q = = = 4.869 * 10-4 ( m3 /h ) ((x : khoái löôïng rieâng pha loûng trong ñoaïn caát = (’x = 787.28 Kg/m3 ) Choïn v = 0.6 ( m/s ) ( d2 = = 0.035 ( m ) = 35 ( mm ) Choïn d2 = 40 Theo soå tay taäp hai – Baûng XIII-32 trang 434 , choïn l2 = 100 ( mm ) OÁng daãn doøng nhaäp lieäu : d = Q = = tF = 68.5OC ( baûng I.2 – Soå tay taäp moät ) ( (acetone = 734.52 ( Kg/m3) (nöôùc = 978.32 ( Kg/m3) ( (F = 0.117 * 734.52 + ( 1 – 0.117 ) * 978.32 = 949.80 ( Kg/m3) ( Q = 1.505 * 10-3 ( m3/s ) Choïn v = 0.5 ( m/s ) ( d3 = = 0.062 ( m ) = 62 ( mm ) Choïn d3 = 80 ( mm ) l3 = 110 ( mm ) OÁng daãn doøng saûn phaåm ñaùy : d = Q = = tW = 96 OC ( baûng I.2 – Soå tay taäp moät ) ( (acetone = 698.2 ( Kg/m3) (nöôùc = 960.8 ( Kg/m3) ( (W = 0.006*698.2 + (1 – 0.006 ) * 960.8 = 959.22 ( Kg/m3) ( Q = 1.056 * 10-3 ( m3/s ) Choïn v = 1.0 ( m/s ) ( d4 = = 0.0366 ( m ) = 36.6 ( mm ) Choïn d3 = 40 ( mm ) l3 = 100 ( mm ) OÁng daãn töø noài ñun qua thaùp : d = Q = = = 1.039 ( m3/s ) Choïn v = 35 ( m/s ) ( d5 = = 0.194 ( m ) = 194 ( mm ) Choïn d5 = 200 ( mm ) l5 = 130 ( mm ) Tính trôû löïc thaùp Trôû löïc thaùp choùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : (P = Ntt * (Pñ ( N/m2) Ntt : soá maâm thöïc cuûa thaùp (Pñ : toång trôû löïc qua moät maâm ÔÛ phaàn chöng vaø phaàn caát, trôû löïc qua caùc ñóa khoâng ñoàng ñeàu . Do ñoù ñeå chính xaùc , trôû löïc seõ ñöôïc tính rieâng cho töøng phaàn . Toång trôû löïc phaàn caát : Toång trôû löïc qua moät dóa : (Pñ = (Pk + (Ps +(Pt Trôû löïc ñóa khoâ (Pk : (Pk = ( * (y* (20 ( N/m2) ( : heä soá trôû löïc ñó a khoâ, ( = 4.5 : 5 , choïn ( = 5 (y = (’y = 1.701 ( Kg/m3) (o : vaän toác hôi qua raõnh choùp ( m/s ) (o = V’y : löu löôïng pha hôi trung bình ñi trong phaàn caát V’y = 1407.83 (m3/h) = 0.3911 (m3/s) ( (O = = 7.492 (m/s) ( (Pk = 5*1.701* 7.4922 /2 = 238.67 ( N/m2) Trôû löïc do söùc caêng beà maët : (Ps = ( : söùc caêng beà maët trung bình cuûa hoãn hôïp ÔÛ t’x = 60.25 OC ( (acetone = 18.6*10-3 (N/m) (nöôùc = 66.2*10-3 (N/m) ( Tra baûng I-242 Soå tay taäp moät ) = + ( (hh = 14.52*10-3 (N/m) dtd : ñöôøng kính töông ñöông cuûa khe raõnh : dtd = = fx : dieän tích tieát dieän töï do cuûa raõnh H : chu vi raõnh dtd = 4.2.20 / 2(2+20) = 3.64 ( mm ) = 3.64*10-3 (m) ( (Ps = 4.( / dtd = 4*14.52 10-3 / ( 3.6410-3 ) = 15.972 ( N/m2) Trôû löïc cuûa lôùp chaát loûng treân ñóa ( Trôû löïc thuûy tónh (Pt ) (Pt = (b.g.( hb – hr /2) (N/m2) (b : khoái löôïng rieâng cuûa boït, thöôøng (b = ( 0.4 ( 0.6 ). (x Choïn (b = 0.5*(x = 0.5*787.28 ( Kg/m3) = 393.64 ( Kg/m3) hr : chieàu cao cuûa khe choùp (m), hr = b = 20 (mm) = 0.02 (m) hb : chieàu cao lôùp boït treân ñóa (m) hb = hc : chieàu cao ñoaïn oáng chaûy chuyeàn nhoâ leân treân ñóa hc = 50.015 (mm) = 0.05 (m) hx : chieàu cao lôùp chaát loûng ( khoâng laãn boït ) treân ñóa hx = S + 0.5*b = 0.0125 + 0.5* 0.02 = 0.0225 (m) = 22.5 (mm) F : phaàn dieän tích beà maët ñóa coù gaén choùp ( nghóa laø tröø hai phaàn dieän tích ñóa ñeå boá trí oáng chaûy chuyeàn ) Fo = F – 2*Sd = 0.92 * F = 0.4624 (m2) f : toång dieän tích caùc choùp treân ñóa f = 0.785* dch2 *n = 0.785 * (70/100)2*29 = 0.115 (m2) hch : chieàu cao cuûa choùp hch = hc + ( = 0.05 + 0.0157 = 0.0657 (m) ( hb = + = 0.0786 (m) = 78.6 (mm) ( (Pt = 393.64 * 9.81 * ( 0.0786 – 0.02/2 ) = 275.14 (N/m2) Toång trôû löïc qua moät ñóa : (Pñ = (Pk + (Ps +(Pt = 238.67 + 15.972 + 275.14 = 529.79 (N/m2) Toång trôû löïc phaàn caát: (Pcaát = Ntt.caát * (Pñ.caát = 10* 529.79 = 2 (N/m2) Toång trôû löïc phaàn chöng : Toång trôû löïc qua moät dóa : (Pñ = (Pk + (Ps +(Pt Trôû löïc ñóa khoâ (Pk : (Pk = ( * (”y* (20 ( N/m2) ( : heä soá trôû löïc ñó a khoâ, ( = 4.5 ( 5 , choïn ( = 5 (y = (”y = 0.974 ( Kg/m3) (o : vaän toác hôi qua raõnh choùp ( m/s ) (o = V”y : löu löôïng pha hôi trung bình ñi trong phaàn chöng : V”y =1417.83 (m3/h) = 0.3938 (m3/s) ( (O = = 7.545 (m/s) ( (Pk = 5* 0.974 * 7.5452 /2 = 138.61 ( N/m2) Trôû löïc do söùc caêng beà maët : (Ps = ( : söùc caêng beà maët trung bình cuûa hoãn hôïp ÔÛ t”x = 73.75 OC ( (acetone = 16.95*10-3 (N/m) (nöôùc = 63.72*10-3 (N/m) ( Tra baûng I-242 Soå tay taäp moät ) = + ( (hh = 13.39*10-3 (N/m) dtd : ñöôøng kính töông ñöông cuûa khe raõnh : dtd = = fx : dieän tích tieát dieän töï do cuûa raõnh H : chu vi raõnh dtd = 4.2.20 / 2(2+20) = 3.64 ( mm ) = 3.64*10-3 (m) ( (Ps = 4.( / dtd = 4*13.39* 10-3 / ( 3.6410-3 ) = 14.71 ( N/m2) Trôû löïc cuûa lôùp chaát loûng treân ñóa ( Trôû löïc thuûy tónh (Pt ) (Pt = (’b.g.( hb – hr /2) (N/m2) (’b : khoái löôïng rieâng cuûa boït, thöôøng (’b = ( 0.4 ( 0.6 ). (”x Choïn (’b = 0.5*(’x = 0.5* 920.73 ( Kg/m3) = 460.365 ( Kg/m3) hr : chieàu cao cuûa khe choùp (m), hr = b = 20 (mm) = 0.02 (m) hb : chieàu cao lôùp boït treân ñóa (m) hb = ( : chieàu cao cuûa chaát loûng treân oáng chaûy chuyeàn = (h = 15.71 (mm) = 0.0157 (m) hc : chieàu cao ñoaïn oáng chaûy chuyeàn nhoâ leân treân ñóa hc = 50.015 (mm) = 0.05(m) hx : chieàu cao lôùp chaát loûng ( khoâng laãn boït ) treân ñóa hx = S + 0.5*b = 0.0125 + 0.5* 0.02 = 0.0225 (m) = 22.5 (mm) F : phaàn dieän tích beà maët ñóa coù gaén choùp ( nghóa laø tröø hai phaàn dieän tích ñóa ñeå boá trí oáng chaûy chuyeàn ) Fo = F – 2*Sd = 0.92 * F = 0.4624 (m2) (b = 393.64 (Kg/m3) f : toång dieän tích caùc choùp treân ñóa f = 0.785* dch2 *n = 0.785 * (70/100)2* 29 = 0.115 (m2) hch : chieàu cao cuûa choùp hch = hc + ( = 0.05 + 0.0157 = 0.0657 (m) ( hb = + = 0.08125 (m) = 81.25 (mm) ( (Pt = 460.365 * 9.81 * ( 0.08125 – 0.02/2 ) = 321.78 (N/m2) Toång trôû löïc qua moät ñóa : (Pñ = (Pk + (Ps +(Pt = 138.61 + 8.03 + 321.78 = 4576.11 (N/m2) Toång trôû löïc phaàn chöng : (Pchöng = Ntt.chöng * (Pñ.chöng = 3*457.11 = 1425.32 (N/m2) Toång trôû löïc cuûa thaùp (P : (P = (Pcaát + (Pchöng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMam chop.DOC