Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩn tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

PHẦN MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập kinh tế, nhiều doanh nghiệp thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp thất bại. Vậy chìa khóa nào để mở được cánh cửa thành công? Câu hỏi được đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp. Một trong các giải pháp quan trọng mà các doanh nghiệp lựa chọn là nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá bán. Các doanh nghiệp sản xuất cần có sự kiểm soát tốt chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung; cắt giảm các khoản chi phí bất hợp lý, từ đó góp phần hạ giá thành sản phẩm. Điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng chính sách giá với một mức giá cạnh tranh, đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận. Công tác quản lý chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm là công việc thiết yếu đối với các doanh nghiệp trong đó kế toán là một công cụ đắc lực. Trên cơ sở những dữ liệu chính xác do kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cung cấp, các nhà quản lý có thể phân tích tình hình biến động chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tìm hiểu nguyên nhân của những biến động đó để đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ vai trò quan trọng của hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài cho luận văn cuối khóa của mình: “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sứ Viglacera Thanh Trì”. Khi thực hiện đề tài này, em mong muốn tìm hiểu sâu thêm lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình hình thực tế vấn đề này tại Công ty sứ Viglacera Thanh Trì. Qua đó có thể đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm để công ty sử dụng tốt các tiềm năng về lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sản phẩm của Công ty sứ Viglacera Thanh Trì bao gồm nhiều loại: khuôn mẹ, khuôn mẫu và sản phẩm sứ vệ sinh. Tuy nhiên do hạn chế của luận văn và thời gian nghiên cứu nên đề tài chỉ đề cập đến tình hình thực tế công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành đối với sản phẩm sứ vệ sinh. Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sứ Viglacera Thanh Trì. Chương 3: Những biện pháp, phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sứ Viglacera Thanh Trì. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với thực tiễn kế toán của Công ty sứ Viglacera Thanh Trì cùng những kiến thức mới nhất về Luật kế toán, Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán, kết hợp với những kiến thức đã được học tại nhà trường. Vì thời gian có hạn, tầm nhận thức của bản thân còn mang nặng tính lý thuyết và cũng chưa nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn bài luận văn của em sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và các cô chú, anh chị phòng tài chính kế toán Công ty sứ Viglacera Thanh Trì để kiến thức của em về vấn đề trên ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩn tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n hành dánh giá s n ph m d dang cu i k . S n ph m d dang là s n ph m, công vi c còn dang trong quá trình s n xu t, gia công ch bi n trên các giai do n c a quy trình công ngh ho c dã hoàn thành m t vài quy trình ch bi n nhung v n còn ph i gia công ch bi n m i tr thành s n ph m hoàn thành. Ðánh giá s n ph m d dang cu i k là tính toán, xác d nh ph n chi phí s n xu t mà s n ph m d dang cu i k c n ph i gánh ch u. Tu theo d c di m t ch c s n xu t, quy trình công ngh và tính ch t c a s n ph m mà doanh nghi p có th áp d ng m t trong các phuong pháp dánh giá s n ph m d dang sau: 1.3.3.1. Phuong pháp dánh giá s n ph m d cu i k theo chi phí s n xu t d nh m c: Theo phuong pháp này, k toán can c vào kh i lu ng d dang cu i k , m c d hoàn thành c a s n ph m d dang t ng công do n s n xu t và d nh m c t ng kho n m c chi phí t ng công do n tuong ng cho t ng don v s n ph m d tính ra chi phí d nh m c cho s n ph m d dang t ng công do n, sau dó t ng h p các công do n d xác d nh cho t ng lo i s n ph m thu c giai do n dó. DnCK = qiCK x mc x Ðmi Trong dó: DnCK: giá tr s n ph m d dang cu i k giai do n n qiCK: kh i lu ng s n ph m d cu i k c a công do n i mc: m c d hoàn thành cu i k Ðmi: d nh m c chi phí don v t i công do n i i = k,1 (k là s công do n trong giai do n n) Phuong pháp dánh giá s n ph m theo chi phí s n xu t d nh m c phù h p khi doanh nghi p dã xây d ng du c h th ng d nh m c và d toán chi phí cho t ng lo i s n ph m. 1.3.3.2. Phuong pháp dánh giá s n ph m d dang cu i k theo chi phí s n xu t th c t : 1.3.3.2.1. Ðánh giá s n ph m d dang cu i k theo chi phí nguyên v t li u chính tr c ti p ho c chi phí nguyên v t li u tr c ti p (bình quân) Theo phuong pháp này, giá tr s n ph m d dang ch tính ph n chi phí nguyên v t li u chính tr c ti p ho c chi phí nguyên v t li u tr c ti p, còn các kho n chi phí khác tính c cho s n ph m hoàn thành. Ddk + Ctkv Dck = Qht + qck x qck Trong dó: Dck: giá tr s n ph m d dang cu i k Ddk: giá tr s n ph m d dang d u k Ctkv: chi phí trong k c a kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p ho c nguyên v t li u chính tr c ti p Qht: kh i lu ng s n ph m hoàn thành t i giai do n dánh giá qck: kh i lu ng s n ph m d cu i k N u quy trình công ngh ch bi n liên t c có n giai do n có th khái quát tính chi phí s n xu t d dang t ng giai do n công ngh theo công th c sau: + Chi phí s n xu t d dang giai do n 1: nhu trên + Chi phí s n xu t d dang giai do n 2 d n giai do n n: Ddki + ZNTPi-1 Dcki = Qhti + qcki X qcki (ZNTPi-1: giá thành n a thành ph m giai do n i-1 chuy n sang) Phuong pháp dánh giá s n ph m d theo chi phí nguyên v t li u chính tr c ti p ho c chi phí nguyên v t li u tr c ti p có uu di m don gi n, d tính nhung nhu c di m là d chính xác không cao. Phuong pháp này du c áp d ng d i v i nh ng doanh nghi p có chi phí nguyên v t li u chi m t tr ng l n trong t ng chi phí s n xu t, nguyên v t li u chính (ho c nguyên v t li u tr c ti p) b vào s n xu t toàn b m t l n ngay t d u quy trình công ngh s n xu t. 1.3.3.2.2. Phuong pháp dánh giá s n ph m d dang cu i k theo kh i lu ng s n ph m hoàn thành tuong duong. Kh i lu ng tuong duong trong k là kh i lu ng s n ph m dã du c quy d i tuong duong v i s n ph m hoàn thành, dây là kh i lu ng mà chi phí s n xu t trong k ph i d u tu cho nó. N i dung: can c vào kh i lu ng s n ph m d dang và m c d ch bi n c a chúng d tính d i kh i lu ng s n ph m d dang ra kh i lu ng s n ph m hoàn thành tuong duong. Sau dó tính toán xác d nh cho t t c các kho n m c chi phí cho kh i lu ng s n ph m tuong duong (t c s n ph m d dang cu i k ). Tùy theo yêu c u qu n lý, ki m soát chi phí, doanh nghi p có th xác d nh kh i lu ng tuong duong theo phuong pháp nh p tru c xu t tru c ho c phuong pháp bình quân gia quy n, tuong ng v i nó s là hai phuong pháp dánh giá s n ph m d cu i k . * Phuong pháp bình quân gia quy n: Theo phuong pháp này, kh i lu ng tuong duong liên quan t i chi phí s n xu t phát sinh trong k (kh i lu ng tuong duong mà chi phí s n xu t ph i d u tu trong k ) g m: - Kh i lu ng s n ph m hoàn thành trong k (Qht) - Kh i lu ng tuong duong c a s n ph m d dang cu i k (qck x mc) Giá tr s n ph m d dang cu i k du c xác d nh theo công th c sau: Ddk + Ctk Dck = Qht + qck x mc x (qck x mc) M c d ch bi n hoàn thành c a s n ph m d dang (mc) du c xác d nh theo d c di m c a t ng kho n m c chi phí. Ð i v i chi phí b vào m t l n t d u quy trình s n xu t (thu ng là chi phí nguyên v t li u tr c ti p, ho c chi phí n a thành ph m bu c tru c chuy n sang) thì m c d ch bi n hoàn thành c a s n ph m d dang là 100%. N u quy trình công ngh ch biên liên t c n giai do n, dánh giá s n ph m d dang cu i k theo s n ph m hoàn thành tuong duong theo phuong pháp bình quân t giai do n 2 (có s n ph m h ng không s a ch a du c) theo công th c sau: Dcki = (1) + (2) Ddki (CP thu c gd i-1) + ZNTPi-1 (1) = Qhti + qcki + qh ng không s a ch a i x qcki Ddki (CP thu c gd i) + Ctk (2) = Qhti + qcki x mc + qh ng không s a ch a i x mh x qcki x mc Phuong pháp này du c áp d ng d i v i doanh nghi p có chi phí nguyên v t li u tr c ti p chi m t tr ng không l n trong t ng chi phí s n xu t, kh i lu ng s n ph m d dang không l n và không n d nh trong các k , ph i dánh giá du c m c d hoàn thành c a s n ph m d dang. * Phuong pháp FIFO: Theo phuong pháp này, kh i lu ng tuong duong liên quan t i chi phí s n xu t phát sinh trong k g m: - Kh i lu ng b t d u dua vào s n xu t và hoàn thành trong k , v i kh i lu ng này ph i b ra 100% chi phí trong k (Qbht = Qht – Qdk) - Kh i lu ng tuong duong c a s n ph m d dang cu i k là kh i lu ng s n ph m d dang cu i k dã quy d i theo m c d ch bi n hoàn thành (qck x mc) - Kh i lu ng tuong duong c a s n ph m d dang d u k là kh i lu ng quy d i c n ph i ti p t c d u tu chi phí d hoàn thành kh i lu ng d dang dó trong k này (qdk x (1- md)) Giá tr s n ph m d dang cu i k du c xác d nh theo công th c sau: Ctk Dck = Qbht + qdk x (1 - md) + qck x mc x (qck x mc) Ði u ki n áp d ng phuong pháp này tuong t nhu phuong pháp bình quân và: + Gi thi t kh i lu ng s n ph m s n xu t tru c s hoàn thành tru c, do dó, s n ph m d dang cu i k du c tính theo chi phí c a l n s n xu t cu i cùng (quy trình nu c ch y). + Ph i theo dõi du c kh i lu ng tuong duong và don giá chi phí c a t ng l n s n xu t. Qua s phân tích trên, có th th y phuong pháp dánh giá s n ph m d dang cu i k theo kh i lu ng hoàn thành tuong duong tính toán chính xác hon phuong pháp theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p vì tính cho t t c các kho n m c, tuy nhiên tính toán ph c t p, nhi u bu c tính toán. 1.3.4. Các phuong pháp tính giá thành 1.3.4.1. Phuong pháp tính giá thành theo công vi c Phuong pháp tính giá thành theo công vi c du c áp d ng d i v i nh ng doanh nghi p s n xu t s n ph m don chi c, ho c s n xu t hàng lo t v i kh i lu ng nh theo don d t hàng. Theo phuong pháp này, m i don d t hàng khi m i dua vào s n xu t, k toán ph i m riêng cho don d t hàng dó m t b ng tính giá thành theo công vi c d ph n ánh chi phí s n xu t c a t ng don d t hàng t khi b t d u cho d n khi hoàn thành don d t hàng. Khi don d t hàng chua hoàn thành thì s c ng chi phí theo t ng don d t hàng trên b ng tính giá thành chính là chi phí s n xu t d dang c a don d t hàng dó. Khi don d t hàng hoàn thành s c ng chi phí trên b ng tính giá thành c a t ng don d t hàng chính là t ng giá thành c a don d t hàng dó. 1.3.4.2. Phuong pháp tính giá thành theo quá trình s n xu t Phuong pháp tính giá thành theo quá trình s n xu t du c áp d ng d i v i nh ng doanh nghi p s n xu t hàng lo t v i kh i lu ng l n, m t hàng s n xu t n d nh, quy trình công ngh s n xu t s n ph m có th là quy trình công ngh gi n don ho c quy trình công ngh ph c t p (quy trình ph c t p ki u ch bi n liên t c, ho c ch bi n song song), ho c quy trình s n xu t, ch t o h n h p. 1.3.4.2.1. Phuong pháp tính giá thành gi n don. Phuong pháp này v n d ng thích h p d i v i các doanh nghi p có quy trình công ngh s n xu t gi n don, nguyên v t li u chính b vào quy trình s n xu t d n khi t o ra s n ph m là m t quy trình khép kín, k t thúc quy trình s n xu t t o ra m t lo i s n ph m, không có ho c ít có s n ph m d dang, chu k ng n, xen k , liên t c. Ð i tu ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b quy trình công ngh s n xu t s n ph m. Ð i tu ng tính giá thành là kh i lu ng s n ph m hoàn thành c a quy trình s n xu t dó, và: Z = Ddk + C - Dck Z z = Qht Trong dó: Z, z là t ng giá thành và giá thành don v s n ph m. 1.3.4.2.2. Phuong pháp tính giá thành theo h s : Phuong pháp tính giá thành theo h s v n d ng trong tru ng h p quy trình s n xu t s d ng cùng m t lo i nguyên v t li u chính, k t thúc t o ra nhi u lo i s n ph m khác nhau, còn g i là quy trình s n xu t liên s n ph m. Ð i tu ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b quy trình công ngh s n xu t s n ph m. Ð i tu ng tính giá thành là t ng lo i s n ph m hoàn thành. Trình t tính giá thành du c th c hi n nhu sau: Gi s m t quy trình s n xu t liên s n ph m A,B,C, s n lu ng s n ph m hoàn thành tuong ng là QA, QB, Qc và h s giá thành tuong ng: HA, HB, Hc. Bu c1: Quy d i t ng s n ph m hoàn thành ra t ng s n ph m chu n. QH = QAHA + QBHB+QCHC Bu c 2: Tính t ng giá thành s n xu t liên s n ph m hoàn thành. Bu c 3: Tính giá thành t ng lo i s n ph m: Ddk + Ctk - Dck ZA = QH x QAHA QAHA ZA = Ddk + Ctk - Dck x QH 1.3.4.2.3. Phuong pháp tính giá thành theo t l Phuong pháp tính giá thành theo t l du c v n d ng trong tru ng h p quy trình s n xu t s d ng cùng m t lo i nguyên v t li u chính, k t thúc quy trình công ngh t o ra nhóm s n ph m cùng lo i khác nhau v quy cách kích thu c. Ð i tu ng t p h p chi phí s n xu t là toàn b quy trình công ngh c a t ng nhóm s n ph m. Ð i tu ng tính giá thành là t ng s n ph m có quy cách khác nhau trong nhóm s n ph m cùng lo i hoàn thành. Gi s quy trình s n xu t nhóm s n ph m cùng lo i: A1, A2,….An. Trình t tính giá thành du c th c hi n: + Bu c 1: T p h p chi phí s n xu t toàn quy trình s n xu t, tính giá thành c a c nhóm s n ph m dã hoàn thành: Znhóm = Ddk + Ctk - Dck + Bu c 2: Xác d nh tiêu chu n d tính t l phân b giá thành. Tiêu chu n dó có th là giá thành d nh m c ho c giá thành k hoach xác d nh theo s n lu ng th c t . TAi = Q1Ai x zdi TAi = Q1Ai x zkh Trong dó: TAi : tiêu chu n phân b cho quy cách s n ph m i Q1Ai : s n lu ng th c t quy cách s n ph m i zdi : giá thành d nh m c m t s n ph m quy cách s n ph m i zkh : giá thành k ho ch m t s n ph m quy cách s n ph m i + Bu c 3 : Xác d nh t l phân b giá thành (t%) %100% 1 n i Ai cktkdk T DCDt + Bu c 4 : Xác d nh giá thành t ng quy cách trong nhóm s n ph m ZAi = t% x TAi 1.3.4.2.4. Phuong pháp tính giá thành lo i tr chi phí s n xu t s n ph m ph . Phuong pháp này v n d ng trong các doanh nghi p có quy trình s n xu t s d ng cùng m t lo i chi phí nguyên v t li u chính, k t qu ngoài s n ph m chính còn thu du c s n ph m ph . Ð i tu ng t p h p chi phí s n xu t : toàn b quy trình công ngh s n xu t s n ph m chính và có thu h i s n ph m ph . Ð i tu ng tính giá thành là s n ph m chính. Ð tính giá thành s n ph m chính ph i lo i tr chi phí s n xu t s n ph m ph : Zc = Ddk + Ctk - Dck - Cp Trong dó Cp là chi phí s n xu t s n ph m ph , du c xác d nh theo chi phí u c tính ho c xác d nh d a trên giá có th bán du c sau khi tr l i nhu n d nh m c. 1.3.4.2.5. Phuong pháp tính giá thành phân bu c: Phuong pháp tính giá thành phân bu c áp d ng cho doanh nghi p có quy trình công ngh s n xu t ph c t p, ch bi n ki u liên t c. T khi dua nguyên v t li u chính cho d n khi t o ra thành ph m ph i tr i qua nhi u giai do n công ngh liên t c theo m t trình t nh t d nh, có th gián do n du c v m t k thu t. K t thúc m i giai do n công ngh t o ra n a thành ph m chuy n sang giai do n sau d ti p t c s n xu t. Chu k s n xu t ng n, xen k , liên t c, s n ph m làm d nhi u. Ð i tu ng t p h p chi phí s n xu t là các giai do n công ngh s n xu t s n ph m (phân xu ng, d i s n xu t). Ð i tu ng tính giá thành là thành ph m giai do n cu i cùng, ho c là n a thành ph m t ng giai do n và thành ph m giai do n cu i cùng. Do có s khác nhau v d i tu ng tính giá thành nên phuong pháp tính giá thành phân bu c du c chia thành hai phuong pháp: + Phuong pháp phân bu c có tính giá thành n a thành ph m + Phuong pháp phân bu c không tính giá thành n a thành ph m. * Phuong pháp tính giá thành phân bu c có tính giá thành n a thành ph m. Phuong pháp này thích h p trong tru ng h p n a thành ph m v a ti p t c ch bi n, v a bán ra ngoài. N i dung phuong pháp: Can c vào chi phí s n xu t dã t p h p theo t ng giai do n s n xu t, l n lu t tính t ng giá thành và giá thành don v n a thành ph m c a giai do n s n xu t tru c và k t chuy n sang giai do n sau m t cách tu n t d tính ti p t ng giá thành và giá thành don v n a thành ph m c a giai do n sau, c th ti p t c cho d n khi tính du c t ng giá thành và giá thành don v c a thành ph m giai do n cu i cùng . So d k t chuy n tu n t d tính giá thành Giai do n 1 Giai do n 2 Giai do n n Chi phí nguyên v t li u chính (b vào 1 l n) Giá thành n a thành ph m gd 1 chuy n sang Giá thành n a thành ph m gd n-1 chuy n sang Các chi phí s n xu t khác c a giai do n 2 Các chi phí s n xu t khác c a giai do n n Giá thành n a thành ph m giai do n 2 Giá thành thành ph m + + + Các chi phí s n xu t khác c a giai do n 1 Giá thành n a thành ph m giai do n 1 Trình t tính giá thành: - Can c vào chi phí s n xu t dã t p h p du c c a giai do n 1 d tính giá thành và giá thành don v c a n a thành ph m giai do n 1: Z NTP1 = C1+ Ddk1- Dck1 z1 = ZNTP1/ Q1 - Can c vào giá thành th c t c a n a thành ph m giai do n 1 chuy n sang và chi phí s n xu t khác dã t p h p du c giai do n 2 d tính ti p t ng giá thành và giá thành don v c a n a thành ph m giai do n 2 ZNTP2 = ZNTP1 + C2 + Ddk2 – Dck2 z2 = ZNTP2 / Q2 - C ti n hành tu n t nhu v y cho d n giai do n công ngh cu i cùng (gd n). Can c vào giá thành th c t c a n a thành ph m giai do n (n-1) và các chi phi s n xu t khác giai do n n d tính t ng giá thành và giá thành don v c a thành ph m trong k theo công th c: ZTp = ZNTP (n-1) + Cn + Ddkn – Dckn ztp = Ztp / Qtp Chi phí giai do n tru c k t chuy n m t cách tu n t sang giai do n sau có th k t chuy n tu n t t ng kho n m c chi phí ho c k t chuy n tu n t t ng h p. Ð qu n lý, phân tích chi phí, ngu i ta thu ng th c hi n k t chuy n tu n t t ng kho n m c chi phí. Vì v y phuong pháp tính giá thành phân bu c có tính giá thành n a thành ph m còn du c g i là phuong pháp k t chuy n tu n t chi phí. * Phuong pháp tính giá thành phân bu c không tính giá thành n a thành ph m. N i dung phuong pháp: Can c vào chi phí s n xu t t ng h p t ng giai do n, xác d nh chi phí s n xu t t ng giai do n n m trong giá thành thành ph m cu i cùng theo t ng kho n m c chi phí, sau dó t ng c ng song song t ng kho n m c chi phí s n xu t c a t ng giai do n n m trong giá thành thành ph m s du c giá thành c a thành ph m. Phuong pháp này còn du c g i là phuong pháp k t chuy n chi phí song song. So d k t chuy n chi phí song song d tính giá thành Trình t tính toán: + Bu c 1: Xác d nh chi phí s n xu t c a t ng giai do n n m trong giá thành thành ph m. Ddki + Ci Citp = Qi x Qitp Trong dó: Citp: chi phí giai do n công ngh i tính trong giá thành thành ph m D dki: chi phí d dang d u k c a giai do n công ngh i Ci: chi phí phát sinh trong k c a giai do n công ngh i Qi: kh i lu ng s n ph m mà giai do n i d u tu chi phí Qitp: kh i lu ng thành ph m dã quy d i v n a thành ph m giai do n i: Qitp = Qtp x Hi + Bu c 2: k t chuy n song song t ng kho n m c c a các giai do n d t ng h p chi phí và tính giá thành c a thành ph m. n i iTPTP CZ 1 Ztp ztp = Qtp Giai do n 1 Giai do n n Giai do n 2 CPSX c a giai do n 1 theo kho n m c CPSX c a giai do n 1 trong thành ph m CPSX c a giai do n 2 theo kho n m c CPSX c a giai do n 2 trong thành ph m CPSX c a giai do n n theo kho n m c CPSX c a giai do n n trong thành ph m Giá thành và giá thành don v c a thành ph m (theo kho n m c) Phuong pháp này có uu di m là tính toán giá thành thành ph m du c nhanh chóng k p th i. Tuy nhiên vì không tính giá thành n a thành ph m nên không có tác d ng xác d nh hi u qu s n xu t t ng giai do n, không h ch toán chính xác n a thành ph m và s n ph m d dang t ng giai do n. 1.4. Ð c di m t ch c k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong di u ki n k toán trên máy. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong di u ki n k toán trên máy có nh ng d c di m n i b t sau: - Vi c t p h p các chi phí s n xu t hoàn toàn do máy t t ng h p d li u, t các ph n hành k toán có liên quan và t chuong trình có th t p h p tính toán, phân b chi phí s n xu t trong k theo t ng kho n m c chi phí. - Sau khi k toán nh p d li u v s lu ng thành ph m, giá tr s n ph m d dang cu i k , chuong trình có th xác d nh chi phí phát sinh trong k tính cho thành ph m hoàn thành. Ð i v i các ph n m m k toán nói chung, d ph c v cho vi c qu n lý chi phí s n xu t, t p h p chi phí cho vi c tính giá thành thì ngay khâu nh p d li u ngu i dùng c n chú ý: Các chi phí phát sinh ph i ch ra kho n m c chi phí d t p h p chi phí chi ti t theo kho n m c, bao g m ba kho n m c chính: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. * Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Ð i v i kho n m c chi phí này có th t p h p tr c ti p cho t ng d i tu ng ch u chi phí, vì v y, khi phát sinh chi phí ph i ch ra d i tu ng chi phí. K toán chi phí nguyên v t li u thu ng ph i s d ng d n ch ng t xu t v t li u. Khi nh p phi u xu t kho, ngu i s d ng thu ng ch nh p s lu ng xu t, còn tr giá xu t là do máy t d ng tính theo công th c doanh nghi p dã d t bi n h th ng c a chuong trình. V i kho n chi phí nguyên v t li u tr c ti p yêu c u k t xu t thông tin trên các s sách, báo cáo nhu sau: + B ng phân b v t li u công c d ng c + S chi ti t và s cái TK 621 + S nh t ký, ch ng t ghi s …. * Chi phí nhân công tr c ti p: Tùy thu c vào phuong th c tính luong c a doanh nghi p mà kho n chi phí này có th t p h p tr c ti p cho t ng d i tu ng, n u không th c hi n du c thì ph i ti n hành phân b . V i các ph n m m cho phép ngu i dùng t t o ra b ng tính luong theo ý mu n và th c hi n vi c tính luong, d nh kho n cho các bút toán ph n ánh chi phí nhân công m t cách t d ng thì xây d ng phuong th c tính luong tùy thu c vào yêu c u c a doanh nghi p và ti n ích c a ph n m m. - Nh p d li u: Sau khi l p phuong th c tính luong thì ch c n nh p m t s m c nhu ngày công, gi công, luong co b n, l p t c máy s t d ng tính toán. - S sách, báo cáo: v i kho n chi phí nhân công yêu c u k t xu t thông tin trên các s sách, báo cáo nhu sau: + B ng tính luong và các kho n trích theo luong. + B ng phân b ti n luong + S chi ti t và s cái TK 622 + S nh t ký, ch ng t ghi s …. * K toán chi phí s n xu t chung Các kho n m c chi phí thu c v chi phí s n xu t chung có liên quan tr c ti p d n các phân h nghi p v khác trong chuong trình. Vì v y, vi c t p h p chi phí s n xu t chung liên quan d n các ph n hành k toán khác do chuong trình s t d ng liên k t và t p h p d li u t các phân h khác nhu ti n m t, ti n g i ngân hàng, v t tu, tài s n c d nh, ti n luong,… Khi t p h p du c chi phí s n xu t chung theo d a di m ho c các d i tu ng tính giá thành thì chuong trình cho phép k t chuy n tr c ti p ho c phân b gián ti p cho các d i tu ng ch u chi phí c th . V i các chi phí s n xu t chung liên quan d n nhi u s n ph m mà trong quá trình nh p li u chua ch ra tr c ti p cho d i tu ng chi phí thì c n ti n hành phân b cho các d i tu ng ch u chi phí tru c khi tính giá thành. Do dó, ph i xây d ng và cài d t tiêu th c phân b vào cu i tháng khi dã t p h p du c d y d chi phí phát sinh. Sau khi x lý nghi p v liên quan d n chi phí s n xu t chung, có th xem in báo cáo: - B ng phân b chi phí s n xu t chung - S chi ti t và s cái TK 627 - B ng kê t p h p chi phí s n xu t chung - S nh t ký chung, ch ng t ghi s … * T p h p chi phí s n xu t cu i k Các ph n m m có th thi t l p menu k t chuy n cu i k ho c thi t k m t ch ng t d ti n hành k t chuy n t tài kho n d u 6 sang TK 154. V i các ph n m m s d ng ch ng t d k t chuy n thì ngu i dùng ph i t tính toán và nh p d li u k t chuy n. V i ph n m m thi t k meu k t chuy n thì vi c k t chuy n và phân b chi phí r t thu n ti n và don gi n, chuong trình t t ng h p s li u d th c hi n dua vào các bút toán k t chuy n chi phí. Ngu i dùng ch ph i th c hi n ch n nhóm k t chuy n và phân b , các nhóm này dã có ch a tham s quy d nh vi c k t chuy n, phân b nhu d nh kho n k t chuy n, k t chuy n chi ti t theo danh m c nào, phân b cho danh m c nào, di u ki n l c d li u tru c khi ti n hành vi c k t chuy n, phân b … * Tính giá thành s n ph m V i các doanh nghi p có quy trình s n xu t có s n ph m làm d thì c n ph i xác d nh giá tr s n ph m làm d và lo i tr kh i s li u k t chuy n d tính giá thành s n ph m hoàn thành. Ph n m m không th t xác d nh du c kh i lu ng và m c d hoàn thành c a s n ph m d dang. Do v y k toán ph i xây d ng phuong pháp, tính toán xác d nh chi phí s n xu t tính cho s n ph m d cu i k d a trên s lu ng và m c d s n xu t hoàn thành. Sau dó nh p giá tr s n ph m d dang d chuong trình tính toán t ng chi phí s n xu t tính cho s n ph m hoàn thành, t dó tính giá thành thành ph m. Th c hi n tính giá thành v i ph n m m k toán nhu sau: - T p h p chi phí s n xu t phát sinh trong k : chuong trình t d ng t p h p, k t chuy n, phân b chi phí s n xu t cho các thành ph m s n xu t hoàn thành. - C p nh t s n ph m làm d d u k (có th máy d ng chuy n t cu i ký tru c). - Nh p s lu ng t ng th thành ph m (d i tu ng tính giá thành có th là các thành ph m do doanh nghi p s n xu t) hoàn thành trong k . - Nh p giá tr s n ph m d dang cu i k . - T ng h p s li u. - In báo cáo. Trong quá trình s n xu t luôn có thành ph m nh p kho, m c dù chua tính du c giá thành s n ph m và s thành ph m này có th du c xu t bán cho khách hàng. Vì v y, khi nh p kho thành ph m, k toán ch có th nh p v s lu ng . Sau khi tính du c giá thành s n ph m, ph n m m k toán s t d ng di n giá thành vào các bút toán ph n ánh giá v n thành ph m xu t bán. Các doanh nghi p có quy trình s n xu t ph c t p ki u liên t c, n a thành ph m c a bu c này là d i tu ng ch bi n c a bu c sau thì vi c th c hi n tính giá thành s n ph m ph i th c hi n t ng bu c theo trình t tính xong giá thành c a n a thành ph m giai do n s n xu t tru c m i k t chuy n, phân b cho n a thành ph m giai do n s n xu t sau. Phuong pháp tính giá thành, phuong pháp dánh giá s n ph m làm d du c doanh nghi p l a ch n d a vào d c di m quy trình s n xu t và yêu c u qu n lý d d t ra yêu c u v i b ph n l p trình. Ph n hành k toán chi phí s n xu t và giá thành khi k t thúc, có th ki m tra b ng các báo cáo sau: - B ng kê chi ti t theo kho n m c chi phí - Báo cáo chi phí s n xu t phân xu ng - T ng h p chi phí theo kho n m c và tài kho n - B ng tính giá thành don v theo kho n m c - B ng tính giá thành các s n ph m theo kho n m c Tóm l i, trong di u ki n t ch c k toán trên máy vi tính, k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành du c th c hi n theo quy trình x lý thông tin k toán trong ph n m m nhu sau: Quy trình x lý thông tin k toán t p h p chi phí và tính giá thành trong k toán máy K toán VLSPHH Nh p d li u chi phí NVLTT Nh p d li u chi phí NCTT K toán ti n luong K toán ti n và TSCÐ Nh p d li u d u vào v chi phí s n xu t (qua các phân h nghi p v ) Thông tin d u ra v chi phí s n xu t X lý t d ng K t chuy n (chi ti t theo tiêu th c l a ch n) Phân b (theo các tiêu th c phù h p) S chi ti t, s cái TK lo i 6, TK154, TK155, s NK, CTGS Báo cáo chi phí s n xu t Báo cáo giá thành Nh p chi phí s n xu t tính cho s n ph m d cu i k T p nghi p v d li u t ng h p v chi phí s n xu t Nh p d li u chi phí s n xu t chung Báo cáo tài chính K toán th c hi n CHUONG 2: TH C T CÔNG TÁC K TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY S VIGLACERA THANH TRÌ 2.1. Ð c di m chung c a Công ty s Viglacera Thanh Trì * Tên doanh nghi p Công ty s Viglacera Thanh Trì tr c thu c T ng công ty thu tinh và g m xây d ng. Tên ti ng Anh: Viglacera Thanh Tri Sanitary Ware Company * Ð a ch : Tr s chính: Phu ng Thanh Trì - Qu n Hoàng Mai – TP. Hà N i Các chi nhánh: Mi n trung: 81 Hàm Nghi, Vinh Trung, H i Châu, Ðà N ng Mi n nam: S44, Bàu Cát – P14- Q. Tân Bình – TP HCM * Ngành ngh kinh doanh: S n xu t, kinh doanh s v sinh cao c p mang nhãn hi u: Viglacera và Monaco. * Website: www.suthanhtri.com 2.1.1. L ch s hình thành và quá trình phát tri n c a Công ty s Viglacera Thanh Trì. 2.1.1.1. Giai do n t 1961 d n 1985 Ti n thân c a Công ty s Viglacera Thanh Trì là Xí nghi p g ch Thanh Trì duoc thành l p theo quy t d nh 326 ngày 22/3/1961 c a B tru ng B ki n trúc (nay là B xây d ng). Xí nghi p g ch Thanh Trì có nhi m v s n xu t các lo i g ch lá nem, g ch ch u l a c p th p, g ch lát v a hè, ng máng thoát nu c v i s n lu ng nh (kho ng vài tram ngàn viên m i nam). Nam 1980, Xí nghi p g ch Thanh Trì du c d i tên thành Nhà máy sành s xây d ng Thanh Trì. Nhà máy lúc dó có kho ng 250 công nhân, nhi m v chính là s n xu t các lo i g ch ch u axít, g ch men s , ng sành, và s v sinh. Tuy nhiên, do s n xu t dàn tr i nhi u m t hàng, công ngh ch p vá, cho nên h u h t các s n ph m c a giai do n này d u có ph m c p th p, ch t lu ng kém và m u mã don di u. 2.1.1.2. Giai do n t nam 1986 d n nam 1991. Sau d i h i toàn qu c l n th VI c a Ð ng C ng S n Vi t Nam, d t nu c ta b t d u chuy n d i t n n kinh t k ho ch hoá t p trung, quan liêu, bao c p sang n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n v n hành theo co ch th tru ng có s qu n lý c a nhà nu c theo d nh hu ng xã h i ch nghia. Ð ng tru c s thay d i l n lao c a d t nu c nhung cung cách làm an cung nhu s di u hành qu n lý c a Nhà máy sành s xây d ng Thanh Trì trong th i gian này v n không có s thay d i dáng k . Do v y, s n ph m Nhà máy làm ra không th c nh tranh v i s n ph m cùng lo i s n xu t t i các don v có s nhanh nh y v i co ch th tru ng trong nu c và v i s n ph m c a nu c ngoài. S n ph m làm ra b d ng, s n xu t c a nhà máy b dình tr , hon m t n a s công nhân không có vi c làm. Nhà máy d ng tru c b v c c a s phá s n. 2.1.1.3. Giai do n t nam 1992 d n nay. Nam 1992, sau khi xem xét và nh n th y nhu c u ngày càng tang v s v sinh và xu t phát t quan di m: “Công ngh quy t d nh ch t lu ng”, ban lãnh d o Công ty du i s ch d o c a B Xây D ng và Liên hi p các xí nghi p thu tinh và G m xây d ng (nay là T ng Công ty Thu tinh và G m xây d ng) dã quy t d nh cho nhà máy ng ng s n xu t d t p trung vào công ngh m i, d i m i thi t b và di u ki n làm vi c. Sau 11 tháng ng ng s n xu t, d n tháng 11/1992 nhà máy dã b t d u s n xu t và dã thu du c m t s k t qu ban d u. Ch trong vòng 56 ngày, nhà máy dã s n xu t du c 20.400 s n ph m (g p 3-4 l n s n lu ng c a c nam 1990 và 1991) v i ch t lu ng hon h n các nam tru c, m u mã s n ph m du c c i ti n. Nam 1993, nhà máy S Thanh Trì du c chuy n d i thành doanh nghi p nhà nu c theo quy t d nh thành l p DNNN s 076/BXD-TCLD ngày 24 tháng 3 nam 1993. Nam 1994, nhà máy d i tên thành Công ty s Thanh Trì theo quy t d nh s 484/BXD-TCLD ngày 30/7/1994 c a B Xây D ng và gi y ch ng nh n dang ký kinh doanh s 109762 ngày 21/08/1994 c a u ban k ho ch nhà nu c. Cung trong nam 1994, sau khi áp d ng thành công vi c s n xu t s theo tiêu chu n “Vitreuos China”, v i m c tiêu không ng ng nâng cao s n lu ng, ch t lu ng và m u mã, công ty dã ký h p d ng mua và ti n hành l p d t dây chuy n công ngh và thi t b hi n d i c a hãng Welko – Italy. Ngày 2/9/1995, dây chuy n s n xu t m i v i các thi t b hi n d i, d ng b dã chính th c di vào ho t d ng. Dây chuy n m i s n xu t ra các lo i s n ph m s v sinh cao c p d t tiêu chu n Châu Âu, công su t thi t k 100.000 s n ph m/nam. Nam 1996, trên co s các k t qu thu du c t vi c d u tu vào s n xu t s v sinh và can c vào d báo c a B xây d ng v s phát tri n c a ngành s n xu t v t li u xây d ng, T ng công ty thu tinh và g m xây d ng dã quy t d nh d u tu m t dây chuy n công ngh m i, hi n d i c a Italy, Anh, M v i công su t 400.000 s n ph m/nam. Tháng 10/2007, th c hi n ch truong c a nhà nu c, công ty b t d u ti n hành c ph n hóa. K t khi d i m i, bên c nh vi c d u tu vào công ngh m i d nâng cao s n lu ng, ch t lu ng và m u mã s n ph m, công ty còn th c hi n vi c d i m i c trong công tác t ch c cán b , công tác qu n lý và d c bi t là công tác tiêu th s n ph m. V i công tác qu n lý, t ch c cán b , công ty luôn xác d nh công tác phát tri n ngu n nhân l c, d u tu vào con ngu i là m t vi c quan tr ng ph i làm thu ng xuyên. V i công tác tiêu th : S n ph m công ty không nh ng có m t trên th tru ng c nu c mà còn xu t kh u ra th tru ng nu c ngoài nhu: Nga, Italy, Pháp, Mianma, Ixraen, Bangladesh, Singapore… và d c bi t là Nh t B n, m t th tru ng “khó tính” dã ch p nh n s n ph m c a công ty. D ki n trong tuong lai công ty s d t van phòng d i di n t i Matxcova và xây d ng m t nhà máy s n xu t t i Ucraina. V i g n 50 nam xây d ng và tru ng thành, công ty dã d t du c khá nhi u thành tích. Công ty là don v d u tiên nghiên c u và áp d ng thành công vi c s n xu t s v sinh theo tiêu chu n “Vitreuos China” t i Vi t Nam. Nam 1997, công ty tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i s Anh qu c (Cream Research). Nam 1998, tr thành thành viên chính th c c a phòng thuong m i và công nghi p Vi t Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry – VCCI). Nam 2000, công ty dã chính th c nh n du c ch ng ch h th ng d m b o ch t lu ng ISO 9002 do 2 t ch c BVQI (Vuong qu c Anh) và QUACERT (Vi t Nam) c p. S n ph m s v sinh mang nhãn hi u “Viglacera” do công ty s n xu t hi n dã d t tiêu chu n Châu Âu, có ki u dáng phong phú, m u mã da d ng và du c khách hàng trong và ngoài nu c dánh giá cao. Các s n ph m này dã giành du c nhi u huy chuong, gi i thu ng ch t lu ng các cu c tri n lãm trong và ngoài nu c nhu gi i thu ng ngôi sao vàng qu c t t i Genever 2002, thuong hi u n i ti ng t i Vi t Nam nam 2006, hàng Vi t Nam ch t lu ng cao 2007 do ngu i tiêu dùng bình ch n, … Các ch tiêu ho t d ng s n xu t kinh doanh giai do n 2004-2007 c a Công ty Ðon v tính: Ð ng Ch tiêu Nam 2004 Nam 2005 Nam 2006 Nam 2007 T ng tài s n 145.175.603.763 131.567.981.566 125.539.456.969 184.113.808.065 Doanh thu thu n 92.260.275.716 101.683.092.524 108.973.942.993 110.832.674.366 LN tru c thu (1.462.520.353) 1.195.122.791 (5.031.886.676) 1.374.488.569 N p ngân sách 4.265.709.788 3.213.712.506 4.085.894.213 4.184.575.844 N ph i tr 162.604.557.005 150.980.894.989 149.554.372.779 173.801.139.427 N ph i thu 57.591.802.556 49.049.783.088 62.905.653.621 43.111.403.486 Lao d ng (ngu i) 763 688 569 612 Thu nh p (d ng/ngu i/tháng) 1.509.613 1.522.127 1.782.425 1.898.228 2.1.2. Nh ng thu n l i, khó khan và xu hu ng phát tri n c a Công ty s Viglacera Thanh Trì. 2.1.2.1. Nh ng thu n l i c a công ty. S n xu t và kinh doanh s v sinh tuy không còn m i m nhung ch th c s phát tri n trong nh ng nam g n dây. Nhu c u v s n ph m s v sinh cao c p ngày càng l n, bên c nh th tru ng truy n th ng là Nga và Ucraina, công ty có nhi u co h i d xâm nh p và m r ng th tru ng tiêu th s n ph m s nu c ngoài. L c lu ng lao d ng c a Công ty s Viglacera Thanh Trì d u du c dào t o bài b n. Trình d tay ngh công nhân cao, luôn g n bó v i công vi c. Ngu n nguyên li u có s n trong nu c và khá phong phú, có nhi u di u ki n d gia tang giá tr m i c a s n ph m. M t trong nh ng v n d l n c a các DNNN nói chung là v n d v n. Th c hi n c ph n hóa, công ty có th gi i quy t v n d này, huy d ng du c nhi u ngu n l c. 2.1.2.2. Nh ng khó khan th thách. G m s xây d ng là ngành s n xu t dem l i l i nhu n khá cao. Do dó, nó dã cu n hút s quan tâm c a nhi u nhà d u tu trong và ngoài nu c. Th tru ng s v sinh ngày càng phong phú, c nh tranh sôi d ng hon. Hi n nay, trên th tru ng xu t hi n nhi u thuong hi u uy tín nhu TOTO (Nh t), VILLEROG & BOCH (Ð c), INAX….. v i nh ng ch ng lo i, m u mã s n ph m phong phú, da d ng dang c nh tranh m nh m v i s n ph m “VIGLACERA”. Gi ng nhu các doanh nghi p khác, Công ty S Viglacera Thanh Trì ch u nh hu ng c a các van b n pháp lu t v Lu t Doanh nghi p và các van b n pháp lu t v kinh doanh, thuong m i. Lu t và các van b n du i lu t trong linh v c này dang trong quá trình hoàn thi n. Do dó, ho t d ng s n xu t kinh doanh c a Công ty có th g p nh ng r i ro v m t lu t pháp khi Lu t Doanh nghi p và Ch ng khoán dã ban hành nhung nh ng ngh d nh, van b n hu ng d n v n trong giai do n hoàn ch nh. N n kinh t th tru ng cùng v i xu th h i nh p d t ra cho Công ty r t nhi u nh ng co h i cung nhu thách th c. Nh ng bi n d ng v giá v t tu d u vào; Yêu c u v tiêu chu n ch t lu ng, d i ngu bán hàng chuyên nghi p, thuong hi u, m u mã ch t lu ng s n ph m ngày càng tang; ... dòi h i Công ty ph i có m t b máy qu n lý gi i, tâm huy t, có kinh nghi m th c t m i có th d ng v ng và phát tri n trong môi tru ng c nh tranh ngày càng tang. Ðây là m t trong nh ng r i ro và thách th c l n nh t d i v i Công ty hi n t i và trong tuong lai. 2.1.2.3. Xu hu ng phát tri n trong tuong lai. * Khi chuy n sang ho t d ng du i hình th c công ty c ph n linh v c ho t d ng s n xu t kinh doanh du c m r ng hon c th nhu sau: - S n xu t và kinh doanh s n ph m s v sinh, các lo i ph ki n s v sinh và các lo i v t li u xây d ng khác. - Ð u tu h t ng, xây l p, hoàn thi n và trang trí n i th t các công trình công nghi p và dân d ng. - Tu v n, thi t k , chuy n giao công ngh s n xu t v t li u xây d ng. - Mua bán máy móc, thi t b , nguyên v t li u ph c v s n xu t và tiêu dùng. - D ch v v n chuy n hàng hoá các lo i. - Kinh doanh xu t nh p kh u tr c ti p, d u tu liên doanh, liên k t v i các t ch c kinh t trong và ngoài nu c. - Ð u tu kinh doanh tài chính, ch ng khoán, ngân hàng và b t d ng s n. - Các ngành ngh khác thu c linh v c xây d ng và v t li u xây d ng mà pháp lu t không c m. * M c tiêu và phuong hu ng ho t d ng: Co c u l i ngu n v n v a d m b o chi phí v n th p nh t v a mang l i l i ích t i da cho c dông. S p x p l i mô hình t ch c s n xu t kinh doanh sao cho phù h p v i m i di u ki n thay d i trong công ngh , th tru ng. Ðào t o ngu n nhân l c d m nh, d nang l c có th d m duong du c nhi m v quan tr ng trong giai do n phát tri n m i c a doanh nghi p. Ð u tu chi u sâu và m r ng s n xu t kinh doanh m t hàng m i v i ch t lu ng cao, m u mã d p có kh nang canh tranh trên th tru ng. Các ch tiêu ho t d ng s n xu t kinh doanh giai do n nam 2008-2010 Nam Stt Các ch tiêu co b n Ðvt 2008 2009 2010 1 V n di u l tr.d ng 15.000 15.000 15.000 2 S n lu ng s n xu t - thân b t Sp 120.500 128.500 130.700 - b t li n b 8.400 8.400 8.800 - két nu c Sp 106.900 108.400 110.800 - ch u r a Sp 157.000 156.500 159.300 - chân ch u sp 43.800 43.800 44.500 - s n ph m khác Sp 58.400 58.400 58.900 3 Doanh thu tr. d ng 112.021 115.817 117.618 4 Các kho n n p ngân sách tr. d ng 3.729 4.170 4.498 5 L i nhu n tru c thu tr. d ng 2.325 3.531 4.436 6 C t c bình quân hàng nam tr cho c dông % 10% 16% 20% 7 Lao d ng bình quân ngu i 472 472 472 8 Thu nh p bình quân c a ngu i lao d ng Trd/ng/th 2,297 2,385 2,431 2.1.3. Ð c di m quy trình công ngh s n xu t. (so d trang 46) Can c vào don d t hàng c a khách hàng, phòng k ho ch s n xu t s l p k ho ch và dua ra nh ng k ho ch c th t i các phân xu ng. Ð u tiên là v n d nh p nguyên li u (nguyên li u chính là d t sét du c nh p t H i Duong ho c Vinh Phúc và du c hoà tr n v i th ch anh, thu tinh, Silic theo m t t l nh t d nh). Sau khi phòng k thu t ki m tra, nguyên li u dã hòa tr n du c dua t i các PX nguyên li u, PX men, và xí nghi p ch t o khuôn. Khi khuôn và h du c ch t o xong thì PX t o hình s có nhi m v là t o ra các s n ph m m c. S n ph m m c d t yêu c u du c phun men.(men do PX ch t o men cung c p). Khi phun men xong, s n ph m m c s du c dán ch và du c dua t i PX lò nung d nung. S n ph m t lò nung qua quá trình làm ngu i du c chuy n d n b ph n ki m tra ngu i và b t d u quá trình ki m tra. Nh ng s n ph m d t tiêu chu n x p lo i A du c chuy n qua khâu dóng gói, ph ki n d ng th i s du c chu n b cho tuong thích v i t ng lo i và nh p kho. Nh ng s n ph m l p men chua d t tiêu chu n ch t lu ng x p lo i B và du c dem di nung l i. Còn nh ng s n ph m không th kh c ph c du c x p lo i C thì s dem d p b . Ð c di m n i b t v quy trình công ngh s n xu t s Viglacera Thanh Trì là công ngh s n xu t ch bi n liên t c v i ba giai do n chính là: giai do n m c d rót, giai do n phun men và giai do n lò nung. Sau m i giai do n s n xu t thu du c các bán thành ph m, các bán thành ph m c a giai do n tru c sau khi du c ki m tra là d i tu ng ch bi n c a giai do n ti p theo. Ð c di m v quy trình công ngh s n xu t này có nh hu ng quan tr ng t i vi c xác d nh d i tu ng t p h p chi phí s n xu t và phuong pháp tính giá thành s n ph m. 2.1.4. Ð c di m t ch c s n xu t kinh doanh Công ty s Viglacera Thanh Trì. Công ty s Viglacera Thanh Trì hi n có 02 don v s n xu t là: Xí nghi p s n xu t khuôn m u và Nhà máy s Thanh Trì. Xí nghi p s n xu t khuôn m u là noi tr c ti p nghiên c u, thi t k , ch t o m u s n ph m theo ý tu ng và don d t hàng c a nu c ngoài làm ra nh ng m u s n ph m d t yêu c u cung c p cho nhà máy S Thanh Trì ti n hành dua vào s n xu t s n ph m trên dây chuy n công ngh . Nhà máy s Thanh trì là noi tri n khai k ho ch s n xu t s n ph m s các lo i d m b o dúng s lu ng và ch t lu ng d ki n. Nhà máy s Thanh Trì có 4 phân xu ng s n xu t: PX t o hình, PX k thu t men, PX lò nung, PX co di n. - PX t o hình là PX quan tr ng nh t c a nhà máy. Nhi m v c a PX t o hình là t o ra các s n ph m (m c) v i các hình dáng khác nhau, tùy thu c vào th hi u ngu i tiêu dùng. - PX k thu t men d m nhi m vi c pha ch men, phun men. - PX lò nung: PX lò nung có nhi m v nung các s n ph m (m c) sau khi du c phun men d n m t nhi t d nh t d nh d thành s n ph m s . - PX co di n: PX co di n d m nhi m vi c l p ráp, s a ch a b o qu n các thi t b máy móc và h th ng cung c p di n chung cho toàn nhà máy. Ngoài ra PX co di n còn có nhi m v ki m tra, s a ch a và b o du ng d nh k các h th ng máy móc các PX khác d d t du c hi u qu cao nh t. Tham gia tr c ti p s n xu t các s n ph m s là 5 b ph n: Th c hi n giai do n m c d rót có hai b ph n là b ph n nguyên li u và b ph n d rót (thu c phân xu ng t o hình). Th c hi n giai do n phun men có hai b ph n là b ph n nghi n men và b ph n phun men (thu c phân xu ng k thu t men). Th c hi n giai do n lò nung là b ph n lò nung (thu c phân xu ng lò nung). Ngoài ra, Công ty s Viglacera Thanh Trì còn có PX phân lo i s n ph m (PX KCS) d m nhi m vi c phân lo i, ki m s n ph m và dóng gói. PX KCS là khâu cu i cùng quan tr ng quy t d nh s n ph m s tiêu th trên th tru ng ho c s b x lý ph th i. 2.1.5. Ð c di m t ch c qu n lý Công ty s Viglacera Thanh Trì (So d tr. 47) Tru c dây do s n lu ng s n xu t nh , công ngh k thu t còn gi n don, s lu ng công nhân còn ít cho nên co c u t ch c c a công ty du c t ch c theo ki u tr c tuy n. Song k t khi công ty m r ng quy mô s n xu t thì co ch t ch c ki u tr c tuy n không còn phù h p v i s n xu t kinh doanh có quy mô l n. Vì v y, ban lãnh d o công ty chuy n d n co c u t ch c ki u tr c tuy n sang ki u tr c tuy n ch c nang, có nghia là các phòng ban tham muu tr c tuy n cho giám d c theo t ng ch c nang nhi m v c a mình, giúp giám d c d ra các quy t d nh qu n lý phù h p v i tình hình th c t . Co c u này v a d m b o du c vi c th c hi n ch d m t lãnh d o, v a phát huy du c quy n dân ch sáng t o, d c l p tuong d i c a các phòng ban trong t ch c. * Ban giám d c g m 3 ngu i: Giám d c, Phó giám d c s n xu t và Phó giám d c kinh doanh. - Giám d c là ngu i d ng d u công ty do T ng công ty Thu tinh và G m xây d ng b nhi m. Giám d c v a là ngu i d i di n cho T ng công ty, v a là ngu i d i di n cho t p th nh ng ngu i lao d ng. Giám d c là ngu i qu n lý công ty theo ch d m t th tru ng, có quy n quy t d nh vi c di u hành m i ho t d ng c a công ty. Giám d c ch u trách nhi m tru c T ng công ty, tru c pháp lu t và toàn th lao d ng trong công ty v k t qu s n xu t kinh doanh và tình hình tuân th pháp lu t c a công ty. - Phó giám d c s n xu t: Phó Giám d c ph trách s n xu t là ngu i giúp vi c cho Giám d c trong linh v c s n xu t. C th , Phó Giám d c ph trách s n xu t ch u trách nhi m giám sát vi c di u hành s n xu t, d m b o công tác s n xu t d t ch t lu ng và dúng k ho ch d t ra. - Phó giám d c kinh doanh: Phó Giám d c ph trách kinh doanh là ngu i giúp vi c cho Giám d c trong linh v c kinh doanh. C th , Phó Giám d c kinh doanh ch u trách nhi m tri n khai, dôn d c vi c th c hi n công tác bán hàng, ch d o xây d ng các phuong án tiêu th s n ph m c a công ty, tìm ki m th tru ng m i cho các lo i s n ph m c a công ty. Hai phó giám d c du c Giám d c y quy n di u hành công ty khi Giám d c v ng m t. * Các phòng ban ch c nang chính: - Phòng kinh t : Tham muu cho t ng giám d c v m t tài chính k toán, th c hi n h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh, thanh quy t toán v i nhà nu c, T ng công ty và các bên liên quan. Th c hi n l p k ho ch s n xu t và tiêu th , bao g m: k ho ch cung ng v t tu, k ho ch s n xu t, tiêu th , k ho ch huy d ng v n…Ð có th l p k ho ch sát th c và khoa h c, phòng k ho ch ph i k t h p ch t ch v i các phòng ban khác nhu phòng tài chính k toán, phòng kinh doanh, phòng k thu t KCS… - Phòng t ch c hành chính: Tham muu cho t ng giám d c v vi c s p x p và b trí cán b , dào t o và phân lo i lao d ng cho phù h p công vi c, thanh quy t toán ch d cho ngu i lao d ng theo chính sách, ch d c a Nhà nu c và quy ch c a công ty… - Phòng KHÐT: - Phòng k thu t KCS: Ki m tra ch t lu ng c a các nguyên v t li u tru c khi nh p kho, hi u chu n thi t b do lu ng và th nghi m trong quá trình s n xu t, phân tích d li u th ng kê thu th p du c trong quá trình s n xu t, phát hi n s không phù h p t i các công do n s n xu t trong dây chuy n d kh c ph c và phòng ng a, ki m tra ch t lu ng bán thành ph m, thành ph m sau m i công do n ch bi n và ki m tra, b o du ng các thi t b máy móc k thu t s n xu t c a công ty. - Phòng kinh doanh: Phòng Kinh doanh k t h p v i phòng K thu t - KCS, Giám d c Nhà máy S Thanh Trì, Giám d c xí nghi p s n xu t khuôn th c hi n vi c soát xét h p d ng và ký h p d ng du i s phê duy t c a Giám d c công ty. L p don d t hàng g i phòng K ho ch - Ð u tu, ti p xúc khách hàng, gi i quy t các khi u n i c a khách hàng, th c hi n vi c qu ng cáo, ti p th s n ph m, tìm hi u nhu c u khách hàng và cung ng tr c ti p hàng hoá cho m i d i tu ng. - Phòng xu t kh u: qu n lý các ho t d ng xu t kh u s n ph m s v sinh c a công ty ra nu c ngoài, cung nhu vi c nh p kh u các thi t b , máy móc, ph tùng ph c v cho quá trình c i ti n k thu t, s n xu t s n ph m. - Van phòng: ph trách công tác van thu hành chính. - Các chi nhánh d i di n: nghiên c u th tru ng, t ch c phân ph i hàng hóa cho các d i lý, ký k t h p d ng tiêu th s n ph m v i các khách hàng trong và ngoài nu c… 2.1.6. Ð c di m t ch c công tác k toán 2.1.6.1. Nhi m v c a b máy k toán t i Công ty s Viglacera Thanh Trì - Hu ng d n, dôn d c các b ph n trong công ty thu th p d y d , k p th i ch ng t h ch toán ban d u. - Ph n ánh, ghi chép các nghi p v kinh t tài chính phát sinh trong quá trình ho t d ng s n xu t kinh doanh k p th i d y d theo dúng ch d quy d nh. - Th c hi n vi c l p báo cáo k toán d nh k g i lên T ng công ty th y tinh và g m xây d ng và các co quan nhà nu c (c c thu , th ng kê, ….) - Xây d ng, giám sát vi c th c hi n k ho ch giá thành và giá bán. - T ch c b o qu n luu tr h so tài li u k toán theo dúng quy d nh. 2.1.6.2. T ch c b máy k toán. Ð d m b o s lãnh d o t p trung th ng nh t c a lãnh d o doanh nghi p cung nhu s ch d o k p th i c a k toán tru ng, Công ty s Vigalecra Thanh Trì t ch c công tác k toán theo hình th c t p trung. Toàn b công tác k toán du c ti n hành t p trung t i phòng k toàn trung tâm c a công ty. T i nhà máy s Thanh Trì, xí nghi p s n xu t khuôn m u, các chi nhánh mi n trung và mi n nam không t ch c b máy k toán riêng mà ch b trí các nhân viên làm nhi m v h ch toán ban d u, thu th p ki m tra các ch ng t liên quan d n ho t d ng s n xu t kinh doanh r i d nh k g i ch ng t v phòng tài chính k toán. Can c vào ch ng t du c g i v và các ch ng t thu th p du c t các b ph n liên quan, phòng tài chính k toán ti n hành toàn b công tác k toán. Th c ti n ho t d ng cho th y, hình th c t ch c công tác k toán này dã phát huy du c d y d nh ng uu di m dó, d c bi t trong di u ki n công tác k toán c a công ty dã du c vi tính hóa. Phòng k toán trung tâm hi n có 6 ngu i: - K toán tru ng: Ch u trách nhi m tru c Giám d c và Nhà nu c v công tác k toán, qu n lý tài chính c a Công ty và m i ho t d ng c a phòng. Có trách nhi m t ch c b máy k toán th ng nh t, ghi chép ph n ánh trung th c quá trình SXKD t i DN. Giúp Giám d c tìm ngu n v n d m b o tho mãn nhu c u v n cho quá trình SXKD, ki m tra giám sát vi c ch p hành các quy ch , quy d nh c a nhà nu c, c a T ng công ty v linh v c tài chính d i v i các ho t d ng SXKD c a DN, vi c xây d ng và th c hi n các h p d ng kinh t , các chuong trình v khuy n m i, h tr và gi m giá s n ph m…Giúp giám d c phân ph i m t cách h p lý thu nh p b ng ti n c a DN cho vi c bù d p các kho n chi phí dã b ra và d hình thành các qu c a doanh nghi p. - Phó phòng: Tr c ti p làm k toán bán hàng, k toán các kho n ph i thu, k toán xây d ng co b n, k toán các kho n ph i n p ngân sách nhà nu c, kê khai thu GTGT và các kho n ph i n p NSNN. - Nhân viên k toán t ng h p: Tr c ti p làm k toán ti n luong, k toán giá thành, k toán ti n m t, k toán thanh toán. L p báo cáo chi ti t và báo cáo t ng h p các nghi p v k toán trên hàng tháng, hàng quý trong nam. L p các báo cáo quy t toán tài chính hàng quý, hàng nam, báo cáo qu n tr hàng tháng, báo cáo nhanh T ng công ty, m t s báo cáo khác. - Nhân viên k toán Ngân hàng kiêm k toán công n ph i tr : Tr c ti p giao d ch v i Ngân hàng m tài kho n, theo dõi các kho n ti n g i Ngân hàng, ti n vay ng n h n, trung h n, dài h n; tr c ti p theo dõi các kho n ph i tr . - Nhân viên k toán v t tu kiêm k toán TSCÐ : theo dõi, ghi chép, ph n ánh v tình hình nh p-xu t- t n kho v t tu, theo dõi tình hình tang gi m, trích và phân b kh u hao cho các d i tu ng. - Th qu : có nhi m v qu n lý qu ti n m t c a công ty, c p phát luong cho cán b công nhân viên khi d n k . So d b máy k toán t i Công ty s Viglacera Thanh Trì 2.1.6.3. Ch d , chính sách k toán áp d ng t i Công ty s Viglacera Thanh Trì. * Ch d k toán áp d ng t i Công ty s Viglacera Thanh Trì: can c vào ch d k toán doanh nghi p ban hành theo quy t d nh s 15/2006/QÐ-BTC ngày 20/03/2006. - Hình th c k toán áp d ng: Nh t ký chung. - H th ng ch ng t k toán: Hi n nay công ty dang s d ng 24 ch ng t , ngoài các ch ng t b t bu c, các ch ng t còn l i d u du c thay d i cho phù h p v i ho t d ng c a công ty. M t s ch ng t ch y u c a Công ty nhu sau: + Các ch ng t v ti n: phi u thu, phi u chi, gi y d ngh t m ng, b ng thanh toán t m ng, séc chuy n kho n, u nhi m thu, u nhi m chi. + Các ch ng t v hàng t n kho: phi u nh p kho, phi u xu t kho, phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . + Ch ng t bán hàng: hóa don GTGT + Các ch ng t khác: b ng ch m công, phi u báo làm thêm gi .... - H th ng tài kho n k toán: Công ty s Viglacera Thanh Trì là m t doanh nghi p l n, ho t d ng kinh doanh da d ng, s lu ng nghi p v phát sinh nhi u vì th công ty s d ng h u h t các tài kho n do nhà nu c ban hành. Ð i v i tài kho n trong K toán tru ng Phó phòng k toán K toán TGNH kiêm KT các kho n KT v t tu kiêm KT TSCÐ Th qu K toán t ng h p Nhân viên nhà máy s , X N khuôn, các chi nhánh b ng, k toán công ty không s d ng các tài kho n 161, 129, 139, 461, 611 và 631; v i tài kho n ngoài b ng công ty s d ng 5 tài kho n: TK002, TK003, TK004, TK007. Ngoài ra d ph c v cho nhu c u qu n lí k toán công ty còn m thêm các tài kho n c p 2, c p 3,... - H th ng s sách và báo cáo k toán: + H th ng s k toán t i Công ty du c m theo dúng qui d nh c a Nhà nu c cho hình th c Nh t ký chung, bao g m các s sau: S t ng h p: S nh t ký chung, S cái (m cho t t c các TK hi n s d ng). S chi ti t: m i tài kho n chi ti t du c m m t s . + H th ng báo cáo k toán: Có 4 báo cáo chính du c l p: b ng cân d i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh, thuy t minh BCTC và báo cáo luu chuy n ti n t . Cu i nam các báo cáo này du c g i t i T ng Công ty th y tinh và g m xây d ng, t i các co quan ch c nang nhu: co quan thu , t ng c c th ng kê. Ngoài ra còn có m t s báo cáo khác ph c v cho m c dích qu n tr n i b nhu báo cáo giá thành thành ph m, báo cao chi ti t chi phí bán hàng, báo cáo chi ti t công n ,… Ð gi m b t kh i lu ng công tác k toán, dáp ng nhu c u cung c p thông tin k p th i, công ty dã áp d ng ph n m m k toán Fast Accounting 2005. Ðây là ph n m m k toán phiên b n nam 2005 nhung dã du c c p nh t các quy t d nh m i ban hành nhu quy t d nh s 15/2006/QÐ-BTC ngày 20/03/2006. Tuy nhiên m t s công vi c v n du c ti n hành th công v i s tr giúp c a máy tính (excel) nhu tính giá thành s n ph m… Trình t ghi s c a hình th c Nh t ký chung trong di u ki n áp d ng KT máy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuan van P1.pdf
  • xls1. Luong.xls
  • xls2. Bang phan bo luong.xls
  • xls3. Bang ke sp.xls
  • xls4. Bang tinh gia thanh.xls
  • xls5. Bang tinh gia thanh kien nghi.xls
  • xlsBao cao san xuat.xls
  • pdfLuan van P2.pdf
  • pdfSo do bo may quan ly.pdf
  • pdfSo do quy trinh cong nghe.pdf
Luận văn liên quan