Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình

Đề tài: Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Nội dung Trang I. Lý do chọn đề tài 1 II. Mục đích ngiên cứu 2 III. Giới hạn đề tài 2 IV. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 V. Giả thuyết khoa học 2 VI. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 VII. Phương pháp nghiên cứu 3 PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 Chương 1: cơ sở lý luận 4 I. Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển nhân cách của trẻ 4 II. Một số đặc điểm cơ bản của hoạt động tạo hình ở tuổi mầm non 10 III. Nội dung hoạt động tạo hình của trẻ 2 IV. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ hiện nay 27 V. Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ mầm non 28 IV. Môi trường giáo dục với sự phát triển của trẻ mầm non 32 Chương 2: Nghiên cứu thực trạng tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tích cực của trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình. I. Vài nét địa bàn nghiên cứu 33 II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu thực trạng tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình ở trường mầm non 34 III. Tiểu chuẩn và thang đánh giá 37 IV. Kết quả nghiên cứu thực trạng 38 Chương 3: Đề xuất và tổ chức thực nghiệm môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ 3 – 4 tuổi trong hoạt động tạo hình. I. Cơ sở định hướng cho việc đề xuất tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình 48 PHẦN MỞ ĐẦU NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. LÝ DO CHON ĐỀ TÀI Trong chương trình giáo dục mầm non, hoạt động tạo hình là một hoạt động được xếp trong chương trình hoạt động học tập của trẻ hoạt động tạo hình là một trong các môn học giữ vị trí quan trọng, một hoạt động nhận thức đặc biệt, mang tính chất sáng tạo. Nó phản ánh hiện thực cuộc sống bằng những hình tượng nghệ thuật. Trong đó, con người không chỉ khám phá và lĩnh hội thế giới, mà còn cải tạo nó theo quy luật của cái đẹp, gửi gắm và đó tình cảm và tâm hồn của con người nghệ sĩ. Để cho trẻ có thể phát huy tính tích cực sáng tạo trong hoạt động tạo hình thì người giáo viên cần phải tổ chức tốt môi trường giáo dục cho hoạt động tạo hình. Giáo viên mầm non cần phải khơi dậy những cảm xúc tự nhiên của trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ trong tâm hồn trẻ thơ. Bên cạnh đó môi trường giáo dục có một tác động vô cùng quan trọng đến sự phát triển khả năng tạo hình của đứa trẻ. chính vì thế, việc tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ nói chung và tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình nói riêng có ý nghĩa to lớn giúp trẻ phát huy mọi khả năng của trẻ. Trong khuân khổ là một bài tập tốt nghiệp tôi lựa chọn một vấn đề nhỏ của việc tổ chức môi trường hoạt động đó là: “Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình”. Trên cơ sở đó đánh giá, phân tích thực trạng một cách khách quan nhằm đưa ra thử nghiệm tổ chức môi trường giáo dục cho hoạt động tạo hình của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi cho giáo viên mầm non của một số trường, đồng thời để rèn luyện tay nghề của bản thân được tốt hơn. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển năng lực của trẻ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tạo hình. III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. Đề tài này được thực hiện trên 20 giáo viên trực tiếp lớp quản lý lớp mầm non 4 – 5 tuổi và khoảng 300 trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi của hai trường mầm non thuộc huyện Ba Vì - Hà Nội Trường mầm non Tản Lĩnh Trường mầm non Tản Viên IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1. Khách thể nghiên cứu: Việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ trong trường mầm non. 2. Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính Sáng tạo của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình. V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. Nừu giáo viên có những cách thức tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình tốt từ đó nâng cao hiệu quả việc giáo dục toàn diện cho trẻ. VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận: Đọc tài liệu có liên quan tới việc tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ 4 -5 tuổi trong hoạt động tạo hình trong chương trình đổi mới. 2. Điều tra đánh giá thực trạng tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình. 3. Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình. 4. Tổ chức thử nghiệm việc sử dụng môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình tại trường Mầm non Tản Lĩnh và mầm non Tản Viên.

doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 4244 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vµ tÝch cùc ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña trÎ 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Tõ nh÷ng néi dung trªn, t«i ®· tiÕn hµnh sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn vµ thùc tiÔn ®Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ 4 – 5 tuæi trong ho¹t ®éng t¹o h×nh 2.1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn §äc ph©n tÝch, tæng hîp kh¸i qu¸t c¸c tµi liÖu lÝ luËn cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi nh»m x©y dùng c¬ së lÝ luËn cho viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ mÉu gi¸o 4 – 5 tuæi trong ho¹t ®éng t¹o h×nh cña theo ch­¬ng tr×nh ®æi míi. 2.2 C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÓn A. Ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i:- - Trß chuyÖn víi gi¸o viªn ®Ó t×m hiÓu nhËn thøc cña gi¸o viªn vÒ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. Trß chuyÖn víi gi¸o viªn, chia sÎ v­íng m¾c, kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t vµ c¸ch t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng g©y hÊp dÉn cho trÎ. - Trß chuyÖn cïng trÎ ®Ó ph©n tÝch tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. B. Ph­¬ng ph¸p thèng kª: B»ng phiÕu c©u hái ( an kÐt) T«i x©y dùng mÉu phiÕu ®iÒu tra c©u hái (xem phô lôc) vÒ viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. Sau ®ã göi ®Õn c¸n bé qu¶n lý vµ 20 gi¸o viªn d¹y ë líp mÉu gi¸o 4 -5 tuæi cña tr­êng mÇm non T¶n Viªn – Ba V× - Hµ Néi C. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t s­ ph¹m: Víi ®Ò tµi: “Tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cho trÎ mÉu gi¸o 4 – 5 tuæi trong ho¹t ®éng t¹o h×nh”. T«i tiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p nµy chñ yÕu quan s¸t c¸c ho¹t ®éng trong c¸c giê häc t¹o h×nh vµ c¸c ho¹t ®éng trong c¸c giê häc t¹o h×nh vµ c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê häc, quan s¸t m«i tr­êng gi¸o dôc cña ho¹t ®éng t¹o h×nh. * Néi dung quan s¸t: T«i tiÕn hµnh quan s¸t trong cac giê häc ve, xÐ, c¾t d¸n, nÆn…vµ trong c¸c giê ch¬i trong nhiÒu ngµy ®èi víi c¸c ch¸u mÉu gi¸o nhì thuéc tr­êng mÇm non trªn. Sau qu¸ tr×nh quan s¸t vµ nghi chÐp c¸c giê ho¹t ®éng chung cã träng t©m lµ ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ 4 – 5 tuæi, t«i t×m hiÓu vµ nhËn xÐt vÒ: NhËn thøc, høng thó, tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng cña trÎ trong giê häc Kh¶ n¨ng biÓu lé c¶m xóc cña trÎ. Kh¶ n¨ng sö dông c¸c ph­¬ng thøc t¹o h×nh, c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn c¶m ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ®Þnh t¹o h×nh cña trÎ. * C¸ch lùa chä ph­¬ng ph¸p ®Ó tæ chøc c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cña gi¸o viªn. D. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm cña trÎ:Sau khi dù giê c¸c líp mÉu gi¸o nhì, t«i tiÕn hµnh thu thËp s¶n phÈm cña trÎ ®Ó ph©n tÝch møc ®é nhËn thøc, høng thó còng nh­ tÝnh tÝch cùc cña trÎ ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña s¶n phÈm t¹o h×nh. E.Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m: TiÕn hµnh thùc nghiÖm hÖ thèng m«i tr­êng gi¸o dôc ®· ®­îc tæ chøc nh»m kiÓm chøng tÝnh ®óng ®¾n cña gi¶ thuyÕt khoa häc cña ®Ò tµi: F. Ph­¬ng ph¸p sö dông to¸n thèng kª: Xö lÝ sè liÖu ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc tÕ. III. tiªu chuÈn vµ thang ®¸nh gi¸: §¸nh gi¸ vÖ mùc ®é tÝch cùc cña trÎ: Sè yªu cÇu vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ mÇm non -> §¸nh gi¸ ®Ó t¹o ra bÇu kh«ng khÝ hiÓu lÉn nhau cña gi¸o viªn víi trÎ. G©y høng thó ®éng viªn ho¹t ®éng c¶u trÎ. CÇn ®¸nh gi¸: + Néi dung + Ph­¬ng ph¸p cña gi¸o viªn + §¸nh gi¸ vÒ trÎ Môc ®Ých: + §¸nh gi¸ ®Õ xem xÐt hiÖu qu¶ cña viÖc truyÒn ®¹t cho trÎ kiÕn thøc, båi d­ìng c¶m thô NT cña trÎ ë møc ®é + T¹o cho trÎ niÒm tù tin vµ s½n sµng, sù h¨ng h¸i tíi tÝch cùc tham gia + T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ häc hái c¸c KN vµ giao tiÕp b»ng nh÷ng t¹o h×nh + Gióp trÎ nhËn ra vµ hiÓu gi¸ trÞ cña h×nh ®éc ®¸o, h×nh ®a d¹ng + T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ nh×n nhËn métc c¸ch kh¸ch quan h¬n vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. + Thóc ®Èy sù tiÕn bé cña trÎ vµ gi¸o tr×nh nhËn thøc nãi chung cña ho¹t ®éng t¹o h×nh nãi riªng Theo gi¶ thuyÕt: nÕu gi¸o viªn t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×ng sÏ gióp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ c¸c t¸c ®éng sù ph¹m trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu th× chóng ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é tÝch cùc cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ xem xÐt møc ®é ¶nh h­ëng cña nã tíi kh¶ n¨ng t¹o h×nh. Do v©y, t«i xem xÐt theo nhiÒu oh­¬ng tiÖn kh¸c nhau b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh­: * BiÓu hiÖn bªn ngoµi qua c¸c hµnh vi: hµnh ®éng, t¸cphong, t­ thÐ trong t¹o h×nh, vÎ mÆt, ph¶n ¸nh tr­íc t¸c ®éng ®èi t­îng quan s¸t miªu t¶. * C¸c c©u nãi trÎ ph¸t ra trong qu¸ tr×nh quan s¸t, c¸c c©u tr¶ lêi... * Xem xÐt tÝnh tÝch cùc cña trÎ qua xu h­íng vµ møc ®é g¾n bã cña nã víi néi dung t¹o h×nh nµo ®ã hay ph­¬ng thøc nµo ®ã. Qua ®ã kiÓm tra th¸i ®é cña trÎ. Qua kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng t¹o h×nh (4 m¶ng cã møc høng thó kh¸c nhau) B¶ng 1: Møc ®ä tÝch cùc cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh BiÓu hiÖn theo c¸c møc ®é TÝnh tÝch cùc cao TÝnh tÝch cùc b×nh th­êng TÝnh tÝch cùc Ýt Kh«ng tÝch cùc Hµnh vi Vui s­íng, vç tay reo lªn khi vÏ ®­îc chi tiÕt míi. TËp trung vµo ho¹t ®éng quªn biÕt hÕt sù cã mÆt cña nh÷ng ng­êi xung quanh. Ch¨mchó quan s¸t ®Çu ngÈng cao l¾ng nghe, m¾t më to quan s¸t. MiÖng nãi vÒ néi dung khi vÏ. Cã tËp trung vao quan s¸t thùc hiÖn nhËn xÐt. kh«ng chó ý quay ang trªn b¹n, nghÞch bót giÊy vÏ miÔn c­ìng kh«ng thÝch thó Lêi nãi TrÎ nãi to reo lªn khi vÏ nh÷ng ®iÒu trÎ biÕt. TrÎ rÊt thÝch hái c« vÒ nh÷ng ®èi t­îng mµ trÎ chó ý kh¸m ph¸ TrÎ tr¶ lêi c« g¶i thÝch biÓu lé sù suy nghÜ vµ t×nh c¶m cña nã. Tham gia ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, nhËn xÐt s¶n phÈm. Ch¨m chó vµo quan s¸t. Th¸i ®é nghiªm tóc vaang lêi. vÏ mÆt b×nh th­êng. Kh«ng tËp trung chó ý trong qu¸ tr×nh quan s¸t miªu t¶ vµ nhËn xÐt c¸c s¶n phÈm. Tham gia ho¹t ®éng thê ¬. Th¸i ®é Vui vÎ hµo høng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, reo lªn khi ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu míi l¹. Chó ý nhËn xÐt s¶n phÈm t¹o h×nh Tham gia ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n. NÐt mÆt vui vÎ, cã nh÷ng c©u nãi cô thÓ hiÖn sù vui s­íng. Ch¨m chó vµo quan s¸t. Th¸i ®é nghiªm tóc v©ng lêi. Vöe mÆt b×nh th­êng Kh«ng tËp trung chó ý trong qu¸ tr×nh quan s¸t miªu t¶ vµ nhËn xÐt c¸c s¶n phÈm. Tham gia ho¹t ®éng thê ¬. KÕt qu¶ ho¹t ®éng t¹o h×nh cã nhiÒu ý t­ëng míi l¹. Cïng mét thêi gian cã thÓ vÏ 2 trang. Néi dung vÏ Bè côc s¶n phÈm t­¬ng ®èi hîp lý. Mµu phï hîp víi néi dung Néi dung Ýt phong phó. Hon thµnh ®­îc s¶n phÈm cña m×nh Bè côc trang ch­a c©n ®èi. Néi dung th­êng gièng b¹n bªn c¹nh. Cïng kh«ng gian nh­ng chu­a hoµn thµnh s¶n phÈm cña m×nh §Ó kiÓm tra møc ®é tÝch cùc cña trÎ lµ mét vi­Öc lµm hÕt søc phøc t¹p vµ khã kh¨n. Nªn ngoµi thang ®¸nh g¸i ë trªn chóng ta cßn dùa vµo thêi gian trÎ tËp trung chó ý tÝch cùc ho¹t ®éng, tèc ®é ho¹t ®éng cña ttrÎ. Tuy nhiªn, thêi gian chØ lµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bæ trî. B¶ng 2: Møc ®é tÝch cùc cña trÎ trongho¹t ®éng t¹o h×nh ( trªn tiªt häc) Sè thø tù Thêi gian ho¹t ®éng (phót) ph©n lo¹i ho¹t ®éng 1 20-25 TÝch cùc cao 2 15-20 TÝch cùc b×nh th­êng 3 10-15 TÝch cùc Ýt 4 5-10 Kh«ng tÝch cùc §¸nh gi¸ vÒ h×nh thøc thÓ hiÖn: * Tranh vÏ - Lo¹i yÕu: §­êng nÐt vÏ rêi r¹c, h×nh vÏ kh«ng râ rµng, cßn mang tÝnh ghÐp mÇu sö dông mét c¸ch v« ý thøc, bè côc kh«ng c©n ®èi víi tê giÊy. - Lo¹i trung b×nh: §­êng nÐt râ rµng, h×nh vÏ ch­a mang tÝnh khu«n mÉu ®å ho¹. Bè côc n»m trªn ®­êng th¼ng ngang. - Lo¹i kh¸: §õ¬ng nÐt liÒn m¹ch, b­íc ®Çu biÕt sö dông bè côc h×nh vÏ ®­îc bæ sung thªm mét sè chi tiÕt gièng víi h×nh ¶nh thËt. - Lo¹i xuÊt s¾c: H×nh ¶nh cã nh÷ng nÐt cô thÓ. B­íc ®Çu biÕt sö dông bè côc thÓ hiÖn chiÒu s©u kh«ng gian * H×nh nÆn - Lo¹i yÕu: NÆn h×nh bÑt c¸c chi tiÕt th«, kh«ng cã tû lÖ t­¬ng dèi phï hîp gi÷a c¸c bé phËn, kh«ng cã sù dÝnh kÕt. - Lo¹i trung b×nh: H×nh nÆn th­êng cã d¹ng h×nh trßn, tû lÖ c¸c bé phËn ch­a phï hîp, kü thuËt g¾n ghÐp cßn ch­a tèt, dª bong r¬i. - Lo¹i kh¸:H×nh t­îng trßn ®Çy, tû lÖ cña c¸c bé phËn t­¬ng ®èi phï hîp. B­íc ®©ï cã ®Æc trung riªng næi bËt cña tõng vËt cô thÓ, kü thuËt g¾n ghÐp tèt. - Lo¹i xuÊt s¾c: T­îng cã ®Æc tr­ng næi bËt cña vËt cô thÓ, tû lÖ c¸c bé phËn c¬ b¶n vµ chi tiÕt hµi hoµ. Kü thuËt g¾n ghÐp khÐo lÐo. * Tranh xÐ d¸n: - Lo¹i yÕu: Cac m¶ng h×nh khån râ rµng, tû lÖ kÝch th­íc kh«ng c©n ®èi, kh«ng cã sù phËn biÖt gi÷a c¸c bé phËn chÝnh vµ c¸c chi tiÕt phô. C¸c m¶ng mµu mang tÝnh ch¾p ghÐp, kh«ng hµi hoµ, h×nh ¶nh mang tÝnh ®¬n lÎ, rêi r¹c - Lo¹i trung b×nh: C¸c h×nh xÕp b­íc ®Çu cã sù gÇn gòi víi h×nh ¶nh cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng ®­îc miªu t¶. Ch­a cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c chi tiÕt chÝnh phô. CÊu tróc ch­a hîp lý, mÇu s¾c ch­a phô hîp víi ý ®å t¹o h×nh. - Lo¹i kh¸: C¸c m¶ng hnhf ®­îc s¾p xÕp t­¬ng ®èi hîp lý, b­íc ®Çu cã sù ph©n biÖt c¸c chi tiÕt chÝnh phô, mÇu s¾c phèi hîp hµi hoµ. - Lo¹i xuÊt s¾c: H×nh xÐ t­¬ng ®èi mÒm m¹i, cã m¶ng lín vµ c¸c chi tiÕt nhá thÓ hiÖn nÕt ®éc ®¸o cña ®èi t­îng miªu t¶. cã mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phËn trong bè côc chung. 3.KÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tr¹ng: KÕt qu¶ ®iÒu tra gi¸o viªn nh­ sau: Chóng t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra 20 gi¸o viªn d¹y mÉu gi¸o bÐ ë 2 tr­êng trªn Cô thÓ kÕt qu¶ phÇn néi dung ®iÒu tra nh­ sau: Ho¹t ®éng t¹o h×nh cã vai trß g× trong gi¸o dôc trÎ ë tr­êng mÇm non? B¶ng 3 ViÖc tæ chøc H§TH cho trÎ mÇm non RÊt cÇn thiªt CÇn thiÕt B×nh th­êng Kh«ng cÇn thiÕt Sè phiÕu (30) 26 4 0 0 % 87 13 0 0 - Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ~87% gi¸o viªn ®Òu cho r»ng viÖc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ ë tr­êng mÇm non lµ rÊt cÇn thiÕt, cßn ~13% cho r»ng viÖc tæ chøc h¹ot ®éng t¹o h×nh cho trÎ lµ cÇn thiÕt. Nh­ vËy gi¸o viªn ®· nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña ho¹t ®éng t¹o h×nh. b.Ho¹t ®éng t¹o h×nh cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi sù ph¸t triÓn cña trÎ mÇm non? - 30 gi¸o viªn (100%) cho r»ng: cÇn tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ v× m«n häc nµy gióp cho trÎ n¾m ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng ãc s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp cña trÎ trong ho¹t ®éng ®éc lËp cña trÎ trong ho¹t ®éng vÏ, nÆn, xÐ d¸n...phèi hîp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m gióp trÎ t¸i t¹o tËp t¸i hiÖn theo mÉu råi t¸i t¹o theo trÝ nhí vµ dÇn dÇn ®i tíi miªu t¶ trªn c¬ së ho¹t ®éng tÝch cùc cña t­ëng t­îng, s¸ng t¹o kh¶ n¨ng ®éc lËp x©y dùng vµ thùc hiÖn ý ®å t¹o h×nh lµm nÒn t¶ng cho c¸c cÊp häc theo cña trÎ. c. H·y cho biÕt c¸ch tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cã ¶nh h­ëng tíi tõng tiÕt häc vµ ho¹t ®éng t¹o h×nh nh­ thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña trÎ TiÕt mÉu §Ò tµi ý thÝch Ngoµi tiÕt häc M«i tr­êng gi¸o dôc 15 50% 23. 77% 25 83% 30 100% §å dïng - ®å ch¬i 9 30% 12 40% 25 83% 12 40% Kh«ng gian ho¹t ®éng 27 90% 23 76% 21 70% 24 80% C¸c tæ chøc h­íng dÉn cña gi¸o viªn 30 100% 15 50% 9 30% 12 40% Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ®a sè c¸c gi¸o viªn ®¸nh gi¸ cao sù ¶nh h­ën cña m«i tr­êng gi¸o dôc ®Õn c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh; cßn ®å dïng ®å ch¬i gi¸o viªn còng cho r»ng nã cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vµo s¶n phÈm vµ ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c ®å dïng - ®å ch¬i mµ cã ®­îc tiÕp thu qua c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Cßn 100% gi¸o viªn cho r»ng viÖc h­íng dÉn cña c« sÐ mang l¹i ch trÎ cã nh÷ng bµi tËp ®Ñp. d.Nh÷ng biÓu hiÖn tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng (hoÆc kh«ng tÝch cùc) mµ chØ nhËn thÊy? BiÓu hiÖn cña tÝnh tÝch cùc Sè phiÕu % BiÓu hiÖn cña tÝnh kh«ng tÝch cùc Sè phiÕu %33 Vui vÎ 22 73 Buån ngñ 8 27 Ch¨m chó 20 67 Thê ¬ 10 33 Vç tay ®Ëp xuèng bµn 15 50 Nh×n ra ngoµi 15 50 Võa H§ võa nãi 25 83 Lµm viÖc riÒn 5 17 Say s­a nghe c« nãi 18 60 Quay sang trªu b¹n 12 40 C­êi hín hë 24 80 Nãi chuyÖn tù do 6 20 - Nh×n vµo b¶ng trªn ta nhËn thÊy rõng trÎ em rÊt ch¨m chó nghe c« vµ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m lu«n vµo trong s¶n phÈm cña m×nh. §iÒu ®ã chøng tá tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn ®Òu n½m v÷ng vÒ vai trß cña m«i tr­êng ho¹t ®éng ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè trÎ ch­a tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng hoÆc cã lµm nh­ng cßn kh«ng tËp trung. Mét sè yÕu tè n÷a mµ trÎ ch­a tÝch cùc ®ã lµ vèn kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng t¹o h×nh cña trÎ cã h¹n, do vËy c« gi¸o cÇn ph¶i rÌn luyÖn th­êng cho trÎ ngµy tõ khi cßn nhá. e.Nh÷ng khã kh¨n cña gi¸o viªn khi tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ ho¹t ®éng t¹o h×nh. Qua c©u hái trªn hÇu hÕt c¸c gi¸o viªn gÆp khã kh¨n trong viÖc t¹o vèn kinh nghiÖm cho trÎ v× kh¶ n¨ng nhËn thøc cña m«i trÎ ®Òu kh¸c nhau, vÒ c¬ së vËt chÊt cña tõng tr­êng còng ®­îc trang bÞ kh¸c nhau, nªn viÖc t¹on m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ ho¹t ®éng lµ mét viÖc lµm kh«ng dÔ ®èi víi gi¸o viªn. vµ métkhã kh¨n lín nh¸t chiÕm 60% sè gi¸o viªn cho r»ng ®ã lµ n¨ng lùc t¹o h×nh cña c¸c gi¸o viªn h¹n chÕ. NhËn xÐt: - Qua ph©n tÝch phiÕu ®iÒu tran gi¸o viªn mÇm non cho thÊy, nh×n chng c¸c gi¸o viªn mÇm non nhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña viÖc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ mÇm non. HÇu hÕt c¸c c« ®Òu n¾m v÷ng c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh cÇn tæ chøc cho trÎ ë tr­êng mÇm non, n¾m ®­îc c¸c h×nh thøc tæ chøc vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ. C¸c gi¸o viªn ®· chó träng ®Õn vèn kinh nghiÖm cña trÎ, ®å dïng häc liÖu trÎ cho trÎ ho¹t ®éng. §ã lµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, tù chñ ®éc lËp cña trÎ. - §Ó cho trÎ høng thó h¬n n÷a gi¸o viªn cÇn ®­a yÕu tè ch¬i vµo ho¹t ®éng t¹o h×nh... båi d­ìng cho trÎ kh¶ n¨ng t­ëng t­îng, s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp trong ho¹t ®éng vÏ,n¨n, xÐ d¸n...phèi hîp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m gióp trÎ tËp t¸i hiÖn theo mÉu råi t¸i t¹o theo trÝ nhí vµ dÇn dÇn ®i miªu t¶ trªn c¬ së ho¹t déng tÝch cùc cña t­ëng t­îng, s¸ng t¹o cña kh¶ n¨ng ®éc lËp x©y dùng vµ thùc hiÖn ý ®å cña m×nh. Ph©n tÝch kÕt qu¶ quan s¸t. - Chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm môc ®Ých kiÓm nghiÖm tÝnh kh¶ thi cña mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc ®· nªu trªn. - Thùc nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh 2 th¸ng trªn 60 trÎ thuéc líp mÉu gi¸o bÐ cña 2 tr­êng mµ em ®· chon ë trªn. Sè trÎ tham gia vµo thùc nghiÖm dd­îc chia lµm 2 nhãm ®Ò nhau vÒ løa tuæi, tr×nh ®é: + Nhãm 1: Nhãm ®èi chøng 30 trÎ. Chóng t«i kh«ng t¸c ®éng ®Õn trÎ mµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng theo ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh mµ c« gi¸o t¹i líp ®ang thùc hiÖn. + Nhãm 2: Nhãm thùc hiÖn 30 trÎ: chóng t«i sö dông nh÷ng ph­ng ph¸p biÖn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ nh­ sau: Nh÷ng ph­¬ng tiÖn t¹o m«i tr­êng giê häc, giê ch¬i cña trÎ: - §ã lµ ®å dïng, ®ß ch¬i hÊp dÉn trÎ, cã gi¸ trÞ thÈm mü vµ gi¸ trÞ sö dông cao. - Trang bÞ nh÷ng gãc ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ hîp lý khoa häc lu«n thay ®æi theo chñ ®Ó vµ lùa chän nh÷ng ®å ch¬i phï hîp nhËn thøc cña trÎ. VÝ dô: Chñ ®Ò “thÕ giíi ®éng vËt”. §Ó trÎ vÏ mét con vËt nu«i trong gia ®×nh th× c« x©y dùng m« h×nh khu trang tr¹i cã nhiÒu c©y, hoa, cá, c¸c con vËt ë t­ thÕ ®éng nh­: gµ ®ang mæ thãc, chã ®ang g¸c nhµ, thá ®ang ¨n cµ rèt... Nh÷ng bøc tranh treo, nh÷ng vËt mÉu ®­îc cè lùa chän kü vµ ®Ó t­ thÐ dÔ nh×n, dÒ ph¸t hiÖn. Nh÷ng ®å dïng cña trÎ nh­ bót ch× ®en, bót mµu, mµy n­íc...kÐo, giÊy thñ c«ng, ®Êt nÆn....®Ó ë nh¨n d­íi trÎ tù lÊy, tù cÊt ®­îc. *X©y dùng c¶nh quan cña tr­êng, líp s¹ch ®Ñp hÊp dÉn. Cæng, chËu hoa, c©y c¶nh, hÖ thãng c©y c©y c¶nh, c©y c¶nh phong phó, ®å dïng, ®å ch¬i ngoµi trêi, v­ên hoa, nh÷ng dü nhµ ®­îc nghgiªn cøuc s¾p xÕp hµi hoµ khoa häc thwnj lîi cho viÖc quan s¸t hoÆc viÖc ch¬i cña trÎ. - VÝ dô: Chóng t«i vÏ lªn mét bøc tranh phong c¶nh, tranh sinh ho¹t....®Ó trÎ ®Õn xem vµ trß chyÖn vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã nh»m cung cÊp cho trÎ vÒ c¸c chi tiÕt cô thÓ trong bøc tranh ®ã gióp trÎ t¸i t¹o vµo nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. - Hay nh÷ng chËu c©y c¶nh ®­îc chóng t«in xÕp th¼ng hµng, tØa l¸, tØa cµnh, trÎ gióp chóng t«i lau l¸ cacay, t­íi n­íc cho c©y vµ biÕt ®­îc h×nh d¸ng cña mét sè lo¹i l¸, c¸c g©n l¸, mµu s¾c l¸, th©n c©y... ngoµi racßn gióp trÎ hiÓu s©u h¬n vÒ tranh em bÐ t­íi n­íc cho c©y. - Ngoµi ra, t¹o c¶m gi¸c an toµn ®¶m b¶o vÖ sinh trËt tù, s¾p xÕp hîp lý kh«ng gian chung víi ho¹t ®éng ®éc lËp cña c¸ nh©n, gióp trÎ ph¸t huy tèi ®a tÝch cùc ®éc Ëp, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. * Tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ trong viÖc t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng t¹o h×nh + Trong tiÕt häc t¹o h×nh: - B»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p trùc, dïng lêi, kÕt hîp víi nhiÒu biÖn ph¸p thñ thuËt nh­ trß ch¬i, c©u ®è, tranh ¶nh....víi hÖ thèng c©u hái kÝchd thÝch ho¹t ®éng trÝ tuÖ vµ sù tËp trung cña trÎ tíi c¸c chi tiÕt hÊp dÉn cña ®èi t­îng quan s¸t gióp trÎ n¾m b¾t c¸c ®Æc ®iÓm, c¸c thuéc tÝnh cña ®èi t­îng mét c¸ch dÔ rµng nhanh nhÑ h¬n. C¸c c©u hái ®­îc ®Æt ra kh«ng chØ trßn qu¸ tr×nh nhËn xÐt s¶n phÈm t¹o h×nh vµ møc ®é høng thó cña trÎ ®ã lµ c¸c c©u hái nh­: t¹i sap l¹i nh­ vËy? Lùa chän t×nh huèng ®­a vµ ho¹t ®éng cu¶ trÎ chó ý thÝch hîp c¸c m«n häc kh¸c gióp trÎ hiÓu ®èi t­îng s©u h¬n. - PhÇn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng, trÎ ®­îc nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh, cña b¹n c« khuyÕn khÝch trÎ nãi lªn suy nghÜ cña trÎ vµ ®Æc ®iÓm lêi nhËn xÐt cña c« sÏ gióp trÎ nhí l©u kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh vµ høng thó tich¸ cùc cho c¸c tiÕt hoc tiÕp theo. + Ngoµi tiÕt häc: - ë ho¹t ®éng gãc, ho¹t ®éng ngoµi trêi, giê ch¬i...gióp trÎ «n luyÖn c¸c kü n¨ng vµ cñng cè b»ng c¸c trß ch¬i hoÆc d­êi hnhf thøc thi ®ua. C« cã ®iÒu kiÖn tiÕp sóc nhiÒu víi c¸ nh©n trÎ vµ nhãm gióp trÎ ph¸t huy tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o b»ng nh÷ng c©u hái, nh÷ng lêi trao ®æi vµ gîi ý cho trÎ. Con ®ang lµm g× ®Êy? Con lîn cña con ®Ñp l¾m, nã ®ang lµm g×? Con lîn cña con cã vÎ nã buån, v× sao vËy? Tõ ®ã trÎ kh«ng nh÷ng ®­îc tr¶i nghiÖm mµ cßn biÕt c¸ch thª hiÖn tr¹ng th¸i hµnh vi c¶u sù vËt trong s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch s¸ng t¹o ®Ó kh«ng gièng víi ai sau. Ch­¬ng 3 §Ó XuÊt Vµ Tæ Chøc Thùc NghiÖm ¸p Dông Cho §Ò Tµi . I. C¬ së ®Þnh h­íng cho viÖc ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝch cùc cña trÎ 4-5 tuæi trong ho¹t ®éng t¹o h×nh: Sau khi nghiªn cøu thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc ho¹t ®éng t¹o h×nh cïng víi viÖc tæ chøc thùc nghiÖm mét sè biªn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝch cùchoatj ®éng cña trÎ tèi ®· t×m hiÓu thªm vÒ m«i tr­êng tæ chøc gi¸o dôc mÇm non míi vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc hiÖn nay ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®Ò xuÊt. II. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ nh»m ph¸t huy tÝch cùc cña trÎ 4-5 tuæi trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. T¹o m«i tr­êng cho trÎ häc tèt m«n t¹o h×nh cã nghÜa v« cïng to lín trong viÖc ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc cña trÎ . Mét m«i tr­êng líp häc tèt sÏ ®em ®Õn cho trÎ sù say mª, høng thó ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ trÎ thÓ hiÖn ®­îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n phÈm t¹o ra. Mét m«i tr­êng häc tËp ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña trÎ lµ m«i tr­êng mµ vËt chÊt sung quanh trÎ nh­ mét phßng thÝ nghiÖm mµ trong ®ã trÎ khi ®­îc lµ nhµ khoa häc – lóc l¹i lµ mét nghÖ sü, trÎ ®­îc tù do ho¹t ®éng, giao l­u, ng­êi lín ®ãng vai trß gîi më, ®éng viªn, lµ träng tµi ra ®éng c¬ ho¹t ®éng cña trÎ. 1 : Lùa chän ®a d¹ng hãa vËt liÖu ®å dïng - ®å ch¬i cho ho¹t ®éng cña trÎ : - Víi tr­êng t«i c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ngoµi mét sè ®å dïng ®å ch¬i mua s½n chóng t«i cßn dïng c¸c vËt liÖu t¸i sö dông nh­ ( t¹p chÝ cò, giÊy mét mÆt, c¸c lo¹i thïng catton, ®å ch¬i cò, len lôa, vá hép n­íc röa b¸t, c¸c lon n­íc ngät, hay c¸c vËt ph¶m thiªn nhiªn: hét, h¹t, l¸ c©y, vá trai, vÎ hÕn …). Dïng l¸ c©y t¹o mµu cho c¸c bøc tranh, hay lÊy mµu tõ cñ… - Dïng nh÷ng ®å ch¬i cÇn ®­îc khai th¸c, sö dông ph¸t huy tÝch cùc ho¹t ®éng cña trÎ t¹o ra c¸c t×nh huèng më cho phÐp ®­a trÎ cã nhiÒu sù lùa chän, nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®èi víi mçi nhiÖm vô, gióp trÎ cã kiÓu t­ duy linh ho¹t vµ t×m ra nhiÒu h­íng ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm cã s¸ng t¹o 2. Tæ chøc hîp lý c¸c kh«ng gian ho¹t ®éng: ë bè trÝ gÇn nguån n­íc ®Ó trÎ röa tay sau khi vÏ, nÆn, xÐ d¸n vµ dïng mµu n­íc trÎ kh«ng ph¶i ®i xa. Gia ®Ó bµy s¶n phÈm cao võa tÇm cho trÎ dÔ cÊt, dÔ lÊy. - Nh÷ng gãc kh¸c nhau nh­ gãc häc tËp, gãc thiªn nhiªn, gãc ph©n vai ®Òu liªn quan ®Õn gãc t¹o h×nh, nªn cÇn ph¶i bè trÝ hîp lý, ®Ñp vµ khoa häc, ë gãc ch¬i rÊt phï hîp víi h×nh thøc häc theo nhãm hoÆc tõng c¸ nh©n trÎ, trÎ cã thÓ chän ®å dïng ®å ch¬i v× thÕ c« gi¸o ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ gãc ho¹t ®éng trÎ lùa chän c¸c ®å dïng ®å ch¬i g× ®Ó thay ®æi vµ chän ®å ch¬i cho phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña trÎ t¹o m«i tr­êng phï hîp néi dung bµi häc. 3. BiÖn ph¸p 32 cña gi¸o viªn trong viÖc t«t chøc ho¹t ®éng cña trÎ: C« ®ãng vai trß quan träng trong viÖc gióp ®ì trÎ ho¹t ®éng c« lµ ng­êi h­íng dÉn trÎ ho¹t ®éng, gióp tõng c¸ nh©n biÕt hµnh ®éng vµ tÝch cùc tham gia h­ëng øng b»ng c¸ch d¹y trÎ biÕt kh¸m ph¸ c¸c sù vËt hiÖn t­îng. B­íc ®Çu gióp trÎ lµm quen víi c¸c thao t¸c tu duy kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp kh¸i qu¸t hãa. §Ò lµm ®­îc nh­ vËy c« ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý trÎ ®Ó ho¹t ®éng tháa m·n nhu cÇu vµ biÕt c¸ch giao nhiÖm vô víi kh¶ n¨ng cña trÎ, lu«n t¹o ra t×nh huèng vÊn ®Ò kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng. C« ph¶i g©y hÊp dÉn, ®Æt c©u hái gÇn gòi dÔ hiÓu, tranh gîi ý hoÆ tranh mÉu ph¶i ®Ñp, sinh ®éng ®Ó ph¸t huy tèt tÝnh tÝch cùc cña trÎ. 4. T¨ng c­êng yÕu tè thiªn nhiªn trªn tiÕt häc t¹o h×nh: §Ó tæ chøc vµ ph¸t t¸c dông cña trÎ ®ßi hái c« gi¸o ph¶i cã mét sè tr×nh ®é nhÊt ®Þnh hiÓu vÒ t©m lý trÎ mÇm non, tri thøc nghÖ thuËt t¹o h×nh.mçi gãc ho¹t ®éng vËt liÖu ph¶i ®­îc bè trÝ víi ho¹t ®éng cña gãc ®é ®ã. Gãc t¹o h×nh III. Tæ chøc thùc hiÖn ¸p dông m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝch cùc cho trÎ 4-5 tu«i trong ho¹t ®éng t¹o h×nh: 1. Kh¶o s¸t tr×nh ®é t¹o h×nh vµ møc ®é tÝch cùc cña trÎ: Tr­íc khi tæ chøc thùc nghiÖm, t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t tr×nh ®é t¹o h×nh vµ møc ®é tÝch cùc cña 2 nhãm trÎ víi 2 ho¹t ®éng: TiÕt 1 §Ò tµi : VÏ ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh. ¤ng, bµ, bè, mÑ, anh, chÞ, em. Chñ ®iÓm : Gia ®×nh * H×nh thøc tæ chøc: Tæ chøc trong líp víi quy m« c¶ líp * §å dïng trùc quan: + Tranh gîi ý : Ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh. +§Üa nh¹c. *Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn : - C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i : Gia ®×nh t«i. - Cho trÎ xem ¶nh gia ®×nh cña mét sè trÎ trong líp. Sau ®ã, hái mét sè trÎ: + §©y lµ gia ®×nh b¹n nµo ? + Con cã thÓ tù giíi thiÖu vÒ gia ®×nh minh cho c¶ líp cïng nghe ? Gia ®×nh con cã mÊy ng­êi? Gåm nh÷ng ai ? ë nhµ mäi ng­êi th­êng lµm nh÷ng viÖt g× ? -C« cho trÎ quan s¸t tranh gîi ý vµ ®µm tho¹i vÒ bøc tranh: Con con cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh ? ( Trong tranh vÏ ai ? Ng­êi ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ®Æc biÖt?…) C¸c con cïng vÏ ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh cña chóng m×nh nhÐ. + Con ®Þnh vÏ ai ? + Con ®Þnh vÏ nh­ thÕ nµo ? ( Hái 2-3 trÎ ) - C« vÏ gîi ý cho trÎ quan s¸t, võa vÏ c« võa h­íng dÉn cho trÎ c¸ch vÏ. - TrÎ vÏ : C« nh¾c trÎ ngåi ®óng t­ thÕ, cÇm bót ®óng quy c¸ch. C« quan s¸t trÎ, h­íng dÉn, gîi ý trÎ. KÕt thóc : Cho trÎ h¸t bµi “ C¶ nhµ th­¬ng nhau ” vµ treo bµi h¸t lªn gi¸. + Cho trÎ tù nhËn xÐt: Con thÝch tranh cña b¹n nµo? V× sao con thÝch bµi cña b¹n? + C« nhËn xÐt bµi cña trÎ. Hái trÎ:con ®Þnh lµm g× víi bµi cña minh? sÏ tÆng ai? Trang trÝ vµo gãc nµo? -> NhËn xÐt ®¸nh gi¸ møc ®é biÓu hiÖn tÝnh tÝch cùc cña trÎ Th¸i ®é: NhiÒu trÎ tËp trung chó ý lªn c« vµ nghe c« nãi, biÓu hiÖn th¸i ®é thÝch thó. Cßn cã nh÷ng trÎ thê ¬ kh«ng cã høng thó vµ ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh tÝch cùc/ Hµnh vi: cã mét sè trÎ lén xén hay nh×n ra ngoµi hoÆc l¬ ®·ng kh«ng chó ý. Cã mét sè Ýt trÎ kh«ng tËp trung vµo quan s¸t khi vÏ, miÖng noÝ vÒ néi dung kh¸c. Nh­ng cã trÎ vÏ miÔn c­ìng kh«ng tËp trung nªn nÐt vÏ nghÖch ngo¹c. §a sè trÎ ch­a ®Æt tªn cho bøc tranh cña m×nh. PhÇn lín trÎ vÏ dùa vµo tranh gîi ý cña c«. Ho¹t ®éng, lêi nãi. C« hái trÎ “con vÏ ai ®Êy?” trÎ vÉn ch­a m¹nh d¹n ®Ó nãi víi c«. HoÆc trÎ ®ang vÏ nh­ng ch­a biÕt thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo, khi c« gióp ®ì th× trÎ kh«ng thÝch. TrÎ kh«ng muèn tr¶ lêi hay c¸c c©u tr¶ lêi cña trÎ, khi nhËn xÐt bµi, trÎ chØ nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ: con yªu mÑ v× con th­¬ng mÑ...khi hái vÒ ®Æc ®iÓm næi bËt c¶u ng­êi th©n nµo ®ã trong gia ®×nh th× trÎ liÖt kª c¸c bé phËn c¬ thÓ ma kh«ng ®i theo mét trËt tù nµo c¶. TrÎ cßn lóng tóng khi t×m c¸ch miªu t¶ cô thª. Kh¶ n¨ng t¹o h×nh: TrÎ hÇu hÕt ë møc ®é trung b×nh, chØ cã mét sè trÎ kh¸ h¬n mét chót. TrÎ chØ tËp chung vÏ trong khaáng tõ 10-15 phót ®Çu. KÕt qu¶ s¶n phÈm cña trÎ: Nh×n chung lµ ch­a cao. Tû lÖ gi÷ c¸c bé phËn ®Çu, ch©n, tay, m×nh ch­a c©m ®èi, chÝnh x¸c. nhiÒu tröe nh×n ban bªn c¹nh råi vÏ l¹i mµ kh«ng h×nh dung ra ng­êi th©n thùc sù cña m×nh. TrÎ kh«ng thùc hiÖn ®­îc vèn kinh nghiÖm, hiÓu biÕt, trÝ nhí, trÝ t­ëng t­îng, h×nh t­îng ®Ó t×m tßi nh÷ng ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kh¸c víi nh÷ng g× ®· ®­îc h­íng dÉn. Qua bµi vÏ nµy, møc ®é tÝch cùc cña hai nhãm trÎ ®­îc thèng kª nh­ sau: B¶ng 6: ph©n lo¹i møc ®é tÝch cùc cña trÎ ë 2 nhãm trÎ trong thùc nghiÖm klh¶o s¸t qua bµi ”vÏ ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh” lo¹i (%) nhãm Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc Ýt TÝnh tÝch cùc b×nh th­êng TÝnh tÝch cùc cao Nhãm 1 55 24 21 0 Nhãm 2 60 35 15 0 So s¸nh møc ®é tÝch cùc cña 2 nhãm trÎ ta thÊy møc ®ä tÝch cùc cña 2 nhãm trÎ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. Tuy nhiªn trÎ ë nhãm 1 cã phÇn tréi h¬n nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. MÆc dï mét sè trÎ ®· biÕt t×m néi dung miªu t¶ vµ h×nh thøc thÓ hiÖn song chñ yÕu vÉn lµ b¾t ch­íc theo c« vµ b¹n. còng nh­ thÕ th× sè trÎ kh«ng tÝch cøc vµ lo¹i tÝch cùc Ýt co¸ kh¶ n¨ng ®éc lËp cao h¬n so víi khi ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm cña trÎ. TiÕt 2 §Ò tµi: nÆn c¸c lo¹i qu¶. Chñ ®iÓm: ThÕ giíi thùc vËt H×nh thøc tæ chøc: §¹i trµ c¶ líp. §å dïng trùc quan: c¸c lo¹i qu¶: qu¶ trßn qu¶ dµi. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh: H«m nay lµ sinh nhËt cña b¹n thá ®Êy. Cïng h¸t bµi “Chóc mõng sinh nhËt” ®Ó tÆng b¹n Thá nhÐ. - Sinh nhËt b¹n thá c« ®· chuÈn bÞ rÊt nhiÒu quµ tÆng ®Êy. C¸c con cïng ®o¸n xem c« tÆng b¹n quµ g× ®©y? - C« ®­a tõng lo¹i qu¶ ra cho trÎ nhËn xÐt vÒ c¸c lo¹i qu¶ ®ã . §µm tho¹i cïng trÎ vÒ c¸c lo¹i qu¶ + §©y lµ qu¶ g× + Qu¶ ®Êy cã ®Æc ®iÓm g×? (Qu¶ cã mµu g×? d¹ng h×nh g×?...) + §Ó nÆn qu¶ nµy theo con c« ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? - Cïng c« nÆn c¸c lo¹i qu¶ nhÐ. Hái ý ®Þnh cña trÎ ®Þnh nÆn lo¹i qu¶ g×? Con ®Þnh nÆn lo¹i qu¶ ®ã nh­ thÕ nµo? - C« nÆn gîi ý cho trÎ, h­íng dÉn trÎ c¸ch lµm mÒm ®Êt, c¸ch chia ®Êt, c¸ch xoay trßn, l¨n dµi Ên dÑt, g¾n ghÐp c¸c chi tiÕt ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. - TrÎ thùc hiÖn: C« quan s¸t, h­íng dÉn vµ gióp ®ì trÎ - KÕt thóc: Cho trÎ h¸t bµi “ ngµy sinh nhËt” vµ cïng nhau ®em bµi tÆng cho b¹n Thá. B¹n thá c¶m ¬n c¸c b¹n líp m×nh. B¹nn thá rÊt thÝch quµ cña líp m×nh. + Cho trÎ tù nhËn xÐt: Con thÝch bµi cña b¹n nµo? V× sao con thÝch bµi cña b¹n? + C« nhËn xÐt bµi cña trÎ -> §¸nh gi¸ møc ®é tÝch cùc cña trÎ: * Th¸i ®é: Víi bµi nÆn c¸c lo¹i qu¶ nµy trÎ sÏ ®­a vµo gãc b¶n hµng,ho¹c tæ chøc mét buæi sinh nhËt:Bµy m©m ngò qu¶, gióp trÎ sö dông s¶n phÈm cã hiÖu qu¶.TrÎ ccòng h¨ng say vµ t¹o d¸ng cho c¸c laäi qu¶ thËt ®Ñp,®Ó bµy m©m ngò qu¶ víi c¸c b¹n.§Æc biÖt qua yªu cÇu c¶u coo ®Æt ra ®· kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng nhãm,tõ c¸c s¶n phÈm riªng sÏ t¹o thµnh m©m ngò qu¶ ®­îc tr×nh bµy cã liªn kÕt phèi hîp ®Ñp ®Ï. *Hµnh vi: cã mét sè bµi cßn dÔ bong r¬i vµ c¸ch sö dông mÇu ch­a hîp lý,s¶n phÈm t¹o ra hÇu nh­ cã d¹ng dµi nhiÒu h¬n ®¹ng trßn.TrÎ míi biÕt t¹o ra s¶n phÈm cßn tr×nh bµy lóng tóng. *Ho¹t ®éng, lêi nãi:TrÎ biÕt ®Æt tªn cho c¸c lo¹i qu¶ mµ trÎ lµm ra.Tuy nhieen vÉn cßn cã mét vµi ch¸u c« hái kh«ng tr¶ lêi.Cã ch¸u th× khoe ngay:’’ c« ¬i con nÆn ®­îc nhiÒu lo¹i qu¶ kh«ng’’? §©y lµ qu¶ cam, ®©y lµ qu¶ t¸o...’’ TrÎ cßn nãi víi b¹n nÆn qu¶ t¸o to h¬n n÷a. *Kh¶ n¨ng t¹o h×nh:TrÎ hÇu hÕt ë møc trung b×nh,cã mét sè trÎ kh¸ h¬n mét chót.Kh¶ n¨ng tËp trung vµo bµi cña trÎ còng chõng 12-15 phót. *KÕt qu¶ s¶n phÈm cña trÎ:S¶n phÈm trÎ t¹o ra kh¸ phong phó,cã rÊt nhiÒu lo¹i qu¶.§Æc biÖt mét sè trÎ cßn biÕt phèi hîp sö dông c¸c vËt liÖu kh¸c nhau nh­ cµnh c©y nhá,l¸ c©y,dïng t¨m c¾m vµo qu¶ nh­ qu¶ mÝt cã gai.....NhiÒu chi tiÕt gi÷a cuèng,l¸ c©y,qu¶ t­¬ng ®èi phï hîp kü thuËt g¾n kÕp nh×n chung lµ æ.Tuy nhiªn vÉn cßn cã bµi trÎ trÎ lµm qu¶ ra©ts nhá,ch­a biÕt g¾n kÕt víi nhau. *B¶ng 7: Ph©n laoaÞ møc ®é tÝch cùc cña trÎ ë 2 nhãm trong thùc nghiÖm quan s¸t qua bµi:NÆn c¸c lo¹i qu¶. Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc Ýt TÝnh tÝch cùc B×nh th­êng TÝnh tÝch cùc cao Nhãm 1 65 35 10 0 Nhãm 2 70 30 8 0 C¨n cø vµo sè liÖu thèng kª møc ®é tÝch cùc cña trÎ,biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm cña 2 nhãm trÎ chóng ta nhËn thÊy chÊt l­îng cña s¶n phÈm t¹o h×nh vµ møc ®é tÝch cùc cña trÎ lµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, møc ®é chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. *KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr×nh ®ä t¹o h×nh vµ møc ®é tÝch cùc cña trÎ: + VÒ møc ®é tÝch cùc:§a sè trÎ Ýt cã høng thó trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng,chØ cã mét sè trÎ tÝch cùc,cßn l¹i thùc hiÖn nhiÖm vô nh­ mét thãi quen b¾t buéc nªn hÇu nh­ tiÕt häc trÇm,buån tÎ,cã Ýt nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh s¸ng t¹o. + Qua kh¶o s¸t chóng t«i thÊy møc ®é tÝch cùc c¶u trÎ cßn thùc hiÖn ë møc ®é thÊp.Nh÷ng h¹n chÕ mét phÇn lµ dovèn biÓu t­îng cña trÎ con nghÌo nµn ch­a kÝch thÝch ®­îc ý ®å t¹o h×nh cña trÎ.Bªn c¹nh ®ã mÆc dï gi¸o viªn ®· quan t©m ®Õn k ü n¨ng v·e vµ nÆn cña trÎ xong ch¨a cã sù thay ®æi phï hîp víi nhËn thøc vµ nhu cÇu thÓ hiÖn cña trÎ. Víi nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh trªn ,t«i thÊy vbiÖc tæ chøc m«i tr­êng ho¹t ®éng gi¸o dôc víi nh÷ng h×nh thøc tæ ch¾c,ph­¬ng ph¸p,biÖn ph¸p ®a d¹ng lµ hªts søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt l­îng t¹o h×nh cho trÎ. Tõ ®ã t«i tiÕn hµnh tæ chøc thùc hiÖn nghiÖm t¸c ®éng vµo trÎ ë nhãm 2 vµ gäi nhãm 2 lµ nhãm thùc nghiÖm,cßn nhãm 1 ®­îc gäi lµ nhãm ®«id chøng.ViÖc t¸c ®éng thùc nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau. 2.KÕt qu¶ thùc nghiÖm t¸c ®éng: §ît 1-Trªn 2 ti­Õt TiÕt 1 §Ò tµi:VÏ hoa tÆng c« chó c«ng nh©n Chñ nhiÖm :BÐ thÝch lµm nghÒ g×? *H×nh thøc tæ chøc:Tæ chøc trong líp víi quy m« c¶ líp. *§å dïng trùc quan: -3-4 bøc tranh vÏ hoa. -Quan s¸t v­¬n hoa trong s©n tr­êng. Mét bã hoa thËt. *Ph­¬ng ph¸p tiªn hµnh. 1.Tæ chøc cho trÎ quan s¸t v­ên hoa ë v­ên tr­êng trong ho¹t ®éng ngoµi trêi ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c bé phËn chÝnh cña b«ng hoa,mµu s¾c cña b«ng hoa,h×nh d¹ng cña c¸nh hoa, l¸ hoa ®Æc biÖt lµ nh÷ng b«ng hoa nh×n nghiªng, nh×n th¼ng. 2.Vµo tiÕt häc:C« cïng trÎ h¸t bµi:’’ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n’’. - C« hái trÎ: +Bµi h¸t nãi vÒ ai? +Chó c«ng nh©n lµm g×? + Cßn c« thî may lµm g×? -§©y lµ bã hoa ®· chuÈn bÞ ®Ó tÆng c¸c c« chó c«ng nh©n ®Êy. - TrÎ quan s¸t bã hoa.§µm tho¹i vÒ 3-4 lo¹i hoa trong bã hoa.§©y lµ hoa g×?Ai cã nhËn xÐt g× vÒ loµi hoa nµy?(Cho trÎ nhËn xÐt theo ý cña trÎ) -C« gîi ý ®Ó trÎ vÏ hoa tÆng c¸c c« chó c«ng nh©n ®Ó tá lßng yªu quý cña m×nh víi c« chó c«ng nh©n. -Cho trÎ xem tranh c« ®· chuÈn bÞ.§µm tho¹i vÒ bøc tranh vµ c¸ch thùc hiÖn, ý ®Þnh vÏ .C« gîi ®Ó trÎ ®Æt tªn tranh tr­íc khi vÏ. -C« cã thÓ vÏ gîi ý cho trÎ. - TrÎ thùc hiÖn:C« bao qu¸t, h­íng dÉn trÎ ngåi ®óng t­ thÕ vµ cÇm bót ®óng c¸ch. - KÕt thóc: Cho trÎ h¸t bµi”RÒng rÒng rµng rµng” vµ treo bµi h¸t lªn gi¸. + Cho trÎ nhËn xÐt : Con thÝch tranh cña b¹n nµo? V× sao con thÝch bµi cña b¹n? + C« nhËn xÐt bµi cña trÎ. + Hái trÎ: Con ®Þnh lµn g× víi bµi cña m×nh? + SÏ tÆng ai?Trang trÝ vµo gãc nµo -> Do ®­îc quan s¸t tr­íc vµ quan s¸t mét c¸ch cã høng thó nªn trÎ ë nhãm thùc nghiÖm ®· m¹nh d¹n, tù tin h¬n,®ång thêi trÎ còng biÕt liªn t­ëng ®Õn h×nh ¶nh thùc.TrÎ thÝch thó víi nh÷ng ®­êng nÐt do chÝnh m×nh t¹o ra nh÷ng b«ng hoa nhiÒu lo¹i víi c¸c t­ thÕ nh×n kh¸c nhau. Cßn ë nhãm ®èi chøng trÎ vÉn Ø l¹i vµo sù h­íng dÉn vµ thóc dôc cña c« gi¸o v× trÎ Ýt høng thó víi ®Ò tµi nµy. TiÕt 2 §Ò tµi : XÐ d¸n ®µn c¸ b¬i Chñ ®iÓm: ThÕ giíi ®éng vËt. H×nh thøc tæ chøc: Tæ trøc trong líp víi quy m« c¶ líp. §å dïng trùc quan: 3-4 bøc tranh ®µn c¸ b¬i. B¨ng h×nh ®µn c¸ cã nh¹c bµi “c¸ vµng b¬i”. ChuÈn bÞ giÊy mµu, vë tËp d¸n h×nh, hå d¸n, kh¨n lau tay, bót s¸p mµu. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµn: -Tæ chøc cho trÎ quan s¸t bÓ c¸ ë tr­êng trong ho¹t ®éng ngoµi trêi, ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c bé phËn chÝnh cña con c¸, mµu s¾c cña c¸,c¸ch di chuyÓn cña c¸. 2. Ph­¬ng ph¸o tiÕn hµnh: - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬: Rong vµ c¸. - Cho trÎ xem b¨ng h×nh: §µn c¸ b¬i. §µm tho¹i cïng trÎ: + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh nµy? + Con c¸ nh÷ng bé phËn nµo?Cã mµu g×? + C¸ sèng ë ®©u. Con c¸ ®ang lµm g×? + C¸ di chuyÓn nh­ thÕ nµo?(C« cho trÎ b¾t ch­íc chuyÓn ®éng cña v©y c¸ khi c¸ b¬i). +Cã g× kh¸c trong bÓ c¸? Cho trÎ xem 2-3 tranh gîi ý c« chuÈn bÞ.§µm tho¹i vÒ bøc tranh víi tranh. Cïng xÐ d¸n ®µn c¸ b¬i nhÐ. Con ®Þnh xÐ con c¸ g×?Con ®Þnh xÐ nh­ thÕ nµo? C« xÐ gîi ý cho trÎ xem c¸ch xÐ vµ d¸n h×nh con c¸. TrÎ thùc hiÖn c« quan s¸t,h­íng dÉn trÎ.C« khuyÕn khÝch trÎ vÏ thªm m«i tr­êng sèng cña c¸: Bät, rong rªu, c¸c con vËt kh¸c còng sèng ë d­íi n­íc... - NhËn xÐt: C« cho trÎ tù nhËn xÐt bµi cña m×nh, cña b¹n .C« nh·n xÐt : C« khen nh÷ng bøc tranh d¸n ®Ñp, khuyÕn khÝch ®éng viªn nh÷ng bµi lµm ch­a tèt. - Trong tiÕt häc nµy trÎ ®­îc tiÕp xóc trùuc tiÕp víi con c¸ céng víi c¸ch h­íng dÉn tù nhiªn cña c« gióp trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng h¬n vµ kÕt qu¶ s¶n phÈm tiÕn bé h¬n rÊt nhiÒu. - >Ph©n tÝch vµ so s¸nh ho¹t ®éng cña nhãm trÎ chóng t«i thÊy b¾t ®Çu cã sù chªnh lÖch vÒ møc ®é tÝch cùc cña trÎ. * Nhãm ®èi chøng : NhiÒu trÎ vÉn cßn Ó o¶i, xÐ chËm hoÆc xÐ víi thóc dôc cña c«.NhiÒu tranh chØ xÐ ®­îc nh÷ng con c¸ chØ cã th©n mµ kh«ng cã nh÷ng bé phËn kh¸c.NhiÒu tranh chØ xÐ ®­îc nh÷ng con c¸ gièng nhau vÒ h×nh d¸ng, t­ thÕ nªn tr«ng rÊt cøng.Trong qu¸ tr×nh xÐ d¸n trÎ hay nãi chuyÖn kh«ng tËp trung vµo bµi lµm nªn lµm th­êng cÈu th¶.Cßn mét sè trÎ b«i nhiÒu hå. * Nhãm thùc nghiÖm: TrÎ thÝch thó, chó ý ho¹t ®éng, tËp chung xÐ d¸n vµ thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng b¹n víi th¸i ®é nghiªm tóc theo yªu cÇu cña c« gi¸o, trÎ xÐ ®­îc nhiÒu h×nh con c¸, nhiÒu lo¹i c¸ cã kÝch th­íc,mµu s¾c vµ t­ thÕ kh¸c nhau.TrÎ còng ®äc ®­îc tªn cña c¸c con c¸ m×nh xÐ d¸n ®­îc.TrÎ cßn sö dông ®­îc c¸c chÊt liÖu giÊy mµu kh¸c nhau nh­ giÊy nh¨n, giÊy bÝng ®Ó lµm.Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè trÎ chØ høng thó víi giê häc trong thêi gian ®Çu. So s¸nh hµnh vi, th¸i ®é cña trÎ ,thêi gian tËp trung chó ý vµ th«ng qua chÊt l­îng bµi xÐ d¸n vµ tranh vÏ ta cã b¶ng sau: B¶ng ph©n lo¹i møc ®é tÝch cùc cña trÎ trong nhãm thùc nghiÖm t¸c ®éng thêi gian ®Çu qua bµi “xÐ d¸n ®µn c¸ b¬i”. B¶ng 8 : Ph©n tÝch møc ®é tÝch cùc cña trÎ ë nhãm trong thùc nghiÖm t¸c ®«ng qua bµi “xÐ d¸n ®µn c¸ b¬i”. Lo¹i Nhãm Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc Ýt TÝnh tÝnh cùc b×nh th­êng TÝnh tÝch cùc cao Nhãm ®èi chøng 42 38 20 0 Nhãm thùc nghiÖm 25 20 48 7 Nh×n vµo b¶ng ph©n lo¹i møc ®é tÝch cùc cña 2 nhãm trÎ ta thÊy møc ®é tÝch cùc ®· cã sù chªnh lÖch.Lo¹i kh«ng tÝch cùc ë nhãm thùc nghiÖm ®· gi¶m h¼n, lo¹i kh«ng tÝch cùc ë nhãm thùc nghiÖm ®· gi¶m h¼n lo¹i tÝch møc b×nh th­êng ®· t¨ng lªn nhiÒu vµ ®· xuÊt hiÖn mét sè trÎ cã møc ®é tÝch cùc cao . §iÒu nµy chøng tá viÖc t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc tiÕn hµnh trong ®ît ®Çu ®· cã t¸c dông víi trÎ, s¶n phÈm cña trÎ kh«ng chØ bã hÑp trong kiÕn thøc mµ cßn phong phó h¬n nhê sù tiÕp xóc nhiÒu víi m«i tr­êng xung quanh vµ trÎ còng b¾t ®Çu biÕt c¸ch thÓ hiÖn chóng mét c¸ch s¸ng t¹o. §ît 2- Trªn 2 tiÕt. TiÕt 1 §Ò tµi: XÐ d¸n chum hoa tÆng mÑ Chñ ®iÓm : TÕt vµ mïa xu©n. * H×nh thøc tæ chøc:Tæ chøc trong líp víi quy m« c¶ líp. *§å dïng trùc quan: -3-4 bøc tranh xÐ d¸n chïm hoa. - Quan s¸t v­ên hoa trong s©n tr­êng. - §Üa h×nh cã h×nh nh÷ng lo¹i hoa chïm vµ cã nh¹c bµi”Mµu hoa”. * Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh: 1. Tæ chøc cho trÎ quan s¸t chïm hoa ë v­ên tr­êng trong ho¹t ®éng ngoµi trêi, ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c bé phËn chÝnh cña b«ng hoa, h×nh d¹ng cña c¸nh hoa, l¸ hoa ®Æc biÖt lµ cña nh÷ng lo¹i hoa cã d¹ng chïm. Vµo giê ®ãn , ho¹t ®«ng gãc cña c« cho trÎ xem nhòng h×nh ¶nh cña c¸c lo¹i hoa cã d¹ng chïm ®Ó cñng cè thªm kiÕn thøc cña trÎ. 2. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh: - C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: Trång hoa trång nô. - Trß chuyÖn cïng trÎ + S¸ng nay c« cho chóng m×nh ®i ®©u ch¬i? + C¸c con ®i th¨m quan v­ên tr­êng m×nh c¸c con thÊy nh÷ng g×? + Con nh×n thÊy nh÷ng lo¹i hoa nµo? Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ c¸c lo¹i hoa mµ trÎ kÓ tªn, c« nhÊn m¹nh vµo c¸c lo¹i hoa cã d¹ng chïm. Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa. - Cho trÎ quan s¸t tranh gîi ý vµ cïng ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸ch xÐ d¸n chïm hoa: Chïm hoa mµu g×?§­îc xÐ nh­ thÕ nµo?... Cïng c« xÐ hoa nhÐ?Con ®Þnh xÐ d¸n hoa g×? Con ®Þnh xÐ nh­ thÕ nµo? (TrÎ nãi lªn c¸ch xÐ d¸n cña m×nh) C« gîi ý cho trÎ . TrÎ dïng giÊy mµu, hå d¸n vµ c¸c lo¹i l¸ c©y... ®Ó thùc hiÖn. C« gióp trÎ bè côc ®Ñp. - C« cho trÎ ®­îc tù do thùc hiÖn, ®­îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu giÊy ®Ó trÎ kh«ng sî sai.TrÎ ng¾m nghÝa c¸ch x¾p xÕp cña m×nh sao cho d¸n ®Ñp, mét nô c­êi mØm cña c« lu«n gióp trÎ tù tin lªn rÊt nhiÒu. Qua ®ã trÎ biÕt m×nh cã nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o nªn mét bøc tranh ®Ñp, gióp trÎ n©ng cao høng thó trong ho¹t ®éng vµ kh¾c s©u nh÷ng h×nh ¶nh cña sù vËt trong trÎ. TiÕt 2 §Ò tµi vÏ tµu ho¶ Chñ ®iÓm: Ph­¬ng tiÖn giao th«ng. H×nh thøc tæ chøc: Tæ chøc trong líp víi quy m« c¶ líp. §å dïng trùc quan: -3-4 bøc tranh vÏ tµu ho¶. - Quan s¸t ®oµn tµu ho¶ trong c«ng ty. - M« h×nh tµu ho¶. * Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh: 1. Tæ chøc cho trÎ ®­îc tham quan nhµ ga, ®­îc quan s¸t trùc tiÕp ®oµn tµu ho¶ vµ ®­êng day xe löa trong ho¹t ®éng ngoµi trêi. §µm tho¹i víi trÎ vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi, mµu s¾c, tiÕng cßi... cña ®oµn tµu ho¶. Trong giê ho¹t ®éng gãc, giê ®ãn vµ tr¶ trÎ c« cã thÓ cho trÎ tranh s¸ch vÒ c¸c lo¹i tµu ho¶ kh¸c nhau. 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc: - Cho trÎ lµm ®oµn tµu, võa ®i ®Õn chç m« h×nh võa h¸t bµi “Mét ®oµn tµu”. - Cho trÎ quan s¸t m« h×nh ®oµn tµu vµ ®µm tho¹i cïng trÎ vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi, mµu s¾c, tiÕng kªu cña tµu ho¶. - Ch¬i trß ch¬i: trêi s¸ng trêi tèi. - C« nªu tªn ®Ò tµi: VÏ ®oµn tµu ho¶. Sau ®ã c« vÏ h­íng dÉn cho trÎ quan s¸t c¸ch vÏ. TrÎ thùc hiÖn: Chóng t«i quan s¸t nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cùc cña trÎ trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng thÊy râ th¸i ®é tÝch cùc cña nhãm thùc nghiÖm ®· thay ®æi rÊt nhiÒu so víi tr­íc khi t¸c ®éng. TrÎ ch¨m chó vÏ, kh«ng nh×n ngang nh×n ngöa, võa vÏ võa h¸t b¾t ch­íc tiÕng kªu cña tµu ho¶. §a sè trÎ biÕt vÏ nguyªn khèi h×nh tµu rÊt ngé nghÜnh vµ ®¸ng yªu. Tãm l¹i : TrÎ ë nhãm thùc nghiÖm møc ®é tÝch cùc ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu.TrÎ ë nhãm ®èi chøng møc ®é tÝch cùc còng t¨ng lªn so víi møc ®é ph¸t triÓn b×nh th­êng. B¶ng 8: Ph©n lo¹i tÝnh tÝch cùc cña 2 nhãm trÎ trong thùc nghiÖm t¸c ®éng qua bµi “VÏ tµu ho¶” Lo¹i Nhãm Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc TÝnh tÝch cùc b×nh th­êng TÝnh tÝch cùc cao Nhãm ®èi chøng 42 38 20 0 Nhãm th­c nghiÖm 25 20 48 7 Trong thêi gian thùc nghiÖm t¸c ®éng, víi 2 bµi kiÓm tra c¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau, chóng t«i thÊy kÕt qu¶ viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc ®· cãi sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ. TrÎ tham gia vµo tiÕt häc rÊt høng thó vµ say mª, nhê ®ã trÎ lÜnh héi ®­îc c¸c biÓu t­îng mang Ên t­îng s©u s¾c vÒ ®èi t­îng miªu t¶ vµ ph¸t triÓn ãc s¸ng t¹o cña trÎ. Ng­îc l¹i, ë nhãm ®èi chøng, qu¸ tr×nh theo dâi vµ ph©n tÝch s¶n phÈm chóng t«i thÊy tÝnh tÝch cùc cña trÎ tiÕn bé kh«ng ®¸ng kÓ , ®Æc biÖt tá ra kh«ng muèn ho¹t ®éng, tiÕt häc kh«ng kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc cña trÎ. Vèn hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh xßn nghÌo nµn, do c« gi¸o kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp më réng h×nh ¶nh biÓu t­îng cho trÎ.ChÝnh v× thÕ mµ møc ®é tÝch cùc cña trÎ trong t¹o h×nh cßn bÞ h¹n chÕ. Qua qua tr×nh thùc nghiÖm t¸c ®éng.®¸nh gi¸ møc ®é tÝch cùc cña trÎ tõng ®ît chóng t«i thÊy høng thó cña trÎ cã nhiÒu biÕn ®æi. TrÎ c¶m nhËn thÊy thÝch thó h¬n , hµo høng h¬n khi tiÕp sóc víi m«i tr­êng xung quanh phong phó, chÝnh ®iÒu ®ã ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ trªn chÝnh s¶n phÈm cña trÎ t¹o ra. Cã thÓ ®ît 1 mét sè trÎ cßn bì ngì khi tiÕp sóc víi c¸ch tæ chøc, gîi më cña c« nh­ng ®Õn ®ît 2 th× trÎ ®· høng thó h¬n, thÝch thó víi m«i tr­êng gi¸o dôc mµ chóng t«i ®­a ®Õn víi trÎ. ChÝnh sù biÕn ®æi nµy cña trÎ thÓ hiÖn qua høng thó còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm cña trÎ ®· cho thÊy viÖc tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc theo h­íng trªn lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ. 3. KÕt qu¶ thùc nghiÖm kiÓm chøng: Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thùc nghiÖm t¸c ®éng chóng t«i tiÕn hµnh ®µm tho¹i ng¾n víi c¶ 2 nhãm trÎ qua bµi. Bµi 1: VÏ hoa tÆng c« gi¸o. Bµi 2: VÏ d¸n h×nh c©y to. 3.1- Bµi 1: VÏ hoa tÆng c« gi¸o NÕu c¸c bµi tr­íc chñ yÕu lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é t­ëng t­îng t¸i t¹o h×nh thøc vµ trÝ nhí h×nh t­îng th× ®èi víi bµi tËp nµy ta cã thÓ thÊy râ h¬n kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ. Thùc hiÖn bµi vÏ b»ng viÖc nghi nhí l¹i qu¸ tr×nh quan s¸t hoa. Qua ph©n tÝch kÕt qu¶ cho thÊy: - ë nhãm ®èi chøng ®a sè bµi vÏ kh«ng cã tªn gäi hoÆc nÕu cã th× lµ tªn gäi chung chung nh­:” Hoa”... Ng­îc l¹i, ë nhãm thùc nghiÖm c¸c bµi vÏ ®· cã tªn gäi râ rµng, cô thÓ nh­ :”Hoa bÐ ngoan”,” Hoa hång”,” Hoa cóc” VÒ néi dung: Th× nhãm tùc nghiÖm sù phong phó cña vèn biÓu t­îng mµ trÎ tÝch luü ®­îc, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn trÝ t­ëng t­îng phong phó cña trÎ ®· cã tiÕn bé nhiÒu . - TrÎ nhãm ®èi tr­óng phÇn lín kh«ng biÕt vÏ nh÷ng c¸i g×?TrÎ lóng tóng khi t×m c¸ch thÓ hiÖn ®èi t­îng miªu t¶.Tuy nhiªn sè nµy kh«ng nhiÒu, chiÕm kho¶ng 10% trong tæng sè 20 trÎ. So s¸nh h×nh thøc - Bè côc: PhÇn lín c¸c bµi vÏ cña trÎ nhãm ®èi chøng cßn phæ biÕn kiÓu bè côc dµn hµng ngang trªn mét ®­êng th¼ng. Vèn biÓu t­îng cßn nghÌo nµn, trÎ thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ nguyªn t¾c x©y dùng bè côc. - Kh¶ n¨ng x©y dùng bè côc cña trÎ nhãm thùc nghiÖm båi d­ìng th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm t¸c ®éng nªn trÎ ®· biÕt thÓ hiÖn chiÒu s©u kh«ng gian ( Cµng xa cµng nhá dÇn..). - C¸c nÐt vÏ cña nhãm thùc nghiÖm thÓ nhiÖn sù linh ho¹t, mÒm m¹i b»ng c¸c biÕn ®æi ®­êng nÐt phøc t¹p.TrÎ tá ra cè g¾ng thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu mµ chóng xuy nghÜ. - VÒ mµu s¾c: C¸ch sö dông mµu còng thÓ hiÖn kh«ng ®Òu ë c¶ 2 nhãm trÎ. Nhãm thôc nghiÖm thÓ hiÖn ë møc cao h¬n, trÎ t« mµu kh«ng ch­êm ra ngoµi vµ thÊy ®­îc sù mÞn mµng. TrÎ nhãm ®èi t­îng chóng vÉn tån t¹i t×nh tr¹ng t« mµu v« thøc, trÎ sö dông mµu cÈu th¶, cã trÎ cßn t« mµu nÒn b»ng mµu ®á vµ mµu da cam...kh«ng t¹o ®­îc chiÒu s©u cho bøc tranh. Xem toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña trÎ trong giê ho¹t ®éng t¹o h×nh t«i thÊy ë nhãm thùc nghiÖm rÊt thÝch tó say mª víi ý ®å miªu t¶ cña m×nh vµ vÏ ra ®­îc nhiÒu c¸c c¸c c©u chuyÖn kh¸c nhau nh©n vËt râ rµng vµ cã thªm nhiÒu chi tiÕt phô ®Ó t¹o nªn bøc tranh thËt hoµn chØnh. B¶ng 10:Ph©n lo¹i møc ®é tÝch cùc cña trÎ ë 2 nhãm trong thùc nghiÖm kh¶o s¸t qua bµi “VÏ hoa” Lo¹i Nhãm Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc Ýt TÝch cùc b×nh th­êng Tinh tÝch cùc cao Nhãm ®èi chøng 30 40 20 10 Nhãm thùc nghiÖm 18 27 35 20 Nh×n vµo b¼ng trªn chóng ta thÊy møc ®é chuyÓn biÕn cña nhãm thùc nghiÖm, sau thùc nghiÖm cã kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, tû lÖ trÎ møc ®é tÝch cùc ho¹t ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, tû lÖ trÎ møc ®é tÝch cùc ho¹t ®éng t¨ng lªn râ rÖt.§iÒu ®ã chøng minh kh¶ n¨ng ®éc lËp x©y dùng h×nh ¶nh ®èi t­îng ph¸t triÓn ®ång thêi ta còng thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ nhãm thùc nghiÖm chuyÓn biÕn tèt. 3.2.Bai 2 : XÐ d¸n h×nh c©y to- Chñ ®iÓm : Thùc vËt. NÕu nh­ bµi tr­íc lµ vÏ hoa theo trÝ nhí vµ trÝ t­ëng t­îng cña trÎ,t¸i t¹o cña trÎ 3-4 tuæi th× sang bªn bµi tËp nµy cã sù t¨ng lªn vÒ mèi quan hÖ. §©y lµ bµi xÐ d¸n theo mÉu yªu cÇu ph¶i cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c t¸n l¸ c©y.MÆc dï trÎ quan s¸t mÉu vµ néi dung nµy kh¸ quen thuéc víi trÎ.Tuy nhiªn, bµi xÐ d¸n cña trÎ nh×n chung cßn s¬ sµi ®¬n ®iÖu, cô thÓ: - Hµnh ®éng lêi nãi: “TrÎ biÕt xÐ d¸n nh­ng bè côc cßn bä chång chÐo”.Kh¶ n¨ng t¹o h×nh: TrÎ chñ yÕu b¾t tr­íc vµo tranh mÉu vµ ®a sè trÎ lµm gièng mÉu, Ýt s¸ng t¹o. - Th¸i ®é: NhiÒu trÎ cÇm giÊy xÐ kh¸ tèt vµ kü n¨ng xÐ d¶i, xÐ vôn cña trÎ tèt, trÎ xÐ rÊt cÈn thËn.TrÎ tËp trung h¨ng h¸i hoµn thµnh bµi trong kho¶ng 12-15 phót B¶ng 11:Ph©n lo¹i møc ®é tÝch cùc cña trÎ ë 2 nhãm trong thùc hiÖn kh¶o s¸t qua bµi ‘’xÐ d¸n c©y to’’ Lo¹i Nhãm Kh«ng tÝch cùc TÝnh tÝch cùc Ýt TÝch cùc b×nh th­êng Tinh tÝch cùc cao Nhãm ®èi chøng 35 19 30 16 Nhãm thùc nghiÖm 16 25 35 24 Nh×n vµo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy c¶ 2 nhãm ®Òu cã sè trÎ lo¹i kh«ng tÝch cùc vµ tÝch cùc Ýt,lo¹i tÝch cùc cao ë nhãm thùc nghiÖm ®· chiÕm tû lÖ cao h¬n.§iÒu nay chøng minh cho ta thÊy ¶nh h­ëng râ rÖt cña viÖc t¹o m«i tr­êng cho trÎ quan s¸t tèt sÏ t¸c ®éng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng,s¸ng t¹o còng nh­ ho¹t ®éng ®éc lËp cña trÎ mÉu gi¸o lín. IV.Mét sè nhËn xÐt chung vÒ ch­¬ng tr×nh thùc nghiÖm: Qua dù mét sè giê ho¹t ®éng cña trÎ ë 2 tr­êng trªn ®Þa bµn Ba V× Hµ Néi vÒ viÖc t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝch cùc cña trÎ 4-5 tuæi t«i cã mét sè nhËn xÐt sau: TrÎ nhãm ®èi chøng th­êng thÓ hiÖn trong s¶n phÈm nh­ng néi dung,h×nh thøc lÆp l¹i Ýt thay ®æi.TrÎ th­êng b¾t ch­íc c« hay b¹n vf vËy s¶n phÈm th­êng ®¬n ®iÖu,kh« cøng.Khi pahØ ®éc lËp t×m c¸nh thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng miªu t¶ trÎ lóng tóng,thiÕu tù tin,chê sù gîi ý,h­íng dÉn cña c«.TrÎ nhanh chãng cuèn hót bëi chÝnh ho¹t ®éng t¹o h×nh song kh«ng duy tr× l©u,TrÎ chãng ch¸n vµ th­êng kh«ng hoµn thµnh khi thêi gian võa kÕt thóc.Mét sè trÎ Ýt thÓ hiÖn høng thó,c¶m høng víi ho¹t ®éng t¹o h×nh. C¸c trÎ ë nhãm thùc nghiÖm biÓu hiÖn nhiÒu mÆt nhanh h¬n sau mét qu¸ tr×nh thùc nghiÖm t¸c ®éng(gÇn 2 th¸ng).trÎ ham thÝch ho¹t ®éng h×nh,ho¹t ®éng say s­a víi nhiÒu y ®å miªu t¶ v× thÕ néi dung s¶n phÈm t¹o h×nh cña trÎ ®­îc n©ng lªn râ rÖt h¬n.TrÎ m¹nh d¹n tù tin t×m tßi c¸c c¸ch thÓ hioÖn ý ®å miªu t¶. §iÒu nµy chøng minh cho tÇm quan träng cña ho¹t ®éng s­ ph¹m ®èi víi sù ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ®éc lËp,s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. Sau thùc nghiÖm kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp,s¸ng t¹o cña trÎ nhãm thùc nghiÖm ®­îc n©ng lªn cao h¬n,tuy kh«ng ®ång ®Òu.Mét sè trÎ tr­íc thùc nghiÖm ®¹t lo¹i kh«ng tÝch cùc,ho¹c tÝch cùc Ýt nh­ng sau thùc nghiÖm ®¹t lo¹i kha, xuÊt s¾c. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè trÎ “ dËm ch©n t¹i chç” hoÆc tôt lïi l¹i ë møc ®é thÊp h¬n. §iÒu nµy nh¾c cho cac nhµ gi¸o dôc kh«ng chØ quan t©m ®Õn k\c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng chung, c¸c yÕu tè bªn ngoµi mµ cÇn quan t©m ®Õn c¸c yÕu tè bªn trong. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c kh¸c biÖt trong h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh. Nh×n chung ssu thùc nghiÖm t¸c ®éng sù tiÕn bé trong kh¶ n¨ng t¹o h×nh cña trÎ nh­ sau: - TÝnh tù tin ®éc lËp thùc hiÖn ý ®å miªu t¶. - TÝnh tÝch cùc linh ho¹t trong t­ëng t­îng, s¸ng t¹o ®· gióp trÎ thÓ hiÖn dù ®Þnh t¹o h×nh, ®Ó t¹o nªn h×nh t­îng theo ý ®å miªu t¶., §iÒu nµy chøng tá viÖc ¸p dông mét sè biªn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc cho trÎ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ho¹t ®éng t¹o h×nh. ®iÒu ®ã cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn kÕt qu¶ t¹o h×nh cho trÎ mÇm non, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n so víi biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p mang tÝnh kinh nghiÖm viÖc sö dông biÖn ph¸p tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc chóng t«i cÇn cã mét sè ®iÒu cña tr­êng trong viÖc tæ chøc m«i tr­êng ho¹t ®éng trÎ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. PhÇn 3: KÕt luËn KÕt luËn vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu: M«n ho¹t ®éng t¹o h×nh cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong ch­¬ng trißnh gi¸o dôc trÎ ë løa tuæi mÇm non. Lµ ho¹t ®éng mang tÝnh t¹o nghÖ thuËt. Ho¹t ®éng t¹o h×nh kh«ng chØ gióp trÎ lµm quen, tiÕp sóc víi thÕ giíi xung quanh mét c¸ch thó vÞ mµ cßn g©y cho trÎ nh÷ng dung ®éng, nh÷ng c¶m nhËn thÈm mü ®¹o ®øc-Mét yÕu tè rÊt c¬ b¶n trong h×nh thµnh nh©n c¸ch toµn diÖn. Nh÷ng ho¹t ®éng t¹o h×nh ®¹t kÕt qu¶ cao th× ®ßi hái trÎ ph¶i tham gia ho¹t ®éng, khi trÎ tÝch cùc sÏ phÊn khëi,hµo høn tham gia vµo qu¸ tr×nh quan s¸t t×m hiÓu ®èi t­îng, tõ ®ã ph¸t triÓn ãc t­ëng t­îng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. Khi cã høng thó th× trÎ sÏ xuÊt hiÖn nh÷ngý t­ëng t¹o h×nh trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng vµ tËp trung mäi søc lùc, sù chhó ý cao ®é vµo qóa tr×nh ho¹t ®éng nhê nã mµ kÝch thÝch t­ t­ëng s¸ng t¹o. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cña trÎ ®¹t kÕt qu¶, viÖc cung cÊp t¹o m«i tr­êng c¬ së vËt chÊt, ®å ch¬i vËn dông lµ rÊt quan träng. Chóng ta kh«ng chØ cho trÎ lµm quen vµ sö dông c¸c ®å ch¬i c«ng nghiÖp mµ con sö dông c¸c ®å ch¬i cã nguån gèc tõ thiªn nhiªn. §iÒu ®ã sÏ gãp phÇn më thªm phong phó c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh t­îng trong tr­êng mÇm non ph¸t huy tèt tÝnh tÝch cùc cña trÎ. H¬n n÷a tr×nh ®é cña c« lµ ®iÒu quan träng cho viÖc triÓn khai tæ chøc cho trÎ tiÕp sóc thiªn nhiªn trªn tiÕt ho¹c t¹o h×nh. §Ó tæ chøc vµ ph¸t triÓn t¸c dông ®ßi hái c« gi¸o ph¶i cã mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh hiÓu t©m lý trÎ mÇm non, vÒ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, tri thøc vµ nghÖ thuËt t¹o h×nh. Mét sè kiÕn nghÞ s­ ph¹m: Trªn cã së kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ trªn, chóng t«i cã mét sè ®Ò xuÊt sau: - VÒ viÖc ®µo t¹o båi d­ìng gi¸o viªn: CÇn trang bÞ cho gi¸o viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô trong viÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ mÇm non. Më nhiÒu tiÕt häc mÉu chuÈn vÒ ph­¬ng ph¸p t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc t«ts. - CÇn quan t©m tíi tÝnh tÝch cùc cña trÎ, t×m c¸ch ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc tËp cho trÎ thu hut ®­íc sù chó ý cña trÎ tíi c¸c ®èi t­îng, c¸c ®èi t­îng nµy ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü, sinh ®éng hÊp dÉn vµ cã søc truyÒn c¶m chÝnh lµ m«i tr­êng gi¸o dôc xung quanh trÎ. - C¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh ngoµi tiÕt hoc cÇn ®­îc tiÒn hµnh víi thêi l­îng phï hîp cã sù gîi ý kÞp thêi cña c« gi¸o. - T¨ng c­êng viÖc lµm sö dông ®å dïng ®å ch¬i phï hîp hoµn c¶nh thùc tÕ, ¸p dông linh ho¹t vµ hîp lý vµo viÖc d¹y trÎ. T¹o høng thó cho trÎ häc tèt t¹o h×nh. - T¹o ®iÒu kiÖn më réng víi nh÷ng Ên t­îng vµ c¶m sóc phong phó cho tÝnh tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng t¹o h×nh. - C¸c c¸n bé qu¶n lý ph¶i thùc sù lµ nßng cèt chuyªn m«n. TÝnh tÝch cùc ®ßi hái s¸ng t¹o, c¶i tiÕn ®Ó kh«ng ngõng ph¸t huy tèt viÖc t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ tõ 4-5 tuæi nãi chung mµ l­îng t¹o h×nh toµn tr­êng, toµn nghµnh nãi riªng. Tµi liÖu tham kh¶o 1 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÉu gi¸o vµ h­íng dÉn thùc hiÖn- NXB gi¸o dôc 2000. 2. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o – h­íng dÉn thùc hiÖn ®æi míi h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc cho trÎ 5 – 6 tuæi. Tµi liÖu l­u hµnh néi bé – 2004 3. Bé gi¸o dôc vµ ®µo tao – tµi liÖu båi d­ìng gi¸o viªn th­êng xuyªn cho gi¸o viªn mÇm non chu kú III – NXB gi¸o dôc – 2005. 4. §µo Thanh ©m – ( chñ biªn) Gi¸o dôc mÇn non tËp 1 – nhµ xuÊt b¶n §¹i häc S­ Ph¹m – 2002 5. Lª Hång V©n – t¹o h×nh vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ em – quyÓn 3 – NXB §¹i häc Quèc Gia – 2002 6. Lª ThÞ Thanh Thñy – Ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng t¹o h×nh cho trÎ – NXB – 2003 7. NguyÔn ¸nh TuyÕt (Chñ biªn) – T©m lý häc trÎ em løa tuæi mÇm non NXB §¹i häc S­ Ph¹m - 1999

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi trong hoạt động tạo hình.doc