Tổ chức phương án cải tạo nút giao thông Láng Hạ - Đề La Thành

MỤC LỤC Lời mở đầu .1 Chương 1: Cơ sở lý luận về thiết kế, cải tạo nút giao thông .3 1.1. Khái niệm nút giao thông .3 1.2. Phân loại nút giao thông 1.3. Phương pháp thiết kế, cải tạo nút giao thông .4 1.4. Giải pháp tổ chức giao thông tại nút bằng đèn tín hiệu .24 Chương 2: Đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu vận tải tại nút giao thông Láng Hạ - Đê La Thành .35 2.1. Hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ Hà Nội .35 2.1.1. Hệ thống giao thông đường bộ .36 2.1.2. Hệ thống nút giao thông .37 2.1.3. Phương tiện giao thông .39 2.2. Hiện trạng nút giao thông Láng Hạ - Đê La Thành .41 2.2.1. Cấu trúc hình học .41 2.2.2. Phương án tổ chức thiết kế giao thông tại nút .42 2.2.3. Mức độ phức tạp .45 2.2.4. Năng lực thông hành của nút 2.3. Dự báo nhu cầu vận tải tại nút trong tương lại .52 2.3.1. Lựa chọn phương pháp dự báo .52 2.3.2. Phương pháp tiến hành .52 2.3.3. Dự báo lưu lượng trong năm tương lai .52 Chương 3: Phương án cải tạo thiết kế nút giao thông Láng hạ - Đê La Thành 3.1. Lựa chọn phương án 3.2. Phương án cải tạo thiết kế chu kỳ đèn tín hiệu tại nút .56 3.2.1. Nội dung phương pháp thực nghiệm với chu kỳ cố định .56 3.2.2. Tính toán chu kỳ đèn cho nút giao thông Láng Hạ - Đê La Thành .56 Kết luận .70

pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1993 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức phương án cải tạo nút giao thông Láng Hạ - Đề La Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
− + = 1 55,1 0 d) Phân phi èn xanh cho các pha Phân phi èn xanh cho các pha da trên nguyên tc b*o *m phân b u n%ng lc d tr3 cho t$t c* các lung xe i din, tc là các lung xe i din này s7 có cùng mc bão hoà. Mc bão hoà ca lung xe i din ph*i tho* mãn iu kin: k xh k y t C x ≥ Khi t giá tr bão hoà ta có: k xh k y t C x = Kt h&p v'i: C = L + kyk. ta #&c: Y LC y LC k i − = − =     !"#!$!%&'()) 34 V)y th i gian èn xanh có hiu ca lung xe i din K ca mt pha là: Y y LCt kxh )( −= Vì th i gian thc t nh2 hn thi gian èn xanh có hiu là 1 giây, nên th i gian thc t s7 là: 1)(1 −−=−= Y y LCtt kxh tt x Th i gian xanh ca các lung xe khác #&c xác nh b5ng cách xem xét c$u trúc ca h thng èn tín hiu e) D3 tr3 n%ng lc thông hành ca nút giao thông *m b*o giao thông qua nút an toàn, tránh ùn tc thì l#u l#&ng trung bình ca các lung xe i din n nút qi bao gi c4ng ph*i nh2 hn l#u l#&ng bão hoà t#ng ng v'i t1 l èn xanh có hiu ca mt chu k( èn (txh/C), tc là mc bão hoà ca lung xe i din kx ph*i nh2 hn mt (ta l$y tr s gi'i h n là 0,9) Nu nhân mc bão hoà kx v'i mt h s µ iu ó c4ng có ngh>a là ph*i tìm tr s l'n nh$t ca µ sao cho nút giao thông không b quá t*i. Tr s ca h s µ max xác nh #&c t8 ph#ng trình: xh k kxh k k t y C St Cq x µµµ =− . . thay biu thc tính th i gian txh vào biu thc, ta có: kx LC Y C .. µµ = − tr ng thái bão hoà thì µ max.xk=0,9 Do ó µ max= Y C L −19,0 Nh# v)y n%ng lc d tr3 kh* n%ng thông hành ca nút giao thông s7 là: (µ max – 1).100% V)y: %100. 19,0 . Y Y C L CR − − = Nu l$y gi'i h n mt chu k( èn C = 120 (s) thì công thc trên s7 là: ( ) %100. .0083,019,0 . Y YL CR −− = * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 35 CH!"NG II: ÁNH GIÁ HI/N TR%NG VÀ D0 BÁO NHU CU V#N TI T%I NÚT GIAO THÔNG LÁNG H% - Ê LA THÀNH 2.1. Hin trng h th ng giao thông ng b Hà Ni 2.1.1. Hin trng h thng ng b M ng l#'i # ng thành ph Hà Ni hin nay có d ng c$u trúc h;n h&p và thiu s liên thông. M ng l#'i # ng quc l h#'ng tâm (b*ng 2.1) kt h&p v'i m ng l#'i # ng vành ai 1, 2, 3 (b*ng 2.2) ã góp phn *m b*o giao thông thông sut ca thành ph. V'i tình hình phát trin nh# hin nay, vành ai 1 ch yu óng vai trò # ng ph chính n5m sâu trong trung tâm thành ph còn vành ai 2 óng vai trò là vành ai chính ca thành ph ng th i c4ng là tuyn giao thông chính ca ô th. Tuyn vành ai 3 ang trong giai o n hoàn thành áp ng #&c nhu cu v)n chuyn ca thành ph. Bng 2.1: Mng l,i ng qu c l h,ng tâm ca Hà Ni TT Quc l Chiu dài Chc n%ng QL 1A phía Nam 1801km Ni HN v'i 31 t+nh thành t8 B vào N 2 QL 1A phía Bc 172km Giao l#u gi3a VN Trung Quc 3 QL2 320km Ni HN v'i các t+nh phía Bc 4 QL 3 342km HN i Thái Nguyên, Bc C n, Cao B5ng 5 QL 5 110km HN – HP 6 QL 6 494km HN v'i các t+nh Hoà Bình – Sn La - Tun Giáo – Lai Châu 7 QL 32 QL i vào th ô - phía tây 8 Tuyn cao tc Láng – Hoà L c 30km Ni HN v'i chu;i ô th i trng Miu Môn – Xuân Mai – Hoà L c – Sn Tây * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 36 Bng 2.2: Mng l,i ng vành ai Hà Ni TT Tuyn # ng tuyn i c b*n 1 V1 Nguy0n Khoái - Trn Khát Chân - i C Vit – Kim Liên – La Thành – Ô Ch& D8a - Gi*ng Võ - Ngc Khánh - Li0u Giai – Hoàng Hoa Thám. 2 V2 Bt u t8 dc Minh Khai – Ngã T# Vng - # ng Láng - Cu Gi$y - B#-i - L c Long Quân – ê Nh)t Tân và v#&t sông Hng t8 v trí xã Phú Th#&ng sang xã V>nh Ngc qua ông Hi ông Trù , QL5, tip t.c v#&t sông Hng t i V>nh Tuy ni vào dc Minh Khai 3 V3 Bt u t8 # ng Bc Th%ng Long - Ni Bài – Mai Dch – Thanh Xuân – Pháp Vân – Sài ng - cu ung m'i – Ninh Hip - Vit Hùng ni v'i # ng Bc Th%ng Long - Ni Bài thành tuyn khép kín. Hà Ni hin nay có kho*ng hn 400 km # ng ni th. M)t m ng l#'i # ng phân b không ng u: m)t khu vc ni thành 0.87km/km2 ch+ b5ng 35% - 40% so v'i mc trung bình th gi'i; ngo i thành 0,88km/km2. Qu)n Hoàn kim có m)t cao nh$t : 2,17 km/km2. Tây H & Thanh Xuân là hai qu)n có m ng l#'i th$p (0,42 & 0,48 km/km2) ch+ b5ng 20% qu)n Hoàn Kim. T1 l din tích # ng/din tích $t ô th th$p m'i ch+ t 6,1%. Giao thông t>nh (bn ;, im d8ng, gara xe) ang là v$n bc xúc ca Hà Ni nói riêng và các ô th l'n ca Vit Nam nói riêng. Qu6 $t dành cho giao thông t>nh ca thành ph còn quá ít. Và ây c4ng là mt trong nh3ng yu t gây nên ùn tc giao thông t i Hà Ni. 2.1.2. Hin trng h thng nút giao thông Thc t iu tra kh*o sát các nút giao thông trong Hà Ni có th chia làm hai lo i: M ng l#'i các nút giao thông n5m trong khu vc trung tâm, các khu ph c, khu ph c4: ây là khu vc có m)t nút và mt b5ng các nút n nh, mt s l'n các nút quan trng trên các tr.c chính #&c lp èn iu khin giao thông. Trong khu vc này tình tr ng ách tc giao thông ô th không nghiêm trng nh# các khu vc c9a ô do có m)t # ng cao, phân b không ng u. Tuy nhiên v/n còn mt s nút giao thông còn ách tc nh#: Nút Khâm Thiên – Lê Dun Nút Nguy0n Khuyn… M ng l#'i các nút n5m trên # ng vành ai, các tr.c h#'ng tâm, các c9a ô và khu vc ô th hoá th i gian qua: * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 37 Thc t cho th$y các nút n5m trên # ng vành ai I: Ô Ch& D8a, Kim Liên, Láng H - Gi*ng Võ, … Vành ai II: Ngã t# Trung Hin, Ngã T# Vng ( ã #&c xây dng nút giao thông trc thông và #a vào s9 d.ng tháng 10/2002), Ngã T# S-, … luôn trong tình tr ng quá t*i nghiêm trng và th# ng xuyên ách tc giao thông. Hà Ni có trên 600 nút giao thông nh#ng ch+ có kho*ng 200 nút có lp èn tín hiu. Mt s nút có èn tín hiu iu khin 3 pha nh# : nút Tôn Th$t Tùng – Chùa Bc, ph Hu - i C Vit, Cát Linh, nút Daewoo. Còn các nút khác là èn hai pha và t iu ch+nh t ng hoc bán t ng. Trong 200 nút có lp èn tín hiu, có nhiu nút èn ch#a ho t ng hoc ho t ng ch)p ch n. Có nhiu nút èn #&c lp t r$t quy mô : Nút èn Cu $t, nút V n Kip, nút L#ng Yên,... nh#ng các nút này trang trí. c bit, trên # ng Nguy0n Trãi có 7 nút èn tín hiu nh#ng ch+ có 4 nút ho t ng còn l i các nút khác ch+ có èn vàng nh$p nháy. Trong d án t%ng c# ng n%ng lc giao thông ô th Hà Ni có 49 nút èn tín hiu #&c lp t trong tng s 78 nút ca d án. Nh#ng trong ó c4ng ch+ có 29 nút ho t ng còn l i 20 nút khác v/n ch#a có # ng cung c$p in hoc là ho t ng ch)p ch n. Hình 2.1: Cnh ln xn ti nút gt Lng Th Vinh èn 1 ây ch( nháy vàng ô th HN m- rng các nhiu tuyn # ng cn nhiu hn n3a nh3ng nút èn giao thông nh#ng không ph*i lp ri “cht”. Mt s lãng phí trong u t# ca Th ô. Mt khác l#u l#&ng xe t i các nút c9a ô r$t l'n, quy mô nút ch#a *m b*o kh* n%ng thông hành ca xe. Do ó ây c4ng là mt trong nh3ng nguyên nhân d/n n ách tc giao thông t i các nút này. Mt s nút giao thông ã #&c xây dng trong th i gian qua nh# nút Kim Liên, Ngã T# S-, … nh#ng ch#a hoàn ch+nh nên ch#a gi*i quyt #&c tình tr ng ách tc mt cách trit . 2.1.3. Tình hình phng tin giao thông Quá trình phát trin kinh t ca Hà Ni ng th i v'i quá trình ô th hoá nhanh d/n n s bùng n dân s và ph#ng tin giao thông là iu không th tránh kh2i. Kt qu* iu tra t8 thc t, ph#ng tin tham gia giao thông trong khu vc thành ph Hà Ni ch yu là ph#ng tin xe hai bánh kà xe p và xe máy. Xe máy hin ang là lo i ph#ng tin #&c ng# i dân * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 38 #a dùng nh$t hin nay - n#'c ta nói chung và - th ô Hà Ni nói riêng. Theo các s liu thng kê, s l#&ng xe máy - Hà Ni tính n n%m 2001 là 951.083 chic, n%m 2003 là 1.180.151 chic và u n%m 2006 là 1.555.257 chic. Xe máy có #u im là ph#ng tin cá nhân có tc cao hn xe buýt, giúp ng# i s9 d.ng c ng, ch ng v th i gian và thu)n tin trong i l i. Hin nay i a s các chuyn i ca ng# i dân trong thành ph là dùng ph#ng tin xe máy. Tip n là các chuyn i b5ng xe p, s l#&ng các chuyn i b5ng xe p hin nay - Hà Ni có kho*ng trên 1 triu chic. Xu th chung ca các thành ph l'n trên th gi'i khi mc thu nh)p ca ng# i dân t%ng lên, s- h3u xe con cá nhân c4ng t%ng lên. Hà Ni mc s- h3u xe con c4ng ang bt u t%ng. Trong nh3ng n%m gn ây tc t%ng tr#-ng ô tô là 12 – 15 % n%m, thì tính n cui n%m 2003 Hà Ni có 122.818 ôtô các lo i và tính n u n%m 2006 là 152.000 chic. Nu mc t%ng ôtô v/n tip t.c t%ng trong khi h thng giao thông và h thng nút giao thông không có c*i t o thì Hà Ni s7 tip t.c ph*i chng kin n n ùn tc giao thông không ch+ vào nh3ng gi cao im mà trong c* nh3ng gi thông th# ng. Bng 2.3: Di2n bin t3ng tr1ng ca s lng xe c gi,i N%m s l#&ng ôtô s xe gn máy hai bánh 1999 92.355 666.672 2000 96.679 785.969 2001 103.748 951.083 2002 112.126 1.112.976 2003 122.818 1.180.151 02/2006 152.000 1.550.000 (S- GTCC Hà Ni) Hình 2.2: Bi&u ' quá trình c gi,i hoá phng tin 1 Hà Ni                ! " * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 39 2.1.4. Ngi iu khin phng tin giao thông Do *nh h#-ng ca nn kinh t th tr# ng và m.c ích ch y theo l&i nhu)n là chính lên các lc l#&ng v)n t*i ca các thành phn kinh t xã hi ã tham gia vào quá trình giao thông mang tính t phát cao. Chính quyn thành ph tuy ã có nhiu bin pháp can thip nh#ng v/n tn t i nhiu v$n bc xúc. Ý thc ch quan ca con ng# i trong vic ch$p hành lu)t l v an toàn giao thông # ng b và ô th còn th$p d/n n tình tr ng kém hiu bit v lu)t l an toàn giao thông. Do nhu cu ph#ng tin c gi'i t%ng nh#ng tr# ng l'p ào t o c$p tc, ào t o không tuân theo quy trình k6 thu)t iu khin ph#ng tin, thc tr ng ã #a n tình tr ng thiu và yu v tay ngh iu khin ph#ng tin c gi'i. 2.1.5. Phng tin t chc giao thông Thành ph Hà Ni hin nay có hn 600 nút giao thông ng mc và r$t ít nút giao thông khác mc. Thành ph có kho*ng hn 200 nút #&c lp t èn tín hiu. Hin nay thành ph ã và ang xây dng #&c mt s nút giao thông khác mc t#ng i hin i nh# nút Nam Ch#ng D#ng, nút Ngã T# Vng, nút Ngã T# S-, nút Vng…Mt s nút có èn iu khin ba pha: Tôn Th$t Tùng – Chùa Bc, ph Hu - i C Vit, Chùa Bc – Tây Sn,…, còn l i các nút ch yu là èn hai pha và t iu ch+nh t ng hoc bán t ng. Bên c nh nh3ng nút ã #&c nâng c$p c*i t o thì còn r$t nhiu nút v/n trong tình tr ng ho t ng kém hiu qu* và t i ây là các dòng ph#ng tin xung t nhau mà ch#a kim soát #&c gây nên nh3ng bc xúc nh$t nh. 2.1.6. Tình hình tai nn giao thông Theo s liu ánh giá tình hình tai n n giao thông # ng b c* n#'c thì trong nh3ng n%m qua thì Hà Ni và thành ph H Chí Minh là hai thành ph x*y ra nhiu tai n n giao thông nh$t chim 22% s v. tai n n trong c* n#'c. Bng 2.3 : Th ng kê TNGT ng b Thành ph Hà Ni N%m Tng s v. S v. nghiêm trng Tng s ng# i cht Tng s ng# i b th#ng 1995 2.094 310 325 2.104 1996 3.517 336 353 3.727 1997 2.937 263 284 3.201 1998 2.690 264 283 2.976 1999 2.502 272 291 2.856 2000 2.444 373 385 2.670 2001 2.185 451 472 2.228 2002 1.471 340 358 1.678 2003 1.331 - 460 1.138 * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 40 2004 1.399 - 452 1.288 2005 1103 517 821 2006 1000 520 750 (ngun : S- GTCC Hà Ni) Hình 2.3: Bi&u ' v s bin i s v4 tai nn giao thông ti Hà Ni qua các n3m 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Th án g 9/ 20 02 Tng s v Tng s ngi cht S ngi b th ng Bng 2.4: S v4 TNGT theo loi phng tin ti Hà Ni STT Lo i PT S l#&ng T1 L % 1 Ô tô 235 24% 2 Mô tô 616 62% 3 Xe p 9 1% 4 Ng# i i b 137 14% (Ngun: S- GTCC Hà Ni) Hình 2.4 : Bi&u ' v s v4 TNGT theo loi phng tin 0 100 200 300 400 500 600 700 Ô tô Mô tô Xe p Ngi i b S v Xu h#'ng gi*m Xu h#'ng n nh 62% 14% qua # ng sai quy nh * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 41 2.2. Hin trng nút giao thông Láng H - ê La Thành 2.2.1. Cu trúc hình hc Nút giao thông Láng H - ê La Thành là nút giao thông n5m trong ô th, là giao ct gi3a tuyn # ng ô th Láng H - Gi*ng Võ và tuyn # ng vành ai 1 ê La Thành. Hình 2.5: nh ch4p nút c u trúc hình hc nút giao thông Láng H - ê La Thành Trong ó tuyn Láng H là tuyn có chiu rng 40m v'i 3 làn xe ch y m;i chiu, gi*i phân cách rng 3m, v+a hè m;i bên rng 8m. o n d/n vào nút ca # ng #&c m- rng thành # ng có 4 làn xe ch y (hình 2.6). Tuyn Gi*ng Võ có chiu rng là 43 m v'i 3 làn xe ch y m;i chiu, gi*i phân cách rng 4m, v+a hè rng 8m và 10m. o n d/n vào nút ca # ng #&c m- rng thành # ng có 4 làn xe ch y (hình 2.7). Tuyn ê La Thành là tuyn # ng vành ai có chiu rng là 13m v'i 2 làn xe ch y ng#&c chiu nhau, v+a hè rng 2,5m (hình 2.8). T i nút tình tr ng ùn tc giao thông th# ng xuyên x*y ra, nh$t là vào nh3ng gi cao im (t8 6 – 8 gi sáng và t8 16 – 18 gi chiu). Tuyn # ng vành ai ê La Thành hin nay ã xung c$p ng th i l#u l#&ng ph#ng tin c gi'i thông qua ngày càng t%ng, do ó ây là mt nguyên nhân chính gây ra ách tc trên toàn b các giao ct ca tuyn v'i các tuyn # ng khác nói chung và t i nút Láng H - ê La Thành nói riêng. Tm nhìn t i nút b h n ch do nhà dân r$t gn nút ng th i v+a hè còn b l$n chim vì các m.c ích kinh t. iu này ã góp phn làm gi*m n%ng lc thông qua ca nút. Hình 2.6: M+t c.t ngang ng d5n Láng H 13.5m 10.5m 8m 8m * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 42 Hình 2.7: M+t c.t ngang ng d5n Ging Võ Hình 2.8: M+t c.t ngang ng d5n ê La Thành . Hình 2.9: C u to hình hc nút Láng H - ê La Thành 2.2.2. Phng án t chc thi t k giao thông ti nút Giao thông t i nút #&c iu khin b5ng h thng èn tín hiu v'i chu k( 2 pha. T i nh3ng gi thông th# ng giao thông t i nút #&c iu khin b5ng chu k( 2 pha thông th# ng v'i th i gian mt chu k( là 80 giây. Còn t i nh3ng gi cao im giao thông t i nút #&c iu GI NG VÕ LÁNG H Ê LA THÀNH 25 m 24 m 8 m 27 m 15 m C B D A 4m 4m 2.5m 2.5m 14m 10.5m 10m 8m * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 43 khin b5ng chu k( hai pha bt u ch)m (thc hin b)t èn xanh tr#'c i v'i lung xe h#'ng Gi*ng Võ – Láng H ). Th i gian mt chu k( là 92 giây. + H#'ng ê La Thành (A, B): Th i gian èn xanh là: tx = 3 giây Th i gian èn vàng tv = 3 giây + H#'ng Gi*ng Võ – Láng H (C) : Th i gian èn xanh là: tx = 52 giây Th i gian èn vàng tv = 3 giây Th i gian èn 2 là td = 36 giây + H#'ng Láng H - Gi*ng Võ (D): Th i gian èn xanh là: tx = 40 giây Th i gian èn vàng tv = 3 giây Th i gian èn 2 là td = 48 giây Tuy nhiên, vào nh3ng gi cao im do l#u l#&ng thông qua nút l'n chu k( èn ch#a h&p lý và ý thc tham gia ca ng# i dân còn ch#a cao nên luôn ph*i có s iu khin ca lc l#&ng c*nh sát giao thông. Chính vì v)y, t i nút th# ng xuyên x*y ra ùn tc giao thông. D#'i ây là mt c*nh ln xn t i nút vào gi cao im. Hình 2.10 : Nút giao thông Láng H - ê La Thành vào gi cao i&m * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 44 * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 45 Hình 2.11: Các xung t và pha èn tín hiu ti nút 2.2.3. Mc phc tp Nút giao thông Láng H - ê La Thành #&c iu khin b5ng èn tín hiu 2 pha nên: - im tách là: 8 im - im nh)p là: 4 im - im giao ct là: 4 im Mc phc t p ca nút là: M = nt + 3.nn + 5nc = 8 + 3.4 + 5.4 = 40 Nh# v)y, ngã t# Láng H - ê La Thành có mc phc t p v8a ph*i. 2.2.4. Nng lc thông hành hin ti ca nút a) N%ng lc thông hành tính toán Mt # ng h:p, tc ngh7n Qua # ng nguy him Mt # ng h:p, tc ngh7n Qua # ng nguy him Nhiu xung t giaothông Pha èn t i nút * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 46 + Tuyn Gi*ng Võ: Ta xác nh l#u l#&ng bão hòa cho t8ng làn xe ca # ng d/n: Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S (xctc/h) Làn xe - gi3a: 2105)25,35,3(1002080 =−+=S (xctc/h) Làn xe r7 trái: 1830 10/5,11 2105 )/5,1(1 = + = + = r S S (xctc/h) LLBH ca c* # ng d/n là: SC = 1830 + 2105×2+1830 = 7870 (xctc/h) N%ng lc thông hành ca # ng d/n là: CC = 4448 92 52.7870. == C gS cC (xctc/h) + Tuyn Láng H : Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S (xctc/h) Làn xe - gi3a: 2105)25,35,3(1002080 =−+=S (xctc/h) Làn xe r7 trái: 1556 10/5,11 )25,33(1002080 )/5,1(1 = + −+ = + = r S S (xctc/h) LLBH ca c* # ng d/n là: SD = 1830 + 2105×2+1556 = 7596 (xctc/h) N%ng lc thông hành ca # ng d/n là: CD = 3303 92 40.7596. D == C gSD (xctc/h) + Tuyn ê La Thành: Tuyn ch+ có 1 làn xe cho t$t c* các dòng ph#ng tin, LLBH ca # ng d/n là: 1710 )10/5,0.5,1(1 230)25,34(1001940 )/.5,1(1 230 , = + −−+ = + − = rf S S BA (xctc/h) LLBH ca c* # ng d/n là: SA,B = 1710 (xctc/h) * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 47 N%ng lc thông hành ca # ng d/n là: CA,B = 630 92 34.1710. BA,, == C gS BA (xctc/h) b) L#u l#&ng thông qua thc t t i gi cao im L#u l#&ng thông qua thc t t i gi cao im #&c xác nh thông qua quan trc t i nút Láng H - ê La Thành b5ng camera t i các nhóm gi cao im trong ngày: Sáng 7h – 8h; Tr#a 11h – 12h; Chiu 17h – 18h. Kt qu* m xe chi tit ngày 11/4/2007 theo ph. l.c s 4. D#'i ây là b*ng tng h&p kt qu* l#u l#&ng thông qua t i nút. Khi tính toán n%ng lc thông hành ca # ng d/n ph*i quy i t$t c* các lo i ph#ng tin ra xe quy i. Trong tài ã s9 d.ng kt qu* nghiên cu t i thành ph H Chí Minh trong nh3ng n%m qua v h s ca các lo i xe tham gia trên # ng ph nh# sau: Bng 2.5: Bng h s quy i phng tin Xe con 4 ch; Xe con 12 ch; K = 1,0 Xe t*i có 2 tr.c và xe buýt < 25 ch; ngi K = 2,0 Xe p K = 0,2 Xe t*i có 3 tr.c và xe buýt l'n K = 2,5 Xe máy K = 0,24 Xe kéo moóc và xe buýt kéo moóc K = 3,0 (Ngun: Thit k # ng ô tô và iu khin giao thông b5ng èn tín hiu) Bng 2.6: Lu lng giao thông thông qua ti nút Láng H - ê La Thành ti gi cao i&m sáng 7h - 8h Xe p Xe máy ô tô con + xe <12 ch; Xe t*i nh: + Xe > 12 ch; Xe buýt l'n + Xe khách l'n tng 1 h#'ng tng 3 h#'ng A1 14 47 10 12 8 91 A2 32 316 22 16 3 389 675 A3 22 134 8 26 5 195 B1 15 97 18 12 8 150 B2 25 308 27 20 18 398 766 B3 23 158 22 12 3 218 C1 23 118 27 26 0 194 C2 31 1008 365 72 15 1491 1868 C3 9 121 29 24 0 183 D1 11 125 40 6 0 182 D2 35 968 382 74 20 1479 1821 D3 18 112 17 10 3 160 (n v: CPU/h) * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 48 Hình 2.12: S ' lu lng thông hành ti nút Láng H - ê La Thành vào gi cao i&m sáng B A 1836 182 1479 160 218 398 150 195 389 91 183 1491 194 763 1788 743 D C * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 49 Bng 2.7: Lu lng giao thông thông qua ti nút Láng H - ê La Thành ti gi cao i&m tra 7h - 8h Xe p Xe máy ô tô con + xe <12 ch; Xe t*i nh: + Xe > 12 ch; Xe buýt l'n + Xe khách l'n tng 1 h#'ng tng 3 h#'ng A1 17 98 20 24 8 167 A2 27 305 26 20 8 386 741 A3 23 137 12 8 8 188 B1 11 97 22 10 8 148 B2 42 288 41 24 10 405 779 B3 28 150 25 10 13 226 C1 19 109 32 34 0 194 C2 26 851 338 68 15 1298 1673 C3 5 123 29 24 0 181 D1 10 116 37 18 5 186 D2 39 763 352 60 18 1232 1592 D3 16 109 39 5 5 174 (n v: PCU/h) * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 50 Bng 2.8: Lu lng giao thông thông qua ti nút Láng H - ê La Thành ti gi cao i&m chiu 17h - 18h Xe p Xe máy ô tô con + xe <12 ch; Xe t*i nh: + Xe > 12 ch; Xe buýt l'n + Xe khách l'n tng 1 h#'ng tng 3 h#'ng A1 15 96 16 16 10 153 A2 44 390 30 16 15 495 885 A3 35 167 13 12 10 237 B1 16 145 8 6 8 183 B2 52 337 6 12 13 420 825 B3 22 168 11 8 13 222 C1 24 126 29 12 5 196 C2 42 970 405 68 20 1505 1877 C3 11 113 27 12 13 176 D1 22 118 31 14 8 193 D2 56 954 387 78 20 1495 1840 D3 20 104 28 0 0 152 (n v: PCU/h) * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 51 Hình 2.13: S ' lu lng thông qua ti nút giao thông Láng H - ê La Thành vào gi cao i&m chiu So sánh nng lc thông xe lý thuyt và lu lng thông qua thc t cho ta thy: Vào gi cao i m nút giao thông này ã không áp ng c nhu c u thông qua, không m b o cho lu thông su t. Qua quan sát thc t cho thy ng dn Láng H và Gi ng Võ tuy có nhng lúc tp trung mt phng tin ln song v c b n vn m b o kh nng thông xe vào gi cao i m. Còn ng dn ê La Thành lu lng phng tin lu thông trên tuyn không ln nhng do mt ct ngang ng nh nên không m b o c kh nng thông xe. c bit là vào các gi cao i m do chu k èn và s phân b gia các pha cha hp lý, các dòng phng tin giao ct tu tin, thêm vào ó ý th c ngi tham gia giao thông cha cao nên thng xuyên gây ách tc và ln xn. Mt khác, lu lng thông qua ti nút còn tng trong tng lai do quá trình phát tri n kinh t ca thành ph . Do ó vic c i to nút là rt c n thit. B A 1925 245 1495 189 222 420 183 237 495 153 196 1505 176 861 1870 860 D C * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 52 2.3. D báo nhu cu vn ti ti nút trong tng lai 2.3.1. La chn phng pháp d báo Do ph m vi ca án ch+ trên khu vc ca nút giao thông trong ô th và h n ch v mt th i gian và s liu nên ph#ng pháp s9 d.ng d báo là: ph#ng pháp d báo kch b*n. B*n ch$t ca ph#ng pháp này là da vào kch b*n phát trin kinh t xã hi ca thành ph. T8 ó xác nh #&c s phát trin ca i t#&ng trong t#ng lai. 2.3.2. Phng pháp ti n hành tính toán d báo l#u l#&ng thông qua t i nút Láng H - ê La Thành theo ph#ng pháp kch b*n ta cn xác nh kch b*n phát trin m ng l#'i giao thông và các ph#ng tin giao thông trong t#ng lai ca thành ph Hà Ni. Qua ó, ta xác nh #&c t1 l t%ng ca t8ng lo i ph#ng tin trong các th i k( d báo. Kt h&p v'i nh3ng nh h#'ng phát trin các tuyn # ng có liên quan cho ta t1 l t%ng t8ng th i k( ca t8ng lo i ph#ng tin thông qua nút trong t#ng lai. 2.3.3. D báo lu lng thông qua ti nút Láng H - ê La Thành trong tng lai Hin nay Hà Ni là ô th ang phát trin v'i tc ô th hóa nhanh, cùng v'i s phát trin kinh t giao thông v)n t*i có nh3ng tin trin l'n. S l#&ng các lo i ph#ng tin giao thông t%ng lên nhanh chóng, tuy nhiên quy lu)t s9 d.ng các lo i ph#ng tin v)n t*i có nhiu bin ng. Vì v)y, d báo s l#&ng các lo i ph#ng tin trong t#ng lai, em c%n c vào các yu t sau: - S liu các lo i ph#ng tin trong n%m hin t i thu th)p #&c. - S liu s?n có ca mt s n%m trong quá kh. - Khuyn ngh và d báo các lo i ph#ng tin ca TEDI cho Hà Ni vào các n%m 2010; 2015; 2020. S liu d báo các lo i ph#ng tin ca thành ph Hà Ni #&c th hin - b*ng s 2.9: Bng 2.9: D báo c c u phng tin ca Hà Ni xe máy t1 l t%ng ô tô t1 l t%ng xe bus + khách t1 l t%ng 2005 1550000 45271 6248 2010 1860000 1.3 97560 3.7 8350 1.4 2015 2046000 1.2 171065 2 10700 1.4 (Ngun : TEDI) D báo t%ng tr#-ng các ph#ng tin t i nút Láng H - ê La Thành: * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 53 Nút giao thông này là giao ct gi3a hai tuyn # ng ph chính ô th Láng H - Gi*ng Võ và ê La Thành trong ó ê La Thành còn là tuyn # ng vành ai chính ca Hà Ni. Trong t#ng lai, theo quy ho ch ca thành ph các tuyn # ng trên có nhiu thay i tr- thành nh3ng tuyn # ng trng yu ca thành ph. Do dó các tuyn # ng này có nh3ng c*i t o nh$t nh trong t#ng lai *m b*o #&c s phát trin ca thành ph. Vic d báo l#u l#&ng thông qua các tuyn # ng trên là ht sc khó kh%n vì v)y án ã s9 d.ng kt qu* d báo l#u l#&ng thông qua trên các tuyn # ng trên ca n vi ã thc t)p TED Bng 2.10: Bng lu lng các chuyn i trên các tr4c chính ca Hà Ni. N%m 2010 2020 Tên tr.c chính PCU/ng Ng# i/ng PCU/ng Ng# i/ng Vành ai I 34161 214984 43821 296409 Kim Mã 54267 242210 83119 628355 Ô Ch& D8a - Tôn c Thng 44730 235845 81479 558904 Láng H - Gi*ng Võ 63426 292116 42424 294495 (Ngun: TEDI) Bài toán d báo và phân b l#u l#&ng giao thông t i nút Láng H - ê La Thành #&c tính toán nh# sau: T8 c c$u các lo i ph#ng tin trong hin t i và t#ng lai ca thành ph Hà Ni ta tính toán #&c t1 l t%ng t8ng th i k( trong t#ng lai ca t8ng lo i ph#ng tin, kt h&p v'i l#u l#&ng giao thông trên các tuyn # ng có liên quan #&c nh h#'ng trong quy ho ch ca thành ph thì ta có #&c t1 l t%ng các lo i ph#ng tin trong t#ng lai. T8 ó d báo #&c l#u l#&ng thông qua nút trong các giai o n d báo. Trong ph m vi án ch+ xét t'i l#u l#&ng giao thông gi cao im t i nút. Theo quy ho ch ca thành ph n n%m 2015 tuyn # ng vành ai #&c nâng c$p c*i t o lên thành # ng 4 làn xe ch y. Khi ó, tuyn # ng này có kh* n%ng áp ng #&c l#u l#&ng thông qua l'n hn. Do ó, ta gi* s9 12% l#&ng ph#ng tin trên các # ng Láng H - Gi*ng Võ s7 chuyn sang di chuyn theo hai h#'ng trên tuyn # ng ê La Thành. Bng 2.11: D báo t6 l t3ng tr1ng các loi phng tin thông qua nút N%m 2010 2015 Xe p 1.02 1 Xe máy 1.3 1.15 Ô tô 1.2 1.8 Xe t*i 0.3 0.3 Xe buýt + Khách 1.4 1.3 * +,,-"./01,#2,34+ 2 !.  !"#!$!%&'()) 54 Bng 2.12: D báo lu lng và phân b giao thông ti nút Láng H - ê La Thành n n3m 2010 và 2015 a) N3m 2010 xe p xe máy ô tô xe t*i xe bus + khách tng 1 h#'ng tng 3 h#'ng A1 15 125 19 24 14 197 A2 45 507 36 24 21 633 1288 A3 36 374 16 18 14 458 B1 16 189 10 9 11 235 B2 53 438 7 18 18 535 1238 B3 22 403 13 12 18 469 C1 24 164 35 18 7 248 C2 43 1261 486 102 28 1920 2395 C3 11 147 32 18 18 227 D1 22 153 37 21 11 245 D2 84 1255 464 117 28 1948 2382 D3 20 135 34 0 0 189 b) 2015 xe p xe máy ô tô xe t*i xe bus + khách tng 1 h#'ng tng 3 h#'ng A1 15 144 33 31 18 241 A2 45 583 61 31 27 748 1523 A3 36 431 27 23 18 534 B1 16 217 16 12 15 276 B2 53 504 12 23 24 616 1439 B3 22 463 22 16 24 548 C1 24 188 59 23 9 531 C2 43 1450 826 133 36 1891 2932 C3 11 169 55 23 24 509 D1 22 176 63 27 15 532 D2 84 1443 789 152 36 1903 2897 D3 20 155 57 0 0 461 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 55 CH!"NG III: PH!"NG ÁN CI T%O THIT K NÚT GIAO THÔNG LÁNG H% - Ê LA THÀNH 3.1. La chn phng án ci to nút Quá trình ô th hoá - n#'c ta òi h2i phát trin nhiu l>nh vc có liên quan, trong ó giao thông ô th óng vai trò ht sc quan trng. có #&c mt h thng giao thông ô th v8a hin i, phát trin hoà nh)p v'i các n#'c trong khu vc và trên th gi'i v8a phù h&p v'i iu kin c. th ca Vit Nam cn kt h&p nhiu gi*i pháp khác nhau v chin l#&c, v t chc và v k6 thu)t. Trong thành ph mi phc t p, xung t, thiu an toàn th# ng xuyên xu$t hin - nh3ng ni # ng giao ct nhau. Theo kt qu* iu tra, cho ta th$y tình hình tai n n giao thông Hà Ni thì s tai n n giao thông x*y ra trên nút chim gn 50% tng s tai n n trong ó trên các nút có iu khin chim 6%, trên các nút không có iu khin chim 44%. Các tai n n giao thông t i các thành ph ngày càng t%ng, gây thit h i nhiu v ng# i và ca. Bên c nh tai n n giao thông, trong các thành ph l'n th# ng xuyên x*y ra n n ch tc giao thông t i nút, làm *nh h#-ng r$t nhiu n ho t ng ca ng# i tham gia giao thông, các c s- làm vic, kinh doanh, tr# ng hc, gây thit h i l'n v kinh t và tinh thn. Các ph#ng tin c gi'i khi b ách tc s7 làm vic - ch không t*i l#&ng iôxit cacbon t%ng lên g$p 10 ln, các lo i khí th*i c h i khác c4ng t%ng lên g$p nhiu ln. S t)p chung các ph#ng tin c gi'i làm vic không t*i trong mt không gian h:p s7 làm t%ng cho khu vc này b ô nhi0m nghiêm trng. ng th i mc ting n t%ng lên v#&t quá gi'i h n cho phép. Rõ ràng vic iu khin h&p lý t i các nút giao thông là mt iu kin quan trng *m b*o an toàn và l#u thông trên nút c4ng nh# trên toàn m ng l#'i giao thông ô th. Theo quy ho ch ca thành ph Hà Ni n n%m 2020 cho th$y các khu ph c và h thng # ng sá trong ni thành Hà Ni hu nh# #&c gi3 nguyên hin tr ng. Các nút giao thông ng mc b quá t*i vì l#&ng ph#ng tin quá ông, thiu không gian thc hin các nút giao khác mc và nút giao thông hình xuyn. Mt khác công c. iu khin quan trng trong giao thông là lu)t giao thông. Nh3ng n%m gn ây lu)t giao thông ca n#'c ta không ng8ng #&c b xung ngày càng phù h&p v'i c s- h tng và ph#ng tin tham gia giao thông. Ni dung #&c ph bin, tuyên truyn rng rãi nh ó mà tinh thn t giác, ý thc tôn trng lu)t l giao thông ca ng# i tham gia giao thông ngày càng #&c nâng cao. Qua nh3ng phân tích trên, ta th$y *m b*o an toàn và nâng cao kh* n%ng thông xe t i nút giao thông thì vic t chc giao thông c#,ng bc b5ng èn tín hiu là gi*i pháp mang l i hiu qu* cao nh$t trong mt t#ng lai khá dài tr#'c khi có các ph#ng tin khác thay th. Chính vì v)y, ni dung nghiên cu trong tài là nghiên cu xây dng #&c mt chu k( èn h&p lý t i nút giao thông Láng H - ê La Thành. Da trên c s- lý lu)n - ch#ng 1, tài s7 s9 d.ng ph#ng pháp thc nghim v'i chu k( c nh tính toán các tham s iu khin cho chu k( èn. 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 56 3.2. Phng án ci to thit k chu k èn tín hiu ti nút 3.2.1. Ni dung phng pháp thc nghim vi chu k c nh Vic t chc giao thông t i nút #&c thc hin theo các b#'c sau: 1) Xác nh l#u l#&ng xe ch y cho n%m hin t i và t#ng l i ca các # ng d/n vào nút. 2) Da vào l#u l#&ng xe ch y ca các lung xe, t1 l lung xe r7 quyt nh s pha iu khin trong mt chu k( èn và ph#ng pháp iu khin chu k( c nh hay chu k( thay i.theo ngày hoc theo v trí ca nút giao thông. Các ph#ng án “ct s'm” “m- mun” i v'i chu k( èn c4ng #&c nghiên cu - b#'c này. 3) Tính l#u l#&ng bão hoà Si ca dòng xe theo v trí ca các làn. 4) Xác nh h s l#u l#&ng (LL) yi ca các lung xe và chn h s l#u l#&ng l'n nh$t cho m;i pha (max yi) ca các lung xe. Tip theo tính tng ca các h s LL l'n nh$t ca các lung xe i din ca các pha (Y= n jl 1 v'i n - s pha iu khin trong mt chu k( èn). 5) Tính kho*ng th i gian gi3a các tín hiu (Tv) ( ) 1 6,3 2,7 + + += V ll a V T av (s) T8 ó tính th i gian tn th$t cho t8ng pha ( jl ) và tng th i gian tn th$t L cho mt chu k( èn ( = n jlL 1 ) 6) Tính toán th i gian cho mt chu k( èn ti thiu (Cmin); ti #u (C0) và thc t (Ctt) 7) La chn tr s chu k( èn (C). 8) Tính toán phân b th i gian èn xanh cho các lung xe; tr#'c ht là cho các lung xe i din ca m;i pha sau ó phân b th i gian èn xanh cho các lung còn l i. 9) Kim tra th i gian an toàn cho ng# i i b. 10) T chc giao thông và kt lu)n. 3.2.2. Tính toán chu k èn cho nút giao thông Láng H - ê La Thành a) N%m 2010 - Cu trúc hình hc ca nút: V c b*n c$u trúc hình hc ca nút v/n gi3 nguyên nh# hin t i. Do ó, *m b*o cho giao thông #&c thông sut ta cn xây dng mt chu k( èn tín hiu h&p lý. 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 57 Hình 3.1: C u to hình hc nút Láng H - ê La Thành n n3m 2010 - Thi t k chng trình èn tín hiu cho nút 1. S l#u l#&ng và các yu t hình hc #&c th hin trên hình v7: Hình 3.3: S ' lu lng thông qua nút Láng H - ê La Thành n3m 2010 2. L#&ng ph#ng tin r7 trái ca hai h#'ng Láng H - Gi*ng Võ l'n, tuy nhiên tránh iu khin b5ng chu k( èn tín hiu theo chu k( ba ta s7 áp d.ng ph#ng án cho mt pha xanh m- mun. Do l#&ng ph#ng tin vào nút ca # ng d/n Gi*ng Võ l'n hn # ng d/n ê La Thành lên ta s7 b)t m- èn xanh cho h#'ng Gi*ng Võ tr#'c gi*i thoát ht dòng xe r7 trái ca h#'ng này, sau ó m- èn xanh tip cho h#'ng Láng H - giai o n hai ca pha mt. Các pha èn trong mt chu k( #&c mô t* trên hình 3.4. 8m 1907 189 245 633 300 197 535 248 235 1920 277 248 24m 25m B D C A GI NG VÕ LÁNG H Ê LA THÀNH 25 m 24 m 7 m 27 m 12 m 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 58 Hình 3.4: Các pha èn trong mt chu k 3. Tính LL xe bão hoà Si ca dòng xe - H#'ng ê La Thành – ê La Thành: Tuyn ch+ có 2 làn xe ch y, # ng d/n vào nút ch+ có 1 làn # ng cho t$t c* các ph#ng tin chuyn ng t'i nút. - H#'ng Gi*ng Võ – Láng H : Tuyn có # ng d/n vào nút là 4 làn xe ch y trong ó quy nh: làn xe sát l dành cho ph#ng tin i th<ng và r7 ph*i, 2 làn xe - gi3a dành cho ph#ng tin i th<ng, còn làn ngoài cùng ch+ dành riêng cho các ph#ng tin r7 trái. Do ó LLBH ca các dòng ph#ng tin d/n vào nút #&c tính nh# sau: + Tuyn Gi*ng Võ: Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S (xctc/h) Làn xe - gi3a: 2105)25,35,3(1002080 =−+=S (xctc/h) Làn xe r7 trái: 1830 10/5,11 2105 )/5,1(1 = + = + = r S S (xctc/h) + Tuyn Láng H : Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S (xctc/h) Làn xe - gi3a: 2105)25,35,3(1002080 =−+=S (xctc/h) Làn xe r7 trái: 1556 10/5,11 )25,33(1002080 )/5,1(1 = + −+ = + = r S S (xctc/h) + Tuyn ê La Thành: X X  X  X X Giai o n 1 Giai o n 2 Pha 2 Pha 1 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 59 Tuyn ch+ có 1 làn xe cho t$t c* các dòng ph#ng tin, LLBH ca # ng d/n là: 1710 )10/5,0.5,1(1 230)25,34(1001940 )/.5,1(1 230 , = + −−+ = + − = rf S S BA (xctc/h) 4. H s LL ca các lung xe: + Pha 1: 12,0 1830 227 12 === DC yy 32,0 201521830 1907 2 = ×+ =Dy 13,0 1830 248 1 ==Cy Ta có 212 CCD yyy >+ Nên 1Y = 12 CD yy + = 0,32 + 0,13 = 0,45 + Pha 2: 37,0 1710 633 2 ==Ay 31,0 1710 535 2 ==By 11,0 1710 197 1 ==Ay 14,0 1710 235 1 ==By 18,0 1710 300 3 ==Ay 17,0 1710 284 3 ==By V)y 2Y = ymax = 0,37 Tng các h s LL l'n nh$t ca các lung xe i din ca các pha là: Y= n iY 1 = 0,45 + 0,37 = 0,82 5. Th i gian tn th$t cho t8ng pha: li = xkit -1 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 60 1xkt = tf# + 1.2 a vx + x xe v lB )( + = 1+ 3,8 )622( 5,3.2 3,8 + + = 6,1 (s) 1l = xkt -1= 6,1 – 1 = 5,1 (s) Chn l1 = 5 (s) 2xkt = tf# + 1.2 a vx + x xe v lB )( + = 1+ 3,8 )615( 5,3.2 3,8 + + = 4,4 (s) 2l = xkt -1= 4,4 – 1 = 3,4 (s) Chn l2 = 4 (s) V)y, tng th i gian tn th$t ca mt chu k( èn là: L= n jl 1 = 5 + 4 = 9 (s) 6. Th i gian cho mt chu k( èn 82,01 9 1min − = − = Y L C = 50 (s) Th i gian thc t ca chu k( èn: 102 82,09,0 99,0 9,0 9,0 = − × = − = Y L Ctt (s) Th i gian ti #u ca mt chu k( èn Y L C − + = 1 5.5,1 0 = 103 (s) Ta chn th i gian cho mt chu k( èn là: C0=103(s) 7. Phân b th i gian èn xanh cho các lung xe ( ) 526,51 82,0 45,0).9103(. 1 ≈= − = − = i i x Y YLC t (s) ( ) 377,36 82,0 32,0).9103(. 2 ≈= − = − = i i x Y YLC t (s) ( ) 424,42 82,0 37,0).9103(. 3 ≈= − = − = i i x Y YLC t (s) 8. Kim tra th i gian ng# i i b qua # ng: 265 3,1 27 511 =+=+= v B tdb (s) 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 61 175 3,1 15 522 =+=+= v B tdb (s) V)y th i ng# i i b qua # ng nh2 hn th i gian m;i pha xanh trong chu k(. Do ó, *m b*o an toàn cho ng# i i qua # ng tai nút. 9. Ph#ng án t chc giao thông và b trí ct èn tín hiu t i nút. Vic t chc giao thông t i nút #&c mô t* chi tit - hình v7 3.5.Ct èn tín hiu (hình 3.6) #&c t trên v+a hè và sát mép # ng, ngay v ch STOP ca m;i # ng d/n. Riêng v'i h#'ng Láng H - Gi*ng Võ và ng#&c l i do l#u l#&ng ph#ng tin giao thông l'n nên ta s7 b trí thêm ct èn (hình 3.6 b) - v ch STOP ca # ng d/n vào nút i din. 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 62 Hình 3.5: Phng án t ch c giao thông ti nút (n3m 2010) 1 làn r7 trái 2 làn i th<ng 1 làn i th<ng và r7 ph*i 1 làn r7 trái 2 làn i th<ng 1 làn i 1 làn r7 trái, i th<ng và r7 ph*i Bin báo Bin báo nh pha m'i Ct èn tín hiu 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 63 Hình 3.6: Các ch( s khi l.p +t èn tín hiu a) b) b) N%m 2015: - Cu trúc hình hc ca nút: Khi thc hin quy ho ch ca thành ph, tuyn # ng ê La Thành #&c nâng c$p. Khi ó l#u l#&ng thông qua có nhiu thay i. Do ó ta cn iu ch+nh h thng các pha tín hiu trong mt chu k( èn *m b*o cho giao thông an toàn và thông sut. Hình 3.2: C u to hình hc ca nút Láng H - ê La Thành n n3m 2015 GI NG VÕ LÁNG H Ê LA THÀNH 25 m 24 m 20 m 27 m 22 m 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 64 - Phng án iu chnh èn tín hiu: 1. S l#u l#&ng và các yu t hình hc #&c th hin trên hình v7: Hình 3.7: S ' lu lng thông qua nút Láng H - ê La Thành n3m 2010 2. Do l#&ng ph#ng tin r7 trái ca hai h#'ng Láng H - Gi*ng Võ l'n lên ta chn ph#ng án t chc iu khin giao thông t i nút theo chu k( 3 pha. Hình 3.8: Các pha èn trong mt chu k Pha 1 Pha 2 Pha 3 3. Tính LL xe bão hoà Si ca dòng xe - H#'ng ê La Thành – ê La Thành: Tuyn #&c nâng c$p thành # ng 4 làn xe ch y, # ng d/n vào nút có 2 làn xe ch y. Khi ó, làn xe sát l dành cho ph#ng tin r7 ph*i, làn xe còn l i s7 dành cho ph#ng tin i th<ng và r7 trái. - H#'ng Gi*ng Võ – Láng H : # ng d/n này v/n gi3 nguyên hin tr ng ca n%m 2010 Tuyn có # ng d/n vào nút là 4 làn xe ch y. Tuy nhiên, do l#&ng ph#ng tin r7 trái 14m 1847 516 636 633 561 157 616 548 276 1884 438 674 24m 25m B D C A X X   Xt Xt X X 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 65 l'n lên mt làn xe - gi3a #&c s9 d.ng cho c* ph#ng tin i th<ng và r7 trái. Khi ó # ng d/n vào nút #&c b trí nh# sau: 1 làn trong cùng dành cho ph#ng tin r7 ph*i và i th<ng, 1,5 làn xe dành cho ph#ng tin i th<ng và 1,5 làn xe dành cho ph#ng tin r7 trái. Do ó LLBH ca các dòng ph#ng tin d/n vào nút #&c tính nh# sau: + Tuyn Gi*ng Võ: Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S Làn xe - gi3a dành riêng cho ph#ng tin i th<ng: 2105)25,35,3(10020801 =−+=S 10082/21052 ==S Làn xe r7 trái là: 1830 10/5,11 2105 )/5,1(11 = + = + = r S S 965 )10/5,0.5,1(1 2/2105 2 = + =S + Tuyn Láng H : Làn xe sát l: ( ) ( ) 1830 )10/5,0.5,1(1 25,35,31001940 1,5.f/r)(1 3,25-W1001940 = + −+ = + + =S Làn xe - gi3a dành riêng cho ph#ng tin i th<ng: 2105)25,35,3(1002080 =−+=S Làn xe r7 trái là: 1560 10/5,11 1790 )/5,1(1 )25,33(1002080 1 = + = + −+ = r S (xctc/h) 965 )10/5,0.5,1(1 2/2105 2 = + =S + Tuyn ê La Thành: )25,34(1002080 −+=S = 2155(xctc/h) Làn xe sát l: 1626 )10/45.0*5.1(1 230)25,35,3(1001940 )/*5,1(1 230 = + −−+ = + − = rf S S (xctc/h) 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 66 Làn xe còn l i: 1757 )10/45.0*5.1(1 230)25,35,3(1002080 )/*5,1(1 230 = + −−+ = + − = rf S S (xctc/h) 4. H s LL ca các lung xe: + Pha 1: 38,0 4988 1891 2/210521051830 1891 1 == ++ =Cy 38,0 4988 1871 2/210521051830 1871 1 == ++ =Dy 28,0 1830 509 3 ==Cy 25,0 1830 457 3 ==Dy V)y 1Y =0,38 + Pha 2: 17,0 10082105 531 = + =Cy 21,0 9651560 528 = + =Dy V)y 2Y =0,21 + Pha 3: 14,0 1757 241 1 ==Ay 16,0 1757 276 1 ==By 22,0 17571626 748 2 = + =Ay 18,0 17571626 616 2 = + =By 22,0 1626 353 3 ==Ay 21,0 1626 335 1 ==By 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 67 V)y Y3 = 0,22 Tng các h s LL l'n nh$t ca các lung xe i din ca các pha là: Y= n iY 1 = 0,38 + 0,21 + 0,22 = 0,81 5. Th i gian tn th$t cho t8ng pha: li = xkit -1 1xkt = tf# + 1.2 a vx + x xe v lB )( + = 1+ 3,8 )627( 5,3.2 3,8 + + = 6,1 (s) 1l = xkt -1= 6,1 – 1 = 5,1 (s) Chn l1 = 5 (s) Chn l2 = 3 (s) 3xkt = tf# + 1.2 a vx + x xe v lB )( + = 1+ 3,8 )616( 5,3.2 3,8 + + = 5,1 (s) 3l = xkt -1= 5,1 – 1 = 4,1 (s) Chn l3 = 4 (s) V)y, tng th i gian tn th$t ca mt chu k( èn là: L= n jl 1 = 5 + 3 + 4 = 12 (s) 6. Th i gian cho mt chu k( èn 81,01 12 1min − = − = Y L C = 64 (s) Th i gian thc t ca chu k( èn: 120 81,09,0 129,0 9,0 9,0 = − × = − = Y L Ctt (s) Th i gian ti #u ca mt chu k( èn Y L C − + = 1 5.5,1 0 = 121 (s) Ta chn th i gian cho mt chu k( èn là: Ctt=120(s) 7. Phân b th i gian èn xanh cho các lung xe ( ) 517,50 81,0 38,0).12120(. 1 ≈= − = − = i i x Y YLC t (s) 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 68 ( ) 28 81,0 21,0).12120(. 2 = − = − = i i x Y YLC t (s) ( ) 293,29 81,0 22,0).12120(. 3 ≈= − = − = i i x Y YLC t (s) 8. Kim tra th i gian ng# i i b qua # ng: 265 3,1 27 511 =+=+= v B tdb (s) 225 3,1 22 522 =+=+= v B tdb (s) V)y th i ng# i i b qua # ng nh2 hn th i gian m;i pha xanh trong chu k(. Do ó, *m b*o an toàn cho ng# i i qua # ng tai nút. 9. Ph#ng án t chc giao thông và t èn tín hiu. Ph#ng án t chc giao thông t i nút #&c th hin chi tit trên hình v7 3.9. V mt b trí ct èn tín hiu t#ng t nh# n%m 2010 và có nh3ng thay i phù h&p v'i nh3ng thay i c$u trúc hình hc ca nút. 5 6,2,34+ 2!.  !"#!$!%&'()) 69 Hình 3.9: Phng án t ch c giao thông ti nút nh pha m'i 1.5 làn r7 trái 1.5 làn i th<ng 1 làn i th<ng và r7 ph*i 1.5 làn r7 trái 1.5 làn i th<ng 1 làn i th<ng và r7 ph*i 1 làn i th<ng và r7 trái 1 làn i th<ng và r7 ph*i Bin báo Bin báo Ct èn tín hiu  !"#!$!%&'()) 70 KT LU#N Quá trình ô th hoá, gia t%ng dân s, gia t%ng nhu cu i l i và v)n t*i trong ô th c4ng nh# ho t ng i ngo i òi h2i kh* n%ng áp ng l'n và ch$t l#&ng ph.c v. tt ca h thng giao thông v)n t*i. Mt h thng nút giao thông hiu qu* là r$t cn thit *m b*o cho giao thông ca ô th thông sut, c bit i v'i giao thông ca Hà Ni hin nay ang b quá t*i nghiêm trng. Hin t i - Hà Ni qu6 $t dành cho giao thông quá ít, din tích $t dành cho h thng các nút giao thông là r$t khiêm tn, kh* n%ng m- rng các nút giao thông trong thành ph là r$t h n ch. Mt khác h thng èn tín hiu t i các nút ch#a thc s h&p lý và ti #u do ó th# ng xuyên gây ách tc giao thông. V$n gi*i quyt nhu cu thông qua t i nút giao thông trong thành ph nói chung và t i nút giao thông Láng H - ê La Thành nói riêng ang là v$n bc xúc. Vic xu$t ph#ng án c*i t o thit k nút giao thông Láng H - ê La Thành là iu cn thit vì nó góp phn làm t%ng kh* n%ng l#u thông t i nút, kh* n%ng thông hành ca c* h thng giao thông ca Th ô Hà Ni không ch+ trong hin t i mà trong c* t#ng lai. Tuy s liu quan sát ch#a nhiu có c s- chng minh trên là h&p lý, kt qu* nghiên cu ca án trong th i gian ngn và ph#ng tin quan trc còn h n ch nên quá trình phân tích các s liu không tránh kh2i sai sót v mt c hc, d/n n tin c)y có kh* n%ng ch#a cao. T8 thc ti0n th# ng xuyên tham gia giao thông trên các tuyn # ng Láng H , Gi*ng Võ, ê La Thành, nâng cao n%ng lc giao thông và khai thác hiu qu* h thng iu khin b5ng èn tín hiu nút giao thông Láng H - ê La Thành, án m nh d n xu$t mt s gi*i pháp sau: - Xây dng mt chu k( èn h&p lý t i nút. - Xây dng làn và èn riêng cho các ph#ng tin r7 trái. - B trí làn và bin báo h&p lý - Lp t èn cho ng# i i b - T%ng c# ng v ch sn, k@ mt # ng (sn làn, sn ch+ h#'ng,…), b xung bin báo - C*i t o v+a hè t i nút, *m b*o tm nhìn cho lái xe khi vào nút. Các xu$t trên c4ng chính là kt qu* nghiên cu ca tài, em xin chân thành tip thu nh3ng góp ý ca thy cô  án ca em #&c hoàn thin hn. Em xin chân thành c*m n thy cô! i CÁC TÀI LI/U THAM KHO 1. Thit k # ng ô tô và iu khin giao thông b5ng èn tín hiu – Nguy0n Xuân Vinh. 2. Nút giao thông cùng mc - ; Bá Ch#ng & Nguy0n Quang o. 3. nh h#'ng phát trin VTHKCC thành ph Hà Ni n n%m 2010 và 2020 – TEDI 4. tài khoa hc công ngh 10 -02 5. tài: Nghiên cu *nh h#-ng ca dòng xe h;n h&p n kh* n%ng thông hành ca nút giao thông có èn iu khin trong thành ph H Chí Minh - ng Vit H#ng. iii PH7 L7C Bng 1: H s m c nguy hi&m tng i (σ ) Mc nguy him ca các im nguy him Phân tán T)p trung Tách (T) Nh)p (N) Giao nhau: • Góc nhn • Góc tù • Góc vuông 1 2 3 4,5 6 2 4 6 9 12 Bng 2: S ' v* trí các i&m nguy hi&m Các im nguy him σ β = M x N σ T1 T2 T3 N1 N2 N3 Gt1 Gt2 Gt3 2 2 2 4 4 4 9 9 9 40.50 = 2000 30.60 = 1800 50.30 = 1500 50.60 = 3000 30.40 = 1200 50.30 = 1500 50.40 = 2000 40.30 = 1200 50.30 = 1500 4,0 3,6 3,0 12,0 4,8 6,0 18,0 10,8 13,5 Bng 3: H s tai nn Ki Ki cho nh3ng xe r7 ( v./106v.) T#ng quan gi3a các dòng xe Nút thông th# ng Nút có v ch lung Tách hai lung xe 0,0015 0,0010 Hai lung xe r7 trái giao ct nhau 0,0020 0,0005 Hai lung xe r7 nh)p vào nhau 0,0025 0,00012 iv Bng 4: Kt qu m lu lng ti nút vào các gi cao i&m ngày 11/4/2007 Hình 1: Mt s phng án b trí ct èn tín hiu ti nút. v vi Hình 2: Mt s bi&u tng ca èn tín hiu black arrows in red and amber optical unit green arrows on black background red pedestrian symbol on black background green pedestrian symbol on black background a) waiting b) walking red symbols on black background green symbols on black background

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTổ chức phương án cải tạo nút giao thông Láng Hạ - Đề La Thành.pdf
Luận văn liên quan