Toàn cầu hóa về kinh tế và vấn đề chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Lời mở đầu Với hai từ “hội nhập” và “toàn cầu hóa” dường như đã khái quát được xu thế phát triển của thế giới từ giai đoạn 1980 đến nay. Xu thế này đã và đang diễn ra một cách rõ ràng nhanh chóng. Với sự chấm dứt chiến tranh lạnh, sự sụp đổ của hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa, sự bùng nổ của thị trường tài chính toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của các công ty xuyên quốc gia mà nổi bật là các tổ chức kinh tế như tổ chức WTO thì dường như toàn cầu hóa đang là một xu hướng tất yếu và nó đang trở thành một trong những xu hướng chủ yếu trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay. Có rất nhiều ý kiến khác nhau khi đánh giá về quá trình này. Có người ủng hộ và cổ vũ cho quá trình toàn cầu hóa, xem nó như một giải pháp cứu cánh của mọi quốc gia. Cũng có người chống lại toàn cầu hóa, xem nó là nguy cơ đe dọa các quốc gia. Không chỉ ở những nước đang phát triển mới có cách nhìn nhận như vậy mà ngay cả những nước phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu cũng có hai cách nhìn nhận ngược chiều nhau. Vấn đề là cần phải nhận thức rõ về xu hướng toàn cầu hóa để từ đó lựa chọn cho mình con đường đi tốt nhất. Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, sự liên hệ phụ thuộc và ràng buộc lẫn nhau trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội giữa các nước ngày càng tăng, thì bất cứ một sự đóng cửa, khép kín của quốc gia, dân tộc nào cũng đều phải trả giá. Quá trình toàn cầu hóa mang lại nhiều cơ hội và thách thức không thể xem thường đối với các quốc gia phát triển hay không phát triển, chủ động hay không chủ động, tự giác hay không tự giác tham gia hội nhập. Làm sao tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, thể hiện cất cánh kinh tế. Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì vậy việc nhìn nhận một cách khách quan về thời cơ, thách thức do toàn cầu hóa mang lại là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài tiểu luận này. Chương I : Toàn cầu hóa kinh tế- xu hướng vận động tất yếu của lịch sử. I.Khái quát chung về tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay. Chương II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cơ hội và thách thức. II. Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế thế giới III.Thơì cơ của Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2110 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toàn cầu hóa về kinh tế và vấn đề chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¶ng.§©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu nhÊt dÉn ®Õn c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sù trao ®æi mËu dÞch cña c¸c n­íc nghÌo, vèn ®· kh«ng æn ®Þnh, sù kh«ng æn ®Þnh tµi chÝnh cµng lµm cho c¸c n­íc nµy hÕt søc dÔ bÞ tæn th­¬ng.HÖ qu¶ cña c¸c cuéc khñng ho¶ng nµy rÊt kh¾c nghiÖt ®èi víi c¸c n­íc nghÌo, tÇng líp lao ®éng nghÌo. Trong phót chèc, chóng lµm tiªu tan mét phÇn quan träng nh÷ng g× mµ nÒn kinh tÕ nghÌo vµ mong manh cña nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· tÝch lòy ®­îc trong nhiÒu chôc n¨m, lµm cho c¸c n­íc nµy l©m vµo nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ- x· héi trÇm träng.Trong khi ®ã, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµ tÇng líp giµu cña c¸c n­íc bÞ khñng ho¶ng l¹i thu ®­îc nh÷ng mãn kÕch xï nhê vµo ph­¬ng s¸ch gi¶i quyÕt khñng ho¶ng do IMF ®Ò ra. -Sù ph©n hãa giµu nghÌo gi÷a c¸c n­íc vµ trong mçi n­íc lµ mÆt tr¸i mang tÝnh tæng hîp nhÊt cña tù do hãa th­¬ng m¹i vµ toµn cÇu hãa kinh tÕ hiÖn nay. C¸c sè liÖu vÒ t¨ng tr­ëng trung b×nh cña GDP toµn thÕ giíi, cña GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi trªn thÕ giíi trong thêi gian qua chØ cã mét ý nghÜa t­¬ng ®èi, tù chóng kh«ng nãi lªn thu nhËp thùc sù cña c¸c n­íc vµ cña c¸c tÇng líp nh©n d©n c¸c n­íc. ThËt ra, sù ph©n hãa giµu nghÌo gi÷a c¸c n­íc vµ trong mçi n­íc, nghiªm träng ch­a tõng thÊy, lµ vÊn ®Ò næi cém nhÊt hiÖn nay vµ lµ biÓu hiÖn tiªu cùc tæng hîp cña xu h­íng toµn cÇu hãa hiÖn nay. Theo mét b¸o c¸o cña Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña LHQ (UNDP), n¨m 1960, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c n­íc giµu nhÊt vµ nghÌo nhÊt trªn thÕ giíi lµ 30 lÇn, n¨m 1990 lµ 60 lÇn, n¨m 1997 lµ 74 lÇn. Theo mét nghiªn cøu gÇn ®©y, tØ lÖ gi÷a 1/5 giµu nhÊt vµ 1/5 nghÌo nhÊt trong tæng sè c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµo ®Çu thÕ kØ 21 ®ang tiÕn tíi gÇn 150 lÇn. C¸c n­íc thµnh viªn cña Tæ chøc v× Sù hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ (OECD), víi d©n sè chØ b»ng 19% d©n sè thÕ giíi, n»m gi÷a 86% tæng GDP cña thÕ giíi, tiÕn hµnh 71% th­¬ng m¹i hµng hãa vµ dÞch vô, tiÕp nhËn 58% tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, xuÊt khÈu 82% hµng hãa vµ dÞch vô vµ chiÕm 91% sè ng­êi nèi m¹ng Internet, 3/4 tæng sè trao ®æi th­¬ng m¹i thÕ giíi n¨m 1998, ­íc tÝnh 5200 tØ USD, ®­îc thùc hiÖn gi÷a liªn minh Ch©t ¢u vµ Mü. Tµi s¶n cña 3 ng­êi giµu nhÊt thÕ giíi cao h¬n tæng GDP cña 49 n­íc chËm ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi, cã d©n sè lµ 600 triÖu ng­êi. Theo ng©n hµng thÕ giíi, n¨m 1998, 1,2 tØ ng­êi trªn thÕ giíi hiÖn cã thu nhËp Ýt h¬n 2 USD/ ngµy. C¸c con sè nµy 10 n¨m tr­íc, 1987, lÇn l­ît l¸ 1,17 tØ vµ 2,55 tØ ng­êi. TØ lÖ nghÌo khã ë Ch©u Phi trong 5 n¨m tõ n¨m 1994 ®Õn 1999 ®· t¨ng 50 %. T¹i héi nghÞ cÊp cao Nhãm G77 t¹i La Havana ,thang 4/2000,Chñ tÞch Fidel CASTRO ®· ph¸t biÓu: “Toµn cÇu hãa lµ mét kh¸ch quan ,nãi lªn r»ng chóng ta ®Òu lad mét hµnh kh¸ch trªn mét con tµu.Nh­ng c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng nh­ nhau cho mäi hµnh kh¸ch .Mét thiÓu sè rÊt Ýt,sèng trong nh÷ng phßng ®Çy ®ñ tiÖn nghi, ®­îc nèi m¹ng internet ,cã ®iÖn thoai di ®éng, dïng nh÷ng b­· c¬m thÞnh so¹n, cã n­íc uèng, cã b¸c sÜ trªn tµu ch¨m sãc, cã phßng gi¶i trÝ vµ ®­îc th­ëng thøc c¸c lo¹i h×nh v¨n hãa. TuyÖt ®¹i bé phËn hµnh kh¸ch, kho¶ng 85%, trªn tµu sèng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gîi cho chóng ta nhí l¹i c¸c chuyÓn tµu khñng khiÕp chë n« lÖ tõ ch©u Phi sang ch©u Mü trong thêi kú thùc d©n: sèng chen chóc trong nh÷ng phßng nh¬ bÈn ,chÞu ®ãi kh¸t, bÖnh tËt,®au ®ínvµ v« väng. ChuyÕn tµu v­ît ®¹i d­¬ng nµy manh theo qu¸ nhiÒu bÊt c«ng vµ phi lysdder cã thÓ kh«ng bÞ ®¾m, vµ ®i theo mét hµnh tr×nh qu¸ v« lý ®Î cã thÓ yªn æn cËp bê.D­êng nh­ nã sÏ ®ông ph¶i t¶ng b©ng.Vµ khi ®ã, tÊt c¶ chóng ta sÏ chÕt ch×m,” T¹i héi nghÞ vÒ an toµn l­¬ng thùc toµn thÕ giíi, th¸ng 6 n¨m 2002, t¹i Roma, Koffi Anna, tæng th­ kÝ Liªn hîp quèc, ®· ph¶i nãi lªn mét sù thËt : “ Thùc tÕ mçi ngµy trªn thÕ giíi cã tíi 24000 ng­êi chÕt v× ®ãi. §ã thËt sù lµ mét nçi nhôc cña nh©n lo¹i”. Hè ng¨n c¸ch giµu nghÌo còng s©u s¾c thªm trong mçi n­íc, kÓ c¶ ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. ë Ph¸p, tõ n¨m 1990 ®Õn 1996, thu nhËp hµng n¨m cña 10% c¸c hé giµu nhÊt t¨ng b×nh qu©n 0,9% /n¨m trong khi thu nhËp b×nh qu©n h»ng n¨m cña 10% c¸c hé nghÌo nhÊt gi¶m b×nh qu©n 2,7%/ n¨m. Tû lÖ gi÷a 20% nh÷ng ng­êi giµu nhÊt vµ 20% c¸c hé nghÌo nhÊt Thôy Sü n¨m 1998 lµ 9 lÇn. ë Mü, tû lÖ nµy lµ 10 lÇn theo mét c«ng bè th¸ng 1 n¨m 2000. Tõ n¨m 1973 ®Õn nay, ë Mü GDP t¨ng 30% nh­ng giê c«ng b×nh qu©n cña 4/5 sè ng­êi lao ®éng chØ t¨ng 11%: l­¬ng cña mét nhµ qu¶n lÝ hµng ®Çu trong nh÷ng n¨m 1960, cao gÊp 44 lÇn l­¬ng trung b×nh cña c«ng nh©n, nay tØ lÖ ®ã lµ 326 lÇn. Theo nhµ nghiªn cøu kinh tÕ Gary Burtless, n­íc Mü, nh×n trong tæng thÓ, ®· giµu h¬n nh­ng sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp trong x· héi Mü l¹i ngµy cµng xo¹c ra tõ ®Çu thËp niªn 80, vµ “tõ n¨m 1993, c¸c chªnh lÖch trong thu nhËp ®¹t ®­îc nh÷ng møc ch­a tõng thÊy kÓ tõ thêi k× ®¹i suy tho¸i”. -Tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ l·ng phÝ, m«i tr­êng ngµy cµng suy tho¸i nghiªm träng. Tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng sinh th¸i ®ang chÞu nhiÒu søc Ðp mµ tr­íc tiªn lµ sù gia t¨ng d©n sè, tõ sù nghÌo khæ, tõ sù kÝch thÝch tiªu dïng kh«ng cã ®iÓm dõng, thõa th¶i, l·ng phÝ vµ tõ sù tõ nhiÖm ®èi víi m«i tr­êng v× lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. ViÖc ph¸ rõng trªn quy m« réng ®· lµm gi¶m tèc ®é che phñ cña th¶m thùc vËt.ViÖc ph¸ rõng ë ®Çu nguån c¸c s«ng, hå, biÓn néi ®Þa, ®· lµm thay ®æi m«i tr­êng vµ sù ®a d¹ng sinh häc cña c¸c l­u vùc vµ ¶nh h­ëng ®Õn chÕ ®é thñy v¨n cña c¸c s«ng vµ hå chøa nµy. ViÖc ph¸ rõng ngËp mÆn ®· diÔn ra trªn quy m« réng t¹i nhiÒu vïng trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y vµ ®· lµm mÊt ®i hµng triÖu hÐc ta rõng ngËp mÆn vµ lµm mÊt ®i mét tÊm l¸ ch¾n tr­íc viÖc biÓn d©ng. Nguån n­íc ngät cho loµi ng­êi ngµy cµng trë nªn khan hiÕm. NhiÒu vïng réng lín ®ang bÞ nguy c¬ sa m¹c hãa. T¹i nhiÒu quèc gia, m«i tr­êng n­íc c¸c s«ng ®ang bÞ « nhiÔm nÆng do chÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ chÊt th¶i sinh ho¹t cña con ng­êi. ViÖc tu«n c¸c chÊt th¶i, ®Æc biÖt lµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp xuèng ®¸y ®¹i d­¬ng, viÖc khai th¸c qu¸ møc t¸i t¹o c¸c nguån lîi thñy s¶n, viÖc khai th¸c c¸c r¹ng san h« sèng… ®ang lµm cho m«i tr­êng biÓn vµ ®¹i d­¬ng chÞu nhiÒu tæn thÊt, nhiÒu n¬i cã nguy c¬ kh«ng phôc håi ®­îc. ViÖc sö dông n¨ng l­îng hiÖn nay trong c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t, ®Æc biÖt ë c¸c n­íc ®· ph¸t triÓn, ®· th¶i vµo khÝ quyÓn mét l­îng khÝ ®i-«-xid c¸c bon khæng lå lµm máng ®i tÇng «- z«n vµ lç thñng cña tÇng ngµy cµng réng ra. Sù Êm lªn cña khÝ hËu vµ sù tan b¨ng lµ nh÷ng nh©n tè kÐo theo sù d©ng lªn cña mùc n­íc biÓn. Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo c¸c m« h×nh kh¸c nhau, chØ víi nh©n tè nµy, tæng møc n­íc biÓn d©ng vµo n¨m 2050 sÏ n»m trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 60 cm, víi c¸c biªn thÊp nhÊt vµ cao nhÊt lµ 27 cm vµ 95 cm. ViÖc biÓn d©ng kh«ng chØ cã hiÖu øng tÜnh, lµm ngËp nh÷ng vïng tròng tr­íc ®©y kh«ng bÞ ngËp, mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng hiÖu øng ®éng: dßng h¶i l­u thay ®æi, bê biÓn bÞ xãi lë víi c­êng ®é m¹nh h¬n; x©m nhËp mÆn vµo s©u trong néi ®Þa h¬n vµ thay ®æi th¶m thùc vËt vµ cña hÖ ®éng vËt vïng ven biÓn d­íi t¸c ®éng c¸c yÕu tè trªn. Theo c«ng bè gÇn ®©y cña ch­¬ng tr×nh quèc tÕ vÒ thay ®æi khÝ hËu (IPCC) th× ®èi víi vïng nhiÖt ®íi vµ xÝch ®¹o Ch©u ¸, c¸c hiÖn t­îng trªn ®©y cã rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng x¶y ra ngay tõ ®Çu thÕ kØ XXI nµy. Víi c¸c tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ngµy nay, loµi ng­êi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt hay chÕ ngù ngay tõ gèc, ngay tõ ®Çu, nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng nªu trªn. TiÕc thay, toµn cÇu hãa kinh tÕ v× lîi nhuËn trªn hÕt ngµy cµng dÉn s©u vµo con ®­êng t¹o ra m©u thuÉn gi÷a con ng­êi víi thiªn nhiªn, khiÕn cho m«i tr­êng suy tho¸i trªn ph¹m vi toµn cÇu vµ trong mçi quèc gia. Ch­¬ng II. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam, c¬ héi vµ th¸ch thøc. I.Nh÷ng tiÒn ®Ò, c¬ së cho qu¸ tr×nh héi nhËp ë ViÖt Nam. 1.Bèi c¶nh ViÖt Nam. Víi c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kÐo dµi, n¹n ®ãi diÔn ra trÇm träng tõ nh÷ng n¨m tr­íc kh«ng chÊm døt, ng­êi d©n lu«n sèng trong c¶nh nghÌo ®ãi, tóng quÉn. TiÕp theo ®ã lµ cuéc l¹m ph¸t kÐo dµi cµng lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt nam trë nªn kiÖt quÖ. N­íc ta b­íc vµo thêi k× ®æi míi trong hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n: l¹m ph¸t n¨m 1986 lµ 77,5%, nhËp siªu nghiªm träng, thÞ tr­êng khan hiÕm, m¸y mãc nhµ x­ëng ngõng ho¹t ®éng. B­íc sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, trong bèi c¶nh cuéc chiÕn tranh l¹nh gi÷a Nga vµ Mü kÕt thóc, xu h­íng më cöa héi nhËp ®ang ph¸t triÓn… §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· nhËn thÊy viÖc më cöa lµ con ®­êng gióp chóng ta tho¸t khái khñng ho¶ng hiÖn nay. Tõ ®ã ®Õn nay, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· kh«ng ngõng më réng quan hÖ hîp t¸c, chñ ®éng héi nhËp, ®­a n­íc ta ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, kh¼ng ®Þnh sù lùa chän ®óng ®¾n cña m×nh trong viÖc t×m ra con ®­êng ®i thÝch hîp cho thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH, b¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. 2. Chñ tr­¬ng, quan ®iÓm, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc cho qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. N­íc ta thùc hiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ xuÊt ph¸t tõ môc tiªu kinh tÕ x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi sù lùa chän chÕ ®é x· héi theo ®Þnh h­íng XHCN. §iÒu ®ã ®­îc ®¶m b¶o th«ng qua sù l·nh ®¹o cña §¶ng cho viÖc x¸c ®Þnh ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng ph¸p luËt, ®­îc thùc thi b»ng bé m¸y quyÒn lùc cña nhµ n­íc víi c¸c c«ng cô hµnh chÝnh vµ c¬ së thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ, më réng, ®a ph­¬ng hãa vµ ®a d¹ng hãa víi tinh thÇn ViÖt nam s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hßa b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i còng ®­îc ®æi míi phï hîp víi c¶i c¸ch kinh tÕ trong n­íc ®Ó nhanh chãng héi nhËp cã hiÖu qu¶ víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Cô thÓ lµ t¹i ®¹i héi VI (1986), §¶ng ta ®· nhÊn m¹nh: “g¾n thÞ tr­êng trong n­íc víi thÞ tr­êng thÕ giíi, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu, cã chÝnh s¸ch b¶o vÖ chÝnh s¸ch néi ®Þa”. Hay t¹i §¹i héi VII (1991) §¶ng ta ®· ®­a ra ph­¬ng ch©m tæng qu¸t… “ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh ®éc lËp vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ víi tÊt c¶ c¸c quèc gia, tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi”. TiÕp theo ®ã, §¹i héi VIII (1996) §¶ng ta lµ sù cô thÓ ho¸ cña §¹i héi VII “X©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc, thÕ giíi… ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr­êng ®Ó võa héi nhËp khu vùc võa héi nhËp toµn cÇu, xö lý ®óng ®¾n lîi Ých gi÷a ta vµ c¸c ®èi t¸c, chñ ®éng tham gia héi nhËp thÕ giíi, c¸c diÔn ®µn, c¸c tæ chøc, c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ mét c¸ch cã chän läc, víi b­íc ®i thÝch hîp”. §«ng thêi t¹i §¹i héi IX néi dung chñ ®éng héi nhËp ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn IV trong b¸o c¸o chÝnh trÞ cña ®¹i héi. §¶ng ®· ®­a ra: “chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, chóng ta ph¶i cã lé tr×nh cô thÓ ®èi víi tõng ngµnh, tõng mÆt hµng ®Ó ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh, n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶, kh«ng ngõng t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh vµ gi¶m hangtf rµo b¶o hé…”. Néi dung nµy còng tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh t¹i §¹i héi X cña §¶ng… “chñ ®éng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i g¾n víi n©ng cao kh¶ n¨ng ®éc lËp, tù chñ cña nÒn kinh tÕ”. §¶ng ta còng nhÊn m¹nh “hoµ nhËp chø kh«ng hoµ tan, héi nhËp trªn c¬ së gi÷ v÷ng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ v× môc tiªu… c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc” II. ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi 1. Nh÷ng thuËn lîi khi ViÖt Nam tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi - ThuËn lîi rÊt c¬ b¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ §¶ng vµ nhµ n­íc cã quan ®iÓm, ®­êng lèi ®óng vµ cã sù n¨ng ®éng ®iÒu chØnh vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt n­íc trong mçi thêi kú. Mµ cô thÓ trong giai ®o¹n hiÖn nay nhµ n­íc ta ®· xo¸ bá nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®ång thêi ¸p dông c¬ chÕ thÞ tr­êng trong lÜnh vùc gi¸ c¶, tû gi¸, l·i suÊt, xo¸ bá c¬ chÕ nhµ n­íc ®Þnh gi¸. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¬ chÕ nhiÒu thµnh phÇn, cã nh÷ng biÖn ph¸p chèng l¹m ph¸t, bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc ta còng ®æi míi hÖ thèng tµi chØnh, ng©n hµng. §Æc biÖt gÇn ®©y chóng ta ®ang thùc hiÖn héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, ®ang dÇn dÇn h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt thÝch hîp vµ ra søc ®µo t¹o c¸n bé cho c«ng cuéc ®æi míi. Thø hai, ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh §Êt n­íc ViÖt Nam ®­îc l·nh ®¹o bëi mét §¶ng duy nhÊt lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, mét ®¶ng mét chÝnh quyÒn lu«n lÊy lîi Ých cña nh©n d©n lµm ®Çu. Mét nhµ n­íc thùc sù lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ®ã lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng hµng ®Çu cho sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña ®Êt n­íc. V× vËy ViÖt Nam ®­îc c¸c tæ chøc quèc tÕ c«ng nhËn ViÖt Nam cã mét hÖ thèng chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng n¬i ®Çu t­ an toµn nhÊt. Trong khi c¸c cuéc khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ, s¾c téc, nguy c¬ chiÕn tranh lu«ng th­êng trùc ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi lµm cho c¸c giíi ®Çu t­ c¶m thÊy lo ng¹i trong viÖc ®­a ra quyÕt ®inh ®Çu t­ cña m×nh, th× khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, ASEAN l¹i ®­îc xem lµ n¬i cã nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt hiÖn nay vµ cã nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh, v× vËy mµ ngµy cµng cã nhiÒu tæ chøc, nhiÒu c«ng ty ®ang chuyÓn sang ®Çu t­ vµo khu vùc nµy trong ®ã cã ViÖt Nam. - §iÓm thuËn lîi thø ba ViÖt Nam cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi ViÖt Nam n»m trong khu vùc giã mïa Èm, thuËn lîi cho ®éng thùc vËtk ph¸t triÓn, cã hÖ sinh th¸i ®a d¹ng, lµ trung t©m ch©u ¸, ng· ba cña thÕ giíi víi ®­êng bë biÓn dµi 2260 km thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn vµ giao l­u bu«n b¸n, ®¸nh b¾t thuû s¶n. ViÖt Nam cã nhiÒu di s¶n ®­îc UNESCO c«ng nhËn, cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. N­íc ta cßn lµ n¬i ¸n ng÷ c¸c ®Çu mèi giaothong quan träng, ngoµi ra chóng ta cßn cã nguån tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng cho sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, ®¸p øng cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. - Thø t­: ViÖt Nam cã ngußon nh©n lùc dåi dµo Cho ®Õn nay d©n sè ViÖt Nam ®· cã trªn 80 triÖu ng­êi, trong ®ã cã gÇn 50 triÖu ng­êi ®ang ë tuæi lao ®éng. Nhµ n­íc ta lu«n quan t©m ®Õn chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n… §Çu t­ cho gi¸o dôc ph¸t triÓn nhanh, nguån nh©n lùc ViÖt Nam khÐo lÐo, th«ng minh, s¸ng t¹o… §ã lµ yÕu tè ®Ó tiÕn lªn nÒn kinh tÕ tri thøc, ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y dùng ®Êt n­íc ngµy cµng phån thÞnh h¬n. - Vµ cuèi cïng lµ chóng ta cã lîi thÕ lµ mét n­íc ®i sau: lµ mét n­íc ®i sau chóng ta cã thÓ rthùc hiÖn viÖc: “®i t¾t, ®ãn ®Çu” tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn còng nh­ nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý, kinh doanh… §iÒu ®ã gióp chóng ta cã thÓ rót ng¾n giai ®o¹n tõ nghiªn cøu ®Õn øng dông, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, kinh phÝ… Tuy nhiªn chóng ta còng ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o vµ ph¸t minh ra nh÷ng c«ng nghÖ míi cã nh­ thÕ th× míi kh«ng bÞ tôt hËu víi nhÞp ®é ph¸t triÓn chung. Víi nh÷ng thuËn lîi ®ã, nÕu ViÖt Nam biÕt ph¸t huy nã th× ®ã sÏ lµ mét ­u thÕ rÊt tèt cho sù ph¸t triÓn c¹nh tranh cña ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c. 2. ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi. Tr­íc khi ®i vµo t×m hiÓu ViÖt Nam ®· chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh­ thÕ nµo th× chóng ta cÇn hiÓu thªm vÒ hai tõ “chñ ®éng héi nhËp”. VËy chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ g×? §ã lµ viÖc tham gia héi nhËp mét c¸ch cã ý thøc, cã chñ ®Ých, cã kÕ ho¹ch vµ lé tr×nh cô thÓ, chñ ®éng lùa chän c¸c tæ chøc tham gia vµ c¸c ®èi t¸c ®Ó hîp t¸c, chñ ®éng ®iÒu chØnh luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cho phï hîp víi “luËt ch¬i chung”, chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vµ chñ ®éng lùa chän ph­¬ng thøc thùc hiÖn c¸c cam kÕt. Nãi tãm l¹i, tÝnh chñ ®éng ®­îc thÓ hiÖn trong viÖc “chän s©n ch¬i” vµ “c¸ch ch¬i” theo “luËt ch¬i” chung. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ khc¸h quan, th× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. “Chñ ®éng” héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· tõng b­íc h×nh thanh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi chung. Nãi tíi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ nãi tíi viÖc tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ, tµi chÝnh khu vùc vµ thÕ giíi, nhÊt lµ WTO, vµ sù thËt th× chóng ta ®· trë thµnh thµnh viªn 150 cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO vµo ngµy 7/11/2006. Thùc hiÖn quan ®iÓm, ®­êng lèi: “chñ ®éng héi nhËp”, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· chñ ®éng hîp t¸c, ph¸t triÓn víi c¸c n­íc, viÖc hoµn thiÖn thÓ chÕ thÞ tr­êng, hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt… th× Nhµ n­íc ta ®· chñ ®éng tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ, tµi chÝnh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. a. Héi nhËp AFTA Ngµy 1/11/1996 ®¸nh dÊu mèc quan träng trong qu¸ tr×nh héi nhËp khi ViÖt Nam chÝnh thøc tham gia vµo khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA). Thùc hiÖn AFTA c¸c n­íc thµnh viªn khèi ASEAN sÏ dµnh cho nhau møc thuÕ ë møc 0-5% theo hiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT), ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®Ó hµng VIÖt Nam th©m nhËp vµo thÞ tr­êng réng lín cËn kÒ víi kho¶ng 500 triÖu d©n vµ GDP gÇn 700 tû USD h¬n n÷a l¹i thuËn tiÖn vÒ giao th«ng l¹i cã ®ßi hái chÊt l­îng hµng ho¸ kh«ng qua cao. §ång thêi, kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu v× viÖc gi¶m thuÕ hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ASEAN sÏ lµm cho chi phÝ ®Çu vµo gi¶m, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. HiÖn ASEAN ®Çu t­ vµo ViÖt Nam h¬n 350 dù ¸n víi sè vèn lªn ®Õn hµng chôc tû USD chiÕm gÇn 30% tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo n­íc ta. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo c¸c quèc gia ASEAN kh«ng ngõng t¨ng, nÕu n¨m 1990 chØ ®¹t 384.6 triÖu USD th× n¨m 1998 ®¹t 2349 triÖu USD. Trong nh÷ng n¨m tíi ViÖt Nam cÇn xóc tiÕn viÖc c¾t gi¶m hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan ®Ó chÝnh thøc gia nhËp AFTA, khi ®ã chóng ta míi thùc sù héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc. -ViÖt Nam trö thµnh thµnh viªn cña diÔn ®µn hùp t¸c kinh tÕ ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng (APEC) tõ ngµy 14-11-1998. Tõ khi ®ã, ViÖt Nam ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc vµ m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng cña diÔn ®µn. Tham gia c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c trong khu«n khæ APEC lµmét phÇn trong tiÕn tr×nh héi nh¹p kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam. Môc tiªu chÝnh cña viÖc tham gia APEC ®­îc ViÖt nam x¸c ®Þnh lµ: Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho hµng ho¸ ViÖt nam, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh, n©ng cao søc c¹nh tranh hµng ho¸ vµ dÞch vô, b¶o ®¶m nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao, bÒn v÷ng. Víi tinh thÇn chñ ®éng héi nhËp, sù tham gia cña ViÖt nam vµo APEC lµ sù tham gia cã chän läc trªn c¬ së c©n ®èi c¸c nghÜa vô quèc tÕ, lîi Ých quèc gia vµ kh¶ n¨ng, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ViÖt Nam còng cã nhiÒu nç lùc trong nhiÒu lÜnh vùc®Ó hiÖn thùc ho¸ nh÷ng môc ®Ých cña APEC vÒ tù do ho¸ vµ thuËn lîi ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ v× sù thÞnh v­îng cña khu vùc. ViÖt Nam ®· ®Ò xuÊt nhiÒu s¸ng kiÕn ®­îc ®¸nh gi¸ cao. N¨m 2003,ViÖt Nam ®· ®Ò x­íng quü hç trî c¸c doanh nghiÖp siªu nhá vµ xóc tiÕn ®Çu t­ trong néi bé khèi APEC. Cho ®Õn nay c¸c nÒn kinh tÕ thµnh viªn APEC lµ ®èi t¸c chñ yÕu vÒ kinh tÕ, th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ cña ViÖt Nam: chiÕm 80% kim ngh¹ch ngo¹i th­¬ng 755 tæng sè vèn ®Çu t­ trôc tiÕp n­íc ngoµi vµ h¬n 80% viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc(ODA) cña ViÖt Nam. c. Gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi: WTO Tæ chøc th­¬ng m¹i WTO ®­îc thµnh lËp chÝnh thøc vµo ngµy 1-1-1995. §©y lµ tæ chøc th­¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi v× vËy mµ tham gia vµo WTO còng ®ång nghÜa víi viÖc héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO cã môc ®Ých c¬ b¶n lµ th­¬ng l­îng ®Ó thiÕt lËp quan hÖ chung ®¶m b¶o th«ng tho¸ng th«ng tho¸ng choth­¬ng m¹i cònh nh­ c¸c lÜnh vùc hîp t¸c kinh tÕ kh¸c Ngµy 4_1_1995 ViÖt Nam nép ®¬n xin gia nhËp WTO. Ngµy 13_10_2006 ViÖt Nam kÕt thóc ®µm ph¸n ®a ph­¬ng t¹i Gªnªva. N¨m 2005 ®­îc coi lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt quan träng trong tiÕn tr×nh ®µm ph¸n cña ViÖt Nam víi 15 ®èi t¸c, n©ng tæng sè ®èi t¸c lªn 21 ®èi t¸c, trong ®ã cã nh÷ng ®èi t¸c hªt søc quan träng, cã ¶nh h­ëng lín trong WTO nãi riªng vµ trong hÖ thèng th­¬ng m¹i ®a bªn nh¬ Trung Quèc, EU (GåM 25 n­íc thµnh viªn) Ngµy mång 7_11_2006 ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp WTO trë thµnh thµnh viªn thø 150 cñatæ chøc nµy. Nh­ vËy lµ chóng ta ®· héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ gíi víi nh÷ng cam kÕt hoµn toµn chñ ®éng. Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp lµ mét xu thÕ kh¸ch quan v× vËy mµ sù ®ãng cöa ®èi víi bÊt cø quèc gia nµo còng sÏ bÞ tôt hËu, ngõng trÖ vµ “ph¸t triÓn quÌ quÆt”. Bëi v¹y viÖc tham gia héi nhËp lµ viÖc “mét sím mét chiÒu”, nã chØ lµ vÊn ®Ò chän thêi ®iÓm thÝch hîp mµ th«i. Víi viÖc chñ ®éng tham gia héi nhËp chóng ta sÏ tr¸nh ®­îc sù “lóng tóng” còng nh­ sù “thô ®éng” trªn s©n ch¬i chung. 3. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc Nh÷ng kÕt qña ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh 20 n¨m ®æi míi, héi nhËp kinh tÕ lµ rÊt to lín: Tèc ®é t¨ng tr­ëng cao hµng ®Çu thÕ giíi, chØ sau Trung Quèc, kim ng¹ch th­¬ng m¹i t¨ng 25 lÇn, trë thµnh mét n­íc thu hót t­ FDI cã søc c¹nh tranh trong khu vùc, lµ n­íc ®øng ®Çu thÕ gíi vÒ xuÊt khÈu g¹o, cµ phª, hå tiªu… Chóng ta ®Èy lïi ®­îc chinh s¸ch bao v©y, cÊm vËn cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, t¹o dùng ®­îc mæi t­êng quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, n©ng cao vÞ thÕ cña ®Êt n­íc trªn chÝnh tr­êng vµ th­¬ng tr­êng thÕ giíi . n­íc ta còng kh¾c phôc ®­îc t×nh trang khñng ho¶ng thÞ tr­êng do Liªn X« vµ hÖ thèng XHCN bÞ tan r·, ®éng thêi më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu. Thu hót ®­îc mét nguån lín ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngioµi, tranh thñ ®­îc nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ngµy cµng lín còng nh­ tranh thñ nguån viÖn trî n­íc ngoµi ®¸ng kÓ. TiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ, kü thô©t qu¶n lý, gãp phÇn ®µo t¹o nguån c¸c bé kinh doanh, tõng b­íc ®­a ho¹t ®éng cñ c¸c doanh nghiÖp vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ vµo m«i tr­êng c¹nh , nhê ®ã t¹o ®­îc m«i tr­êng c¹nh tranh, nhê ®ã t¹o ®­îc t­ duy lµm ¨n míi, thóc ®Èy sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt hîp néi lùc víi ngo¹i lùc, h×nh thµnh søc m¹nh tæng hîp, gãp phÇn ®­a ®Õn nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ to lín, nhê ®ã gióp chóng ta tiÕp tôc gi÷ v÷ng, cñng cè ®éc lËp tù chñ, ®Þnh h­íng XHCN, an ninh quèc gia vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc III.Th¬× c¬ cña ViÖt Nam khi tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ViÖc tham gia vµo tæ chøc th­¬ng maÞo thÕ giíi WTO ®· më ra cho chóng ta rÊt nhiÒu c¬ héi, tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi th× còng tån t¹i nh÷ng th¸ch thøc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn nhËn thøc ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®ã ®Ó chñ ®äng trong viÖc v¹ch ra ®­êng lèi, biÖn ph¸p ®Ó tËn dông tèi ®a nh÷ng c¬ héi vµ biÕn nh÷ng th¸ch thøc thµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn, ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Ph¶i kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu r»ng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ giíi th× thêi c¬ vµ th¸ch thøc ®Æt ra lµ v« cïng lín, thêi c¬ vµ th¸ch thøc lu«n ®an xen lÉn nhau, trong thêi cèc nh÷ng th¸ch thøc vµ trong th¸ch thøc còng cã thÓ biÕn thµnh nh÷ng c¬ héi, ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Vµ kh«ng ph¶i cø gia nhËp WTO lµ chóng ta ®· xã thÓ cã hÕt tÊt c¶ c¸c thêi c¬ mµ sù thËt lµ chóng ta ph¶i b¾t tay vµo hµnh ®éng mét c¸ch chñ ®éng th× míi cã thÓ ®­a nh÷ng thêi c¬ ®ã tõ lý thuyÕt thµnh thùc tÕ, lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam. VËy nh÷ng thêi c¬ mµ chóng ta cã ®­îc khi tham gia vµo WTO lµ gi? Cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 5 c¬ héi c¬ b¶n sau: Thø nhÊt: thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu ®­îc më réng §­îc tiÕp cËn thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ dÞch vô ë tÊt c¶ c¸c n­íc thµnh viªn víi møc thuÕ nhËp khÈu ®· ®­îc c¾t gi¶m vµ c¸c ngµnh dÞch vô mµ c¸c n­íc më cöa theo c¸c nghÞ dÞnh th­ gia nhËp c¸c n­íc nµy kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ trong t­¬ng lai, víi sù lín m¹nh cña doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ n­íc ta_ më réng kinh doanh dÞch vô ra ngoµi biªn giíi quèc gia. Víi mét nÒn kinh tÕ cã ®é më lín nh­ nÒn kinh tÕ n­íc ta, kim ng¹ch xuÊt khÈu lu«n chiÕm trªn 60% GDP th× diÒu nµy lµ ®Æc biÖt quan träng, lµ yÕu tè b¶o ®¶m t¨ng tr­ëng. §ång thêi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh hîp t¸c trªn c¬ së cã di cã l¹i, trong ®ã c¸c quèc gia dµnh cho nhau sù ®èi xö ¬u ®·i trªn cë së t«n träng, chÊp hµnh c¸c luËt lÖ vµ tËp qu¸n quèc tÕ. Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu sÏ t¹o diªu kiÖn gióp n­íc ta tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng bÞ c« lËp, ph©n biÖt ®èi xö hay chÌn Ðp trong quan hÖ quèc tÕ, tõng b­íc t¹o dùng thÕ vµ lùc trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. Thø hai: héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµm t¨ng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam Tham gia héi nhËp vµ chÊp nhËn c¸c luËt lÖ chung cña c¸c thÕ chÕ th­¬ng m¹i quèc tÕ sÏ dÇn dÇn t¹o lËp vµ cñng cè lßng tin cña cµc nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ViÖt Nam sÏ dÇn ®­îc ®iÒu chØnh theo c¸c chuÈn mùc vµ th«ng lÖ quèc tÕ tõng b­íc t¹o dùng m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng vµ b×nh ®¼ng. Ngoµi raViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ tõ nh÷ng khu vùc n­íc ngoµi còng nh­ nh÷ng n­íc thõa vèn vµ ®ang cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu m¹nh sang c¸c ngµnh cã hµm l­îng cao, sö dông Ýt nh©n c«ng trong khu vùc nh­ Singapo, Malaixia…cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o kü thuËt cao ë c¸c ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng mµ c¸c n­íc ®ã ®ang cÇn chuyÓn giao. Víi viÖc hoµn thµnh hÖ thèng ph¸p luËt kinh tÕ theo c¬chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN vµ thùc hiÖn c«ng khai minh b¹ch c¸c thiÕt chÕ qu¶n lý theo quy dÞnh cña WTO, m«i tr­êng kinh doanh cña n­íc ta ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. §©y lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng ®Ó kh«ng nh÷ng ph¸t huy tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc mµ cßn thu hót m¹nh ®Çu t­ n­íc ngoµi, thùc hiÖn CNH_HDH ®Êt n­íc, b¶o ®¶mtéc ®é t¨ng tr­ëng vµ rót ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· chñ râ, cïng víi ph¸t huy néi lùc, ®Çu t­ n­íc ngoµi cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ xu thÕ nµy ngµy nµng næi tréi: n¨m 2006, ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm 37% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, gÇn 56% kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ 15,5%GDP, thu hót h¬n mét triÖu lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Thø 3: Gia nhËp WTO t¹o ®­îc vÞ thÕ b×nh ®¼ng nh­ c¸c thµnh viªn kh¸c trong viÖc ho¹ch dÞnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i toµn cÇu, cã c¬ héi ®Êu tranh ®Ó thiÕt lËp mét trËt tù kinh tÕ míi c«ng b»ng h¬n, hîp lý h¬n, cã ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ®Êt n­íc Thø 4: Gia nhËp WTO sÏ gióp chóng ta thùc hiÖn c¶i c¸ch ®éng bé vµ hiÖu qu¶ h¬n, ®éng thêi tiÕp cËn khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn MÆc dï chñ tr­¬ng cñ chóng ta lµ chñ ®éng ®æi míi, c¶i c¸ch thÕ chÕ kinh tÓ trong n­íc ®Ó ph¸t huy nguån néi lùc vµ ngo¹i lùc, nh­ng khi chóng ta tham gia vµo WTO th× chóng ta còng ph¶i tu©n thñ theo “luËt ch¬i” nhÊt ®Þnh nµo ®ã. V× vËy khi héi nhËp th× chóng ta sÏ thóc ®Èy viÖc c¶i c¸ch ®ång bé vµ hiÖu qu¶ h¬n. Qóa tr×nh héi nhËp sÏ thóc Ðp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi, xo¸ bá tÝnh û l¹i vµo sù b¶o hé cña nhµ n­íc, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, gãp phÇn thóc ®Èy hiÖu qua s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn: Thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua chØ râ, khi më cöa thÞ tr­êng, lóc ®Çu chóng ta cã gÆp khã kh¨n. Më cöa bu«n b¸n biªn giíi víi Trung Quèc, hµng ho¸ n­íc b¹n trµn vµo ®Èy doanh nghiÖp n­íc ta vµo thÕ bÞ ®éng, mét sè ngµnh s¶n xuÊt “lao ®ao”, mét sè doanh nghiÖp ph¶i gi¶i thÓ. Tuy nhiªn víithêi gian, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®· v­¬n lªn, trô v÷ng vµ ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi. Thø 5: N©ng cao vÞ thÕ viÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ ViÖt Nam ®ang kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn tr­êng quèc tÕ b»ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sau 20 n¨m ®æi míi. Nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, còng nh­ viÖc chóng ta tham gia vµo c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i, kinh tÕ quèc tÕ nh­ ASEN, APEC, WTO, th× vÞ thÕ ViÖt Nam cµn ®­îc kh¼ng ®Þnh râ rµng h­n. §iÒu nµy sÏ t¹o thÕ ®øng v÷ng trong quan hÖ chÝnh trÞ, t¹o ®iÒu kiÖ cho ta triÓn khai cã hiÖu qu¶ ®­êng lèi ®èi ngo¹i theo ph­¬ng ch©m “ ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi v× hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn.” Cã thÓ nãi,víi sù chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, còng nh­ nh÷ng thuËn lîi vµ tiÒn ®Ò cã s½n, t«i tin r»ng ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng sÏ t¹o ®µ ph¸t triÓn míi, sÏ thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp CNH_H§H nãi riªng còng nh­ ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn, héi nhËp vµ b¾t kÞp tiÕn ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi nãi chung vµ sÏ x©y dùng thµnh c«ng XHCN II.Nh÷ng khã kh¨n,th¸ch thøc, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p Gia nhËp WTO chóng ta nhË thÊy râ thêi c¬ më ra lµ rÊt lín, nh­ng liÖu cã ph¶i thêi c¬ mang ®Õn hiÒu mµ khã kh¨n,th¸ch thøc chØ lµ phiÕn diÖn hay kh«ng? r»ng nã kh«ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng ®¸ng lo sî?. NÕu chóng ta cã suy nghÜ nh­ thÕ th× hoµn toµn sai lÇm, bëi khi gia nhËp WTO tøc lµ chóng ta ®· b­íc vµo “ s©n ch¬i chung”, v× vËy chóng ta còng ph¶i tu©n thñ nh÷ng “luËt ch¬i” cñanã. Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ lµvõa hîp t¸c võa c¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc, nªn bªn c¹nh thêi c¬ lµ nh÷ng th¸ch thøc míi, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn n­íc ta lµ mét n­íc®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp, th× viÖc v­ît qua th¸ch thøc cñchóng ta cµng khã kh¨n vµ phóc t¹p h¬n. II.1. Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc a. Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc chñ quan vÒ phÝa ViÖt Nam Khi hoµ b×nh lËp l¹i th× nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp kh«ng cßn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc,dÉn ®Õn nh÷ng mÆt tr¸i nh­: quan liªu,t×nh tr¹ng: cha chung kh«ng ai khãc”...®iÒu ®o ®· lµmcho nnÒn kinh tÕ kh«ng ph¸t triÓn mµ cßn bÞ thôt lïi.ViÖt Nam bÞ thÕ giíi bá lïi mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa vÒ nhiÒu mÆt cña ®êi sèng x· héi. HiÖn nay, sau 20 n¨m ®æi míi GDP ®Çu ng­êi vÉn cßn rÊt thÊp vµ vÉn ®­îc xÕp vµo mét trong nh÷ng quèc gia nghÌo nhÊt thÕ giíi. C¬ së h¹ tÇng, ®­êng x¸ giao th«ng cßn l¹c hËu ch­a ®¸p øng ®­îc cho viÖc thu hót ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn biÕn chËm, n«ng nghiÖp vÉn chiÕm tû träng lín trong s¶n xuÊt nh­ng ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cßn kÐm, l¹c hËu. MÆc dï trong mät sè ngµnh nh­ c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö viÔn th«ng ®· trang bÞ míi nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­ng sè l­îng ch­a nhiÒu, ®a phÇn cßn sö dông nh÷ng thiÕt bÞ cña c¸c ngµnh kh¸c ®· lçi thêi cña 40_50 n¨m vÒ tr­íc, nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng ®ñ vèn chÊ­ nhËn mua l¹i m¸y mãc l¹c hËu ë c¸c n­íc tiªn tiÕn vµv« h×nh chung ViÖt Nam trë thµnh “ b·i r¸c” cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. C«ng nghÖ lµ yÕu tè tiªn quyÕt cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm , lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, tõ ®èt ch¸y kh¶ n¨ng c¹nh tranh Ëi hµng ho¸ ViÖt Nam lµ rÊt yÕu. NÕu chÝnh phñ vµ c«ng ty trong n­íc khong cã biÖn ph¸p kÞp thêi trong vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng th× th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ nhanh chãng bÞ “ tiªu diÖt” khi hµng hÝa n­íc ngoµi trang vµo vµ hËu qu¶ cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ lµ kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. b. ViÖt Nam cã nguån nh©n lùc dåi dµo nh­ng h­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong tiÕn tr×nh héi nhËp N­íc ta hiÖn nay cã gÇn 50triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng nh­ng sè ®­îc qua ®µo t¹o vµ c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ chØ chݪm mét phÇn nhá. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra chØ cã gÇn 15% d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn ®· qua tr­êng líp ®µo t¹o trong khi tû lÖ nµy ë c¸c n­íc ASEAN cò lµ 70%. C¶ n­íc chØ cã kho¶ng 13,11% sè lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt, tû lÖ nµy ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp lµ 35%. Lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp kü thuËt cña ta lµ 3,5% th× c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ 24,5%. Sè c«ng nh©n kÜ thuËt cã kü thuËt cã tr×nh ®é bËc bèn trë lªn chØ chiÕm tû lÖ b»ng 1/3 tæng sè c«ng nh©n kü thuËt, c«ng nh©n kü thuËt bËc 7 chØ kho¶ng 4000 ng­êi vµ ®¹i bé phËn trong sè ®Êy ®· lín tuæi. HiÖn nay ®a phÇn c¸c häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng chØ muèn thi vµo ®¹i häc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “thõa thÇy thiÕu thî” råi c¶ thÇy lÉn thî ®Òu kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ bëi trong gi¸o dôc chóng ta rÊt chËm ®æi míi vÒ néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. PhÇn ®«ng sinh viªn ®Òu häc chay, nghe gi¶ng thô ®éng kh«ng cã thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó ph¸t triÓn suy luËn vµ ãc s¸ng t¹o bÊt cËp, yÕu kÐm cßn thÓ hiÖn trong lÜnh vùc ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao. Bé gi¸o dôc ®µo t¹o nhËn ®Þnh, ®Ó cã møc t¨ng tr­ëng GDP tõ 9-10% th× tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån nh©n lùc khoa häc kü thuËt ph¶i ®¹t tõ 4-5%/n¨m. Trªn thùc tÕ mÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu nç lùc nh­ng chóng ta chØ ®¹t tõ 2-3%. §Ó chñ ®éng héi nhËp, vÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®ang ®Æt ra hµng lo¹t nhiÖm vô cÊp b¸ch, cã mét thùc tÕ kh«ng ai phñ nhËn lµ sau nhiÒu lÇn c¶i c¸ch nh­ng s¶n phÈm cña nÒn gi¸o dôc n­íc ta vÉn ch­a ngang tÇm víi ®ßi hái thùc tiÔn. NÕu kh«ng c¶i c¸ch m¹nh mÏ kÞp thêi th× chóng ta khã cã thÓ ph¸t triÓn. H¬n n÷a cã nguån nh©n lùc dåi dµo mµ kh«ng biÕt khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ th× kh«ng nh÷ng sÏ lµ mét g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ mµ cßn lµm n¶y sinh nhiÒu tÖ n¹n x· héi. c. Hµng ho¸ ViÖt Nam ch­a ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Khoa häc kü thuËt, tay nghÒ c«ng nh©n, tr×nh ®é qu¶n lý kÐm lµ nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh khiÕn hµng ho¸ ViÖt Nam cã søc c¹nh tranh yÕu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Do lîi thÕ so s¸nh thËp mµ cã nh÷ng s¶n phÈm gi¸ xuÊt x­ëng cña chóng ta cßn cao h¬n gi¸ nhËp khÈu, ch¼ng h¹n gi¸ thÐp trong n­íc s¶n xuÊt b×nh qu©n lµ 300 USD/ tÊn nh­ng gi¸ nhËp khÈu chØ cã 285 USD/ tÊm. Trong khi n­íc l¸ng giÒng Trung Quèc, c¸c mÆt hµng cña hä ®­îc toµn thÕ giíi biÕt ®Õn, ®a d¹ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i, phong phó c¶ vÒ gi¸ c¶ lÉn mÉu m·, rÊt hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, ®©y lµ ®iÒu chóng ta nªn häc hái. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp ViÖt Nam sÏ ph¶i ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh gi¶m thuÕ, xo¸ bá mét phÇn hoÆc toµn phÇn viÖc b¶o hé c¸c mÆtu hµng trong n­íc, nh­ vËy hµng ho¸ trong n­íc sÏ dÔ bÞ hµng ho¸ nhËp khÈu ®¸nh b¹i ngay trªn s©n nhµ cßn hµng ho¸ xuÊt khÈu sÏ cã nhiÒu trë ng¹i bëi thÞ tr­êng c¸c n­íc ®Òu cãa hÖ thèng kiÓm ®Þnh chÊt l­îng rÊt kh¾t khe. Ngoµi ra, hµng ho¸ ViÖt Nam th­êng bÞ chÌn Ðp trªn thÞ tr­êng quèc tÕ bëi ta ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trªn thÞ tr­êng nh­ vô c¸ basa, c¸ tra… h¬n n÷a, nhiÒu doanh nghiÖp cña ta bÞ mÊt th­¬ng hiÖu do ch­a ®¨ng ký b¶n quyÒn víi côc b¶n quyÒn thÕ giíi. Theo diÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi míi ®©y cho thÊy søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ VIÖt Nam chØ ®øng thø 53/ 59 n­íc. §©y thùc sù lµ mét th¸ch thøc lín cho ChÝnh phñ vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. d. Tr×nh ®é qu¶n lý, sù am hiÓu vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi cña cc¸c daonh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp ch­a l©u, nguån vèn h¹n hÑp, chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty lµm ¨n nhá lÎ vµ chØ bu«n b¸n trong n­íc lµ chÝnh. Nh÷ng c«ng ty cã vèn lín ®ñ kh¶ n¨ng xuÊt klhÈu chiÕm sè l­îng kh«ng ®¸ng kÓ , ngay c¶ nh÷ng mÆt hµng cã sè l­îng lín nh­ g¹o, cµ phª còng cßn nhiÒu bÊp bªnh, ch­a thùc sù æn ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, chÝnh phñ ®ãng vai trß v« cïng quan träng nh­ng hiÖn nay vai trß Êy ch­a thùc sù næi bËt Ýt nhÊt lµ trong viÖc gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕn ra thÞ tr­êng bªn ngoµi, xóc tiÕn ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng, gióp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh. ViÖc ®Ó mÊt nh·n hiÖu nh­ cña cµ phª Trung nguyªn, thuèc l¸ Vinataba… ®· thÓ hiÖn sù non kÐm cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §©y qu¶ lµ mét th¸ch thøc kh«ng dÔ v­ît qua. e. HÖ thèng ph¸p ®Þnh kinh tÕ nãi chung vµ luËt ®µu t­ nãi riªng ch­a thùc sù hoµn thiÖn. §©y thùc sù lµ mét trë ng¹i lín cho VIÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp. XuÊt ph¸t tõ chÕ ®é chÝnh trÞ, chóng ta ®ang trªn ®­êng x©y dùng CNXH, c¸c n­íc ®Õ quèc t­ b¶n lu«n t×m c¸ch chèng ph¸ mµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông hiÖn nay lµ chiÕn l­îc diÔn biÕn hoµ b×nh víi môc ®Ých ban ®Çu lµ th©u tãm vÒ kinh tÕ sau ®ã lµ chi phèi vÒ chÝnh trÞ chÝnh v× vËy viÖc x©y dùng mét hÖ thèng ph¸p lËt hoµn chØnh lµ rÊt lhã lh¨n vµ rÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc. MÆt kh¸c cong t¸c qu¶n lý cña ta ch­a chÆt chÏ, viÖc ®¸nh thuÕ mmét sè mÆt hµng qu¸ cao dÉn ®Õn hµng lËu å ¹t trµn vµo, chèn thuÕ g©y thÊt tho¸t tiÒn cña nhµ n­íc thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Ngoµi ra luËt ®Çu t­ cua cña ViÖt Nam cßn nhiÒu bÊt cËp, thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, chång chÐo, “mét ®¬n nhiÒu cöa”, cïng ®ã lµ c¬ së h¹ tÇng l¹c hËu, kh«ng ®ång bé t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ kh«ng thuËn lîi, ®ã lµ th¸ch thøc lín trong viÖc thu hót nguån vèn vµo VIÖt Nam. 2. Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc kh¸ch quan khi gia nhËp WTO Mét lµ c¹nh tr©nh sÏ diÔn ra gay g¾t h¬n, víi nhiÒu ®èi thñ h¬n, trªn b×nh diÔn réng h¬n, s©u h¬n. §©y lµ sù c¹nh tranh gi÷a s¶n phÈm cña ta víi s¶n phÈm c¸c n­íc, gi÷a doanh nghiÖp n­íc ta víi doanh nghiÖp c¸c n­íc, kh«ng chØ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ ngay trªn thÞ tr­êng n­íc ta do thuÕ nhËp khÈu ph¶i c¾t gi¶m tõ møc trung b×nh 17.4% hiÖn nay xuèng møc trung b×nh 13.4% trong vßng 3-5 n¨m tíi, nhiÒu mÆt hµng cßn gi¶m m¹nh h¬n. C¹nh tranh kh«ng chØ diÔn ra ë cÊp ®é s¶n phÈm víi s¶mn phÈm, doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp. C¹nh tranh cßn diÔn ra gi÷a nhµ n­íc vµ nhµ n­íc trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh»m ph¸t huy néi lùc vµ thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cã ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh hay kh«ng, cã thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng “ph¶n ¸nh v­ît tr­íc” trong mét thÕ giíi biÕn ®æi nhanh chãng hay kh«ng. ChÝnh s¸ch qu¶n lý cã t¹o ®­îc chi phÝ giao dÞch x· héi thÊp nhÊt cho s¶n xuÊt, kinh doanh hay kh«ng, cã t¹o dùng ®­îc m«i tr­êng kinh doanh, ®Çu t­ th«ng tho¸ng, thuËn lîi hay kh«ng… tæng hîp c¸c yÕu tè c¹nh tranh trªn ®ay sÏ t¹o nªn søc c¹nh tranh cña toµn bé nÒn kinh tÕ, søc c¹nh tranh quèc gia. Hai lµ trªn thÕ giíi sù ph©n phèi lîi Ých cña toµn cÇu ho¸ lµ kh«ng ®ång ®Òu. Nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thÊp ®­îc h­ëng lîi Ýt h¬n. ë mçi quèc gia,sù “ ph©n phèi” lîi Ých còng kh«ng ®ång ®Òu. Mét bé phËn d©n c­ ®­îc h­ëng lîi Ýt h¬n, thËm chÝ cßn bÞ t¸c ®éng tiªu cùc cña toµn cÇu ho¸; nguy c¬ ph¸ s¶n cña mét bé phËn doanh nghiÖp vµ nguy c¬ thÊt nghiÖp sÏ t¨ng lªn, ph©n ho¸ giµu nghÌo sÏ m¹nh h¬n, §iÒu ®ã ®ã ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch phóc lîi vµ an sinh x· héi ®óng ®¾n; qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cña §¶ng: “ T¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo,thîc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng b­íc ph¸t triÓn” Ba lµ: héi nhËp kinh tÕ quèctÕ trong thÕ giíi toµn cÇu ho¸ tÝnh tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c n­íc sÏ t¨ng lªn. Sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc sÏ t¸c ®éng m¹nh ®Õn thÞ tr­êng trong n­íc, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®óng ®¾n, cã n¨ng lùc dù b¸o vµ ph©n tÝch t×nh h×nh, c¬ chÕ qu¶n lý ph¶i t¹o c¬ së ®Ó nÒn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh tÝch cùc, h¹n chÕ ®­îc tiªu cùc tr­íc nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn tiÒm lùc ®Êt n­íc cã h¹n hÖ thèng ph¸p luËt ch­a hoµn thiÖn kinh nghiÖm vËn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a nhiÒu th× ®©y lµ khã kh¨n kh«ng nhá, ®ßi hái chóng ta ph¶i phÊn ®Êu v­¬n lªn m¹nh mÏ víi lßng tù hµo vµ tr¸ch nhiÖm rÊt cao tr­íc quèc gia Bèn lµ : héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò míi trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng, b¶o vÖ an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ch¹y theo ®ång tiÒn. Nh­ vËy, gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, võa ph¶i ®èi ®Çu víi th¸ch thøc kh«ng nhá. C¬ héi tù nã kh«ng biÕn thµnh lùc l­îng vËt chÊt trªn thÞ tr­êng mµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tËn dông c¬ héi cña chóng ta.Th¸ch thøc tuy lµ søc Ðp trùc tiÕp nh­ng t¸c déng cña nã ®Õn ®©u cßn tuú thuéc vµo nç lùc v­¬n lªn cña chóng ta. Co héi vµ th¸ch thøc kh«ng ph¶i “ nhÊt thµnh bÊt biÕn” mµ lu«n v©n ®éng, chuyÓn ho¸ vµ th¸ch thøc ®èi víi ngµnh nµy cã thÓ lµ c¬ héi cho ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. TËn dông ®­îc c¬ héi sÏ t¹o ra thÕ vµ lùc míi ®Ó v­ît qua vµ ®Èy lïi th¸ch thøc, t¹o ra c¬ héi míi lín h¬n. Ng­îc l¹i kh«ng tËn dông ®­îc c¬ héi th¸ch thøc sÏ lÊn at, c¬ héi sÏ míi ®i, th¸ch thøc sÏ chuyÓn thµnh nh÷ng khã kh¨n dµi h¹n rÊt khã kh¾c phôc. ë ®©y, nh©n tè chñ quan, néi lùc cña ®Êt n­íc, tinh thÇn tù lùc tù c­êng cña toµn d©n téc lµ quyÕt ®Þnh nhÊt. Víi thµnh tùu to lín sau 2 n¨m ®æi míi qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ nh÷ng n¨m võa qua, cïng víi kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ cña nhiÒu n­íc gia nhËp tæ chøc th­¬ng mÞa thÕ giíi tr­íc ta, cho chóng ta niÒm tin v÷ng ch¾c r»ng: Chóng ta hoµn toµn cã thÓ tËn dông c¬ héi, v­ît qua th¸ch thøc. Cã thÓ cã mét sè doanh nghiÖp khã kh¨n, thËm chÝ l©m vµo c¶nh ph¸ s¶n nh­ng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp sÏ trô v÷ng vµ v­¬n lªn, nhiÒu doanh nghiÖp míi sÏ tham gia thÞ tr­êng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ sÏ ph¸t triÓn theo môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cña chóng ta. 2) Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ph­¬ng h­íng Thø nhÊt: TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ qu¶n lý, nh»m h×nh thµnh nhanh vµ ®ång bé c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr­êng, t¹o c¬ së ph¸p lý cho viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt. Tr­íc hÕt tËp trung vµo: So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc thi c¸c luËt míi ban hµnh, b¶o ®¶m cô thÓ, c«ng khai, minh b¹ch, phó hîp víi néi dung cña luËt; xo¶ bá h×nh thøc bao cÊp, trong ®ã cã bao cÊp qua gi¸, thùc hiÖn gi¸ thÞ tr­êng cho mäi hµng ho¸ vµ dÞch vô; ®Èy m¹nh c¶i c¸ch trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o ®¶m cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc sù lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n vay vµ cho vay trªn c¬ së hiÖu qu¶, kh«ng cã sù phËn biÖt ®èi xö vÒ h×nh thøc së h÷u vµ c¸c thµnh ph©n kinh tÕ; x©y dùng c¸c biÖn ph¸p hç trî víi mét sè lÜnh vùc, s¶n phÈm ®i ®«i víi viÖc loÞa bá c¸c h×nh thøc trî cÊp, xuÊt khÈu vµ trî cÊo g¾n víi tØ lÖ néi ®Þa ho¸ phó hîp víi c¸c cam kÕt cña ta trong WTO; hoµn thiÖn c¬ chÕ vµ tæ chøc qu¶n lý c¹nh tranh , chèng b¸n ph¸ gi¸, chèng trî cÊp ®Ó t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh; kÕt hîp chÝnh s¸ch tµi kho¸ víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô l·i suÊt, h¹n møc tÝn dông, tØ gi¸… §Ó ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ; ®Èy m¹nh c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm; sím nghiªn cøu h×nh thµnh quÜ b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, vµ c¸c chÝnh s¸ch an sinh x· héi; ®íi míi c¬ chÕ qu¶n lý, c¸c c¬ quan khoa häc- c«ng nghÖ theo h­íng t¨ng c­êng tÝnh tù chñ, tù ho¹ch to¸n. Hai lµ: Thùc hiÖn mét c¸ch m¹nh mÏ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, b·i bá c¸ch thñ tôc, giÊy tê kh«ng thùc sù cÇn thiÕt nh»m rót ng¾n thêi gian thµnh lËp doanh nghiÖp vµ tham gia thÞ tr­êng, ®­a nhanh hµng ho¸ vµ dÞch vô vµo kinh doanh. C«ng khai, minh b¹ch mäi chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ cña x· héi “ c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh” vµ lµ yªu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµ tiÒn ®Ò cña chèng tham nhòng mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o ra thÞ tr­êng c¹nh tranh, gi¶m chi phÝ giao dÞch cho doanh nghiÖp vµ c«ng d©n, lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ cña t¨ng tr­ëng. Ph¶i lµm viÖc nµy mét c¸ch ®ång bé vµ kiªn quyÕt. Lo¹i bá bé m¸y nhµ n­íc, nh÷ng c«ng chøc g©y phiÒn hµ, nhòng nhiÔu nh©n d©n vµ doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi thiÕu tr¸ch nhiÖm khi thùc hiÖn nhiÖm vô. Ba lµ: s¾p xÕp l¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, theo yªu cÇu qu¶n lý ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc. Lµm viÖc nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó tinh gäi tæ chøc mét c¸ch gi¶n ®¬n. Lµm viÖc nµy lµ t¹o ra tiÒn ®Ò tæ chøc ®Ó b¶o ®¶m sù ®ång bé, tÇm nh×n liªn ngµnh, kh¾c phôc sù chång chÐo, kÐm hiÖu qu¶ trong viÖc x©y dùng vµ thùc thi c¸c thiÕt chÕ qu¶n lý. Bèn lµ: §æi míi ®Ó ph¸t triÓn m¹nh nguån nh©n lùc: Chóng ta th­êng nãi vµ ng­êi n­íc ngoµi còng nãi n­íc ta cã nguån nh©n lùc dåi dµo, lao ®én trÎ chiÕm 70% lùc l­îng. Ng­êi ViÖt Nam cÇn cï, chÞu khã häc tËp, nhËn thøc nhanh. §©y lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh. §iÒu ®ã ®óng nh­ng ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ thùc tr¹ng nguån nh©n lùc n­íc ta. HiÖn t¹i, chóng ta chØ cã lîi thÕ c¹nh tranh thùc tÕ trong nh÷ng ngµnh ®ßi hái sö dông nhiÒu lao ®éng víi c¸c kü n¨ng trung b×nh vµ thÊp. Nh÷ng lÜnh vùc cã gia trÞ gia t¨ng lín, ®ßi hái tr×nh ®é cao, chóng ta ®ang rÊt thiÕu vµ do ®ã lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc nµy nh­ c¬ khÝ chÕ t¹o, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao, t­ vÊn thiÕt kÕ, t¹o mÉu trong c¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao… H¹n chÕ nµy lµ do nh÷ng yÕu kÐm, bÊt cËp trong hÖ thèng gi¸o dôc cña ta, cÇn nhanh chãng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p. N¨m lµ: TËp trung søc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, n¨ng l­îng: Sù yÕu kÐm vÒ c¬ së h¹ tÇng ®· vµ sÏ h¹n chÕ ph­¬ng ph¸p ®Çu t­, lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc vÒ c¬ së h¹ tÇng sÏ lµ sù c¹nh tranh dµi h¹n, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¸c h×nh thøc ­u ®·i tr¸i víi qui ®Þnh cña WTO sÏ bÞ lo¹i bá. V× vËy, ph¶i ®Æc biÖt coi träng sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng. Nguyªn t¾c chØ ®¹o ë ®©y lµ c¸i mµ chóng ta lùa chän vµ quyÕt ®Þnh, lµ c¸i tèt nhÊt cã thÓ chø ch­a ph¶i lµ c¸i mµ chóng ta mong muèn. C¸i tèt nhÊt cã thÓ lµ c¸i mµ nÕu ®­îc lùa chän sÏ cã hiÖu suÊt sö dông cao nhÊt. Huy ®éng mäi nguån lùc kÓ c¶ c¸c nguån, c¸c nguån lùc cña ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, n¨ng l­îng. S¸u lµ: VÒ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n: §©y lµ lÜnh vùc bÞ søc Ðp c¹nh tranh kh¸ lín, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn n«ng nghiÖp n­íc ta vÉn lµ nÒn s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, c«ng nghÖ l¹c hËu, n¨ng suÊt kÐm, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao, b×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp trªn mét lao ®éng thÊp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ph¶i thùc hiÖn theo 2 h­íng: §Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, tõng b­íc chuyÓn lao ®éng n«ng nghiÖp sang s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dich vô; ®­a c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng, yªu cÇu ®µo t¹o kh«ng cao vÒ n«ng th«n; ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt tiÓu thñ cèng nghiÖp vµ dÞch vô; h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn, thÞ tø míi ë n«ng th«n. §©y lµ h­íng ph¸t triÓn quan träng nhÊt. T¨ng ng©n s¸ch ®Çu t­ n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu n«ng s¶n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn thuû lîi, giao th«ng n«ng th«n. Nhµ n­íc hç trî viÖc x©y dùng hÖ thèng kho tµng, c¬ së b¶o qu¶n, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm sau thu ho¹ch, t¹o ®iÒu kiÖn ®iÒu tiÕt luîng hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng, æn ®Þnh gi¸ c¶, ph¸t triÓn chî n«ng th«n, gi¶m sù ®ãng gãp cña n«ng d©n. B¶y lµ: Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô,lÜnh vùc dÞch vô ngµy cµng chiÕm tØ trong lín trong GDP cña c¸c nÒn kinh tÕ. TËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸ch ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao: DÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng, dÞc vô viÔn th«ng, dÞch vô du lich, dÞch vô t­ vÊn, dÞc vô nghÒ nghiÖp. Nhanh chãng x©y dùng hÖ thèng m· sè c¸c lo¹i dÞch vô theo ph©n lo¹i cña tæ chøc thÕ giíi. Trªn c¬ së ®ã cã ®Þnh h­íng ®óng ®¾n chiÕn l­îc ph¸t triÓn dÞch vô. T¸m lµ: Ph¸t triÓn nh÷ng lÜnh vùc, s¶n phÈm cã lîi thÕ c¹nh tranh, cã kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng. ViÖc lùa chän c¸c ngµnh vµ s¶n phÈm ®Ó ph¸t triÓn ph¶i c¨n cõ vµo c¸c yÕu tè sau: Lîi thÕ so s¸nh dµi h¹n Qui m« kinh tÕ ®Æt trong qui ho¹ch liªn vïng Dung l­îng thÞ tr­êng Møc gi¶m thuÕ vµ lé trinh gi¶m thuÕ theo cam kÕt ChÝn lµ: TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n­íc, khuyÕn khÝch mäi ng­êi ®Çu t­ vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, cã chÝnh s¸ch hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá. M­êi lµ: N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam: C¬ thÕ thÊy râ bèn ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp n­íc ta: sè l­îng doanh nghiÖp Ýt; qui m« nhá, thiÕu vèn; c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh l¹c hËu; kh¶ n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp cßn yÕu. Nh÷ng h¹n chÕ nµy cã nguyªn nh©n kh¸ch quan cña mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp, ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. §iÒu quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®­îc vµ cã kÕ ho¹c ®Ó kh¾c phôc c¸c yÕu kÐm ®ã. Muçn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc mÆt hµng, chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®óng ®¾n. CÇn nhËn thøc r»ng c¹nh tranh vµ hîp t¸c lu«n song hµnh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp cña ta qui m« nhá, vèn Ýt cµng cÇn t¨ng c­êng liªn tiÕp vÒ hîp t¸c. Ph¶i tÝnh ®Õn rñi ro cã thÕ x¶y ra vµ nÕu x¶y ra rñi ro th× thiÖt h·i sÏ ®­îc giíi h¹n vµ cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc. Lµm ®­îc nh­ vËy th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®­îc ®¶m b¶o, trªn c¬ së ®ã t¨ng kh¶ n¨ng tÝch tô vèn vµ huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ lín m¹nh h¬n, tõng b­íc h×nh thµnh nhiÒu c«ng ty vµ tËp doµn kinh tÕ lín. M­êi mét lµ: TiÒn ®Ò quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p trªn lµ b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nªu cao tinh thÇn tù lËp, tù chñ, gi÷ v÷ng chñ quyÒn quèc gia. N©ng cao nhËn thøc cña mäi tÇng líp x· héi vÒ b¶n chÊt vµ néi dung cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, c¬ héi vµ th¸ch thøc khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. T¹o ra sù thèng nhÊt trong nhËn thøc, ®¸nh gi¸, hµnh ®éng. Trªn c¬ së ®ã ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n, ý trÝ tù lùc tù c­êng cña ng­êi ViÖt Nam nh»m tËn dông c¬ héi v­ît qua th¸ch thøc ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. PhÇn kÕt luËn Toµn cÇu ho¸vÒ kinh tÕ ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc, liªn kÕt toµn cÇu vÒ kinh tÕ, lµ t¨ng sù phô thuéc cña c¸c n­íc vµo nhau. Nãi nh­ thÕ kh«ng cã nghÜa lµ c¸c n­íc khi tham gia héi nhËp th× sÏ bÞ lÖ thuéc hoµn toµn vµo nÒn kinh tÕ khu vùc, nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mµ khi héi nhËp mçi n­íc ®Òu cã quyÒn chñ ®éng, tù do trong viÖc ®µm ph¸n, tho¶ thuËn vµo nh÷ng luËt lÖ ®· ®­îc x¸c lËp s½n . Trªn thÕ giíi hiÖn nay nhiÒu tæ chøc kinh tÕ khu vùc ®· ®­îc x¸c lËp, nh­ tæ chøc: EU, tæ chøc :APEC… ViÖt Nam còng ®· tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ trªn thÕ giíi vµ khu vùc nh­: APEC, ASEAN, ASEAM, vµ sù kiÖn gÇn ®©y nhÊt ®¸nh dÊu b­íc héi nhËp cñachóng ta ®ã lµ chóng ta chÝnh thøc gia nhËp tæ chøc WTO, tæ chøc th­¬ng m¹i cã qui m« lín nhÊt thÕgiíi hiÖn nay. Cã nhiÒu ý kiÕn tá râ sù lo ng¹i khi chóng ta gia nhËp WTO, r»ng tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi sÏ ®­a nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn cña n­íc ta bÞ “ ®¸nh b¹i” bëi nÒn kinh tÕ ph¶ ttiÓn cña thÕ giíi. Còng cã ý kiÕn l¹i qu¸ chñ quan vµo c¬ héi cã thÓ ®¹t ®­îc, r»ng chi cÇn gia nhËp ®­îc vµo WTO th× c¬ héi sÏ tù ®Õn. C¶ h¸i ý kiÕn trªn ®Òu lµ nh÷ng ý kiÕn chñ quan mµ nÕu chóng ta nghiªng vµo mét trong hai ý kiÕn ®ã th× sÏ lµm chÖch h­íng ®i ®óng ®¾n mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc. Nh×n nhËn sù kiÖn mét c¸ch kh¸ch quan, ®óng ®¾n lµ mét diÒu quan träng ®Ó dµnh th¾ng lîi khi tham gia héi nhËp. Sù n¾m b¾t thêi c¬ lµ v« cïng quan träng, vËy liªu ViÖt Nam cã thÓ tËn dông thêi c¬, v­ît qua th¸ch thøc ®Ó b­íc vµo héi nhËp hay kh«ng ? ®iÒu ®ã tuú thuéc rÊt lín vµp sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cña Nhµ n­íc vµ vµo sù nhËn thøc vµ ®æi míi t­ duy, ®æi míi t¸c phong lµm viÖc cña tÊt cña ng­êi d©n ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ trong thêi ®¹i nÒn kinh tÕ tri thøc ho¸ th× tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, häc hái.. cña nh÷ng ng­êi lµm chñ ®Êt n­íc lµ v« cïng quan träng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToàn cầu hóa về kinh tế và vấn đề chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.doc
Luận văn liên quan