Tóm tắt luận văn Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa đƣợc các quy định về khiếu nại, tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thứ hai, luận văn đã chỉ ra tồn tại, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Quảng Ninh; Thứ ba, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Quảng Ninh nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

pdf22 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 05/12/2015 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận văn Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN NGỌC LINH THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN NGỌC LINH THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. DOÃN HỒNG NHUNG HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Ngọc Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU................................................................................................................1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI........8 1.1. Cơ sở lý luận về khiếu nại, tố cáo và thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm “Khiếu nại” ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Khái niệm tố cáo ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.3. So sánh điểm khác biệt cơ bản của khiếu nại và tố cáo ................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.4. Pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ....................... Error! Bookmark not defined. 1.1.5. Khái niệm thực thi pháp luật ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ............. Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Nội dung các quy điṇh về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ......................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Điều kiện giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trong Luâṭ Đất đai năm 2013 ........... Error! Bookmark not defined. 1.3. Khái niệm khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai Error! Bookmark not defined. 1.4. Vai trò của giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ................................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ................................................................................. 50 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH .............. 51 2.1. Đặc điểm tự nhiên và hoạt động quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Ninh ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại tỉnh Quảng Ninh ....... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai ............................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Nguyên nhân của khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai taị tỉn h Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Đánh giá kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai taị tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 2.3. Tồn tại trong áp duṇg pháp luâṭ giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 2.4. Nguyên nhân của những tồn tại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại tỉnh Quảng Ninh .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Quy định pháp luật hiện hành còn bất câp̣ ...................................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Tồn tại về mặt tổ chức thực hiện ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.3. Tồn tại trong nhận thức của các cá nhân, tổ chức .......................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................................................................. 79 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NINH 80 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật để thực thi trong giải quuyết khiếu nại, tố cáo về đất đai Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Hoàn thiện các quy định pháp luâṭ về quản lý đất đai và quy định pháp luâṭ về giải quyết khiếu nại, tố cáo. ...................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Hoàn thiện tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai Error! Bookmark not defined. 1 3.2.3. Hoàn thiện về năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo taị tỉnh Quảng Ninh. Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Tăng cƣờng giám sát của các cơ quan chức năng và đoàn thể ...................... Error! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo taị tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Đối với các cấp ủy Đảng taị tỉnh Quảng Ninh ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Đối với UBND t ỉnh Quảng Ninh và UBND cấp huyêṇ thuôc̣ t ỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Đối với Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và thanh tra cấp huyêṇ ......................... Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Đối với Sở Tài nguyên Môi trƣờng, thanh tra Sở và các đơn vị quản lý đất đai taị tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ................................................................................. 93 KẾT LUẬN. .................................................................................................... .94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 96 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNQSD Chứng nhận quyền sử dụng GPMB Giải phóng mặt bằng HĐND Hội đồng nhân dân TCQLĐĐ Tổng Cục Quản lý đất đai TNMT Tài nguyên Môi trƣờng TW Trung ƣơng UBND Ủy ban nhân dân 2 24 1 DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 So sánh điểm khác biệt cơ bản giữa khiếu nại và tố cáo 15 2 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Đất đai là của cải có ý nghĩa to lớn với ngƣời dân Việt Nam, đóng vai trò quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội nƣớc ta. Đất đai vừa là tài sản có giá trị cao vừa tham gia các giao dịch trên thị trƣờng nên tranh chấp, khúc mắc về đất đai là không thể tránh khỏi. Quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả là mục tiêu quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế nƣớc ta. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai là nội dung của hoạt động quản lý nhà nƣớc với đất đai (quy định tại Khoản 14, Điều 22, Luật Đất đai năm 2013), do các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời dân, tránh thất thoát tài sản nhà nƣớc và truy cứu trách nhiệm với các hành vi vi phạm. Khiếu nại, tố cáo về đất đai là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền làm chủ, đƣợc Nhà nƣớc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Thông qua hoạt động khiếu nại, tố cáo, quyền của nhân dân đƣợc đảm bảo; hoạt động của nhà nƣớc đƣợc trong sạch, vững mạnh, thực sự là nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân. Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế thị trƣờng của nƣớc ta, nhà nƣớc đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật thì ý nghĩa của hoạt động khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai là lĩnh vực thƣờng xuyên xảy ra khiếu nại, tố cáo nhiều hơn các lĩnh vực khác càng thể hiện rõ nét. Mặc dù vấn đề đất đai luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặt mối quan tâm sâu sắc nhƣng trên thực tế quản lý về đất đai vấn còn rất khó khăn. Những tranh chấp về đất đai thƣờng rất phức tạp, kéo dài và gây tổn thất không ít cho chính những ngƣời khiếu nại, tố cáo và tài sản Nhà nƣớc; ảnh hƣởng đến hoạt động làm ăn sinh sống của ngƣời dân, ảnh hƣớng đến tiến độ hay hiệu quả của các dự án. Nhƣ vậy, 4 hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai là vấn đề rất quan trọng, cấp thiết, cần đƣợc quan tâm đúng mực. Nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời dân, đảm bảo quản lý hiệu quả về đất đai, tránh thất thoát ngân sách. Có nhƣ vậy đời sống nhân dân mới đƣợc đảm bảo ổn định, kinh tế phát triển hiệu quả, bền vững. Cần nghiên cứu và tìm hiểu về cơ chế, chính sách về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo để hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Pháp luật về qiải quyết khiếu nại, tố cáo đã hoàn thiện hay chƣa, còn tồn tại những vấn đề nào dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai vẫn là vấn đề nóng bỏng của xã hội Việt Nam và biện pháp nào để khắc phục tình trạng này là những vấn đề cần nghiên cứu. Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, Quảng Ninh có vị trí “địa chiến lƣợc về chính trị, kinh tế”, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên và xã hội của cả nƣớc, đƣợc ví nhƣ “nƣớc Việt Nam thu nhỏ”. Quảng Ninh là địa phƣơng có quỹ đất dồi dào với 601.000 ha, trong đó 50.364 ha đất nông nghiệp đang sử dụng, 146.019 ha đất lâm nghiệp với nhiều diện tích đất có thể trồng cỏ phù hợp cho chăn nuôi, khoảng gần 20.000 ha có thể trồng cây ăn quả [46]. Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc thù về điều kiện vị trí, địa hình, tự nhiên, xã hội, kinh tế, con ngƣời Việt Nam. Những tiềm năng và thế mạnh đó là cơ sở để Quảng Ninh thực hiện đổi mới mô hình tăng trƣởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển bền vững; tăng cƣờng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất, khoáng sản và thị trƣờng vốn; phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực từ đất thông qua các hình thức hợp tác đầu tƣ PPP, BOT, BT.Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc, Quảng Ninh có nguồn lực hỗ trợ và đầu tƣ dứt điểm, đồng bộ và hiện đại các công trình hạ tầng chiến lƣợc nhƣ đƣờng cao 5 tốc, sân bay, hạ tầng công nghiệp và dịch vụ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng kéo theo các vấn đề khúc mắc trong công tác sử dụng và quản lý đất đai, đền bù, GPMB khi Nhà nƣớc thu hồi đất phục vụ lợi ích công cộng. Những năm gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh càng trở nên đa dạng, phức tạp và kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của ngƣời dân, góp phần ổn định kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng là nhu cầu cấp thiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu Nội dung nghiên cứu xoay quanh khiếu nại, tố cáo về đất đai cũng đã nhận đƣợc sự quan tâm của giới khoa học pháp lý và các cấp chính quyền. Thời gian qua đã có các công trình nghiên cứu, sách báo pháp lý và các bài viết liên quan đến vấn đề này dƣới góc độ lý luận và thực tiễn nhƣ: Sách chuyên khảo, Tiến sỹ Doãn Hồng Nhung, Kỹ năng áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam(2014), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Sách chuyên khảo, Tiến sỹ Doãn Hồng Nhung, Pháp luật về thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở Việt Nam (2013), Nxb Xây dựng; Sách chuyên khảo, Viện khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Khiếu nại, tố cáo hành chình và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở Việt Nam hiện nay (2012); Luận văn thạc sỹ, Trần Ngân Hà, Pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo ở Việt Nam (2013), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn thạc sỹ, Nguyễn Thị Hồng Thơm, Hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nƣớc ở Ninh Bình hiện nay 6 (2010), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn thạc sỹ, Phạm Anh Tuấn, Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện (2011), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Chuyên đề tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai... và các bài viết liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai trên các trang báo: Bài viết “ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải biến nhận thức thành hành động” trên trang www.thanhtra.gov.vn; bài viết “ Cần đổi mới mô hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên trang www.thanhtravietnam.vn; bài viết “Giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trên trang www.noichinh.com; bài viết “ Khiếu nại,tố cáo về lĩnh vực đất đai vẫn tăng” trên trang www.dangcongsan.vn... đã thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, của xã hội đến vấn đề nóng bỏng này. Các công trình, bài viết chủ yếu đi sâu nghiên cứu về từng vấn đề trong khiếu nại, tố cáo mà chƣa khái quát hóa từ mặt lý luận đến đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chƣa tổng kết đƣợc các nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm tỷ lệ cao để đƣa ra các biện pháp cải thiện tình hình. Tiếp tục kế thừa những thành quả nghiên cứu của các công trình, bài viết trên đây, luận văn đi sâu tìm hiểu một cách có hệ thống, toàn diện về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh Quảng Ninh có những đặc điểm riêng biệt về nguồn tài nguyên đất đai và quản lý sử dụng đất đai; vì vậy luận văn tìm hiểu thực trạng việc thực thi pháp luật và nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài và phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây để đƣa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả, nhanh chóng theo đúng các quy định của pháp luật. 7 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm ra các định hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này nói chung và tăng cƣờng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quảng Ninh nói riêng. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc về đất đai luôn là vấn đề nóng bỏng của xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời dân, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng và góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế toàn tỉnh. Luận văn đặt ra những mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau đây: Một là, phân tích, tìm hiểu nội hàm của các khái niệm khiếu nại, tố cáo; nhận diện những đặc trƣng cơ bản của các khái niệm này; Hai là, tìm hiểu, hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc xây dựng các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai; Ba là, nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đƣa ra định hƣớng và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê và vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa Mac - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm sáng tỏ các vấn đề đƣợc nghiên cứu 8 trong luận văn. Bên cạnh đó, luận văn vận dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học, những luận điểm khoa học trong các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, bài viết của các tác giả khác để phát triển nội dung nghiên cứu trong luận văn. 5. Tính mới và những đóng góp của đề tài Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa đƣợc các quy định về khiếu nại, tố cáo nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thứ hai, luận văn đã chỉ ra tồn tại, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Quảng Ninh; Thứ ba, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Quảng Ninh nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 6. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài xoay quanh các vấn đề: Các quy phạm pháp luật thực định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính trong lĩnh vực đất đai đang có hiệu lực thi hành; Do tính chất phức tạp và rộng lớn của đề tài, luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu ở việc phân tích, tìm hiểu các quy định về khiếu nại, tố cáo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Đất đai năm 2013 và tình 9 hình thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những năm gần đây của tỉnh Quảng Ninh. 7. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thực thi pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai Chương 2: Thƣc̣ traṇg thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Quảng Ninh. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Việt Nam qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tƣ pháp - Thanh tra Chính phủ (2011), Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 hƣớng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. 2. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 3. Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất. 4. Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. 5. Chính phủ (2014), Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc. 10 6. Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 7. Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại. 8. Chính phủ (2012), Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo. 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1 (1924- 1930), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 10. Trần Ngân Hà (2013), Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 11. Khoa Nhà nƣớc và Pháp luật, Học viện Hành chính (2010), Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính (Giáo trình), tr. 9-10, 17, 20, 42, 131, 146, 158- 159, Nxb Học viện Hành chính, Hà Nội. 12. Phùng Thị Hƣơng Lan (2009), Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội. 13. TS. Doãn Hồng Nhung (2014), Kỹ năng áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 14. TS. Doãn Hồng Nhung (2013), Pháp luật về thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở Việt Nam, tr. 143, 150, Nxb Xây dựng. 15. PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế (2005), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 16. Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014. 17. Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013 ngày 28/11/2013, có hiệu lực ngày 01/01/2014. 11 18. Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực ngày 01/7/2012. 19. Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/6/2006; sửa đổi, bổ sung năm 2007. 20. Quốc hội (2010), Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. 21. Quốc hội (2013), Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014. 22. Quốc hội (2011), Luật Tố cáo số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực ngày 01/7/2012. 23. Quốc hội (2004), Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. 24. Quốc hội (2012), Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. 25. Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ Về quy trình giải quyết tố cáo, Hà Nội. 26. Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ Về quy trình giải quyết khiếu nại. 27. Thanh tra Chính phủ, Báo cáo tổng kết thi hành Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 đến tháng 6/2009. 28. Thanh tra Chính phủ (2012), Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với cá quyết định hành chính về đất đai của Thanh tra Chính phủ tháng 8/2012. 29. Thanh tra tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải 12 quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 30. Thanh tra tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo số 127/BC-TTr ngày 24/12/2013 “Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014”. 31. Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết Khiếu nại Tố cáo. 32. Nguyễn Thị Hồng Thơm (2010), Hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước ở Ninh Bình hiện nay, tr. 5- 6, 13, 14-15, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 33. Phạm Anh Tuấn (2011), Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 34. UBND tỉnh Quảng Ninh (2013), Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 31/12/2013 “Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013”. 35. UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 01/4/1014 “Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2014”. 36. Viện khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp (2006), Từ điển luật học, Nxb Tƣ pháp, tr. 422, 784, 758, Nxb Từ điển Bách Khoa. 37. Viện khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ (2012), Khiếu nại, tố cáo hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở Việt Nam hiện nay, tr. 24, 27, 30, 86, 95, 106, 148, 161, 212, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội. 38. PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 13 Trang Web 39. www.baodautu.vn. diu-di.html,cập nhật 20:23 ngày 20/8/2013, Khiếu nại, tố cáo về đất đai đang dịu đi. 40. www.baoquangninh.com.vn, a) tac-tiep-dan-va-giai-quyet-kntc-cua-chinh-quyen-co-so-2206440/, cập nhật 8:17 pm ngày 13/9/2013, Những hạn chế trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của chính quyền cơ sở. b) giam-sat-viec-giai-quyet-don-thu-cua-cong-dan-2221862/, cập nhật ngày 17/02/2014, Tăng cƣờng công tác giám sát việc giải quyết đơn thƣ của công dân. c) kinh-te-van-don-hoi-tu-y-tuong-lon-2228503/, cập nhật ngày 30/4/2014, Xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn: Hội tụ ý tƣởng lớn. d) nghiep-2224903/, cập nhật ngày 22/3/2014, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Phát triển đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và cơ hội - Chia sẻ từ doanh nghiệp. 41. www.dangcongsan.vn. a) =30089&cn_id=605815, cập nhật 20:39 pm ngày 20/8/2013, Khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai vẫn tăng 14 b) 89&cn_id=677266, cập nhật 14:31 pm ngày 29/9/2014, Tổng thanh tra Chính phủ: Công tác quản lý, sử dụng đất đai có nhiều sơ hở 42. www.dantri.com.vn. quang-ninh-907958.htm, cập nhật ngày 30/7/2014, Thủ tƣớng đồng ý xây dựng sân bay quốc tế Quảng Ninh 43. www.isos.gov.vn TS. Ngô Thành Can - Học viêṇ Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; VN/Ch-t-l-ng-th-c-thi-cong-v-V-n-d-then-ch-t-c-a-c-i-cach-hanh- chinh.aspx, Chất lƣợng thực thi công vụ - Vấn đề then chốt của cải cách hành chính 44. www.luatminhkhue.vn. a) cao-ve-dat-dai-va-giai-quyet-tranh-chap,-khieu-nai,-to-cao-ve-dat- dai.aspx, Chuyên đề tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; b) phap-luat-to-cao-va-giai-quyet-to-cao.aspx, Thực trạng và hƣớng hoàn thiện pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo. 45. www.moj.gov.vn a) doi.aspx?ItemID=4479, cập nhật 18/4/2012, Hoàn thiện pháp luật về bảo 15 vệ ngƣời tố cáo. b) doi.aspx?ItemID=6011, cập nhật ngày 26/02/2014, Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013. 46. www.nld.com.vn, kien-keo-dai-20131001104355656.htm, cập nhật 22:47 pm ngày 01/10/2013, Quy trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện kéo dài. 47. www.noichinh.vn, Nguyễn Thị Vân Anh - Ban Nội chính tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cao-luon-doi-hoi-su-vao-cuoc-manh-me-cua-ca-he-thong-chinh-tri- 292375/, cập nhật 9:12am ngày 18/9/2013, Giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. 48. www.quangninh.gov.vn, a) VN/Trang/tin%20chi%20tiet.aspx?newsid=14641&cid=13;&dt=28-12- 2012, cập nhật 08:53pm ngày 28/12/2012, Năm 2012: Quảng Ninh thu ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn đạt 29.182 tỷ đồng. b) VN/Trang/tin%20chi%20tiet.aspx?newsid=17656&cid=13&dt=2013-10- 04, cập nhật 1:25 pm ngày 04/10/2013, UBND tỉnh họp rà soát, xử lý, thu hồi các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. c) VN/Trang/chuyenmuctongquan.aspx?chm=%C4%90i%E1%BB%81u%2 0ki%E1%BB%87n%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%20- %20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i, Điều kiện tự nhiên – xã hội. 49. www.tgvn.com.vn 16 cập nhật ngày 20/3/2014, Quảng Ninh khai mac̣ H ội thảo về phát triển đặc khu kinh tế. 50. www.thanhtra.gov.vn a) ew_Detail.aspx?ItemID=19, cập nhật ngày 28/12/2012, Tổng kết công tác Thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. b) aspx?ItemID=200, cập nhật ngày 17/4/2013, Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải biến nhận thức thành hành động. 51. www.thanhtravietnam.vn a) cao_t114c19n12019, cập nhật ngày 15/10/2013, Cần đổi mới mô hình giải quyết khiếu nại, tố cáo. b) cap-huyen-nhieu-van-de-can-ban_t114c19n8977, cập nhật ngày 09/4/2013, Cán bộ và biên chế cán bộ thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện – Nhiều vấn đề cần bàn. 52. www.thanhtra.angiang.gov.vn SzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwOLMAsDA09TU08_I8cgT9cAc_2C bEdFAKDhfF0!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/than htratinh/thanhtratinhsite/thanh+tra/motsotontaihanchetrongcongtactiepda n, cập nhật ngày 03/01/2014, Môṭ số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 17 53. www.vov.vn dau/234105.vov, cập nhật 9:36 ngày 07/11/2012, Khiếu nại, tố cáo về đất đai phức tạp do đâu?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050004808_2518.pdf
Luận văn liên quan