Tổng phụ trách với các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng học sinh hư nghịch bậc THCS

LÝ DO VIẾT ĐỀ TÀI : Lứa tuổi học sinh bậc THCS từ 11 đến 15 là lứa tuổi mà sự phát triển tâm sinh lí bộc phát mạnh. Là giai đoạn hình thành mạnh mẽ nhân cách con người, chuẩn bị cho bước trưởng thành. Đây cũng là giai đoạn mà học sinh dễ tiếp thu cái tốt, cái hay, cái mới nhưng cũng dễ tiếp nhận thói hư tật xấu tùy theo môi trường giáo dục học sinh đang sống, đang sinh hoạt . Là một giáo viên địa phương, Tổng phụ trách đội nhiều năm Tôi nghiên cứu thực tế học sinh trường THCS Cự Khê thấy còn có nhiều em hư nghịch, thường hay bỏ học, trốn tiết, nói bậy, văng tục, đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ, quần áo nhiều mốt khó nhìn; ăn nói chưa tôn trọng giáo viên và bạn bè; ngoài ra còn cả biểu hiện ăn cắp, ăn trộm, phá phách cơ sở vật chất Nhà trường. Trường THCS Cự Khê lại nằm trên địa bàn tương đối phức tạp : Nằm ở phía bắc của Huyện Thanh Oai, tiếp giáp với huyện Thanh Trì Hà Nội và Thành phố Hà Đông. Nơi thường có những nhóm Thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và xã hội qua lại, thường lôi kéo học sinh vào con đường hư hỏng. Trong khi đó chương trình quốc gia phòng chống tội phạm triển khai trong xã và Nhà trường chưa thường xuyên, mạnh mẽ, quyết liệt. Về nhận thức : Quan niệm của một bộ phận giáo viên Nhà trường cũng không giống nhau về cách giải quyết hiện tượng học sinh hư nghịch; một số giáo viên ngần ngại sợ trả thù; một số người cho rằng phải làm cứng rắn để giáo dục, răn đe học sinh như phạt nặng, ghi học bạ, . Nói chung giải quyết việc này chưa được thống nhất, chưa đều tay nên kết quả không cao. Nhằm giải quyết thực trạng hiện tượng trên, là một giáo viên - Tổng phụ trách đội, Tôi thấy phải ổn định về mặt tư tưởng giáo dục trong Nhà trường thì kết quả giáo dục mới đạt yêu cầu cao; Thực hiện tốt vấn đề giáo dục học sinh hư nghịch trong Nhà trường thì Nhà trường mới hoàn thành nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ cho quê hương, đất nước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ đổi mới : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là năm học đầu tiên thực hiện cuộc vận động hai không :”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong ngành giáo dục” : Đòi hỏi chất lượng giáo dục thật, thành tích thật, không còn học sinh hư hỏng, quậy phá. Đó là lý do khiến Tôi chọn đề tài này.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng phụ trách với các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng học sinh hư nghịch bậc THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B. Néi dung ®Ò tµi : I. Tªn ®Ò tµi : “Tæng phô tr¸ch víi c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch bËc THCS” II. Lý do viÕt ®Ò tµi : Løa tuæi häc sinh bËc THCS tõ 11 ®Õn 15 lµ løa tuæi mµ sù ph¸t triÓn t©m sinh lÝ béc ph¸t m¹nh. Lµ giai ®o¹n h×nh thµnh m¹nh mÏ nh©n c¸ch con ng­êi, chuÈn bÞ cho b­íc tr­ëng thµnh. §©y còng lµ giai ®o¹n mµ häc sinh dÔ tiÕp thu c¸i tèt, c¸i hay, c¸i míi nh­ng còng dÔ tiÕp nhËn thãi h­ tËt xÊu tïy theo m«i tr­êng gi¸o dôc häc sinh ®ang sèng, ®ang sinh ho¹t . Lµ mét gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng, Tæng phô tr¸ch ®éi nhiÒu n¨m T«i nghiªn cøu thùc tÕ häc sinh tr­êng THCS Cù Khª thÊy cßn cã nhiÒu em h­ nghÞch, th­êng hay bá häc, trèn tiÕt, nãi bËy, v¨ng tôc, ®Çu tãc nhuém xanh, nhuém ®á, quÇn ¸o nhiÒu mèt khã nh×n; ¨n nãi ch­a t«n träng gi¸o viªn vµ b¹n bÌ; ngoµi ra cßn c¶ biÓu hiÖn ¨n c¾p, ¨n trém, ph¸ ph¸ch c¬ së vËt chÊt Nhµ tr­êng. Tr­êng THCS Cù Khª l¹i n»m trªn ®Þa bµn t­¬ng ®èi phøc t¹p : N»m ë phÝa b¾c cña HuyÖn Thanh Oai, tiÕp gi¸p víi huyÖn Thanh Tr× Hµ Néi vµ Thµnh phè Hµ §«ng. N¬i th­êng cã nh÷ng nhãm Thanh thiÕu niªn thiÕu sù quan t©m, qu¶n lý cña gia ®×nh vµ x· héi qua l¹i, th­êng l«i kÐo häc sinh vµo con ®­êng h­ háng. Trong khi ®ã ch­¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m triÓn khai trong x· vµ Nhµ tr­êng ch­a th­êng xuyªn, m¹nh mÏ, quyÕt liÖt. VÒ nhËn thøc : Quan niÖm cña mét bé phËn gi¸o viªn Nhµ tr­êng còng kh«ng gièng nhau vÒ c¸ch gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch; mét sè gi¸o viªn ngÇn ng¹i sî tr¶ thï; mét sè ng­êi cho r»ng ph¶i lµm cøng r¾n ®Ó gi¸o dôc, r¨n ®e häc sinh nh­ ph¹t nÆng, ghi häc b¹, …. Nãi chung gi¶i quyÕt viÖc nµy ch­a ®­îc thèng nhÊt, ch­a ®Òu tay nªn kÕt qu¶ kh«ng cao. Nh»m gi¶i quyÕt thùc tr¹ng hiÖn t­îng trªn, lµ mét gi¸o viªn - Tæng phô tr¸ch ®éi, T«i thÊy ph¶i æn ®Þnh vÒ mÆt t­ t­ëng gi¸o dôc trong Nhµ tr­êng th× kÕt qu¶ gi¸o dôc míi ®¹t yªu cÇu cao; Thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò gi¸o dôc häc sinh h­ nghÞch trong Nhµ tr­êng th× Nhµ tr­êng míi hoµn thµnh nhiÖm vô ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ cho quª h­¬ng, ®Êt n­íc ®¸p øng yªu cÇu sù nghiÖp gi¸o dôc trong thêi kú ®æi míi : C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. §Æc biÖt lµ n¨m häc ®Çu tiªn thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hai kh«ng :”Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong ngµnh gi¸o dôc” : §ßi hái chÊt l­îng gi¸o dôc thËt, thµnh tÝch thËt, kh«ng cßn häc sinh h­ háng, quËy ph¸. §ã lµ lý do khiÕn T«i chän ®Ò tµi nµy. III.Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi: Ph¹m vi : Toµn liªn ®éi tr­êng THCS Cù Khª. Thêi gian : 1 n¨m häc tõ th¸ng 9/2006 ®Õn th¸ng 5/2007 C. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi I. Môc tiªu Thùc hiÖn §Ò tµi : - Nghiªn cøu thùc tr¹ng hiÖn t­îng häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ®Ó t×m nguyªn nh©n ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, chÊt l­îng ®¹o ®øc trong häc sinh. - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p s¸t thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn vµ kiÓm nghiÖm kÕt qu¶, rót ra bµi häc kinh nghiÖm nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng h­ nghÞch trong häc sinh bËc THCS. ii.Ph­¬ng Ph¸p khi thùc hiÖn ®Ò tµi : - §iÒu tra - Pháng vÊn - Quan s¸t - Ph©n tÝch tæng hîp - Thèng kª - Thö nghiÖm III.Kh¶o s¸t thùc tÕ T×nh tr¹ng thùc tÕ khi ch­a thùc hiÖn ®Ò tµi : T«i lµ mét gi¸o viªn ng­êi ®Þa ph­¬ng, cã nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y trong ngµnh, T«i lu«n b¨n kho¨n, tr¨n trë, suy nghÜ nhiÒu vÒ nh÷ng líp häc sinh ®· ra tr­êng, nh÷ng líp ng­êi ®i tr­íc sèng vµ lµm viÖc x©y dùng gia ®×nh vµ x· héi. §Æc biÖt lµ nh÷ng em häc sinh h­ nghÞch, c¸ biÖt trong nhµ tr­êng, T«i quan s¸t vµ nhËn thÊy c¸c em còng tr­ëng thµnh song vÒ quan hÖ x· héi cã nhiÒu h¹n chÕ, nh÷ng häc sinh cã h¹nh kiÓm yÕu ph¸t triÓn chËm, kh«ng thµnh ®¹t. Thùc tr¹ng x· héi hiÖn nay ë vïng Thµnh phè, vïng N«ng th«n ven ®« thÞ, hiÖn t­îng thanh thiÕu niªn h­ nghÞch, c¸c b¨ng nhãm ph¹m ph¸p gia t¨ng. §iÒu nµy do t¸c ®éng cña phim ¶nh, Game-net kÝch ®éng b¹o lùc. C¸c tô ®iÓm kh«ng lµnh m¹nh tån t¹i trong c¸c ®Þa bµn d©n c­ g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t©m lý häc sinh. HoÆc do gia ®×nh m¶i lµm ¨n thiÕu sù qu¶n lý gi¸o dôc con em. TÖ h¹i h¬n, cã ng­êi lµ cha mÑ nh­ng còng r¬i vµo cê b¹c, r­îu chÌ, lµm viÖc tr¸i ph¸p luËt, ®¹o ®øc con ng­êi; Còng cã nh÷ng gia ®×nh, cha mÑ thiÕu nhËn thøc vÒ t¸c h¹i cña viÖc ®Ó trÎ con r¬i vµo con ®­êng h­ háng, nhiÒu lóc cßn bªnh vùc viÖc lµm sai tr¸i cña con c¸i; thiÕu sù hç trî cïng Nhµ tr­êng, thÇy c« gi¸o trong c«ng t¸c gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh. §øng tr­íc thùc tr¹ng trªn, lµ mét gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch ®éi, ngay tõ ®Çu n¨m häc, T«i ®· cã nhiÒu ý kiÕn tham m­u víi Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, kÕt hîp víi Héi ®ång s­ ph¹m Nhµ tr­êng nhÊt lµ Gi¸o viªn chñ nhiÖm, kÕt hîp víi ban ®¹i diÖn Héi phô huynh, víi c¸c tæ chøc, ban ngµnh ®oµn thÓ trong x·, tæ chøc §oµn ®éi; §iÒu tra thùc tr¹ng häc sinh trong tr­êng cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. Tõ ®ã cã gi¶i ph¸p cho viÖc ng¨n ngõa, gi¶i quyÕt c¸c hiÖn t­îng nµy. 1. §iÒu tra qua sè liÖu gi¸o viªn chñ nhiÖm tõ th¸ng 9/2006 Khèi líp 6 7 8 9 Sè Häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch 3 8 0 4 - Cã danh s¸ch häc sinh, phô huynh, n¬i ë vµ hoµn c¶nh gia ®×nh, c¸c biÓu hiÖn h­ nghÞch kÌm theo (tr×nh bµy ë phÇn biÖn ph¸p). - LËp sæ theo dâi chiÒu h­íng h­ nghÞch cña häc sinh. 2. §iÒu tra vÒ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm trung b×nh vµ yÕu qua b¸o c¸o Tæng kÕt n¨m häc cña Nhµ tr­êng trong 2 n¨m häc tr­íc : N¨m häc 2004 - 2005 2005 - 2006 Sè HS xÕp lo¹i h¹nh kiÓm TB 9,1% 7,1% Sè HS xÕp lo¹i h¹nh kiÓm YÕu 1,27% 0,85% Trong ®ã : - N¨m häc 2004-2005 häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu lµ em : + NguyÔn Cao Biªn – Líp 8B ë Khª tang + NguyÔn Cao Th¨ng – Líp 8A ë Khª tang + L­u V¨n C­¬ng – Líp 9A ë Khª tang + Hoµng Ngäc C­êng – Líp 9A ë Khª tang - N¨m häc 2005-2006 cã 2 häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu lµ em : + §Æng Ngäc ChuÈn líp 7A + L­u V¨n Th¾ng líp 7A 3. Quan s¸t, thu thËp th«ng tin c¸c hiÖn t­îng cã biÓu hiÖn h­ nghÞch : - ¡n c¾p xe ®¹p trong th¸ng 9, 10 n¨m häc 2006 – 2007 cã 1 vô, ng­êi mÊt xe lµ em NguyÔn ViÖt Linh líp 9A. - §¸nh lén, rñ rª thµnh nhãm : Trong th¸ng 9, 10/2006 : §· x¶y ra, cã em : + L­u Quèc Qu©n : líp 9B tham gia 2 vô + NguyÔn V¨n Vò : líp 9B tham gia 1 vô + Lª H÷u Xu©n : líp 7B tham gia 1 vô - Trèn häc bá tiÕt : Th¸ng 9, 10/2006 : Th­êng x¶y ra. §ã lµ c¸c em : + TrÞnh V¨n Phong – Líp 6A + TrÞnh V¨n Khoa – Líp 6A + §µo TuÊn Anh – Líp 7A + TrÞnh V¨n §«ng – Líp 7A + Lª Quèc ThiÖn – Líp 7A + Vò V¨n H­ëng – Líp 9B - Ph¸ ph¸ch tµi s¶n, bµn ghÕ : §Çu n¨m häc th­êng x¶y ra. + Næi bËt nhÊt lµ em NguyÔn Thµnh ý – Líp 7B ph¸ bµn gi¸o viªn trong líp. + Bµn ghÕ häc sinh vµ c¸ c¸nh cöa líp, cöa sæ, c¸c em ®Èy ra ®Èy vµo m¹nh, ®u vÝt, nhiÒu líp bÞ ®æ r¬i, háng b¶n lÒ nh­ líp 6B, 7B, 9A. 4. Pháng vÊn gi¸o viªn vÒ tr¸ch nhiÖm, c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò häc sinh h­ nghÞch (§iÒu tra 10 GV). C¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi Sè l­îng - Tr¸ch nhiÖm cña BGH, GV phô tr¸ch §éi vµ GV chñ nhiÖm. 4/10 - Tr¸ch nhiÖm chung cña c¶ Héi ®ång Gi¸o viªn 6/10 - NÕu ph¹t HS th× sî HS tr¶ thï 5/10 - Gi¸o dôc lµ chÝnh, phèi hîp nhiÒu ng­êi ®Ó gi¸o dôc 6/10 - HiÖu tr­ëng cÇn trùc tiÕp ph¹t HS, nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m nÆng. 4/10 - CÇn phèi hîp víi C«ng an vµ chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ®Þa ph­¬ng 7/10 5. §iÒu tra b»ng phiÕu pháng vÊn häc sinh lµ C¸n bé líp : 8 líp x 3 HS = 24 HS Chän c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi sau ®©y : Sè l­îng - C¸c b¹n HS h­ nghÞch lµ do : 1) Thanh thiÕu niªn bªn ngoµi rñ rª 10/24 2) Häc kÐm ch¸n häc 13/24 - Ban c¸n sù líp cã thÓ khuyªn nhñ c¸c b¹n HS cã chiÒu h­íng h­ nghÞch. 9/24 - Sî HS h­ nghÞch tr¶ ®òa nÕu BCS líp ph¶n ¸nh víi Nhµ tr­êng 17/24 6. §iÒu tra vÒ hoµn c¶nh, c¸c ®iÓm ®Æc biÖt cña sè häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch Sè l­îng 15 (Thèng kª th¸ng 9/2006) Hoµn c¶nh hay c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n Sè l­îng - Cha mÑ thuÇn tóy lµm ¨n mµ kh«ng d¹y b¶o ®­îc con c¸i 4/15 - Cha mÑ thiÕu qu¶n lý con c¸i do bËn rén viÖc lµm ¨n 13/15 - Cha mÑ thiÕu hîp t¸c víi Nhµ tr­êng, bªnh con 3/15 - Sèng gÇn thanh thiÕu niªn h­ háng 7/15 IV.Nh÷ng BiÖn ph¸p thùc hiÖn a. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng Häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch : Lµ mét nhµ gi¸o dôc, trùc tiÕp gi¶ng d¹y truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc khoa häc cho c¸c em häc sinh; Bªn c¹nh ®ã T«i cßn lµ mét gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch ®éi lu«n h­íng dÉn rÌn luyÖn ý thøc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch, t¸c phong, thùc hiÖn nÒ nÕp, néi quy, ý thøc tËp thÓ häc sinh trong Nhµ tr­êng. T«i th­êng xuyªn tæ chøc vµ theo dâi thu thËp ®¸nh gi¸ s¸t thùc víi mäi ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tËp thÓ häc sinh trong Nhµ tr­êng. Nghiªn cøu thùc tÕ gi¸o dôc ë Nhµ tr­êng, T«i thÊy cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch; Song theo T«i cã 7 nguyªn nh©n c¬ b¶n sau : 1- Nhµ tr­êng ch­a cã biÖn ph¸p th­êng xuyªn, ch­a x· héi hãa viÖc gi¸o dôc häc sinh thiÕu niªn h­ nghÞch. 2- Gia ®×nh thiÕu quan t©m ®Õn con em m×nh, c¸ biÖt cã phô huynh häc sinh cßn bªnh vùc con em trong nh÷ng tr­êng hîp con em hä vi ph¹m néi quy Nhµ tr­êng. 3- Gi¸o viªn ch­a ®Òu tay trong viÖc gi¸o dôc häc sinh, ch­a thÊy hÕt tr¸ch nhiÖm d¹y ch÷ kÕt hîp d¹y ng­êi; cßn ng¹i häc sinh tr¶ thï khi gi¸o dôc häc sinh. 4- VÊn ®Ò thiÕu niªn h­ háng t¸c ®éng xÊu vµ trùc tiÕp vµo Nhµ tr­êng ch­a ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c«ng an, ®oµn thÓ …. Trùc tiÕp tham gia gi¶i quyÕt mét c¸ch tÝch cùc. 5- Vai trß cña tæ chøc §oµn, §éi, Ban c¸n sù c¸c líp ch­a ®­îc ph¸t huy ®óng møc. 6- Vai trß cña Gi¸o viªn chñ nhiÖm ch­a lµm hÕt kh¶ n¨ng hoÆc ch­a ®Òu trong gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh gi÷a c¸c líp. C«ng t¸c gi¸o dôc c¶m hãa häc sinh cßn h¹n chÕ, ch­a kÕt hîp chÆt chÏ c¸c m«i tr­êng gi¸o dôc ®Ó gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh. 7- T×nh tr¹ng vÕt dÇu loang vÒ hiÖn t­îng häc sinh vi ph¹m kû luËt ch­a kh¾c phôc kÞp thêi. b. C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch : Lµ mét gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng – gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch ®éi ®­îc Ban gi¸m hiÖu Nhµ tr­êng ph©n c«ng theo dâi thi ®ua, xÕp lo¹i c¸c líp trong toµn tr­êng. T«i th­êng xuyªn quan s¸t, nh¾c nhë, gi¸o dôc häc sinh h­ nghÞch; §Ó cã ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch, tr­íc vµ trong khi thùc hiÖn ®Ò tµi T«i cã tham kh¶o mét sè tµi liÖu : - LuËt gi¸o dôc - §iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng - C¸c hå s¬ l­u tr÷ cña Nhµ tr­êng - Tµi liÖu t©m sinh lý thêi thiÕu niªn - Tµi liÖu ch­¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m §ång thêi T«i th­êng xuyªn tham m­u víi BGH, ban Chi Uû trong Nhµ tr­êng t×m ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt häc sinh h­ nghÞch trong Nhµ tr­êng nh­ sau : 1. T«i cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®iÒu tra x¸c ®Þnh sè häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ngay tõ ®Çu n¨m häc, lËp hå s¬ theo dâi c¸c ®èi t­îng. Cô thÓ nh­ sau : Khèi líp 6 7 8 9 Toµn tr­êng Sè líp 2 2 2 2 8 Sè häc sinh toµn Khèi 47 65 69 53 234 Sè häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch 3 8 0 4 15 Tû lÖ 6,38% 12,31% 0% 7,54% 6,41% Trong ®ã cô thÓ lµ : * Khèi 6 cã : - Em : TrÞnh V¨n Phong, líp 6A ë th«n Cù §µ + Bè : TrÞnh V¨n C«ng – TÝnh gia tr­ëng vµ cã nhiÒu vî + Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n + MÑ : Bá nhµ ®i + Nhµ ®«ng anh chÞ em (cïng cha kh¸c mÑ) + Sèng gÇn Thanh thiÕu niªn h­ háng. +ThiÕu ®å dïng häc tËp, hay b¾t häc sinh kh¸c thu nép ®å dïng + Hay høa hÑn söa ch÷a khuyÕt ®iÓm su«ng. - Em : TrÞnh V¨n Khoa , líp 6A ë th«n Cù §µ. + Bè : TrÞnh V¨n Kh¸ + MÑ L­u ThÞ Loan + Hay nghØ häc, trèn tiÕt, th­êng xuyªn ®i häc muén, th­êng xuyªn thiÕu ®å dïng häc tËp. Trong líp th­êng hay nãi chuyÖn, kh«ng ghi chÐp bµi, hay g©y mÊt ®oµn kÕt, tham gia ®¸nh nhau vµ lÊy ®å cña häc sinh cÊp 1. - Em : TrÞnh §×nh Quý - Líp 6B ë th«n Khª tang + ë nhµ víi bµ + Bè mÑ tr«ng cöa hµng vµ lµm nghÒ s¾t thuª ë Hµ Néi. + Hay ch¬i bêi lªu læng. + Häc yÕu, trong líp th­êng hay nãi chuyÖn vµ kh«ng viÕt bµi * Khèi 7 : C¸c em h­ nghÞch häc yÕu, th­êng hay bá häc, bá giê, trèn tiÕt, nghØ häc kh«ng cã lý do, hay nãi bËy, hay ph¸ ph¸ch tµi s¶n tr­êng líp nh­ trÌo lµm ®¸nh ®æ bµn ghÕ, ®Ëp vµ lµm háng c¸c c¸nh cöa líp häc, trÌo c©y ®u vÝt bÎ cµnh. Hay adua theo b¹n vµ cã mét vµi em ch¬i víi thanh thiÕu niªn h­ háng cô thÓ lµ c¸c em : - §µo V¨n Anh - Líp 7A, ë th«n Khóc Thñy - Bè §µoV¨n L©n (Hay ch¬i víi Thanh thiÕu niªn h­ , cßn bá häc ®i ch¬i Game-net) - L­u Minh §« - Líp 7A, ë th«n Khóc Thñy – Bè L­u V¨n Minh - TrÞnh V¨n §«ng – Líp 7A, ë th«n Khª tang – Bè TrÞnh Hoµng Hµ - Lª ViÖt Anh – Líp 7A, ë Khª tang - MÑ NguyÔn ThÞ Lôa (cßn bªnh con) - Lª Quang ThiÖn –Líp 7A, ë Khª tang – MÑ NguyÔn Xu©n Hoa (cßn bªnh con) - Lª H÷u Xu©n – Líp 7B, ë Khª tang – Bè Lª B¸ T©n (Hay cÇm ®Çu c¸c vô vi ph¹m néi quy Nhµ tr­êng) - Ph¹m V¨n Phóc – Líp 7B, ë Khª tang – Bè Ph¹m V¨n Bµng - NguyÔn Thµnh ý – Líp 7B, ë Khª tang – Bè NguyÔn V¨n Thµnh (Hay ph¸ ph¸ch tµi s¶n Tr­êng líp, cßn biÓu hiÖn c·i l¹i ThÇy c« gi¸o, vi ph¹m néi quy tr­êng, líp). * Khèi 9 : C¸c em cã danh s¸ch d­íi ®©y ®Òu cã ý thøc ®¹o ®øc ch­a tèt, cßn hay g©y mÊt ®oµn kÕt, hay tham gia c¸c vô ®¸nh nhau trong Nhµ tr­êng, ®¸nh nhau theo nhãm. §ã lµ c¸c em : - Vò V¨n H­ëng – Líp 9B, ë Khª tang – MÑ L­u ThÞ Uyªn (BiÓu hiÖn : bá giê ®Õn b¸m c¸c líp kh¸c, g©y mÊt trËt tù, kh«ng viÕt bµi) - L­u Quèc Qu©n – Líp 9B, ë Khóc Thñy – Bè L­u Ngäc LuËt (BiÓu hiÖn : Tham gia c¸c vô ®¸nh nhau trong Nhµ tr­êng) - NguyÔn V¨n Thµnh – Líp 9A, ë Khª tang (Bè ®i c¶i t¹o, mÑ ®i lÊy chång kh¸c) : Hay ®i häc muén, thiÕu ®å dïng häc tËp, kh«ng ghi chÐp bµi. - Ph¹m Thµnh Léc – Líp 9A, ë Khª tang – Bè Ph¹m Ngäc Ph¸t : Hay nãi tù do, nãi to trong giê häc, ra vµo líp kh«ng ®óng giê. Tæng danh s¸ch toµn liªn ®éi cã 15 ®èi t­îng häc sinh ®­îc ®¸nh gi¸ cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ngay tõ ®Çu n¨m häc; T×m mäi biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp víi tõng em. 2. Tham m­u trùc tiÕp cô thÓ víi Ban gi¸m hiÖu x©y dùng kÕ ho¹ch cïng víi Héi ®ång s­ ph¹m Nhµ tr­êng t×m mäi biÖn ph¸p gi¸o dôc ng¨n ngõa häc sinh h­ nghÞch. Thùc hiÖn trong mçi tiÕt häc, mçi m«n häc ®Òu chó träng d¹y ch÷ kÕt hîp víi d¹y ng­êi. N©ng cao chÊt l­îng d¹y – häc, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì häc sinh yÕu kÐm, t¹o c¬ héi ®Ó nh÷ng häc sinh ®ã v­¬n lªn trong häc tËp. Bëi v× sè häc sinh yÕu kÐm th­êng ch¸n häc vµ dÉn ®Õn h­ nghÞch. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc häp giao ban, nghe b¸o c¸o vµ v¹ch kÕ ho¹ch ng¨n ngõa, l«i cuèn häc sinh h­ tËp trung häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc nh­ : - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng héi vui häc tËp t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng, vÒ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, cña khoa häc qua c¸c cuéc thi tËp thÓ “Em yªu khoa häc”, “Nhµ sö häc nhá tuæi”. NÕu c¸ nh©n häc sinh tr¶ lêi xuÊt s¾c ®­îc nhËn chuyªn hiÖu cña Héi §ång §éi HuyÖn; TËp thÓ cã nhiÒu häc sinh tr¶ lêi xuÊt s¾c, tËp thÓ ®ã ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn ®oµn kÕt v÷ng m¹nh. - X©y dùng c¸c nhãm häc tËp tèt, nhãm häc sinh ch¨m ngoan häc giái “®«i b¹n cïng tiÕn”, cã sù tham gia cña ®èi t­îng häc sinh h­ nghÞch, nh­ nhãm cña häc sinh : + Ph¹m V¨n Phóc líp 7B víi b¹n Lª ThÞ Thu Trang, líp tr­ëng líp 7B. + Vò V¨n H­ëng líp 9B víi b¹n Ph¹m ThÞ Quúnh, líp phã häc tËp ë líp 9B. §­îc tham gia, nhãm em Phóc, em H­ëng cã ý thøc h¬n trong häc tËp : ®i häc ®óng giê, kh«ng bá giê, bá tiÕt, trong líp ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ, cã ý kiÕn ph¸t biÓu x©y dùng bµi häc, lËp thµnh tÝch cho c¸ nh©n vµ nhãm häc tËp cña m×nh, nhãm ®· ®­îc tuyªn d­¬ng, b¶n th©n em H­ëng, em Phóc tiÕn bé râ rÖt. - Tham gia lao ®éng cã Ých, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh m¨ng non nh­ trång vµ ch¨m sãc bån hoa, c©y xanh, giao g¾n tr¸ch nhiÖm cho b¹n h­ nghÞch, c¸ biÖt lµm nhãm tr­ëng. Cô thÓ giao cho em Lª H÷u Xu©n líp 7B cïng nhãm trång vµ ch¨m sãc bån hoa tr­íc cöa phßng BGH, phßng Héi ®ång ®Ó nh¾c nhë, quan s¸t nh÷ng hµnh ®éng cña em ®Ó kÞp thêi ®éng viªn, tuyªn d­¬ng khÝch lÖ em phÊn ®Êu. - Trong mçi tiÕt häc, mçi m«n häc ®Òu chó träng d¹y ch÷ kÕt hîp víi d¹y ng­êi. §Æc biÖt lµ m«n Gi¸o dôc c«ng d©n, chó ý d¹y, h­íng dÉn c¸c em nhËn biÕt ®Çy ®ñ t­ chÊt, phÈm chÊt vÒ ng­êi cã ®¹o ®øc – cã tµi trong x· héi – sèng, “häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” mµ §¶ng, §oµn – Nhµ n­íc ta ®ang thùc hiÖn. - KÞp thêi biÓu d­¬ng nh÷ng tiÕn bé cña c¸c em, ®ång thêi kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng biÓu hiÖn xÊu thªm vÒ h¹nh kiÓm. KÕt qu¶ rÊt kh¶ quan, cã nhiÒu em tiÕn bé râ rÖt nh­ em : + L­u Quèc Qu©n – Líp 9B + Vò V¨n H­ëng – Líp 9B + NguyÔn V¨n Thµnh – Líp 9A + Ph¹m Thµnh Léc – Líp 9A + Ph¹m V¨n Phóc – Líp 7B Trong toµn liªn ®éi cã sù g¾n kÕt tËp thÓ rÊt lín, ®a sè c¸c em häc sinh ®Òu cã ý thøc rÊt cao vÒ ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc. 3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, c¸c buæi sinh ho¹t ngoµi giê trªn líp, cã thÓ cã sù kÕt hîp cña Ban chÊp hµnh §oµn x· nh­ c¾m tr¹i, tham quan häc tËp, giao l­u. Thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng ®éi cña Phßng gi¸o dôc vµ HuyÖn ®oµn triÓn khai tõ ®Çu n¨m theo c¸c chñ ®Ò nh­ : “Trung thu nhí ¬n B¸c Hå”, Kû niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam”, “Kû niÖm ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam”, “Mõng §¶ng mõng xu©n míi”, “Tuyªn truyÒn m¨ng non vÒ §¹i héi ®oµn c¸c cÊp”, “Kû niÖm ngµy thµnh lËp ®oµn 26/03”, “Kû niÖm ngµy sinh nhËt B¸c Hå vµ §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå”. Qua ®ã gi¸o dôc t×nh c¶m yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, yªu §¶ng, yªu B¸c Hå, noi g­¬ng c¸c anh hïng liÖt sÜ, thÕ hÖ cha anh, yªu tr­êng líp, kÝnh träng thÇy c« gi¸o, yªu quý «ng bµ cha mÑ, yªu mÕn b¹n bÌ. Tæ chøc c¸c lo¹i h×nh v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao trong Nhµ tr­êng nh­ : C¸c trß ch¬i, bãng ®¸ mini, ®¸ cÇu, cÇu l«ng, bãng bµn, cê vua … C¸c ho¹t ®éng thu hót ®­îc rÊt nhiÒu häc sinh tham gia, ®Æc biÖt lµ mét sè em häc sinh h­ nghÞch cã nhiÒu tiÕn bé, cã nhiÒu biÓu hiÖn tèt vÒ ®¹o ®øc nh­ em : + NguyÔn Thµnh ý – Líp 7B, tr­íc vµ sau chuyÕn tham quan häc tËp Ban chÊp hµnh §oµn tæ chøc ngµy 26/03 cã biÓu hiÖn tèt vÒ ý thøc phÊn ®Êu häc tËp. + L­u Quèc Qu©n – Líp 9B + Ph¹m Thµnh Léc – Líp 9A, hai em ®· tham gia ®¸ bãng, ®¸ cÇu, bãng bµn, cê vua cã thµnh tÝch ®­îc Nhµ tr­êng tuyªn d­¬ng khen th­ëng. 4. Tæng Phô tr¸ch cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm x©y dùng vµ duy tr× tèt Ban c¸n sù líp, Ban chØ huy Chi ®éi, Ban chØ huy Liªn ®éi “§éi tuyªn truyÒn m¨ng non”, “§éi thiÕu niªn xung kÝch ch÷ thËp ®á”, “C©u l¹c bé phãng viªn nhá”, gióp häc sinh lµm tèt nhiÖm vô tù qu¶n trong häc sinh. KÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn xÊu vÒ h¹nh kiÓm ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng vÕt dÇu loang g©y bÊt lîi cho gi¸o dôc. Cô thÓ nh­ ph©n c«ng ®èi t­îng häc sinh h­, ®ã lµ c¸c em : + §µo V¨n Anh - líp 7A + TrÞnh V¨n Phong - líp 6A + NguyÔn Thµnh ý - líp 7B + Ph¹m Thµnh Léc - líp 9A tham gia “c©u l¹c bé phãng viªn nhá” th­êng xuyªn quan s¸t, theo dâi, thu thËp th«ng tin, nh÷ng biÓu hiÖn, hiÖn t­îng h­ nghÞch trong c¸c giê tù qu¶n, nÕp ®Çu giê, gi÷a giê, trªn ®­êng tíi tr­êng nh­ nhãm häc sinh hay lµ c¶ trªn ®­êng ®i – tíi líp muén, vi ph¹m giê häc, nhãm häc sinh trªn ®­êng ®i cã biÓu hiÖn trªu gi÷ xe, n¹t ®e däa, nÐm g¹ch ®¸ ng­êi Thanh thiÕu niªn l¹ qua ®­êng; ViÖc ph¸ ph¸ch c¬ së vËt chÊt Nhµ tr­êng trong c¸c giê ra ch¬i nh­ trÌo bµn ghÕ, viÕt bËy bÈn lªn t­êng, c¸nh cöa, lÊy ®å dïng häc tËp cña c¸c b¹n …. B¸o c¸o, kÕt hîp víi nhãm “C©u l¹c bé an ninh”, “§éi tuyªn truyÒn m¨ng non”. Ban chØ huy liªn ®éi lµm nhiÖm vô th«ng tin, tuyªn truyÒn, tuyªn d­¬ng, phª b×nh, nh¾c nhë nªu tªn c¸ nh©n cô thÓ nh»m n©ng cao chÊt l­îng häc tËp, phÈm chÊt ®¹o ®øc trong häc sinh, ng¨n ngõa t×nh tr¹ng vÕt dÇu loang g©y bÊt lîi cho gi¸o dôc. MÆt kh¸c c¸c ®èi t­îng häc sinh h­ nghÞch ®­îc ph©n c«ng rÊt tÝch cùc trong c«ng viÖc, ph¸t hiÖn ®­îc nhiÒu nh÷ng biÓu hiÖn c¸c vô viÖc ®Ó b¸o c¸o, ®Ó ng¨n ngõa. B¶n th©n c¸c em thÊy cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi gia ®×nh vµ Nhµ tr­êng, cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt trong viÖc rÌn luyÖn, tu d­ìng ®¹o ®øc. 5. Phèi hîp tèt gi÷a gia ®×nh, Nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc x· héi ®Ó cïng ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch. TriÓn khai häp phô huynh häc sinh toµn tr­êng. HiÖu tr­ëng trùc tiÕp nãi chuyÖn víi phô huynh häc sinh vÒ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc, thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng : “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ chèng bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, trong nhµ tr­êng, th«ng qua c¸c b¶n cam kÕt tr¸ch nhiÖm gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng vÒ gi¸o dôc, qu¶n lý häc sinh. Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trùc tiÕp trao ®æi víi phô huynh häc sinh tõng líp vÒ tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc con em. X©y dùng Ban ®¹i diÖn Héi phô huynh häc sinh líp, tr­êng ®Ó th­êng xuyªn trao ®æi häp giao ban vµo ngµy 26 mçi th¸ng, ®¶m b¶o th«ng tin 2 chiÒu nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng. T¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ cña nh©n viªn B¶o vÖ, c«ng t¸c trùc cña gi¸o viªn vµ häc sinh líp trùc tuÇn : Quan s¸t vµ tiÕn hµnh ph¹t nh¾c nhë, viÕt b¶n kiÓm ®iÓm, hoÆc phª b×nh d­íi cê, tr­íc líp ®èi víi nh÷ng häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch trong Nhµ tr­êng. C¸c biÓu hiÖn h­ nghÞch, ph¸ ph¸ch tµi s¶n Nhµ tr­êng kh«ng cßn, thay vµo ®ã lµ c¸c giê ra ch¬i vui vÎ, lµnh m¹nh, ®oµn kÕt. Bè trÝ l¹i khu vùc ®Ó xe cña häc sinh, giao tr¸ch nhiÖm cho tõng líp qu¶n lý phßng häc nh»m g×n gi÷ ®­îc c¬ së vËt chÊt cña líp, tr­êng. Thµnh lËp Ban gi¸o dôc kû luËt häc sinh gåm Ban gi¸m hiÖu, gi¸o viªn phô tr¸ch §oµn §éi, gi¸o viªn cã uy tÝn cao nh­ c« L­¬ng ThÞ Thanh, c« Lª ThÞ Muén ®Ó gióp Ban gi¸m hiÖu gi¸o dôc häc sinh. Tõ ®ã ®· c¶m hãa ®­îc c¸c ®èi t­îng häc sinh h­ nh­ em : TrÞnh V¨n Khoa líp 6 A, Lª H÷u Xu©n líp 7 B, NguyÔn V¨n Thµnh líp 9A. B¸o c¸o kÞp thêi víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ C«ng an nh÷ng hiÖn t­îng nhãm Thanh thiÕu niªn bªn ngoµi cã mÆt ë khu vùc Nhµ tr­êng g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi gi¸o dôc b»ng V¨n b¶n vµ gäi ®iÖn trùc tiÕp khi cã biÓu hiÖn, hiÖn t­îng. Qua ®ã t¹o sù hç trî ®¾c lùc cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh C«ng an. T×m mäi c¸ch h¹n chÕ mèi quan hÖ gi÷a häc sinh víi c¸c nhãm Thanh thiÕu niªn xÊu ngoµi x· héi, nh»m ng¨n ngõa biÓu hiÖn adua, ®ua ®ßi bá giê, bá tiÕt cña häc sinh, nh­ em §µo V¨n Anh líp 7A ®· chÊm døt hiÖn t­îng bá giê, bá tiÕt. TriÓn khai héi nghÞ gi¸o dôc h¹nh kiÓm ®èi víi häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch. Cuéc häp do Ban gi¸m hiÖu, ban gi¸o dôc kû luËt häc sinh lµm chñ täa, cã sù hiÖn diÖn cña Ban ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh, cha mÑ nh÷ng häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch vµ c¸c häc sinh ®ã. Qua héi nghÞ ph©n tÝch ®Ó cha mÑ häc sinh thÊy tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh, cßn b¶n th©n c¸c em häc sinh ®ã thÊy ®­îc c¸c hµnh vi sai tr¸i cña m×nh mµ söa ®æi. V. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng : 1- So s¸nh h¹nh kiÓm häc sinh xÕp lo¹i n¨m häc 2006 – 2007 : N¨m häc (2006-2007) XÕp lo¹i Häc kú I Häc kú II Tèt 64,3% 73,4 Kh¸ 27,4% 23,6 TB 6,9% 3,0 YÕu 1,4% 0 2- HiÖn t­îng mÊt xe ®¹p häc sinh trong Nhµ tr­êng n¨m häc 2005 – 2006 vµ n¨m häc 2006 – 2007 : N¨m häc 2005 - 2006 2006 - 2007 Th¸ng 9, 10 C¸c th¸ng sau Sè lÇn 3 1 0 3- Sè lÇn g©y gæ ®¸nh nhau cã sù tham gia cña c¸c nhãm Thanh thiÕu niªn bªn ngoµi : N¨m häc 2006 - 2007 Häc kú I Häc kú II Sè lÇn 4 1 4- Theo dâi sù tiÕn bé cña 15 häc sinh ®­îc ®¸nh gi¸ cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ngay tõ ®Çu n¨m häc : Mèc thêi gian §Çu n¨m häc Cuèi häc k× I Häc kú II Sè l­îng HS cã biÓu hiÖn h­ nghÞch 15 5 1 Sè HS cã tiÕn bé râ rÖt 0 6 12 Sè HS cã tiÕn bé nh­ng chËm 0 4 2 5- TØ lÖ gi¸o viªn tÝch cùc tham gia gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh n¨m häc 2006 – 2007 : Thêi ®iÓm §Çu n¨m häc Cuèi häc k× I Häc kú II TØ lÖ 40% 60% 90% 6- Sè lÇn C«ng an x· tham gia tÝch cùc vµo viÖc gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh (Héi häp, gi¶i quyÕt vô viÖc) : N¨m häc 2005 - 2006 2006 - 2007 Sè lÇn Ýt vµ kh«ng râ tr¸ch nhiÖm 3 lÇn, râ tr¸ch nhiÖm VI. KÕt luËn s­ ph¹m : - ViÖc gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh cÇn ®­îc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn Héi ®ång s­ ph¹m tham gia. §ång thêi ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn, chó ý tõng biÓu hiÖn nhá trong häc sinh vÒ c¸c hµnh vi h¹nh kiÓm. - CÇn x· héi hãa viÖc gi¸o dôc häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch ®Ó chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, lùc l­îng c«ng an, gia ®×nh häc sinh vµ c¸c lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c cïng quan t©m gi¶i quyÕt. - Tæ chøc c¸c héi nghÞ gi¸o dôc h¹nh kiÓm c¸c ®èi t­îng häc sinh cã nhiÒu lÇn vi ph¹m néi quy nh­ phÇn biÖn ph¸p ®· tr×nh bµy, qua ®ã c¸c thµnh phÇn cã tr¸ch nhiÖm thÊy râ vÊn ®Ò cÇn gi¸o dôc vµ c¸c em ®­îc trùc tiÕp nghe ph©n tÝch gi¸o dôc; kÕt qu¶ sÏ cao h¬n. - LËp hå s¬ theo dâi vÒ h¹nh kiÓm c¸c ®èi t­îng häc sinh nãi trªn, sÏ gióp viÖc hÖ thèng c¸c sai ph¹m cña häc sinh ®ã mµ cã biÖn ph¸p vµ møc gi¸o dôc thÝch hîp. NÕu ph¶i kû luËt häc sinh th× ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸p lý. - Thµnh lËp Ban gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh sÏ gióp Ban gi¸m hiÖu theo dâi c¸c diÔn biÕn xÊu vÒ h¹nh kiÓm häc sinh, còng nh­ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp häc sinh vi ph¹m kû luËt. - CÇn x©y dùng vµ ph¸t huy vai trß Ban ®¹i diÖn Héi phô huynh häc sinh cña líp vµ cña tr­êng trong gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh. - CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ Nhµ tr­êng, thùc hiÖn tèt chÕ ®é trùc cña gi¸o viªn vµ häc sinh líp trùc tuÇn. - T¨ng c­êng c«ng t¸c §oµn, §éi, ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp thu hót häc sinh vµo c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cã Ých mµ gi¸o dôc c¸c em. T¹o trong häc sinh phong trµo ch¨m ngoan, häc tèt, xa rêi nh÷ng biÓu hiÖn xÊu trong cuéc sèng; vµ nh­ thÕ c¸i tèt sÏ lÊn ¸t c¸i xÊu. Lµm cho häc sinh cã ý thøc tè gi¸c c¸c biÓu hiÖn xÊu trong häc sinh ®Ó nhµ tr­êng biÕt mµ kÞp thêi chÊn chØnh. - B­íc ®Çu c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch cã kÕt qu¶. Tuy nhiªn viÖc lµm nµy ph¶i ®­îc th­êng xuyªn quan t©m vµ cã s¸ng t¹o phï hîp, kÞp thêi, ®óng hÖ thèng ph¸p luËt. Trong ®ã gi¸o dôc c¶m hãa lµ chñ yÕu, ®©y lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt cña mét Nhµ tr­êng nãi chung, nhÊt lµ bËc THCS. VII.Bµi häc kinh nghiÖm Lµ mét gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng trùc tiÕp gi¶ng d¹y chuyªn m«n vµ rÌn luyÖn h¹nh kiÓm ®¹o ®øc häc sinh. Thùc hiÖn ®Ò tµi “Tæng phô tr¸ch víi c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch” trong n¨m häc ®¹t kÕt qu¶. T«i ®· rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau : 1. Tr­íc tiªn Tæng phô tr¸ch ph¶i ®iÒu tra, n¾m ch¾c ®èi t­îng vÒ b¶n th©n, gia ®×nh vµ m«i tr­êng sèng cña c¸c em häc sinh cã biÓu hiÖn h­ nghÞch. 2. Tæng phô tr¸ch ph¶i nhiÖt t×nh, ph¶i lu«n cËp nhËt th«ng tin ë trong tr­êng vµ ngoµi x· héi, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c thãi h­ tËt xÊu, ng¨n chÆn kÞp thêi hiÖn t­îng khi cßn trøng n­íc. 3. Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, tham m­u tèt víi Ban gi¸m hiÖu mäi ho¹t ®éng, mäi c«ng viÖc nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc; §Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, nªu g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt th­êng xuyªn. 4. Th­êng xuyªn tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng tËp thÓ vui ch¬i – häc tËp, thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp nh»m n©ng cao ý thøc x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt v÷ng m¹nh ë mçi häc sinh, thu hót vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, n¨ng khiÕu cña häc sinh h­ nghÞch. 5. Muèn gi¸o dôc häc sinh cã chÊt l­îng ph¶i biÕt kÕt hîp tèt gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong ®Þa bµn toµn x·, t¹o ra m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc : Toµn liªn ®éi lµ mét khèi thèng nhÊt, toµn tr­êng tõ gi¸o viªn tíi häc sinh lµ mét tËp thÓ ®¹i ®oµn kÕt. ChÊt l­îng d¹y vµ häc ®­îc ®¶m b¶o, ®­îc ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt lµ mét niÒm vui lín, mét nguån ®éng viªn tinh thÇn lín cho T«i còng nh­ bao ®ång nghiÖp kh¸c trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh. Chóng t«i sÏ say mª, thªm yªu nghÒ h¬n, thùc hiÖn tèt c«ng cuéc trång ng­êi cña m×nh. VIII. Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi : Qua nhiÒu n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y chuyªn m«n vµ lµ gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng ®­îc ph©n c«ng lµ gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch ®éi. T«i thÊy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc tèt, mçi gi¸o viªn ph¶i lu«n t×m tßi c¸c biÖn ph¸p g©y høng thó häc tËp cho c¸c em trong mäi ho¹t ®éng d¹y häc. Th­êng xuyªn tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng ®éi, ho¹t ®éng tËp thÓ vui ch¬i häc tËp thu hót l«i cuèn tÊt c¶ c¸c ®éi viªn häc sinh ®Ó c¸c em tho¶i m¸i häc tËp t×m hiÓu vÒ khoa häc vµ lÞch sö ph¸t triÓn … Qua ®ã x©y dùng tinh thÇn ®oµn kÕt tËp thÓ nh»m gi¸o dôc ý thøc ®¹o ®øc nh©n c¸ch häc sinh qua c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Thùc hiÖn ®Ò tµi trong mét n¨m häc, tõ kinh nghiÖm cña b¶n th©n, cïng víi sù chØ ®¹o cña ThÇy HiÖu tr­ëng víi sù gióp ®ì céng sù cña Héi ®ång s­ ph¹m Nhµ tr­êng, cña ®¹i diÖn Héi phô huynh häc sinh, cña §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ Ban c«ng an x·. Hy väng ®Ò tµi nµy cña T«i sÏ gãp phÇn t¨ng thªm hiÖu qu¶ häc tËp cña häc sinh ®¸p øng thùc sù víi cuéc vËn ®éng hai kh«ng : ”Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong ngµnh gi¸o dôc”. Trong khu«n khæ ®Ó ®Ò tµi : “Tæng phô tr¸ch víi c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch bËc THCS” thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, T«i xin cã mét vµi kiÕn nghÞ víi §¶ng Uû, UBND x·, §oµn x· vµ HuyÖn ®oµn, Ban gi¸m hiÖu, c¸c bé ngµnh liªn quan, nh÷ng néi dung sau : 1. §¶ng ñy, UBND x·, §oµn x· vµ c¸c tæ chøc héi, chi héi trªn ®Þa bµn d©n c­ chØ ®¹o vµ tham gia tæ chøc tèt mäi ho¹t ®éng cña Ban chÊp hµnh Chi ®oµn ë tõng th«n vÒ vÊn ®Ò sinh ho¹t ®éi thiÕu niªn trong ®Þa bµn qu¶n lý – x©y dùng ch­¬ng tr×nh sinh ho¹t ®éi thiÕu niªn theo tõng chñ ®iÓm, chñ ®Ò l«i cuèn tÊt c¶ c¸c em ®éi viªn häc sinh trong løa tuæi tham gia nh»m môc ®Ých tÝch cùc gi¸o dôc x· héi cho c¸c em. §Æc biÖt x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ trong dÞp nghØ hÌ cho häc sinh. 2. HuyÖn ®oµn vµ Héi §ång §éi c¸c cÊp duy tr× tèt ho¹t ®éng giao ban, tËp huÊn th­êng xuyªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô phô tr¸ch Thanh thiÕu niªn. - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn cho phô tr¸ch ë ®Þa bµn d©n c­. - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn cho phô tr¸ch chi ®éi – GV chñ nhiÖm líp. - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn cho Ban chÊp hµnh chi ®oµn, §oµn x·. §Ó phèi kÕt hîp tèt víi Tæng phô tr¸ch ë tr­êng thùc hiÖn tèt “ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn” ë løa tuæi bËc THCS. 3. Ban gi¸m hiÖu tÝch cùc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng ®éi, ho¹t ®éng tËp thÓ, nh»m x©y dùng tinh thÇn ®oµn kÕt tËp thÓ v÷ng m¹nh trong Nhµ tr­êng. Cã nhiÒu ho¹t ®éng d¹y vµ häc thu hót, l«i cuèn häc sinh nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp; cã khÝch lÖ ®éng viªn, tuyªn d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c. Bªn c¹nh ®ã, ®Ò nghÞ c¸c cÊp, c¸c ngµnh lu«n quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y trong giai ®o¹n míi hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, T«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, mong ®­îc sù quan t©m gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! Cù Khª, ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2007 T¸c gi¶ §Æng HuyÒn Chinh ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång khoa häc C¬ së ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….., ngµy ….. th¸ng …… n¨m 2007 Chñ tÞch Héi ®ång (Ký tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång khoa häc CÊp trªn ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. .………….., ngµy ….. th¸ng …… n¨m 2007 Chñ tÞch Héi ®ång (Ký tªn, ®ãng dÊu) Môc lôc Trang A- S¬ yÕu lý lÞch B- Néi dung ®Ò tµi I. Tªn ®Ò tµi II. Lý do viÕt ®Ò tµi III. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi C- Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi I. Môc tiªu thùc hiÖn ®Ò tµi II. Ph­¬ng ph¸p khi thùc hiÖn ®Ò tµi III. Kh¶o s¸t thùc tÕ 1. §iÒu tra qua sè liÖu GV chñ nhiÖm 2. §iÒu tra qua sè liÖu Tæng kÕt n¨m häc vÒ h¹nh kiÓm häc sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm TB, yÕu 3. Quan s¸t thu thËp c¸c biÓu hiÖn h­ nghÞch 4. Pháng vÊn GV vÒ tr¸ch nhiÖm, c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò häc sinh h­ nghÞch 5. §iÒu tra b»ng phiÕu pháng vÊn häc sinh lµ C¸n bé líp 6. §iÒu tra vÒ hoµn c¶nh, c¸c ®iÓm ®Æc biÖt cña sè häc sinh cã chiÒu h­íng h­ nghÞch IV. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn a. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng HS cã biÓu hiÖn h­ nghÞch b. C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch V.KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng 1. So s¸nh h¹nh kiÓm häc sinh xÕp lo¹i n¨m häc 2006 – 2007 2. HiÖn t­îng mÊt xe ®¹p häc sinh trong nhµ tr­êng n¨m häc 2005-2006 vµ n¨m häc 2006-2007 3. Sè lÇn g©y gæ ®¸nh nhau cã sù tham gia cña c¸c nhãm Thanh thiÕu niªn bªn ngoµi 4. Theo dâi sù tiÕn bé cña 15 HS ®­îc ®¸nh gi¸ cã chiÒu h­íng h­ nghÞch ngay tõ ®Çu n¨m häc 5. Tû lÖ gi¸o viªn tÝch cùc tham gia gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh n¨m häc 2006- 2007 6. Sè lÇn C«ng an x· tham gia tÝch cùc vµo viÖc gi¸o dôc h¹nh kiÓm häc sinh (Héi häp, gi¶i quyÕt vô viÖc) VI. KÕt luËn s­ ph¹m VII.Bµi häc kinh nghiÖm VIII.Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 13 13 13 14 14 14 15 15 16 17 Môc lôc Trang A- S¬ yÕu lý lÞch B- Néi dung ®Ò tµi I. Tªn ®Ò tµi II. Lý do viÕt ®Ò tµi III. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi C- Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi I. Môc tiªu II. Ph­¬ng ph¸p III. Kh¶o s¸t thùc tÕ IV. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn a. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng HS cã biÓu hiÖn h­ nghÞch b. C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch V. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng VI. KÕt luËn s­ ph¹m VII. Bµi häc kinh nghiÖm VIII. Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 1 2 2 2 3 3 3 4 4 8 8 9 18 20 21 22 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ===== o0o ==== §Ò Tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm A. S¬ yÕu lý lÞch : - Hä vµ tªn : §Æng HuyÒn Chinh - Ngµy, th¸ng, n¨m, sinh : 29 – 12 – 1975 - N¨m vµo ngµnh : Th¸ng 09 - 1995 - Chøc vô : Gi¸o viªn - §¬n vÞ c«ng t¸c : Tr­êng THCS Cù Khª - HuyÖn Thanh Oai - Tr×nh ®é chuyªn m«n : §¹i häc S­ ph¹m - NhiÖm vô ®­îc giao : + D¹y To¸n 9 – Lý 8 + Tæng phô tr¸ch ®éi - Khen th­ëng : + Gi¸o viªn giái c¬ së + Tæng phô tr¸ch giái Phßng Gi¸o Dôc huyÖn thanh oai Tr­êng thcs Cù khª ---------*--------- s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn §Ò tµi : Tæng phô tr¸ch víi c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖn t­îng häc sinh h­ nghÞch bËc thcs Ng­êi viÕt : §Æng HuyÒn Chinh Gi¸o viªn–Tæng phô tr¸ch :Tr­êng THCS Cù Khª N¨m häc 2006 - 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổng phụ trách với các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng học sinh hư nghịch bậc thcs.doc
Luận văn liên quan