Tổng quan về công ty CK

Báo cáo Tổng quan về Cty CK MỤC LỤC I. Tổng quan về Công ty Chứng khoán 1. Khái niệm và phân loại Công ty Chứng khoán 2. Các loại hình tổ chức của Công ty Chứng khoán 3. Nguyên tắc hoạt đông của Công ty Chứng khoán 4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Chứng khoán 4.1. Khối nghiệp vụ. 4.2. Khối phụ trợ II. Các nghiệp vụ của Công ty Chứng khoán 5.1. Các nghiệp vụ chính 5.1.1. Nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán 5.1.3. Nghiệp vụ Bảo lãnh Phát hành 5.1.4. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 5.1.5. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư Chứng khoán 5.2. Các nghiệp vụ phụ trợ 5.2.1. Lưu ký Chứng khoán 5.2.2. Quản lý thu nhập của khách hàng 5.2.3. Nghiệp vụ tín dụng 5.2.4. Nghiệp vụ quản lý quỹ II. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 1. Lịch sử hình thành 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ nhân sự 2.1. Đại hội đồng cổ đồng 2.1.1. Đại hội đồng Cổ đông thành lập 2.1.2. Đại hội đồng thường niên 2.1.3. Đại hội đồng bất thường 2.2. Quản trị Công ty 2.2.1. Hội đồng Quản trị 2.2.2. Ban kiểm soát 2.2.3. Ban Giám đốc 2.3. Các phòng nghiệp vụ 3. Các hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 3.1. Hoạt động kinh doanh 3.2. Hoạt động tổ chức bộ máy công ty LỜI GIỚI THIỆU Sau hai năm chuẩn bị, sự ra đời của Thị trường Chứng khoán Việt Nam là một tất yếu khách quan phù hợp với tiến trình phát triển của nền Kinh tế Việt Nam. Tuy chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, nhưng sau ba năm hoạt động Thị trường Chứng khoán Việt Nam đã thu được những thành tựu rất đáng khích lệ, tạo dựng nền móng ban đầu hết sức cơ bản cho sự phát triển của thị trường trong tương lai, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam thể hiện quyết tâm xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh. Ngay từ khi thị trường mới khai sinh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã song hành cùng thị trường trên đường đi lên đánh dấu từ sự ra đời vào ngày 1/10/1999. Cùng với những thăng trầm của thị trường, BVSC cũng đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn và đầy thách thức. Với tôn chỉ “Phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để phát triển”, BVSC đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, giữ vững uy tín và vị thế trên thị trường. Với những cố gắng đó, thị phần giao dịch Chứng khoán của BVSC trong năm qua vẫn duy trì được ở mức gần 20%, hoạt động tư vấn đã có những bước tiến mạnh được cải thiện một cách đáng kể bằng các dịch vụ tư vấn đa dạng và trọn gói, hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả khả quan. BVSC đã thực sự trở thành một địa chỉ được khách hàng tinh cậy và trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2003 là năm đầu tiên Việt Nam bước vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc thực hiện cắt giảm thuế quan theo AFTA, Việc tham gia AFTA sẽ tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội gia nhập và khai thác triệt để một khu vực thị trường quốc tế rộng mở. Cũng trong năm qua nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá cao 7,3%, các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội của các thành phần kinh tế sẽ ngày càng gia tăng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định và phát triển toàn diện của thị trường tài chính nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng. Với những tiền đề hết sức thuận lợi, cùng với sự tăng trưởng ổn định ở mức cao của nền kinh tế Việt Nam và tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả của các tổ chức niêm yết, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ ngành và cơ quan quản lý Nhà nước đến sự phát triển của thị trường, hy vọng rằng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ nắm bắt được thời cơ vươn mình, là chỗ dựa đáng tin cậy của nhiều nhà đầu tư và tiếp tục khẳng định mình là một Công ty Chứng khoán hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan về công ty CK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Tæng quan vÒ C«ng ty Chøng kho¸n Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i C«ng ty Chøng kho¸n C¸c lo¹i h×nh tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Nguyªn t¾c ho¹t ®«ng cña C«ng ty Chøng kho¸n C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n 4.1. Khèi nghiÖp vô. 4.2. Khèi phô trî C¸c nghiÖp vô cña C«ng ty Chøng kho¸n 5.1. C¸c nghiÖp vô chÝnh 5.1.1. NghiÖp vô M«i giíi Chøng kho¸n 5.1.3. NghiÖp vô B¶o l·nh Ph¸t hµnh 5.1.4. NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 5.1.5. NghiÖp vô T­ vÊn ®Çu t­ Chøng kho¸n 5.2. C¸c nghiÖp vô phô trî 5.2.1. L­u ký Chøng kho¸n 5.2.2. Qu¶n lý thu nhËp cña kh¸ch hµng 5.2.3. NghiÖp vô tÝn dông 5.2.4. NghiÖp vô qu¶n lý quü C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt LÞch sö h×nh thµnh C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô nh©n sù §¹i héi ®ång cæ ®ång §¹i héi ®ång Cæ ®«ng thµnh lËp §¹i héi ®ång th­êng niªn §¹i héi ®ång bÊt th­êng Qu¶n trÞ C«ng ty Héi ®ång Qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban Gi¸m ®èc C¸c phßng nghiÖp vô C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt Ho¹t ®éng kinh doanh 3.2. Ho¹t ®éng tæ chøc bé m¸y c«ng ty Lêi giíi thiÖu Sau hai n¨m chuÈn bÞ, sù ra ®êi cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn Kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy ch­a thùc sù trë thµnh kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ, nh­ng sau ba n¨m ho¹t ®éng ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, t¹o dùng nÒn mãng ban ®Çu hÕt søc c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai, ®ång thêi ®¸nh dÊu b­íc tiÕn míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam thÓ hiÖn quyÕt t©m x©y dùng mét nÒn kinh tÕ giµu m¹nh. Ngay tõ khi thÞ tr­êng míi khai sinh, C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· song hµnh cïng thÞ tr­êng trªn ®­êng ®i lªn ®¸nh dÊu tõ sù ra ®êi vµo ngµy 1/10/1999. Cïng víi nh÷ng th¨ng trÇm cña thÞ tr­êng, BVSC còng ®· tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n vµ ®Çy th¸ch thøc. Víi t«n chØ “Phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn”, BVSC ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô nh»m phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Víi nh÷ng cè g¾ng ®ã, thÞ phÇn giao dÞch Chøng kho¸n cña BVSC trong n¨m qua vÉn duy tr× ®­îc ë møc gÇn 20%, ho¹t ®éng t­ vÊn ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ b»ng c¸c dÞch vô t­ vÊn ®a d¹ng vµ trän gãi, ho¹t ®éng ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ kh¶ quan. BVSC ®· thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ ®­îc kh¸ch hµng tinh cËy vµ trë thµnh ng­êi b¹n ®ång hµnh cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vèn cho nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2003 lµ n¨m ®Çu tiªn ViÖt Nam b­íc vµo tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ b»ng viÖc thùc hiÖn c¾t gi¶m thuÕ quan theo AFTA, ViÖc tham gia AFTA sÏ t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh÷ng c¬ héi gia nhËp vµ khai th¸c triÖt ®Ó mét khu vùc thÞ tr­êng quèc tÕ réng më. Còng trong n¨m qua nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao 7,3%, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, xuÊt khÈu vµ du lÞch ®Òu ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ hiÖn nay, nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ sÏ ngµy cµng gia t¨ng, ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ TTCK ViÖt Nam nãi riªng. Víi nh÷ng tiÒn ®Ò hÕt søc thuËn lîi, cïng víi sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh ë møc cao cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ cña c¸c tæ chøc niªm yÕt, cïng sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ChÝnh phñ, c¸c Bé ngµnh vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, hy väng r»ng C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt sÏ n¾m b¾t ®­îc thêi c¬ v­¬n m×nh, lµ chç dùa ®¸ng tin cËy cña nhiÒu nhµ ®Çu t­ vµ tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét C«ng ty Chøng kho¸n hµng ®Çu t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. * * * Tæng quan vÒ C«ng ty Chøng kho¸n Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n (gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng Chøng kho¸n- Tr­êng §¹i häc KTQD). HiÖn nay, quan ®iÓm ph©n chia C«ng ty Chøng kho¸n thµnh 5 lo¹i: C«ng ty M«i giíi Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chØ thùc hiÖn viÖc trung gian, mua b¸n Chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. C«ng ty B¶o l·nh Ph¸t hµnh Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n cã lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ thùc hiÖn nghiÖp vô B¶o l·nh ®Ó h­ëng phÝ hoÆc chªnh lÖch gi¸. C«ng ty Kinh doanh Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chñ yÕu thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, cã nghÜa lµ tù bá vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. C«ng ty Tr¸i phiÕu: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chuyªn mua b¸n c¸c lo¹i thµnh phÈm. C«ng ty Chøng kho¸n kh«ng tËp chung: lµ c¸c C«ng ty Chøng kho¸n ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng OTC vµ hä ®ãng vai trß lµ c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Theo quÕt ®Þnh 04/1998/Q§-UBCK ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1998 cña UBCKNN, cã 3 lo¹i h×nh tæ chøc c¬ b¶n cña C«ng ty Chøng kho¸n, ®ã lµ: C«ng ty Hîp danh; C«ng ty TNHH; C«ng ty Cæ phÇn. C«ng ty Hîp danh: lµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng cã tõ hai chñ së h÷u trë nªn. Thµnh viªn cña c«ng ty Hîp danh bao gån: Thµnh viªn gãp vèn la thµnh viªn Hîp danh. C¸c thµnh viªn Hîp danh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña C«ng ty. C¸c thµnh viªn gãp vèn kh«ng tham gia ®iÒu hµnh C«ng ty, hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u han trong phÇn vèn gãp cña m×nh ®èi víi nh÷ng kho¶n nî cña C«ng ty. C«ng ty Hîp danh th«ng th­êng kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt cø mét lo¹i Chøng kho¸n nµo. C«ng ty Cæ phÇn: C«ng ty Cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp víi c¸c chñ së h÷u C«ng ty lµ c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghÞªp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo Doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh nh÷ng Chøng kho¸n (cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu) ra c«ng chóng theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ Chóng khoµn hiÖn hµnh. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Thµnh viªn cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo Doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH kh«ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu. Nguyªn t¾c ho¹t ®«ng cña C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n ho¹t ®éng theo hai nhãm nguyªn t¾c c¬ b¶n, ®ã lµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh ®¹o ®øc vµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh tµi chÝnh. Nhãm nguyªn t¾c ®¹o ®øc: C«ng ty Chøng kho¸n ph¶i ®¶m b¶o giao dÞch trung thùc vµ c«ng b»ng v× lîi Ých cña kh¸ch hµng; kinh doanh cã kü n¨ng, tËn tôy, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm; ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng trø¬c khi thùc hiÖn lÖnh cña C«ng ty; cã nghÜa vô b¶o mËt cho kh¸ch hµng; ph¶i cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ cho kh¸ch hµng vµ gi¶i thÝch râ rµng vÒ c¸c rñi ro mµ kh¸ch hµng cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu; kh«ng ®­îc phÐp nhËn bÊt cø kho¶n thï lao nµo ngoµi c¸c kho¶n thï lao th«ng th­êng cho dÞch vô t­ vÊn cña m×nh; kh«ng thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi gi¸n, kh«ng ®­îc phÐp sö dông c¸c th«ng tin néi bé ®Ó mua b¸n Chøng kho¸n cho chÝnh m×nh, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña kh¸ch hµng. Nhãm nguyªn t¾c Tµi chÝnh: §¶m b¶o yªu cÇu vÒ vèn, c¬ cÊu vèn vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n, b¸o c¸o theo ®Þnh kú cña Uû Ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc. §¶m b¶o nguån tµi chÝnh trong cam kÕt kinh doanh Chøng kho¸n víi kh¸ch hµng; Kh«ng ®­îc dïng tiÒn cña kh¸ch hµng kinh doanh trõ tr­êng hîp sè tiÒn ®ã phôc vô cho giao dÞch cña kh¸ch hµng; ph¶i t¸ch b¹ch tiÒn vµ chøng kho¸n cña kh¸ch hµng víi tµi s¶n cña m×nh, kh«ng ®­îc dïng Chøng kho¸n cña kh¸ch hµng lµm vËt thÕ chÊp ®Ó vay vèn trõ tr­êng hîp ®­îc kh¸ch hµng ®ång ý b»ng v¨n b¶n. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Tïy theo lo¹i h×nh nghiÖp vô Chøng kho¸n mµ C«ng ty thùc hiÖn còng nh­ qui m« ho¹t ®éng kinh doanh Chøng kho¸n cña nã song th­êng ®­îc chia thµnh hai khèi: 4.1. Khèi nghiÖp vô. Lµ khèi thùc hiÖn c¸c giao dÞch kinh doanh vµ dÞch vô Chøng kho¸n, bao gåm c¸c phßng, ban: + Phßng M«i giíi + Phßng Tù doanh + Phßng B¶o l·nh Ph¸t hµnh + Phßng Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ vµ QuÜ ®Çu t­ + Phßng T­ vÊn Tµi chÝnh vµ §Çu t­ + Phßng Ký quÜ 4.2. Khèi phô trî Lµ khèi kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh, nh­ng nã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong vËn hµnh cña C«ng ty Chøng kho¸n v× ho¹t ®éng cña nã mang tÝnh chÊt trî gióp cho khèi nghiÖp vô, bao gåm c¸c phßng, ban: + Phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn + Phßng Ph©n tÝch vµ Th«ng tin ThÞ tr­êng + Phßng KÕ ho¹ch C«ng ty + Phßng Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi + Phßng C«ng nghÖ tin häc + Phßng Ph¸p chÕ + Phßng KÕ to¸n, thanh to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé + Phßng Ng©n quÜ, ký qòi + Phßng Tæng hîp hµnh chÝnh nh©n sù C¸c nghiÖp vô cña C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n lµ mét tæ chøc chuyªn nghiÖp trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n, cã vai trß cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¸c Nhµ ®Çu t­, c¸c Nhµ ph¸t hµnh, C¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng... Vai trß nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng cña C«ng ty Chøng kho¸n, trong ®ã bao gåm c¸c nghiÖp vô chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô phô trî. 5.1. C¸c nghiÖp vô chÝnh 5.1.1. NghiÖp vô M«i giíi Chøng kho¸n M«i giíi Chøng kho¸n: lµ ho¹t ®éng trung gian hoÆc ®¹i diÖn mua, b¸n Chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. Theo ®ã, C«ng ty Chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch Chøng kho¸n hoÆc ThÞ tr­êng OTC mµ chÝnh kh¸ch hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ giao dÞch cña m×nh. Theo ®ã, yªu cÇu ®èi víi nghÒ M«i giíi Chøng kho¸n lµ nh÷ng phÈm chÊt, t­ c¸ch ®¹o ®øc, kü n¨ng mÉn c¸n trong c«ng viÖc vµ víi th¸i ®é c«ng t©m, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt. Mét ng­êi M«i giíi giái ph¶i lµ ng­êi cã: kü n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin, kü n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng, kü n¨ng khai th¸c th«ng tin. NghiÖp vô Tù doanh: lµ viÖc C«ng ty Chøng kho¸n tù tiÕn hµnh c¸c giao dÞch mua, b¸n Chøng kho¸n cho chÝnh m×nh. Ho¹t ®éng Tù doanh cña C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch trªn Së giao dÞch Chøng kho¸n hoÆc ThÞ tr­êng OTC. T¹i méi sè thÞ tr­êng vËn hµnh theo c¬ chÕ khíp gi¸ ho¹t ®éng Tù doanh cña C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng t¹o lËp thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng Tù doanh nh»m thu lîi nhuËn cho c«ng ty nªn cã thÓ dÉn ®Õn xung ®ét lîi Ých gi÷a kh¸ch hµng vµ C«ng ty khi thùc hiÖn giao dÞch do ®ã ph¶i t¸ch b¹ch gi÷a c¸c nghiÖp vô M«i giíi vµ Tù doanh, ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tr­íc tiªn. H×nh thøc giao dÞch trong ho¹t ®éng Tù doanh bao gåm 2 h×nh thøc: + Giao dÞch gi¸n tiÕp: C«ng ty Chøng kho¸n ®Æt c¸c lÖnh mua vµ b¸n Chøng kho¸n trªn Së giao dÞch, lÖnh cña hä cã thÓ thùc hiÖn víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. + Giao dÞch trùc tiÕp: Lµ giao dÞch tay ®«i gi÷a 2 C«ng ty Chøng kho¸n hay gi÷a C«ng ty Chøng kho¸n víi mét kh¸ch hµng th«ng qua th­¬ng l­îng. §èi t­îng cña c¸c giao dÞch trùc tiÕp lµ c¸c lo¹i Chøng kho¸n ®¨ng ký giao dÞch ë ThÞ tr­êng OTC. 5.1.2. NghiÖp vô B¶o l·nh Ph¸t hµnh Lµ viÖc C«ng ty Chøngkho¸n cã chøc n¨ng B¶o l·nh gióp tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n Chøng kho¸n, tæ chøc viÖc ph©n phèi Chøng kho¸n vµ gióp b×nh æn gia Chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu sau khi ph¸t hµnh. Sau khi UBCK cho phÐp ph¸t hµnh Chøng kho¸n vµ giÊy phÐp ph¸t hµnh cã hiÖu lùc, C«ng ty Chøng kho¸n thùc hiÖn ph©n phèi Chøng kho¸n, c¸c h×nh thøc ph©n phèi lµ: + B¸n riªng cho c¸c tæ chøc ®Çu t­ tËp thÓ, c¸c quÜ ®Çu t­, quÜ b¶o hiÓm, quÜ h­u trÝ. + B¸n trùc tiÕp cho c¸c cæ ®«ng hiÖn thêi hay nh÷ng Nhµ ®Çu t­ cã quan hÖ víi tæ chøc ph¸t hµnh. + B¸n réng r·i ra c«ng chóng. 5.1.3. NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Lµ nghiÖp vô qu¶n lý vèn uû th¸c cña kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t­ vµo Chøng kho¸n th«ng qua danh môc ®Çu t­ nh»m sinh lîi cho kh¸ch hµng trªn c¬ së t¨ng lîi nhuËn vµ b¶o toµn vèn cho kh¸ch hµng. Qui tr×nh cña nghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ bao gåm c¸c b­íc: + Xóc tiÕn t×m hiÓu vµ nhËn qu¶n lý + Ký hîp ®ång qu¶n lý + Thùc hiÖn hîp ®ång qu¶n lý + KÕt thóc hîp ®ång qu¶n lý 5.1.4. NghiÖp vô T­ vÊn ®Çu t­ Chøng kho¸n Lµ viÖc C«ng ty Chøng kho¸n th«ng qua ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Ó ®­a ra c¸c lêi khuyªn, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng vµ cã thÓ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ph¸t hµnh, ®Çu t­ vµ c¬ cÊu tµi chÝnh cho kh¸ch hµng. V× t­ vÊn lµ ho¹t ®éng mµ ng­êi t­ vÊn sö dông kiÕn thøc, ®ã chÝnh lµ chÊt x¸m mµ hä bá ra ®Ó kinh doanh nh»m ®em l¹i lîi nhuËn nªn muèn t­ vÊn thµnh c«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c. + Kh«ng ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vÒ gi¸ trÞ Chøng khãan. V× gi¸ trÞ Chøng kho¸n lu«n thay ®æi theo c¸c yÕu tè kinh tÕ, t©m lý, diÔn biÕn thÞ tr­êng. + Lu«n nh¾c nhë kh¸ch hµng r»ng nh÷ng lêi t­ vÊn cña m×nh dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè lý thuyÕt vµ nh÷ng diÔn biÕn trong qu¸ khø vµ cã thÓ kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c. + Kh«ng ®­îc dô dç, mêi chµo kh¸ch hµng mua, b¸n Chøng kho¸n. 5.2. C¸c nghiÖp vô phô trî 5.2.1. L­u ký Chøng kho¸n Lµ viÖc l­u gi÷, b¶o qu¶n Chøng kho¸n cña kh¸ch hµng th«ng qua c¸c Tµi kho¶n L­u ký Chøng kho¸n. 5.2.2. Qu¶n lý thu nhËp cña kh¸ch hµng C«ng ty Chøng kho¸n theo dâi t×nh h×nh thu l·i, cæ tøc cña Chøng kho¸n vµ ®øng ra lµm dÞch vô thu nhËn vµ chi tr¶ cæ tøc cho kh¸ch hµng th«ng qua Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. 5.2.3. NghiÖp vô tÝn dông DÞch vô cho vay Chøng kho¸n ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn giao dÞch b¸n khèng hoÆc cho kh¸ch hµng vay tiÒn ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn nghiÖp vô mua ký quü. 5.2.4. NghiÖp vô qu¶n lý quü C«ng ty Chøng kho¸n cö ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó qu¶n lý quü vµ sö dông vèn vµ tµi s¶n cña quü ®Çu t­ ®Ó ®Çu t­ vµo Chøng kho¸n. C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thu phÝ dÞch vô qu¶n lý quü ®Çu t­. C«ng ty Chøng kho¸n lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty Chøng kho¸n mµ nguån vèn ®­îc huy ®éng tõ n¬i nhµn rçi ®Õn n¬i sö dông cã hiÖu qu¶. Do ®ã sù ra ®êi cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n nãi chung vµ C«ng ty Chøng kho¸n nãi riªng lµ ®iÒu tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ sù xuÊt hiÖu cña nã trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo cña nÒn kinh tÕ vµ vËn dông sao cho phï hîp. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt LÞch sö h×nh thµnh Sau h¬n 2 n¨m chuÈn bÞ, ngµy 1/10/1999 C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp sè 4060 GP/TL cÊp ngµy 1/10/1999 vµ ngµy 26/11/1999 C«ng ty ®· ®­îc cÊp phÐp ho¹t ®éng kinh doanh Chøng kho¸n sè 01/GPH§KD. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· vinh dù trë thµnh C«ng ty Chøng kho¸n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, më ra mét thêi kú ph¸t triÓn míi cña ThÞ tr­êng Tµi chÝnh. Tªn gäi tiÕng ViÖt : C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt. Tªn tiÕng Anh :Bao Viet Joint Stock Securities Company Tªn viÕt t¾t : BVSC C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt C«ng ty vµ Ph¸p luËt vÒ Chøng kho¸n vµ ThÞ tr­êng Chøng kho¸n. BVSC ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tù nguyÖn tham gia gãp vèn, cïng chia nhau lîi nhuËn, cïng chÞu rñi ro vµ lç t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña C«ng ty (nÕu cã) theo tû lÖ cæ phÇn cña C«ng ty mµ m×nh së h÷u hoÆc ®¹i diÖn cña c¸c chñ së h÷u. C«ng ty Chøng kho¸n B¶o ViÖt cã sè vèn §iÒu lÖ lµ 43 tû VND, t­¬ng ®­¬ng 4.300.000 cæ phiÕu. MÖnh gi¸ mçi cæ phiÕu lµ 10.000 ®ång, trong ®ã cã h¬n 70% vèn ®ãng gãp cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam vµ gÇn 30% vèn gãp cña 1365 thÓ nh©n. C«ng ty ph¶i lu«n duy tr× møc Vèn §iÒu lÖ kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p ®Þnh theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt. Vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: Vèn §iÒu lÖ; Vèn huy ®éng; Vèn tÝch luü; Vèn kh¸c. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i: 94 Bµ TriÖu, QuËn Hoµn KiÕm, Thµnh phè Hµ Néi; Chi nh¸nh t¹i thanh phè Hå ChÝ Minh: Sè 1A Nam Kú, Khëi NghÜa Q1 Ngoµi 2 ®Þa ®iÓm giao dÞch trªn, BVSC ®· triÓn khai hÖ thèng §¹i lý giao dÞch t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng cã tiÓm n¨ng kinh tÕ nh­ H¶i Phßng, §ång Nai, §µ N½ng, Long An... Th«ng qua m¹ng l­íi c¸c C«ng ty B¶o hiÓm thuéc hÖ thèng B¶o ViÖt. Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng, nh­ng c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm t¨ng thÞ phÇn giao dÞch cña C«ng ty vµ ®iÒu chÝnh yÕu nhÊt lµ ®· t¹o ra ®­îc mét m«i tr­êng ®Çu t­, gãp phÇn thu hót thªm mét l­îng c«ng chóng ®Çu t­ ®«ng ®¶o tham gia vµo thÞ tr­êng. Thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, viÖc gia h¹n thêi h¹n ho¹t ®éng hoÆc gi¶i thÓ C«ng ty tr­íc thêi h¹n do §¹i héi ®ång Cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. T«n chØ vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Uy tÝn lµ tµi s¶n quan träng nhÊt cña C«ng ty. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ phÈm chÊt quan träng nhÊt cña nh©n viªn. ThËn träng triÓn khai ho¹t ®éng tõng b­íc theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng. TriÓn khai ho¹t ®éng ®óng ®¾n vµ lµnh m¹nh ngay tõ thêi gian ®Çu ho¹t ®éng. Phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn. Môc tiªu ho¹t ®éng: Gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ lµ C«ng ty Chøng kho¸n hµng ®Çu trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam. §a d¹ng vµ chuyªn nghiÖp ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ®¸p øng tèt nhÊt mäi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nhµ ®Çu t­. §ãng gãp quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam. Gia t¨ng gi¸ trÞ cña C«ng ty, m¹ng l¹i lîi Ých thiÕt thùc vµ tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng. BVSC ®­îc thµnh lËp ®Ó kinh doanh trong lÜnh vùc Chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt nh»m môc tiªu doanh lîi ngµy cµng cao trªn c¬ së ph¸t triÓn C«ng ty, t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng; mang l¹i cæ tøc cao cho c¸c cæ ®«ng; thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C«ng ty ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô sau: M«i giíi Tù doanh Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ B¶o l·nh ph¸t hµnh T­ vÊn ®Çu t­ L­u ký chøng kho¸n. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô nh©n sù V× lµ C«ng ty Cæ phÇn nªn viÖc qu¶n lý vµ ph©n chia quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm theo nguyªn t¾c së h÷u chung theo phÇn vµ tu©n thñ ph¸p luËt. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å d­íi ®©y: §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban gi¸m ®èc Phßng tæng hîp Phßng nghiÖp vô i Phßng kÕ to¸n, l­u ký Phßng nghiÖp vô II §¹i diÖn C«ng ty t¹i TTGD Phßng Giao dÞch Chi nh¸nh t¹i TP. HCM Phßng KÕ to¸n-Tæng hîp Phßng T­ vÊn Phßng giao dÞch §¹i héi ®ång cæ ®«ng Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt §¹i héi ®ång Cæ ®«ng cã thÓ d­íi 3 h×nh thøc: §¹i héi ®ång Cæ ®«ng thµnh lËp §¹i héi ®ång thµnh lËp ®­îc triÖu tËp theo yªu cÇu cña Ban Trï bÞ thµnh lËp C«ng ty hoÆc cña c¸c Cæ ®«ng s¸ng lËp ®Ó tiÕn hµnh: th¶o luËn vµ th«ng qua ch­¬ng tr×nh vµ Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh c¸c thñ tôc vµ hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng; quyÕt ®Þnh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty; bÇu Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t cho nhiÖm kú ®Çu. Trong ®ã, Cæ ®«ng s¸ng lËp cña C«ng ty lµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam cã trô së chÝnh t¹i 35 Hai Bµ Tr­ng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. §¹i héi ®ång th­êng niªn §¹i héi ®ång th­êng niªn häp mçi n¨m 1 lÇn do Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ hoÆc Ban KiÓm so¸t triÖu tËp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cña C«ng ty trong ph¹m vi vµ quyÒn h¹n. §¹i héi ®ång th­êng niªn cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chÝnh: QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty; th«ng qua b¸o c¸o ®Þnh kú cña Héi ®ång Qu¶n trÞ; th«ng qua quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ trÝch lËp, sö dông c¸c quÜ cña C«ng ty do Héi ®ång Qu¶n trÞ ®Ò nghÞ; bÇu, b·i miÔn thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t; quyÕt ®Þnh viÖc t¨ng, gi¶m, bæ sung Vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty, ph¸t hµnh Cæ phiÕu; th«ng qua §iÒu lÖ bæ sung, söa ®æi; xem xÐt sai ph¹m vµ quyÕt ®Þnh h×nh thøc xö lý ®èi víi c¸c thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. §¹i héi ®ång bÊt th­êng §¹i héi ®ång bÊt th­êng ®­îc Héi ®ång Qu¶n trÞ triÖu tËp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh bÊt th­êng ¶nh h­ëng ®Õn tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty nh­: Th¶o luËn, th«ng qua §iÒu lÖ söa ®æi, bæ sung cña C«ng ty; quyÕt ®Þnh xö lý c¸c vÊn ®Ò bÊt th­êng hoÆc c¸c tranh chÊp, tè tông cña C«ng ty; chÊn chØnh ho¹t ®éng cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t; quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thay ®æi, bæ sung, b·i miÔn thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t v× nh÷ng lý do khÈn cÊp; xem xÐt, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn C«ng ty. Qu¶n trÞ C«ng ty Héi ®ång Qu¶n trÞ Héi ®ång Qu¶n trÞ do §¹i Héi ®ång bÇu, Héi ®ång Qu¶n trÞ lµ c¬ quan ®¹i diÖn th­êng trùc cña §¹i Héi ®ång, thay mÆt §¹i Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty gi÷a c¸c kú §¹i Héi ®ång vµ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i Héi ®ång. NhiÖm kú cña Héi ®ång Qu¶n trÞ lµ 3 n¨m, Héi ®ång Qu¶n trÞ cã tõ 5 ®Õn 9 thµnh viªn bao gåm 1 Chñ tÞch, 1 Phã chñ tÞch vµ c¸c Uû viªn. Ban ®Çu Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ lµ «ng Tr­¬ng Méc L©m, sau ®ã n¾m gi÷ träng tr¸ch nµy lµ bµ NguyÔn ThÞ Phóc L©m cho ®Õn nay. Héi ®ång Qu¶n trÞ cã nh÷ng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm chÝnh sau: Qu¶n trÞ C«ng ty theo Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång; kiÕn nghÞ lo¹i Cæ phÇn vµ tæng sè Cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cñ tõng lo¹i; quyÕt ®Þnh viÖc chµo b¸n Cæ phÇn míi; tr×nh §¹i héi ®ång Cæ ®«ng viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ C«ng ty, ®Ò xuÊt viÖc bÇu cö vµ b·i miÔn thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t; tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn §¹i Héi ®ång; kiÕn nghÞ møc tr¶ cæ tøc, quyÕt ®Þnh thêi h¹n vµ thñ tôc tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh; th«ng qua qui chÕ lao ®éng, tiÒn l­¬ng phô cÊp, th­ëng ph¹t vµ c¸c chÕ ®é phóc lîi trong C«ng ty trªn c¬ së ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh vÒ biªn chÕ, bé m¸y qu¶n lý, vÒ ph­¬ng ¸n nh©n sù cña C«ng ty vµ nh÷ng ®iÒu chØnh kh¸c khi cÇn thiÕt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc. Ban kiÓm so¸t Ban KiÓm so¸t gåm 3 thµnh viªn do §¹i Héi ®ång bÇu vµ b·i miÔn víi ®a sè phiÕu b»ng h×nh thøc trùc tiÕp bá phiÕu kÝn. Tr­ëng Ban KiÓm so¸t do Ban KiÓm so¸t tù bÇu vµ viÖc thay ®æi vÞ trÝ Tr­ëng Ban KiÓm so¸t quyÕt ®Þnh d­íi sù chøng kiÕn cña Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ. C¸c KiÓm so¸t viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¹i Héi ®ång vÒ nh÷ng sai ph¹m cña m×nh g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. NhiÖm kú cña thµnh viªn Ban KiÓm so¸t cïng nhiªm kú cña Héi ®ång Qu¶n trÞ. KiÓm so¸t viªn kh«ng thÓ ®ång thêi lµ thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, KÕ to¸n tr­ëng. Ban KiÓm so¸t cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: KiÓm so¸t viÖc qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi s¶n, quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kiÕn nghÞ kh¾c phôc sai ph¹m (nÕu cã); ®­îc tham gia c¸c phiªn häp cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, ®­îc ph¸t biÓu ý kiÕn, ®­îc chÊt vÊn vµ cã nh÷ng kiÕn nghÞ nh­ng kh«ng ®­îc biÓu quyÕt. Th«ng b¸o ®Þnh kú tµi chÝnh, kÕt qu¶ kiÓm so¸t cho Héi ®ång Qu¶n trÞ; tham gia ý kiÕn cña Héi ®ång Qu¶n trÞ tr­íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn §¹i Héi ®ång; thµnh viªn Ban KiÓm so¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc cña sè liÖu b¸o c¸o còng nh­ bÝ mËt cña C«ng ty. Kh«ng ®­îc cung cÊp bÊt kú th«ng tin nµo cña C«ng ty mµ theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty ®­îc coi lµ th«ng tin mËt. Ban Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty, lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­íc Héi ®ång Qu¶n trÞ vÒ viÖc tiÕn hµnh c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao. Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ «ng NguyÔn Quang Vinh, Phã Gi¸m ®èc lµ «ng Ph¹m Quang Huy. Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång Qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ. Gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau: §¹i diÖn cho C«ng ty trong c¸c giao dÞch víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty; thay mÆt Héi ®ång Qu¶n trÞ qu¶n lý toµn bé tµi s¶n C«ng ty; x©y dùng c¬ cÊu, tæ chøc ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ; quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, sa th¶i, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc, khen th­ëng, kû luËt nh©n viªn vµ c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty, trõ c¸c chøc danh do Héi ®ång Qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiªm, c¸ch chøc; b¸o c¸o Héi ®«ng Qu¶n trÞ vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña Ph¸p luËt; chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quúªn ®èi víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu hµnh cña m×nh. C¸c phßng nghiÖp vô Phßng NghiÖp vô1: Thùc hiÖn nghiÖp vô t­ vÊn (tµi chÝnh vµ huy ®éng vèn, cæ phÇn ho¸, niªm yÕt) vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­. Phßng NghiÖp vô 2: TriÓn khai nghiÖp vô B¶o l·nh Ph¸t hµnh, ®Êu thÇu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, ®¹i lý ph¸t hµnh, t­ vÊn ph¸t hµnh vµ tù doanh. Phßng Giao dÞch: Thùc hiÖn nghiÖp vô M«i giíi. Phßng Tæng hîp: Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn hµnh chÝnh, tæng hîp, tin häc... Phßng kÕ to¸n, l­u ký: H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh kh«ng chØ cho C«ng ty mµ cßn cho c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty. Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô M«i giíi, T­ vÊn... §¹i diÖn giao dÞch t¹i sµn: NhËn lÖnh tõ C«ng ty vµ nhËp lÖnh vµo HÖ thèng giao dÞch cña ThÞ tr­êng giao dÞch Chøng kho¸n. C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt Ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2003 tiÕp tôc lµ mét n¨m hÕt søc khã kh¨n cña TTCK ViÖt Nam nãi chung vµ cña BVSC nãi riªng, tuy nhiªn BVSC ®· cè g¾ng nç lùc nh»m triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô, phÊn ®Êu ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt. NghiÖp vô M«i giíi BVSC lu«n quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, chÊt l­îng cung cÊp th«ng tin vµ t­ vÊn ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­, kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô tiÖn Ých phôc vô kh¸ch hµng. Bªn c¹nh c¸c dÞch vô hiÖn cã nh­ cho vay cÇm cè Chøng kho¸n víi nguån cung cÊp tÝn dông lµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, Ng©n hµng INDOVINA, cho vay øng tr­íc tiÒn b¸n Chøng kho¸n víi nguån cung cÊp lµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, cho vay hç trî tiÒm mua Chøng kho¸n víi nguån cung cÊp lµ Ng©n hµng INDOVINA, n¨m 2003 võa qua BVSC ®· ®­a ra c¸c dÞch vô míi nh­ cho vay øng tr­íc tiÒn cæ tøc víi nguån cung cÊp lµ Tæng C«ng ty B¶o hتm ViÖt Nam, cho vay c¸n bé nh©n viªn mua Cæ phÇn trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸. DÞch vô nµy bao gåm c¸c phÇn viÖc liªn quan ®Õn: L­u gi÷ sæ cæ ®«ng, thùc hiÖn c¸c thñ tôc chuyÓn nh­îng cæ phÇn theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ B¶n ®iÒu lÖ cña C«ng ty, cung cÊp danh s¸ch chÝnh x¸c cæ ®«ng t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo theo yªu cÇu cña C«ng ty, BVSC cã thÓ hîp t¸c víi C«ng ty trong viÖc chi tr¶ hé cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng t¹i Chi nh¸nh vµ c¸c ®¹i lý giao dÞch trªn ph¹m vi toµn quèc cña BVSC. C«ng t¸c ph¸t triÓn kh¸ch hµng vÉn lu«n ®­îc sù quan t©m tho¶ ®¸ng, ®Æc biÖt lµ viÖc ph¸t triÓn khèi kh¸ch hµng lµ ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi. HiÖn nay, ngoµi h×nh thøc giao dÞch trùc tiÕp t¹i c¸c §iÓm giao dÞch cña BVSC, kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän h×nh thøc giao dÞch tõ xa mµ kh«ng cÇn ph¶i ®Õn c¸c ®iÓm giao dÞch cña BVSC. BVSC ®­îc ®¸nh gi¸ lµ 1 trong 2 C«ng ty hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam hiÖn nay vÒ dÞch vô M«i giíi Chøng kho¸n ho¹t ®éng t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn cao nhÊt trong ho¹t ®éng nµy. N¨m 2001, sè tµi kho¶n giao dÞch cña c¸c kh¸ch hµng t¹i c¸c C«ng ty Chøng kho¸n lµ 5850 th× trong sè ®ã BVSC cã gÇn 1400 tµi kho¶n. Doanh thu tõ ho¹t ®éng M«i giíi cã sù t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ, trong th¸ng 6/2001, BVSC ®¹t 389 triÖu ®ång, t¨ng 9,7 lÇn so víi th¸ng 8/2000. N¨m 2002 tæng gi¸ trÞ giao dÞch lµ 545 tû ®ång trong ®ã phÝ giao dÞch lµ 2,1 tû ®ång. Tuy nhiªn, còng nh­ c¸c C«ng ty Chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay, nghiÖp vô M«i giíi cña C«ng ty Chøng kho¸n B¶o ViÖt ch­a thùc sù ®óng víi nghiÖp vô M«i giíi vÉn th­êng thÊy trªn c¸c TTCK trªn thÕ giíi. C¸c nhµ M«i giíi vÉn chØ thô ®éng chê vµ b¸n hé, mua hé khi kh¸ch hµng yªu cÇu. N¨m 2004, BVSC sÏ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng M«i giíi nh»m thu hót c¸c kh¸ch hµng ®Çu t­ trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi b»ng c¸c biÖn ph¸p n¨ng cao c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng giao dÞch t¹i BVSC, rµ so¸t ®Ó c¶i tiÕn hoµn thiÖn c¸c dÞch vô tiÖn Ých hiÖn cã, thùc hiÖn x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c C«ng ty niªm yÕt vµ c¸c C«ng ty cæ phÇn, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¸t t×nh h×nh thÞ tr­êng, dù ®o¸n diÔn biÕn gi¸ cña c¸c cæ phiÕu nh»m n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô t­ vÊn ®Çu t­ cho kh¸ch hµng theo h­íng ngµy cµng chuyªn nghiÖp, më réng ho¹t ®éng ®¹i lý giao dÞch b»ng nhiÒu h×nh thøc. Bªn c¹nh ®ã, BVSC tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cÊp viÖc cung cÊp th«ng tin giao dÞch trùc tuyÕn, duy tr× vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ ThÞ tr­êng Chøng kho¸n lªn b¶n tin hµng ngµy, b¶n tin th¸ng vµ trang tin ®iÖn tö NghiÖp vô Tù doanh C«ng ty tù mua b¸n Chøng kho¸n cho chÝnh m×nh d­íi h×nh thøc chñ yÕu lµ mua Chøng kho¸n niªm yÕt l« lÎ trªn c¬ së tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶, sau ®ã tËp hîp l¹i thµnh l« ch½n ®Ó b¸n trªn thÞ tr­êng chÝnh thøc. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 6/2001 BVSC ®¹t ®­îc kho¶ng 1,1 tû ®ång tõ ho¹t ®éng nµy. Trong n¨m 2004, BVSC sÏ tiÕp tôc b¸m s¸t thÞ tr­êng vµ cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh danh môc tù doanh vµ danh môc nhËn uû th¸c ®Çu t­ cho phï hîp víi diÔn biÕn thÞ tr­êng, gi¶m bít tû lÖ Chøng kho¸n cã ®é rñi ro cao, ho¸n ®æi sang c¸c lo¹i Chøng kho¸n cã thÞ gÝ t­¬ng ®­¬ng nh­ng cã chiÒu h­íng æn ®Þnh vÒ gi¸, cã tÝnh thanh kho¶n cao vµ tû suÊt ®Çu t­ ®¶m b¶o yªu cÇu, hoÆc c¸c cæ phiÕu ch­a niªm yÕt cã thu nhËp æn ®Þnh; bªn c¹nh ®ã sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn l­îc mua b¸n quay vßng nhanh ®Ó gi¶m gi¸ vèn hoÆc h­ëng chªnh lÖch gi¸. NghiÖp vô Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Trong tr­êng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n muèn ®Çu t­ vµo c¸c Chøng kho¸n nh­ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ chuyªn nghiÖp còng nh­ theo dâi viÖc ®Çu t­ cña m×nh, NghiÖp vô Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ sÏ ®¸p øng nhu cÇu nµy. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng cßn ch­a ph¸t triÓn, hµng ho¸ cßn ch­a nhiÒu, tæng gi¸ trÞ thÊp, qui m« cßn nhá cã thÓ ¶nh h­ëng bëi yÕu tè ®Çu c¬ vµ dÔ bÞ tæn th­¬ng khi nÒn kinh tÕ cã biÕn ®éng lín, Ho¹t ®éng qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cña B¶o ViÖt nãi riªng vµ c¸c C«ng ty Chøng kho¸n nãi chung cßn h¹n hÑp. Song ch¾c ch¾n trong t­¬ng lai kh«ng xa ho¹t ®éng nµy sÏ lµ nguån thu chÝnh cña C«ng ty khi mµ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, nhµ ®Çu t­ cÇn cã mét tæ chøc chuyªn nghiÖp ®Ó theo dâi viÖc ®Çu t­ cña m×nh. NghiÖp vô B¶o l·nh ph¸t hµnh Lµ C«ng ty Chøng kho¸n ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam, ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu ho¹t ®éng, BVSC ®· sím triÓn khai mét c¸ch cã hÖ thèng vµ hiÖu qu¶ c¸c nghiÖp vô vÒ Chøng kho¸n vµ ThÞ tr­êng Chøng kho¸n. BVSC ®· hîp t¸c thµnh c«ng víi nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c nhau, tõ nh÷ng doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Õn nh÷ng ®Þnh chÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc nh­ Kho b¹c Nhµ n­íc, Quü hç trî ph¸t triÓn, Ng©n hµng Nhµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn ®Êu thÇu, b¶o l·nh vµ ®¹i lý ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu nh»m môc ®Ých huy ®éng vèn. §­îc sù hç trî cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam, BVSC ®· vµ ®ang x©y dùng m¹ng l­íi c¸c ®¹i lý réng kh¾p trªn c¶ n­íc s½n sµng phôc vô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh ph©n phèi Chøng kho¸n. N¨m 2002, Tæng khèi l­îng Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®­îc C«ng ty lµm ®¹i lý bÈo l·nh lµ 376 tû ®ång, ®¹t doanh thu 658 triÖu ®ång. C«ng ty B¶o l·nh ph¸t hµnh ®Çu tiªn lo¹i C«ng tr¸i 10, 15 n¨m, vµ ®Êu thÇu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®¹t 145 tû ®ång. Trong n¨m 2003, BVSC tiÕp tôc duy tr× vµ ®· thùc hiÖn thµnh c«ng nhiÒu ®ît B¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ víi tæng gi¸ trÞ B¶o l·nh trªn 500 tû ®ång, triÓn khai lµm ®¹i lý ph¸t hµnh kú phiÕu ng©n hµng vµ cæ phiÕu cho mét sè ®¬n vÞ. C«ng t¸c ®Çu t­ vèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n møc huy ®éng b×nh qu©n cña c¸c Ng©n hµng trong cïng thêi kú, viÖc t¹o lËp kÕ ho¹ch sö dông tiÒn mÆt th­êng xuyªn gióp cho c¸c kho¶n ®Çu t­ vèn lu«n cã kú h¹n dµi, l·i suÊt æn ®Þnh ë møc cao, C«ng ty còng ®· m¹nh d¹n vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó chuyÓn tiÕp kÞp thêi c¸c kho¶n ®Çu t­ s¾p ®Õn thêi kú ®¸o h¹n khi l·i suÊt ®Çu t­ cã xu h­íng gi¶m. Trong n¨m 2004 BVSC sÏ chñ ®éng n¾m b¾t kÕ ho¹ch ph¸t hµnh cña c¸c tæ chøc ph¸t hµnh nh­ Kho b¹c Nhµ n­íc, QuÜ hç trî ph¸t triÓn... TiÕn hµnh th­¬ng l­îng møc l·i suÊt ph¸t hµnh hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn B¶o l·nh ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu cho c¸c kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, BVSC sÏ tiÕn hµnh khai th¸c vµ t×m hiÓu c¸c ®ît ph¸t hµnh cã l·i suÊt cao cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó lµm ®¹i lý ph¸t hµnh, nghiªn cøu vµ xóc tiÕn B¶o l·nh ph¸t hµnh cho mét sè tæ chøc vµ BVSC lµm t­ vÊn. BVSC sÏ chñ ®éng liªn hÖ th­êng xuyªn víi c¸c Ng©n hµng vµ ph©n bè c¸c kho¶n ®Çu t­ phï hîp ®Ó tho¶ thuËn møc l·i suÊt hîp lý nh»m t¨ng doanh thu ho¹t ®éng ®Çu t­ vèn. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch sö dông tiÒn mÆt nh»m tËn dông tèi ®a c¸c nguån cho ®Çu t­. Ngoµi ra, BVSC tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c c¬ héi ®Çu t­ kh¸c nhu ®Çu t­ vµo Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ hoÆc Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp nh»m tèi ®a ho¸ thu nhËp. NghiÖp vô T­ vÊn ®Çu t­ BVSC ®ang tiÕp tôc triÓn khai t­ vÊn tµi chÝnh, t­ vÊn ph¸t hµnh, niªm yÕt Chøng kho¸n vµ t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cho c¸c ®èi t­îng lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸ vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. N¨m 2003 ChÝnh phñ ®· phª duyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng, bªn c¹nh ®ã viÖc ChÝnh phñ ban hµng NghÞ ®Þnh sè 38/2003/N§-CP vÒ viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thµnh c«ng ty cæ phÇn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc triÓn khai ho¹t ®éng t­ vÊn, ®Æc biÖt lµ t­ vÊn cæ phÇn hãa. N¨m 2003, BVSC ®· chuyÓn h­íng tËp trung m¹nh vµo m¶ng t­ vÊn cæ phÇn ho¸, cung cÊp dÞch vô t­ vÊn trän gãi cho ®Õn khi hoµn thµnh viÖc chuyÓn giao DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn, t­ vÊn t¸i cÊu tróc tµi chÝnh gióp c¸c doanh nghiÖp cã tiÒn ®Ò ph¸t triÓn sau khi chuyÓn ®æi. HiÖn nay, BVSC ®· vµ ®ang tiÕn hµnh t­ vÊn niªm yÕt Chøng kho¸n, t­ vÊn cæ phÈn ho¸, t­ vÊn tµi chÝnh vµ ph¸t hµnh Chøng kho¸n, tæ chøc ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn cho nhiÒu doanh nghiÖp t¹i H¶i Phßng, Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé Th­¬ng m¹i vµ c¶ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi... N¨m 2002, 4 trong 10 c«ng ty niªm yÕt lµ kh¸ch hµng cña BVSC. N¨m 2004, BVSC x¸c ®Þnh sÏ tËp trung ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiÖp vô nµy, tiÕn hµnh triÓn khai, t×m kiÕm vµ khai th¸c c¸c kh¸ch hµng míi, chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn tµi chÝnh, t­ vÊn cæ phÇn ho¸, t­ vÊn ph¸t hµnh, t­ vÊn niªm yÕt vµ triÓn khai thªm lo¹i h×nh t­ vÊn t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp. BVSC sÏ th­êng xuyªn n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé t­ vÊn, nghiªn cøu hoµn thiÖn c¸c dÞch vô hç trî cho nghiÖp vô t­ vÊn, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô nh»m phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. NghiÖp vô L­u ký Chøng kho¸n TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001 C«ng ty Chøng kho¸n B¶o ViÖt lµ thµnh viªn cã l­îng Chøng kho¸n l­u ký tËp trung lín nhÊt, kho¶ng 2,3 triÖu cæ phiÕu, chiÕm 16% tæng sè cæ phiÕu l­u ký vµ kho¶ng 1,1 triÖu tr¸i phiÕu, chiÕm gÇn 10% tæng sè tr¸i phiÕu l­u ký. C¸c thµnh viªn kh¸c cã sè l­îng cæ phiÕu l­u ký cao lµ C«ng ty Chøng kho¸n Sµi Gßn, C«ng ty Chøng kho¸n ACB, C«ng ty Chøng kho¸n ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn. N¨m 2004, BVSC sÏ tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn nghiÖp vô L­u ký Chøng kho¸n, më réng vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n ch­a niªm yÕt b»ng dÞch vô qu¶n lý sæ cæ ®«ng, danh s¸ch tr¸i chñ, ®¹i lý chuyÓn nh­îng cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh mét c¸ch chuyªn nghiÖp nh»m t¨ng doanh thu vµ hç trî cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c. Ho¹t ®éng tæ chøc bé m¸y c«ng ty So víi thêi kú ®Çu khi míi thµnh lËp, ®Õn nay sau 3 n¨m ho¹t ®éng bé m¸y tæ chøc trong c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi míi. Sè l­îng nh©n viªn ®· t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ ®i ®«i víi tr×nh ®é vµ nghiÖp vô còng ®­îc n©ng cao. C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng mang tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n do ®ã ®· mang l¹i nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng Ph¸p luËt ®ang tõng b­íc ®­îc c¸c c¬ quan qu¶n lý söa ®æi, c¶i tiÕn, hoµn thiÖn b»ng viÖc ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 146/2003/Q§-TTg cho phÐp n©ng tû lÖ tham gia ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi trong mét tæ chøc niªm yÕt tõ 20% lªn 30% vµ ®Æc biÖt lµ viÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§-CP vÒ Chøng kho¸n vµ TTCK thay thÕ cho NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§-CP tr­íc ®©y nh»m hoµn thiÖn khung ph¸p lý ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, t¹o ra m«i tr­êng th«ng tho¸ng vµ ®Çy ®ñ h¬n cho c¸c chñ thÓ tham gia BVSC ®· cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tù hoµn thiÖn m×nh, vµ ®· chøng tá ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c cña m×nh trªn TTCK ViÖt Nam. Sù ra ®êi cña HiÖp héi Kinh doanh Chøng kho¸n ViÖt Nam (VASP) còng gãp phÇn gióp c¸c C«ng ty Chøng kho¸n v÷ng vµng h¬n. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ trªn cho thÊy sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ nç lùc rÊt cao cña Ban ®iÒu hµnh cïng toµn bé c¸n bé nh©n viªn BVSC, viÖc ®Þnh h­íng ®óng ®¾n vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Héi ®ång Qu¶n trÞ; bªn c¹nh ®ã lµ sù tin t­ëng, ñng hé cña kh¸ch hµng vµ sù hîp t¸c, hç trî cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo Tổng quan về công ty CK.doc