Trồng và sơ chế dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa

Thiết bị đóng cắt và bảo vệ - Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, khởi động cho các phụ tải điện đều đ-ợc lắp trong tủ điện nằm tại các vị trí thao tác. Các động cơ đều khởi động theo nguyên lý trực tiếp. Ngoài ra tại tủ điện còn lắp công tắc xoay 3 vị trí: liên động, không liên động và dừng. - Ph-ơng thức điều khiển: tất cả các động cơ đều đ-ợc điều khiển bằng hộp nút bấm tại chỗ lắp gần vị trí động cơ. Trong hộp nút bấm có lắp đèn hiển thị trạng thái làm việc của động cơ.

pdf66 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/12/2013 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trồng và sơ chế dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn. + Bé phËn kÕ to¸n: gåm 01 kÕ to¸n vµ 01 thñ quü. + Bé phËn kü thuËt: gåm 01 c¸n bé chuyªn ngµnh vÒ trồng và chế biến cây dược liệu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng cña sản phẩm tr−íc khi ®ãng gãi s¶n phÈm; thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra, h−íng dÉn c¸c c«ng ®o¹n cña s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng cña sản phẩm, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. + Bé phËn tæ chøc: gåm 03 Nh©n viªn thÞ tr−êng, 02 nh©n viªn kinh doanh; 02 b¶o vÖ. + Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp: gåm 01 qu¶n ®èc, 50 c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp, lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp trồng, thu hoạch và sơ chế sản phẩm. - Tæ chøc qu¶n lý vµ bè trÝ nh©n sù: Ban Gi¸m ®èc m¸ym¸y Qu¶n ®èc C¸n bé kü thuËt C«ng nh©n s¶n xuÊt Thñ kho Bé ph©n ktoán p.Thị trường 32 B¶ng 4: Nh©n sù TT Nh©n sù Sè l−în g Yªu cÇu 1 Gi¸m ®èc 01 Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý 2 Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh 01 Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý 3 KÕ to¸n vµ thñ quü 02 Cã chuyªn m«n nghiÖp vô 4 Qu¶n ®èc 01 Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý, cã tr×nh ®é KT chuyªn ngµnh 5 C¸n bé kü thuËt cña ®¬n Vþ chuyÓn giao 01 Cã tr×nh ®é chuyªn m«n trồng và chế biến dược liệu 6 C¸n bé kinh doanh 05 Cã chuyªn m«n kinh doanh 7 Thñ Kho 01 Trung cÊp 8 C«ng nh©n L§ trùc tiÕp 50 lao ®éng phæ th«ng 9 B¶o vÖ 02 Cã nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ Tæng sè: 64 3.5. KÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Çu t− vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n Víi quy m« dù ¸n nh− ®· tr×nh bµy, cïng víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− dù ¸n, C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn. quyÕt ®Þnh thùc hiÖn trong thêi gian 12 th¸ng, dù kiÕn xong trước tháng 04 năm 2013. 33 Ch−¬ng 4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 4.1. C¸c tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr−êng 4.1.1. Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp KhÝ th¶i cña c¸c nhµ máy sơ chế dược phẩm hÇu nh− kh«ng cã nhiÒu c¸c thµnh phÇn ®éc h¹i. Toµn bé l−îng khÝ th¶i cña dù ¸n ®−îc kiÓm so¸t vµ xö lý ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng hiÖn hµnh cña ViÖt Nam TCVN 5939-2005: ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬; Quy chuÈn QCVN 05:2009/BTNMT. B¶ng 5:Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña bôi vµ c¸c chÊt v« c¬ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp §¬n vÞ: mg/Nm3 TT Th«ng sè Giíi h¹n tèi ®a 1 Bôi khãi 200 2 Bôi chøa Silic 50 3 Amonia vµ c¸c hîp chÊt amoni 50 4 Antimon vµ hîp chÊt, tÝnh theo Sb 10 5 Asen vµ hîp chÊt, tÝnh theo As 10 6 Cadmi vµ hîp chÊt, tÝnh theo Cd 5 7 Ch× vµ hîp chÊt, tÝnh theo Pb 5 8 CO 1000 9 Clo 10 10 §ång vµ hîp chÊt, tÝnh theo Cu 10 11 KÏm vµ hîp chÊt, tÝnh theo Zn 30 12 HCl 50 13 FLo, HF hoÆc c¸c hîp chÊt v« c¬ cña Flo, tÝnh theo H 20 14 H2S 7,5 15 SO2 500 16 Nox, tÝnh theo NO2 850 Nguån : Tiªu chuÈn ViÖt Nam - TCVN. 4.1.2. Tiªu chuÈn n−íc th¶i cña nhµ m¸y sơ chế dược liệu N−íc th¶i cña xưởng sơ chế dược liệu hÇu nh− kh«ng cã mµ chØ cã n−íc th¶i sinh ho¹t, vÖ sinh dông cô s¶n xuÊt. Nguån n−íc th¶i này sÏ ®−îc thu gom b»ng hÖ thèng cèng dÉn sang khu xö lý n−íc th¶i chung cña khu xử lý chất thải. 34 4.1. 3. Tiªu chuÈn ®èi víi tiÕng ån TiÕng ån cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt dược liệu kh«ng lín, ®¹t tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña ViÖt Nam TCVN 5949-1998: B¶ng 6: Theo møc ©m t−¬ng ®−¬ng §¬n vÞ : dBA TT TT Khu vùc Thêi gian Tõ 6h ®Õn 18 h Tõ 18h ®Õn 22 Tõ 22 h ®Õn 6h 1 Khu cÇn ®Æc biÖt yªn tÜnh: BÖnh viÖn, th− viÖn, nhµ ®iÒu d−ìng, nhµ trÎ, tr−êng häc, nhµ thê, chïa chiÒn. 50 45 40 2 Khu d©n c−, kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, c¬ quan hµnh chÝnh 60 55 50 3 Khu d©n c− xen kÏ trong khu vùc th−¬ng m¹i, dÞch vô s¶n xuÊt. 75 70 50 Nguån : Tiªu chuÈn ViÖt Nam – TCVN 4.2. C¸c chÊt th¶i vµ nguån g©y « nhiÔm chÝnh 4.2.1. C¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh− sau: - Bôi ®Êt, xi m¨ng, c¸t, ®¸ sinh ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu, x©y dùng; KhÝ th¶i, tiÕng ån do c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi. ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng n−íc do c¸c lo¹i chÊt th¶i r¾n cña qu¸ tr×nh thi c«ng; n−íc, chÊt th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n x©y dùng; n−íc ch¶y trµn trªn mÆt b»ng mµ ch−a cã hÖ thèng cèng ®Ó thu gom,... - §Ó h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c ®éng nµy ®Õn m«i tr−êng ta cÇn ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p nh− tiÕn hµnh phñ kÝn b¹t ®èi víi nh÷ng xe chuyªn chë vËt liÖu, kh«ng chÊt vËt liÖu qu¸ thµnh xe, h¹n chÕ r¬i v·i vËt liÖu; yªu cÇu l¸i xe gi¶m tèc ®é khi vµo c«ng tr×nh; th−êng xuyªn dän vÖ sinh, thu gom vËt liÖu trong c«ng tr×nh vµo cuèi mçi ngµy; tiÕn hµnh t−íi n−íc gi¶m thiÓu bôi ph¸t sinh trong nh÷ng ngµy n¾ng; bè trÝ nh÷ng lán tr¹i t¹m ®Ó c«ng nh©n nghØ ng¬i, sinh ho¹t vÖ sinh trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh. 35 4.2.2. C¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh ch¹y thö vµ vËn hµnh s¶n xuÊt Trong qu¸ tr×nh dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng m«i tr−êng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh− sau: - Nguyªn liÖu ®−îc tËn dông vµ sö dông hoµn toµn tõ kh©u ®Çu vµo ®Õn kh©u thµnh phÈm. Dï vËy ta còng cÇn xÐt mét sè yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng : + ¶nh h−ëng m«i tr−êng kh«ng khÝ + ¶nh h−ëng m«i tr−êng n−íc: N−íc ph¸t sinh cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ tõ nguån sinh ho¹t, vµ n−íc m−a ch¶y trµn trªn mÆt b»ng nhµ x−ëng (cã thÓ cuèn theo nguyªn liÖu), kh«ng cã bÊt kú lo¹i n−íc th¶i nµo ph¸t sinh tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. N−íc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n th× ®−îc thu gom vµo mét hÖ thèng riªng vµ ®−îc xö lý b»ng c¸ch l¾ng läc, tù ph©n huû trong bÓ tù ho¹i; cßn ®èi víi n−íc m−a ch¶y trµn th× ®· ®−îc thiÕt kÕ hÖ thèng hè ga, ®−êng èng, song ch¾n r¸c, m−¬ng tho¸t n−íc ®Ó thu gom vµ dÉn n−íc vµo hÖ thèng tho¸t n−íc chung däc theo ®−êng giao th«ng néi bé (tr−íc nhµ m¸y). + ¶nh h−ëng tiÕng ån: Tõ sù ho¹t ®éng cña nh÷ng lo¹i m¸y mãc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− máy ép, b¨ng t¶i. §Ó gi¶m thiÓu tiÕng ån ph¸t sinh nµy, c«ng ty sÏ ®Çu t− míi toµn bé d©y chuyÒn m¸y mãc ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng, vËn hµnh tèt, th−êng xuyªn kiÓm tra tu bæ m¸y mãc ®Þnh kú, sö dông c¸c ®éng c¬ ®iÖn, vµ t¨ng c−êng chiÒu dµy, kh¶ n¨ng chÞu lùc cña nÒn x−ëng hoÆc bÖ mãng ®Æt m¸y, thiÕt bÞ. + ¶nh h−ëng tõ chÊt th¶i r¾n: Chñ yÕu lµ chÊt th¶i sinh ho¹t, bao b× trong b−íc hoµn thiÖn, nguyªn vËt liÖu r¬i v·i. Chóng t«i sÏ tæ chøc ®Ó c«ng nh©n thu gom, vÖ sinh xung quanh khu vùc s¶n xuÊt, nhµ m¸y sau mçi ca lµm viÖc ®Ó tËn dông l¹i hoÆc tËp trung chÊt th¶i r¾n, dùng xe chuyên dùng thu gom và chuyển đi xử lý theo quy định. - Ngoµi ra cßn thiÕt kÕ hÖ thèng c©y xanh víi diÖn tÝch tèi thiÓu ®¹t 15% diÖn tÝch tæng mÆt b»ng nh»m c¶i thiÖn m«i tr−êng vµ t¹o hµi hoµ c¶nh quan chung cña toµn nhµ m¸y. 4.3. C¸c gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ 4.3.1. Phßng chèng ch¸y næ HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ®−îc thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh bao gåm hÖ thèng n−íc cÊp ch÷a ch¸y, hÖ thèng b¸o ch¸y, vµ c¸c dông cô ch÷a ch¸y t¹i chç kh¸c. TÊt c¶ hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ph¶i ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn thÈm duyÖt, nghiÖm thu tr−íc khi ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. 36 Ngoµi ra, hÖ thèng ®iÖn ®−îc l¾p ®Æt c¸c cÇu giao tù ®éng nh»m tù ng¾t ®iÖn khi cã sù cè chËp ®iÖn; treo c¸c biÓn b¸o t¹i nh÷ng n¬i dÔ x¶y ra ch¸y, tiªu lÖnh ch÷a ch¸y vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao ý thøc, kh¶ n¨ng øng phã cña c«ng nh©n trong viÖc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nhµ m¸y. 4.4.2. C¸c tiªu chuÈn phßng ch¸y, chèng ch¸y C¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho c«ng tr×nh bao gåm nh−ng kh«ng giíi h¹n c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ tiªu chuÈn quèc tÕ t−¬ng ®−¬ng nh− sau: - TCVN 3254 – 1989: An toµn ch¸y. Yªu cÇu chung. - TCXD 218 – 1998: HÖ thèng ph t¸ hiÖn ch¸y vµ b¸o ®éng ch¸y. Quy ®Þnh chung. - TCVN 2622 – 1995: Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh-Yªu cÇu thiÕt kÕ. - TCVN 5760 – 1993: HÖ thèng ch÷a ch¸y, yªu cÇu chung ®Ó thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, sö dông. - C¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn t−¬ng øng kh¸c nh− ASTM, ASME, API, BS, NFPA 4.5. An toµn lao ®éng 4.5.1. C¸c nh©n tè nguy hiÓm Trong trồng và sơ chế dược liệu các yếu tố nguy hiểm là: - §iÖn trong s¶n xuÊt, ®iÖn trong sinh ho¹t - D©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt - C¸c thiÕt bÞ phô trî xe vËn chuyÓn néi bé, xe c¬ giíi 4.5.2. C¸c ph−¬ng ph¸p an toµn lao ®éng - An toµn lao ®éng Ngoµi c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong thiÕt kÕ, viÖc h−íng dÉn nh÷ng quy ®Þnh an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n lµ rÊt cÇn thiÕt. Toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ b¾t buéc ph¶i sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i nh÷ng n¬i cã ph¸t sinh tiÕng ån ®−îc trang bÞ thªm c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng chèng tiÕng ån. - B¶o vÖ nguån ®iÖn TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kim lo¹i, ®−êng èng vµ thïng chøa cÇn nèi d©y tiÕp ®Êt. Kh«ng ®Ó kim lo¹i c¸ch ly víi ®Êt. 37 - Chèng sÐt C¸c khu s¶n xuÊt, thiÕt bÞ, bån chøa, kÕt cÊu x©y dùng vµ kiÕn tróc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ chèng sÐt. ThiÕt kÕ chèng sÐt tu©n theo c¸c chØ dÉn kü thuËt vµ tiªu chuÈn cña nhµ n−íc. Víi hÖ thèng èng dÉn ®Æt trªn cao, tr¹m biÕn ¸p, thiÕt bÞ ph©n phèi, ®−êng ®©y ®iÖn cÇn cã thiÕt bÞ chèng sÐt. C¸c thiÕt bÞ thu sÐt ph¶i ®−îc l¾p ®Æt thµnh khèi chØnh thÓ. - Chèng chËp ®iÖn PhÇn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn ®−îc l¾p ®Æt tiÕp ®Êt. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi trêi ®−îc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng che m−a. 4.5.3. C¸c tiªu chuÈn an toµn lao ®éng B¶ng 7: Tiªu chuÈn an toµn lao ®éng TCVN 4744 – 89 Qui ph¹m kü thuËt an toµn Trong c¸c c¬ së c¬ khÝ TCVN 2287-78 HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng - Quy ®Þnh c¬ b¶n TCVN 2288-1978 C¸c yªu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt - Ph©n lo¹i TCVN 2289-78 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 2292-78 C«ng viÖc s¬n - Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 2293-78 Gia c«ng gç - Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 3146-1986 C«ng viÖc hµn ®iÖn - Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 3147 - 90( So¸t xÐt lÇn thø 1 ) Quy ph¹m an toµn trong c«ng t¸c xÕp dì – Yªu cÇu chung TCVN 3673 - 81 Bao b× sö dông trong s¶n xuÊt - Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 4245-96 Yªu cÇu kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt, sö dông oxi, axetylen TCVN 4730-1989 S¶n xuÊt g¹ch ngãi nung - Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 5041 - 89 (ISO 7731 - 1986) TÝn hiÖu b¸o nguy ë n¬i lµm viÖc - TÝn hiÖu ©m thanh b¸o nguy TCVN 5308-91 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCXD 66-1991 VËn hµnh khai th¸c hÖ thèngcÊp tho¸t n−íc. Yªu cÇu an toµn Nguån : Tiªu chuÈn ViÖt Nam – TCVN 38 ch−¬ng 5 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 5.1. Tæng møc ®Çu t− 5.1.1. C¬ së tÝnh to¸n - LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003; - NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng; - Mét sè c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh kh¸c; 5.1.2. Ph−¬ng ph¸p lËp tæng møc ®Çu t− Tæng møc ®Çu t− bao gåm c¸c chi phÝ: Chi phÝ x©y dùng; Chi phÝ thiÕt bÞ; Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n; Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng; Chi phÝ phô kh¸c; Chi phÝ dù phßng; Chi phÝ vay vèn l−u ®éng; L·i vay trong thêi gian x©y dùng c¬ b¶n; Chi phÝ san lÊp, gi¶i phãng mÆt b»ng. TÝnh to¸n c¸c chi phÝ nµy nh− sau: 5.1.2.1. Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm c¸c chi phÝ sau ®©y: - Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. Khèi l−îng tÝnh to¸n theo thiÕt kÕ c¬ së cña C«ng ty TNHH ®Çu tư và øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn, ®¬n gi¸ nguyªn nhiªn vËt liÖu lÊy theo gi¸ thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n. - Chi phÝ nhµ x−ëng bao gåm chi phÝ khung thÐp vµ chi phÝ t«n lîp ®−îc tÝnh to¸n theo tÝnh to¸n gi¸ thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n. 5.1.2.2. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng tr×nh Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng tr×nh bao gåm: - HÖ thèng thiÕt bÞ sấy dược liệu. - HÖ thèng ép và đóng gói dược liệu sau sơ chế. - Hệ thống tưới tự động phục vụ cho quy tình trồng cây dược liệu. - C¸c hÖ thèng c«ng tr×nh phô trî. 5.1.2.3. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ chi phÝ phô kh¸c - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm: chi phÝ tæ chøc lËp dù ¸n ®Çu t−; chi phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−; chi phÝ tæ chøc thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n c«ng tr×nh; chi phÝ tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é, chi phÝ x©y dùng; chi phÝ tæ chøc ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i 39 tr−êng cña c«ng tr×nh; chi phÝ tæ chøc kiÓm tra vµ chøng nhËn phï hîp chÊt l−îng c«ng t×nh; Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh; chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc lËp theo ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sè 957/Q§-BXD ngµy 29/9/2009 cña Bé X©y dùng. - Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng bao gåm c¸c chi phÝ sau ®©y: + Chi phÝ thiÕt kÕ ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn quy ®Þnh cña ViÖt Nam hiÖn hµnh; + Chi phÝ lËp B¸o c¸o ®Çu t−; + Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t−; Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng; Chi phÝ thÈm tra dù to¸n vµ tæng dù to¸n c«ng tr×nh; Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ: LËp theo ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo quyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD ngµy 29/9/2009 cña Bé X©y dùng; + Chi phÝ kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh, kiÓm ®Þnh chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh, kiÓm ®Þnh sè l−îng, chÊt l−îng chñng lo¹i thiÕt bÞ: tham kh¶o chi phÝ cña mét sè c«ng ty kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh ë ViÖt Nam hiÖn hµnh; - Chi phÝ phô kh¸c + LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n lËp theo Th«ng t− sè 109/2000/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh; + Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh: TÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2004/Q§-BTC ngµy 12/4/2004 cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh quy t¾c, biÓu phÝ b¶o hiÓm x©y dùng, l¾p ®Æt; + Chi phÝ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n; Chi phÝ kiÓm to¸n quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh: tÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2007/TT-BTC ngµy 9/4/2007 cña Bé Tµi chÝnh vÒ “h−íng dÉn quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh thuéc nguån vèn Nhµ n−íc”; + Chi phÝ ch¹y thö: tÝnh theo kÕ ho¹ch ch¹y thö cña dù ¸n bao gåm chi phÝ nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu, n¨ng l−îng. - Chi phÝ vèn l−u ®éng (vèn ng¾n h¹n) Chi phÝ vèn l−u ®éng ban ®Çu ®−îc tÝnh to¸n dùa vµo c¸c ®Çu vµo dù ¸n. Vèn ng¾n h¹n ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: C¸c kho¶n dù tr÷ l−u kho (dù tr÷ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm) tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 40 Vèn ng¾n h¹n sÏ ®−îc vay tr−íc khi nhµ m¸y ®i vµo ho¹t ®éng, vµ sÏ ®−îc thu håi l¹i vµo thêi ®iÓm cuèi cña ®êi dù ¸n. Trong kÕ ho¹ch dù ¸n th× vèn ng¾n h¹n sÏ ®−îc tÝnh to¸n tõ n¨m ®Çu cña giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ t¨ng theo c«ng suÊt hµng n¨m. L·i vay trong giai ®o¹n x©y dùng c¬ b¶n Lãi vay trong XDCB được tính toán theo tiến độ giải ngân của dự án và lãi suất vay là 16%/năm, với nguồn vốn vay là 30% vốn đầu tư. 5.1.2.4. Chi phÝ dù phßng Chi phÝ dù phßng tÝnh theo Th«ng t− sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010 h−íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, b»ng 10% cña Tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ chi phÝ kh¸c. Chi phÝ dù phßng lµ kho¶n chi phÝ ®Ó dù trï cho c¸c khèi l−îng ph¸t sinh, c¸c yÕu tè tr−ît gi¸ vµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng l−êng tr−íc ®−îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 5.1.2.5. TiÒn ®Êt Vận dụng tất cả các chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án mà Chính phủ và địa phương ban hành, như Nghị định số 61/2010/ND9-CP,… Bảng 8: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ STT Kho¶n môc §VT C«ng suÊt/khèi l−îng Gi¸ trÞ (VN§) Ghi chó 1 Chi phÝ ThiÕt bÞ 1.521.850.000 - Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt, h−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ 655.600.000 - Chi phÝ thiÕt bÞ phô trî 866.250.000 2 Chi phÝ X©y dùng 7.262.220.000 - Tæng c¸c h¹ng môc x©y dùng 7.262.220.000 3 Chi phÝ kh¸c 87.840.000 - Chi phÝ qu¶n lý, t− vÊn vµ chi phÝ phô kh¸c - L·i vay trong thêi gian x©y dùng 41 - Vèn l−u ®éng (bao gåm l·i vay) 4 Dù phßng 5%x(CPTB+CPXD+CPK) 443.595.500 5 TiÒn ®Êt (bao gåm san lÊp, GPMB) ha 35 350.000.000 Tạm tính 6 Kinh phí trồng và chăm sóc cây dược liệu 3.606.079.000 Tæng vèn ®Çu t− 13.271.584.500 Tổng vốn đầu tư: Mười ba tỷ hai trăm bảy mươi mốtt triệu năm trăm tám tư nghìn năm trăm đồng. 5.2. Nguån vèn vµ h×nh thøc huy ®éng vèn ViÖc huy ®éng vèn cho dù ¸n sÏ dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y: - H×nh thøc ®Çu t− ph¸t triÓn kinh doanh ®· ®−îc lùa chän; - Tæng vèn ®Çu t− cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng ph¶i huy ®éng; - Dù kiÕn kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n; - H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n; - Tham kh¶o c¸c sè liÖu vÒ l·i suÊt cho vay thùc tÕ hiÖn nay cña c¸c tæ chøc tÝn dông; - C¸c quy ®Þnh hiÖn nay cña Nhµ n−íc vµ c¸c bé ngµnh vÒ tÝn dông ®Çu t−; - Nguån nguyªn liÖu cung cÊp cho dù ¸n ho¹t ®éng. ë dù ¸n nµy, viÖc huy ®éng tèi ®a vèn tù cã, t×m c¸c nguån vèn víi chi phÝ l·i suÊt cho vay thÊp, c¸c ®èi t¸c gãp vèn lµ nguyªn t¾c cÇn thiÕt ¸p dông trong viÖc thu xÕp tµi chÝnh cho dù ¸n. C¸c nguån vèn sau ®©y sÏ ®−îc ®−a vµo ph©n tÝch vµ xem xÐt cho dù ¸n: + Vèn tù cã cña Chñ ®Çu t−; + Sö dông c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®Ó huy ®éng vèn; + Vay tõ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. a. Vèn tù cã cña C«ng ty Theo kÕ ho¹ch C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn tù cã kho¶ng 60% vèn ®Çu t− cña dù ¸n. b. Sö dông c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®Ó huy ®éng vèn Cã thÓ nghiªn cøu ph−¬ng thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh theo h−íng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng sö dông h×nh thøc trªn lµ kh«ng lín, do thêi gian chuÈn bÞ lµ kh¸ dµi, khã ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ tiÕn ®é cña dù ¸n nµy. c. Vay c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i 42 §iÒu kiÖn vay vèn tõ c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i trong n−íc th−êng linh ho¹t h¬n, kh«ng bÞ v−íng m¾c c¸c ®iÒu kiÖn b¶o l·nh chÆt chÏ nh− khi vay th−¬ng m¹i n−íc ngoµi. T¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, mét sè Ng©n hµng cho c¸c dù ¸n lín vay tiÒn VN§ víi l·i suÊt 16%/n¨m. KÕt luËn c¸c nguån vèn cã thÓ huy ®éng cho dù ¸n Víi sù ph©n tÝch vÒ nguån tµi chÝnh kÓ trªn, ngoµi nguån vèn tù cã cña C«ng ty, kh¶ quan nhÊt lµ nguån vay trong n−íc tõ Ng©n hµng th−¬ng m¹i víi l·i suÊt VN§ lµ 16%. Tõ nhËn ®Þnh trªn ®©y cã thÓ dù kiÕn kÕ ho¹ch huy ®éng vèn cho dù ¸n tõ mçi nguån ®Ó x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®Çu t− ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. ViÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®Çu t− sÏ ®−îc xem xÐt sau ®©y : 5.2.1. Nguån vèn dµi h¹n Nguån vèn sö dông cho dù ¸n nh− sau : - Vèn tù cã lµ 60% lµ vèn gãp cña C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn. - Vèn vay dµi h¹n 40% tæng møc ®Çu t− (kh«ng tÝnh vèn l−u ®éng). Vèn vay dµi h¹n sÏ vay tõ Ng©n hµng th−¬ng m¹i víi l·i suÊt 16%/n¨m, thêi gian tr¶ nî 3 n¨m, ©n h¹n trong thêi gian x©y dùng. 5.2.2.Nguån vèn ng¾n h¹n Nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó ®¸p øng cho c¸c nhu cÇu vèn l−u ®éng cña dù ¸n, dù kiÕn vay tõ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i víi l·i suÊt 16%/n¨m. Vèn ng¾n h¹n sÏ ®−îc vay tr−íc khi nhµ m¸y ®i vµo ho¹t ®éng, vµ sÏ ®−îc thu håi l¹i vµo thêi ®iÓm cuèi cña ®êi dù ¸n. Trong kÕ ho¹ch dù ¸n th× vèn ng¾n h¹n sÏ ®−îc tÝnh to¸n tõ n¨m ®Çu cña giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ t¨ng theo c«ng suÊt hµng n¨m. 5.3. HiÖu qu¶ ®Çu t− 5.3.1. C¬ së tÝnh to¸n 5.3.1.1 . §êi dù ¸n Sau khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Çu t−, dự án sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng. Thời gian vận hành là 50 năm. 5.3.1.2. S¶n phÈm, c«ng suÊt 43 Sản phẩm là dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GACP, công suất dự kiến khoảng 200 tấn / 1 năm. Bảng 9: Dự kiến doanh thu TT Tên cây dược liệu DT(ha) Năng suất Tấn/ha Số vụ Vụ/năm Tổng SL ( tấn) Đơn giá Triệu VND Thành tiền Triệu VND 1 Đương quy 10 2.5 1 25 90 2.250.0 2 Xuyên khung 7 2 1 14 75 1.050.0 3 Độc hoạt 7 2.5 1 17,5 45 787.5 4 Bạch truật 4 2 1 8 55 440.0 5 Đỗ trọng ( 3năm /vụ ) 4 1 1 4 85 340.0 Cộng 66 4.867.500 5.3.1.3 Sè ngµy vËn hµnh trong n¨m Sè ngµy vËn hµnh trong n¨m lµ 300 ngµy. 5.3.1.4 Chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m - Chi phÝ s¶n xuÊt cña dù ¸n lµ toµn bé c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ b¸n hµng, ®−îc tÝnh cho thêi gian lµ 01 n¨m. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng chi phÝ ®−îc dù to¸n vµ dù b¸o mµ cã thÓ sinh ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh nhµ m¸y.phân bón - Tæng chi phÝ s¶n xuÊt = Chi phÝ giống, phân bón, nhiªn liÖu, n¨ng l−îng + Chi phÝ tiÒn l−¬ng + Chi phÝ b¶o d−ìng, söa ch÷a + Chi phÝ khÊu hao + Chi phÝ tµi chÝnh + Chi phÝ b¶o hiÓm ch¸y næ + Chi phÝ l−u kho b·i + Chi phÝ b¸n hµng, tiÕp thÞ vµ c¸c chi phÝ kh¸c. a. Chi phÝ giống, phân bón, nhiªn liÖu, n¨ng l−îng sÏ ®iÒu chØnh t¨ng 5% ®Þnh kú 3 n¨m. b. Chi phÝ nh©n c«ng: SÏ ®−îc tÝnh to¸n theo chi phÝ nh©n c«ng b×nh qu©n lµ 2.500.000 VN§/ng−êi/th¸ng (bao gåm: tiÒn l−¬ng chÝnh, chi phÝ BHXH, BHYT, tiÒn ¨n gi÷a giê vµ n−íc uèng, båi d−ìng ®éc h¹i; trang bÞ b¶o hé lao déng) vµ cã xem 44 xÐt ®Õn tû lÖ ®iÒu chØnh t¨ng l−¬ng b×nh qu©n 3 n¨m 1 lÇn lµ 5% và theo luật lao động. c. Chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o d−ìng: Chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o d−ìng hµng n¨m lµ nh÷ng chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o d−ìng tµi s¶n cè ®Þnh sau khi ®i vµo vËn hµnh, bao gåm söa ch÷a ®¹i tu, trung tu vµ tiÓu tu. Chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o d−ìng hµng n¨m sÏ b»ng 1% doanh thu. d. Chi phÝ tµi chÝnh: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong huy ®éng vèn cho nhµ m¸y, bao gåm l·i vay ng¾n h¹n vèn l−u ®éng trong 3 n¨m ®Çu tiªn vµ l·i vay dµi h¹n. L·i vay ë ®©y bao gåm l·i vay ®èi víi phÇn vèn ng¾n h¹n l·i suÊt 16%/n¨m vµ nguån vay dµi h¹n víi l·i suÊt lµ 16%/n¨m. Chi phÝ tµi chÝnh nµy ®−îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. L·i vay dµi h¹n ®−îc tr¶ trong thêi gian x©y dùng vµ thêi gian khai th¸c dù ¸n. e. C¸c chi phÝ qu¶n lý: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong viÖc qu¶n lý vµ c¸c ho¹t ®éng cña bé m¸y c¸c phßng ban hµnh chÝnh. f. Chi phÝ b¶o hiÓm ch¸y næ b¾t buéc: Áp dông theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 130/2006/N§-CP ngµy 08/11/2006 Quy ®Þnh chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc. §−îc tÝnh b»ng 0.22% Tæng møc ®Çu t−. a. Chi phÝ b¸n hµng, tiÕp thÞ vµ chi phÝ kh¸c tõ n¨m thø nhÊt ®Õn n¨m thø 10: §−îc tÝnh b»ng 5% doanh thu. g. Chi phÝ khÊu hao TSC§: ViÖc tÝnh khÊu hao c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®Çu t− trªn c¬ së QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cÇn tÝnh khÊu hao bao gåm toµn bé gi¸ trÞ chi phÝ tr−íc thuÕ cña Tæng møc ®Çu t− (trõ vèn l−u ®éng ban ®Çu), kh«ng tÝnh gi¸ trÞ ®Êt. Cô thÓ nh− sau: + Nhµ cöa vµ vËt kiÕn tróc : 10 n¨m; + M¸y mãc vµ thiÕt bÞ : 10 n¨m; + TSC§ kh¸c : 10 n¨m. h. Chi phÝ l−u kho b·i: §−îc tÝnh b»ng 2% doanh thu. 5.3.1.5. ChÝnh s¸ch thuÕ - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 45 + ¸p dông th«ng t− sè 32/2007/TT-BTC ngµy 09/4/2007 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h−íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh sè 158/N§-CP ngµy 10/12/2003, nghÞ ®Þnh sè 148/2004/N§-Cp ngµy 23/7/2004 vµ nghÞ ®Þnh sè 156/2005/N§-CP ngµy 15/12/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c s¶n phÈm ®Çu ra lµ: 10% + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu lµ 10%. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Theo quy ®inh t¹i NghÞ ®Þnh sè 24/2007/TT-BTC ngµy 14/2/2007 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch thuÕ ¸p dông cho dù ¸n nh− sau: + ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho dù ¸n: MiÔn thuÕ 02 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ; gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 04 n¨m tiÕp theo, c¸c n¨m cßn l¹i lµ 25%. LỢI NHUẬN TRONG 1 NĂM Bảng 10: Kinh phí trồng và chăm sóc dược liệu STT DIỄN GIẢI THÀNH TIỀN GHI CHÚ 1 Chi phí giống, phân bón, nhiên 780.000.000 liệu, năng lượng 2 Chi phÝ nh©n c«ng 950.000.000 3 Chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o dìng 51.300.000 1% DT 4 Chi phÝ tµi chÝnh 246.000.000 5 C¸c chi phÝ qu¶n lý 595.000.000 6 Chi phÝ b¶o hiÓm ch¸y næ b¾t buéc 13.447.000 0,22% TMĐT 7 Chi phÝ b¸n hµng, tiÕp thÞ 256.500.000 5% DT vµ chi phÝ kh¸c 8 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 611.232.000 9 Chi phÝ lư kho b·i 102.600.000 2% DT Tổng: 3.606.079.000 5.3.1.6. Hiệu quả kinh tế hàng năm và thời gian thu hồi vốn Doanh thu dự kiến trong 1 năm: 4.867.500.000 đồng. Chi phí sản xuất trong 1 năm : 3.606.079.000 đồng. Lợi nhuận trước thuế : 1.258.421.000 đồng. Thời gian thu hồi vốn dự tính: 8 năm 46 5.3.2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi ViÖc ®Çu t− dự án trồng và sơ chế dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa c«ng suÊt 2-300 tÊn/n¨m ngoµi c¸c hiÖu qu¶ vÒ ®Çu t− nh− ph©n tÝch trªn ®©y cßn ®em l¹i c¸c hiÖu qu¶ x· héi nh− sau: - §ãng gãp cho nhµ n−íc qua c¸c s¾c thuÕ. - T¹o viÖc lµm cho 65 lao ®éng vµ c¸c dÞch vô kh¸c kÌm theo. - Nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu cho bà con nông dân trong khu vực, thay đổi cơ cấu cây trồng góp phần giảm nghèo hướng tới làm giàu. 5.4. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 5.4.1. KÕt luËn - ViÖc ®Çu t− trồng và sơ chế dược liệu sạch ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng thªm doanh thu cho C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn; t¨ng thªm ®ãng gãp cho Nhµ n−íc th«ng qua c¸c kho¶n thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ VAT ph¶i nép; ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cho ®Þa ph−¬ng, thøc ®Èy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. 5.4.2. KiÕn nghÞ - §©y lµ mét dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho ®Þa ph−¬ng. V× vËy, kÝnh ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn cho phÐp C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn sím ®−a dù ¸n vµo ®Çu t−. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Thị Tuyết Lan 47 PhÇn II THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN 48 ch−¬ng 1 NỘI DUNG THIẾT KẾ 1.1. C¨n cø thiÕt kÕ + C¨n cø luËt x©y dùng sè 16/2003/ QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; 1.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ C¨n cø Kho¶n 27, §iÒu 3, LuËt X©y dùng sè 16/203/QH12 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. Hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së nµy lµ mét phÇn cña Dù ¸n “®Çu t− trồng và sơ chế cây dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa t¹i huyÖn Mai ch©u tØnh Hßa B×nh” cã nhiÖm vô thÓ hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chñ yÕu ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn lËp tæng møc ®Çu t− vµ lµ c¨n cø ®Ó triÓn khai c¸c b−íc tiÕp theo. Hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së bao gåm: - ThuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së. - B¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së gåm: b¶n vÏ phÇn c«ng nghÖ - l¾p ®Æt, b¶n vÏ phÇn x©y dùng, b¶n vÏ phÇn ®iÖn - ®o l−êng vµ b¶n vÏ cÊp tho¸t n−íc. 1.3. Danh môc tiªu chuÈn ¸p dông Mét sè tiªu chuÈn chñ yÕu ®−îc sö dông: - Nhµ cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc: TCVN3904-1984 - XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tæng mÆt b»ng. TCTK: TCVN4514-1988 - XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Nhµ s¶n xuÊt. TCTK: TCVN4604-1988 - HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng: TCVN4611-1988 - Quy t¾c lËp b¶n vÏ èng, ®−êng èng vµ HT ®−êng èng: TCVN3745-1991 - HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu quy −íc trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng vµ mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh: TCVN4607-1988 - Sè liÖu khÝ hËu sö dông: TCVN4088-85 - §Þa chÊt thñy v¨n: TCVN4119-85 - Quy chuÈn XDVN (tËp I, II, III): 682/BXD-CSXD - T¶i träng t¸c ®éng: TCVN2737-95 - KÕt cÊu bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp: TCXDVN356:2005 - KÕt cÊu thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: TCXDVN338:2005 - KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp: TCVN5573-91 - KÕt cÊu x©y dùng vµ nÒn - Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n: TCVN2737-95 - ThÐp tÊm vµ thÐp b¨ng phñ nh«m kÏm nhóng nãng: TCXDVN7470:2005 - Mãng cäc: TCXDVN205-98 - Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng tÜnh Ðp däc trôc: TCXDVN269:2002 49 - ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh chÞu ®éng ®Êt: TCXDVN375-2006 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: tho¸t n−íc-m¹ng l−íi bªn ngoµi c«ng tr×nh: TCVN51- 1984 - Tiªu chuÈn an toµn lao ®éng: TCVN2287-78 - Nhµ cña c¸c xÝ nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc: 20TCVN3904:1984 - XÝ nghiÖp CN. Tæng mÆt b»ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: 21TCVN4514:1988 - XÝ nghiÖp CN. Nhµ s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: 22TCVN4604:1988 - §−êng «t« - Yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN4054:2005 - Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng cøng: 22TCN223-95 - Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng mÒm: 22TCN211-06 - C−êng ®é chiÕu s¸ng: 20-TCN-95-83 vµ 20-TCN-16-86 - L¾p ®Æt c¸p vµ d©y ®iÖn cho c¸c c«ng tr×nh CN: TCXDVN 263:2002 - Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh XD: Tiªu chuÈn TKTC: 20 TCVN-46- 89 TCXD46:1984. - ChiÕu s¸ng nh©n t¹o nhµ CN vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: TCVN 3743:1983 vµ TCXDVN 259:2001 - L¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh CN: Yªu cÇu chung: TCXDVN 253:2001 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn: HÖ thèng d©y dÉn ®iÖn: 11 TCN- 19- 84 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn: ThiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p: 11 TCN- 20- 84 - HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. Yªu cÇu kü thuËt: TCVN5738-2001 - Tiªu chuÈn TCXD: TCVN 33-85: CÊp n−íc - M¹ng l−íi ®−êng èng bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN33: 2006: CÊp n−íc - M¹ng l−íi ®−êng èng vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - Mèi hµn cña thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc – yªu cÇu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra: TCVN6008:1995 - Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh: TCVN2622:1995 - An toµn ch÷a ch¸y c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu: TCVN-5684-2003 - Cäc, ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng: 20 TCN 174-89 - KÕt cÊu thÐp: TCVN-5575-1991 - Tiªu chuÈn vËt liÖu thÐp trong x©y dùng: TCVN-1651-1985 - Tiªu chuÈn n−íc th¶i ®« thÞ: TCVN-188-1996 50 - Th«ng t− liªn tÞch “Quy ®Þnh viÖc trang bÞ vµ qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y trong c¸c kho dÇu má vµ s¶n phÈm dÇu” sè 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngµy 10/5/2001 - Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t: TCVN 6980:2001 - Tiªu chuÈn tiÕng ån: TCVN 5949-1998 - Tiªu chuÈn rung vµ chÊn ®éng: TCVN 6962:2001 - Tiªu chuÈn khÝ th¶i: TCVN 5939:2005 - N−íc th¶i c«ng nghiÖp – Tiªu chuÈn th¶i: TCVN 5945:2005 1.4.Quy m« C«ng suÊt, Ph−¬ng ¸n s¶n phÈm vµ Ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt 1.4.1. C«ng suÊt Cã c«ng suÊt lµ 200-300 tấn/năm 1.4.2.Ph−¬ng ¸n s¶n phÈm S¶n phÈm chÝnh - S¶n phÈm chÝnh lµ 5 loại nguyên liệu dược phẩm: Đương quy, Xuyên khung, Độc hoạt, Bạch truật, Đỗ trọng đã được sơ chế và đóng gói theo tiêu chuẩn của Viện Dược Liệu Trung Ương. 1.4.3. Ph−¬ng ¸n ph©n phèi s¶n phÈm - S¶n phÈm sau chế biến sẽ được cung cấp cho các công ty dược phẩm trong và ngoài nước. - Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn Sản phẩm sÏ ®−îc vËn chuyÓn b»ng xe vËn chuyÓn cña nhµ m¸y,cã thÓ thuª xe vËn chuyÓn cña c¸c t− nh©n kh¸c cã chøc n¨ng vËn chuyÓn hµng hãa. 51 ch−¬ng 2 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Xem phụ lục của Viện Dược Liệu chuyển giao 52 Chương 3 XÂY DỰNG 3.1. Tæng mÆt b»ng 3.1.1. Bè trÝ Tæng mÆt b»ng - Tæng diÖn tÝch ®Êt lµ 35,5 ha - C¸c h¹ng môc ®−îc bè trÝ phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thuËn tiÖn vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. Toµn bé c¸c h¹ng môc ®−îc ph©n thµnh 2 khu: + Khu trồng cây dược liệu: 350.000 m2 + Khu làm việc và sơ chế dược liệu : 4.994 m2 3.1.2. HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt a. §−êng giao th«ng néi bé M¹ng l−íi giao th«ng trong Nhµ m¸y ®−îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Giao th«ng thuËn tiÖn, an toµn trong việc vận chuyển giống, phân bón,…và sản phẩm sau thu hoạch. - Thiết kế đường giao thông theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI miền núi. b. M−¬ng tho¸t n−íc HÖ thèng m−¬ng tho¸t n−íc trong khu làm việc, nhµ m¸y và khu vực trồng cây dược liệu dùng chung và được thiết kế theo tiêu chuẩn hệ thống tiêu cấp III ( Tiêu chuẩn Bộ xây dựng). c. Hệ thống tưới nước Hệ thống tưới được thiết kế phủ rộng toàn bộ diện tích để phục vụ hiệu quả việc trồng cây dược liệu. 3.2. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh 3.2.1. LiÖt kª vµ thuyÕt minh c¸c khu chính 53 Bảng 11: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh xây dựng hạ tầng kỹ thuật TT Tªn h¹ng môc §V Sè l−îng 1 Nhµ ®iÒu hµnh lợp mái tôn m2 200 2 Nhµ s¶n xuÊt + kho chứa m2 432 3 Kho chøa thµnh phÈm m2 200 4 Kho vËt t− m2 100 5 Nhµ ë CBCN m2 200 6 QuÇy giíi thiÖu SP m2 100 10 Nhµ b¶o vÖ m2 30 12 Nhµ ®Ó xe cho CBCNV m2 100 11 Nhµ vÖ sinh m2 32 12 §−êng giao th«ng (Bao gồm giao thông nôi bộ khu hành chính, sản xuất và khu vực trồng dược liệu). m2 18.000 - Dự án trồng và sơ chế cây dược liệu ®−îc thiÕt kÕ trªn tæng mÆt b»ng cã diÖn tÝch 35,5 ha víi kiÕn tróc phï hîp cho tõng h¹ng môc cã chøc n¨ng kh¸c nhau, bªn c¹nh ®ã vÉn chó ý t¹o sù hµi hoµ trong tæng thÓ toµn c«ng tr×nh. Nhµ x−ëng bao gåm nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chøa nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm, lµ n¬i ®Ó c«ng nh©n thao t¸c, vËn hµnh m¸y mãc t¹o ra s¶n phÈm, ®¶m b¶o thuËn lîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, th«ng tho¸ng, an toµn, ®ñ ¸nh s¸ng, t¹o sù tho¶i m¸i cho c«ng nh©n khi lµm viÖc gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. * C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh + Nhµ nghØ cho c«ng nh©n: Nhµ d©n dông cÊp IV, 1 tÇng, cã diÖn tÝch 200 m2. T−êng bao che x©y g¹ch dµy 20cm, b¶ matit, s¬n n−íc. Cöa ®i, cöa sæ gç kÝnh (gç nhãm III, kÝnh mµu). NÒn l¸t g¹ch ceramic 400x400 v÷a xim¨ng m¸c 50. M¸i lîp t«n mói sãng vu«ng m¹ mµu dµy 0,42 mm, xµ gå thÐp hép, trÇn ®ãng t«n l¹nh. KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña nhµ lµ kÕt cÊu cét bªt«ng m¸c 200 cèt thÐp chÞu lùc cã Ra = 2.100kG/cm2; KÕt cÊu mãng cét b»ng bª t«ng cèt thÐp, kiÒng mãng ®¸ héc v÷a xi m¨ng m¸c 50. + Nhµ x−ëng sơ chế: Ph©n x−ëng sơ chế ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng víi kiÕn tróc ®¬n gi¶n, chñ yÕu phï hîp víi c«ng n¨ng s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho nhµ s¶n xuÊt, kho thµnh phÈm, nhµ chøa nguyªn liÖu, nhÞp nhµ réng 12m, b−íc cét 7,2m. Cao ®é ®Ønh m¸i 6m; m¸i lîp t«n sãng vu«ng m¹ mµu dµy 0,45mm, xµ gå thÐp ch÷ C; t−êng bao che x©y b»ng g¹ch cao 3m, phÇn cßn l¹i th−ng t«n; cöa chÝnh lµ cöa s¾t cuèn, cöa chÝnh lµ cöa giao th«ng gi÷a trong vµ ngoµi nhµ x−ëng vµ lµ n¬i ®Ó lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn, th«ng giã chÝnh; nÒn nhµ b»ng bª t«ng dµy 10 54 cm m¸c 200 l−íi thÐp Ø 6 a20cm cã t¹o khe nøt l−íi 3000x3000mm, khu vùc nhµ v¨n phßng l¸t g¹ch ceramic 400x400 v÷a xim¨ng m¸c 50. VÒ kÕt cÊu: KÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ x−ëng lµ khung cét v× kÌo zamil; c¸c liªn kÕt trong khung vµ liªn kÕt gi÷a cét víi mãng lµ liªn kÕt bul«ng, c¸c khung ngang lµm viÖc kh«ng gian víi nhau nhê vµo hÖ gi»ng (m¸i, cét); hÖ gi»ng cßn t¹o æn ®Þnh cho toµn nhµ x−ëng, gi»ng liªn kÕt víi v× kÌo cña c¸c khung ngang, gi»ng cét sö dông ®ång thêi víi c¸c xµ gå ngang ®ì v¸ch t«n. HÖ mãng dïng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 thÐp AI,AII ®−îc tùa trªn cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 300 tiÕt diÖn 300x300 dµi 20m. C¸c mãng ®−îc nèi víi nhau b»ng dÇm mãng ®ì t−êng, dÇm mãng dïng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 thÐp AI, AII. Lãt mãng vµ lãt dÇm mãng b»ng bª t«ng ®¸ d¨m m¸c 100 dµy 100. + Nhµ vÖ sinh c«ng nh©n: Cã diÖn tÝch 32m2 víi l−íi cét lµ 3,5m x 2,9m, mãng vµ gi»ng mãng b»ng bª t«ng cèt thÐp, m¸i lîp t«n. + C©y xanh: ®−îc trång xung quanh c¸c t−êng rµo cña x−ëng, nh÷ng vÞ trÝ ®Êt trèng víi diÖn tÝch 300 m2 ®Ó c¶i thiÖn c¶nh quan vµ gãp phÇn c¶i t¹o m«i tr−êng, t¹o sù hµi hoµ tæng thÓ cña c«ng tr×nh. * Tæ chøc x©y l¾p vµ tiÕn ®é a. Tæ chøc x©y l¾p: C«ng ty TNHH ®Çu t− vµ øng dông c«ng nghÖ m«i tr−êng Lan TrÇn lµ chñ dù ¸n ®Çu t− cïng víi ®¬n vÞ t− vÊn chuyÓn giao lµ Viện Dược Liệu tham gia hç trî trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. b. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n: Ph¶i hoµn thµnh dù ¸n vµo th¸ng 04 n¨m 2013 3.2.2. Gi¶i ph¸p kü thuËt a. Kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh - §Þa chÊt n¬i ®Æt nhµ máy: Nơi dự kiến xây dựng nhà máy có tầng địa chất ổn định, thuận lợi cho việc thi công. b. Gi¶i ph¸p nÒn mãng - §èi víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nhÑ, nhµ thÊp tÇng dïng mãng n«ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 thÐp AI vµ AII. 55 - §èi víi c¸c h¹ng môc t¶i träng trung b×nh vµ d©n dông tõ 2 tÇng trë lªn dïng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 300 tiÕt diÖn 250x250 ®Õn 350x350 dµi 20m. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã t¶i träng lín gåm c¸c bån chøa lín dïng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 300 tiÕt diÖn 350x350 dµi 28m (Thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p khoan dÉn) - c. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh - Nhµ x−ëng s¶n xuÊt, kho nguyªn liÖu vµ ga ra « t« xe ®¹p xe m¸y. KÕt cÊu chÝnh dïng khung thÐp tiÒn chÕ ®−îc tæ hîp tõ thÐp h×nh thÐp b¶n cã c−êng ®é tÝnh to¸n Ra=2150kg/cm2, liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn vµ bu l«ng. Bao che xung quanh b»ng t−êng g¹ch kÕt hîp víi t−êng t«n vµ lîp m¸i b»ng t«n hîp kim nh«m kÏm s¬n mµu dµy 0,45 mm, kÕt hîp víi tÊm lÊy ¸nh s¸ng. - Toµn bé kÕt cÊu thÐp (Trõ xµ gå t−êng vµ xµ gå m¸i) ®−îc lµm s¹ch gØ s¬n 01 n−íc s¬n chèng gØ vµ 2 líp s¬n mµu ghi. Toµn bé mÆt t−êng nhµ x−ëng ®−îc quÐt 2 n−íc xi m¨ng. 3.2.3. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc x©y dùng Giíi thiÖu chung - Nhµ x−ëng s¶n xuÊt, kho vËt t−, kho thµnh phÈm nèi liÒn nhau cã diÖn tÝch lµ 732 m2 , chiÒu dài 61 m, réng 12 m, chiÒu cao tíi ®Ønh cét lµ 7,5 m. KÕ cÊu thÐp, bao che xung quanh nhµ b»ng t−êng g¹ch kÕt hîp víi t−êng t«n, m¸i lîp t«n hîp kim nh«m kÏm. * Gi¶i ph¸p kÕt cÊu x©y dùng - Mãng: B»ng bª t«ng cèt thÐp c¸c mãng ®−îc nèi víi nhau b»ng dÇm mãng ®ì t−êng. Mãng cét, dÇm mãng dïng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 thÐp AI, AII. Lãt mãng vµ dÇm mãng b»ng bª t«ng b»ng bª t«ng ®¸ d¨m m¸c 100 dµy 100 - NÒn nhµ cÊu t¹o tõ trªn xuèng: + PhÇn nhµ x−ëng ®æ Bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dµy 20 cm + PhÇn nhµ chøa b· th¶i s¾n ®æ ®Êt san nÒn ®Çm chÆt K=0,9, nu ph¼ng + C¸t t«n nÒn ®Çm chÆt K=0,95 dµy 100 + §Êt san nÒn ®Çm chÆt K=0,9 - Th©n nhµ: Khung nhµ ®−îc tæ hîp b»ng thÐp h×nh, thÐp b¶n, liªn kÕt hµn vµ bu l«ng. Bao che xung quanh nhµ tõ cèt 0,000 ®Õn cèt 1,2m, gian khu vÖ sinh tíi cèt 3,0m b»ng t−êng g¹ch dµy 220. Bao che tõ mÐp t−êng g¹ch trë lªn tíi 56 diÒm m¸i b»ng t«n hîp kim nh«m kÏm s¬n mµu dµy 0,45 mm. KÕt cÊu ®ì t«n t−êng b»ng xµ gå thÐp c−êng ®é cao s¬n mÇu. - M¸i nhµ cÊu t¹o tõ trªn xuèng: + Lîp t«n hîp kim nh«m kÏm s¬n mµu dµy 0,45mm + Xµ gå thÐp c−êng ®é cao s¬n mµu + DÇm m¸i b»ng thÐp 3.3. Danh môc c¸c phÇn mÒm sö dông tÝnh to¸n - PhÇn mÒm tÝnh to¸n kÕt cÊu x©y dùng - Ch−¬ng tr×nh ESK tiÕng §øc do Liªn hiÖp quèc trang bÞ dïng tÝnh to¸n kÕt cÊu XD - Ch−¬ng tr×nh Sap 2000 dïng tÝnh to¸n kÕt cÊu XD - Ch−¬ng tr×nh StaaD – III dïng tÝnh to¸n kÕt cÊu thÐp trong XD - PhÇn mÒm tÝnh dù to¸n x©y dùng: dïng ch−¬ng tr×nh CIC (ESCOW) cña C«ng ty tin häc x©y dùng – Bé x©y dùng. 57 Chương 4 CẤP THOÁT NƯỚC VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4.1. Nhu cÇu n−íc N−íc cÊp cho dự án s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ cøu háa nhê vµo nguån n−íc cña chảy tự nhiên hiện có được thu qua bể cấp nước trung tâm. - N−íc cho sinh ho¹t t−íi c©y, cÊp cho c¸c nhµ hµnh chÝnh thÝ nghiÖm Qsh = 5m3/h - N−íc cho PCCC ®¶m b¶o dù tr÷ cho mçi vßi n−íc ch÷a ch¸y ho¹t ®éng trong 3giê víi l−u l−îng 20l/s ( xem chi tiÕt ë phÇn PCCC ) 4.2. C¸c h¹ng môc chÝnh * Tr¹m cÊp n−íc s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ cøu háa - Toµn bé n−íc cÊp cho c¸c nhu cÇu cña dự án cần ®¹t chÊt l−îng n−íc läc cÊp cho sinh ho¹t riªng - Tr¹m cÊp n−íc lµ tr¹m chung cña nhµ m¸y - X©y bÓ chøa n−íc 200 m3 ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vµ cho sinh ho¹t, bÓ chøa kÝch th−íc 5 x 20m. ChiÒu cao th«ng thñy 2 m , dung tÝch chøa 200m3. - B¬m n−íc cøu háa gåm: + Mét b¬m ®éng c¬ ®iÖn Q = 10m3/h, H= 72m, N = 50Hp. + Mét b¬m bï ¸p Q = 7,8m3/h, H = 65m, N=4 Kw. + Tr¹m cã kÝch th−íc 3 x 2m. 4.3. Th¶i n−íc - C¸c nguån n−íc th¶i + N−íc th¶i ®−îc dÉn trùc tiÕp sang hÖ thèng xö lý n−íc th¶i chung vµ ®−îc xö lý. + N−íc m−a sÏ ®−îc thu gom theo hÖ thèng cèng vµ th¶i ra hÖ thèng th¶i chung cña khu vùc. 58 4.4. Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y 4.4.1. C¬ së lËp ph−¬ng ¸n C¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho c«ng tr×nh bao gåm nh−ng kh«ng giíi h¹n c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ tiªu chuÈn quèc tÕ t−¬ng ®−¬ng nh− sau: - TCVN 3254 – 1989: An toµn ch¸y. Yªu cÇu chung. - TCXD 218 – 1998: HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y vµ b¸o ®éng ch¸y. Quy ®Þnh chung. - TCVN 2622 – 1995: Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh . Yªu cÇu thiÕt kÕ. - TCVN5760 – 1993: HÖ thèng ch÷a ch¸y, yªu cÇu chung ®Ó thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, sö dông. - C¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn t−¬ng øng kh¸c nh− ASTM, ASME, API, BS, NFPA ... 4.4.2. Ph−¬ng ¸n phßng ch¸y ch÷a ch¸y C¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña dù ¸n bao gåm: + HÖ thèng b¸o ch¸y, b¸o khãi tù ®éng. + HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh bät. + HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n−íc. ViÖc tæ chøc phßng ch÷a ch¸y trong toµn dự án chế biến dược liệu ®−îc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c biÖn ph¸p sö dông hÖ thèng hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh bät vµ ch÷a ch¸y b»ng n−íc. Theo TCVN 2622-1995 “Phßng chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ”. C«ng tr×nh thuéc h¹ng s¶n xuÊt B vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. KÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh hÇu hÕt khung thÐp chÞu lùc, cã t−êng chÌn x©y g¹ch vµ lîp m¸i t«n cã bËc chÞu löa lo¹i I, II. - Mçi nhµ m¸y s¶n xuÊt sÏ cã c¸c trang thiÕt bÞ phßng, chèng ch¸y næ, nh»m ch÷a kÞp thêi khi cã sù cè x¶y ra. - C¸c c«ng nh©n trùc tiÕp lµm viÖc trong c¸c nhµ m¸y ph¶i ®−îc tËp huÊn, h−íng dÉn c¸c ph−¬ng ph¸p phßng chèng ch¸y næ. - C¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ lµm viÖc ë nhiÖt ®é, ¸p suÊt cao ph¶i cã hå s¬ lý lÞch ®−îc kiÓm tra, ®¨ng kiÓm ®Þnh kú t¹i c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ n−íc. C¸c 59 thiÕt bÞ nµy ph¶i cã ®ång hå ®o nhiÖt ®é, ¸p suÊt, møc dung dÞch trong thiÕt bÞ nh»m gi¸m s¸t c¸c th«ng sè kü thuËt. - HÖ thèng cøu ho¶ ®−îc kÕt hîp gi÷a kho¶ng c¸ch cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt lín h¬n 10 m ®ñ ®iÒu kiÖn cho ng−êi vµ ph−¬ng tiÖn di chuyÓn khi cã ch¸y, gi÷ kho¶ng réng cÇn thiÕt ng¨n c¸ch ®¸m ch¸y lan réng. C¸c häng lÊy n−íc cøu ho¶ bè trÝ ®Òu kh¾p ph¹m vi nhµ m¸y, kÕt hîp c¸c dông cô ch÷a ch¸y nh− b×nh CO2, b×nh bät trong tõng bé phËn s¶n xuÊt vµ ®Æt ë nh÷ng ®Þa ®iÓm thao t¸c thuËn tiÖn. HÖ thèng phun n−íc ch÷a ch¸y tù ®éng theo giíi h¹n nhiÖt ®é ®−îc bè trÝ ®Òu trªn m¸i x−ëng kÕt hîp hÖ thèng b¬m ®iÒu khiÓn b»ng ¸p lùc trong ®−êng èng hoÆc tõ bÓ dù tr÷ n−íc trªn cao. - Trong c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt sÏ thùc hiÖn nghiªm ngÆt quy ph¹m an toµn ë tõng c«ng nh©n trong suèt thêi gian lµm viÖc. - §èi víi c¸c lo¹i nhiªn liÖu dÔ ch¸y nh− x¨ng, dÇu… sÏ ph¶i ®−îc l−u tr÷ trong c¸c kho chøa chuyªn dïng. Ph¶i thiÕt kÕ l¾p ®Æt c¸c van an toµn, c¸c thiÕt bÞ theo dâi nhiÖt ®é, c¸c thiÕt bÞ b¸o ch¸y, ch÷a ch¸y tù ®éng. - C¸ch ly riªng biÖt, tr¸nh xa c¸c nguån cã kh¶ n¨ng ph¸t löa vµ tia löa ®iÖn - Trong c¸c khu s¶n xuÊt, kho nguyªn liÖu sÏ ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o ch¸y, b¸o khãi, hÖ thèng th«ng tin, b¸o ®éng. C¸c ph−¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y ph¶i ®−îc kiÓm tra th−êng xuyªn vµ ë trong t×nh tr¹ng s½n sµng. - Trong khu vùc cã thÓ g©y ch¸y, c«ng nh©n kh«ng ®−îc hót thuèc, kh«ng mang bËt löa, diªm quÑt, c¸c dông cô ph¸t ra löa do ma s¸t, tia löa ®iÖn - §Çu t− c¸c thiÕt bÞ chèng ch¸y næ t¹i c¸c khu vùc kho chøa hµng ho¸ nhiªn liÖu, bè trÝ hÖ thèng chèng ch¸y næ t¹i xung quanh khu vùc nhµ m¸y. * HÖ thèng cøu ho¶ ®−îc trang bÞ gåm: - Mét hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc cøu háa. - Nguån n−íc chèng ch¸y bao gåm ®µi n−íc vµ bÓ n−íc cïng m¸y b¬m cøu ho¶. - B×nh h¬i, b×nh bät chèng ch¸y. + Hép, dông cô cøu ho¶ cho tÊt c¶ c¸c bé phËn s¶n xuÊt. * §èi víi x−ëng s¶n xuÊt: - Trang bÞ chôp hót vµ hÖ thèng qu¹t hót ®Ó th«ng tho¸t nhµ x−ëng. - Xung quanh x−ëng s¶n xuÊt ®Òu cã trång c©y xanh. VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn. 60 Chương 5 CUNG CẤP ĐIỆN 5.1. C¬ së thiÕt kÕ - C¨n cø vµo d©y chuyÒn sơ chế dược liệu sạch t¹i Thung Quan, xã Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông ®iÖn cña toµn dự án trồng và sơ chế dược liệu sạch tại Thung Quan, xã Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - C¨n cø vµo c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña nhµ m¸y. 5.2. Ph¹m vi thiÕt kÕ - ThiÕt kÕ phÇn ®iÖn ®éng lùc, chiÕu s¸ng, chèng sÐt, nèi ®Êt cho c¸c x−ëng s¶n xuÊt - ThiÕt kÕ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng - Thiết kế hệ thống tưới tự động. 5.3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 5.3.1. Nguån ®iÖn * Ph−¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn Nguån ®iÖn cÊp cho c¸c phô t¶i cña nhµ m¸y ®−îc lÊy tõ trạm biến áp 35/0,4 -50 KVA của Công ty. *Nguån cung cÊp Nguån ®iÖn cung cấp lấy từ lưới điện 35 kv thuộc l−íi ®iÖn quèc gia. 5.3.2. Phô t¶i Theo c«ng nghÖ chế biến dược liệu được chuyển giao từ Viện Dược Liệu, tổng phụ tải là 30kwh. 5.3.3. Tr¹m biÕn ¸p nhµ m¸y chế biến dược liệu - Sö dông nguån ®iÖn ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p 35/0,4-50 KVA 61 5.3.4. ThiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ - ThiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ, khëi ®éng cho c¸c phô t¶i ®iÖn ®Òu ®−îc l¾p trong tñ ®iÖn n»m t¹i c¸c vÞ trÝ thao t¸c. C¸c ®éng c¬ ®Òu khëi ®éng theo nguyªn lý trùc tiÕp. Ngoµi ra t¹i tñ ®iÖn cßn l¾p c«ng t¾c xoay 3 vÞ trÝ: liªn ®éng, kh«ng liªn ®éng vµ dõng. - Ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn: tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ ®Òu ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng hép nót bÊm t¹i chç l¾p gÇn vÞ trÝ ®éng c¬. Trong hép nót bÊm cã l¾p ®Ìn hiÓn thÞ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña ®éng c¬. 5.3.5. C¸p vµ d©y dÉn ®iÖn - C¸p ®iÖn ®éng lùc ®Òu sö dông l¹i h¹ thÕ lâi ®ång c¸ch ®iÖn b»ng XLPE, vá bäc PVC. - C¸p tõ tñ ®iÖn ®Õn c¸c ®éng c¬, phô t¶i ®Òu ®−îc bè trÝ ®i trªn m¸ng c¸p, ®o¹n d©y ®i ngoµi luån trong èng thÐp tr¸ng kÏm cè ®Þnh theo vÞ trÝ l¾p. - C¸p tr−íc khi ®Êu vµo ®éng c¬, hép nót bÊm ®Òu ph¶i ®−îc luån trong èng xo¾n ruét gµ. §é cao chÝnh x¸c ®Æt c¸p vµ c¸c m¸ng c¸p c¨n cø vµo vÞ trÝ cô thÓ cña thiÕt bÞ mµ ®iÒu chØnh cho phï hîp. 5.3.6. PhÇn chiÕu s¸ng - Nguån cÊp chiÕu s¸ng toµn bé khu vực chế biến dược liệu ®−îc lÊy trùc tiÕp tõ tñ h¹ thÕ cña tr¹m biÕn ¸p . - C−êng ®é chiÕu s¸ng lÊy theo tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN3743:1983 Cô thÓ nh− sau: + Phßng ®iÒu hµnh trung t©m, phßng thÝ nghiÖm: 300LX Khu vùc s¶n xuÊt: 100 - 150 LX + Hµnh lang, b¨ng t¶i, nhµ kho: 50-75LX + Khu vùc v¨n phßng hµnh chÝnh: 150-200 LX + Kho b·i ngoµi trêi: 20 LX, + Hµng rµo b¶o vÖ: 8-10 LX - Nguån s¸ng: Trong khu vùc s¶n xuÊt dïng ®Ìn NATRI cao ¸p kiÓu gi¸n tiÕp hoÆc ®Ìn tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng, khu vùc v¨n phßng, sinh ho¹t dïng ®Ìn nªon. - ChiÕu s¸ng mÆt b»ng nhµ m¸y: + ChiÕu s¸ng ®−êng ®i dïng ®Òn Natri cao ¸p l¾p trªn cét thÐp tr¸ng kÏm cao 8m, kho¶ng c¸ch 30-35 m/1®Ìn. 62 + ChiÕu s¸ng hµng rµo b¶o vÖ dïng ®Ìn pha 1000W l¾p ë ®é cao 8-10m kho¶ng c¸ch 100- 120m/1®Ìn + §ãng c¾t hÖ thèng chiÕu s¸ng tù ®éng theo c¸c cÊp 0, 33, 66 vµ 100% 5.3.7. Chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt an toµn * Chèng sÐt - Chèng sÐt ®¸nh th¼ng: ¸p dông cho tÊt c¶ h¹ng môc c«ng tr×nh + Sö dông hÖ thèng chèng sÐt kiÓu phãng ®iÖn sím (ESET), sè l−îng ®Çu thu sÐt, vÞ trÝ l¾p ®−îc tÝnh to¸n hîp lý ®Ó b¶o vÖ ®−îc toµn bé c«ng tr×nh. + HÖ tiÕp ®Êt sö dông c¸c ®iÖn cùc ®øng b»ng cäc ®ång d20, l=2500mm, ®iÖn cùc ngang d©y ®ång trÇn tiÕt diÖn 95mm2, liªn kÕt b»ng mèi hµn ho¸ nhiÖt + §iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng chèng sÐt ESET ®¶m b¶o Rn® ≤ 4 Ω. - Chèng sÐt c¶m øng tÜnh ®iÖn: ¸p dông cho c¸c h¹ng môc thuéc ph©n vïng ch¸y næ vµ hÖ thèng ®−êng èng, thïng th¸p b»ng kim lo¹i + Rn® ≤ 10 Ω. + Nèi liªn kÕt c¸c vá thiÕt bÞ, ®−êng èng thµnh m¹ch dÉn liªn tôc vµ nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt. * TiÕp ®Êt an toµn vµ tiÕp ®Êt lµm viÖc - Sö dông 01 hÖ thèng nèi ®Êt chung cho nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt lµm viÖc, ®iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng ph¶i ®¶m b¶o Rn® ≤ 1 Ω ®èi víi TBA 16A vµ ≤ 4 Ω ®èi víi TBA 15 vµ 16B. - Vá tñ m¸y c¾t, tñ ®iÖn ®éng lùc, MCC, tñ chiÕu s¸ng, hép ®iÒu khiÓn, vá ®éng c¬, vá c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn, m¸ng c¸p vµ èng thÐp luån d©y ®Òu ph¶i ®−îc nèi ®Êt b¶o vÖ - HÖ thèng ®iÖn sö dông s¬ ®å nèi ®Êt TN-S - Trung tÝnh cña c¸c MBA 6/0.4 ®−îc nèi trùc tiÕp víi hÖ thèng nèi ®Êt nµy. - Sö dông d©y ®ång 95mm2 liªn kÕt hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c TBA - HÖ thèng tiÕp ®Êt nµy t¸ch biÖt hÖ tiÕp ®Êt chèng sÐt 63 Chương 6 BẢN VẼ THIẾT KẾ - C¸c b¶n vÏ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. - C¸c b¶n vÏ Tæng mÆt b»ng (tæng mÆt b»ng vÞ trÝ, ®iÖn, n−íc, ....) - C¸c b¶n vÏ bè trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ mét sè h¹ng môc chÝnh. - C¸c b¶n vÏ x©y dùng; phÇn ®iÖn; phÇn n−íc s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ cøu háa. - C¸c b¶n vÏ liªn quan kh¸c. 64 PHẦN PHỤ LỤC TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 65 Bảng 12 : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG STT Kho¶n môc §VT C«ng suÊt/khèi l−îng Gi¸ trÞ (VN§) Ghi chó 1 Chi phÝ ThiÕt bÞ 1.521.850.000 - Chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt, h−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ 655.600.000 - Chi phÝ thiÕt bÞ phô trî 866.250.000 2 Chi phÝ X©y dùng 7.262.220.000 - Tæng c¸c h¹ng môc x©y dùng 7.262.220.000 3 Chi phÝ kh¸c 87.840.000 - Chi phÝ qu¶n lý, t− vÊn vµ chi phÝ phô kh¸c - L·i vay trong thêi gian x©y dùng - Vèn l−u ®éng (bao gåm l·i vay) 4 Dù phßng 5%x(CPTB+CPXD+CPK) 443.595.500 5 TiÒn ®Êt (bao gåm san lÊp, GPMB) ha 35 350.000.000 Tạm tính Tæng vèn ®Çu t− 9.665.505.500 66 BẢNG 13: KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ( Áp dụng theo quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ xây dựng) TT Tªn h¹ng môc §V Sè l−în g §¬n gi¸ ( đồng) Thµnh tiÒn 1 Nhµ ®iÒu hµnh lợp mái tôn m2 200 1.440.000 288.000.000 2 Nhµ s¶n xuÊt + kho chứa m2 432 2.120.000 915.840.000 3 Kho chøa thµnh phÈm m2 200 2.290.000 458.000.000 4 Kho vËt t− m2 100 2.290.000 229.000.000 5 Nhµ ë CBCN ( lợp mái tôn ) m2 200 1.440.000 288.000.000 6 QuÇy giíi thiÖu SP ( lợp mái tôn) m2 100 1.440.000 144.000.000 7 Hệ thống tưới Ha 35 16.080.000 562.800.000 8 Nhµ b¶o vÖ m2 30 1.440.000 43.200.000 9 Nhµ ®Ó xe cho CBCNV m2 100 1.440.000 144.000.000 10 Nhµ vÖ sinh m2 32 1.440.000 46.080.000 11 §−êng giao th«ng( đường cấp 6 khu vực miến núi ) Km 3 981.000.000 2.943.000.000 12 Hệ thồng tiêu nước Ha 35 18.280.000 639.800.000 13 Hệ thống cấp điện ( máy biến áp 50 K.V.A) máy 1 560.500.000 560.500.000 Tổng: 7.262.220.000 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdu_an_trong_va_so_che_duoc_lieu_sach_theo_huong_san_xuat_hang_hoa_tai_.pdf