Trụ sở nhà khách và văn phòng

Từ kết quả so sánh trên ; ta thấy phương án cọc ép có lợi về cả hai mặt bêtông và cốt thép , do không có điều kiện tham khảo về giá thành của từng loại vật liệu cũng như giá thuê nhân công, máy móc thiết bị để thi công hai phương án trên cho nên rất khó khăn trong việc lựa chọn phương án . Nếu chỉ dựa vào giá thành vật liệu để chọn phương án thì không được chính xác lắm, mà còn phải tổng hợp rất nhiều thông tham số kỹ thuật và kinh tế khác mới chọn được phương án hợp lý hơn , bởi các phương án nào cũng có ưu và khuyết điểm của nó

pdf286 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trụ sở nhà khách và văn phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m) tc yM = 2.54 (T.m) ttxQ = -0.72 (T) tc xQ = -0.62 (T) ttyQ = 3.79 (T) tc yQ = -3.29 (T) Trong ñoù: giaù trò taûi troïng tieâu chuaån = x 15.1 1 Giaù trò taûi troïng tính toaùn Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø choïn sô boä dieän tích moùng Choïn soá löôïng coïc: nc=1.3 294.57 1.3 2.43 157.2 tt tk N x P   coïc, choïn 4 coïc. Coïc ñöôïc boá trí nhö hình veõ sau: Kieåm tra löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc: Choïn sô boä dieän tích ñaøi laø: Fñaøi=BñxLñ=4x4=1 6m2 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 166 Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi : Nñtt = nFñhñaøigbt = 1.1 161.22.5 = 52.8(T) ( Choïn chieàu cao ñaøi hñaøi=1.2m) Löïc doïc tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Ntt = Ntto + Nttñaøi =294.57+52.8 = 347.37 (T) Moment tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Mttx =13.79+3.79x1.2 = 18.33(Tm) Mtty =2.93+0.72x1.2= 3.79 (Tm) Löïc truyeàn xuoáng coïc : ttip =      22 i i i i c tt y yMx x xMy n N xi:Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc My. yi : Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc Mx. coïc Xi (m) Yi (m) xi2 yi2  2ix  2iy pi (t) 1 -1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 89.87 2 1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 91.45 3 -1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 82.23 4 1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 83.81 => max min 91.45( ) 82.23( ) tt tt p t p t      Ta xeùt: 1.1 2.5 0.503 35.2 48.69( )c cP n Fl x x x tg    max 91.45 48.69 140.14( ) 157.2( ) tt tk cp p t p t      (thoûa ñieàu kieän söùc chòu taûi cuûa coïc) Vaø Pmintt = 82.23(t) > 0. Thoûa ñieàu kieän choáng nhoå. KIEÅM TRA COÏC LAØM VIEÄC THEO NHOÙM : Heä soá nhoùm :             21 11221 90 1 1 nn nnnnn  Trong ñoù n1: soá haøng coïc trong nhoùm coïc n1=2 n2: soá coïc trong 1 haøng n2 = 2  = arctg (d/s) ; s: khoaûng caùch 2 coïc tính töø taâm s = 3d => = arctg (1/3)= 18.40 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 167 =>     89.0 2290 222212 4.181       xx  Söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc: Qnhom = ncPtk =0.9x4x157.2 =565.92(t) >Ntt = 347.37(t) thoûa KIEÅM TRA AÙP LÖÏC ÑAÙY KHOÁI QUI ÖÔÙC VAØ ÑOÄ LUÙN CUÛA KHOÁI MOÙNG QUI ÖÔÙC : KIEÅM TRA AÙP LÖÏC ÑAÙY KHOÁI QUI ÖÔÙC Xaùc ñònh kích thöôùc khoái qui öôùc : Goùc môû :  = 4  Trong ñoù  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : 0 0 0 0 0 01 7.06 1.7 12.81 24.6 22.98 0.9 10.76 16 24.78 22.63 1 1.7 24.6 0.9 16 i i tb i l x x x x x l f f              =5.60 Kích thöôùc khoái moùng qui öôùc:  Chieàu daøi, roäng vaø chieàu cao cuûa moùng khoái qui öôùc Lmqö = 3.2+2x35.2tg = 10.1(m) Bmqö= Lmqö = 10.1(m) Hmqö =37.9(m)  Dieän tích cuûa moùng khoái quy öôùc: Fqö =Lqö xBqö =10.1x10.1 = 102.01(m2) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 168  Troïng löôïng moùng khoái quy öôùc: - Troïng löôïng moùng khoái quy trong phaïm vi caùc lôùp coù tính ñeán ñaåy noåi: 2 tcN = Fqö x Hmqö xgdn=102.01x37.9x1.05 = 4059.4(T) Troïng löôïng coïc : Nc= 35.2 x 4 x 0.503x2.5= 177(T) Troïng löôïng caû khoái moùng qui öôùc :  tc quN =  iN =4059.4+177 = 4236.4(T)  Löïc doïc tieâu chuaån taïi ñaùy khoái qui öôùc : 0 tc tc tc quN N N  =256.14+4236.4= 4492.6(T)  Aùp löïc tieâu chuaån taïi ñaùy khoái qui öôùc : + Momen tieâu chuaån ñoái vôùi troïng taâm ñaùy khoái quy öôùc: Mtcx =Mxtc +QytcxHmqu =11.99+3.29x37.9 = 136.68(t.m) Mtcy =Mytc +QxtcxHmqu =2.54 + 0.62 x37.9= 26.03(t.m) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 169 + Ñoä leäch taâm 136.68 0.03 4492.6 tc x b tc M e m N    26.03 0.006 4492.6 tc y l tc M e m N    + Aùp löïc ñaát neàn döôùi ñaùy moùng qui öôùc: max,min 2 max 2 min 2max min 6 6 4492.6 6 0.03 6 0.006 (1 ) (1 ) 102.01 10.1 10.1 44.98( / ) 43.09( / ) 44.04( / ) 2 tc tc l b qu mqu mqu tc tc tc tc tc tb e eN x x F L B t m t m t m                        + Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái quy öôùc: (Theo QPXD 45-78) RII = '1 2 ( )mqu II mqu II tc m m A B B H D c k g g         . Trong ñoù:  ktc : 1.0 – 1.1 (laáy ktc = 1.0, Vì caùc chæ tieâu cô lyù ñöôïc laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát ).  Tra baûng 3.1 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa thaày Nguyeãn Vaên Quaûng ñöôïc: m1= 1.4; m2= 1.0 vì coâng trình khoâng thuoäc loaïi tuyeät ñoái cöùng.  Lôùp ñaát coïc tyø vaøo laø lôùp ñaát caùt coù : C = 0.94 (T/m2) g = 1.06(T/m3): dung troïng lôùp ñaát döôùi muõi coïc.  = 24.780. Vôùi  = 24.780 . Tra baûng 3-2 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa NXB Xaây döïng coù caùc heä soá : A =0.78 ; B =4.1 ; D = 6.75  hi : beà daøy lôùp ñaát thöù i  'IIg Dung troïng cuûa ñaát töø ñaùy khoái quy öôùc trôû leân coù tính ñeán söï ñaåy noåi cuûa nöôùc ngaàm : 'IIg (t/m 3) => 2 1.4 1 (0.78 10.1 1.06 4.1 37.9 1.05 6.75 0.94) 249( / ) 1 tc II x R R x x x x x t m     Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 170 Ta coù: 2 2 max 2 min 2 2max min 44.98( / ) 1.2 298.79( / ) 43.09( / ) 0 44.04( / ) 249( / ) 2 tc tc tc tc tc tc tc tb t m R t m t m t m R t m                     Vaäy ñaát neàn döôùi khoái moùng qui öôùc thoûa maõn ñieàu kieän oån ñònh Kieåm tra luùn cuûa moùng khoái qui öôùc Ñoä luùn cuûa moùng khoái qui öôùc tính theo phöông phaùp coäng caùc lôùp phaân toá  Aùp löïc baûn thaân ñaát neàn ôû ñaùy moùng khoái qui öôùc bt= 1x1.65+1.7x2+24.6x1.05+0.9x0.97+8x1.06 = 40.23 (T/m2)  ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái qui öôùc 0 gl tc bt z TB     T/m 2)(Z=0 so vôùi ñaùy moùng) Töø keát quaû treân ta thaáy taïi ñoä saâu ngay ñaùy moùng khoái (Z=0m) thì igl  itb, Vaäy ñoä luùn cuûa moùng naèm trong phaïm vi cho pheùp, khoâng caàn phaûi kieåm tra ñoä luùn moùng khoái quy öôùc. 8. Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang: Taûi troïng ngang truyeàn xuoáng moùng: Qx = 0.72T Qy = 3.79 T Phaân phoái taûi troïng cho 4 coïc chòu: H0x = 0.18( ) 4 xQ t , H0y = 0.93( ) 4 yQ t Nhaän thaáy H0y = 0.93 T < H0y = 1.6 T, maø moùng M1 ñaõ thoûa ñieàu kieän coïc chuyeån vò ngang, do ñoù ta khoâng caàn kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang cho moùng M2.  Choïn vò trí caét theùp: Theo baùo caùo cuûa thaày Nguyeãn Baù Keá taïi hoäi thaûo Moùng coïc nhaø cao taàng, vò trí caét theùp choïn nhö sau: - caét theo bieåu ñoà moment uoán doïc thaân coïc; - caét theo ñoä daøi coá doïc laø bd 4 ; (laø bd heä soá bieán daïng thaân coïc) - Hoaëc caét taïi vò trí 2/3L coïc Theo ñoà aùn naøy ñeå ñaûm baûo chaát löôïng coïc khoan nhoài neân ta khoâng caét theùp Choïn coát ñai 8a200 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 171 TÍNH TOAÙN VAØ KIEÅM TRA ÑAØI COÏC KIEÅM TRA CÖÔØNG ÑOÄ TREÂN TIEÁT DIEÄN NGHIEÂNG - ÑIEÀU KIEÄN ÑAÂM THUÛNG  Xaùc ñònh kích thöôùc laêng theå choïc thuûng : Coù tieát dieän coät ñaët treân moùng :6060 cm Chieàu cao ñaøi choïn hñ=1.2m , coïc ngaøm vaøo ñaøi 0.15 m ,chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi ho=1.2-0.15 =1.05 m Chieàu daøi laêng theå choïc thuûng : Lt=0.6+21.05 =2.7 m Bt=0.6+21.05 =2.7 m Coù khoaûng caùch giöõa hai truïc coïc ngoaøi cuøng: l=2.4 m  Qua hình veõ treân ta thaáy thaùp choïc thuûng bao truøm ra ngoaøi truïc caùc coïc neân ta khoâng caàn phaûi kieåm tra khaû naêng choïc thuûng ñaøi do phaûn löïc ôû caùc ñaàu coïc naøy gaây ra. Tính toaùn cöôøng ñoä treân tieát dieän thaúng ñöùng- Tính coát theùp Ñaøi Sô ñoà tính Xem ñaøi coïc nhö moät daàm coâng xoân bò ngaøm taïi tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc. Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 172 Tính toaùn coát theùp Soá lieäu tính toaùn : Beâtoâng maùc 350 Rb = 145 (KG/cm2) Theùp AII: Ra = 2800 (KG/cm2) Chieàu cao ñaøi hñ = 1.2 m; coïc ngaøm vaøo ñaøi 15 cm  h0 =105 cm=1.05m Moâment töông öùng taïi maët ngaøm I –I : MI=r1 (P2 + P4) P2=91.45 T; P4= 83.81 ; r1 = r2= 0.9 (m)  MI =0.9 x(91.45+83.81)=157.73(t.m) Moâment töông öùng taïi maët ngaøm II –II : MII=r1 (P1 + P2) P3=82.23 t; P4= 83.81 t  MII =0.9x(82.23+83.81)=149.43(Tm) Dieän tích coát theùp : FaI= 00.9 I a M h R  = 5157.73 10 0.9 105 2800 x x x = 59.61 cm2 Choïn 21f20 Fa= 65.9 cm2 Khoaûng caùch boá trí coát theùp : 4 @ 0.2( ) 20( ) 20 m cm   FaII= 00.9 II a M h R  = 5149.43 10 0.9 105 2800 x x x = 56.48 cm2 Choïn 21f20  Fa= 65.9 cm2. Khoaûng caùch boá trí coát theùp : @ 20( )cm Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 173 9. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3 Taûi troïng tính toaùn Ntt = 451.1 (T) Ntc = 392.2 (T) ttxM = 20.1 (T.m) tc xM = 17.4 (T.m) tt yM = 8.32 (T.m) tc yM = 7.23 (T.m) ttxQ = 2.3 (T) tc xQ = 2 (T) tt yQ = -5.91 (T) tc yQ = -5.14 (T) XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC VAØ CHOÏN SÔ BOÄ DIEÄN TÍCH MOÙNG Choïn soá löôïng coïc: nc=1.3 451.1 1.3 3.73 157.2 tt tk N x P   coïc, choïn 4 coïc. Coïc ñöôïc boá trí nhö hình veõ sau: Kieåm tra löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc: Choïn sô boä dieän tích ñaøi laø: Fñaøi=BñxLñ=4x4= 16 m2 Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi : Nñtt = nFñhñaøigbt = 1.1 161.22.5 = 52.8(T) ( Choïn chieàu cao ñaøi hñaøi=1.2m) Löïc doïc tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Ntt = Ntto + Nttñaøi =451.1 + 52.8 = 503.9 (T) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 174 Moment tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Mttx =20.1+5.91x1.2 = 27.2(Tm) Mtty =8.32+2.3x1.2 =11.08 (Tm) Löïc truyeàn xuoáng coïc : ttip =      22 i i i i c tt y yMx x xMy n N xi:Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc My. yi : Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc Mx. coïc Xi (m) Yi (m) xi 2 yi 2  2ix  2iy pi (t) 1 -1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 122.61 2 1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 133.95 3 -1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 118 4 1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 129.33 => max min 133.95( ) 118( ) tt tt p t p t      Ta xeùt: 1.1 2.5 0.503 35.2 48.7( )c cP n Fl x x x tg    max 133.95 48.7 182.65( ) 157.2( ) tt tk cp p t p t      (Khoâng thoûa ñieàu kieän söùc chòu taûi cuûa coïc) Vaäy ta taêng chieàu daøi coïc leân 44.2 m vaø kieåm tra laïi. Söùc chòu taûi cuûa coïc theo cöôøng ñoä ñaát neàn laø : tc a tc Q Q k  Qa: söùc chòu taûi cho pheùp tính toaùn cuûa ñaát neàn. Qtc: söùc chòu taûi tieâu chuaån tính toaùn theo ñaát neàn.    n i iifpRtc lfmUFqmmQ i 1 )( Trong ñoù:m: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát, laáy m=1 theo phuï luïc A.7 ñieàu A.3 cuûa TCXD 205-1998;  mR,: heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc mR=1 theo phuï luïc A.7 TCXD 205-1998;  mfi : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc,phuï thuoäc vaøo phöông phaùp taïo loã khoan, mfi =0.8 theo baûng A.5 phuï luïc A.7 TCXD 205-1998; Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 175  F: dieän tích muõi coïc, F=0.503m2;  u: chu vi tieát dieän ngang cuûa coïc, u=2.513 m;  li: chieàu daøy cuûa lôùp ñaát thöù i tieáp xuùc vôùi coïc;  fi: cöôøng ñoä tính toaùn cuûa lôùp ñaát thöù i theo maët xung quanh coïc Tra baûng A.2 phuï luïc A TCXD 205-1998, ta coù baûng sau: Z (m) fi (T/m2) hi (m) Tra vôùi coät 3.2 0.680 1 Seùt, IL=0.84 4.55 2.560 1.7 Seùt, IL=0.45 6.4 1.960 2 Caùt pha, IL = 0.58 8.4 2.044 2 10.4 2.068 2 12.4 2.108 2 14.4 2.148 2 16.4 2.171 2 18.4 2.187 2 20.4 2.203 2 22.4 2.219 2 24.4 2.235 2 26.4 2.273 2 28.4 2.321 2 29.7 2.352 0.6 30.45 2.894 0.9 Seùt, Il=0.44 31.9 3.074 2 Caùt pha, IL = 0.58 33.9 3.142 2 35.9 3.142 2 37.9 3.142 2 39.9 3.142 2 41.9 3.142 2 43.9 3.142 2 45.9 3.142 2 1 ( ) 111.05( / ) i n f i i i m f l t m    qM: cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc, theo phuï luïc A.8 TCXD 205-1998 coù: ).....(75.0 ' okI o kpip BLAdq gg  Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 176 Khi goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát döôùi muõi coïc =24047’, L/dp 51.5,tra baûng A.6 ta coù: 31.0;54.0;8.24;6.12 00  kk BA )/(06.1 2,1 mtg laø dung troïng ñaåy noåi cuûa ñaát döôùi muõi coïc; gI: dung troïng ñaåy noåi trung bình caùc lôùp ñaát tính töø muõi coïc trôû leân ñeán saøn taàng haàm, )/(05.1 2mt h h i ii I   gg 20.75 0.31(1.06 0.8 12.6 0.54 1.05 43.2 24.8) 143.7 ( / )pq x x x x x x T m   1 ( ) 1 (1 143.7 0.503 2.513 111.05) 351.36( ) i n dn R p f i i i P m m q F U m f l x x x x t       Do ñoù: 351.36 200( ) 1.75 aQ t  Kieåm tra laïi löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc: Choïn sô boä dieän tích ñaøi laø: Fñaøi=BñxLñ=4x4= 16 m2 Troïng löôïng tính toaùn cuûa ñaøi : Nñtt = nFñhñaøigbt = 1.1 161.22.5 = 52.8(T) ( Choïn chieàu cao ñaøi hñaøi=1.2m) Löïc doïc tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Ntt = Ntto + Nttñaøi =451.1 + 52.8 = 503.9 (T) Moment tính toaùn ôû ñaùy ñaøi : Mttx =20.1+5.91x1.2 = 27.2(Tm) Mtty =8.32+2.3x1.2 =11.08 (Tm) Löïc truyeàn xuoáng coïc : ttip =      22 i i i i c tt y yMx x xMy n N xi:Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc My. yi : Khoaûng caùch coïc thöù i ñeán truïc ñi qua troïng taâm ñaøi vuoâng goùc Mx. Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 177 coïc Xi (m) Yi (m) xi2 yi2  2ix  2iy pi (t) 1 -1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 122.61 2 1.2 1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 133.95 3 -1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 118 4 1.2 -1.2 1.44 1.44 5.76 5.76 129.33 => max min 133.95( ) 118( ) 0 tt tt p t p t       Ta xeùt: 1.1 2.5 0.503 44.2 61.14( )c cP n Fl x x x tg    max 133.95 61.14 195.1( ) 200( )( ) tt tk cp p t p t Thoa      KIEÅM TRA COÏC LAØM VIEÄC THEO NHOÙM : Heä soá nhoùm :             21 11221 90 1 1 nn nnnnn  Trong ñoù n1: soá haøng coïc trong nhoùm coïc n1=2 n2: soá coïc trong 1 haøng n2 = 2  = arctg (d/s) ; s: khoaûng caùch 2 coïc tính töø taâm s = 3d => = arctg (1/3)= 18.40 =>    2 1 2 2 2 2 1 18.4 0.89 90 2 2x x            Söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc: Qnhom = ncPtk =0.89x4x200 = 712(t) >Ntt =503.9(t) thoûa KIEÅM TRA AÙP LÖÏC ÑAÙY KHOÁI QUI ÖÔÙC VAØ ÑOÄ LUÙN CUÛA KHOÁI MOÙNG QUI ÖÔÙC : KIEÅM TRA AÙP LÖÏC ÑAÙY KHOÁI QUI ÖÔÙC Xaùc ñònh kích thöôùc khoái qui öôùc : Goùc môû :  = 4 tb Trong ñoù  ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : 0 0 0 0 0 01 7.06 1.7 12.81 24.6 22.98 0.9 10.76 16 24.78 22.63 1 1.7 24.6 0.9 16 i i tb i l x x x x x l f f              =5.60 Kích thöôùc khoái moùng qui öôùc:  Chieàu daøi, roäng vaø chieàu cao cuûa moùng khoái qui öôùc Lmqö = 3.2 + 2x44.2tg5.60 = 11.86(m2) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 178 Bmqö= Lmqö = 11.86(m) Hmqö =46.9(m)  Dieän tích cuûa moùng khoái quy öôùc: Fqö =Lqö xBqö =11.86x11.86 = 140.66(m2)  Troïng löôïng moùng khoái quy öôùc: - Troïng löôïng moùng khoái quy trong phaïm vi caùc lôùp coù tính ñeán ñaåy noåi: 2 tcN = Fqö x Hmqö xgdn=140.66x46.9x1.05 = 6926.8(T) Troïng löôïng coïc : Nc= 44.2 x 4 x 0.503x2.5= 222.3(T) Troïng löôïng caû khoái moùng qui öôùc :  tc quN =  iN =6926.8+222.3 = 7149.1(T)  Löïc doïc tieâu chuaån taïi ñaùy khoái qui öôùc : 0 tc tc tc quN N N  =392.2 + 7541.3 = 7933.5(T) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 179  Aùp löïc tieâu chuaån taïi ñaùy khoái qui öôùc : + Momen tieâu chuaån ñoái vôùi troïng taâm ñaùy khoái quy öôùc: Mtcx =Mxtc +QytcxHmqu =17.4+5.14x46.9 = 258.46(t.m) Mtcy =Mytc +QxtcxHmqu =7.23+2x46.9 = 101.03(t.m) + Ñoä leäch taâm 258.46 0.0325 7933.5 tc x b tc M e m N    101.03 0.0127 7933.5 tc y l tc M e m N    + Aùp löïc ñaát neàn döôùi ñaùy moùng qui öôùc: max,min 2 max 2 min 2max min 6 6 7933.5 6 0.0325 6 0.0127 (1 ) (1 ) 140.66 11.86 11.86 57.69( / ) 55.11( / ) 56.4 ( / ) 2 tc tc l b qu mqu mqu tc tc tc tc tc tb e eN x x F L B t m t m t m                        + Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát ôû ñaùy khoái quy öôùc: (Theo QPXD 45-78) RII = '1 2 ( )mqu II mqu II tc m m A B B H D c k g g         Trong ñoù:  ktc : 1.0 – 1.1 (laáy ktc = 1.0, Vì caùc chæ tieâu cô lyù ñöôïc laáy theo soá lieäu thí nghieäm tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát ).  Tra baûng 3.1 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa thaày Nguyeãn Vaên Quaûng ñöôïc: m1= 1.4; m2= 1.0 vì coâng trình khoâng thuoäc loaïi tuyeät ñoái cöùng.  Lôùp ñaát coïc tyø vaøo laø lôùp ñaát caùt coù : C = 0.94 (T/m2) g = 1.06(T/m3): dung troïng lôùp ñaát döôùi muõi coïc.  = 24.780. Vôùi  = 24.780 . Tra baûng 3-2 saùch Höôùng daãn ñoà aùn neàn moùng cuûa NXB Xaây döïng coù caùc heä soá : A =0.78 ; B =4.1 ; D = 6.75  hi : beà daøy lôùp ñaát thöù i  'IIg Dung troïng cuûa ñaát töø ñaùy khoái quy öôùc trôû leân coù tính ñeán söï ñaåy noåi cuûa nöôùc ngaàm : 'IIg (t/m 3) Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 180 => 2 1.4 1 (0.78 11.86 1.06 4.1 44.2 1.05 6.75 0.94) 289( / ) 1 tc II x R R x x x x x t m     Ta coù: 2 2 max 2 min 2 2max min 57.69( / ) 1.2 346( / ) 55.11( / ) 0 56.4( / ) 289( / ) 2 tc tc tc tc tc tc tc tb t m R t m t m t m R t m                     Vaäy ñaát neàn döôùi khoái moùng qui öôùc thoûa maõn ñieàu kieän oån ñònh Kieåm tra luùn cuûa moùng khoái qui öôùc Ñoä luùn cuûa moùng khoái qui öôùc tính theo phöông phaùp coäng caùc lôùp phaân toá  Aùp löïc baûn thaân ñaát neàn ôû ñaùy moùng khoái qui öôùc bt= 1x1.65 +1.7x2+24.6x1.05+0.9x0.97+16x1.06 = 48.71 (T/m2)  ÖÙng suaát gaây luùn ôû ñaùy moùng khoái qui öôùc 0 gl tc bt z TB     T/m 2)(Z=0 so vôùi ñaùy moùng) Töø keát quaû treân ta thaáy ngay taïi ñaùy moùng (Z=0m) thì igl  itb, Vaäy khoâng caàn kieåm tra luùn cho moùng khoái quy öôùc. Ñoä luùn naèm trong phaïm vi cho pheùp. 4. Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang: Taûi troïng ngang truyeàn xuoáng moùng: Qx = 2.3 T Qy = 5.91 T Phaân phoái taûi troïng cho 4 coïc chòu: H0x = 0.575( ) 4 xQ t , H0y = 1.477( ) 4 yQ t Ta thaáy H0y <H0x =1.6 (moùng M1) vì vaäy coïc laøm vieäc oån ñònh neân khoâng caàn phaûi kieåm tra  Choïn vò trí caét theùp: Theo baùo caùo cuûa thaày Nguyeãn Baù Keá taïi hoäi thaûo Moùng coïc nhaø cao taàng, vò trí caét theùp choïn nhö sau: - caét theo bieåu ñoà moment uoán doïc thaân coïc; - caét theo ñoä daøi coá doïc laø bd 4 ; (laø bd heä soá bieán daïng thaân coïc) - Hoaëc caét taïi vò trí 2/3L coïc Theo ñoà aùn naøy ñeå ñaûm baûo chaát löôïng coïc khoan nhoài neân ta khoâng caét theùp. TÍNH TOAÙN VAØ KIEÅM TRA ÑAØI COÏC KIEÅM TRA CÖÔØNG ÑOÄ TREÂN TIEÁT DIEÄN NGHIEÂNG - ÑIEÀU KIEÄN ÑAÂM THUÛNG Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 181  Xaùc ñònh kích thöôùc laêng theå choïc thuûng : Coù tieát dieän coät ñaët treân moùng :6060 cm Chieàu cao ñaøi choïn hñ=1.2m , coïc ngaøm vaøo ñaøi 0.15 m ,chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi ho=1.2-0.15 =1.05 m Chieàu daøi laêng theå choïc thuûng : Lt=0.6+21.05 =2.7 m Bt=0.6+21.05 =2.7 m Coù khoaûng caùch giöõa hai truïc coïc ngoaøi cuøng: l=2.4 m  Qua ñoù ta thaáy thaùp choïc thuûng chöa bao truøm ra ngoaøi truïc caùc coïc neân ta caàn phaûi kieåm tra khaû naêng choïc thuûng ñaøi do phaûn löïc ôû caùc ñaàu coïc naøy gaây ra. Tính toaùn cöôøng ñoä treân tieát dieän thaúng ñöùng- Tính coát theùp Ñaøi Sô ñoà tính Xem ñaøi coïc nhö moät daàm coâng xoân bò ngaøm taïi tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc. Tính toaùn coát theùp Soá lieäu tính toaùn : Beâtoâng maùc 350 Rb = 145 (KG/cm2) Theùp AII: Ra = 2800 (KG/cm2) Chieàu cao ñaøi hñ = 1.2 m; coïc ngaøm vaøo ñaøi 15.0 cm  h0 =105 cm=1.05m Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 182  Moâment töông öùng taïi maët ngaøm I –I : MI=r1 (P2 + P4) P2= 133.85t; P4= 129.33t ; r1 = 0.9 (m)  MI =0.9 x(133.85+129.33)=236.8(t.m)  Moâment töông öùng taïi maët ngaøm II –II : MII=r2 (P1 + P2) P3=118 t; P4= 129.33 t ; r2 = 0.9(m) MII=0.9x(118+129.33) = 222.6(Tm) Dieän tích coát theùp : FaI= 00.9 I a M h R  = 5236.8 10 0.9 105 2800 x x x = 89.49 cm2 Choïn 21f25 Fa= 103 cm2 Khoaûng caùch boá trí coát theùp : 4 @ 0.2( ) 20( ) 20 m cm   FaII= 00.9 II a M h R  = 5222.6 10 0.9 150 2800 x x x = 84.12 cm2 Choïn 21f25  Fa= 103 cm2. Khoaûng caùch boá trí coát theùp : 4 @ 0.2( ) 20( ) 20 m cm   Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 183 CHÖÔNG IV: SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP Moùng M1 Coù 4 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 1.5x 1.5 = 2.25 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 4 coïc. 1B = (2.25x1.2 + 4x 0,3x 0,3x 17.5 )x2,5 = 22.5 T - Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi+ khoái löôïng theùp trong coïc (theùp doïc & ñai ) 1T = (16x1.5x1.208 + 12x1.5x0.888) + (4x17.5x1.998 + 192x0.222x4) = 775 Kg = 0.775 T Moùng M2 Coù 6 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 2.4x1.5 = 3.6 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 6 coïc. 2B = ( 3.6x1.2+ 6x0,3x0,3x 17.5 )x2,5 = 34.42 T - Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi + khoái löôïng theùp trong coïc (theùp doïc & ñai ) 2T = (16x0.888x1.5 + 8x0.888x4 + 14x1.579x3.2) + (6x17.5x1.998x4 + 192x0.222x6) = 1.215 T Moùng M3 Coù 9 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 2.4x2.4 = 5.76 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 9 coïc. 3B = ( 5.76x1.2+ 9x0,3x 0,3x 17.5 )x2,5 = 52.72 T - Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi + khoái löôïng theùp trong coïc (theùp doïc & ñai) 3T = (14x2.4x1.998 + 16x3.2x1.998 + 10x2.4x0.888 + 12x4x0.888 ) + (9x17.5x1.998x4 + 192x0.222x9) = 1880 Kg = 1.88 T 1. PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 184 Moùng M1 Coù 2 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 4x1.6 = 6.4 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 2 coïc. 1B = ( 6.4x 1.2 + 2x3,14x 2 0.8 2       35.2 )x2,5 = 107.63 T -Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi + khoái löôïng theùp trong coïc ( theùp doïc & ñai ) 1T = (16x35.2x1.579 + 443x0.395) + (20x1.6+8x4+20x1.6)x0.888 + 16x4x1.579 + 16x35.2x1.579 + 443x0.395 = 1250 Kg = 1.25 T Moùng M2 Coù 4 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 4x4= 16 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 4 coïc. 2B = ( 16x 1.2 + 4x3,14x 2 0.8 2       x35.2)x2,5 = 272.9 T - Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi + khoái löôïng theùp trong coïc ( theùp doïc & ñai) 2T = (42x4x2.466) + (16x35.2x1.579 + 443x0.395) = 1479 Kg = 1.479 T Moùng M3 Coù 4 coïc, dieän tích ñaùy ñaøi 4x4= 16 2m - Khoái löôïng beâtoâng ( khoâng keå beâtoâng loùt moùng ): goàm khoái löôïng beâtoâng ñaøi coïc + khoái löôïng beâtoâng cuûa 6coïc. 3B = ( 16x 1.2 + 4x3,14x 2 0.8 2       x35.2)x2.5 = 270 T - Khoái löôïng theùp: goàm khoái löôïng theùp ñaøi + khoái löôïng theùp trong coïc ( theùp doïc & ñai) T3 = (42x4x3.845) + (16x35.2x1.579 + 555.4x0.395) = 1755 Kg = 1.755 T BẢNG TỔNG HỢP BÊTÔNG VÀ THÉP CHO MÓNG KHUNG TRỤC 3 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 185 Töø keát quaû so saùnh treân ; ta thaáy phöông aùn coïc eùpï coù lôïi veà caû hai maët beâtoâng vaø coát theùp , do khoâng coù ñieàu kieän tham khaûo veà giaù thaønh cuûa töøng loaïi vaät lieäu cuõng nhö giaù thueâ nhaân coâng, maùy moùc thieát bò ñeå thi coâng hai phöông aùn treân cho neân raát khoù khaên trong vieäc löïa choïn phöông aùn . Neáu chæ döïa vaøo giaù thaønh vaät lieäu ñeå choïn phöông aùn thì khoâng ñöôïc chính xaùc laém, maø coøn phaûi toång hôïp raát nhieàu thoâng tham soá kyõ thuaät vaø kinh teá khaùc môùi choïn ñöôïc phöông aùn hôïp lyù hôn , bôûi caùc phöông aùn naøo cuõng coù öu vaø khuyeát ñieåm cuûa noù 2. CAÙC ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM CUÛA HAI LOAÏI PHÖÔNG AÙN MOÙNG Moùng coïc eùp Öu ñieåm Giaù thaønh reû so vôùi caùc loaïi coïc khaùc (cuøng ñieàu kieän thi coâng giaù thaønh moùng coïc eùp reû 2-2.5 laàn giaù thaønh coïc khoan nhoài), thi coâng nhanh choùng, deã daøng kieåm tra chaát löôïng coïc do saûn xuaát coïc töø nhaø maùy (coïc ñöôïc ñuùc saün) , phöông phaùp thi coâng töông ñoái deã daøng, khoâng gaây aûnh höôûng chaán ñoäng xung quanh khi tieán haønh xaây chen ôû caùc ñoâ thò lôùn ; coâng taùc thí nghieäm neùn tónh coïc ngoaøi hieän tröôøng ñôn giaûn . Taän duïng ma saùt xung quanh coïc vaø söùc khaùng cuûa ñaát döôùi muõi coïc . Khuyeát ñieåm Söùc chòu taûi khoâng lôùn laém ( 50 350 T ) do tieát dieän vaø chieàu daøi coïc bò haïn cheá ( haï ñeán ñoä saâu toái ña côõ 50m ) . Löôïng coát theùp boá trí trong coïc töông ñoái lôùn. Thi coâng gaëp khoù khaên khi ñi qua caùc taàng laterit , lôùp caùt lôùn , thôøi gian eùp laâu . Moùng coïc khoan nhoài Öu ñieåm Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài raát lôùn so vôùi coïc eùp , coù theå môû roäng ñöôøng kính coïc 60cm  250cm , vaø haï coïc ñeán ñoä saâu 100m . Khi thi coâng khoâng gaây aûnh höôûng chaán ñoäng ñoái vôùi coâng trình xung quanh . Coïc khoan nhoài coù chieàu daøi > 20m löôïng coát theùp seõ giaûm ñi ñaùng keå so vôùi coïc eùp . Coù khaû naêng thi coâng qua caùc lôùp ñaát cöùng , ñòa chaát phöùc taïp maø caùc loaïi coïc khaùc khoâng thi coâng ñöôïc .` Khuyeát ñieåm Giaù thaønh coïc khoan nhoài cao so vôùi coïc eùp , ma saùt xung quanh coïc seõ giaûm ñi raát ñaùng keå so vôùi coïc eùp do coâng ngheä khoan taïo loã. Bieän phaùp kieåm tra chaát Khoái löôïng (T) PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI Móng M1 Móng M2 Móng M3 Móng M1 Móng M2 Móng M1 Beâtoâng 22.5 34.42 52.72 107.63 272.9 270 Theùp 0.775 1.215 1.88 1.25 1.479 1.755 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 186 löôïng thi coâng coïc nhoài thöôøng phöùc taïp vaø toán keùm , thí nghieäm neùn tónh coïc khoan nhoài raát phöùc taïp . Coâng ngheä thi coâng coïc khoan nhoài ñoøi hoûi trình ñoä kyõ thuaät cao . * Toùm laïi : Ta thaáy phöông phaùp thi coâng coïc eùp nhìn chung ñôn giaûn hôn so vôùi coïc khoan nhoài vaø caû giaù thaønh cuõng thaáp hôn coïc khoan nhoài neân ta choïn phöông aùn coïc eùp seõ coù lôïi hôn veà kinh teá. Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 187 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Caùc tieâu chuaån duøng trong ñoà aùn: + TCXDVN 356-2005 Tieâu chuaån betong coát theùp + TCVN 2737 - 1995 Taûi troïng vaø taùc ñoäng + TCXD 198 – 1997 Nhaø cao taàng- thieát keá keát caáu betong coát theùp + TCXD 205 – 1998 Moùng coïc tieâu chuaån thieát keá + TCXD 206 – 1998 Coïc khoan nhoài – yeâu caàu veà chaát löôïng thi coâng + TCXDVN 326 – 2004 Coïc nhoài – nghieäm thu - thi coâng. Caùc taøi lieäu tham khaûo: + Keát caáu beâtoâng coát theùp 1, 2 ,3 taùc giaû Voõ Baù Taàm. + Tính toaùn tieát dieän coät beâ toâng coát theùp taùc giaû GS Nguyeãn Ñình Coáng + Neàn vaø Moùng caùc coâng trình daân duïng – coâng nghieäp taùc giaû GSTS Nguyeãn Vaên Quaûng, KS Nguyeãn Höõu Khaùng, Uoâng Ñình Chaát + Phaân tích vaø tính toaùn moùng coïc taùc giaû Voõ Phaùn, Hoaøng Theá Thao Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 188 MỤC LỤC PHAÀN I ................................................................................................................ 1 KIEÁN TRUÙC ...................................................................................................... 1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH ........................... 2 “ TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH VAØ VAÊN PHOØNG ” ....................................... 2 I. I. MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ 2 II. II. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH 2 1. Vò trí coâng trình ........................................................................................ 2 2. Qui moâ vaø ñaëc ñieåm coâng trình ........................................................ 2 III. III. CAÙC HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT CHÍNH TRONG COÂNG TRÌNH 3 1. Heä thoáng ñieän ....................................................................................... 3 2. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc .................................................................. 3 3. Heä thoáng gioù vaø chieáu saùng ............................................................ 3 4. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy .................................................... 4 PHAÀN II ............................................................................................................... 5 KEÁT CAÁU .......................................................................................................... 5 CHÖÔNG I ............................................................................................................. 6 TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH ......................................................... 6 I. PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA COÂNG TRÌNH 6 II. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 6 1.Choïn sô boä kích thöôùc caùc tieát dieän ban ñaàu cuûa caùc caáu kieän ........................................................................................................................ 6 1.1 Kích thöôùc tieát dieän daàm ............................................................... 6 2..Chieàu daøy saøn ...................................................................................... 7 3. Xaùc ñònh taûi troïng ................................................................................. 8 2..1.Tónh taûi .............................................................................................. 9 2..1.1 Saøn khoâng choáng thaám ............................................................. 9 2.1.2 Saøn choáng thaám (saøn khu veä sinh) .......................................... 9 2.2 Hoaït taûi ................................................................................................ 10 2.3. Troïng löôïng töôøng ngaên .................................................................. 11 3.Xaùc ñònh noäi löïc baûn saøn theo sô ñoà ñaøn hoài ............................ 12 3.1. Xaùc ñònh sô ñoà tính ........................................................................... 13 3.1.1.Soá lieäu tính toaùn ......................................................................... 13 3.1.2.Trò soá taûi troïng tính toaùn ........................................................... 13 3.2.Xaùc ñònh noäi löïc: ............................................................................... 15 4. Tính toaùn coát theùp ............................................................................... 18 4.. TÍNH TOAÙN ĐỘ VOÕNG ...................................................................... 20 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 189 CHÖÔNG II .......................................................................................................... 23 TÍNH TOAÙN CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH ......................................... 23 I. KHAÙI NIEÄM 23 II. MAËT BAÈNG CAÀU THANG 23 III. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG 23 1. Tónh taûi ................................................................................................... 23 1.1. Qui chieàu daøy caùc lôùp caáu taïo veà chieàu daøy töông ñöông vuoâng goùc vôùi phaàn baûn nghieâng ..................................................... 23 1.3. Taûi troïng caùc lôùp vaät lieäu cuûa chieáu nghæ .............................. 24 2. Hoaït taûi .................................................................................................. 25 3. Toång taûi troïng phaân boá treân baûn thang ........................................ 25 4. Toång taûi troïng phaân boá treân baûn chieáu nghæ ............................ 25 IV. TÍNH TOAÙN VEÁ THANG 1 VAØ 2 (THAÂN THANG) 25 1. Xeùt maët caét A-A .................................................................................. 25 1.1. Sô ñoà tính ñeå tính noäi löïc cho baûn thang vaø chieáu nghó ...... 25 2. Xeùt maët caét B - B ................................................................................ 27 2.1. Bieåu ñoà noäi löïc baûn thang vaø chieáu nghó cuûa maët caét B-B .................................................................................................................. 27 3.Tính toaùn daàm chieáu nghæ.................................................................. 28 3.2. Tính toaùn vaø boá trí coát theùp ôû nhòp ........................................... 29 3.3. Tính coát ñai cho daàm ......................................................................... 30 CHÖÔNG III ......................................................................................................... 31 TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI ..................................................................... 31 I. CAÁU TAÏO 31 II. TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT HOÀ NÖÔÙC MAÙI 31 1. Tính baûn naép ........................................................................................ 31 1.1. Kích thöôùc vaø caáu taïo baûn naép ................................................... 31 1.2.Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân baûn naép .................................. 32 1.2.1. Tónh taûi ......................................................................................... 32 1.2.2.Hoaït taûi .......................................................................................... 32 1.2.3. Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn naép ................................. 32 1.3. Choïn sô ñoà tính baûn naép ................................................................ 32 1.3.2.Tính toaùn coát theùp .......................................................................... 34 1.4. Tính loã thaêm hoà nöôùc ..................................................................... 35 2. Tính daàm naép ....................................................................................... 35 2.2.Tính daàm DN3 ...................................................................................... 36 2.3. Tính daàm DN2 ..................................................................................... 37 2.4.Tính toaùn coát theùp daàm DN1, DN2 vaø DN3 .................................. 38 3. Tính toaùn thaønh beå ............................................................................. 40 4. Tính toaùn baûn ñaùy hoà nöôùc maùi .................................................... 44 4.1.Tính toaùn taûi taùc duïng leân baûn ñaùy ............................................ 44 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 190 4.2. Choïn sô ñoà tính baûn ñaùy ................................................................ 44 4.3. Xaùc ñònh noäi löïc: .............................................................................. 45 4.4. Tính toaùn coát theùp ............................................................................ 46 5. Tính heä daàm ñaùy hoà nöôùc ............................................................... 47 5.1. Tính daàm DÑ1 ..................................................................................... 47 5.2. Tính daàm DÑ3 ..................................................................................... 48 5.3. Tính daàm DÑ2 ..................................................................................... 49 5.4. Tính toaùn coát theùp daàm DÑ1, DÑ2 vaø DÑ3 ................................. 50 6. Tính coät hoà nöôùc: ................................................................................ 51 6.1.Taûi troïng töø hoà nöôùc truyeàn xuoáng coät .................................... 51 CHƯƠNG 4 .......................................................................................................... 53 XAÙC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG KHOÂNG GIAN ............................................... 53 TÍNH TOAÙN VAØ BỐ TRÍ CỐT THEÙP ........................................................... 53 KHUNG TRỤC 6 .................................................................................................. 53 I/ TRÌNH TỰ TÍNH TOAÙN 53 II/ HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA COÂNG TRÌNH 53 1. Xaùc ñònh sô boä chieàu daøy saøn ....................................................... 53 2. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän coät ........................................................... 53 3. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän daàm ......................................................... 59 III/ XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÂNG TRÌNH 59 1. Tĩnh tải ...................................................................................................... 59 2. Hoạt tải ...................................................................................................... 61 5.3.3. Tải trọng gioù ...................................................................................... 61 3.1. Caùc tröôøng hôïp taûi troïng taùc duïng .............................................. 64 3.2. Toå hôïp taûi troïng ............................................................................... 65 II. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP COÄT – KHUNG TRUÏC 6 66 1. Phöông phaùp tính toaùn theùp coät – khung truïc 6 ............................. 66 2. Choïn coát theùp tính toaùn ..................................................................... 66 3. Tính toaùn coát ñai ................................................................................... 77 V. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP DAÀM - KHUNG TRUÏC 6 78 1. Sô boä daàm – khung truïc 6 ................................................................... 78 2. Tính toaùn coát theùp daàm – khung truïc 6 ............................................ 78 3. Tính toaùn coát ñai daàm – khung truïc 6 ................................................ 83 4. Tính toaùn coát treo daàm – khung truïc 6 .............................................. 85 IV. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP KHUNG TRUÏC 6 (BV KC4-5-6) 85 PHAÀN III ............................................................................................................ 86 NEÀN ................................................................................................................... 86 VAØ MOÙNG ...................................................................................................... 86 CHÖÔNG I: ......................................................................................................... 87 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 191 ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH & NOÄI LÖÏC MOÙNG ....................................... 87 I/ GIÔÙI THIEÄU ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH ................................................ 87 1. Lôùp ñaát A: ............................................................................................. 88 2. Lôùp ñaát soá 1: ....................................................................................... 88 3. Lôùp ñaát soá 2: ....................................................................................... 88 4. Lôùp ñaát soá 3: ....................................................................................... 89 5. Lôùp ñaát soá 4: ....................................................................................... 89 6. Lôùp ñaát soá 5: ....................................................................................... 89 II/ NOÄI LÖÏC MOÙNG ....................................................................................... 92 CHÖÔNG II: ........................................................................................................ 94 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC EÙP BEÂTOÂNG COÁT THEÙP ....................... 94 1. CHOÏN VAÄT LIEÄU, KÍCH THÖÔÙC COÏC ........................................... 94 2. Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc theo chæ tieâu cöôøng ñoä cuûa ñaát neàn ...................................................................................................... 97 2.1 Söùc chòu taûi tieâu chuaån cuûa coïc theo chæ tieâu cô lí cuûa ñaát neàn (Phuï luïc A.7-TCXD 205:1998) ........................................................... 99 3. TÍNH TOAÙN MOÙNG M-1 .................................................................... 102 3.1 Kieåm tra löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc .................................... 102 3.2 Kieåm tra aùp löïc ñaùy khoái qui öôùc vaø ñoä luùn cuûa khoái moùng qui öôùc : .................................................................................................... 104 3.2.1 Kieåm tra aùp löïc ñaùy khoái qui öôùc ............................................ 104 3.2.2 Kieåm tra luùn cuûa moùng khoái qui öôùc ...................................... 106 3.3 Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang .................................................. 107 3.3.1 Tính coát theùp cho coïc khi chòu Mz................................................ 113 3.4 TÍNH TOAÙN ÑAØI COÏC .................................................................... 113 3.4.1 Kieåm tra choïc thuûng cuûa coät xuoáng ñaøi ................................ 113 3.4.1 Tính theùp cho ñaøi coïc ................................................................... 113 4. TÍNH TOAÙN MOÙNG M-2 .................................................................... 116 4.1 Kieåm tra löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc .................................... 116 4.2 Kieåm tra aùp löïc ñaùy khoái qui öôùc vaø ñoä luùn cuûa khoái moùng qui öôùc : .................................................................................................... 117 4.2.1 Kieåm tra aùp löïc ñaùy khoái qui öôùc ............................................ 118 4.2.2 Kieåm tra luùn cuûa moùng khoái qui öôùc ...................................... 120 4.3 Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang .................................................. 121 4.3.1 AÙp löïc tính toaùn z (T/m2), moment uoán Mz (T/.m) vaø löïc caét Qz (T) trong caùc tieát dieän coïc .................................................................... 123 4.2.1 Tính coát theùp cho coïc khi chòu Mz................................................ 126 4.4 Tính toaùn ñaøi coïc ............................................................................. 127 4.4.1 Kieåm tra choïc thuûng cuûa coät xuoáng ñaøi ................................ 127 4.4.2 Tính theùp cho ñaøi coïc ................................................................... 127 5. TÍNH TOAÙN MOÙNG M-3 ................................................................... 129 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006 Đề Tài: TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH & VAÊN PHOØNG GVHD: PGS. Ts. VÕ PHÁN NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 192 5.1 Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø choïn sô boä dieän tích moùng .......... 129 5.2 Kieåm tra löïc lôùn nhaát taùc duïng leân coïc: ................................... 130 5.3 Kieåm tra COÏC LAØM VIEÄC THEO NHOÙM : ................................. 131 5.4.1 Kieåm tra aùp löïc ñaùy khoái qui öôùc ............................................ 131 5.4.2 Kieåm tra luùn cuûa moùng khoái qui öôùc .................................... 134 5.5 Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang .................................................. 135 5.5.2 Tính coát theùp cho coïc khi chòu Mz................................................ 142 5.6 Tính toaùn ñaøi coïc: ............................................................................ 142 5.6.1 Kieåm tra choïc thuûng cuûa coät xuoáng ñaøi ................................ 142 5.6.1 Tính theùp cho ñaøi coïc ................................................................... 142 CHÖÔNG III: ..................................................................................................... 145 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI ................................................. 145 1. Ñaëc ñieåm cuûa coïc khoan nhoài vaø phaïm vi aùp duïng................. 145 2. Öu vaø nhöôïc ñieåm chính cuûa coïc khoan nhoài .............................. 145 2.1 Öu dieåm .............................................................................................. 145 2.2 Nhöôïc ñieåm ....................................................................................... 146 3. Choïn vaät lieäu, kích thöôùc coïc.......................................................... 146 3.1 Coïc ...................................................................................................... 146 3.1 Ñaøi moùng .......................................................................................... 147 4. Xaùc ñònh chieàu saâu ñaët ñaùy ñaøi vaø muõi coïc .......................... 147 5. Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc .................................................. 147 6. TÍNH TOAÙN MOÙNG M1 ..................................................................... 152 7. TÍNH TOAÙN MOÙNG M2 ..................................................................... 165 8. Kieåm tra coïc chòu taûi troïng ngang: ................................................... 170 9. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3 ..................................................................... 173 CHÖÔNG IV: ..................................................................................................... 183 SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG ................................ 183 1. PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI ................................. 183 2. CAÙC ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM CUÛA HAI LOAÏI PHÖÔNG AÙN MOÙNG ...................................................................................................... 185 ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ TRUÏ SÔÛ NHAØ KHAÙCH VAØ VAÊN PHOØNG GVHD: PGS.TS VOÕ PHAÙN SVTH: NGOÂ VAÊN VUÕ VÖÔNG - MSSV:106104116 Page 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf68019_1751.pdf