Trục khuỷu động cơ D6BJ

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách mạnh mẽ đã thu được rất nhiều thành quả. Bên cạch đó nghành kỹ thật nước ta cũng không ngừng tiến bộ. Trong đó phảI nói đến nghành động lực sản xuất ôtô, chúng ta đã liên doanh với rất nhiều hãng ôtô nổi tiếng trên thế giới như TOYOTA, FORD, HYUNDAI, DAEWOO, MITSSUBISHI, .cùng sản xuất và lắp rắp ôtô. Để góp phần nâng cao trình độ và kỹ thật, đội ngũ kỹ thật của nước ta phải tự nghiên cứu và chế tạo, đó là yêu cầu cấp thiết. Có như vậy nghành ôtô của nước ta mới ngày càng phát triển được. Sau khi học xong môn Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong, sinh viên được giao làm đồ án về môn kết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Đây là phần quan trọng trong nội dung học tập cảu sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã học để giảI quyết một vấn đề cụ thể của nghành. Trong đồ án này em được giao nhiệm vụ phân tích kết cấu của trục khuỷu động cơ với các thông số tùy chọn. Đây là bộ phận rất quan trọng trong động cơ đốt trong, nó lớn, nặng, chiếm đến 20-25% giá thành động cơ và quyết định rất lớn đến tình trạng kỷ thuật của động cơ. Trong quá trình thực hiện làm đồ án, em đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, làm việc một cách nghiêm túc với mong muốn hoàn thành tốt đồ án. Tuy nhiên vì bản thân còn ít kinh nghiệm nên việc hoàn thành đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô đã tận tình truyền đạt lại những kiến thức quý bau cho em. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Tô Bình đã nhiệt tình hướng dẫn cho em trong suốt quá trình làm đồ án. Em rất mong được sự xem xét và chỉ dẫn của các thầy để em ngày càng hoàn thiện kiến thức của mình./ Mục lục Ch¬ơng mục chính Trang Nhận xét của giáo viên 1 Mở đầu 2 Ch¬ơng I : Giới thiệu về ôtô tải HYUNDAI 5 tấn 3 I. Các thông số kỹ thuật của xe HYUNDAI 3 Ch¬ơng 2 : Phân tích các dạng trục khuỷu .7 2.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo 7 2.1.1. Nhiệm vụ 7 2.1.2. Điều kiện làm việc 7 2.1.3. Yêu cầu .7 2.1.4. Điều liện làm việc .7 2.2. Đặc điểm kết cấu các dạng trục khuỷu . .7 2.2.1. Trục khuỷu nguyên .7 2.2.2. Trục khuỷu ghép 11 2.2.3 Trục khuỷu thiếu cổ 12 2.2.4 Trục khuỷu hình chữ V 12 2.3 Các thông số kỷ thuật và yêu cầu cảu chi tiêt .13 2.3.1 Thông số kỷ thuật .13 2.3.2 Yêu cầu kỷ thuật .15 2.4 Các h¬ hỏng th¬ờng gặp ở trục khuỷu .16 2.4.1 Cổ trục, cổ thanh truyền bị mòn 17 2.4.2 Trục khuỷu bị cong và xoắn 17 2.4.3 Trục khuỷu bị rạn nứt, gãy .18 2.4.4 Bề mặt của cổ trục, cổ thanh truyền, gối đỡ bị x¬ớc, cháy rỗ .18 Ch¬ơng 3. Phân tích kết cấu trục khuỷu của động cơ D6BJ .19 Kết luận . .23 Mục lục .24 [B][QUOTE] Tài liệu gồm có Bản thuyết minh + Bản vẽ AutoCAD [QUOTE][B]

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1939 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trục khuỷu động cơ D6BJ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhËn xÐt cña gi¸o viªn: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. LỜI NãI ĐẦU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ ®· thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh qu¶. Bªn c¹ch ®ã nghµnh kü thËt n­íc ta còng kh«ng ngõng tiÕn bé. Trong ®ã ph¶I nãi ®Õn nghµnh ®éng lùc s¶n xuÊt «t«, chóng ta ®· liªn doanh víi rÊt nhiÒu h·ng «t« næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­ TOYOTA, FORD, HYUNDAI, DAEWOO, MITSSUBISHI,….cïng s¶n xuÊt vµ l¾p r¾p «t«. §Ó gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é vµ kü thËt, ®éi ngò kü thËt cña n­íc ta ph¶i tù nghiªn cøu vµ chÕ t¹o, ®ã lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. Cã nh­ vËy nghµnh «t« cña n­íc ta míi ngµy cµng ph¸t triÓn ®­îc. Sau khi häc xong m«n KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong, sinh viªn ®­îc giao lµm ®å ¸n vÒ m«n kÕt cÊu vµ tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong. §©y lµ phÇn quan träng trong néi dung häc tËp c¶u sinh viªn, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn tæng hîp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶I quyÕt mét vÊn ®Ò cô thÓ cña nghµnh. Trong ®å ¸n nµy em ®­îc giao nhiÖm vô ph©n tÝch kÕt cÊu cña trôc khuûu ®éng c¬ víi c¸c th«ng sè tïy chän. §©y lµ bé phËn rÊt quan träng trong ®éng c¬ ®èt trong, nã lín, nÆng, chiÕm ®Õn 20-25% gi¸ thµnh ®éng c¬ vµ quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn t×nh tr¹ng kû thuËt cña ®éng c¬. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµm ®å ¸n, em ®· cè g¾ng t×m tßi, nghiªn cøu tµi liÖu, lµm viÖc mét c¸ch nghiªm tóc víi mong muèn hoµn thµnh tèt ®å ¸n. Tuy nhiªn v× b¶n th©n cßn Ýt kinh nghiÖm nªn viÖc hoµn thµnh ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Cuèi cïng, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c thÇy, c« ®· tËn t×nh truyÒn ®¹t l¹i nh÷ng kiÕn thøc quý bauscho em. §Æc biÖt, em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn thÇy T« B×nh ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn cho em trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n. Em rÊt mong ®­îc sù xem xÐt vµ chØ dÉn cña c¸c thÇy ®Ó em ngµy cµng hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh./ Hµ Néi ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2009 Sinh viªn: NguyÔn HiÓn Hoµng Ch­¬ng 1. giíi thiÖu xe «t« t¶I hyundai 5 tÊn ¤t« t¶i HYUNDAI 5T do Hµn Quèc s¶n xuÊt vµo n¨m 1994 vµ ®­îc sö dông réng r·i ë ViÖt Nam tõ nhiÒu n¨m nay. I. ¤t« cã c¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n nh­ sau: 1.KÝch th­íc xe: ChiÒu dµi toµn bé (mm) ……………. 8685 ChiÒu réng toµn bé (mm)……………2240 ChiÒu cao toµn bé (mm)……………..2620 ChiÒu dµi c¬ së (mm)………………..4885 VÕt b¸nh tr­íc (mm)………………...1754 VÕt b¸nh sau (mm)………………….1660 2. KÝch th­íc thïng xe : Dµi (mm)…………………......6250 Réng (mm)……………….......2120 Cao (mm)………………..........400 + ChiÒu réng s¸t xi (mm)…………….840 + Kho¶ng s¸ng gÇn xe (mm) ………..195 + Tõ trôc tr­íc tíi ®Çu xe (mm)……..1305 + Tõ trôc sau tíi cuèi xe (mm)………2435 3. Träng l­îng xe: Träng l­îng kh«ng t¶i (KG)…………….4710 + Ph©n bè lªn cÇu tr­íc (KG) …………2450 + Ph©n bè lªn cÇu sau (KG)…………...2260 Träng l­îng toµn bé (KG) ……………..9875 + Ph©n bè lªn cÇu tr­íc (KG) ………...3328 + Ph©n bè lªn cÇu sau(KG)……………6547 T¶i träng (KG)……………………........5000 Sè ng­êi trong ca bin ………………......3 (165 KG) VËn tèc chuyÓn ®éng lín nhÊt (km/h)……………..106 B¸n kÝnh quay vßng nhá nhÊt (m)………8,6 Kh¶ n¨ng v­ît dèc lín nhÊt (%)……… 44,1 4.TruyÒn lùc: Ly hîp : Lo¹i C5W33, ®iÒu khiÓn thuû lùc, mét ®Üa ma s¸t kh«, lß xo nÐn biªn. Hép sè : + Lo¹i : 6 sè tiÕn, 1 sè lïi, cã ®ång tèc tõ sè 2 tíi sè 5 + KiÓu : K66A + TØ sè truyÒn : 6,903- 4,206- 2,320- 1,414- 1,000- 0,74 Sè lïi : 6,903. + §iÒu khiÓn : C¬ khÝ - KiÓu truyÒn ®éng : C¸c ®¨ng TruyÒn lùc chÝnh : Lo¹i D4H, gi¶m tèc ®¬n, b¸nh r¨ng Hyp«id. Tû sè truyÒn : 5,571/4,875 5. B¸nh xe : PhÝa tr­íc ®¬n, phÝa sau kÐp. Cì lèp : Lèp tr­íc : 8,25 x 16 – 18 PR Lèp sau : 8,25 x 16 - 18 PR 6. HÖ thèng l¸i Lo¹i : Trôc vÝt - £cubi cã trî lùc thuû lùc. TØ sè truyÒn : 21,6 / 1 7. Phanh chÝnh, lo¹i : Thuû lùc, trî lùc ch©n kh«ng. Phanh tr­íc : Tang trèng Phanh sau : Tang trèng 8. Phanh tay, lo¹i : Tang trèng t¸c dông phÝa sau hép sè. 9.Phanh khÝ x¶ : Lo¹i van b­ím. 10. HÖ thèng treo : Tr­íc : NhÝp l¸, gi¶m chÊn èng Sau: NhÝp l¸. Gi¶m chÊn : Thuû lùc, t¸c ®éng 1 chiÒu. 11. Thïng nhiªn liÖu : 200 lÝt. 12. HÖ thèng ®iÖn : 24V 13. B×nh ¾c qui : 12V x 2, 100 Ah 14. §éng c¬ : KiÓu ®éng c¬ : D6BJ. Lo¹i: §éng c¬ ®iezel, 4 kú, 6 xilanh th¼ng hµng, phun nhiªn liÖu trùc tiÕp, lµm m¸t b»ng n­íc. Sè xi lanh : 6 xi lanh ®Æt th¼ng hµng. §­êng kÝnh xi lanh (cc) : 7,545. Tû sè nÐn : 17,5 /1. C«ng suÊt lín nhÊt : 170 PS / 2900 V/p M« men xo¾n lín nhÊt : 44,5 KG.m / 1400 V/p M¸y ph¸t : 24 V – 40A Bé khëi déng : 24 V – 5,0 KW C«ng thøc b¸nh xe : 4x2 Ch­¬ng 2. Ph©n tÝch c¸c d¹ng trôc khuûu 2.1. NhiÖm vô, yªu cÇu, ®iÒu kiÖn làm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o: 2.1.1NhiÖm vô: -TiÕp nhËn lùc khÝ thÓ truyÒn tõ piston xuèng ®Ó t¹o m«men quay cho ®éng c¬, và nhËn n¨ng l­îng cña b¸nh ®à, sau ®ã truyÒn cho thanh truyÒn và piston thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh làm viÖc cña ®éng c¬. - DÉn ®éng cho c¸c c¬ cÊu kh¸c nh­ : trôc cam, b¬m n­íc, b¬m dÇu, m¸y ph¸t… 2.1.2 §iÒu kiÖn làm viÖc -Trôc khuûu chÞu lùc qu¸n tÝnh và lùc khÝ thÓ(chÞu t¶i träng lín và lu«n lu«n thay ®æi) -ChÞu va ®Ëp và chÞu xo¾n lín -ChÞu mài mßn và chÞu lùc ma s¸t lín do khã cã thÓ b«i tr¬n ë nhiÖt ®é vµ tèc ®é cao. 2.1.3 Yªu cÇu: -Trôc khuûu có ®é cøng v÷ng lín ,cã ®é bÒn cao và träng l­îng nhá. -Cã ®é chÝnh x¸c và gia c«ng cao, ®é cøng , ®é bãng bÒ mÆt cña chèt khuûu lín. -§¶m b¶o tÝnh c©n b»ng và tÝnh ®ång ®Òu m«men quay cao nh­ng ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o. -Kh«ng x¶y ra céng h­ëng trong ph¹m vi tèc ®é sö dông. 2.1.4 VËt liÖu chÕ t¹o: -VËt liÖu chÕ t¹o trôc khuûu th­êng là thÐp c¸cbon, thÐp hîp kim và gang cÇu. ThÐp c¸cbon ®­îc dïng nhiÒu v× nã cã nh÷ng ­u ®iÓm sau ®©y: -HÖ sè ma s¸t trong cña thÐp c¸cbon lín h¬n thÐp hîp kim. V× vËy nã cã kh¶ n¨ng gi¶m biªn ®é dao ®éng xo¾n. -ThÐp c¸cbon rÎ tiªn. Ngày nay, ngoài thÐp ra ng­êi ta cßn dïng gang cÇu nh­ GZ50-1,5 ®Ó ®óc trôc khuûu v× nã cã ­u ®iÓm: rÎ tiÒn, dÔ ®óc ®­îc kÕt cÊu trôc khuûu lý t­ëng, hÖ sè ma s¸t trong lín , Ýt nh¹y c¶m víi øng suÊt tËp trung và gang dÔ gi÷ dÇu b«i tr¬n. ChÕ t¹o trôc khuûu: rÌn tù do, rÌn khu«n hoÆc ®óc tïy theo kÝch th­íc và kÕt cÊu trôc khuûu còng nh­ lo¹i vËt liÖu sö dông. 2.2. §Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c d¹ng trôc khuûu: 2.2.1 Trôc khuûu nguyªn Trôc khuûu gåm c¸c phÇn: §Çu trôc khuûu, khuûu trôc (chèt, m¸, cæ trôc khuûu) vµ ®u«i trôc khuûu . H×nh 1:KÕt cÊu tæng thÓ ®Çu trôc khuûu + §Çu trôc khuûu: -§Çu trôc khuûu th­êng dïng ®Ó l¾p b¸nh r¨ng dÉn ®éng b¬m n­íc, b¬m dÇu b«i tr¬n, b¬m cao ¸p, b¸nh ®ai(puly) ®Ó dÉn ®éng qu¹t giã và ®ai èc khëi ®éng ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ b»ng tay quay. C¸c b¾nh r¨ng chñ ®éng hoÆc b¸nh ®ai dÉn ®éng l¾p trªn ®Çu trôc khuûu theo kiÓu l¾p c¨n hoÆc l¾p trung gian và ®Òu là l¾p b¸n nguyÖt ®ai èc h·m chÆt b¸nh ®ai, phít ch¾n dÇu, æ ch¾n däc trôc ®Òu l¾p trªn ®Çu trôc khuûu. -Ngoài c¸c bé phËn th­êng gÆp kÓ trªn trong mét sè ®éng c¬ cßn cã l¾p bé gi¶m dao ®éng xo¾n cña hÖ trôc khuûu ë ®Çu trôc khuûu. Bé gi¶m dao déng xo¾n cã t¸c dông thu n¨ng l­îng sinh ra do m«men kÝch thÝch trªn hÖ khuûu do ®ã dËp t¾t dao ®éng g©y ra bëi m«men. Bé gi¶m dao ®éng xo¾n th­êng l¾p ë ®Çu trôc khñy lµ n¬i cã biªn ®é dao déng xo¾n lín nhÊt. + Khuûu trôc -Cæ trôc: c¸c cæ th­êng cã cïng kÝch th­íc ®­êng kÝnh (§­êng kÝnh cæ trôc th­êng tÝnh theo søc bÒn vµ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh mµng dÇu b«i tr¬n, quy ®Þnh thêi gian xö dông vµ thêi gian s÷a ch÷a ®éng c¬. Trong mét vµi ®éng c¬ cæ trôc lµm lín dÇn theo chiÒu tõ ®Çu ®Õn ®u«i trôc ®Ó ®¶m b¶o søc bÒn vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cæ trôc ®­îc ®ång ®Òu h¬n. Khi ®­êng kÝnh cæ trôc t¨ng lµm t¨ng thªm ®é cøng v÷ng trôc khuûu, mÆt kh¸c m«men qu¸n tÝnh ®éc cùc cña trôc khuûu t¨ng lªn, ®é cøng chèng xo¾n cña trôc còng t¨ng lªn mµ khèi l­îng chuyÓn ®éng quay hÖ thèng trôc khuûu vÉn kh«ng thay ®æi. Tuy vËy t¨ng kÝch th­íc cæ trôc, kÝch th­íc cña æ bi trôc sÏ t¨ng theo ®ång thêi träng l­îng trôc khuûu lín nªn ¶nh h­ëng ®Õn tÇn sè dao ®éng xo¾n cña hÖ trôc, cã thÓ x¶y ra hiÖn t­îng céng h­ëng trong ph¹m vi tèc ®é xö dông. H×nh 2:KÕt cÊu khuûu trôc - Cæ chèt khuûu: cã thÓ lÊy ®­êng kÝnh cña chèt khuûu b»ng ®­êng kÝnh cña cæ trôc khuûu, nhÊt lµ ®éng c¬ cao tèc do phô t¶i vµ lùc qu¸n tÝnh lín, muèn vËy ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña b¹c lãt vµ chèt khuûu ng­êi ta th­êng t¨ng ®­êng kÝnh chèt khuûu. Nh­ vËy kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña ®Çu to thanh truyÒn sÏ t¨ng dÇn theo, tÇn sè dao ®éng riªng sÏ gi¶m cã thÓ x¶y ra hiÖn t­îng céng h­ëng trong ph¹m vi tèc ®é sö dông cho phÐp. V× vËy cÇn ph¶i lùa chän chiÒu dµi sao cho cã thÓ tháa m·n ®iÒu kiÖn h×nh thµnh mµng dÇu b«i tr¬n vµ trôc khuûu cã ®é cøng v÷ng lín, do ®ã ®Ó gi¶m träng l­îng, chèt khuûu ph¶i lµm rçng. Chèt khuûu rçng cã t¸c dông chøa dÇu b«i tr¬n b¹c lãt ®Çu to thanh truyÒn, gi¶m khèi l­îng quay thanh truyÒn. Lç rçng trong chèt khuûu cã thÓ lµm ®ång t©m hoÆc lÖch t©m víi chèt khuûu. - M¸ khuûu: lµ bé phËn nèi liÒn gi÷a cæ trôc vµ chèt khuûu, h×nh d¹ng m¸ khuûu chñ yÕu phô thuéc vµo d¹ng ®éng c¬, trÞ sè ¸p suÊt khÝ thÓ vµ tèc ®é quay cña trôc khuûu. Khi thiÕt kÕ m¸ khuûu ®éng c¬ cÇn gi¶m träng l­îng, m¸ khuûu cã nhiÒu d¹ng nh­ng chñ yÕu m¸ d¹ng h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh trßn cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, d¹ng m¸ h×nh «van cã kÕt cÊu phøc t¹p. Lo¹i m¸ khuûu h×nh ch÷ nhËt ph©n bè lîi dông vËt liÖu kh«ng hîp lý do t¨ng khèi l­îng kh«ng c©n b»ng m¸ khuûu, m¸ khñy d¹ng trßn cã søc bÒn cao, cã kh¶ n¨ng gi¶m chiÒu dµy m¸ do ®ã cã thÓ t¨ng chiÒu dµi cæ trôc vµ chèt khuûu, gi¶m mµi mßn cæ trôc vµ chèt khuûu, mÆt kh¸c m¸ trßn dÔ gia c«ng. - §èi träng l¾p trªn trôc khñy cã hai t¸c dông: + C©n b»ng m«men qu¸n tÝnh kh«ng c©n b»ng ®éng c¬, chñ yÕu lµ lùc qu¸n tÝnh ly t©m nh­ng ®«i khi dïng ®Ó c©n b»ng lùc qu¸n tÝnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn nh­ ®éng c¬ h×nh ch÷ V. +Gi¶m phô t¶i cho cæ trôc nhÊt lµ gi÷a ®éng c¬ bèn kú cã 4,6,8 xilanh v× ë ®éng c¬ nµy cã lùc qu¸n tÝnh vµ m«nen qu¸n tÝnh tù c©n b»ng nh­ng øng suÊt gi÷a cæ trôc chÞu øng suÊt uèn lín, khi dïng ®èi träng m«men qu¸n tÝnh nãi trªn ®­îc c©n b»ng nªn cæ trôc gi÷a kh«ng chÞu øng suÊt uèn do lùc qu¸n tÝnh m«men g©y ra. MÆt kh¸c trôc khuûu kh«ng ph¶i lµ chi tiÕt cøng v÷ng tuyÖt ®èi vµ th©n m¸y trong thùc tÕ bÞ biÕn d¹ng nªn trong ®éng c¬ dïng ®èi träng ®Ó c©n b»ng. H×nh 3:KÕt cÊu c¸c d¹ng m¸ khuûu §u«i trôc khuûu th­êng l¾p víi c¸c chi tiÕt m¸y cña ®éng c¬ truyÒn dÉn c«ng suÊt ra ngoµi m¸y c«ng t¸c. Trôc thu c«ng suÊt ®éng c¬ th­êng ®ång t©m víi trôc khuûu, dïng mÆt bÝch trôc khuûu ®Ó l¾p b¸nh ®µ. Ngoµi ra kÕt cÊu dïng ®Ó l¾p b¸nh ®µ trªn trôc khuûu cßn cã l¾p c¸c bé phËn ®Æc biÖt: B¸nh r¨ng dÉn ®éng c¬ cÊu phô: Trong mét vµi ®éng c¬ do ®Æc ®iÓm kÕt cÊu ph¶i bè trÝ dÉn ®éng c¬ cÊu phô ph¶i l¾p b¸nh r¨ng ®u«i trôc khuûu nªn phÝa ®u«i trôc khuûu ph¶i cè mÆt bÝch l¾p b¸nh r¨ng . Vµnh ch¾n dÇu trªn ®u«i trôc khuûu cã t¸c dông ng¨n kh«ng cho dÇu nhên ch¶y ra khái c¸c te. C¸c d¹ng trôc khuûu phô thuéc vµo sè xilanh, c¸ch bè trÝ xilanh, sè kú ®éng c¬ vµ thø tù lµm viÖc cña c¸c xilanh. KÕt cÊu trôc khuûu ph¶i ®¶m b¶o ®éng c¬ lµm viÖc ®ång ®Òu, biªn ®é dao ®éng vµ m«men xo¾n t­¬ng ®èi nhá. §éng c¬ lµm viÖc c©n b»ng Ýt rung ®éng. øng suÊt sinh ra do dao ®éng xo¾n nhá. C«ng nghÖ chÕ t¹o gi¸ thµnh rÎ. KÝch th­íc cña trôc khuûu phô thuéc chñ yÕu vµo kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng t©m xilanh, chiÒu dµy cña èng lãt xilanh vµ ph­¬ng ph¸p lµm m¸t. §èi víi ®éng c¬ hai kú kich th­íc trôc khuûu cßn phô thuéc vµo hÖ thèng quÐt th¶i. H×nh 3:KÕt cÊu tæng thÓ trôc khuûu nguyªn 1-§ai èc khëi ®éng ,2-B¸nh r¨ng, 3-§èi träng ,4-§­êng dÇu, 5,8-Cæ trôc khuûu, 6-M¸ khuûu,7-Chèt khuûu,9-B¹c lãt 2.2.2 Trôc khuûu ghÐp Trôc khñyu ghÐp th­êng chÕ t¹o riªng thµnh tõng bé phËn: cæ trôc, m¸ khuûu, chèt khuûu ghÐp l¹i víi nhau hoÆc lµm cæ trôc riªng råi ghÐp víi khñy. Th­êng dïng trong ®éng c¬ cì lín. Trôc khñy th­êng ®­îc chÕ r¹o thµnh tõng ®o¹n råi ghÐp l¹i víi nhau b»ng mÆt bÝch. Trôc khuûu phÇn lín th­êng ghÐp trong ®éng c¬ cì lín nh­ ®éng c¬ tµu thñy, ®éng c¬ tÜnh t¹i nh­ng còng dïng trong ®éng c¬ cì nhá nh­ xe m«t«, ®éng c¬ x¨ng cì nhá, ®éng c¬ cao tèc cã c«ng suÊt lín, ®Ó gi¶m hiÖn t­îng dao ®éng cña trôc cÇn rót ng¾n chiÒu dµi cña trôc khuûu. H×nh 4:KÕt cÊu trôc khuûu ghÐp 1,4-Cæ trôc khuûu, 2-M¸ khuûu, 3,6-§­êng dÇu b«i tr¬n chÝnh, 5-§ai èc ghÐp m¸ khuûu và chèt khuûu ,7-æ bi 2.2.3 KÕt cÊu trôc khuûu thiÕu cæ §Æc ®iÓm kÕt cÊu trôc khuûu lo¹i nµy lµ kÝch th­íc nhá gän nªn cã thÓ rót ng¾n chiÒu dµi cña th©n m¸y vµ gi¶m khèi l­îng cña ®éng c¬. Trôc khuûu thiÕu cæ cã ®é cøng v÷ng kÐm v× vËy khi thiÕt kÕ cÇn t¨ng kÝch th­íc cæ trôc, chèt khuûu ®ång thêi t¨ng chiÒu dµy vµ chiÒu réng m¸ khuûu ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho chèt khuûu. Th­êng dïng trong ®éng c¬ x¨ng «t« m¸y kÐo vµ ®éng c¬ ®iezel c«ng suÊt nhá do phô t¶i t¸c dông lªn cæ trôc nhá. H×nh 5: KÕt cÊu trôc khuûu thiÕu cæ 1-Lç dÇu b«i tr¬n, 2-Chèt khuûu, 3-M¸ thiÕu cæ, 4-M¸ khuûu, 5-§u«i trôc khuûu 2.2.4 KÕt cÊu trôc khuûu ®éng c¬ h×nh ch÷ V Lo¹i trôc khuûu này th­êng dïng trong ®éng c¬ cã hai hàng xilanh gãc lÖch hai khuûu kÕ tiÕp là 90o Trôc khuûu ch÷ V th­êng dïng trong ®éng c¬ cã c«ng suÊt trung b×nh và lín, kÕt cÊu phøc t¹p, khã chÕ t¹o, gi¸ thành cao. H×nh 6:KÕt cÊu trôc khuûu ®éng c¬ h×nh ch÷ V 1-B¸nh r¨ng khëi ®éng, 2-§­êng dÇu b«i tr¬n, 3-Chèt khuûu, 4-VÝt dÇu, 5-M¸ khuûu, 6-Lç dÇu b«i tr¬n trôc cam, 7-Cæ trôc khuûu, 8-VÝt b¾t puly, 9-VÝt b¾t qu¹t 2.3. C¸c th«ng sè vµ yªu cÇu kûthuËt và yªu cÇu cña chi tiÕt 2.3.1. Th«ng sè kû thuËt: a) Gãc c«ng t¸c dk vµ thø tù lµm viÖc cña c¸c xilanh trong ®éng c¬ nhiÒu xilanh mµ c¸c xi lanh x¾p xÕp theo mét hµng däc, trôc khuûu cña ®éng c¬ cã nhiÒu khuûu trôc. §Ó ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng, tÝnh ®ång ®Òu cña ®éng c¬, c¸c khuûu trôc ph¶i s¾p xÕp theo mét gãc ®é nhÊt ®Þnh, gãc lÖch gi÷a hai khuûu trôc cña hai xilanh lµm viÖc kÕ tiÕp nhau gäi lµ gãc c«ng t¸c. Khi chän gãc c«ng t¸c cña khuûu trôc vµ thø tù lµm viÖc cña c¸c xilanh cÇn xÐt ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + KÕt cÊu cña trôc khuûu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng vµ ®ång ®Òu tèt nhÊt cña ®éng c¬. + Ph¶i ®¶m b¶o phô t¶i trªn æ trôc lµ bÐ nhÊt. + §¶m b¶o hiÖu xuÊt n¹p khÝ cã lîi nhÊt. -Th«ng th­êng khã cã thÓ tho¶ m·n ®ång thêi c¸c yªu cÇu trªn. §èi víi ®éng c¬ bèn kú khi trôc khuûu quay ®i hai vßng c¸c xilanh ph¶i lµm viÖc mét lÇn. §èi víi ®éng c¬ hai kú, trôc khuûu quay ®i mét vßng th× c¸c xilanh ®Òu ph¶i lµm viÖc mét lÇn v× vËy gãc c«ng t¸c cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau: dk = (180.t)/i Trong ®ã: i-Sè xilanh t-Sè kú Do ®ã tuú theo hai lo¹i ®éng c¬ hai kú hay bèn kú, ®èi víi mçi xilanh, cã thÓ chän mét hay nhiÒu kÕt cÊu trôc khuûu vµ mét hay nhiÒu thø tù lµm viÖc cña xy lanh. VËy gãc c«ng t¸c cña ®éng c¬ bèn kú 6 xilanh mét hµng däc lµ: dk=1200, vµ thø tù lµm viÖc cña c¸c xi lanh lµ: 1-5-3-6-2-4. b) Lùc vµ m«men t¸c dông lªn trôc khuûu cña ®éng c¬ 1 hµng xilanh Ta cã: trªn khuûu trôc thø i cã c¸c lùc sau ®©y t¸c dông : - Lùc tiÕp tuyÕn T, lùc ph¸p tuyÕn Z, lùc qu¸n tÝnh quay pk ,m«men cña c¸c khuûu phÝa tr­íc  t¸c dông lªn cæ trôc phÝa sau cña khuûu. = + Mi §Ó tÝnh ®­îc tæng m«men t¸c dông Mi t¸c dông trªn khuûu i ta ph¶i x¸c ®Þnh gãc quay t­¬ng øng αi cña c¸c khuûu b»ng c¸ch lËp b¶ng nh­ sau: Tõ b¶ng thèng kª ta thÊy: Khi khuûu trôc cña xilanh thø 1 ë vÞ trÝ α = 00 th×: Khuûu trôc thø 2 n»m ë vÞ trÝ 2400 nªn α = 2400. Khuûu trôc thø 3 n»m ë vÞ trÝ 4800 nªn α = 4800 Khuûu trôc thø 4 n»m ë vÞ trÝ 1200 nªn α = 1200 Khuûu trôc thø 5n»m ë vÞ trÝ 6000 nªn α = 6000 Khuûu trôc thø 6 n»m ë vÞ trÝ 3600 nªn α = 3600 vµ thêi gian ng¾n nhÊt, tÝnh theo gãc quay cña trôc khuûu , gi÷a hai lÇn næ cña hai xilanh kÕ nhau lµ: Gi÷a xilanh thø 1 vµ xilanh thø 2 lµ 2400 Gi÷a xilanh thø 2 vµ xilanh thø 3 lµ 2400 Gi÷a xilanh thø 3 vµ xilanh thø 4 lµ 3600 Gi÷a xilanh thø 4 vµ xilanh thø 5 lµ 2400 Gi÷a xilanh thø 5 vµ xilanh thø 6 lµ 2400 V× vËy t×nh tr¹ng chÞu lùc cña c¸c cæ trôc 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 hoµn toµn gièng nhau. T×nh tr¹ng chÞu lùc cña cæ trôc 3-4 kh¸c víi c¸c cæ trôc kh¸c. Cæ trôc 0-1 chÞu t¸c dông cña lùc trªn khuûu thø 1 cßn cæ 6-0 ngoµi chÞu lùc t¸c dông cña lùc trªn trôc thø 6 ra cßn chÞu thªm t¶i träng cña b¸nh ®µ. Tæng m«men Mi cña c¸c khñy tÝnh theo c¸ch lËp b¶ng Ti. Sau khi vÏ ®­êng biÓu diÔn quan hÖ T – α ta x¸c ®Þnh ®­îc tæng lùc tiÕp tuyÕn trung b×nh Ttb dïng ®Ó nghiÖm l¹i c«ng suÊt chØ thÞ cña ®éng c¬: Ni = (kW) Trong ®ã: φ - hÖ sè hiÖu ®Ýnh ®å thÞ c«ng. NÕu khi x¸c ®Þnh pkt ®· c¨n cø vµo ®å thÞ c«ng hiÖu ®Ýnh th× φ = 1. n- sè vßng quay cña ®éng c¬ (vg/phót), R- b¸n kÝnh quay cña trôc khuûu 2.3.2. Yªu cÇu kû thuËt: Tuæi thä cña c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn chñ yÕu phô thuéc vµo tuæi thä cña trôc khuûu v× vËy ®èi víi kÕt cÊu trôc khuûu ph¶i chó ý ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: *Yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng: + §é chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc cæ trôc chÝnh vµ cæ biªn ®¹t cÊp chÝnh x¸c 2 +§é c«n cho phÐp cu¶ cæ trôc kh«ng ®­îc v­ît qu¸: + §é «van cho phÐp: + §é kh«ng song cña cæ trôc chÝnh so víi c¸c cæ biªn kh«ng ®­îc v­ît qu¸: ®o trªn toµn bé chiÒu dµi cña mét cæ. +§é kh«ng ®ång t©m gi÷a c¸c cæ trôc kh«ng ®­îc v­ît qu¸: (0.25¸ 0.35) *Yªu cÇu vÒ ®é nh¸m bÒ mÆt: +C¸c cæ trôc chÝnh, cæ biªn gia c«ng ®¹t ®Õn ®é bãng bÒ mÆt Ra = 0.16 (Ñ10) +§èi víi c¸c cæ trôc lµm viÖc víi c¸c bÒ mÆt cña b¹c lãt, b¹c ®Çu to thanh truyÒn b¨ng ®ång hoÆc ch×, th× gia c«ng bÒ mÆt ®¹t ®é bãng cao h¬n. *Yªu cÇu vÒ kÕt cÊu: -Cæ chèt vµ cæ trôc ph¶i cã ®é cøng v÷ng ,®é bãng bÒ mÆt cao -Cã søc bÒn lín, ®é cøng v÷ng lín, träng l­îng nhá Ýt mßn. -Cã ®é chÝnh x¸c gia c«ng cao, bÒ mÆt lµm viÖc cña trôc cÇn cã ®é bãng bÒ mÆt, ®é cøng cao. -Kh«ng x¶y ra hiÖn t­¬ng dao ®éng céng h­ëng trong ph¹m vi tèc ®é sö dông. -KÕt cÊu cña trôc khuûu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng vµ tÝnh ®ång ®Òu cña ®éng c¬ nh­ng ®ång thêi ph¶i dÔ chÕ t¹o. 2.4. C¸c h­ háng th­êng gÆp ë trôc khuûu Nh÷ng h­ háng th­êng gÆp trong qu¸ t×nh lµm viÖc cña trôc khñy lµ : Cæ trôc bÞ mßn, bÞ r¹n nøt; trôc bÞ cong hoÆc bÞ xo¾n; bÒ mÆt cæ trôc bÞ x­íc, rç; trôc khuûu bÞ g·y. Cæ trôc, cæ thanh truyÒn bÞ mßn : Khi ®éng c¬ lµm viÖc, do t¶i träng cña ¸p lùc khÝ ch¸y trong xilanh lµm cho c¸c bÒ mÆt c« trôc vµ cæ thanh truyÒn bÞ mßn. Cæ trôc vµ cæ thanh truyÒn th­êng bÞ mßn kh«ng ®Òu. Khi trôc khuûu quay, lùc ly t©m do ®Çu to thanh truyÒn sinh ra lµm cho ®Çu to thanh tuyÒn cã xu h­íng rêi khái cæ thanh truyÒn vµ th­êng xuyªn Ðp vµo bÒ mÆt phÝa trong (gÇn ®­êng t©m trôc khuûu). Do t¸c dông lau dµi cña lùc ly t©m nªn bÒ mÆt phÝa trong cæ trôc thanh truyÒn bÞ mßn nhiÒu h¬n phÝa ngoµi. T¬ng thù nh­ vËy, ë cæ trôc chÝnh th× mÆt gÇn kÒ cæ trôc thanh truyÒn bÞ mßn nhiÒu. MÆt kh¸c dÇu b«itr¬n d­íi t¸c dông cña lùc ly t©m lµm cho c¸c t¹p chÊt cøng cã träng l­îng lín v¨ng ra tËp trung vÒ mét ®Çu cæ trôc g©y mßn c«n cho cæ trôc thanh truyÒn. Cæ trôc thanh truyÒn th­êng bÞ mßn nhanh h¬n cæ trôc chÝnh, l­îng mßn cña cæ trôc thanh truyÒn th­êng gÊp 2 lÇn l­îng mßn ë cæ trôc chÝnh. Trong c¸c cæ trôc chÝnh l­îng mßn còng kh«ng ®Òu nhau, cæ chÝnh gÇn b¸nh ®µ mßn nhiÒu h¬n c¸c cæ kh¸c do chÞu t¶iträng cña b¸nh ®µ. 2.4.2 Trôc khuûu bÞ cong vµ bÞ xo¾n Nguyªn nh©n g©y biÕn d¹ng cong vµ xo¾n cña trôc khuûu chñ yÕu do: Khe hë cña gèi ®ì vµ cæ trôc qu¸ lín, trong khi lµm viÖc cã sù va vÊp. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc chÞu m«men xo¾n qu¸ lín, gèi ®ì bÞ ch¸y lµm trôc khuûu quay khã kh¨n. Khe hë gèi ®ì vµ cæ trôc qu¸ nhá hoÆc m«men xiÕt èc cæ trôc kh«ng ®Òu, xiÕt èc kh«ng ®óng tr×nh tù quy ®Þnh. §éng c¬ t¨ng ga ®ét ngét lµm trôc khuûu chÞu øng suÊt qu¸ lín g©y nªn biÕn d¹ng ®ét ngét lµm trôc khñy bÞ xo¾n hoÆn cong. Ngoµi ra sù lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng æn ®Þnh, trôc khuûu chÞu lùc kh«ng ®Òu, c¸c vÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt trong c¬ cÊu khuûu trôc thanh truyÒn kh«ng ®óng còng cã thÓ lµm cho trôc khuûu bÞ cong, xo¾n. 2.4.3. Trôc khuûu bÞ r¹n nøt, g·y Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc,trôc khuûu cã thÓ bÞ r¹n nøt. VÕt nøt th­êng x¶y ra ë phÇn tiÕp gi¸p gi÷a cæ trôc, cæ thanh truyÒn vµ m¸ khuûu (vai trôc). Cã nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho trôc khñy bÞ r¹n nøt: B¸n kÝnh gãc l­în gi÷a m¸ khuûu víi cæ trôc, cæ thanh truyÒn kh«ng ®óng g©y ra suÊt tËp trung. Khe hë gi÷a gèi ®ì vµ cæ trôc qu¸ lín g©y ra va dËp theo chu kú t¹o nªn øng suÊt thay ®æi g©y ra r¹n nøt. VÕt nøt xuÊt hiÖn sÏ ph¸t triÓn nhanh vµ g©y ra g·y trôc khñy. Trôc khuûu th­êng bÞ g·y do t¶i träng ®éng vµ do mÖt mái cña vËt liÖu chÕ t¹o. C¸c sù cè trªn g©y nªn tr¹ng th¸i chÞu t¶i v­ît møc qu¸ nhiÒu lÇn lµm cho tÝnh chÊt mÖt mái cña vËt liÖu gia t¨ng dÉn ®Õn g·y trôc (t¹i chç yÕu nhÊt) nh­ c¸c vïng cæ biªn ®u«i trôc. C¸c vÕt g·y cña trôc khuûu th­êng lµ mÆt v¸t 450 so víi trôc quay cña nã. 2.4.4 BÒ mÆt cña cæ trôc, cæ thanh truyÒn, gèi ®ì bÞ x­íc, ch¸y rç Ngoµi h­ háng do mßn, trôc khuûu th­êng h­ háng do cæ trôc, cæ thanh truyÒn bÞ x­íc, ch¸y rç. Nguyªn nh©n g©y x­íc, ch¸y rç do: §iÒu kiÖn vµ chÊt l­îng dÇu b«itr¬n kÐm, trong dÇu cã nhiÒu t¹p chÊt nh­ bôi bÈn, cã lÉn h¹t mµi hoÆc bÞ rß rØ n­íc vµo hÖ thèng b«i tr¬n, ®­êng dÇu b«i tr¬n bÞ t¾c. Khe hë gi÷a b¹c vµ cæ trôc, cæ thanh truyÒn qu¸ nhá, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sinh ra nhiÖt lµm ch¸y rç bÒ mÆt cæ trôc. L¾p r¸p kh«ng ®óng, lç dÇu trªn b¹c kh«ng trïng víi lç dÇu trªn th©n m¸y lµm dÇu b«i tr¬n kh«ng vµo bÒ mÆt cæ trôc, cæ thanh truyÒn. Ch­¬ng3. ph©n tÝch kÕt cÊu trôc khuûu cña ®éng c¬ d6bj §©y lµ trôc khuûu ®éng c¬ ®iªzel 4 kú víi 6 xilanh bè trÝ th¼ng hµng víi thø tù næ lµ: 1-5-3-6-2-4 , gãc c«ng t¸c lµ 1200. C¸c th«ng sè kû thu©tj cña trôc khuûu D6BJ lµ: Tæng chiÒu dµi c¬ së cña trôc khuûu lµ : 1495 mm. §­êng kÝnh cæ trôc chÝnh lµ :94 mm §­êng kÝnh cæ trôc biªn lµ :84 mm ChiÒu dµy cæ trôc chÝnh lµ :56±0,1 mm ChiÒu dµy cæ trôc biªn lµ :70±0,1 mm. §­êng kÝnh lç rçng trong cæ trôc chÝnh vµ cæ trôc biªn lµ 50±0,1 mm. Lç khoan dÉn dÇu tõ cæ trôc chÝnh ®Õn cæ trôc biªn : 6±0,1 mm. ChiÒu dµy m¸ khuûu :22±0,1 mm ChiÒu réng m¸ khuûu lµ : 186±0,01 mm §­êng kÝnh lç khoan dÉn dÇu trªn cæ biªn lµ: 6±0,1 mm. Trôc khñy ®éng c¬ D6BJ ®­îc chÕ t¹o rçng ë bªn trong nh»m gi¶m träng l­îng cho trôc khuûu, chøa dÇu b«i tr¬n vµ lµ chi tiÕt t¹o l¾ng khi ®éng c¬ lµm viÖc sinh ra c¸c h¹t mµi mßn, chóng sÏ ®­îc lãng vµo trong, do ly qu¸n tÝnh ly t©m chóng sÏ l¾ng ®äng l¹i ë thµnh èng. Do cæ trôc chÝnh vµ cæ trôc biªn ®­îc chÕ t¹o rçng nªn ®Ó chøa dÇu b«i tr¬n cho b¹c lãt ®Çu to thanh truyÒn vµ b¹c lãt gèi ®ì trôc khñy ph¶i bao kÝn hai ®Çu l¹i b»ng n¾p cæ khuûu. Chóng ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng bul«ng, kÕt cÊu nh­ h×nh vÏ: H×nh 7: KÕt cÊu cña trôc khuûu ghÐp 5-N¾p cæ trôc khuûu, 6-Gio¨ng, 7-D©y cuèn, 8- §Öm, 9-Bul«ng, 10-Vßng ®Öm. §©y lµ trôc khuûu ®óc nªn lç dÉn dÇu b«i tr¬n ng­êi ta ®óc th¼ng tõ cæ trôc chÝnh ®Õn cæ trôc biªn b»ng c¸ch khi chÕ t¹o khu«n ®óc ng­êi ta lµm c¸c èng b»ng th¹ch cao ®óng b»ng èng dÉn dÇu, sau khi nguéi ng­êi ta thæi th¹ch cao ®i. V× lµ ®éng c¬ 4 kú 6 xilanh th¼ng hµng nªn c¸c xilanh 1 vµ 6; 2 vµ 5; 3 vµ 4 song hµnh víi nhau tõng ®«i mét. C¸c xilanh ®­îc bè trÝ lÖch nhau mét gãc lµ 1200.Trªn c¸c cæ trôc chÝnh vµ cæ trôc biªn cã khoan lç dÉn dÇu b«i tr¬n cho b¹c lãt thanh truyÒn vµ cæ trôc chÝnh ®­îc lÊy tõ trong c¸c cæ trôc. Tïy thuéc vµo vÞ trÝ cæ trôc ®ã mµ cã lç khoan phï hîp. Lç khoan ®ã ph¶i trïng víi lç khoan ë b¹c lãt ë cæ trôc vµ b¹c lãt thanh truyÒn. H×nh d¹ng cña cæ trôc chÝnh vµ cæ trôc biªn nh­ h×nh vÏ: H×nh 8: H×nh d¹ng cæ trôc chÝnh vµ cæ trôc biªn Trªn trôc khñy ®éng c¬ D6BJ ®­îc bè trÝ c¸c m¸ trßn, ®­êng kÝnh cña m¸ lín nhÊt lµ :184,86 mm. Trªn ®ã cã khoan c¸c lç c©n b»ng ®éng, tïy thuéc vµo tõng vÞ trÝ mµ bè trÝ kh¸c nhau. KÕt cÊu cña trôc khuûu khi nh×n däc trôc nh­ sau: H×nh 8: Trôc khuûu nh×n däc trôc M¸ khuûu ë ®©y lµ d¹ng m¸ trßn, trªn ®ã cã khoan c¸c lç ®Ó c©n b»ng ®éng cho trôc khuûu. Trªn ®u«i trôc khuûu cã khoan c¸c lç lÊy dÇu s¹ch, tïy thuéc vµo vÞ trÝ mµ bè trÝ c¸c lç khoan kh¸c nhau nh­ h×nh vÏ : H×nh 9: VÞ trÝ khoan c¸c èng lÊy dÇu s¹ch §Çu trôc khuûu cã phay then hoa l¾p b¸nh r¨ng dÉn ®éng cho c¸c hÖ thèng nh­ : b¬m dÇu b«i tr¬n, m¸y khëi ®éng, b¬m n­íc hÖ thèng lµm m¸t… Do trôc khuûu ®­îc chÕ t¹o rçng nªn ®Çu trôc khuûu ng­êi ta lµm rêi so víi trôc khuûu chø kh«ng ®óc liÒn. §Ó l¾p víi trôc khuûu ng­êi ta cã c¸c chèt h·m 3 ®Ó liªn kÕt ®Çu trôc víi trôc khuûu. KÕt cÊu ®Çu trôc khuûu nh­ h×nh vÏ: H×nh 10: KÕt cÊu ®Çu trôc khuûu 1-Trôc khuûu, 2-§Çu trôc, 3-Chèt h·m, 4-èng nghiªng dÉn dÇu. §u«i trôc khuûu cÊu t¹o nh­ h×nh vÏ. Trªn ®u«i trôc khuûu cã phay then hoa ®Ó l¾p b¸nh ®µ. Ngoµi ra trªn ®u«i trôc cßn cã c¸c lç khoan dÉn dÇu s¹ch b«i tr¬n cho cæ trôc vµ b¸nh r¨ng. ë phÇn ®u«i ®­îc chÕ t¹o rçng ®Ó l¾p æ bi kim ®Ó l¾p trôc chñ ®éng cña ly hîp. H×nh 11: KÕt cÊu ®u«i trôc khñy 11- èng, 12-VÝt, 13-Lß xo, 14-§Üa ®iÒu chØnh, 15-Gug«ng Trªn ®u«i trôc cã c¸c lç dÉn dÇu s¹ch ®­a ®i b«i tr¬n cho gèi ®ì trôc khuûu. Tïy vÞ trÝ mµ lç dÉn dÇu ®­îc khoan nh­ h×nh 9. KÕt luËn Trªn ®©y lµ bµi lµm ph©n tÝch kÕt cÊu cña hÖ thèng trôc khuûu nãi chung vµ trôc khuûu ®éng c¬ D6BJ nãi riªng. Trong qu¸ tr×nh lµm cßn cã nhiÒu thiÕu sãt mong ®­îc c¸c thÇy chØ b¶o tËn t×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n// Môc lôc Ch­¬ng môc chÝnh Trang NhËn xÐt cña gi¸o viªn…………………………………………………1 Më ®Çu 2 Ch­¬ng I : Giíi thiÖu vÒ «t« t¶i HYUNDAI 5 tÊn 3 I. C¸c th«ng sè kü thuËt cña xe HYUNDAI 3 Ch­¬ng 2 : Ph©n tÝch c¸c d¹ng trôc khuûu………………………….7 2.1. NhiÖm vô, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o 7 2.1.1. NhiÖm vô 7 2.1.2. §iÒu kiÖn lµm viÖc 7 2.1.3. Yªu cÇu .7 2.1.4. §iÒu liÖn lµm viÖc .7 2.2. §Æc ®iÓm kÕt cÊu c¸c d¹ng trôc khuûu... .7 2.2.1. Trôc khuûu nguyªn……………………………………………….7 2.2.2. Trôc khuûu ghÐp…………………………………………………11 2.2.3 Trôc khuûu thiÕu cæ………………………………………………12 2.2.4 Trôc khuûu h×nh ch÷ V……………………………………………12 2.3 C¸c th«ng sè kû thuËt vµ yªu cÇu c¶u chi tiªt……………………….13 2.3.1 Th«ng sè kû thuËt……………………………………………….....13 2.3.2 Yªu cÇu kû thuËt…………………………………………………...15 2.4 C¸c h­ háng th­êng gÆp ë trôc khuûu……………………………….16 2.4.1 Cæ trôc, cæ thanh truyÒn bÞ mßn……………………………………17 2.4.2 Trôc khuûu bÞ cong vµ xo¾n………………………………………..17 2.4.3 Trôc khuûu bÞ r¹n nøt, g·y………………………………………….18 2.4.4 BÒ mÆt cña cæ trôc, cæ thanh truyÒn, gèi ®ì bÞ x­íc, ch¸y rç……….18 Ch­¬ng 3. Ph©n tÝch kÕt cÊu trôc khuûu cña ®éng c¬ D6BJ………….19 KÕt luËn…………………………………………………………….…….23 Môc lôc……………………………………………………………..….....24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyetminh.doc
  • dwgban A3.dwg