Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

PHẦN MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài: Hồ Chí minh, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt nam. Toàn bộ cuộc đời của Người dành cho sự nghiệp cách mạng Việt nam. Trong số các di sản Người để lại cho dân tộc ta có đại đoàn kết - một tư tưởng nổi bật, bao trùm, xuyên suốt, nhất quán cả trong tư duy lý luận và thực tiễn của Người. Tư tưởng Đại đoàn kết đã trở thành tình cảm, suy nghĩ của mọi người Việt nam yêu nước, là sợi dây liên kết cả dân tộc và tạo nên sức mạnh to lớn, đưa tới thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam độc lập hoàn toàn, đất nước Việt Nam thống nhất trọn vẹn năm 1975. Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh, minh chứng rõ rằng : khi nào Đảng ta, dân tộc ta đoàn kết một lòng, thực hiện triệt để tư tưởng Đại đoàn kết của Người, thì cách mạng lúc đó thuận lợi, thu được nhiều thắng lợi. Ngược lại lúc nào, nơi nào dân ta vi phạm đoàn kết, xa rời tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, thì lúc đó nơi đó cách mạng gặp nhiều khó khăn, thậm chí tổn thất. Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Cách mạng nước ta đang trên đường đổi mới , với nhiều thách thức đặt ra. Chỉ có thể huy động sức mạnh đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta mới đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng văn minh, dân chủ. Vì vậy, việc hiểu rõ và vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là lý do tôi chọn đề tài : “ Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay “ làm đề tài luận văn tốt nghiệp cử nhân chính trị của mình. 2- Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: Tư tưởng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng lớn , đã có nhiều người nghiên cứu với nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Đại đoàn kết của Người trong giai đoạn hiện nay vẫn là một vấn đề đòi hỏi phải được quan tâm và làm sáng tỏ nhiều hơn nữa . Vì vậy tôi thực hiện đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu một cách hệ thống tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng xây dựng đại đoàn kết hiện nay, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : Bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Nghiên cứu đề tài này tôi còn hy vọng sẽ góp một tài liệu nhỏ của mình cho địa phương về tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương mình. 3- Phạm vi của đề tài : Đề tài nghiên cứu vị trí, cơ sở, nhất là các nguyên tắc, các phương pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh, đồng thời nghiên cứu các chính sách của Đảng và Nhà nước , nhằm góp phần củng cố xây dựng đại đoàn kết trong thời kỳ đất nước đổi mới. 4- Phương pháp giải quyết vấn đề : Sử dụng phương pháp lo gic kết hợp với lịch sử để chứng minh là chủ yếu. 5- Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 2 chương , 4 mục Chương I : Tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh Chương II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đại đoàn kết trong đổi mới.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Khi t×m ®­îc con ®­êng cøu n­íc, thÊy ®­îc ch©n lý c¸ch m¹ng, th¸ng 6 n¨m 1923, Hå ChÝ Minh quyÕt ®Þnh rêi Pari, b¾t ®Çu cuéc hµnh tr×nh vÒ n­íc. Trong th­ göi c¸c ®ång chÝ cïng ho¹t ®éng ë ph¸p, Ng­êi nãi râ môc ®Ých vÒ n­íc lµ : “ T«i trë vÒ n­íc, ®i vµo quÇn chóng, thøc tØnh hä, tæ chøc hä, ®oµn kÕt hä, huÊn luyÖn hä, ®­a hä ra ®Êu tranh giµnh tù do ®éc lËp “(Hå ChÝ Minh: dd,t1, tr192 ). Ngay sau khi ë n­íc ngoµi vÒ tíi Cao B»ng ngµy 28 th¸ng1 n¨m 1941 ng­êi cïng §¶ng ta tiÕn hµnh thùc hiÖn ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt vµ ngµy 19/5/1941, Héi ViÖt nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ mÆt trËn ViÖt minh ) ®­îc thµnh lËp. VÒ thµnh phÇn, MÆt trËn ViÖt Minh bao gåm nh÷ng ng­êi yªu n­íc trong c«ng nh©n, n«ng d©n vµ nh÷ng ng­êi yªu n­íc trong c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c; mÆt trËn nµy do §¶ng ta trùc tiÕp l·nh ®¹o. - N¨m 1945, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, ngµy 2/9/1945 n­íc ViÖt nam míi ra ®êi, víi c­¬ng vÞ Chñ tÞch n­íc chñ tr× phiªn häp ®Çu tiªn cña ChÝnh phñ ngµy 03/09/1945, Hå ChÝ Minh ®· chØ râ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, trong ®ã cã ®oµn kÕt L­¬ng - Gi¸o lµ mét trong 6 vÊn ®Ò cÊp b¸ch mµ ChÝnh phñ c¸ch m¹ng ph¶i tËp trung thùc hiÖn nh»m gi÷ v÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n. - §Õn dù §¹i héi thèng nhÊt(VM-LV) thµnh lËp MÆt trËn Liªn ViÖt ngµy 03/03/1951, Hå ChÝ Minh vui mõng nãi : “ Rõng c©y ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®· në hoa kÕt qu¶ vµ gèc rÔ cña nã ®ang ¨n s©u réng kh¾p toµn d©n vµ nã cã mét c¸i t­¬ng lai “tr­êng xu©n bÊt l·o” “ Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta, ngµy 20/12/1960 MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt Nam ra ®êi. VÒ thµnh phÇn vµ l·nh ®¹o cña MÆt trËn gièng nh­ MÆt trËn ViÖt minh tr­íc ®©y. Tõ ®ã cho ®Õn khi qua ®êi, Hå ChÝ Minh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc më réng cñng cè MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam. Ng­êi th­êng xuyªn göi th­, göi ®iÖn cho Chñ tÞch MÆt trËn NguyÔn H÷u Thä nh»m chØ thÞ , ®éng viªn kh«ng ngõng më réng MÆt trËn h¬n n÷a. V× vËy, ngµy 21/04/1968, Liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt Nam ra ®êi do «ng TrÞnh §×nh Th¶o lµm Chñ tÞch; thµnh phÇn gåm nh÷ng tri thøc, c«ng chøc yªu n­íc trong bé m¸y Ngôy quyÒn Sµi Gßn kiªn quyÕt chèng ngo¹i x©m, ®¸nh ®æ chÕ ®é Nguþ quyÒn giµnh ®éc lËp, d©n chñ, hoµ b×nh vµ mong muèn thµnh lËp ChÝnh phñ liªn hiÖp d©n téc ë MiÒn nam. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh , liªn minh nµy “ Lu«n s¸t c¸nh víi MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam “ trong c«ng cuéc chèng Mü cøu n­íc ( Hå ChÝ Minh: dd, tl2, tr461 ). Ngµy 23/05/1969 tuy søc khoÎ ®· gi¶m nhiÒu, Hå ChÝ Minh cßn göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch NguyÔn H÷u Thä cïng Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam, göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch TrÞnh §×nh Th¶o vµ Uû ban Trung ­¬ng liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam. Nh­ vËy trong suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp cho hÕt c¸c lùc l­îng yªu n­íc trong d©n téc v× môc tiªu mét ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh, ®ång thêi Ng­êi còng hÕt søc quan t©m ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ, thùc hiÖn di huÊn cña lª nin vµ khÈu hiÖu cña Quèc tÕ Céng s¶n v× th¾ng lîi cña phong trµo hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi. Qua ®ã chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh : §oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t­ t­ëng lín cña Hå ChÝ Minh; mét t­ t­ëng næi bËt, bao trïm, xuyªn suèt, nhÊt qu¸n cña Ng­êi. T­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt hå ChÝ Minh ngay tõ ®Çu n¨m 1930 khi §¶ng ta ra ®êi, ®· trë thµnh chiÕn l­îc cã ý nghÜa xuyªn suèt ®­êng lèi cña §¶ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh tõ nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX ®Õn nay, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt quèc tÕ trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ truyÒn thèng d©n téc ®· ho¸ thµnh søc m¹nh, thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn quan träng cña d©n téc ViÖt nam. Nhê ®ã mµ n¨m 1975 d©n téc ViÖt nam hoµn toµn ®éc lËp, thèng nhÊt. Ngµy nay, ®¹i ®oµn kÕt vÉn ®­îc toµn §¶ng, toµn d©n ta x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng néi lùc quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2- C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng Hå chÝ Minh - C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc Hå ChÝ Minh t×m thÊy ë mçi ng­êi d©n ViÖt nam nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nhÊt, ®ã lµ : lßng yªu n­íc nång nµn. Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ : “ D©n ta cã lßng nång nµn yªu n­íc, ®ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ x­a ®Õn nay, mçi khi Tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n n­íc vµ lò c­íp n­íc “ (Hå ChÝ Minh: dd, t6, tr171 ). Ng­êi tin r»ng ; hÔ lµ con d©n n­íc ViÖt, lµ con L¹c ch¸u Hång, con Rång ch¸u Tiªn “ Th× ai còng cã Ýt hay nhiÒu lßng ¸i quèc “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t4, tr246 ). Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng : Hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ “ §ã lµ môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ng­êi ViÖt nam “ chóng ta ( Hå ChÝ Minh : dd, t11, tr 488 ). Sau ®ã, Ng­êi bæ sung thªm môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ng­êi ViÖt nam cßn lµ “ D©n giµu, n­íc m¹nh “. Hå ChÝ Minh tin r»ng, víi nh÷ng ®iÓm chung nhÊt nµy tr­íc sau ng­êi ViÖt nam sÏ t×m ®Õn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi, phÊn ®Êu cho quyÒn lîi cña Tæ quèc, cña d©n téc, trong ®ã cã quyÒn lîi cña riªng m×nh. LÞch sö ®· chøng minh n¨m 1941, nh÷ng ng­êi d©n lao ®éng yªu n­íc ViÖt nam ®Õn víi nhau, ®oµn kÕt trong mÆt trËn ViÖt Minh nh»m ®¸nh Ph¸p, ®uæi NhËt, giµnh ®éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, quyÒn d©n chñ cho nh©n d©n. Sau th¸ng 4 n¨m 1975, víi lßng yªu n­íc nång nµn vµ cã chung mét môc ®Ých cao nhÊt lµ mét n­íc ViÖt nam ®éc lËp, thèng nhÊt, hoµ b×nh, d©n chñ , d©n giµu , n­íc m¹nh, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam ë miÒn B¾c, MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam vµ Liªn minh c¸c lùc l­îng d©n téc , d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam, thèng nhÊt thµnh mét MÆt trËn chung cã tªn gäi lµ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam. - VÒ c¬ së thùc hiÖn ®oµn kÕt quèc tÕ : B«n ba kh¾p thÕ giíi t×m ®­êng cøu n­íc vµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh rót ra mét nhËn xÐt hÕt søc quan träng, ®éc ®¸o : “ Dï mµu da cã kh¸c nhau, trªn ®êi nµy chØ cã hai gièng ng­êi : Gièng ng­êi bãc lét vµ gièng ng­êi bÞ bãc lét. Mµ còng chØ cã mét mèi t×nh h÷u ¸i lµ thËt mµ th«i: T×nh h÷u ¸i v« s¶n “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t1, tr 266 ). Theo Hå ChÝ Minh, tr­íc chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, quyÒn lîi cña giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng trªn thÕ giíi lµ thèng nhÊt , g¾n bã víi nhau. §ã lµ hoµ b×nh , tù do vµ Êm no , h¹nh phóc. §ång thêi , Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng, tr­íc phong trµo céng s¶n quèc tÕ vµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc, th× chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc th­êng liªn minh chÆt chÏ víi nhau vµ lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®Ó ng¨n chÆn, ph¸ ho¹i ®oµn kÕt quèc tÕ theo tinh thÇn chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Cuèi n¨m 1922, thay mÆt Ban nghiªn cøu thuéc ®Þa cña Ph©n bé Ph¸p thuéc Quèc tÕ Céng s¶n, Ng­êi kªu gäi : “V× hoµ b×nh thÕ giíi, v× tù do vµ Êm no cña mäi ng­êi, nh÷ng ng­êi bÞ bãc lét thuéc mäi nßi gièng, chóng ta h·y ®oµn kÕt l¹i vµ ®Êu tranh chèng bän ¸p bøc “( Hå ChÝ Minh : dd.t1, tr460 ). Nh­ vËy, theo Hå ChÝ Minh : Hßa b×nh, tù do , Êm no, h¹nh phóc, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i lµ môc ®Ých chung vµ lµ c¬ së cho nh÷ng ng­êi lao ®éng bÞ bãc lét trªn toµn thÕ giíi ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i ¸p bøc, bãc lét. Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n nµy ®­îc chñ nghÜa M¸c - Lª nin soi s¸ng, Hå ChÝ Minh ®Æt c¸ch m¹ng ViÖt nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi, Ng­êi nhanh chãng trë thµnh mét chiÕn sü quèc tÕ, lu«n coi träng vµ gãp søc vµo viÖc x©y dùng ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp c«ng nh©n chÝnh quèc vµ nh©n d©n thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp v« s¶n trªn toµn thÕ giíi theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n chÆt chÏ trong toµn bé t­ t­ëng, chiÕn l­îc ®oµn kÕt cña Ng­êi, v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc, v× nghÜa vô c¸ch m¹ng ViÖt nam víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. Trong ®oµn kÕt quèc tÕ, Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh ®oµn kÕt, nhÊt trÝ “gi÷a c¸c §¶ng céng s¶n “ trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c - Lª nin lµ nh©n tè, lµ ®¶m b¶o quan träng nhÊt, quyÒn quyÕt ®Þnh toµn th¾ng cña cuéc ®Êu tranh cho hoµ b×nh ®éc lËp cña c¸c d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi vµ Ng­êi ®· lµm hÕt søc m×nh cho mèi quan hÖ nµy. V× vËy, Hå ChÝ Minh rÊt buån khi thÊy gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n anh em cã sù bÊt hoµ trong nh÷ng n¨m 60 , khi phong trµo ®Êu tranh cho hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi ®ang lªn cao. Trong di chóc, Ng­êi chØ râ vµ c¨n dÆn §¶ng ta : “ Lµ mét ng­êi suèt ®êi phôc vô c¸ch m¹ng, t«i cµng tù hµo vÒ sù lín m¹nh cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ bao nhiªu, th× t«i cµng ®au lßng bÊy nhiªu v× sù bÊt hoµ hiÖn nay gi÷a c¸c §¶ng anh em! “ “T«i mong r»ng §¶ng ta sÏ ra søc ho¹t ®éng, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc kh«i phôc l¹i khèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c §¶ng anh em trªn nÒn t¶ng chñ nghi· M¸c - Lª nin vµ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n, cã lý, cã t×nh “( Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr 511-512 ). LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc ta ®· kh¼ng ®Þnh, t­ t­ëng ®oµn kÕt quèc tÕ cña Hå ChÝ Minh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n : §oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n kÕt cña ®¹i ®oµn kÕt, ®oµn kÕt quèc tÕ ®Ó thÕ giíi ñng hé d©n téc ViÖt nam, ñng hé c¸ch m¹ng ViÖt nam vµ b»ng nh÷ng th¾ng lîi cña m×nh, d©n téc ViÖt nam, c¸ch m¹ng ViÖt nam ®ãng gãp víi c¸ch m¹ng thÕ giíi ; cô thÓ : Lµm suy yÕu chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n, phong trµo céng s¶n trªn thÕ giíi ngµy cµng lín m¹nh, thøc tØnh nh©n d©n lao ®éng c¸c n­íc bÞ ¸p bøc bãc lét ®oµn kÕt l¹i, ®øng lªn tù giµnh l¹i ®éc lËp, tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, h¹nh phóc,... II- Néi dung c¬ b¶n t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña m×nh, Hå ChÝ Minh bæ sung, hoµn thiÖn néi dung chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt cho phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu, hoµn c¶nh lÞch sö cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng ViÖt nam. Néi dung c¬ b¶n cña t­ t­ëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ®­îc thÓ hiÖn râ, nhÊt qu¸n trong c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt cña ng­êi. 1- Nguyªn t½c ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Tr­íc sau Hå ChÝ Minh vÉn kiªn tr× tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n xuyªn suèt cña chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt sau ®©y : Nguyªn t¾c thø nhÊt : §¹i ®oµn kÕt ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých tèi cao cña d©n téc vµ nh÷ng quyÌen lîi c¬ b¶n cña toµn d©n §©y lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. H¹t nh©n cña nguyªn t¾c nµy lµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ lîi Ých phøc t¹p, chång chÐo gi÷a c¸ nh©n - tËp thÓ, gia ®×nh - x· héi, bé phËn - toµn thÓ, giai cÊp - d©n téc, quèc gia - quèc tÕ theo ph­¬ng ch©m chØ ®¹o lµ : D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt vµ tÊt c¶ do con ng­êi. VÝ dô: ChÝnh s¸ch gi¶m t« 25 % trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p Hå ChÝ Minh nh¾c nhë : “ Chñ ruéng gi¶m t« cho ®óng “ ; §ång thêi còng nh¾c nhë : “ T¸ ®iÒn nép t« cho ®Òu “(Hå ChÝ Minh: dd, t5, tr591).ChÝnh s¸ch nµy ®· gi¶i quyÕt tháa ®¸ng lîi Ých ruéng ®Êt gi÷a ®Þa chñ vµ n«ng d©n nghÌo trong ®iÒu kiÖn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. §Þa chñ cã ruéng cho thuª vµ n«ng d©n nghÌo thuª ruéng ®Òu ph¶i hy sinh mét phÇn lîi Ých cña m×nh ®Ó ®oµn kÕt nhau l¹i, thùc hiÖn khÈu hiÖu : “Tæ quèc trªn hÕt“ “TÊt c¶ cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi “. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c mèi quan hÖ lîi Ých d©n téc. Song, khi gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ lîi Ých nµy ph¶i ®Æt quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi Tæ quèc, quyÒn lîi toµn d©n lªn trªn hÕt, lªn tr­íc hÕt. Nguyªn t¾c thø hai : Tin vµo d©n , dùa vµo d©n §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. Bëi v×, theo Hå ChÝ Minh: - D©n lµ gèc rÔ, lµ nÒn t¶ng cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ chñ thÓ cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ nguån søc m¹nh v« tËn vµ v« ®Þch cña khèi ®¹i ®oµn kÕt, quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Nguyªn t¾c tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh dùa trªn c¬ së lµ : Mét, theo nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin th× c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng. Hå ChÝ Minh nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh : §¶ng céng s¶n ViÖt nam lµ Ng­êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt nam; song nÕu chØ cã mét m×nh §¶ng th«i, kh«ng cã ng­êi ngoµi §¶ng tin theo, ñng hé th× c¸ch mang ViÖt nam kh«ng thÓ th¾ng lîi ®­îc. - Hai, lµ truyÒn thèng t­ duy chÝnh trÞ cña d©n téc ViÖt nam . T­ duy chÝnh trÞ nµy thÓ hiÖn râ trong c¸c c©u ca dao, tôc ng÷ ®­îc Hå ChÝ Minh sö dông rÊt nhiÒu lÇn, ch¼ng h¹n “N­íc lÊy d©n lµm gèc“ “Chë thuyÒn lµ d©n, lËt thuyÒn còng lµ d©n “. Hå ChÝ Minh còng tõng nãi : “DÔ m­êi lÇn d©n kh«ng còng chÞu, khã tr¨m lÇn d©n liÖu còng xong “. Víi Hå ChÝ Minh, “ Trong bÇu trêi kh«ng g× quý b»ng nh©n d©n, trong thÕ giíi kh«ng g× m¹nh b»ng lùc l­îng ®oµn kÕt cña nh©n d©n“ (Hå ChÝ Minh: dd, t8, tr 276 ). Tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ tin vµo, lµ dùa vµo tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ giµnh ®éc lËp tù do, x©y dùng mét ®Êt n­íc ViÖt nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp d©n chñ vµ giµu m¹nh ; lµ tin vµo, lµ dùa vµo lùc l­îng to lín cña nh©n d©n; lµ tin vµo, lµ dùa vµo s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. Trong ®ã, Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt tin vµo lßng yªu n­íc cña nh©n d©n, víi niÒm tin ®ã Hå ChÝ Minh kªu gäi toµn d©n ®oµn kÕt, L­¬ng - Gi¸o ®oµn kÕt, c¸c d©n téc, c¸c thµnh phÇn d©n téc ®oµn kÕt,... Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt nam ®Õn nay ®· kh¼ng ®Þnh t­ t­ëng nµy cña Ng­êi lµ hoµn toµn ®óng, ch¼ng nh÷ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ng­i¬× ViÖt nam mµ cßn ®óng víi quan ®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n. Nguyªn t¾c thó ba : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ theo lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n nhÊt qu¸n mét nhËn thøc khoa häc: §oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét tËp hîp ngÉu nhiªn, tù ph¸t, nhÊt thêi mµ lµ mét tËp hîp bÒn v÷ng cña c¸c lùc l­îng x· héi cã ®Þnh h­íng, cã tæ chøc, cã l·nh ®¹o. §Çu n¨m 1955, nãi chuyÖn t¹i héi nghÞ ®¹i biÓu MÆt trËn Liªn - ViÖt toµn quèc, Hå ChÝ Minh chØ râ : “ §oµn kÕt cña ta kh«ng nh÷ng réng r·i mµ cßn ®oµn kÕt l©u dµi. §oµn kÕt lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ. Ta ®oµn kÕt ®Ó ®Êu tranh cho thèng nhÊt vµ ®éc lËp cña Tæ quèc, ta cßn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó x©y dùng n­íc nhµ “ (Hå ChÝ Minh : dd, t7, tr 438). Nh­ vËy theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt toµn d©n trong c¸c Tæ chøc cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i réng r·i vµ l©u dµi; ®oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ, mµ lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. Qua c©u nãi trªn cña Hå ChÝ Minh, ta thÊy râ t­ t­ëng cña Ng­êi: Toµn d©n ta ph¶i ®oµn kÕt c¶ trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, c¶ trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa hay ®oµn kÕt trong suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Theo Ng­êi, §¶ng c«ng s¶n ViÖt nam ph¶i ®oµn kÕt l©u dµi víi c¸c ®¶ng ph¸i vµ c¸c ®oµn thÓ yªu n­íc kh¸c trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, kh«ng ph¶i ®oµn kÕt nhÊt thêi. §iÒu nµy ®­îc Hå ChÝ Minh chØ râ khi Ng­êi nãi chuyÖn t¹i buæi lÔ kÕt thóc ra m¾t cña §¶ng lao ®éng ViÖt nam ngµy 03/03/1951 nh­ sau: “ ...®èi víi c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c ®oµn thÓ b¹n trong mÆt trËn d©n téc, th× §¶ng lao ®éng ViÖt nam chñ tr­¬ng: §oµn kÕt chÆt chÏ, l©u dµi cïng nhau tiÕn bé “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t6, tr 184 ). VÒ ®oµn kÕt réng r·i hay ®¹i ®oµn kÕt, theo t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ ®oµn kÕt cho hÕt c¸c lùc l­îng, c¸c c¸ nh©n, yªu n­íc trong d©n téc, kh«ng ®Ó sãt mét lùc l­îng, mét c¸ nh©n nµo ®øng ngoµi c¸c tæ chøc cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, nh­ng ®oµn kÕt ph¶i ®­îc tæ chøc theo lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n vµ hoµn c¶nh cña d©n téc. Hå ChÝ Minh chØ râ : “§¹i ®oµn kÕt tøc lµ tr­íc hÕt ph¶i ®oµn kÕt ®¹i ®a sè nh©n d©n ; mµ ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lµ c«ng nh©n, n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c “. Råi Ng­êi nhÊn m¹nh : “§ã lµ nÒn gèc cña ®¹i ®oµn kÕt. Nã còng nh­ c¸i nÒn cña nhµ, c¸i gèc cña c©y “, nh­ng : “§· cã nÒn v÷ng; gèc tèt, cßn ph¶i ®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c “. Tãm l¹i : Theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i thËt réng r·i. Cô thÓ : §oµn kÕt tÊt c¶ nh÷ng ng­êi yªu n­íc; nh÷ng ng­êi thËt thµ t¸n thµnh mét n­íc ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, dï hä ë phe ph¸i nµo, dï tr­íc ®©y ®i ng­îc l¹i quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi toµn d©n ; song “NÒn gèc“ hay “C¬ së chñ yÕu“ hoÆc “NÒn t¶ng“ cña ®¹i ®oµn kÕt ph¶i lµ khèi liªn minh c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c, trong ®ã tr­íc hÕt lµ trÝ thøc (Hå ChÝ Minh: dd, t8 tr 569 ). Hå ChÝ Minh cho r»ng : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, nh­ng ®oµn kÕt ph¶i cã tæ chøc, cã kû luËt, cã l·nh ®¹o hay ®oµn kÕt ph¶t chÆt chÏ. Cô thÓ : VÒ tæ chøc : §oµn kÕt ph¶i ®­îc tæ chøc trong c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng hay trong c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. VÒ kû luËt : Tæ chøc cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ ph¶i cã kû luËt mµ mçi thµnh viªn ph¶i tù gi¸c tu©n theo. VÒ l·nh ®¹o : L·nh ®¹o khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n lµ §¶ng céng s¶n. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh §¶ng céng s¶n lµ ng­êi l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n ; nh­ng Ng­êi chØ râ : “§¶ng céng s¶n còng lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña MÆt trËn, nh­ng “Ph¶i tá ra lµ mét bé phËn trung thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thùc nhÊt “ cña MÆt trËn. (Hå ChÝ Minh: dd, t13 tr 139 ). §Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n v÷ng m¹nh, Hå ChÝ Minh chØ râ, tr­íc hÕt §¶ng ph¶i ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o §¶ng. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt. Hå Chñ TÞch ®· ®Æt lªn hµng ®Çu: “T­ c¸ch ng­êi k¸ch mÖnh” vµ chØ râ muèn ®oµn kÕt trong §¶ng, ®oµn kÕt toµn d©n, §¶ng lu«n lu«n tù phª b×nh vµ phª b×nh, ph¶i phª ph¸n nghiªm kh¾c bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, tham «, l·ng phÝ, vi ph¹m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Ng­êi nhÊn m¹nh: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh­ g×n gi÷ con ng­¬i cña m¾t m×nh “ (Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr510 ). Muèn ®oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ, theo Hå ChÝ Minh, khèi ®oµn kÕt ph¶i lu«n ®­îc cñng cè, trong ®ã cñng cè Liªn minh C«ng - N«ng - TrÝ thøc ph¶i ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi v×, theo Ng­êi: “NÒn cã v÷ng nhµ míi ch¾c ch¾n, gèc cã tèt th× c©y míi t­¬i “ ( Hå ChÝ Minh : ®d, t7, tr438, ). Cã nh­ thÕ míi ph¸t triÓn vµ cñng cè ®­îc lùc l­îng c¸ch m¹ng vµ ®­a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi cuoÝ cïng. Nguyªn t¾c ®oµn kÕt réng r·i, l©u dµi theo lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ kÕt qu¶ cña nhµ tæ chøc vÜ ®¹i Hå ChÝ Minh, biÕn khÈu hiÖu næi tiÕng : ,, §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt; thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng,, thµnh hiÖn thùc, thµnh søc m¹nh tinh thÇn, trÝ tuÖ, thµnh søc m¹nh vËt chÊt cùc kú to lín ®¸nh th¾ng nh÷ng thÕ lùc thï ®Þch, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ngµy cµng v÷ng m¹nh. Trªn ®©y lµ ba nguyªn t¾c khi thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi néi dung bao trïm lµ: §oµn kÕt ph¶i réng r·i, l©u dµi nh­ng ph¶i ®­îc §¶ng céng s¶n tæ chøc vµ l·nh ®¹o, ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña tæ quèc, cña d©n téc, cña toµn d©n lªn trªn hÕt. 2 -Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Trong t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cïng víi viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®óng ®oµn kÕt; thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c ®oµn kÕt, cßn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®oµn kÕt. Cã thÓ nh×n nhËn ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ë mét sè ph­¬ng ph¸p cô thÓ sau : Ph­¬ng ph¸p thø nhÊt : Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng thËt sù khoa häc Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i thËt thËt sù khoa häc. Do vËy, vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu lµ viÖc t×m tßi lùa chän c¸c néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ph¶i phï hîp víi nguyÖn väng, quyÒn lîi cña quÇn chóng. Ph­¬ng ph¸p nµy nh»m lµm cho mäi ng­êi nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i tËp hîp nhau l¹i, tõ ®ã tù gi¸c tham gia tæ chøc ®oµn kÕt quÇn chóng c¸ch m¹ng trong mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®­îc Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt coi träng vµ x¸c ®Þnh ®óng ngay tõ ®Çu. ®ã lµ nh÷ng nguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña c¶ d©n téc, cña toµn d©n (nh­ hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n giµu, d©n chñ, n­íc m¹nh ). NguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña d©n téc, cña toµn d©n,khi tuyªn truyÒn toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ Minh cßn chó ý c¶ tíi nguyÖn väng riªng cña mçi giai cÊp, cña mçi tÇng líp nh©n d©n; ch¼ng h¹n nh­ ruéng ®Êt cho n«ng d©n nghÌo. Néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i ®¸p øng ®­îc c¶ hai yªu cÇu chung vµ riªng. Hå ChÝ Minh nhËn thøc s©u s¾c vÊn ®Ò nµy vµ thgùc hiÖn rÊt thµnh c«ng trong c¸ch m¹ng viÖt nam ngay tö n¨m 1941 trë ®i. Tuú theo hoµn c¶nh vµ yªu cÇu cô thÓ cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, ®Ó ®oµn kÕt toµn d©n, Hå ChÝ Minh ®· ®­a vµo c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña ®¶ng nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch cña lÞch sö, nh÷ng kh¸t väng ch¸y báng cña toµn d©n. Tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945, Ng­êi nªu cao môc tiªu chiÕn l­îc: ‘’§éc lËp d©n téc, ng­êi cµy cã ruéng’’. Trong thêi kú chèng Mü cøu n­íc, Ng­êi chØ râ môctiªu chiÕn l­îc cña thêi kú nµy lµ : §éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, thèng nhÊt trän vÑn cho ®Êt n­íc; Ng­êi kh¶ng ®Þnh ‘’Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do’’ . §Æc biÖt, khi tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ®Ó toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ MInh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a nguyÖn väng chung cña c¶ d©n téc vµ nguyÖn väng riªng cña tõng giai cÊp lao ®éng, tõng tÇng líp nh©n d©n ..... theo ph­¬ng ch©m chØ ®¹o nhÊt qu¸n lµ ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña d©n téc, cña tæ quèc lªn hµng ®Çu, lªn tr­íc hÕt. Hå ChÝ Minh ®· chØ râ nh÷ng néi dung tuyªn truyÒn, vËn ®éng s¸t hîp víi tõng giai cÊp, tõng céng ®ång x· héi nh­ ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n, trithøc, v¨n nghÖ sü, c¸n bé chiÕn sü lùc l­îng vò trang nh©n d©n, víi thanh niªn, phô n÷, ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi, víi céng ®ång t«n gi¸o, víi quan l¹i, hoµng téc, víi nh©n sü yªu n­íc, víi ng­êi lÇm ®­êng l¹c lèi.... Hå ChÝ Minh ®· thÊu hiÓu tÊt c¶, phÊn ®Êu hy sinh v× tÊt c¶nh÷ng khats väng, nh÷ng ­íc m¬ s©u l¾ng cña d©n téc vµ cña mçi con ng­êi, do vËy t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt cña Ng­êi cã søc m¹nh to lín tËp hîp toµn d©n ®oµn kÕt. Cã thÎ nãi, Hå ChÝ Minh lµ bËc thÇy trong c«ng t¸c v©n ®éng, gi¸o dôc toµn dan thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt. B¶n th©n ng­êi còng to¶ s¸ng mét m·nh lùc tËp hîp, ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp ®oµn kÕt c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng vµ tiÕn bé trªn thÕ giíi. Ph­¬ng ph¸p thø hai : X©y dùng, kiÖn toµn kh«ng ngõngph¸t triÓn hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng hay tæ chøc mét c¸ch khoa häc HÖ thèng chÝnh c¸ch m¹ng n­íc ta tõ n¨m 1945 ®Õn nay bao gåm: + §¶ng céng s¶n, cô thÓ lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ; + Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam; + C¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi trong MÆt trËn Tæ quèc thèng nhÊt do §¶ng l·nh ®¹o. Theo Hå ChÝ Minh, sù thèng nhÊt bÒn v÷ng cña hÖ thèng chÝnh trÞ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh s­ tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÐt toµn d©n. §¶ng céng s¶n cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ søc m¹nh cña d¹i ®oµn kÕt trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng. V× vËy, Ng­êi lu«n hÕt søc quan t©m c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, sao cho §¶ng thËt sù lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, trong s¹ch, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ,. ®ñ søc l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n. VÒ nhµ n­íc c¸ch m¹ng, theo Hå ChÝ Minh ho¹t ®éng cña nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ®oµn kÕt toµn d©n vµ ®Õn c¶ ®oµn kÕt quèc tÕ. Bëi v× ®èi víi mçi chÝnh s¸ch, mçi quyÕt ®Þnh, mçi viÖc lµm ®óng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, Nhµ n­íc, s÷ cã søc m¹nh rÊt lín, g¾n nh©n d©n víi §¶ng, g¾n nh©n d©n víi nhau thµnh mét kh«i, ®ång thêi t¨ng thªm ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n ta, gi÷a d©n téc ta vµ b¹n bÌ thÕ giíi; ng­îc l¹i, cã thª lµm r¹n nøt khèi ®oµn kÕt toµn d©n, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ. V× vËy ®Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n tån t¹i, søc m¹nh ®oµn kÕt ®­îc t¨ng c­êng. Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, cñng cè Nhµ n­íc, c¸ch m¹ng. NhÊt lµ UBND c¸c cÊp, n¬i trùc tiÕp tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. VÒ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi, theo Hå ChÝ Minh ®©y lµ sîi d©y g¾n kÕt §¶ng víi nh©n d©n, g¾n kÕt nh©n d©n víi nhau , thùc hiÖn ®oµn kÕt vµ còng lµ n¬i thÓ hiÖn søc m¹nh ®oµn kÕt. V× vËy, theo Ng­êi, x©y dùng cñng cè, ph¸t triÓn, ®oµn kÕt c¸c tæ chøc quÇn chóng hay c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt thùc sù lµ vÊn ®Ò chiÕn l­îc, kh«ng thÓ xem ®©y lµ vÊn ®Ò s¸ch l­îc cña c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh lµ ng­êi s¸ng t¹o vun ®¾p MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ®ång thêi lµ ng­êi thÇy vÒ ph­¬ng ph¸p vµ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi nãi chung, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt nãi riªng. VÒ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng cã bèn luËn ®iÓm sau: LuËn ®iÓm thø nhÊt : c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®­îc x©y dùng tõ thÊp ®Õn cao phï hîp víi yªu cÇu vµ nh©n thøc cña quÇn chóng. Lóc ®Çu cã thÓ lµ c¸c tæ chøc s¬ khai, truyÒn thèng ( nh­ héi hiÕu hû, ®ång h­¬ng...) trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng ®¬n gi¶n, råi tiÕn tíi x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng chÆt chÏ réng kh¾p, ®Êu tranh chÝnh trÞ lµ chñ yÕu. LuËn ®iÓm thø hai: H×nh thøc c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc ®a d¹ng, phï hîp víi tõng løa tuæi, ngµnh nghÒ, giíi tÝnh, tªn gäi c¸c ®oµn thÓ ph¶n ¸nh ®óng môc ®Ých chÝnh trÞ cèt yÕu nhÊt cña mçi thêi kú c¸ch m¹ng. VÝ dô, trong thêi kú tiÒn khëi nghÜa ( 1941- 1945 ) nhiÖm vô chÝnh trÞ cèt yÕu lµ cøu quèc, giµnh ®éc lËp cho d©n téc ViÖt Nam. V× vËy tªn gäi c¸c héi, ngµnh.... ®Òu cã hai tõ ‘’cøu quèc ‘’ vµ hai tõ ‘’ ViÖt Nam ‘’ nh­ : ViÖt Nam c«ng nh©n cøu quèc, ViÑt Nam n«ng d©n cøu quèc... tÊt c¶ c¸c héi Cøu quèc nµy hîp thµnh héi ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh, gäi t¾t lµ MÆt trËn ViÖt Minh LuËn ®iÓm thø ba : c­¬ng lÜnh, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc râ rµng, thiÐt thùc , néi dung ph¶i phong phó , phï hîp víi nguyÖn väng vµ yªu cÇu cña mçi ®èi t­îng quÇn chóng . LuËn ®iÓm thø t­ : c¸n bé c¸c tæ chøc , ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®¹t c«ng t¸c d©n vËn lªn hµng ®Çu. Theo Hå ChÝ Minh, trong c«ng t¸c ®oµn thÓ, cac bé phËn ph¶i : + Hoµ m×nh trong d©n, coi d©n lµ chñ, m×nh lµ ®Çy tí + MiÖng nãi tay lµm. + ‘’ Ba cïng ‘’ víi nh©n d©n + HiÓu nguyÖn väng cña quÇn chóng, häc hái quÇn chóng .... Ph­¬ng ph¸p thø ba : KÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö sao cho cã thÓ më réng ®Õn møc cao nhÊt trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi da trËn tuyÕn thï ®Þch. Trong ®Êu tranh d©n téc, ®Êu tranh giai cÊp, t­¬ng quan lùc l­îng th­êng ph©n ®Þnh thµnh ba tuyÕn lùc l­îng râ rÖt : TuyÕn c¸ch m¹ng , tyÕn ph¶n c¸ch m¹ng vµ tuyÕn trung gian ë gi÷a hai tuyÕn c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng. Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh chÝnh lµ sù kÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö c¸c tuyÕn lùc l­îng nµy, nh»m môc tiªu më réng ®Õn møc tãi ®a trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi thiÓu trËn tuyÕn thï ®Þch, t¹o thÕ ¸p ®¶o cña c¸ch m¹ng ®èi víi ph¶n c¸ch m¹ng, tõng b­íc lµm suy yÕu kÎ thï vµ giµnh thÕ chñ ®éng cho c¸ch m¹ng. Víi lùc l­îng c¸ch m¹ng : Ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ khai th¸c, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm chung, nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång, qua ®ã h¹n chÕ kh¾c phôc, tiÕn tíi xo¸ bá dÇn nh÷ng kh¸c biÑt trong môc tiªu, lîi Ých ®Ó mäi ng­êi xÝch l¹i gÇn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi. Víi lùc l­îng c¸ch m¹ng, cô thÓ : + Víi bän ®Õ quèc x©m l­îc, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ :’’ kiªn quyÕt kh«ng ngõng thÕ tÊn c«ng’’ vµ ‘’ hÔ cßn tªn xam l­îc trªn ®Êt n­íc ta th× ta ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Êu quÐt s¹ch nã ®i’’ + §èi víi bän VIÖt gian tay sai ®Õ quèc ph¶n béi quyÒn lîi tæ quèc, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ dïng phÐp n­íc ®Ó trÞ. Ng­êi nãi : ‘’§ãi víi nh÷ng kÎ cè ý h¹i d©n, can t©m ph¶n quèc, phÐp n­íc sÏ kh«ng khuan hång quèc d©n sÏ kh«ng tha thø ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t5,tr561 ) + §èi víi vua quan, nguþ binh, c«ng chøc cò ®· chÞu ®Çu hµng c¸ch m¹ng hoÆc bÞ c¸ch m¹ng b¾t, ph­¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ khoan hång, tha thø, ®éng viªn hä tham gia viÖc n­íc, c¶i tµ qui chÝnh. Theo Hå ChÝ Minh, nh÷ng ng­êi nµy cïng’’ m¸u ®á da vµng ‘’ , còng lµ ‘’ con d©n n­íc ViÖt’’ , ‘’ ch¼ng qua cã lóc v× lîi Ých nhá mµ quªn nghÜa lín’’ nªn ®é l­îng khoan hång, tha thø hä. Ng­êi nh¾c nhë ChÝnh Phñ : ‘’ kh«ng ®Ó t©m moi ra nh÷ng téi cò ®em lµm ¸n míi’’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t4, tr45, t6, tr305 ) Víi lùc l­îng trung gian : Ph­¬ng ph¸p øng xö ®èi víi lùc l­îng nµy cña Hå Chñ TÞch lµ : §Æc biÖt quan t©m, tranh thñ , l«i kÐo vÒ phÝa lùc l­îng c¸ch m¹ng, ®oµn kÕt l©u dµi, träng dông ®øc tµi cña hä. Qua ®ã gay lßng tin cho nh©n d©n, thùc hiÖn ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ, ®ång thêi c« lËp kÎ thï cña d©n téc, cña giai cÊp. Lùc l­îng trung gian ®­îc Hå ChÝ Minh quan t©m ®oµn kÕt, träng dông lµ : + c¸c quan l¹i, nh©n sü yªu n­íc ( Cô Phan KÕ To¹i, Huúnh Thóc Kh¸ng, Bïi B»ng §oµn....) + Nh÷ng trÝ thøc yªu n­íc ( LuËt S­ Phan Anh, ¤ng §Æng Thai Mai..) + Nh÷ng ng­êi cã chøc s¾c t«n gi¸o ( linh môc Phan B¸ Trùc, Vò §×nh Phông ) Tãm l¹i, trong ph­¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cã ph­¬ng ph¸p xö lý mèi quan hÖ ba chiÒu : C¸ch m¹ng - Trung gian - ph¶n C¸ch m¹ng vµ ®­îc Hå ChÝ Minh kÕt hîp xö lý hµi hoµ gi÷a chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc gi÷a cøng r¾n vÒ nguyªn t¾c víi mÒm rÎo linh ho¹t trong gi¶i ph¸p, tõ ®ã lµm cho mäi tÇng líp nh©n d©n, mäi phÇn tö quèc d©n tin vµo chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, t¹o ra Lùc - ThÕ - Thêi cho C¸ch m¹ng ®Ó giµnh chiÕn th¾ng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ph­¬ng ph¸p thø t­ : Ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , al lµ thï cña nh©n d©n ViÖt Nam, ®ång thêi, lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia cña c¸c d©n téc kh¸c vµ hîp t¸ccïng cã lîi. Theo Hå ChÝ Minh, ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, t¹o ra lùc l­îng to lín cña c¸ch m¹ng, ®iÒu c¨n b¶n lµ ph¶i biÕt ph©n biÖt râ ®©u lµ b¹n, ®©u lµ thï cña nh©n d©n, cña C¸ch m¹ng. Hå ChÝ Minh tõng nh¾c nhë ng­êi c¸ch m¹ng : ‘’ chñ nghÜa M¸c – Lªnin d¹y chóng ta r»ng : Muèn loµm c¸ch m¹ng th¾ng lîi ph¶i biÕt râ ai lµ b¹n , ai lµ thï , ph¶i thùc hiÖn thªm bÇu b¹n bít ikÎ thï ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t10, tr65 ) Tõ nhËn thø c¸ch m¹ng ®óng ®¾n ®ã , Hå ChÝ Minh cho r»ng : nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , ai lµ thï ë c¸c n­íc ®ang x©m l­îc ViÖt Nam. Ch¼ng h¹n, ph©n biÖt n­íc Ph¸p ch©n chÝnh víi n­íc Ph¸p ®Õ quèc chñ nghÜa, nh©n d©n Ph¸p víi ‘’ Bän c¸ mËp thùc d©n d· lîi dông tªn tuæi vµ danh dù cña n­íc Ph¸p ‘’ ®Õn x©m l­îc ViÖt Nam . ( Hå ChÝ Minh : ®d, t1, tr191 ) Ng­êi chØ râ nh©n d©n ViÖt nam chØ chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp tù do, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng thï ghÐt, kh«ng chèng d©n téc Ph¸p , kh«ng chèng nh©n d©n Ph¸p. Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü, hå hÝ Minh lu«n nhÊn m¹nh : Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n tha thiÕt víi hoµ b×nh , mong muèn ®­îc sèng hoµ b×nh trong ®éc lËp d©n téc . Hoµ b×nh lÆp l¹i, trong x©y dùng ®Êt n­íc, nh©n d©n ViÖt Nam sÏ hîp t¸c thËt thµ, b×nh §¼ng cïng cã lîi víi nh÷ng ng­êi Ph¸p, víi nh÷ng ng­êi Mü muèn lµm ¨n thËt thµ b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi nh©n d©n ViÖt nam. Nhê ph©n biÖt râ b¹n,thï ë c¸c n­íc ®ang x©m l­îc ViÖt Nam, ®ång thêi lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, v× ®éc lËp tù do d©n téc , v× hoµ b×nh thÕ giíi, s½n sµng hîp t¸c th©n thiÖn víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn cïng cã lîi gi÷a c¸c bªn mµ nh©n d©n ta ®· nhËn ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé to lín cña c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng, yªu chuéng hoµ b×nh, c«ng lý trªn thÕ giíi. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt theo Hå ChÝ Minh, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®ång bé c¶ bèn ph­¬ng ph¸p , tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc xem nhÑ mét ph­¬ng ph¸p nµo. Cã nh­ thÕ míi t¹o ra ®­îc søc m¹nh tæng hîp lµm nªn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ch­¬ng Hai VËN DôNG T¦ T¦ëng hå chÝ minh X¢Y DùNG §¹I §OµN KÕt TRONG thêi §¹i míi I - §Æc tr­ng míi x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt hiÖn nay Sù thËt t×nh h×nh thÕ giíi, t×nh h×nh trong n­íc ë thêi ®iÓmchuyÓn tiÕp gi÷a hai thiªn niªn kû ®ang ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kiÖn m¬Ý, ®ßi hái míi víi chiÕn l­îc c¸ch m¹ng nãi chung, chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt nãi riªng ë ViÖt Nam. Sau ®©y lµ nh÷ng ®Æc tr­ng míi, rÊt c¬ b¶n x©y dùng ®oµn kÕt hiÖn nay: MÊy chôc n¨m tr­íc ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng hå chÝ minh h×nh thµnh trong bèi c¶nh d©n téc ch­a ®éc lËp hoµn toµn, ®Êt n­íc ch­a thèng nhÊt trän vÑn. NHu cÇu sèng cßn cña nh©n d©n lóc ®ã lµ gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt vµ b¶o vÖ n­íc nhµ Ngµy nay, §¶ng vµ toµn d©n ta x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt trong ®iÒu kiÖn hoµ b×nh, dan téc ®· hoµn toµn ®éc lËp, ®Êt n­íc ®· thèng nhÊt trän vÑn; C«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ®ang trë thµnh mét ®ßi hoØ kh¸ch quan , cÊp b¸ch. ChiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong thêi kú tr­íc kia ®­îc tiÕn hµnh Trong ®iÒu kiÖn mét nÒn kinh tÕ thuéc ®Þa, sau ®ã lµ nÒn kinh tÕ thêi chiÕn, víi c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp kÐo dµi. Ngµy nay, chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt ®­îc thùc hiÖn trong mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, vµ nh÷ng qui luËt vËn ®éng rÊt phøc t¹p, míi mÎ. ChiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ngµy tr­íc tËp hîp nh÷ng ng­êi d©n yªu n­íc bÞ ¸p bøc, bãc lét d­íi gãt giÇy thùc d©n phong kiÕn, tiÕp ®ã lµ nh÷ng ng­êi d©n cña mét ®Êt n­íc ®éc lËp, cã chung mét kh¸t väng b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt ®Êt n­íc. Thêi Êy, trong ®éi ngò ®¹i ®oµn kÕt, sè phËn vµ ®êi sèng cña c¸c thµnh viªn trong khèi ®¹i ®oµn kÕt kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín. V× vËy, sù ®ång c¶m vµ chñ nghÜa b×nh qu©n thêi chiÕn lµ nh©n tè cã thËt trong nhiÒu nh©n tè t¹o thµnh khèi ®¹i ®oµn kÕt. Ngµy nay, ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qui luËt cua thÞ tr­êng tÊt yÕu dÉn ®Õn sù ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giµu - nghÌo, kho¶ng c¸ch vÒ thu nhËp, vÒ møc sèng s÷ lµ nh÷ng th¸ch ®è ®èi víi nh÷ng truyÒn thèng ®ång c¶m vèn cã, lµm ¶nh h­ëng ®Õn khèi ®¹i ®oµn kÕt. ChiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh tr­íc ®©y h×nh thµnh vµ ph¸t huy t¸c dông trong mét bèi c¶nh quèc tÕ nãng báng, nh­ng c¸c quan hÖ quèc tÕ ®­îc ph©n ®Þnh r¹ch rßi. C¸c thÕ lùc ®Õ quèc chñ nghÜa ®iªn cuång tiÕn c«ng phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi; lóc ®ã c¸c n­íc trong hÖ thèng x· héi chñ nghÜa, tuy cã sù bÊt ®ång nh­ng ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, ®Òu ñng hé, gióp ®ì phong trµo ®Êu tr¸nh v× hoµ b×nh, ®éc lËp, ®©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Ngµy nay, ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi cã sù biÕn ®éng lín, hÕt søc phøc t¹p víi nh÷ng mµu s¾c míi. Sù sôp ®æ cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u vµ sù tan r· cña LI£N X¤ g©y ra nh÷ng khã kh¨n míi cho phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi.Sù tranh chÊp vµ sù bïng næ cña c¸c cuéc chiÕn tranh s¾c téc lµm cho t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi thªm c¨ng th¼ng. C¸c thÕ lùc thï ®Þch, ®Õ quèc kh¶n ®éng ch­a hÒ tõ bá m­u toan chèng ph¸ v¸ n« dÞch c¸c n­íc trrong mèi quan hÖ da ph­¬ng, ®a cùc, võa t¹o ra nh÷ng thuËn lîi, võa xuÊt hiÖn nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch gay g¾t ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, chËm ph¸t triÓn...... Sù biÕn ®æi cña hoµn c¶nh thÕ giíi vµ trong n­íc ®ßi hái chóng ta , trong khi kiªn tr× nh÷ng nguyªn t¾c bÊt biÕn cña chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn, s¸ng t¹o chiÕn l­îc b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng cña ng­êi sao cho pjhï hîp víi hoµn c¶nh lÞch sö míi §ã cóng lµ ­íc nguyÖn vµ cóng lµ b¶n chÊt ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh 2 - Chñ tr­¬ng cña ®¶ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc nh»m cñng cè, x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt trong sù nghiÖp ®Èy m¹nhu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII ( 6 - 1996 ) cña §¶ng chØ râ: LÊy “Môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp, thèng nhÊt, tiÕn lªn d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh’’ Lµm ®iÓm chung, ®iÓm t­¬ng ®ång, §ång thêi chÊp nhËn nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých chung cña d©n téc, cïng nhau xo¸ bá ®Þnh kiÕn, mÆc c¶m, h­íng tíi t­¬ng lai, xay dùng tinh thÇn ®oµn kÕt, cëi më, tin cËy lÉn nhau. §©y chÝnh lµ c¬ së hay c¨n cø ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt hiÖn nay. Trªn c¬ së ®oµn kÕt nh­ vËy, ®ång thêi thÊm nhuÇn vµ lµm ®óng theo t­ t­ëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi cïng víi viÖc kÕ thõa truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, §¶ng ta lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, coi ®ã lµ ®­êng lèi chiÕn l­îc c¬ b¶n, l©u dµi, lµ nguån søc m¹nh, lµ ®éng lùc to lín ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¶ng ta cho r©õng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc lµ yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thøc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. V× vËy, c¨n cø vµo yªu cÇu, nguyÖn väng cña c¸c giai cÊp, tÇng líp, c¸c d©n téc n­íc ta hiÖn nay, §¶ng ta chñ tr­¬ng thøc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi tõng giai cÊp, tõng giíi, tõng bé phËn trong x· héi trong thêi kú ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hoÝa, hiÖn ®¹i ho¸ nh­ sau: + §èi víi giai cÊp c«ng nh©n : X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh vÒ mäi mÆt, ph¸t triÓn vÒ sè l­îng, gi¸c ngé vÒ giai cÊp, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ, cã n¨ng lùc øng dông vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, cã t¸c phong c«ng nghÖ vµ ý thøc tæ chøc, kû luËt, lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, lµm nßng cèt trong viÖc x©y dùng khèi liªn minh c«ng nh©n - N«ng d©n - TrÝ thøc vµ t¨ng c­êng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. T¹o thªm viÖc lµm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, thùc hiÖn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nghÒ nghiÖp. TiÕp tôc nghiªn cøu bæ sung, hoµn chØnh chÝnh s¸ch tiÒn c«ng lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m vÒ mÆt x· héi. §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn §¶ng trong c«ng nh©n, quan t©m båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé xuÊt th©n tõ c«ng nh©n. + §èi víi giai cÊp n«ng d©n : Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch giao ®Êt, kho¸n rõng, ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc thùc tr¹ng n«ng d©n kh«ng cã ruéng ®Êt. Nh­ nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 BCH trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII ( 6/1993 ) nªu : KhÈn tr­¬ng thùc hiÖn giao hoÆc kho¸n ®Êt, rõng ®Õn hé n«ng d©n, kÕt hîp gi¶i quyÕt cã lý, cã t×nh nh÷ng tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai . MÆt kh¸c ®æi míi t­ duy vµ thùc hiÖn ®ång bé c«ng t¸c ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, tiªu thô n«ng s¶n, hµng ho¸, gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, x©y dùng n«ng th«n míi, cã chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt cho n«ng d©n. §Æc biÖt ph¶i nhanh chãng, khÈn tr­¬ng ®æi míi hîp t¸c x· nh­ v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 5 BCH trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII nªu : C«ng cuéc ®æi míi trong nh÷ng n¨m tíi ®©y cÇn qu¸n triÖt s©u s¾c t­ t­ëng chØ ®¹o ... ®æi míi hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, víi viÖc x¸c ®Þnh hé n«ng d©n x· viªn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ . + §èi víi tÇng líp thanh niªn : t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi §oµn thanh niªn céng s¶n Hå CHÝ MINH ë mäi cÊp, mäi ngµnh. Coi träng h¬n n÷a viÖc gi¸o dôc, rÌn luyÖn thÕ hÖ trÎ vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, ®¹o ®øc, lèi sèng. Quan t©m ®µo t¹o nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm , ®¸p øng nhu cÇu häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt, thÓ thao vµ gi¶i trÝ lµnh m¹nh cho thanh thiÕu niªn. T¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn thanh niªn thùc hiÖn hÕt tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh. T¹o m«i tr­êng x· héi lµnh m¹nh, ng¨n ngõa c¸c tÖ n¹n x· héi vµ v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i. Ch¨mlo gi¸o dôc, rÌn luyÖn, ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, nhµ n­íc, c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ, cña gia ®×nh, nhµ tr­êng, toµn x· héi. Ph¸t huy triÖt ®Ó vai trß xung kÝch trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÑ tæ quèc cña thanh niªn, t¹o ®éng lùc cho lùc l­îng thanh niªn ngµy cµng xøng ®¸ng lµ c¸nh tay ph¶i cña §¶ng. + §èi víi phô n÷ : Thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng víi nam giíi ; båi d­ìng nghÒ nghiÖp, n©ng cao häc vÊn ; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé n÷ tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo c¸c c¬ quan l·nh ®¹o vµ qu¶n lý c¸c cÊp, c¸c ngµnh; ch¨m sãc vµ baoe vÖ s­cvs khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em. + §èi víi cùu chiÕn binh : Gióp ®ì vµ khuyÕn khÝch t×m viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng vµ ph¸t huy b¶n chÊt, Qu©n ®éi nh©n d©n viªt nam, tÝch cùc tham gia xay dùng §¶ng vµ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ chÕ ®é míi, gãp phÇn gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng ®èi víi thanh niªn. + §èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng, nh÷ng ng­êi cã c«ng víi n­íc, c¸c c¸n bé nghØ h­u : Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ch¨m sãc søc khoÎ, n©ng cao dêi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt trong ®iÒu kiÖn míi, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin, ph¸t huy kh¶ n¨ng tham gia ®êi sèng chÝh trÞ cña ®Êt n­íc vµ gi¸o dôc truyÒn thèng thÕ hÖ trÎ. + §èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ : §©y lµ mét lùc l­îng x· héi cã vÞ trÝ quan träng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®èi víi hä lµ thùc thi chÝnh s¸ch b¶o hé së h÷u tµi s¶n vµ vèn, khuyÕn khÝch ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn tèt nghÜa vô mµ ph¸p luËt qui ®Þnh; ®Ò cao vai trß c¸ch m¹ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, t«n vinh nh÷ng doanh nghiÖp qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh giái. + VÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ chÝnh s¸ch d©n téc : NghÞ quyÕt ®¹i héi VII cña §¶ng ®· kh¶ng ®Þnh : TiÕp tôc thùc hiÖn tèt n÷a nh÷ng nguyªn t¾c, b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t­¬ng trî gi÷a c¸c d©n téc vµ ph¶i thùc hiÖn ®­îc ba viÖc chÝnh sau : Mét lµ : Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, søc khoÎ cña ®ång bµo c¸c d©n téc, ®ång bµo vïng cao, vïng biªn giíi. Hai lµ : Xo¸ ®­îc mï ch÷, n©ng cao dan trÝ, t«n träng vµ ph¸t huy b¶n s¾c tèt ®Ñp cña c¸c d©n téc. Ba lµ : X©y dùng ®­îc c¬ së chÝnh trÞ, ®éi ngò c¸n bé vµ §¶ng viªn cña c¸c d©n téc ë vïng cao, c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong s¹ch v÷ng m¹nh. VÊn ®Ò d©n téc cã ý nghÜa to lín trong ®¹i ®oµn kÕt d©n téc vµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng. Do vËy, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trong thêi kú míi cÇn tËp trung vµo nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh nh­ NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 BCH trung ­¬ng kho¸ VII vµ dù th¶o c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi IX cña §¶ng ®Ò ra lµ : Mét lµ: Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch c¸c d©n téc b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t­¬ng trî, cïng nhau ph¸t triÓn Hai lµ : Cã chÝnh s¸ch x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, më mang d©n trÝ, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tõng d©n téc. Ba lµ : T¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé cho vïng ®ång bµo thiÓu sè Bèn lµ : Cã nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp déng viªn, ph¸t huy c¸c vai trß cña giµ lµng tr­ëng b¶n N¨m lµ : Kh¾c phôc t­ t­ëng d©n téc lín, d©n téc hÑp hßi, Ých kû, kú thÞ vµ chia rÏ d©n téc. S¸u lµ : Gióp ®ì c¸c vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n, thuéc c¸ ch­¬ng tr×nh cña chÝnh phñ vµ quèc tÕ tµi trî nh­ giaiá quyÕt viÖc lµm, ®Þnh canh ®Þnh c­, ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®åi träc, ch­¬ng thay thÕ c©y thuèc phiÖn, sèt rÕt b­íu cæ ... BÈy lµ : Gi¶m bít c¸c thñ tôc phiÒn hµ, c¸c tÇng nÊc trung gian, b¶o ®¶m ®­a vèn, vËt t­ tíi d©n ®Çy ®ñ kÞp thêi. T¸m lµ : T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®Þa ph­¬ng miÒn nói më cöa lµm ¨n víi n­íc ngoµi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong n­íc. + VÒ t«n gi¸o : §¶ng coi tÝn ng­ìng lµ nhu cÇu tinh thÇn cña mét bé phËn nh©n d©n, thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch t«n träng vµ ®¶m b¶o quyÒn tù do tÝn ng­ìng vµ tù do khoiong tÝn ng­ìng, quyÒn theo hoÆc kh«ng theo mét t«n gi¸o nµo, quyÒn sinh ho¹t t«n gi¸o b×nh th­êng theo ®óng ph¸p luËt. §oµn kÕt ®ång bµo theo c¸c t«n gi¸o kh¸ nhau, ®ång bµo theo t«n gi¸o vµ kh«ng theo t«n gi¸o. h¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng cña ®ång bµo theo ®¹o, c¸c vÞ chøc s¾c t«n gi¸o cña ®ång bµo theo ®¹o cã nghÜa vô lµm trßn tr¸ch nhiÖm c«ng d©n ®èi víi tæ quèc, sèng tèt ®êi, ®Ñp ®¹o ph¸t huy nh÷ng gÝa trÞ t«ts vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc cña t«n gi¸o. Nghiªm cÊm lîi dông tÝn ng­ìng, ®éi lèt t«n gi¸o ®ª lµm tr¸i ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, kÝch ®éng chia rÏ nh©n d©n . + §èi víi ®ång bµo ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi : §©y lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña céng ®ång d©n téc viÖt nam. §¶ng vµ nhµ n­íc ta chñ tr­¬ng ch¨m lo cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh quª h­¬ng, ®Êt n­íc, b¶o hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ®ång bµo, n©ng cao lßng yªu n­íc, ý thøc céng ®ång, tinh thÇn tù träng vµ tù hµo d©n téc, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc viÖt nam, t«n träng ph¸p luËt nhµ n­íc së t¹i vµ gãp phÇn t¨ng c­êng ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi nh©n d©n thÕ gi¬Ý. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kiÒu bµo vÒ th¨m quª h­¬ng, më mang c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, gi¸o dôc - ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh. + §èi víi MÆt trËn tæ quèc viÖt nam, c¸c ®oµ thÓ nh©n d©n : MÆt trËn tæ quèc viÖt nam cã vai trß rÊt quan trong trong sù nghiÖp ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, ph¸t huy d©n chñ, gi÷ g×n kû c­¬ng phÐp n­íc, n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi, th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a §¶ng, nhµ n­íc víi nh©n d©n. Nh©n d©n võa thùc hiÖn quyÒn lîi lµm chñ trùc tiÕp võa thùc hiÖn quyÒn lµm chñ th«ng qua ®¹i diÖn lµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c ®¹i biÓu nh©n d©n mÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. §¶ng vµ nhµ n­íc th«ng qua mÆt trËn tæ quèc viÖt nam, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong mÆt trËn, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, thùc hiÖn d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra, qua ®ã t¨ng c­êng ®oµn kÕ toµn d©n, cñng cè sù nhÊt trÝ vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn cña chÕ ®é ta . MÆt trËn tæ quèc viÖt nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña mÆt trËn lµ c¬ së chÝnh trÞ cña chÝnh quyÒn nh©n d©n, gãp søc x©y dùng nhµ n­íc ta trong s¹ch, v÷ng m¹nh, ph¸t huy tr¸ch nhiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh trong thêi gian gãp ý kiÕn vµo c¸c dù th¶o luËn, chÝnh s¸ch vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng cña §¶ng, nhµ n­íc liªn quan ®Õn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n , thùc hiÖn sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®«ng, lèi sèng cña c¸n bé, §¶ng viªn, c«ng chøc vµ c¬ quan nhµ n­íc, gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n. C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®· vµ ®ang ph¸t triÓn réng r·i d­íi nhiÒu h×nh thøc : §oµn thÓ chÝnh trÞ, ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi, c¸c héi nghÒ nghiÖp, v¨n ho¸, tõ thiÖn – nh©n ®¹o, h÷u nghÞ... lµ nh÷ng h×nh thøc tËp hîp, ®éng viªn nh©n d©n x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc, tham gia sinh ho¹t chÝnh trÞ, ho¹t ®éng x· héi, ®oµn kÕt quèc tÕ, ph¶n ¸nh nhu cÇu da d¹ng, phong phó, kh¶ n¨ng to lín cña nh©n d©n vµ lµ xu thÕ trong x· héi ®ang ®æi míi. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi c¸c héi quÇn chóng. TiÕp tôc ®ái míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña mÆt trËn tæ quèc viÖt nam vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n : Kh¾c phôc t×nh tr¹ng hµnh chÝnh ho¸, quan liªu, sa d©n. X©y dùng c¸c phong trµo quÇn chóng g¾n liÒn víi c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n­íc vµ tõng ®Þa ph­¬ng. H­íng m¹nh vÒ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn tæ chøc, t¨ng c­êng sinh ho¹t chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¸p øng nhu cµu vµ lîi Ých thiÕt thùc cña c¸c ®oµn viªn , héi viªn, c¸c tÇng líp nh©n d©n, nh»m ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt. Do vËy, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn t­ t­ëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong sù nghiÖp ®æi míi ®ßi hái §¶ng ta ph¶i nghiªn cøu s©u s¾c, toµn diÖn, ®ång bé trªn tÊt c¶ c¸c mÆt kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi. Trong ®ã ph¶i thùc hiÖn cho ®­îc nh÷ng chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p, nhiÖm vô ®· ®Ò ra nh»m ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc míi thóc ®Èy phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n KÕt luËn Hå ChÝ Minh vÞ l·nh tô thiªn tµi, kiÖt xuÊt, ng­êi anh hïng d©n téc, nh©n danh v¨n ho¸ thÕ giíi. Ng­êi ®· cã nhiÒu c«ng lao ®ãng gãp vµ cèng hieens c¶ cuéc ®êi m×nh cho c¸ch m¹ng viÖt nam vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi . Ng­êi ®· ®Ó l¹i cho d©n téc ta c¶ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn, nhÊt qu¸n vµ s©u s¾c, ®ã lµ : t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ( nh­ lêi nhÊn m¹nh cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th­ Lª Kh¶ Phiªu ph¸t biÓu t¹i lÔ kû niÖm 110 n¨m ngµy sinh Hå Chñ TÞch ). Trong ®ã ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t­ t­ëng, t­ t­ëng lín, t­ t­ëng næi bËt, mét t­ t­ëng xuyªn suèt cña ng­êi. § ©y lµ t­ t­ëng trung t©m, cã chiÕu s©u nhÊt trong t­ duy lý luËn cña Hå Chñ TÞch, nã cã gi¸ trÞ lín lao trong thÕ kû 20 vµ cßn m·i m·i to¶ s¸ng sau nµy. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, §¶ng ta lu«n gi­¬ng cao ngän cê ®¹i ®oµn kÕt, coi ®ã lµ ®­êng lèi chiÕn l­îc c¬ b¶n, l©u dµi, lµ nguån søc m¹nh vµ ®éng lùc to lín cña c¸ch m¹ng, cña d©n téc viÖt nam. Nhê cã chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt mµ §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i, cã ý nghÜa träng ®¹i trong lÞch sö, ®ã lµ : Tæng khëi nghÜa thµnh c«ng th¸ng t¸m n¨m 1945 lËp lªn nhµ n­íc viÖt nam d©n chñ céng hoµ, ®¸nh th¾ng hai ®Õ quèc to lµ Ph¸p vµ Mü, giµnh ®éc lËp d©n téc thèng nhÊt ®Êt n­íc, ®­a c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Ngµy nay, thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, trªn c¬ së tu©n thñ triÖt ®Ó c¸c nguyªn t¾c ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, trong ®ã, ®Æc biÖt qu¸n triÖt khèi ®oµn kÕt ph¶i do §¶ng l·nh ®¹o vµ ®oµn kÕt ph¶i ®Æt lîi Ých d©n téc, lîi Ých tæ quèc, lîi Ých toµn d©n lªn trªn hÕt, tr­íc hÕt, §¶ng vµ toµn d©n ta thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, ph¸t huy søc m¹nh cña céng ®ång d©n téc vµ c¬ héi quèc tÕ ®em l¹i, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc , tõng b­íc x©y dùng mét n­íc viÖt nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng thÕ giíi. T­ t­ëng : §¹i ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt cña Hå ChÝ Minh soi s¸ng con ®­êng §¶ng ta vµ nh©n d©n ta v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû XXI víi môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi TµI LIÖU THAM KH¶O 1 - Hå ChÝ Minh toµn tËp, 10 tËp, nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1984 – 1989 2 - Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 1,3 ,5, 6, 10, 11, 12, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1995- 2000 3 - Phïng H÷u Phó , Lª MËu H·n. CHiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt theo t­ t­ëng Hå CHÝ MINH ; nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1994 4 - V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1996 5 - V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø V BCH trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1993. 6- Dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi IX cña §¶ng, C«ng ty in tiÕn bé, Hµ Néi 2000 7 - T­ t­ëng Hå CHÝ MINH soi s¸ng con ®­êng §¶ng ta vµ nh©n d©n ta tiÕn vµo thÕ kû XXI cña ®ång chÝ Tæng BÝ Th­ Lª Kh¶ Phiªu; Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2000 8- TËp bµi gi¶ng : T­ t­ëng Hå CHÝ MINH ( viÖn Hå CHÝ MINH Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh ) 9 - T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò trong t­ t­ëng Hå ChÝ minh nhµ xuÊt b¶n sù thËt, Hµ Néi 1992

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.DOC
Luận văn liên quan