Tuyến đường thiết kế đi qua hai điểm M-N thuộc tỉnh Lạng Sơn

Phần 15 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng . 5 tuyến đường qua 2 điểm M-N5 Chương 0: giới thiệu hiện trạng . 5 1. Mở đầu5 2. Tổng quan về tuyến đường M-N . 5 2.1. Giới thiệu về tuyến đường . 5 2.2. Các căn cứ pháp lý5 2.2.1. Căn cứ lập dự án5 2.2.2. Các tiêu chuẩn (quy trình, quy phạm) sử dụng5 3. Hình thức đầu tư và nguồn vốn5 4. Đặc điểm kinh tế xã hội và hiện trạng giao thông6 4.1. Đặc điểm kinh tế xã hội6 4.1.1. Dân cư và lao động . 6 4.1.2. Kinh tế: . 6 4.2 Hiện trạng giao thông6 4.2.1. Đường bộ . 6 4.2.2. Đường sắt:6 4.2.3. Đường sông và hệ thống cảng. . 6 5. điều kiện tự nhiên - Vật liệu xây dựng - Khí hậu khu vực xây dựng tuyến đường M-N.6 5.1. Địa hình, địa mạo, cây cỏ (thảm thực vật).6 5.2. Khí hậu. . 7 5.3. Địa chất, thuỷ văn và địa chất thuỷ văn: . 7 5.4. Đặc điểm về vật liệu địa phương.7 6. Điều kiện môi trường.7 7. ảnh hưởng của việc xây dựng tuyến đến môi trường và an ninh quốc phòng . 7 8. Sự cần thiết phải đầu tư . 7 Chương 1 . 8 Lựa chọn cấp hạng đường, tính toán Các . 8 Chỉ tiêu kỹ thuật8 1.1. Xác định cấp hạng của đường:8 1.2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật.8 1.2.1. Xác định kích thước mặt cắt ngang.8 1.2.1.1. Tính số làn xe cần thiết:8 1.2.1.2. Tính bề rộng phần xe chạy (BLàn)9 1.2.2.Độ dốc dốc lớn nhất cho phép imax . . 10 1.2.2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn tổng sức cản. . 10 1.2.2.2. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.10 1.2.3.Tính toán tầm nhìn xe chạy. . 12 1.2.3.1. Tầm nhìn 1 chiều. . 12 1.2.3.2. Tầm nhìn 2 chiều.(Tầm nhìn thấy xe ngược chiều)12 1.2.3.3. Tính tầm nhìn vượt xe.12 1.2.4. Tính bán kính tối thiểu đường cong nằm.13 1.2. 4.1. Khi có siêu cao.13 1.2.4.2. Khi không có siêu cao. . 13 1.2.4.3. Tính bán kính nằm tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm.13 1.2.4.4. Tính bán kính thông thường. . 14 1.2.5. Độ mở rộng phần xe chạy trên đường cong nằm. . 14 1.2.6. Tính chiều dài đường cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao . 14 1.2.7. Xác định chiều dài tối thiểu của đoạn chêm giữa các đường cong nằm. . 15 1.2.8. Xác định bán kính tối thiểu đường cong đứng.16 1.2.8.1. Đường cong đứng lồi tối thiểu.16 1.2.8.2. Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu.17 Chương II . 18 GiảI pháp thiết kế tuyến trên bình đồ . 18 2.1. Vạch các phương án tuyến trên bình đồ và lựa chọn sơ bộ18 2.1.1. Lựa chọn cách đi tuyến.18 2.2.2. Vạch các phương án tuyến. . 19 2.2.3. So sánh sơ bộ các phương án tuyến.19 2.2. Tính toán các trị số trên mỗi phương án. . 19 Chương 3 . 21 GiảI pháp quy hoạch thoát nước, tính toán thủy văn và xác định khẩu độ các công trình thoát nước21 3.1. Tính toán thủy văn21 Chương IV . 22 Giải pháp thiết kế trắc dọc, trắc ngang và tính khối lượng đào đắp22 4.1. Thiết kế trắc dọc22 4.1.1. Các yêu cầu22 4.1.2. Các số liệu thiết kế22 4.1.3. Trình tự thiết kế22 4.1.4. Thiết kế đường đỏ. . 23 4.1.5. Thiết kế đường cong đứng. . 23 4.2. Thiết kế trắc ngang . 24 4.2.1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang.24 4.3. Tính khối lượng đào đắp : . 24 Chương V24 xác định lượng tiêu hao nhiên liệu, thời gian xe chạy24 lý thuyết cho các phương án thiết kế24 5.1. Lập đồ thị tốc độ xe chạy và thời gian xe chạy. . 24 5.1.1. Xác định tốc độ trên từng đoạn dốc theo điều kiện cân bằng sức kéo.24 5.1.2. Xác định tốc độ hạn chế. . 25 5.1.3. Xác định các đoạn tăng giảm tốc . 25 5.1.4. Trường hợp cần phải sử dụng hãm xe. . 25 5.1.5. Lập đồ thị vận tốc lý thuyết cho từng phương án tuyến . 25 5.2. Tính toán thời gian xe chạy lý thuyết và lượng tiêu hao nhiên liệu . 25 5.2.1.Tính thời gian xe chạy . 25 5.2.2.Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu26 Chương 6: Thiết kế áo đường27 6.1. áo đường và các yêu cầu thiết kế27 6.2. cấu tạo áo đường mềm27 6.3. thiết kế cấu tạo,tính toán và lựa chọn kết cấu áo đường . 28 6.3.1. Thiết kế cấu tạo28 6.3.1.1. Xác định trị số môdun đàn hồi tính toán28 6.3.1.2. Các phương pháp kết cấu áo đường:30 Kết cấu 1 Kết cấu 2 . 30 6.3.1.3. Xác định bề dày các lớp áo đường:31 6.3.2. Phương án đầu tư tập trung:34 6.3.2.1. Chọn kết cấu áo đường: . 34 6.3.2.2. Kiểm tra kết cấu được chọn theo ba trạng thái giới hạn: . 35 6.3.3. Phương án đầu tư phân kỳ:39 6.3.3.1. Chọn kết cấu áo đường cho phương án đầu tư phân kỳ: . 39 6.3.3.2. Kiểm tra kết cấu áo đường theo phương án đầu tư phân kỳ:39 6.3.3.3. Giai đoạn 2: . 40 6.4. So sánh kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư phân kỳ và phương án đầu tư tập trung: . 43 6.4.1. Phương án đầu tư tập trung:43 6.4.1.1.Phương án đầu tư tập trung:43 1. Chi phí đầu tư xây dựng ban đầu Ko; . 43 2. Chi phí tập trung: . 45 Tổng chí phí tập trung45 6.4.1.2.Chi phí thường xuyên:45 6.4.2. Phương án đầu tư phân kỳ47 6.4.2.1: Chi phí tập trung của phương án đầu tư phân kỳ47 1. Chi phí đầu tư xây dựng ban đầu Ko47 2. Chi phí tập trung: . 48 Tổng chi phí49 6.4.2.2. Chi phí thường xuyên;49 Tổng chi phí50 Chương 7 . 50 Phân tích kinh tế đầu tư xây dựng đường . 50 7.1. Thống kê khối lượng xây dựng các hạng mục công trình: . 50 7.1.1: Khối lượng thi công nền đường: . 50 7.1.2: Khối lượng thi công mặt đường :50 7.1.3: Khối lượng thi công cống:50 7.2. Phân tích kinh tế:50 7.2.1. Xác định chi phí tập trung từng đợt: . 51 7.2.1.1. Xác định chi phí xây dựng nền đường:51 7.2.1.2. Chi phí xây dựng áo đường: . 51 7.2.1.3. Chi phí đền bù ruộng đất.:52 7.2.1.4. Chi phí xây dựng cầu cống . 52 7.2.1.5. Tính tổng số vốn đầu tư lưu động thường xuyên nằm trong quá trình vận chuyển hàng hoá trên đường:52 7.2.1.7. Xác định chi phí trung tu, đại tu và cải tạo công trình . 53 8.2.2. Xác định chi phí thường xuyên hàng năm Ctx.t ở năm thứ t: . 54 Trong đó:54 8.2.2.1. Chi phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm:54 8.2.2.2. Chi phí vận chuyển hàng năm quy đổi: . 54 8.2.2.3. Chi phí do tổn thất thời gian của hành khách. . 55 8.2.2.4. Chi phí tổn thất nền kinh tế quốc dân về tai nạn hàng năm quy đổi: . 56

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyến đường thiết kế đi qua hai điểm M-N thuộc tỉnh Lạng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc tÊt c¶ c¸c hÖ sè trªn thay vµo c«ng thøc tinh Q ta x¸c ®Þnh ®­îc l­u l­îng Qmax. KÕt qu¶ tÝnh to¸n chi tiÕt ®­îc thÓ hiÖn t¹i phô lôc 1 ch­¬ng 3.3. vµ Phô lôc 1 ch­¬ng 3-4 Sau khi chän khÈu ®é cèng, ta x¸c ®Þnh cao ®é khèng chÕ trªn cèng b»ng c¸ch vÏ c¸c tr¾c ngang t¹i vÞ trÝ cèng. Cô thÓ xem trong phô lôc I ch­¬ng 3.2. Ch­¬ng IV Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang vµ tÝnh khèi l­îng ®µo ®¾p 4.1. ThiÕt kÕ tr¾c däc 4.1.1. C¸c yªu cÇu Sau khi chän ®­îc ra 2 ph­¬ng tuyÕn trªn b×nh ®å, tiÕn hµnh lªn mÆt c¾t däc c¸c ph­¬ng ¸n ®ã, t¹i c¸c cäc 100m (cäc H), cäc ®Þa h×nh (®iÓm c¾t ®­êng ®ång møc, ®iÓm thay ®æi ®Þa h×nh, cäc khèng chÕ (®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi, cÇu, cèng .....), sau ®ã nghiªn cøu kü ®Þa h×nh ®Ó v¹ch ®­êng ®á cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ kü thuËt. Khi thiÕt kÕ ®­êng ®á cÇn chó ý kÕt hîp thiÕt kÕ B×nh ®å - MÆt c¾t däc - MÆt c¾t ngang cho phï hîp lµm cho tuyÕn hµi hoµ, tr¸nh bãp mÐo vÒ mÆt thÞ gi¸c. §¶m b¶o cho tuyÕn khi ®­a vµo sö dông ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu An Toµn - £mThuËn - Kinh TÕ. 4.1.2. C¸c sè liÖu thiÕt kÕ +) B×nh ®å ph­¬ng ¸n tuyÕn tû lÖ 1/10000 víi chªnh cao c¸c ®­êng ®ång møc DH = 5 (m). +) C¸c sè liÖu ®Þa chÊt thuû v¨n +) C¸c sè liÖu vÒ thiÕt kÕ b×nh ®å, thiÕt kÕ tho¸t n­íc. 4.1.3. Tr×nh tù thiÕt kÕ Dùa vµo b×nh ®å tuyÕn, x¸c ®Þnh cao ®é c¸c cäc H100, Km, cäc ®Þa h×nh, c¸c cäc cña ®­êng cong (tiÕp ®Çu, tiÕp cuèi, ®Ønh), sau ®ã ph©n tr¾c däc tù nhiªn thµnh c¸c ®o¹n ®Æc tr­ng vÒ ®Þa h×nh qua ®é dèc s­ên dèc tù nhiªn x¸c ®Þnh cao ®é, vÞ trÝ khèng chÕ: cao ®é ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi, cao ®é khèng chÕ qua cÇu, cèng . X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm mong muèn: ®iÓm ®µo ®¾p kinh tÕ, cao ®é ®µo ®¾p ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn thi c«ng c¬ giíi, tr¾c ngang ch÷ L, ®Ìo thÊp. 4.1.4. ThiÕt kÕ ®­êng ®á. Sau khi cã c¸c ®iÓm khèng chÕ (cao ®é ®iÓm ®Çu tuyÕn, cuèi tuyÕn, ®iÓm khèng chÕ qua cÇu cèng, ®­êng giao kh¸c møc ...) vµ ®iÓm mong muèn(Hkt), trªn ®­êng cao ®é tù nhiªn ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ ®­êng ®á. * C¸c yªu cÇu khi thiÕt kÕ ®­êng ®á. +) §­êng ®á thiÕt kÕ ph¶i l­în ®Òu víi ®é dèc hîp lý. +) Trong ph¹m vi cã thÓ, tr¸nh dïng nh÷ng ®o¹n dèc ng­îc chiÒu khi tuyÕn ®ang liªn tôc lªn hoÆc liªn tôc xuèng. C¸c ®o¹n ®æi dèc kh«ng nhá h¬n 150m. +) NÒn ®­êng ®µo vµ nöa ®µo nöa ®¾p nªn thiÕt kÕ víi ®é dèc däc nhá h¬n 5ä (c¸ biÖt 3ä). +) H¹n chÕ ®o¹n tuyÕn ®i víi ®é dèc max, trong c¸c tr­êng hîp ®­êng cã nhiÒu xe th« s¬ vµ xe ®¹p nªn dïng ®é dèc i < 4% +) Tr¸nh ®æi dèc lâm trong c¸c nÒn ®­êng ®µo. +) Tr¸nh tho¸t n­íc tõ nÒn ®¾p thÊp sang nÒn ®µo. +) §­êng cong ®øng bè trÝ ë nh÷ng chç ®æi dèc mµ i1 - i2 ³ 10ä víi ®­êng cÊp III. +) Ph¶i ®¶m b¶o cao ®é cña nh÷ng ®iÓm khèng chÕ. +) Khi v¹ch ®­êng ®á cè g¾ng b¸m s¸t nh÷ng cao ®é mong muèn ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. +) KÎ ®­êng ®á tiÕn hµnh theo hai ph­¬ng ph¸p ®­êng c¾t vµ ®­êng bao( cã ®­êng ®µo xen kÏ víi ®­êng ®¾p ) b¸m theo ®Þa h×nh thiªn nhiªn. Sau khi thiÕt kÕ xong ®­êng ®á ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n c¸c cao ®é ®µo ®¾p, cao ®é thiÕt kÕ t¹i tÊt c¶ c¸c cäc. KÕt qu¶ thiÕt kÕ ®­êng ®á ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ tr¾c däc sè 1 vµ sè 2 vµ phô lôc 1 ch­¬ng 4.1vµ 4.2. 4.1.5. ThiÕt kÕ ®­êng cong ®øng. Theo quy tr×nh, ®èi víi ®­êng cÊp III, t¹i nh÷ng chç ®æi dèc trªn ®­êng ®á mµ hiÖu ®¹i sè gi÷a 2 ®é dèc ³1% cÇn ph¶i tiÕn hµnh bè trÝ ®­êng cong ®øng ®Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n, ªm thuËn, an toµn xe ch¹y vµ sù hµi hßa cña tuyÕn ®­êng. Theo tiªu chuÈn kü thuËt ®Ò ra ë ch­¬ng I: B¸n kÝnh ®­êng cong ®øng lâm min = 1000m B¸n kÝnh ®­êng cong ®øng låi min = 2500m C¸c yÕu tè ®­êng cong ®øng ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau: K = R (i1 - i2) (m) T = R (m); P = (m) Trong ®ã: i : §é dèc däc (lªn dèc lÊy dÊu (+), xuèng dèc lÊy dÊu (-)) (%) K : ChiÒu dµi ®­êng cong (m) T : TiÕp tuyÕn ®­êng cong (m) P : Ph©n cù (m) KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­êng cong ®øng ®­îc thÓ hiÖn t¹i phô lôc 1 ch­¬ng 4.3 vµ 4.4 Sau khi thiÕt kÕ mÆt c¾t däc, tiÕn hµnh thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang vµ tÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p... 4.2. ThiÕt kÕ tr¾c ngang 4.2.1. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ b×nh ®å vµ tr¾c däc ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c cña viÖc thiÕt kÕ c¶nh quan ®­êng, tøc lµ ph¶i phèi hîp hµi hßa gi÷a b×nh ®å, tr¾c däc vµ tr¾c ngang. øng víi mçi sù thay ®æi cña ®Þa h×nh cã c¸c kÝch th­íc vµ c¸ch bè trÝ lÒ ®­êng, r·nh tho¸t n­íc, c«ng tr×nh phßng hé kh¸c nhau. C¨n cø vµo cÊp h¹ng ®­êng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh còng nh­ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ò ra, mÆt c¾t ngang ®­îc thiÕt kÕ víi quy m« nh­ sau. - ChiÒu réng mÆt ®­êng B = 7 (m). - ChiÒu réng lÒ ®­êng 2x2,5 = 5 (m). - MÆt ®­êng & lÒ gia cè b»ng bª t«ng ¸t phan cã ®é dèc ngang 2%, ®é dèc lÒ ®Êt lµ 6%. - M¸i dèc ta luy nÒn ®¾p 1:1,5 - M¸i dèc ta luy nÒn ®µo 1 : 1,5 - ë nh÷ng ®o¹n cã ®­êng cong, tïy thuéc vµo b¸n kÝnh ®­êng cong n»m mµ cã ®é më réng kh¸c nhau. - R·nh biªn thiÕt kÕ theo cÊu t¹o, s©u 0,4m, bÒ réng ®¸y: 0,4m Tr¾c ngang ®iÓn h×nh ®­îc vÏ trªn b¶n vÏ sè 5 4.3. TÝnh khèi l­îng ®µo ®¾p : Thùc tÕ ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng nªn viÖc tÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p rÊt phøc t¹p. §Ó ®¬n gi¶n mµ vÉn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt ta ¸p dông ph­¬ng ph¸p sau : - Chia tuyÕn thµnh c¸c ®o¹n nhá víi c¸c ®iÓm chia lµ c¸c cäc ®Þa h×nh, cäc ®­êng cong, ®iÓm xuyªn, cäc H100, Km; - Trong c¸c ®o¹n ®ã gi¶ thiÕt mÆt ®Êt lµ b»ng ph¼ng, khèi l­îng ®µo hoÆc ®¾p nh­ h×nh l¨ng trô. Vµ ta tÝnh ®­îc diÖn tÝch ®µo ®¾p theo c«ng thøc sau: F®µo tb = (Fi®µo + Fi+1®µo )/2 (m2) F®¾p tb = (Fi®¾p + Fi+1®¾p)/2 (m2) V®µo = F®µo tb .Li-i+1 (m3) V®¾p = 1,2F®¾p tb. Li-i+1 (m3) . (KÕt qu¶ tÝnh chi tiÕt khèi l­îng ®µo ®¾p ®­îc tr×nh bµy ë phô lôc 1 ch­¬ng 4.5 vµ 4.6) Ph­¬ng ¸n I: + V®µo=104397.93 m3; V®¾p = 249244.65 m3 Ph­¬ng ¸n II: + V®µo=115637.29 m3; V®¾p = 278173.78 m3 Ch­¬ng V x¸c ®Þnh l­îng tiªu hao nhiªn liÖu, thêi gian xe ch¹y lý thuyÕt cho c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ 5.1. LËp ®å thÞ tèc ®é xe ch¹y vµ thêi gian xe ch¹y. 5.1.1. X¸c ®Þnh tèc ®é trªn tõng ®o¹n dèc theo ®iÒu kiÖn c©n b»ng søc kÐo. §­îc x¸c ®Þnh cho xe t¶i nÆng cã thµnh phÇn lín nhÊt trong dßng xe, VËn tèc max cña xe lµ Vmax = 65 (Km/h) . §ång thêi x¸c ®Þnh cho c¶ xe con ®Ó tÝnh Kat víi Vmax = 80 (Km/h) D = f + i tra biÓu ®å nh©n tè ®éng lùc theo [3] ta x¸c ®Þnh ®­îc Vcb. Víi: f = f0 .{1+0,01.(V-50)} = 0,02.{1+0,01.(60-50)} = 0,022 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng PL1-Ch­¬ng 5-1 ®Õn 5-3. 5.1.2. X¸c ®Þnh tèc ®é h¹n chÕ. Tèc ®é h¹n chÕ lµ nh÷ng n¬i lµn xe cÇn ph¶i gi¶m tèc ®é v× lý do an toµn còng nh­ ®¶m b¶o ªm thuËn khi xe ch¹y. Tèc ®é h¹n chÕ t¹i: - §­êng cong b¸n kÝnh nhá: Vhc = - T¹i c¸c ®­êng cong låi, tÇm nh×n bÞ h¹n chÕ. - T¹i c¸c ®­êng cong lâm, b¸n kÝnh nhá: V = Do chän ®­êng cong ®øng låi vµ lâm cã b¸n kÝnh lín nªn xe kh«ng bÞ h¹n chÕ tèc ®é khi chuyÓn ®éng trªn ®­êng cong ®øng. 5.1.3. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n t¨ng gi¶m tèc Stg = (m) Trong ®ã: Stg: ChiÒu dµi ®o¹n t¨ng tèc hay gi¶m tèc (m) DTB: Trung b×nh nh©n tè ®éng lùc gi÷a V1 vµ V2 f : HÖ sè søc c¶n l¨n. V1, V2 lµ vËn tèc tr­íc vµ sau khi gi¶m tèc ®é. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn ë B¶ng PL1-Ch­¬ng 5-4 ®Õn 5-5 5.1.4. Tr­êng hîp cÇn ph¶i sö dông h·m xe. Tr­êng hîp nµy gÆp ph¶i khi xe ®ang ch¹y víi tèc ®é cao nh­ng do ®iÒu kiÖn vÒ ®­êng x¸, xe ph¶i gi¶m tèc ®é ®Ó ®¶m b¶o r»ng khi tíi ®o¹n ®­êng ®ang xÐt, tèc ®é kh«ng nhá h¬n tèc ®é h¹n chÕ ®èi víi ®o¹n ®­êng ®ã. ChiÒu dµi ®o¹n h·m xe cÇn thiÕt x¸c ®Þnh nh­ sau: Sh = K. - K : HÖ sè sö dông phanh lÊy K = 1,3 - j : HÖ sè b¸m gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng j = 0,5. 5.1.5. LËp ®å thÞ vËn tèc lý thuyÕt cho tõng ph­¬ng ¸n tuyÕn BiÓu ®å vËn tèc ®­îc lËp cho xe t¶i võa Zil130 lµ xe cã thµnh phÇn lín nhÊt trong dßng xe theo hai chiÒu ®i, vÒ. BiÓu ®å vËn tèc ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ sè 1 vµ 2 5.2. TÝnh to¸n thêi gian xe ch¹y lý thuyÕt vµ l­îng tiªu hao nhiªn liÖu 5.2.1.TÝnh thêi gian xe ch¹y Thêi gian xe ch¹y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :T= VËn tèc xe ch¹y trung b×nh trªn tuyÕn : Vtb= KÕt qu¶: thêi gian xe ch¹y trung b×nh vµ vËn tèc xe ch¹y trung b×nh trªn c¶ tuyÕn: TTBI = 7.40( phót) VTBI = 68.05 (km/h) TTBII = 7.15 ( phót) VTBII = 68.14 (km/h) TÝnh to¸n chi tiÕt ®­îc thÓ hiÖn t¹i phô lôc 1 ch­¬ng 5-6 ®Õn 5-9 5.2.2.TÝnh to¸n l­îng tiªu hao nhiªn liÖu L­îng tiªu hao nhiªn liÖu cña xe ch¹y trªn toµn tuyÕn thiÕt kÕ còng lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n tuyÕn vÒ mÆt kinh tÕ. L­îng tiªu hao nhiªn liÖu trªn 100 km ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y: Q100 = (l/100 km) (1) Trong ®ã: qc : Lµ tû suÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/m· lùc giê) Nc: C«ng suÊt cña ®éng c¬ (m· lùc) V : Tèc ®é xe ch¹y (km/h) g : Tû träng nhiªn liÖu (g = 0,9) Tû suÊt tiªu hao nhiªn liÖu qc thay ®æi theo sè vßng quay cña ®éng c¬ vµ tuú theo møc ®é më b­ím x¨ng. Khi më 100% b­ím x¨ng th× qc thay ®æi tõ 250 ¸ 300 q/m· lùc giê. C«ng suÊt cña ®éng c¬ tÝnh theo c«ng thøc: Nc = (m· lùc) (1) Trong ®ã: h : lµ hÖ sè hiÖu dông cña ®éng c¬. h = 0,8 - 0,9 víi «t« t¶i [2]. G : Träng l­îng cña «t« khi chë hµng. K : lµ hÖ sè c¶n khÝ phô thuéc vµo ®é nh¸m vµ h×nh d¹ng cña xe (kg S2/m2)[2]. w : lµ diÖn tÝch c¶n khÝ (m2) f : lµ hÖ sè c¶n l¨n (f = 0,02) i : §é dèc mÆt ®­êng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tiªu hao nhiªn liÖu cho c¸c lo¹i xe (Xe t¶i nÆng chiÕm tû lÖ cao nhÊt) trong TP dßng xe, tÝnh tiªu hao cho xe t¶i nÆng víi c¸c ®Æc tr­ng sau ®©y: G = 8250 kg K = 0,06 (kgS2/m4) w = 4.85 m2 qc = 270 (g/m· lùc giê) Tõ (1) thay vµo (2) vµ biÕn ®æi ta ®­îc: Q100 = L­îng tiªu hao nhiªn liÖu trªn ®­êng x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh Q100 cho tõng ®o¹n ng¾n, trªn mçi ®o¹n hÖ sè søc c¶n cña ®­êng kh«ng vµ tèc ®é ch¹y còng xem nh­ kh«ng ®æi. Q100i =0,123.[0,022.V2 + 8250(f ± i)]. L­îng tiªu hao nhiªn liÖu trªn ®­êng khi ®ã sÏ lµ: Q100 = (2) Trong ®ã: Li : ChiÒu dµi tõng ®o¹n ng¾n (Km) Q100i : L­îng tiªu hao nhiªn liÖu tÝnh cho 100 km øng víi ®o¹n Li (L/100km).Khi xuèng dèc trÞ sè Q100 lÊy tèi thiÓu cho m¸y kh«ng bÞ chÕt Q100=3kg/100km. KÕt qu¶: QI =0.245(lit/km). QII =0.249(lit/km) TÝnh to¸n chi tiÕt tiªu hao nhiªn liÖu phô lôc I ch­¬ng 5-6 ®Õn 5-9 Ch­¬ng 6: ThiÕt kÕ ¸o ®­êng Yªu cÇu thiÕt kÕ: -ThiÕt kÕ ¸o ®­êng cÊp cao AI víi tÇng mÆt lµ mÆt ®­êng cÊp cao bª t«ng nhùa -TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña ph­¬ng ¸n, ®­a ra tæng gi¸ thµnh chi phÝ quy ®æi -§Ò xuÊt ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n k× vµ so s¸nh víi ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung 6.1. ¸o ®­êng vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ - ¸o ®­êng lµ c«ng tr×nh x©y dùng trªn nÒn ®­êng b»ng nhiÒu tÇng líp vËt liÖu cã c­êng ®é vµ ®é cøng lín h¬n so víi nÒn ®­êng ®Ó phôc vô cho xe ch¹y, chÞu t¸c dông trùc tiÕp cña xe ch¹y vµ c¸c yÕu tè thiªn nhiªn (m­a ,giã, biÕn ®æi nhiÖt ®é... ). Nh­ vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho xe ch¹y an toµn, ªm thuËn, kinh tÕ vµ ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu khai th¸c vËn doanh th× viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng ¸o ®­êng ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: + ¸o ®­êng ph¶i cã ®ñ c­êng ®é chung, tøc lµ trong qu¸ tr×nh khai th¸c, sö dông ¸o ®­êng kh«ng xuÊt hiÖn biÕn d¹ng th¼ng ®øng, biÕn d¹ng tr­ît ,biÕn d¹ng co, d·n do chÞu kÐo uèn hoÆc do nhiÖt ®é... H¬n n÷a, c­êng ®é ¸o ®­êng ph¶i Ýt thay ®æi theo thêi tiÕt khÝ hËu trong suèt thêi k× khai th¸c tøc lµ ph¶i æn ®Þnh c­êng ®é. + MÆt ®­êng ph¶i ®¶m b¶o ®¹t ®­îc ®é b»ng ph¼ng nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶m søc c¶n l¨n, gi¶m xãc khi xe ch¹y, do ®ã n©ng cao ®­îc tèc ®é xe ch¹y, gi¶m tiªu hao nhiªn liÖu vµ h¹ gi¸ thµnh vËn t¶i. + BÒ mÆt ¸o ®­êng ph¶i cã ®ñ ®é nh¸m cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hÖ sè b¸m gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®­êng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho xe ch¹y an toµn, ªm thuËn víi tèc ®é cao. Yªu cÇu nµy phô thuéc chñ yÕu vµo viÖc chän líp trªn mÆt cña kÕt cÊu ¸o ®­êng. - MÆt ®­êng cÇn cã søc chÞu bµo mßn tèt vµ Ýt sinh bôi do xe cé ph¸ ho¹i vµ d­ãi t¸c dông cña thêi tiÕt khÝ hËu. - §ã lµ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña kÕt cÊu ¸o ®­êng, tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ý nghÜa cña ®­êng mµ lùa chän kÕt cÊu ¸o ®­êng cho phï hîp ®Ó tho¶ m·n ë møc ®é kh¸c nhau nh÷ng yªu cÇu nãi trªn. + ¸o ®­êng mÒm lµ kÕt cÊu víi nhiÒu tÇng líp vËt liÖu cã kh¶ n¨ng chÞu uèn nhá; d­íi t¸c dông cña t¶i träng xe ch¹y chóng chÞu nÐn, chÞu c¾t, tr­ît lµ chñ yÕu. 6.2. cÊu t¹o ¸o ®­êng mÒm +TÇng mÆt ë trªn chÞu t¸c dông trùc tiÕp cña xe ch¹y (chÞu t¸c dông cña lùc th¼ng ®øng vµ lùc ngang) vµ chÞu t¸c dông cña c¸c nh©n tè thiªn nhiªn. TÇng mÆt ph¶i ®ñ bÒn trong suèt thêi k× sö dông, b»ng ph¼ng, cã ®ñ ®é nh¸m, chèng n­íc thÊm, chèng ®­îc biÕn d¹ng dÎo ë nhiÖt ®é cao, chèng nøt, vµ cã kh¶ n¨ng chÞu bµo mßn tèt, kh«ng sinh bôi vµ chèng bong bËt. +TÇng mãng ë d­íi cã t¸c dông ph©n bè t¶i träng xe xuèng nÒn ®­êng ®Ó kh«ng xuÊt hiÖn biÕn d¹ng dÎo trong nÒn ®Êt vµ th­êng dïng vËt liÖu rêi r¹c, cã c­êng ®é gi¶m dÇn theo chiÒu s©u ®Ó h¹ gi¸ thµnh x©y dùng. 6.3. thiÕt kÕ cÊu t¹o,tÝnh to¸n vµ lùa chän kÕt cÊu ¸o ®­êng 6.3.1. ThiÕt kÕ cÊu t¹o 6.3.1.1. X¸c ®Þnh trÞ sè m«dun ®µn håi tÝnh to¸n §Ó thiÕt kÕ ¸o ®­êng mÒm ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: §èi víi mÆt ®­êng: + C¨n cø vµo ý nghÜa cÊp h¹ng kü thuËt cña ®­êng. + L­u l­îng xe thiÕt kÕ ë n¨m t­¬ng lai + Tèc ®é xe ch¹y thiÕt kÕ. - §èi víi mãng ®­êng: + C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thuû v¨n. +T×nh h×nh nguyªn vËt liÖu s½n cã. - Ngoµi ra ph¶i xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn thi c«ng, ®iÒu kiÖn duy tu b¶o d­ìng sau nµy ®Ó chän kÕt cÊu ¸o ®­êng cho phï hîp, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña ¸o ®­êng vµ h¹ gi¸ thµnh x©y dùng. - XuÊt ph¸t tõ c¸c c¨n cø nªu trªn ®Ò xuÊt mét sè ph­¬ng ¸n kÕt cÊu ¸o ®­êng, sau ®ã tiÕn hµnh tÝnh to¸n kiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng ®· chän cã ®ñ c­êng ®é kh«ng, ®ång thêi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh l¹i bÒ dµy cÇn thiÕt cña mçi líp cÊu t¹o; sau ®ã so s¸nh kinh tÕ, kü thuËt ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n tèt nhÊt. - ViÖc tÝnh to¸n kÕt cÊu ¸o ®­êng mÒm ph¶i theo 3 tiªu chuÈn tr¹ng th¸i giíi h¹n nh­ sau: + TÝnh to¸n ®é lón ®µn håi th«ng qua kh¶ n¨ng chèng biÕn d¹ng (biÓu thÞ b»ng trÞ sè m«®un ®µn håi) cña c¶ kÕt cÊu ¸o ®­êng vµ khèng chÕ ®Ó trÞ sè Ech cña c¶ kÕt cÊu lín h¬n trÞ sè m«®un ®µn håi yªu cÇu:Ech ³ Eyc + TÝnh to¸n øng suÊt c¾t ph¸t sinh trong nÒn ®Êt vµ c¸c líp vËt liÖu yÕu xem nã cã v­ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n cho phÐp kh«ng: t < [t] + TÝnh to¸n øng suÊt uèn ph¸t sinh trong c¸c líp vËt liÖu liÒn khèi nh»m khèng chÕ kh«ng cho nøt ë c¸c líp vËt liÖu ®ã: < Ru - Víi mÆt ®­êng cÊp cao AI, thêi h¹n tÝnh to¸n lµ 15 n¨m TÝnh to¸n l­u l­îng xe ë n¨m tÝnh to¸n: Thµnh phÇn dßng xe: + Xe xon: 20% + Xe t¶i võa: 40% + Xe t¶i nÆng: 40% Tû lÖ xe t¨ng tr­ëng hµng n¨m q = 7.5%/n¨m Quy luËt t¨ng xe: Nt=No(1+q)t-1 B¶ng 6- 1 B¶ng tÝnh to¸n l­u l­îng xe quy ®æi Lo¹i xe Trôc xe(T) HÖ sè tÝnh ®æi N(xe.ng®) Nq®(xe/ng®) N¨m5 N¨m10 N¨m15 N¨m20 N¨m5 N¨m10 N¨m15 N¨m20 Xe t¶i nÆng 10.06 1.027 217 311 446 640 223 320 458 659 Xe t¶i võa 8.25 0.429 217 311 446 640 93 134 192 275 Þ Tæng l­îng xe quy ®æi sang lo¹i xe tiªu chuÈn cã t¶i träng trôc lµ 10T: N¨m thø 5: N5tt= 0.55SN5q®=0.55(93+223) = 174 xtc/ng® N¨m thø 10: N10tt= 0.55SN10q®=0.55(320+134) = 250 xtc/ng® N¨m thø 15: N15tt= 0.55SN15q®=0.55(458+192) = 358 xtc/ng® N¨m thø 20: N20tt= 0.55SN20q®=0.55(659+275) = 514 xtc/ng® Theo b¶ng 3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93, x¸c ®Þnh trÞ sè m«dun ®µn håi tÝnh to¸n c¸c n¨m nh­ sau: B¶ng 6- 2 Quan hÖ gi÷a modul ®µn håi yªu cÇu vµ thêi gian khai th¸c ®­êng N¨m thø 5 10 15 20 Eyc 1316 1380 1695 1784 H×nh 6- 1 BiÒu ®å quan hÖgi÷a modul ®µn håi yªu cÇu theo thêi gian Theo b¶ng 3-4 Quy tr×nh 22TCN211-93, x¸c ®Þnh trÞ sè m«dun ®µn håi yªu cÇu cho m¨t ®­êng cao cÊp A1 lµ: 1400 daN/cm2. Þ TrÞ sè m«dun ®µn håi tÝnh to¸n lµ: 1695 daN/cm2 6.3.1.2. C¸c ph­¬ng ph¸p kÕt cÊu ¸o ®­êng: - Tu©n theo nguyªn t¾c thiÕt kÕ tæng thÓ nÒn mÆt ®­êng, tËn dông nguyªn vËt liÖu ®Þa ph­¬ng ®Ó lùa chän kÕt cÊu ¸o ®­êng; do vïng tuyÕn ®i qua lµ vïng ®åi nói, lµ n¬i cã nhiÒu má vËt liÖu ®ang ®­îc khai th¸c sö dông nh­ ®¸, cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 c¸t, xi m¨ng... nªn lùa chän kÕt cÊu ¸o ®­êng cho toµn tuyÕn M - N nh­ sau: KÕt cÊu 1 KÕt cÊu 2 1 Bª t«ng nhùa h¹t nhá 5cm 1 Bª t«ng nhùa h¹t nhá 5cm 2 Bª t«ng nhùa h¹t th« 7cm 2 Bª t«ng nhùa h¹t võa 7cm 3 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 3 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 4 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 4 CÊp phèi sái cuéi 5 NÒn ®Êt ¸ sÐt E0 =420 daN/cm2 5 NÒn ®Êt ¸ sÐt E0 =420 daN/cm2 - C¸c lo¹i vËt liÖu lµm ¸o ®­êng vµ nÒn ®Êt cã c¸c ®Æc tr­ng vÒ c­êng ®é ®­îc tæng hîp trong b¶ng sau: B¶ng 6- 3 C¸c chØ tiªu vÒ c­êng ®é cña vËt liÖu VËt liÖu E ( daNcm2 ) Ru C(daN/ cm2) j(®é) TÝnh ®é vâng ®µn håi TÝnh tr­ît TÝnh kÐo uèn 1. BTN h¹t mÞn 2700 2000 15000 20 2.0 2. BTN h¹t th« 3500 2500 10000 12 3.0 3. §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 3500 4. §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 2500 5. CÊp phèi sái cuéi 2200 42 0.4 6. §Êt nÒn 420 0,44 22 - Hai kÕt cÊu ®­a ra cã c¸c tÇng líp vËt liÖu nh­ trªn cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ c­êng ®é vµ æn ®Þnh c­êng ®é. §Ó xem kÕt cÊu ®Ò xuÊt cã ®ñ c­êng ®é hay kh«ng ta ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra theo ®óng quy tr×nh thiÕt kÕ. Chän m«dun ®µn håi cña ®Êt nÒn: Víi gi¶ thiÕt kÕt cÊu mÆt ®­êng cã thÓ h¹n chÕ t¸c dông cña nguån Èm tøc lµ nÒn ®­êng kh«ng cã n­íc ngËp th­êng xuyªn vµ mùc n­íc ngÇm ph¶i thÊp h¬n ®¸y mÆt ®­êng 1.5m (nÕu ®Êt ®¾p b»ng ¸ sÐt vµ sÐt), ph¶i tho¸t n­íc mÆt tèt, kÕt cÊu ¸o ®­êng lo¹i nµy ph¶i cã tÇng mÆt kh«ng thÊm n­íc vµ tÇng mãng b»ng vËt liÖu kÝn nh­ ®Êt nÒn chÆt víi K = 0.95–0.98, ®é Èm tÝnh to¸n cña ®Êt nÒn lo¹i nµy cá thÓ lÊy b»ng 0.55-0.6 ®é Èm giíi h¹n ch¶y x¸c ®Þnh theo thÝ nghiÖm. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ cña tuyÕn ®­êng ta chän ®Êt nÒn lo¹i I Þ Chän K = 0.95, ®é Èm tÝnh to¸n a = 0.55 Theo b¶ng 3- Phô lôc II - Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: E®h®Êt nÒn = 420 daN/cm2 øng víi ®Êt nÒn ¸ sÐt Theo b¶ng 4- Phô lôc II - Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: C = 0.44 daN/cm2 j = 22° 6.3.1.3. X¸c ®Þnh bÒ dµy c¸c líp ¸o ®­êng: 1. KÕt cÊu 1: Cè ®Þnh bÒ dµy cña c¸c líp vËt liÖu ®¾t tiÒn vµ lÊy chiÒu dµy cña c¸c líp vËt liÖu nµy b»ng tèi thiÓu theo cÊu t¹o. X¸c ®Þnh Ech cña líp vËt kiÖu nµy b»ng c¸ch cö dông to¸n ®å Kogan quy ®æi tõ trªn xuèng d­íi. H4 Ech1 H3 Echm 4 0.63 0.12 0.62 1674 6 0.48 0.18 0.44 1523 Þ ChiÒu dµy c¸c líp ®­îc chän ra tõ b¶ng sau: Gi¶i ph¸p H2 (cm) Echm1 H1 (cm) 1 12.00 0.435 0.36 0.340 1190 0.48 0.17 1.18 39 2 14.00 0.435 0.42 0.320 1120 0.45 0.17 1.04 34 3 15.00 0.435 0.45 0.295 1033 0.41 0.17 0.96 32 4 16.00 0.435 0.48 0.280 980 0.39 0.17 0.88 29 5 18.00 0.435 0.55 0.275 963 0.39 0.17 0.81 27 Dùa vµo ®¬n gi¸ vËt liÖu, chän ra chiÒu dµy c¸c líp ®Ó cã tæng gi¸ thµnh nhá nhÊt ®èi víi ph­¬ng ¸n kÕt cÊu 1. §¬n gi¸ cña cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1: 16.062.791 ®/100m3 cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2: 11.473.422 ®/100m3 §Ó so s¸nh ta tÝnh cho 1km chiÒu dµi ¸o ®­êng. Gi¶i ph¸p ChiÒu dµy líp cÊp phèi d¸ d¨m loai1 Gi¸ thµnh ®ång/1km ChiÒu dµy líp ®¸ d¨m lo¹i 2 (h1) Gi¸ thµnh ®ång/1km Tæng gi¸ thµnh ®ång/1km 1 12.00 134.927.444 39 312.742.537 447.669.981 2 14.00 157.415.352 34 275.637.490 433.052.842 3 15.00 168.659.306 32 254.434.606 423.093.912 4 16.00 179.903.259 29 233.231.722 413.134.982 5 18.00 202.391.167 27 214.679.199 417.070.366 KÕt luËn: Chän ph­¬ng ¸n cã chiÒu dµy thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng vµ gi¸ thµnh thÊp nhÊt. 2. KÕt cÊu 2: H4 Ech1 H3 Echm 4 0.63 0.12 0.62 1674 6 0.48 0.18 0.44 1523 Þ ChiÒu dµy c¸c líp ®­îc chän ra tõ b¶ng sau: Gi¶i ph¸p H2 (cm) Echm1 H1 (cm) 1 12.00 0.435 0.36 0.340 1190 0.54 0.19 1.34 44 2 14.00 0.435 0.42 0.320 1120 0.51 0.19 1.2 40 3 15.00 0.435 0.45 0.295 1033 0.47 0.19 1.0 33 4 16.00 0.435 0.48 0.290 1015 0.46 0.19 0.96 32 5 18.00 0.435 0.55 0.275 963 0.44 0.19 0.88 29 Dùa vµo ®¬n gi¸ vËt liÖu, chän ra chiÒu dµy c¸c líp ®Ó cã tæng gi¸ thµnh nhá nhÊt ®èi víi ph­¬ng ¸n kÕt cÊu 1. §¬n gi¸ cña cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1: 16.062.791 ®/100m3 cÊp phèi sái cuéi: LÊy theo §¬n gi¸ X©y dùng c¬ b¶n TP Hµ Néi 1736/Q§UB (8-1994). §Ó so s¸nh ta tÝnh cho 1km chiÒu dµi ¸o ®­êng. Gi¶i ph¸p ChiÒu dµy líp cÊp phèi d¸ d¨m loai1 Gi¸ thµnh ®ång/1km ChiÒu dµy líp cÊp phèi sái cuéi (h1) Gi¸ thµnh ®ång/1km Tæng gi¸ thµnh ®ång/1km 1 12 134.927.444 44 174.983.970 309.911.414 2 14 157.415.352 40 116.655.980 274.071.332 3 15 168.659.306 33 119.415.730 288.075.036 4 16 179.903.259 32 105.947.450 285.850.709 5 18 202.391.167 29 91.201.180 293.592.347 KÕt luËn: Chän ph­¬ng ¸n cã chiÒu dµy tiÖn cho viÖc thi c«ng vµ gi¸ thµnh thÊp nhÊt. 6.3.2. Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung: 6.3.2.1. Chän kÕt cÊu ¸o ®­êng: KÕt cÊu ¸o ®­êng ®­îc chän lµ kÕt cÊu ¸o ®­êng cã gi¸ thµnh rÏ vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt. Do ®ã, ta chän kÕt cÊu 2 ®Ó tÝnh to¸n. Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu chän 6.3.2.2. KiÓm tra kÕt cÊu ®­îc chän theo ba tr¹ng th¸i giíi h¹n: 1.KiÓm tra kÕt cÊu 2 theo tiªu chuÈn ®é vâng ®µn håi: - Theo tiªu chuÈn ®é vâng ®µn håi, kÕt cÊu ¸o ®­êng mÒm ®­îc xem lµ ®ñ c­êng ®é khi trÞ sè m«dun ®µn håi chung cña c¶ kÕt cÊu lín h¬n trÞ sè m«®un ®µn håi yªu cÇu: Ech > Eyc. TrÞ sè Ech cña c¶ kÕt cÊu ®­îc tÝnh theo to¸n ®å h×nh 3-3-Quy tr×nh 22TCN211-93 - §Ó x¸c ®Þnh trÞ sè m«dun ®µn håi chung cña hÖ nhiÒu líp ta ph¶i chuyÓn vÒ hÖ hai líp b»ng c¸ch ®æi hai líp mét tõ d­íi lªn trªn theo c«ng thøc: Etb = E1 []3 trong ®ã: t = E2/E1; K = h2/h1 Ta cã s¬ ®å quy ®æi c¸c líp nh­ sau: KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc tæng hîp trong b¶ng sau: Líp vËt liÖu Ei t Hi K Htbi Etbi BTN h¹t nhá 2700 1.016 4 0.074 58 2450 BTN chÆt h¹t th« 3500 1.365 6 0.125 54 2658 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 3500 1.591 15 0.455 48 2564 CÊp phèi sái cuéi 2200 33 Ta cã: Þ TrÞ sè Etb cña kÕt cÊu ®­îc nh©n thªm víi hÖ sè b b=1.198 E1=Etb=1.198 2450 = 2936 daN/cm2 Tõ c¸c tû sè: H/D=1.758, Eo/Etttb= 420/2936 = 0.15 Tra to¸n ®å Kogan H3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Ech/Etttb=0.58 Ech= 0.582870 = 1703 daN/cm2 Ech>Eyc Mµ ta cã: Þ §¶m b¶o vÒ yªu cÇu ®é vâng ®µn håi 2. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo ®iÒu kiÖn tr­ît trong nÒn ®Êt vµ trong c¸c líp vËt liÖu kÐm dÝnh: Ta cã: H/D=58/33=1.758, E1/Eo=2936/420 = 7.00, j=220 Þ Tra to¸n ®å h×nh 3-5 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Þ tax=0.026 = 0.12 daN/cm2 + Tõ H= 58cm, tra to¸n ®å H3-9 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã tav= -0.01 daN/cm2 øng suÊt c¾t ho¹t ®éng trong ®Êt lµ: t=tax+tav=0.12 - 0.01 = 0.11 daN/cm2 Mµ øng suÊt cho phÐp cña ®Êt nÒn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: [t]= K’. c Trong ®ã: c: Lùc dÝnh cña ®Êt K’: HÖ sè x¸c ®Þnh theo: Víi n: HÖ sè v­ît t¶i do xe ch¹y n=1.15 m: HÖ sè xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tiÕp xóc cña líp kÕt cÊu trªn thùc tÕ kh«ng ®óng nh­ gi¶ thiÕt m=0.65 cho ®Êt nÒn lµ ®¸t dÝnh (ë ®©y lµ ®Êt ¸ sÐt). K1: HÖ sè xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chèng c¾t d­íi t¸c dông cña t¶i träng trïng phôc. K1=0.6 K2: HÖ sè an toµn xÐt ®Õn sù lµm viÖc kh«ng ®ång nhÊt cña kÕt cÊu Víi c­êng ®é xe ch¹y: Ntt=358 xtc/ng® < 1000xtc/ng® K2= 0,8 Kkt: HÖ sè tuú thuéc kÕt cÊu vÒ chÊt l­îng khai th¸c. Víi ®­êng cÊp cao A1 chän Kkt =1.0 [t]=K’.c=0.6420.44 = 0.283 daN/cm2 t=0.11<[t]=0.283 §Êt nÒn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 3. KiÓm tra ®iÒu kiÖn líp vËt liÖu toµn khèi theo ®iÒu kiÖn chÞu uèn cña c¸c líp BTN: §æi 2 líp BTN vÒ 1 líp t­¬ng ®­¬ng: , Þ daN/cm2 X¸c ®Þnh Echm trªn mÆt líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1: + §æi líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 vµ líp cÊp phèi sái cuéi víi l­u ý hÖ sè: b=1.17 Etb= 1.172564 = 3000 daN/cm2 + Tõ H/D= 1.455, Eo/Etb=420/3000 = 0.14 Tõ to¸n ®å H3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Echm/Etb = 0.49 Echm = 0.493000 =1470 daN/cm2 Ta cã s¬ ®å to¸n: H1=12cm, E1= 10580.6 daN/cm2 , Echm=1470 daN/cm2 E1/Echm = 7.20 Tõ c¸c tû sè: H/D, E1/Echm vµ dùa vµo to¸n ®å H3.11 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta ®­îc Þ øng suÊt kÐo uèn xuÊt hiÖn d­íi ®¸y líp BTN chÆt h¹t th« su=10.9 mµ Ru=12 daN/cm2 su<Ru C¸c líp BTN ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kÐo uèn. 4. KiÓm tra tr­ît cña c¸c líp BTN ë nhiÖt ®é cao: - §æi hai líp BTN vÒ mét líp t­¬ng ®­¬ng (nh­ trªn nh­ng tÝnh ë nhiÖt ®é 60oC) TÝnh víi E4=2000 daN/cm2 , E3=2500 daN/cm2 , Þ daN/cm2 - X¸c ®Þnh modul ®µn håi chung Ech trªn c¸c líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 (nh­ trªn) Cã Echm = 1470 daN/cm2 Dùa vµo c¸c sè liÖu: H/D=10/33=0.303, Etb=2291daN/cm2 , H=48cm, Echm = 1470 daN/cm2 Tra to¸n ®å H3-13 Quy tr×nh 22TCN211-93 x¸c ®Þnh ®­îc: Þt·=0.306=1.80 daN/cm2 MÆt kh¸c: [t]=K’.c víi: K’: HÖ sè tæng hîp, K’=1.6 Cho hçn hîp BTN h¹t th« C: Lùc dÝnh, C=3 daN/cm2 cho hçn hîp BTN h¹t th«. [t] = 1.63 = 4.8 daN/cm2 [t] = 4.8 > tax = 1.80 Líp BTN ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 4. KiÓm tra tr­ît cña c¸c líp CÊp phèi sái cuéi Ta cã: H/D=58/33=1.758, E1/Eo=2936/420 = 7.00, j=220 Þ Tra to¸n ®å h×nh 3-5 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Þ tax=0.026 = 0.12 daN/cm2 + Tõ H= 25cm, tra to¸n ®å H3-9 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã tav= -0.003 daN/cm2 øng suÊt c¾t ho¹t ®éng trong líp cÊp phèi sái cuéi lµ: t=tax+tav=0.12 - 0.003 = 0.107 daN/cm2 Mµ øng suÊt cho phÐp cña ®Êt nÒn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: [t]= K’. c Trong ®ã: c: Lùc dÝnh cña cÊp phèi sái cuéi. K’: HÖ sè x¸c ®Þnh theo: Víi n: HÖ sè v­ît t¶i do xe ch¹y n=1.15 m: HÖ sè xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tiÕp xóc cña líp kÕt cÊu trªn thùc tÕ kh«ng ®óng nh­ gi¶ thiÕt m = 0.65 K1: HÖ sè xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chèng c¾t d­íi t¸c dông cña t¶i träng trïng phôc. K1=0.6 K2: HÖ sè an toµn xÐt ®Õn sù lµm viÖc kh«ng ®ång nhÊt cña kÕt cÊu Víi c­êng ®é xe ch¹y: Ntt=358 xtc/ng® < 1000xtc/ng® K2= 0,8 Kkt: HÖ sè tuú thuéc kÕt cÊu vÒ chÊt l­îng khai th¸c. Víi ®­êng cÊp cao A1 chän Kkt = 1.0 [t]=K’.c=0.6420.4 = 0.257 daN/cm2 t=0.107<[t]=0.257 §Êt nÒn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 6.3.3. Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú: 6.3.3.1. Chän kÕt cÊu ¸o ®­êng cho ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú: 6.3.3.2. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú: 1. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo tiªu chuÈn ®é vâng: TrÞ sè Ech ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸nh quy ®æi 2 líp tõ d­íi lªn theo c«ng thøc ®· sö dông ë ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung =2564 daN/cm2 , H/D=48/33=1.455 b=1.17 Nh­ng do c­êng ®é cña c¸c líp vËt liÖu gi¶m xuèng cßn l¹i lµ 90% do ¶nh h­ëng cña xe ch¹y vµ do thêi tiÕt. Þ C­êng ®é cña c¸c líp vËt liÖu cßn l¹i lµ: Ta cã: Tra to¸n ®å H3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 Echm=0.522700 =1404 daN/cm2 Do vËy thêi h¹n ®Çu t­ ph©n kú lµ 10n¨m Mµ ta cã: Þ §¶m b¶o vÒ yªu cÇu ®é vâng ®µn håi 2. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo ®iÒu kiÖn tr­ît trong nÒn ®Êt vµ trong c¸c líp vËt liÖu kÐm dÝnh: Ta cã: H/D=48/33=1.455, E1/Eo=2700/420=6.43, j=220 Þ Tra to¸n ®å h×nh 3-7 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Þ tax=0.028 6=0.168 daN/cm2 + Tõ H= 48cm, tra to¸n ®å H3-9 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã tav= -0.008 daN/cm2 Þ øng suÊt c¾t ho¹t ®éng trong ®Êt lµ: t=t·x+tav=0.168-0.008=0.16 daN/cm2 Mµ øng suÊt cho phÐp cña ®Êt nÒn ®­îc x¸c ®iÞnh nh­ sau: [t]= K’. c Trong ®ã: c: Lùc dÝnh cña ®Êt K’: HÖ sè x¸c ®Þnh theo: Víi n: HÖ sè v­ît t¶i do xe ch¹y n = 1.15 m: HÖ sè xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tiÕp xóc cña líp kÕt cÊu trªn thùc tÕ kh«ng ®óng nh­ gi¶ thiÕt m = 0.65 cho ®Êt nÒn lµ ®¸t dÝnh (ë ®©y lµ ®Êt ¸ sÐt). K1: HÖ sè xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chèng c¾t d­íi t¸c dông cña t¶i träng trïng phôc. K1=0.6 K2: HÖ sè an toµn xÐt ®Õn sù lµm viÖc kh«ng ®ång nhÊt cña kÕt cÊu Víi c­êng ®é xe ch¹y: Ntt= 250 xtc/ng® < 1000xtc/ng® Þ K2= 0,8 Kkt: HÖ sè tuú thuéc kÕt cÊu vÒ chÊt l­îng khai th¸c. Víi ®­êng cÊp cao A1 chän Kkt =1.0 Þ [t]=K’c=0.6420.33=0.212 daN/cm2 Þ t<[t] Þ §Êt nÒn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 6.3.3.3. Giai ®o¹n 2: Tíi n¨m thø 10, l­u l­îng xe t¨ng lªn do ®ã Eyc t¨ng lªn. V× vËy ta ph¶i t¨ng c­êng ®é ¸o ®­êng b»ng c¸ch r¶i thªm líp míi. T¹i n¨m thø 10, ta tiÕn hµnh bãc líp l¸ng nhùa råi r¶i thªm hai líp míi lµ BTN ch¹t h¹t th« vµ BTN chÆt h¹t mÞn Dù tÝnh r¶i thªm: 7cm BTN ch¹t h¹t th« 5cm BTN h¹t mÞn 1. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo tiªu chuÈn ®é vâng: §iÒu kiÖn: Ech>Eyc Ta cã s¬ ®å quy ®æi c¸c líp nh­ sau: KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc tæng hîp trong b¶ng sau: Líp vËt liÖu Ei T Hi K Htbi Etbi BTN h¹t nhá 2700 1.106 5 0.091 60 2463 BTN chÆt h¹t th« 3500 1.516 7 0.146 55 2442 §­êng cò 48 2308 Ta cã: Þ TrÞ sè Etb cña kÕt cÊu ®­îc nh©n thªm víi hÖ sè b b=1.201 Þ E1=Etbtt=1.2012463=2958 daN/cm2 Tõ c¸c tû sè: H/D= 1.818, Eo/Etttb=420/2958=0.142 Tra to¸n ®å Kogan H3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Ech/Etttb=0.575 Þ Ech= 0.5752958=1701 daN/cm2 Ech>Eyc Mµ ta cã: Þ §¶m b¶o vÒ yªu cÇu ®é vâng ®µn håi. 2. KiÓm tra kÕt cÊu ¸o ®­êng theo ®iÒu kiÖn tr­ît trong nÒn ®Êt vµ trong c¸c líp vËt liÖu kÐm dÝnh: Ta cã: H/D=60/33=1.818, E1/Eo=2958/420 = 7.04, j=220 Þ Tra to¸n ®å h×nh 3-5 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Þ tax=0.01586 = 0.095 daN/cm2 + Tõ H = 60cm, tra to¸n ®å H3-9 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã tav= - 0.01 daN/cm2 øng suÊt c¾t ho¹t ®éng trong ®Êt lµ: t=tax+tav=0.095 - 0.01 = 0.085 daN/cm2 Mµ øng suÊt cho phÐp cña ®Êt nÒn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: [t]= K’. c Trong ®ã: c: Lùc dÝnh cña ®Êt K’: HÖ sè x¸c ®Þnh theo: Víi n: HÖ sè v­ît t¶i do xe ch¹y n=1.15 m: HÖ sè xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tiÕp xóc cña líp kÕt cÊu trªn thùc tÕ kh«ng ®óng nh­ gi¶ thiÕt m=0.65 cho ®Êt nÒn lµ ®¸t dÝnh (ë ®©y lµ ®Êt ¸ sÐt). K1: HÖ sè xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chèng c¾t d­íi t¸c dông cña t¶i träng trïng phôc. K1=0.6 K2: HÖ sè an toµn xÐt ®Õn sù lµm viÖc kh«ng ®ång nhÊt cña kÕt cÊu Víi c­êng ®é xe ch¹y: Ntt=358 xtc/ng® < 1000xtc/ng® K2= 0,8 Kkt: HÖ sè tuú thuéc kÕt cÊu vÒ chÊt l­îng khai th¸c. Víi ®­êng cÊp cao A1 chän Kkt =1.0 [t]=K’.c=0.6420.44 = 0.283 daN/cm2 t<[t] §Êt nÒn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 3. KiÓm tra ®iÒu kiÖn líp vËt liÖu toµn khèi theo ®iÒu kiÖn chÞu uèn cña c¸c líp BTN: §æi 2 líp BTN vÒ 1 líp t­¬ng ®­¬ng: , Þ daN/cm2 X¸c ®Þnh Echm trªn mÆt líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1: + §æi líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 vµ líp cÊp phèi sái cuéi víi l­u ý hÖ sè: b=1.17 Etb= 1.1725640.9 = 2700 daN/cm2 + Tõ H/D= 1.455, Eo/Etb=420/2700 = 0.156 Tõ to¸n ®å H3-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta cã: Echm/Etb = 0.52 Echm = 0.522700 =1404 daN/cm2 Ta cã s¬ ®å to¸n: H1=12cm, E1= 10580.6 daN/cm , Echm=1404 daN/cm2 E1/Echm = 7.54 Tõ c¸c tû sè: H/D, E1/Echm vµ dùa vµo to¸n ®å H3.11 Quy tr×nh 22TCN211-93 ta ®­îc Þ øng suÊt kÐo uèn xuÊt hiÖn d­íi ®¸y líp BTN chÆt h¹t th« su=11.04 mµ Ru=12 daN/cm2 su<Ru C¸c líp BTN ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kÐo uèn. 4. KiÓm tra tr­ît cña c¸c líp BTN ë nhiÖt ®é cao: - §æi hai líp BTN vÒ mét líp t­¬ng ®­¬ng (nh­ trªn nh­ng tÝnh ë nhiÖt ®é 60oC) TÝnh víi E4=2000 daN/cm2 , E3=2500 daN/cm2 , Þ daN/cm2 - X¸c ®Þnh modul ®µn håi chung Ech trªn c¸c líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 (nh­ trªn) Cã Echm = 1404 daN/cm2 Dùa vµo c¸c sè liÖu: H/D=12/33=0.364, Etb=2283.7daN/cm2 , H=60cm, Echm = 1404 daN/cm2 Tra to¸n ®å H3-13 Quy tr×nh 22TCN211-93 x¸c ®Þnh ®­îc: Þtax=0.356=2.1 daN/cm2 MÆt kh¸c: [t]=K’.c víi: K’: HÖ sè tæng hîp, K’=1.6 Cho hçn hîp BTN h¹t th« C: Lùc dÝnh, C=3 daN/cm2 cho hçn hîp BTN h¹t th«. [t]=1.63=4.8 daN/cm2 [t] > tax Líp BTN ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng tr­ît. 6.4. So s¸nh kinh tÕ kü thuËt ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung: Tiªu chuÈn chÝnh ®Ó so s¸nh vÒ mÆt kinh tÕ c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc chän ph¶i cã chi phÝ x©y dùng vµ khai th¸c 1km KÕt cÊu ¸o ®­êng tÝnh ®æi vÒ n¨m gèc cã gi¸ trÞ nhá nhÊt. Tæng chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ tËp trung cho x©y dùng s÷a chöa võa, s÷a ch÷a lín vµ c¶i t¹o n©ng cÊp còng nh­ chi phÝ th­êng xuyªn cho viÖc s÷a ch÷a nhá vµ c¸c chi phÝ vËn t¶i hµng ho¸ trong thêi gian khai th¸c tÝnh to¸n. 6.4.1. Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung: 6.4.1.1.Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung: Trong ®ã: Ko: ChÝ phÝ x©y dùng ban ®Çu 1Km ¸o ®­êng, x¸c ®Þnh theo gi¸ dù to¸n. r=0.08: Tiªu chuÈn ®Ó quy ®æi nh÷ng chi phÝ cïng thíi gian Ktrt: Chi phÝ mét lÇn trung tu ¸o ®­êng, x¸c ®Þnh theo dù to¸n K®t: Chi phÝ mét lÇn ®¹i tu ¸o ®­êng, x¸c ®Þnh theo dù to¸n 1. Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ban ®Çu Ko; Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung tiÕn hµnh x©y dùng c¶ bèn líp kÕt cÊu ¸o ®­êng víi c¸c ®¬n gi¸ nh­ sau: KÕt cÊu mÆt ®­êng ph­¬ng ¸n chän B¶ng 6- 4 §¬n gi¸ c¸c líp vËt liÖu M· HiÖu Tªn líp vËt liÖu §¬n vÞ VËt LiÖu Nh©n c«ng M¸y Tæng ®¬n gi¸ ED3003 BTN h¹t mÞn 100m2 2.995.094 20.023 87.574 3.102.692 ED2005 BTN chÆt h¹t th« 100m2 3.811.809 28.990 108.780 3.949.579 EB2220 CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 100m2 2.277.000 59.528 671.016 3.007.544 CÊp phèi sái cuéi 100m2 968.851 46.160 612.526 1.627.537 B¶ng 6- 5 B¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ ban ®Çu K0 C¸c h¹ng môc chi phÝ TËp trung §¬n gi¸ XD VL 100.528 NC 1.547 M 14.799 CP Trùc tiÕp 1km VL 703.692.743 NC 10.829.104 M 103.592.748 TængCP trùc tiÕp 1km D=VL+M+NC 818.114.595 CP chung E=0,66.NC 7.147.209 L·i ®Þnh møc H=0,11.(D+E) 90.778.798 Tæng DTXL T=D+E+H+VAT 916.040.602 Kh¶o s¸t K1=0,01.T 9.160.406 ThiÕt kÕ K2=0,01.T 9.160.406 Céng K=K1+K2 18.320.812 Qu¶n lý CT Q=0,01.(T+K) 9.343.614 Tæng gi¸ thµnh K0=T+K+Q 943.705.028 2. Chi phÝ tËp trung: Trong 15 n¨m cã hai lÇn trung tu lµ n¨m thø 5 vµ n¨m thø 10 Chi phÝ trung tu ë n¨m t­¬ng øng b»ng 5.1% chÝ phÝ x©y dùng ban ®Çu cña ¸o ®­êng. B¶ng 6- 6 B¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng N¨m Chi phÝ do trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng K0 K®t K®tvÒ n¨m 0 Ktrt Ktrt vÒ n¨m 0 0 943.705.028 5 48.128.956 32.755.759 10 48.128.956 22.293.019 15 Tæng chÝ phÝ tËp trung 998.753.806 6.4.1.2.Chi phÝ th­êng xuyªn: ChÝ phÝ th­êng xuyªn cho duy tu xöa ch÷a nhá hµng n¨m vµ chi phÝ cho vËn t¶i hµng n¨m tÝnh ®æi vÒ n¨m gèc. C«ng thøc: hay Trong ®ã: + Ctxt: ChÝ phÝ th­êng xuyªn (gåm duy tu, tiÓu tu hµng n¨m vµ chi phÝ vËn t¶i hµng n¨m) ë n¨m t: ®/km/n¨m + Eq®: HÖ sè tiªu chuÈn ®Ó quy ®æi c¸c chi phÝ cïng thêi gian + tss: Thêi kú so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n + Cdt: Chi phÝ hµng n¨m cho duy tu, tiÓu tu 1km KÕt cÊu ¸o ®­êng, x¸c ®inh theo thùc tÕ hoÆc tham kh¶o b¶ng 5.1 Quy tr×nh 22TCN211-93 + Mtss: HÖ sè tÝnh ®æi phô thuéc vµo “thêi gian khai th¸c tÝnh to¸n” vµ “hÖ sè hiÖu qu¶ tÝnh ®æi tiªu chuÈn” Eq®=0.08 Tra theo b¶ng cã s½n cña NguyÔn Hµo Hoa Mtss=8.559 + Mq: HÖ sè tÝnh ®æi phô thuéc vµo “thêi gian khai th¸c”, “hÖ sè t¨ng tr­ëng l­u l­îng xe hµng n¨m” vµ “HÖ sè hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh ®æi” Eq®=0.08 Tra theo b¶ng 5-3 Quy tr×nh 22TCN211-93 Mq=4.898 + S: Chi phÝ vËn t¶i 1tÊn.1km hµng hãa (®ång/T.km) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Víi: - Pb®: Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cho 1km hµnh tr×nh cña xe «t«, ®ång/xe.km. Nã bao gåm c¸c chi phÝ vÒ: Chi phÝ nhiªn liÖu dÇu më, hao mßn s¨m lèp, söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú xe cé, khÊu hao söa ch÷a lín. Pb®: §­îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc ë c¸c xÝ nghiÖp vËn t¶i «t« hoÆc tÝnh gÇn ®óng theo tiªu hao nhiªn liÖu: Pb®=l.a.r Víi: l: Tû lÖ gi÷a chi phÝ biÕn ®æi so víi chi phÝ nhiªn liÖu th­êng lÊy l=2.7¸3.1 a: L­îng tiªu hao nhiªn liÖu («t« tÝnh to¸n) trung b×nh cho 1Km a=0.245 lÝt/km ®èi víi ph­¬ng ¸n 1 a=0.249 lÝt/km ®èi víi ph­¬ng ¸n 2 r: Gi¸ nhiªn liÖu, r = 5.400 ®ång/lÝt Pb®= 3.00.2495400 = 4033.8(®ång/xe.km) Nh­ng do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, c¸c lo¹i mÆt ®­êng nªn ph¶i nh©n thªm “hÖ sè ¶nh h­ëng”, víi lo¹i mÆt ®­êng cao cÊp A1 vïng ®åi th× hÖ sè ¶nh h­ëng lµ 1.01 Pb®= 1.014033.8=4074(®ång/xe.km) - Pc®: Chi phÝ cè ®Þnh trong 1giê cho «t« (®/xe/giê) lµ chi phÝ ph¶i tr¶ khi sö dông «t« trong 1giê kh«ng phô thuéc vµo hµnh tr×nh. Pc® bao gåm: KhÇu hao xe m¸y, l­¬ng l¸i xe, c¸c kho¶n chi phÝ cho qu¶n lý ph­¬ng tiÖn (nh­: l­¬ng bé m¸y hµnh chÝnh, phÝ b¶o hiÓm. Chi phÝ vÒ gara vµ b·i ®ç xe,…) Tra b¶ng: Xe t¶i võa: 39.381(®/xe/giê) Xe t¶i nÆng: 46.768(®/xe/giê) Do ®ã, chi phÝ cè ®Þnh “b×nh qu©n gia quyÒn” lµ: (®/xe/giê) Trong ®ã: b: HÖ sè lîi dông hµnh tr×nh, b =0.65 g: HÖ sè sö dông t¶i träng, g = 0.9 G: T¶i träng(søc chë) trung b×nh cña c¸c «t« tham gia vËn chuyÓn (T) tÝnh b»ng trÞ sè b×nh qu©n gia quyÒn: (T) Trong ®ã: Ni: Lµ sè l­îng xe t¶i mçi lo¹i cã t¶i träng Gi lÊy ë n¨m thø 15 (tÊn) - V: VËn tèc xe ch¹y trung b×nh trªn ®­êng, lÇy b»ng 0.7Vkü thuËt. Vkü thuËt x¸c ®Þnh theo b¶ng 5-4 Quy tr×nh 22TCN211-93 phô thuéc vµo lo¹i mÆt ®uêng vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh V=35 km/h cho ®uêng cÊp III vïng ®åi víi mÆt ®­êng cao cÊp A1. Vkü thuËt=0.735 = 24.5 km/h vËy: (®ång/T.km) - Qtss: Kh¶ n¨ng vËn chuyÓn hµng ho¸ trong n¨m tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: B¶ng 6- 7 B¶ng x¸c ®Þnh chÝ phÝ th­êng xuyªn cña ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung PA ®Çu t­ Cdt Mn S Qn Mq Ctx/(1+Eqd)t §Çu t­ tËp trung 5190378 8.559 1561.40 1142785.8 4.898 8.784.150.372 vËy tæng chi phÝ vµ khai th¸c tÝnh ®æi vÒ n¨m gèc cña ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tËp trung lµ: Kt®=KtrùctiÕp+Kth­êngxuyªn=998.753.806+8.784.150.372=9.782.904.179 (®ång) LÊy trßn sè: Kt®=9.782.904.000 (®ång) 6.4.2. Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú 6.4.2.1: Chi phÝ tËp trung cña ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú 1. Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ban ®Çu Ko Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú giai ®o¹n 1 tiÕn hµnh x©y dùng hai líp mãng vµ líp l¸ng nhùa víi c¸c ®¬n gi¸ nh­ sau: B¶ng 6- 8 §¬n gi¸ vËt liÖu cña ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú. M· HiÖu Tªn líp vËt liÖu §¬n vÞ VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y Tæng ®¬n gi¸ EB2220 L¸ng nhùa 3 líp + CPDD lo¹i 1 dµy 15cm 100 m2 4322661 240969 632058 5.195.688 CÊp phèi sái cuéi dµy 33cm 100 m2 968851 46160 612526 1.627.537 Ph­¬ng ¸n ®Çu t­ ph©n kú giai ®o¹n 2 tiÕn hµnh bãc líp l¸ng nhùa vµ x©y dùng hai líp mÆt lµ BTN ch¹t h¹t th« vµ BTN h¹t mÞn víi ®¬n gi¸ nh­ sau: (Xem trong phÇn ®Çu t­ tËp trung b¶ng 7.5) B¶ng 6- 9 B¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ ban ®Çu K0 C¸c h¹ng môc chi phÝ Ph©n kú G§I Ph©n kú G§II §¬n gi¸ XD VL 52.915 81.910 NC 2.871 589 M 12.446 2.364 CP Trùc tiÕp 1km VL 370.405.805 573.368.460 NC 20.099.030 4.119.570 M 87.120.880 16.546.460 TængCP trùc tiÕp 1km D=VL+M+ NC 477.625.715 594.034.490 CP chung E=0,66.NC 13.265.360 2.718.916 L·i ®Þnh møc H=0,11(D+E) 53.998.018 65.642.875 Tæng DTXL T=D+E+H 544.889.093 662.396.281 Kh¶o s¸t K1=0,01.T 5.448.891 6.623.963 ThiÕt kÕ K2=0,01.T 5.448.891 6.623.963 Céng K=K1+K2 10.897.782 13.247.926 Qu¶n lý CT Q=0,01(T+K) 5.557.869 6.756.442 Tæng gi¸ thµnh K0=T+K+Q 561.344.744 682.400.649 2. Chi phÝ tËp trung: Trong giai ®o¹n 1: - Trong 10 n¨m cã 2 lÇn trung tu lµ n¨m thø 3 vµ n¨m thø 9 - Trong 10 n¨m cã mét lÇn ®¹i tu lµ n¨m thø 6 - Chi phÝ trung tu ë n¨m t­¬ng øng b»ng 8.8% chÝ phÝ x©y dùng ban ®Çu cña ¸o ®­êng. - Chi phÝ ®¹i tu ë n¨m t­¬ng øng b»ng 50% chÝ phÝ x©y dùng ban ®Çu cña ¸o ®­êng. B¶ng 6- 10 B¶ng chi phÝ trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng trong giai ®o¹n 1 N¨m Chi phÝ do trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng K0 K®t K®tvÒ n¨m 0 Ktrt Ktrt vÒ n¨m 0 0 561.344.744 3 56.134.474 44.561.356 6 280.672.372 222.806.778 9 56.134.474 28.081.213 10 Tæng chi phÝ 856.794.090 B¶ng 6- 11 B¶ng chi phÝ trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng trong giai ®o¹n 2 N¨m Chi phÝ do trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng K0 K®t K®tvÒ n¨m 0 Ktrt Ktrt vÒ n¨m 0 0 5 10 682.400.649 316.083.537 15 Tæng chi phÝ 316.083.537 6.4.2.2. Chi phÝ th­êng xuyªn; B¶ng 6- 12 B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ S cho c¶ hai giai ®o¹n ph©n kú: PA ®Çu t­ Pc® Pb® G V S Ph©n kú G§I 34459.6 4074 6 21 1628.19 Ph©n kú G§II 34459.6 4074 6 21 1628.19 B¶ng 6- 13 B¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ th­êng xuyªn Kth­êng xuyªn: PA ®Çu t­ Cdt Mn S Qn Mq Ctx/(1+Eq®)t Ph©n kú G§I 10104205 6.677 1628.19 795337.92 4.81 6296214596 Ph©n kú G§II 3753204 4.081 1628.19 1142785.80 3.645 6797451664 B¶ng 6- 14 B¶ng x¸c ®Þnh tæng chi phÝ x©y dùng vµ khai th¸c quy ®æi: So S¸nh KC ¸o ®êng §Çu t­ ph©n kú G§I G§II CPXD Trùc tiÕp Kqd 856.794.090 316.083.537 CPXD Th­êng xuyªn quy ®æi 6.296.214.596 3.148.535.346 7.153.008.686 3.464.618.883 Tæng chi phÝ 10.617.628.000 C¨n cø vµo gi¸ trÞ cña chi phÝ cho ph­¬ng ¸n tËp trung vµ ph­¬ng ¸n ph©n kú ta chän ph­¬ng ¸n tËp trung ®Ó tÝnh to¸n cho c¸c ch­¬ng sau. Ch­¬ng 7 Ph©n tÝch kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng ®­êng 7.1. Thèng kª khèi l­îng x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: 7.1.1: Khèi l­îng thi c«ng nÒn ®­êng: Ph­¬ng ¸n I: + V®µo=104397.93 m3; V®¾p = 249244.65 m3 Ph­¬ng ¸n II: + V®µo=115637.29 m3; V®¾p = 278173.78 m3 7.1.2: Khèi l­îng thi c«ng mÆt ®­êng : Khèi l­îng BTN ch¹t h¹t th« : (0.0611)8347.442.5=13773.28tÊn Khèi l­îng BTN h¹t mÞn : (0.0411) 8347.442.5=9182.18tÊn Khèi l­îng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 : (0.1511) 8347.44=13773.28m3 Khèi l­îng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 2 : (0.337) 8347.44=19282.59m3 7.1.3: Khèi l­îng thi c«ng cèng: (Xem thèng kª ë B¶ng PL1-Ch­¬ng 7-1 vµ 7-2 phÇn phô lôc.) 7.2. Ph©n tÝch kinh tÕ: VÒ nguyªn t¾c còng t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ¸o ®­ßng ®· tÝnh to¸n ë trªn. Tæng chi phÝ vµ khai th¸c quy ®æi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Etc: “HÖ sè hiÖu qu¶ kinh tÕ t­¬ng ®èi tiªu chuÈn”, ®èi víi ngµnh giao th«ng vËn t¶i hiÖn nay lµ 0.12 Eq®: Tiªu chuÈn ®Ó quy ®æi nh÷ng chi phÝ bá ra ë c¸c thêi gian kh¸c nhau, lÊy b»ng 0.08 (chung cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ) Kq®: Chi phÝ tËp trung tõng ®ît quy ®æi vÒ n¨m gèc (n¨m ®Çu tiªn cña thêi kú so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn, tøc lµ n¨m b¾t ®Çu ®­a vµo khai th¸c). Ctxt: Chi phÝ th­êng xuyªn hµng n¨m Tss: Thêi h¹n so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n tuyÕn, tss=20n¨m 7.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ tËp trung tõng ®ît: 7.2.1.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng nÒn ®­êng: §µo nÒn ®­êng (®Êt cÊp III): M¸y ®µo <0,8m3, « t« vËn chuyÓn cù ly <300 m, träng t¶i 7T kÕt hîp m¸y ñi 110 CV B¶ng 7- 1 Chi phÝ x©y dùng nÒn ®­êng V®µo (m3) V®¾p (m3) K®µo (®ång) K®¾p (®ång) KonÒn (®ång) Ph­¬ng ¸n 1 104.397.930 249.244.650 761.603.779 779.183.640 1,540.787.419 Ph­¬ng ¸n 2 115.637.290 278.173.780 843.597.158 869.621.308 1.713.218.466 §¾p nÒn ®­êng: lu nhÑ D469A kÕt hîp víi m¸y ñi 110 CV víi hÖ sè k = 0,98 7.2.1.2. Chi phÝ x©y dùng ¸o ®­êng: (KÕt qu¶ tÝnh to¸n trong 15 n¨m ®Çu ®­îc tr×nh bµy trong ch­¬ng 6 ) ¸o ®­êng x©y ®ùng ®¸p øng nhu cÇu n¨m thø 15. Sau n¨m thø 15 do l­u l­îng xe t¨ng lªn vµ ¸o ®­êng còng ®· ®Õn thêi kú ®¹i tu do ®ã, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña n¨m thø 20 th× ta ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t­ ph©n k× mét ®ît. C¨n cø vµo l­u l­îng xe quy ®æi n¨m thø 20 lµ 514 xtc/ng.® ta cã Eyªu cÇu = 1784(daN/cm2). Sau 15 n¨m sö dông c­êng ®é cña kÕt cÊu ¸o ®­êng cßn lµ: E’ = 0,90E15 = 0,902661 = 2395 (daN/cm2) §Ó ¸o ®­êng ®¸p øng nhu cÇu n¨m thø 20, ta dù tÝnh bæ sung thªm hai líp nh­ sau: Líp bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 4cm. Líp bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 6cm. Sau khi quy ®æi hÖ vÒ hÖ hai líp ta cã E’’ = 2499 (daN/cm2) + Tû sè H/D = 68/33 =2.061 Nªn trÞ sè Etb cña kÕt cÊu ®­îc nh©n thªm hÖ sè b = 1,213(Tra b¶ng 3-6-Quy tr×nh 22TCN211-93). Þ Etbtt = b Etb = 1,2132499 = 3031 (daN/cm2) + Tõ c¸c tû sè: H/D = 68/33=2.061; E0/Etbtt = 420/3031 = 0.14 Tra to¸n ®å h×nh 3-3-Quy tr×nh 22TCN211-93 ta ®­îc: Echm/Etbtt= 0,59 Þ Echm =1788 > EyªucÇu = 1784(daN/cm2) % VËy kÕt cÊu ®¶m b¶o yªu cÇu c­êng ®é. B¶ng 7- 2 Chi phÝ x©y dùng ¸o ®­êng Ko K15 L (m) Ko*L (®ång) K15*L (vÒ n¨m 0) K020 (®ång) PAI 998.753.806 567.099.299 8347.44 8,337,037,474 1,975,26,765 10,312,298,240 PAII 998.753.806 567.099.299 8121.33 8,111,209,251 1,921,756,193 10,032,965,444 7.2.1.3. Chi phÝ ®Òn bï ruéng ®Êt.: Trong ®ã: - Lc® lµ bÒ réng d¶i ®Êt dµnh cho ®­êng Lc® = 20 m (®èi víi ®­êng cÊp 60 vïng ®åi) - Li chiÒu dµi ®o¹n cã Lc® kh«ng ®æi; H®b gi¸ ®Òn bï 1m2 ®Êt ; H®b = 60 000 ®/m2 B¶ng 7- 3 Chi phÝ ®Òn bï ruéng ®Êt Lcd(m) Li(m) Hdb(®ång) Ko(N) (®ång) PAI 20 8,347.440 60.000 10.016.928.,000 PAII 20 8,121.330 60.000 9.745.596.000 7.2.1.4. Chi phÝ x©y dùng cÇu cèng (Xem thèng kª ë B¶ng PL1-Ch­¬ng 7-1 vµ 7-2 phÇn phô lôc.) 7.2.1.5. TÝnh tæng sè vèn ®Çu t­ l­u ®éng th­êng xuyªn n»m trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn ®­êng: Trong ®ã: - - Gi¸ trung b×nh 1 tÊn hµng chuyªn chë trªn ®­êng lÊy = 1,5.106 ®/tÊn. - Qo – L­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn øng víi n¨m c«ng tr×nh ®­a vµo khai th¸c. Víi lµ l­îng vËn chuyÓn hµng ho¸ ë n¨m thø tss = 20 Qss = 3650.90.6516006=2.049.840(®ång/tÊn) Qo=372.680 (®ång/tÊn) - T – Tæng thêi gian hµng ho¸ n»m trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn (ng®) Trong ®ã: Lt – ChiÒu dµi tuyÕn ®­êng. Vlt: Tèc ®é xe ch¹y lý thuyÕt (x¸c ®Þnh theo theo biÓu ®å vËn tèc xe ch¹y øng víi ph­¬ng ¸n tuyÕn) : Thêi gian xe ch¹y thùc tÕ trªn mçi ph­¬ng ¸n tuyÕn (giê) 365: Sè ngµy xe ch¹y trong n¨m 24h: Dïng ®Ó chuyÓn ra ngµy ®ªm B¶ng 7- 4 Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn n»m trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ Gi¸ 1 tÊn hµng Qo (tÊn) L (km) 0.7Vlt (km/h) T Koh (®ång) PA I 1.500.000 482.559 8.347 47.621 2.670 5.294.931.359 PA II 1.500.000 482.559 8.121 47.698 2.590 5.136.281.730 7.2.1.6. X¸c ®Þnh tæng sè vèn l­u ®éng hµng n¨m do søc s¶n xuÊt vµ tiªu thô t¨ng DKth – Chi phÝ bá thªm hµng n¨m cña sè vèn l­u ®éng do l­îng xe ch¹y t¨ng thªm. Trong ®ã: - No: L­u l­îng xe khi b¾t ®Çu ®­a ®­êng vµo khai th¸c - Nt - L­u l­îng tÝnh to¸n ë n¨m thø t - Nt-1 - L­u l­îng tÝnh to¸n ë n¨m thø t-1 (Xem kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë b¶ngPL1-Ch­¬ng 7-3 vµ 7-4 phÇn Phô lôc) 7.2.1.7. X¸c ®Þnh chi phÝ trung tu, ®¹i tu vµ c¶i t¹o c«ng tr×nh Do kh«ng cã ®¬n gi¸ cô thÓ nªn ta x¸c ®Þnh chi phÝ trung tu vµ ®¹i tu c«ng trinh theo tû lÖ so víi sè vèn ban ®Çu ®­îc quy ®Þnh Quy tr×nh 22TCN211-93 Víi líp mÆt BTN h¹t võa trong 15 n¨m ®Çu cã 2 lÇn trung tu vµo n¨m thø 5 vµ thø 10 B¶ng 7- 5 Chi phÝ ®¹i tu vµ trung tu ¸o ®­êng Kt N¨m thø 5 N¨m thø 10 Tæng Chi phÝ trung tu PAI 425.188.911 289.376.429 196.944.735 486.321.163 PAII 413.671.672 281.537.989 191.610.025 473.148.014 Do vËy tæng chi phÝ tËp trung tõng ®ît quy ®æi vÒ n¨m gèc lµ: Tæng chi phÝ tËp trung tõng ®ît quy ®æi vÒ n¨m gèc ®­îc tÝnh to¸n th«ng qua b¶ng sau: B¶ng 7- 6 B¶ng tæng chi phÝ tËp trung tõng ®ît quy ®æi vÒ n¨m gèc ChØ tiªu PA I PA II ®ång ®ång Ko nÒn 1.540.787.419 1.713.218.466 Ko mÆt 10.312.298.240 10.032.965.444 Ko®Òn bï 10.016.928.000 9.745.596.000 Ko cÇu cèng 239.107.058 215.759.876 Koh 5.294.931.359 5.136.281.730 7.039.293.715 6.828.378.548 Ktrt 486.321.163 473.148.014 Kq® 34.929.667.000 34.145.349.000 8.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ th­êng xuyªn hµng n¨m Ctx.t ë n¨m thø t: Ctx = Cttx + CtVc + Ctbdvc + Cttn + Cttg + Cttx + Ctml Trong ®ã: - Cttx – Tæn thÊt do t¾c xe hµng n¨m (kh«ng xÐt) - CtVc – Chi phÝ vËn chuyÓn hµng n¨m - Ctbdvc – Chi phÝ bèc dì chuyÓn t¶i gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn (kh«ng xÐt) - Cttn – Chi phÝ do tai n¹n giao th«ng hµng n¨m - Cttg – Chi phÝ tæn thÊt cho nÒn kinh tÕ do hµnh kh¸ch bÞ mÊt thêi gian - Ctdt – Chi phÝ duy tu b¶o d­ìng vµ tiÓu tu hµng n¨m cña c«ng tr×nh - Ctml – Tæn thÊt cña nÒn kinh tÕ do ph¶i VC hµng trªn mét m¹ng l­íi ®­êng kh«ng thuËn tiÖn (kh«ng xÐt) Sau ®©y ta lÇn l­ît xÐt c¸c chi phÝ trªn. 8.2.2.1. Chi phÝ duy tu, b¶o d­ìng hµng n¨m: Trong ph¹m vi ®å ¸n chØ xÐt ®Õn chi phÝ duy tu b¶o d­ìng líp ¸o ®­êng do kh«ng cã sè liÖu cô thÓ nªn ta lÊy theo tû lÖ víi chi phÝ ®Çu t­ ®· ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 5.1 Quy tr×nh 22TCN211-93 lµ 0,55 %Ko. (KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn trong b¶ng 8.7 phô lôc) 8.2.2.2. Chi phÝ vËn chuyÓn hµng n¨m quy ®æi: C«ng thøc tÝnh to¸n: Trong ®ã: - Q: L­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn trªn ®­êng n¨m thø t - L: ChiÒu dµi tuyÕn - S: Chi phÝ vËn t¶i 1tÊn.1km hµng hãa (®ång/T.km) x¸c ®Þnh theo céng thøc sau: Víi: + Pb®: Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña xe «t«. Nã bao gåm c¸c chi phÝ vÒ: Chi phÝ nhiªn liÖu dÇu më, hao mßn s¨m lèp, söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú xe cé, khÊu hao söa ch÷a lín. Pb®= 4074(®ång/xe.km) + Pc®: Chi phÝ cè ®Þnh trong 1giê cho «t« (®/xe/giê) lµ chi phÝ ph¶i tr¶ khi sö dông «t« trong 1giê kh«ng phô thuéc vµo hµnh tr×nh. Pc® bao gåm: KhÇu hao xe m¸y, l­¬ng l¸i xe, c¸c kho¶n chi phÝ cho qu¶n lý ph­¬ng tiÖn (nh­: l­¬ng bé m¸y hµnh chÝnh, phÝ b¶o hiÓm. Chi phÝ vÒ gara vµ b·i ®ç xe,…) Tra b¶ng: Xe t¶i nhÑ: 25.300(®/xe/giê) Xe t¶i trung: 31.994(®/xe/giê) Xe t¶i nhÑ: 46.768(®/xe/giê) Do ®ã, chi phÝ cè ®Þnh “b×nh qu©n gia quuyÒn” lµ: (®/xe/giê) Trong ®ã: b: HÖ sè lîi dông hµnh tr×nh, b =0.65 g: HÖ sè sö dông t¶i träng, g =0.9 G: T¶i träng(søc chë) trung b×nh cña c¸c «t« tham gia vËn chuyÓn (T) tÝnh b»ng trÞ sè b×nh qu©n gia quyÒn: Trong ®ã: Ni: Lµ sè l­îng xe t¶i mçi lo¹i cã t¶i träng Gi lÊy ë n¨m thø 20 (tÊn) V: VËn tèc xe ch¹y trung b×nh trªn ®­êng, lÇy b»ng 0.7Vkü thuËt. + Vkü thuËt: ®­îc x¸c ®Þnh theo theo biÓu ®å vËn tèc xe ch¹y TTBI = 7.40( phót) VTBI = 68.05 (km/h) TTBII = 7.15 ( phót) VTBII = 68.14 (km/h) KÕt qu¶ tÝnh to¸n xem b¶ng sau: B¶ng 7- 7 Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ quy ®æi Mn Qn S Cvc 9.818 2049840 1366.783 229.612723.483 9.818 2049840 1366.511 223.348.631.504 8.2.2.3. Chi phÝ do tæn thÊt thêi gian cña hµnh kh¸ch. Trong ®ã: - NtC, Ntb, l­u l­îng xe con vµ xe bus ë n¨m thø t (xe/ngµy ®ªm) - HC, Hb : sè hµnh kh¸ch trªn mét xe con, xe bus - (xe con 3- ng­êi/chuyÕn; xe bus 30 ng­êi/ chuyÕn) - L: ChiÒu dµi hµnh tr×nh chuyªn chë hµnh kh¸ch lÊy b»ng chiÒu dµi tuyÕn - C: tæn thÊt trung b×nh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n cña hµnh kh¸ch do bÞ mÊt thêi gian trªn ®­êng trong mét giê lÊy b»ng 1500 ®ång/ng­êi giê - tCchê, tbchê: thêi gian chê ®îi cña kh¸ch ®Ó ®i mét chuyÕn xe lÊy b»ng tchê = 0 - Vc,Vb: tèc ®é kü thuËt cña xe con(40-50km/h), xe bus (30-35km/h) - Trong sè liÖu ban ®Çu kh«ng cã xe bus nªn ta chØ tÝnh cho xe con víi Vc = 50 km/h (KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn ë B¶ng PL1-Ch­¬ng 7.7 vµ 7-8) 8.2.2.4. Chi phÝ tæn thÊt nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ tai n¹n hµng n¨m quy ®æi: Trong ®ã: ait – Sè tai n¹n x¶y ra trong 100 triÖu «t«/km vµo n¨m thø t cña ®o¹n i trong ®å ¸n lÊy = 1,15 vô/triÖu xe.km Li – ChiÒu dµi ®o¹n cã cïng ®iÒu kiÖn kü thuËt. Ctitb – Tæn thÊt trung b×nh cho 1 vô tai n¹n lÊy = 4 triÖu ®ång mti – HÖ sè tæng hîp xÐt tíi møc ®é trÇm träng cña tai n¹n giao th«ng do ¶nh h­ëng ®iÒu kiÖn ®­êng mti = m1.m2.m3…m11 C¸c hÖ sè nµy ®­îc tra theo s¸ch KSTK ®­êng «t« (b¶ng 9.7) ta cã mti =1.0 (Trong ph¹m vi ®å ¸n nµy) (KÕt qu¶ tÝnh to¸n xem b¶ngPL-Ch­¬ng 8-9 vµ 8-10 – Phô lôc) VËy tæng chi phÝ th­êng xuyªn quy ®æi vÒ n¨m gèc: B¶ng 7- 8 Tæng chi phÝ tËp trung vµ th­êng xuyªn Kq® Ctx Pq® PA I 34,929,667,000.000 230,119,864,000.000 282,514,364,500 PA II 34,145,349,000.000 223,842,035,000.000 275,060,058,500

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthiet ke kha thi.doc
  • dwgBinh do.dwg
  • rarDe ra do an duong.rar
  • dwgduong 1.dwg
  • dwgDuong 2.dwg
  • docthanh DA duong.doc
  • rarTinh ao duong.rar
  • xlsTinh KC.xls
  • dwgTrac d.dwg