Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

Thöông maïi ñieän töû (TMÑT), theo nghóa phoå bieán vaø roäng raõi, laø vieäc söû duïng caùc phöông phaùp ñieän töû ñeå laøm thöông maïi. Noùi roõ hôn thöông maïi ñieän töû laø trao ñoåi thoâng tin thöông maïi thoâng qua caùc phöông tieän ñieän töû, khoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø trong caùc giai ñoaïn giao dòch. Theo nghóa heïp laø kinh doanh thoâng qua maïng internet.

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Tuấn Anh Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Hưng Đề Tài Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Mục Đích Và Yêu Cầu Mục đích 1, Tìm hiểu kỹ thuật lập trình ASP với cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng với thương mại điện tử 2, Xây dựng WebSite cửa hàng bán máy tính trên mạng Yêu cầu 1, WebSite phải cung cấp đầy đủ các chức năng như một cửa hàng thật sự với các chức năng : xuất, nhập, tính tồn kho, quản lý thiết bị. Lập các chứng từ hoá đơn giao dịch… 2, Hệ thống Website yêu cầu triển khai trên hệ điều hành Win2000, hệ cơ sở dữ liệu access Giới Thiệu Thương Mại Điện Tử Khái niệm thương mại điện tử Thöông maïi ñieän töû (TMÑT), theo nghóa phoå bieán vaø roäng raõi, laø vieäc söû duïng caùc phöông phaùp ñieän töû ñeå laøm thöông maïi. Noùi roõ hôn thöông maïi ñieän töû laø trao ñoåi thoâng tin thöông maïi thoâng qua caùc phöông tieän ñieän töû, khoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø trong caùc giai ñoaïn giao dòch. Theo nghóa heïp laø kinh doanh thoâng qua maïng internet. Caùc moâ hình trong thöông maïi ñieän töû 1 - Moâ hình B2B(Bussiness to Bussiness) 2 - Moâ hình C2C (Customer to Customer) 3 - Moâ hình B2C(Bussiness to Customer) moâ hình giao dòch thöông maïi cuûa baøi toaùn Bảo mật trong thương mại điện tử 1, Bảo mật thông tin 2, Thanh toán điện tử Moâ Hình B2C kế toán Hoạt động quản lý Tổ chức dữ liệu sản phẩm Cửa hàng trên mạng Khách hàng Khách hàng ASP(Active Server Pages ) Giới thiệu ASP ASP lµ m«i tr­êng kÞch b¶n trªn m¸y chñ (Server-side Scripting Environment) dïng ®Ó t¹o vµ ch¹y c¸c øng dông Web ®éng vµ cã t­¬ng t¸c. Nhê tËp c¸c ®èi t­îng cã s½n (Built-in Object) víi nhiÒu tÝnh n¨ng phong phó, kh¶ n¨ng hç trî VBScript lÉn JScript cïng mét sè thµnh phÇn ActiveX kh¸c kÌm theo, ASP cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh m¹nh vµ dÔ dµng trong viÖc triÓn khai øng dông trªn Web. Các thành phần ASP ASP bao gồm các thành phần sau: 1. Các bộ dịch ngôn ngữ VBScript và Jscript. 2. Thư viện các đối tượng, chuyên dùng để truy xuất DATABASE thông qua ODBC Driver( Active Server Data Object – ADO). Thư viện các đối tượng hỗ trợ cho việc viết các trang ASP. Một File ASP có thể bao gồm các thành phần sau : + Văn Bản + Các HTML tag + Các Script. Mỗi Scipt thực hiện một công việc nào đó, giống như các phát biểu của một ngôn ngữ lập trình ASP không phải là ngôn ngữ Script, nó chỉ cung cấp một môi trường để sử lý các Script mà ta chèn trong file . asp ASP(Active Server Pages )(tiếp) Các đối tượng cơ bản ASP ASP cung cấp cho người lập trình các đối tượng có sẵn, mỗi đối tượng này sẽ thực hiện một chức năng riêng nào đó, các đối tượng có sẵn bao gồm : ASP(Active Server Pages )(tiếp) Caùc chöùc naêng cuûa ASP Ñoïc nhöõng yeâu caàu töø trình duyeät . Tìm trang caàn thieát trong server. Thöïc hieän baát cöù nhöõng giôùi thieäu ñaõ cung caáp trong ASP ñeå caäp nhaät vaøo trang Web. Sau ñoù gôûi traû veà cho trình duyeät. Sô ñoà öùng duïng cuûa ASP treân trang web ASP(Active Server Pages )(tiếp) Các thành phần (COMPONENT) của ASP Ngoài các đối tượng cơ bản có sẵn trong môi trường ASP. Việc tạo các trang web động bằng ASP còn được trợ giúp nhờ một số thư viện các đối tượng (Active X Component) của ActiveX Server. Dưới đây là danh sách một số thành phần : Thành phần Ad Rotator : Hiện thị những bảng quảng cáo trên trang web Thành phần Browser Capabilities : hiển thị nội dung khác nhau của HTML tỳ thuộc vào các trình duyệt khác nhau Thành phần Content Linking : kết nối các trang HTML với nhau giống như các trang sách Thành phần File Access : cho phép làm việc với hệ thống tập tin của máy tính. Dùng để đọc ghi các tập tin văn bản ASP Và Cơ Sở Dữ Liệu Access Kết nối ASP với CSDL Access Bước 1 : Tạo File CSDL bằng access Bước 2 : Tạo một liên kết với CSDL vừa tạo bằng cách sử dụng một Data Source Name (DSN). Sau khi tạo DSN các Script sẽ sử dụng cùng một DSN để kết nối tới CSDL Bước 3 : Tạo đối tượng Connection Connection.Open ConnectionString, User, Password ConectionString : Chỗi định nghĩa của tên DSN, tên này được khai báo trong ODBC Bước 4 : Tạo đối tượng thực thi câu lệnh SQL Set recordset = Connection. Execute(CommandText,RecordsAffected,Options) Connection. Execute(CommandText,RecordsAffected,Options) Recordset : Một biến đối tượng recordset chứa kết quả truy vấn CommandText : chứa query để thực thi RecordsAffected : Chứa số record mà lệnh tác động đến Options : Có các giá trị khác nhau tương ứng với mỗi loại CommandText ASP Và Cơ Sở Dữ Liệu Access(tiếp) Bước 5 : Gọi thực thi câu lệnh SQL Insert , Update, Delete … sqlString = “ Các câu lệnh SQL” Connection. Execute.sqlString Bước 6 : Đóng các kết nối với CSDL, sau khi sử lý song dữ liệu trên data source, trước khi kết thúc trang ta phải đóng các kết nối đã mở. Sau khi đóng ta không thể sử dụng kết nối để giao tiếp với database. Connection.Close Bài Toán Xây Dựng Cửa Hàng Bán Máy Tính Trên Mạng Phân tích bài toán Hoạt động của khách hàng Khi một khách hàng thăm quan cửa hàng, họ sẽ đặt vấn đề cửa hàng bán những gì, thông tin gì về giá cả thiết bị được bán và hình thức thanh toán. Hoạt động của nhà quản lý Hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm Cung cấp giỏ mua hàng cho khách hàng Giao dịch thương mại Bổ sung và sửa soạn mặt hàng Quản lý hàng tồn Cập nhật cửa hàng Quản lý doanh thu Theo dõi khách hàng Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng (tiếp) Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh(tiếp) 1 : Yeâu caàuchoïn löïa vaø ñaët haøng 2 : Phieáu yeâu caàu thanh toaùn tröôùc cho coâng ty 3 : Chuyeån tieàn cho coâng ty 4 : Yeâu caàu xuaát haøng 5 : Haøng giao 6 : Phieáu chuyeån haøng (Hoùa ñôn gíao nhaän) 7 : Hoùa ñôn 8 : Giao haøng cho khaùch 9 : Yeâu caàu mua haøng 10 : Haøng môùi 11 : Yeâu caàu baùo caùo 12 : Baùo caùo Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Đỉnh Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh Chức năng 1 : Lựa chọn hàng Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh(tiếp) Chức năng 2 : Xử lý hoá đơn mua hàng Yeâu caàu thanh toaùn tröôùc Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh(tiếp) Chức năng 3 : Quản lý cửa hàng Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết Chu Trình Bán Hàng Trên Mạng Mô Hình Tổng Quát Admin Đánh Giá Và Hướng Phát Triển Đánh giá : Ưu điểm : Hệ thống website đã cung cấp được phần lớn thông tin mà khách hàng đã yêu cầu Việc giao dịch thương mại nhanh, dễ dàng. Khuyết điểm Dữ liệu chưa đầy đủ Chưa thực hiện được thanh toán điện tử Các chức năng quản lý chưa tốt, chưa thật rõ Giao diện chương trình đơn giản, không thân thiện với khách hàng HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN: Hoøan chænh chöông trình: - Hoaøn chænh giao dieän Web moät caùch linh ñoäng. - Caàn theâm moät soá chöùc naêng quản lý trực tuyến …. - Caûi thieän chöông trình nhaäp lieäu cho deã daøng vaø tieän lôïi hôn. - Xaây döïng theâm moät soá dòch vuï thöôøng duøng:Web mail, Dieãn ñaøn hoäi thaûo, Taùn gaãu treân maïng. Đánh Giá Và Hướng Phát Triển(tiếp)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbaocao.ppt
Luận văn liên quan