Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường THCS

Lời mở đầu Đất nước Việt Nam đang chuyển mình mang tầm vóc lịch sử, đang từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế: Chiến lược công nghiệp hoá hiện đại hoá được đại hội VIII của Đảng đề ra mà Nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ương lầ thứ 2 về giáo dục và khoa học công nghệ là khâu đột phá đang đưa công cuộc đổi mới tới một bước ngoặt sáng về chất, vấn đề đó tiếp tục được khẳng định trong các kì đại hội IX và đại hội X của đảng ta. Hơn bao giờ hết trước cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra như vũ bão trên thế giới hiện nay. Để đáp ứng được với yêu cầu mới của cách mạng việc xây dựng một chiến lược con người trong công cuộc giáo dục và đào tạo đã và đang được toàn Đảng toàn dân quan tâm. Công nghệ thông tin là phương tiện được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Bạn là sinh viên, muốn trình bày nội dung bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp trước hội đồng bảo vệ? Bạn là cán bộ, muốn trình bày báo cáo công việc của mình trước đồn nghiệp? Bạn là nhà khoa học, muốn trình bày những ý tưởng , những công trình nghiên cứu của mình trong những diễn đàn, những cuộc hội thảo. Với tầm quan trọng đó, để đảm bảo những mục tiêu giáo dục ở trường THCS nhất là đảm bảo đáp ứng được mục tiêu của môn toán ở trường THCS thì đòi hỏi người giáo viên phải luôn là tấm gương tự học và sáng tạo, tiếp cận với CNTT sử dụng CNTT như một công cụ hữu ích cho việc giảng dạy bộ môn mình đảm nhiệm. Người giáo viên ở trường THCS ngoài việc sử dụng kết hợp tốt các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, từng phân môn, từng kiểu bài thì một kâu hết sức quan trọng đó là việc sử dụng, kết hợp tốt các phương tiện kỹ thuật dạy học, làm thế nào để người học tiếp thu bài một cách chủ động sáng tạo và có hiệu quả. Một trong các phương tiện hiện đại đó là “ ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy”, ví dụ như sử dụng máy tính sách tay kết hợp với máy chiếu đa năng băng đĩa hình, Internet, .so với những thiết bị trước đây thì ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thực sự là giải pháp cải tiến rất hiệu quả và phù hợp. Trước đay trong thời gian khá dài trong hệ thống phương pháp dạy học môn toán cũng như các bộ môn khác việc sử dụng phương tiện thiết bị dạy học trong giảng dạy gọi là phương pháp trực quan tuy nhiên chỉ là những bảng phụ bằng giấy Roki , . “giáo viên với vai trò là trung tâm” thì phương pháp này ít được chú trọng chỉ mang tính hình thức. II – Nội dung Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là lĩnh vực CNTT nhận thức của nhân dân nói chung của các tầng lớp nhà giáo nói riêng đã được tiếp cận nhiều với máy tính, mạng Internet, với những phần mền hỗ trợ cho việc dạy, học và tìm kiếm thông tin thì CNTT thực sự là thiết bị hữu hiệu có thể thay thế tất cả nhưng phương tiện thủ công trước đây, chỉ cần với trình độ vi tính nhất định, chúng ta không cần đến những tranh vẽ bảng biểu trên giấy roki cồng cềnh gây mất thời gian trước đây mà bài dạy cũng rất sinh động trực quan, gây hứng thú dối với học sinh bởi các em được tiếp súc với nhiều tri thức, nhiều thông tin cùng lúc, được hoạt động tích cực chủ động hơn được tự đánh giá quá trình tiếp thu của bản thân thông qua trình chiếu và nhận xét kết quả hoạt động của nhóm và của cá nhân. Nhưng để ứng dụng CNTT thành công trong giảng dạy theo tôi người giáo viên cần phải miệt mài nghiên cứu không ngừng sáng tạo cần phải đạt được các yêu cầu sau: + Về kiến thức: Ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ phải vững vàng ra thì yêu cầu phải nắm vững công dụng các tính năng , cách sử dụng và bảo quản các phương tiện, kĩ thuật hỗ trợ dạy học như máy vi tính, máy chiếu đa phương tiện (máy chiếu đa năng Multi Projector). + Về kĩ năng: Thực hiện sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật dạy học phổ biến; Biết cách tổ chức tiết học có sử dụng CNTT; Thực hiện đúng chính sác các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows; Biết soạn thảo, trình bày đẹp và biết sử dụng phần mềm MS Powerpoint để thiết kế bài giảng điện tử; Vận dụng những kĩ năng này vào việc soạn bài và tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh. + Về thài độ: Chủ động tự tin trong việc sử dụng các phương tiện CNTT trong dạy học; Có ý thức sử dụng PT KTDH hỗ trợ dạy học; Có ý thức sử dụng phần mềm trình diễn, phần mềm dạy học, phần mềm vẽ hình, . để nâng cao chất lượng giờ dạy. Để áp dụng CNTT vào dạy học có hiệu qủa đòi hỏi người giáo viên khi soạn giáo án điện tử cần chú ý đến các tiêu trí sau: + Tiêu trí 1: Yêu cầu khi thiết kế các Slide trình chiếu cụ thể : - Hình và chữ phải rõ, nét, cỡ chữ đủ lớn để xem, gọn lời, trình bày đẹp và có trực quan, thể hiện nổi bật được kiến thức trọng tâm - Các hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chuyển động được sử dụng có mức độ, hợp lý, không bị lạm dụng, không quá tải đối với học sinh, không gây nhiễu loạn làm mất tập trung vào bài học, các hiệu ứng không làm học sinh phân tán chú ý, không quá nhiều, sử dụng có cân nhắc đến ảnh hưởng bất lợi của nó. Ví dụ: Hay cho con chữ xuất hiện lẻ tẻ, rời rạc, chuyển động bay cầu kì hoặc rời rạc, lừ đừ. Mỗu sắc rực rỡ, loè loẹt, âm thanh, phối màu không khoa học khiến các dòng chữ mờ nhạt, khó nhìn, hình ảnh và màu sắc chữ màu vàng nhạt; hoặc nền màu vàng nhạt chữ màu vàng khó thấy. + Tiêu trí 2: Ký thuật trình chiếu và sử dụng máy: - Giáo viên làm chủ thực sự được kỹ thuật, thao tác nhuần nhuyễn , trình chiếu không trục trặc - Phối hợp nhịp nhàng giữa trình chiếu với ghi bảng, ghi vở, ăn khớp giữa các Slide với lời giảng, hoạt động của thày – trò, với trình chiếu bài dạy. - Nhịp độ trình chiếu và triển khai bài dạy vừa phải phù hợp với sự tiếp thu của phần đông học sinh, học sinh theo dõi kịp và ghi chép kịp. + Tiêu trí 3: Kiến thức, phương pháp , kỹ năng , đánh giá: - Thực hiện được mục tiêu bài dạy; học sinh hiểu bài và hứng thú học tập - Học sinh tích cực chủ động tìm ra kiến thức mới - Học sinh được thực hành ; luỵện tập (RLKN) - Đánh giá được kết quả giờ dạy - Phát huy được tác dụng nổi bật của CNTT mà bảng đen và các đồ dùng dạy học khác khó đạt được. Các tiêu trí trên đây đã được xây dựng trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế dạy học có ứng dụng CNTT ở trường THCS Đồng Hướng nơi bản thân tôi đang công tác, giáo viên nắm rõ các tiêu trí trên từ đó ứng dụng cho mỗi bài mỗi bộ môn cụ thể nhất là bộ môn toán có thể thiết kế giáo án điện tử cho phù hợp.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 4140 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc to¸n ë tr­êng thcs” I- Lêi më ®Çu §Êt n­íc ViÖt Nam ®ang chuyÓn m×nh mang tÇm vãc lÞch sö, ®ang tõng b­íc héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ: ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc ®¹i héi VIII cña §¶ng ®Ò ra mµ NghÞ quyÕt cña héi nghÞ ban chÊp hµnh trung ­¬ng lÇ thø 2 vÒ gi¸o dôc vµ khoa häc c«ng nghÖ lµ kh©u ®ét ph¸ ®ang ®­a c«ng cuéc ®æi míi tíi mét b­íc ngoÆt s¸ng vÒ chÊt, vÊn ®Ò ®ã tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh trong c¸c k× ®¹i héi IX vµ ®¹i héi X cña ®¶ng ta. H¬n bao giê hÕt tr­íc cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt ®ang diÔn ra nh­ vò b·o trªn thÕ giíi hiÖn nay. §Ó ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu míi cña c¸ch m¹ng viÖc x©y dùng mét chiÕn l­îc con ng­êi trong c«ng cuéc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· vµ ®ang ®­îc toµn §¶ng toµn d©n quan t©m. C«ng nghÖ th«ng tin lµ ph­¬ng tiÖn ®­îc øng dông trong rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. B¹n lµ sinh viªn, muèn tr×nh bµy néi dung bµi tËp lín, ®å ¸n tèt nghiÖp tr­íc héi ®ång b¶o vÖ? B¹n lµ c¸n bé, muèn tr×nh bµy b¸o c¸o c«ng viÖc cña m×nh tr­íc ®ån nghiÖp? B¹n lµ nhµ khoa häc, muèn tr×nh bµy nh÷ng ý t­ëng , nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh trong nh÷ng diÔn ®µn, nh÷ng cuéc héi th¶o. Víi tÇm quan träng ®ã, ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng môc tiªu gi¸o dôc ë tr­êng THCS nhÊt lµ ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc môc tiªu cña m«n to¸n ë tr­êng THCS th× ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i lu«n lµ tÊm g­¬ng tù häc vµ s¸ng t¹o, tiÕp cËn víi CNTT sö dông CNTT nh­ mét c«ng cô h÷u Ých cho viÖc gi¶ng d¹y bé m«n m×nh ®¶m nhiÖm. Ng­êi gi¸o viªn ë tr­êng THCS ngoµi viÖc sö dông kÕt hîp tèt c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®Æc tr­ng bé m«n, tõng ph©n m«n, tõng kiÓu bµi th× mét k©u hÕt søc quan träng ®ã lµ viÖc sö dông, kÕt hîp tèt c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc, lµm thÕ nµo ®Ó ng­êi häc tiÕp thu bµi mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o vµ cã hiÖu qu¶. Mét trong c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ®ã lµ “ øng dông CNTT vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y”, vÝ dô nh­ sö dông m¸y tÝnh s¸ch tay kÕt hîp víi m¸y chiÕu ®a n¨ng b¨ng ®Üa h×nh, Internet,...so víi nh÷ng thiÕt bÞ tr­íc ®©y th× øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc thùc sù lµ gi¶i ph¸p c¶i tiÕn rÊt hiÖu qu¶ vµ phï hîp. Tr­íc ®ay trong thêi gian kh¸ dµi trong hÖ thèng ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n to¸n còng nh­ c¸c bé m«n kh¸c viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc trong gi¶ng d¹y gäi lµ ph­¬ng ph¸p trùc quan tuy nhiªn chØ lµ nh÷ng b¶ng phô b»ng giÊy Roki ,... “gi¸o viªn víi vai trß lµ trung t©m” th× ph­¬ng ph¸p nµy Ýt ®­îc chó träng chØ mang tÝnh h×nh thøc. II – Néi dung Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc CNTT nhËn thøc cña nh©n d©n nãi chung cña c¸c tÇng líp nhµ gi¸o nãi riªng ®· ®­îc tiÕp cËn nhiÒu víi m¸y tÝnh, m¹ng Internet, víi nh÷ng phÇn mÒn hç trî cho viÖc d¹y, häc vµ t×m kiÕm th«ng tin th× CNTT thùc sù lµ thiÕt bÞ h÷u hiÖu cã thÓ thay thÕ tÊt c¶ nh­ng ph­¬ng tiÖn thñ c«ng tr­íc ®©y, chØ cÇn víi tr×nh ®é vi tÝnh nhÊt ®Þnh, chóng ta kh«ng cÇn ®Õn nh÷ng tranh vÏ b¶ng biÓu trªn giÊy roki cång cÒnh g©y mÊt thêi gian tr­íc ®©y mµ bµi d¹y còng rÊt sinh ®éng trùc quan, g©y høng thó dèi víi häc sinh bëi c¸c em ®­îc tiÕp sóc víi nhiÒu tri thøc, nhiÒu th«ng tin cïng lóc, ®­îc ho¹t ®éng tÝch cùc chñ ®éng h¬n ®­îc tù ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tiÕp thu cña b¶n th©n th«ng qua tr×nh chiÕu vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nhãm vµ cña c¸ nh©n. Nh­ng ®Ó øng dông CNTT thµnh c«ng trong gi¶ng d¹y theo t«i ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i miÖt mµi nghiªn cøu kh«ng ngõng s¸ng t¹o cÇn ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau: + VÒ kiÕn thøc: Ngoµi kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô ph¶i v÷ng vµng ra th× yªu cÇu ph¶i n¾m v÷ng c«ng dông c¸c tÝnh n¨ng , c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c ph­¬ng tiÖn, kÜ thuËt hç trî d¹y häc nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu ®a ph­¬ng tiÖn (m¸y chiÕu ®a n¨ng Multi Projector). + VÒ kÜ n¨ng: Thùc hiÖn sö dông thµnh th¹o c¸c ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt d¹y häc phæ biÕn; BiÕt c¸ch tæ chøc tiÕt häc cã sö dông CNTT; Thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸c c¸c thao t¸c c¬ b¶n trong hÖ ®iÒu hµnh Windows; BiÕt so¹n th¶o, tr×nh bµy ®Ñp vµ biÕt sö dông phÇn mÒm MS Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö; VËn dông nh÷ng kÜ n¨ng nµy vµo viÖc so¹n bµi vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc cho häc sinh. + VÒ thµi ®é: Chñ ®éng tù tin trong viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn CNTT trong d¹y häc; Cã ý thøc sö dông PT KTDH hç trî d¹y häc; Cã ý thøc sö dông phÇn mÒm tr×nh diÔn, phÇn mÒm d¹y häc, phÇn mÒm vÏ h×nh,... ®Ó n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y. §Ó ¸p dông CNTT vµo d¹y häc cã hiÖu qña ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn khi so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö cÇn chó ý ®Õn c¸c tiªu trÝ sau: + Tiªu trÝ 1: Yªu cÇu khi thiÕt kÕ c¸c Slide tr×nh chiÕu cô thÓ : - H×nh vµ ch÷ ph¶i râ, nÐt, cì ch÷ ®ñ lín ®Ó xem, gän lêi, tr×nh bµy ®Ñp vµ cã trùc quan, thÓ hiÖn næi bËt ®­îc kiÕn thøc träng t©m - C¸c hiÖu øng h×nh ¶nh, mµu s¾c, ©m thanh, chuyÓn ®éng ®­îc sö dông cã møc ®é, hîp lý, kh«ng bÞ l¹m dông, kh«ng qu¸ t¶i ®èi víi häc sinh, kh«ng g©y nhiÔu lo¹n lµm mÊt tËp trung vµo bµi häc, c¸c hiÖu øng kh«ng lµm häc sinh ph©n t¸n chó ý, kh«ng qu¸ nhiÒu, sö dông cã c©n nh¾c ®Õn ¶nh h­ëng bÊt lîi cña nã. VÝ dô: Hay cho con ch÷ xuÊt hiÖn lÎ tÎ, rêi r¹c, chuyÓn ®éng bay cÇu k× hoÆc rêi r¹c, lõ ®õ. Mçu s¾c rùc rì, loÌ loÑt, ©m thanh, phèi mµu kh«ng khoa häc khiÕn c¸c dßng ch÷ mê nh¹t, khã nh×n, h×nh ¶nh vµ mµu s¾c ch÷ mµu vµng nh¹t; hoÆc nÒn mµu vµng nh¹t ch÷ mµu vµng khã thÊy. + Tiªu trÝ 2: Ký thuËt tr×nh chiÕu vµ sö dông m¸y: - Gi¸o viªn lµm chñ thùc sù ®­îc kü thuËt, thao t¸c nhuÇn nhuyÔn , tr×nh chiÕu kh«ng trôc trÆc - Phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tr×nh chiÕu víi ghi b¶ng, ghi vë, ¨n khíp gi÷a c¸c Slide víi lêi gi¶ng, ho¹t ®éng cña thµy – trß, víi tr×nh chiÕu bµi d¹y. - NhÞp ®é tr×nh chiÕu vµ triÓn khai bµi d¹y võa ph¶i phï hîp víi sù tiÕp thu cña phÇn ®«ng häc sinh, häc sinh theo dâi kÞp vµ ghi chÐp kÞp. + Tiªu trÝ 3: KiÕn thøc, ph­¬ng ph¸p , kü n¨ng , ®¸nh gi¸: - Thùc hiÖn ®­îc môc tiªu bµi d¹y; häc sinh hiÓu bµi vµ høng thó häc tËp - Häc sinh tÝch cùc chñ ®éng t×m ra kiÕn thøc míi - Häc sinh ®­îc thùc hµnh ; luþÖn tËp (RLKN) - §¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ giê d¹y - Ph¸t huy ®­îc t¸c dông næi bËt cña CNTT mµ b¶ng ®en vµ c¸c ®å dïng d¹y häc kh¸c khã ®¹t ®­îc. C¸c tiªu trÝ trªn ®©y ®· ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®óc rót kinh nghiÖm thùc tÕ d¹y häc cã øng dông CNTT ë tr­êng THCS §ång H­íng n¬i b¶n th©n t«i ®ang c«ng t¸c, gi¸o viªn n¾m râ c¸c tiªu trÝ trªn tõ ®ã øng dông cho mçi bµi mçi bé m«n cô thÓ nhÊt lµ bé m«n to¸n cã thÓ thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö cho phï hîp. III – PhÇn thùc nghiÖm: Sau ®©y lµ mét trong nh÷ng gi¸o ¸n ®iÖn tö cho tiÕt d¹y cã sö dông CNTT ®¹t hiÖu qu¶ mµ t«i ®· thùc hiÖn: Trong bµi gi¶ng gåm cã 12 Slide Slide 1: mµn h×nh chê: Slide 2: KiÓm tra bµi cò (hiÖu øng c¸ch vÏ sau khi häc sinh ph¸t biÓu xong ThÓ hiÖn c¸ch vÏ nh­ h×nh vÏ) Slide 3: tr×nh chiÕu yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng c¸ nh©n mét häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn: Slide 4: tr×nh chiÕu ®Þnh nghÜa sau khi häc sinh tù ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa Slide 5: tr×nh chiÕu bµi tËp vËn dông ®Þnh nghÜa: Slide 6: Tr×nh chiÕu ®Þnh lÝ, t¹o hiÖu øng h×nh vÏ vµ gi¶ thiÕt tr­íc khi ®­a ra phÇn chøng minh Slide 7: Tr×nh chiÕu ®Þnh lÝ ®¶o vµ phÇn ph©n tÝch t×m c¸ch chøng minh (t¹o hiÖu øng khi häc sinh tr¶ lêi ®Õn ®©u gi¸o viªn tr×nh chiÕu ®Õn ®ã) Slide 8: bµi tËp ¸p dông ®Þnh lÝ Slide 9: sau khi tr×nh chiÕu kÕt qu¶ th¶o luËn cña c¸c nhãm xong gi¸o viªn tr×nh chiÕu ®¸p ¸n chuÈn: Slide 10: Bµi tËp tr¾c nghiÖm Slide 11: tr×nh chiÕu ®¸p ¸n bµi tËp sau khi thu kÕt qu¶ th¶o luËn cña c¸c nhãm Slide 12: yªu cÇu vÒ nhµ IV- KÕt thóc vÊn ®Ò: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thùc tÕ m«n to¸n trong tr­êng THCS, b¶n th©n t«i ®· häc hái ë ®ång nghiÖp th«ng qua dù giê th¨m líp vµ qua qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm, t«i ®· vËn dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò vµo thùc tÕ qua c¸c giê lªn líp cã sù hç trî cña thiÕt bÞ CNTT t«i thÊy rÊt cã hiÓu qu¶ l­îng kiÕn thøc ®­îc chia thµnh “c¸c liÒu” nhá phï hîp víi tõng ®èi t­îng ph¸t huy tèt tÝnh t­ duy tÝch cùc cña häc sinh, chèng thãi l­êi suy nghÜ vµ û l¹i cña c¸c em häc yÕu, chÊt l­îng ®­îc n©ng lªn râ rÖt. KÕt qu¶ cña viÖc øng dông CNTT trong gi¶ng d¹y rÊt phong phó ®a d¹ng: 1, Khi d¹y c¸c h»ng ®¼ng thøc cã thÓ x©y dùng tõ phÐp nh©n ®a thøc, vËn dông h»ng ®¼ng thøc ph©n tÝch mét ®a thøc thµnh nh©n tö. Trªn c¬ së nhËn biÕt mét ®a thøc cã d¹ng h»ng ®¼ng thøc kh«ng. 2, X©y dùng kh¸i niÖm biÓu thøc, ®¬n thøc, ®a thøc, ph©n thøc ®¹i sè tõ kh¸i niÖm ph©n sè, tõ biÓu thøc nguyªn, biÓu thøc phan. 3, C¸c phÐp to¸n vÒ ph©n thøc 4, Ph­¬ng tr×nh tÝch. 5, C¸c ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 6, Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh. 7, X©y dùng ®Þnh nghÜa tÝnh chÊt cña c¸c tø gi¸c theo s¬ ®å: Tø gi¸c H×nh thang H×nh b×nh hµnh H×nh ch÷ nhËt H×nh thoi H×nh vu«ng 8, X©y dùng c¸c hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng. 9, Chøng minh ®Þnh lý tÝnh chÊt c¸c ®­êng trong tam gi¸c gi¸c trong tam gi¸c. 10, Chøng minh c¸c ®Þnh lý vÒ c¸c tr­êng hîp b»ng nhau, c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c. 11, Gi¶i c¸c bµi tËp h×nh theo c¸ch ph©n tÝch ®i lªn... KÕt qu¶ cô thÓ: tû lÖ häc sinh yªu thÝch m«n to¸n ngµy cµng cao cô thÓ m«n to¸n c¸c líp t«i phô tr¸ch qua ba n¨m häc gÇn ®©y t¹i tr­êng THCS §ång H­íng nh­ sau: N¨m häc ChÊt l­îng 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 Giái 5/45 = 11% 6/44 = 14% 7/42 = 17% Kh¸ 18/45 = 40% 19/44 = 43% 18/42 = 43% Trung b×nh 19/45 = 42% 17/44 = 39% 16/42 = 38% YÕu 3/45 = 7% 2/44 = 4% 1/44 = 2% Trong gi¶ng d¹y dïng ph­¬ng ph¸p nµo, biÖn ph¸p nµo gi¸o viªn còng ph¶i gi¶i quyÕt cho ®­îc vÊn ®Ò tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi, cñng cè kiÕn thøc cò vµ rÌn luyÖn kü n¨ng mét c¸ch th«ng minh s¸ng t¹o, sö dông CNTT còng kh«ng ngoµi môc ®Ých trªn. * Mét sè kiÕn nghÞ: §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc c¸c bé nãi chung vµ m«n to¸n ë tr­êng THCS nãi riªng t«i m¹nh d¹n ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cÇn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, - ®Çu t­ phßng m¸y, m¸y tÝnh s¸ch tay, m¸y chiÕu ®a n¨ng,... ®Ó mäi gi¸o viªn chñ ®éng h¬n trong mçi giê lªn líp, - ®Ò nghÞ phßng gi¸o dôc tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò vÒ sö dông CNTT trong gi¶ng d¹y cho mäi ®èi t­îng gi¸o viªn ®­îc tham gia. Trªn ®©y lµ mét vµi ý kiÕn cña b¶n th©n t«i vÒ viÖc “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y m«n to¸n ë tr­êng THCS” cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh viÕt s¸ng kiÕn do kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n cßn cã h¹n nªn ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña b¹n ®äc. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ vµ ®ång nghiÖp! §ång H­íng, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2008 X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Ng­êi viÕt Vò Hång Tr­êng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường thcs.doc