Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa

 Vì hạn chế về thời gian nên không cập nhật được dữ liệu đầy đủ cho toàn thành phố mà chỉ thí điểm cho các phường nội thành. Hơn nữa, khi muốn áp dụng vào thực tế cần phải cập nhật vào số liệu mới cho đầy đủ hơn.  Nhiều số liệu thông tin( chiều rộng đường, tên đường ) chưa thu thập đủ và thật chính xác.  Trong điều kiện hiện nay của nươc ta, thật sự GIS chưa thực sự phổ biến rộng rãi và dữ liệu không gian không được đưa ra dùng chung nên công tác nghiên cứu bị hạn chế.  Thời gian thực hiện đề tài không nhiều nên đề tài chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết được một vài vấn đề nêu ra bên trên.

pdf102 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng Gis vào công tác quản lí thu gom - Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nöôùc ræ raùc bò vöôn vaõi doïc ñöôøng taïo muøi hoâi khi caùc xe thu gom ñi ngang qua.  Hieän taïi coâng ty DV MT ÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc soá löôïng caùc xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân caùc phöôøng vì caùc xe ñaåy tay naøy hoaït ñoäng tröôùc khi coâng ty ñöôïc thaønh laäp.  Vieäc thu gom CRT SH taïi caùc hoä gia ñình chöa trieät ñeå do yù thöùc chaáp haønh cuûa ngöôøi daân chöa cao, chöa tham gia ñoå raùc ñuùng giôø, ñuùng nôi quy ñònh vaø coøn ñoå raùc böøa baõi gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø myõ quan ñoâ thò.  Thaønh phoá Bieân Hoøa laø moät thaønh phoá khoâng quaù lôùn 9154.73km2), daân soá khoâng quaù ñoâng (674,270 ngöôøi ). Do vaäy coù theå tieán haønh naâng cao tyû leä thu gom chaát thaûi raén ñoâ thò leân 90 -95% vaø trong töông lai laø 100%.  Chöa hình thaønh vieäc thu gom vaø vaän chuyeån raùc treân soâng, keânh raïch.  Chæ tieâu hieäu quaû thu gom CTR SH: Toå thu gom KLR (taán / ngaøy) CN thu gom (ngöôøi) Hieäu quaû (taán/ngöôøi.ngaøy) Noäi thaønh 70.8 70 1.01 Baûng 11 : chæ tieâu thu gom CTR SH khu vöïc noäi thaønh Nhaän xeùt: töø baûng treân ta thaáy naêng suaát thu gom trung bình cuûa töøng coâng nhaân trong toå thu gom laø khaù cao (1.01 taán / ngöôøi.ngaøy). Tuy nhieân qua soá lieäu naøy cuõng khoâng thöïc söï phaûn aùnh chính xaùc hieäu quaû thu gom cuûa töøng coâng nhaân trong toå thu gom vì treân thöïc teá soá coâng nhaân thu gom lôùn hôn nhieàu vì coâng ty DVMTÑT traû löông cho coâng nhaân thu gom döïa treân khoái löôïng raùc maø hoï thu gom ñöôïc. Do vaäy, moãi coâng nhaân coù theå coù theâm ngöôøi nhaø phuï giuùp. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 51  Chæ soá hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay: Toå thu gom KLR (taán / ngaøy) Soá xe ñaåy tay (chieác) Hieäu quaû xe (taán/xe.ngaøy) Noäi thaønh 70.8 58 1.22 Baûng 12 :chæ soá hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay Nhaän xeùt: neáu qui khoái löôïng raùc thu gom ñöôïc veà cho caùc xe ñaåy tay thì nhìn chung hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay cuûa toå noäi thaønh ôû möùc töông ñoái cao. Tuy nhieân soá lieäu naøy vaãn chöa phaûn aùnh ñöôïc cuï theå vì ngoaøi ra vaãn coù moät vaøi xe 1.25 taán thu gom trong caùc phöôøng noäi thaønh. 4.3.4 Nhöõng vaán ñeà ñaët ra caàn giaûi quyeát: Töø nhöõng ñaùnh giaù neâu treân, coù theå ñöa ra moät soá vaán ñeà trong coâng taùc thu gom – vaän chuyeån nhö sau:  CTR SH hieän chöa ñöôïc phaân loaïi taïi nguoàn maø ñöôïc thu gom laãn loän roài vaän chuyeån ñeán BCL. Tình traïng naøy laøm cho thaønh phaàn nöôùc ræ raùc cuûa thaønh phoá caøng phöùc taïp theâm vaø khoù xöû lyù do vieäc laãn loän CTR NH . Caàn sôùm thöïc hieän vieäc phaân loaïi raùc taïi nguoàn ñeå giaûm löôïng raùc phaùt sinh, taùi thu gom, söû duïng pheá lieäu vaø xöû lyù hieäu quaû raùc thaûi sinh hoaït cuõng nhö nöôùc ræ raùc.  Ñoái vôùi caùc phöông tieän thu gom loãi thôøi caàn ñöôïc ñoåi môùi baèng nhöõng phöông tieän môùi nhaèm ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø söùc khoûe cho ngöôøi coâng nhaân lao ñoäng vaø cho caû ngöôøi daân, ñoàng thôøi goùp phaàn xaây döïng thaønh phoá vaên minh, saïch ñeïp. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 52  Veà maët naøo ñoù coù theå noùi ñoäi hình daân laäp hay coøn goïi laø coäng taùc vieân ñoùng vai troø quan troïng trong coâng taùc thu gom CTR SH töø caùc hoä gia ñình. Hieäu quaû thu gom naøy seõ toát hôn neáu löïc löôïng naøy ñöôïc quaûn lyù toát hôn.  Ñoái vôùi caùc ñieåm heïn raùc töï phaùt gaây oâ nhieãm moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi daân khu vöïc laân caän caàn coù bieän phaùp giaûi quyeát hoaëc phaûi xoùa boû choïn nôi khaùc hôïp lyù hôn.  Caàn tính toaùn, saép xeáp laïi soá coâng nhaân thu gom hoaït ñoäng treân töøng phöôøng ñeå coù theå quaûn lyù ñöôïc coâng taùc thu gom saâu xaùc hôn.  Caùc loä trình thu gom – vaän chuyeån hieän nay vaãn chæ ñöôïc vaïch döïa treân kinh nghieäm vaø thöïc hieän treân baûn ñoà giaáy, do ñoù khoù xeùt ñeán caùc yeáu toá nhö: ñöôøng moät chieàu, giôø cao ñieåm, chieàu roäng ñöôøng, tình traïng daân cö … ñeå tìm ñöôïc phöông aùn toái öu. Ngoaøi ra, phöông phaùp vaïch tuyeán thuû coâng chæ thöïc hieän döïa theo kinh nghieäm vaø öôùc löôïng chöù khoâng coù söï tính toaùn coäng theâm giaáy pheùp ñöïôc chaïy vaøo taát caû caùc ñöôøng keå caû ñöôøng caám nhö hieän nay cuûa coâng ty DVMTÑT daãn ñeán tình traïng hao phí nhieân lieäu vaø naêng suaát lao ñoäng khoâng cao cuõng nhö gaây maát veû myõ quan cuûa thaønh phoá. Do vaäy caàn thieát phaûi coù vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieäc vaïch tuyeán ñeå xem xeùt taát caû caùc ñaëc tính cuûa con ñöôøng cuõng nhö vieäc choïn ñöôøng ñi ngaén nhaát nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng veä sinh moâi tröôøng maø vaãn ñaït hieäu quaû thu gom - vaän chuyeån trong giai ñoaïn phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø töøng böôùc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù (GIS) vaøo coâng taùc quaûn lyù naøy. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 53 Chöông 5: ÖÙNG DUÏNG GIS VAØO COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ CTR SH TAÏI CAÙC PHÖÔØNG NOÄI THAØNH TP.BIEÂN HOØA 5.1 Vai troø cuûa heä thoáng thoâng tin ñòa lyù trong coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp.Bieân Hoøa: Hieän nay vôùi möùc gia taêng daân soá haøng naêm taïi thaønh phoá Bieân Hoøa (3%/naêm) vaø muïc tieâu naâng cao hieäu quaû thu gom CTR SH cuûa thaønh phoá leân 100% cuûa coâng ty Dòch vuï moâi tröôøng ñoâ thò Bieân Hoøa trong giai ñoaïn hieän nay, giai ñoaïn buøng noå coâng ngheä thoâng tin, vieäc öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH laø raát caàn thieát. Vôùi caùc tính naêng ñaëc bieät, GIS cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå quaûn lyù caùc döõ lieäu thuoäc tính laãn khoâng gian phuø hôïp vôùi nhieäm vuï cuûa heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH cuûa thaønh phoá. Moät caùch roõ raøng hôn, ta coù theå so saùnh hai heä thoáng thu gom chaát thaûi raén nhö sau:  Heä thoáng thu gom _ vaän chuyeån khoâng öùng duïng GIS: nhaø quaûn lyù muoán quaûn lyù toát vaø caäp nhaät thoâng tin nhanh choùng phaûi tieán haønh xaây döïng CSDL thuoäc tính baèng phaàn meàm thoâng duïng nhö Excel hoaëc Access. Tuy nhieân caùc thoâng tin hieån thò chæ laø nhöõng döõ lieäu thuoäc tính, khoâng quan saùt ñöôïc. Beân caïnh ñoù ñeå quan saùt tröïc tieáp heä thoáng thu gom thì nhaø quaûn lyù phaûi tröïc tieáp khaûo saùt thöïc teá. Theâm vaøo ñoù, neáu nhaø quaûn lyù muoán tieán haønh vaïch tuyeán thu gom, sau khi tính toaùn, löïa choïn con ñöôøng thích hôïp, ngöôøi quaûn lyù phaûi tröïc tieáp chaïy thöû treân ñoaïn ñöôøng ñoù ñeå coù theå xaùc ñònh khoaûng thôøi gian, ñoù laø chöa ñeà caäp ñeán vaän toác cuûa xe. Ñieàu naøy gaây laõng phí thôøi gian vaø coâng söùc cho ngöôøi giaùm saùt. Hoaëc khi phaûi baùo caùo hay theå Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 54 hieän tuyeán thu gom leân baûn ñoà, ngöôøi quaûn lyù phaûi tieán haønh veõ tay leân caùc baûn ñoà du lòch hay khi chænh söûa moät tuyeán thu gom naøo thì ngöôøi quaûn lyù phaûi veõ baûn môùi baèng tay maø khoâng theå chænh söûa, boâi xoùa treân baûn ñoà cuõ. Nhö vaäy, nhaø quaûn lyù chöa theå quan saùt heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH moät caùch tröïc quan ñöôïc.  Heä thoáng thu gom - vaän chuyeån coù öùng duïng GIS: neáu nhaø quaûn lyù quyeát ñònh öùng duïng GIS caøng sôùm thì hoï chæ toán thôøi gian vaø coâng söùc cho moät laàn nhaäp lieäu vaøo maùy tính tuy nhieân hoï hoaøn toaøn coù theå quaûn lyù ñöôïc caùc döõ lieäu caû veà thuoäc tính laãn khoâng gian. Khi caàn thay ñoåi thoâng tin, ngöôøi quaûn lyù coù theå ngoài taïi vaên phoøng ñeå ñieàu chænh maø khoâng caàn phaûi khaûo saùt thöïc teá. Ví duï nhö khi ngöôøi quaûn lyù muoán thay ñoåi moät tuyeán thu gom, GIS maø cuï theå laø phaàn meàm Arc view coù nhöõng hoå trôï veà phaân tích maïng ñeå tìm ra con ñöôøng toái öu nhaát veà ñoaïn ñöôøng hoaëc thôøi gian cho coâng taùc thu gom hay GIS cuõng coù nhöõng hoå trôï tính toaùn ñeå traû veà chieàu daøi, toïa ñoä , dieän tích cuûa moät ñoái töôïng. Nhö vaäy seõ giaûm ñöôïc thôøi gian vaø coâng söùc cho ngöôøi quaûn lyù. Hôn nöõa, thoâng qua GIS ngöôøi quaûn lyù coù theå nhìn ñöôïc toång theå heä thoáng thu gom vaø xem ñöôïc thoâng tin cuûa baát kyø ñieåm thu gom hay caùc tuyeán vaän chuyeån hoaëc chænh söûa, caäp nhaät caùc thoâng tin môùi. 5.2 Noäi dung cuûa öùng duïng: Ñeå xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu GIS ñeå quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH khu noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa, chuùng ta caàn thu thaäp ñaày ñuû caùc thoâng tin caàn caäp nhaät ngoaøi thöïc teá vaø tieán haønh nhö sau: 5.2.1 Xaây döïng cô sôû döõ lieäu: Caùc lôùp döõ lieäu thieát keá goàm caùc kieåu sau:  String: kieåu chuoãi Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 55  Number: kieåu soá  Date : kieåu ngaøy thaùng  Boolean: kieåu luaän lyù Vì muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø theå hieän tröïc quan caùc thoâng tin cuûa heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa leân baûn ñoà giaáy neân caùc lôùp thoâng tin cuûa caùc baûng thuoäc tính nhö sau:  Lôùp döõ lieäu vuøng haønh chính noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa Lôùp ñoà hoïa: Bienhoa.shp Loaïi ñoái töôïng: Vuøng Teân baûng: Attributes of Bienhoa.shp Baûng 13: Baûng caùc döõ lieäu veà haønh chính (Bienhoa.shp) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Polygone Id Number Tenphuong String 20 Teân phöôøng Dientich Number 10 Dieän tích Soho Number 8 Soá hoä Danso Number 8 Daân soá klgRac_nga Number 8 Khoái löôïng raùc/ngaøy Moâ taû muïc tin vaø maõ hieäu: Id: maõ ñôn vò haønh chính cuûa phöôøng Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 56 Tenphuong: teân cuûa töøng phöôøng trong khu vöïc noäi thaønh Dientich: dieän tích cuûa phöôøng Soho: soá hoä daân hieän coù trong phöôøng Danso: daân soá taäp trung trong phöôøng Klgrac_nga: khoái löôïng raùc sinh ra trong ngaøy cuûa phöôøng ( kg/ngaøy) Töø döõ lieäu beân treân ta coù baûng döõ lieäu haønh chính cuûa caùc phöôøng noäi thaønh Bảng 14: Danh sách các phường nội thành  Lôùp döõ lieäu ñöôøng giao thoâng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa Lôùp ñoà hoïa: dgtnhua.shp Loaïi ñoái töôïng: ñöôøng Teân baûng: Attributes of dgtnhua.shp Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 57 Baûng 15 : Baûng döõ lieäu veà giao thoâng(dgtnhua.shp) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Polyline Id Number Ten_dgt String 20 Teân ñöôøng giao thoâng Length Number 10 Chieàu daøi Width Number 3 Chieàu roäng Speed Number 5 Toác ñoä Rushhour Number 5 Giôø cao ñieåm Drivetime Number 5 Thôøi gian laùi xe Oneway String 5 Ñöôøng moät chieàu Moâ taû muïc tin vaø maõ hieäu: Id: maõ ñöôøng giao thoâng Ten_dgt: teân cuûa ñöôøng giao thoâng Length: chieàu daøi cuûa ñoaïn ñöôøng Width: chieàu roäng cuûa ñoaïn ñöôøng Speed: vaän toác di chuyeån cuûa xe chuyeân duïng treân moät ñoaïn ñöôøng (km/h) Rushhour: giôø cao ñieåm treân moät ñoïan ñöôøng( tính töø 1 – 24, neáu khoâng coù giôø cao ñieåm thì giôø cao ñieåm ñöôïc gaùn baèng 0) Drivetime: thôøi gian ngöôøi coâng nhaân laùi xe phaûi tieâu toán treân moät ñoaïn ñöôøng Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 58 Oneway: qui ñònh thuoäc tính chieàu löu thoâng cuûa xe chuyeân duïng( Neáu ñoaïn ñöôøng hai chieàu ñöôïc kí hieäu baèng B, ñoaïn ñöôøng caám kí hieäu baèng NOT, neáu laø ñöôøng moät chieàu thì tuøy thuoäc vaøo chieàu soá hoùa vaø chieàu thöïc teá cuûa ñoaïn ñöôøng maø ñöôïc kí hieäu baèng FT hoaëc TF). Baûng 16:Baûng döõ lieäu ñöôøng giao thoâng nhöïa Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 59  Lôùp döõ lieäu caùc chôï Lôùp ñoà hoïa: cho.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of cho.shp Baûng 17: baûng döõ lieäu caùc chôï trong khu vöïc noäi thaønh( cho.shp) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape point Id Number Tencho String 15 Teân chôï Phuong String 15 Phöôøng Klr(kg) Number 8 Khoái löôïng raùc Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ chôï Tencho: teân chôï Phuong: teân phöôøng maø chôï ñoù tröïc thuoäc KLR(kg): khoái löôïng raùc öôùc tính phaùt sinh töø chôï trong moät ngaøy ( kg/ ngaøy) Baûng 18: Baûng döõ lieäu caùc chôï Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 60  Lôùp döõ lieäu caùc beänh vieän Loaïi ñoà hoïa: benhvien.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of benhvien.shp Baûng 19: Baûng danh saùch caùc beänh vieän khu vöïc noäi thaønh (benhvien.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Point Id Number Tenbv String 30 Teân beänh vieän Phuong String 15 Phöôøng Klr(kg) Number 5 Khoái löôïng raùc sinh hoaït Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ beänh vieän Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 61 Tenbv: teân ñaày ñuû cuûa beänh vieän Phuong: teân phöôøng maø beänh vieän ñoù tröïc thuoäc Klr(kg): khoái löôïng raùc sinh hoaït phaùt sinh taïi beänh vieän trong ngaøy Baûng 20: baûng döõ lieäu caùc beänh vieän  Lôùp döõ lieäu coâng vieân Loaïi ñoà hoaï: congvien.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of congvien.shp Baûng 21: baûng döõ lieäu caùc coâng vieân khu vöïc noäi thaønh(congvien.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin shape Point Id Number Tencv String 15 Teân coâng vieân Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ coâng vieân Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 62 Tencv: teân coâng vieân Baûng 22: Baûng döõ lieäu caùc coâng vieân  Lôùp döõ lieäu baõi choân laáp Loaïi ñoà hoaï: bcl.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of bcl.shp Baûng 23: Baûng döõ lieäu baõi choân laáp cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa(congvien.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Point Id Ten String 16 Teân Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ baõi choân laáp Tencv: teân baõi choân laáp Baûng 24: Baûng döõ lieäu baõi choân laáp cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa(congvien.shape) Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 63  Lôùp döõ lieäu vò trí caùc ñieåm heïn Loaïi ñoà hoaï:diemhen.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of diemhen.shp Baûng 25: Baûng döõ lieäu ñieåm heïn cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (diemhen.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Point Id Number Ten String 20 Teân X Number 8 Toïa ñoä X Y Number 8 Toïa ñoä Y KlgRac(kg) Number 8 Khoái löôïng raùc Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ ñieåm heïn Ten: teân ñieåm heïn X: toïa ñoä theo phöông X cuûa ñieåm heïn Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 64 Y: toïa ñoä theo phöông Y cuûa ñieåm heïn KlgRac(kg): khoái löôïng raùc taïi moãi ñieåm heïn ñôn vò tính: kg Baûng 26: Baûng döõ lieäu ñieåm heïn cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa  Lôùp döõ lieäu vò trí caùc ñieåm doïc tuyeán Loaïi ñoà hoaï:doctuyen.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of doctuyen.shp Baûng 27: Baûng döõ lieäu ñieåm doïc tuyeán cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Point Id Number Ten String 10 Teân ñieåm doïc tuyeán Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 65 Klr(kg) Number 6 Khoái löôïng raùc Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ ñieåm doïc tuyeán Ten: teân thöôøng goïi cuûa ñieåm doïc tuyeán Klr(kg): khoái löôïng raùc öôùc tính taïi caùc ñieåm doïc tuyeán Baûng 28: Baûng döõ lieäu ñieåm doïc tuyeán cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa  Lôùp döõ lieäu caùc thuøng raùc coâng coäng composit Loaïi ñoà hoaï:composit.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of composit.shp Baûng 29: baûng döõ lieäu ñieåm ñaët caùc thuøng raùc composit cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen.shape) Teân field Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Shape Point Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 66 Id Phuong String 15 Phöôøng Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ thuøng composit Phuong: teân phöôøng ñaët thuøng composit Baûng 29: baûng döõ lieäu ñieåm ñaët caùc thuøng raùc composit cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen.shape) 5.2.2 Xaây döïng baûn ñoà caùc ñieåm heïn, điểm dọc tuyến, thuøng raùc coâng coäng, hệ thống quản lý thu gom CTR SH treân caùc phöôøng noäi thaønh : Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 67 Hình 6 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 68 Hình 7 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 69 Hình 8 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 70 Hình 9 Hình 9 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 71 Hình 10 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 72 Hình 11 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 73 Sau khi ñaõ thu thaäp ñaày ñuû caùc lôùp thoâng tin baûn ñoà cô baûn nhö treân (hình 10,11), chuùng ta tieán haønh phaân tích vaø toång hôïp caùc thoâng tin baûn ñoà döôùi daïng caùc lôùp thoâng tin toång hôïp töø caùc thoâng tin baûn ñoà baûn ñoà ban ñaàu ( hình 6, 7, 8, 9 ) vaø töø caùc lôùp thoâng tin quan saùt ñöôïc qua baûn ñoà coù theå ñöa ra moät soá nhaän xeùt sau:  Moät soá phöôøng coù dieän tích nhoû nhö: Thanh Bình, Hoøa Bình, Trung Duõng, Quang Vinh, Quyeát Thaéng, Taân Tieán tuy nhieân laïi taäp trung daân soá cao, taïo ra maät ñoä daân soá cao ( töø 12880 – 27146 ngöôøi/ km2) töø ñoù löôïng CTR SH phaùt sinh taïi caùc phöôøng naøy cuõng cao theo dieän tích. Beân caïnh ñoù laïi coù caùc phöôøng nhö Taân Phong, Thoáng Nhaát, Böûu Long coù dieän tích lôùn coù daân soá töông ñoái neân maät ñoä daân soá thaáp hôn so vôùi caùc phöôøng khaùc ( töø 1918 – 6274 ngöôøi/ km2) daãn ñeán löôïng CTR SH phaùt sinh tính theo dieän tích nhoû hôn caùc phöôøng coøn laïi. Nguyeân nhaân laø do caùc khu thöông maïi taäp trung nhieàu taïi caùc phöôøng nhö Trung Duõng, Thanh Bình, Hoøa Bình, Quang Vinh daãn ñeán möùc soáng cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc naøy töông ñoái cao. Coøn ñoái vôùi phöôøng Taân Phong chæ coù theå noùi môùi xuaát hieän caùc khu thöông maïi vaøo nhöõng naêm gaàn ñaây neân möùc soáng cuûa ngöôøi daân cuõng baét ñaàu cao vaøo nhöõng naêm gaàn ñaây. Nhö vaäy, löôïng CTR SH taïi phöôøng naøy seõ taêng cao trong töông lai.  Caùc ñieåm doïc tuyeán chuû yeáu naèm treân con ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8 coøn caùc con ñöôøng khaùc haàu nhö chöa coù ñieåm doïc tuyeán naøo. Caùc ñieåm doïc tuyeán naøy chuû yeáu thu gom CTR phaùt sinh töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc nhaø haøng, tieäm aên theo hôïp ñoàng vôùi coâng ty. Ñieàu naøy cuõng taïo ra moät khoù khaên laø neáu nhöõng ñieåm kinh doanh naøy khoâng hôïp ñoàng thu gom vôùi coâng ty thì löôïng CTR cuûa hoï seõ khoâng ñöôïc thu gom taän nôi. Ñeå giaûi quyeát löôïng raùc naøy caùc ñieåm kinh doanh seõ cho raùc vaøo caùc thuøng 660l doïc tuyeán cuûa khaùch vaõng lai. Vieäc laøm naøy seõ gaây ra khoù khaên cho coâng taùc thu gom Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 74 cuûa coâng nhaân xe ñaåy tay vaø tình traïng quaù taûi raùc taïi moät soá thuøng composit.  Caùc thuøng composit vöøa ñöôïc trieån khai ñaët treân caùc tuyeán ñöôøng chính cuûa thaønh phoá trong khu vöïc noäi thaønh nhö: Quoác loä 1, Caùch Maïng Thaùng 8, 30/4, Höng Ñaïo Vöông, Phan Ñình Phuøng, Voõ Thò Saùu, Quoác loä 15, Phan Chu Trinh, Tænh loä 24 vôùi muïc ñích chöùa raùc thaûi cuûa khaùch vaõng lai. Caùc thuøng raùc ñöôïc ñaët caùch nhau 100 m vaø ñöôïc thu gom bôûi caùc xe ñaåy tay khi xe coù tuyeán thu gom ñi qua caùc ñoaïn ñöôøng naøy. Caùc thuøng raùc coâng coäng naøy ñöôïc ñaët nhaèm muïc ñích veä sinh, giöõ ñöôøng phoá saïch ñeïp, tuy nhieân cuõng chính nhöõng thuøng raùc naøy laïi gaây ra khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø boäc loä nhöõng baát caäp. Thöù nhaát, vieäc choïn ñaët nhöõng thuøng composit ñoâi khi laïi toû ra khoâng hôïp lyù. Coù nhöõng ñoaïn ñöôøng ñaët quaù nhieàu thuøng composit, ñoâi khi ta coù theå baét gaëp thuøng naèm ôû vò trí song song nhau ôû treân cuøng moät tuyeán ñöôøng. Beân caïnh ñoù, vieäc ñaët nhieàu thuøng raùc coâng coäng nhö vaäy cuøng khoâng taïo ra ñöôïc caûm giaùc moät con ñöôøng saïch seõ hôn. Thöù hai, vieäc thu gom CTR töø caùc thuøng raùc naøy raát khoù khaên. Coâng nhaân thu gom chæ coù caùch laø ñoå phaàn raùc trong thuøng ra ñöôøng roài sau ñoù tieán haønh thu gom baèng choåi vaø ki hoát raùc cho vaøo xe ñaåy tay. Ñoái vôùi raùc khoâ thì vaãn coù theå chaáp nhaän ñöôïc, nhöng neáu raùc coù chöùa nöôùc thì taát caû nöôùc ræ raùc chaûy toaøn boä ra ñöôøng taïo muøi hoâi thoái cho khu vöïc laân caän. Thöù ba, khi ñaët caùc thuøng raùc naøy, ñaõ coù moät soá khoâng ít ngöôøi daân thay vì ñeå raùc tröôùc cöûa nhaø ñeå ñöôïc caùc xe ñaåy tay thu gom nhö thöôøng leä thì laïi thay ñoåi baèng caùch ñem heát raùc cuûa gia ñình cho vaøo thuøng composit doïc tuyeán hoaëc ñeå raùc traøn lan ra khu vöïc laân caän thuøng composit. Ñieàu naøy laøm cho löôïng raùc taïi caùc thuøng composit taêng leân ñoät bieán vaø nhö theá coâng taùc thu gom cuûa coâng nhaân xe ñaåy tay laïi phöùc taïp vaø khoù khaên hôn vaø teä hôn ñoâi khi laïi voâ tình taïo ra ñieåm ñoå raùc töï phaùt taïi khu vöïc thuøng composit. Vaø cuoái cuøng Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 75 moät thöïc traïng khoâng theå traùnh khoûi laø vieäc xuaát hieän cuûa nhöõng laù ñôn kieän tuïng cuûa nhöõng ngöôøi daân soáng gaàn nôi ñaët caùc thuøng raùc composit coâng coäng hay nhöõng hoä coù thuøng composit ñaët tröôùc nhaø.  Vaán ñeà cuoái nhöng cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng laø hieän taïi coâng ty DVMTÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc caùc xe ñaåy tay hoaït ñoäng trong khu vöïc caùc phöôøng noäi thaønh. Ñieàu naøy laøm cho baûn thaân ngöôøi quaûn lyù thu gom cuõng khoâng naém ñöôïc chính xaùc hoaït ñoäng cuõng nhö ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay cuûa coâng nhaân theo töøng phöôøng. Ñieàu naøy daãn ñeán tình traïng coù phöôøng dieän tích nhoû tuy nhieân soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng laïi nhieàu hay moät soá phöôøng coù dieän tích lôùn nhöng do phöôøng giaùp vôùi khu vöïc ngoaïi thaønh neân vieäc thu gom taïi caùc phöôøng vaãn chöa trieät ñeå maø haàu heát chæ taäp trung cho caùc phöôøng chính nhö: Trung Duõng, Thanh Bình, Hoøa Bình, Quang Vinh, Quyeát Thaéng vaø moät phaàn cuûa phöôøng Taân Tieán. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ qua phöôøng Quyeát Thaéng laø moät phöôøng nhoû nhöng laïi coù ñeán 3 ñieåm heïn, Quang Vinh coù 2 ñieåm heïn, song phöôøng Taân Phong, Thoáng Nhaát, Böûu Long laø caùc phöôøng coù dieän tích lôùn nhöng laïi coù ít ñieåm heïn ( 1 ñieåm heïn ) hoaëc khoâng coù ñieåm heïn naøo. Ñieàu naøy phaûn aùnh ñöôïc coâng taùc thu gom hoaëc khoâng trieät ñeå hoaëc coù nhöõng tuyeán caùc xe ñaåy tay phaûi vaän haønh raùc thaûi ñi moät khoaûng quaù xa ñeå ñeán ñöôïc ñieåm heïn. 5.2.3 Vaïch loä trình vaän chuyeån CTR SH ñeà xuaát cho caùc phöôøng noäi thaønh: Theo ñaùnh giaù hieän traïng khi khaûo saùt thöïc teá, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng chuû yeáu gaây ra do:  Phöông tieän vaän chuyeån coøn thoâ sô vaø khoâng ñaûm baûo veä sinh; Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 76  Caùc ñieåm heïn thu gom raùc vaø caùc thuøng composit khoâng coù phöông tieän cô khí phuø hôïp, ñieàu naøy laøm cho chaát thaûi phaûi bò ñoå ra ñöôøng roài sau ñoù môùi ñöïôc thu gom vaøo xe chuyeân duïng laøm maát veä sinh vaø mó quan ñoâ thò;  Hieän taïi coù moät soá tuyeán ñöôøng vaän chuyeån raùc khoâng hôïp lyù, xe taûi lôùn ñi vaøo caùc con ñöôøng nhoû laøm oâ nhieãm khoâng khí khu vöïc daân cö, nôi maø xe ñi qua. Beân caïnh ñoù, caùc xe chuyeân duïng thu gom chaát thaûi raén cuûa coâng ty DVMTÑT coù giaáy pheùp chaïy vaøo ñöôøng caám, vaø vieäc chaïy vaøo caùc con ñöôøng tuøy yù nhöng vaãn ñaûm baûo ñeán ñieåm heïn ñuùng giôø seõ gaây laõng phí nhieân lieäu, söùc ngöôøi. Töø thöïc teá nhö vaäy, muoán giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng, traùnh tình traïng tieâu phí nhieân lieäu, toâi tieán haønh caùc baøi toaùn sau:  Choïn loïc ñöôøng ñi thích hôïp cho thu gom – vaän chuyeån: nhaèm choïn ra nhöõng con ñöôøng phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän ñaët ra.  Xaùc ñònh phöông tieän thu gom;  Vaïch tuyeán vaän chuyeån toái öu: ôû ñaây coù hai tuyeán toái öu: toái öu veà ñöôøng ñi, toái öu veà thôøi gian. Sau khi coù caû hai loä trình ta tieán haønh so saùnh ñeå choïn ra tuyeán ñöôøng hôïp lyù nhaát. 5.2.3.1 Nguyeân taéc vaïch tuyeán chung:  Xeùt ñeán caùc chính saùch vaø quy taéc hieän haønh coù lieân quan tôùi vieäc taäp trung chaát thaûi raén, soá laàn thu gom trong moät tuaàn;  Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa heä thoáng vaän chuyeån, caùc loaïi xe maùy vaän chuyeån;  Tuyeán ñöôøng caàn phaûi choïn cho luùc baét ñaàu haønh trình vaø keát thuùc haønh trình phaûi ôû ñöôøng phoá chính;  Ôû vuøng ñòa hình doác thì haønh trình neân xuaát phaùt töø choã cao xuoáng thaáp; Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 77  Tuyeán thu gom phaûi ñöôïc boá trí sao cho container cuoái cuøng ñöôïc thu gom treân tuyeán ñaët gaàn baõi ñoå nhaát.  Chaát thaûi phaùt sinh töø caùc nuùt giao thoâng, khu phoá ñoâng ñuùc thì phaûi ñöôïc thu gom vaøo caùc giôø coù maät ñoä giao thoâng thaáp;  Nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén coù soá löôïng lôùn caàn phaûi toå chöùc vaän chuyeån vaøo luùc ít gaây aùch taéc, aûnh höôûng cho moâi tröôøng;  Nhöõng vò trí coù chaát thaûi raén ít vaø phaân taùn thì vieäc vaän chuyeån phaûi toå chöùc thu gom phuø hôp. 5.2.3.2 Caùc böôùc laäp tuyeán thu gom:  Böôùc 1: Boá trí tuyeán thu gom. Veõ caùc döõ lieäu sau cho moãi ñieåm thu gom chaát thaûi leân baûn ñoà khu vöïc: vò trí, taàn suaát thu gom, soá container. Giaû ñònh raèng khoái löôïng chaát thaûi thu gom taïi moãi vò trí seõ xaáp xæ baèng nhau vaø baèng khoái löôïng chaát thaûi trung bình.  Böôùc 2: Öôùc tính toång khoái löôïng chaát thaûi ñöôïc thu gom töø nhöõng vò trí laáy raùc moãi ngaøy. Söû duïng theå tích höõu ích cuûa xe thu gom ñeå xaùc ñònh soá hoä trung bình maø chaát thaûi töø hoä naøy ñöôïc thu gom trong suoát moãi chuyeán thu gom.  Böôùc 3: Boá trí hay vaïch tuyeán thu gom baét ñaàu töø traïm ñieàu vaän vaø ñi qua taát caû caùc ñieåm laáy raùc caàn thieát. Caùc tuyeán naøy phaûi ñöôïc boá trí sao cho vò trí thu gom cuoái cuøng ôû gaàn baõi ñoå nhaát.  Böôùc 4: Khi tuyeán thu gom ñaõ ñöôïc vaïch, soá löôïng container vaø khoaûng caùch vaän chuyeån cuûa moãi chuyeán phaûi ñöôïc xaùc ñònh. Caùc soá lieäu treân vaø nhu caàu nhaân coâng trong moät ngaøy phaûi ñöôïc kieåm tra laïi so vôùi thôøi gian coâng taùc coù theå söû duïng trong moät ngaøy. Neáu caàn thieát phaûi ñieàu chænh laïi tuyeán thu gom ñeå caân baèng khoái löôïng coâng vieäc. Sau khi ñaõ thieát laäp tuyeán thu gom, veõ chuùng leân baûn ñoà chính. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 78 5.2.3.3 Phöông tieän vaø phöông phaùp vaän chuyeån: Caùc loaïi xe söû duïng ñeå vaän chuyeån phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau:  Chaát thaûi raén phaûi ñöôïc vaän chuyeån vôùi chi phí thaáp nhaát;  Chaát thaûi ñöôïc phuû kín trong suoát quaù trình vaän chuyeån;  Caùc loaïi xe phaûi ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi giao thoâng treân xa loä;  Dung tích xe phaûi töông öùng vôùi giôùi haïn troïng taûi cho pheùp vaø khoâng ñöôïc vöôït quaù.  Phöông phaùp dôõ taûi phaûi ñôn giaûn vaø ñaùng tin caäy; 5.2.3.4 Choïn löïa caùc con ñöôøng thích hôïp:  Soá lieäu ñaàu vaøo: - Chieàu roäng cuûa caùc con ñöôøng: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi; - Thôøi gian quy ñònh laøm vieäc: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi; - Giôø cao ñieåm cuûa moät soá con ñöôøng gaây ra hieän töôïng keït xe: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi; - Soá löôïng, loaïi, dung tích chöùa raùc cuûa phöông tieän thu gom: döõ lieäu naøy coù theå thay ñoåi;  Ñaàu ra: caùc con ñöôøng thích hôïp ñeå vaïch tuyeán thu gom.  Giaûi quyeát: - Choïn phöông tieän thu gom coù naêm saûn xuaát > 1993 - Xeùt caùc con ñöôøng vaø choïn loïc caùc con ñöôøng coù chieàu roäng lôùn hôn hai laàn kích thöôùc cuûa xe thu gom. Ôû ñaây con soá naøy ñöôïc laáy baèng 8. - Xeùt tieáp yeáu toá thôøi gian: trong thôøi gian laøm vieäc quy ñònh, neáu coù ñoaïn ñöôøng naøo deã bò keït xe thì ñoaïn ñöôøng ñoù ñöôïc loaïi boû Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 79  Döõ lieäu neàn: - Baûn ñoà soá khu vöïc haønh chính caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa, baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc quaän huyeän, phöôøng xaõ ( dieän tích, daân soá, löôïng raùc trung bình…) - Baûn ñoà soá hoùa ñöôøng giao thoâng caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa vaø baûng thuoäc tính chöùa caùc thoâng tin veà ñoä roäng caùc con ñöôøng, giôø cao ñieåm, tính chaát cuûa con ñöôøng. Töø caùc döõ lieäu naøy ta tieán haønh truy vaán treân baûn thuoäc tính ñeå choïn ra caùc con ñöôøng thích hôïp cho coâng taùc thu gom vaø thu ñöôïc baûn ñoà, nhöõng con ñöôøng ñöôïc choïn laø nhöõng con ñöôøng ñöôïc theå hieän maøu vaøng, nhöõng con ñöôøng khoân ñöôïc choïn vaãn coù maøu xanh. Baûn ñoà cuï theå ñöôïc bieåu dieãn beân döôùi: Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 80 Hình 12 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 81 Treân baûng thuoäc tính cuûa lôùp ñöôøng giao thoâng ta cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc con ñöôøng ñöôïc choïn. Nhöõng con ñöôøng ñöôïc choïn laø nhöng con ñöôøng ñöôïc toâ vaøng. Baûng 31: Caùc con ñöôøng ñöïôc choïn theo ñieàu kieän 5.2.3.5 Vaïch tuyeán thu gom toái öu: Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 82  Döõ lieäu ñaàu vaøo: - Keát quaû cuûa coâng vieäc choïn ñöôøng vaän chuyeån cho xe chuyeân duïng; - Chieàu löu thoâng cuûa xe; - Xaùc ñònh ñieåm ñaàu ( traïm ñieàu vaän), ñieåm heïn, ñieåm doïc tuyeán, ñieåm cuoái ( baõi choân laáp); - Khoái löôïng raùc taïi töøng ñieåm heïn sau nhöõng khoaûng thôøi gian ( laáy baèng thôøi gian quay voøng cuûa xe ñaåy tay);  Ñaàu ra: Xuaát ra baûn ñoà tuyeán thu gom toái öu veà ñöôøng ñi, toái öu veà thôøi gian thoûa maõn yeâu caàu giaûm thieåu ñeán möùc thaáp nhaát coù theå oâ nhieãm trong quaù trình vaän chuyeån CTR SH ñeán baõi choân laáp, beân caïnh ñoù tieát kieäm ñöôïc nhieân lieäu.  Giaûi quyeát: - Döïa vaøo khoái löôïng raùc seõ taäp trung taïi töøng ñieåm heïn, ñieåm doïc tuyeán ñeå choïn ñieåm heïn phuø hôïp; - Tính chieàu daøi cuûa caùc tuyeán ñöôøng ñeå choïn tuyeán ñöôøng coù khoaûng caùch ngaén nhaát cho moãi chuyeán;  Döõ lieäu neàn: - Baûn ñoà soá hoùa haønh chính vaø baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa( dieän tích, daân soá, löôïng raùc trung bình…) - Baûn ñoà soá hoùa ñöôøng giao thoâng caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân hoøa vaø baûng thuoäc tính cuûa noù veà ñoä roäng ñöôøng, giôø cao ñieåm, chieàu löu thoâng.  Döõ lieäu chuyeân ñeà: Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 83 - Baûn ñoà vò trí caùc ñieåm heïn, ñieåm thu gom doïc tuyeán cuûa caùc phöôøng noäi thaønh; - Baûn ñoà vò trí baõi choân laáp; Baûng 32 : Baûng khoái löôïng raùc taïi caùc ñieåm heïn sau nhöõng khoaûng thôøi gian STT Ñieåm heïn/ Ñieåm doïc tuyeán khoái löôïng raùc sau nhöõng khoaûng thôøi gian ÑVT: taán 17h 18h 19h 20h 21h 22h30' 1 Buøi Vaên Hoøa 2.8 2 Quyeát Thaéng 0.7 2.45 1.75 3 Ga xe löûa 3.15 1.75 1.75 4 Cô sôû II 1.75 2.45 2.8 2.1 5 Ñ Voõ Thò Saùu 0.35 6 C Voõ Thò Saùu 1.75 7 Boàn nöôc CV Kyû Nieäm 0.7 8 TDTT 7 1.75 9 Beán xe BH 3.5 3.15 5.95 3.5 10 Kho baïc 2.8 11 Kinh doanh nhaø 5.25 3.85 12 NM giaáy Taân Mai 0.7 13 NH Caây Döøa 0.4 14 5Ri 0.3 0.3 15 Traïi hoøm 1.05 16 Muõi taøu 0.7 17 5Taàng 0.35 Cöù moãi xe chuyeân duïng taûi troïng 14m 3 thì coù theå eùp ñöôïc khoaûng 8.8 taán raùc thoâ töø caùc xe ñaåy tay. Coøn ñoái vôùi xe 7m 3 coù theå eùp ñöôïc khoaûng 5.6 taán raùc thoâ töø caùc xe ñaåy tay. Neáu cuøng moät khoaûng thôøi gian, cuøng moät tuyeán, ñieåm heïn naøo coù khoái löôïng raùc nhieàu hôn seõ ñöôïc öu tieân laáy raùc tröôùc vaø sau ñoù môùi tính ñeán nhöõng ñieåm nhoû hôn vaø choïn ra nhöõng ñieåm heïn coù khoái löôïng raùc sau cho khi eùp vaøo xe chuyeân Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 84 duïng laø vöøa ñuû, khoâng thieáu cuõng khoâng thöøa vì neáu thieáu nhö vaäy ta ñaõ khoâng khai thaùc ñöôïc trieät ñeå taûi troïng cuûa xe. Coøn neáu quaù nhieàu thì xe phaûi eùp quaù taûi coù theå gaây rôi vaõi hoaëc hö hoûng xe. Töø caùc döõ lieäu treân toâi tieán haønh chức năng phaân tích mạng ñeå choïn ra caùc ñieåm heïn vaø ñöôøng vaän chuyeån CTR cuûa 3 tuyeán toái öu veà ñoaïn ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian. Cuõng töø chöùc naêng naøy cuûa GIS, GIS hoã trôï ngöôøi ñieàu khieån phöông tieän baèng baûng chæ daãn ñöôøng ñi vaø ñoä daøi ñoaïn ñöôøng thöïc hieän ñöôïc sau moät ca laøm vieäc (xem phaàn phuï luïc). Keát quaû, ta coù caùc tuyeán thu gom nhö sau: Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 85 Hình 13 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 86 Hình 14 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 87 Hình 15 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 88 Hình 16 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 89 Hình 17 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 90 Hình 18 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 91 Nhaän xeùt: Töø caùc hình (13, 14, 15, 16, 17, 18 ), coù theå nhaän thaáy raèng ta coù theå aùp duïng chöùc naêng phaân tích maïng cuûa GIS ñeå vaïch tuyeán thu gom CTR SH, phaàn öùng duïng naøy seõ hoã trôï cho nhaø quaûn lyù raát nhieàu trong vieäc quaûn lyù coâng taùc thu gom – vaän chuyeån . Beân treân laø hai trong soá phöông aùn toâi ñöa ra nhaèm tìm ra ñöôøng ñi hôïp lyù cho xe thu gom: toái öu veà quaõng ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian. Tuy nhieân töø hình vaø baûng chæ daãn ñöôøng ôû phuï luïc toâi coù nhöõng nhaän xeùt sau:  Coù nhöõng tuyeán thu gom, sau khi phaân tích maïng thì caû hai keát quaû traû veà ñeàu gioáng nhau, coù nghóa laø baûn ñoà vaïch tuyeán toái öu veà ñoaïn ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian ôû moät soá tuyeán laø nhö nhau. Nhö vaäy, tuyeán ñöôøng ñoù hoaøn toaøn hôïp lyù vaø ta coù theå choïn chính thöùc cho coâng taùc vaïch tuyeán thu gom.  Coù nhöõng tuyeán thu gom, hai keát quaû phaân tích maïng khaùc nhau. Töø baûng chæ daãn ñöôøng ñi ta coù theå thaáy: ñeå toái öu veà thôøi gian, xe chuyeân duïng phaûi quay ñaàu xe nhieàu laàn. Ñieàu naøy laïi laø moät haïn cheá trong qui trình ñöôøng ñi cuûa xe chuyeân duïng. Beân caïnh ñoù laïi coù nhöõng ñoaïn ñöôøng coù choã quay ñaàu xe. Do vaäy, cuõng tuøy vaøo töøng tröôøng hôïp maø ngöôøi quaûn lyù seõ choïn ra con ñöôøng naøo ñeå coù keát quaû hôïp lyù nhaát. 5.2.4 Boá trí soá löôïng xe thu gom treân töøng phöôøng: Hieän taïi coâng ty DVMTÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc soá löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng bôûi vì ñoäi hình thu gom naøy ñaõ coù tröôùc khi coâng ty ñöôïc thaønh laäp, ñaây cuõng laø moät ñieàu gaây khoù khaên cho nhaø quaûn lyù . Do vaäy, ñeå hoå trôï cho coâng taùc quaûn lyù ñöôïc toát hôn, toâi tieán haønh phaân chia laïi löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng nhaèm cuï theå hoùa coâng taùc quaûn lyù ñoäi xe ñaåy tay naøy, giuùp coâng taùc quaûn lyù ñöôïc saâu saùt hôn vaø xaây döïng theâm döõ lieäu thuoäc tính Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 92 veà soá löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng thoâng qua baûng thuoäc tính haønh chính phöôøng ( Bienhoa.shp)  Döõ lieäu ñaàu vaøo: - Soá xe ñaåy tay hieän ñang hoaït ñoäng trong caùc phöôøng noäi thaønh; - Soá lieäu veà khoái löôïng raùc phaùt sinh trong ngaøy treân töøng phöôøng; - Soá laàn quay voøng cuûa xe ñaåy tay trong ca laøm vieäc; - Toång löôïng raùc thu gom ñöôïc treân caùc phöôøng noäi thaønh; - Löôïng raùc moät xe ñaåy tay thu ñöôïc trong moät voøng; - Dieän tích cuûa töøng phöôøng;  Ñaàu ra: soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng, baûng döõ lieäu thuoäc tính cuûa noù.  Giaûi quyeát: - Döïa vaøo toång löôïng raùc thu gom ñöôïc trong caùc phöôøng noäi thaønh vaø löôïng raùc thu gom ñöôïc treân töøng xe ñaåy tay, ta xaùc ñònh ñöôïc toång soá löôït xe ñaåy tay caàn ñeå thu gom heát löôïng raùc phaùt sinh. - Döïa vaøo soá löôït xe ñaåy tay ñaõ xaùc ñònh beân treân vaø soá xe hieän ñang hoaït ñoäng trong caùc phöôøng noäi thaønh, ta xaùc ñònh ñöôïc soá laàn quay voøng caàn. - Döïa vaøo soá laàn quay voøng tính vaø soá laàn quay voøng thöïc teá, dieän tích cuûa töøng phöôøng maø ta boá trí soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân phöôøng ñoù.  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá hoùa haønh chính phöôøng noäi thaønh vaø baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa ( dieän tích, löôïng raùc, daân soá…) Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 93 Soá löôït xe ñaåy tay = Toång löôïng raùc thu gom (taán) Löôïng raùc 1 xe ñt thu ñöôïc (taán) = 70.8 0.35 = 202.28 Soá laàn quay voøng = Soá löôït xe ñaåy tay Soá xe hoaït ñoäng trong phöôøng noäi thaønh = 202 58 = 3.48 ( laàn) Nhö vaäy, vôùi moät löôïng xe ñaåy tay lôùn nhö theá hoaït ñoäng treân caùc phöôøng noäi thaønh ta thaáy chuùng toû ra khoâng hieäu quaû. Vôùi moät ca laøm vieäc ñoái vôùi xe ñaåy tay coù theå quay voøng ñöôïc 4 laàn. Hieän taïi, vieäc thu gom CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh hieän taïi coøn ñöôïc hoã trôï bôûi 2 xe 1.75 taán vaø 1 xe 3.5 taán. Do vaäy, toâi tieán haønh phaân xe 3.5 taán vaø xe 1.75 taán thu gom vaøo phöôøng coù dieän tích lôùn nhaèm giaûm ñöôïc vieäc ñaåy tay treân nhöõng quaõng ñöôøng daøi ñeå thu gom. Caùc xe ñaåy tay seõ ñöôïc phaân chia ñeå thu gom sao cho khoâng caùch quaù xa ñieåm heïn. nhö vaäy sau khi tính toaùn, soá löôïng xe ñaåy tay caàn cho hoaït ñoäng thu gom hieän taïi caàn 38 xe ñaåy tay, 2 xe 1.75 taán vaø 1 xe 3.5 taán ñeå thu gom CTR SH. Baûng 33: Baûng boá trí soá xe thu gom treân caùc phöôøng Phöôøng Soá löôït xe ÑT caàn ñeå thu gom heát löôïng raùc cuûa phöôøng Soá löôïng xe thu gom Taân Phong 39 5 xe ÑT + 1 xe 3.5taán Thoáng Nhaát 26 3 xe ÑT + 1 xe 1.75 taán Böûu Long 23 2 xe ÑT + 1 xe 1.75 taán Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 94 Trung Duõng 27 7 xe ÑT Quang Vinh 20 5 xe ÑT Quyeát Thaéng 22 6 xe ÑT Thanh Bình 9 2 xe ÑT Hoøa Bình 11 3 xe ÑT Taân Tieán 22 5 xe ÑT 5.2.5 Boá trí thuøng composit gôïi yù: Vôùi soá thuøng composit hieän taïi trong caùc phöôøng noäi thaønh laø 109 thuøng. Vieäc ñaët thuøng vôùi maät ñoä daøy ñaët, khoâng tính toaùn ôû moät soá tuyeán ñöôøng ñaõ gaây ra moät soá baát caäp nhö ñaõ noùi ôû treân. Chính vì vaäy, toâi muoán coù söï tính toaùn laïi nhaèm boá trí laïi caùc thuøng composit ñeå caùc thuøng naøy ñöôïc boá trí hôïp lí hôn maø khoâng phaûi ñaët quaù nhieàu thuøng nhö hieän taïi.  Ñaàu vaøo: - Soá löôïng thuøng hieän coù treân caùc phöôøng noäi thaønh; - Ñieàu kieän veà khoaûng caùch ñaët thuøng: ñeå traùnh ñaët thuøng traøn lan, theo toâi ñieàu kieän khoaûng caùch cuûa caùc thuøng ñaët caùch nhau 150m vaø ñaët xen keû hai beân ñöôøng ñoái vôùi ñöôøng coù ít khaùch vaõng lai, coøn ñoái vôùi ñöôøng taäp trung nhieàu khaùch vaõng lai thì khoaûng caùch giöõa hai thuøng keá nhau laø 100 m. Nhö vaäy, neáu cuøng moät chieàu ñöôøng thì cöù moãi 300 m môùi coù moät thuøng raùc coâng coäng;  Ñaàu ra: baûn ñoà vò trí ñaët thuøng composit gôïi yù.  Giaûi quyeát: Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 95 Ñeå traùnh tình traïng ñaët thuøng raùc coâng coäng traøn lan, toâi döïa vaøo tính taäp trung cuûa nhieàu khaùch vaõng lai cuûa khu vöïc, tính quan troïng cuûa caùc ñieåm naøy maø quyeát ñònh boá trí ñaët thuøng hoaëc khoâng.  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá hoùa haønh chính phöôøng noäi thaønh; Baûn ñoà soá hoùa caùc ñoaïn ñöôøng giao thoâng;  Döõ lieäu chuyeân ñeà: baûn ñoà soá hoùa vaø baûn thuoäc tính cuûa vò trí ñaët thuøng composit. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 96 Hình 19 Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 97 Chöông 6: KEÁT LUAÄN – KIEÁN NGHÒ 6.1 Keát luaän: Keát quaû cuûa ñeà taøi: Qua quaù trình tìm hieåu, khaûo saùt thöïc teá heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa maø cuï theå laø caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá, toâi ñaõ ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng cuûa heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh. Ñoàng thôøi qua ñoù ta thaáy ñöôïc nhöõng öu, khuyeát ñieåm cuûa coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh, töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp hoaøn thieän cho töông lai. Böôùc ñaàu xaây döïng heä cô sôû döõ lieäu ñòa lyù cho heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh ñeå qua ñoù hoã trôï cho coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom – vaän chuyeån ñöôïc toát hôn. Heä döõ lieäu ñòa lyù naøy bao goàm caùc lôùp thoâng tin sau:  Lôùp döõ lieäu neàn: lôùp haønh chính ( ranh giôùi phöôøng, teân phöôøng, khu vöïc daân cö, dieän tích, daân soá, khoái löôïng raùc phaùt sinh), lôùp ñöôøng giao thoâng chính goàm caùc ñöôøng giao thoâng nhöïa, ñöôøng heûm roäng treân 5m vôùi caùc thuoäc tính( teân ñöôøng, chieàu daøi, chieàu roäng, giôø cao ñieåm cuûa con ñöôøng, chieàu löu thoâng).  Lôùp chuyeân ñeà: lôùp ñieåm heïn, lôùp ñieåm doïc tuyeán vôùi caùc döõ lieäu veà khoái löôïng CTR SH phaùt sinh taïi caùc ñieåm ñoù, lôùp caùc ñieåm taäp trung nhieàu daân cö vaø laø moät trong soá nôi phaùt sinh ra löôïng CTR SH cao nhö: lôùp beänh vieän, lôùp coâng vieân, tröôøng hoïc, chôï.  Caùc Thematic: Khoái löôïng CTR SH sinh ra moãi ngaøy treân caùc phöôøng theo daân soá, Quy moâ khoái löôïng raùc taïi caùc ñieåm heïn, ñieåm doïc tuyeán, söï phaân Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 98 boá caùc thuøng raùc composit coâng coäng doïc tuyeán ñöôøng, Maät ñoä daân soá vaø söï phaân boá ñieåm heïn, ñieåm doïc tuyeán taïi caùc phöôøng noäi thaønh, Hieän traïng heä thoáng quaûn lyù CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa, vaïch tuyeán vaän chuyeån – thu gom cho caùc xe chuyeân duïng trong quaù trình thu gom CTR SH toái öu veà ñöôøng ñi, toái öu veà thôøi gian. Nhö vaäy, nhìn chung ñeà taøi ñaõ ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaët ra ban ñaàu. Tuy nhieân, ñeà taøi vaãn caàn ñöôïc môû roäng theâm ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà sau: trong quaù trình qui hoaïch soá löôïng xe ñaåy tay thu gom treân töøng phöôøng toâi chæ xaùc ñònh soá löôïng xe maø chöa boá trí ñöôïc ñöôøng ñi hôïp lyù cho caùc xe naøy cho hôïp lyù vì ngoaøi cô sôû lyù thuyeát thì cuõng raát caàn kinh nghieäm thöïc teá trong coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH ñeå coù theå qui hoaïch caùc tuyeán ñöôøng sao cho thaät hôïp lyù. Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi ñaõ öùng duïng coâng cuï hoã trôï truy vaán döõ lieäu khoâng gian nhaèm tìm ra nhöõng ñoaïn ñöôøng phuø hôïp cho xe chuyeân duïng vaän chuyeån sau thu gom. Beân caïnh ñoù laø vieäc öùng duïng chöùc naêng phaân tích maïng nhaèm tìm ra loä trình vaän chuyeån toát nhaát cho ba tuyeán thu gom CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. Treân cô sôû naøy seõ hoã trôï raát nhieàu cho nhaø quaûn lyù trong vieäc vaïch tuyeán thu gom CTR SH cho thaønh phoá Bieân Hoøa. Vaø cuoái cuøng laø vieäc öùng duïng coâng cuï Ruler cuûa Arcview hoã trôï trong vieäc ño khoaûng caùch boá trí vò trí ñaët cuûa caùc thuøng raùc coâng coäng gôïi yù. Sự đáp ứng yêu cầu thực tế: Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, các ngành khoa học cổ điển như toán học, địa lý … có thể liên kết với nhau để cho ra đời nhiều ngành khoa học mới có tính chất liên ngành. Những ngành khoa học mới này có Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 99 nhều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống và đó cũng là những đòi hỏi cấp thiết trên con đường phát triển văn minh của nhân loại, một trong những ngành khoa học đó là khoa học thông tin địa lý ( Geographic Information Science – GIS). Với hiện trạng rác thải và xu hướng tăng nhanh khối lượng rác hàng năm, việc quản lý và quy hoạch các hoạt động về rác là một yêu cầu cấp bách tại thành phố Biên Hòa, một thành phố đang trong giai đoạn CNH –HĐH. Công tác này có liên quan nhiều đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) về tuyến thu gom, vị trí thu gom, khối lượng rác phát sinh tại một điểm, thời điểm phát sinh, diện tích khu vực … đều là dạng thông tin địa lý. Do đó, việc sử dụng công nghệ GIS để làm một công cụ phục vụ cho công tác quản lý rác thải và các vấn đề liên quan đến rác chính là sự đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom – vận chuyển CTR SH tại thành phố Biên Hòa vừa mang lại ý nghĩa môi trường và lợi ích về kinh tế: Ý nghĩa kinh tế:  Góp phần giảm tiêu thụ năng lượng thông qua việc chọn lựa đường đi ngắn nhất cho các tuyến thu gom – vận chuyển do đó giảm chi phí vận hành.  Bố trí các thùng rác công cộng hợp lý hơn nhờ công cụ hổ trợ của GIS giúp tiết kiệm tiền.  Các phương tiện thu gom – vận chuyển được sử dụng hợp lý và phát huy hết công suất nên chi phí khấu hao được tận dụng. Ý nghĩa môi trường:  Phương tiện vận chuyển được chọn lựa nên giảm được tối đa việc rơi vãi, gây mùi hôi trên đường đi, từ đó giảm được tối đa rủi ro đối với sức khỏe người dân thành phố.  Con đường thu gom – vận chuyển được chọn lọc nên bảo đảm công tác thu gom – vận chuyển không gây ô nhiễm môi trường sống của người dân sống xung quanh khu vực thu gom vận chuyển. Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 100 Những khó khăn khi thực hiện đề tài:  Vì hạn chế về thời gian nên không cập nhật được dữ liệu đầy đủ cho toàn thành phố mà chỉ thí điểm cho các phường nội thành. Hơn nữa, khi muốn áp dụng vào thực tế cần phải cập nhật vào số liệu mới cho đầy đủ hơn.  Nhiều số liệu thông tin( chiều rộng đường, tên đường…) chưa thu thập đủ và thật chính xác.  Trong điều kiện hiện nay của nươc ta, thật sự GIS chưa thực sự phổ biến rộng rãi và dữ liệu không gian không được đưa ra dùng chung nên công tác nghiên cứu bị hạn chế.  Thời gian thực hiện đề tài không nhiều nên đề tài chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết được một vài vấn đề nêu ra bên trên.  Kiến thức về Arcview còn hạn chế. 6.2 Kieán nghò: Höôùng môû roäng: Hieän nay, coâng taùc quaûn lyù CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñaõ vaø ñang coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc moät caùch roõ reät neáu so vôùi thôøi ñieåm caùch ñaây 5 naêm. Ñieàu naøy coù theå thaáy roõ qua:  Taàn suaát thu gom, neáu tröôùc ñaây taàn suaát thu gom laø 3 laàn/ tuaàn thì hieän taïi taàn suaát thu gom ñaõ naâng leân 5 laàn/ tuaàn.  Soá löôïng xe, loaïi xe phuïc vuï cho coâng taùc thu gom – vaän chuyeån, nhaân coâng thöïc hieän thu gom cuõng taêng leân. Do vaäy, döõ lieäu veà heä thoáng thu gom, vaän chuyeån CTR SH cuûa thaønh phoá seõ ngaøy moät nhieàu vaø lôùn hôn. Nhaän bieát ñöôïc vaán ñeà naøy, tuy nhieân do chöa coù kieán thöùc veà laäp trình GIS ( Avenue) song toâi raát mong muoán trong töông lai coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa khoâng chæ öùng Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 101 duïng GIS maø coøn xaây döïng moät chöông trình quaûn lyù treân ngoân ngöõ Avenue ñeå vieäc öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù seõ hoaøn chænh hôn. Ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù: Ñeå coù theå ñöa moät phöông phaùp quaûn lyù môùi vaøo thöïc hieän, ñieàu naøy ñoøi hoûi:  Caàn phoå bieán vaø hoã trôï cho vieäc söû duïng coâng ngheä GIS trong quaûn lyù vaø quy hoaïch nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán taøi nguyeân vaø moâi tröôøng noùi chung vaø quaûn lyù raùc noùi rieâng.  Ñaåy maïnh nhöõng hoaït ñoäng, chính saùch veà caùc khía caïnh xaõ hoäi cuûa vaán ñeà quy hoaïch tuyeán thu gom – vaän chuyeån CTR, ñoàng thôøi keát hôïp hoaït ñoäng naøy vôùi bieän phaùp vaïch tuyeán baèng maùy tính ñeå cho ra keát quaû coù khaû naêng aùp duïng vaøo thöïc teá.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoidungsl_1359.pdf
Luận văn liên quan