Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Châu Đức, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công Suất 5000m3 /ngày.đêm

MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong thời gian qua luôn là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. Hiện nay Bà Rịa vũng Tàu có rất nhiều khu công nghiệp đã và đang hình thành như: khu công nghiệp Phú Mỹ, khu công nghiệp Mỹ Xuân A, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, khu công nghiệp Cái Mép, khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 tuy nhiên trong đó có một số khu công nghiệp hoạt động không hiệu quả dù thời gian hoạt động đã tương đối dài. Chủ trương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa mà cụ thể là tiếp tục xây dựng những khu công nghiệp mới phát triển một cách có hiệu quả đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thay đổi chức năng sử dụng đất từ những khu sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả thành khu vực sản xuất công nghiệp có hiệu quả cao, trong đó có khu công nghiệp Châu Đức. Sự ra đời của khu công nghiệp Châu Đức thu hút hàng vạn lao động trực tiếp trong các nhà máy và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động trên công trường xây dựng và các dịch vụ khác, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ trong huyện, tỉnh và cả nước, là nơi thu hút các nhà đầu tư sử dụng các công nghệ sạch và giảm tối đa các tác động gây ô nhiễm cho người dân và môi trường xung quanh. Trong tương lai khu công nghiệp sẽ không ngừng lớn mạnh kéo theo sự gia tăng các vấn đề môi trường. Hoạt động theo tôn chỉ: “Tôn trọng và bảo vệ môt trường” các vấn đề môi trường của khu công nghiệp đều được Ban quản lý khu công nghiệp quan tâm. Nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp phải xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn loại B (QCVN 24:2009/BTNMT), để từ đó nước thải sau xử lý sơ bộ sẽ được tiếp tục làm sạch hơn trong hệ thống xử lý nước thải tập trung của toàn khu công nghiệp, tương tự như mô hình đã và đang áp dụng với hang loạt khu công nghiệp khác ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như các tỉnh khác của nước ta. Do đó, việc đầu tư xây dựng một trạm xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Châu Đức trước khi xả vào hệ thống kênh, rạch thoát nước tự nhiên là một yêu cầu cấp thiết, và phải tiến hành đồng thời với quá trình hình thành và hoạt động của khu công nghiệp nhằm mục tiêu phát triển bền vững cho khu công nghiệp trong tương lai và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính vì lý do đó đề tài “Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công suất 5000 m3 /ngày đêm” được lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp trong báo cáo này. 1.2 Mục tiêu đề tài Tính toán thiết kế chi tiết trạm xử lý nước thải cho khu công nghiệp Châu Đức đạt tiêu chuẩn xả thải loại A (QCVN 24:2009/BTNMT) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận để bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. 1.3 Đối tượng và phạm quy nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Công nghệ xử lý nước thải cho loại hình Khu Công nghiệp. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong việc tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho Khu Công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nước thải đầu vào của hệ thống đã được xử lý sơ bộ đạt loại B (QCVN 24:2009/BTNMT) và được tập trung tại họng thu qua hệ thống cống dẫn từ các nhà máy trong khu công nghiệp đến bể tiếp nhận của khu xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Châu Đức.Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của các nhà máy trong khu công nghiệp Châu Đức. Lượng nước mưa phát sinh sẽ được thoát trực tiếp ra sông theo hệ thống cống dẫn riêng biệt. 1.4 Nội dung đề tài Tìm hiểu về khu công nghiệp Châu Đức. Xác định đặc tính nước thải: Lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải, khả năng gây ô nhiễm, nguồn xả thải. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải phù hợp với mức độ ô nhiễm của nước thải đầu vào. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải. Dự toán chi phí xây dựng, thiết bị, hóa chất, chi phí vận hành trạm xử lý nước thải. 1.5 Phương pháp thực hiện  Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập các tài liệu về khu công nghiệp, tìm hiểu thành phần, tính chất nước thải và các số liệu cần thiết khác.  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu những công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp qua các tài liệu chuyên ngành.  Phương pháp so sánh: So sánh ưu, nhược điểm của công nghệ xử lý hiện có và đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp.  Phương pháp toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải, dự toán chi phí xây dựng, vận hành trạm xử lý.  Phương pháp đồ họa: Dùng phần mềm AutoCad để mô tả kiến trúc các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải. 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Xây dựng trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải Khu Công nghiệp. Góp phần nâng cao ý thức về môi trường cho nhân viên cũng như Ban quản lý Khu Công nghiệp. Khi trạm xử lý hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là nơi để các doanh nghiệp, sinh viên tham quan, học tập. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . .2 1.3 ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 2 1.4 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3 1.5 PHưƠNG PHÁP THỰC HIỆN 3 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ KHOA HỌC . 3 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KCN CHÂU ĐỨC 4 2.1.1 Vị trí địa lý . 4 2.1.2 Khoảng cách đường bộ . 4 2.1.3 Khoảng cách đường song . . 4 2.1.4 Khoảng cách đến sân bay . 4 2.2 CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 4 2.2.1 Giao thông 4 2.2.2 Cấp điện 5 2.2.3 Cấp nước 5 2.2.4 Xử lý nước thải . 5 2.2.5 Định hướng phát triển của KCN 5 CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN NƯỚC THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐANG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM ĐẶC TRưNG CỦA NUOC1 THẢI 7 3.1.1 Các thông số vật lý . 7 3.1.2 Các thông số hóa học . 7 3.1.3 Các thông số vi sinh vật học 11 3.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHưƠNG PHÁP XỬ LÝ NưỚC THẢI 12 3.2.1 Phương pháp cơ học . 12 3.2.2 Phương pháp hóa lý 13 3.2.3 Phương pháp hóa học 16 3.2.4 Phương pháp sinh học . 17 3.3 XỬ LÝ BÙN CẶN 20 3.4 MỘT SỐ HỆ THỐNG XỬ LÝ NưỚC THẢI ĐANG ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP . 21 3.4.1 Khu công nghiệp Tân Tạo .21 3.4.2 Khu công nghiệp VN-Singapore 23 3.4.3 Khu chế xuất Linh Trung I . 24 3.4.4 Khu chế xuất Tân Thuận 26 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP CHO KCN CHÂU ĐỨC 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 27 4.2 THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NưỚC THẢI KCN CHÂU ĐỨC 27 4.3 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP 29 4.3.1 Phương án 1 .30 4.3.3 Phương án 2 . 31 4.3.3 So sánh hai phương án xử lý 32 4.3.4 Thuyết minh quy trình công nghệ lựa chọn . 33 CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾCÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 5.1 MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ VÀ THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 35 5.1.1 Mức độ cần thiết xử lý . 35 5.1.2 Xác định các thông số tính toán . 36 5.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH DƠN VỊ . 36 5.2.1 Bể thu gom . 36 5.2.2 Lược rác tinh 38 5.2.3 Bể điều hòa . 39 5.2.4 Bể trộn 43 5.2.5 Bể tạo bông . 46 5.2.6 Bể lắng I . 50 5.2.7 Bể Arotank . 55 5.2.8 Bể lắng II 64 5.2.9 Bể trung gian 69 5.2.10 Bể lọc áp lực . 70 5.2.11 Bể khử trùng . 76 5.2.12 Bể nén bùn 78 5.2.13 Máy ép bùn . 81 5.2.14 Tính toán hóa chất 82 CHƯƠNG 6 TÍNH KINH TẾ 6.1 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ 84 6.1.1 Phần xây dựng cơ bản 84 6.1.2 Phần thiết bị 85 6.2 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN VẬN HÀNH HỆ THỐNG 88 6.2.1 Chi phí nhân công 88 6.2.2 Chi phí điện năng . 89 6.2.3 Chi phí sửa chữa và bảo duõng 90 6.2.4 Chi phí chi hóa chất 90 6.2.5 Chi phí khấu hao 91 6.2.6 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 91 CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN 7.1 Kết luận . 92 7.2 Kiến nghị .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Châu Đức, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công Suất 5000m3 /ngày.đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÀI LIỆU CUNG CẤP BỞI DIỄN ĐÀN CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM WWW.VINAWATER.ORG i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD Biochemical Oxygen Demand _Nhu cầu oxy sinh hóa,mg/l COD Chemical Oxygen Demand _Nhu cầu oxy hóa học, mg/l DO Dissolved Oxygen _Oxy hòa tan, mg/l F/M Food/Micro – organism_Tỷ số lượng thức ăn và lượng vi sinh vật KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải MLSS Mixed Liquor Suspended Solid _Chất rắn lơ lửng trong bùn, mg/l MLVSS Mixed Liquor Volatite Suspended Solid _Chất rắn lơ lửng bay hơi trong bùn lỏng, mg/l N Nitơ P Photpho SS Suspended Solid _Chất rắn lơ lửng, mg/l SVI Sludge Volume Index_ Chỉ số thể tích bùn, ml/g VSS Volatite Suspended Solid _ Chất rắn lơ lửng bay hơi, ml/g XLNT Xử lý nước thải QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCXD Tiêu chuẩn xây dựng TÀI LIỆU CUNG CẤP BỞI DIỄN ĐÀN CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM WWW.VINAWATER.ORG ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Giới hạng các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu vào và yêu cầu nước thải đầu ra tại khu công nghiệp Châu Đức. Bảng 4.2 So sánh 2 phương án xử lý. Bảng 5.1 Tổng hợp tính toán bể thu gom. Bảng 5.2 Tổng hợp tính toán bể điều hòa. Bảng 5.3 Tổng hợp tính toán bể trộn. Bảng 5.4 Tổng hợp tính toán bể tạo bông. Bảng 5.5 Các thông số cơ bản thiết kế cho bể lắng I. Bảng 5.6 Tổng hợp tính toán bể lắng I. Bảng 5.7 Tổng hợp tính toán bể Aerotank. Bảng 5.8 Thông số cơ bản thiết kế bể lắng đợt II. Bảng 5.9 Tổng hợp tính toán bể lắng đợt II. Bảng 5.10 Kích thước vật liệu lọc. Bảng 5.11 Tốc độ rửa ngược bằng nước và khí đối với bể lọc cát một lớp lọc Anthracite. Bảng 5.12 Các thông số thiết kế bể lọc áp lực. Bảng 5.13 Tổng hợp tính toán bể tiếp xúc. Bảng 5.14 Tổng hợp tính toán bể nén bùn. Bảng 6.1 Bảng chi phi xây dựng. Bảng 6.2 Bảng chi phí thiết bị. Bảng 6.3 Bảng tiêu thu điện. TÀI LIỆU CUNG CẤP BỞI DIỄN ĐÀN CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM WWW.VINAWATER.ORG iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Tạo. Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ HTXLNT khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ HTXLNT khu công nghiệp Linh Trung 1. Hình 3.4 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCX Tân Thuận. Hình 4.1 Sơ đồ quy trình công nghệ phương án 1 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình công nghệ phương án 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDANHMUCVIETTAT HUNG.pdf
  • pdfLỜI CAM ĐOAN.pdf
  • pdfloi cảm ơn.pdf
  • pdfmuc luc.pdf
  • pdfND.pdf
  • pdfPhieu giao dt.pdf
  • pdfPHỤ LỤC.pdf