Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em và trung tâm thông tin

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG I. Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Trung tâm Thông tin 2 1. Giới thiệu về Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 2 2. Giới thiệu về Trung tâm Thông tin 2 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 1. 3 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 1.1.Vị trí và chức năng của Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 3 1.2.Nhiêm vụ và quyền hạn 3 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin 6 2.1.Chức năng của Trung tâm Thông tin 6 2.2.Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Thông tin 6 2.3. Quyền hạn của Trung tâm Thông tin 8 2.4. Trách nhiệm về quản lý của Trung tâm Thông tin 9 2.5. Trách nhiệm hành chính của Trung tâm Thông tin 9 III. Cơ cấu tổ chức của Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Trung tâm Thông tin 10 1. Cơ cấu tổ chức của Uỷ Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 10 1.1.Các tổ chức giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ Ban thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 10 1.2.Các tổ chức sự nghiệp thuộc Uỷ ban 10 1.3.Uỷ viên kiêm nhiệm của uỷ ban 10 2.Tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Trung tâm Thông tin 11 2. 1. Phân cấp quản lý cán bộ 11 2.2 Biên chế thường xuyên của Trung tâm Thông tin 11 2.3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin 11 2.4.Mối quan hệ của Trung tâm Thông tin 12 III. Kết quả Trung tâm Thông tin đạt được trong những năm qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới 12 1.Kết quả đạt được 12 2.Định hướng hoạt động trong năm tới 16 2.1.Bối cảnh năm 2005 16 2.2.Định hướng hoạt động 16 ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Đề tài 1: Phân tích mối liên hệ giữa nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực Phần 1: Lời mở đầu Phần 2: Phần nội dung I. Những lý luận chung về chất lượng dân số và nguồn nhân lực 1. Lý luận chung về chất lượng dân số 2. Lý luận chung về nguồn nhân lực II. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dân số và nguồn nhân lực 1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dân số 2. Các chỉ tiêu đánh gia nguồn nhân lực III. Các phương pháp phân tích mối liên hệ giữa nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực Phần 3: Phần kết luận Đề tài 2: Phân tích mối liên hệ giữa mức sống dân cư và mức sinh Phần 1: Lời mở đầu Phần 2: Phần nội dung I. Những lý luận chung về mức sống dân cư và mức sinh 1. Lý luận chung về mức sống dân cư 2. Lý luận chung về mức sinh II. Các chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư và mức sinh 1. Các chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư 2. Các chỉ tiêu đánh giá mức sinh III. Các phương pháp phân tích mối liên hệ giữa mức sống dân cư và mức sinh Phần 3: Phần kết luận

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em và trung tâm thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu C«ng cuéc ®æi míi cña ViÖt nam trong 18 n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi ®ónfgg ®¾n cña §¶ng, ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu lín lao trong t¨ng tr­ëng kinh tÕ, æn ®Þnh chÝnh trÞ, an ninh x· héi. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®ã, ViÖt nam cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé trong c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ vµ x· héi. Trong ®ã, vÊn ®Ò d©n sè lµ mét m¾t xÝch quan träng ®èi víi vÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt nam hiÖn nay. §Ó cã ®­îc d©n sè æn ®Þnh, phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Kinh tª x· héi th× ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc quèc gia ®óng ®¾n, kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. Do ®ã, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò d©n sè lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng §¹i häc KTQD, D©n sè lµ mét vÊn ®Ò mµ em rÊt quan t©m vµ muèn ®i s©u t×m hiÓu h¬n n÷a. Do ®ã, em ®· thùc tËp t¹i Trung t©m Th«ng tin thuéc Uû ban Quèc gia D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em, nh»m cã thªm nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ phôc vô cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y, em ®· thu ®­îc mét sè th«ng tin vÒ n¬i thùc tËp. §ã lµ b­íc khëi ®Çu cho qu¸ tr×nh thùc tËp cña em trong n¨m häc thø t­ nµy. Do thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu, nh÷ng th«ng tin mµ em thu ®­îc ch­a ®­îc hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ. NÕu cã g× thiÕu sãt mong ThÇy vµ Quý c¬ quan th«ng c¶m. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !!! phÇn néi dung I. Tæng quan vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Trung t©m Th«ng tin 1. Giíi thiÖu vÒ Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em Do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ d©n sè, n¨m 1984, Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 94/1984/N§-CP cña ChÝnh phñ. Tªn c¬ quan : Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em Tªn giao dÞch : National Comittee for Popualation, Family and Children (NCPFC) Trô së chÝnh t¹i : 35 TrÇn Phó, Hµ Néi Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh cñng cè vµ ph¸t triÓn,Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em ®· ®ãng gãp ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín trong c«ng t¸c qu¶n lý d©n sè, tæ chøc thùc hiÖn ®­îc nhiÒu dù ¸n lín trªn quy m« c¶ n­íc vµ cña c¸c ®Þa ph­¬ng, cung cÊp nhiÒu tµi liÖu quan träng cho viÖc lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Kinh tÕ x· héi cña n­íc ta qua c¸c thêi k×. Trong nh÷ng n¨m qua, Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em kh«ng cã nh÷ng thay ®æi lín, song ho¹t ®éng cña Uû ban vÉn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc æn ®Þnh d©n sè, ®µo t¹o n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi cao tuæi …, gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng cuéc ph¸t triÓn Kinh tÕ x· héi cña n­íc ta. 2. Giíi thiÖu vÒ Trung t©m Th«ng tin Tªn trung t©m:Trung t©m Th«ng tin. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Information Center for Population, Family and Children viÕt t¾t lµ ICPFC. Trô së lµm viÖc t¹i 12 Ng« tÊt tè, quËn §èng §a, Hµ néi. Trung t©m Th«ng tin lµ tæ chøc sù nghiÖp th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng, ®­îc më tµi kho¶n néi tÖ (§ång ViÖt nam) vµ ngo¹i tÖ t¹i Kho b¹c Nhµ n­íc vµ Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trung t©m th«ng tin chÞu sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o, qu¶n lý trùc tiÕp cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý nguån kinh phÝ theo quy ®Þnh. Trung t©m Th«ng tin thuéc hÖ thèng c¸c tæ chøc th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ chuyªn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ. Trung t©m Th«ng tin lµ thµnh viªn cña m¹ng l­íi th«ng tin khu vùc Ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D­¬ng (POPIN) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi POPIN trong khu«n khæ hîp t¸c gi÷a ViÖt nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc vÒ lÜnh vùc th«ng tin theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n 1. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 1.1.VÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em lµ c¬ quan ngang Bé cña ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; qu¶n lý nhµ n­íc c¸c dÞch vô c«ng thuéc lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. 1.2.Nhiªm vô vµ quyÒn h¹n Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña chÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé víi nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y: - Tr×nh chÝnh phñ c¸c dù ¸n LuËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; - Tr×nh ChÝnh phñ chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ hµng n¨m, ch­¬ng tr×nh vµ môc tiªu quèc gia, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ c¸c c«ng tr×nh quan träng vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy pham ph¸p luËt vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em thuéc thÈm quyÒn; - Tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ hµng n¨m sau khi ®­îc phª duyÖt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ th«ng tin vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em trong n­íc vµ quèc tÕ. - X©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, tæ chøc x· héi ë Trung ­¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ trÎ em; - Chñ tr×, h­íng dÉn c«ng t¸c ®¨ng ký d©n sè, tæng hîp, ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh d©n sè; thu thËp, l­u tr÷ th«ng tin vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; tham gia phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh vÒ viÖc ph©n bè d©n c­ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng trong ph¹m vi c¶ n­íc; - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, vµ h­íng dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x©y dùng gia ®×nh Êm no, b×nh ®¼ng, tiÕn bé vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; - Phèi hîp víi Bé Lao §éng – Th­¬ng binh vµ x· héi trong viÖc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em tµn tËt, må c«i vµ víi Bé Y tÕ trong viÖc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em suy dinh d­ìng; - ChØ ®¹o tæng kÕt kinh nghiÖm thùc tiÔn, nh©n réng c¸c m« h×nh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; - ThÈm ®Þnh vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc d©n s«, gia ®×nh vµ trÎ em theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ trong lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; - QuyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p cô thÓ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Uû ban; - VËn ®éng c¸c nguån tµi trî vµ qu¶n lý, sö dông Quü b¶o trî trÎ em ë Trung ­¬ng; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông Quü b¶o trî TrÎ em ë c¸c cÊp c¸c ngµnh; - Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña héi, tæ chøc phi ChÝnh phñ trong lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt; - Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em thuéc thÈm quyÒn cña Uû ban; - QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Uû ban theo môc tiªu vµ néi dung ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt; - Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng chøc nhµ n­íc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Uû ban; ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; - Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®­îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®­îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Trung t©m Th«ng tin 2.1.Chøc n¨ng cña Trung t©m Th«ng tin - Tham m­u gióp Bé tr­ëng, chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin t­ liÖu vµ c«ng nghÖ th«ng tin trong ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Tæ chøc thu thËp, l­u tr÷, xö lý, ph©n tÝch vµ phæ biªn th«ng tin, t­ liÖu vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em; tæ chøc thùc hiÖn ®¨ng kÝ d©n sè vµ hÖ c¬ së d÷ liÖu quèc gia vÒ d©n c­ vµ hÖ c¬ së d÷ liÖu chuyªn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô trong viÖc nghiªn cøu, thu thËp, l­u tr÷, ph©n tÝch, xö lý, cung cÊp th«ng tin t­ liÖu vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c¸c th«ng tin t­ liÖu cã liªn quan theo nhu cÇu; thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ c«ng nghÖ th«ng tin theo nhu cÇu. 2.2.NhiÖm vô chñ yÕu cña Trung t©m Th«ng tin. - Chñ tr× x©y dùng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng dµi han, trung h¹n, ng¾n h¹n th«ng tin t­ liÖu vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ®¨ng kÝ d©n sè, hÖ c¬ së d÷ liÖu chuyªn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong viÖc x©y dùng, qu¶n lý ®iÒu hµnh trung t©m tÝch hîp d÷ liÖu, qu¶n trÞ m¹ng phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ngµnh vµ thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh chung cña ChÝnh phñ vÒ tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc. - Chñ tr× x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trong toµn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ trong néi bé c¬ quan Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. - Chñ tr×, phèi hîp tæ chøc kh¶o s¸t, ®iÒu tra, thu thËp, xö lý, ph©n tÝch sè liÖu phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, qu¶n lý nhµ n­íc; xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm vÒ th«ng tin t­ liÖu, t¹p chÝ d©n sè vµ ph¸t triÓn, niªn gi¸m sè liÖu vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c¸c lo¹i Ên phÈm kh¸c khi ®­îc ph©n c«ng. - §Ò xuÊt nh÷ng néi dung nghiªn cøu khoa häc vÒ lÜnh vùc th«ng tin t­ liÖu, c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; phæ biÕn vµ øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo thùc tiÔn vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc giao thùc hiÖn. - Tæ chøc vµ qu¶n lý th­ viÖn cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em; qu¶n lý l­u tr÷ th«ng tin t­ liÖu vÒ lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em; hîp t¸c nghiªn cøu, ®µo tao, trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ th«ng tin trong vµ ngoµi n­íc vÒ c«ng t¸c th«ng tin t­ liÖu. - Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n vÒ th«ng tin t­ liÖu, c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô trong viÖc thu thËp, xö lý, cung cÊp th«ng tin vÒ t­ liÖu d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c¸c th«ng tin t­ liÖu cã liªn quan theo nhu cÇu; tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ c«ng nghÖ th«ng tin theo nhu cÇu tho¶ thuËn víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - ChØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ hç trî ho¹t ®éng cho c¸c Trung t©m th«ng tin khu vùc. - Phèi hîp víi Trung t©m ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc trong viÖc h­íng dÉn nghiÖp vô th«ng tin t­ liÖu vÒ lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸n bé, c«ng chøc vµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña Trung t©m Th«ng tin theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ Quy chÕ lµm viÖc cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em ph©n c«ng. 2.3. QuyÒn h¹n cña Trung t©m Th«ng tin. - Chñ ®éng x©y dùng ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, dù ¸n nh»m ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin t­ liÖu, c«ng nghÖ th«ng tin trong toµn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em nãi chung vµ cña Trung t©m Th«ng tin nãi riªng tr×nh Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn. - H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thuéc Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin t­ liÖu, hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý vµ ®iÒu phèi c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Chñ tr×, phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc thuéc lÜnh vùc th«ng tin t­ liÖu, th«ng tin qu¶n lý chuyªn ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô trong hÖ thèng vµ ngoµi hÖ th«ng cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. - Cã quyÒn lùa chän c¸c ®èi t­îng, x©y dùng vµ thùc thi c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n vÒ th«ng tin vµ c«ng nghÖ th«ng tin vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em kÓ c¶ víi n­íc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ theo quy ®Þnh. - Nghiªn cøu biªn so¹n vµ xuÊt b¶n c¸c in Ên phÈm, xuÊt b¶n t¹p chÝ, b¶n tin phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. - X©y dùng vµ bæ sung sè l­îng vµ chÊt l­îng s¸ch, t¹p chÝ, c¸c nguån th«ng tin phôc vô chung nhu cÇu qu¶n lý ngµnh. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ thu thËp, xö lý, cung cÊp th«ng tin, sè liÖu vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em vµ c¸c th«ng tin t­ liÖu cã liªn quan; c¸c dÞch vô vÒ c«ng nghÖ th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.4. Tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý cña Trung t©m Th«ng tin - Tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n th«ng tin vµ c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô lµ th­êng trùc cña Ban chØ ®¹o C«ng nghÖ th«ng tin cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. - LËp kÕ ho¹ch ®Çu t­, n©ng cÊp, ®æi míi tiÒm lùc th«ng tin vµ c«ng nghÖ th«ng tin cña Trung t©m Th«ng tin trong c¸c giai ®o¹n vÒ nh©n lùc th«ng tin c«ng nghÖ, c¬ së vËt chÊt. 2.5. Tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh cña Trung t©m Th«ng tin - Sö dông, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån kinh phÝ vµ c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ do Nhµ n­íc ®Çu t­ vµ c¸c nguån tµi trî tõ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. - Trong c¸c kú kÕ ho¹ch, Trung t©m Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ thùc thi c¸c kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, dù ¸n th«ng tin c«ng nghÖ; ®æi míi, n©ng cÊp vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn, c¸c nguån th«ng tin - t­ liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ c«ng nghÖ th«ng tin vµ th«ng tin t­ liÖu do Bé Khoa häc C«ng nghÖ còng nh­ Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em ph©n bæ trong c¸c kú kÕ ho¹ch phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n th«ng tin c«ng nghÖ vÒ d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh (ng©n s¸ch, vèn vay, vèn viÖn trî…), qu¶n lý tµi s¶n theo luËt ng©n s¸ch vµ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc; qu¶n lý c¸n bé theo chÕ ®é ph©n cÊp hiÖn hµnh cña nhµ n­íc, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc s¸ng t¹o cña c¸n bé vµ quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña Trung t©m Th«ng tin. III. C¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Trung t©m Th«ng tin 1. C¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 1.1.C¸c tæ chøc gióp Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû Ban thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc: - Vô D©n sè - Vô Gia ®×nh - Vô TrÎ em - Vô TruyÒn th«ng – Gi¸o dôc - Vô KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh - Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Vô Tæ chøc c¸n bé - Vô Ph¸p chÕ - Thanh tra - V¨n phßng 1.2.C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Uû ban - ViÖn Khoa häc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em - Trung t©m ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc - T¹p chÝ Gia ®×nh vµ TrÎ em - B¸o Gia ®×nh vµ X· héi 1.3.Uû viªn kiªm nhiÖm cña uû ban Uû viªn kiªm nhiÖm cña Uû ban do Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2.Tæ chøc bé m¸y vµ mèi quan hÖ cña Trung t©m Th«ng tin 2. 1. Ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé - L·nh ®¹o Trung t©m Th«ng tin gåm Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin do Bé tr­ëng, chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. - KÕ to¸n phô tr¸ch c«ng t¸c Tµi chÝnh – kÕ to¸n cña Trung t©m Th«ng tin do Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó gióp Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tr­ëng, phã phßng do Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin bæ nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2 Biªn chÕ th­êng xuyªn cña Trung t©m Th«ng tin do Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em quyÕt ®Þnh (do ng©n s¸ch nhµ n­íc tr¶ l­¬ng). C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, Trung t©m Th«ng tin hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.3. Tæ chøc bé m¸y cña Trung t©m Th«ng tin - Phßng c¬ së d÷ liÖu - Phßng tÝch hîp hÖ thèng - Phßng c«ng nghÖ th«ng tin - Phßng ph©n tÝch vµ khai th¸c - Phßng t­ liÖu – th­ viÖn - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp. NhiÖm vô cô thÓ cña bé m¸y gióp viÖc thuéc Trung t©m Th«ng tin do Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh. 2.4.Mèi quan hÖ cña Trung t©m Th«ng tin - Trung t©m Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp c«ng t¸c víi c¸c vô, ®¬n vÞ cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em. Trung t©m Th«ng tin cã quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ, c¸c viÖn, c¸c tr­êng, c¸c trung t©m khoa häc trong vµ ngoµi n­íc còng nh­ c¸c tæ chøc quèc tÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®ång thêi cã nghÜa vô thùc hiÖn ®iÒu hoµ, phèi hîp c¸c ch­¬ng tr×nh th«ng tin c«ng nghÖ do Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em qu¶n lý theo quy ®Þnh chung. - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Trung t©m Th«ng tin ®­îc Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em uû nhiÖm trong viÖc h­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, th«ng tin t­ liÖu vÒ lÜnh vùc d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em trong hÖ thèng ngµnh. - Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin. III. KÕt qu¶ Trung t©m Th«ng tin ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi 1.KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Thµnh qu¶ mµ Trung t©m Th«ng tin ®¹t ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c dù ¸n mµ Trung t©m ®· tù thùc hiÖn hay phèi hîp cïng Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em thùc hiÖn trong giai ®o¹n võa qua. 1.     Hỗ trợ Chính phủ quản lý việc thực hiện Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển 2.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Hà Giang 3.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Yên Bái 4.     Tăng cường dịch vụ khoẻ sinh sản tại tỉnh Thái Bình 5.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại Thành phố Đà Nẵng 6.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Quảng Nam 7.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Khánh Hoà 8.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Bình Phước 9.     Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Bình Dương 10.   Tăng cường năng lực thực hiện và quản lý chương trình sức khoẻ sinh sản của Bộ Y tế 11.   Đẩy mạnh bình đẳng giới và sự tham gia của nam giới trong sức khoẻ sinh sản. 12.   Hỗ trợ tăng cường sức khoẻ sinh sản vị thành niên 13.   Hỗ trợ chương trình giáo dục và đào tạo quốc gia về sức khoẻ sinh sản và dân số/phát triển 14.   Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thống kê trong tổng điều tra dân số 1999, dự báo dân số định kỳ, và phổ biến thông tin và tư liệu 15.   Hỗ trợ nâng cao năng lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc lồng ghép các biến dân số vào kế hoạch phát triển 16.   Tăng cường năng lực Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ về các chiến lược dân số và phát triển, vận động, nghiên cứu, tiếp thị xã hội và phân phối dựa vào cộng đồng 17.   Hỗ trợ đào tạo về dân số và phát triển cho các nhà hoạch định chính sách 18.   Hỗ trợ vận động về dân số và phát triển cho các nhà lập pháp 19.   Tăng cường năng lực vận động về dân số và phát triển của những người làm truyền thông đại chúng STT TÊN ĐỀ TÀI VÀ TRÍCH NGANG 1 Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại 3 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng) 2 Ảnh hưởng của các yếu tố văn hoá đối với nhu cầu KHHGĐ chưa được đáp ứng của một số dân tộc thiểu số ở Hà Giang và Lai Châu 3 Nghiên cứu một số đặc điểm hôn nhân và gia đình các dân tộc Hmông và Dao ở hai tỉnh Lai Châu và Cao Bằng 4 Thiết kế xây dựng Atlas điện tử về dân số-gia đình-trẻ em (DS-GĐ-TE) phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách 5 Hiện trạng và giải pháp quản lý di cư tự do tạm thời tại một số thành phố lớn 6 Tri thức của đồng bào Chăm về chăm sóc sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh An Giang 7 Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do công ty Pregna và công ty Finishing Enterprises (Hoa Kỳ) sản xuất. 8 Nghiên cứu mức sinh của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số dân tộc, tôn giáo 9 Nghiên cứu nhu cầu dịch vụ gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 10 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa giải quyết Trẻ em bị buôn bán qua biên giới phía bắc và biên giới Tây Nam giai đoạn 2004-2010 11 Một số biến đổi của cấu trúc gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng dưới tác động của kinh tế thị trường 12 Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số 13 Nghiên cứu thực trạng kết hợp Quân Dân y trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình tại khu vực Tứ giác Long Xuyên. 14 Nghiên cúu về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp liên ngành của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 15 Nghiên cứu một số đặc trưng của người cao tuổi và đánh giá mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang áp dụng 16 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu Dân số-Gia đình–Trẻ em phục vụ nhu cầu quản lý và hoạch định chính sách 17 Đánh giá nhu cầu của cộng đồng và khả năng đáp ứng của trung tâm tư vấn-dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em cấp tỉnh 18 Thực trạng gia phong trong gia đình Việt nam hiện nay, đề xuất giải pháp xây dựng gia phong trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá 19 Nghiên cứu mất cân đối giới tính khi sinh trong 5 năm qua ở một số địa phương: Thực trạng và giải pháp 20 Di dân tái định cư giải phóng mặt bằng với vấn đề bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống gia dình 21 Đánh giá việc thực hiện các tiêu chí gia đình văn hoá hiện nay và xây dựng tiêu chí gia đình văn hoá trong giai đoạn mới 22 Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh một số trường tiểu học Hà Nội 23 Tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực công nghiệp phía bắc tới sức khoẻ cộng đồng 24 Nghiên cứu mô hình giải quyết nước sạch cho các hộ gia didnhf nghèo vùng núi phía Tây Bắc để góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ cộng đồng Qua b¶ng dù ¸n trªn ta thÊy thµnh tÝch ho¹t ®éng cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em nãi chung vµ cña Trung t©m Th«ng tin nãi riªng rÊt ®¸ng kh©m phôc, ®· ®ãng gãp vai trß quan träng trong c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em cña n­íc ta thêi gian qua. 2.§Þnh h­íng ho¹t ®éng trong n¨m tíi 2.1.Bèi c¶nh n¨m 2005 N¨m 2005 ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin cã mét sè ®iÓm míi: Lùc l­îng c¸n bé ®­îc t¨ng c­êng, bæ sung nhiÒu c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm, mét sè c¸n bé cã kinh nghiÖm sÏ nghØ h­u. N¨m 2005 ®­îc coi lµ n¨m gi÷a cña chiÕn l­îc d©n sè 2001-2010, nã lµ mèc thêi gian ®Ó Trung t©m Th«ng tin còng nh­ Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em nh×n l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh trong 5 n¨m qua ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ ®Þnh h­íng cho 5 n¨m cßn l¹i cña giai ®o¹n nµy. NhiÖm vô tr­íc m¾t sÏ nÆng nÒ h¬n bëi trong bèi c¶nh nÒn d©n sè n­íc ta vÉn cßn ch­a æn ®Þnh, cßn g©y nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn Kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Tæ chøc cña Trung t©m Th«ng tin ®· æn ®Þnh, ®· cã sù ph©n c«ng râ rµng; lùc l­îng c¸n bé cña trung t©m ®­îc bæ sung dÇn theo nhiÖm vô. 2.2.§Þnh h­íng ho¹t ®éng Ph­¬ng h­íng chung c«ng t¸c n¨m 20005 cña Trung t©m Th«ng tin lµ tæ chøc c«ng viÖc ®Ó tËp trung thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ lång ghÐp víi cung cÊp dÞch vô KHHG§ ë c¸c tØnh, thµnh phè; ®­a gi¸o dôc DS/ SKSS/KHHG§ vµo nhµ tr­êng; x©y dùng c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ch¨m sãc vµ ph¸t huy vai trß cña ng­êi cao tuæi …Víi ph­¬ng h­íng nªu trªn, Trung t©m Th«ng tin thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau: - X©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin, cung cÊp ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c sè liÖu vÒ d©n sè gióp Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em hoµn thµnh c¸c chiÕn l­îc vÒ d©n sè nãi chung, lµm c¬ së cho c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn Kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc. - Cïng Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ ®¹o, h­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi c«ng t¸c ch¨m sãc vµ ph¸t huy vai trß cña ng­êi cao tuæi, n©ng cao chÊt l­îng d©n trÝ, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em … - Tæ chøc nghiªn cøu trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vÒ ph­¬ng thøc tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng c¸n bé vÒ c«ng t¸c thu thËp, xö lý th«ng tin d©n sè, ®iÒu tra vµ vËn ®éng tuyªn truyÒn DS/KHHG§/SKSS … - C¸c c«ng t¸c kh¸c: Hoµn thµnh døt ®iÓm viÖc x©y dùng c¸c ®Ò tµi c«ng t¸c ®­îc Uû Ban giao; t¨ng c­êng sinh ho¹t d©n chñ néi bé ®¬n vÞ, kiÓm ®iÓm, rót kinh nghiÖm c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m, chÊn chØnh kÞp thêi c¸c thiÕu sãt. Trung t©m tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®äng chung cña Uû ban nh­: Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, chuyªn m«n, nghiÖp vô; cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò d©n sè trªn trang Web cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em; båi d­ìng, h­íng dÉn ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c ®Þa ph­¬ng … triÓn khai mét sè ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®· ®¨ng ký. Môc lôc lêi më ®Çu 1 phÇn néi dung I. Tæng quan vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Trung t©m Th«ng tin 2 1. Giíi thiÖu vÒ Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 2 2. Giíi thiÖu vÒ Trung t©m Th«ng tin 2 II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n 1. 3 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 1.1.VÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 3 1.2.Nhiªm vô vµ quyÒn h¹n 3 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Trung t©m Th«ng tin 6 2.1.Chøc n¨ng cña Trung t©m Th«ng tin 6 2.2.NhiÖm vô chñ yÕu cña Trung t©m Th«ng tin 6 2.3. QuyÒn h¹n cña Trung t©m Th«ng tin 8 2.4. Tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý cña Trung t©m Th«ng tin 9 2.5. Tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh cña Trung t©m Th«ng tin 9 III. C¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Trung t©m Th«ng tin 10 1. C¬ cÊu tæ chøc cña Uû Ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em 10 1.1.C¸c tæ chøc gióp Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm Uû Ban thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc 10 1.2.C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Uû ban 10 1.3.Uû viªn kiªm nhiÖm cña uû ban 10 2.Tæ chøc bé m¸y vµ mèi quan hÖ cña Trung t©m Th«ng tin 11 2. 1. Ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé 11 2.2 Biªn chÕ th­êng xuyªn cña Trung t©m Th«ng tin 11 2.3. Tæ chøc bé m¸y cña Trung t©m Th«ng tin 11 2.4.Mèi quan hÖ cña Trung t©m Th«ng tin 12 III. KÕt qu¶ Trung t©m Th«ng tin ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi 12 1.KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 12 2.§Þnh h­íng ho¹t ®éng trong n¨m tíi 16 2.1.Bèi c¶nh n¨m 2005 16 2.2.§Þnh h­íng ho¹t ®éng 16 §Ò c­¬ng s¬ bé §Ò tµi 1: Ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a n©ng cao chÊt l­îng d©n sè vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc PhÇn 1: Lêi më ®Çu PhÇn 2: PhÇn néi dung Nh÷ng lý luËn chung vÒ chÊt l­îng d©n sè vµ nguån nh©n lùc Lý luËn chung vÒ chÊt l­îng d©n sè Lý luËn chung vÒ nguån nh©n lùc C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d©n sè vµ nguån nh©n lùc C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d©n sè C¸c chØ tiªu ®¸nh gia nguån nh©n lùc C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a n©ng cao chÊt l­îng d©n sè vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc PhÇn 3: PhÇn kÕt luËn §Ò tµi 2: Ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a møc sèng d©n c­ vµ møc sinh PhÇn 1: Lêi më ®Çu PhÇn 2: PhÇn néi dung Nh÷ng lý luËn chung vÒ møc sèng d©n c­ vµ møc sinh 1. Lý luËn chung vÒ møc sèng d©n c­ 2. Lý luËn chung vÒ møc sinh C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc sèng d©n c­ vµ møc sinh C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc sèng d©n c­ C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc sinh C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a møc sèng d©n c­ vµ møc sinh PhÇn 3: PhÇn kÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docUỷ ban dân số, gia đình và trẻ em và trung tâm thông tin.DOC
Luận văn liên quan