Vài nét về Bưu Điện tỉnh Hưng Yên

Bưu Điện tỉnh Hưng Yên Lời nói đầu.Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được các công việc, qui trình thực tế tại các Bưu Điện tỉnh, huyện các thầy cô trong khoa Quản Trị Kinh Doanh, cùng với các đồng chí lãnh đạo Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông đã tạo điều kiện cho chúng em được đi thực tập tại tỉnh Hưng Yên. Sau ba tuần thực tập với sự giúp đỡ của các cán bộ trong ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh, công ty BC-PHBC, công ty Điện báo - Điện thoại, cùng với các cô chú, anh chị trong các tổ giao dịch, khai thác, điện báo, 108 . cùng với những kiến thức em đã học được ở trường do các thầy cô trong khoa giảng dạy em đã hiểu biết thêm đươợc rất nhiều về quy trình khai thác các dịch vụ Bơưu Chính - Viễn Thông cũng như cách thức tổ chức sản xuất của các đơn vị. Em thấy chuyến đi thực tế này rất bổ ích, em đơược trực tiếp theo dõi và tham gia vào làm việc nhươ một giao dịch viên và được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng từ đó em có thể kết hợp với các môn học khác như Maketing cơ bản và dịch vụ, kinh tế BCVT . áp dụng cho việc phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Em xin cảm ơn các thầy, cô trong khoa, các cô, chú trong Bơưu điện tỉnh Hưng Yên đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng em có được chuyến thực tập bổ ích này. Sau đây là một số vấn đề mà em đã biết tại cơ sở thực tế của mình: A. Phần tìm hiểu chung 1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu Bưu điện tỉnh Hưng Yên : Bưu điện tỉnh Hưng Yên là tổ chức kinh tế-đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bơưu chính –Viễn thông Việt Nam theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính -Viễn thông Việt Nam được phê chuẩn tại Nghị định 51/CP ngày 01/8/1995 của Chính Phủ , là một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt dộng của Tổng công ty ,hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ Bưu Chính - Viễn Thông liên hoàn thống nhất cả nước , có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lươới lợi ích kinh tế, tài chính ,phát triển dịch vụ Bơưu chính - Viễn thông để thực hiện những mục tiêu kế hoạch Nhà nươớc do Tổng công ty giao; Đươợc thành lập theo Quyết định số :342/TCBĐ-LĐ ngày 14/6/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bơưu điện. Bưu điện Hưng Yên có tên giao dịch quốc tế là: HUNG YEN AND TELECOMMUNICATIONS (viết tắt là HUNG YEN P&T), có trụ sở chính tại Thị xã Hưng Yên tỉnh Hưng Yên

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vài nét về Bưu Điện tỉnh Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn n¾m b¾t ®­îc c¸c c«ng viÖc, qui tr×nh thùc tÕ t¹i c¸c B­u §iÖn tØnh, huyÖn c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh, cïng víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Häc ViÖn C«ng NghÖ B­u ChÝnh ViÔn Th«ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®­îc ®i thùc tËp t¹i tØnh H­ng Yªn. Sau ba tuÇn thùc tËp víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé trong ban l·nh ®¹o B­u ®iÖn tØnh, c«ng ty BC-PHBC, c«ng ty §iÖn b¸o - §iÖn tho¹i, cïng víi c¸c c« chó, anh chÞ trong c¸c tæ giao dÞch, khai th¸c, ®iÖn b¸o, 108... cïng víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· häc ®­îc ë tr­êng do c¸c thÇy c« trong khoa gi¶ng d¹y em ®· hiÓu biÕt thªm ®­îc rÊt nhiÒu vÒ quy tr×nh khai th¸c c¸c dÞch vô B­u ChÝnh - ViÔn Th«ng còng nh­ c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ. Em thÊy chuyÕn ®i thùc tÕ nµy rÊt bæ Ých, em ®­îc trùc tiÕp theo dâi vµ tham gia vµo lµm viÖc nh­ mét giao dÞch viªn vµ ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tõ ®ã em cã thÓ kÕt hîp víi c¸c m«n häc kh¸c nh­ Maketing c¬ b¶n vµ dÞch vô, kinh tÕ BCVT... ¸p dông cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng. Em xin c¶m ¬n c¸c thÇy, c« trong khoa, c¸c c«, chó trong B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì chóng em cã ®­îc chuyÕn thùc tËp bæ Ých nµy. Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò mµ em ®· biÕt t¹i c¬ së thùc tÕ cña m×nh: A. PhÇn t×m hiÓu chung T×m hiÓu chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn : B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn lµ tæ chøc kinh tÕ-®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty B­u chÝnh –ViÔn th«ng ViÖt Nam theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh -ViÔn th«ng ViÖt Nam ®­îc phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh 51/CP ngµy 01/8/1995 cña ChÝnh Phñ , lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t déng cña Tæng c«ng ty ,ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng c«ng Ých cïng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c trong mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ B­u ChÝnh - ViÔn Th«ng liªn hoµn thèng nhÊt c¶ n­íc , cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng l­íi lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh ,ph¸t triÓn dÞch vô B­u chÝnh - ViÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc do Tæng c«ng ty giao; §­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè :342/TCB§-L§ ngµy 14/6/1997 cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn. B­u ®iÖn H­ng Yªn cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: HUNG YEN AND TELECOMMUNICATIONS (viÕt t¾t lµ HUNG YEN P&T), cã trô së chÝnh t¹i ThÞ x· H­ng Yªn tØnh H­ng Yªn. B­u ®iÖn H­ng Yªn chÞu sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, UBND tØnh H­ng Yªn vÒ chÊp hµnh ph¸p luËt, c¸c mÆt ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô phôc vô nh©n d©n tØnh H­ng Yªn vµ g¾n nhiÖm vô; ph¸t triÓn B­u chÝnh – ViÔn Th«ng víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña tØnh . B§ tØnh H­ng Yªn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ho¹t ®éng cña: + C«ng ty §iÖn b¸o §iÖn tho¹i + C«ng ty B­u chÝnh vµ PHBC + 9 B­u ®iÖn huyÖn: 1) B­u ®iÖn huyÖn V¨n Giang Cã 24 c«ng nh©n viªn Cã 2 tr¹m tæng ®µi vµ 2 b­u côc 2) B­u ®iÖn huyÖn V¨n L©m Cã 36 c«ng nh©n viªn Cã 3 tr¹m tæng ®µi vµ 4 b­u côc 3) B­u ®iÖn huyÖn Tiªn L÷ Cã 36 c«ng nh©n viªn Cã 3 tr¹m tæng ®µi vÖ tinh cña tæng ®µi HOST vµ 4 b­u côc 4) B­u ®iÖn huyÖn Phï Cõ Cã 33 c«ng nh©n viªn Cã 2 tr¹m tæng ®µi vÖ tinh cña tæng ®µi HOST vµ 5 B­u côc 5) B­u ®iÖn huyÖn Kim §éng Cã 36 c«ng nh©n viªn Cã 3 tr¹m tæng ®µi vÖ tinh cña tæng ®µi NEC vµ 5 b­u côc 6) B­u ®iÖn huyÖn ¢n Thi Cã 35 c«ng nh©n viªn Cã 3 tr¹m tæng ®µi vÖ tinh cña tæng ®µi HOST vµ 4 b­u côc 7) B­u ®iÖn huyÖn Yªn Mü Cã 27 c«ng nh©n viªn Cã 2 tr¹m tæng ®µi vµ 3 b­u côc 8) B­u ®iÖn huyÖn Kho¸i Ch©u Cã 51 c«ng nh©n viªn Cã 4 tr¹m tæng ®µi vÖ tinh HOST vµ 8 b­u côc 9) B­u ®iÖn huyÖn Mü Hµo Cã 32 c«ng nh©n viªn Cã 2 tr¹m tæng ®µi vµ 4 b­u côc a) Chøc n¨ng, nhiÖm vô. Tæ chøc , x©y dùng, qu¶n lý, vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng l­íi B­u chÝnh- ViÔn th«ng ®Ó kinh doanh vµ phôc vô theo Tæng c«ng ty trùc tiÕp giao vµ phôc vô theo quy ho¹ch , kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn do Tæng c«ng ty trùc tiÕp giao . §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c phôc vô sù chØ ®¹o cña c¬ quan §¶ng , chÝnh quyÒn c¸c cÊp, phôc vô c¸c yªu cÇu th«ng tin trong ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña c¸c ngµnh vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn TØnh H­ng Yªn vµ c¸c n¬i kh¸c theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao. ThiÕt kÕ m¹ng l­íi thuª bao, x©y l¾p chuyªn ngµnh th«ng tin liªn l¹c. Kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh b­u chÝnh – viÔn th«ng. Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô Tæng c«ng ty giao . b) C¬ cÊu tæ chøc. Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm ,khen th­ëng , kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm truíc Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®­îc quy ®Þnh. Phã gi¸m ®èc do Tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm,miÔn nhiÖm , khen th­ëng kû luËt lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý , ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng . KÕ to¸n tr­ëng do Tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng kû luËt, lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña ®¬n vÞ , cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bé m¸y qu¶n lý cña B§HY gåm c¸c phßng ban chuyªn m«n vµ c¸c chuyªn viªn gióp gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc chuyªn m«n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô vµ néi dung c«ng viÖc ®­îc giao. TËp thÓ ng­êi lao ®éng trong b­u ®iÖn TØnh H­ng Yªn. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña b­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn :gåm c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña B§HY , cã con dÊu riªng theo mÉu dÊu doanh nghiÖp Nhµ N­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®uîc quy ®Þnh. §¬n vÞ sù nghiÖp, ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña B§HY cã con dÊu theo tªn gäi, ®­îc Gi¸m ®èc B§HYgiao nhiÖm vô vµ cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng theo c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n cô thÓ. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã cÊp tr­ëng phô tr¸ch vµ cã kÕ to¸n tr­ëng cã thÓ cã cÊp phã gióp viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, cã c¸n bé qu¶n lý gióp viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ lùc l­îng lao ®éng. 2. T×m hiÓu chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty B­u chÝnh PHBC. C«ng ty B­u chÝnh cña PHBC lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn-®¬n vÞ thµnh viªn thuécTæng c«ng ty B­u chÝnh –ViÔn th«ng ViÖt Nam theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña B­u ®iÖn TØnh H­ng Yªn. a) Chøc n¨ng : Tæ chøc Tæ chøc , x©y dùng, qu¶n lý, vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng l­íi B­u chÝnh PHBC m¹ng viÔn th«ng c«ng céng ë thÞ x· H­ng Yªn , lµ ®Çu mèi trung t©m khai th¸c B­u chÝnh – PHBC cña tØnh . Tæ chøc ®iÒu hµnh vµ xö lý khai th¸c kü thuËt nghiÖp vô ®èi víi c¸c b­u ®iÖn huyÖn thÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô cña lÜnh vùc b­u chÝnh – PHBC Trùc tiÕp vËn chuyÓn ®­êng th­ cÊp 2 ,tæng hîp yªu cÇu , ph©n phèi vµ thanh to¸n b¸o chÝ víi c¸c b­u ®iÖn huyÖn thÞ , C«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ­¬ng, c¸c nhµ xuÊt b¶n Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nÕu cã. Tæng hîp , ®èi chiÕu kiÓm so¸t c¸c b¶n kª chøng tõ chuyÓn tiÒn , qu¶n lý cung øng vµ ®iÒu phèi quü chuyÓn tiÒn theo ph©n cÊp cña b­u ®iÖn . C«ng ty B­u chÝnh PHBC cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo quy ho¹ch , kÕ ho¹ch, môc tiªu, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ®­îc gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh giao. §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c phôc vô sù chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, phôc vô c¸c yªu cÇu th«ng tin trong ®êi sèng, kinh tÕ, x· héi cña c¸c ngµnh vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn ThÞ x· H­ng Yªn vµ c¸c n¬i theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc B­u ®iÖn nh»m hoµn thµnh xuÊt x¾c kÕ ho¹ch ®­îc giao. ThiÕt kÕ m¹ng B­u chÝnh (B­u côc, kièt, ®¹i lý, ph¸t hµnh viªn vµ m¹ng hßm th­). Kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh B­u chÝnh – ViÔn th«ng vµ v¨n ho¸ phÈm. Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt kh¸c ®­îc gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh giao. C«ng ty B­u chÝnh vµ PHBC cã tæng sè lµ 40 c«ng nh©n viªn, cã 39 B­u côc trùc thuéc Chia thµnh 7 tæ s¶n xuÊt: 1 tæ khai th¸c. 1 tæ qu¶n lý. 1 tæ b­u t¸. 4 tæ giao dÞch b ) §Æc ®iÓm t×nh h×nh: - Lµ 1 ®¬n vÞ s¶n xuÊt trªn lÜnh vùc BC-PHBC phôc vô yªu cÇu th«ng tin liªn l¹c cho c¸c c¬ quan cña tØnh, thÞ trªn ®Þa bµn thÞ x·. §ång thêi lµ ®Çu mèi trung gian khai th¸c, chia chän, ph©n h­íng, ®ãng tói gãi cho c¸c huyÖn trong toµn tØnh theo ®Þa chØ hµnh chÝnh víi 39 B­u côc, ph©n h­íng chia chän TCT trùc tiÕp víi 61 tØnh thµnh. TËp hîp tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®i cña c¸c huyÖn trong toµn tØnh, giao nhËn trùc tiÕp víi Hµ Néi, Th¸i B×nh. - Lùc l­îng lao ®éng n÷ chiÕm 75%, lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng 10.3%, trung cÊp 34.5%, c«ng nh©n 55.2% - S¶n l­îng ®Õn nhiÒu h¬n s¶n l­îng ®i. c ) KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2001 1) B­u chÝnh: a) Khèi l­îng phôc vô t¹i ThÞ x· H­ng Yªn : Tªn chØ tiªu §I §Õn Ghi sè 9800 c¸i 1191 c¸i B­u kiÖn 584 c¸i 913 c¸i TCT, §CT, CTN 3612 c¸i 3962 c¸i EMS 4091 c¸i 6301 c¸i BCUT 8 kiÖn 522 kiÖn Ph¸t th­, Ên phÈm c¸c lo¹i 9137 kg ~1370550 c¸i 10472 kg §iÖn tho¹i 149101 cuéc ~447303 phót §iÖn hoa 129 91 §iÖn b¸o 94101 w 166300 w Fax 3684 bøc 2987 bøc b) Khèi l­îng phôc vô qua: Tªn nghiÖp vô §i §Õn B­u kiÖn 7222 c¸I 7235 c¸i Ghi sè 115104 c¸i 111628 c¸i EMS 9857 c¸I 12978 c¸i TCT, §CT 60959 c¸I 58372 c¸i C«ng v¨n hÖ 1 28119 c¸i B­u phÈm c¸c lo¹i 14386kg~ 2157900 c¸i 18757 kg~2813550 c¸i Fax 1322 bøc 1372 bøc 2) C«ng t¸c PHBC: B»ng c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch céng t¸c viªn, c¸c ®¹i lý, c«ng nh©n vËn chuyÓn chÊp nhËn vµ ph¸t t¹i nhµ, khuyÕn khÝch ®éc gi¶ dµi h¹n tr¶ tiÒn b¸o trong th¸ng, b¸n lÎ c¸c lo¹i b¸o t¹i giao dÞch , gi÷ v÷ng ®éc gi¶ cò, ph¸t triÓn ®éc gi¶ míi. Do ®ã tæng s¶n l­îng c¸c lo¹i b¸o ph¸t hµnh trong n¨m 2001 ®¹t 890123 tê. 3) C«ng t¸c tiÕt kiÖm B­u ®iÖn Thùc hiÖn Q§ 4585/1999 CT-BC v/v tæ chøc, triÓn khai dÞch vô TKB§ giai ®o¹n 2 HN ngµy 25/8/1999. Ngµy 1/9/1999 c«ng ty BC-PHBC ®· triÓn khai dÞch vô TKB§ giai ®o¹n 2. Qua 1 quý thùc hiÖn c«ng ty BC-PHBC ®· nhËn göi tiÒn TKB§ cã kú h¹n vµ tr¶ gãp víi sè thÎ lµ 171 thÎ víi tæng sè tiÒn göi lµ 1415707150 ®ång. N¨m 2001 sè l­îng ng­êi göi tiÒn TKB§ ngµy cµng t¨ng víi sè thÎ lµ 798 thÎ víi nhiÒu møc l·i suÊt kh¸c nhau ( L·i suÊt kh«ng kú h¹n, l·i suÊt cã kú h¹n 3 th¸ng, 6 th¸ng , 12 th¸ng, l·i suÊt göi gãp...) 3. T×m hiÓu chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty §iÖn b¸o §iÖn tho¹i a. Chøc n¨ng nhiÖm vô Thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch vÒ th«ng tin viÔn th«ng do gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh giao. Qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ viÔn th«ng. §¶m b¶o vÒ th«ng tin viÔn th«ng gi÷a tØnh víi Trung ­¬ng , gi÷a tØnh víi huyÖn, thÞ mét c¸ch th«ng suèt, an toµn vµ tiÖn lîi. Trùc tiÕp qu¶n lý m¹ng l­íi viÔn th«ng cña B­u ®iÖn, ®Ó tæ chøc kinh doanh vµ phôc vô theo ph©n cÊp cña B­u ®iÖn tØnh. §­îc Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh uû quyÒn lµm trùc ban ®iÒu hµnh viÔn th«ngvµ lµm viÖc víi bé phËn ®iªï hµnh m¹ng viÔn th«ng cña TCT. Cã quyÒn cho thuª kªnh truyÒn dÉn thuéc m¹ng cÊp 2. Tæ chøc dÞch vô söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng. Tham gia x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh viÔn th«ng. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo ph©n cÊp cña B­u ®iÖn tØnh. C«ng ty §iÖn b¸o ®iÖn tho¹i cã tæng sè 71 c«ng nh©n viªn Chia thµnh 9 tæ s¶n xuÊt: Tæ tæng ®µi, tæ d©y m¸y, tæ vi ba, tæ kü thuËt, tæ qu¶n lý, tæ nguån, tæ ®iÖn b¸o, tæ 108 - 116, tæ thu nî b . §Æc ®iÓm t×nh h×nh: ê ThuËn lîi: §¬n vÞ æn ®Þnh vÒ nh©n lùc, n¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhiÒu chuyÓn biÕn , kinh nghiÖm qu¶n lý, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖm tèt h¬n . MÆt b»ng quy ho¹ch cña thÞ x·, tØnh ®· dÇn æn ®Þnh, thuËn tiÖn cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi viÔn th«ng. §Çu t­ cña b­u ®iÖn tØnh ®· ®ång bé vÒ chuyÓn m¹ch, truyÒn dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. C¸c phßng ban chuyªn m«n chØ ®¹o th­êng xuyªn kÞp thêi, l·nh ®¹o b­u ®iÖn tØnh cã chñ tr­¬ng s¸t thùc víi s¶n xuÊt. ê Khã kh¨n: Tr×nh ®é chuyªn m«n cña mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn thÊp, thiÕu kinh nghiÖm ch­a ®¸p øng víi nhu cÇu s¶n xuÊt. Kinh phÝ chi th­êng xuyªn cho söa ch÷a m¹ng l­íi phôc vô cßn Ýt. §Çu t­ m¹ng c¸p ngän cho vïng s©u, vïng xa ch­a kÞp thêi, cßn tån ®äng nhiÒu ®¬n yªu cÇu l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i c. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m N¨m 1998: D©n sè lµ 40100 ng­êi Doanh thu : 4 tû 969 triÖu ®ång Ph¸t triÓn m¸y: 798 m¸y Tæng sè m¸y trªn m¹ng: 2854 m¸y ®¹t 7,11 m¸y/100 d©n N¨m 1999: D©n sè lµ 40410 ng­êi Doanh thu: 5 tû 709 triÖu ®ång Ph¸t triÓn m¸y: 520 m¸y Tæng sè m¸y trªn m¹ng: 3374 m¸y ®¹t 8,34 m¸y/100 d©n N¨m 2000: D©n sè lµ 40810 ng­êi Doanh thu; 7 tû 346 triÖu ®ång Ph¸t triÓn m¸y: 850 m¸y Tæng sè m¸y trªn m¹ng: 4224 m¸y ®¹t 10,35 m¸y/100 d©n N¨m 2001: D©n sè lµ 41228 ng­êi Doanh thu: 9 tû 051 triÖu ®ång Ph¸t triÓn m¸y: 1325 m¸y Tæng sè m¸y trªn m¹ng: 5549 m¸y/100 d©n Sè m¸y gi¶m trong n¨m lµ: 41 m¸y cè ®Þnh, 2 m¸y di ®éng tr¶ tr­íc, 2 m¸y di ®éng tr¶ sau. Nguyªn nh©n lµ do mét sè c¬ quan ®­a tæng ®µi néi bé vµo ho¹t ®éng( nhµ m¸y nhùa, c«ng ty may, chi nh¸nh x¨ng dÇu, c«ng an tØnh...) Ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng n«ng th«n: §¹t 100% sè th«n trªn ®Þa bµn cã m¸y ®iÖn tho¹i. B/ T¹i bé phËn giao dÞch I/ Qui tr×nh chÊp nhËn : 1. B­u phÈm b­u kiÖn: Giao dÞch viªn ph¶i kiÓm tra hµng ho¸ mµ kh¸ch hµng muèn göi vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn b­u göi vÒ c¸ch gãi bäc. Sau ®ã cÊp phiÕu göi vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng. CÊp B§1(B§32 cò) nÕu lµ b­u phÈm ghi sè. CÊp BK1(BK21 cò) nÕu lµ b­u kiÖn. NhËn l¹i phiÕu göi do kh¸ch hµng tù tay viÕt vµ kiÓm tra hä tªn, ®Þa chØ ng­êi göi, ng­êi nhËn. Buéc b­u göi, kÑp ch× tr­íc mÆt kh¸ch hµng. C©n vµ ghi khèi l­îng cïng tiÒn c­íc lªn b­u göi vµ phiÕu göi. LÊy nh·n sè b­u phÈm ghi sæ trong sæ B§2 (B§20 cò) nÕu lµ b­u phÈm ghi sè, ®ãng dÊu tªn b­u côc nªn nh·n sè vµ d¸n vµo mÆt tr­íc cña b­u phÈm, ghi sè hiÖu cña nh·n vµo B§1, nÕu lµ b­u kiÖn th× kh«ng cÇn ph¶i d¸n nh·n sè. §ãng dÊu ngµy vµo phiÕu göi, thu tiÒn vµ trao biªn lai cho kh¸ch hµng. D¸n tem hoÆc in c­íc thay tem lªn mÆt tr­íc cña b­u göi. §ãng dÊu huû tem, ghi vµo sæ kÕ to¸n xuÊt nhËp BP-BK B§28 ( B§2 cò) vµ chuyÓn cho bé phËn khai th¸c. 2. B¸o chÝ: Giao dÞch viªn cÊp giÊy ®Æt mua b¸o chÝ PH19( BC trong n­íc), PH20 ( BC n­íc ngoµi) mçi lo¹i ®­a 2 tê. GDV nhËn l¹i PH19 hoÆc PH20 vµ kiÓm so¸t l¹i. Giao dÞch viªn viÕt ho¸ ®¬n BC01, lÊy ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµo ho¸ ®¬n. Thu tiÒn vµ giao ho¸ ®¬n ( liªn 2 cho kh¸ch hµng). Giao 1 phiÕu PH19 vµ liªn 3 cña BC01 cho bé phËn qu¶n lý ®éc gi¶. C¨n cø vµo liªn 1 cña BC01 ghi vµo sæ quÜ thu PH5. 3.§iÖn tho¹i: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu gäi ®iÖn th× kh¸ch hµng ph¶i ghi sè m¸y cÇn gäi vµo TH27 sau ®ã nh©n viªn giao dÞch bÊm sè cÇn gäi vµ mêi kh¸ch hµng vµo cabin, kh¸ch hµng gäi xong m¸y tÝnh tù ®éng tÝnh tiÒn vµ giao dÞch viªn thu tiÒn. 4. ChÊp nhËn EMS KiÓm tra néi dung hµng ho¸. CÊp phiÕu göi E1( ba tê ®Ýnh kÌm nhau) vµ phong b× cho kh¸ch hµng. H­íng dÉn kh¸ch hµng ghi chÐp hä tªn, ®Þa chØ ng­êi göi, ng­êi nhËn, néi dung hµng ho¸, ngµy giê göi vµ kÝ tªn. Giao dÞch viªn kiÓm tra l¹i E1, ®ãng dÊu trªn c¶ ba tê, ghi râ c­íc phÝ lªn E1. KÝ tªn giao dÞch viªn nhËn. C©n ghi l¹i khèi l­îng b­u göi lªn phong b× ®ùng b­u göi vµ tÝnh c­íc. Ghi râ c­íc phÝ lªn phong b×. Ghi sè liÖu cña b­u göi tõ E1 lªn phong b×. Thu vµ giao biªn lai ( tê cuèi cïng ) cho kh¸ch hµng. §Ýnh kÌm E1 víi phong b× ®ùng b­u göi. Vµo sæ nhËp xuÊt vµ giao cho bªn phßng khai th¸c. 5.ChuyÓn tiÒn a) §iÖn chuyÓn tiÒn : Lµ lo¹i ng©n phiÕu do b­u ®iÖn ph¸t hµnh vµ chuyÓn ®i b»ng ®­êng ®iÖn b¸o nªn ®¶m b¶o nhanh chãng h¬n th­ chuyÓn tiÒn. Nh÷ng nghiÖp vô ®Æc biÖt vÒ ®iÖn b¸o dïng cho ®iÖn chuyÓn tiÒn. KhÈn PN :cã t¸c dông trong viÖc ph¸t giÊy mêi N29, tin tøc kÌm theo th­ chuyÓn tiÒn. Thuª ph¸t. Cã c­íc tr¶ lêi. Ngoµi ra cßn cã :L­u kÝ, b¸o tr¶ b»ng th­ hay b»ng ®iÖn, tr¶ tiÒn t¹i nhµ. Møc tiÒn göi ®iÖn chuyÓn tiÒn : Qui ®Þnh nh­ th­ chuyÓn tiÒn. §iÖn chuyÓn tiÒn t¹i Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng h¹n chÕ sè l­îng göi tiÒn trªn mét ng©n phiÕu. §CT göi ®Õn ®Ó tr¶ tiÒn t¹i c¸c trung t©m tØnh, thµnh phè( trõ Hµ Néi, TPHCM) tèi ®a lµ 30 triÖu ®ång, ë c¸c huyÖn lµ 5 triÖu ®ång. Quy tr×nh nhËn göi §CT: ViÕt §CT ®i N3: ®o ng­êi göi tù viÕt( kh«ng tÈy xo¸) hä tªn, ®Þa chØ ng­êi göi, ng­êi nhËn,sè tiÒn b»ng sè, b»ng ch÷, c¸c nghiÖp vô ®Æc biÖt. Xin b¸o tr¶ khi ký göi §CT: TBT, §BT. LËp ho¸ ®¬n BC01, lÊy sè ho¸ ®¬n ghi vµo N3. LËp §CT ®i N3 (ghi vµo N3 c¸c sè sª ri, sè phiÕu). §Õm tiÕng tÝnh c­íc ®iÖn b¸o cña §CT. Vµo b¶n kª ph¸t hµnh N22c. §CT ®i sau khi ®Õm tiÕng tÝnh c­íc trªn N3 song ph¶i vµo N22 c ®Ó lÊy sè ®iÖn b¸o cho bøc §CT. LÊy ký duyÖt cña kiÓm so¸t viªn trªn §CT ®i. Ghi §CT N3 vµo sæ chuyÓn giao N17a vµ giao cho bé phËn ®iÖn b¸o ®Ó chuyÓn ®i. b) Th­ chuyÓn tiÒn: ChÊp nhËn göi. §­a phiÕu chuyÓn tiÒn N21 cho kh¸ch hµng, h­íng dÉn ghi. §iÒu chØnh sai sãt, ®ãng nhËt Ên x¸c nhËn nÕu cã sai sãt. Vµo sæ ho¸ ®¬n BC01 dùa vµo N21, ®ãng nhËt Ên lªn BC01 , thu tiÒn, giao ho¸ ®¬n. LËp th­ chuyÓn tiÒn N21. Sè tiÒn b»ng sè. Sè th­ chuyÓn tiÒn, ngµy th¸ng, n¨m ph¸t hµnh. NÕu cã yªu cÇu TBT hay §BT th× g¹ch mét nhãm ch÷ vµ ®ãng khung nhãm ch÷ cßn l¹i b»ng mùc ®á. §ãng dÊu ngang b­u côc ph¸t hµnh, dÊu ngµy phÝa trªn N21. Ghi TCT ph¸t hµnh vµo b¶n kª N22. c) ChuyÓn tiÒn nhanh: ChÊp nhËn CTN. KiÓm tra xem b­u côc ph¸t cã më dÞch vô CTN kh«ng, kiÓm tra ®iÒu kiÖn nhËn göi. ViÕt ng©n phiÕu CTN, GDV ®a CTN1, h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi. GDV nhËn CTN1 tõ kh¸ch hµng, kiÓm tra. Ghi sè hiÖu ng©n phiÕu ( sè ho¸ ®¬n BC01) vµo CTN1, ghi kÌm sè sªri, sè nh¶y, m· sè tØnh cña b­u côc ph¸t hµnh. Ghi ngµy th¸ng n¨m ph¸t hµnh, kÝ tªn , ®ãng dÊu. LËp ho¸ ®¬n BC01. Thu tiÒn , giao biªn lai cho kh¸ch hµng. 6. ChÊp nhËn ®iÖn b¸o: GDV ®­a Ên phÈm §B13 vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi chÐp. GDV nhËn l¹i bøc ®iÖn b¸o ng­êi göi ®· viÕt, kiÓm xo¸t l¹i c¸ch viÕt cña kh¸ch hµng, s¾p xÕp l¹i theo ®óng tr×nh tù c¸c phÇn. §Õm tiÕng ®iÖn b¸o, ghi sè tiÕng tr¶ c­íc vµ sè tiÕn thùc tÕ lªn phÝa trªn gãc tr¸i cña bøc ®iÖn. TÝnh tiÒn c­íc ghi vµo sæ nhËt b¹ (§B1, §B2). LÊy sæ thø tù cña sæ §B1,§B2 ghi lªn phÝa trªn gãc tr¸i cña bøc ®iÖn. Ghi giê chÊp nhËn, ®ãng nhËt Ên b­u côc gèc. Thu tiÒn, trao biªn lai cho kh¸ch hµng, nÕu lµ c«ng ®iÖn th× ghi vµo nhËt b¹ ghi nî §B1. ChuyÓn sang bé phËn chuyÓn tiÒn ®Ó chuyÓn ®i. 7. ChÊp nhËn FAX: KiÓm tra ®iÒu kiÖn chÊp nhËn bøc FAX Ph¸t Ên phÈm F13 vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi chÐp, lËp biªn lai F2. Vµo sæ FAX1 lÊy sè. Vµo sæ theo dâi FAX ®i: sè biªn b¶n, hä tªn,®Þa chØ ng­êi nhËn, ng­êi göi, sè FAX, sè trang, gi¸ tiÒn, giê nhËn. Giao bøc FAX13B vµo Report cho kh¸ch hµng. NÕu bøc FAX ph¶i l­u l¹i do ch­a chuyÓn ®­îc GDV hÑn giê tr¶ l¹i vµ ghi vµo mÆt sau F2. Thêi h¹n l­u FAX ë b­u ®iÖn kh«ng qu¸ 2 giê. 8.§iÖn hoa ChÊp nhËn ®iÖn hoa. KiÓm tra xem ®Þa chØ ®Õn cã dÞch vô ®iÖn hoa kh«ng. §­a Ên phÈm §H3 cho kh¸ch hµng, h­íng dÉn ghi chÐp. KiÓm tra l¹i §H3, vµo sæ lÊy sè cña biªn lai BC01. §Õm tiÕng ®iÖn b¸o vµ tÝnh c­íc, ghi ho¸ ®¬n, thu tiÒn vµ trao biªn lai cho KH. +ChuyÓn qua bé phËn ®iÖn b¸o. +Vµo b¶n kª N22C vµ vµo sæ ®iÖn hoa §H1. Ph¸t ®iÖn hoa: Ph¸t tËn tay ng­êi nhËn. 9.TiÕt kiÖm b­u ®iÖn. C¸c h×nh thøc göi tiÕt kiÖm b­u ®iÖn: TiÕt kiÖm B­u ®iÖn kh«ng kú h¹n: Kh«ng Ên ®Þnh thêi gian göi vµ rót tiÒn TiÕt kiÖm cã kú h¹n cho phÐp göi vµ rót tiÒn mét lÇn theo kú h¹n TiÕt kiÖm b­u ®iÖn göi gãp : Cho phÐp kh¸ch hµng göi gãp hµng th¸ng vµ rót toµn bé sè tiÒn khi ®Õn kú h¹n víi l·i suÊt quy ®Þnh TiÕt kiÖm c¸ nh©n Mét sè quy ®Þnh ®èi víi tµi kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n: Sè d­ tèi thiÓu trªn tµi kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n lµ 100.000 ® Sè tiÒn tèi thiÓu cho c¸c lÇn giao dÞch lµ 50000 ® Kh¸ch hµng ph¶i chÞu mét kho¶n c­íc phÝ khi göi, rót tiÒn ngo¹i tØnh vµ chuyÓn tiÒn. Tuy nhiªn trong thêi gian ®Çu kh¸ch hµng ®­îc miÔn mäi kho¶n c­íc phÝ T¹i b­u côc n¬i kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n th× kh«ng h¹n chÕ sè lÇn rót vµ tiÒn rót. T¹i b­u côc kh¸c b­u côc kh¸ch hµng më tµi kho¶n , trong mét ngµy kh¸ch hµng cã thÓ rót tèi ®a 3 lÇn víi tæng sè tiÒn kh«ng qu¸ 10 triÖu ®ång. §Ó ®¶m b¶o an toµn tµi kho¶n kh¸ch hµng ph¶i cã mËt khÈu. Thñ tôc giao dÞch ®èi víi tµi kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n: Thñ tôc më tµi kho¶n. Kh¸ch hµng xuÊt tr×nh giÊy tê: CMND (hoÆc giÊy tê thay thÕ theo quy ®Þnh), giao dÞch viªn kiÓm tra giÊy tê. Kh¸ch hµng viÕt ®Çy ®ñ th«ng tin trªn giÊy ®¨ng kÝ má tµi kho¶n, sè tiÒn tèi thiÓu 100000®. GDV ®­a Ên phÈm GiÊy §¨ng KÝ Më Tµi Kho¶n cho kh¸ch hµng (TK1 mµu tr¾ng), h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi. GDV ®­a thÎ gèc (TK2 ) vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi, kiÓm tra vµ ®Õm tiÒn. GDV nhËp m¸y c¸c th«ng tin, yªu cÇu kh¸ch hµng ®¸nh mËt khÈu. GiÊy ®¨ng kÝ më tµi kho¶n ®­îc in ra ®­a cho kh¸ch hµng ®èi chiÕu, sau khi nhÊt trÝ víi c¸c th«ng tin kh¸ch hµng kÝ tªn vµo giÊy ®¨ng kÝ më tµi kho¶n. Kh¸ch hµng kÝ hai ch÷ mÉu vµo thÎ gèc vµ nhËn sæ tµi kho¶ tiÕt kiÖm c¸ nh©n do m¸y in ra. Thñ tôc giao dÞch lÇn sau trªn tµi kho¶n tiÕt kiÖm c¸ nh©n. Kh¸ch hµng tr×nh sæ tiÕt kiÖm c¸ nh©n vµ chøng minh nh©n d©n. GDV ®­a Ên phÈm vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng ghi. §­a phiÕu göi tiÒn ( TK1 mµu hång) nÕu kh¸ch hµng göi, ®­a phiÕu rót tiÒn (TK1 mµu xanh) nÕu kh¸ch hµng rót tiÒn, ®­a thÎ gèc TK2 cho kh¸ch hµng viÕt. NhËp c¸c th«ng tin vµo m¸y, ®­a Tk1 sæ tiÕt kiÖm thÎ gèc vµo in , c¸c chøng tõ ®­îc in ra, kh¸ch hµng kÝ vµo chøng tõ sau khi nhÊt trÝ th«ng tin. Sæ tµi kho¶n ®­îc trao l¹i cho kh¸ch hµng sau khi c¸c giao dÞch ®­îc tiÕn hµnh. II/C¸ch ph¸t c¸c lo¹i BP-BK 1. Ph¸t b­u phÈm b­u kiÖn. ViÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i b­u phÈm b­u kiÖn cã ba c¸ch: Ph¸t t¹i ®Þa chØ (®èi víi b­u phÈm th­êng). Ph¸t t¹i quÇy giao dÞch. Qua hép th­ l­u ký. Ph¸t t¹i giao dÞch b­u phÈm ghi sè vµ b­u kiÖn: LËp phiÕu ph¸t BC18(B§13, B§2 cò) .C¸c phiÕu ph¸t ®­îc ®¸nh sè thø tù, sè thø tù cña phiÕu ph¸t ®­îc ghi lªn BP-BK. LËp phiªu mêi nhËn BP-BK BC10( B§28,BK7 cò), trªn phiÕu mêi ph¶i ghi râ tªn, ®Þa chØ ngêi nhËn , sè liÖu cña b­u phÈm, kÝ tªn vµ ®ãng dÊu ngµy Ghi hä tªn ®Þa chØ ng­êi nhËn lªn phong b× chøa giÊy mêi ®Ó giao cho b­u t¸ ®i ph¸t Khi ph¸t cho ng­êi nhËn giao dÞch viªn ph¶i : -§èi chiÕu gi÷a b­u phÈm, b­u kiÖn víi giÊy mêi nhËn. -KiÓm tra CMCC cña ng­êi nhËn, ghi vµo phiÕu ph¸t vµ lÊy kÝ nhËn cña ng­êi nhËn. -Giao b­u phÈm b­u kiÖn cho ng­ßi nhËn. -GiÊy mêi nhËn b­u phÈm b­u kiÖn ®Ýnh kÌm víi phiÕu ph¸t. 2.Ph¸t b­u phÈm EMS KiÓm tra ®Þa chØ ng­êi nhËn, lÊy kÝ nhËn cña ng­êi nhËn, ngµy giê nhËn EMS vµ lÊy kÝ nhËn cña nh©n viªn ph¸t. §ãng nhËt Ên . Lµm thñ tôc b¸o ph¸t. NÕu ph¸t t¹i giao dÞch : LËp giÊy mêi ,kiÓm tra ®Þa chØ ng­êi nhËn, lÊy kÝ nhËn, ®ãng nhËt Ên vµ kÝ nhËn cña nh©n viªn ph¸t. B­u phÈm EMS trong n­íc göi tõ ng­êi n­íc ngoµi ®Õn ph¶i mang ®i ph¸t ngay . NÕu lÇn thø nhÊt kh«ng ph¸t ®­îc th× mang ®i ph¸t ®Õn lÇn thø 3, lÇn sau c¸ch lÇn tr­íc 5h. NÕu lÇn thø ba kh«ng ph¸t ®­îc th× ®Ó l¹i giÊy mêi cho ng­êi nhËn ®Õn nhËn t¹i b­u ®iÖn. 3. Tr¶ tiÒn: Tr¶ TCT: KiÓm tra thêi h¹n gi¸ trÞ cña th­ chuyÓn tiÒn. KiÓm tra ®iÒu kiÖn CMCC cña kh¸ch hµng. GDV ghi c¨n c­íc vµo mÆt sau TCT N21 vµ sæ tr¶ tiÒn N5. §­a N21 cho ng­êi nhËn ghi ngµy th¸ng n¨m nhËn tiÒn , sè tiÒn nhËn vµ kÝ vµ ghi râ hä tªn ®Þa chØ. GDV ®ãng nhËt Ên vµo ngµy tr¶ tiÒn vµ ghi vµo sæ tr¶ tiÒn N5, lÊy sè thø tù ë N5 ghi vµo « quy ®Þnh ë mÆt sau N21. Vµo b¶n kª TCT ®· tr¶ N23. Xo¸ N18 vµ ghi ngµy tr¶ tiÒn trªn N18. NÕu cã TBT hay §BT th× lµm thñ tôc b¸o tr¶ ngay. Tr¶ CTN: Xem xÐt giÊy tê CMCC. Ghi sè CMND, n¬i cÊp, ngµy cÊp, ng­êi kÝ. Yªu cÇu ng­êi nhËn ghi: n¬i nhËn tiÒn, giê nhËn, ngµy nhËn, sè tiÒn ®· nhËn, ®Þa chØ, kÝ tªn vµo mÆt sau CTN4. Yªu cÇu ng­êi nhËn ®Õm l¹i tiÒn tr­íc mÆt nh©n viªn. Ph¸t ®iÖn b¸o: Qui tr×nh ph¸t: KiÓm so¸t l¹i bøc ®iÖn. §Õm l¹i tiÕng thùc tÕ trong bøc ®iÖn. Xem l¹i c¸ch tr×nh bµy bøc ®iÖn. Vµo sæ §B3/4(sæ tiÕp ph¸t §B). LËp phiÕu kÝ nhËn ®iÖn §B23. Xö lý c¸c nghiÖp vô ®Æc biÖt nÕu cã. C.T¹i bé phËn khai th¸c b­u chÝnh ph¸t hµnh b¸o chÝ: Sau mét tuÇn lµm thùc tÕ t¹i bé khai th¸c cña c«ng ty PHBC H­ng Yªn em ®· ®­îc trùc tiÕp lµm c¸c c«ng viÖc nh­ ®ãng më, chuyÓn th­ b¸o, ghi chÐp kÕ to¸n trªn c¸c sæ s¸ch Ên phÈm... d­íi sù h­íng dÉn cña c¸c c« trong tæ khai th¸c. 1. Më chuyÕn th­. Khi cã chuyÕn th­ Hµ Néi vÒ hay tõ c¸c huyÖn vÒ th× bé phËn khai th¸c cã nhiÖm vô: §èi chiÕu tõng tói gãi nhËn ®­îc víi sè l­îng tói gãi ghi trªn phiÕu giao nhËn BC37( BV10 cò) vµ kÝ nhËn trªn Ên phÈm BC37. Xem xÐt t×nh tr¹ng bªn ngoµi c¸c tói gãi th­ nh­ l¸ nh¨n, t×nh tr¹ng niªm phong, bao b×. Sau ®ã tiÕn hµnh më tói gãi: T×m tói F më tr­íc. Më tiÕp c¸c tói kh¸c. Khi më tói F t×m BC31(BV21 cò), ®èi chiÕu sè l­îng tói gãi ghi chÐp trªn phiÕu b¸o chuyÓn th­ víi sè l­îng tói gãi b­u phÈm b­u kiÖn thùc nhËn. NÕu cã b­u phÈm b­u kiÖn ®i trong th× ph¶i c©n khèi l­îng vµ so víi b¶n kª liªn quan. Khi më tói b­u phÈm ghi sè, b­u kiÖn ph¶i t×m phiÕu chuyÓn B§3(B§27 cò) ®Ó ®èi chiÕu víi sè b­u phÈm b­u kiÖn cã thùc. Sau ®ã c©n b­u phÈm b­u kiÖn,ghi khèi l­îng m×nh c©n lªn b­u phÈm b­u kiÖn ®Ó ®èi chiÕu víi sè l­îng cña b­u côc gèc. Nh©n viªn më tói kÝ nhËn vµo phiÕu chuyÓn tiÒn ®ãng dÊu ngµy, s¾p xÕp c¸c phiÕu chuyÓn theo tõng lo¹i, tõng b­u côc vµ ®­îc l­u gi÷ l¹i. Vµo sæ BC28(B§2 cò) vµo phÇn nhËp cña sæ. Sau khi c¸c tói gãi ®· ®­îc xö lý xong nh©n viªn më chuyÕn th­ ph¶i kÝ nhËn vµo phiÕu chuyÓn, phiÕu b¸o chuyÓn th­ vµ c¸c sæ liªn quan nh­ BC29(sæ ghi tói gãi göi ®i vµ nhËn ®Õn), BC30 (sæ theo dâi chuyÕn th­ ®i), BC39( sæ theo dâi vµ kÕ to¸n tói rçng). Giao b­u phÈm b­u kiÖn cho bé phËn liªn quan ®Ó xö lý tiÕp khi giao ph¶i vµo sæ BC28 phÇn xuÊt. Cuèi mçi ca lµm viÖc cÇn kÕ to¸n phÇn xuÊt nhËp trªn sæ BC28 c¨n cø vµo phiÕu chuyÓn ®i vµ ®Õn. Tæng sè nhËp = Tæng xuÊt +PhÇn cßn l¹i 2. C«ng viÖc ®ãng chuyÕn th­: Cô thÓ: Thu gom c¸c lo¹i b­u phÈm b­u kiÖn :KiÓm so¸t c¸c lo¹i b­u phÈm b­u kiÖn,chia chän vµ ph©n h­íng, c¸c b­u phÈm b­u kiÖn nµy cã thÓ tõ giao dÞch chuyÓn vµo hay tõ c¸c b­u côc huyÖn chuyÓn lªn. ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu Ên phÈm nh­: tói, l¸ nh¨n BC34,c¸c phiÕu chuyÓn, phiÕu b¸o chuyÕn th­, dÊu ngµy. §ãng tói c¸c lo¹i b­u göi: NÕu lµ th­ th­êng th× sau khi ®· ®­îc chia chän ph©n h­íng cÇn ph¶i buéc cÈn thËn nh·n bã b­u phÈm th­êng BC25(BV71 cò), ®ãng dÊu b­u côc göi NÕu lµ b­u phÈm ghi sè : LËp phiÕu chuyÓn B§3( B§27 cò), phiÕu nµy ®­îc lËp thµnh hai bªn ghi râ tªn b­u côc göi, b­u côc nhËn, ngµy th¸ng n¨m ®ãng chuyÕn th­, kª c¸c b­u phÈm vµo phiÕu chuyÓn . NÕu chuyÕn th­ cã sè l­îng b­u phÈm ghi sè lín ph¶i lËp nhiÒu B§3 vµ ph¶i ®ãng nhiÒu tói th× ph¶i ®¸nh sè thø tù B§3 vµ tê cuèi cïng ph¶i kÕ to¸n trªn ®ã. §ãng tói ghi sè cho mét bªn B§2 vµo trong tói, g¾n l¸ nh¨n BC34 c¸n ghi kim lo¹i lªn l¸ nh¨n. NÕu lµ c¸c lo¹i b­u kiÖn : LËp phiÕu chuyÓn BK3 còng lËp hai bªn .Tr­êng hîp b­u kiÖn ®i ngoµi tói th­ th× mçi b­u kiÖn ph¶i lËp riªng mét phiÕu chuyÓn ®Ýnh kÌm víi phiÕu b¸o chuyÓn th­ vµ ph¶i ghi tæng sè b­u kiÖn vµo tê cuèi cïng. §ãng tói, cho mét bªn BK3 vµo tói, g¾n l¸ nh¨n BC34( mµu vµng).CÇn ghi khèi l­îng lªn l¸ nh¨n. LËp phiÕu b¸o chuyÕn th­ BC31 Ghi ®Çy ®ñ sè l­îng tói b­u phÈm th­êng, b­u phÈm ghi sè, b­u kiÖn, sè l­îng tói gãi ®i trong, ®ãng nhËt Ên lªn phiÕu b¸o vµ nh©n viªn ®ãng chuyÕn th­ kÝ tªn. Vµo sæ kÕ to¸n phÇn xuÊt BC28. Vµo sæ BC29 ghi râ sè l­îng tói gãi göi ®i . Vµo BC30 (theo dâi chuyÕn th­ ®i). 3.B¸o chÝ : a. Më chuyÕn b¸o do c«ng ty PHBCTW göi tíi : Khi më ph¶i cã tõ 2 ng­êi tham gia vµ ®ång thêi ký tªn lªn c¸c phiÕu göi. T×m tói nµo mµ trªn BC34( BV25 cò) cã ch÷ F mµu ®á më ®Çu tiªn, trong tói F cã tÊt c¶ c¸c giÊy tê liªn quan PH15, PH33. Më nh÷ng tói cßn l¹i, ®Õm sè l­îng b¸o chÝ tõng lo¹i, sè l­îng tói kh«ng ®Ó ®èi chiÕu víi PH15, PH33. Chia chän ®ãng thµnh tói gãi chuyÓn cho c¸c b­u côc kh¸c ®Ó ph¸t cho ®éc gi¶ dµi h¹n. Ghi chÐp sè l­îng tói gãi nhËn ®­îc vµo sæ BV2. b. §ãng chuyÕn b¸o. §ãng b¸o chÝ thµnh tói ghi ®Çy ®ñ sè l­îng lo¹i b¸o...vµo phiÕu göi PH15, cho PH15 vµo mçi tói vµ niªm phong tói. D¸n l¸ nh·n BV25 (trªn BV25 ghi râ BC göi, BC nhËn ,sè chuyÕn b¸o, khèi l­îng tói ...) lªn thÎ gç buéc trªn cæ tói b¸o chÝ. LËp BV10 giao cho HTV, HTV kÝ nhËn vµo sæ BV2. NhËn xÐt: ViÖc ®ãng më chuyÕn th­ b¸o t¹i c¬ së thùc tÕ ®óng víi quy tr×nh tuy nhiªn tr×nh tù cã mét sè b­íc ®­îc lµm t¾t do vËy c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n. D.T¹i ®µi ®iÖn b¸o. §µi ®iÖn b¸o cña tØnh H­ng Yªn cã hai m¸y Gentex lµ Y vµ Z vµ cã 3 m¸y Fax .L­îng ®iÖn b¸o chñ yÕu lµ A, CR, §BT, §CT, OBS, A§K, cßn l¹i T§, C§ vµ ®iÖn khÈn rÊt Ýt. HiÖn nay chiÕm nhiÒu nhÊt lµ §CT. §µi ®iÖn b¸o H­ng Yªn cã nhiÖm vô nhËn vµ chuyÓn ®iÖn trùc tiÕp ®i c¸c tØnh vµ xuèng c¸c huyÖn . C¸c bøc ®iÖn liªn tØnh th× ®ù¬c chuyÓn qua hai m¹ng Gentex, cßn ®iÖn b¸o tõ c¸c huyÖn göi lªn vµ göi xuèng c¸c huyÖn th× dïng m¸y Fax. Khi cã ®iÖn b¸o c¸c tØnh kh¸c göi ®Õn, §BV nhËn ®iÖn vµ ghi kÝ hiÖu m· nhËn, sè thø tù cña bøc ®iÖn vµ giê nhËn ®iÖn, kÝ tªn trªn bøc ®iÖn . NÕu nhËn ®iÖn th× c¸c dÊu hiÖu nµy ghi bªn tr¸i bøc ®iÖn vµ kiÓm so¸t l¹i bøc ®iÖn vÒ sè mµo ®Çu, h« hiÖu, BC gèc, sè tiÕng...Sau ®ã ghi vµo sæ ghi ®iÖn b¸o bªn phÇn nhËn ®iÖn: lo¹i ®iÖn, sè nhÈy trong sæ, sè thø tù cña bøc ®iÖn,b­u côc gèc, giê nhËn. Khi nhËn ®iÖn b¸o tõ c¸c huyÖn qua m¸y Fax còng lµm nh­ vËy chØ kh¸c kh«ng ghi kÝ hiÖu cña m¸y nhËn ®iÖn mµ ghi tªn BC gèc cña bøc ®iÖn, sè thø tù cña bøc ®iÖn, giê nhËn, kÝ tªn ®iÖn b¸o viªn nhËn ®iÖn. Khi göi ®iÖn b¸o: Göi ®iÖn liªn tØnh qua m¸y gentex. Göi diÖn néi tØnh qua may FAX. Khi göi ®iÖn liªn tØnh ®iÖn b¸o viªn cÇn ghi STT cña bøc ®iÖn, tªn b­u côc nhËn... ë bªn ph¶i bøc ®iÖn, sau khi göi xong m¸y cã giÊy b¸o OK th× ghi giê chuyÓn bøc ®iÖn c¨n cø vµo giÊy b¸o vµ ký tªn lªn bøc ®iÖn. Khi göi ®iÖn cho c¸c huyÖn trong tØnh còng lµm t­¬ng tù nh­ vËy. ChuyÓn xong bøc ®iÖn còng ph¶i ghi vµo bªn chuyÓn cña sæ ghi ®iÖn b¸o vÒ lo¹i ®iÖn, STT cña bøc ®iÖn, b­u côc gèc cña bøc ®iÖn, b­u côc nhËn, giê chuyÓn bøc ®iÖn. C¸c bøc ®iÖn sau khi göi hay nhËn ®Òu ph¶i qua kiÓm so¸t viªn ®Ó l­u l¹i. E.T¹i ®µi 108: §µi 108 H­ng Yªn bao gåm 1 bµn PO( bµn tiÕp d©y) vµ 3 bµn 108. Bµn PO gåm 5 m¸y ®iÖn tho¹i ho¹t ®éng liªn tôc, mçi bµn 108 cã 3 m¸y ®iÖn tho¹i (116, 112, 115...). Bµn PO lµ bµn tiÕp d©y khi kh¸ch hµng ®¨ng ký gäi ®­êng dµi, gäi c¸c dÞch vô HCD, collect call, ®iÖn tho¹i t×m ng­êi. Mét sè c¬ quan kho¸ m· ®­êng dµi nÕu muèn gäi ®i liªn tØnh ph¶i ®¨ng ký qua bµn PO, c¸c ®¹i lý, ®iÓm b­u ®iÖn v¨n ho¸ x· muèn gäi ®i quèc tÕ buéc ph¶i ®¨ng ký qua bµn PO. C¸c cuéc gäi ®Òu ®­îc ghi vµo sæ TH11 vµ ghi vµo m¸y vi tÝnh ®Ó l­u l¹i. Kh¸ch hµng gäi ®Õn 101 hoÆc 110 kh«ng ph¶i tr¶ c­íc, khi kh¸ch hµng ®¨ng ký qua bµn PO, giao dÞch viªn bÊm sè m¸y do kh¸ch hµng yªu cÇu, sè m¸y ®­îc hiÖn lªn ë m¸y vi tÝnh vµ b¾t ®Çu tÝnh c­íc khi kh¸ch hµng nãi chuyÖn. T¹i bµn 108, c¸c th«ng tin vÒ sè m¸y ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ... ®­îc cËp nhËt trªn m¸y vi tÝnh, c¸c th«ng tin hµng ngµy nh­ gi¸ vµng, thÓ thao, gi¸ ®« la...®­îc ghi vµo c¸c b¶ng vµ ®­îc truy cËp hµng ngµy. Khi kh¸ch hµng gäi ®Õn yªu cÇu hái vÒ vÊn ®Ò g× ®ã( hái sè ®iÖn tho¹i...) giao dÞch viªn 108 bÊm m¸y tÝnh ®Ó t×m c©u tr¶ lêi cho kh¸ch hµng. §µi 108 ho¹t ®éng liªn tôc do nhu cÇu cña kh¸ch hµng rÊt lín, mét giao dÞch viªn cã khi ph¶i nghe 2 m¸y ®iÖn tho¹i cïng mét lóc. C¸c giao dÞch viªn lu«n ph¶i t×m tin tøc hµng ngµy trªn b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh... ®Ó n¾m ®­îc th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. KÕt luËn Sau khi ®­îc thµnh lËp (n¨m 1997 sau khi tØnh H¶i H­ng ®­îc t¸ch thµnh hai lµ H¶i D­¬ng vµ H­ng Yªn) B­u §iÖn tØnh H­ng Yªn gÆp nhiÒu khã kh¨n víi m¹ng l­íi BCVT ch­a ®ång bé, s¶n l­îng thÊp vµ tèc ®é ph¸t triÓn m¹ng ®iÖn tho¹i chËm, lùc l­îng lao ®éng cßn thiÕu , bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt cßn ch­a hîp lý... song qua n¨m n¨m ho¹t ®éng víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ sau: M¹ng l­íi BCVT ®· ®­îc ®ång bé ho¸, tèc ®é ph¸t triÓn m¹ng ®iÖn tho¹i ngµy cµng t¨ng, c¸c tæng ®µi ®­îc sè ho¸ dÇn dÇn víi l­u l­îng ngµy cµng lín ... M¹ng l­íi b­u chÝnh ngµy cµng réng kh¾p c¸c vïng trong tØnh ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi, ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cña ngµnh, ®Þa ®iÓm giao dÞch ngµy cµng khang trang... §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c¬ b¶n ®¨ qua ®µo t¹o, thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®­îc giao. C«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng ®· ®­îc chó träng. ê Qua thùc tÕ cho thÊy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng B­u ®iÖn tØnh H­ng Yªn cÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: Nhu cÇu l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i ngµy cµng t¨ng. Nhu cÇu vÒ ®iÖn tho¹i di ®éng cã xu h­íng gia t¨ng. Nhu cÇu vÒ dÞch vô Internet hiÖn ®ang thÊp song cã dÊu hiÖu ra t¨ng. C¸c dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh sè l­îng ngµy cµng nhiÒu sau ®ã lµ ghi sè vµ b­u kiÖn. ChuyÓn tiÒn theo h×nh thøc truyÒn thèng vÉn chiÕm tû träng cao. Song dÞch vô ®IÖn chuyÓn tiÒn ®ang cã xu h­íng t¨ng. Sè l­îng ng­êi göi TKB§ ngµy cµng nhiÒu. Sè l­îng b¸o chÝ ®Æt dµi h¹n ngµy cµng nhiÒu. ê Bªn c¹nh mét sè kÕt qu¶ ®· ®­îc cßn tån t¹i mét sè ®iÓm sau: - Tr×nh ®é chuyªn m«n cña mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn thÊp, tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng cßn Ýt chØ chiÕm 23%. - Do ®Æc ®iÓm B­u chÝnh khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu, nhiÒu chi tiÕt s¶n phÈm qua nhiÒu kh©u nhiÒu ng­êi tham gia dÔ g©y nªn sai sãt, lùc l­îng kiÓm tra kiÓm so¸t cña ®¬n vÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ , cßn sö dông nhiÒu lao ®éng thñ c«ng do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng cßn h¹n chÕ. - Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a qua ®µo t¹o, thiÕu kiÓm tra l¹i khi chia chän giao nhËn s¶n phÈm dÉn ®Õn cßn nhÇm lÉn. - §Çu t­ m¹ng c¸p ngän cho vïng s©u vïng xa ch­a kÞp thêi cßn tån ®äng nhiÒu ®¬n yªu cÇu l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i. - ViÖc tuyªn truyÒn, tiÕp thÞ ch­a ®­îc chó träng ®óng møc, viÖc huíng dÉn phôc vô kh¸ch hµng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô. êMét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc: - §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, tuyªn truyÒn, giíi thiÖu, vËn ®éng kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô nh­ ®iÖn tho¹i di ®éng, Internet, ®iÖn hoa,CPN, EMS, BCUT. - Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt. - Chó träng c«ng t¸c qu¶n lý. - §Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại 1 Bưu Điện tỉnh Hưng Yên.doc
Luận văn liên quan