Vai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

A.Mở đầu 1 B.Nội dung 2 Chương I Vai trò con người trong sự nghiệp CNH,HĐH 2 I. Một số quan điểm về con người, nguồn lực con người 2 A.Quan điểm về con người 2 1.Quan điểm về con người trước Mác 2 2.Quan điểm Mác-Lênin về bản chất con người 3 B.Quan điểm về nguồn lực con người 5 II. Vai trò con người và nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH,HĐH 6 1.Quan niệm về CNH,HĐH 6 2. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 8 3. Vai trò nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH: 9 a. vai trò nguồn lực trong lĩnh vực kinh tế 9 b. Vai trò nguồn lực trong lĩnh vực chính trị 9 c.Vai trò nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá 10 Chương II Đáng giá vai trò con người và nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH,HĐH hiện nay 12 1.Vai trò con người và nguồn nhân lực đã đóng góp những mặt tích cực cho sự nghiệp CNH-HĐH: 12 2.Những thách thức về con người và nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH-HĐH 16 3.Nguyên nhân làm hạn chế phát triển nguồn lực con người 20 Chương III: Một số giải pháp phát huy nguồn lực con người trong quá trình CNH,HĐH ở nước ta hiện nay 22 Kết luận 35 Mở Đầu Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “ Nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ CNH,HĐH ” Đây là một bước phát triển quan trọng trong lý luận về vấn đề con người. Nguồn lực con người là điểm cốt yếu nhất của nội lực của một nước, do đó phải bằng mọi cách phát huy yếu tố con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy em chọn đề tài : “ Vai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ CNH-HĐH. ” Để thấy được tầm quan trọng của yếu tố con người - nguồn nhân lực có tác động quan trọng như thế nào trong thời kỳ CNH-HĐH ở nước ta. Thông qua sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo: Nguyễn Vĩnh Giang và qua những lần được thầy chỉnh, sửa các bản đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, và bản thảo. Em đã hoàn thành đề án này. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thành đề án không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Do vậy em mong được thầy chỉ bảo nhiều hơn nữa để đề án của em hoàn thành tốt hơn. Nhất là đối với em, một sinh viên kinh tế lao động sau này ra làm công tác quản lý con người

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸ …lÉn tin häc hãa . Chóng ta ph¶i chuÈn bÞ mét nguån nh©n lùc phôc vô c¶ 3 nÒn kinh tÕ: kinh tÕ n«ng nghiÖp, kinh tÕ c«ng nghiÖp, kinh tÕ tri thøc. Xem xÐt cô thÓ, d©n c­ n­íc ta hiÖn nay ®a sè ë n«ng th«n, phÇn ®¸ng kÓ tæng s¶n phÈm quèc néi do khu vùc n«ng nghiÖp ®ãng gãp (trªn ph¹m vi thÕ giíi n¨m 1913 n«ng nghiÖp ®ãng gãp 70% vµo th­¬ng m¹i thÕ giíi, nay chØ cßn 17%); lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm mét phÇn lín. C¬ cÊu lao ®éng ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng lao ®éng c«ng nghiÖp, lao ®éng dÞch vô, lao ®éng trÝ thøc, nh»m ®¸p øng ®­îc chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, c¬ cÊu kinh tÕ. Héi nghÞ Trung ­¬ng 6 (kho¸ IX) häp vµo th¸ng 7-2002 ®¸nh gi¸ r»ng b­íc sang thÕ kû XXI, ®éi ngò lao ®éng cña n­íc ta ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi: “Lao ®éng cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn t¨ng 17,2%(tõ 800000 n¨m 1995 lªn 1300000 n¨m 2000). Sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®¹t 20% n¨m 2000(n¨m 1996 lµ 13%). VËy chóng ta kh«ng ®¹t chØ tiªu tõ 25% lao ®éng ®· qua ®µo t¹o vµo n¨m 2000 nh­ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng (Kho¸ VIII) ®· ®Ò ra ; t×nh h×nh nguån nh©n lùc cña n­íc ta hiÖn nay ®ang ë trong t×nh tr¹ng rÊt phøc t¹p.Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm n¨m 2002 do Bé lao ®éng -th­¬ng binh-vµ x· héi c«ng bè th¸ng10-2002, ®Õn 1-7-12002 sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ 60,66% (kho¶ng 48,5 triÖu ng­êi), trong ®ã kho¶ng 40,7 triÖu ng­êi tõ 15 tuæi trë lªn ho¹t ®éng kinh tÕ th­êng xuyªn (khu vùc thµnh thÞ cã kho¶n 9,7 triÖu ng­êi, chiÕm 23,87 % khu vùc n«ng th«n kho¶ng 31 triÖu ng­êi, chiÕm76,13%). Sè lao ®éng kh«ng biÕt ch÷ lµ 8,74% vµ 80,31%lao ®éng tr×nh ®é tõ tiÓu häc trë lªn: nh­ng cã kh¸c biÖt kh¸ lín gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ: tû lÖ lao ®éng ch­a biÕt ch÷ n«ng th«n cao gÊp 6 lÇn thµnh thÞ, trong khi ®ã tû lÖ lao ®éng ë thµnh thÞcã tr×nh ®é tõ trung häc phæ th«ng trá lªn cao gÊp 8 lÇn ë n«ng th«n. Trong sè lao ®éng qua ®µo t¹o(chiÕm 19,62% ®éi ngò lao ®éng), còng cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ: ë thµnh thÞ, tØ lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt 44,60%, ë n«ng th«n lµ 11,89%. TÝnh ®Õn th¸ng1-2000, trong kho¶ng 7,5 triÖu ng­êi lao ®éng th× ®a sè cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt thÊp :kho¶ng 4,9 triÖu ng­êi cã tr×nh ®é s¬ cÊp hoÆc chøng chØ nghÒ; tr×nh ®é THCN:1,4 triÖu , tr×nh ®é C§-§H: 1,3 triÖu;th¹c sÜ h¬n 10000 ng­êi. Riªng tݪn sÜ vµ tiÕn sÜ khoa häc ®Õn th¸ng 5-2002 cã kho¶ng13500 ng­êi. Vµo cuèi n¨m 2002 chóng ta cã 1032 gi¸o s­ vµ 4563 phã gi¸o s­ . C¬ cÊu tr×nh ®é ®µo t¹o cña ®éi ngò lao ®éng tÝnh theo tû lÖ gi÷a lao ®éng tr×nh ®é §H, THCN vµ c«ng nh©n kü thuËt lµ 1:1,75:2,3 vÉn lµ mét c¬ cÊu bÊt hîp lý vµ ®Ó kÐo dµi,dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thõa thÇy thiÕu thî, kü s­ lµm c«ng viÖc cña c¸n bæ trung cÊp kü thuËt.Trong c¬ cÊu ®éi ngò lao ®éng ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña n­íc ta ®éi ngò c«ng nh©n vµ lao ®éng ®¬n gi¶n chiÕm h¬n 80% ®éi ngò lao ®éng; ®éi ngò c«ng nh©n ®· qua ®µo t¹o; nhµ kü thuËt; qu¶n lý; ph¸t minh vµ ®æi míi c«ng nghÖ chØ chiÕm 18%.Trong 50 n¨m qua , chóng ta ®· ®µo t¹o ®­îc h¬n 1 triÖu c¸n bé c¸c ngµnh kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc víi c¬ cÊu ngµnh nh­ sau: S­ ph¹m : 33,3% Khoa häc kü thuËt :25,5% Khoa häc x· héi: 17% Y d­îc: 9,3% N«ng nghiÖp: 8,1% Khoa häc tù nhiªn: 6,8% Râ rµng c¬ cÊu ngµnh ®µo t¹o nh­ vËy lµ bÊt hîp lý, lµ mét n­íc n«ng nghiÖp mµ chØ cã 8,1% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc ®­îc ®µo t¹o thuéc ngµnh n«ng nghiÖp, ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña CNH-H§H. N­íc ta tiÕn hµnh CNH-H§H trªn c¬ së ®an xen gi÷a hai nÒn v¨n minh chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp, cïng víi mét sè nh©n tè ban ®Çu cña v¨n minh tri thøc. Song vÒ c¬ b¶n, n­íc ta vÉn lµ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu: D©n sè n«ng th«n chiÕm gÇn 80% d©n sè c¶ n­íc, ®Æc biÖt trong ®ã, d©n sè trÎ (d­íi 15 tuæi ) chiÕm kh¸ ®«ng, h¬n 1/3 tæng sè; vµ lao ®éng n«ng th«n chiÕm h¬n 70% tæng nguån lao ®éng x· héi, trong ®ã phÇn lín l¹i ch­a qua ®µo t¹o, hÇu hÕt ®ang lao ®éng thñ c«ng, b»ng nh÷ng kinh nghiÖm, cæ truyÒn lµ chÝnh. Nguån nh©n lùc dåi dµo ë khu vùc n«ng th«n, do ®ã chñ yÕu vÉn ®ang ë d¹ng tiÒm n¨ng kinh tÕ søc m¹nh cña nã ch­a ®­îc ph¸t huy ®Çy ®ñ do tr×nh ®é häc vÊn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt h¹n chÕ. NhiÒu nghiªm cøu ®· chøng minh nÕu tÝnh chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, lao ®éng n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay ®¾t h¬n so víi lao ®éng cña nhiÒu nÒn kinh tÕ kh¸c, vµ : t×nh h×nh nµy dÉn ®Õn hai hËu qu¶ lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ®ang ë trong giai ®o¹n ®Èy m¹nh më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®ã lµ mét m«i tr­êng ®Çu t­ kÐm hÊp dÉn vµ søc c¹nh tranh thÊp cña s¶n phÈm. Theo sè liÖu thèng kª míi nhÊt c«ng bè n¨m 2003, lao ®éng n«ng th«n n­íc ta cã 31012699 ng­êi ®ang tham gia ho¹t ®éng kinh tÕ, chiÕm76,18% tæng sè lao ®éng c¶ n­íc cã tr×nh ®é häc vÊn ®­îc ph¶n ¸nh trong b¶ng 1. B¶ng 1. Tr×nh ®é häc vÊn cña lao ®éng n«ng th«n c¶ n­íc chia theo n«ng th«n- thµnh thÞ ( tÝnh tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn ®ang ho¹t ®éng kinh tÕ) §¬n vÞ tÝnh:Ng­êi Thø tù Tr×nh ®é häc vÊn Tæng sè Chia Theo N«ng th«n Thµnh thÞ 1 Ch­a biÕt ch÷ 1523001 1428735 94266 2 Ch­a tèt nghiÖp TiÓu häc 6434724 5629097 805627 3 Tèt nghiÖp TiÓu häc 12911678 10578521 2333157 4 Tèt nghiÖp THCS 12400369 9710280 2690089 5 Tèt nghiÖp THPT 7447084 3666066 3781018 Céng 40716856 31012699 9704157 Nguån Bé lao ®éng-Th­¬ng binh vµ x· héi, Sè liÖu thèng kª Lao ®éng-ViÖc lµm ë ViÖt Nam 2002,Nxb. Lao ®éng-X· héi-Hµ Néi,2003,tr.24 vµ 30. XÐt vÒ tr×nh ®é häc vÊn (B.1), cã 4,6% ch­a biÕt ch÷(chiÕm 93,81% tæng sè lao ®éng ch­a biÕt ch÷ cña c¶ n­íc), 18,15% ch­a tèt nghiÖp tiÓu häc, 34,11% tèt nghiÖp tiÓu häc,31,31% tèt nghiÖp THCS vµ 11,82% tèt nghiÖp THPT( so víi c¸c tØ lÖ t­¬ng øng cña lao ®éng thµnh thÞ lµ 0,97%, 8,3%, 24,04%, 27,72% vµ 38,96%). XÐt trªn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt(B.2), lao ®éng khu vùc n«ng th«n cã 3751721 ng­êi ®· qua ®µo t¹o(B.2), míi ®¹t tØ lÖ 12,09% so víi chØ tiªu 22-25% lao ®éng c¶ n­íc qua ®µo t¹o do §¹i Héi VIII ®Ò ra. Ch­a nãi, phÇn lín trong sè nµy ®ang ë tr×nh ®é thÊp (52,1% lµ nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é s¬ cÊp / chøng chØ nghÒ vµ CNKT kh«ng cã b»ng), cßn l¹i, CNKT:14,88%, THCN:20,43%, C§-§H: trë lªn chiÕm 12,59% (so víi 21,98%, 30,58%,18,86%, vµ 28,57% lµ c¸c tØ lÖ t­¬ng øng cña lao ®éng thµnh thÞ). B¶ng 2. Tr×nh ®é chuyªn m«n-kü thuËt cña lao ®éng c¶ n­íc, chia theo n«ng th«n- thµnh thÞ (tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn ho¹t ®éng kinh tÕ th­êng xuyªn) §¬n vÞ tÝnh:Ng­êi Thø tù Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt Tæng sè Chia Theo N«ng th«n Thµnh thÞ 1 S¬ cÊp/ cã chøng chØ nghÒ 1300947 993782 307165 2 C«ng nh©n kü thuËt kh«ng b»ng 1592368 960745 631623 3 C«ng nh©n kü thuËt cã b»ng 1864015 558168 1305847 4 Trung häc chuyªn nghiÖp 1571821 766611 805210 5 Cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹o häc 1692646 472415 1220231 Céng 8021797 3751721 4270076 Nguån Bé lao ®éng-Th­¬ng binh vµ x· héi, Sè liÖu thèng kª Lao ®éng-ViÖc lµm ë ViÖt Nam 2002, S®d, tr.181,183 2. KÕt qu¶ ®iÒu tra cña §Ò tµi cÊp Nhµ n­íc (thuéc Ch­¬ng tr×nh KHCN cÊpNhµ n­íc KX05 2001-2005) vÒ tr×nh ®é ®µo t¹o cña lao ®éng n«ng nghiÖp –n«ng th«n ®­îc tiÕn hµnh t¹i 7 tØnh vµ thµnh phè trong c¶ n­íc, còng cho biÕt mét sè thùc tr¹ng t­¬ng tù. B¶ng 3.Tr×nh ®é chuyªn m«n-kü thuËt cña lao ®éng n«ng th«n qua ®iÒu tra kh¶o s¸t Thø tù Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt Sè ng­êi ChiÕm tØ lÖ(%) Tæng sè 990 100,00 I Ch­a qua ®µo t¹o: 736 74,40 II §· qua ®µo t¹o, chia theo cÊp tr×nh ®é: 1 NghÒ <6 th¸ng 79 7,96 2 NghÒ 6-12 th¸ng 30 3,00 3 NghÒ dµi h¹n(>1 n¨m) 37 3,76 4 Trung häc chuyªn nghiÖp 68 6,88 5 Cao ®¼ng 15 1,50 6 §¹i häc 24 2,40 7 Sau §H 01 0,10 Nguån sè liÖu Nhµ n­íc KX05-10. Sè liÖu ®iÒu tra, 3-2003 C¸c sè liÖu trong B¶ng 3 cho thÊy, qu¸ nöa (57,50%) sè lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt ë ®©y còng chØ qua ®µo t¹o nghÒ, sè cßn l¹i gåm THCN chiÕm 26,77% vµ C§-§H trë lªn chiÕm 15,74%. 3.MÆt kh¸c, theo dù b¸o cña nhiÒu nhµ khoa häc, trong nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, víi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× trung b×nh mçi ng­êi, trong cuéc ®êi lao ®éng, cã thÓ sÏ ph¶i ®æi nghÒ kho¶ng 4-5 lÇn. Nh­ vËy, râ rµng lµ ng­êi lao ®éng, nÕu muèn tiÕp tôc viÖc lµm, ph¶i kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, cËp nhËt c¸c kü n½ng, kiÕn thøc míi mét c¸ch liªn tôc hoÆc theo hoÆc theo ®Þnh kú, thËm chÝ ph¶i ®­îc ®µo t¹o l¹i míi cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc,.. Nãi tãm l¹i, nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy trªn còng nãi r»ng, muèn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc v­¬n tíi mét cuéc sèng Êm no, mét x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, ®¸p øng ®ßi hái cña CNH,H§H ®Êt n­íc th× lao ®éng n«ng th«n n­íc ta sÏ ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a, v­ît qua mäi th¸ch thøc do thùc tiÔn CNH,H§H ®Æt ra. 3.Nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi Nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc x©y dùng, båi d­ìng, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam trong thêi gian qua do nh÷ng nguyªn nh©n sau: Thø nhÊt, N­íc ta lµ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu ®i lªn chñ nghÜa x· héi, n¨ng suÊt lao ®éng cßn rÊt thÊp, ®êi sèng cña nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cßn tån t¹i trong mét bé phËn d©n c­, do vËy, viÖc ch¨m sãc ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn cho con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn cßn h¹n chÕ. Thø hai, ViÖt Nam tr¶i qua nhiÒu n¨m chiÕn tranh, víi khÈu hiÖu tÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn, tÊt c¶ ®¸nh th¾ng, chóng ta dån søc ng­êi søc cña ®Ó gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc cho con ng­¬i. HiÖn nay, hËu qu¶ chiÕn tranh cßn ®Ó l¹i rÊt nÆng nÒ ®ßi hái toµn §¶ng, toµn d©n ph¶i tiÕp tôc kh¾c phôc. Thø ba, Nh÷ng ¶nh h­ëng cña phong tôc tËp qu¸n, thãi quen cña ng­êi s¶n xuÊt nhá nh­ : thiÕu ý thøc tæ chøc kû luËt, c¸ch nh×n thiÓn cËn, t©m lý tù ty, tÝnh vÞ kû, côc bé ®Þa ph­¬ng, kÓ c¶ t¸c phong gia tr­ëng trong gi¸o dôc vµ ®¸ng gi¸ mçi con ng­êi,... Thø t­, Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, më réng giao l­u quèc tÕ, mét mÆt còng t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, nhung mÆt kh¸c còng t¹o ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc nh­ : lèi sèng thùc dông, chØ v× chøc quyÒn, v× tiÒn mµ kh«ng Ýt ng­êi cã thÓ lµm mäi viÖc bÊt chÊp lu©n th­êng ®¹o lý. §iÒu ®ã g©y ra nh÷ng t¸c ®éng xÊu trong x· héi. Thø n¨m, Sù ®Çu t­ cho gi¸o dôc ®µo t¹o cßn h¹n chÕ, “ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc-®µo t¹o cã nh÷ng mÆt yÕu kÐm bÊt cËp.” T×nh tr¹ng tiªu cùc trong gi¸o dôc cßn ®ang phæ biÕn ë nhiÒu n¬i, chÊt l­îng gi¸o viªn cßn h¹n chÕ. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®ang ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng ®µo t¹o, trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi viÖc ph¸t huy nguån nh©n lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Thø s¸u, Nh÷ng yÕu kÐm trong qu¶n lý nhµ n­íc, hÖ thèng luËt ph¸t ch­a ®ång bé, tÝnh gia tr­ëng, sù b¶o thñ trong mét sè c¸n bé cã chøc cã quyÒn, t©m lý ®è kþ, ghen ghÐt víi nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc cña mét sè ng­êi ®ang h¹n chÕ ph¸t huy nguån nh©n lùc ë n­íc ta hiÖn nay. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t huy nguån lùc con ng­êi trong qu¸ tr×nh CNH,H§H ë n­íc ta hiÖn nay. §Ó ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt: Trong lÜnh vùc kinh tÕ Ph¶i n©ng cao vÞ thÕ cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. CÇn nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng t¸ch ng­êi lao ®éng ra khái t­ liÖu s¶n xuÊt. Thùc hiÖn giao ®Êt, giao rõng cho n«ng d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi d©n lµm chñ cô thÓ nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt cña toµn x· héi, ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Huy ®éng réng r·i nh©n d©n ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc, cña ®Þa ph­¬ng, ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cña ®¬n vÞ. Ph¸t huy s¸ng kiÕn cña ng­êi lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña hä, thùc hiÖn ph©n phèi c«ng b»ng, c«ng khai, d©n chñ. §éng viªn mäi ng­êi d©n bá vèn ra s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c thÕ m¹nh cña c¸c ®Þa ph­¬ng, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ph¸t huy tr×nh ®é tay nghÒ, n¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh cña mçi thµnh viªn trong x· héi, ®Ó cïng víi Nhµ N­íc gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña ®Êt n­íc. T¨ng c­êng gi¸o dôc ®¹o ®øc, kh¬i dËy l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, nªu cao tr¸ch nhiÖm cña mçi con ng­êi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. CÇn lµm cho mäi ng­êi thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ph¶i lao ®éng nghiªm tóc, cã chÊt l­îng, cã hiÖu qu¶, t¹o ra hµng hãa tèt, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. §iÒu ®ã võa t¹o ®iÒu kiÖn cho x· héi ph¸t triÓn, võa lµ ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Phª ph¸n m¹nh mÏ thãi quen l­êi biÕng, lµm bõa, lµm Èu; ng¨n ngõa lµm ¨n phi ph¸t, phi ®¹o lý. Thø hai: Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ N©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n vÒ nhËn thøc chÝnh trÞ(chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, quan ®iÓm cña §¶ng ta), vÒ luËt ph¸t, vÒ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n, tõ ®ã n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc cña hä tÝch cùc tham gia vµo c«ng viÖc cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ hÖ thèng chÝnh trÞ cña n­íc ta. T¨ng c­êng vai trß kiÓm tra gi¸m s¸t cña quÇn chóng nh©n d©n trong mäi ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n­íc, thùc hiÖn d©n chñ ho¸ ®êi sèng x· héi, huy ®éng ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n tham gia vµo cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng. X©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý x· héi, qu¶n lý nhµ n­íc ®Ó ng­êi d©n cã ®iÒu kiÖn tham gia c«ng viÖc Nhµ n­íc, c«ng viÖc x· héi, thùc sù lµ ng­êi lµm chñ ®Êt n­íc; kh¾c phôc t×nh tr¹ng tr× trÖ, b¶o thñ trong mét sè c¬ quan nhµ n­íc. Ph©n râ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp, tõng ngµnh, tõng tËp thÓ, tõng c¸ nh©n trong tõng c«ng viÖc, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo, hay bu«ng láng qu¶n lý nhµ n­íc trong mét sè ngµnh, mét sè ®Þa ph­¬ng. Gi¸o dôc tinh thÇn yªu n­íc, n©ng cao ý thøc tù c­êng d©n téc, tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ cña mçi ng­êi d©n. kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc, t×nh tr¹ng vi ph¹m kû c­¬ng, phÐp n­íc vµ nh÷ng ©m m­u chèng ph¸ cña kÎ thï, b¶o vÖ chÕ ®é cña m×nh Trªn c¬ së nh÷ng thµnh qña ®¹t ®­îc, mäi ng­êi míi cã ®iÒu kiÖn häc tËp, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt vµ cèng hiÕn ngµy cµng nhiÒu cho x· héi. Thø ba: trªn lÜnh vùc x· héi Tõng b­íc kh¾c phôc ®i tíi lo¹i bá nh÷ng phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu, nh÷ng quan hÖ kh«ng b×nh ®¼ng, x©y dùng quan hÖ míi gi÷a ng­êi víi ng­êi trªn tinh thÇn t­¬ng trî gióp ®ì lÉn nhau trong s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®êi sèng x· héi. X©y dùng quan hÖ b×nh ®¼ng h÷u nghÞ gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc, gi÷a c¸c quèc gia. CÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p lµm gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c tÇn líp d©n c­, gi÷a c¸c vïng l·nh thæ. Quan t©m tíi nh÷ng hé nghÌo, nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n, nh÷ng hé chÝnh s¸ch x· héi, nh÷ng vïng s©u, vïng xa t¹o ra c¬ héi ph¸t triÓn cho mäi ng­êi, lµm cho mäi ng­êi d©n ®Òu ®­îc h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ y tÕ, gi¸o dôc, v¨n hãa,... Thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi, giµm nghÌo, tËp chung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ lao ®éng viÖc lµm; trªn c¬ së ®ã, ng­êi mäi ng­êi míi cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é tri thøc, tr×nh ®é tay nghÒ, míi cã m«i tr­êng rÌn luyÖn phÊn ®Êu, cèng hiÕn søc m×nh cho ®Êt n­íc, cho x· héi. Thø t­: Trªn lÜnh vùc t­ t­ëng, v¨n ho¸, nghÖ thuËt §Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh trªn lÜnh vùc t­ t­ëng, phª ph¸n nh÷ng t­ t­ëng ph¶n ®éng ®ang t×m c¸ch phñ nhËn con ®­êng mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta lùa chän. “N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ, t¹o nªn sù thèng nhÊt cao h¬n n÷a trong §¶ng, sù ®ång thuËn trong nh©n d©n.” , ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, t­ t­ëng c¬ héi, thùc dông, ch¨n ®µ suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng. Tr­íc yªu cÇu míi cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, ®ßi hái c¸c nhµ v¨n, nhµ th¬, c¸c nh¹c sÜ, c¸c nghÖ sÜ ph¶i n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong s¸ng t¸c, biÓu diÔn, kh«ng v× ®ång tiÒn mµ b¸n rÎ l­¬ng t©m, v« tr¸ch nhiÖm víi ®Êt n­íc. D­ luËn x· héi ph¶i lªn tiÕng ñng hé nh÷ng t¸c phÈm cã h×nh thøc, néi dung hay, phª ph¸n nh÷ng t¸c phÈm cã h×nh thøc vµ néi dung dë. CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng s¸ng t¸c, biÓu diÔn, sao cho v¨n häc nghÖ thuËt ph¶i cæ vò cho c¸i hay, c¸i ®Ñp, gãp phÇn x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh, n©ng cao nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp trong con ng­êi ViÖt Nam. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¶i ch¨m lo tíi viÖc båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam, t¹o nªn sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ®Êt n­íc, nhanh chãng thùc hiÖn môc tiªu “ d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. Thø n¨m: Trªn lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ó cã nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao ph¶i th«ng qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, v× vËy cã c¸c gi¶i ph¸p sau ®©y ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc: a.X· héi ho¸ gi¸o dôc, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o liªn th«ng lµ lé tr×nh khoa häc ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña nguån nh©n lùc ViÖt Nam X· Héi ho¸ gi¸o dôc Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn NghÞ QuyÕt 90/cp vµ NghÞ QuyÕt 73/cp cña ChÝnh Phñ, x· héi ho¸ gi¸o dôc ë n­íc ta ®· ph¸t triÓn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, gãp phÇn ®¸ng kÓ cho sù ph¸t triÓn cña sù nghiÖp nø¬c nhµ: mµng l­íi c¸c c¬ së gi¸o dôc ph¸t triÓn,quy m« gi¸o dôc t¨ng nhanh,®Æc biÖt ®· h×nh thµnh phong trµo häc tËp s«i næi trong c¸n bé viªn chøc .Quy m« gi¸o dôc t¨ng nhanh, bø¬c ®Çu ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. C¶ nø¬c ®· hoµn thµnh c«ng t¸c xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ ®ang phæ cËp trung häc c¬ së, mét sè tØnh, thµnh phè ®ang phæ cËp trung häc phæ th«ng. ChÊt l­îng gi¸o dôc tõng b­íc ®­îc n©ng cao. Cïng víi viÖc t¨ng ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc hµng n¨m, nguån tµi chÝnh ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Çu t­ cho gi¸o dôc t¨ng lªn ®¸ng kÓ nhÊt lµ nguån tµi chÝnh do më réng hîp t¸c víi c¸c n­íc,c¸c tæ chøc quèc tÕ c¸c c¸ nh©n n­íc ngoµi vµ ViÖt KiÒu. §Õn nay nhËn thøc x· hé ho¸ gi¸o dôc ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn c¨n b¶n. C¸c cÊp uy §¶ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn,c¸c ®oµn thÓ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p huy ®éng c¸c lùc l­îng x· héi tham gia. Sù nghiÖp gi¸o dôcvµ x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh.§èi víi n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay viÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ rÊt cÇn thiÕt bëi mét sè nguyªn nh©n sau: Mét lµ, ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay, kh«ng thÓ chØ sö dông duy nhÊt mét lo¹i vèn –vèn nhµ n­íc. Víi móc thu nhËp ng©n s¸ch thÊp, Nhµ n­íc sÏ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng chi ng©n s¸ch ®Ó t¹o b­íc chuyÓn cÇn thiÕt, nh»m biÕn chuyÓn x· héi ViÖt Nam thµnh mét x· héi häc tËp. ViÖc thùc hiÖn huy ®éng c¸c nguån vèn phi Nhµ N­íc sÏ lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó më réng quy m« gi¸o dôc; Hai lµ, kinh nghiÖm ph¸t triÓn gi¸o dôc ë c¸c quèc gia, ®Æc biÖtlµ nh÷ng quèc gia cã nh÷ng ®iÒu kiÖn gÇn gòi vêi ViÖt Nam nh­ Sinhgapor,Malaysia ®· cho thÊy r»ng ®Çu t­ cho gi¸o dôc lµ ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, t¹o sù chuyÓn biÕn lín nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn. §Çu t­ cho gi¸o dôc chÝnh lµ ®Çu t­ cho con ng­êi, v× con ng­êi, v× con ng­êi, mµ con ng­êi l¹i chÝnh lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Do vËy, cÇn ph¸t huy mäi nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc ®Ó ®Çu t­ cho gi¸o dôc,qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã, tøc lµ ph¶I thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc; Ba lµ, ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ang chÞu sù chi phèi cña xu thÕ chi thøc ho¸, toµn cÇu ho¸ kink tÕ, ®ang trªn con ®­êng héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc chÝnh lµ viÖc lµm nh»m gãp phÇn ®­a ViÖt Nam nhanh chãng héi nhËp víi xu thÕ chung ®ã, nh»m rót ng¾n sô tôt hËu cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu vùc vµ thÕ giíi; Bèn lµ, viÖc x· hé ho¸ gi¸o dôc sÏ t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c tr­êng c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp, t¹o ra nh÷ng “có hÝch” nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o. Râ rµng, trong bèi c¶nh c¹nh tranh lµnh m¹nh ®ã, c¸c tr­êng tù ph¶I n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, thùc hiÖn “c¸i ®µo t¹o mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶I c¸i mµ mµ m×nh cã “ qua ®ã ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chÝn m×nh. §Ó ®Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, viÖc lµm trø¬c m¾t lµ ph¶I ph¸t triÓn c¸c tr­êng ngoµi c«ng lËp, gåm cac lo¹i tr­êng nh­ d©n lËp, b¸n c«ng …tõng b­íc më réng c¸c tr­êng t­ thôc trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt l­îng vµ quy tr×nh gi¸o dôc cña c¸c tr­êng nµy. §èi víi c¸c tr­êng c«ng lËp, còng cÇn thùc hiÖn x· héi ho¸ tõng b­íc. ChÝnh s¸ch thu häc phÝ, cÊp häc bæng ë c¸c tr­êng ®µo t¹o hiÖn nay lµ b­íc ®i ®óng, mang tÝnh t¹o nÒn t¶ng cho viÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc ë c¸c tr­êng. B­íc tiÕp theo cÇn më réng diÖn ®µo t¹o, më ra c¸c ®aß t¹o ng¾n h¹n, trung h¹n nh»m cung cÊp c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn thiÕt võa phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng, võa mang tÝnh ®i t¾t, ®ãn ®Çu nh»m ®µo t¹o nh©n lùc cho x· héi, ®ång thêi thùc hiÖn chÕ ®é thu häc phÝ theo ph­¬ng ch©m x· héi ho¸. Còng cÇn nghiªn cøu, xem xÐt viÖc chuyÓn mét sè tr­êng hîp c«ng lËp thµnh tr­êng ngoµi c«ng lËp khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn thÝch hîp. ViÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc cßn ph¶I më réng c¸c quü khuyÔn häc, quü b¶o trî gi¸o dôc, khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc; ®æi míi chÕ ®é häc phÝ cña c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp theo h­íng ®¶m b¶o t­¬ng xøng víi chÊt l­îng dÞch vô gi¸o dôc mµ nhµ tr­êng cã thÓ cung cÊp,phï hîp víi kh¶ n¨ng ng­êi häc, ®ång thêi miÔn gi¶m cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, gia ®×nh cã c«ng vµ ng­êi nghÌo. C¸ch lµm nµy võa cã tÝnh khuyÕn khÝch, t¹o c¬ héi häc tËp cho nhiÒu ng­êi, võa mang tÝnh x· héi vµ nh©n v¨n cao. Bªn c¹nh ®ã, viÖc më réng vµ t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ vµ nhµ tr­êng víi c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng, c¬ quan, c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi… lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m ®ãng gãp x©y dùng c¬ së vËt chÊt, gãp ý kiÕn cho viÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn nhµ tr­êng, ®iÒu chØn c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu tr×nh ®é ®µo t¹o, hç trî kinh phÝ cho ng­êi häc vµ tiÕp nhËn ng­êi tèt nghiÖp, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ t¹o lËp m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh. C¸c tr­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp còng cÇn ph¶I thiÕt lËp m¹ng th«ng tin ®µo t¹o, ®iÒu tra tæng thÓ nhu cÇu ®µo t¹o vµ x¸c ®Þnh nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn ®µo t¹o nh»m x©y dùng né dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuÈn phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­ßng lao ®éng, t¹o søc hót x· héi lín ®èi víi viÖc ®µo t¹o tõng chuyÒn ngµnh. Còng cÇn thiÕt lËp c¸c trang website cho tr­êng, cho tõn chuyªn ngµnh ®µo t¹o, qua ®ã t¨ng c­êng sù hîp t¸c, t¨ng c­êng sù ®Çu t­ cña x· héi cho gi¸o dôc- ®µo t¹o. Trong vÊn ®Ò x· héi ho¸ gi¸o dôc, viÖc x©y dùng nhµ tr­êng trë thµnh trung t©m v¨n ho¸, m«I tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, gi¸o dôc toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ mü, ph¸t huy truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o, x©y dùng c¸c mét ®éi ngò c¸c nhµ gi¸o mÉu mùc vÒ mäi mÆt; kiªn quyÕt lo¹i trõ c¸c tÖ n¹n x· héi , tiªu cùc trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp lµ viÖc lµm c¬ b¶n , cÇn thiÕt t¹o c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ cñng cè niÒm tin cña nhµ tr­êng ®èi víi x· héi, t¨ng c­êng søc hót cña nhµ tr­êng, khuyÕn khÝch ®Çu t­ x· héi vµo tr­êng. §Ó lµm tèt viÖc nµy nhµ tr­ên cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi x· héi trong vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t triÓn tr­êng. Râ rµng, ®Ó thùc hiÖn nh÷ng b­íc ®i nãi trªn, cÇn cã nh÷ng c¸ch lµm thÝch hîp ®Ó n©ng cao ý thøc, nhËn thøc cña ng­êi d©n. CÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c c¬ së ph¸p lý vÒ vÊn ®Ò x· héi ho¸ gi¸o dôc vµ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o cÊp uû §¶ng, sù gi¸m s¸t cña héi ®ång nh©n d©n, sù gi¸m s¸t cña uû Ban nh©n d©n c¸c cÊp, ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc C«ng §oµn, Héi phô n÷, §oµn thanh niªn, §éi thiÕu niªn tiÒn phong, héi häc sinh- sinh viªn, héi cha mÑ häc sinh, héi khuyÕn häc vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc x· héi kh¸c trong viÖc huy ®éng nguån lùc x· héi tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. Víi viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn, chóng ta sÏ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Æt ra lµ ®Õn n¨m 2010, ë ViÖt Nam sÏ cã 40%lùc l­îng lao ®éng ®­îc qua ®µo t¹o vµ ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n sÏ lµ mét n­íc c«ng nghiÖp. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o Môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ t¹o c¬ héi cho ng­êi d©n , cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¸o dôc.Muèn thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®ã, cÇn thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o. Nh­ vËy, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o thùc chÊt lµ viÖc t¹o ra nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o, víi sù ®a d¹ng vÒ thêi gian, kh«ng gian vµ kiÕn thøc kü n¨ng cÇn ®µo t¹o ®¸p øng nhu cÇu häc cña ng­êi d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ng­êi d©n tham gia häc tËp. X· héi ®­îc t¸c ®éng cñ c¸c quan hÖ cung- cÇu trªn thÞ tr­êng ®µo t¹o tuú thuéc vµo thu cÇu cña x· héi ®èi víi c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o ®ã. Tr­íc hÕt, cÇn ®Ò cËp lo¹i h×nh “®µo t¹o míi “ cho nh÷ng ng­êi trªn thùc tÕ ch­a qua ®µo t¹o. Lo¹i h×nh ®µo t¹o nµy còng cã thÓ thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ th«ng qua viÖc t¹o c¬ héi cho ng­êi häc cã thÓ häc nhiÒu ngµnh kh¸c nhau,nhiÒu tr­êng kh¸c nhau… VÊn ®Ò “®µo t¹o l¹i” sÏ ph¶i ®­îc ®Èy m¹nh khi c¸c mèi quan hÖ thÞ tr­êng trë nªn ph¸t triÓn . Doanh nghiÖp, d­íi t¸c ®éng cña sù c¹nh tranh, cã thÓ ph¶I thu hÑp quy m« s¶n xuÊt, dÉn ®Õn sù d­ thõa lao ®éng trªn thÞ tr­êng. Sù cuèn hót cña mét sè ngµnh nghÒ cã thu nhËp cao cã thÓ t¹o ra nh÷ng dßng di chuyÓn lao ®éng tõ ngµnh nghÒ nµy sang ngµnh nghÒ kh¸c … Do vËy, nhu cÇu ®µo t¹o l¹i, d¹y nghÒ míi, n©ng cao tay nghÒ ngµy cµng trë nªn bøc xóc. Cïng víi sù ®Èy m¹nh CNH-H§H, sù héi nhËp nhanh chãng víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc cña ng­êi lao ®éng sÏ nhanh chãng trë nªn l¹c hËu, nh÷ng ®ßi hái míi kiÕn thøc –kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng lu«n ®­îc ®Æt ra bëi thùc tiÔn, do vËy, cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ®µo t¹o bæ sung vµ ®µo t¹o n©ng cao cho ng­êi lao ®éng. H×nh thøc ®µo t¹o bæ sung, ®µo t¹o n©ng cao v× thÕ sÏ cã chç ®øng ngµy cµng v÷ng ch¾c. §èi víi ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc ngµnh, vÊn ®Ò ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o bæ sung, ®µo t¹o n©ng cao ®· vµ ®ang ®­îc ®Æt ra, víi møc ®é bøc xóc ngµy cµng lín do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ßi hái ph¶i chuÈn ho¸ c¸n bé theo xu h­íng chuyªn m«n ho¸ cao ®é. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cßn khã kh¨n, cÇn thiÕt ph¶I ®Èy m¹nh ®µo t¹o theo h­íng t¨ng c­êng cho xuÊt khÈu lao ®éng. §©y lµ mét c¸ch lµm hiÖu qu¶ bëi xuÊt khÈu lao ®éng, ngoµi ra viÖc t¹o ra ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, cã t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp cßn gãp phÇn t¹o ra viÖc lµm, t¹o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, t¨ng thu cho ng©n s¸ch cho ®Êt n­íc. Song song víi viÖc tæ chøc c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o theo “tÝnh chÊt cña quy m« ®µo t¹o “ nãi trªn, còng cÇn thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸ch thøc ®µo t¹o, më réng ®µo t¹o chÝnh quy, t¹i chøc, ®µo t¹o tõ xa, ®µo t¹o tõ n­íc ngoµi …ViÖc ®Èy m¹nh ®µo t¹o chÝnh quy tËp chung kh«ng cÇn ph¶I bµn tÝnh nhiÒu do tÝnh ­u viÖt cña nã, do chç ®øng cña nã ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh bëi chÊt l­îng ®µo t¹o cao. Song viÖc ®µo t¹o t¹i chøc, cÇn ph¶I thùc hiÖn nghiªm minh quy chÕ ®µo t¹o, coi ®µo t¹o t¹i chøc nh­ lµ ®µo t¹o chÝnh quy, n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o t¹o chøc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x· héi thõa nhËn chÊt l­îng ®µo t¹o t¹i chøc kh«ng thua kÐm chÊt l­îng ®µo t¹o chÝnh quy. ChØ cã nh­ vËy, ®µo t¹o t¹o chøc míi cã chç ®øng l©u dµi, bÒn v÷ng, phôc vô ®¾c lùc cho ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng cao nguån nh©n lùc cho nÒ kinh tÕ quèc d©n. §µo t¹o tõ xa, víi ph­¬ng ch©m trä gióp kiÕn thøc, kü n¨ng cho nh÷ng ai do ®iÒu kiÖn, hoµ c¶nh kh«ng tham dù ®­îc nh÷ng kho¸ ®µo t¹o chÝnh quy, lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o ®· vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông. Víi c¸ch thøc ®µo t¹o nµy, cÇn ph¶i ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o tõ xa theo h­íng liªn kÕt c¸c tr­êng ®µo t¹o cã uy tÝn trªn thÕ giíi, kÕt hîp c¸c chuyªn gia quèc tÕ trong lÜnh vùc ®µo t¹o, thu hót c¸c nguån vèn quèc tÕ phôc vô cho ®µo t¹o. Cïng víi viÖc ®Èy m¹nh ®µo t¹o th«ng qua ®Èy m¹nh h×nh thøc du häc, viÖc ®Èy m¹nh ®µo t¹o tõ xa ®· vµ ®ang gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé theo h­íng ®i t¾t, ®ãn ®Çu vµ héi nhËp, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷n cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §µo t¹o liªn th«ng cho c¸c bËc häc §µo t¹o liªn th«ng lµ qu¸ tr×nh cho phÐp c«ng nhËn vµ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña ng­êi häc tõ mét tr×nh ®é nµy tíi mét hay mét sæ tr×nh ®é kh¸c hoÆc tron c¸c ngµnh kh¸c nhau cña mét tr×nh ®é thuéc hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Nh­ vËy, cã thÓ liªn th«ng lµ sù chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng, gi÷a c¸c bËc häc mµ kh«ng cÇn lÆp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®ßi hái ®· ®­îc tÝch luü. Trong nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy nay, víi sù bïng næ cña c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin vµ tri thøc ho¸, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, ®µo t¹o liªn th«ng gi÷a c¸c bËc häc lµ mét xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan. §iÒu ®ã ®­îc gi¶I thÝch bëi nhiÒu nguyªn nh©n: Mét lµ, khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, thÞ tr­êng lao ®éng ®­îc h×nh thµnh, nhu cÇu lao ®éng trªn thÞ tr­êng lao ®éng biÕn ®æi nhanh chãng. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn gi¸o c«ng nghÖ, ¸p dông thµnh tùu khoa häc-kü thuËt míi vµo trong s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh lµm viÖc ®ßi hái mét lùc l­îng lao ®éng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thÝch nghi cao. ViÖc toµn cÇu ho¸, tri thøc ho¸ kinh tÕ cïng víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®· t¹o nªn nhu cÇu cao cña x· héi vÒ lao ®éng tri thøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ thóc ®Èy sù nç lùc cña mäi ng­êi cña mäi ng­êi d©n trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn. Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm lu«n t¹o ra nh÷ng bÊp bªnh trong vÊn ®Ò viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng. NhiÒu doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, ng­êi lao ®éng mÊt viÖc lµm. Mét sè ngµnh nghÒ cò bÞ mÊt ®I thay vµo ®ã lµ nh÷ng ngµnh nghÒ míi. ChÝnh thÞ tr­êng, cïng víi nhu cÇu m¹nh mÏ cña ng­êi d©n ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ sù ®µo t¹o liªn th«ng kh«ng nh÷ng chuyÓn ®æi tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c( cïng mét cÊp ®µo t¹o) mµ cßn ë viÖc n©ng cao cÊp ®µo t¹o. Hai lµ, trong kû nguyªn c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc vµ sù bïng næ vÒ tri thøc th× ngay c¶ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o tèt khã mµ theo kÞp c¸c sù biÕn ®æi lu«n diÔn ra nhanh chãng vÒ tri thøc vµ c«ng nghÖ. Nh÷ng kiÕn thøc mµ ng­êi d©n lÜnh héi ®­îc sÏ trë lªn l¹c hËu nhanh chãng. V× vËy viÖc tæ chøc cËp nhËt, n©ng cao ý thøc cña ng­êi d©n mét c¸ch th­êng xuyªn ®ãng vai trß rÊt lín quan träng trong thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Ba lµ, cïng víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra, xu h­íng quèc tÕ cña gi¸o dôc-®µo t¹o cµng trë nªn m¹nh mÏ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña viÖc giao l­u lao ®éng quèc tÕ vµ giao l­u kiÕn thøc, giao l­u vÒ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc-®µo t¹o cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. VÊn ®Ò liªn kÓt trong ®µo t¹o, trao ®æi sinh viªn víi c¸c quèc gia kh¸c; du häc cña sinh viªn; vÊn ®Ò giao l­u lao ®éng quèc tÕ ®ang ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái míi vÒ “quèc tÕ ho¸” néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Nh­ vËy, trong thiÕt kÕ néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, cÇn tham kh¶o thªm néi dung ®µo t¹o c¸c cÊp häc cña quèc gia kh¸c nh»m thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o mang tÝnh chÊt “chung” gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Trong viÖc t×m tßi vµ thiÕt kÕ nh÷ng c¸I “ chung” ®ã trong néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, vÊn ®Ò “liªn th«ng ®µo t¹o quèc tÕ “ sÏ n¶y sinh vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nh­ vËy, viÖc liªn th«ng ®µo t¹o kh«ng chØ cßn bã hÑp trong ph¹m vi cña quèc gia mµ më réng dÇn ra trªn b×nh diÖn quèc tÕ. Xu h­íng nµy tõ l©u ®· béc lé râ ë c¸c n­íc ph¸t triÓn. ViÖc xóc tiÕn thµnh lËp §¹i häc ASEAN vµ nh÷ng nç lùc nh»m tiÕn tíi sù c«ng nhËn chÊt l­îng ®µo t¹o theo nh÷ng tiªu chuÈn chung ë c¸c n­íc ASEAN trong c¸c héi nghÞ Th­îng ®Ønh gÇn ®©y kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã. Bèn lµ, ®Ò gi¶i quyÕt mèi quan hÖ sè vµ chÊt l­îng lao ®éng theo vïng, miÒn, theo ngµnh nghÒ… trong lao ®éng khi nguån lùc cña ViÖt Nam cßn h¹n hÑp, cÇn dùa trªn søc m¹nh tæng hîp cña toµn bé hÖ thèng gi¸o dôc-®µo t¹o trªn c¬ së nghiªn cøu, t×m tßi nh÷ng gi¶i phãng nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña toµn bé hÖ thèng. Mét hÖ thèng gi¸o dôc -®µo t¹o më, víi c¸c ch­¬ng tr×nh liªn th«ng mÒm dÎo cã thÓ gióp cho viÖc tËn dông ­u thÕ cña mçi c¬ së ®µo t¹o, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c c¬ së nµy. Mét hÖ thèng më nh­ vËy víi nh÷ng thÓ chÕ thÝch hîp cã thÓ t¹o ra h­ãng ®i gióp cho viÖc thùc hiÖn gi¸o dôc- ®µo t¹o t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong cuéc ®êi, t¹o nhiÒu c¬ héi cho ng­êi häc thuéc d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïn xa … lµm t¨ng tÝnh c«ng b»ng x· héi. §Ó thùc hiÖn ®µo t¹o liªn th«ng, cÇn ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu hÖ thèng tr×nh ®é vµ h×nh thøc ®µo t¹o. §iÒu ®ã ®ß× hái nh÷ng ng­êi thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh»m h×nh thµnh sù liªn th«ng c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, gi÷a c¸c h×nh thøc ®µo t¹o vµ gi÷a c¸c tr­êng líp ®µo t¹o. §iÒu ®ã ph¶I bè trÝ hîp lý c¸c co së ®µo t¹o thµnh mét m¹ng l­íi tèi ­u cã ph©n cÊp ph©n quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸nh nhiÖm trong ®µo t¹o. MÆt kh¸c ®Ó cho sù liªn th«ng trong ®µo t¹o cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶I thèng nhÊt vÒ nguyªn t¾c, néi dung ®µo t¹o, thiÕt lËp c¸c tiªu chuÈn chung trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o, t¹o ra sù thèng nhÊt chung trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc tËp gi÷a c¸c tr­êng líp, líp ®µo t¹o, c¸c bËc häc. Do vËy, cÇn n©ng cao vai trß cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong viÖc chØ huy vµ ®iÒu phèi sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o trong viÖc t¹o ra sù kÕt hîp gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o trong viÖc t¹o ra sù liªn th«ng nµy. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tÊt yÕu ®ã cña ®µo t¹o liªn th«ng cÇn ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: Nªn tæ chøc ®µo t¹o theo tÝn chØ. Häc theo tÝn chØ cã nh÷ng ­u thÕ lµ häc viªn dÔ dµng tÝch luü kiÕn thøc, c¸c tr­êng ®µo t¹o vµ häc viªn dÔ dµng chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp ;häc viªn dÔ dµng chuyÓn ®æi chuyªn m«n chÝnh c¶ trong vµ sau qu¸ tr×nh ®µo t¹o, cã thÓ ®¹t nhiÒu v¨n b»ng; c¸c tr­êng dÔ dµng c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, n©ng cao hiÖu qu¶ ®µo t¹o, cung cÊp cho c¸c tr­¬ng ®µo t¹o mét “ng«n ng÷ chung” trong ®µo t¹o. Do vËy hÖ thèng tÝn chØ lµ mét ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu cho viÖc ®µo t¹o liªn th«ng. C¸c tr­êng ®µo t¹o cÇn tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chung cña Nhµ N­íc vÒ cÊu tróc vµ khèi l­în kiÕn thøc vÒ tõng bËc häc, trong ®ã cã sù thèng nhÊt víi møc ®é hîp lý vÒ néi dung ch­¬ng tr×nh ë c¸c nhãm ngµnh, bao gåm nh÷ng kiÕn thøc víi c¸c yªu cÇu b¾t buéc, ®ång thêi ®ñ mÒm ®Ó thÝch øng c¸c ngµnh ®µo t¹o kh¸c nhau. Trªn c¬ së ®ã, c¸c tr­êng tù thiÕt kÕ c¸c tr­êng tr×nh ®µo t¹o theo m«®un cho c¸c ngµnh häc cña m×nh. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cã nh÷ng häc phÇn ®­îc thiÕt kÕ chung cho c¸c nhãm ngµnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc c«ng nhËn c¸c häc phÇn cña c¸c c¬ sá ®µo t¹o kh¸c nhau. §¶m b¶o quyÒn tù chñ cho c¸c c¬ së ®µo t¹o, ®ång thêi quy ®Þnh tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c tr­êng nµy th«ng qua mét hÖ thèn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng trªn nhiÒu khÝa c¹nh: chÊt l­îng gi¶ng d¹y,chÊt l­îng ®µo t¹o, c¬ sá vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o… Song, viÖc ®µo t¹o theo häc chÕ tÝn chØ nh­ ®Ò cËp ®Õn ë trªn lµ viÖc lµm cña t­¬ng lai. Tr­íc m¾t, ®Ó ®µo t¹o liªn th«ng khi c¸c tr­êng vÉn thùc hiÖn ®µo t¹o theo niªn chÕ, cÇn ®¶m b¶o nh­ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: C¸c tr­êng ®µo t¹o cÇn dùa vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña m×nh mét khèi kiÕn thøc chung. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh néi dung cña khèi kiÕn thøc nµy cho c¸c ngµnh häc vµ bËc häc. ViÖc quy ®inh ®ã sÏ t¹o ra sù thèng nhÊt trong viÖc d¹y, häc vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc tËp, lµm c¬ së cho viÖc rót ng¾n thêi gian ®µo t¹o khi thùc hiÖn liªn th«ng(c¶ däc vµ nganh). Khèi kiÕn thøc chung cña c¸c ngµnh häc cïng khèi nªn ®ñ lín ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc liªn th«ng nganh. Khi thiÕt kÕ néi dung ®µo t¹o cho c¸c bËc häc cïng ngµnh ®µo t¹o, c¸c tr­êng nªn thùc hiÖn thiÕt kÕ theo häc phÇn( tÝn chØ). X· héi ho¸ gi¸o dôc, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o liªn th«ng cho c¸c bËc häc lµ lé tr×nh khoa häc ®¶m b¶o sù ph¸t triÎn bÒn v÷ng cho nguån nh©n lùc ViÖt Nam Sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho nguån nh©n lùc cña mét quèc gia , lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phï hîp ®¶m b¶o phï hîp víi lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Tøc lµ ®¶m b¶o cho nguån nh©n lùc phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu vµ nh÷ng ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh vµ xu thÕ hiÖn nay, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån nh©n lùc ®­îc hiÓu lµ sù ph¸t triÓn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: -§¶m b¶o kh«ng tôt hËu so víi c¸c n­íc so víi khu vùc; -Thóc ®Èy sù rót ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ so víi c¸c n­íc; -§¸p øng sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc; -§¶m b¶o ®µo t¹o ®ãn ®Çu, cã ®­îc nguån nh©n lùc s½n sµng tiÕp nhËn c¸c thµnh tùu khoa häc -kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi; -§¶m b¶o hoµ nhËp nguån nh©n lùc ViÖt Nam víi thÞ tr­êng lao ®éng vµ khu vùc thÕ giíi. ViÖc ®Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o liªn th«ng cho c¸c bËc häc sÏ gióp cho viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam nhanh h¬n ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹o ho¸ ®Êt n­íc. b. Gi¸o dôc phæ th«ng ®iÒu kiÖn hµng ®Çu ®Ó ph¸t huy nguån lùc con ng­êi phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nãi chung vµ gi¸o dôc phæ th«ng nãi riªng cã vai trß hÕt søc quan träng viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng­êi còng nh­ gãp phÇn quan träng vµo t¹o ta nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n cña ta cã nhiÒu cÊp häc, ngµnh häc ®­îc x©y dùng chÆt chÏ vµ mang tÝnh ph¸t triÓn. HÖ thèng ®µo t¹o nh©n lùc cã liªn quan trùc tiÕp c¸c tr­êng d¹y nghÒ, c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng vµ ®¹i häc… nh»m ®µo t¹o ra lùc l­îng lao ®éng cã ®ñ chuyªn m«n vµ nghÒ nghiÖp ®Ó ®¸p øng thÞ tr­êng lao ®éng. ë ®©y, còng cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng: gi¸o dôc phæ th«ng còng lµ mét bé phËn quan träng cña hÖ thèng ®µo t¹o nh©n lùc bëi v× kh«ng ë ®©u kh¸c, chÝnh nhµ tr­êng phæ th«ng lµ n¬I trang bÞ cho häc sinh hÖ thèng tri thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, phï hîp víi thùc tiÔn n­íc ta vµ h×nh thµnh cho c¸c em hÖ thèng kü n¨ng, kü x¶o t­¬ng øng. ChÝnh nhµ tr­êng phæ th«ng ®· gãp phÇn quyÕt ®Þnh thÕ giíi quan khoa häc cho c¸c em, nh©n sinh quan vµ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc míi. Vµ chÝnh v× thÕ nhµ tr­êng t¹o ra cho c¸c em cã ý thøc, cã th¸i ®é cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ häc lªn hoÆc tham gia lao ®éng. Gi¸o dôc phæ th«ng n­íc ta hiÖn nay cã 23959 tr­êng (trong ®ã cã 22199 tr­êng tiÓu häc vµ trung häc phæ th«ng ). Cho ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc ®· ®¹t chuÈn quèc gia, xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc. §Æc biÖt mét sè tØnh ®¹t tiªu chuÈn phæ cËp trung häc c¬ së. Gi¸o dôc phæ th«ng ®· ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn ®ã cßn ch­a ®ång ®Òu, cßn cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c vïng miÒn vµ ®Æc biÖt lµ tØ lÖ häc sinh ®­îc ®µo t¹o nghÒ s½n sµng ®i vµo lao ®éng s¶n xuÊt lao ®éng trùc tiÕp cßn chiÕm tØ lÖ rÊt thÊp, t©m lý vµ tØ lÖ häc sinh muèn thi vµo ®¹i häc cã tÝnh phæ biÕn vµ chiÕm tØ lÖ cao. Thùc tr¹ng nµy cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng cã lÏ gi¸o dôc phæ th«ng n­íc ta ch­a ®¹t ®­îc tiÕn bé cÇn thiÕt c¶ vÒ néi dung ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng diÖn ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×ng nguån nh©n lùc. §éi ngò gi¸o viªn n­íc ta hiÖn cßn thiÕu vµ yÕu, néi dung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cßn nÆng nÒ vµ ch­a g¾n víi cuéc sèng. §ã còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc phôc vô CNH,H§H ®Êt n­íc . Hµng n¨m n­íc ta tuyÓn vµo bËc trung häc phæ th«ng trªn 40 v¹n häc sinh. Say khi tèt nghiÖp phæ th«ng cã tíi h¬n mét nöa sè häc sinh nµy b­íc vµo thÞ tr­êng lao ®éng mµ kh«ng ®­îc ®µo t¹o nghÒ. Nh­ vËy, sè ®«ng häc sinh sau khi tèt nghiÖp phæ th«ng ®Ó ®i vµo thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng ®­îc chuÈnt bÞ kÜ n¨ng lao ®éng, kh«ng cã tr×nh ®é tay nghÒ dï ë møc tèi thiÓu. Cã lÏ, gi¸o dôc phæ th«ng n­íc ta míi chØ chñ yÕu chuÈn bÞ cho häc sinh c¬ së ®Ó häc lªn c¸c bËn tiÕp theo. Tr­íc yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH,H§H ®Êt n­íc ta hiÖn nay, ®Ó ph¸t huy nguån nh©n lùc con ng­êi, phôc vô cho sù chuyÓn ®æi kinh tÕ cã lÏ cÇn thay ®æi l¹i c¸ch nghÜ, c¸ch lµm ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng kÜ thuËt tæng hîp cho häc sinh phæ th«ng, chuÈn bÞ tiÒn n¨ng cho c¸c em b­íc vµo cuéc sèng lao ®éng nghÒ nghiÖp. §iÒu cã tÇm quan träng hµng ®Çu lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng c¬ cÊu nghÒ nghiÖp, kÕt cÊu lao ®éng, dù b¸o nhu cÇu nguån lùc cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¸o dôc tæng hîp- h­ãng nghiÖp d¹y nghÒ trong nhµ tr­êng phæ th«ng . CÇn chó träng nhu cÇu thùc tÕ cña tõng vïng, cña tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c h­íng nghiÖp , ®µo t¹o båi d­ìng kÜ n¨ng lao ®éng, d¹y nghÒ phæ th«ng, vµ kÜ n¨ng cÇn thiÕt kh¸c cho nghÒ nghiÖp t­¬ng lai vµ cuéc sèng trong bèi c¶nh kinh tÕ thÞ tr­êng, toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu trªn, chóng ta cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn quan träng vÒ néi dung vµ ch­¬ng tr×nh häc trong nhµ tr­ßng phæ th«ng, cÇn thiÕt kÕ néi dung, ch­¬ng tr×nh häc võa ®¶m b¶o cung cÊp cho häc sinh hÖ thèng tri thøc c¬ b¶n, cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ, nguyªn lý kÜ thuËt, tæ chøc s¶n xuÊt. §ång thêi, chóng ta nªn chó träng chuÈn bÞ kü n¨ng lao ®éng tæng hîp, tham gia ®µo t¹o nghÒ vµ chuÈn bÞ tiÒm n¨ng ®Ó ®i vµo lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc ta hiÖn nay ®ßi hái c«ng t¸c h­íng nghiÖp ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi gi¶I quyÕt viÖc lµm cho thÕ hÖ trÎ - lùc l­îng nßng cèt vµ lµ t­¬ng lai, søc m¹nh cña d©n téc. Nhµ tr­ßng phæ th«ng ph¶i phèi hîp víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc h­íng dÉn cho häc sinh y­ thøc ®Çy ®ñ vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng cña viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp t­¬ng lai. Nhµ tr­êng cÇn tæ chøc h­íng nghiÖp th«ng qua c¸c m«n häc, ®Æc biÖt lµ c¸c buæi sinh ho¹t h­íng nghiÖp, còng nh­ h×nh thµnh ë häc sinh ý thøc tham gia ®µo t¹o, tham gia thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ph©n luång lao ®éng, tÝch cùc tham gia lao ®éng, häc tËp chuyªn m«n, kü thuËt ®Ó s½n sµng tham gia vµo sù ph©n luång, ®iÒu chØnh ngµnh nghÒ, lùa chän nghÒ phï hîp víi b¶n th©n vµ thÝch øng víi nhu cÇu lao ®éng cña x· héi, phï hîp víi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®«ng trong ph¹m vi toµn x· héi. Qu¸ tr×nh CNH,H§H ë nø¬c ta ®ßi hái ph¶i nh÷ng b­íc ®I thÝch híp, cã thÓ ®i t¾t,®ãn ®Çu, rót ng¾n thêi gian. Chóng ta cã thÓ vµ cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra nh÷ng b­íc nh¶y vät. Trong bèi c¶nh ®ã, trong nhµ tr­êng phæ th«ng, viÖc gi¸o dôc h­íng nghiÖp võa ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cã tÝnh chÊt ®Æc thï võa ph¶I g¾n víi qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o nguån lùc nãi chung ®¸p øng viÖc më réng c¸c ngµnh nghÒ cã sö dông nhiÒu lao ®éng, còng nh­ cÇn ®I vµo mét sè lÜnh vùc hiÖn ®¹i, cã c«ng nghÖ cao. Nhµ tr­êng phæ th«ng cÇn t¹o ra tiÒm n¨ng ®Ó häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®i vµo lÜnh vùc daþ nghÒ cã c«ng nghÖ cao. Muèn vËy, c«ng t¸c h­íng nghiÖp trong nhµ tr­êng phæ th«ng cÇn g¾n bã chÆt chÏ víi ®µo t¹o nghÒ, g¾n bã víi ph©n c«ng lao ®«ng x· héi. Râ rµng, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, gi¸o dôc lao ®éng vµ h­íng nghiÖp cÇn ®­îc xem xÐt ë bËc vÜ m« cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña ®Êt n­íc. Víi ý nghÜa nh­ vËy, gi¸o dôc phæ th«ng cÇn ®­îc xem nh­ ®iÒu kiÖn hµn ®Çu ®Ó ph¸t huy nguån lùc con ng­êi phôc vô CHN,H§H ®Êt n­íc. c. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao tr¹ng th¸i søc khoÎ cña nguån nh©n lùc §èi víi Nhµ n­íc: CÇn ph¶i cã mét chiÕn l­îc ®ång bé vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cho 5 n¨m, 10 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a. Bªn c¹nh sù chó ý ®Õn viÖc ph¸t huy néi lùc cña tõng vïng cÇn chó ý ®Õn viÖc ph¸t huy néi lùc cña tõng vïng cÇn cã chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vÜ m« thÝch hîp trong ph¹m vi c¶ n­íc. C¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Òu ph¶i tu©n thñ luËt b¶o vÖ m«i tr­êng cña ViÖt Nam: c¸c s¬ së s¶n xuÊt g©y hËu qu¶ « nhiÔm m«i tr­êng trÇm träng cÇn m¹nh d¹n ®ãng cöa hoÆc ph¶i thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ cho ngµnh y tÕ ®Ó tæ chøc ®iÒu tra t×nh h×nh søc kháe cña nh©n d©n, ph¸t triÓn kÞp thêi c¸c æ dÞch bÖnh, c¸c bÖnh míi ph¸t sinh ®Ó cã kÕ ho¹ch ng¨n chÆn kÞp thêi. Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸o dôc søc khoÎ vµ dinh d­ìng cho céng ®ång d­íi mäi h×nh thøc truyÒn th«ng, gi¸o dôc vµ th«ng tin. Nhµ n­íc t¹o viÖc lµm ®Ó t¨ng c­êng thu nhËp, n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. N©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu t¹i céng ®ång. C¸c chÝnh s¸ch vÒ ch¨m sãc søc kháe còng ph¶I phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi tõng khu vùc, ®Þa ph­ong… Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ xö lý c¸c chÊt th¶I lµm « nhiÔm m«i tr­êng tr­íc khi chóng ®­îc th¶I vµo m«i tr­êng. Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a vÒ b¶o hé lao ®éng. §èi víi céng ®ång T¨ng c­êng c«ng t¸c truyÒn th«ng, gi¸o dôc vÒ søc khoÎ vµ dinh d­ìng cho mäi ®èi t­îng trong céng ®ång. T¨ng c­êng c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m gióp cho céng ®ång ph¸t triÓn kinh tÕ V.A.C, t¨ng l­îng l­¬ng thùc, thùc phÈm cho b÷a ¨n hµng ngµy, vµ biÕt sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶. §Èy m¹nh c¸c phong trµo vÖ sinh chung nguån n­íc, n¬i ë, m«i tr­êng, .. §èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh CÇn trao ®æi thªm kiÕn thøc ®èi víi c¸c phô n÷ mang thai vµ cho con bó, nh»m ®Ò phßng c¸c bÖnh cßi x­¬ng, suy dinh d­ìng, thiÕu Vitamin vµ c¸c chÊt vi l­îng. Ph¸t triÓn kinh tÕ V.A.C ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn tr¸nh sö dông ph©n t­¬i bãn c©y trång, kh«ng l¹m dông c¸c ho¸ chÊt , thuèc diÖt c«n trïng khi ch­a ®­îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng chung ë mäi n¬i. T¨ng c­êng rÌn luyÖn søc khoÎ c¸ nh©n. Tãm l¹i, ®Ó ph¸t huy yÕu tè con ng­êi vµ nguån nh©n lùc cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh CNH-H§H cã hiÖu qu¶, ®iÒu quan träng h¬n lµ chóng ta ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o, sö dông nguån nh©n lùc ®óng víi nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thÓ hiÖn mét quan niÖm míi vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc víi c¸c t­ t­ëng chØ ®¹o sau ®©y: cã chÝnh s¸ch gi¶i phãng vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng; LÊy kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc lµ th­íc ®o ®¸nh gi¸ quan träng nhÊt; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc b¸m s¸t trÞ tr­êng lao ®éng; Qu¶n lý tèt ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: cã hÖ thèng chÝnh s¸ch ®µo t¹o, sö dông phï hîp nguån nh©n lùc bao gåm tuyÓn dông, chÝnh s¸ch lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng, ph©n bæ nguån nh©n lùc, chÝnh s¸ch c¸n bé, tiÒn l­¬ng, khen th­ëng,... T¹o ®éng lùc ®Ó kÝch thÝch mäi ng­êi ch¨m häc, ch¨m lµm, ®éng viªn, tÝnh tÝch cùc x· héi cña ng­êi lao ®éng lµm cho hä n¨ng ®éng, thiÖn chÝ, cÇu tiÕn, tõ ®ã ®i ®Õn s¸ng t¹o,... lµ mét vÊn ®Ò cùc kú quan träng trong tæ chøc qu¶n lý vÜ m«, còng nh­ vi m« nguån lùc con ng­êi, lùc l­îng lao ®éng. ë ®©y, cÇn chó ý c¶ lîi Ých vËt chÊt, c¶ nhu cÇu tÝnh thÇn cña con ng­êi; §Æc biÖt chó ý tíi x©y dùng vµ thi hµnh chÝnh s¸ch träng dông nh©n tµi Ch¨m lo, ph¸t huy, båi d­ìng nguån lùc con ng­êi lµ bé phËn quan träng trong chiÕn l­îc con ng­êi, lµ nhiÖm vô trung t©m cña gi¸o dôc n­íc nhµ trong nh÷ng n¨m tíi, nh»m t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh CNH,H§H lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, mäi ng­êi, mäi nhµ Êm no, h¹nh phóc, cã thÓ héi nhËp vµo x· héi t­¬ng lai mµ loµi ng­êi ®ang h­íng tíi. Trong c«ng viÖc träng ®¹i nµy ch¨m lo, ph¸t huy, båi d­ìng nh©n tµi cã mét ý nghÜa ®Æc biÖt nhÊt lµ trong thêi ®¹i th«ng tin, c«ng nghÖ cao, kinh tÕ tri thøc vµ toµn cÇu ho¸. KÕt luËn Ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn cã néi hµn rÊt réng, nh­ng quan träng nhÊt lµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi ( nguån nh©n lùc) ®¸p øng yªu cÇu cña ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc. Bëi vËy, chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi nãi chung ph¶i tËp trung vµo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Nh­ vËy, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thuéc ph¹m trï ph¸t triÓn con ng­êi, nh­ng nhÊn m¹nh ph¸t triÓn con ng­êi nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t tíi con ng­êi tr­ëng thµnh, cã n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi vµ sö dông n¨ng lùc ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi r»ng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh lµm biÕn ®æi vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu nguån nh©n lùc ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña nªn kinh tÕ- x· héi. Qu¸ tr×nh ®ã bao gåm ph¸t triÓn thÓ lùc, trÝ lùc, kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tiÕp thu tay nghÒ, tÝnh n¨ng ®éng x· héi vµ søc s¸ng t¹o cña con ng­êi, nÒn v¨n ho¸, truyÒn thèng lÞch sö d©n téc hun ®óc nªn b¶n lÜnh, ý chÝ cña con ng­êi trong lao ®éng Víi ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc nãi chung, ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp nãi riªng. ChiÕn l­îc ®ã ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng lý luËn chñ nghÜa M¸c-LeNin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi. Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ®· tõng nãi “v× lîi Ých m­êi n¨m th× ph¶i trång c©y; v× lîi Ých tr¨n n¨m th× ph¶i trång ng­êi” vµ “muèn cã Chñ nghÜa x· héi ph¶i cã con ng­êi x· héi chñ nghÜa “. Lµ bé phËn quan träng cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi, chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc h­íng vµo n©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn con ng­êi ViÖt Nam vÒ chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, ý chÝ, tri thøc, tay nghÒ, søc khoÎ, thÓ lùc, ph¸t huy tiÒm n¨ng lao ®éng dåi dµo cña ®Êt n­íc, h×nh thµnh nªn nguån nh©n lùc cã c¬ cÊu hîp lý, trong ®ã ®Æc biÖt lµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao, lµm chñ ®­îc tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ thøc khoa häc tiªn tiÕn, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, ®ång t©m hiÖp lùc quyÕt t©m ®­a ®Êt n­íc thãi khái nghÌo nµn l¹c hËu, ®i lªn chñ nghÜa x· héi, thùc hiÖn môc tiªu “ d©n giµu, n­íc m¹nh,x· héi c«ng b»ng v¨n minh”. §ã lµ chiÕn l­îc ph¸t tr`iÓn con ng­êi lao ®éng míi ViÖt Nam, cã kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp, cã nh©n c¸ch, cã nh©n c¸ch, cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm vµ n¨ng lùc tù t¹o viÖc lµm, n¨ng lùc thÝch øng víi sù biÕn ®æi nhanh chãng cña c«ng nghÖ vµ thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh, lao ®éng cã n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Môc lôc A.Më ®Çu 1 B.Néi dung 2 Ch­¬ng I Vai trß con ng­êi trong sù nghiÖp CNH,H§H 2 I. Mét sè quan ®iÓm vÒ con ng­êi, nguån lùc con ng­êi 2 A.Quan ®iÓm vÒ con ng­êi 2 1.Quan ®iÓm vÒ con ng­êi tr­íc M¸c 2 2.Quan ®iÓm M¸c-Lªnin vÒ b¶n chÊt con ng­êi 3 B.Quan ®iÓm vÒ nguån lùc con ng­êi 5 II. Vai trß con ng­êi vµ nguån nh©n lùc trong sù nghiÖp CNH,H§H 6 1.Quan niÖm vÒ CNH,H§H 6 2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ 8 3. Vai trß nguån lùc con ng­êi trong sù nghiÖp CNH-H§H: 9 a. vai trß nguån lùc trong lÜnh vùc kinh tÕ 9 b. Vai trß nguån lùc trong lÜnh vùc chÝnh trÞ 9 c.Vai trß nguån lùc con ng­êi trong lÜnh vùc v¨n ho¸ 10 Ch­¬ng II §¸ng gi¸ vai trß con ng­êi vµ nguån nh©n lùc trong sù nghiÖp CNH,H§H hiÖn nay 12 1.Vai trß con ng­êi vµ nguån nh©n lùc ®· ®ãng gãp nh÷ng mÆt tÝch cùc cho sù nghiÖp CNH-H§H: 12 2.Nh÷ng th¸ch thøc vÒ con ng­êi vµ nguån nh©n lùc trong sù nghiÖp CNH-H§H 16 3.Nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi 20 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t huy nguån lùc con ng­êi trong qu¸ tr×nh CNH,H§H ë n­íc ta hiÖn nay 22 KÕt luËn 35

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ CNH-HĐH.DOC