Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông

Trong suốt chiều dài của nước ta – việt nam đã trải qua các phương thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, phong kiến, phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. những phương thức sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn.hiện nay khi đất nước bước vào cơ chế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, đất nước ta đang từng ngày từng giờ bắt kịp với nhịp độ của khu vực và thế giới. Nhưng dư âm của phương thức sản xuất phong kiến vẫn còn tồn tại và đang hiện hữu trong các thành phần mà đặc biệt là kinh tế nhà nước. đã và đang làm cản trở và kìm hãm sự phát triển của thành phần kinh tế đó nói riêng và nền kinh tế nhà nước nói chung.bởi vậy trước tình hình đó bắt buộc bất kỳ thành phần kinh tế nào đều phải vận động không ngừng để tồn tại và có đủ sức cạnh tranh , nhất là khi việt nam đang ra nhập khối mậu dịch tự do apta hiện nay. để tồn tại không còn cách nào khác là phải biết vận dụng lý luận phương thức sản xuất vào thực tế nền sản xuất của doanh nghiệp mình cho phù hợp. chính vì vậy mà đã có một doanh nghiệp là nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông đã nhanh chóng lắm bắt được cơ chế thị trường và tất yếu phải đổi mới phương thức sản xuất cũ, thay bằng phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. do đó đã đảo ngược tình thế, đưa nhà máy thoát khỏi đóng cửa , không những thế còn đưa nhà máy phát triển lớn mạnh. Từ thực tế đã chứng minh cho nên bài tiểu luận này của em đưa ra việc : “Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông”. là một vấn đề có tính thời sự và cấp bách, bài tiểu luận của em gồm có nội dung như sau : chương I : các thành phần của phương thức sản xuất và mối quan hệ giữa các thành phần đó. Chương ii hương thức sản xuất của nhà máy phích nước- bang đèn rạng đông trước và sau cơ chế thị trường Chương iii: ứng dụng phương thức sản xuất ở nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a.PhÇn më ®Çu Trong suèt chiÒu dµi cña n­íc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “c«ng x· nguyªn thuû, phong kiÕn, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa”. nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu h­íng bÞ ®µo th¶i, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña n­íc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt n­íc b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc, ®Êt n­íc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nh­ng d­ ©m cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ n­íc. ®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nhµ n­íc nãi chung.bëi vËy tr­íc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt vËn dông lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ng­îc t×nh thÕ, ®­a nhµ m¸y tho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®­a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®­a ra viÖc : “VËn dông lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh­ sau : ch­¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. Ch­¬ng ii :ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc- bang ®Ìn r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng Ch­¬ng iii: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu nµy. b.phÇn néi dung ch­¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. I . lùc l­îng s¶n xuÊt 1. thÕ nµo lµ lùc l­îng s¶n xuÊt ? lùc l­îng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi tù nhiªn . tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ng­êi . ®ã lµ kÕt qu¶ cña n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, b¶o ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ng­êi. 2. c¸c thµnh phÇn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. a. ng­êi lao ®éng b. t­ liÖu s¶n xuÊt: ®èi t­îng lao ®éng t­ liÖu lao ®éng + c«ng cô lao ®éng + nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt cho b¶o qu¶n vËn chuyÓn 3. vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng. ®Ó hiÓu hÕt ®­îc vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng th× tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu t­ liÖu lao ®éng lµ g×? t­ liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp cña vËt thÓ mµ con ng­êi ®Æt gi÷a m×nh víi ®èi t­îng lao ®éng. chóng dÉn truyÒn tÝch cùc sù t¸c ®éng cña con ng­êi vµo ®èi t­îng lao ®éng. chÝnh v× thÕ mµ c«ng cô lao ®éng lµ hÖ thèng x­¬ng cèt vµ b¾p thÞt cña s¶n xuÊt . trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn . v× vËy nã “lµ yÕu tè ®éc nhÊt vµ c¸ch m¹ng nhÊt trong lÞch sö s¶n xuÊt” Bëi vËy cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t­ liÖu lao ®éng mµ chñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng lµ th­íc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ng­êi . lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. 4. vai trß quan träng cña ng­êi lao ®éng. Chóng ta ®· biÕt ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng ®èi víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thêi ®¹i kinh tÕ .Th× bªn c¹nh ®ã yÕu tè kÕt hîp víi c«ng cô lao ®éng lµ lao ®éng cña con ng­êi cã vai trß v« cïng quan träng. bëi chÝnh con nguêi víi trÝ tuÖ , kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó chÕ t¹o ra t­ liÖu lao ®éng vµ sö dông nã ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng thÕ ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña mäi thêi ®¹i kinh tÕ. V× vËy cho dï t­ liÖu lao ®éng cã ý nghÜa lín lao ®Õn ®©u th× còng kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông kh«ng thÓ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi chÝnh v× vËy mµ lª nin viÕt: “Lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n lµ ng­êi lao ®éng”. II. Quan hÖ s¶n xuÊt : thÕ nµo lµ quan hÖ s¶n xuÊt ? quan hÖ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . c¸c yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt . quan hÖ vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng vai trß cña mçi yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt trong ba yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt th× quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ kh¸c. bëi cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®ã lµ së h÷u t­ nh©n vµ së h÷u x· héi ®©y lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ hiÖn thùc gi÷a ng­êi víi ng­êi trong x· héi. quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt th× hai yÕu tè nµy cã vai trß quan träng gãp phÇn cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt vµ nã còng cã thÓ lµm biÕn d¹ng quan hÖ së h÷u. nãi tãm l¹i hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi quyÕt ®Þnh b¶n chÊt vµ bé mÆt cña h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi Êy. III. mèi quan hÑ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt va quan hÖ s¶n xuÊt Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo cña x· héi th× lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n lµ hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chóng tån t¹i kh«ng t¸ch råi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau. h×nh thµnh quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ng­êi, quy luËt vÒ sù phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lao ®éng cña lùc l­îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng kü thuËt tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, kü n¨ng lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi. Tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éng cµng thÓ hiÖn râ rµng. cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt , quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ . nh­ng lùc l­îng s¶n xuÊt th­êng ph¸t triÓn nhanh, cßn quan hÖ s¶n xuÊt cã xu h­íng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Khi lùc l­îng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi , quan hÖ s¶n xuÊt cò kh«ng cßn phï hîp víi nã n÷a, trë thµnh ch­íng ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nã. sÏ n¶y sinh m©u thuÉn gay g¸t gi÷a hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn kh¸ch quan ®ã tÊt yÕu ®ã dÉn ®Õn viÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt, më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn.ViÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi còng cã nghÜa lµ sù diÖt vong cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®· lçi thêi vµ sù ra ®êi cña mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt míi vµ quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi lµ c¬ së kh¸ch quan cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp, ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò tÊt yÕu cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng x· héi. Ch­¬ng II: ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng I . ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng Nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®­îc s¶n xuÊt vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1961. trong mét thêi gian dµi, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y thuéc diÖn b¸n hµng ph©n phèi, Nªn kh«ng gay khã kgh¨n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. lùc l­îng s¶n xuÊt. ®Êt n­íc ta võa míi tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt lªn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ suy kiÖt trÇm träng. Nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng l¾m b¾t s¶n phÈm cña ng­êi d©n kh«ng cao v¶ l¹i còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó l¾m b¾t s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c, trong khu vùc l¹i võa rÎ l¹i chÊt nh­ hµng ho¸ cïng lo¹i cña trung quèc lªn chñ yÕu lµ: “ng­êi viÖt nam dïng hµng viÖt nam”. h¬n n÷a t­ liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cò kü, l¹c hËu chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã: “chÊt l­îng kh«ng cao, mÉu m·, gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi d©n”. mÆt kh¸c ng­ßi lao ®éng ch­a cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®a phÇn hä chØ lµ c«ng nh©n, n«ng d©n ch­a quen s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chØ cã mét sè rÊt Ýt ng­êi cã tay nghÒ. v× vËy hai yÕu tè ng­êi lao ®éng, vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc nay chØ cã thÓ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta thêi ®ã mµ th«i. quan hÖ s¶n xuÊt d­íi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp cña nhµ n­íc th× kh«ng riªng g× nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng mµ c¸c nhµ m¸y kh¸c còng trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy. ®­îc sù bao bäc cña nhµ n­íc tõ kh©u ph©n phèi cho tíi tiªu thô s¶n phÈm.chÝnh h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi nµy ®· kh«ng g©y khã kh¨n g× cho viÖc tiªu thô. H¬n n÷a v× nhµ n­íc qu¶n lý nªn kh«ng cã sù së h÷u t­ nh©n ë ®©y mµ chØ cã quan hÖ së h÷u nhµ n­íc t­ liÖu s¶n xuÊt. MÆt kh¸c vÒ tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y qu¸ cång kÒnh ®å sè vÒ sè l­îng c¸n bé, c«ng nh©n mµ kh«ng cã h×nh thøc tinh gi¶n bé m¸y s¶n xuÊt. V× thÕ mµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ®©y chØ lµ nh©n tè bÞ ®éng d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, sè l­îng tËp thÓ th× ®«ng nh­ng søc m¹nh tËp thÓ th× kh«ng cã mµ søc m¹nh c¸ nh©n th× cµng kh«ng cã. chÝnh v× vËy mµ c¶ hai yÕu tè lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt chØ cã thÓ ®¸p øng ®ßi hái tr­íc m¾t cña nh©n d©n ta vÒ sù thiÕu thèn s¶n phÈm mµ ch­a kÓ ®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi d©n. II. ph­¬ng thøc s¶n xuÊt sau c¬ chÕ thÞ tr­êng Tõ 1980-1990 sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù trµn ngËp cña s¶n phÈm cña n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ cña trung quèc vÒ “ chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp vµ gi¸ thµnh rΔ th× s¶n phÈm cña nhµ m¸y kh«ng cßn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n. lªn kinh tÕ cña nhµ m¸y ®· trë lªn thua lç nhiÒu lóc ®· ph¶i ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian dµi (6 th¸ng liÒn) lµm cho c«ng nh©n vµ c¸n bé nhµ m¸y trë lªn bi quan dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé. lùc l­îng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy th× víi c«ng nh©n chñ yÕu lµ n«ng d©n , qu©n nh©n kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n. v× vËy mµ tay nghÒ vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ãi hái cña s¶n xuÊt n÷a. h¬n n÷a m¸y mãc qu¸ cò l¹c hËu kh«ng cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm “cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, hÊp dÉn ,gi¸ rΔ . v¶ l¹i nhiªn liÖu s¶n xuÊt thÊp, cã chÊt l­îng kÐm nh­ d©y tãc bãng ®Ìn , dÉn tíi tuæi thä ng¾n, kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt cña phÝch n­íc rÊt kÐm. Do vËy mµ s¶n phÈm kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã ®· ®­a s¶n phÈm cña nhµ m¸y tíi chç kh«ng cã søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp (trung quèc) ®ang trµn ngËp thÞ tr­êng khi ®ã . quan hÖ s¶n xuÊt sau khi nhµ n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng bëi nhËn thÊy c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kh«ng cßn phï hîp n÷a.h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi ®· bÞ xo¸ bá vµ kh«ng cßn tån t¹i n÷a,®· ®­a nhµ m¸y vµo t×nh tr¹ng ph¶i tù t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, ph¶i tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i .h¬n n÷a bé m¸y s¶n xuÊt lín víi sè l­îng lín c«ng nh©n vµ c¸n bé cã tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . chÝnh v× vËy mµ khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n nhµ m¸y r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç kÐo dµi (n¨m 1960 lµ 16 tû ®ång) nãi tãm l¹i nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi thùc tr¹ng nhµ m¸y lµm ¨n thua lç lµ do lùc l­îng s¶n xuÊt chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ng­êi d©n “do tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng cao”. quan hÖ s¶n xuÊt víi “ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n qu¸ nhiÒu kh«ng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao”. ChÝnh hai thµnh phÇn nµy ®· lµm cho nhµ m¸y bÞ lung lay trong t×nh tr¹ng ®ãng cöa tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng . Ch­¬ng III: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc –bãng ®Ìn d¹ng ®«ng . I .øng dông lùc l­îng s¶n xuÊt 1. ng­êi lao déng tr­íc t×nh h×nh ®ã nhµ m¸y d· quyÕt ®Þnh ®µo t¹o l¹i ,båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng chuyªn m«n cho nh÷ng c«ng nh©n cßn l¹i ë nhµ m¸y. ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao - ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi ®Ó häc hái tiÕp thu kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 2. t­ liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ viÖc øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, tr×nh ®é lao ®éng nguyªn liÖu trong n­íc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®Ó n©ng cao chÊt l­îng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· hµng ho¸ , tÊt yÕu ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. nhÊt lµ viÖc nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh mua vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt cña trung quèc ®Ó cã søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ cïng lo¹i cña n­íc ngoµi ®ang trµn ngËp thÞ tr­êng néi ®Þa ( nhÊt lµ hµng trung quèc) ®ang lµm lòng ®o¹n thÞ tr­êng viÖt nam. MÆt kh¸c nhµ m¸y ®· tæ chøc huy ®éng vèn mét c¸ch s¸ng t¹o, viÖc mua d©y truyÒn c«ng nghÖ cao, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã ngay mét sè vèn rÊt lín mµ nhµ m¸y trong t×nh tr¹ng nh­ vËy nªn viÖc vay vèn ng©n hµng rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. do vËy mµ nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh ®Ó c«ng nh©n tham gia ®ãng gãp ý kiÕn. chÝnh v× vËy mµ nguån vèn cña nhµ m¸y ®­îc tÝch luü tõ quü khen th­ëng, vµ sè tù cã cña c«ng nh©n ch­a dïng ®Õn cho c«ng ty vay. V× thÕ mµ trong mét thêi gian ng¾n n¨m 1994 c«ng ty ®· cã mét sè vèn rÊt lín 20 tû ®ång ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ cao. (n¨m 1992 lµ c«ng ty phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ) II quan hÖ s¶n xuÊt Nhµ m¸y ®· ph¸t huy trÝ tôª tËp thÓ, cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y s¶n xuÊt tinh gi¶n bé m¸y c¸n bé, c«ng nh©n ®­îc chän lµm kh©u “®ét ph¸”.L·nh ®¹o nhµ m¸y ®· nhanh chãng gi¶m sè c¸n bé vµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Nh­ng viÖc tinh gi¶n bé m¸y lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Ó tr¸nh x¶y ra th¾c m¾c cã thÓ dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé, còng nh­ tr¸nh tinh gi¶n mét c¸ch th« b¹o mµ l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· tæ chøc “ héi nghÞ diªn hång” ®Ó b¸o c¸o tr­íc ®¶ng viªn vµ quÇn chóng vÒ t×nh h×nh khã kh¨n cña nhµ m¸y chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i gi¶m bít sè l­îng c¸n bé , c«ng nh©n ®Ó cñng cè bé m¸y gi¶m nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®Ò nghÞ mäi c«ng nh©n c¸n bé trong nhµ m¸y cã thÓ hiÕn kÕ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng ph­¬ng ph¸p dùa vµo trÝ tuÖ tËp thÓ.sau c¸c buæi th¶o luËn con sè ng­êi t×nh nguyÖn xin nghØ viÖc lªn tíi 680 ng­êi .bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt tíi nhµ m¸y ®Òu hoµn toµn míi ®· t¹o tiÒn ®Ò cho sù ®æi míi cña c¸c viÖc tiÕp theo.chØ víi viÖc chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y, gi¶m bít lao ®éng nh­ trªn. ®· ®­a nhµ m¸y tho¸t khái sù khñng ho¶ng trÇm träng vµ ®­a nhµ m¸y ngµy cµng tiÕn cao vµ xa h¬n. III. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn R¹ng ®«ng Víi viÖc øng dông thµnh c«ng c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Lµ lùc l­îng s¶n xuÊt víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ cao, vµ c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Quan hÖ s¶n xuÊt ®­îc ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi nhµ m¸y vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®· ®­a nhµ m¸y tíi nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu. N¨m 1994: c«ng ty víi doanh thu t¨ng : 11 lÇn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng : 33 lÇn l·i(7 tû ®ång )so víi n¨m 1990 lµ ( lç 16 tû ®ång) thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi t¨ng: 5,5 ng­êi vµ cø nh­ vËy vÞ trÝ cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè, ®øng v÷ng vµ tån t¹i l©u dµi trªn thÞ tr­êng vÞªt nam th¸ng 1 n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1990 nh­ sau: gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng : 5,96 lÇn doanh thu tiªu thô : 14,73 lÇn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc: 63,96 lÇn thu nhËp b×nh qu©n : 9, 06 lÇn vèn kinh doanh : 11,75 lÇn nh­ vËy tõ chç cã nguy c¬ bÞ ®ãng cöa, sau 10 n¨m nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· trë thµnh mét c«ng ty lín m¹nh cã tiÕng trong vµ c¶ ngoµi n­íc. Tõ chç mét doanh nghiÖp bªn bê vùc ph¸ s¶n nh­ phÝch n­íc – Bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, ®· kh«i phôc l¹i vÞ thÕ cña m×nh nhê vµo ®æi míi tæ chøc trong nhµ m¸y, tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®­îc chuyªn m«n cao. ¸p dông m¸y mãc hiÖn ®¹i cho n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng mÉu m· ®Ñp ®· ®­a doanh nghiÖp tån t¹i lín m¹nh ®Ó ®ñ søc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng viÖt nam. c. phÇn kÕt luËn B»ng thùc tÕ hiÖn nay cña c«ng ty phÝch n­íc- bãng ®Ìn r¹ng ®«ng chóng ta ®· biÕt ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo mµ c«ng ty ®· ®¹t ®ù¬c. nhê sù nhanh trÝ cña l·nh ®¹o nhµ m¸y, ®· l¾m b¾t ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó nhµ m¸y cã ®ñ søc tån t¹i vµ c¹nh tranh. Nhµ m¸y ®· vËn dông thµnh c«ng lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trong triÕt häc vµo thùc tÕ thùc tr¹ng cña nhµ m¸y tr­íc ng­ìng cöa cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ ®¹t ®­îc. ®ã lµ nh÷ng tiªu thøc cã thÓ tho¶ m·n ®­îc bÊt cø mét kh¸ch hµng khã tÝnh nµo vÒ “chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶ phï hîp tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng”. Theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n em: NÕu bÊt cø mét thµnh phÇn kinh tÕ nµo biÕt vËn dông lý luËn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt mét c¸ch cã s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh . Trªn c¬ së kinh nghiÖm cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, th× ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp ®ã sÏ v­ît qua ®­îc nh÷ng “th¸ch thøc vµ khã kh¨n” tr­íc ng­ìng cöa cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Vµ ®Æc biÖt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do “ apta” hiÖn nay. Môc lôc a. phÇn më ®Çu 1 b. phÇn néi dung 2 ch­¬ngI: c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi­· c¸c thµnh phÇn ®ã. 2 I. lùc l­îng s¶n xuÊt 2 II. quan hÖ s¶n xuÊt 3 III. mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 4 ch­¬ngII: ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc – r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng 5 I. ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng 5 II. ph­¬ng thøc s¶n xu¸t sau c¬ chÕ thÞ tr­êng 6 ch­¬ngIII: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng 7 I: øng dông lùc l­îng s¶n xuÊt 7 II: øng dông quan hÖ s¶n xuÊt 8 III: kÕt qu¶ ®­îc ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng hiÖn nay 9 C. phÇn kÕt luËn 10 tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh triÕt häc m¸c-lªnin do th¹c sü.PGS ph¹m v¨n duyªn vµ nhµ gi¸o nguyÔn ®¨ng quang chñ biªn xuÊt b¶n th¸ng 1 n¨m 2002 2. nh÷ng t×nh huèng trong kinh trong kinh doanh vµ qu¶n lý (viÖn nghiªn cøu qu¶n lý vµ kinh doanh – tr­êng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh hµ néi) xuÊt b¶n n¨m 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông.doc