Việt sử siêu linh - Những câu chuyện tâm linh trong sử việt

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện kỳ bí bên dòng chảy lịch sử 4000 năm của dân tộc. Đặc biệt có phần lý giải các câu Sấm truyền của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với những sự kiện lịch sử đương thời, những câu chuyện kỳ bí gắn liền với những lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus, . Phần Sấm ký tiên tri có thêm phần so sánh với Tiên tri Tây phương để tiện việc tham khảo so sánh.

pdf180 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Việt sử siêu linh - Những câu chuyện tâm linh trong sử việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û tröôøng Sieâu hình, xem chæ tay cho nhieàu taøi töû vaø maát naêm 1936 taïi Hollywood Boulevard. LÔØI BAØN : - Ba naêm tu hoïc taïi AÁn Ñoä vôùi caùc ñaïo só vaø chieâm tinh gia coù theå laø yeáu toá chuû choát phaùt trieån khaû naêng tieân tri cuûa Cheiro. Sau ñoù oâng laïi sang Ai Caäp caàm veà moät baøn tay xaùc öôùp, coù lieân heä gì giöõa khoa hoïc huyeàn bí töø vuøng sa maïc Ai Caäp Trung Ñoâng tôùi Hy Maõ Laïp Sôn khoâng ? - Traän chieán phaân roõ traéng ñen Armageddon tuy khoâng noùi roõ naêm thaùng nhö Nostradamus nhöng cuõng töông töï vì nhaéc tôùi caùc nöôùc Hoài giaùo vaø New York bò taøn phaù vì ñoäng ñaát. - Vua Chuùa, Boä tröôûng, Thuû töôùng, Vaên gia...ñeàu tin vaøo töû vi lyù soá, thôøi xöa, thôøi nay, beân Taây, beân ta loøng ngöôøi ñeàu khoâng khaùc nhau : tìm hieåu töông lai laø chuyeän nhaân baûn, khoâng theå laãn chuyeän meâ tín dò ñoan vôùi lyù soá hoïc chaân chính. BAÕO, LUÏT, CUOÀNG PHONG, ÑOÄNG ÑAÁT, LÔÛ ÑAÁT CHAÙY RÖØNG, HAÏN HAÙN, NUÙI LÖÛA , NOÙNG CHAÙY DA NHAØ TIEÂN TRI SOÁ MOÄT HOA KYØ EDGAR CAYCE ñaõ noùi gì veà Kyû Nguyeân Môùi ? Page 32 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 OÂÂng Ñaïo Edgar Cayce sinh naêm 1877 taïi moät laøng queâ gaàn Hopkinsville thuoäc tieåu bang Kentucky. Thuôû nhoû caäu Edgar hoïc raát keùm, naêm leân 9 tuoåi vaãn khoâng bieát ñaùnh vaàn moät chöõ ngaén nhö chöõ cabin. Moät hoâm oâng boá keøm maõi khoâng thaáy con ñaùnh vaàn ñuùng beøn boû ra ngoaøi vaø cho caäu beù nöûa tieáng ñeå ngoài oân taäp. Caäu beù Edgar thay vì ngoài hoïc ñaùnh vaàn laïi thiu thiu nguû, vaø laï thay, trong giaác mô maøng caäu nghe thaáy tieáng ai noùi vaøo tai " " cöù nguû ñi, ta seõ giuùp con hoïc ". Nöûa giôø sau bò ñaùnh thöùc daäy vaø tieáp tuïc ñaùnh vaàn, thì kyø dieäu thay, caäu ñaùnh vaàn trôn tru khoâng nhöõng moät chöõ maø caû moät taäp ! Hai boá con ñeàu ngaïc nhieân khoâng bieát " baø muï tieân " naøo toái nay ñaõ môû trí oùc cho caäu beù leân 9 nhö vaäy ? Suoát thôøi nieân thieáu Edgar ñaõ nhieàu laàn ñaém chìm trong nhöõng côn meâ saûng kyø dieäu. Coù laàn chôi ñaùnh boùng khaêng Myõ-baseball- xöông soáng bò thöông naëng, trong luùc hoân meâ oâng baûo meï oâng ñaép vaøo soáng löng moät loaïi cao ( poultice ) nhôø ñoù oâng bình phuïc raát nhanh . Edgar boû hoïc khi môùi leân lôùp 9, roài laøm ñuû moïi vieäc : thö kyù, baùn saùch, baùn baûo hieåm, laøm ngheà chuïp aûnh... laáy vôï, sinh hai trai, ngaøy ngaøy ñoïc Kinh... nhöng dieäu naêng chöõa beänh ñaëc bieät môùi laø ngheà tay traùi thöôøng xuyeân cuûa oâng. Nhôø moät ngöôøi cuøng tænh nhaø bieát thuaät thoâi mieân giuùp oâng thieáp ñi vaø moãi laàn naèm " nguû" nhö vaäy oâng baät ra khaû naêng chaån beänh vaø trò lieäu cho nhieàu beänh nhaân. Teân tuoåi oâng Ñaïo Nguû baét ñaàu ñöôïc lan truyeàn, nhieàu baùc só vaø khoa hoïc gia tôùi taän tænh Hopkinsville xa xoâi heûo laùnh ñeå thöû khaû naêng chöõa beänh cuûa oâng. Tôø baùo Hearst môøi oâng leân Chicago ra maét quaàn chuùng, teân oâng ñöôïc nhaéc tôùi treân nhieàu taïp chí keå caû taïp chí Y khoa. Moãi laàn nhaän ñöôïc thö töø hoûi beänh töø boán phöông göûi tôùi, oâng naèm daøi treân gheá, thôû saâu nhö thieàn ñònh, thieáp ñi trong côn meâ, ñoàng thôøi nghe baø vôï Page 33 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 ñoïc to töøng böùc thö. Töø côn meâ oâng phaân ñònh taät beänh vaø chæ daãn caùch chöõa. Coù laàn oâng chæ cho moät beänh nhaân bò beänh ñaùi ñöôøng duøng Jerusalem artichokes naáu thaønh nöôùc uoáng giaûi ( artichokes sau naøy ñöôïc khoa hoïc nghieân cöùu laø coù chaát tieâu giaûm ñöôøng ), oâng thöôøng maùch beänh nhaân duøng daàu castor oil ( loaïi thuoác xoå ), vaø moät loaïi thuoác ñaëc bieät naáu vôùi söõa goàm laù caây, sulfur, muoái, tartar. OÂng coøn nhìn ñöôïc töøng chi tieát aên ôû, quaàn aùo beänh nhaân ôû xa, coù khi chæ roõ loï thuoác ñeå ôû hoäc tuû naøo trong Döôïc phoøng ñeå Döôïc só bieát choã tìm. Rieâng oâng, naêm 21 tuoåi coå hoïng töï nhieân bò co thaét laïi khoâng roõ nguyeân do y lyù vaø khoâng chöõa ñöôïc, sau phaûi nhôø tôùi thuaät thoâi mieân môùi bôùt. Töø ñaây veà sau oâng taäp trung vaøo vieäc chöõa beänh , ai coù tieàn thì traû , khoâng coù thì chöõa mieãn phí. Naêm 1927 nhöõng ngöôøi haâm moä goïi oâng laø " taâm thöùc vuõ truï " ( Universal consciousness ) vaø quyeân goùp xaây haún moät beänh vieän ôû Virginia Beach cho oâng chöõa beänh. OÂng bò baét 2 laàn vì toäi haønh ngheà Y khoa khoâng coù giaáy pheùp vaø toäi xem boùi ôû Nöõu Öôùc, nhöng caû hai laàn ñeàu ñöôïc tha boång. EDGAR CAYCE NHAØ TIEÂN TRI Ngoaøi khaû naêng chöõa beänh kyø dieäu, oâng ñaïo Cayce coøn coù naêng khieáu tieân tri taøi tình. Thaùng Tö naêm 1929 oâng ñaõ ñoaùn truùng côn khuûng hoaûng thò tröôøng chöùng khoaùn cho moät broker maëc daàu khi ñoù thò tröôøng chöùng khoaùn Myõ ñang ñaø leân suoát maáy naêm lieàn. OÂng khuyeân ngöôøi broker coù bao nhieâu coå phaàn haõy baùn heát ñi. Ngöôøi broker khoâng nghe lôøi oâng vaø 6 thaùng sau bò khaùnh taän vì cuoäc khuûng hoaûng Wall Street. Page 34 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 OÂng ñaïo Cayce ñoaùn truùng ngaøy khai chieán vaø ngaøy chaám döùt cuûa hai cuoäc Ñaïi chieán thöù I vaø thöù II, ngaøy ñoäc laäp cuûa AÁn Ñoä, Do Thaùi ( oâng ñoaùn tröôùc 15 naêm vieäc laäp quoác Israel ), caùi cheát cuûa Toång Thoáng Roosevelt vaø Kennedy. OÂng cuõng bieát tröôùc cuoäc khaùm phaù tia Laser vaø ngaøy tìm ra Cuoän Kinh Thaùnh Bieån Töû ( Dead Sea Scrolls). Naêm 1926 oâng tieân ñoaùn raát ñuùng cuoàng phong ôû Nhaät, ñoäng ñaát ôû Cali, soùng thaàn ôû Phi Luaät Taân. Gaàn 20 naêm sau khi oâng cheát, caùc nhaø khoa hoïc huyeàn bí mang phaân tích caùc taøi lieäu ñeå laïi vaø tieân ñoaùn sai laàm laø California seõ troâi xuoáng bieån vaøo thaùng 4 naêm 1969 ! Nhieàu ngöôøi töôûng thaät doïn nhaø ñi khoûi Cali ! Thaät ra oâng Cayce khoâng noùi ñích xaùc naêm thaùng naøo, oâng chæ noùi Cali seõ bò thieân tai ñoù ! NHÖÕNG LÔØI TIEÂN TRI VEÃ HIEÄN TAÏI VAØ TÖÔNG LAI Sau ñaây laø lôøi tieân tri cuûa Edgar Cayce veà nhöõng naêm choùt cuûa theá kyû 20 : - Töï do daân chuû seõ lan roäng khaép theá giôùi keå caû Trung Hoa. - Nhöõng bieán thaùi vaät lyù treân maët ñòa caàu coù theå laøm Baéc AÂu rôi xuoáng bieån trong nhaùy maét, Nhaät Baûn seõ bò ñoäng ñaát vaø nuùi löûa taøn phaù, tieåu bang North vaø South Carolina, Georgia, nam Alabama seõ chìm xuoáng loøng ñaïi döông. - Theá Chieán thöù III seõ xaåy ra vaøo naêm 1999 vaø trong 1 naêm chieán hoïa, vaên minh theá giôùi hieän taïi seõ chaám döùt ñeå nhöôøng böôùc cho moät thôøi ñaïi hoøa bình, taâm linh, thònh vöôïng môùi, Page 35 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 daøi 1000 naêm. - Cayce ñaëc bieät chuù troïng tôùi ñaïi luïc Atlantis khi xöa chìm döôùi bieån seõ troài leân thaønh ñaát lieàn töø Vònh Mexico tôùi bôø Ñòa Trung Haûi. OÂng noùi veà chuyeän naøy tôùi gaàn 700 laàn trong toaøn boä tieân tri. Edgar Cayce tin vaøo luaät luaân hoài vaø naêm 1936 trong côn meâ oâng thaáy mình seõ taùi sinh 200 naêm sau, vaøo naêm 2158, khi aáy Nebraska seõ laø bôø phía Taây cuûa Hoa Kyø. OÂng thaáy mình bay veà höôùng Ñoâng nöôùc Myõ treân moät maùy bay hình daøi troøn nhö ñieáu xì gaø, bay qua moät hoøn ñaûo ñang coù ñoâng ngöôøi doïn deïp ñaát ñaù ñeå xaây caát thaønh thò, oâng hoûi ñaây laø nôi naøo thì moät nhaân coâng traû lôøi laø " khi xöa ñaây laø Nöõu Öôùc baùn ñaûo Manhattan " ! Thôøi naøy vaãn coøn kyõ ngheä raûi raùc, nhaø cöûa laøm baèng kính, tænh Norfolk, Virginia, trôû thaønh moät haûi caûng vó ñaïi. Ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 1945 oâng Ñaïo Cayce naèm trong nhaø döôõng laõo taïi Roanoke, Virginia, tieân ñoaùn laø 4 ngaøy nöõa seõ laø ñaùm tang chính mình. OÂng Ñaïo cheát ñuùng 4 ngaøy sau ñoù. OÂng thoï 67 tuoåi. OÂng Ñaïo Nguû ñeå laïi hôn 14000 lôøi ñeà caäp tôùi hôn 10000 söï vieäc trong hôn 50 naêm " ñoàng thieáp ". Hieän nay taïi Hoa Kyø, teân tuoåi oâng trong ngaønh khoa hoïc huyeàn bí coøn saùng choùi hôn Nostradamus vì oâng tieân tri nhieàu veà nöôùc Myõ, trong khi Nostradamus laïi chuù troïng vaøo AÂu Chaâu, Trung Ñoâng. LÔØI BAØN : 1- Lôøi tieân tri veà töï do daân chuû lan traøn toaøn caàu ñaõ nghieäm ñuùng. Tröôøng hôïp Trung Hoa ( vaø vaøi nöôùc khaùc nhö Vieät Page 36 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Nam, Cuba...) ñang treân ñaø caûi hoaùn vaø theå cheá daân chuû tröôùc sau cuõng seõ tôùi. Cayce ñaõ ñoaùn ñuùng phong traøo trôû veà taâm linh toân giaùo ôû Nga Soâ, bieán chuyeån naøy khôûi ñaàu haønh trình tìm kieám giaù trò tinh thaàn môùi treân toaøn theà giôùi sau khi Duy vaät vaø Duy Taâm tranh chaáp nhau suoát caû traêm naêm. 2- Nhöõng thay ñoåi baát thöôøng veà khí haäu treân theá giôùi vaø Hoa Kyø do aûnh höôûng El Ninoõ coù theå ñaõ ñöôïc Edgar Cayce caûm nghieäm vaø dieãn taû laø maët ñaát bieán ñoåi ñoät ngoät - " sudden physical changes in the earth surface " hoaëc truïc ñòa caàu bò cheäch- " shifts in the polar axis ", töø ñoù oâng tieân tri veà nhöõng phaàn ñaát seõ chìm xuoáng bieån. Bôø bieån Ñoâng, Taây Myõ, Trung boä nöôùc Myõ ñeàu khoâng traùnh khoûi bieán ñoåi. Los Angeles, San Francisco seõ bò taøn phaù tröôùc caû New York. Tuy vaäy vuøng an toaøn theo Cayne vaãn laø vuøng Trung taâm Hoa Kyø ( Ohio, Indiana, moät phaàn Illinois ) . Trong khoaûng thôøi gian 1958- 1998 baûn ñoà theá giôùi seõ bieán ñoåi, oâng thaáy tröôùc nhöõng traän cuoàng phong, chaùy röøng, ñoäng ñaát, nuùi löûa, haïn haùn, ñaát lôû...laø nhöõng thieân tai ñaõ vaø ñang xaåy ra. Moät nhaø tieân tri Hoa Kyø hieän ñaïi, oâng Gordon Scallion, moät khoa hoïc gia ñieän töû, cuõng kinh qua nhöõng bieán thaùi cô theå gioáng Edgar Cayce : töï nhieân bò maát tieáng, nhìn suoát cô theå beänh traïng ngöôøi khaùc, thaáy luoàng haøo quang ( ñieän töø tröôøng ? ) bao quanh ngöôøi ñoái dieän. Töø thaäp nieân 80 tôùi nay, oâng ñoaùn raát ñuùng caùc thieân tai ñoäng ñaát, baõo luït taïi California. OÂng cuõng caûnh giaùc veà chuyeån bieán ñòa hình taïi mieàn Taây vaø Nöõu Öôùc gioáng nhö Cayce. 3- Töø thaùng 8 naêm 1998, nhieàu chieâm tinh gia Taây phöông tieân ñoaùn raèng seõ coù moät hay vaøi vò quoác tröôûng, vua, giaùo hoaøng, chuû tòch... bò cheát hoaëc maát ngoâi vò. Suy luaän naøy döïa treân caùc sao hoäi quanh nguyeät thöïc 8-8-1998 vaø nhaät thöïc Page 37 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 22-8-1998. Vôùi sao Mars vaø Venus naèm ôû cung Leo, chính chieáu vôùi sao Neptune vaø Uranus, theâm 7 sao naèm treân truïc Leo-Aquarius, coù Nhaät vaø Nguyeät tam hôïp ñònh tinh Regulus laø sao cuûa vua chuùa quoác tröôûng. Vuøng bò aûnh höôûng theo chieâm tinh Taây Phöông laø vuøng AÂu Myõ, Trung Ñoâng, Baéc Phi... vaø caû YÙ-Vatican, trong khoaûng thôøi gian tröôùc sau thaùng 8 naêm 1998. Edgar Cayce trong côn meâ saûng tieân tri caûm thaáy nhöõng bieán chuyeån ñòa lyù vaø thieân tai vaøo naêm 1998. Ngaøy 22 thaùng 7- 1932 oâng tieân tri thôøi ñaïi môùi, " taân kyû nguyeân " seõ baét ñaàu töø naêm 1998. 4- Cuõng nhö caùc nhaø tieân tri khaùc nhö Nostradamus, Jeane Dixon, Cheiro... Edgar Cayce ñoaùn ñaïi chieán thöù ba seõ xaåy ra vaøo naêm 1999. * JEANE DIXON  1918-1997 NGÖÔØI TIEÂN ÑOAÙN VUÏ MÖU SAÙT TT KENNEDY VAØ MOÄT ÑAÏI NHAÂN GIAÙNG THEÁ VAØO NAÊM 1962 Baø Dixon ngöôøi Ñöùc, cuøng cha meï sang California töø nhoû. Theo lôøi baø keå laïi, taïi California baø gaäp moät ngöôøi thaày boùi goác gypsy Bohemien cho baø bieát laø baø coù naêng khieáu tieân tri ñaëc bieät. Laø moät tín ñoà Thieân Chuùa Giaùo La Maõ thuaàn thaønh, baø cho naêng khieáu aáy laø hoàng aân Thieân chuùa. Baø thöôøng nhìn vaøo quaû caàu thuûy tinh ñeå tieân ñoaùn vaø cuõng duøng khoa chieâm tinh ñeå boùi queû. Naêm 1952ø ñöùng tröôùc töôïng Virgin Mary taïi nhaø thôø St Matthew, thuoäc Washington D.C. baø chôït thaáy hình boùng toøa Baïch oác vôùi con soá 1-9-6-0 treân noùc, baø coøn thaáy moät ngöôøi Page 38 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 ñaøn oâng treû tuoåi, maét xanh , toùc naâu, lô löûng tröôùc cöûa chính, roài trong thaâm taâm baø boãng coù tieáng noùi baûo raèng ngöôøi ñaøn oâng treû ñoù laø moät ngöôøi thuoäc ñaûng Daân chuû, seõ ñöôïc baàu laøm toång thoáng vaøo naêm 1960, nhöng roài bò cheát baát ñaéc kyø töû trong luùc ñöông nhieäm. Chuyeän naøy ñöôïc keå nhieàu laàn vaø naêm 1956 ñöôïc ñaêng treân baùo. Thaùng 10-1963 baø coøn nhìn thaáy " coù moät baøn tay töû thaàn boû baûng hieäu ngoaøi cöûa vaên phoøng Phoù Toång Thoáng Johnson ñi ! ". Baø coøn ñoaùn teân keû aùm saùt coù 2 vaàn vaø 5-6 chöõ, chöõ ñaàu troâng nhö O hay Q, chöõ sau chaéc laø S, chöõ cuoái cong döïng ñöùng ! ( teân thích khaùch Oswald ). Toøa Baïch OÁc vaø ngay T.T. Kennedy tuy bieát chuyeän tieân tri nhöng chaúng ai tin vaøo boùi toaùn . Ngaøy 22-11-1963 Baø Dixon döï buoåi aên tröa taïi khaùch saïn Mayflower taïi Washington D.C. vôùi hai ngöôøi baïn, boãng nhieân baø noùi " khoâng nuoát noåi, coù chuyeän gheâ gôùm xaåy ra cho Toång Thoáng böõa nay ". Ngay luùc aáy daøn nhaïc khaùch saïn ngöng laïi ñeå loan tin Toång Thoáng Kennedy bò baén taïi Dallas vaø cheát luùc 1 giôø tröa ! Nhieàu taøi lieäu saùch baùo chöùng nhaän baø Dixon ñaõ tieân ñoaùn ñöôïc vuï aùm saùt Thaùnh Gandhi, Martin L. King, Robert Kennedy, caùi cheát cuûa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Dag Hammarskjold, Ngoaïi Tröôûng Dulles, vuï Marilyn Monroe töï töû, cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Myõ da ñen thaäp nieân 1960. Vaøi vieäc ñoaùn sai nhö : Trung Coäng gaây chieán naêm 1958, Nga Soâ ñöa ngöôøi leân maët traêng tröôùc Myõ, baø giaûi thích : " vì ñoâi khi nhìn thaáy bieåu töôïng nhöng giaûi ñoaùn sai ñi ". Baø cuõng tieân ñoaùn haøng loaït nhöõng vuï töï töû xaåy ra treân ñaát Myõ, coù thôøi lôøi tieân tri naøy bò cho laø sai, nhöng nhieàu ñôït töï töû do caùc giaùo phaùi gaây ra trong nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy baø coù phaàn ñuùng ! Page 39 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Jeane Dixon tieân ñoaùn theá chieán khoác lieät seõ xaåy ra vaøo naêm 1999. Hoa Kyø seõ bò nhöõng löïc löôïng man rôï töø theá giôùi thöù ba (third world ) taán coâng vaø nöôùc Myõ seõ phaûi traû giaù baèng maùu löûa cho nhöõng baêng hoaïi luaân thöôøng ñaïo lyù. Baø cuõng tieân tri soá töû vong raát lôùn vì vuõ khí vi truøng, moät Giaùo hoaøng bò aùm saùt vaø Thieân Chuùa Giaùo La Maõ bò ñoái phöông taán coâng höõu hieäu veà maët lyù töôûng giaùo ñieàu ( ideological attack ). Ngaøy 5 thaùng 2 naêm 1962 nhìn qua cöûa soå xuoáng ñöôøng ñoät nhieân baø Dixon thaáy taát caû bieán thaønh sa maïc vaø laïi thaáy Hoaøng haäu Nerfertiti vaø Vua Ai Caäp Pharaoh Akhenaten boàng moät treû sô sinh dô leân cho ñaùm ñoâng hoan ngheânh möøng rôõ. Baø giaûi ñoaùn laø moät ñaïi thaùnh nhaân ñaõ xuaát hieän mang laïi hoøa bình ñoaøn keát cho nhaân loaïi vaø phaûi vaøo naêm 1999 theá giôùi môùi nhìn thaáy. Maáy naêm sau baø giaûi ñoaùn laïi laø ñöùa beù ñoù khoâng phaûi thaùnh nhaân maø chính laø moät Antichrist seõ ngöï trò theá gian töø Jerusalem ! Ngaøy 5 Feb. 1962 raát ñaëc bieät vì taát caû caùc sao Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn ñeàu naèm ôû cung 11 Aquarius, baùo hieäu söï xuaát theá cuûa moät ñaïi nhaân vaät cho kyû nguyeân Aquarius thay kyû nguyeân Pisces . LÔØI BAØN :  - Khaùc vôùi Nostradamus vaø Edgar Cayce , caû hai chæ noùi tôùi New York trong côn binh löûa hoaëc trong thieân tai, baø Dixon cho raèng ñaïi chieán thöù ba seõ xaåy ra ngay caû treân ñaát Myõ. - Thôøi 1960 khoâng ai khoâng bieát tôùi J. Dixon. Baø hoïc khoa tieân tri cuûa moät ngöôøi gypsy du muïc, daân gypsy töø xöù Tieäp naøy coù nhieàu ngöôøi chuyeân veà khoa boùi toaùn chæ tay, hoï töø Page 40 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 truyeàn thoáng naøo khoâng thaáy coù taøi lieäu nghieân cöùu. Xem caùch baø boùi baèng loái nhìn vaøo quaû caàu cuõng thaáy coù ñieåm töông töï nhö Nostradamus nhìn chaêm chuù vaøo thau nöôùc. Coù leõ ñoù laø caùch ñònh taâm ñeå nghe lôøi linh dieäu, nhö nhaäp thieàn ñeå quaùn chieáu quaù khöù töông lai. - Baø Dixon thaáy moät ñaïi laõnh tuï xuaát theá vaøo naêm 1962, neáu vaäy thì naêm nay vò ñoù ñaõ 36 tuoåi, theo naêm ta laø tuoåi Nhaâm Daàn ( Daàn laø con hoå, Nhaâm bieán vi vöông, laø vua ). Ñaây laø nhaân vaät cuûa kyû nguyeân canh caûi Aquarius ( Aquarius = Reformer ), thay theá kyû nguyeân Pisces voán ñöôïc coi laø kyû nguyeân cuûa Jesus Christ . Coù theå vì aùp löïc toân giaùo maø baø Dixon ñaõ caûi chính giaûi ñoaùn luùc ñaàu vaø noùi laïi nhaân vaät aáy laø moät Antichrist chaêng ? Nhìn caùc tinh tuù vaøo ngaøy Baø thaáy ñöùa beù chaøo ñôøi ôû vuøng sa maïc Trung Ñoâng, vôùi 7 tinh tuù hoäi tuï moät cung, coù theå khaúng ñònh laø coù söï xuaát theá cuûa moät ñaïi nhaân aûnh höôûng tôùi toaøn theå nhaân loaïi, thieän hay aùc, laïi laø chuyeän khaùc. MALACHY O ' MORGAN 1094-1148  * MOÄT NHAØ TU ÑOÏC THAÁY TRÖÔÙC TEÂN HIEÄU CUÛA CHÖ VÒ GIAÙO HOAØNG LA MAÕ SUOÁT 900 NAÊM KHOÂNG SAI MOÄT LAÀN ! * HAI VÒ GIAÙO HOAØNG SAU JOHN PAUL II SEÕ CHÖÙNG KIEÁN CÔN BINH LÖÛA KINH KHUÛNG NHAÁT LÒCH SÖÛ NHAÂN LOAÏI * THÔØI ÑIEÅM THEÁ CHIEÁN VAØ ANTICHRIST TRUØNG HÔÏP VÔÙI SAÁM KYÙ NOSTRADAMUS. Page 41 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Malachy O'Morgan laø moät tu só AÙi Nhó Lan coù taøi tieân tri ñaëc bieät veà teân tuoåi xuaát xöù cuûa 112 vò Giaùo hoaøng La Maõ , töø Celestin II naêm 1143 tôùi hieän taïi. Theo nhaø tu bieät taøi naøy thì sau Giaùo hoaøng John Paul II hieän taïi, ngöôøi seõ keá vò teân laø " Gloria Olivae ", sau ñoù vò Giaùo hoaøng cuoái cuøng mang danh " Petrus Romanus " laø ngöôøi seõ chöùng kieán caûnh binh löûa ñaïi hoïa xaåy ra taïi Rome nôi " ñoâ thaønh treân baåy ngoïn ñoài bò taøn phaù " ( the seven hilled city will be destroyed ). Sinh tröôûng trong moät gia ñình giaàu coù vaø trí thöùc taïi vuøng Armagh, töø nhoû Malachy ñaõ say meâ toân giaùo huyeàn bí vaø theo hoïc vôùi moät nhaø tu khoå haïnh. Naêm 20 tuoåi ñaõ ñöôïc phong laøm cha xöù Armagh, oâng thöïc hieän nhieàu caûi caùch trong nhaø thôø vaø noåi danh veà taøi chöõa beänh baèng pheùp laï. Gaàn tuoåi 40, oâng ñöôïc thaêng chöùc Toång Giaùm muïc nhöng 5 naêm sau töø boû giaùo quyeàn ñeå trôû veà vôùi ñôøi soáng bình daân. Naêm 1139, laø moät thöôøng daân, oâng ñi haønh höông Vatican. Taïi ñaây oâng laïi ñöôïc cöû laøm Khaâm söù Toøa thaùnh cho AÙi Nhó Lan. Naêm 1148, laàn cuoái vieáng Vatican, oâng töï ñoaùn cho mình : seõ cheát vaøo ngaøy leã caàu hoàn 2-11-1148 taïi Clairvaux, moät tænh nhoû ôû Phaùp. Lôøi tieân tri ñuùng moät traêm phaàn traêm ! Trong nhöõng ngaøy haønh höông, Malachy " nhìn " thaáy teân hieäu chö vò giaùo hoaøng vaø ghi laïi vaén taét khoâng quaù 4 chöõ, ngoaïi tröø ñoái vôùi vò cuoái laø Petrus Romanus. Baûn tieân tri naøy baèng chöõ La tinh, duøng aån ngöõ, chôi chöõ... chæ teân tuoåi, höông quaùn, phuø hieäu toâng phaùi hoaëc chöùc vuï tröôùc khi leân ngoâi cuûa vò Giaùo hoaøng. Thí duï nhö Giaùo hoaøng Adrian IV leân ngoâi naêm 1154 ñöôïc tieân ñoaùn baèng caâu " De Rure Albo " coù nghóa ñen laø " töø xöù Alban " ( Anh quoác ), hoaëc nghóa boùng laø " töø moät xöù traéng ", vò naøy ñích thöïc laø moät ngöôøi Anh töø tu vieän St Albans, töøng Page 42 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 laøm khaâm sai taïi caùc nöôùc Baéc AÂu tuyeát traéng nhö Thuïy Ñieån, Na Uy... Giaùo hoaøng Pius III trò vì ngaén nguûi 26 ngaøy vaøo naêm 1503 ñöôïc baûng tieân tri ghi laø " De Parvo Homine " coù nghóa ñen laø " töø moät ngöôøi beù nhoû ", vò naøy teân tuïc tieáng YÙ Piccolomoni laø moät ngöôøi beù nhoû ! Maëc duø lôøi tieân tri vieát ra töø khoaûng 1139-48, maõi tôùi naêm 1595 moät nhaø tu kieâm söû gia Arnold Wion, doøng Benedictine, môùi tìm thaáy trong thö caùc Vatican vaø ñaõ mang ra coâng boá taïi Venice. Theo nhieàu taøi lieäu, Malachy ñaõ mang baûn tieân tri trao cho Giaùo hoaøng Innocent II vaø ngaøi ñaõ nieâm phong caát ñi ! Thaáy nhöõng caâu tieân tri quaù ñuùng, Giaùo hoäi vaø caùc hoïc giaû voäi phuû nhaän giaù trò vaø cho raèng baûn tieân tri cuûa Malachy töø theá kyû 16 trôû ñi chæ laø giaû taïo. Nhöng töø theá kyû 16 ñeán giôø lôøi tieân ñoaùn cuûa Malachy vaãn khoâng sai maûy may ! Thí duï Giaùo hoaøng Benedict XV trò vì vaøo naêm 1912-1922 trong thôøi Ñeä Nhaát Theá chieán ñöôïc ghi danh trong baûng laø " Religio de populata " coù nghóa laø toân giaùo bò phí thaûi ( religion laid waste ), nghóa boùng laø toân giaùo bò ñaøn aùp tieâu dieät ôû Nga Coäng, nhaân maïng bò phí hoaøi caû trieäu vì chieán tranh, vì cheát dòch... Giaùo hoaøng Clements XIV, 1769-75, ñöôïc ghi laø " Ursus velox " coù nghóa laø " con gaáu nhanh ", ñích danh hieäu veõ con gaáu chaïy treân taám khieân cuûa gia toäc vò naøy ! Giaùo hoaøng Gregory XVI, 1831-46, coù teân treân baûng laø " De balneis Etruriae " nghóa laø töø boàn taém ôû Etruria ( YÙ ). Vò naøy quaû thöïc tröôùc ñoù thuoäc doøng tu ôû Etruria vaø ñaõ ñoân ñoác vieäc khaûo coå ñaøo bôùi caùc boàn taém ôû ñòa ñieåm ñoù. Page 43 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Giaùo hoaøng John XXIII, 1958-1963, ñöôïc tieân ñoaùn laø " Pastor et Nauta " töùc " pastor and sailor ", tröôùc khi leân Giaùo hoaøng, ngaøi ñaõ laøm chaùnh toøa Venice, moät haûi caûng noåi tieáng, khi hoïp ñaïi hoäi Ecumenical Council naêm 1962 bieåu hieäu ñöôïc chính ngaøi löïa choïn laø moät thaäp töï giaù vaø moät con taàu ! Giaùo hoaøng keá vò, Paul VI coù caâu tieân tri chæ danh " Flos Florum" töùc " hoa cuûa caùc loaøi hoa " ( flower of flowers ). Treân taám khieân huy hieäu cuûa ngaøi quaû coù 3 caùnh hoa fleurs-de-lis ! Giaùo hoaøng John Paul I leân chöùc naêm 1978 vaø maát 34 ngaøy sau ñaõ ñöôïc Malachy thaáy tröôùc laø " De Medietate " nghóa laø töø vaàng traêng khuyeát ( from the half moon ). Coù theå hieåu theo hai nghóa : nöûa ñöôøng ñöùt gaùnh, hoaëc vì teân tuïc cuûa ngaøi laø Albino Luciani vôùi nghóa ñen laø "aùnh saùng traéng " ( white light ) töùc vaàng traêng khuyeát. Lôøi tieân tri yù nhò nhaát laø veà Giaùo hoaøng hieän taïi : " De Labore Solis " coù nghóa laø töø lao löïc maët trôøi ( from the toil of the sun ), vò Giaùo hoaøng ñaàu tieân sau 456 naêm naøy khoâng phaûi goác YÙ maø laïi laø con daân xöù Krakow thuoäc Ba Lan, laø nôi Corpernicus ñaõ lao löïc hoài theá kyû XVI ñeå minh chöùng traùi ñaát xoay quanh maët trôøi ! Cuõng coù hoïc giaû cho laø solis, maët trôøi, coøn aùm chæ tuoåi treû, John Paul II khi leân keá vò môùi coù 58 tuoåi ! Vò tieáp theo seõ mang danh " Gloria Olivea " töùc vinh quang cuûa caønh olive ( glory of the olive ). Caønh olive tieâu bieåu cho hoøa bình vaø cuõng laø bieåu hieäu cuûa daân Do Thaùi, theo Cöïu Öôùc laãn Taân Öôùc. Hieåu theo nghóa naøy thì vò Giaùo hoaøng tôùi seõ vaøo thôøi bình vaø ngöôøi Do Thaùi seõ caûi sang ñaïo Cô Ñoác. Theo giaûi ñoaùn khaùc thì Olive chæ doøng tu Benedictine coøn ñöôïc goïi laø Olivetans, doøng tu naøy töø theá kyû thöù VI coù St Benedict cuõng tieân tri laø moät ngöôøi trong doøng seõ laõnh ñaïo Cô Ñoác giaùo choáng laïi aùc löïc trong traän chieán kinh thieân ñoäng ñòa Page 44 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Armageddon tröôùc ngaøy Apocalypse. Vò Giaùo hoaøng cuoái trong baûn tieân tri mang danh " Petrus Romanus " töùc Peter of Rome laø vò gaùnh chòu côn binh löûa thieâu huûy thaønh ñoâ treân baåy ngoïn ñoài ( the seven hilled city will be utterly destroyed ) vaø ñuùng vaøo luùc " Phaùn quan gheâ tôûm seõ phaùn xeùt ngöôøi ñôøi " ( the awful Judge will judge the people ). Ñieàu tieân tri treân raát gioáng lôøi tieân tri cuûa Nostradamus veà caûnh töôïng chieán tranh xaåy ra khaép AÂu chaâu bao truøm nöôùc YÙ, Vatican. Chính Giaùo hoaøng Pius X trong moät thoaùng huyeàn caûm vaøo naêm 1909 ñaõ tieân kieán ñöôïc caûnh haõi huøng " ñieàu ta thaáy thaät kinh khuûng ! khoâng bieát seõ xaåy ra vaøo thôøi ta hay vaøo thôøi sau ? vò Giaùo hoaøng naøo seõ phaûi rôøi Rome , boû Vatican, vöôït treân bao xaùc nhaø tu maø ñi ? ". Thoaùng huyeàn caûm naøy veõ ra caûnh töôïng thôøi ñaïi chieán khi moät Antichrist thöù ba, sau Napoleon vaø Hitler, seõ mang ñaïi hoïa reo raéc leân theá giôùi laøm caû Trung ñoâng laãn AÂu chaâu laâm vaøo côn binh löûa, cheát dòch, cheát ñoùi, haøng trieäu trieäu sinh maïng vaø nhaø cöûa thaønh thò ra tro nhö lôøi saám daân gian beân ta dieãn taû : Möôøi phaàn cheát baåy coøn ba cheát hai coøn moät môùi ra thaùi bình LÔØI BAØN : - Baûn tieân tri cuûa Malachy coù leõ khoâng döïa treân khoa chieâm tinh hay lyù soá maø laø loaïi huyeàn khaûi, ñöôïc " môû ra " trong phuùt giaây huyeàn dieäu vaø ghi laïi. Baûn in naêm 1902 taïi Paris do chính Chaùnh xöù Baume, Abbott Joseph Maitre baûo trôï. - Ñaõ töøng laø moät vò Toång giaùm muïc vaø Khaâm sai Toøa thaùnh, Malachy khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaïi ñaïo ñaët ñieàu phöông haïi Page 45 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 tôùi toân giaùo cuûa mình. Vò tu só naøy chæ ghi laïi nhöõng gì ñaõ ñöôïc huyeàn khaûi, goùp phaàn vaøo lòch söû kyø dieäu cuûa nhaân loaïi. Suoát non 1000 naêm tieân tri khoâng sai soùt moät caâu, quaû laø thaàn ngoân thaùnh ngöõ ! - Baûn tieân tri Malachy phuø hôïp vôùi thôøi ñieåm chuyeån hoùa lòch söû maø haàu heát caùc nhaø tieân tri Taây phöông nhö Nostradamus, Cheiro, Dixon... huyeàn khaûi Fatima... ñeàu cuøng keát luaän : cuoái theá kyû XX ñaàu theá kyû XXI, theá giôùi seõ kinh qua moät côn soát vôõ da tröôùc khi chuyeån mình sang moät kyû nguyeân taâm linh nhaân baûn keùo daøi caû ngaøn naêm ! * HUYEÀN KHAÛI FATIMA  Boà Ñaøo Nha- 1917 Sau huyeàn khaûi maät ngoân Malachy, khoâng theå khoâng nhaéc tôùi huyeàn khaûi Fatima vaøo naêm 1917, thöôøng goïi laø huyeàn khaûi cuûa Ñöùc Meï hieän ra ôû Fatima ( Portugal Boà Ñaøo Nha ) cho ba em beù chaên cöøu Lucia Santos leân 10, Franscisco leân 8 vaø Jacinta Marto leân 7 tuoåi. Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima, moät tænh nhoû nöôùc Boà Ñaøo Nha Portugal vaøo thôøi gian coù chính quyeàn choáng laïi ñaïo Thieân Chuùa, nhoùm chính trò choáng ñaïo coøn toan tính trong 2 theá heä seõ deïp saïch ñaïo Thieân Chuùa treân ñaát Boà. Ñöùc Meï hieän ra laàn ñaàu vaøo ngaøy 13-5-1917 , laàn thöù nhì vaøo ngaøy 13-6-1917 caùch laàn thöù nhaát ñuùng moät thaùng. Laàn ñaàu chæ coù ba ñöùa treû chaên cöøu nhìn thaáy vaø nghe ñöôïc nhöõng lôøi huyeàn khaûi. Laàn sau coù theâm 50 ngöôøi ñi theo, laàn thöù ba, 13-7-1917 coù tôùi 5000 tín höõu . Ba ñöùa treû moâ taû Ngöôøi nhö moät giai nhaân treû, ñeïp treân trôøi, nhöõng ngöôøi khaùc khoâng nhìn thaáy hình daùng nhöng thaáy moät ñaùm maây saùng laùng . Laàn thöù ba beù Lucia nghe thaáy Baø daën " moãi thaùng ñuùng ngaøy 13 con haõy tôùi ñaây Page 46 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 vaø vaøo thaùng 10 ta seõ noùi cho con bieát ta laø ai vaø ta muoán gì, roài ta seõ laøm pheùp thaàn thoâng ñeå cho moïi ngöôøi thaáy vaø tin." Ngaøy 13-8-1917, ba ñöùa treû khoâng tôùi xem Baø hieån linh ñöôïc vì bò chính quyeàn baét nhoát, maëc duø bò doïa naït, hoûi cung, doïa cho luoäc soáng, ba ñöùa treû vaãn moät möïc noùi thaät . Ruùt cuïc chính quyeàn phaûi thaû ra, vaø ngaøy 19 cuøng thaùng 8 ba ñöùa treû laïi ñöôïc Baø hieån linh nhaéc laïi thaùng 10 Baø seõ hieän ra laàn choùt. Nguoàn tin lan ñi khaép nôi neân ngaøy 13-10-1917 maëc daàu möa baõo, coù tôùi 50,000-80,000 ngöôøi keå caû baùo chí, keùo tôùi chaät kín caû khu quanh laøng. Vaø roài chuyeän laï ñaõ xaåy ra : maët trôøi boãng nhieân xoay troøn phoùng ra tia saùng traéng, xanh lô, xanh laù caây roài tôùi maàu ñoû nhö maùu, ngöôøi ta nhìn thaáy maët trôøi nhö tôùi gaàn traùi ñaát roài laïi naåy nhö traùi banh veà vò trí cuõ, cöù nhö theá ba laàn. Hieän töôïng naøy ñöôïc ngöôøi chöùng kieán goïi laø " maët trôøi nhaåy muùa ". Baø tieân ( luùc ñaàu ñöôïc goïi laø Lady of Rosary ) huyeàn khaûi cho ba ñöùa beù, töï xöng mình laø Ñöùc Meï Ñoàng Trinh ( Virgin Mary ), Baø noùi raèng nhaân loaïi phaûi aên naên saùm hoái giaùc ngoä, neáu khoâng thì 3 lôøi tieân tri cuûa Baø seõ xaåy ra khoâng theå traùnh ñöôïc. Lôøi tieân tri ñaàu tieân moâ taû Ñòa nguïc nôi caàm giam nhöõng keû khoâng hoái caûi. Lôøi tieân tri thöù hai noùi veà Ñaïi chieán thöù hai seõ xaåy ra tröø phi nhaân loaïi caûi hoùa, khi naøo treân trôøi hieän ra moät luoàng saùng laï, khi aáy laø ñieàm chieán tranh boäc phaùt vaø seõ boäc phaùt vaøo thôøi Giaùo hoaøng keá tieáp. Giaùo hoaøng keá tieáp, Pius XI, maát naêm 1939, ñaõ thaáy khôûi ñaàu theá chieán khi Ñöùc Quoác Xaõ xua quaân xaâm laêng Ba Lan. Ñuùng nhö lôøi huyeàn khaûi tieân tri, ñeâm 25 thaùng 1 naêm 1938 moät tia saùng laï luøng chieáu saùng röïc caû baàu trôøi Taây AÂu, coù nôi aùnh saùng maïnh ñeán noãi nhaân coâng laøm ca ñeâm khoâng caàn thaép Page 47 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 ñeøn ! baùo chí thôøi ñoù goïi laø " aùnh löûa ñòa nguïc". Vaøo ñeâm hoâm ñoù, Hitler ñang xaép keá hoaïch taán chieám Ba Lan hai thaùng sau, thaùng 3, 1938 môû ñaàu theá chieán ñieân roà ! Thaät ñuùng lôøi thaùnh Virgin Mary : khi naøo caùc con thaáy luoàng saùng kyø laï laø daáu hieäu cuûa Thöôïng ñeá cho bieát chieán tranh, ñoùi khaùt, seõ tröøng phaït nhaân loaïi vaø phöông haïi tôùi Giaùo hoäi vaø Thaùnh Cha ( Holy Church and Holy Father ). Lôøi huyeàn khaûi thöù ba hieän coøn ñöôïc giöõ kín. Ñaây laø lôøi tieân tri veà theá giôùi vaø giaùo hoäi La Maõ sau Ñeä nhò theá chieán, nhöõng lôøi naøy ñaõ ñöôïc Lucia vieát xuoáng vaøo naêm 1943 vaø trao cho Giaùo hoaøng vôùi lôøi caên daën laø chæ ñöôïc môû ra vaøo naêm 1960. Theo taùc giaû taäp Baùch khoa Tieân tri ( Encyclopedia of Prophecy ) Omar Garrison, nguoàn tin töø giôùi thaân caän Giaùo hoaøng John XXIII laø tu só Padre Pio, cho bieát sau khi ñoïc lôøi tieân tri huyeàn khaûi thöù ba, ngaøi ñaõ " run sôï ñeán gaàn nhö muoán ngaát xæu vì kinh hoaøng " ! Naêm 1968, Padre Pio cheát, phoùng vieân chuyeân moân veà giaùo söï Vatican laø Domenico Del Rio döôøng nhö ñaõ coù ñöôïc taøi lieäu bí maät aáy. Theo nhaø baùo Del Rio , sau khi phoûng vaán Giaùo hoaøng John Paul II, Ñöùc Giaùo hoaøng chæ noùi " noäi dung baûn tieân tri raát ñaùng chuù yù , noùi tôùi caû trieäu trieäu ngöôøi cheát baát ngôø töø phuùt giaây naøy tôùi phuùt giaây khaùc ". Thaùng 5-1981 ngaøy 13, ñuùng 64 naêm sau ngaøy Virgin Mary hieän ra ôû Fatima laàn ñaàu ( 13 thaùng 5, 1917 ) , Giaùo hoaøng John Paul II bò möu saùt taïi quaûng tröôøng St Peter Square. Lôøi tieân tri thöù ba naøy ñaõ laø ñeà taøi nghieân cöùu tranh luaän töø laâu trong giôùi lyù soá hoïc Taây phöông. Naêm 1963, moät tôø baùo Ñöùc ñaêng taûi toaøn baûn tieân tri thöù ba naøy, theo ñoù moät cuoäc Ñaïi chieán seõ buøng noå vaøo haäu baùn theá kyû 20, taøn phaù tan taønh nhieàu nöôùc, haønh phaïm giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo La Maõ ( persecution of the Catholic Church ) cuøng vôùi vieäc aùm saùt moät vò Giaùo hoaøng. Ña soá caùc nhaø nghieân cöùu ñeàu ñoàng yù veà Page 48 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 hai ñieåm treân maëc duø taøi lieäu baùo chí khoâng ñöôïc Vatican coâng nhaän hay phuû nhaän. Theo nhieàu taøi lieäu tieát loä thì lôøi tieân tri thöù ba coøn bao goàm nhöõng chi tieát kinh khuûng nhö Satan möu ñoà leân ñöùng ñaàu Giaùo hoäi, ñaët ngöôøi chæ huy duõng maõnh caàm quaân gaây chieán, saûn xuaát vuõ khí haøng loaït, taïo tranh chaáp noäi boä khieán hoàng y, giaùm muïc choáng ñoái laãn nhau. Thôøi kyø ñen toái naøy beänh dòch, luït lôùn, binh löûa, voõ khí toái taân...laøm trieäu trieäu ngöôøi cheát trong giaây phuùt ! Nhöng roài moät baäc Thieân Töû seõ xuaát hieän ñeå tieâu dieät aùc taø vaø mang laïi thanh bình vónh cöûu cho theá gian vaøo Taân kyû nguyeân. Trong soá ba ñöùa treû chaên chieân, Lucia lôùn nhaát hieän coøn soáng , vò nöõ tu naøy ñaõ ngoaøi 90 tuoåi vaø naêm 1982 ñaõ ñöôïc Giaùo hoaøng vieáng thaêm taän nôi , baø soáng bieät laäp traùnh moïi phoûng vaán. Hai ñöùa treû khaùc, bò beänh cuùm vaø maát ngay naêm sau, 1918. Chính Ñöùc Meï ñaõ noùi tröôùc veà sinh meänh cuûa ba ñöùa treû ñaëc bieät naøy ngay töø laàn hieån linh ñaàu tieân. Ngay hieän taïi coøn coù tin 12 vò Hoàng y hoïp nhau suoát 14 thaùng taïi tu vieän St Dismus beân YÙ ñeå nghieân cöùu veà lôøi tieân tri kinh dò naøy. LÔØI BAØN : 1- Ñaây khoâng phaûi laø lôøi tieân tri döïa treân chieâm tinh lyù soá maø laø moät huyeàn khaûi sieâu linh töø baäc linh thaùnh cuûa moät toân giaùo lôùn. Trong nhieàu neàn vaên minh AÂu AÙ, haàu heát moïi tín ngöôõng ñeàu coù hình aûnh moät Baø Meï thieâng lieâng che chôû. Baø Meï naøy khi mang teân Maya sinh ra Ñöùc Phaät Thích Ca maø coù ngöôøi cho raèng raát gaàn vôùi aâm Maria, baø meï cuûa Chuùa Ky Toâ. Cuõng coù khi, nhö ôû Vieät Nam, Baø Meï mang teân Chuùa Lieãu, Page 49 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Maãu Thoaûi, Maãu Ngaøn... raát linh thieâng vaø ñaõ hieån linh taïi 3 nôi laø : Soøng Sôn, Phuû Giaày, Taây Hoà. Ñöùc Meï ñaõ hieån linh khoâng phaûi ôû moät nôi maø ôû nhieàu nôi cho caùc tín höõu Cô Ñoác nhö La Vang, nhö Lourdes, ôû vaøi ñòa ñieåm treân ñaát Myõ vôùi töôïng chaåy nöôùc maét v..v.. Nhieàu Phaät töû coøn khaúng ñònh thaáy Phaät Baø Quan AÂm hieän ra treân bieån Ñoâng haûi trong thaäp nieân 80, aùo traéng phaáp phôùi treân toøa sen..., cöùu giuùp thuyeàn nhaân... Nhö vaäy coù theå dieãn luaän laø hình aûnh moät Baø Meï linh thieâng che chôû laø moät taâm nieäm phoå quaùt cuûa con ngöôøi. Chaáp nhaän phaàn linh thieâng trong con ngöôøi " linh ö vaïn vaät " thì huyeàn khaûi laø ñieàu coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 2- Huyeàn khaûi tieân tri Fatima ñaõ hoaøn toaøn ñuùng veà Ñeä II theá chieán , lôøi tieân tri thöù ba ñöôïc tieát loä laïi raát gaàn vôùi lôøi tieân tri cuûa Nostradamus : moät traän chieán Armageddon kinh thieân ñoäng ñòa tieâu huûy nhieàu nöôùc vaøo nhöõng ngaøy thaùng cuoái cuûa theá kyû 20, moät laõnh tuï Antichrist seõ taøn phaù man rôï gaây caûnh ñòa nguïc traàn gian cho nhaân loaïi khaép nôi keå caû La Maõ, khi aáy " ngöôøi soáng soùt cuõng chæ mong ñöôïc cheát ". 3- Lôøi tieân tri thöù ba ñöôïc môû ra vaøo naêm 1960, Giaùo hoaøng John XXIII laø vò coù vinh döï ñöôïc ñoïc vaø ñaõ gaàn " ngaát xæu vì kinh sôï ". Giaùo hoaøng John Paul II hieän taïi sau khi bò aùm saùt huït ( 1981 ) ñaõ tôùi thaêm nöõ tu Lucia, ngöôøi coøn laïi ñoäc nhaát cuûa huyeàn khaûi Fatima, vaøo naêm 1982. Caû hai vò Giaùo hoaøng treân coù theå ñaõ caûm nghieäm thaáy söï thieâng lieâng vaø khaån tröông cuûa thaùnh ngoân neân caû hai vò ñaõ ra söùc canh caûi vöôït böïc ñaïo Thieân Chuùa Giaùo La Maõ vôùi gaàn 1 tæ tín ñoà vaø moät lòch söû truyeàn giaùo caû ngaøn naêm : John XXIII ( 1958- 1963 ) vôùi thoâng ñieäp Bình an döôùi theá ( Pacem in terris ) vaø ñaïi hoäi Coâng ñoàng Vatican 1962 môû ñaàu cho phong traøo canh taân. Page 50 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 John Paul II hieän taïi ñaõ vaø ñang thöïc hieän söù meänh caûi thieän khoâng ngöøng nghæ , töø vieäc quyeát taâm choáng phaù thai ñeán vieäc coâng du tôùi taän chaâu Myõ ñeå ngoû lôøi gaàn nhö xin loãi vôùi daân Maya veà nhöõng quaù ñoä cuûa truyeàn giaùo ñoaøn trong nhöõng theá kyû tröôùc... nhuõng söï vieäc aáy coù theå phaùt xuaát töø thieän chí saün coù cuûa caùc ngaøi nhöng cuõng coù theå laø daáu hieäu cho thaáy huyeàn khaûi thaùnh ngoân Fatima ñaõ chöùa ñöïng söùc thuùc ñaåy : neáu nhaân loaïi khoâng caûi thieän thay ñoåi thì theá gian keå caû Giaùo hoäi seõ khoâng theå traùnh ñöôïc hoïa ñòa nguïc Satan tôùi gaàn keà vaøo cuoái theá kyû naøy ! 4- Nhöõng ngöôøi tî naïn Taây Taïng, keå caû Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, keå laïi raèng khi Trung Coäng traøn vaøo Taây Taïng, thôøi 1950, ngöôøi ta thaáy tröôùc ñoù coù ñoäng ñaát , nhaät thöïc vaø ñaëc bieät laø coù nhöõng tieáng ñoäng kyø laï nhö ñaùnh nhau döôùi loøng ñaát. Hoï tin töôûng raèng ñoù laø traän ñaáu giöõa thoå thaàn Taây Taïng vaø thaàn Taàu xaâm laêng ! Dieãn ra moät caùch khaùc, lòch söû nhaân loaïi khoâng phaûi laø moät lòch söû theá tuïc do loaøi ngöôøi hoaøn toaøn taïo ra. Song song vôùi nhaân söû coøn coù thieân söû, coøn coù söùc thaàn thaùnh ñoái choïi vôùi ma quyû, thieän löïc vôùi aùc löïc, nhöõng löïc ñoù vaây boïc nhaân loaïi nhìn theo quan ñieåm ña vuõ truï tam thieân ñaïi thieân theá giôùi vaø ña chuùng sinh cuøng hieän höõu ña daïng treân theá gian. Nhö vaäy coù theå thaàn Maya bò Taây AÂu dieät boán naêm traêm naêm tröôùc ( linh thaàn Maët Traêng Ix Chel bò ñaäp naùt vaø thay baèng töôïng Virgin Mary ) nay laïi tôùi thôøi vuøng daäy . Satan duøng buùa lieàm nhuoäm ñoû nöôùc Nga ñöôïc 70 naêm thì bò tru dieät, ñaïo Hoài duøng göôm tieâu dieät thaàn xöù naøy thì seõ coù ngaøy bò thaùnh xöù aáy quaät laïi....Coù ngöôøi cho raèng Vieät Nam khi xöa tieâu dieät Chieâm Thaønh, Chaân Laïp, Phuø Nam...neân suoát 100 naêm bò thaàn thaùnh caùc xöù aáy baùo oaùn theo luaät nhaân quaû. Lôøi naøy môùi nghe coù veû meâ tín dò ñoan, nhöng khoa hoïc hieän ñaïi ñang ñi tôùi ña nguyeân vuõ truï vaø luaät nhaân quaû khoâng coù gì phaûn vôùi vaät lyù vi töû. Vaäy tröôùc khi gaït Page 51 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 boû ( rule out ) neân ghi laïi ñeå toàn nghi theo ñuùng pheùp khoa hoïc. 5- Theo lôøi tieân tri huyeàn khaûi treân thì nhaân loaïi cuõng khoâng taän theá ! Sau ñaïi chieán vaãn coøn ngöôøi soáng soùt vaø moät baäc Thieân töû chí nhaân chí thieän seõ khai môû kyû nguyeân môùi. Giôùi Thieân Chuùa giaùo thì cho raèng ñaáy laø Chuùa Ky Toâ taùi giaùng theá, Nostradamus moät ngöôøi goác Do Thaùi thì khoâng xaùc nhaän nhö vaäy maø chæ tieân tri raèng moät baäc Thaùnh nhaân seõ ñöa nhaân loaïi vaøo thôøi ñaïi thanh bình môùi khaùc vôùi 2000 naêm cuõ. Rieâng Vieãn Ñoâng khoâng chaéc gì ñaõ bò vöôùng maéc vaøo hoïa chieán tranh cuûa Taây phöông vôùi hai theá löïc tranh chaáp raát roõ reät laø Hoài giaùo, Thieân Chuùa Giaùo vaø Do Thaùi ñöùng sau. Saám Traïng Trình laïi noùi tôùi moät baäc Thieân töû phaùt xuaát vaøo thôøi kyø naøy treân ñaát Vieät ñeå khoâi phuïc laïi thôøi " thaàn chaâu thu caû moïi nôi veïn toaøn ". Coù theå bieán ñoäng quoác teá laïi giaûi ñöôïc nöôùc côø bí cuûa nöôùc ta vaøo cuoái theá kyû naøy vì raèng, xeùt ra nhöõng nuùt thaét treân theá giôùi ñeàu do caùc cöôøng quoác Taây phöông buoäc vaøo ! 6- Naêm 1961 taïi moät tænh nhoû xöù Taây Ban Nha moät em beù gaùi teân Mari Loli Mazon ñaõ thaáy Ñöùc Meï hieån linh vaø nhaän huyeàn khaûi töông töï cuøng vôùi maáy em khaùc. Thôøi naøy truyeàn thoâng phim aûnh ñaõ tieán boä neân ghi laïi ñöôïc roõ raøng nhöõng hieän töôïng kyø laï nhö boán ngöôøi lôùn khoâng lay ñoäng ñöôïc moät em beù, caùc em chaïy ngöôïc phía sau, maét khoâng chôùp duø que dieâm chaùy ñeå tröôùc maét... Caùc em ñeàu thaáy moät caûnh töôïng haõi huøng, nhaân loaïi cheát chaùy, khoâng nöôùc uoáng... döôøng nhö Mari Mazon nhaän huyeàn khaõi vaø chæ ñöôïc tieát loä thieân cô 8 ngaøy tröôùc ñaïi bieán ! * Page 52 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 CAÙC LÔØI TIEÂN TRI KHAÙC  KIM TÖÏ THAÙP CHEOPS Naêm 1864, chieâm tinh gia Charles Smyth cuûa Hoaøng gia Anh laø ngöôøi ñaàu tieân vaøo trong Kim Töï Thaùp vuøng Giza nôi thôø vua Cheops, ngöôøi khai saùng trieàu ñaïi thöù tö cuûa Ai Caäp, oâng ñöa ra giaû thuyeát laø con ñöôøng haàm daãn tôùi phoøng moä vua coù theå chöùa ñöïng nhöõng lôøi tieân tri veà lòch söû nhaân loaïi.Nhöõng taûng ñaù trong ñöôøng haàm khoâng nhöõng haøm chöùa moät cuoán lòch daøi 6000 naêm maø coøn keøm theo aån duï thaêng traàm lòch söû. Töø cöûa vaøo, ñieåm thaáp nhaát tôùi moä vua ño ñöôïc 4000 naác ( goïi laø pyramid inches ) töông öùng vaøo naêm 4000 tröôùc taây lòch, khoaûng sau moä vua ño ñöôïc 2001 naác, töông öùng vôùi naêm 2001 saép tôùi. Trong ñöôøng haàm, tuøy choã roäng, heïp, cao, thaáp, thaúng, queïo... suy ñoaùn ra nhöõng bieán coá töông öùng, thí duï khi con ñöôøng queïo vaøo ñieåm coù hình chieác nóa, reõ phaûi laø phoøng vua, reõ traùi laø phoøng hoaøng haäu, töông öùng ñuùng vaøo naêm xuaát hieän Chuùa Ky Toâ. Sau ñoù laø moät haønh lang cao raùo tieâu bieåu cho 1900 naêm vaên minh . Phaàn choùt haønh lang trôû neân thaáp heïp tính ra laø töø naêm 1909 tôùi nay, ñôn vò pyramid inch thay vì töông öùng vôùi 1 naêm laïi töông öùng vôùi 1 thaùng. Khuùc töông öùng vôùi Ñeä I theá chieán raát thaáp phaûi cuùi ñaàu môùi qua loït, sau ñoù laïi cao leân deã thôû khoaûng 10 naêm, roài laïi thaáp heïp haún xuoáng töông öùng vôùi 1936-1953 laø Ñeä II theá chieán vaø nhieàu chieán tranh khaùc treân theá giôùi. Töø sau 1953 theá giôùi daàn daàn yeân oån, baét ñaàu töø naêm 2001 nhaân loaïi seõ böôùc vaøo kyû nguyeân môùi. Page 53 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Ñieàu ñaùng nghi ngôø ôû ñaây laø caùc nhaø tieân tri Ai Caäp neáu ghi laïi lôøi tieân tri taát seõ aùm chæ nhieàu veà lòch söû vong toàn cuûa Ai Caäp vaø Trung Ñoâng, ñaèng naøy caùc hoïc giaû Taây phöông laïi chuû quan giaûi ñoaùn toaøn chuyeän AÂu chaâu vaø chuyeän Thieân chuùa giaùo ! Duø sao coù moät ñieåm ñaùng chuù yù laø naêm 2001 cuõng ñöôïc ghi laø naêm khôûi ñaàu kyû nguyeân môùi. Cuõng caàn theâm raèng naêm 1912 moät xaùc öôùp Ai Caäp ñöôïc mang chôû treân taàu Titanic, ñaët caïnh phoøng thuyeàn tröôûng. Coù ngöôøi cho laø caùc xaùc öôùp vaø moä vua Ai Caäp mang nhieàu bí aån cuûa giôùi taø ñaïo vaø hoï ñeå laïi buøa chuù taùc quaùi ( curse ) laøm taàu Titanic vôõ chìm ! ngoaøi ra theo taùc giaû saùch Haønh Trình Veà Phöông Ñoâng, caùc xaùc öôùp bò khai quaät laøm hoàn caùc phuø thuûy taø sö ñöôïc thoaùt ra, taùc quaùi treân theá giôùi döôùi daïng caùc nhaø ñoäc taøi saét maùu, roài khi cheát xaùc laïi ñöôïc öôùp nhö tröôùc ! neáu theá thì Taàu vaø ta ñeàu bò boïn taø sö naøy xaâm phaïm. TIEÂN TRI CUÛA THOÅ DAÂN MYÕ CHAÂU * Bia kyù Maya xaùc ñònh naêm 2012 laø naêm taän theá cuûa nhaân loaïi. Theo caùc nhaø khaûo cöùu bia kyù maät ngoân Maya vuøng Trung Myõ thì töø moät traêm naêm tröôùc Taây lòch, saám kyù Maya ñaõ tieân ñoaùn theá giôùi seõ taän theá vaøo ngaøy 21 thaùng 12 naêm 2012. Nguyeân neàn vaên minh Maya (bao goàm töø Yucatan tôùi Honduras baây giôø) ñaõ xuaát hieän töø 4000 naêm tröôùc vaø ñaõ nôû roä vaøo khoaûng naêm 250 tôùi 900 döông lòch. Theá kyû XVI Thöïc daân Taây Ban Nha tôùi xaâm chieám ñaõ taän dieät daân Maya vaø caùc nhaø truyeàn giaùo ñaõ taåy xoùa tín ngöôõng coå truyeàn, toân giaùo Maya vaø caùc thaàn thaùnh bò trôû thaønh baát hôïp phaùp, caùc kinh saùch coå bò thieâu ñoát ngoaïi tröø 4 cuoán vieát treân voû caây. Cuoán Page 54 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Popol Vuh laø moät trong vaøi kinh saùch may maén coøn laïi thuoäc boä toäc Quicheù Maya. Vaên hoùa Maya theá kyû 16 ñöôïc ghi laïi kyõ caøng trong saùch Relatioùn de las Cosas de Yucataùn do Giaùm muïc Diego de Landa vieát ngay sau thôøi xaâm laêng. Nhôø ñoù ta bieát ñöôïc phaàn naøo phong tuïc taäp quaùn tín ngöôõng truyeàn thoáng cuûa hoï. Ñaëc bieät hoï saùng taïo chöõ vieát, toaùn hoïc , lòch chieâm tinh raát chính xaùc khoâng sai vôùi lòch hieän taïi vaø ñaõ kieán truùc raát nhieàu Thaùp kyø quan khaép vuøng Trung Myõ. ** Bia kyù thoå daân Hopi vuøng Arizona ghi treân vaùch ñaù Black Mesa töø 2000 naêm tröôùc tieân ñoaùn " chæ ñaâu maø buoäc ngang trôøi " silver thread, vaø " maøng nheän treân trôøi "- spider webs in the sky- coù leõ moâ taû neàn vaên minh chaèng chòt giaây ñieän khaép nôi vaø tieân ñoaùn ñöôïc ngöôøi Myõ chinh phuïc maët traêng ( the eagle to walk on the moon ) vaøo thôøi ñieåm tröôùc khi nhaân loaïi böôùc sang kyû nguyeân môùi, töø kyû nguyeân thöù tö ( 4th world ) hieän taïi sang kyû nguyeân thöù V, ñi qua Ngaøy Thanh loïc ( Great day of purification ). Moät baäc Ñaïi Giaùc ( Great Spirit ) seõ trôû laïi vôùi ngöôøi Hopi ñeå ñöa vaøo kyû nguyeân vinh quang môùi vaø thôøi ñaïi cuûa ngöôøi da traéng -tieâu bieåu baèng ñöôøng cao trôû neân ngoaèn ngheøo treân bia kyù- seõ phai môø ñi. Ñieàu ñaùng chuù yù laø caùc tröôûng laõo Hopi nhaán maïnh tôùi cuoäc ñaïi chieán thanh loïc seõ xaåy ra, taøn phaù thieâu huûy phaàn lôùn traùi ñaát neáu nhaân loaïi khoâng bieát caûi hoaùn loái soáng vaät chaát phaù hoaïi moâi sinh thieân nhieân. *** Thoâng ñieäp cuûa boä toäc huynh tröôûng KOGI keâu goïi nhaân loaïi haõy toân troïng cô theå meï ñaát, chôù phaù hoaïi daày xeùo thieân nhieân, traùi ñaát ñang bò ñieâu taøn , thaûm hoïa dieät vong cuûa muoân loaøi chuùng sinh gaàn keà...nhaân loaïi saép böôùc vaøo moät thaûm hoïa dieät vong lôùn lao xöa nay chöa töøng xaåy ra. Page 55 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Tình traïng meï ñaát ñaõ thöïc söï nguy kòch, neáu khoâng thöùc tænh ngay thì seõ quaù treã... Ñaáy laø noäi dung thoâng ñieäp cuûa moät boä toäc huynh tröôûng sinh soáng treân ñænh nuùi Sierra Nam Myõ töø baûy taùm ngaøn naêm nay. Boä toäc Kogi töï coi mình laø ñaøn anh vì hoï coù tröôùc haàu heát caùc saéc daân khaùc treân traùi ñaát. Tuy khoâng tieáp xuùc vôùi theá giôùi beân ngoaøi töø thôøi Taây xaâm laêng gaàn 500 naêm tröôùc, naêm 1993 hoï ñaõ ñaëc bieät cho nhoùm phoùng vieân BBC vaøo thaêm boä toäc vaø yeâu caàu chuyeån thoâng ñieäp nhö moät lôøi caûnh tænh nhaân loaïi tröôùc Ñaïi hoäi Toân giaùo theá giôùi toå chöùc taïi Chicago thaùng 9-1993 ( BBC khoâng hieåu taïi sao hoï ôû bieät laäp treân röøng nuùi maø laïi bieát coù Ñaïi Hoäi Toân Giaùo ôû Chicago ! ). Cuoán phim phoùng söï 3 ngaøy thaêm vieáng boä toäc coå nhaát nhaân loaïi, chöa bò yeáu toá ngoaïi lai hö hoaïi, ñaõ ñöôïc trình chieáu tröôùc Ñaïi hoäi vaø chieáu treân ñaøi PBS nhieàu laàn. Nhìn phöông phaùp giaùo duïc cuûa ngöôøi Kogi, vôùi 9 naêm quay maët vaøo töôøng, dieän bích ñeå quaùn taâm, xoay oáng voâi ñeå ñònh taâm, thoaïi ñaàu quaùn ( cho moät ñeà taøi ñeà suy tö ), maëc aùo choaøng traéng nhö aùo tu, aên rau laù tröôøng chay, khoâng tích tröõ cuûa caûi ñoà aên, khoâng saên baén, khoâng vuõ khí...ngöôøi ta coù caûm töôûng ñaây laø moät laøng Thieàn, vôùi neàn vaên hoùa raát gaàn vôùi ñaát Phaät Tuyeát sôn vaø Ñoâng phöông. Ñieàu ñaùng chuù yù laø thoâng ñieäp caûnh giaùc nhaân loaïi Kogi nhaán maïnh tôùi nguy cô phaù hoaïi moâi sinh, heä quaû cuûa neàn vaên minh kyõ thuaät kyõ ngheä AÂu Myõ hieän taïi, ñaøo meï ñaát ñeå khoan daàu, phaù röøng, thaûi hoùa chaát, thaùn khí, thaûi ñoà ueá taïp ra soâng bieån... laøm caû ñòa caàu taêng ñoä noùng (global warming ), phaù maøn che chôû ozone, phoùng xaï nguyeân töû... taát caû ñaõ vaø ñang gaây tai hoïa ñöa tôùi caùc thieân tai nhö ñoäng ñaát, haïn haùn, luït loäi... Ñaây laø ñieåm truøng hôïp vôùi lôøi tieân tri cuûa Nostradamus, Edgar Cayce vaø cuûa daân Hopi. Page 56 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 Khoa Chieâm tinh AÛ Raäp töø thôøi Trung Coå ( hình Larousse ) SO SAÙNH TIEÂN TRI TAÂY PHÖÔNG VAØ VIEÄT NAM Caùc nhaø tieân tri Taây phöông, nhôø khoa Chieâm tinh raát chi tieát maïch laïc, ñaõ ñeå laïi nhöõng tieân ñoaùn roõ raøng veà thôøi gian vaø nôi choán. Töø Nostradamus tôùi Cayce, taát caû ñeàu ñoaùn veà moät ñaïi bieán chuyeån vaøo cuoái theá kyû XX, ñaàu theá kyû XXI, theá giôùi töø boû thôøi vaän Pisces ñeå ñi vaøo thôøi vaän Aquarius môùi. Tröôùc khi nhaân loaïi ñöôïc bình an, vaên minh tinh thaàn ñöôïc xieån döông, nhieàu xöù seõ phaûi traûi qua moät côn binh löûa khuûng khieáp. Ñaïi bieán naøy Taây phöông goïi laø Mega-event, seõ laø khuùc quanh Canh Taân toaøn boä heä thoáng vaên minh, xaõ hoäi, maø ta ñang soáng. Nhöõng huyeàn khaûi Fatima, Malachy... cuõng höôùng veà ñaïi bieán chuyeån aáy. Ñoái vôùi vaän hoäi caùc nöôùc AÙ Ñoâng ñöông thôøi, caùc nhaø tieân tri Taây phöông nhaän xeùt nhö sau : 1- Nhaät Baûn ñaõ heát thôøi cöïc thònh, hai naêm 1999 vaø 2000 seõ xaåy ra nhieàu bieán ñoäng noäi boä ñöa tôùi caùch maïng xaõ hoäi, phaûi daêm naêm sau môùi oån ñònh laïi. 2- Trung Hoa seõ laïi laâm vaøo noäi chieán, baét ñaàu töø thaùng 9- 1999 tôùi thaùng 2-2000. Cheá ñoä Coäng Saûn seõ caùo chung cuøng vôùi xaùo troän toaøn quoác vaø binh bieán trong hai naêm 2000 vaø 2001. 3- Moät chieâm tinh gia coù tieáng cuûa Hoa Kyø, Noel Tyl, caên cöù treân ngaøy giôø khai sinh cheá ñoä Xaõ Hoäi Vieät Nam hieän taïi ( 2- 7-1976, 8 giôø 30 theo Radio Haø Noäi ), luaän raèng muøa Xuaân 2000 Vieät Nam seõ coù va chaïm vôùi nöôùc laùng gieàng, nhaân ñoù Page 57 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005 xaåy ra bieán ñoäng lôùn ( sao Thaùi döông gaëp Saturn, Uranus qua cung 7, chuû bieán ñoåi - Cuoái naêm 2000 Jupiter gaëp Thaùi döông, ñaàu 2001, Uranus chieáu Mars, Pluto chieáu Saturn, laïi theâm Neptune, toaøn nhöõng sao chuû thay ñoåi coù lôïi cho caùch maïng canh caûi.). Saám kyù Vieät Nam tuy khoâng xaùc ñònh thôøi ñieåm chi tieát , nhöng cuõng ñoaùn ñöôïc ñaïi cöông moác thôøi gian coù Thaùnh Nhaân xuaát sau côn " saám daäy ñaát baèng ", ñöa Vieät Nam vaø coù theå caû Ñoâng phöông vaøo thôøi " Töù haûi laïc aâu ca " thaùi bình nghìn naêm. Moác thôøi gian naøy cuõng saùt vôùi tieân tri Taây phöông : ñaàu kyû nguyeân XXI, ngaøn naêm sau nhaø Lyù, khoaûng Canh, Taân taøn phaù ( naêm 2000-01 ) vaø Tuaát, Hôïi phuïc sinh ( 2006-07 ). Rieâng Laïc Vieät sau 500 naêm bò tai hoïa chieán tranh, baù ñaïo hoaønh haønh, ma vöông yeâu quaùi oaùn cöøu, seõ ñi vaøo thôøi Vöông ñaïo döôùi boùng Nhaân cuûa baäc Ñaïi Nhaân ñoät khôûi oai linh nhö ba ngoïn Ba Vì. Ñieåm cuoái cuøng, chung cho caû Ñoâng laãn Taây, laø taïo nhaân ñöùc taát thay ñoåi ñöôïc soá meänh, höôùng thieän caøng nhieàu thì nghieäp dó coäng theå caøng nheï. Tieân tri lyù soá coù xaùc xuaát linh ñoäng tuøy theo Nhaân Taâm theá gian vaäy. SAÙCH THAM KHAÛO MUÏC LUÏC Page 58 of 58viet su sieu linh 3 6/12/2005

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfViệt Sử Siêu Linh - Những câu chuyện tâm linh trong sử Việt (Tiếng Việt).pdf
Luận văn liên quan