Xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân Pháp

LỜI NÓI ĐẦU Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam đầu những năm 1930 là một yêu cầu tất yếu của lịch sử. Đầu thế kỷ XX , các cuộc vận dộng chống Pháp của nhân dân ta liên tiếp bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. phông trào yêu nước bế tắc , chưa xác định được đường lối đúng đắn. Tình hình thể giới có nhiều sự kiện Lịch Sử, nổi bật là sự sự thành công to lớn của cuộc cách mạng tháng mười Nga vĩ đại . Nó đã cổ vũ phong trào đấu tranh của tầng lờp công nhân và vô sản toàn Thế Gới chống lại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân , và góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đI toàn thế giới. Đón được luồng gió thời đại đó Nguyền Aí Quốc đã tìm tháy con đường giảI phóng cho dân tộc mình. Từ đò người, cùng các chiến sỹ cộng sản khác ra sức truyền bá chủ nghỉa Mac- Lê nin vào Việt Nam , đó là tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam “Đội tiên phong của vô sản giai cấp”sau này. Khi ra đời Đảng đã đảm nhiệm vai trò mà lịch sử giao phó ,giương cao gọn cờ cách mạng doàn kết và lãnh dạo toàn dân ta liên tiếp đấu tranh giảI phóng dân tộc giảI phóng giai cấp , từng bước giành thắng lợi trong cuộc cacnhs mạng phản đế và phản phong kiến. 1.TÌNH HÌNH THẾ GIỚI : Từ giữa thế kỷ XIX , chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền(giaindoạn đế quốc chủ nghĩa ) Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế , sự thức tỉnh của các dân tộc châu á cùng với phong trào dân chủ tư sản ở đông ÂU bắt đầu từ cuộc Cách mạng 1905 ở Nga đẩ tạo thành một cao trào thức tỉnh của các dân tộc phương Đông. Hàng trăm triệu người hướnh về một cuộc sống mới với ánh sáng tự do. Năm 1917 , Cách mạng bTháng Mười Nga thành công . Cuộc cách mạng Tháng Mười nêu tấm ngương sáng về sụ giảI phóng dân tộc bị áp bức đã “ mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giảI phóng dân tộc” Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười ,chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành hiện thực và được truyền bá rộng rãI khắp nơI, dánh dấu bằng sự ra đời của hàng loạt đảng cộng sản. Tháng 3- 1919, Quốc tế Cộng Sản được thành lập . Tại Đại hội IIcủa Quốc tế Cộng Sản(1920), Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin được công bố Tình hình thế giới đầy biến dộng đó đã ảnh hưởng mạnh mé tới Việt Nam .

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân Pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Sù ra ®êi cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Çu nh÷ng n¨m 1930 lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña lÞch sö. §Çu thÕ kû XX , c¸c cuéc vËn déng chèng Ph¸p cña nh©n d©n ta liªn tiÕp bÞ thùc d©n Ph¸p d×m trong bÓ m¸u. ph«ng trµo yªu n­íc bÕ t¾c , ch­a x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng lèi ®óng ®¾n. T×nh h×nh thÓ giíi cã nhiÒu sù kiÖn LÞch Sö, næi bËt lµ sù sù thµnh c«ng to lín cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng m­êi Nga vÜ ®¹i . Nã ®· cæ vò phong trµo ®Êu tranh cña tÇng lêp c«ng nh©n vµ v« s¶n toµn ThÕ Gíi chèng l¹i chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa thùc d©n , vµ gãp phÇn truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lªnin ®I toµn thÕ giíi. §ãn ®­îc luång giã thêi ®¹i ®ã NguyÒn AÝ Quèc ®· t×m th¸y con ®­êng gi¶I phãng cho d©n téc m×nh. Tõ ®ß ng­êi, cïng c¸c chiÕn sü céng s¶n kh¸c ra søc truyÒn b¸ chñ nghØa Mac- Lª nin vµo ViÖt Nam , ®ã lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam “§éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp”sau nµy. Khi ra ®êi §¶ng ®· ®¶m nhiÖm vai trß mµ lÞch sö giao phã ,gi­¬ng cao gän cê c¸ch m¹ng doµn kÕt vµ l·nh d¹o toµn d©n ta liªn tiÕp ®Êu tranh gi¶I phãng d©n téc gi¶I phãng giai cÊp , tõng b­íc giµnh th¾ng lîi trong cuéc cacnhs m¹ng ph¶n ®Õ vµ ph¶n phong kiÕn. 1.T×nh h×nh thÕ giíi : Tõ gi÷a thÕ kû XIX , chñ nghÜa t­ b¶n ph­¬ng T©y chuyÓn nhanh tõ giai ®o¹n tù do c¹nh tranh sang giai ®o¹n ®éc quyÒn(giaindo¹n ®Õ quèc chñ nghÜa ) §Çu thÕ kû XX, trªn ph¹m vi quèc tÕ , sù thøc tØnh cña c¸c d©n téc ch©u ¸ cïng víi phong trµo d©n chñ t­ s¶n ë ®«ng ¢U b¾t ®Çu tõ cuéc C¸ch m¹ng 1905 ë Nga ®È t¹o thµnh mét cao trµo thøc tØnh cña c¸c d©n téc ph­¬ng §«ng. Hµng tr¨m triÖu ng­êi h­ính vÒ mét cuéc sèng míi víi ¸nh s¸ng tù do. N¨m 1917 , C¸ch m¹ng bTh¸ng M­êi Nga thµnh c«ng . Cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng M­êi nªu tÊm ng­¬ng s¸ng vÒ sô gi¶I phãng d©n téc bÞ ¸p bøc ®· “ më ra tr­íc m¾t hä thêi ®¹i c¸ch m¹ng chèng ®Õ quèc, thêi ®¹i gi¶I phãng d©n téc” Víi th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi ,chñ nghÜa M¸c-Lªnin trë thµnh hiÖn thùc vµ ®­îc truyÒn b¸ réng r·I kh¾p n¬I, d¸nh dÊu b»ng sù ra ®êi cña hµng lo¹t ®¶ng céng s¶n. Th¸ng 3- 1919, Quèc tÕ Céng S¶n ®­îc thµnh lËp . T¹i §¹i héi IIcña Quèc tÕ Céng S¶n(1920), S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c­¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña Lª nin ®­îc c«ng bè T×nh h×nh thÕ giíi ®Çy biÕn déng ®ã ®· ¶nh h­ëng m¹nh mÐ tíi ViÖt Nam . 2. x· häi ViÖt Nam d­íi chÝnh s¸ch cai trÞ cña bän thùc d©n ph¸p. a/ Sau khi c¬ b¶n kÕt thóc giai do¹n x©m luîc vò trang thùc d©n Ph¸p thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch thèng trÞ n« dÞch vµ bãclét rÊt tµn b¹o víi d©n téc ta . VÒ chÝnh trÞ: Thi hµnh chÕ ®é chuyªn chÕ, trùc tiÕp n¾m mäi quúen hµnh ; “chia ®Ó trÞ”, thñ tiªu mäi quyÒn tù do d©n chñ , th¼ng tay dµn ¸p vµ khñng bè . VÒ mÆt kinh tÕ : tiÕn hµnh chÝnh s¸ch khai th¸c ®Ó c­íp do¹t tµI nguyªn , bãc lét c«ng rÎ m¹c , më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña t­ b¶n Ph¸p ; ®éc quyÒn vÒ kinh tÕ ®Ó dÔ bÒ v¬ vÌt ; ®éc hµnh vÒ thuÒ vµ ph¸t hµnh giÊy b¹c ; duy tr× h×nh thøc bãc lét phong kiÕn; k×m h·m nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong vßng l¹c hËu ; lµm cho kinh tÕ n­íc ta phô thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p . VÒ v¨n ho¸ x· héi : Thi hµnh chÝnh s¸ch ngu d©n , n« dÞch , g©y t©m lý tù tÊt yÕu vong b¶n , dÇu ®éc nh©n d©n b»ng thuèc phiÖnvµ r­îu cèn , hñ ho¸ thanh niªn b¾ng tiÖm nh¶y , sßng b¹c, khuyÕn kÝch dÞ doan mª tÝn , ng¨n chÆn v¨n ho¸ tiÕn bé cña thÕ giíi tr¸n vµo ViÖt Nam … b/ T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch cai trÞ : C¸c giai cÊp x· héi bÞ biÕn ®æi : +Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn: §Çu hµng ®Õ quèc , dùa vµo chóng ®Ó ¸p bøc bãc lét nh©n d©n. + Giai cÊp n«ng d©n bÞ bÇn cïng ho¸ vµ ph©n ho¸ sau s¾c + C¸c giai cÊp míi xuÊt hiÖn nh­; giai cÊp t­ s¶n (t­ s¶n d©n téc vµ t­ s¶n m¹i b¶n) giai cÊp c«ng nh©n ra ®êi vµ tr­ëng thµnh; giai cÊp tiÓu t­ s¶n ngµy cµng ®«ng ®¶o. D­ãi t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch cai trÞ khai th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n ph¸p , x· héi ViÖt Nam ®· chuyÓn tõ x· héi phong kiÕn sang x· héi thuéc ®Þa , víi hai m©u thuÊn c¬ b¶n : M©u thuÉn gi÷a d©n téc ta víi thùc d©n Ph¸p M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n ta ( chñ yÕu lµ n«ng d©n ) víi giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn . Gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn ®ã ®Ó ®­a x· héi tiiÕn lªn theo ®óng xu thÕ cña thêi ®¹i lµ yªu cÇu tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña lÞch sö. 3.Phong trµo yªu n­íc : Ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p ®Æt ch©n lªn ®Êt n­íc ta, víi tinh thÇn yªu n­íc nång nµn , bÊt chÊp chñ tr­¬ng ®Çu cña triÒu ®×nh phong kiÕn , nh©n d©n c¶ n­íc ®· vïng lªn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc . Chóng ®· vÊp ph¶i mét phong trµo ®Êu tranh vò trang quyÕt liÖt vµ kÐo dµi , hÔ phong trµo nµy bÞ dËp t¾t th× phong trµo kh¸c l¹i vïng lªn , kh«ng hÒ ng­ng nghØ , thËt ®óng víi lêi tuyªn bè ®anh thÐp cña NguyÔn Trung Trùc tr­íc giê xö tö “Bao giê t©y nhæ hÕt cá n­íc nam míi hÕt ng­êi nam ®¸nh t©y”. Tõ ®Çu thÕ kû XX , do ¶nh h­ëng cña phong trµo d©n chñ t­ s¶n thÕ giíi vµ nhøng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam , phong trµo d©n téc ë n­íc ta tiÕp tôc ph¸t triÓn , nhiÒu tæ choc chÝnh trÞ theo h­íng d©n chñ t­ s¶n ®· xuÊt hiÖn. - Phong trµo §«ng Du (1906- 1908) do nhµ yªu n­íc Phan Béi Ch©u l·nh d¹o. - Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc (1907) diÔn ra kh¸ soi næi d­íi c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn c¶I c¸ch , cæ vò lßng yªu n­íc . - Phong trµo Duy T©n ( 1906- 1908) nh»m c¶I c¸ch v¨v ho¸ , x· héi , d¶ kÝch bän vua quan phong kiÕn thèi n¸t. - Tæ choc ViÖt Nam Quang phôc héi (1912) nh»m môc ®Ých ®¸nh ®­æi thùc d©n Ph¸p , kh«I phôc n­íc ViÖt Nam “ - Phong trµo yªu n­íc cña c¸c tµng líp tiÓu t­ s¶n thµnh thÞ ph¸t triÓn m¹nh nh­ phong trµo ®Êu tranh ®ßi th¶ tù do cho cô Phan Béi Ch©u(1925) , tæ chøc ®¸m tang cô Phan Chu Trinh. - ViÖt Nam quèc d©n d¶ng do NguyÔn Th¸I Häc s¸ng lËp (25-12-1927) lµ mét ®¶ng chÝnh trÞ theo xu h­íng c¸ch m¹ng d©n chñ t­ s¶n . Môc ®Ých cña ®¶ng nµy lµ ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p , lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn , thiÕt lËp d©n quyÒn . Cuéc khëi nhgiµ Yªn B¸I (9-2- 1930) biÓu thÞ tinh thÇn ph¶n kh¸nh quyÕt lint cña gai cÊp t­ s¶n ViÖt Nam chèng l¹i ¸p bøc cña thùc d©n Ph¸p . Sù thÊt b¹i cña cuéc khëi nghÜa béc lé tÝnh chÊt non yÕu , bÊt lùc cña giai cÊp t­ s¶n trong vai trß c¸ch m¹ng d©n téc> C¸c phong trµo ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña sù ngiÖp gi¶I phãng d©n téc vµ ®Òu bÞ thùc d©n Ph¸p dµn ¸p. 4/TruyÒn b¸ chñ nghÜa Mac- Lªnin vµo ViÖt Nam Chñ nghÜa M¸c-Lªnin :lµ häc thuyÕt khoa häc c¸ch m¹ng kÕt tinh ®Ønh cao nhÊt cña loµI ng­êi thêi bÊy giê: -TriÕt häc §øc - X· héi häc Ph¸p - Kinh tÕ chÝnh trÞ häc Anh(Adam Smit) ë häc thuyÕt,b»ng chñ nghÜa Duy VËt BiÖn Chøng M¸c ®a chØ râ nguån gèc cña gi¸ trÞ thÆng d­, lµm râ vai trß l·nh ®¹o vµ sø mÖnh LÞch Sö cña giaui cÊp v« s¶n . §ång thêi häc thuyÕt chØ râ ph­¬ng thøc ®Êu tranh , nh÷ng m©u thu©n gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t­ s¶n. C¸c phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n –sü phu yªu n­íc-t­ s¶n ®Çu thÕ kû XX liªn tiÕp thÊt b¹i ,do dã yªu cÇu cÊp thiÕt c©n tØma nmét con d­êng ®Êu tranh , cøu n­íc míi. NguyÔn ¸i Quèc lóc nhá cã tªn lµ NguyÔn Sinh Cung , khi ®i häc lÊy tªn lµ NguyÔn TÊt Thµnh. Lín lªn gi÷a lóc n­íc mÊt nhµ tan, ®au xãt tr­íc c¶nh lÇm than cña ®ång bµo .Do ®ã mµ NguyÔn TÊt Thµnh cã chÝ ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, gi¶i phãng d©n téc. N¨m 1911, NguyÔn ¸i Quèc ®· ra ®I t×m ®­¬ng cøu n­íc Trªn lé tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc, NguyÔn ¸i Quèc ®· tr¶i qua nh÷ng b­íc ngoÆt lín. Mét lµ: nhËn ra h¹n chÕ cña c¸c nhµ yªu n­íc ®­¬ng thêi . MÆc dï rÊt kh©m phôc tinh thÇn yªu n­íc cña Phan Béi ch©u , Phan Chu Trinh , Hoµng Hoa Th¸m nh­ng ng­êi kh«ng ®ång Ý ®i theo con ®­êng cña mét ng­êi nµo. Trong khi nhiÒu ng­êi cßn ng­ìng mé c¸ch m¹ng t­ s¶n , Ng­êi ®· v­ît qua sù h¹n chÕ tÇm nh×n cña hä, ®i t×m con ®­êng cøu n­íc kh¸c. Hai lµ : T×m ra chç h¹n chÕ cña c¸ch m¹ng d©n chñ t­ s¶n lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng kh«ng gi¶i phãng ®­îc c«ng n«ng vµ quÇn chóng lao ®éng. Sau khi cã cuéc kh¶o s¸t cã mét kh«ng hai ë Mü ,Anh vµ Ph¸p th× Ng­êi ®· nhËn ra b¶n chÊt cña chñ nghÜa ®Õ quèc. NguyÔn TÊt Thµnh ®Õn c¶ng Macx©y, thÊy nhiÒu phô n÷ nghÌo khæ. NguyÔn TÊt Thµnh nãi víi ng­êi b¹n “T¹i sao ng­êi Ph¸p kh«ng khai ho¸ ®ång bµo cña hä tr­íc khi khai ho¸ chóng ta?” Lµm thuª trªn chiÕc tµu ®i vßng quanh ch©u Phi, tËn m¾t tr«ng thÊy nh÷ng c¶nh khæ cùc , chÕt chãc cña ng­êi da ®en d­íi roi vät bän thùc d©n , NguyÔn TÊt Thµnh nghÜ:§èi víi bän thùc d©n , tÝnh m¹ng cña ng­êi thuéc ®Þa , da vµng hay da ®en còng kh«ng ®¸ng mét xu. Gi÷a th¸ng 12 NguyÔn TÊt Thµnh tíi n­íc Mü vµ nghiªn cøu c¸ch m¹ng t­ s¶n Mü n¨m 1776. Cuèi n¨m 1913 NguyÔn TÊt Thµnh tõ Mü sang Anh vµ cuèi n¨m 1917 trë l¹i Ph¸p. ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918)giÕt h¹i biÕt bao sinh m¹ng, ph¸ uû v« vµn cña c¶i. Qua ®ã NguyÔn ¸i Quèc cµng hiÓu thªm b¶n chÊt cña chñ nghÜa t­ b¶n. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu , xem xÐt C¸ch M¹ng t­ s¶n MÜ vµ c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc häc hái ®­îc nhiÒu ®iÒu. Tuy vËy Ng­êi vÉn ®¸nh gi¸ nh÷ng cuéc c¸c m¹ng t­ s¶n lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng kh«ng ®Õn n¬i. ChiÕn tranh kÕt thóc , c¸c n­íc th¾ng trËn häp héi nghÞ t¹i Vecx©y ®Ó chia phÇn . Thay mÆt héi nh÷ng ng­êi ViÖt Nam yªu n­íc t¹i Ph¸p göi ®Õn b¶n yªu s¸ch 8 ®iÒu .Tuy nhiªn nh÷ng yªu s¸ch cña Ng­êi ®· kh«ng ®­îc ®¸p øng. Sù kiÖn nµy gióp NguyÔn ¸i Quèc hiÓu râ “chñ nghÜa Uynxon chØ lµ mét trß bÞp bîm lín”. Muèn gi¶i phãng c¸c d©n téc chØ cã thÓ tr«ng cËy vµo m×nh , tr«ng cËy vµo lùc l­îng cña b¶n th©n m×nh . Th¸ng 7-1920, NguyÔn ¸i Quèc ®äc b¶n S¬ kh¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c­¬ng vÒ d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lªnin. LuËn c­¬ng ®· gi¶i ®¸p tróng nh÷ng vÊn ®Ò mµ NguyÔn ¸i Quèc ®ang tr¨n trë t×m hiÓu, gióp Ng­êi thÊy râ con ®­êng th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, nhËn râ lËp tr­êng cña Lªnin vµ Quèc tÕ thø Ba kh¸c h¼n víi nh÷ng lêi tuyªn bè su«ng cña Quèc tÕ thø Hai. LuËn c­¬ng cña Lªnin coa ¶nh h­ëng lín ®Õn lËp tr­êng cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc: Ng­êi ®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t¸n thµnh quèc tÕ thø 3 ,®Æt c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc trong quü ®¹o c¸ch m¹ng v« s¶n , trë thµnh mét trong nh÷ng ng­êi s¸ng lËp §¶ng céng S¶n Ph¸p vµ lµ ng­êi céng s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam. B»ng thiªn tµI trÝ tuÖ vµ nh·n quan chÝnh trÞ s»c bÐn ng­êi ®· lùa chän ®óng con ®­¬nga gi¶I phãng d©n téc , ®ã lµ con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n . Nh­ vËy sau qu¸ tr×nh gi¸c gé khi tiÕp cËn chñ nghÜa Mac –Lªnin , Quèc tÕ Céng S¶n 3, c¸ch m¹ng th¸ng m­êi Nga vÜ §¹i ,NguyÔn ¸i Quèc ®· chuyÓn tõ ng­êi yªu n­íc (®I t×m ®­êng cøu n­íc ) thµnh con ng­êi céng s¶n (lËp §¶ng céng S¶n Ph¸p ,trë thµmh thµnh viªn cña §¶ng Céng S¶n Ph¸p ).Tõ ®ã ng­êi ra søc truyÒn b¸ t­ t­ëng ,chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam , vµ tæ lËp nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ chuyÓn bÞ cho viÖc thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam : VÒ mÆt t­ t­ëng vµ chÝnh trÞ: Ng­êi ®· viÕt c¸c bµI ®¨ng c¸c b¸o “ ng­êi cïng khæ”,b¸o “nh©n ®¹o”-c¬ quan trung ­¬ng cña §¶ng Céng S¶n Ph¸p , b¸o “s­ thËt” cña Liªn X« ,t¹p chÝ th­ tÝn quèc tÕ (Quèc tÕ céng s¶n),b¸o thanh niªn(ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi) …vµ t¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ,”§õ¬ng c¸ch mÖnh” .Qua néi dung cña c¸c bµi b¸o ®ã ,Ng­êi tËp trung lªn ¸n chÕ ®é chñ nghÜa ®Õ quèc , chñ nghÜa thùc d©n nãi chung vµ chñ nhgi¶ thôc d©n Ph¸p . Ng­êi v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m l­îc ,ph¶n ®éng, bãc lét , ®Çn ¸p tµn b¹o cña chñ nghÜa thùc d©n .B»ng nh÷ng dÉn chøng cô thÓ sinh ®éng, ng­êi ®· tè c¸o tr­íc d­ luËn Ph¸p vµ thÕ gíi téi ¸c tµy trêi cña thùc dan Ph¸p ®èi víi nh©n ©n c¸c n­íc thuéc ®Þa.§Æc biÖt, Ng­ßi ®· tr×nh bµy quan ®iÓm lý luËn vÒ c¸ch m¹ng thuéc ®Þa mét c¸ch ®óng ®¾n , s¸ng t¹o vµ kh¸ hoµn chØnh .HÖ thèng quan ®iÓm ®ã ®­îc truyÒn vµo ViÖt Nam nh»n chuyÓn bÞ vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ cho viÖc thµnh l©p §¶ng. Ph¸c th¶o ®­êng lèi cøu n­íc NguyÔn ¸i Quèc ph¸c th¶o ®­êng lèi cøu n­íc tõ n¨m 1921 vµ thÓ hiÖn tËp trung trong tËp bµi gi¶ng ë líp chÝnh trÞ tai Qu¶ng Ch©u, n¨m 1927 ®­îc in thµnh s¸ch lÊy tªn lµ §­êng C¸ch MÖnh. Néi dung c¬ b¶n cña t¸c phÈm nh­ sau: Mét lµ:ChØ cã c¸ch m¹ng v« s¶n lµ c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, v× lîi Ých c¶u ®¹i ®a sè d©n chóng. Ng­êi ®· giíi thiÖu nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi, tõ c¸ch m¹ng t­ s¶n MÜ n¨m 1776 ®Õn c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p n¨m 1789, tõ c«ng x· Pari n¨m 1871 ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga n¨m 1917 vµ sau khi so s¸nh c¸ch m¹ng t­ s¶n víi c¸ch m¹ng v« s¶n . Ng­êi ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: ‘Trong thÕ giíi b©y giê chØ cã c¸ch m¹ng Nga lµ ®· thµnh c«ng, vµ thµnh c«ng ®Õn n¬i, nghÜa lµ d©n chóng ®­îc h­ëng c¸i h¹nh phóc tù do, b×nh ®¼ng thËt,kh«ng ph¶i tù do vµ b×nh ®¼ng gi¶ dèi nh­ ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p khoe khoang bªn An Nam”. NguyÔn ¸i Quèc nhÊn m¹nh:lµm sao c¸ch mÖnh råi th× quyÒn giao cho d©n chóng sè nhiÒu, chí ®Ó trong tay mét bän Ýt ng­êi.ThÕ míi khái hy sinh nhiÒu lÇn , thÕ d©n chóng míi ®­îc h¹nh phóc”. §©y lµ ®iÓm xuÊt ph¸t vµ lµ ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a con ®­êng cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc víi c¸c con ®­êng cøu n­íc tr­íc kia. Hai lµ:môc tiªu vµ con ®­êng ®i lªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ chñ nghÜa x· héi, muèn xo¸ bá chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi, muèn cã tù do , h¹nh phóc,b×nh ®¼ng thËt sù th× ph¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng: c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa .Hai cuéc c¸ch m¹ng nµy cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Ba lµ:VÒ lùc l­îng c¸ch m¹ng, c«ng n«ng lµ gèc cña c¸ch mÖnh, häc trß ,nhµ bu«n nhá , ®iÒn chñ nhá lµ bÇu b¹n cña c«ng n«ng .C¸ch mÖnh lµ viÖc chung cña c¶ d©n chóng chø kh«ng ph¶i lµ viÖc cña mét hai ng­êi. Bèn lµ: VÒ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng Cïng víi viÖc ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi C¸ch M¹ng ,NguyÔn Quèc ph¸c th¶o c¶ ph­¬ng ph¸p c¸ch mÖnh.VÒ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng th× quan ®iÓm cña NguyÔn ¸i Quèc lµ quan ®iÓm c¸ch m¹ng b¹o lùc.Ng­êi chØ ra thiÕu sãt cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc.Tãm l¹i lµ ph¶i cã s¸ch l­îc,kÕ ho¹ch, biÕt lóc nµo nªn lµm , lóc nµo ch­a nªn lµm. N¨m lµ:§oµn kÕt quèc tÕ “C¸ch M¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi . Ai lµm c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi lµ ®ång chÝ cña ViÖt Nam”.Trong t¸c phÈm §­êng C¸ch MÖnh, NguyÔn ¸i Quèc nh¾c l¹i khÈu hiÖu cña quèc tÕ thø 3 “giai cÊp v« s¶n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi ®oµn kÕt l¹i”.§©y chÝnh lµ quan ®iÓm mµ NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt trong nhiÒu t¸c phÈm vµ Ng­êi thùc hiÖn ngay tõ khi gia nhËp phong trµo céng s¶n quèc tÕ. S¸u lµ:C¸ch m¹ng tr­íc hÕt ph¶i cã ®¶ng c¸ch m¹ng. Ngay tõ khi t×m ®­îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin, NguyÔn ¸i Quèc ®· n¾m v÷ng quy luËt, §¶ng cã v÷ng c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng . Muèn cho §¶ng v÷ng ph¶i lµm cho trong ®¶ng ai còng hiÓu, ai còng theo chñ nghÜa Êy.§¶ng kh«ng cã chñ nghÜa nh­ ng­êi kh«ng cã trÝ kh«n. VÒ mÆt tæ chøc: Th¸ng 10 -1923 NguyÔn ¸i Quèc dù ®¹i héi lÇn thø nhÊt quèc tÕ N«ng d©n.N¨m 1924 Ng­êi dù c¸c ®¹i héi cña thanh niªn , phô n÷ quèc tÕ.Ng­êi rÊt chó Ý nghiªn cøu chÕ ®é míi ë Liªn X«.Ng­êi viÕt nhiÒu bµi b¸o nªu cao c«ng lao vÜ ®¹i , ®¹o ®øc cao c¶ cña Lªnin. Th¸ng 12-1924 , NguyÔn AÝ Quèc ®Õn Qu¶ng Ch©u(Trung Quèc) , Ng­êi tham gia s¸ng t¹o héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ¸ - §«ng ®Ó thèng nhÊt hµnh ®éng chèng chñ nghÜa thùc d©n . Th¸ng 6-1925 , Ng­êi thµnh lËp “ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi” , tæ chøc trung kiªn lµ “Céng s¶n ®oµn” lµm nßng cèt ®Ó trùc tiÕp truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ViÖt Nam ; më ra nhiÒu líp huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o mét sè thanh niªn ViÖt Nam thµnh nh÷ng c¸n bé c¸ch m¹ng , trong ®ã mét sè ®­îc chän ®I häc ë tr­êng ®¹i häc Ph­¬ng §«ng (Liªn X«) , mét sè ®­îc cö ®I häc qu©n sù , phÇn lí sau nµy ®­îc ®­a vÒ n­íc ho¹t ®éng . HÖ thèng t­ t­ëng cña NguyÔn AÝ Quèc trë thµnh hÖ thèng t­ t­ëng c¸ch m¹ng h­íng ®¹o d©n téc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ theo khuynh h­íng c¸ch m¹ng v« s¶n , dÉn ®Õn sù ra ®êi c¸c tæ chøc §¶ng Céng S¶n ë ViÖt Nam . §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng(6-1929) An Nam céng s¶n ®¶ng (7-1929) §«ng d­¬ng céng s¶n liªn ®oµn(9-1929) 5.phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam : Truíc hÕt ta nhËn thÊy phong trµo c«ng nh©n trong thêi gian nµy(1925-1930) ®· cã nhøng chuyÓn biÐn râ rÖt giai , thêi ký tr­íc , h÷ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chØ dõng l¹i ë h×nh thøc ®Êu tranh dßi nh÷ng quyÒn lîi vÒ kinh tÕ ,quy m« nh÷ng cuéc ®Êu tranh nµy th­êng nhá lÎ kh«ng cã sù phèi hîp th­êng bÞ ®µn ¸p dÔ dµng , hoÆc bÞ dËp t¾t khi bän ®Õ quèc nh­îng bé mét sè quyÒn lîi nhÊt ®Þnh . Cã thÓ nËn thÊy r»ng giai cÊp c«ng nh©n thêi kú nµy cßn mang nÆng tÝnh c¬ b¾p thñ c«ng , ch­a cã tÝnh kû luËt cao , dÇn ®©n cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ l­îng cña giai cÊp c«ng nh©n tr«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai , giai cÊp c«ng nh©n ®· gi¸c gé ¸nh s¸ng cña chñ nghÜa M¸c –Lªnin , do ®ã hä ®· nhËn thøc râ vai trß c¸ch m¹ng cña m×nh mµ LÞch Sö giao phã . tõ ®ã cuéc dÊu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng chØ t¨ng nhanh vÒ l­îng mµ cßn chuyÓn biÕn c¶ vÒ chÊt , tõ ®Êu tranh tù p¸t ®· chuyÓn sang ®Êu tranh mang mµu s¾c chÝnh trÞ , c¸c cuéc ®Êu tranh ®· cã sù hèi hîp víi nhau , chØ tÝnh riªng n¨m 1928-1929 ®· cã h¬n 40 cuéc ®Êu tranh , tiªu biÓu lµ cuéc b·I c«ng ë nhµ m¸y xi m¨ng H¶I Phßng , nhµ m¸y sîi Nam §Þnh , Nhµ m¸y diªm vµ Nhµ m¸y c­a BÕn Thuû, x­ëng söa ch÷a «t« Avia Hµ Néi . Nhµ m¸y sîi H¶I Phßng , Má than Hång Giai , X­áng söa ch÷a tµu thuû Ba Son (Sµi Gßn), §ån ®iÒn cao su phó riÒng,… 6. Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam NhËn ®­îc tin ë §«ng D­¬ng cã nhiÒu tæ chøc céng s¶n, ngµy 27-10-1929 quèc tÕ céng s¶n ®· göi chØ thÞ cho c¸c nhãm céng s¶n nãi râ ë §«ng D­¬ng cÇn cã mét ®¶ng céng s¶n duy nhÊt.NhËn ®­îc chØ thÞ cña quèc tÕ céng s¶n , NguyÔn ¸i Quèc triÖu tËp c¸c ®¹i biÓu cña §«ng D­¬ng Céng S¶n §¶ng vµ An Nam Céng S¶n §¶ng bµn viÖc hîp nhÊt. Tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 7-2-1930, héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng häp ë b¸n ®¶o Cöu Long d­íi sù chñ tr× cña NguyÔn ¸i §uèc víi sù tham gia cña hai ®¹i biÓu §«ng D­¬ng Céng S¶n §¶ng, hai ®¹i biÓu cña An Nam Céng S¶n §¶ng vµ hai ®¹i biÓu ngoµi n­íc. Héi nghÞ nhÊt trÝ víi ®Ò xuÊt cña NguyÔn ¸i Quèc hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n thµnh mét ®¶ng céng s¶n duy nhÊt lÊy tªn lµ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, nhÊt trÝ th«ng qua ch¸nh c­¬ng v¾n t¾t , s¸ch l­îc v¾n t¾t, ®iÒu lÖ v¾n t¾t do NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o. §ã lµ c­¬ng lÜnh vµ ®iÒu lÖ ®Çu tiªn cña ®¶ng, néi dung chñ yÕu cña v¨n kiÖn trªn lµ: -C¸ch m¹ng viÖt nam lµ “t­ s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng” vµ “thæ ®Þa c¸ch m¹ng”®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n. -§¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p vµ bän phong kiÕn , lµm cho nø¬c nam hoµn toµn ®éc lËp. -Th©u hÕt s¶n nghiÖp lín cña t­ b¶n ®Õ quèc chñ nghÜa Ph¸p ®Ó giao cho chÝnh phñ c«ng n«ng binh. -Quèc h÷u ho¸ toµn bé ®ån ®iÒn vµ ®Êt ®ai cña bän ®Õ quèc vµ ®Þa chñ ph¶n c¸ch m¹ng viÖt nam chia cho n«ng d©n nghÌo . -Tæ chøc qu©n ®éi c«ng n«ng -§¶ng ph¶i hÕt søc liªn l¹c víi tiÓu t­ s¶n ,trÝ thøc ,trung n«ng, Thanh Niªn ,T©n ViÖt….®Ó kÐo hä ®i vµo phe v« s¶n giai cÊp .Cßn ®èi víi bän phó n«ng ,trung tiÓu ®Þa chñ vµ t­ b¶n An Nam mµ ch­a râ mÆt ph¶n c¸ch m¹ng th× ph¶i lîi dông, Ýt l©u míi lµm cho hä ®øng trung lËp… -§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp ph¶i thu phôc cho ®­îc ®¹i bé phËn giai cÊp m×nh, ph¶i lµm cho giai cÊp m×nh l·nh ®¹o ®­îc d©n chóng.Sau héi nghÞ hîp nhÊt ngµy 24-2-1930 ,§«ng D­¬ng Céng S¶n Liªn §oµn còng hîp nhÊt vµo §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. LêI KÕT Nh­ vËy , sau mét thêi kú dµi , kû tõ ®Çu thÕ kû XX LÞch Sö d©n téc ta ®· lÇn l­ît kh¶o nghiÖm ®ñ c¸c c­¬ng lÜnh cøu n­íc kh¸c nhau vµ cuèi cïng chØ cã §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lµ ®ñ kh¶ n¨ng n¾m ngän cê d©n téc , dÊu tranh gi¶I phãng d©n téc , l¸nh ®¹o c¸ch m¹ng viÖt nam tiÕn lªn §¶ng ra ®êi lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc dÊu tranh d©n téc vµ giai cÊp ë ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi - §¶ng lµ sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c –Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n­íc ViÖt Nam trong nnh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû nµy. Ngay tõ khi míi ra ®êi , §¶ng ta ®· cã c­¬ng lÜnh c¸ch m¹nh ®óng ®¾n , s¸ng t¹o theo häc thuyÕt M¸c- Lªnin,ngän cê chãi läi dÉn d¾t nh©n d©n ta tiÕn lªn trong c«ng cuéc ®Êu tranh v× ®éc lËp tù do vµ thèng nhÊt ®Êt n­íc, më ®­êng ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. TµI LIÖU THAM KH¶O Hå ChÝ Minh Toµn TËp ------------ ---- NXBCTQG-2002 Gi¸o Tr×nh LÞch Sö §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam - ----- NXBCTQG-2004 H­íng DÉn ¤n Thi LÞch Sö §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ---- NXBCTQG-1998 V¨n KiÖn §¶ng Toµn TËp--------------------------- NXBCTQG T¹p ChÝ §¶ng Céng S¶n ------------------------ Th¸ng2&3-2005

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXã hội việt nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân pháp.DOC
Luận văn liên quan