Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà từ nay đến 2020

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề: Kể từ khi mở cửa hội nhập thế giới, đất nước ta có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Sự thay đổi nhanh chóng ấy là kết quả của quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá. Có thể nói đô thị hoá và công nghiệp hoá đang là hướng phát triển chung của các tỉnh, thành trên cả nước. Với công cuộc đổi mới của đất nước, nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn ở của con người cũng phải được nâng cao hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì hiện nay môi trường sống của con người đang bị đoe doạ bởi nhiều thảm hoạ như môi trường đất, nước, không khí. Thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh ở Việt Nam. Nha Trang là trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao dịch thương mại của Việt Nam và quốc tế. Hoạt động nổi bật và đặc trưng của thành phố Nha Trang là ngoài du lịch còn phát triển thêm một số nghành công nghiệp như chế biến hải sản, dệt may và cảng Cùng với sự phát triển không ngừng về kinh tế, chất lượng môi trường của thành phố ngày càng suy giảm. Sông Cái được sử dụng làm nguồn nước cấp sinh hoạt của tỉnh nhưng hàm lượng chất lơ lửng, chất hữu cơ và vi sinh cao hơn tiêu chuẩn nước cấp. Các cầu trong thành phố như: cầu Bình Tân, cầu Sắt, cầu Bóng Cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các hộ dân sống gần khu vực đặc biệt là ô nhiễm mùi. Rác thải sinh hoạt vẫn đang là vấn đề nhức nhối của thành phố. Ngoài ra nét đặc trưng của thành phố Nha Trang là ô nhiễm mùi từ các làng nghề nuôi trồng thuỷ hải sản ven biển. Những vấn môi trường bức súc trên đang là trở ngại cho sự phát triển của thành phố. Để hạn chế và ngăn ngừa những tác động môi trường do họat động kinh tế xã hội trong quá trình phát triển trong tương lai, việc đề ra chiến lựơc bảo vệ môi trường trong công tác quản lý môi trường tại thành phố như: ý thức của người dân địa phương, tình hình quản lý đất, nước, chất thải rắn và giải quyết vấn đề quy phạm luật của môi trường là cần thiết và cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, đề tài “Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà từ nay đến 2020 ” đã được chọn làm luận văn tốt nghiệp Khoa môi trường và Công nghệ Sinh học trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TpHCM. 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu của luận văn la trên cơ sở phân tích hiện trạng môi trường hiện nay và nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đưa ra chiến lược bảo vệ môi trường cho thành phố Nha Trang nhằm góp phần phát triển bền vững. 3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI: - Tìm hiểu về hiện trạng kinh tế xã hội của Thành phố Nha Trang, - Phân tích hiện trạng môi trường của Thành phố Nha Trang. - Phân tích quy họach kinh tế xã hội của thành phố Nha Trang - Dự báo diễn biến môi trường trong tương lai trên cơ sở quy họach phát triên kinh tế xã hội. - Đề xuất các chiến lược khả thi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển thành đô thị. 4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan chức năng thuộc Thành phố Nha Trang và Tỉnh Khánh Hòa trong công tác bảo vệ môi trường nhằm làm cho môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang ngày càng tốt hơn. 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1Mô hình nghiên cứu 5.2. Phương pháp thu thập tài liệu Thu thập tài liệu về điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường ở các phòng, ban của UBND thành phố và các dữ liệu trong quá trình, tài liệu có liên quan đến vấn đề xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường. 5.3. Phương pháp tổng hợp tài liệu 5.4. Phương pháp xây dựng chiến lược quản lý môi trường Phương pháp xây dựng chiến lược quản lý môi trường được tiến hành theo 3 bước: § Bước1: Phân tích hiện trạng môi trường, xác định các vấn đề môi trường ưu tiên. § Bước2: Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế _xã hội đến năm 2010 của thành phố để dự báo xu hướng thay đổi chất lượng môi trường trong tương lai, để từ đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chung để giải quyết các vấn đề ưu tiên đã xác định. § Bước3: Xây dựng các phương án chiến lược.

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà từ nay đến 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU 1.Ñaët vaán ñeà: Keå töø khi môû cöûa hoäi nhaäp theá giôùi, ñaát nöôùc ta coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc veà moïi maët. Söï thay ñoåi nhanh choùng aáy laø keát quaû cuûa quaù trình ñoâ thò hoaù vaø coâng nghieäp hoaù. Coù theå noùi ñoâ thò hoaù vaø coâng nghieäp hoaù ñang laø höôùng phaùt trieån chung cuûa caùc tænh, thaønh treân caû nöôùc. Vôùi coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc, neàn kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån thì nhu caàu aên ôû cuûa con ngöôøi cuõng phaûi ñöôïc naâng cao hôn. Tuy nhieân treân thöïc teá thì hieän nay moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi ñang bò ñoe doaï bôûi nhieàu thaûm hoaï nhö moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí. Thaønh phoá Nha Trang thuoäc tænh Khaùnh Hoaø laø moät trong nhöõng thaønh phoá coù toác ñoä phaùt trieån nhanh ôû Vieät Nam. Nha Trang laø trung taâm du lòch, nghæ maùt, dòch vuï, giao dòch thöông maïi cuûa Vieät Nam vaø quoác teá. Hoaït ñoäng noåi baät vaø ñaëc tröng cuûa thaønh phoá Nha Trang laø ngoaøi du lòch coøn phaùt trieån theâm moät soá nghaønh coâng nghieäp nhö cheá bieán haûi saûn, deät may vaø caûng… Cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng veà kinh teá, chaát löôïng moâi tröôøng cuûa thaønh phoá ngaøy caøng suy giaûm. Soâng Caùi ñöôïc söû duïng laøm nguoàn nöôùc caáp sinh hoaït cuûa tænh nhöng haøm löôïng chaát lô löûng, chaát höõu cô vaø vi sinh cao hôn tieâu chuaån nöôùc caáp. Caùc caàu trong thaønh phoá nhö: caàu Bình Taân, caàu Saét, caàu Boùng … Cuõng ñang bò oâ nhieãm nghieâm troïng bôûi caùc hoä daân soáng gaàn khu vöïc ñaëc bieät laø oâ nhieãm muøi. Raùc thaûi sinh hoaït vaãn ñang laø vaán ñeà nhöùc nhoái cuûa thaønh phoá. Ngoaøi ra neùt ñaëc tröng cuûa thaønh phoá Nha Trang laø oâ nhieãm muøi töø caùc laøng ngheà nuoâi troàng thuyû haûi saûn ven bieån. Nhöõng vaán moâi tröôøng böùc suùc treân ñang laø trôû ngaïi cho söï phaùt trieån cuûa thaønh phoá. Ñeå haïn cheá vaø ngaên ngöøa nhöõng taùc ñoäng moâi tröôøng do hoïat ñoäng kinh teá xaõ hoäi trong quaù trình phaùt trieån trong töông lai, vieäc ñeà ra chieán löïôc baûo veä moâi tröôøng trong coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng taïi thaønh phoá nhö: yù thöùc cuûa ngöôøi daân ñòa phöông, tình hình quaûn lyù ñaát, nöôùc, chaát thaûi raén vaø giaûi quyeát vaán ñeà quy phaïm luaät cuûa moâi tröôøng… laø caàn thieát vaø caáp baùch. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà xaây döïng chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng, ñeà taøi “Xaây döïng chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng thaønh phoá Nha Trang tænh Khaùnh Hoaø töø nay ñeán 2020 ” ñaõ ñöôïc choïn laøm luaän vaên toát nghieäp Khoa moâi tröôøng vaø Coâng ngheä Sinh hoïc tröôøng ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä TpHCM. 2. MUÏC ÑÍCH ÑEÀ TAØI Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa luaän vaên la treân cô sôû phaân tích hieän traïng moâi tröôøng hieän nay vaø nghieân cöùu quy hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, ñöa ra chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng cho thaønh phoá Nha Trang nhaèm goùp phaàn phaùt trieån beàn vöõng. 3. NOÄI DUNG CUÛA ÑEÀ TAØI: Tìm hieåu veà hieän traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa Thaønh phoá Nha Trang, Phaân tích hieän traïng moâi tröôøng cuûa Thaønh phoá Nha Trang. Phaân tích quy hoïach kinh teá xaõ hoäi cuûa thaønh phoá Nha Trang Döï baùo dieãn bieán moâi tröôøng trong töông lai treân cô sôû quy hoïach phaùt trieân kinh teá xaõ hoäi. Ñeà xuaát caùc chieán löôïc khaû thi hôn trong coâng taùc quaûn lyù, baûo veä moâi tröôøng trong giai ñoaïn phaùt trieån thaønh ñoâ thò. 4. YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI Keát quaû nghieân cöùu cuûa Luaän vaên seõ laø taøi lieäu tham khaûo toát cho caùc cô quan chöùc naêng thuoäc Thaønh phoá Nha Trang vaø Tænh Khaùnh Hoøa trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng nhaèm laøm cho moâi tröôøng treân ñòa baøn thaønh phoá Nha Trang ngaøy caøng toát hôn. 5 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 5.1Moâ hình nghieân cöùu 5.2. Phöông phaùp thu thaäp taøi lieäu Thu thaäp taøi lieäu veà ñieàu kieän kinh teá, xaõ hoäi, moâi tröôøng ôû caùc phoøng, ban cuûa UBND thaønh phoá vaø caùc döõ lieäu trong quaù trình, taøi lieäu coù lieân quan ñeán vaán ñeà xaây döïng chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng. 5.3. Phöông phaùp toång hôïp taøi lieäu 5.4. Phöông phaùp xaây döïng chieán löôïc quaûn lyù moâi tröôøng Phöông phaùp xaây döïng chieán löôïc quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc tieán haønh theo 3 böôùc: Böôùc1: Phaân tích hieän traïng moâi tröôøng, xaùc ñònh caùc vaán ñeà moâi tröôøng öu tieân. Böôùc2: Caên cöù vaøo keá hoaïch phaùt trieån kinh teá _xaõ hoäi ñeán naêm 2010 cuûa thaønh phoá ñeå döï baùo xu höôùng thay ñoåi chaát löôïng moâi tröôøng trong töông lai, ñeå töø ñoù ñeà ra muïc tieâu, chæ tieâu chung ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà öu tieân ñaõ xaùc ñònh. Böôùc3: Xaây döïng caùc phöông aùn chieán löôïc. Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Ñeå coù caên cöù xaây döïng chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng, trong chöông naøy trình baøy toång quan veà phöông phaùp xaây döïng chieán löôïc moâi tröôøng treân cô sôû caùc taøi lieäu tham khaûo coù ñöôïc. 1.1. PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA MOÄT THAØNH PHOÁ Coù2 caùch tieáp caän vôùi caùc vaán ñeà moâi tröôøng trong vieäc laäp keá hoaïch vaø quaûn lyù moät thaønh phoá. Ñoù laø moät caùch bò ñoäng nhö: -Ñeà ra caùc chöông trình khaéc phuïc moâi tröôøng sau khi coù söï coá, thaûm hoaï moâi tröôøng ñaõ xaûy ra hay tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. - Caùch thöù 2 laø tieáp caän mang tính chieán löôïc: ví duï nhö laäp caùc chöông trình haønh ñoäng nhaèm baûo veä moâi tröôøng cho ñòa phöông tröôùc khi xaûy ra söï coá moâi tröôøng. Phöông phaùp tieáp caän moâi tröôøng moät caùch coù chieán löôïc coù theå ñöôïc aùp duïng vaøo caùc chính saùch, keá hoaïch hay chöông trình haønh ñoäng cuûa töøng khu vöïc ôû caùc quoác gia, ví duï nhö aùp duïng ôû caáp ñoä thaønh phoá. Hoàng Koâng cuõng aùp duïng chöông trình mang tính chieán löôïc (SEA) Ñeå chuaån bò cho chöông trình haønh ñoäng moâi tröôøng cuûa mình vôùi 10 böôùc. Tieáp caän moâi tröôøng moät caùch coù chieán löïôïc (SEA) cho moät thaønh phoá bao goàm: Tieáp caän moâi tröôøng theo khu vöïc xaùc ñònh caùc khu vöïc trong thaønh phoá coù caùc vaán ñeà moâi tröôøng caàn quan taâm. Tieáp caän theo töøng phaàn moâi tröôøng nhö moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng ñaát, khoâng khí. Aùp duïng caùc tieâu chuaån cho töøng hoaït ñoäng: nhö tieâu chuaån oâ nhieãm, tieâu chuaån veà thieát keá xaây döïng, thanh tra, giaùm saùt. 1.2. CHÖÔNG TRÌNH HAØNH ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA PHÖÔNG (LEAP) Hình 1. 1: Bieåu ñoà quaù trình xaây döïng LEAP (Nguoàn:Josef Leitmann, Sustanning Cities, 1999) Böôùc 1: Thaûo luaän yù kieán bao goàm -Thu thaäp vaø phaân tích thoâng tin ñeå laøm saùng roõ vaán ñeà -Thoáng nhaát yù kieán ñeå ñöa ra caùc vaán ñeà öu tieân vaø caùc muïc tieâu chaát löôïng moâi tröôøng Böôùc 2: phaùt trieån LEAP bao goàm: -Xaùc ñònh caùc giaûi phaùp choïn löïa goàm: Ñaàu tö taøi chính vaøo döï aùn, chöông trình nhaèm giaûm thieåu vaø ngaên chaën phaùt thaûi, laõng phí baûo veä nguoàn taøi nguyeân, giaûm thieåu chaát thaûi nguy haïi. Söûa ñoåi chính saùch lieân quan ñeán coâng cuï kinh teá, caùc quy ñònh quyeàn sôû höõu, quaûn lyù ñaát ñai. Caûi caùch veà theå cheá nhö quyeàn thöïc thi phaùp luaät, phoái hôïp giöõa caùc khu vöïc. Nhu caàu veà thoâng tin vaø nghieân cöùu ñeå taêng cöôøng nhaän thöùc coäâng ñoàng. Phaùt trieån chieán löôïc: löïa choïn caùc giaûi phaùp phaûi chuù yù caùc tieâu chuaån sau: Lôïi ích veà sinh thaùi, söùc khoûe Keát quaû phaân tích lôïi ích chi phí. Möùc ñoä coù lôïi cuûa nhöõng ngöôøi thu nhaäp thaáp. Khaû naêng thöïc hieän ôû caáp ñoä gia ñình. Böôùc 3:Thi haønh LEAP bao goàm: -Baét ñaàu döï aùn, caùc chöông trình, chính saùch. -Xem xeùt vaø ñaùnh giaù. -Vieäc thi haønh LEAP bao goàm 3 yeáu toá cô baûn sau: Baûo ñaûm söï hoã trôï coâng chuùng, coù tính khaùch quan vaø tính chính trò ñeå baét ñaàu giaûi quyeát caùc chöông trình chính saùch vaø döï aùn. Theå cheá hoaù caùc keá hoaïch moâi tröôøng. Söû duïng caùc chæ soá giaùm saùt tieán trình trong coâng vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà trung taâm vaø ñaït ñeán muïc tieâu chaát löôïng moâi tröôøng. 1.3. CAÙC CHÆ THÒ VEÀ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ Ñeå ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng vaø hieäu quaû quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò caàn phaûi coù caùc chæ thò, chæ soá moâi tröôøng phuø hôïp. Sau ñaây laø moät soá chæ thò vaø chæ soá moâi tröôøng ñoâ thò: Bảng1. 1: Caùc chæ soá ñoâ thò trong quaûn lyù moâi tröôøng (Nguoàn: UNCHS 1997) Muïc tieâu chính saùch chính vaø phuï Chæ thò  Naâng cao chaát löôïng khoâng khí ñoâ thò  Ñaït caùc tieâu chuaån ñeà ra - Noàng ñoä oâ nhieãm khoâng khí  Haïn cheá xaû thaûi - Löôïng xaû thaûi/ngöôøi  Giaûm tyû leä maéc beänh ñöôøng hoâ haáp - Tæ leä cheát caáp tính veà hoâ haáp  Naâng cao chaát löôïng nöôùc ñoâ thò  Caûi tieán coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi - Phaàn traêm nöôùc thaûi ñaõ qua xöû lyù  Giaûm chi phí vaø naâng cao hieäu quaû - Phaàn traêm khöû BOD  Caûi tieán vieäc taùi söû duïng nöôùc baån - Chi phí xöû lyù nöôùc thaûi  Caûi tieán vieäc caáp nöôùc beàn vöõng - Phaàn traêm giaûm nöôùc söû duïng.  Caûi tieán vieäc thaûi boû, thu gom CTR  Naâng cao khaû naêng thu gom - % chaát thaûi raén phaùt sinh ñöôïc thu gom  Naâng cao hieäu löïc cuûa dòch vuï - Phöông phaùp thaûi boû chaát thaûi  Naâng cao ñoä thuaän tieän khi thu gom - Quy ñònh thu gom  Caûi tieán taùi cheá chaát thaûi -% chaát thaûi ñöôïc taùi cheá  Baûo ñaûm thu gom laâu daøi - Chi phí phuïc hoài - Phaùt sinh chaát thaûi coâng nghieäp  Ñaûm baûo söû duïng taøi nguyeân beàn vöõng  Söû duïng taøi nguyeân thieân nhieân laâu daøi - Naêng löôïng söû duïng/ngöôøi  Haïn cheá söû duïng nguoàn taøi nguyeân khoâng theå taùi taïo - Löôïng nhieân lieäu goã söû duïng - Söû duïng naêng löôïng taùi taïo ñöôïc  Khuyeán khích söû duïng saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng - Löôïng tieâu thuï thöïc phaåm  Haïn cheá aûnh höôûng do thieân tai vaø hieåm hoïa do con ngöôøi gaây ra  Ñaûm baûo xaây döïng nhaø nôi an toaøn - Phaù huûy nhaø  Haïn cheá töû vong vaø thieät haïi taøi saûn - Thieät haïi nhaân maïng do thieân tai  Naâng cao an toaøn coâng nghieäp - Xaây nhaø treân neàn ñaát yeáu - Tai naïn coâng nghieäp gaây töû vong  Caûi tieán moâi tröôøng töï nhieân vaø nhaân taïo ôû ñoâ thò  Cung caáp ñaày ñuû khoaûng xanh - Khoaûng xanh/ngöôøi  Haïn cheá söï xuoáng caáp caùc di tích lòch söû - Danh saùch ñaøi töôûng nieäm  1.4. QUAN ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC Theo yù kieán cuûa caùc chuyeân gia thì chieán löôïc quaûn lyù moâi tröôøng caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu sau: Chieán löôïc phaûi mang tính naêng ñoäng coù khaû naêng caûi tieán lieân tuïc. Caùc hoaït ñoäng trong chieán löôïc naøy phaûi ñöôïc giaùm saùt vaø xem xeùt thöôøng xuyeân, töø ñoù ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm, ñeà ra nhöõng hoaït ñoäng söûa ñoåi phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån cuûa thaønh phoá. Phaûi ñaûm baûo Chieán löôïc seõ ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng, töùc laø phaûi mang tính khaû thi. Phaûi tham khaûo roäng raõi, xaùc laäp nhöõng noäi dung öu tieân, baøn baïc thoáng nhaát giöõa caùc cô quan lieân quan, vaø phaûi coù söï phaân coâng, thoûa thuaän veà vai troø traùch nhieäm cuï theå cuûa caùc beân tham gia trong quaù trình thöïc hieän. Chieán löôïc phaûi mang tính keá thöøa caùc chieán löôïc vaø keá hoaïch hieän höõu hôn laø laëp laïi hoaëc baét ñaàu töø ñaàu. 1.5. NGUYEÂN TAÉC KHI XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC: Chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng laø boä phaän caáu thaønh khoâng theå taùch rôøi cuûa Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, laø cô sôû quan troïng baûo ñaûm phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc. Chieán löôïc phaûi ñöa ra ñöôïc caùc muïc tieâu hoaït ñoäng, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm thöïc hieän caùc vaán ñeà maø muïc tieâu ñöa ra vaø xaùc ñònh cuï theå caùc cô quan ban ngaønh chòu traùch nhieäm ñeå chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa moät chieán löôïc moâi tröôøng ôû thaønh phoá coù thu nhaäp thaáp: Chieán löôïc ñöôïc thöïc hieän theo nhöõng yeâu caàu caáp thieát cuûa ñòa phöông: Gaùnh naëng moâi tröôøng ôû thaønh phoá ngheøo thöôøng caáp thieát vaø cuïc boä hôn ôû nhöõng thaønh phoá thònh vöôïng. Caùc thaønh phoá phaùt trieån coù theå tham gia vaøo caùc chöông trình moâi tröôøng toaøn caàu vaø daøi haïn trong khi ñoù thaønh phoá coù nguoàn thu thaáp neân öu tieân nhaém vaøo caùc vaán ñeà moâi tröôøng cuï theå cuûa ñòa phöông mình. Quan taâm vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa daân ngheøo trong thaønh phoá: ÔÛ nhöõng thaønh phoá coù nguoàn thu coøn thaáp thì daân ngheøo laø ñoái töôïng deã daøng chòu aûnh höôûng bôûi söï quaûn lyù moâi tröôøng khoâng phuø hôïp cuûa chính quyeàn ñòa phöông. Chieán löôïc seõ khoâng hieäu quaû neáu nhöõng vaán ñeà böùc xuùc cuûa nhoùm ngöôøi naøy khoâng ñöôïc thoaû maõn. Töông töï nhö vaäy, neáu heä thoáng giaùm saùt moâi tröôøng khoâng phaûn aùnh ñöôïc söï khaùc bieät cuûa taùc ñoäng moâi tröôøng ñeán nhöõng ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo trong xaõ hoäi thì chieán löôïc cuõng khoâng mang laïi söï caûi thieän moâi tröôøng coâng baèng vaø coù lôïi. 1.6. CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN THAØNH PHOÁ BEÀN VÖÕNG: Chöông trình phaùt trieån thaønh phoá beàn vöõng (Sustainable Cities Programme – SCP) ñöôïc phaùt ñoäng vaøo naêm 1990 bôûi toå chöùc UNCHS (Unitet Nations Centrefor Human settlements) vaø sau ñoù coù söï tham gia cuûa toå chöùc UNEP (United Nations Environment Programme) naêm 1995. Chöông trình laøm vieäc vôùi caùc khu töï trò vaø caùc nhaø ñaàu tö khaùc ôû caáp ñoä ñòa phöông ñeå taêng hieäu quaû vaø coâng baèng hôn trong vieäc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân vaø kieåm soaùt ñöôïc heát caùc ruûi ro moâi tröôøng trong quaûn lyù ñoâ thò. SCP taïo ra ñeå giuùp thaønh phoá caûi thieän khaû naêng quaûn lyù vaø qui hoaïch moâi tröôøng. SCP ñieàu haønh ôû 4 caáp: thaønh phoá, quoác gia, vuøng vaø toaøn caàu. ÔÛ caáp ñoä thaønh phoá, nhöõng ngöôøi coù lieân quan seõ laøm vieäc theo nhoùm treân töøng vaán ñeà cuï theå vaø ñöôïc hoã trôï töø thaønh phoá. ÔÛ caáp ñoä quoác gia, keát quaû cuûa quaù trình quy hoaïch thaønh phoá seõ ñöôïc nhaân roäng ra caùc thaønh phoá khaùc trong nöôùc. ÔÛ caáp ñoä khu vöïc, caùc thaønh phoá thaønh vieân seõ thay ñoåi thoâng tin, chia xeû kinh nghieäm cuõng nhö kyõ thuaät vaø chuyeân moân. ÔÛ caáp ñoä toaøn caàu, chöông trình seõ ñöôïc bieân dòch thaønh caùc baøi hoïc kinh nghieäm vaø thöïc teá, phaùt trieån caùc boä coâng cuï cuõng nhö caùc quy trình hoaït ñoäng hoã trôï chöông trình. 1.7. MOÄT SOÁ CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ *Chieán löôïc quaûn lyù moâi tröôøng ôû Hoàng Koâng: Naêm 1990, Hong Kong ñaõ baét ñaàu xeùt laïi chieán löôïc phaùt trieån laõnh thoå ñeå thieát laäp khung moâi tröôøng trong chieán löôïc phaùt trieån ñeán naêm 2011, khi daân soá öôùc tính ñaït tôùi 8.1 trieäu ngöôøi töø con soá hieän taïi laø 6,4 trieäu ngöôøi. Vieäc xem xeùt ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 1996, bao goàm vieäc ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc SEA (Strategic Environmental Assessment ) . SEA bao goàm caùc böôùc sau: 1/ Chuaån bò sô löôïc ñeå xaùc ñònh thuoäc tính vaø haïn cheá moâi tröôøng chuû yeáu. 2/ Thieát laäp caùc tieâu chuaån, khung ñaùnh giaù vaø yeáu toá cô baûn cuûa moâi tröôøng. 3/ Xaùc ñònh nhöõng löïa choïn nhaèm haïn cheá söï suy yeáu moâi tröôøng töï nhieân ôû Hongkong. 4/ Toân troïng vaø söû duïng yù kieán coâng chuùng ñeå xaùc ñònh caùc vaán ñeà chính yeáu. 5/ Döï baùo dieãn bieán chaát löôïng moâi tröôøng vaø tìm ra caùc bieän phaùp caûi thieän. 6/ Ñaùnh giaù caùc phaùt sinh khi thöïc hieän chieán löôïc. 7/ Phaân tích aûnh höôûng chung cuûa chieán löôïc moâi tröôøng vaø ñeà xuaát nhöõng khaû naêng thay ñoåi. 8/ Chuaån bò keá hoaïch haønh ñoäng vaø caùc heä thoáng quan traéc lieân quan. 9/ Tröng caàu daân yù laàn thöù hai ñeå xem xeùt baûn thaûo SEA (1996). 10/ Trình nhaän xeùt leân nhaø caàm quyeàn caáp cao (1996 – 1997). Nhöõng keát quaû chính cuûa SEA laø: - Baùc boû caùc hoaït ñoäng phaùt trieån coù aûnh höôûng baát lôïi hoaëc laøm giaûm quaù trình laøm saïch töï nhieân; - Thoáng nhaát keá hoaïch vaän taûi ñeå toái ña hoùa tính höõu duïng cuûa ñöôøng saét. Quaù trình seõ taïo neân tính thoáng nhaát treân caùc yeâu caàu veà haønh ñoäng moâi tröôøng vaø caùc hoaït ñoäng moâi tröôøng ñaït ñöôïc keát quaû cuï theå hôn. Cuoái cuøng, chính saùch ñeàn buø veà sinh thaùi ñaõ ñöôïc ban haønh (1997). Tuy nhieân, quaù trình vaãn chöa ñöôïc theå cheá hoùa; baøi vieát cuûa nhaø caàm quyeàn Hongkong veà baûo veä moâi tröôøng vaãn khoâng ñeà caäp ñeán kinh nghieäm trong quaûn lyù moâi tröôøng ôû moät vuøng cuï theå. 1.8. KINH NGHIEÄM XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC TRONG THAØNH PHOÁ 1.8.1. Chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng quoác gia Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia 2001 – 2010 ñöôïc Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng xaây döïng, vôùi söï tham gia cuûa nhieàu nhaø khoa hoïc, quaûn lyù vaø caùc cô quan, toå chöùc quoác teá taøi trôï. Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia ñeà caäp ñeán caùc vaán ñeà moâi tröôøng khaùc nhau cuûa khu vöïc vaø toaøn caàu. Trong ñoù caùc muïc tieâu cuûa chieán löôïc bao goàm: Ngaên ngöøa oâ nhieãm, söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân, baûo toàn ña daïng sinh hoïc, caûi thieän chaát löôïng moâi tröôøng. Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia ñöôïc xaây döïng vôùi 9 chöông trình toång theå: Ñaåy maïnh giaùo duïc moâi tröôøng vaø naâng cao nhaän thöùc veà moâi tröôøng Taêng cöôøng vai troø cuûa coäng ñoàng vaø caùc doanh nghieäp trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. Taêng cöôøng vaø ña daïng hoaù vieäc ñaàu tö baûo veä moâi tröôøng. Taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù nhaø nöôùc trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng. Môû roäng quan heä hôïp taùc quoác teá vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Loàng gheùp Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia vaøo chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Löïa choïn caùc hoaït ñoäng öu tieân. Phaân coâng traùch nhieäm cho caùc cô quan thöïc hieän. Giaùm saùt vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chieán löôïc. Trong moãi chöông trình toång theå ñöôïc phaân thaønh nhieàu chöông trình. Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia bao goàm 77 chöông trình, trong ñoù 7 chöông trình ñöôïc choïn laø öu tieân cao nhaát: Xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch toaøn dieän cho söï phaùt trieån coâng nghieäp bao truøm toaøn boä quaù trình khai thaùc taøi nguyeân, saûn xuaát vaø quaûn lyù chaát thaûi. Xaây döïng chieán löôïc vaø keá hoaïch choân laáp chaát thaûi raén vaø xöû lyù chaát thaûi raén nguy haïi taïi caùc khu ñoâ thò coù maät ñoä daân cö cao. Tieáp tuïc ban haønh caùc nghò ñònh vaø caùc tieâu chuaån ñeå baûo veä vaø söû duïng caùc nguoàn nöôùc, ñaëc bieät laø ôû caùc löu vöïc soâng, hoà vaø caùc taàng nöôùc ngaàm. Naâng caáp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng vaø taêng cöôøng naêng löïc cuûa caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng taïi moãi caáp ôû caùc boä, ban, ngaønh. Keát hôïp giaùo duïc moâi tröôøng trong caùc chöông trình giaûng daïy taïi caùc tröôøng phoå thoâng vaø caùc tröôøng ñaïi hoïc. Ñaåy maïnh phong traøo moâi tröôøng cuûa caùc toå chöùc nhö Maët traän Toå quoác, Coâng ñoaøn, Ñoaøn Thanh nieân, Hoäi Phuï nöõ, Hoäi Cöïu chieán binh, Hoäi Noâng daân,… - Cuûng coá heä thoáng vaø quaûn lyù taøi nguyeân röøng thoâng qua söï tham gia cuûa coäng ñoàng. Öu ñieåm: (Nguoàn: UBND, Chieán löôïc Quaûn lyù Moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010) Maëc duø xaây döïng cho phaïm vi roäng, nhöng chieán löôïc vaãn khaù ñaày ñuû. Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia khoâng ñaët naëng vaán ñeà vaøo phaân tích hieän traïng moâi tröôøng maø taäp trung xaây döïng caùc muïc tieâu, noäi dung, chöông trình thöïc hieän, … Caùc chöông trình thöïc hieän ñöôïc phaân laøm ba caáp ñoä öu tieân, ñieàu naøy ñaõ giuùp cho vieäc toå chöùc caùc nguoàn löïc moät caùch hôïp lyù ñeå thöïc hieän caùc chöông trình. Ngoaøi ra chöông trình quan traéc vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia cuõng ñöôïc ñöa vaøo ñeå xem xeùt vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc muïc tieâu ñeà ra vaø caùc bieän phaùp ñaõ aùp duïng nhaèm ñieàu chænh cho hôïp lyù. Khuyeát ñieåm: (Nguoàn: UBND, Chieán löôïc Quaûn lyù Moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010) Theo söï ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia thì tính khaû thi cuûa Chieán löôïc Baûo veä Moâi tröôøng Quoác gia chöa ñöôïc roõ raøng, laøm cho Chieán löôïc coù veû hôi quaù tham voïng. 1.8.2. Chieán löôïc quaûn lyù moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh Chieán löôïc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010 ñöôïc UBND Thaønh phoá pheâ duyeät. Noäi dung cuûa chieán löôïc bao goàm: - Chöông trình naâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng, - Chöông trình giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí, - Chöông trình baûo veä nguoàn nöôùc, - Chöông trình quaûn lyù chaát thaûi coâng nghieäp vaø chaát thaûi raén nguy haïi, - Chöông trình quaûn lyù raùc ñeán naêm 2010, - Chöông trình thoaùt nöôùc ñoâ thò Thaønh phoá Hoà Chí Minh, - Chöông trình phaùt trieån maûng xanh ñoâ thò. Muïc tieâu cuûa Chieán löôïc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø cung caáp caùc keá hoaïch haønh ñoäng nhaèm caûi thieän moâi tröôøng. Ñoàng thôøi xaùc ñònh ñöôïc nhöõng vaán ñeà chuû yeáu caàn giaûi quyeát. Öu ñieåm:Baùo caùo cung caáp moät cô sôû chi tieát ñeå xaây döïng chieán löôïc, thoâng qua caùc toùm taét chi tieát veà hieän traïng moâi tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø keá hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi thaønh phoá. Ñoàng thôøi xaùc ñònh ñöôïc caùc vaán ñeà maø chieán löôïc caàn giaûi quyeát. Khuyeát ñieåm: Khung chieán löôïc cuûa baùo caùo ñöôïc xaây döïng töông ñoái sô saøi. Do haïn cheá veà thôøi gian vaø caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc dieãn ra khaù haïn cheá. Chöông 2: KHAÙI QUAÙT VEÀ THAØNH PHOÁ NHA TRANG Ñeå coù cô sôû xaây döïng chieán löôïc, trong chöông naøy trình baøy moät soá thoâng tin cô baûn veà ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi cuûa thaønh phoá Nha Trang. Noäi dung trình baøy goàm Lòch söû hình thaønh thaønh phoá nha trang, Ñaëc ñieåm moâi tröôøng töï nhieân nhö: vò trí ñòa ly, ñaëc ñieåm ñòa hình, khí haäu, ñòa chaát thoå nhöôõng, heä thöïc vaät; Ñaëc ñieåm thuyû vaên; Ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi, daân soá, lao ñoäng, tình hình phaùt trieån kinh teá, heä thoáng cô sôû haï taàng. Phaân tích caùc tieàm naêng du lòch , thuûy haûi saûn cuûa Tp Nha Trang….; Nhöõng noäi dung chuû yeáu qui hoaïch toång theå xaây döïng thaønh phoá Nha Trang, ñònh höôùng phaùt trieån ñeán naêm 2020 veà phaùt trieån khoâng gian, quy moâ söû duïng ñaát, heä thoáng caây xanh, heä thoáng du lòch vaø quy hoïach cô sôû haï taàng. 2.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH THAØNH PHOÁ NHA TRANG Sau cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc keát thuùc thaéng lôïi _ Ñaûng boä vaø nhaân daân Nha Trang taäp trung söùc löïc vaø trí tueä ñaõ thöïc hieän haøng loaït caùc bieän phaùp ñeå giaûi quyeát nhieäm vuï caáp baùch nhanh choùng phuïc hoái saûn xuaát, oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân, ñaõ toå chöùc cöùu ñoùi cho gaàn 2 vaïn ngöôøi treân 500 taán gaïo, giaûi quyeát cho ñoàng baøo ñi xaây döïng laøng kinh teá 460 taán gaïo, caáp haøng trieäu lít xaêng, daàu ñeå nhanh choùng phuïc hoài saûn xuaát, giaûi quyeát treân 6.000 coâng nhaân, vieân chöùc trôû laïi laøm vieäc vaø taïm saép xeáp boá trí cho 3.00 lao ñoäng khaùc. Maët khaùc tích cöïc vaän ñoäng baø con trôû veà queâ cuõ laøm aên sinh soáng, cuøng vôùi tænh tha- ra thuoäc vöông quoác Chaêm hay coøn goïi laø Chieâm Thaønh. Ngaøy 30/04/1924 vua Khaûi Ñònh ra ñaïo duï thaønh laäp ôû vuøng ñaát cöûa Ñoâng Nha Trang, moät thò traán môùi tröïc thuoäc tænh Khaùnh Hoaø vaø laáy con soâng Nha Trang ñaët teân luoân cho thò traán. Töø naêm 1970 ñòch toå chöùc thò xaõ Nha Trang thaønh 2 quaän, 11 phöôøng vaø 62 khoùm – coøn Vónh Xöông ñòch toå chöùc chia taùch laøm 17 phöôøng. Ñeán ngaøy 30/3/1977 theo quyeát ñònh 391- QÑ/ CP cuûa hoäi ñoàng CP thò xaõ Nha Trang ñöôïc naâng leân Thaønh phoá Nha Trang tröïc thuoäc tænh Phuù Khaùnh. Phaàn ñaát cuûa 7 xaõ thuoäc huyeän Vónh Xöông cuõ tröôùc nay laø: Vónh Thaùi, Vónh Ngoïc, Vónh Hieäp , Vónh Thaïnh, Vónh Trung, Vónh Phöông vaø Vónh Löông ñöôïc caét ra khoûi huyeän Vónh Xöông ñeå nhaäp vaûo Thaønh phoá Nha Trang. Nhö vaäy luùc naøy thaønh phoá Nha Trang coù 24 xaõ, phöôøng laø Vónh Phöôùc, Vónh Thoï, Vaïn Thaïnh, Xöông Huaân…., ngoaøi ra coøn nhaäp theâm xaõ Phöôùc Ñoàng ñöa toång soá xaõ leân ñeán 25 xaõ vaøo naêm 1978.Ñeán thaùng 19/11/1998NÑ 98/1998/NÑCP cuûa CP taùch töø phöôøng Phöôùc haûi vaø thaønh laäp môùi phöôøng Phöôùc Long ñöa soá xaõ phöôøng leân ñeán 26 ñôn vò naêm 1998. Ngaøy 22/4/1999thuû töôùng Chính Phuû ra quyeát ñònh soá 106/1999- QÑ/TTG V/v coâng nhaän Thaønh phoá Nha Trang laø ñoâ thò loaïi 2 cho ñeán nay. 2.2. ÑAËC ÑIEÅM MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN 2.2.1. Vò trí ñòa lyù Thaønh phoá Nha Trang naèm saùt bôø bieån Ñoâng , coù toaï ñoä ñòa lyù 12,150 vó Baéc vaø 109,120 kinh Ñoâng laø moät thaønh phoá naèm ôû ñieåm cöïc Ñoâng cuûa ñaát nöôùc, gaàn haûi phaän Quoác teá nhaát, coù moái lieân heä giao thoâng thuaän lôïi ñoái vôùi caû nöôùc baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû vaø ñöôøng haøng khoâng, coù caûng bieån thuaän lôïi lieân heä vôùi quoác teá. Nha Trang coù dieän tích töï nhieân laø 238km2, daân soá 436.500ngöôøi ñöôïc meänh danh laø” thaønh phoá beân bôø bieån xanh”, “ chieác boong taøu ñaày naéng” ,” laüng hoa töôi ñeïp ñaët beân bôø bieån Ñoâng “, … laø moät trung taâm vaên hoaù, kinh teá, du lòch, an döôõng, nghæ maùt . Vôùi vò trí thuaän lôïi, coù theå noùi Nha Trang laø taâm ñieåm cuûa caùc tænh laân caän. Vôùi ñieàu kieän deã löu thoâng lieân laïc, coäng vôùi ñòa hình ña daïng phong phuù mang ñeán cho Nha Trang moät tieàm naêng du lòch raát lôùn maø khoâng phaûi tænh naøo cuõng coù ñöôïc. 2.2.2 Ñaëc ñieåm ñòa hình Nha Trang coù ñòa hình nghieâng töø Taây sang Ñoâng. Töø treân cao nhìn xuoáng caû Thaønh phoá gioáng nhö moät thung luõng xanh ñeïp, coù nuùi non bao boïc. Thaønh phoá Nha Trang chia thaønh 02 daïng ñòa hình chính: - Vuøng nuùi: Bao boïc 03 phía (Baéc, Taây, Nam ) vôùi ñoä cao trung bình 500m . Phía Ñoâng, ôû ngoaøi bieån coù 19 ñaûo lôùn nhoû, caùch bôø töø 1 ñeán 10km, coù ñoä cao trung bình 400m. - Vuøng ñoàng baèng: Dieän tích chieám khoaûng 30% dieän tích töï nhieân cuûa Thaønh phoá, taäp trung chuû yeáu ôû phía Baéc vaø Nam soâng Caùi Nha Trang, coù theå chia laøm 03 khu vöïc: + Khu phía Baéc soâng Caùi: Ñoä cao 4-6m xen keõ vôùi caùc söôøn ñoài ñoä cao töø 15– 20m vaø caùc ngoïn nuùi cao 100m. + Khu phía Nam soâng Caùi: Chaïy doïc theo bôø bieån. + Khu phía Taây : doïc bôø soâng caùi Nha Trang vaø khu ruoäng truõng coù xen keõ laøng maïc, coät cao döôùi 3m, nhieàu naêm bò ngaäp luït vaøo thaùng 10 - 11 do luõ cuûa soâng Caùi vaø thuyû trieàu cuûa Bieån. 2.2.3. Khí haäu Nha Trang coù khí haäu nhieät ñôùi noùng, aåm, chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu Ñaïi döông neân maùt meû, oân hoaø trong caû naêm, muøa heø naéng nhieàu nhöng khoâng noùng böùc, muøa ñoâng coù möa nhöng khoâng laïnh, raát phuø hôïp cho vieäc phaùt trieån du lòch, nghæ döôõng. 2.2.3.1. Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä trung bình naêm: 26,50C. Toång nhieät trong naêm: 9.8200C. 2.2.3.2 Löôïng möa Toång löôïng möa trung bình naêm:1.252mm. Löôïng möa phaân boá khoâng ñoàng ñeàu trong naêm, 85%löôïng möa taäp trung vaøo nhöõng thaùng muøa möa ( Töø thaùng 9 ñeán thaùng 12) gaây neân uùng ngaäp gaây cuïc boä. 2.2.3.3. Löôïng boác hôi Löôïng boác hôi trung bình naêm: 1.187mm, töông ñöông löôïng möa trong naêm, nhöng taäp trung vaøo nhöõng thaùng muøa khoâ, neân xaûy ra hieän töôïng thieáu nöôùc ñeå phuïc vuï saûn xuaát vaø ñôøi soáng. 2.2.3.4. Gioù vaø höôùng gioù Höôùng gioù thònh haønh trong naêm laø Baéc, Ñoâng-Nam. Toác ñoä gioù bình quaân 6m/giaây. Gioù Taây Nam khoâ, noùng ít xuaát hieän (chæ khoaûng 5-10 ngaøy /naêm). Ít bò aûnh höôûng cuûa baõo. 2.2.3.5. Naéng Soá giôø naéng trung bình naêm 2.482 giôø, soá giôø naéng trung bình ngaøy töø 6 ñeán 7 giôø. Vaøo muøa möa, xen keõ giöõa nhöõng ñôït möa laø nhöõng ngaøy naéng aám thuaän tieän cho vieäc toå chöùc du lòch, nghæ döôõng quanh naêm. 2.2.4. Ñòa chaát thoå nhöôõng Thaønh phoá Nha Trang naèm trong vuøng coù caáu taïo ñòa chaát heä Ñeä töù, goàm: Boài tích soûi, caùt, seùt. Ñöùt gaõy ôû phía taây, phía Baéc, vaø ñöùt gaõy giaû ñònh ven bieån. Ñaát coù khaû naêng chòu löïc toát (P=2Kg/cm2). Vuøng ven bieån ñaïi boä phaän maët phuû laø caùt bieån (coù nôi daøy tôùi 3km), ôû saâu laø seùt. Caùc ñoài nuùi chuû yeáu laø ñaù granít, Rionit vaø Mac-ma, lôùp phuû laø ñaát thòt pha saïn döôùi laø lôùp phong hoaù taøn tích daøy 2-3m ñeán 5-7m möùc ñoä caùt chaûy ít, lôùp ñaát thòt phuû treân laø xaùm feralit coù ñaëc ñieåm chung laø chua, taàng maët bò xoùi moøn, röûa troâi neân ngheøo haøm löôïng caùc haït seùt vaø hình thaønh taàng B feralit, ñoä no bazô thöôøng <50%. 2.2.5. Heä thöïc vaät Ôû Nha Trang hieän coøn chuû yeáu laø röøng thöù sinh, röøng taïp xen laãn caùc traûng caây buïi, coû vaø thaûm caây troàng aên traùi, hoa maøu khaùc. 2.2.6. Ñaëc ñieåm thuyû vaên - Thuyû trieàu: Vònh Nha Trang coù cheá ñoä thuyû trieàu hoãn hôïp, thieân veà nhaät trieàu HT.TR =2,4m. Möïc nöôùc bieån trung bình: +1.28m. Soùng coù ñoä cao lôùn nhaáât1-2m (veà muøa ñoâng) döôùi daïng soùng luøng. Ñoä maën cuûa nöùôùc bieån 30-35% ( Theo baùo caùo Khoa hoïc Vieän Nghieân Cöùu Bieån). - Soâng ngoøi coù 02 löu vöïc: + Soâng Caùi Nha Trang : Daøi 60 km chaûy qua Dieân Khaùnh vaø Nha Trang, thöôïng nguoàn coù nhieàu chi löu ( soâng Kheá, soâng Giang, soâng Caàu, soâng Choø ) vaø nhieàu thaùc ( thaùc Ngöïa, thaùc Traâu ) löu löôïng 40 m3/s,löu löôïng muøa kieät 11-14m3/s. Dieän tích löu vöïc 1.750km2. Möïc nöôùc soâng trung bình 1,36m, möïc nöôùc soâng cao nhaát 2,05m vaø thaáp nhaát 0,48m. +Soâng Cöûa Beù : laø moät nhaùnh phaân löu cuûa soâng Caùi Nha Trang, veà muøa khoâ khoâng coù nöôùc (neân goïi laø soâng Caân hoaëc soâng Taéc), veà muøa möa do soâng Caùi traøn qua vaø nöôùc cuûa ñoàng ruoäng vuøng Dieân Khaùnh taäp trung laïi chaûy qua Phuù vinh roài ra Cöûa Beù. 2.3. ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ XAÕ HOÄI 2.3.1. Daân soá Hieän taïi daân soá thaønh phoá Nha Trang vaøo naêm 2006 khoaûng 436.500 ngöôøi trong ñoù daân soá noäi thò laø 299.812 ngöôøi ( chieám 78,8%daân soá toaøn thaønh phoá ) vaø öôùc tính seõ taêng leân khoaûng 650.000 ñeán 750.000 ngöôøi vaøo naêm 2020. Thaønh phoá coù nhieàu khu ñoâ thò môùi ôû phía Nam nhö Hoøn Rôù, Phía Baéc nhö Vónh Thaùi vaø coù keá hoaïch xaây döïng khu ñoâ thò phía Taây. 3.3.2. Lao ñoäng: Daân soá trong tuoåi lao ñoäng khu vöïc noäi thò naêm 2006 khoaûng 239.960 ngöôøi chieám 79% daân soá toaøn thaønh phoá. Toång lao ñoäng laøm vieäc trong caùc ngaønh kinh teákhoaûng 105.000 ( Nguoàn soá lieäu : phoøng thoáng keâ Thaønh Phoá Nha Trang thaùng 02/2004) 2.3.3. Tình hình phaùt trieån kinh teá Qua 25 xaây döïng vaø phaùt trieån, thaønh phoá Nha Trang ñaõ ñöôïc môû roäng gaáp 3laàn. Nhieàu ngaønh saûn xuaát ñöôïc phaùt trieån vôùi quy moâ lôùn, ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao, thu huùt nguoàn voán ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc, thuoäc nhieàu thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau. Trong nhöõng naêm qua, Ñaûng boä, chính quyeàn vaø nhaân daân thaønh phoá Nha Trang ñaõ ñoàng loøng khaéc phuïcï moïi khoù khaên, thöû thaùch, giöõ vöõng nhòp ñoä taêng tröôûng kinh teá, taïo moïi söï chuyeån bieán tích cöïc treân moïi phöông dieän cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Trong lónh vöïc coâng nghieäp - tieåu thuû coâng nghieäp, nhôø khai thaùc thöïc hieän caùc chính saùch khuyeán khích, caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaàu tö, ñaåy maïnh phaùt trieån saûn xuaát, toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân ñaït 10- 15% /naêm. Trong giai ñoaïn 2003-2005 toaøn tænh coù theâm 400 cô sôû ñaêng kyù kinh doanh trong toång soá 1.600 cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp- tieåu thuû coâng nghieäp vôùi toång möùc voán ñaàu tö ñaêng kyù 115,771 tyû ñoàng, taïo theâm 11.093 vieäc laøm môùi cho ngöôøi lao ñoäng . Tính rieâng naêm 2005, giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp cuûa khoái ngoaøi quoác doanh treân ñòa baøn ñaït 748 tyû ñoàng. Trong ñoù, khu vöïc kinh teá caù theå, taäp theå vaø tö nhaân thuoäc thaønh phoá quaûn lyù ñaït 132,2 tyû ñoàng. Haàu heát caùc ngaønh kinh teá kyõ thuaät ñeàu ñaït möùc taêng tröôûng bình quaân 9-14% /naêm. Thöïc hieän chöông trình phaùt trieån coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp giai ñoaïn 2003-2006 toaøn nghaønh ñaõ ñaàu tö treân 4 tyû ñoàng ñeå ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä, môû roäng quy moâ saûn xuaát. Maëc duø gaëp nhieàu khoù khaên do aûnh höôûng cuûa thôøi tieát, giaù trò saûn xuaát noâng- laâm- ngö nghieäp vaãn ñöôïc duy trì. Dieän tích ñaát noâng nghieäp cuûa thaønh phoá khoâng lôùn, saûn löôïng löông thöïc haøng naêm khoaûng 12 nghìn taán. Thaønh phoá ñang tieáp tuïc thöïc hieän ñoåi môùi cô caáu kinh teá noâng thoân, chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi theo höôùng thaâm canh.Taêng suaát naâng cao chaát löôïng noâng saûn, giaù trò kinh teá cao. Vieäc khai thaùc thuyû haûi saûn ñaõ böôùc ñaàu thöïc hieän hôïp lyù hoaù vaø hieän ñaïi hoaù theo höôùng phaùt trieån ñaùnh baét xa bôø. Ñeán nay coâng suaát bình quaân taøu thuyeàn toaøn thaønh phoá ñaït 31,5 CV/ chieác. Nuoâi troàng thuyû saûn tieáp tuïc phaùt trieån theo höôùng coâng nghieäp, nuoâi treân bieån phaùt trieån maïnh, ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao, nhaát laø ngheà nuoâi toâm suù, toâm huøm vaø caùc loaøi thuyû haûi saûn. Bảng 2. 1: Chæ tieâu kinh teá –xaõ hoäi naêm 2006: - Toác ñoä taêng tröôûng: %/ naêm  +Coâng nghieäp- tieåu thuû coâng nghieäp 11-12% /naêm  +Dòch vuï-du lòch-thöông maïi: 14-15%/ naêm  +Noâng nghieäp: 3- 4%/ naêm  - Kim ngaïch xuaát khaåu: 17-18trieäuUSD  - Thu noäp ngaân saùch nhaø nöôùc taêng: 6-8% / naêm  - GDP bình quaân ñaàu ngöôøi: 100USD/naêm  Nguoàn: Nghò quyeát ñaïi hoäi Ñaûng boä thaønh phoá Nha Trang 2.3.4. Y teá Ngaønh y teá Nha Trang ñaõ gaët haùi nhöõng thaønh töïu ñaùng ghi nhaän treân caùc maët: Giaùo duïc yù thöùc phoøng beänh, baûo veä söùc khoeû, tieán haønh nhieàu chieán dòch phoøng choùng dòch beänh. Ñaåy maïnh coâng taùc khaùm vaø chöõa trò caùc beänh xaõ hoäi; thöïc hieän toát caùc chöông trình y teá quoác gia,soá treû em ñöôïc tieâm ñuû 6 loaïi vacxin, vieâm gan B ñaït treân 95%. Caùc chöông trình tieâm chuûng môû roäng ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân. Do ñoù, caùc beänh treû em haàu nhö baïch haàu, ho gaø, uoán vaùn, sôûi baïi lieät, giaûm daàn qua caùc naêm. Haàu heát caùc khu vöïc daân cö ñeàu ñöôïc ñaàu tö xaây döïng traïm y teá cô sôû. 2.3.5. Giaùo duïc Vöøa chuù troïng phaùt trieån kinh teá, thaønh phoá Nha Trang vöøa taäp trung moïi nguoàn löïc phaùt trieån vaên hoaù - xaõ hoäi. Treân lónh vöïc giaùo duïc, caùc ngaønh hoïc, baäc hoïc ñeàu ñöôïc duy trì caû veà soá löônïg vaø chaát löôïng ñaøo taïo, nhieàu tröôøng ñöôïc xaây döïng vaø söûa chöõa khang trang. Naêm 2005-2006 UBND tænh Khaùnh Hoaø ñaõ coâng nhaän theâm 17 tröôøng ñaït tieâu chuaån quoác gia( 3 tröôøng maàm non, 10 tröôøng tieåu hoïc, 3 tröôøng THCS vaø 1 tröôøng PTTH), naâng soá tröôøng ñaït tieâu chuaån leân 54 tröôøng( 9 tröôøng maàm non, 31 tröôøng tieåu hoïc, 11 tröôøng THCS vaø 3 tröôøng THPT). Quy moâ phaùt trieån khoâng ngöøng phaùt trieån theo höôùng ña daïng hoaù höôùng tôùi moät xaõ hoäi hoïc taäp, taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc ôû caùc ñòa baøn khoù khaên Treân ñòa baøn thaønh phoá Nha Trang tænh Khaùnh Hoøa hieän coù 1 tröôøng ñaïi hoïc, 4 tröôøng cao ñaúng vaø 2 tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp. 2.3.6. Heä thoáng cô sôû haï taàng 2.3.6.1. Ñöôøng haøng khoâng: Tröôùc ñaây coù theå bay ñeán Nha Trang vaø haï caùnh ngay trong thaønh phoá taïi saân bay Nha Trang, nguyeân laø moät saân bay quaân söï naèm treân ñöôøng Traàn Phuù. Hieän nay saân bay Nha Trang ñaõ ñoùng cöûa vaø khaùch du lòch coù theå ñeán thaønh phoá naøy baèng saân bay Cam Ranh caùch ñoù khoaûng 40 km 2.3.6.2 Ñöôøng thuyû Nha Trang coù caûng Nha Trang, chuû yeáu laø vaän chuyeån haønh khaùch qua laïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Ñaø Naüng. 2.3.6.3. Ñöôøng saét Ga Nha Trang laø moät trong nhöõng ga lôùn treân tuyeán ñöôøng saét Baéc - Nam cuûa Vieät Nam. Taát caû caùc tuyeán taøu löûa döøng taïi ñaây. Ngoaøi caùc taøu Thoáng Nhaát, coøn coù caùc chuyeán taøu SN1-2, SN3-4 vaø gaàn ñaây coù theâm chuyeán taøu 5 sao ñaàu tieân chaïy tuyeán Saøi Goøn – Nha Trang. 2.3.6.4. Giao thoâng noäi thaønh Nha Trang coù 6 tuyeán xe bus noäi thaønh vaø 1 xe bus saân bay, loä trình traûi töø Thaønh ( Dieân Khaùnh ), Hoøn Rôù, Chôï Löông Sôn… phuïc vuï vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi daân thaønh pho.á 2.3.6.5. Caáp nöôùc Thaønh phoá Nha Trang coù nhaø maùy nöôùc coâng suaát 70.000 m3/ngaøy_ñeâm, caùc thò xaõ, thò traán ñeàu coù nhaø maùy nöôùc ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh teá_xaõ hoäi cuûa tænh. 2.3.6.6. Caáp ñieän Khaùnh Hoøa söû duïng nguoàn ñieän cuûa maïng quoác gia 220 KV, coù nguoàn ñieän diezen döï tröõ, ñaùp öùng ñuû moïi nhu caàu veà ñieän cho caùc nhaø ñaàu tö. Toaøn tænh ñaõ phuû ñieän 100% ñeán caùc xaõ. 2.3.6.7. Thoaùt nöôùc. Hieän taïi thaønh phoá Nha Trang ñang söû duïng heä thoáng thoaùt nöôùc chung (nöôùc thaûi vaø nöôùc möa). Maïng löôùi thoaùt nöôùc duøng möông hôû ñaäy baèng taám beâ toâng chieám khoaûng 40% vaø coáng thoaùt nöôùc chieám khoaûng 50-60%…..nhöng thaønh phoá vaãn coù nhieàu ñoaïn möông bò vôû, hö hoûng hoaëc bò taéc ngeït do raùc thaûi neân khu vöïc trung taâm thaønh phoá vaãn coøn tình traïng ngaäp uùng ôû moät soá khu vöïc do trôøi möa. Ngaønh xaây döïng ñang xuùc tieán trình duyeät döï aùn thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït cho thaønh phoá Nha Trang. Hieän thaønh phoá Nha Trang chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït taäp trung, nöôùc thaûi taïi caùc hoä gia ñình cho thaám töï nhieân hoaëc thaûi ra soâng, suoái, bieån, ao, hoà. 2.4. CAÙC TIEÀM NAÊNG CUÛA THAØNH PHOÁ NHA TRANG 2.4.1. Tieàm naêng du lòch Nha Trang thuoäc tænh noåi tieáng veà caûnh ñeïp thieân nhieân, naêm 2003 Nha Trang ñöôïc theá giôùi coâng nhaän laø moät trong 29 vònh gia nhaäp caâu laïc boä nhöõng vònh ñeïp nhaát theá giôùi, beân caïnh ñoù Nha Trang laø thaønh phoá naèm ôû moät trong caùc cöûa ngoõ ra bieån cuûa Duyeân Haûi Nam Trung Boä, Taây Nguyeân vaø luïc ñòa Chaâu AÙ, laïi khoâng xa thaønh phoá Hoà Chí Minh neân coù ñieàu kieän phaùt trieån du lòch. Bôø bieån Nha Trang coù nhieàu baõi taém ñeïp, töø ñaàm Nha Phu ñeán Löông Sôn, Baõi Tieân, Caàu Ñaù, Soâng Loâ vaø haøng loaït baõi raém taïo neân caùc cuïm coâng trình , caùc loaïi hình dòch vuï du lòch vui chôi, taém bieån ñöôïc trang bò tieän nghi cao caáp. Truïc du lòch Traàn Phuù-Caàu Ñaù-baõi Tieân laø trung taâm du lòch cuûa vuøng naøy, nôi ñaây seõ xaây döïng con ñöôøng du lòch song haønh vaø caùc khaùch saïn ñaït tieâu chuaån quoác teá töø 3 ñeán 5 sao. Caûnh quan thieân nhieân kyø thuù, di tòch lòch söû vaên hoùa phong phuù, ñaëc bieät laø vònh Vaân Phong ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ñieåm du lòch ñeïp nhaát Vieät Nam vaø coù taàm côõ theá giôùi, coù ñieàu kieän ñaàu tö ñeå phaùt trieån ña ngaønh, trôû thaønh khu du lòch sinh thaùi taàm côõ. Vôùi dieän tích 200 ha, taïi vuøng baùn ñaûo Hoøn Goám seõ xaây döïng laøng du lòch….Taïo cho thaønh phoá Nha Trang coù lôïi theá ñeå phaùt trieån maïnh ngaønh du lòch, ñaëc bieät laø ngaønh du lòch sinh thaùi bieån. Caûnh quan Nha Trang cho pheùp phaùt trieån nhieàu loaïi hình du lòch, ñieàu döôõng, saên baén, bôi laën, leo nuùi, taém bieån. Moät trong nhöõng ñieåm du lòch quan troïng nhaát cuûa Nha Trang laø vònh Vaân Phong, Ñaûo Hoøn Goám laø phöùc hôïp du lòch nhieät ñôùi vaø laø baõi taém ñeïp, laø moät trong nhöõng thaéng caûnh bieån ñeïp nhaát trong khu vöïc Chaâu AÙ-Vieãn Ñoâng. Ngoaøi baõi bieån Nha Trang coøn coù nhieàu ñieåm tham quan, du lòch khaùc nhö: Ñeàn mieáu, thaùp Chaøm, chuøa Long Sôn, laàu Baûo Ñaïi, Hoøn Chuoâng, Hoøn Yeán, Suoái Ba Hoà, suoái Tieân, Doác Leách, khu di tích Yersin taïi Hoøn Baø…Nha Trang cuûa Khaùnh Hoøa keát hôïp vôùi Ñaø Laït cuûa Laâm Ñoàng, Vuõng Taøu, thaønh Phoá Hoà Chí Minh taïo thaønh moät töù giaùc du lòch coù trieån voïng nhaát cuûa Vieät Nam trong thôøi gian tôùi. 2. Du lòch sinh thaùi: Caâu laïc boä caùc vònh ñeïp nhaát theá giôùi ñaõ keát naïp vònh Nha Trang laøm thaønh vieân thöù 29 cuûa toå chöùc naøy. Thaønh phoá Nha Trang thu huùt khaùch du lòch khoâng chæ ôû baõi caùt mòn, nöôùc bieån xanh, soùng eâm, maø coøn ôû nhöõng hoøn ñaûo thô moäng ngoaøi khôi. Vôùi lôïi theá cuûa caùc ñaûo, nuùi, vònh vaø baõi bieån taïo thaønh quaàn theå du lòch ña daïng, lieân hoaøn, Nha Trang thuoäc tænh Khaùnh Hoaø haáp daãn khaùch du lòch bôûi quaàn theå khu du lòch sinh thaùi, laøng du lòch baõi truù, Ñaàm Gìa treân ñaûo Hoøn Tre. Khu nghæ maùt cao caáp vaø saân goân Rusalca ôû baõi Tieân, khu du lòch Soâng Loâ, khu du lòch Baõi Daøi Cam Ranh, Vaân Phong. Du lòch sinh thaùi keát hôïp giaûi trí, nghæ döôõng, chöõa beänh laø nhöõng loaïi hình du lòch phong phuù, duø löôïn treân bieån, moâtoâ nöôùc, löôùt vaùn, ca noâ, thuyeàn buoàm laø caùc troø chôi theå thao treân bieån haáp daãn du khaùch ñaõ ñaåy maïnh thöông hieäu du lòch Nha Trang-Khaùnh Hoøa leân moät taàm cao môùi. 2.4.2 Thuyû haûi saûn Vuøng bieån Nha Trang tænh Khaùnh Hoøa coù doøng haûi löu Baéc - Nam Thaùi Bình Döông chaûy qua, laø vuøng bieån giaøu tieàm naêng ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuûy saûn. Toång tröõ löôïng haûi saûn thuoäc vuøng bieån Nha Trang tænh Khaùnh Hoøa khoaûng 150 nghìn taán, trong ñoù chuû yeáu laø caù noåi ( 70% ), cho pheùp khai thaùc haøng naêm khoaûng 70 nghìn taán, nhöõng loaïi haûi saûn coù tröõ löôïng lôùn laø: toâm huøm, toâm suù, möïc, caù thu, cua gheï….Dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn khoaûng 7.500ha, saûn löôïng thuûy saûn haøng naêm khoaûng 85 ngaøn taán. Ñaëc bieät thaønh phoá Nha Trang-Khaùnh Hoøa coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà töï nhieân cuõng nhö veà cô sôû vaø ñoäi nguõ nghieân cöùu chuyeân nghaønh (vieän Haûi Döông Hoïc, ñaïi hoïc Thuûy Saûn ) ñeå phaùt trieån toâm gioáng neân boä Thuûy Saûn ñaõ ñaët taïi ñaây Trung Taâm Nghieân Cöùu Thuûy Saûn III vaø ñang xaây döïng vuøng nuoâi toâm gioáng taäp trung ñeå cung caáp cho caû nöôùc. Nguoàn lôïi bieån phaân boá khoâng ñeàu, taäp trung phaàn lôùn ôû ngö tröôøng ngoaøi khôi vaø ngö tröôøng ngoaøi tænh töø Quaûng Nam - Ñaø Naüng ñeán vònh Thaùi Lan. Maët khaùc khai thaùc ngö tröôøng quanh quaån ñaûo Tröôøng Sa vöøa goùp phaàn phaùt trieån kinh teá, vöøa ñaûm baûo an ninh quoác phoøng. Nöôùc bieån coù noàng ñoä muoái töông ñoái cao, thuaän lôïi cho vieäc saûn xuaát muoái taäp trung vaø caùc saûn phaåm sau muoái, nhaát laø muoái coâng nghieäp. Bieån Nha Trang -Khaùnh Hoøa coøn laø nôi cö truù cuûa loaøi chim yeán, haøng naêm cho pheùp khai thaùc khoaûng 2000kg yeán saøo. Ñaây laø moät ñaëc saûn quyù hieám ít tænh trong caû nöôùc coù, khoâng chæ ñoùng goùp tröïc tieáp cho xuaát khaåu, maø coøn laø nguoàn nguyeân lieäu quyù cho coâng nghieäp cheá bieán döôïc lieäu boå döôõng cao caáp. 2.5. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU QUI HOAÏCH TOÅNG THEÅ XAÂY DÖÏNG THAØNH PHOÁ NHA TRANG 2.5.1. Tính chaát ñoâ thò Thaønh phoá Nha Trang laø trung taâm kinh teá khoa hoïc kyõ thuaät vaø giaùo duïc ñaøo taïo cuûa vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä vaø Taây Nguyeân; laø moät trong nhöõng trung taâm du lòch coù yù nghóa quoác gia vaø quoác teá; trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thuaät cuûa tænh Khaùnh Hoaø, coù vò trí quan troïng veà an ninh quoác phoøng. 2.5.2 Höôùng phaùt trieån ñoâ thò Hieän nay, do quaù trình ñoâ thò hoaù ñang dieãn ra nhanh choùng, caùc doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp vaø dòch vuï du lòch ñang taêng leân nhanh choùng. Söï gia taêng naøy keùo theo söï gia taêng oâ nhieãm moâi tröôøng. Vaán ñeà ñaët ra laø “laøm theá naøo ñeå vöøa ñaûm baûo söï phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, vöøa giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng soáng moät caùch haøi hoaø vaø caân baèng”, luoân ñöôïc tænh Khaùnh Hoaø thöôøng xuyeân chæ ñaïo nhieàu hình thöùc, nhieàu caáp, nhieàu keânh khaùc nhau thoâng qua Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng. Nhaát laø coâng taùc truyeàn thoâng ñöôïc ñaët bieät coi troïng. Höôùng phaùt trieån chuû yeáu cuûa Thaønh phoá Nha Trang ñöôïc xaùc ñònh moái quan heä toång theå vôùi vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn trung, vuøng duyeân Haûi Nam Trung Boä, caûø nöôùc vaø quoác teá nhö: - Caûi taïo, naâng caáp, ñieàu chænh ñeå ñaûm baûo thöïc hieän chöùc naêng du lòch vaø thöông maïi, nghieân cöùu chuyeån ñoåi chöùc naêng söû duïng ñaát saân bay Nha Trang sang muïc ñích phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, caûi taïo naâng caáp heä thoáng haï taàng kyõ thuaät, chænh trang caùc coâng trình kieán truùc coù giaù trò, thöïc hieän chæ tieâu xaây döïng thaønh phoá vaên minh hieän ñaïi. + Khu vöïc phía Nam vaø Taây Nam: phaùt trieån ñaûm baûo haøi hoaø vôùi caùc döï aùn ñang thöïc hieän. Hình thaønh caùc khu du lòch Bieån, du lòch gaén lieàn vôùi khu du lòch vònh Cam Ranh ñeå taïo chuoãi du lòch Nha trang- Cam Ranh trôû thaønh moät trong nhöõng khu du lòch troïng ñieåm cuûa quoác gia . + Khu vöïc phía Baéc: caûi taïo naâng caáp khu ñoâ thò hieän höõu, hình thaønh khu trung taâm giaùo duïc ñaøo taïo, phaùt trieån coâng nghieäp, ñöôøng saét. 2.5.3. Caùc chæ tieâu kinh teá- xaõ hoäi Vôùi toác ñoä ñoâ thò hoaù vaø taêng tröôûng kinh teá bình quaân 13%/naêm theo quy hoaïch ñeán naêm 2020, daân soá thaønh phoá Nha Trang laø 700 nghìn ngöôøi, trung bình taêng 3,3%/naêm, quy moâ ñaát xaây döïng ñoâ thò laø 8.400 ha, cô caáu kinh teá chuyeån dòch nhanh höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Caùc muïc tieâu veà phaùt trieån coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp, du lòch, dòch vuï ñaït möùc cao…. Neáu thöïc hieän toát caùc yeâu caàu treân, khai thaùc caùc khu coâng nghieäp vaø du lòch dòch vuï ñeán naêm 2010 seõ ñaït khoaûng 70% so vôùi quy moâ quy hoaïch vaø soá löôïng lao ñoäng trong döï kieán ñaït khoaûng 80 % daân soá sinh soáng taïi noäi thaønh phoá Nha Trang. Ñeå thöïc hieän quy hoaïch phaùt trieån ñeán naêm 2020, nghò quyeát cuûa Ban Chaáp haønh Ñaûng tænh veà moät soá nhieäm vuï troïng taâm nhaèm thöïc hieän nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä tænh laàn thöù XIV coù neâu “Ñaåy nhanh toác ñoâ ñoâ thò hoaù, coâng nghieäp hoaù, phaán ñaáu ñeán naêm 2010, toaøn tænh coù 60-70 % cö daân sinh soáng ôû ñoâ thò vaø höôùng tôùi naêm 2020 toaøn thaønh phoá coù 75-80% cö soâng soáng ôû ñoâ thò ñeå tieán tôùi vieäc ñöa tænh Khaùnh Hoaø trôû thaønh thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông”. 2.6. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN THAØNH PHOÁ ÑEÁN NAÊM 2020 2.6.1. Ñoäng löïc chính phaùt trieån ñoâ thò (Nguoàn sôû quy hoaïch thaønh phoá) Xaây döïng thaønh trung taâm du lòch lôùn cuûa caû nöôùc, coù söùc haáp daãn thu huùt khaùch quoác te.á Ñeå ñaït thaønh phoá ñoâ thò loaïi I - Hoaït ñoäng kinh teá du lòch giöõ vai troø chuû ñaïo, tuy nhieân khaû naêng giaûi quyeát vieäc laøm haïn cheá, khoâng gian ven bieån giaønh cho caùc hoaït ñoäng dòch vuï, du lòch coù haïn. Döï baùo soá löôïng phoøng khaùch saïn ñeán naêm 2020 seõ taêng leân 1,5 laàn so vôùi hieän nay (9.000 phoøng ). Caàn öu tieân toái ña khoâng gian ven bieån cho phaùt trieån du lòch.Tieáp tuïc caûi thieän moâi tröôøng du lòch, ñaüc bieät löu yù moâi tröôøng caûnh quan thaønh phoá, xoaù boû teä naïn aên xin, naâng caáp chaát löôïng phuïc vuï du lòch bieån ñaûo. - Hoaït ñoäng dòch vuï thöông maïi vaø caùc dòch vuï khaùc gaén vôùi caùc hoaït ñoäng du lòch vaø vai troø trung taâm vuøng. - Hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø chuyeån giao khoa hoïc, coâng ngheä, giaùo duïc chuyeân nghieäp. Thu huùt voán ñaàu tö vaøo lónh vöïc giaùo duïc chuyeân nghieäp vaø nghieân cöùu khoa hoïc, caàn phaùt huy vai troø trung taâm vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä veà giaùo duïc ñaøo taïo vaø nghieân cöùu khoa hoïc. 2.6.2 Ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian – phaân khu chöùc naêng ñoâ thò 1 Khu trung taâm thaønh phoá hieän höõu 2 Öu tieân phaùt trieån du lòch _ thöông maïi. 3. Öu tieân daûi khoâng gian ven bieån (Trong cöï ly 500m ñeán bôø bieån) cho phaùt trieån du lòch: Taêng cöôøng chöùc naêng du lòch vaø thöông maïi ñoái vôùi caùc khu vöïc coù chuyeån ñoåi chöùc naêng söû duïng; Ñoái vôùi ñaát hieän höõu trong daûi ven bieån khuyeán khích moâ hình söû duïng hoãn hôïp keát hôïp töø kinh doanh hay chuyeån töø ñaát ôû sang ñaát kinh doanh; nghieân cöùu quy hoaïch chi tieát, thieát keá ñoâ thò vaø quaûn lyù trieät ñeå theo quy hoaïch ñoái vôùi khoâng gian khu vöïc naøy. Khu vöïc saân bay Nha Trang caàn ñöôïc nghieân cöùu chuyeån ñoåi chöùc naêng söû duïng ñaát. Ñaây laø moät khu ñaát 225ha, coù vò trí taïi trung taâm thaønh phoá, raát phuø hôïp vaø caàn thieát hình thaønh taïi ñaây moät khu trung taâm thöông maïi, dòch vuï lôùn, hieän ñaïi vôùi heä thoáng quaûng tröôøng, truïc ñi boä, khoâng gian môû, vöøa ñoùng goùp hieäu quaû cho phaùt trieån kinh teá, vöøa taïo ñöôïc moät moâi tröôøng kieán truùc hieän ñaïi, vaên minh cho thaønh phoá, laøm phong phuù moâi tröôøng dòch vuï du lòch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNOI DUNG- XAY DUNG CHIEN LUOC BAO VE MT.doc
 • docBAN DO THANH PHO NHA TRANG.doc
 • docBIALV.doc
 • docDANH MUC BANG-5.doc
 • docDANH MUC VIET TAC.doc
 • docHINH HOAN CHINH-8.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docNHIEMVU - NHAN XET.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc