Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

Lời mở đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1 1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh và các loại chiến lược 1 1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh . 1 1.1.2 Các loại chiến lược 1 1.1.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 1 1.1.2.2 Chiến lược phát triển hội nhập . 2 1.1.2.3 Chiến lược tăng trưởng đa dạng . 2 1.1.2.3 Những chiến lược khác . 2 1.2 Lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh . 3 1.2.1 Quy trình hình thành một chiến lược . 3 1.2.2 .1 Giai đoạn nghiên cứu . 3 1.2.2.2 Giai đoạn xây dựng 5 1.2.2 Lựa chọn và thực thi chiến lược 7 1.2.2.1 Ma trận chiến lược có thể định lượng (QSPM) . 7 1.2.2.2 Lựa chọn chiến lược . 7 1.2.2.3 Thực thi chiến lược . 8 1.3 Vai trò chiến lược . 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA NESTLE VN 2.1 Giới thiệu về công ty Nestle Việt Nam 10 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 10 2.1.2 Sản phẩm chính và thị phần 10 2.1.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 13 2.1.4 Sứ mạng và nguyên tắc kinh doanh . 14 2.1.4.1 Sứ mạng . 14 2.1.4.2 Nguyên tắc kinh doanh và văn hóa công ty . 15 2.2 Thực trạng thực hiện chiến lược của công ty Nestle VN 16 2.2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm . 16 2.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 17 2.2.3 Chiến lược xâm nhập thị trường 17 2.3 Kết quả thực thi chiến lược 18 2.4 Phân tích yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của công ty Nestle VN19 2.4.1 Môi trường bên ngoài 19 2.4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 19 2.4.1.2 Phân tích môi trường vi mô 22 2.4.1.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 25 2.4.1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 26 2.4.2 Môi trường nội bộ 28 2.4.3 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) . 33 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 3.1 Định hướng chiến lược công ty . 35 3.2 Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Nestle VN giai đoạn 2006-2010 36 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 36 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 37 3.2.2.1 Mục tiêu tăng trưởng 37 3.2.2.2 Mục tiêu thị phần 37 3.2.2.3 Mục tiêu các chỉ tiêu tài chính . 37 3.2.2.4 Mục tiêu về sản phẩm 37 3.3 Sử dụng các công cụ để xây dựng chiến lược của công ty Nestle VN . 38 3.3.1 Ma trận SWOT 38 3.3.2 Ma trận QSPM . 41 3.4 Lựa chọn chiến lược và các giải pháp thực thi . 44 3.4.1 Chiến lược phát triển sản phẩm . 44 3.4.2 Chiến lược phát triển thị trường. . 46 3.4.3 Chiến lược xâm nhập thị trường. . 47 3.4.4 Chiến lược hội nhập về phía sau. 48 3.5 Kiến nghị. . 49 3.5.1 Đối với nhà nước. 49 3.5.2 Đối với công ty. . 50 KẾT LUẬN. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO. . PHỤ LỤC

pdf62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 7841 | Lượt tải: 55download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 80% 58% 62% Nestea 5,100 81% 77% 60% Boät neâm 3,450 80% 85% 89% Nöôùc töông 1,560 77% 80% 91% Uniclan 1 1,430 75% 76% 77% Uniclan 2 1,430 69% 75% 75% Nalbak 1,200 72% 72% 75% Olympia1 1,200 58% 64% 70% Olympia2 1,200 57% 52% 47% Tam line 1,500 62% 57% 43% Volpack1 1,300 61% 85% 85% Volpack2 1,400 76% 79% 82% Topack1-2 3250 78% 79% 86% Topack 3 1750 57% 60% 82% Topack 4 1,750 83% 71% 49% Sanko1-2 3,250 81% 77% 58% Sanko3-4 3,250 67% 67% 85% Ñieåm maïnh: Cuõng gioáng nhö nhöõng Nestle khaùc, Nestle Vieät Nam söû duïng coâng ngheä hieän ñaïi cuûa Nestle toaøn caàu. Caùc maùy moùc thieát bò laép ñaët taïi nhaø maùy phaûi thoâng qua phaàn kieåm ñònh kyõ thuaät cuûa moät trung taâm chuyeân hoã trôï veà maët coâng ngheä cuûa Nestle toaøn caàu taïi Thuïy Syõ. Veà maët quaûn lyù saûn xuaát Nestle Vieät Nam Trang 35 tuaân theo tieâu chuaån NQS (Nestle Quality System) vaø ñaït ñöôïc chöùng nhaän HACCP, GMP. Haïn cheá: Hieän taïi moät soá daây chuyeàn saûn xuaát ñaõ vaän haønh vôùi coâng suaát cao nhaát nhö Caø pheâ, Nöôùc töông, Boät neâm .. . seõ khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu taêng theâm trong thôøi gian tôùi. Ngoaøi ra hieän taïi coù nhöõng daây chuyeàn phaûi saûn xuaát nhieàu loaïi saûn phaåm daãn ñeán phaûi lieân tuïc ñieàu chænh thoâng soá kyõ thuaät laøm cho thôøi gian giaùn ñoaïn saûn xuaát vaø chi phí nguyeân vaät vaät lieäu cho ñieàu chænh maùy cao. Hoaït ñoäng Marketing: Ñieåm maïnh: Coù theå noùi raèng coâng taùc Marketing cuûa Nestle ñöôïc toå chöùc khaù toát. Caùc chöùc naêng cuûa Marketing ñöôïc phaân chia cuï theå cho töøng phoøng ban, döôùi giaùm ñoác Marketing laø nhöõng tröôûng phoøng chòu traùch nhieäm töøng nhoùm maët haøng ñaõ cung caáp nhöõng thoâng tin hoã trôï cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm môùi, leân keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh phuø hôïp. Beân caïnh coâng vieäc nghieân cöùu thò tröôøng, nghieân cöùu caùc chieán löôïc cuûa ñoái thuû caïnh tranh, phoøng Marketing coøn thöïc hieän nhieàu chöông trình quaûng caùo, tieáp thò, khuyeán maïi, khaùch haøng duøng saûn phaåm maãu taïo ñieàu kieän môû roäng thò phaàn vaø thuùc ñaåy vieäc ñöa saûn phaåm môùi vaøo thò tröôøng. - Giaù: Giaù cuûa haàu heát caùc saûn phaåm Nestle VN thöôøng ôû möùc töông ñoái cao. Cô sôû xaùc ñònh giaù baùn laø giaù thaønh saûn phaåm, chaát löôïng saûn phaåm vaø thu nhaäp cuûa thò tröôøng muïc tieâu. - Saûn phaåm: coâng ty chuû tröông saûn xuaát nhöõng saûn phaåm chaát löôïng ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vì theá Nestle luoân luoân ñoåi môùi ñeå ñöa vaøo thò tröôøng nhöõng saûn phaåm môùi. - Phaân phoái: Nestle luoân quan taâm hoã trôï caùc nhaø phaân phoái ñeå coù nhöõng thay ñoåi phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån coâng ty. - Khuyeán maõi, quaûng caùo: thöïc hieän khuyeán maõi ña daïng, nhieàu hình thöùc khaùc nhau: taøi trô ïcaùc chöông trình truyeàn hình, chöông trình theå thao, ca nhaïc, quaûng caùo, giaûm giaù, quaø taëng, truùng thöôûng.… Caùc hình thöùc khuyeán maõi quaûng caùo naøy luoân ñöôïc keát hôïp cho nhöõng saûn phaåm moät caùch thích hôïp. Trang 36 Haïn cheá: - Nestle Vieät Nam phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh veà quaûng caùo cuûa Nestle toaøn caàu. Theo nhöõng quy ñònh cuûa toå chöùc baø meï vaø treû em, Nestle toaøn caàu xaây döïng nhöõng quy ñònh quaûng caùo maø taát caû caùc Nestle thaønh vieân phaûi tuaân theo: + Khoâng quaûng caùo baèng baát kyø hình thöùc naøo ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm cho treû döôùi 12 thaùng tuoåi. + Caám nhaân nhaân vieân coâng ty tieáp thò tröïc tieáp, hoaëc phaùt mieãn phí caùc maãu saûn phaåm naøy ñeán caùc baø meï. + Caám töôûng thöôûng nhaân vieân baùn haøng theo doanh soá nhöõng nhoùm maët haøng naøy. - Chi phí quaûng caùo quaù cao: Vieäc theo ñöoåi caùc chöông trình quaûng caùo lieân tuïc vaø caùc chöông trình taøi trôï ñaõ ñaåy chi phí quaûng caùo cuûa coâng ty leân raát cao. Naêm 2004 chi phí quaûng caùo cuûa Nestle Vieät Nam baèng 19% doanh thu (khoaûng 150 tyû ñoàng). Phaân tích hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø öùng duïng: Döïa treân nhöõng keát quaû nghieân cöùu cuûa 17 trung taâm nghieân cöùu vaø phaùt trieån phuïc vuï cho toaøn boä caùc chi nhaùnh Nestle, phoøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån Nestle Vieät Nam Vieät hoùa laïi nhöõng coâng thöùc naøy phuø hôïp hôn vôùi ngöôøi Vieät. Phoøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm coøn bao goàm caû caùc chöùc naêng nghieân cöùu caùc coâng thöùc, khaåu vò cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø so saùnh vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty. So vôùi caùc coâng ty khaùc Nestle Vieät Nam coù theá maïnh raát lôùn veà söû duïng keát quaû nghieân cöùu saün cuõng nhö nhöõng phöông phaùp nghieân cöùu, trang thieát bò töø coâng ty meï. Hoaït ñoäng ñaûm baûo chaát löôïng: Khoâng gioáng nhö nhöõng coâng ty khaùc, Nestle Vieät Nam kieåm soaùt chaát löôïng ngay töø ñaàu vaøo nguyeân vaät lieäu. Haøng naêm coâng ty tieán haønh ñaùnh giaù caùc nhaø cung caáp coù uy tín ñeå choïn löïa nhöõng nhaø cung caáp chính cho coâng ty vaø duy trì kieåm tra ñònh kyø caùc nhaø cung caáp 2 laàn/naêm. Caùc nguyeân vaät lieäu tröôùc khi ñöa vaøo saûn xuaát vaø thaønh phaåm tröôùc khi xuaát xöôûng phaûi ñöôïc phoøng quaûn lyù chaát löôïng thoâng qua vôùi nhöõng tieâu thöùc phaân tích ñaëc tröng cuûa ngaønh thöïc phaåm vaø cuûa Neslte. Do vaäy coâng ty luoân luoân ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng. Trang 37 Moâ hình quaûng lyù: Boä maùy toå chöùc ñöôïc saép xeáp ít caáp baäc vaø heä thoáng thoâng tin ña chieàu nhö quy moâ coâng ty lôùn vaø raøng buoäc nhöõng quy ñònh cuûa taäp ñoaøn daãn ñeán tính linh hoaït khoâng cao. 2.4.3 Ma traän caùc yeáu toá beân trong (IFE) Baûng 18- Ma traän IFE Stt Caùc yeáu toá beân trong Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá Phaân loïai Soá ñieåm quan troïng Tính chaát taùc ñoäng 1 Chaát löôïng saûn phaåm toát 0.1 4 0.4 + 2 Khaû naêng taøi chính maïnh 0.06 4 0.24 + 3 Uy tín nhaõn hieäu 0.1 4 0.4 + 4 Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 0.07 4 0.28 + 5 Heä thoáng phaân phoái maïnh 0.05 3 0.15 + 6 Vaên hoaù toå chöùc toát 0.04 4 0.16 + 7 Thöøa höôûng keát quaû nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm töø coâng ty meï 0.07 4 0.28 + 8 Ñoäi nguõ nhaân vieân treû, naêng ñoäng 0.05 3 0.15 + 9 Cheá ñoä khen thöôûng saùng kieán caûi tieán thaáp. 0.04 1 0.04 - 10 Coâng suaát saûn xuaát ñuû 0.04 2 0.08 - 11 Tính linh hoaït cuûa coâng ty yeáu 0.04 2 0.08 - 12 Löïc löôïng lao ñoäng thay ñoåi 0.04 2 0.08 - 13 Giaù thaønh saûn phaåm cao 0.1 2 0.2 14 Chi phí quaûng caùo cao 0.09 1 0.09 - 15 Naêng suaát khoâng cao do saûn xuaát quaù nhieàu saûn phaåm treân nhöõng daây chuyeàn coá ñinh 0.04 2 0.08 - 16 Quy ñònh cuûa taäp ñoaøn Nestle veà quaûng caùo vaø giôùi thieäu saûn phaåm quaù nghieäm ngaët 0.07 2 0.14 - Toång soá 1.00 2.85 Trang 38 Nhaän xeùt: Vôùi toång soá ñieåm quan troïng 2.85 so vôùi möùc trung bình 2.5 cho thaáy Nestle Vieät Nam coù tieàm löïc chöa thaät söï maïnh. Beân caïnh nhöõng ñieåm maïnh nhö chaát löôïng saûn phaåm toát, uy tín nhaõn hieäu coøn moät soá ñieåm yeáu caàn khaéc phuïc nhö giaù thaønh saûn phaåm cao, cheá ñoä khen thöôûng khuyeán khích caûi tieán, saùng kieán thaáp. Chính nhöõng ñieåm yeáu naøy ñaõ laøm cho soá ñieåm quan troïng giaûm xuoáng. Keát luaän chöông 2 - Trong giai ñoaïn qua Nestle Vieät Nam ñaõ thöïc hieän nhöõng chieán löôïc chuû ñaïo thuoäc nhoùm chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung goàm ba chieán löôïc cô baûn: chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng vaø chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng. Coâng ty ñaõ phoái hôïp 3 chieán löôïc naøy ñaõ mang laïi nhöõng thaønh coâng ñoùng goùp vaøo taêng tröôûng noâi boä ôû möùc khaù. - Coâng ty ñang töøng böôùc khaúng ñònh vò trí cuûa nhaõn hieäu Nestle taïi thò tröôøng Vieät Nam, trong ñoù moät soá saûn phaåm ñaõ thaønh coâng vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán, tuy nhieân vaãn coøn nhöõng nhoùm saûn phaåm nhö nöôùc töông, daàu haøo, boät pha caø pheâ … tyû leä ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán coøn thaáp - Thò phaàn coâng ty ñang ñöôïc môû roäng vaø duy trì toát khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû khaùc. Trang 39 CHÖÔNG III XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CHO COÂNG TY NESTLE VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 2006-2010 3.1 ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC COÂNG TY Caên cöù vaøo: -Döï baùo thu nhaäp hoä gia ñình Baûng 19 - Tình thu nhaäp daân cö 2000-2002 (Nguoàn thoâng tin thò tröôøng NFO) Nhoùm daân cö 2000 2001 2002 A (>1,000USD/thaùng) 3% 5% 7% B (>500USD/thaùng) 10% 12% 15% Baûng 22 - Döï baùo cô caáu thu nhaäp thaùng cuûa hoä gia ñình Vieät Nam 2010 Khu vöïc A>1000USD B>500USD C>300USD D>150USD E/F<150USD Thaønh thò 21% 28% 26% 14% 11% Noâng thoân 10% 15% 17% 20% 38% (Nguoàn: Ngaân haøng theá giôùi 2004) Ñeán naêm 2010 tyû leä hoä gia ñình coù thu nhaäp loaïi A,B,C taêng nhanh, tyû leä hoä gia ñình coù thu nhaäp thaáp E/F coù chieàu höôùng giaûm. Vôùi möùc thu nhaäp naøy cho thaáy nhu caàu söû duïng saûn phaåm chaát löôïng, saûn phaåm dinh döôõng, thöùc uoáng boã döôõng seõ taêng theo. - Döï baùo thò tröôøng: Baûng 20 – Nhu caàu ñeán naêm 2010 TT Loaïi saûn phaåm Ñôn vò tính 2002 2010 1 Söõa Trieäu lít 503 864 2 Caø pheâ Taán 3,398 5,832 3 Nöôùc ñoùng chai Trieäu lít 177 304 4 Söõa ñaäu naønh Trieäu lít 165 284 Trang 40 5 Bia Trieäu lít 975 1,675 6 Thöùc uoáng coù ga Trieäu lít 293 503 7 Röôïu Trieäu lít 285 490 8 Nöôùc thaûo moäc chaâu AÙ Trieäu lít 155 266 9 Nöôùc taêng löïc Trieäu lít 48 82 10 Nöôùc hoa quaû Trieäu lít 165 284 Nguoàn: Theo Nghieân cöùu thò tröôøng Tetra Pak & Nestle VN Ñònh höôùng chieán löôïc Nestle VN quyeát ñònh theo ñuoåi chieán löôïc “ñaåy nhanh toác ñoä taêng tröôûng”. Thaønh coâng trong chieán löôïc naøy seõ taïo ñieàu kieän taêng ngaân quyõ hoã trôï caùc nhaõn hieäu saûn phaåm , tung ra nhieàu saûn phaåm môùi, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân, ñaàu tö taêng coâng suaát vaø naêng suaát. Ñeå thöïc hieän chieán löôïc “Ñaåy nhanh toác ñoä taêng tröôûng” nhöng treân cô sôû beân vöõng, Nestle VN caàn phaûi tieáp tuïc thay ñoåi toå chöùc vaø vaên hoaù coâng ty baèng nhöõng saùng kieán, döï aùn kinh doanh linh hoaït, hieäu quaû. Nhöõng saùng kieán, döï aùn naøy ñöôïc hình thaønh töø nhieàu nguoàn phaân tích khaùc nhau taäp trung vaøo caùc chuû ñeà söùc maïnh toång hôïp cuûa caû toå chöùc, quy trình kinh doanh toát nhaát cuõng nhö hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa töøng boä phaän vaø cuûa caû toå chöùc. 3.2 MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH COÂNG TY NESTLE VN GIAI ÑOAÏN 2006-2010 3.2.1 Muïc tieâu toång quaùt - Nestle Vieät Nam noã löïc xaây döïng moät coâng ty Thöïc phaåm, Dinh döôõng, Söùc khoûe vaø Thònh vöôïng. - Böùc phaù trôû thaønh coâng ty Nestle haøng ñaàu veà thöïc phaåm taïi thò tröôøng Vieät Nam gioáng nhö Nestle theá giôùi. + Tieáp tuïc thaønh laäp vaø phaùt trieån toå chöùc vaø vaên hoaù coâng ty ñeå chuaån bò cho töông lai. + Taäp trung vaøo nhöõng neàn taûng cô baûn ñeå ñaûm baûo phaùt trieån kinh doanh coù lôïi nhuaän vaø beàn vöõng. Trang 41 + Taêng cöôøng phoái hôïp caùc hoaït ñoäng ñoái ngoaïi vôùi caùc hoaït ñoäng tieáp thò nhaèm cuõng coá vaø naâng cao hình aûnh coâng ty Nestle Việt Nam. + Phaùt trieån vaø gìn giöõ nhaân taøi ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc. + Thaáu hieåu taâm lyù ngöôøi tieâu duøng laøm cô sôû xaây döïng keá hoaïch vaø thöïc hieän phaùt trieån nhaõn hieäu. + Thöïc hieän coù hieäu quaû nhöõng hoaït ñoäng tieáp thò vôùi chi phí thaáp nhöng ñeâm laïi söùc caïnh tranh cao. + Thöïc hieän caùc keá hoaïch ñaõ ñeà ra vaø nhanh chaân hôn caùc ñoái thuû vì toác ñoä laø yeáu toá voâ cuøng quan troïng trong thò tröôøng naøy. 3.2.2 Muïc tieâu cuï theå 3.2.2.1 Muïc tieâu taêng tröôûng Duy trì möùc taêng tröôûng noäi boä haøng naêm 25%, trong ñoù caùc saûn phaåm chieán löôïc ñoùng goùp lôùn vaøo taêng tröôûng chung laø Milo, Nescafe, Söõa Gaáu vaø haït neâm Maggi. 3.2.2.2 Muïc tieâu thò phaàn Phaán ñaáu ñaït coâng thöùc 60/40 cho nhöõng saûn phaåm Nescafe, Milo, hat neâm Maggi. Coâng thöùc 60/40 ñöôïc hieåu theo nhöõng chæ tieâu sau ñaây: - Thò phaàn ít nhaát ñaït 60 % vaø ñoái thuû caïnh tranh chính ñaït 40% - Dieän tích tröng baøy treân cöûa haøng baùn leû so vôùi ñoái thuû caïnh tranh chính 60/40 - Khi nghieân cöùu haønh vi ngöôøi tieâu duøng ít nhaát tyû leä öa thích saûn phaåm cuûa coâng ty laø 60% so vôùi 40% ñoái thuû chính. 3.2.2.3 Muïc tieâu caùc chæ tieâu taøi chính - Hoaø voán vaø coù laõi töø naêm 2007 - Lôïi nhuaän ñeán naêm 2010 phaûi ít nhất đạt 4% doanh thu để đảm bảo tài trợ cho các dự án đầu tư mới. - Caùc chæ soá taøi chính phaûi luoân naèm trong keá hoaïch kinh doanh. 3.2.2.4 Muïc tieâu veà saûn phaåm Ñeán naêm 2010 coâng ty seõ phaûi hoaøn thaønh vieäc ñöa nhöõng saûn phaåm sau ñaây vaøo thò tröôøng Vieät Nam: - Saûn phaåm thuoäc nhoùm UHT (Utterly Heat Treatment): caùc saûn phaåm nöôùc trong hoïp giaáy nhö Milo, Söõa töôi tiệt truøng Gaáu… Trang 42 - Caùc saûn phaåm thuoäc nhoùm baùnh keïo nhö Soâ-coâ-la, keïo - Caùc saûn phaåm thöùc aên cho vaät cöng. 3.3 SÖÛ DUÏNG CAÙC COÂNG CUÏ ÑEÅ XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CHO COÂNG TY NESTLE VN 3.3.1 Ma traän SWOT: baûng trang 39 Baûng 21 – Ma traän SWOT SWOT Cô hoäi (O) Ñe doaï (T) 1. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá oån ñònh, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi taêng, möùc soáng ngaøy moät cao hôn, thò hieáu söû duïng saûn phaåm cao caáp taêng 2. Thò tröôøng noâng thoân phaùt trieån maïnh, tieàm naêng lôùn, thoâng tin vaø giao thoâng caûi tieán 3. Gia nhaäp WTO, thueá nguyeân vaät lieäu, thueá haøng kyõ thuaät thaáp. 4. Thò tröôøng thöùc uoáng boå döôõng coøn nhieàu tieàm naêng phaùt trieån 5. Uy tín vaø nhaõn hieäu coâng ty ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán 1. Nhieàu ñoái thuû caïnh tranh tham gia vaøo ngaønh. Caùc ñoái thuû coù tieàm löïc maïnh töø nöôùc ngoaøi vaø nhöõng doanh nghieäp coù chi phí thaáp töø trong nöôùc 2. Giaù nhieân lieäu treân thò tröôøng lieân tuïc taêng 3. Coù nhieàu ñoái thuû gia nhaäp ngaønh daãn ñeán nguoàn nguyeân lieäu khang hieám hôn., 4. Chi phí söû duïng voán xu höôùng ngaøy caøng taêng 5. Nguoàn cung lao ñoäng coù tay ngheà hieám vaø phí söû duïng lao ñoäng ngaøy caøng cao 6. Nguy cô aên bò aên caép coâng ngheä, haøng giaû, haøng nhaùi, buoân laäu. 7. Caùc yeâu caàu phaùp luaät veà moâi tröôøng ngaøy caøng cao, aûnh höôûng ñeán giaù thaønh saûn phaåm Ñieåm maïnh (S): 1. Chaát löôïng saûn phaåm toát 2. Nhaõn hieäu coù uy tín Keát hôïp S/O - S1,S2,S6+O1,O2,O4,O5: Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng: duøng saûn phaåm hieän coù Keát hôïp S/T -S1,S2,S4 + T1: Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc ñeå giöõ vöõng thò phaàn. Trang 43 3. Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 4. Tieàm löïc taøi chính maïnh 5. Vaên hoaù vaø nguyeân taéc kinh doanh beàn vöõng 6. Ñoäi nguõ nhaân vieân naêng ñoäng, ñoaøn keát 7. Thöøa höôûng keát quaû nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm töø coâng ty meï xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng môùi - S2,S3,S4,S7+O1,O2,O3,O4,O5: Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm. Taêng cöôøng ñaàu tö vaø nghieân cöùu taïo ra nhieàu saûn phaåm môùi ñaùp öùng nhu caàu gia taêng vaø chaát löôïng vaø soá löôïng - S6 + O1,O2,O5: chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng: Taêng cöôøng tieáp thò treân nhöõng saûn phaåm hieän höõu ñeå naâng cao thò phaàn. - S1,S2,S3,S7 + T1,T6,T7: Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm. Phaùt huy tieàm löïc taøi chính vaø uy tín nhaõn hieäu, chaát löôïng saûn phaåm coâng coâng ngheä hieän ñaïi saûn xuaát nhöõng saûn phaåm choáng giaû, nhaùi. - S4,S7 + T3: chieán löôïc keát hôïp veà phía sau. Taêng cöôøng quyeàn kieåm soaùt caùc nhaø cung caáp, ñaëc bieät laø nguyeân lieäu saûn xuaát caø pheâ vaø söõa töôi. Ñieåm yeáu (W) 1. Giaù thaønh saûn phaåm cao 2. Chi phí quaûng caùo cao 3. Boä maùy quaûn lyù ít linh hoaït 4. Löïc löôïng lao ñoäng thay ñoåi 5. Naêng suaát khoâng cao do saûn xuaát quaù nhieàu saûn phaåm treân nhöõng daây chuyeàn coá ñinh 6. Quy ñònh cuûa taäp ñoaøn Nestle veà quaûng caùo vaø giôùi thieäu saûn phaåm quaù nghieäm ngaët Keát hôïp W/O - W1,W2,W3 + O1,O4,O5: Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Xaâm nhaäp vaøo nhöõng thò tröôøng môùi, nhöõng thò tröôøng cao caáp baèng nhöõng saûn phaåm chaát löôïng. - W1, W5 + O2,O3: Thöïc hieän chieán löôïc saûn phaåm. Ñaàu tö theâm daây chuyeàn saûn xuaát vôùi nhöõng coâng ngheä phuø hôïp vôùi ñieàu kieän giaù caû thò tröôøng noâng thoân Keát hôïp W/T - W1,W5 + T1,T2,T7 Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm. Ñaàu tö coâng ngheä phuø hôïp taïo ra nhöõng saûn phaåm coù giaù caû hôïp lyù - W2,W6 + T1,T6 : chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc - W4 + T5 : Taùi caáu truùc cô caáu toå chöùc Trang 44 Caùc chieán löôïc thuoäc nhoùm S/O: Taän duïng ñieåm maïnh, naém baét cô hoäi - S1,S2,S6+O1,O2,O4,O5 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng: Taän duïng theá maïnh cuûa coâng ty höôùng ñeán caùc thò tröôøng muïc tieâu sau: + Xuùc tieán ñöa nhöõng saûn phaåm nhö boät neâm Maggi, Milo vaøo thò tröôøng Philipines vì theo thoâng tin noäi boä cuûa Nestle Vieät Nam vaø trung taâm ñieàu haønh kinh doanh khu vöïc Ñoâng Nam AÙ cuûa Nestle thì Nestle Philipiness chöa saûn xuaát nhöõng saûn phaåm boät neâm vaø nhaø maùy saûn xuaát Milo ôû Philipiness chöa ñuû ñaùp öùng nhu caàu cuûa hôn 80 trieäu daân Philipiness. + Ñöa nhöõng saûn phaåm Milo, Nescafe vaøo thò tröôøng Nhaät vaø Ñaøi Loan, Campuchia. Trong thôøi gian qua coâng ty coù chuù yù ñeán caùc thò tröôøng naøy song vaãn chöa ñaït ñöôïc nhöõng thoûa thuaän caàn thieát nhö giaù caû, quy caùch ñoùng goùi… - S2,S3,S4,S7+O1,O2,O3,O4,O5 Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm: + Caàn phaùt trieån nhöõng saûn phaåm môùi nhö muïc tieâu ñeà ra (So-co-la, Keïo, nhoùm saûn phaåm UHT, thöùc aên thuù caûnh). + Phaùt trieån nhöõng nhoùm saûn phaåm coù giaù thaáp hôn ñeå xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng noâng thoân, hieän taïi thò tröôøng naøy coù daân soá chieám hôn 70% nhöng doanh thu chöa ñaït ñeán 30% trong toång doanh thu naêm 2004 cuûa coâng ty. - S1 + O1,O2,O5: Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng: Chieán löôïc naøy aùp duïng cho caùc saûn phaåm: + Nöôùc töông vaø daàu haøo Maggi: hieän taïi saûn phaåm naøy raát ít quaûng caùo vaø keânh phaân phoái coøn haïn cheá. Chæ taäp trung vaøo caùc chôï maø chöa ñöa roäng raõi vaøo heä thoáng caùc cöûa haøng baùn haøng thöïc phaåm khoâ. + Nhoùm saûn phaåm boät nguõ coác: Hieän taïi doanh thu saûn phaåm naøy ôû caùc tænh coøn raát thaáp (chöa ñeán 5% trong doanh thu boät nguõ coác naêm 2004). Caùc chieán löôïc thuoäc nhoùm S/T: Taän duïng ñieåm maïnh giaûm thieåu ñe doïa - S1,S2,S3 + T1: Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc: Can thieäp nhieàu hôn vaøo heä thoáng phaân phoái cuûa caùc vuøng coù doanh thu thaáp, nhaø phaân phoái chöa thöïc hieän toát chöùc naêng ñoù laø Kieân Giang, Daklak, Konton…. - S4,S7 + T3: Chieán löôïc keát hôïp veà phía sau: Trang 45 Môû roäng hoaït ñoäng veà phía nhaø cung caáp nhöõng nguyeân vaät lieäu nhö caø pheâ xanh, nguyeân lieäu boät söõa, nguyeân lieäu saûn xuaát boät neâm. Caùc chieán löôïc nhoùm W/O: Khaéc phuïc ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi. - W1,W2,W3 + O1,O4,O5: Caùc ñieåm yeáu veà giaù thaønh saûn phaåm cao, chi phí quaûng caùo cao, boä maùy ít linh hoaït laø nhöõng trôû ngaïi trong vieäc taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. Thöïc hieän chieán löôïc thò tröôøng nhaèm taêng tröôûng thoâng qua nhöõng thò tröôøng môùi phaùt sinh do toác ñoä taêng tröôûng kinh teá, thò tröôøng noâng thoân vaø gia nhaäp WTO taïo ra. - W1,W5 + O2,O3: Ñaàu tö naâng cao naêng suaát, giaûm giaù thaønh saûn phaåm ñeå naém baét ñöôïc nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. Do ñoù chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm khoâng phaûi chæ nhaèm muïc ñích ña daïng hoaù saûn phaåm maø nghieân cöùu nhöõng saûn phaåm coù giaù caû vöøa phaûi ñeå ñaùp öùng phaân khuùc thò tröôøng bình daân. Caùc nhoùm chieán löôïc W/T: Khaéc phuïc ñieåm yeáu, neù traùnh ruõi ro W4 + T5: Chieán löôïc taùi caáu truùc laïi boä maùy nhaèm caûi thieän tính linh hoaït trong ñieàu kieän nguoàn lao ñoäng coù tay ngheà cao khan hieám. 3.3.2 Ma traän QSPM Baûng 22 - Ma traän QSPM nhoùm S/O Chieán löôïc coù theå thay theá Phaùt trieån thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm Xaâm nhaäp thò tröôøng Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loïai AS TAS AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn Caù yeáu toá beân trong 1. Chaát löôïng saûn phaåm toát 4 4 16 4 16 4 16 Lôïi theá 2. Khaû naêng taøi chính maïnh 4 3 12 3 12 3 12 Lôïi theá 3. Uy tín nhaõn hieäu 4 4 16 4 16 4 16 Lôïi theá 4. Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 4 3 12 4 16 3 12 5. Heä thoáng phaân phoái maïnh 3 3 9 3 9 2 6 6. Vaên hoaù toå chöùc toát 4 2 8 2 8 2 8 7. Cheá ñoä khen thöôûng saùng kieán caûi tieán thaáp. 1 2 2 2 2 2 2 Trang 46 8. Coâng suaát saûn xuaát ñuû 2 2 4 2 4 2 4 9. Tính linh hoaït cuûa coâng ty yeáu 2 2 4 2 4 2 4 Baát lôïi 10. Löïc löôïng lao ñoäng thay ñoåi 2 2 4 3 6 2 4 11. Giaù thaønh saûn phaåm cao 1 4 4 4 4 3 3 Baát lôïi 12. Chi phí quaûng caùo cao 1 3 3 3 3 4 4 Baát lôïi Caùc yeáu toá beân ngoøai 1. Tieàm naêng thò tröôøng lôùn 4 4 16 3 12 3 12 Cô hoäi 2. Nhu caàu söû duïng thöïc phaåm thöùc uoáng cheá bieán saün ngaøy caøng taêng 4 4 16 4 16 4 16 3. Toác ñoä ñoâ thò hoùa vuøng noâng thoân, ngoïai thaønh ngaøy caøng taêng. 3 4 12 3 9 3 9 Cô hoäi 4. Caûi caùch kinh teá gia nhaäp WTO 2 3 6 4 8 3 6 5. Tình hình chính trò oån ñònh 2 2 4 2 4 2 4 6. Thueá nhaäp khaåu nguyeân lieäu cao 2 2 4 3 6 2 4 7. Moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng caïnh tranh gay gaét hôn 2 3 6 3 6 3 6 8. Chính saùch choáng haøng giaû, haøng laäu chua toát 2 3 6 4 8 3 6 9. Giaù daàu thoâ theá giôùi lieân tuïc taêng 2 2 4 3 6 3 6 10. Xu höôùng tieàn löông ngaøy caøng taêng 2 2 4 3 6 3 6 Coäng toång soá ñieåm haáp daãn 172 181 166 Trang 47 Baûng 23 - Ma traän QSPM nhoùm S/T Chieán löôïc coù theå thay theá Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc Phaùt trieån saûn phaåm Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loïai AS TAS AS TAS AS TAS Cô sôû cuûa soá ñieåm haáp daãn Caù yeáu toá beân trong 1. Chaát löôïng saûn phaåm toát 4 3 12 4 16 4 16 Lôïi theá 2. Khaû naêng taøi chính maïnh 4 3 12 3 12 4 16 Lôïi theá 3. Uy tín nhaõn hieäu 4 3 12 4 16 2 8 Lôïi theá 4. Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 4 2 8 4 16 4 16 5. Heä thoáng phaân phoái maïnh 3 2 6 3 9 2 6 6. Vaên hoaù toå chöùc toát 4 2 8 2 8 2 8 7. Cheá ñoä khen thöôûng saùng kieán caûi tieán thaáp. 1 2 2 2 2 2 2 8. Coâng suaát saûn xuaát ñuû 2 2 4 2 4 3 6 9. Tính linh hoaït cuûa coâng ty yeáu 2 2 4 2 4 2 4 Baát lôïi 10. Löïc löôïng lao ñoäng thay ñoåi 2 2 4 3 6 2 4 11. Giaù thaønh saûn phaåm cao 1 2 2 4 4 4 4 Baát lôïi 12. Chi phí quaûng caùo cao 1 4 4 3 3 2 2 Baát lôïi Caùc yeáu toá beân ngoøai 0 0 1. Tieàm naêng thò tröôøng lôùn 4 4 16 3 12 2 8 Cô hoäi 2. Nhu caàu söû duïng thöïc phaåm thöùc uoáng cheá bieán saün ngaøy caøng taêng 4 3 12 4 16 2 8 3. Toác ñoä ñoâ thò hoùa vuøng noâng thoân, ngoïai thaønh ngaøy caøng taêng. 3 3 9 3 9 2 6 Cô hoäi 4. Caûi caùch kinh teá gia nhaäp 2 2 4 4 8 4 8 Trang 48 WTO 5. Tình hình chính trò oån ñònh 2 2 4 2 4 2 4 6. Thueá nhaäp khaåu nguyeân lieäu cao 2 2 4 3 6 4 8 7. Moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng caïnh tranh gay gaét hôn 2 3 6 3 6 3 6 8. Chính saùch choáng haøng giaû, haøng laäu chua toát 2 3 6 4 8 2 4 9. Giaù daàu thoâ theá giôùi lieân tuïc taêng 2 2 4 3 6 4 8 10. Xu höôùng tieàn löông ngaøy caøng taêng 2 2 4 3 6 2 4 Coäng toång soá ñieåm haáp daãn 147 181 156 3.4 LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CAÙC GIAÛI PHAÙP THÖÏC THI Töø ma traän QSPM cho thaáy caùc chieán löôïc coù toång soá ñieåm haáp daãn nhö sau: - Nhoùm chieán löôïc S/O: chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm (181). Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng (172), chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng (166) - Nhoùm chieán löôïc S/T: chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau (156), Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc (147). Nhö vaäy, töø ma traän SWOT vaø ma traän QSPM, chieán löôïc phaùt trieån cuûa Nestle VN ñeán naêm 2010 nhö sau: 3.4.1 Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Taêng doanh soá baèng vieäc caûi tieán saûn phaåm hieän coù vaø saûn xuaát saûn phaåm môùi. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm laø moät trong nhöõng chieán löôïc chính ñeå coâng ty duy trì toác ñoä taêng tröôûng vaø taêng tính beàn vöõng. Trong ma traän SWOT chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm theå hieän ôû nhieàu oâ keát hôïp S/O, S/T, W/O, W/T. Coù theå thaáy chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm cuøng luùc thöïc hieän nhieàu keát hôïp khaùc nhau cuûa yeáu toá noäi boä coâng ty vaø caùc yeáu toá thò tröôøng: Caùc giaûi phaùp: Trang 49 - Giaûi phaùp caûi tieán saûn phaåm: Coâng ty tieáp tuïc nghieân cöùu caûi tieán nhöõng nhoùm saûn phaåm chieán löôïc ñang chieám thò phaàn lôùn vaø ñoùng goùp phaàn lôùn cho doanh thu nhö Milo, Nescafe, Söõa. Thò tröôøng ngaøy caøng ña daïng vaø bieán ñoåi, trong khi saûn phaåm hieän taïi cuûa coâng ty coøn haïn cheá chæ phuïc vuï cho nhöõng phaân khuùc thò phaàn nhaát ñònh. Do ñoù ñeå duy trì söï caïnh tranh, giöõ khoaûng caùch vaø tieán xa hôn ñoái thuû caïnh tranh, coâng ty neân taïo caûi tieán nhieàu hôn veà caùc maët nhö khaåu vò, thaønh phaàn dinh döôõng, maãu maõ vaø nhieàu caáp ñoä saûn phaåm sang troïng hay bình daân khaùc nhau. + Saûn phaåm caø pheâ: Phaùt trieån nhöõng saûn phaåm caø pheâ môùi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa taàng lôùp bình daân vaø taàng lôùp coù thu nhaäp cao. 1. Caûi tieán saûn phaåm phuïc vuï taàng lôùp bình daân. Theo höôùng naøy coâng ty phaûi taïo ra nhöõng saûn phaåm giaù reû, deã söû duïng. Coù theå phaân loaïi nguyeân lieäu caø pheâ ñaàu vaøo thaønh caùc loaïi khaùc nhau ñeå ñöa vaøo saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm khaùc nhau. Coù theå duøng loaïi caø pheâ coù chaát löôïng thaáp hôn ñeå saûn xuaát saûn phaåm giaù reû maø vaãn thoûa maõn ñöôïc thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng. 2. Caûi tieán theo höôùng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm phuï vuï taàng lôùp daân cö coù thu nhaäp cao, thôøi thöôïng, saønh ñieäu. Theo caùch phaân loaïi nguyeân lieäu nhö treân, choïn loaïi nguyeân lieäu loaïi 1 cuøng vôùi nhöõng höông lieäu ñeå taïo höông thôm cho caø pheâ. + Saûn phaåm Milo: Hieän caùc saûn phaåm Milo chæ höôùng ñeán tuoåi ñang taêng tröôûng maø chöa chuù yù ñeán tuoåi tröôûng thaønh vaø tuoåi giaø. Hai phaân khuùc thò tröôøng naøy raát lôùn nhöng phaûi söû duïng chung saûn phaåm cuûa tuoåi ñang taêng tröôûng. Do ñoù Milo phaûi höôùng ñeán caùc ñoái töôïng sau: Tuoåi tröôûng thaønh: Saûn phaåm Milo phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu naêng löôïng ñeå duy trì cöøông ñoä laøm vieäc, giaûm haøm löôïng ñöôøng. Tuoåi giaø: giaûm haøm löôïng ñöôøng trong saûn phaåm, boå sung caùc khoaùng chaát trong saûn phaåm nhö canxi, saét, vitamin… Tuoåi taêng tröôûng: Ñaây laø thò tröôøng coøn raát nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, hieän saûn phaåm coâng ty ñaùp öùng raát toát vôùi phaân khuùc thò tröôøng naøy, tuy nhieân söï tieän lôïi söû duïng saûn phaåm chöa cao vaø saûn phaåm chöa thöïc söï ña daïng. Duy nhaát chæ coù saûn phaåm Milo UHT laø coù theå duøng ngoaøi trôøi caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm söõa töôi ñoùng Trang 50 hoäp nhöng giaù thaønh quaù cao. Caûi tieán saûn phaåm theo höôùng giaûm giaù thaønh vaø ña daïng hoaù saûn phaåm laø nhöõng löïa choïn öu tieân. + Saûn phaåm söõa boät: Caùc saûn phaåm söõa boät cuûa Nestle Vieät Nam haàu heát ñaùp öùng nhu caàu cuûa treû sô sinh vaø treû ñang taêng tröôûng. Trong khi nhu caàu duøng söõa cuûa ngöôøi tröôûng thaønh, ngöôøi giaø vaø baø meï raát lôùn. Coù theå phaùt trieãn nhöõng nhoùm saûn phaåm thuoäc nhaõn hieäu Nutren cho ngöôøi beänh, Mum cho baø meï vaø em beù… Nhöõng saûn phaåm naøy raát thaønh coâng treân thò tröôøng theá giôùi. + Saûn phaåm Maggi: Saûn phaåm naøy caàn nhieàu thay ñoåi ñeå ñaùp öùng nhu caàu raát lôùn cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caùc saûn phaåm boät neâm cuûa coâng ty maëc duø coù ñöôïc söï caïnh tranh raát maïnh vôùi caùc saûn phaåm cuøng loaïi treân thò tröôøng nhöng coøn quaù ñôn ñieäu vaø chöa caïnh tranh ñöôïc vôùi nhöõng saûn phaåm thoâ chöa qua cheá bieán. Saûn phaåm cuûa coâng ty coù theå boå sung nhöõng höông vò môùi nhö boät neâm thòt boø, ngheâu, boät neâm chay… beân caïnh boät neâm thò heo, gaø, baøo ngö nhö hieän taïi. - Gaûi phaùp saûn phaåm môùi: Caùc saûn phaåm Nestle hieän nay chöa töông xöùng laø coâng ty thöïc phaåm haøng ñaàu. Nestle VN chöa taän duïng heát ñöôïc nhöõng lôïi theá veà uy tín nhaõn hieäu saûn phaåm Nestle. Do ñoù ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu trôû thaønh coâng ty haøng ñaàu Nestle Vieät Nam caàn ñöa vaøo saûn xuaát nhöõng saûn phaåm Nestle toaøn caàu ñaõ nghieân cöùu, saûn xuaát nhö: + Caùc saûn phaåm Soâ-coâ-la, baùnh keïo: Treân thò tröôøng theá giôùi saûn phaåm Soâ-coâ-la vaø baùnh keïo cuûa Nestle raát noåi tieáng vaø thò tröôøng Vieät Nam chæ bieát ñeán thoâng qua caùc sieâu thò nhaäp khaåu vaø baùn laïi vôùi giaù khaù cao. Thò tröôøng saûn phaåm naøy raát nhieàu tieàm naêng phaùt trieån ñaëc bieät trong boái caûnh vaên hoaù ñôøi soáng ngöôøi daân Vieät Nam thay ñoåi theo höôùng hoaø nhaäp vôùi coäng ñoàng theá giôùi. Ñeå taïo tieän lôïi cho vieäc ñöa saûn phaåm naøy kinh doanh, böôùc ñaàu coâng ty coù theå nhaäp khaåu vaø phaân phoái caùc saûn phaåm theo keânh phaân phoái hieän taïi cuûa coâng ty. Baèng caùch naøy, thò tröôøng saûn phaåm seõ hình thaønh khi ñöa saûn phaåm vaøo kinh doanh chính thöùc. + Saûn phaåm cho vaät cöng: aûnh höôûng bôûi vaên hoaù phöông taây, nhieàu ngöôøi daân Vieät Nam hieän nay raát coi troïng vaät nuoâi. Thaønh phaàn naøy taêng leân raát nhanh trong thôøi gian gaàn ñaây keùo theo nhöõng nhu caàu veà dòch vuï, thöïc phaåm thuoác men cho vaät nuoâi taêng leân. Hieän taïi coù vaøi coâng ty khai thaùc raát toát thò tröôøng thöùc aên cho vaät cöng, Trang 51 trong khi Nestle raát maïnh trong lónh vöïc naøy treân theá giôùi nhöng chöa coù saûn phaåm naøo cuûa Nestle VN taïi thò tröôøng Vieät Nam. Beân caïnh nhöõng saûn phaåm chuû ñaïo hieän nay, caùc saûn phaåm cho vaät cöng coù tieàm naêng raát lôùn vaø coù theå trôû thaønh saûn phaåm chieán löôïc giuùp coâng ty ñaït muïc tieâu ñeà ra. 3.4.2 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Caùc phaân khuùc thò tröôøng coøn boû ngoû laø ñoái töôïng chính cuûa chieán löôïc naøy. Nestle cuõng nhö nhöõng coâng ty lôùn khaùc chuù taâm nhieàu ñeán thò tröôøng Tp. HCM, ñoàng baèng soâng Cöûu long, Haø noäi maø haàu nhö ít chuù taâm ñeán caùc thò tröôøng khaùc ôû mieàn trung vaø cao nguyeân. Caùc thò tröôøng naøy hieän taïi coù doanh thu vaø lôïi nhuaän chua cao, nhöng seõ laø thò tröôøng coøn môùi chöa baûo hoaø. Caùc giaûi phaùp: - Môû roäng qui moâ heä thoáng baùn haøng baèng keá hoaïch bao phuû nhöõng khu vöïc maø maïng löôùi phaân phoâi cuûa coâng ty vaãn chöa vöôn tôùi hoaëc coøn quaù ít. Phaùt trieån heä thoáng baùn leû nhaèm ñaûm baûo saûn phaåm coâng ty luoân saún coù phuï vuï nhu caàu khaùch haøng. Caùc tænh maø nhaø phaân phoái vaø cöûa haøng coøn ít nhö Kieân Giang, Baïc Lieâu, Quaûng Ngaõi, Daklak… - Gia taêng caùc hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng nhö toå chöùc caùc hoäi thaûo veà dinh döôõng, söùc khoeû, thoâng tin veà saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng. - Gia taêng xuùc tieán thöông maïi, tieáp thò, khuyeán maõi, giôùi thieäu vaø phaùt maãu saûn phaåm duøng thöû. - Thöïc hieän chính saùch giaù vaø hoa hoàng ñaïi lyù öu ñaõi ñeå khuyeán khích caùc cöûa haøng baùn leû naêng ñoäng giôùi thieäu saûn phaåm coâng ty cuõng nhö thuùc ñaåy saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng deå daøng vôùi giaù hôïp lyù. - Môûi roäng xuùc tieán thöông maïi ra caùc nöôùc laân caän nhö Laøo, Campuchia, caùc nöôùc Taây AÙ … ñoái vôùi caùc saûn phaåm nhö boät neâm, Milo maø ôû ñoù caùc saûn phaåm cuûa Nestle taïi ñaây chöa coù hoaëc chöa ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi tieâu duøng. 3.4.3 Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng Môû roäng thò tröôøng, taêng doanh thu thoâng qua noã löïc tieáp thò. Taän duïng caùc lôïi theá cuûa coâng ty nhö ñoäi nguõ nhaân vieân naêng ñoäng, saûn phaåm chaát löôïng, nhaõn hieäu uy tín Trang 52 ñeå gia taêng thò phaàn. Thò tröôøng muïc tieâu maø coâng ty höôùng ñeán trong töông lai laø taàng lôùp daân cö coù thu nhaâp trung bình hoaëc thaáp. Caùc giaûi phaùp: - Giaùm saùt vaø ñieàu chænh caùc chính saùch ñoái vôùi nhaø phaân phoái nhaèm kieåm soaùt ñöôïc giaù ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Coâng ty chuû tröông chieán tranh giaù caû, nhöng nhöõng chieán löôïc giaù khoâng theå khoâng tham khaûo giaù thò tröôøng, giaù cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chính. Nestle ñang ñònh vò giaù caû cho moät soá saûn phaåm khaù cao, ñieàu ñoù chæ coù theå phuø hôïp vôùi phaân khuùc thò tröôøng nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp cao. Ñeå môû roäng thò tröôøng vaø naâng cao Nestle caàn linh hoaït hôn vaø ñieàu chænh chieán löôïc giaù thích hôïp. Cuï theå nhöõng saûn phaåm sau ñaây: 1. Saûn phaåm nöôùc töông Maggi: Treân thò tröôøng nöôùc chaám Vieät Nam, Maggi laø saûn phaåm coù giaù baùn cao nhaát, cao hôn haün so vôùi Chinsu. Do ñoù Nestle caàn taïo ra nhöõng saûn phaåm coù giaù caû thaáp hôn keát hôïp vôùi vieäc cung caáp thoâng tin moät caùch ñaày ñuû hôn thoâng qua quaûng caùo baùo chí, ti vi… veà theá maïnh coâng ngheä leân men töï nhieân aùp duïng duy nhaát ôû Vieät Nam hieän nay. 2. Nhoùm saûn phaåm söõa chua thanh truøng: Treân thò tröôøng hieän taïi chæ coù saûn phaåm söõa thanh truøng cuûa Nestle. Coâng ngheä saûn phaåm naøy laø xöû lyù ôû nhieät ñoä chöa tôùi 100oC ñeå giöõ laïi nhöõng vi khuaån coù lôïi. Raát nhieàu ngöôøi öa thích saûn phaåm naøy tuy nhieân giaù caû khaù cao trong khi haïn söû duïng saûn phaåm quaù ngaén (7ngaøy). Chính vì vaäy chæ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu nhöõng ngöôøi thu nhaäp khaù maø chöa ñi ñöôïc vaøo caùc tröôøng hoïc. Thöïc hieän chieán löôïc giaù thaáp ñeå naâng saûn löôïng tieâu thuï trong giai ñoaïn naøy laø caàn thieát. - Xaây döïng nhöõng cöûa haøng tröng baøy vaø giôùi thieäu saûn phaåm Nestle. Hieän taïi Nestle chæ coù nhaø phaân phoái ñoäc quyeàn maø chöa coù cöûa haøng naøo ñoäc quyeàn baùn saûn phaåm Nestle. Ngoaøi ra, coâng ty neân chuù taâm ñeán vieäc quaûng caùo baèng baûng hieäu cöûa haøng. Ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá caàn thieát caáu thaønh neân chieán löôïc thaønh phoá Nestle. - Coâng ty caàn chuù taâm hôn nöõa trong vieäc lieân keát vôùi caùc sieâu thò, trung taâm thöông maïi naâng cao dieän tích, soá löôïng, chuûng loaïi saûn phaåm Nestle taïi ñaây. Hieän nay moät soá sieâu thò nhöõng gian haøng Nestle coøn khaùc khieâm toán – moät trong nhöõng nguyeân nhaân laøm cho doanh soá caùc keânh baùn tröïc tieáp thoâng qua sieâu thò nhaø haøng chöa cao. Trang 53 3.4.4 Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau naèm trong nhoùm chieán löôïc keát hôïp S/T. Taän duïng nhöõng ñieåm maïnh beân trong coâng ty ñeå giaûm thieåu, neù traùnh nhöõng nguy cô beân ngoaøi. Theo chieán löôïc naøy coâng ty gia taêng quyeàn kieåm soaùt veà phía nhaø cung caáp. Maëc duø cuøng moät luùc coâng ty khoâng theå thöïc hieän heát taát caû caùc chieán löôïc, nhöng ñaây laø moät trong nhöõng chieán löôïc caàn thieát vaø chæ aùp duïng cho moät soá nhoùm saûn phaåm do ñoù söï phaân chia vaø saép xeáp nguoàn löïc laø coù theå: Caùc giaûi phaùp: - Gia taêng kieåm soaùt khaâu mua nguyeân vaät lieäu ñoái vôùi saûn phaåm caø pheâ: caùc saûn phaåm Nescafe ñöôïc saûn xuaát töø haït caø pheâ xanh mua thoâng qua caùc coâng ty thöông maïi vôùi giaù cao vaø thieáu tính oån ñònh. Do ñoù coâng ty neân: + Xaây döïng caùc traïm thu mua tröïc tieáp töø noâng daân. + Keát hôïp vôùi vieäc tö vaán hoã trôï kyõ thuaät nhaân gioáng, kyõ thuaät chaêm soùc caây troàng vaø cheá bieán vôùi vieäc bao tieâu saûn phaåm. Coâng ty ñang thöïc hieän raát toát caùc coâng vieäc hoã trôï ngöôøi noâng daân ñeå coù ñöôïc naêng suaát vaø chaát löôïng caø pheâ toát nhaát nhöng chöa coù nhöõng hôïp ñoàng cam keát mua saûn phaåm taïo taâm lyù yeân taâm saûn xuaát cho ngöôøi noâng daân. Thöïc hieän thaønh coâng coâng vieäc naøy coâng ty seõ coù nguoàn nguyeân lieäu chuû ñoäng hôn, chaát löôïng toát hôn vaø giaù caû reû hôn. - Môû roäng saûn xuaát nguyeân lieäu söõa giaûm giaù thaønh saûn phaåm söõa. Nguyeân lieäu söõa boät ñöôïc nhaäp töø caùc Nestle nöôùc ngoaøi vaø phaûi chòu möùc thueá nhaäp khaåu nguyeân lieäu raát cao (15%). Vôùi coâng ngheä Nestle saün coù, Nestle Vieät Nam coù theå ñaàu tö saûn xuaát ngay taïi Vieät Nam taïo thaønh chuoåi saûn xuaát daây chuyeàn giaûm giaù thaønh saûn phaåm. 3.5 KIEÁN NGHÒ 3.5.1 Ñoái vôùi nhaø nöôùc - Nhaø nöôùc caàn caûi thieän hôn nöõa caùc thuû tuïc haønh chính, coù nhöõng cheá ñoä hôïp lyù thuùc ñaåy caùn boä nhaø nöôùc laøm vieäc ñuùng luaät, nhieät tình vôùi tinh thaàn hoã trôï caùc doanh nghieäp phaùp trieån. Trang 54 - Caûi thieän caùc thuû tuïc haûi quan vaø thuû tuïc thueá tieän lôïi cho caùc doanh nghieäp thöïc hieän caùc nghóa vuï cuûa mình. Hieän nay phaàn lôùn caùc doanh nghieäp ñieàu gaëp nhöõng khoù khaên chung trong vieäc ñoùng thueá vaø theo doõi caùc khoaûn phaûi noäp ngaân saùch nhaø nöôùc. Caùc coâng ty lôùn thöôøng aùp duïng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi trong quaûn lyù soå saùch keá toaùn vaø thöïc hieän thanh toaùn qua ngaân haøng. Do ñoù nhaø nöôùc caàn: + Coù nhöõng thôøi haïn cöôõng cheá nhaäp haøng phuø hôïp hôn. Tröôùc khi cöôõng cheá thueá neân thoâng baùo tröôùc cho doanh nghieäp tröôùc 1 tuaàn ñeå doanh nghieäp chuû ñoäng xöû lyù. + Nhaø nöôùc neân coù taøi khoaûn taïi caùc ngaân haøng thay vì chæ coù ôû kho baïc. Chaáp nhaän caùc giaáy tôø xaùc nhaän ñaõ chuyeån tieàn töø caùc ngaân haøng laø baèng chöùng ñaõ thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc. - Caùc chính saùch thueá, bieåu thueá caàn phaûi roõ raøng hôn, ñaëc bieät trong lónh vöïc haøng kyõ thuaät. Döïa treân bieåu thueá hieän haønh, caùc möùc thueá aùp duïng coøn tuyø thuoäc vaøo söï phaùn xeùt cuûa nhaân vieân kieåm hoaù daãn ñeán nhieàu tröôøng hôïp aùch taéc. - Aùp duïng caùc bieän phaùp cheá taøi maïnh ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp vi phaïm quyeàn sôû höõu coâng nghieäp, coù bieän phaùp xöû lyù thích ñaùng ñoái vôùi vieäc saûn xuaát kinh doanh haøng nhaùi, haøng giaû, haøng laäu. Vaán ñeà naøy trôû neân quan troïng ñoái vôùi ngaønh thöïc phaåm, bôûi coù theå aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söùc khoeû ngöôøi tieâu duøng vaø laøm thieät haïi cho caùc nhaø saûn xuaát kinh doanh chaân chính. - Thöïc hieän caùc chính saùch bình ñaúng hôn nöõa giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá, ñaët bieät laø thaønh phaàn kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Thöôøng caùc coâng ty lôùn, coù uy tín phaûi luoân tuaân thuû raát nhieàu thuû tuïc cuûa nhaø nöôùc nhö moâi tröôøng, an toaøn, luaät lao ñoäng, trong khi caùc doanh nhieäp nhoû laïi coù theå boû qua. Vaán ñeà naøy aûnh höôûng ñeán giaù thaønh saûn phaåm vaø moâi tröôøng kinh doanh chung. Hôn nöõa trong lónh vöïc quaûng caùo, thöôøng caùc coâng ty nöôùc ngoaøi phaûi traû chi phí cao hôn cho cuøng dòch vuï. - Caûi caùch heä thoáng giao thoâng: vaän chuyeån haøng hoaù laø moät trong nhöõng vaán ñeà gaây nhieàu caûn trôû cho doanh nghieäp hieän nay. Chi phí xaêng daàu ngaøy caøng taêng, trong khi thöïc traïng toác ñoä vaän chuyeån giaûm hôn tröôùc, vaø coøn raát nhieàu chi phí phaùt sinh treân ñöôøng vaän chuyeån. Taát caû nhöõng chi phí vaän chuyeån taêng leân naøy gaàn nhö seõ chuyeån taûi vaøo giaù baùn vaø ngöôøi tieâu duøng seõ laø khaâu cuoái cuøng gaùnh chòu. Trang 55 3.5.2 Veà phía coâng ty - Ñaàu tö xaây döïng theâm nhöõng daây chuyeàn hoaït ñoäng gaàn heát coâng suaát hieän taïi ñeå ñaùp öùng nhu caàu taêng tröôûng trong töông lai nhö daây chuyeàn caø pheâ, haït neâm. - Coù keá hoaïch xaây döïng ñoäi nguõ nhaân vieân daøi haïn, giöõ chaân nhaân vieân coù naêng löïc. Hieän nay ñoäi nguõ nhaân vieân khaù treû, naêng ñoäng neân coù nhieàu nhu caàu hoïc hoûi, thöû thaùch. Coâng ty neân coù nhöõng keá hoaïch ñaàu tö ñaøo taïo daøi haïn, moät maët giuùp nhaân vieân naâng cao nghieäp vuï, trình ñoä chuyeân moân maët khaùc giöõ chaân nhaân vieân gioûi. - Tieáp tuïc duy trì vieäc tham gia caùc chöông trình phuùc lôïi xaõ hoäi ñeå cuûng coá danh tieáng coâng ty vaø goùp phaàn xaây döïng, phaùt trieån cuoäc soáng nhö chuû tröông cuûa coâng ty. KEÁT LUAÄN Vôùi thöïc löïc hieän coù vaø tieàm löïc cuûa coâng ty cuõng nhö thò tröôøng, coâng ty coù theå cuøng luùc thöïc hieän phoái hôïp caùc chieán löôïc vôùi nhöõng nhaõn hieäu phuø hôïp. Vieäc theo ñuoåi cuøng luùc nhieàu chieán löôïc coù theå laøm suy yeáu löïc löôïng cuûa coâng ty. Tuy nhieân vôùi tieàm löïc hieän coù vaø giuùp söùc töø phía Nestle toaøn caàu coù theå cho pheùp coâng ty thöïc hieän nhieàu chieán löôïc mieãn sao nhöõng chieán löôïc naøy mang laïi hieäu quaû phaùt trieån theo ñöôøng höôùng, chuû tröông ñaõ ñeà ra. Nhöõng chieán löôïc vöøa ñöôïc xaây döïng döïa treân moät chuoãi caùc coâng vieäc thoâng qua caùc giai ñoaïn nghieân cöùu, xaây döïng vaø löïa choïn. Trong suoát quaù trình naøy, nhöõng thoâng tin caàn thieát söû duïng ñeå ñöa vaøo phaân tích laø nhöõng thoâng tin hieän taïi veà moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ cuõng nhö döï baùo töông lai. Do ñoù nhöõng chieán löôïc ñöôïc xaây döïng vaø löïa choïn coù tính oån ñònh töông ñoái. Ñeå coù phaùt huy heát hieäu quaû cuûa caùc chieán löôïc, trong quaù trình thöïc hieän caàn coù söï caäp nhaät thoâng tin vaø ñieàu chænh thích hôïp. Trang 56 TAØI LIEÄU THAO KHAÛO 1. PGS. TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Ths. Nguyeãn Vaên Nam, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, nhaø xuaát baûn Thoáng keâ 1999. 2. Fred R. David, Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc, nhaø xuaát baûn Thoáng keâ 2000. 3. Hoà Ñöùc Huøng, Phöông Phaùp C3, Taøi Lieäu Giaûng Daïy Ñaïi Hoïc Kinh Teá. 4. Michael E. Porter. Chieán löôïc caïnh tranh, nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät 1996. 5. PGS. TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Quaûn trò hoïc, nhaø xuaát baûn thoáng keâ 1995, 1999. 6. Philip Kotler, Quaûn trò Marketing, nhaø xuaát baûn Thoáng keâ 1998. 7. Garry D. Smith, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, nhaø xuaát baûn Thoáng keâ 1998. 8. Michel Hammer, James Champy (1996), Taùi laäp doanh nghieäp, Vuõ Tieán Phuùc dòch, NXB Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 9. Cuïc Thoáng Keâ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, nieân giaùm thoáng keâ 1999-2003. 10. Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam caùc soá 2002-2004, 2003-2004, 2004-2005. 11. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn caùc soá 2003-2004. 12. Taïp chí taøi chính caùc soá naêm 2004. 13. Taïp chí phaùt trieån kinh teá Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caùc soá töø 2002-2005. 14. Baùo caùo taøi chính noäi boä coâng ty Nestle Vieät Nam 2002-2005. 15. Baùo caùo nghieân cöùu thò tröôøng coâng ty Nestle Vieät Nam 2002-2005. http:/W.W.W.Nestle.com http:/W.W.W.Nestle.com.vn Trang 57 PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1- Giôùi thieäu sô löôïc veà taäp ñoaøn Nestle Naêm 1867 Henry Nestle – moät nhaø hoùa hoïc ngöôøi Ñöùc saùng laäp coâng ty saûn xuaát söõa cho treû sô sinh taïi moät laøng queâ nhoû Vevey, Thuïy Syõ. Nestle ñaõ daàn tích luõy kinh nghieäm thoâng qua nhöõng coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc veà nhu caàu dinh döôõng vaø thò hieáu thöïc phaåm ngöôøi tieâu duøng ñuû moïi löùa tuoåi. Ngaøy nay, Nestle trôû thaønh moät taäp ñoaøn ña quoác gia coù maët ôû 83 nöôùc treân theá giôùi vôùi hôn 500 nhaø maùy, 247.000 lao ñoäng. Naêm 2004 doanh thu ñaït 86,769 trieäu CHF taêng tröôûng 4.5% so vôùi naêm 2003, laõi roøng 8.1% doanh thu, EBITA 12.6%. Theo xeáp haïng 500 coâng ty lôùn nhaát theá giôùi cuûa taïp chí Fortune naêm nay, coâng ty Nestle xeáp thöù 43 veà doanh thu, vaø xeáp thöù 44 veà lôïi nhuaän. Vaø cuõng ñöôïc xeáp haïng laø coâng ty daãn ñaàu theá giôùi trong ngaønh haøng tieâu duøng thöïc phaåm veà doanh thu vaø lôïi nhuaän, treân Unilever (ñöùng thöù 2 trong ngaønh, ñöùng thöù 81 treân toång soá caùc coâng ty) vaø PesiCo (ñöùng thöù 3 trong ngaønh, ñöùng thöù 172 treân toång soá caùc coâng ty). Sau hôn 130 naêm hoaït ñoäng ngaøy nay saûn phaåm cuûa Nestle ñöôïc baùn roäng raõi treân toaøn theá giôùi vôùi nhöõng chuûng loaïi saûn phaåm ña daïng. Caùc nhaõn hieäu noãi tieáng cuûa Nestle coù theå ñöôïc keå ñeán nhö: Nescafe, Milo, Pelargon, Nan, Lactogen, Lavie, Petcare, Guigoz,Kitkat, Maggi…. Baûng 1 – Doanh thu theo ngaønh haøng naêm 2004 Ñôn vò trieäu CHF Ngaønh haøng Doanh thu Tyû troïng Thöùc uoáng 21,779.02 25.10% Söõa, kem 23,601.17 27.20% Thöùc aên naáu saün 15,878.73 18.30% Socola vaø baùnh keïo 10,238.74 11.80% Thöùc aên thuù caûnh 9,978.44 11.50% Döôïc phaåm vaø myõ phaåm 5,292.91 6.10% Total 86,769.00 100.00% Trang 58 Baûng 2 - Cô caáu doanh thu theo khu vöïc naêm 2004: Khu vöïc Doanh thu 2004 Tyû troïng Chaâu AÂu 28,547.00 32.90% Chaâu Myõ 27,766.08 32.00% Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, Chaâu Phi 14,663.96 16.90% Caùc khu vöïc khaùc 15,791.96 18.20% Toång coäng 86,769.00 100.00% Phuï luïc 2 – Caùc chæ soá kinh teá xaõ hoäi Baûng 3 Chæ soá xeáp haïng naêng löïc caïnh tranh taêng tröôûng : 77/104 (*) Chæ soá xeáp haïng moâi tröôøng kinh teá vó moâ Chæ soá oån ñònh kinh teá vó moâ Chæ soá veà möùc ñoä chi tieâu laõng phí cuûa chính phuû Chæ soá veà tín nhieäm taøi chính cuûa ñaát nöôùc Chæ soá xeáp haïng veà caùc theå cheá coâng Chæ soá veà thi haønh luaät phaùp vaø hôïp ñoàng Chæ soá veà tham nhuõng Chæ soá xeáp haïng veà coâng ngheä Chæ soá saùng taïo coâng ngheä Chæ soá veà coâng ngheä thoâng tin Chæ soá veà chuyeån giao coâng ngheä 58 23 68 68 82 55 97 92 79 86 66 Trang 59 Baûng 4 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh taêng tröôûng Moäi tröôøng kinh teá vó moâ Heä soá tieát kieäm quoác gia naêm 2003 Cheânh leäch laõi suaát ngaân haøng 2003 Kyø voïng coù theå xaû ra suy thoaùi Tyû giaù hoái ñoaùi thöïc 2003 Boä thu/chi ngaân saùch 2003 Tieáp caän tín duïng Coâng ngheä Keát quaû khuyeán khích CNTN cuûa chính phuû Öu tieân cuûa chính phuû veà CNTT Khaû naêng tieáp thu CNTT ôû taàm DN 14 15 34 38 39 41 28 33 38 Trang 60 Baûng 5 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh taêng tröôûng Moäi tröôøng kinh teá vó moâ Chæ soá veà tín nhieäm taøi chính cuûa ñaát nöôùc 2004 Möùc ñoä laõng phí trong chi tieâu chí phuû Laïm phaùt 2003 Caùc theå cheá coâng Chi tieàn ngoaøi phaùp luaät trong xuaát, nhaäp khaåu Chi tieàn ngoaøi phaùp luaät trong thu thueá Chi tieàn ngoaøi phaùp luaät söû duïng caùc dòch vuï coâng Luaät taøi saûn Toäi phaïm coù toå chöùc Tính ñoäc laäp cuûa töï phaùp Thieân vò trong quyeát ñònh cuûa quan chöùc chính phuû Coâng ngheä Möùc ñoä söû duïng baèng saùng cheá coâng ngheä nöôùc ngoaøi Thueâ bao Internet 2003 Chaát löôïng caïnh tranh trong dòch vuï cung caáp Internet (ISP) Luaät phaùp lieân quan ñeán coâng ngheä thoâng tin Söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng 2003 Söû duïng maùy tính caù nhaân 2003 Hôïp taùc giöõa tröôøng ñaïi hoïc vaø nghieân cöùu coâng nghieäp Möùc ñoä saün saøng veà coâng ngheä Tyû leä hoïc sinh trung hoïc phoå thoâng Ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø chuyeån giao coâng ngheä Söû duïng baèng phaùt minh (patent) 2003 Ñieän thoaïi höõu tuyeán 2003 Chi tieâu doanh nghòeâp veà nghieân cöùu trieãn khai Ngöôøi söû duïng Internet 2003 Tröôøng hoïc tieáp caän vôùi Internet 68 68 52 100 97 91 66 61 59 55 99 99 96 94 89 84 82 81 81 79 79 79 71 69 55 Trang 61 (*) Xeáp haïng treân 104 neàn kinh teá Theo baøi vieát TS. Leâ Ñaêng Doanh, treân baùo tuoåi treû soá ra ngaøy 21/10/2004 Xeáp haïng Vieät Nam cuûa dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi. Phuï luïc 3 – Toác ñoä phaùt trieån vaø cô caáu daân soá Vieät Nam 1990-2003 Cô caáu (%) Naêm Daân soá trung bình ( nghìn ngöôøi) Toác ñoä taêng (%) Nam Nöõ Thaønh thò Noâng thoân 1990 66,016.7 1.92 48.78 51.22 19.51 80.49 1991 67,242.4 1.86 48.80 51.20 19.67 80.33 1992 68,450.1 1.80 48.83 51.17 19.85 80.15 1993 69,644.5 1.74 48.86 51.14 20.05 79.95 1994 70,824.5 1.69 48.90 51.10 20.37 79.63 1995 71,995.5 1.65 48.94 51.06 20.75 79.25 1996 73,156.7 1.61 49.01 50.99 21.08 78.92 1997 74,306.9 1.57 49.08 50.92 22.66 77.34 1998 75,456.3 1.55 49.15 50.85 23.15 76.85 1999 76,596.7 1.51 49.17 50.83 23.61 76.39 2000 77,635.4 1.36 49.16 50.84 24.22 75.78 2001 78,685.8 1.35 49.16 50.84 24.74 75.26 2002 79,727.4 1.32 49.20 50.80 25.10 74.90 2003 80,665.7 1.18 49.20 50.80 25.40 74.60 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ Trang 62 Phuïc luïc 4 Caùch bieät thu nhaäp caù nhaân giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo giai ñoaïn 1994-2002 (laàn) Khu vöïc 1994 1995 1996 1999 2002 Vieät Nam 6.5 7.0 7.3 8.9 8.14 Tænh, thaønh phoá 7.5 7.7 8.0 9.8 8.1 Vuøng noâng thoân 5.4 5.8 6.1 6.3 5.96 Khu vöïc Löu vöïc soâng Hoàng 5.6 6.1 6.6 7.0 6.73 Ñoâng Baéc 5.2 5.71 6.1 6.8 6.01 Taây Baéc 5.2 5.71 6.1 6.8 5.96 Baéc Trung Boä 5.2 5.7 5.9 6.95 5.82 Duyeân haûi mieàn Trung 4.9 5.5 5.7 6.31 5.83 Cao nguyeân Trung Boâ 40.1 12.7 12.8 12.9 6.75 Ñoâng Nam Boä 7.4 7.6 7.9 10.32 8.73 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 6.1 6.4 6.4 7.86 7.14 Nguoàn: Toång Cuïc Thoáng Keâ 2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006-2010.pdf