Xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2020

MỤC LỤC Mở đầu .1 Chương 1:Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển GTVT đô thị .3 1.1. Tổng quan chung về giao thông dô thị 1.1.1. Khái niệm chung về giao thông vận tải đô thị 1.1.2. Đặc điểm của hệ thống giao thông đô thị .3 1.1.3. Vai trò của giao thông vận tải đô thị .6 1.1.4. Cấu trúc của hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hệ thống GTĐT 1.1.5. Mục tiêu, quan điểm và tiêu chuẩn phát triển GTĐT .7 1.2. Tổng quan về chiến lược phát triển giao thông đô thị .9 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của chiến lược phát triển GTĐT 1.2.2. Các yêu cầu khi xây dựng và thực hiện chiến lược .12 1.2.3. Vai trò của chiến lược phát triển GTĐT .13 1.2.5. Các đặc trưng cơ bản của chiến lược .14 1.2.6. Các bước xây dựng chiến lược phát triển GTĐT .15 Chương 2: Đánh giá thực trạng giao thông của thủ đô Hà Nội .19 2.1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội .19 2.2. Thực trạng mạng lưới GTVT thủ đô Hà Nội .21 2.3. Hiện trạng giao thông tĩnh ở Hà Nội .27 2.4. Các công trình giao thông khác .29 2.5. Hệ thống GTVT công cộng 2.6. Hiện trạng về nhu cầu và phương tiện đi lại của thủ đô Hà Nội .33 2.7. Thực trạng công tác quản lý GTVT của thủ đô Hà Nội .33 2.8. Đánh giá thực trạng giao thông của thủ đô Hà Nộ .38 2.9. Nguy cơ và thách thức về giao thông đô thị tại Hà Nội .39 Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển GTVT đô thị cho thủ đô Hà Nội đến năm 2020 .42 3.1. Xu hướng phát triển GTĐT tại các thành phố trên thế giới 3.2. Dự báo nhu cầu phát triển giao thông của Hà Nội đến năm 2020 .45 3.3. Quan điểm, mục tiêu phát triển giao thông vận tải đô thị .52 3.4. Đề xuất giải pháp xây dựng chiến lược phát triển GTVT đô thị cho thủ đô Hà Nội đến năm 2020 .55 3.5. Các điều kiện thực hiện giải pháp phát triển giao thông đô thị .57 Kết luận và kiến nghị .68 Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a th ô Hà Ni ã c cp các ni dung trc nh: Thc trng nh)ng yu kém c a h th ng giao thông ô th ( v c s h tng k" thut giao thông, t& l chênh lch quá ln gi)a vn ti công công và vn ti cá nhân, t ch c vn ti thiu khoa h$c và kém ch t lng…) T% ó chúng ta xu t ra các chin lc nh#m phát tri n giao thông ô th trong nh)ng n!m tng lai 3.4.1.u t xây dng kt cu h tng giao thông ô th theo hng a dng hoá. C!n c vào ch tiêu phát tri n ng ã c cp mc tiêu chin lc phát tri n giao thông c a thành ph ta th y n n!m 2020 mng li ng cn phi có là Xét ch tiêu m c th p ta có mng li ng n n!m 2020 cn phi xây dng là + Din tích t c a Hà Ni không bao gm din tích m t nc là 844 Km2 + Mt mng li ng m c th p là 1 Km/Km2 + Chiu dài ng hin có ( n!m 2005 ) là 624 Km + Chiu dài mng li ng n n!m 2020 là : 844 Km Nh vy nu mt mng li ng ch t m c ch tiêu th p vào n!m 2020 thì chiu dài ng cn phi xây dng n n!m ó là : 844- 624=220 Km Xét ch tiêu m c trung bình ta có mng li ng n n!m 2020 cn xây dng là: + Mt mng li ng m c trung bình là 2 Km/Km2 + Chiu dài ng hin có là 624 Km + Chiu dài mng li ng n n!m 2020 là : 844* 2=1688 Km Chiu dài ng cn xây dng n n!m 2020 là : 1688-624=1064 Km Xét m c cao ta có mt mng li ng là 3 Km/Km2. Chiu dài ng cn xây dng n n!m ó là : 844*3=2532 Km Chiu dài ng cn phi xây dng là: 2532-624=1908 Km Nh vy sau khi tính toán c chiu dài ng cn phi xây dng n n!m 2020 ta có th c!n c vào ó  ra c k hoch phát tri n mng li ng n n!m 2020 b#ng vic a ra các giai on phát tri n . Ta s- chia ra làm 2 giai on: ó là giai on 2007-2010 và giai on 2011-2020. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 56 - Phát tri n h th ng qu c l hng tâm vi chiu dài ng cn c xây dng là 75 Km vào thành ph và n i các tnh, nh t là vi vùng kinh t tr$ng i m Bc B và liên kt các ô th v tinh xung quanh. m bo s liên thông su t gi)a khu vc ô th và nông thôn. Quan tâm u t nâng c p và xây dng mi các tuyn giao thông liên huyn. - Tip tc hoàn thin h th ng ng vành ai 2 và vành ai 3 vào giai on 2007- 2010 vi tng chiu dài c a hai vành ai này là 37.61 Km và nghiên c u xây dng vành ai b n vi chiu dài là 125 Km t% n!m 2010 – 2020. Bên cnh xây dng mng li ng b chúng ta c,ng cn phi xây dng và phát tri n các h th ng c s h tng khác nh: - Xác nh và xây dng các nút giao lp th , nh t là các nút giao gi)a ng trc hng tâm và ng vành ai. - Hoàn chnh mng li ng ô th. Xây dng mng li giao thông cho các khu vc ô th mi, các qun mi, u tiên phát tri n ngay mng li ng các khu vc có mt th p. - Ci to và xây dng mi mt s cu qua sông Hng và sông u ng, bo m áp ng nhu cu c a th ô c phía Nam và phía Bc sông Hng - Phát tri n h th ng giao thông tnh, chú ý n các bn xe liên tnh, bn xe ti phc v giao thông i ngoi và các bãi xe, i m xe công cng trong phm vi ô th. Nh vào kt qu d báo ta có th th y trong tng lai s lng phng tin t!ng lên r t nhanh òi h(i có nhiu bãi xe, chính vì iu ó cho nên trong nh)ng n!m tng lai chúng ta có th phát tri n xây dng các bãi xe liên tnh ngoi thành gim ách tc giao thông và không gây ô nhi+m môi trng. i vi trong ni thành thì nên xây các bãi xe cao tng ho c di ngm có th tránh tình trng xe tràn lan trên các hè ph và lòng ng. - Phát tri n ng hàng không m rng các tuyn bay trong nc và qu c t. M rng và xây dng hoàn chnh sân bay Ni Bài và t%ng bc xây dng sân bay Miu Môn t% n!m 2007. - Nghiên c u và tri n khai các gii pháp h)u hiu nh#m gim ùn tc giao thông: ph i kt hp ch t ch- gi)a vic phát tri n mng li ng giao thông theo quy hoch vi vic phát tri n nhanh h th ng giao thông công cng b#ng xe buýt; t ch c li và t!ng cng qun lý giao thông, phân lung và phân làn; có bin pháp h)u hiu hn ch phát tri n phng tin cá nhân ng thi thng xuyên t!ng cng tuyên truyn giáo dc lut l giao thông và có ý th c ch p hành lut l giao thông cho toàn cng ng. - Hoàn chnh h th ng ga ng st, b trí hp lý các ga lp tàu và ga hành khách. Xây dng mi on ng st V!n i n- C Bi. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 57 3.4.2. Gi i pháp v phát tri n vn t i hành khách công cng. - 'u tiên phát tri n vn ti hành khách công cng, c bit là các phng th c vn ti hành khách công cng kh i lng ln, m bo t& l m nhn vn ti hành khách công cng các thành ph ln t 25- 30% vào n!m 2010 và 50-60% vào n!m 2020. Hn ch xe máy, ng thi có gii pháp hp lý v phát tri n xe ôtô con cá nhân b#ng cách nâng cao n!ng lc, s c hút c a xe công cng. - Trong giai on t% 2007-2010 tip tc phát tri n mng li vn ti hành khách công cng b#ng xe buýt bên cnh ó tin hành xây dng h th ng ng dành riêng cho xe buýt (chính là phát tri n xe buýt có kh i lng ln) lúc này xe buýt s- phi m ng nhim v t!ng th phn c a mình lên là 15% . Tp trung ngân sách vào xây dng 2 tuy n ng st ô th ó là 2 tuyn ( Hà Ni- Hà ông và tuyn Bác C - Nhn) vi th phn cn m nhn c a phng th c này là 8- 10 %, xe buýt lúc ó s- tr thành phng tin trung chuy n cho phng th c vn ti này. - T% n!m 2010- 2020 tip tc phát tri n h th ng xe buýt và ng st ô th xây dng thêm hai tuyn ( Kim Mã- Hòa Lc và Yên Viên- Ng$c Hi) vi th phn m nhn c a phng th c này là t% 25- 30% nhu cu i li c a nhân dân. Bên cnh ó tri n khai xây dng h th ng tàu in ngm nh#m áp ng 10- 20% nhu cu i li c a nhân dân. - Khuyn khích m$i thành phn kinh t tham gia vn ti hành khách công cng. Khi cn thit nhà nc thành lp doanh nghip công ích m bo vn ti hành khách công cng. - H tr u t cho doanh nghip vn ti hành khách công cng vi nhiu hình th c a dng nh u ãi tín dng, u ãi u t mua sm phng tin ho c tr giá. 3.5 Các i u ki)n th c hi)n gi/i pháp phát tri n giao thông ô th thc hin các gii pháp v phát tri n giao thông ô th cho thành ph Hà Ni thì vic quan tâm n các iu kin thc hin gii pháp là mt trong nh)ng m i quan tâm hàng u. Vì nu ch nh ra các gii pháp mà thiu các yu t cn thit cho vic thc hin nó thì d án ó s- không th thc hin c. Vì vy các iu kin cn thit cho vic thc hin các gii pháp trên là: 3.5.1.Ngun vn cn thit cho vic xây dng h thng giao thông vn t i ô th - Tính toán tng kinh phí u t cn thit cho vic phát tri n giao thông ô th a. i v i vn ti hành khách công cng ca Hà Ni Theo d báo s lng hành khách và s phân b hành khách i b#ng xe buýt và b#ng ng st s- t!ng lên trong tng lai. iu này òi h(i phi mua thêm xe buýt và u t xây dng mng li vn ti kh i lng ln. Vic u t xây dng này òi h(i cn phi phân ra thành các giai on khác nhau: Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 58 - Giai on t" n m 2007- 2010 Tip tc m rng, phát tri n mng li xe buýt. Gi s* trong giai on này ta nâng tng s tuyn xe buýt lên 70-80 tuyn, vi s lng xe cn phi u t thêm là 1000 xe buýt mi loi xe t% 60-80 ch nâng tng s u xe lên là 1800-2000 xe khi ó mng li tuyn xe buýt s- áp ng c nhu cu i li trong giai on này là 15- 20 %. M t khác c!n c vào kt qu d báo nhu cu i li c a nhân dân ta có th tính c th phn mà xe buýt cn phi m nhim trong giai on này là: B/ng 3.9 K t qu/ d báo nhu c7u i li ca Hà Ni các nm 2005, 2010,2020 N!m Dân s Tng lti/ngày Tng lti/n!m H s i li 2005 3.186.000 6.545.000 2.388.925.000 2,05 2010 3.252.000 7.609.680 2.777.533.200 2,34 2020 3.623.830 9.277.004 3.386.106.752 2,56 Xác nh sn lng c a h th ng xe buýt 6 0 . . . . n g q T n Q I γ = (HK/ngày) (1) Qn= Qng.365 ( HK/n!m) (2) Ta có Qng: Sn lng HK/ngày êm trên 80 tuyn xe buýt Qn: Sn lng HK/n!m trên 80 tuyn xe buýt q: Tr$ng ti xe q= 80 ch γ : H s li dng tr$ng ti = 80% T: thi gian vn hành xe bình quân: T=18 h n: S tuyn xe buýt : n= 80 tuyn I: giãn cách thi gian gi)a hai chuyn I=5 phút 60.80.80%.18.80 5ng Q = =1105920 ( HK/ngày) Qn= Qng.365=1105920.365=403660800 ( Hk/ngày) Vy t& l nhu cu i li c a xe buýt m nhim n n!m 2010 là: 403660800 2777533200 .%=15%. Nh vy vi vic u t m rng s tuyn xe buýt lên 80 tuyn ta có th áp ng c nhu cu i li trong n!m tng lai c a ngi dân trong ô th là 15%. iu gi s* c a ta là phù hp. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 59 Ngoài h th ng xe búyt trên ta tin hành xây dng hai tuyn ng st ô th trên các trc ng có lu lng hành khách cao nh t thành ph . D kin nh)ng tuyn có lu lng t% 250- 400 lt/ phút m nhim c 8- 10 % nhu cu i li c a nhân dân, có th thit lp hai h th ng ng st ô th ( trong ó có mt s on i ni và mt s on i ngm). Tuyn 1: Ga Hà Ni- Nhn chiu dài 12.5 Km trong ó 9.6 Km i ni và on i ngm vi chiu dài 2.9 Km Tuyn 2: Ga Hà Ni- Hà ông chiu dài 13.2 Km trong ó 9.4 km i ni và on i ngm vi chiu dài 3.8 Km Ch$n loi xe i ni c a hai tuyn trên là xe in bánh st hin i + Các th ng s tng ng ( q, γ ,I,n) c a xe in bánh st là q: Dung tích c a xe in 3-4 toa,1450 HK/chuyn γ : H s li dng tr$ng ti = 80% I: Giãn cách thi gian I= 4 phút n: S tuyn , n = 2 Thay vào công th c ta có kt qu: 6 0 . . . . n g q T n Q I γ = (HK/ngày) Qn= Qng.365 ( HK/n!m) Qng= 626400 ( HK/ngày) Qn= 228636000 (HK/n!m) n n!m 2010, mi n!m 2 tuyn ng s4t có th vn chuy n c 228636000 HK/n!m, chi m t& l 8% tng nhu cu c a thành ph Vì thi gian và iu kin thc t Hà Ni không cho phép, nên n n!m 2010 c,ng ch tp trung quy hoch, nâng c p h th ng xe buýt công cng nh m c và quy mô trên, ng thi xây dng thêm 2 tuyn ng st ô th các hng có mt i li ln nh t. ây là gii pháp kh thi phù hp vi n!ng lc và thc ti+n c a thành ph . - Giai on t" n m 2011- 2020 Gi) nguyên mng li xe buýt và tip tc phát tri n xe in bánh st nâng tng s lên b n tuyn vi m c m ng vn chuy n c 10- 15% nhu cu i li và u t xây dng 2 tuyn tàu in ngm . Có th thit lp h th ng xe in bánh st nh sau: Tuyn 3: Kim Mã- Hòa Lc chiu dài 32 Km trong ó i ni là 26Km và i ngm 6 Km Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 60 Tuyn 4: Yên Viên- Ng$c Hi chiu dài 25 km toàn tuyn i ni Hai tuyn tàu in ngm s- c xây dng trên các tuyn là Tuyn 1: Ng$c Hi- Hàng C( - Yên Viên có chiu dài khong 25 Km Tuyn 2: Phú Di+n – Cu Gi y- Bát C có chiu dài 16 Km Hai tuyn tàu in ngm này s- m ng th phn vn chuy n trên toàn tuyn : Các thông s ( q, γ , I, n ) q: Tr$ng ti c a xe in ngm: q= 3200 HK/h γ : h s li dng tr$ng ti = 80% I: Giãn cách thi gian I= 3 phút n: s tuyn n=2 tuyn Thay vào các công th c (1) và (2) ta có 6 0 . . . . n g q T n Q I γ = (HK/ngày) Qn= Qng.365 ( HK/n!m) Qng= 1843200 ( HK/ngày) Qn= 672768000 ( HK/ngày) n n!m 2020 th phn m nhim c a 2 tuyn tàu in ngm 672768000 3386106752 .%= 20% Nh vy tính c th phn m nhn c a xe buýt, xe in bánh st và tàu in ngm thì th phn m nhn c a t t c các phng th c này là 50-60% tng nhu cu i li trong thành ph . Trên c s tính toán v vic u t cho vn ti hành khách công cng nh trên ta có th tính c tng chi phí u t cho vic phát tri n vn ti hành khách công cng nh sau: + Giá 1 ôtô buýt 60-80 ch: 900.000.000 VN (55.215 USD). + Chi phí cho thit lp tàu in ngm ( k c h th ng u t phng tin, thit b liên quan): 60 triu USD/1 Km. + Chi phí u t cho xe in bánh st ( k c phng tin và thi t b liên quan): trong khong t%: 20-25 triu USD/1 Km Trên c s các d) liu trên, xác lp c bng c lng chi phí xây dng nh sau: Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 61 B/ng 3.10: .c tính v kinh phí 7u t cho VTHKCC ST T Giai on u t n giá chi phí S n v sn phm u t T& l so vi nhu cu Tng chi phí triu USD Kinh phí u t bình quân/ n!m A 2007-2010 1 Xe buýt 0.05522 triu USD/ xe 1000 Xe 15% 55.215 2 Xe in bánh st 8% 2.1 Ga Hà Ni- Hà ông 20 13.2 Km 264 2.2 Ga Hà Ni- Nhn 20 Triu USD/ Km 12.5 Km 250 142.30375 triu USD/n!m B 2011-2020 1 Xe buýt 20% 2 Xe in bánh st 16% 2.1 Kim Mã- Hòa Lc 20 32 Km 640 2.2 Yên Viên- Ng$c Hi 20 25 Km 500 3 Xe in ngm 3.1 Phú Di+n- Bác C 60 16 Km 960 3.2 Ga Hà Ni- Hà ông 60 Triu USD/ Km 13.2 Km 20% 792 289.2 triu USD/n!m Tng v n u t n n!m 2020 3461.125 b. i v i vi c u t phát trin c s h tng giao thông ô th Trong vic xu t gii pháp xây dng chin lc phát tri n giao thông ô th nghiên c u ã xu t tip tc xây dng và hoàn thin h th ng ng vành ai, xây dng h th ng giao thông tnh, ng st qu c gia và hàng không nh#m n n!m 2020 th ô Hà Ni s- có mt mng li giao thông tng i hoàn chnh. - Giai on t" n m 2007-2010 + i vi h th ng ng vành ai s- tip tc xây dng và hoàn thiên tuyn ng vành ai hai vi chiu dài cn xây dng vào khong 12 Km, ng vành ai ba là vào khong 25.61 Km. + Xây dng tuyn ng st xuyên tâm Yên Viên- Long Biên- ga Hà Ni- V!n i n- Ng$c Hi có chiu dài 24.6 Km + Xây dng sân bay Miu Môn vi diên tích 1500 ha + Xây dng và ci to các bn xe khách, bn xe ti vi din tích là 42.2 ha. + Nghiên c u ci to và xây dng mi các nút giao lp th trên các ng vành ai và trc chính ô th, trong ó trên trc ông – tây và mt s trc khác là 14 nút, vành ai 2 là 9 nút và vành ai 3 là 23 nút ( vi tng chiu dài c a các nút là 27.6 Km). Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 62 - Giai on t" 2010-2020 + Tp trung xây dng ng vành ai 4 vi chiu dài 125 Km. + i vi h th ng ng qu c l ci to và m rng các qu c l 1A, qu c l 6, qu c l 32, qu c l 2 và 3 vi chiu dài 75 Km. + Xây dng các bn xe ti và bn xe khách vi din tích là 91 ha + Xây dng nút giao thông ng vành ai 4 là 9 nút ( 5.4 Km) Trên c s trên ta có th c lng chi phí u t cho phát tri n h tng c s giao thông ô th nh sau: B/ng 3.11. .c tính v kinh phí 7u t xây d ng c s h t7ng giao thông STT Giai on u t n giá chi phí S n v sn phm u t Tng chi phí t& ng Kinh phí u t bìnhquân / n!m A 2007-2010 1 ng vành ai 2 5.7 12 Km 68.4 2 ng vành ai 3 4.5 25.61 Km 115.245 3 ng st xuyên tâm 6.2 24.6 Km 152.52 4 Hàng Không 3.2 1500 ha 4800 5 Xây các bn xe 0.5 42.2 ha 21.1 6 Nút giao thông lp th 2.5 t& ng/K m ho c ha 27.6 Km 69 1306.566 B 2011-2020 1 ng vành ai 4 4.2 125 Km 525 2 Ci to và m rng qu c l 3.5 75 Km 262.5 3 Xây các bn xe 0.5 91 ha 45.5 4 Nút giao thông lp th 2.5 t& ng/K m ho c ha 5.4 Km 13.5 84.65 Tng v n u t n n!m 2020 6072.76 5 Nh vy trong giai on t% n!m 2007-2020 tng s v n u t cho phát tri n giao thông ô th bao gm c s h tng giao thông và u t cho vn ti hành khách công cng là: 3498,471 triu USD. huy ng v n u t phát tri n GTT nói chung phi thc hin hàng lot các gii pháp, chính sách nh: thc hành tit kim, thit k, xây dng và da vào vn hành th trng v n, phát tri n các công ty c phn, phát tri n các nh ch tài chính trung gian, hình thành và phát tri n th trng tín dng thuê mua, a dng hóa các hình th c u t và các hình th c huy ng v n, to môi trng thun li thu hút các ngun v n u t trc tip t% nc ngoài, i mi ng b các chính sách, th ch và th tc… Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 63 Qua kt qu c lng chi phí u t cho phát tri n c s h tng giao thông và cho lnh vc vn ti hành khách công cng thì s v n u t là r t ln, nu ch huy ng ngun v n trong nc thì chúng ta không th thc hin c các chin lc trên chính vì vy chúng ta phi thu hút t% nhiu ngun u t khác nhau nh#m phát tri n h th ng giao thông ô th cho th ô Hà Ni. Các ngun v n cn huy ng là: - V n ngân sách nhà nc: Cho n nay, hu ht các ô th trên th gii, v n ngân sách nhà nc là ngun v n quan tr$ng phát tri n GTT. i vi các nc khác nhau thì s v n ngân sách nhà nc u t cho lnh vc này c,ng khác nhau. 5 nc ta ngun v n này dùng cho giao thông tng i nh(. Nu m c u t cho phát tri n giao thông c a Hà Ni t% 1-2% tng sn phm ni vùng cho phát triên c s h tng giao thông ô th không  áp ng m c t!ng trng kinh t cao- iu chc chn s- giúp chuyn áng k t% phng tin xe máy sang xe ôtô. Hn n)a, chm tr+ trong công tác phát tri n c s h tng hin c,ng r t ln. duy trì t c t!ng trng kinh t cao m c 11% n!m nh n!m k hoch ra. Hà Ni cn lng v n u t tng ng khong 4-5% tng sn phm ni vùng cho c s h tng giao thông vn ti do c s h tng giao thông vn ti hin nay còn nghèo nàn. i vi vic u t cho các c s h tng nêu trong phn gii pháp thì chúng ta s- ã a ra hai phng án cao và th p gi nh v n u t cho c s h tng giao thông ô th tng ng là 1.2% và 1.5% tng sn phm ni vùng. B/ng 3.12: L ng vn có th huy ng t6 ngu'n ngân sách ca nhà n.c GRDP V n u t có th huy ng Tng v n u t theo giai on N!m Triu USD 1.20% 1.50% 1.2% 1.5% 2007 5299 64 79 2008 5882 71 88 2009 6529 78 98 2010 7247 87 109 299 374 2011 8045 97 121 2012 8930 107 134 2013 9912 119 149 2014 11002 132 165 2015 12213 147 183 2016 13556 163 203 2017 15047 181 226 2018 16702 200 251 2019 18540 222 278 2020 20579 247 309 1614 2018 Tng 159483 1914 2392 1914 2392 Ngun: Theo d báo c a HADEP Theo d báo t% 2007- 2020 tng sn phm ni vùng c a Hà Ni s- t 154893 triu USD. Tng lng v n u t tng ng c a phng án cao và phng án th p là 1914 triu USD và 2392 triu USD. Do ó cn t!ng n!ng lc c p v n c a nhà nc b#ng cách a dng hóa Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 64 ngun v n u t. Gii pháp h)u hiu nc ta là tìm ra nh)ng hng mi, nh)ng công c mi có tính ch t b sung cho ngân sách nhà nc. ó là: tranh th tài tr c a nc ngoài, c a các t ch c tài chính qu c t, huy ng v n t% dân c b#ng cách phát hành trái phiu nhà nc, khuyn khích các doanh nghip t nhân tham gia u t vào lnh vc này - V n ngoài ngân sách nhà nc: Phát huy ni lc, to iu kin thu hút v n u t t% các thành phn kinh t có kt c u h tng giao thông di nhiu hình th c: huy ng v n vay ODA, phát hành trái phiu, u t- khai thác- chuy n giao ( BOT); u t- chuy n giao( BT); u t- thu phí- hoàn tr; chuy n nhng quyn thu phí, vay c a ngân hàng th gii…Trong giai on này d kin vay v n c a WB là 450 triu USD cho d án. Ngoài ra chúng ta có th kêu g$i các khon vay t% ngun v n ODA vi s v n khong 484 triu USD và kêu g$i u t b#ng ngun v n BOT vi tng s v n vào khong 650 triu USD 3.5.2. Ngun nhân lc và chính sách qu n lý ca nhà nc a. Ngun nhân lc Thit k công trình và qun lý giao thông vn ti công cng là các lnh vc khá mi m3 Vit Nam. Do ó Vit Nam có r t ít chuyên gia trong lnh vc này. Do cán b c a s GTCC, phòng cnh sát giao thông và các ban qun lý d án không c ào to t t v nh)ng lnh vc này nên cha t i u hóa c công trình giao thông, giao thông v.n thiu hiu qu và m c an toàn còn th p. - Thc hin chng trình ào to và ào to li nâng cao trình , n!ng lc cho i ng, cán b qun lý, công nhân lành ngh. - M rng các hình th c ào to: ngn hn, dài hn, ào to trong nc và ào to nc ngoài, ào to theo trng lp và t ào to. - Áp dng ch tuy n dng công khai thông qua thi tuy n, th* vic. - Cùng vi các gii pháp nh#m n lc ci thin phát tri n giao thông thì cn phi có các bin pháp qun lý phát tri n giao thông. b. Chính sách qun lý nhà n c - T!ng cng vai trò qun lý và iu tit c a nhà nc b#ng các gii pháp can thip mnh thông qua các chính sách, c ch nhanh chóng to iu kin phát tri n h th ng giao thông ô th mt cách ng b. - Có các chính sách nh#m khuyn khích i vi ch u t và cá nhân tham gia vào u t xây dng phát tri n giao thông ô th - T!ng cng qun lý quy hoch các c p Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 65 - Nghiên c u, sp xp li các n v qun lý theo mô hình ch c n!ng, tách ch c n!ng qun lý nhà nc vi qun lý sn xu t kinh doanh, phân công phân c p qun lý mt cách hp lý b máy qun lý g$n nh1, hot ng có hiu qu. - i mi hot ng c a các doanh nghip nhà nc, y mnh chng trình c phn hóa, thc hin ch trng giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghip nhà nc. Khuyn khích các thành phn kinh t tham gia vào các dch v công nh xây dng và bo trì kt cu h tng giao thông, môi trng giao thông ô th thông qua hình th c chuy n nhng quyn thu phí, khoán thu, khoán chi bo trì kt c u h tng giao thông gim chi phí, t!ng ch t lng công trình và t!ng ngun v n u t 3.5.3. Chính sách tái nh c gi i phóng mt b#ng Hin nay, vic n bù t ai trong các khu vc phát tri n c s h tng ti các thành ph c chính quyn thc hin theo các quy nh c a nhà nc. Nhng khi làm th tc n bù t ai có th gây ra mt s v n khó kh!n. Trong các v n khó kh!n mà UBND ti các thành ph thng g p là các v n chính di ây: + Khó kh!n trong vic n bù t ai ho c bi thng t ai và nhà c*a c tr b#ng tin m t( theo quy nh c a nhà nc) là do thiu kinh phí và có s t!ng giá trong vic bi thng. - Khó kh!n v kinh phí trong vic c p nhà c*a cho dân c c chuy n n t% các khu vc gii phóng m t b#ng khi phát tri n c s h tng. Ngoài hai v n chính trên, ngi dân còn cm th y khó có th duy trì môi trng s ng tng t nh môi trng s ng trc ó, ây có th c coi là v n xã hi quan tr$ng. Khi thu hi t gii phóng m t b#ng phc v cho xây dng và phát tri n các ô th thì UBND các thành ph da trên quy nh c a chính ph áp dng. Theo các quy nh này thì khon mc n bù cho ngi c chuy n i là: + Bi thng t và nhà c*a. + Tr giá di chuy n. Bên cnh vic bi thng thì chính ph ho c các c quan có liên quan c,ng phi to iu kin giúp 0 nh: + Các khu nhà mi phi c xây dng bán ho c cho thuê phù hp vi nhu cu c a ngi dân. + Nu các khu nhà này c xây dng các khu vc ngoi thành thì các c s h tng ây c,ng phi c xây dng mt cách ng b. Vic thu hi t ngày càng tr nên khó kh!n do vic t!ng giá t. Do vy vic phát tri n h tng ô th ã b trì hoãn do thiu kinh phí chính ph bi thng t ai theo pháp lut Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 66 hin hành, ho c c p nhà cho nh)ng ngi phi di chuy n t% các khu vc s- phát tri n c s h tng. 3.5.4. Các chính sách áp dng khoa h$c - công ngh mi Nghiên c u, xây dng và hoàn thin các tiêu chun, quy trình, quy phm...trong lnh vc kho sát, thit k, thi công, nghim thu bo trì vt liu, công ngh c s* dng trong xây dng công trình giao thông vn ti. Khuyn khích áp dng công ngh mi, vt liu mi. T%ng bc hin i hóa phng tin vn ti, áp dng các công ngh và phng th c vn ti tiên tin. Khuyn khích vic mua máy móc, thit b thi công kèm chuy n giao công ngh tiên tin. Áp dng công ngh thông tin vào trong lnh vc qun lý và iu hành. i vi vic xây dng phát tri n c s h tng c a các tuyn ng st trên cao và tàu in ngm chúng ta tin hành xây dng theo công ngh mi. Công ngh xây dng ng hm Mêtro. Công ngh xây dng tuyn Mêtro có hai phng pháp thi công ch yu sau: - Xây dng theo phng pháp m t% ng thành ph : sâu thông thng c a các ng hm s* dng phng pháp thi công m là 6-7 m, các ga có sâu 8- 11 m không phi s* dng cu thang in, ti hai tuyn giao ct c a tuyn Mêtro, sâu n 16 m - Xây dng theo phng pháp óng (ào, khoét, gia c sâu di lòng t) thng áp dng cho nh)ng tuyn ng Mêtrô có sâu khá ln. Thi công theo phng pháp óng không ào ng hm t% m t ng ph mà là s* dng công ngh khoét, ào, khoan theo v trí và sâu tuyn ã vch trong lòng t và tin hàn xây dng móng, gia c vách, vòm theo k" thut xây dng công trình ngm quy nh. Công ngh thi công nh trên phi s* dng nhiu thit b c bit và hin i nh: t m khiên- mt công c chuyên dùng phc v k" thut ào hm. Thi công theo phng pháp này cho chính xác và m bo tin thi công vì nó không ph thuc vào iu kin thi tit. Vic áp dng công ngh hin i vào xây dng c s h tng giao thông ô th là mt vic ht s c cn thit và cn phi có nh)ng chính sách cho vic phát tri n. 3.5.5. An toàn giao thông và b o v môi trng a. An toàn giao thông Phát tri n h th ng giao thông ô th phi gn lin vi vic m bo an toàn giao thông, t%ng bc gim thi u tai nn giao thông. m bo an toàn giao thông, trong quá trình phát tri n h th ng giao thông ô th cn: - Các công trình giao thông và phng tin vn ti phi có tiêu chun k" thut và ch t lng phù hp vi các yêu cu v an toàn giao thông. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 67 - Nâng cao ch t lng ào to ngi iu khi n phng tin vn ti. - T!ng cng công tác tuyên truyn giáo dc, nâng cao ý th c ch p hành lut l an toàn giao thông. - Nghiên c u ban hành các lut l v an toàn giao thông b. V môi tr ng trong giao thông vn ti ô th - Tin hành vic iu tra, phân tích ánh giá tác ng n môi trng trong quá trình xây dng và khai thác h th ng giao thông ô th. - Nghiên c u xu t các gii pháp gim thi u tác ng môi trng c a quá trình xây dng, khai thác giao thông vn ti. - Nghiên c u các c ch chính sách bo v môi trng trong lnh vc giao thông vn ti. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 68 KT LU!N VÀ KIN NGH% 1. KT LU!N Cùng vi ô th hoá, giao thông ô th c a th ô Hà Ni ngày càng tr nên khó kh!n, ách tc. Nu không hoch nh c chin lc và gii pháp mnh t%ng bc hng ti mt h th ng giao thông ng b và hoàn chnh thì trong vòng 10-20 n!m n)a giao thông ô th Hà Ni s- tr thành mt hin tng kinh t- xã hi ht s c gay gt không th tháo g0 c. iu ó không ch gây nh hng n s phát tri n c a thành ph mà còn nh hng n s phát tri n kinh t xã hi c a c nc. Vic xây dng chin lc phát tri n giao thông tr thành mt yêu cu c p bách và r t cn thit vì nó giúp ta xác nh c mc tiêu phng hng phát tri n trong tng lai c a giao thông có các bin pháp xây dng và phát tri n h th ng giao thông ô th tài chin lc phát tri n giao thông ô th cho thành ph Hà Ni ã c nghiên c u vi mc tiêu ban u t ra là - ánh giá thc trng giao thông ô th c a Hà Ni và nh)ng nguyên nhân gây ra thc trng ó - Trên c s nh)ng bài h$c kinh nghim thành công và th t bi v giao thông ô th các thành ph ln trong khu vc, và da trên các kt qu d báo c a các d án v giao thông ô th nghiên c u ã a ra c mc tiêu và các gii pháp phát tri n giao thông ô th cho n n!m 2020 và các iu kin cn thit thc hin các gii pháp phát tri n này trong iu kin kinh t- xã hi có nhiu bin ng. 2. KIN NGH% - Nhà nc cn to m$i iu kin cho thành ph thc hin chng trình phát tri n giao thông - Các c quan ban ngành hot ng trong lnh vc giao thông vn ti phi ph i hp ng b vi nhau trong vic xây dng chin lc phát tri n giao thông vn ti. - Phát tri n giao thông vn ti phi c tri n khai ng b t% khâu quy hoch phát tri n không gian và khu ch c n!ng ô th, quy hoch c s h tng mng li giao thông, u t xây dng c s h tng VTHKCC, u t phng tin n khâu t ch c qun lý. - Phát tri n ô th phi l y giao thông công cng làm khâu trung tâm và theo nguyên tc “ cung c p d.n u” - Có nh)ng chính sách khuyn khích phát tri n vn ti hành khách công công kh i lng ln nh#m áp ng nhu cu i li c a ngi dân, gii quyt tình trng ách tc giao thông. y nhanh vic xây dng h th ng vn ti công cng kh i lng ln nh xe in m t t, ng st trên cao, tàu in ngm. M t khác nhà nc cn có nh)ng chính sách khuy n khích các doanh nghip tham gia u t vào lnh vc giao thông này. Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 69 - Xây dng các chính sách ng b, hp lý nh#m hn ch và t%ng bc gim thiu các phng tin cá nhân, trc ht là xe p và xe máy m c dù s lng xe con cha ln nhng nó ã t!ng trng r t nhanh trong m y n!m gn ây, vì vy cn có ngay các bin pháp phù hp hn ch s phng tin này. T!ng cng qun lý ô th, tr li úng ch c n!ng cho ng ô th, c bit là vic gii phóng va hè dành cho ngi i b. - Chính sách gii phóng m t b#ng hp lý, m bo công b#ng xã hi. Kt hp ch t ch- vic gii phóng m t b#ng xây dng c s h tng giao thông các công trình ô th và xây dng dân dng hai bên ng ho c trên c mt khu vc rng ln. - Tìm m$i gii pháp huy ng v n u t. i vi các d án ln quan tr$ng ho c các công trình tr$ng i m s* dng các ngun v n ODA ho c thu hút u t t% các t ch c tài chính- kinh t, các doanh nghip trong và ngoài nc Trên ây là toàn b thuyt minh c a tài “Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn ti ô th cho th ô Hà Ni n n!m 2020”. Nhng do còn nh)ng hn ch v n!ng lc và thi gian do ó tài không tránh kh(i nh)ng thiu sót r t mong c s óng góp ý kin c a các thy cô  tài c hoàn thin hn Cu i cùng em xin chân thành cm n thy hng d.n cùng các thy cô giáo b môn quy hoch và qun lý giao thông ô th ã giúp 0 em hoàn thành tài này. Sinh viên thc hin Nguy n Hoài Thu Chng III: Xây dng chin lc phát tri n giao thông vn t i ô th cho th ô Hà Ni n n m 2020 SV: Nguy n Hoài Thu – K44 70 TÀI LI@U THAM KHAO 1. B giao thông vn ti( 1999), tài chin l c phát trin và các gii pháp hi n i hóa trong giao thông ô th các thành ph l n Vi t Nam, Mã s KHCN 10.02. 2. C quan hp tác qu c t Nht Bn ( 2006), Ch ng trình phát trin t"ng th th ô Hà Ni ( HAIDEP) D tho báo cáo cui cùng chuyên ngành giao thông vn ti ô th 3. Nguy+n Xuân Th y (2005), Giao thông ô th, Nhà xu t bn giao thông vn ti. 4. V, Hng Trng (2001), Bài ging quy ho ch giao thông vn ti ô th, Trng i h$c Giao thông vn ti, Hà Ni. 5. Vin khoa h$c công ngh (2006), Báo cáo nghiên cu tin kh thi d án phát trin giao thông ô th Hà Ni. Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 1 QUYT %NH C+A TH+ T 9NG CHÍNH PH+ S: 108/1998/Q-TTg NGÀY 20 THÁNG 6 N8M 1998 V" VI;C PHÊ DUY;T I"U CH<NH QUY HO*CH CHUNG TH+ Ô HÀ N,I N N8M 2020 TH+ T 9NG CHÍNH PH+ Cn c Lut T" chc Chính ph ngày 30 tháng 9 nm 1992; Xét ngh ca Ch tch U ban nhân dân thành ph Hà Ni và B tr ng B Xây dng t i Công vn s 01/UBTP-BXD ngày 06 tháng 01 nm 1998, QUYT %NH i u 1. Phê duyt iu chnh Quy hoch chung Th ô Hà Ni n n!m 2020 vi nh)ng ni dung ch yu sau ây: 1. Mc tiêu: Xác nh v trí, vai trò c bit c a Th ô trong nh hng quy hoch tng th phát tri n ô th Vit Nam, phù hp vi phng hng, mc tiêu phát tri n kinh t - xã hi và ch trng y mnh công nghip hoá, hin i hoá; kt hp t t gi)a xây dng, phát tri n vi bo m an ninh, qu c phòng, ci to vi xây dng mi, nh#m xây dng Th ô Hà Ni tr thành mt thành ph v%a dân tc, v%a hin i, m à bn sc và truyn th ng ngàn n!m v!n hin; là trung tâm u não v chính tr, ng thi là trung tâm ln v v!n hoá, khoa h$c k" thut, kinh t và giao dch qu c t c a c nc; tng x ng vi Th ô c a mt nc có quy mô dân s mt tr!m triu dân, có v trí x ng áng trong khu vc ông Nam á và th gii. 2. Phm vi lp Quy hoch và nh h.ng phát tri n không gian: C c u quy hoch không gian bao gm thành ph Hà Ni Trung tâm và các ô th xung quanh thuc các tnh Hà Tây, Vnh Phúc, Bc Ninh và Hng Yên vi bán kính nh hng t% 30 n 50 km. Hng phát tri n lâu dài c a thành ph Hà Ni ch yu v phía Tây, hình thành chui ô th Miu Môn - Xuân Mai - Hoà Lc - Sn Tây (tnh Hà Tây); phía Bc là cm ô th Sóc Sn (thành ph Hà Ni) - Xuân Hoà - i Li - Phúc Yên (tnh Vnh Phúc) và các ô th khác nh#m khai thác li th v v trí a lý, iu kin t nhiên, giao thông và c s h tng. Trc mt, hng m rng thành ph Hà Ni Trung tâm v phía Tây Bc, Tây Nam và phía Bc; trong ó, u tiên cho u t phát tri n khu vc phía Bc sông Hng. Ti ây, hình thành mt Hà Ni mi, gm các khu vc Bc Th!ng Long - Vân Trì, ông Anh - C Loa, Gia Lâm - Sài Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 2 ng - Yên Viên và tip tc thc hin các d án u t phát tri n ti khu vc Nam Th!ng Long. 3. Quy mô dân s: n n!m 2020, dân s ô th Th ô Hà Ni và các ô th xung quanh trong phm vi nghiên c u iu chnh Quy hoch chung khong 4,5 n 5 triu ngi, trong ó quy mô dân s ni thành c a Thành ph Hà Ni Trung tâm là 2,5 triu ngi vi quy mô dân s các ô th xung quanh khong 2 n 2,5 triu ngi. 4. Quy hoch s= dng t ai và ki n trúc c/nh quan ô th: a. V ch tiêu s% dng t: Ch tiêu s* dng t ô th bình quân là 100 m2/ngi, trong ó phi bo m ch tiêu t giao thông là 25 m2/ngi, ch tiêu t cây xanh, công viên, th dc th thao là 18 m2/ngi và ch tiêu t xây dng các công trình phc v li ích công cng là 5 m2/ngi. b. V phân khu chc nng: - Các khu dân c bao gm khu hn ch phát tri n, gii hn t% vành ai 2 (Vnh Tuy - Ngã T V$ng - Ngã T S - Cu Gi y - Nht Tân) tr vào trung tâm, v lâu dài kh ng ch quy mô dân s khong 0,8 triu ngi; các khu phát tri n ch yu n#m ven ô ngoài vành ai 2, có quy mô dân s phía Nam sông Hng khong 0,7 triu ngi và phía Bc sông Hng khong 1 triu ngi. - Các khu công nghip hin có c ci to, sp xp li phù hp vi quy hoch xây dng thành ph ; ng thi phát tri n các khu công nghip mi nh Sóc Sn, Bc Th!ng Long, Nam Th!ng Long, Sài ng A và B, ông Anh; ci to, m rng các khu công nghip Cu Di+n, Cu Bu, Pháp Vân, c Giang. Ngoài ra, trong các khu dân c có th b trí xen k- các xí nghip nh(, sch, k" thut cao. Din tích t dành xây dng các khu công nghip khong 3.000 ha. - H th ng các trung tâm công cng, bao gm trung tâm thành ph hin có nh trung tâm hành chính - chính tr Qu c gia Ba ình, trung tâm hành chính - chính tr c a thành ph ti khu vc h Hoàn Kim và các trung tâm thng mi tài chính, dch v, v!n hoá mi Tây H Tây, Nam Th!ng Long (Xuân La, Xuân nh, Ngha ô), Phng Trch (Nam Vân Trì), Gia Lâm và trung tâm dch v v!n hoá - th dc th thao C Loa. H tr cho các trung tâm thành ph nêu trên là h th ng các trung tâm qun và trung tâm khu vc gn vi các n v ho c khu . - Các trung tâm chuyên ngành gm: Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 3 + Các c quan qun lý Nhà nc các c p c b trí ti trung tâm hành chính thành ph , qun, phng. Tr s c a các công ty, các t ch c và các c quan i din nc ngoài c b trí trên các trc ph chính; + Các trng ào to tp trung các khu vc ln nh ng Gii Phóng, ng Nguy+n Trãi, ng 32, Trâu Qu/, M+ Trì và mt s ni khác; + Các vin nghiên c u khoa h$c tp trung ch yu các qun ni thành c, và khu vc Ngha ô, bao gm các c quan, vin nghiên c u khoa h$c hin có và các c s dch v c chnh trang, phát tri n thành khu ô th khoa h$c; + Các trung tâm y t gm các bnh vin a khoa và chuyên khoa c b trí ti các khu vc Bch Mai, Trn Khánh D, Tràng Thi, Quán S , Xuân La - Nht Tân, Vân Trì và mt s ni khác. Riêng các bnh vin chuyên khoa c bit s- c xây dng ti các khu vc Gia Lâm, Sóc Sn và mt s v trí thích hp; + Trung tâm Liên hp th dc th thao Qu c gia và c a thành ph c b trí ti M" ình (huyn T% Liêm). Các trung tâm th dc th thao khác c b trí ng u trong thành ph nh Hàng .y, Qun Nga, Nhn, Vân Trì, C Loa, Triu Khúc v.v... + Ci to, nâng c p các công viên, vn hoa, cây xanh hin có, kt hp phát tri n các công viên cây xanh, khu vc h Yên S, Linh àm, Triu Khúc, M+ Trì, sông Nhu, Phú Thng, Vân Trì, C Loa, Gia Lâm, Sài ng v.v.... hình thành các di cây xanh c dng phòng h, cách ly, sinh thái cnh quan ven các sông Tô Lch, sông L%, sông Sét, sông Kim Ngu, sông Hng, sông Nhu, sông Cà L, sông u ng và d$c các hành lang k" thut h tng. Ti vùng ven ô, hình thành vành ai xanh rng t% 1 n 4 km, to thành b khung bo v thiên nhiên, gi) gìn cân b#ng sinh thái thành ph . - Các c s qu c phòng, an ninh hin có và xây dng mi, c quy hoch sp xp hp lý, bo m vic xây dng, qun lý s* dng t theo quy hoch và quy nh c a pháp lut v t ai. c. V kin trúc và cnh quan ô th: - Trong các khu ph hin có: Phi gi) gìn, tôn to các di sn v!n hoá, lch s*, cnh quan thiên nhiên và các công trình kin trúc có giá tr; xây dng mt s tng ài anh hùng dân tc có công ln vi T qu c; ci to và nâng c p c s h tng, ci thin iu kin , làm vic, i li, to thêm các khu vui chi gii trí cho nhân dân; bo tn khu ph c, ng thi nâng c p các công trình phc v li ích công cng; hn ch chiu cao c a các công trình xây dng mi khu ph c, và ch b trí các công trình cao tng nh)ng v trí thích hp; Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 4 -Trong các khu phát tri n mi: Bao gm các khu xây dng mi và các làng xóm xen k- c bo tn, ci to và xây dng theo hng hin i, mang bn sc dân tc, có h th ng c s h tng ng b, có nhiu vn hoa, công viên, cây xanh to nên môi trng sinh thái c a Th ô t t, xanh, sch, 1p; chú ý nâng t& l trung bình tng cao, khai thác không gian ngm và trên không, tit kim t. 5. V quy hoch giao thông và c s h t7ng k> thut: a. Các hi u qu cho các ho t ng kinh t - xã hi ca Th ô;. V quy hoch giao thông: - Nguyên tc chung: + C s h tng giao thông phi c u tiên phát tri n ng b vi các công trình k" thut h tng hình thành c c u quy hoch thành ph hoàn chnh nh#m phc v mt + t xây dng c s h tng giao thông, bao gm c h th ng giao thông ng và h th ng giao thông tnh, phi t t& l bình quân 25% t ô th; + Vic phát tri n giao thông vn ti c a Th ô phi l y phát tri n vn ti hành khách công cng làm khâu trung tâm, bo m t& l vn ti hành khách công cng n n!m 2010 là 30% và n n!m 2020 là 50% s lng hành khách. - V ng b: + Ci to và m rng các tuyn Qu c l hng vào thành ph : Qu c l 1, Qu c l 2, Qu c l 3, Qu c l 5, Qu c l 6, Qu c l 18 và Qu c l 32. Xây dng hoàn chnh ng cao t c Láng - Hoà Lc; + Hoàn thin vic xây dng các tuyn vành ai s 1, s 2 và s 3; ng thi cn nghiên c u chun b m vành ai s 4; + Ci to, nâng c p các tuyn ng hin có trong thành ph , c bit là vic ci to m rng các hành lang giao thông và các nút nh: ng Tây Sn vi núi Ngã T S; ng Lê Dun vi nút Ngã T v$ng; ng La thành vi nút Kim Liên, nút Ô Ch D%a, nút Cu Gi y; ng Trn Quang Khi vi nút u cu Chng Dng, ng Bch Mai, i La vi nút ngã t Trung Hin; ng Hoàng Hoa Thám, ThuB Khê vi nút ngã T Bi; ng Láng Trung - ng Nguy+n Chí Thanh - Li+u Giai - Hoàng Hoa Thám; ng thi ci to, chnh trang mng li ng ti các khu ph c và khu ph c,. B sung thêm các tuyn ng nh)ng khu vc mt ng còn th p. + Xây dng hoàn chnh và hin i mng li ng kt hp ng b vi các công trình h tng k" thut ngm khác ti các khu phát tri n mi; + Chú tr$ng b trí ng u h th ng các bãi xe, các i m u, i m cu i và i m d%ng c a mng li xe buýt, bo m c ly trung bình t% các khu ch c n!ng ti các i m Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 5 và u trên các tuyn vn ti công cng khong t% 500 n 600 m. Xây dng các bn xe liên tnh nh: Gia Lâm, Giáp Bát, Mai Dch, ông Anh... - Ngoài các cu Th!ng Long và Chng Dng, xây dng li cu Long Biên, xây dng mi cu Thanh Trì và các cu khác qua sông Hng, bo m áp ng kp thi nhu cu phát tri n c a Th ô c phía Nam và phía Bc sông Hng. - V ng st: + i vi h th ng ng st Qu c gia, gi) nguyên h u m i ng st phía Tây thành ph ; xây dng mi on V!n i n - C Bi (qua cu Thanh Trì) sau ó vt sông u ng trm bm B t Vàng và i lên ga Bc Hng, tránh khu di tích C Loa. Hoàn chnh h th ng ga ng st, trong ó gm các ga Phú Di+n, Hà ông, Vit Hng, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Viên, Bc Hng, Vân Trì, C Loa; trong ó, các ga C Bi, Yên Viên, Vit Hng, Bc Hng là các ga lp tu hàng và các ga Giáp Bát, Gia Lâm, Phú Di+n là các ga lp tu khách; + 'u tiên cho vic xây dng h th ng ng st ô th to nên nh)ng trc chính c a mng li vn hành khách công cng c a Th ô, bao gm c các tuyn i trên cao và i ngm. Trc mt xây dng tuyn V!n i n - Hàng C( - Gia Lâm - Yên Viên; tip ó là các tuyn Hà ông - Ngã T S - Hàng C(; Hàng c( - Cát Linh - Kim Mã - Th L - Ngha ô - Phú Di+n - Minh Khai; Giáp Bát - vành ai 3; cu Th!ng Long - Ni Bài và Kim Mã - Láng Trung - Hoà Lc. Cn chú tr$ng t ch c và xây dng các u m i trung chuy n hành khách có lu lng ln và hin i nh ga Hàng C(, Ni Bài. - V ng không: M rng và xây dng hoàn chnh sân bay Ni Bài theo quy hoch ã c Th tng Chính ph phê duyt ti Quyt nh s 152/TTg ngày 04 tháng 4 n!m 1994. Các sân bay Gia Lâm, Bch Mai, Hoà Lc là sân bay ni a. Trong tng lai, xây dng thêm sân bay Qu c t ti Miu Môn (tnh Hà Tây). - V ng sông: Tích cc no vét, chnh tr tin ti kênh hoá sông Hng, nâng c p các cng Hà Ni (ti Phà en), Khuyn Lng, ng thi m thêm các cng Vn Kip, Thng Cát. b. V chu&n b k' thut t ai: - Xây dng h th ng thoát nc ma, bao gm các trm bm và mng li c ng và kênh tiêu thoát, bo m mt 0,6 n 0,8 km/km2; - Ci to và xây dng h th ng h iu hoà, kt hp vi vic to cnh quan ven h, bo m din tích h b#ng 5 n 7% din tích lu vc; Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 6 - Gia c h th ng ê sông Hng, ê sông áy ng!n l, cho khu vc thành ph Hà Ni Trung tâm; - Xây dng các ng ven sông và h trong ni thành, kt hp vi vic xây kè và bó va. c. V cp n c: - Ch tiêu c p nc sinh hot n n!m 2010 là 150 - 180 lít/ngi/ngày, vi 90 - 95% dân s ô th c c p nc và n n!m 2020 là 180 - 200 lít/ngi/ngày, vi 95 - 100% dân s ô th c c p nc; - Khai thác hp lý các ngun nc di t, bc u khai thác các ngun nc m t t% h th ng sông Hng, sông à, sông Cu, sông Công. d. V cp i n: - Xây dng thêm 3 trm 220 KV a Phúc, Tây Bc m Vân Trì và Thành Công; a công su t các trm ngun lên 2.500 MVA và xây dng mi 16 trm khác; - Ci thin và Xây dng các ng dây 220 KV, 110 KV và 22 KV, bo m hin i, m" quan và s* dng an toàn. e. V thoát n c b&n và v sinh môi tr ng: - Ci to, nâng c p và s* dng h th ng c ng chung thoát nc bn và nc ma ti các khu vc ni thành c, và xây dng h th ng c ng thoát nc bn riêng ti khu vc mi xây dng; - n n!m 2020, bo m 100% kh i lng ch t thi rn c a thành c thu gom, vn chuy n, x* lý b#ng công ngh thích hp; - Ci to và xây dng các ngha a, ngha trang tp trung, kt hp vi vic xây dng ngha a, ngha trang nh( b trí phân tán, phù hp vi iu kin t%ng a phng. 6. Quy hoch xây d ng t 7u: n n!m 2005, tp trung lp và thc hin các chng trình tr$ng i m v qun lý và phát tri n ô th, gm: a. Chng trình chun b k& nim 1000 n!m Th!ng Long; b. Chng trình u t xây dng các c s kinh t - k" thut, to ng lc phát tri n ô th và gii quyt vic làm cho nhân dân; c. Chng trình u t, ci to, nâng c p, phát tri n các h th ng giao thông và c s h tng k" thut ô th; d. Chng trình u t bo v môi trng xây dng b khung bo v thiên nhiên, cân b#ng sinh thái ô th; Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 7 e. Chng trình u t và phát tri n các khu ô th mi, xây dng nhà và các khu tái nh c, kt hp vi vic ki m soát t!ng trng dân s ti các qun ni thành; g. Chng trình nâng cao n!ng lc và hiu qu qun lý ô th. i u 2. U& ban nhân dân thành ph Hà Ni ph i hp vi B Xây dng và các B, ngành liên quan t ch c thc hin iu chnh Quy hoch chung Th ô n n!m 2020; 1. Phê chun h s thit k iu chnh Quy hoch chung Th ô Hà Ni n n!m 2020 sau khi có ý kin th ng nh t c a B Xây dng. 2. T ch c công b iu chnh Quy hoch chung Th ô n n!m 2020 nhân dân bit, ki m tra và thc hin; 3. Lp k hoch hàng n!m và dài hn thc hin quy hoch ci to và xây dng Th ô; 4. Hoàn chnh, nâng cao n!ng lc c quan qun lý kin trúc, quy hoch thành ph ; quy nh rõ quyn hn, trách nhim c a kin trúc s trng trong vic giúp Ch tch U& ban nhân dân thành ph v công tác quy hoch, kin trúc và qun lý xây dng theo quy hoch thành ph và các c p c s; 5. T ch c son tho iu l qun lý kin trúc và quy hoch xây dng th ô trình Th tng Chính ph ban hành. 6. T!ng t& l v n u t li cho Th ô t% tng thu ngân sách, nh#m áp ng yêu cu ci to và xây dng Th ô; 7. Huy ng v n u t trong nc và nc ngoài di nhiu hình th c thc hin các d án ci to và xây dng Th ô; 8. Hp tác vi các ch u t, t ch c t v n có uy tín c a nc ngoài, c bit là các t ch c qu c t ã ph i hp vi Vit Nam trong công tác iu chnh Quy hoch chung Th ô Hà Ni và u t xây dng khu ô th mi phía Bc sông Hng và các khu ô th mi khác trong thi gian qua; 9. Xây dng các án, v!n bn pháp quy, b máy t ch c và c ch, chính sách, gii pháp thc hin thí i m qun lý u t và phát tri n các khu ô th mi, các khu nhà v.v... nh#m khai thác t i a các kh n!ng áp ng nhu cu phát tri n nhanh Th ô Hà Ni. 10. Hoàn chnh quy hoch chi tit khu ô th mi Tây H Tây và Bc sông Hng sau khi có ý kin thm nh c a B Xây dng trình Th tng Chính ph phê duyt. i u 3. 1. Thành lp Ban ch o quy hoch và Xây dng Th ô Hà Ni do mt Phó Th tng làm trng ban; B trng B Xây dng, Ch tch U& ban nhân dân thành ph Hà Ni làm Phó trng ban và các u& viên là lãnh o các B, Ban, ngành sau: Qu c phòng, Giao thông Ph lc SV: Nguy n Hoài Thu – K44 8 vn ti, K hoch và u t, Nông nghip và Phát tri n nông thôn, V!n hoá - Thông tin, Tài chính, Khoa h$c, Công ngh và Môi trng, V!n phòng Chính ph , Ban T ch c - Cán b Chính ph , Tng cc a chính, Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Ban Ch o ph i hp vi U& ban nhân dân các tnh có liên quan trong vic t ch c thc hin quy hoch c duyt. 2. Ban Ch o quy hoch và xây dng Th ô có b máy giúp vic ti U& ban nhân dân thành ph Hà Ni và hot ng theo Quy ch do Trng Ban quyt nh. i u 4. Quyt nh này có hiu lc sau 15 ngày k t% ngày ký. Ch tch U& ban nhân dân thành ph Hà Ni; B trng, Th trng các c quan ngang B; Th trng các c quan thuc Chính ph ; Ch tch U& ban nhân dân các tnh có liên quan chu trách nhim thi hành Quyt nh này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfXây dựng chiến lược phát triển GTVT Hà Nội đến năm 2020.pdf