Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại cửa hàng bán máy vi tính Nguyễn Hoàng

Mặc dù đồ án đã hoàn tất, nhưng để xây dựng một trang web thương mại điện tử hoàn chỉnh cần mất nhiều thời gian và công sức, trong khuôn khổ một đồ án chắc chắn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Để có thể làm hoàn thiện hơn cho đề tài của mình, tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo, của các bạn sinh viên, những ngươi yêu mến cây cảnh. Cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới thầy giáo Nguyễn Bá Tiến đã trực tiếp hướng dẫn tôi ho àn thành đồán này, đến các thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ Thông Tin, đến các bạn sinh viên và những người thân trong gia đình đã luôn theo sát và ủng hộ tôi hoàn thành đồán này.

pdf89 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 27/11/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại cửa hàng bán máy vi tính Nguyễn Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kho là một chuyện và bày bán như thế nào mới là vấn đề. Ở mức độđơn giản, các Cây sẽđược hiển thị theo chủng loại Cây trên trang web. Việc ưu đãi khách hàng thường xuyên làmột việc Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 26 cần thiết đồng thời các thông tin khuyến mãi cũng kèm theo từng loại Cây để cho khách hàng biết. Quản lý hàng tồn và xử lýđơn hàng: Đây là chức năng quan trọng trong cửa hàng để theo dõi việc lưu thông hàng hóa và xử lýđơn hàng. Quản lý hàng tồn sẽ tích hợp với thống kê, kế toán và kiểm soát hàng trong kho. Đây là một vấn đề cần có những cách giải quyết hợp lý. Cập nhật cửa hàng: Chúng ta sẽ sử dụng các form chung cho từng loại trang web. Biện pháp này sẽ tránh quá nhiều trang web cho từng chức năng, tạo tính thống nhất. Chúng ta sử dụng web động đểđưa hàng lên internet thông qua trang cập nhật của nhà quản lý. Do đó trang web sẽ linh hoạt hơn 2.2. SơĐồ Luồng Dữ Liệu (DFD) Minh Họa Cho Cửa Hàng : Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 27 HÌNH 1 : SƠĐỒ NGỮ CẢNH ( HAY DFD MỨC 0 ) HỆTHỐNGB ÁN CÂYCẢNH TRÊNINTER NET KHÁCH HÀNG NHÀCUNG CẤP QUẢNTRỊ Đ ơn Đ ặt h àn g D an h m ục h àn g ho á Y êu c ầu th ốn g kê Y êu c ầu n hậ h àn g B áo c áo th ốn g k ê C ập n hạ t g iá Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 28 NHAÄP HAØNG THOÁNG KEÂ QUAØN TRÒ NHAØ CUNG CAÁP HOÙA ÑÔN BAÙN HOÙA ÑÔN NHAÄP LAÄP HOÙA ÑÔN BAÙN KHAÙCH HAØNG BAÛNG GIAÙ QUAÛN TRÒ Caäp nhaät giaù Ñôn ñaët haøng Ba ùo c aù o th oá ng k eâ Yeâu caàu nhaäp haøng Yeâu caàu thoáng keâ Da nh m uï c ha øn g ho ùa HÌNH 2 : SƠĐỒ DFD MỨC 1 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 29 NHAÄN YEÂU CAÀU THOÁNG KEÂ THOÁNG KEÂ DOANH THU THOÁNG KEÂ GIAÙ NHAÄP BAÙO CAÙO THOÂNG KEÂ HOÙA ÑÔN BAÙN HOÙA ÑÔN NHAÄP THOÁNG KEÂ TOÀN KHO Ye âu c aà u th oá ng ke â Ye âu c aà u th oá ng ke â gi aù n ha äp Yeâu caàu thoáng keâ kho Baùo caùo toàn kho Ye âu c aà u th oá ng ke â do an h th u Baùo caùo doanh thu Baùo caùo giaù nhaäp HÌNH 3 : SƠĐỒ DFD MỨC 1.1 THỐNG KÊ Sơđồ DFD1.1. lập hóa đơn bán Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 30 2.3. Mô tả hệ thống cửa hàng ảo: Process Tính giá buôn và bán lẻ: Khi một Cây cụ thểđược khách hàng chọn mua. Cây đó sẽđược process này ghi nhớ. Cũng như trên thực tế, process này như một giỏ hàng dùng đểđặt những hàng hoáđã chọn mua. Khách hàng có thể loại bỏ những Cây đã chọn trước đó hay thêm vào những Cây mới chọn vào. Tại process này khách hàng có thể biết được số tiền của tất cả các Cây chọn mua. Khách hàng có thể tiếp tục mua, thanh toán hay hủy bỏ. Process lập hóa đơn bán: Sau khi quá trình lưa chọn và mua hàng kết thúc thì thông tin về các Cây được chọn cùng với thông tin của khách hàng đãđăng ký sẽđược process này tổng kết và lập thành hóa đơn bàn với các trường đi kèm như thuế, chi phí vận chuyển, tổng số tiền phải trả v.v. Tại đây khách hàng có thể hủy nếu không đồng ý mua. Processs nhập hàng: Chức năng của process này là nhận một danh mục hàng hóa từ nhà cung cấp sau đó lập thành hóa đơn nhập và ghi xuống file hóa đơn nhập. Công đoạn của Tính giá bán buôn và lẻ Lập hoáđơn bán Khách hàng Bảng giá Hoáđơn bán Thông tin hàng mua Lo ại h àn g m ua Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 31 process này được chia làm hai phần là nhập hóa đơn nhập, sau đó nhập chi tiết cho hóa đơn nhập đó. Process thống kê: Process này có nhiệm vụ chính là thống kê, và nó bao gồm ba process con là: - Thống kê giá nhập: Khi nhập giá trị ngày vào thì process cho ra một bảng giá nhập hàng được liệt kê theo từng mã Cây - Thống kê doanh thu: liệt kê số lượng hàng bán được giữa hai giá trị ngày nhập vào được lọc theo mã Cây. - Thống kê xuất nhập tồn kho: liệt kê tổng cộng lượng hàng nhập vào, xuất ra, tồn lại trong kho. Danh sách này được lọc theo mã Cây. 2.4. CÁC QUAN HỆ DỰ TUYỂN: User(user_id,username, password, quyenhan quanhuyen, thanhpho, quocgia, sodienthoai, fax,Email,) Nhacungcap(Nhacungcap_id,tennhacungcap,điachi,sodienthoai,fax,mail) Hoadonban(Hoađonban_id,User_id,Cay_id,Ngaybanhang,Ngaygiaohang, Cuocphivanchuyen) Hoadonnhap(Hoađonhap_id,nhacungcap_id,cây_id,soluong,đongia, ngaynhap) Hoadonban(hoadonban_id,cay_id,dongia,soluong) Chitiethoađơnban(hoađoban_id, cay_id,soluong,giaban) Chitiethoađơnnhap(hoađonhap_id, cay_id,soluong,đongia) Cay (cay_id, tencay, nhom_id, mota, gia,hinh anh,baohanh) NhomCay(nhomcay_id,tennhom,mota) Giaodich(Hoadonban_id,User_id,phuongthuc_id,ngaymua,ngaygiao,trangthai,hi nhthucthanhtoan) Giaodichchitiet(Hoadonban_id,Cay_id,Soluong) Tintuc(tintuc_id,tieude,noidung,nguoigui,ngaygui,hinhanh) Loaitintuc(maloai,tenloai) 2.5.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bảng User: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 32 - Cấu trúc bảng User: Tên Field Kiểu dữ liệu Kích Thước Kiểm Tra User_id Username Password Quyenhan Hovaten Diachilienlac Noicongtac Quanhuyen Thanhpho Quocgia Sodienthoai Fax Email Int Varchar Varchar Int VarChar VarChar VarChar VarChar VarChar VarChar Int Int VarChar 4 50 50 4 30 30 30 30 30 30 4 4 30 # null # null # null # null # null # null - Mô tả bảng: User_id: Mã số người dùng. Userame: Tên người dùng. Password: Mật khẩu người dùng. Quyenhan: Quyền hạn của người sử dụng. Hovaten:Tên User phải nhập. Điachilienlac: Địa chỉ khách hàng, phải nhập. Noicongtac: Nơi làm việc của khách hàng, phải nhập. Quanhuyen: Tên quận huyện khách hàng đang sống, phải nhập. Thanhpho: Tên thành phố khách hàng đang sống, phải nhập. Quocgia: Tên quốc gia, phải nhập. Sođienthoai: Sốđiện thoại của khách hàng. Fax: Số fax của khách hàng. Email: Địa chỉ mạng. Bảng Hóa Đơn bán: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 33 - Cấu trúc bảng Hóa Đơn Bán: Tên Field Kiểu Dữ Liệu Kích Thước Kiểm Tra Hoadonban_id User_id Cay_id Soluong Gia Ngaymua Ngaygiaohang Phuothuc_id Hinhthucthanhtoan Int Int Int Int Money Date/Time Date/Time Int Varchar 4 4 4 4 4 4 8 8 30 - Mô tả bảng: Hoadonban_id: Mã số hóa đơn bán, số thứ tự tăng dần. User_id: Mã số của khách hàng. Cay_id: Mã số của cây mua. Soluong: số lượng cây mà khách hàng mua. Gia: Giá thành của Cây mà khách đã mua. Ngaymua:Ngày hiện tại. Ngaygiaohang:Giao trước ngày Phuongthuc_id: Mã phương thức giao hàng. Bảng HÓAĐƠNNHẬP: - Cấu trúc bảng HÓAĐƠNNHẬP: Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Hoadonnhap_id Nhacungcap_id Cay_id Gia Soluong Ngaynhap Int Int Int Money Int Date/Time 4 4 4 8 4 8 - Mô tả bảng: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 34 Hoađonnhap_id: Mã số hóa đơn nhập, phải nhập. Nhacungcap_id: Mã số nhà cung cấp, phải nhập. Cay_id: Mã cây. Soluong: Số cây mà cửa hàng đã nhập Gia: Giá thành của Cây mà cửa hàng đã nhập. Ngaynhap: Ngày nhập hàng. Bảng CÂY: - Cấu trúc bảng CÂY: Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Cay_id Nhom_id Tencay_id Nhacungcap_id Mota Hinhanh Gia Soluong Baohanh Int Int Int Int Varchar Image Money Int Int 4 4 4 4 300 16 8 4 4 - Mô tả bảng: Cay_id: Mã số Cây, phải nhập. Tencay: Tên Cây phải nhập. Nhom_id: Tên loại cây, phải nhập. Mota :Đặc tính của cây, phải nhập. Hinhanh: Hình ảnh cây bán, phải nhập. Gia: Giá thành của Cây. Soluong: Số lượng cây thực tế có. Baohanh: Thời gian bảo hành cây, phải nhập. Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 35 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 36 Bảng NHÓMCÂY: - Cấu trúc bảng NHÓMCÂY: Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Nhom_id Nhomcay Mota Int Char Char 4 30 100 # null # null # null - Mô tả bảng: Nhom_id: Mã loại cây, phải nhập. Nhomcay: Tên loại cây. Mota:giới thiệu về loại cây. Bảng NHACUNGCAP: - Cấu trúc bảng NHACUNGCAP: Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Nhacungcap_id Tennhacungcap Ngaycungcap Diachi Sodienthoai Email Int Char Date/Time Char Numberic Char 4 20 8 30 15 50 - Mô tả bảng: Nhacungcap_id: Mã số nhà cung cấp. Phải nhập. Tennhacungcap: Tên nhà cung cấp, phải nhập. Điachi: Địa chỉ nhà cung cấp, phải nhập. Sođienthoai: Sốđiện thoại hiện tại của nhà cung cấp. Fax: Số Fax hiện tại của nhà cung cấp. Email: Địa chỉ mạng của nhà cung cấp. Bảng GÓPÝ: - Cấu trúc bảng GÓPÝ: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 37 Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Gopy_id Tieuđe Noidung Nguoigui Ngaygui Email Int Varchar Varchar Varchar Date/Time Varchar 4 30 500 25 8 30 # null # null # null # null # null # null - Mô tả bảng: Gopy_id: Số bài góp ý,được tựđộng đánh số Tieude: Tiêu đề của bài góp ý. Noidung:Nội dung của bài góp ý. Nguoigui:Tên của người gửi. Ngaygui: Ngày gửi bài góp ý. Email:Địa chỉ mạng của người gửi. Bảng PHƯƠNGTHỨC - Cấu trúc bảng PHƯƠNGTHỨC Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Phuongthuc_id Loaiphuongthuc Gia Int Varchar Money 4 25 10 # null # null # null Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 38 Mô tả bảng: - Phương thức_id: Số phương thức,được tựđộng đánh số. - Loaiphuongthuc: Các loại phương thức vận chuyển Cây . - Gia: Giá thành của phương thức vận chuyển. Bảng TINTỨC - Cấu trúc bảng TINTỨC Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Ttintuc_id Tieude Noidung Nguoigui Ngaygui Hinhanh Int Varchar Varchar Varchar Date/Time Image 4 30 500 25 8 # null # null # null # null # null # null - Mô tả bảng: Tintuc_id: Số bài tin tức, được tựđộng đánh số Tieude: Tiêu đề của bài Tin tức. Noidung: Nội dung của bài Tin tức. Nguoigui:Tên của người gửi. Ngaygui: Ngày gửi bài Tin tức. Hinhanh: Hình ảnh kèm theo nếu có. Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 39 Bảng KIẾNTHỨC - Cấu trúc bảng KIẾNTHỨC Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Kiếnthức_id Tiêuđề Nộidung Ngườigửi Ngàygửi Int Varchar Varchar Varchar Date/Time 4 30 500 25 8 # null # null # null # null # null - Mô tả bảng: Kiếnthức_id: Số bài kiến thức, được tựđộng đánh số. Tiêu đề: Tiêu đề của bài kiến thức. Nội dung:Nội dung của bài kiến thức. Người gửi:Tên của người gửi. Ngày gửi: Ngày gửi bài kiến thức. Bảng Giao dịch: - Cấu trúc bảng Giao dịch: Tên Field Kiểu Dữ Liệu Kích Thước Kiểm Tra Hoadonban_id User_id Cay_id Ngaymua Ngaygiaohang Phuothuc_id Hinhthucthanhtoan Trangthai Int Int Int Date/Time Date/Time Int Varchar Bit 4 4 4 4 8 8 30 1 - Mô tả bảng: Hoadonban_id: Mã số hóa đơn bán, số thứ tự tăng dần. User_id: Mã số của khách hàng. Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 40 Cay_id: Mã số của cây mua. Trangthai: Tình trạng cây đã bán hay chưa Ngaymua:Ngày hiện tại. Ngaygiaohang:Giao trước ngày Phuongthuc_id: Mã phương thức giao hàng. Bảng Giao dịch chi tiết - Cấu trúc bảng Giao dịch chi tiết Tên Field Kiểu dữ liệu Kích thước Kiểm tra Hoadonban_id Cay_id Soluong Int Int Int 4 4 4 - Mô tả bảng: Hoadonban_id: Mã số hóa đơn bán, số thứ tự tăng dần. Cay_id: Mã số của cây mua. Soluong: Số cây khách hàng muốn mua. 2.6.QUAN Hệ GIữA CÁC BảNG: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 41 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 42 2.7.MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG: 2.8. LƯU ĐỒ THUẬT GIẢI: Chu trình bán hàng trên mạng: Cửa hàng Đăng ký KH Thông tin KH Xem hàng Thông tin Cây Thông tin mua hàng Quản lý Cây Quản lý nhà cung cấp,KH Thông tin Cây Thông tin nhà cung cấp,KH Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 43 File Productget.asp Input: Mã loại mặt hàng Output: Thông tin mặt hàng trên màn hình Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 44 File ProductBuy.asp Input: Số thứ tự khách hàng, mã Cây đặt mua Output: Chuyển tới form Đăng ký khách hàng Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 45 File SetCustomer.asp Input: Thông tin khách hàng Output: Ghi vào Database, chuyển tới form tính tiền Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 46 File ShoppingCus.asp Input: Mã số khách hàng, số thư tự khách hàng, giỏ hàng Output: Ghi thông tin Cây mua vào hóa đơn bán. Chuyển tới form chúc mừng Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 47 2.9.Mô hình tổng quát của nhà quản lý: Input: Thông tin nhập hóa đơn (ngày cần thống kê) Output: Ghi thông tin hóa đon nhập vào database (hiển thị kết quả thống kê ra trang web) Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 48 Login Admin input :Tên, mật khẩu truy cập output: Trang hỗ trợ cho quản trị Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 49 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIAO DIỆN VÀ MÃ NGUỒN CỦA WEBSITE 3.1.Giao diện: 3.1.1Giao diện trang chủ 3.1.2.Giao diện trang tìm kiếm Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 50 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 51 3.1.3.Giao diện trang giỏ hàng 3.1.4.Giao diện trang giao dịch Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 52 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 53 3.1.5.Giao diện trang đăng nhập hệ thống: 3.1.6. Giao diện trang cập nhật thông tin 3.1.7.Sitemap Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 54 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 55 3.2.Một số trang mã nguồn 3.2.1.Trang chủ(trangchu.asp): <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows- 1252"> <body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0"> <table border="0" width="779" height="612" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="779" height="149"> <embed src="banel.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="779" height="149" quality="High"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj6" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="779" height="32"> Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 56 <embed src="menungang.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj6" width="779" height="32" quality="High"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj7" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="457"> <embed src="menudoc.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj7" width="200" height="457" quality="High"> <table border="0" width="579" height="426" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"> Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 57 <table border="0" width="579" height="411" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"> <font size="5" color="#FF0000" face="Times New Roman"> Chào mừng bạn đến với website của chúng tơi <font face="Times New Roman" color="#0033CC">     <font face="Times New Roman" color="#0033CC">       &n bsp;         Website của chúng tơi ra đời nhằm mục đích giới thiệu về làng nghề trồng cây cảnh Vỵ Khê_ tỉnh Nam Định, một trong những làng nghề trồng cây nổi tiếng nhất Việt Nam. Đến với website của chúng tơi bạn cĩ thể tìm hiểu các thơng tin về kỹ thuật trồng và chăm sĩc cây cảnh, đồng thời ngay tại website này chúng tơi cĩ giới thiệu về các chủng loại cây mà Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 58 bạn cĩ thể trực tiếp liên hệ đặt mua hàng. Mọi thơng tin xin liên hệ theo địa chỉ: Vũ Thế Mạnh <font face="Times New Roman" color="#0033CC">Địa chỉ email: <a href="mailto:vuthemanh_cntt@yahoo.com.vn"> vuthemanh_cntt@yahoo.com.vn   Số điện thoại: 0350.925157 Di động: 0988263173   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj4" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="250" height="250"> <embed src="anhdong.swf" pluginspage="" Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 59 type="application/x-shockwave-flash" name="obj4" width="250" height="250" quality="High">   <table border="0" width="579" height="60" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0"> <img border="0" src="kienthuc.jpg" width="289" height="17"> <img border="0" src="tintuc.jpg" width="290" height="17">   - Kỹ thuật trồng cây cảnh   - Kỹ thuật chăm sĩc cây cảnh   - Tin tức cây cảnh Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 60  - Tình hình thị trường cây cảnh /tr> <font face="Times New Roman"><img border="0" src="luon.jpg" width="17" height="17"> <font face="Times New Roman"><img border="0" src="pixel.gif" width="17" height="17"> <img border="0" src="luon2.jpg" width="17" height="17"> Copyright by Vũ Thế Mạnh 2005 ------------------------------------------------ 3.2.2.Trang Tìm kiếm(timkiem.asp): 1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows- 1252"> <body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0"> <table border="0" width="779" height="612" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0"> Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 61 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="779" height="149"> <embed src="banel.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="779" height="149" quality="High"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj6" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="779" height="32"> <embed src="menungang.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj6" width="779" height="32" quality="High"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj7" codebase=" flash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="457"> Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 62 <embed src="menudoc.swf" pluginspage="" type="application/x-shockwave-flash" name="obj7" width="200" height="457" quality="High"> <img border="0" src="Photoshop/timkiem.jpg" width="173" height="96"> <table cellSpacing="4" cellPadding="4" width="100%" align="left" border="0" id="table4"> <table width="563" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" id="table5"> <font color="#FF0000" face="Arial">Để tìm kiếm sản phẩm, bạn cần cung cấp một số tiêu chuẩn Xin vui lịng cung cấp các thơng tin tìm kiếm vào các ơ nhập liệu sau.   Từ khố Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 63 <input name="psearch" type="text" id="keyword" style="font- size: 11px; border: 1px double #C0C0C0" size="30">   Tìm theo <select name="id" style="font-family: Verdana; font-size: small" size="1"> Loại khác Trà my Hoa lan Bĩng mát Xương rồng Bon Sai Cây thế Non Bộ     <ahref=" l"> <input type="submit" value="Tim Kiếm" style="color: #FF0000; border: 1px solid #3333FF; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; background-color: #CCCCFF" onclick="return gotourl();">      &nbs p;          <input type="reset" value="Huỷ bỏ" style="border: 1px solid #3333FF; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; background-color: #CCCCFF"> Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 64                   <font face="Times New Roman"><img border="0" src="luon.jpg" width="17" height="17"> <font face="Times New Roman"> <img border="0" src="luon2.jpg" width="17" height="17"> Copyright by Vũ Thế Mạnh 2005 ----------------------------------------------- 3.2.3.Trang nhóm cây(nhomcay.asp): <%Response.expires = 0 Response.expiresabsolute = Now() - 1 Response.addHeader "pragma", "no-cache" Response.addHeader "cache-control", "private" Response.addHeader "cache-control", "no-cache" Response.addHeader "cache-control", "no-store" Response.CacheControl = "no-cache" %><%ewCurSec = 0 ' Initialise Const ewAllowEdit = 4Const ewAllowView = 8 Const ewAllowList = 8Const ewAllowReport = 8 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 65 Const ewAllowSearch = 8Const ewAllowAdmin = 16 %> "login" Then ewCurSec = 8 End If %> <% ' Initialize common variables x_Cay_id = Null: ox_Cay_id = Null x_Nhom_id = Null: ox_Nhom_id = Null x_Tencay = Null: ox_Tencay = Null x_Mota = Null: ox_Mota = Null x_Hinhanh = Null: ox_Hinhanh = Null fs_x_Hinhanh = 0 fn_x_Hinhanh = ""ct_x_Hinhanh = "" w_x_Hinhanh = 0h_x_Hinhanh = 0 a_x_Hinhanh = ""x_Gia = Null: ox_Gia = Null x_Soluong = Null: ox_Soluong = Null x_Baohanh = Null: ox_Baohanh = Null %> <% nStartRec = 0nStopRec = 0nTotalRecs = 0nRecCount = 0 nRecActual = 0sDbWhereMaster = ""sDbWhereDetail = "" sSrchAdvanced = ""sSrchBasic = ""sSrchWhere = "" sDbWhere = ""sDefaultOrderBy = ""sDefaultFilter = "" sWhere = ""sGroupBy = ""sHaving = ""OrderBy = "" sSqlMasterBase = ""sSqlMaster = ""nDisplayRecs = 4 nRecRange = 10 strncay_id=AdjustSql(Request.QueryString("id")) if strncay_id="" then strncay_id = Session("cay_id") else Session("cay_id")=strncay_id end if SetUpDisplayRecs() Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 66 conn.Open xDb_Conn_Str ResetCmd() SetUpBasicSearch() If sSrchAdvanced "" Then sSrchWhere = sSrchAdvanced ' Advanced Search ElseIf sSrchBasic "" Then sSrchWhere = sSrchBasic ' Basic Search End If sSql = "SELECT * FROM [Cay]" sDefaultFilter = "" sGroupBy = "" sHaving = "" ' Load Default Order sDefaultOrderBy = "" sDbWhere = "(nhom_id like " & strncay_id & ") AND " If sDbWhereDetail "" Then sDbWhere = sDbWhere & "(" & sDbWhereDetail & ") AND " End If If sSrchWhere "" Then sDbWhere = sDbWhere & "(" & sSrchWhere & ") AND " End If If Len(sDbWhere) > 5 Then sDbWhere = Mid(sDbWhere, 1, Len(sDbWhere)-5) End If sWhere = "" If sDefaultFilter "" Then sWhere = sWhere & "(" & sDefaultFilter & ") AND " End If If sDbWhere "" Then sWhere = sWhere & "(" & sDbWhere & ") AND " End If Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 67 If Right(sWhere, 5) = " AND " Then sWhere = Left(sWhere, Len(sWhere)- 5) If sWhere "" Then sSql = sSql & " WHERE " & sWhere End If If sGroupBy "" Then sSql = sSql & " GROUP BY " & sGroupBy End If If sHaving "" Then sSql = sSql & " HAVING " & sHaving End If sOrderBy = "" SetUpSortOrder() If sOrderBy "" Then sSql = sSql & " ORDER BY " & sOrderBy End If %> <!-- EW_dateSep = "-"; // set date separator //--><!-- var EW_HTMLArea; //--> <% Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.CursorLocation = 3 rs.Open sSql, conn, 1, 2 nTotalRecs = rs.RecordCount If nDisplayRecs <= 0 Then ' Display All Records nDisplayRecs = nTotalRecs End If nStartRec = 1 SetUpStartRec() ' Set Up Start Record Position Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 68 %> "" Then%> <%= Session("ewmsg") %> <% Session("ewmsg") = "" ' Clear message End If %> 0 Then rsEof = (nTotalRecs < (nStartRec + nDisplayRecs)) If CLng(nTotalRecs) > CLng(nDisplayRecs) Then If nStartRec = 1 Then isPrev = False Else isPrev = True PrevStart = nStartRec - nDisplayRecs If PrevStart "><font size="2">Prev <% End If If (isPrev Or (Not rsEof)) Then x = 1 y = 1 dx1 = ((nStartRec- 1)\(nDisplayRecs*nRecRange))*nDisplayRecs*nRecRange+1 dy1 = ((nStartRec-1)\(nDisplayRecs*nRecRange))*nRecRange+1 If (dx1+nDisplayRecs*nRecRange-1) > nTotalRecs Then dx2 = (nTotalRecs\nDisplayRecs)*nDisplayRecs+1 dy2 = (nTotalRecs\nDisplayRecs)+1 Else dx2 = dx1+nDisplayRecs*nRecRange-1 dy2 = dy1+nRecRange-1 End If While x <= nTotalRecs Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 69 If x >= dx1 And x <= dx2 Then If CLng(nStartRec) = CLng(x) Then %> "><font size="2"> <% End If x = x + nDisplayRecs y = y + 1 ElseIf x >= (dx1-nDisplayRecs*nRecRange) And x <= (dx2+nDisplayRecs*nRecRange) Then If x+nRecRange*nDisplayRecs ">- <% Else ny=(nTotalRecs-1)\nDisplayRecs+1 If ny = y Then %> "> ">- <% End If End If x=x+nRecRange*nDisplayRecs y=y+nRecRange Else x=x+nRecRange*nDisplayRecs y=y+nRecRange End If Wend End If If NOT rsEof Then NextStart = nStartRec + nDisplayRecs isMore = True %> ">Next <% End If Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 70 If CLng(nStartRec) > CLng(nTotalRecs) Then nStartRec = nTotalRecs nStopRec = nStartRec + nDisplayRecs - 1 nRecCount = nTotalRecs - 1 If rsEof Then nRecCount = nTotalRecs If nStopRec > nRecCount Then nStopRec = nRecCount %>  0 Then %>      Số cây trên 1 trang  <select name="RecPerPage" onChange="this.form.submit();" class="aspmaker"> <option value="2"<% If nDisplayRecs = 2 Then response.write " selected" %>>2 <option value="4"<% If nDisplayRecs = 4 Then response.write " selected" %>>4 <option value="6"<% If nDisplayRecs = 6 Then response.write " selected" %>>6 <option value="8"<% If nDisplayRecs = 8 Then response.write " selected" %>>8 <option value="10"<% If nDisplayRecs = 10 Then response.write " selected" %>>10 0 Then %> total records If CLng(nStartRec) > CLng(nTotalRecs) Then nStartRec = nTotalRecs End If nStopRec = nStartRec + nDisplayRecs - 1 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 71 nRecCount = nStartRec - 1 If Not rs.Eof Then rs.MoveFirst rs.Move nStartRec - 1 End If nRecActual = 0 Do While (Not rs.Eof) And (nRecCount < nStopRec) nRecCount = nRecCount + 1 If CLng(nRecCount) >= CLng(nStartRec) Then nRecActual = nRecActual + 1 sItemRowClass = " bgcolor=""#FFFFFF""" sListTrJs = "" If nRecCount Mod 2 1 Then sItemRowClass = " bgcolor=""#FFFFFF""" End If x_Cay_id = rs("Cay_id") x_Nhom_id = rs("Nhom_id") x_Tencay = rs("Tencay") x_Mota = rs("Mota") x_Hinhanh = rs("Hinhanh") x_Gia = rs("Gia") x_Soluong = rs("Soluong") x_Baohanh = rs("Baohanh") %><% If (nRecActual Mod nRecPerRow = 1) OR (nRecPerRow < 2) Then %>> <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="9" bgcolor="#CCCCCC" width="270" bordercolor="#0000FF"> <span class="aspmaker" style="color: #ECE9D8;"> " class="aspmaker" onMouseDown="ewsort(event, this.href);"> <span style="text-decoration: none">T<span style="text-decoration: none">ên Cây:<% If Session("Cay_x_Tencay_Sort") = "ASC" Then Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 72 %><% ElseIf Session("Cay_Tencay_Sort") = "DESC" Then %><img src="images/sortdown.gif" width="10" height="9" border="0"><% End If %><% Response.Write x_Tencay %> <a target="_blank" href="nhomcay_hinhanh_bv.asp?cay_id="> <img border="0" src="nhomcay_hinhanh_bv.asp?cay_id=" width="120" height="150"> <td bgcolor="#FFFFFF" rowspan="2" valign="top" width="111"> 300 then x_mota=left(x_mota,300) & "....." end if %> ") %> <span class="aspmaker">       & nbsp;         & nbsp;         & nbsp; <span class="aspmaker" style="color: #ECE9D8;"> " class="aspmaker" onMouseDown="ewsort(event, this.href);"> <span style="text-decoration: none">Giá<% If Session("Cay_x_Gia_Sort") = "ASC" Then %><img src="images/sortup.gif" width="10" height="9" Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 73 border="0"><% ElseIf Session("Cay_Gia_Sort") = "DESC" Then %><img src="images/sortdown.gif" width="10" height="9" border="0"> : <span class="aspmaker" style="color: #ECE9D8;"><a href="nhomcay.asp?order=<%= Server.URLEncode("Soluong") %>" class="aspmaker" onMouseDown="ewsort(event, this.href);"> Số lương<% If Session("Cay_x_Soluong_Sort") = "ASC" Then %><img src="images/sortup.gif" width="10" height="9" border="0"><% ElseIf Session("Cay_Soluong_Sort") = "DESC" Then %><img src="images/sortdown.gif" width="10" height="9" border="0"> : <td bgcolor="#0000FF" colspan="2" align="center"> <% newITEM = "AddToBasket.asp?ID" & escape(x_cay_ID & "&1&" & x_tencay & "&" & x_MOTA +"&" & x_gia & "£&") %><a href=""><img border="0" src="photoshop/add-to- cart.gif" width="100" height="20">  <img border="0" src="photoshop/view-to-cart.gif" width="120" height="21"> <% If (nRecActual Mod nRecPerRow = 0) Or (nRecPerRow < 2) Then %><% End If rs.MoveNext Loop%> 0 Then Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 74 For i = 1 to (nRecPerRow - nRecActual Mod nRecPerRow) %>   <% rs.Close Set rs = Nothing conn.Close Set conn = Nothing%> <% '------------------------------------------------------------------------------- element RecPerPage Sub SetUpDisplayRecs() Dim sWrk sWrk = Request.QueryString("RecPerPage") If sWrk "" Then If IsNumeric(sWrk) Then nDisplayRecs = CInt(sWrk) Else If UCase(sWrk) = "ALL" Then ' Display All Records nDisplayRecs = -1 Else nDisplayRecs = 4 ' Non-numeric, Load Default End If End If Session("Cay_RecPerPage") = nDisplayRecs ' Save to Session ' Reset Start Position (Reset Command) nStartRec = 1 Session("Cay_REC") = nStartRec Else If Session("Cay_RecPerPage") "" Then nDisplayRecs = Session("Cay_RecPerPage") ' Restore from Session Else nDisplayRecs = 4 ' Load Default End If End If End Sub '------------------------------------------------------------------------------- Function BasicSearchSQL(Keyword) Dim sKeyword sKeyword = AdjustSql(Keyword) BasicSearchSQL = "" BasicSearchSQL = BasicSearchSQL & "[tencay] LIKE '%" & sKeyword & "%' OR " Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 75 If Right(BasicSearchSQL, 4) = " OR " Then BasicSearchSQL = Left(BasicSearchSQL, Len(BasicSearchSQL)-4) End Function '------------------------------------------------------------------------------- Sub SetUpBasicSearch() Dim sSearch, sSearchType, arKeyword, sKeyword sSearch = Request.QueryString("psearch") sSearchType = Request.QueryString("psearchType") If sSearch "" Then If sSearchType "" Then While InStr(sSearch, " ") > 0 sSearch = Replace(sSearch, " ", " ") Wend arKeyword = Split(Trim(sSearch), " ") For Each sKeyword In arKeyword sSrchBasic = sSrchBasic & "(" & BasicSearchSQL(sKeyword) & ") " & sSearchType & " " NextElse sSrchBasic = BasicSearchSQL(sSearch)End If End If If Right(sSrchBasic, 4) = " OR " Then sSrchBasic = Left(sSrchBasic, Len(sSrchBasic)-4) If Right(sSrchBasic, 5) = " AND " Then sSrchBasic = Left(sSrchBasic, Len(sSrchBasic)-5) End Sub '------------------------------------------------------------------------------- Session("Table_Field_Sort")Sub SetUpSortOrder() Dim sOrder, sSortField, sLastSort, sThisSort Dim bCtrl If Request.QueryString("ctrl").Count > 0 Then bCtrl = True Else bCtrl = False End If Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 76 If Request.QueryString("order").Count > 0 Then sOrder = Request.QueryString("order") If sOrder = "Cay_id" Then sSortField = "[Cay_id]" sLastSort = Session("Cay_x_Cay_id_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Cay_id_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Cay_id_Sort") "" Then Session("Cay_x_Cay_id_Sort") = "" End If If sOrder = "Nhom_id" Then sSortField = "[Nhom_id]" sLastSort = Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") "" Then Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") = "" End If If sOrder = "Tencay" Then sSortField = "[Tencay]" sLastSort = Session("Cay_x_Tencay_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Tencay_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Tencay_Sort") "" Then Session("Cay_x_Tencay_Sort") = "" End If ' Field Mota If sOrder = "Mota" Then Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 77 sSortField = "[Mota]"sLastSort = Session("Cay_x_Mota_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Mota_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Mota_Sort") "" Then Session("Cay_x_Mota_Sort") = "" End If sSortField = "[Gia]" sLastSort = Session("Cay_x_Gia_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Gia_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Gia_Sort") "" Then Session("Cay_x_Gia_Sort") = "" End If ' Field Soluong f sOrder = "Soluong" Then sSortField = "[Soluong]"sLastSort = Session("Cay_x_Soluong_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Soluong_Sort") = sThisSort Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Soluong_Sort") "" Then Session("Cay_x_Soluong_Sort") = "" End If ' Field Baohanh If sOrder = "Baohanh" Then sSortField = "[Baohanh]" sLastSort = Session("Cay_x_Baohanh_Sort") If sLastSort = "ASC" Then sThisSort = "DESC" Else sThisSort = "ASC" Session("Cay_x_Baohanh_Sort") = sThisSort Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 78 Else If Not bCtrl And Session("Cay_x_Baohanh_Sort") "" Then Session("Cay_x_Baohanh_Sort") = "" End If If bCtrl Then sOrderBy = Session("Cay_OrderBy") If InStr(sOrderBy, sSortField & " " & sLastSort) > 0 Then sOrderBy = Replace(sOrderBy, sSortField & " " & sLastSort, sSortField & " " & sThisSort) Else If sOrderBy "" Then sOrderBy = sOrderBy & ", " sOrderBy = sOrderBy & sSortField & " " & sThisSort End If Session("Cay_OrderBy") = sOrderBy Else Session("Cay_OrderBy") = sSortField & " " & sThisSort End If Session("Cay_REC") = 1 End If sOrderBy = Session("Cay_OrderBy") If sOrderBy = "" Then sOrderBy = sDefaultOrderBy Session("Cay_OrderBy") = sOrderBy End If End Sub '------------------------------------------------------------------------------- Sub SetUpStartRec() Dim nPageNo If Request.QueryString("start").Count > 0 Then nStartRec = Request.QueryString("start") Session("Cay_REC") = nStartRec ElseIf Request.QueryString("pageno").Count > 0 Then nPageNo = Request.QueryString("pageno") Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 79 If IsNumeric(nPageNo) Then nStartRec = (nPageNo-1)*nDisplayRecs+1 If nStartRec <= 0 Then nStartRec = 1 ElseIf nStartRec >= ((nTotalRecs-1)\nDisplayRecs)*nDisplayRecs+1 Then nStartRec = ((nTotalRecs-1)\nDisplayRecs)*nDisplayRecs+1 End If Session("Cay_REC") = nStartRec Else nStartRec = Session("Cay_REC") If Not IsNumeric(nStartRec) Or nStartRec = "" Then nStartRec = 1 ' Reset start record counter Session("Cay_REC") = nStartRec End If End If Else nStartRec = Session("Cay_REC") If Not IsNumeric(nStartRec) Or nStartRec = "" Then nStartRec = 1 'Reset start record counter Session("Cay_REC") = nStartRec End If End If End Sub '------------------------------------------------------------------------------- Sub ResetCmd() Dim sCmd If Request.QueryString("cmd").Count > 0 Then sCmd = Request.QueryString("cmd") If UCase(sCmd) = "RESET" Then sSrchWhere = "" Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 80 Session("Cay_searchwhere") = sSrchWhere ElseIf UCase(sCmd) = "RESETALL" Then sSrchWhere = "" Session("Cay_searchwhere") = sSrchWhere ElseIf UCase(sCmd) = "RESETSORT" Then sOrderBy = "" Session("Cay_OrderBy") = sOrderBy If Session("Cay_x_Cay_id_Sort") "" Then Session("Cay_x_Cay_id_Sort") = "" If Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") "" Then Session("Cay_x_Nhom_id_Sort") = "" If Session("Cay_x_Tencay_Sort") "" Then Session("Cay_x_Tencay_Sort") = "" If Session("Cay_x_Mota_Sort") "" Then Session("Cay_x_Mota_Sort") = "" If Session("Cay_x_Gia_Sort") "" Then Session("Cay_x_Gia_Sort") = "" If Session("Cay_x_Soluong_Sort") "" Then Session("Cay_x_Soluong_Sort") = "" If Session("Cay_x_Baohanh_Sort") "" Then Session("Cay_x_Baohanh_Sort") = "" End If nStartRec = 1 Session("Cay_REC") = nStartRec End If End Sub %> ---------------------------------------------- 3.2.4.Trang giỏ hàng(giohang.asp): Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 81 <% var sBasketCookie = new String(Request.Cookies("Basket")); var sItemID; var ExistItemData; var NewItemData; var lQty; for (var lCounter=1; lCounter<Request.Form.Count; lCounter=lCounter+2) { sItemId = new String(Request.Form(lCounter)); lQty = new String(Request.Form(lCounter + 1)); lQty = parseInt(lQty); NewItemData = getItemFromCookie(sItemId, sBasketCookie); NewItemData[1] = lQty; sBasketCookie = setItemToCookie(NewItemData, sBasketCookie); } // Set new VALUE for basket cookie Response.Cookies("Basket") = sBasketCookie; if (Request.Cookies("Basket") == "") { Response.Redirect("emptybasket.asp"); } var bReadOnly = false; %> <FORM METHOD=POST ACTION="UpdateQty.asp" NAME="frmItems" onSubmit="return checkQtys(this)"> <INPUT TYPE="button" NAME="cmdCheckout" VALUE="Kiểm tra giỏ hàng" OnClick="window.location.href = 'CheckoutBasket.ASP'" style="color: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 82 #FF0000; border: 1px solid #0000FF; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px"> 3.2.5.Trang giao dịch(giaodich.asp): <table border="1" bgcolor="white" bordercolor="#0000FF"> <FORM METHOD=POST ACTION="checkoutconfirm.asp" onSubmit="return checkCompleted(this)"> <table border="0" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5">     <img border="0" src="Photoshop/giaodich.jpg" width="474" height="70">       <table border="1" width="472" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#0000FF"> <td width="4" rowspan="10" background="kienthuc.jpg">  Họ và tên: <input type="text" name="txthovaten" size="30"> <td width="4" rowspan="10" background="kienthuc.jpg">  Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 83 Địa chỉ liên lạc: <input type="text" name="txtdiachi" size="30"> <td width="184">Quận(huyện):< /td> <input type="text" name="txtquanhuyen" size="30"> Tỉnh(Thành phố): <select name="txttinhthanhpho" style="font-family: Verdana; " size="1"> Xin mời lựa chọn tỉnh(TP) Quốc gia: Số điện thoại: <input type="text" name="txtdienthoai" size="30"> Fax: <input type="text" name="txtfax" size="30"> Email: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 84 <input type="text" name="txtemail" size="30"> Phương thức giao hàng: <select name="txtphuongthucgiaohang" style="font-family: Verdana; " size="1"> Tự vận chuyển hàng Nhà cung cấp giao hàng Hình thức thanh tốn: Thơng qua tài khoản Thơng qua bưu điện Credit Card Trả tiền mặt        <input type="submit" value="Giao dịch" name="B1" style="border: 1px solid #0000FF; padding-left: 4px; padding-right: Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 85 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; background-color: #33CCFF; color:#FF0000">                                 <input type="reset" value="Huỷ bỏ" name="hb" style="border: 1px solid #0000FF; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; background-color: #33CCFF; color:#FF0000">         KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT Đồán nghiên cứu tìm hiểu về cách thiết kế một trang Web động kết nối với cơ sở dữ liệu là Sql Server. Qua đồán thực tập tôi đã nắm được cơ bản về thiết kế trang Web viết bằng ASP, cách thức kết nối với trình chủ IIS và PWS và thực tập thêm về ngôn ngữ Visual Basic thông qua ngôn ngữ VBScript, Javacript được viết trong chương trình. Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 86 Mặc dùđồán đã hoàn tất, nhưng để xây dựng một trang web thương mại điện tử hoàn chỉnh cần mất nhiều thời gian và công sức, trong khuôn khổ một đồán chắc chắn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Để có thể làm hoàn thiện hơn cho đề tài của mình, tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo, của các bạn sinh viên, những ngươi yêu mến cây cảnh. Cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới thầy giáo Nguyễn Bá Tiến đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành đồán này, đến các thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ Thông Tin, đến các bạn sinh viên và những người thân trong gia đình đã luôn theo sát vàủng hộ tôi hoàn thành đồán này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.ASP-Kỹ thuật vàứng dụng-NXB Thống kê. 2.Lập trình Java –Nhà xuất bản thống kê-Vn Guide. 3.Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000-NXB Giáo dục-Phạm Hữu Khang. 4.Hướng dẫn lập trình VB với SQL Server-NXB Thống kê 5.HTML,kỹ thuật tạo trang web-NXB Thống kê-VN Guide. 6.Micosoft Office Fontpage 2003. 7.Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop CS-NXB lao động xã hội . 8.Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop CS Indesign-NXB Thống kê. 9.Macromedia Flash 8.0 10.Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử-NXB LĐXH 11.Một số công cụ trợ giúp làm Website Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 88 Mục Lục Trang Chương 1: Giới thiệu yêu cầu đề tài ............................................................ 1 1.1 .Những nét đặc trưng của một cửa hàng trên internet ............................ 1 1.2.Mục tiêu và những yêu cầu giải quyết .................................................. 2 1. 2.1.Mục tiêu xây dựng hệ thống ......................................................... 2 1. 2.2.Những yêu cầu đặt ra cho hệ thống ............................................... 2 1.3.Những hạn chế của hệ thống ................................................................. 3 1.4. Lựa chọn công cụ ................................................................................ 4 1.4.1. Ngôn ngữ lập trình ASP ................................................................ 4 1.4.2. Cơ sở dữ liệu SQL ...................................................................... 18 Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống ................................................. 24 2.1.Phân tích hệ thống .............................................................................. 24 2.2.Sơđồ luồng dữ liệu ............................................................................. 28 2.3.Mô tả hệ thống cửa hàng ảo ................................................................ 31 2.4.Các quan hệ dự tuyển ......................................................................... 32 2.5.Thiết kế cơ sở dữ liệu ......................................................................... 33 2.6.Quan hệ giữa các bảng ........................................................................ 42 2.7.Mô hình phân cấp chức năng .............................................................. 43 2.8.Lưu đồ thuật giải ................................................................................ 44 2.9.Mô hình tổng quát của nhà quản lý ..................................................... 48 Chương 3: Một số giao diện và một số trang mã nguồn của website ...... 50 3.1.Giao diện trang chủ ............................................................................ 50 3.1.1. Giao diện trang chủ ..................................................................... 50 3.1.2. Giao diện trang tìm kiếm ............................................................ 51 3.1.3. Giao diện trang giỏ hàng ............................................................. 52 3.1.4. Giao diện trang giao dịch ............................................................ 53 3.1.5. Giao diện trang đăng nhập hệ thống ............................................ 54 Xây dựng Website bán Cây cảnh trực tuyến GVHD: Nguyễn Bá Tiến SV: Vũ Thế Mạnh 89 3.1.6. Giao diện trang cập nhật thông tin .............................................. 54 3.1.7. Sitemap ....................................................................................... 55 3.2.Một số trang mã nguồn ....................................................................... 56 3.2.1. Trang chủ ................................................................................... 56 3.2.2. Trang tìm kiếm ........................................................................... 62 3.2.3. Trang nhóm cây .......................................................................... 67 3.2.4. Trang giỏ hàng ............................................................................ 86 3.2.5. Trang giao dịch ........................................................................... 87 Kết luận và hướng giải quyết 92

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftin_03_3916.pdf