Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5

PHẦN MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII tiếp tục nhấn mạnh: “Giáo dục - Đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, hoàn thành tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người cho CNH – HĐH đất nước. Cùng với đổi mới nội dung giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại phải tăng cường giáo dục công dân, giáo dục thế giới quan khoa học, lòng yêu nước, ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm đậm trong mọi lĩnh vực sao cho người lao động mới của đất nước có cách tư duy độc lập, có cách làm vừa hiện đại vừa mang sắc thái Việt Nam “. Thực hiện những chủ trương đúng đắn đó, bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ GD - ĐT trong đó có đổi mới chương trình tiểu học và đặc biệt đi sâu vào đổi mới phương pháp dạy học . Trong việc đổi mới phương pháp dạy học cần: - Tập trung vào dạy cách học, đặc biệt là giúp học sinh biết cách và có nhu cầu tự học. - Coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực,học tập một cách thông minh, chủ động sáng tạo của học sinh. - Khuyến khích giáo viên sử dụng đúng mức, đúng chỗ, đúng lúc các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học truyền thống cũng như hiện đại để phát huy tối đa các mặt mạnh của từng phương pháp và của sự phối hợp giữa các phương pháp Môn lịch sử là môn yêu cầu học sinh nắm được các sự kiện, hoạt động, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian.Hệ thống kiến thức môn Lịch sử ở tiểu học quá nhiều.Người ta nói kiến thức môn Lịch sở ở tiểu học như là “Đại học” thu nhỏ.Vậy làm thế nào để trong cùng một thời gian nhất định mà có thể thâu tóm được nhiều đơn vị tri thức khác nhau.Điêù đó đòi hỏi người giáo viên phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh tích cực chủ động hoạt động dưới sự trợ giúp của đồ dùng dạy học: Vật thật, tranh ảnh, mô hình, bài tậpỉtắc nghiệm, băng đĩa hình, đèn chiếu(nếu có) để từng học sinh, từng nhóm học sinh phát hiện và chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành vận dụng nội dung đó theo năng lực của từng cá nhân Trong quá trình dạy học, bản thân tôi rất tâm đắc với nội dung của các bài ôn tập lịch sử lớp 5.Bởi vì môn lịch sử là môn học chứa đựng lượng thông tin nhiều, tích hợp nội dung của nhiều môn học nhất là trong bài ôn tập của từng phần , từng chương. 2.THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5. Năm học 2008 - 2009, tôi được BGH nhà trường phân công dạy lớp 5A, khi dạy đến bài 11:Ôn tập : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945), tôi đã tổ chức kiểm tra khảo sát thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu ở lớp 5A(do tôi phụ trách) có 20 học sinh) Tôi cho các em làm theo 4 bài tập của bài ôn tập, với đề bài như sau: 1. Từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì? 2. Hãy nêu một số nhân vật, sự kiên lịch sử trong giai đoạn 1858-1945. 3.Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất. 4. Nêu tên sự kiên lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian. 1858 1930 1945 Kết quả thu được như sau: Giỏi:0 em, chiếm 0% Khá:3 em, chiếm 15% Trung bình:12 em, chiếm 60% Yếu:5 em, chiếm 25% Từ kết quả đó ta thấy tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi không cao, các em không thể nhớ các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử một cách chi tiết. Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học là hiếu động, dễ nhớ nhưng lại chóng quên. Vì vậy việc xây dựng một bài tập mà trong cùng một thời gian có thể tổng hợp được nội dung thông tin của cả chương là vấn đề vô cùng cần thiết. Từ đó các em có thể tìm ra, nhớ được một hoặc hai đặc điểm tiêu biểu nhất của một sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, giúp các em có thể nhớ được nhiều, nhớ lâu, nhớ chính xác các sự kiện , hiện tượng và nhân vật lịch sử.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng gi¸o dôc ®µo t¹o nghi léc tr­êng tiÓu häc nghi h­ng ®Ò tµi x©y dùng mét sè c©u hái Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cho bµI «n tËp lÞch sö líp 5 ***** Hä vµ tªn:NguyÔn thÞ nhan Chøc vô: Gi¸o viªn §¬n vÞ c«ng t¸c: tr­êng tiÓu häc nghi h­ng SKKN thuéc lÜnh vùc : M«n : LÞch sö N¨m häc: 2008 - 2009. a.PhÇn më ®Çu 1. §Æt vÊn ®Ò V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII tiÕp tôc nhÊn m¹nh: “Gi¸o dôc - §µo t¹o ph¶i thùc sù trë thµnh quèc s¸ch hµng ®Çu, hoµn thµnh tèt viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng nguån lùc con ng­êi cho CNH – H§H ®Êt n­íc. Cïng víi ®æi míi néi dung gi¸o dôc theo h­íng c¬ b¶n, hiÖn ®¹i ph¶i t¨ng c­êng gi¸o dôc c«ng d©n, gi¸o dôc thÕ giíi quan khoa häc, lßng yªu n­íc, ý chÝ v­¬n lªn v× t­¬ng lai cña b¶n th©n vµ tiÒn ®å cña ®Êt n­íc. B¶n s¾c d©n téc vµ tÝnh chÊt tiªn tiÕn cña nÒn v¨n hãa ph¶i ®­îc thÊm ®Ëm trong mäi lÜnh vùc sao cho ng­êi lao ®éng míi cña ®Êt n­íc cã c¸ch t­ duy ®éc lËp, cã c¸ch lµm võa hiÖn ®¹i võa mang s¾c th¸i ViÖt Nam “. Thùc hiÖn nh÷ng chñ tr­¬ng ®óng ®¾n ®ã, bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· triÓn khai ®æi míi toµn diÖn vµ ®ång bé GD - §T trong ®ã cã ®æi míi ch­¬ng tr×nh tiÓu häc vµ ®Æc biÖt ®i s©u vµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc . Trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cÇn: - TËp trung vµo d¹y c¸ch häc, ®Æc biÖt lµ gióp häc sinh biÕt c¸ch vµ cã nhu cÇu tù häc. - Coi träng vµ khuyÕn khÝch d¹y häc trªn c¬ së ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc,häc tËp mét c¸ch th«ng minh, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. - KhuyÕn khÝch gi¸o viªn sö dông ®óng møc, ®óng chç, ®óng lóc c¸c ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc truyÒn thèng còng nh­ hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t huy tèi ®a c¸c mÆt m¹nh cña tõng ph­¬ng ph¸p vµ cña sù phèi hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p M«n lÞch sö lµ m«n yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc c¸c sù kiÖn, ho¹t ®éng, nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu t­¬ng ®èi cã hÖ thèng theo dßng thêi gian.HÖ thèng kiÕn thøc m«n LÞch sö ë tiÓu häc qu¸ nhiÒu.Ng­êi ta nãi kiÕn thøc m«n LÞch së ë tiÓu häc nh­ lµ “§¹i häc” thu nhá.VËy lµm thÕ nµo ®Ó trong cïng mét thêi gian nhÊt ®Þnh mµ cã thÓ th©u tãm ®­îc nhiÒu ®¬n vÞ tri thøc kh¸c nhau.§iªï ®ã ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i tæ chøc h­íng dÉn cho häc sinh tÝch cùc chñ ®éng ho¹t ®éng d­íi sù trî gióp cña ®å dïng d¹y häc: VËt thËt, tranh ¶nh, m« h×nh, bµi tËpØt¾c nghiÖm, b¨ng ®Üa h×nh, ®Ìn chiÕu(nÕu cã) ®Ó tõng häc sinh, tõng nhãm häc sinh ph¸t hiÖn vµ chiÕm lÜnh néi dung häc tËp råi thùc hµnh vËn dông néi dung ®ã theo n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, b¶n th©n t«i rÊt t©m ®¾c víi néi dung cña c¸c bµi «n tËp lÞch sö líp 5.Bëi v× m«n lÞch sö lµ m«n häc chøa ®ùng l­îng th«ng tin nhiÒu, tÝch hîp néi dung cña nhiÒu m«n häc nhÊt lµ trong bµi «n tËp cña tõng phÇn , tõng ch­¬ng. 2.Thùc tr¹ng d¹y häc m«n lÞch sö líp 5. N¨m häc 2008 - 2009, t«i ®­îc BGH nhµ tr­êng ph©n c«ng d¹y líp 5A, khi d¹y ®Õn bµi 11:¤n tËp : H¬n t¸m m­¬i n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc vµ ®« hé (1858-1945), t«i ®· tæ chøc kiÓm tra kh¶o s¸t thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu ë líp 5A(do t«i phô tr¸ch) cã 20 häc sinh) T«i cho c¸c em lµm theo 4 bµi tËp cña bµi «n tËp, víi ®Ò bµi nh­ sau: 1. Tõ khi thùc d©n ph¸p x©m l­îc n­íc ta ®Õn C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, nh©n d©n ta ®· tËp trung thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×? 2. H·y nªu mét sè nh©n vËt, sù kiªn lÞch sö trong giai ®o¹n 1858-1945. 3.H·y kÓ l¹i mét sù kiÖn hoÆc mét nh©n vËt lÞch sö trong giai ®o¹n nµy mµ em nhí nhÊt. 4. Nªu tªn sù kiªn lÞch sö t­¬ng øng víi c¸c n¨m trªn trôc thêi gian. 1858 1930 1945 KÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau: Giái:0 em, chiÕm 0% Kh¸:3 em, chiÕm 15% Trung b×nh:12 em, chiÕm 60% YÕu:5 em, chiÕm 25% Tõ kÕt qu¶ ®ã ta thÊy tû lÖ häc sinh ®¹t kh¸ giái kh«ng cao, c¸c em kh«ng thÓ nhí c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö mét c¸ch chi tiÕt. §Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh tiÓu häc lµ hiÕu ®éng, dÔ nhí nh­ng l¹i chãng quªn. V× vËy viÖc x©y dùng mét bµi tËp mµ trong cïng mét thêi gian cã thÓ tæng hîp ®­îc néi dung th«ng tin cña c¶ ch­¬ng lµ vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt. Tõ ®ã c¸c em cã thÓ t×m ra, nhí ®­îc mét hoÆc hai ®Æc ®iÓm tiªu biÓu nhÊt cña mét sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö, gióp c¸c em cã thÓ nhí ®­îc nhiÒu, nhí l©u, nhí chÝnh x¸c c¸c sù kiÖn , hiÖn t­îng vµ nh©n vËt lÞch sö. * VÊn ®Ò thùc tr¹ng hiÖn nay: Nghiªn cøu néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, t«i thÊy: ch­¬ng tr×nh míi kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña ch­¬ng tr×nh cò, ®ång thêi bæ xung mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng thiÕt thùc, thÓ hiÖn râ quan ®iÓm, môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ®æi míi cña m«n häc. §Æc biÖt ch­¬ng tr×nh ®· ®­a vµo phÇn mÒm vÒ lÞch sö ®Þa ph­¬ng. - §iÒu kiÖn kinh tÕ, tr×nh ®é d©n trÝ cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao, c¶i thiÖn dÇn nªn nÒn gi¸o dôc cã sù ¶nh h­ëng tÝch cùc. H¬n n÷a §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m, ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc. §ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn gi¸o dôc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn cßn cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh sau: - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng cßn thiÕu thèn ch­a ®ñ trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y häc. - Phô huynh häc sinh cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian, mét sè gia ®×nh thiÕu sù quan t©m ®èi víi viÖc häc hµnh cña con c¸i. - V× vËy nh÷ng khã kh¨n trªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh d¹y häc nãi chung, viÖc d¹y häc m«n lÞch sö nãi riªng. Tõ nh÷ng lý do trªn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi: “ X©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cho bµi «n tËp lÞch sö líp 5 víi mong muèn ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh, n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp, gãp phÇn thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc gióp häc sinh n¾m ch¾c ®­îc kiÕn thøc lÞch sö . B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. T×m hiÓu kü thuËt x©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 2. X©y dùng bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 3. Thùc nghiÖm II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn 1. T×m hiÓu kü thuËt x©y dùng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. a. Tr¾c nghiÖm ®óng - sai Lµ bµi kiÓm tra ®­îc x©y dùng tõ 1 – 2 mÖnh ®Ò vµ yªu cÇu ng­êi häc lùa chän mÖnh ®Ò nµo lµ ®óng, mÖnh ®Ò nµo lµ sai. Gåm 2 lo¹i: a.1. Mét mÖnh ®Ò ®­a ra cã 2 lùa chän ( §iÒn § hoÆc S ) a.2. Mét mÖnh ®Ò ®­a ra cã 1 lùa chän. ( §iÒn dÊu) b.Tr¾c nghiÖm lùa chän: Lµ lo¹i bµi tËp mµ c¸c nhµ s­ ph¹m ®­a ra nhiÒu mÖnh ®Ò ( tõ 3 mÖnh ®Ò trë lªn ) vµ yªu cÇu häc sinh lùa chän mÖnh ®Ò nµo phï hîp víi yªu cÇu ®Ò ra. VD : a. a. a. b. b. b. c. c. c. d. d. e. Tr¾c nghiÖm nèi cét. Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s­ ph¹m ®­a ra néi dung ë c¸c cét kh¸c nhau ( cét A vµ cét B ) råi sau ®ã yªu cÇu ng­êi häc thùc hiÖn viÖc nèi néi dung gi÷a c¸c cét víi nhau sao cho phï hîp víi yªu cÇu ®Ò bµi. a. b. c. a. b. c. a. b. c. d e. f g d. Bµi tËp ®iÒn vµo « trèng. -Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s­ ph¹m ®­a ra mét mÖnh ®Ò (cã thÓ lµ mét c©u) hoÆc nhiÒu mÖnh ®Ò (cã thÓ lµ mét ®o¹n v¨n) ch­a trän vÑn.Yªu cÇu ng­êi häc ®iÒn mét tõ hoÆc mét côm tõ ®«i khi lµ mét con sè ®Ó c©u hoÆc ®o¹n v¨n trë nªn hoµn thiÖn vµ cã ý nghÜa. - L­u ý: Tõ, côm tõ hoÆc con sè cã thÓ cho tr­íc hoÆc kh«ng cho tr­íc; chóng cã thÓ t­¬ng ®­¬ng víi chç trèng hoÆc kh«ng t­¬ng.NÕu kh«ng cã tõ cho tr­íc th× tõ cÇn ®iÒn ph¶i lµ danh tõ ®éng tõ,tÝnh tõ.Tõ cÇn ®iÒn ph¶i lµ tõ duy nhÊt. e.Bµi tËp hçn hîp . Lµ d¹ng bµi trong ®ã viÖc x©y dùng kÜ thuËt ®­îc t¹o bëi c¸c d¹ng Te st trªn(th­êng th­êng c. phèi hîp víi d.) t¹o nªn mét bµi kiÓm tra hoµn chØnh ®èi víi häc sinh. g. Bµi tËp s¾p xÕp. Lµ lo¹i bµi tËp mµ nhµ s­ ph¹m ®­a ra nhiÒu mÖnh ®Ò, yªu cÇu ng­êi häc ®iÒn c¸c sè 1,2,3,...vµo « trèng ®Ó s¾p xÕp c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh 2. X©y dùng mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. Bµi 1: H·y ®iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a. TrÝch lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “Hìi ®ång bµo toµn quèc! Chóng ta muèn hoµ b×nh, chóng ta.....Nh­ng chóng ta cµng nh©n nh­îng, thùc d©n Ph¸p....., v× chóng quyÕt t©m c­íp n­íc ta mét lÇn n÷a. Kh«ng! chóng ta thµ.....tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh....mÊt n­íc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu.....” b.Trong t×nh thÕ….chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng non trÎ ®· v­ît qua…..tõng b­íc ®Èy lïi…. c. Sau…. ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c­êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp…..”cña ……ë §iÖn Biªn Phñ ghi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta trang vµng chãi läi: “ ChÝn n¨m lµm mét §iÖn Biªn Nªn vµnh hoa ®á, nªn ……. d. 17 giê 30 phót ngµy….., t­íng…… vµ Bé chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng. L¸ cê …… tung bay trªn nãc hÇm chØ huy cña …… Bµi 2: Em h·y ®¸nh dÊu vµo « trèng tr­íc ý ®óng. - Ngµy 18/12/1946 qu©n Ph¸p ®¸nh chiÕm H¶i Phßng. - Ngµy 18/12/1946 Ph¸p göi tèi hËu th­ ®e däa ViÖt Nam. b. - Thu ®«ng n¨m 1947 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. - Thu ®«ng n¨m 1950 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. c. - Ngµy 13/3/ 1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÊn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Ngµy 30/3/1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. d. - Trung ­¬ng §¶ng d­íi sù chñ tr× cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ­¬ng §¶ng d­íi sù chñ tr× cña Vâ Nguyªn Gi¸p ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ . e. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi §éc LËp. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi Him Lam. Bµi 3: Nèi c¸c mèc thêi gian ë cét A víi sù kiÖn lÞch sö ë cét B cho phï hîp . Thu ®«ng 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp. - Ph¸p tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c - B¸c Hå ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn - ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ - Më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ §¸p ¸n Bµi 1: H·y ®iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a. TrÝch lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “Hìi ®ång bµo toµn quèc! Chóng ta muèn hoµ b×nh, chóng ta ph¶i nh©n nh­îng.Nh­ng chóng ta cµng nh©n nh­îng, thùc d©n Ph¸p cµng lÊn tíi, v× chóng quyÕt t©m c­íp n­íc ta mét lÇn n÷a. Kh«ng! chóng ta thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu lµm n« lÖ .” b. Trong t×nh thÕ “ Ngh×n c©n treo sîi tãc “chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng non trÎ ®· v­ît qua hiÓm nghÌo tõng b­íc ®Èy lïi “ giÆc ®ãi, giÆc dèt, giÆc ngo¹i x©m”. c. Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c­êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “ph¸o ®µi khæng lå”cña thùc d©n ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ ghi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta trang vµng chãi läi: “ ChÝn n¨m lµm mét §iÖn Biªn Nªn vµnh hoa ®á, nªn thiªn sö vµng!” c.17giê 30 phót ngµy7-5-1954,t­íng §ê C¸t-t¬-ri vµ Bé chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng.L¸ cê”quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng”tung bay trªn nãc hÇm chØ huy cña giÆc Ph¸p. Bµi 2: Em h·y ®¸nh dÊu vµo « trèng tr­íc ý ®óng. - Ngµy 18/12/1946 qu©n Ph¸p ®¸nh chiÕm H¶i Phßng. - Ngµy 18/121/1946 Ph¸p göi tèi hËu th­ ®e däa ViÖt Nam. b. - Thu ®«ng n¨m 1947 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. - Thu ®«ng n¨m 1950 ta më chiÕn dÞch biªn giíi. c. -Ngµy 13/3/1954qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. -Ngµy 30/3/1954 qu©n ta næ sóng më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ­¬ng §¶ng d­íi sù chñ tr× cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· häp vµ nªu quyÕt t©mgiµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Trung ­¬ng §¶ng d­íi sù chñ tr× cña Vâ Nguyªn Gi¸p ®· häp vµ nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ . e. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi §éc LËp. - Anh Phan §×nh Giãt ®· lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®Ó ®ång ®éi x«ng lªn diÖt thï trong trËn ®¸nh ®åi Him Lam. Bµi 3: Nèi c¸c mèc thêi gian ë cét A víi sù kiÖn lÞch sö ë cét B cho phï hîp . Thu ®«ng 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp. - Ph¸p tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c - ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn phñ. - Më mµn chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - B¸c Hå ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. 3. Thùc nghiÖm. 3.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm. - KiÓm nghiÖm tÝnh kh¶ thi cña viÖc x©y dùng bµi tËp cho bµi «n tËp lÞch sö líp 5 - Thùc thi ®Ó rót kinh nghiÖm ®iÒu chØnh kÞp thêi cho viÖc d¹y – häc. 3.2. Néi dung thùc nghiÖm. Thùc thi d¹y häc bµi: ¤n tËp: ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc ( Bµi 18 ). 3.3. §èi t­îng thùc nghiÖm. Häc sinh líp 5A tr­êng TiÓu häc Nghi H­ng (Tæng sè 20 häc sinh). 3.4.TiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm. KÕ ho¹ch bµi d¹y Bµi 18 : ¤n tËp chÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc A.Môc tiªu: Gióp häc sinh: -Nhí l¹i nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu tõ 1945-1954,lËp ®­îc b¶ng thèng kª ®¬n gi¶n thèng kª c¸c t­ liÖu. - Qua ®ã rÌn luyÖn häc sinh kÜ n¨ng tæng kÕt theo niªn ®¹ic¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu trong giai ®o¹n lÞch sö nµy. B.§å dïng d¹y häc. - B¶n ®å hµnh chÝnhViÖt Nam. - PhiÕu häc tËp. C.Bµi cò. Gi¸o viªn gäi 3 häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái: - KÓ l¹i nh÷ng t¸m g­¬ng tiªu biÎu cña bé ®éi ta trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. -Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ -KÓ tªn nh÷ng bµi ®· häc trong ch­¬ng:ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. D.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp a.Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè nh÷ng sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt tiªu biÓu tõ 1945 – 1954. b. C¸ch tiÕn hµnh:Hoc sinh lµm viÖc c¸ nh©n - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu bµi tËp (tr¾c nghiÖm) kh¸ch quan. - Häc sinh nªu yªu cÇu cña tõng bµi tËp. - Häc sinh lµm bµi theo phiÕu. - Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶-líp nhËn xÐt,bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn.(nh­ ®¸p ¸n) 2. Ho¹t ®éng 2 :H­íng dÉn häc sinh lËp b¶ng thèng kª. a. Môc tiªu : Gióp häc sinh lËp ®­îc b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu theo niªn ®¹i. b. C¸ch tiÕn hµnh : Häc sinh lµm viÖc theo nhãm. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña bµi tËp : LËp b¶ng thèng kª ®¬n gi¶n theo niªn ®¹i c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu theo tõng môc: Qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa- x· héi. - Gi¸o viªn giao viÖc cho tõng tæ: + Nhãm 1 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1946, 1947. + Nhãm 2 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1950, 1951. + Nhãm 3 : T×m hiÓu c¸c sù kiÖn n¨m 1952, 1954. - Häc sinh tõng nhãm th¶o luËn - ghi kÕt qu¶. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - líp nhËn xÐt, bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn ghi b¶ng tõng môc cña tõng sù kiÖn. N¨m Qu©n sù ChÝnh trÞ Kinh tÕ V¨n hãa-x· héi 1946 19-12-1946, toµn quèc kh¸ng chiÕn “Kh«ng mét tÊc ®Êt bá hoang”. C¶ n­íc t¨ng gia s¶n xuÊt Phong trµo b×nh d©n häc vô ph¸t triÓn m¹nh 1947 ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng 1947 1950 ChiÕn dÞch biªn giíi thu ®«ng 1950 Më réng giao l­u quèc tÕ §Èy m¹nh s¶n xuÊt X©y dùng cuéc sèng míi 1951 §¹i héi §¶ng lÇn thø hai ( 2-1951 ) 1952 §¹i héi anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc lÇn thø nhÊt (1-5-1952) 1954 ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ E. Cñng cè, dÆn dß: - Häc sinh nh¾c l¹i c¸c sù kiÖn lÞch sö trong giai ®o¹n: chÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc. - S­u tÇm mét sè bµi th¬, ca dao, bµi h¸t vÒ chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 4. NhËn xÐt - kÕt qu¶. 4.1. ¦u ®iÓm. Qua tiÕt d¹y thùc nghiÖm nªu trªn, c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn d¹y häc ®­îc ¸p dông ®óng lóc,®óng chç, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong viÖc tiÕp thu tri thøc. TÊt c¶ líp c¸c em ®Òu ®­îc tham gia ho¹t ®éng ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc. - Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®¸nh gi¸ mang tÝnh kh¸ch quan cao, trong cïng mét thêi gian kiÓm tra ®­îc nhiÒu tri thøc kh¸c nhau, häc sinh høng thó thùc hiÖn. 4.2. Nh­îc ®iÓm. - MÊt nhiÒu thêi gian cho so¹n néi dung vµ khã - ChuÈn bÞ c«ng phu, chÝnh x¸c nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn néi dung thao t¸c thõa, nhµm ch¸n. 4.3. KÕt qu¶ thùc nghiÖm. Sau khi thùc nghiÖm tiÕt d¹y trªn t«i thu kÕt qu¶ nh­ sau: §¹t ®iÓm giái:6 em chiÕm 30% §¹t ®iÓm kh¸ :12 em chiÕm 60% §¹t ®iÓm trung b×nh :2 em chiÕm 10% 4.4. Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó cã ®­îc tiÕt d¹y “ NhÑ nhµng vµ høng thó” ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu bµi kü, lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, lùa chän ph­¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc thÝch hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cao, kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn häc sinh tiÕp thu bµi phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh , c©u hái “ lÖnh” ng¾n gän dÓ hiÓu , h­íng cho häc sinh ham thÝch ho¹t ®éng häc tËp . C¸c em ®­îc ho¹t ®éng nhiÒu , tÝch cùc tù gi¸c ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc . c. PhÇn kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ tiÕn hµnh thùc nghiÖm,t«i thÊy r»ng viÖc x©y dùng vµ sö dông bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong tiÕt «n tËp lÞch sö ®· mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ.Víi ph­¬ng ph¸p häc tËp míi nµy gióp cho häc sinh ®­îc häc tËp mét c¸ch chñ ®éng, tÝch cùc, ®éc lËp víi tinh thÇn høng thó cao, tËp trung vµo qu¸ tr×nh tù t×m tßi kh¸m ph¸ tri thøc. Trong ®ã gi¸o viªn chØ lµ ng­êi h­íng dÉn, häc sinh tù huy ®éng vèn hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tù chiÕm lÜnh tri thøc míi. Tõ ®ã, ph¸t triÓn ®­îc t­ duy, tÝnh ®éc lËp suy nghÜ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ë trÎ vµ tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng thÇy gi¶ng- trß nghe. Tuy nhiªn, mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã mÆt m¹nh vµ mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. §Ó sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®¹t kÕt qu¶ cao, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i lu«n t×m tßi,s¸ng t¹o, nghiªn cøu tØ mØ s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn,tµi liÖu tham kh¶o, ®Æc biÖt lµ ph¶i nghiªn cøu kü thuËt x©y dùng phiÕu bµi tËp mang ®Çy ®ñ th«ng tin, chÝnh x¸c, phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh.§ång thêigi¸o viªn cÇn ph¶i : - N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lÝ løa tuæi häc sinh TiÓu häc :T­ duy cô thÓ chiÕm ­u thÕ, c¸c em rÊt tß mß, ham hiÓu biÕt, tõ ®ã lùa chän néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp, kh¬i dËy tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt cña häc sinh, còng nh­ t¹o høng thó cho häc sinh häc tËp. - N¾m v÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh, huy ®éng ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt, tri thøc vèn cã cña häc sinh ®Ó häc sinh tù m×nh cã thÓ chiÕm lÜnh ®­îc nh÷ng kiÕn thøc cña bµi d¹y mét c¸ch ®éc lËp, s¸ng t¹o, lÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m cña giê d¹y . - Tæ chøc c¸c tiÕt häc cÇn nhÑ nhµng, tù nhiªn sao cho mäi häc sinh ®Òu ho¹t ®éng mét c¸ch chñ ®éng. Trªn ®©y lµ mét vµi ý kiÕn nhá cña c¸ nh©n t«i nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶. Song sö dông “tr¾c nghiÖm” trong bµi «n tËp lµ ph­¬ng ph¸p míi, h¬n n÷a t«i ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy nªn khi thùc thi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. MÆt kh¸c,thêi gian ®ßi hái ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy cßn h¹n hÑp,trang thiÕt bÞ phôc vô cho m«n häc ch­a ®Çy ®ñ.T«i kÝnh mong sù gãp ý,gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña ban l·nh ®¹o,cña ®ång nghiÖp ®Ó t«i dÇn hoµn thiÖn m×nh trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc,n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nghi H­ng ngµy 15/5/2009 Ng­êi viÕt : NguyÔn ThÞ Nhan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5.doc
Luận văn liên quan