Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng - an ninh

Mục lục A. Lời mở đầu 1 B.Nội dung 2 B1.Vài nét về kinh tế_xã họi và quốc phòng an ninh ở Việt Nam hiện nay. 2 B2.Nội dung chính 3 I.Nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh 3 II.Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh. 5 III.Một số biện pháp cơ bản để thực hiện tốt kết hợp giữa phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh. 9 C. Ý kiến cá nhân. 11 D. Kết luận 12 Tài liệu tham khảo 1,2,3,4. Giáo trình Giáo dục Quốc phòng 5. www.org.vn 6. www.vtv.vn

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2972 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng - an ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Lêi më ®Çu ThÕ giíi ®ang vËn ®éng theo mét xu h­íng t¨ng tr­ëng vµ hoµn thiÖn h¬n.§iÒu nµy kÐo theo sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu cña c¸c quèc gia,l·nh thæ lín nhá trªn toµn cÇu.ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn,®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n­íc vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.Sù kiÖn gia nhËp WTO võa qua ®· vµ ®ang më ra tr­íc m¾t ViÖt Nam rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc.Trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc WTO chØ míi lµ b­íc ®i ®Çu tiªn cña ViÖt Nam trªn con ®­êng héi nhËp thÕ giíi.ChÝnh vËy nªn ngay tõ b©y giê ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng b­íc ®i thËt v÷ng ch¾c.KÕt hîp ph¸t triÓn Kinh tÕ víi t¨ng c­êng Quèc phßng _An ninh lµ mét trong nh÷ng ®­êng lèi c¬ b¶n vµ mang mét ý nghÜa hÕt søc to lín trong c«ng cuéc n©ng cao vÞ thÕ cña n­íc HiÖn nay,kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh,æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung søc vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ.Nh­ng vÉn ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c, lu«n lu«n kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ _x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng_an ninh ®Ó chñ ®éng ®èi phã víi thÕ lùc thï ®Þch trong mäi t×nh huèng.Kinh tÕ_x· héi ph¸t triÓn,quèc phßng v÷ng m¹nh sÏ t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cña ®Êt n­íc. ChÝnh v× sù tß mß muèn hiÓu thªm vÒ ý nghÜa cña sù kÕt hîp nµy,em ®· chän ®Ò tµi ”ý nghÜa cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng _an ninh” ®Ó thùc hiÖn bµi tiÓu luËn cña m×nh.Néi dung chÝnh gåm cã 3 phÇn sau: 1.Néi dung cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh 2.ý nghÜa cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng 3.Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn tèt viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng_an ninh. Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp vµ sù t×m tßi chu¨ thËt kü nªn bµi tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt,kÝnh mong thÇy c« th«ng c¶m vµ söa ®æi cho em cã mét bµi tiÓu luËn hoµn thiÖn h¬n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy (§¹i t¸) NguyÔn V¨n Ba vµ c¸c thÇy c« ®· tËn t×nh gióp em hoµn thanh bµi tiÓu luËn nµy. B.Néi dung B1.Vµi nÐt vÒ kinh tÕ_x· häi vµ quèc phßng an ninh ë ViÖt Nam hiÖn nay. 1.Kinh tÕ_x· héi ViÖt Nam ®ang trªn con ®­êng CNH,H§H ®Êt n­íc,v× vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc chñ tr­¬ng x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng CNXH,më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sau 11 n¨m nç lùc ®µm ph¸n vµ hoµn thiÖn h¬n ®Êt n­íc vÒ mäi mÆt,ngµy 07/11/06 võa qua ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn 150 cña WTO.Song ®ã ch­a ph¶i lµ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ViÖt Nam mong muèn ®¹t ®­îc.Sù kiªn gia nhËp nµy ®· vµ ®ang më ra tr­íc m¾t cho nÒn kinh tÕ_x· héi ViÖt Nam nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc.Mét mÆt,viÖc gia nhËp WTO sÏ mang l¹i cho ViÖt Nam nhiÒu c¬ héi lín vÒ më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu,tiÕp cËn nhiÒu hµng ho¸,dÞch vô,c«ng nghÖ,kü thuËt vµ qu¶n lý,®­îc ®èi xö c«ng b»ng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ,c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao ®êi sèng cho nh©n dan trong n­íc.MÆt kh¸c,nÕu ViÖt Nam kh«ng ®¶m b¶o ,n©ng cao søc c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ th× sÏ ph¶i chÞu rÊt nhiÒu tæn th­¬ng vÒ kinh tÕ do nhËp siªu,thu hÑp thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong n­íc,nh÷ng chÊn ®éng vÒ thÞ tr­êng vµ t×nh tr¹ng ph¸ s¶n,thÊt nghiÖp,téi ph¹m…Mµ thùc tÕ th× hiÖn nay,søc c¹nh tranh cña ViÖt Nam trªn mäi khÝa c¹nh mµ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ cßn thÊp,®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®ét ph¸ míi.ViÖt Nam cÇn ph¶i x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hiÖn ®¹i vµ hîp lý theo ngµnh,lÜnh vùc vµ l·nh thæ.Më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i,t¹o tiÕng nãi trªn tr­êng quèc tÕ nh­ng vÉn ph¶i gi÷ ®­îc ®éc lËp tù chñ kinh tÕ cña n­íc nhµ. 2.Quèc phßng_an ninh Quèc phßng_an ninh kh«ng chØ gåm viÖc b¶o vÖ chñ quyÒn vÒ l·nh thæ mµ cßn ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ,an ninh x· héi,an ninh kinh tÕ,an ninh v¨n ho¸,t­ t­ëng.Xu h­íng toµn cÇu ho¸ hiÖn nay víi sù v­ît bËc cña khoa häc_kü thuËt trªn thÕ giíi ®· kÐo theo sù thay ®æi trong c¬ cÊu,néi dung vµ ph­¬ng h­íng cña quèc phßng an ninh trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. HiÖn nay,ViÖt Nam ®ang nç lùc ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng,hiÖu qu¶ c«ng t¸c quèc phßng an ninh ®¶m b¶o cho tõng khu vùc,tõng ®Þa ph­¬ng lu«n chñ ®éng tr­íc mäi thñ ®o¹n cña kÎ thï vµ s½n sµng chèng tr¶ trong mäi t×nh huèng,tõ ®ã n©ng lªn thµnh søc m¹nh æn ®Þnh cña toµn quèc. “B¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp,chñ quyÒn,thèng nhÊt,toµn vÑn l·nh thæ;b¶o vÖ an ninh quèc gia,trËt tù an toµn x· héi vµ nÒn v¨n ho¸;b¶o vÖ §¶ng,Nhµ n­íc vµ lîi Ých quèc gia,d©n téc”(1) B2.Néi dung chÝnh I.Néi dung cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh 1.KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh Trong ph©n vïng l·nh thæ nãi chung vµ ë tõng ®Þa ph­¬ng nãi riªng. §©y lµ néi dung quan träng nhÊt träng c¸c néi dung cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh.Trong §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn IX ®· x¸c ®Þnh”kÕt hîp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh trong quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi trong tõng vïng,tõng khu vùc.HiÖu qu¶ kinh tÕ_x· héi lu«n g¾n víi yªu cÇu b¶o ®¶m cho t¨ng c­êng quèc phßng an ninh”(2) HiÖn nay,®Êt n­íc ViÖt Nam cã 3 vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë miÒn Nam,miÒn B¾c vµ miÒn Trung.Do ®Æc thï ®Þa h×nh vµ d©n c­,nªn gi÷a c¸c vïng ë nøoc ta cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ _x· héi kh«ng ®ång ®Òu.V× thÕ mµ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi tõng vïng ph¶i phï hîp víi chiÕn l­îc quèc phßng an ninh ë vïng ®ã vµ ng­îc l¹i,viÖc t¨ng tr­ëng quèc phßng an ninh ph¶I dùa trªn c¬ së kinh tÕ_x· héi t¹i mçi vïng,sao cho vïng ®ã lu«n”m¹nh vÒ chÝnh trÞ,giµu vÒ kinh tÕ,v÷ng vÒ quèc phßng,an ninh”.Sù kÕt hîp v÷ng ch¾c gi÷a hai yÕu tè nµy sÏ t¹o nªn ®éng lùc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn cña x· héi vµ ®Ó dµnh thÕ chñ ®éng ®èi víi ®Þch trong mäi t×nh huèng. §Ó sù kÕt hîp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i dùa vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi vµ chiÕn l­îc phßng thñ cña c¶ n­íc nãi chung vµ ®Æc ®iÓm cña tõng l·nh thæ,®Þa ph­¬ng nãi riªng. 2.KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quãc phßng an ninh trong ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ c«ng nghiÖp quèc phßng nãi riªng. Nh­ chóng ta ®· biÕt,®Êt n­íc ®ang trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ,chÝnh vËy mµ c«ng nghiÖp ®ãng vai trß cùc kú quan träng trong sù ph¸t triÓn chung cña x· héi,nhÊt lµ trong thêi kú héi nhËp nh­ hiÖn nay.C«ng nghiÖp t¹o ra c¬ së vËt chÊt_kü thuËt cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng g¾n liÒn víi sù kÕt hîp gi÷a d©n c­ vµ quèc phßng an ninh. “Trong quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp,cÇn bè trÝ c¸c khu c«ng nghiÖp t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trªn c¸c vïng cña ®Êt n­íc ®Ó s½n sµng huy ®éng cho quèc phßng an ninh”(3).§ång thêi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng vµ mäi khÝa c¹nh cña x· héi nãi chung. Thùc tÕ cho thÊy,chóng ta cÇn ph¶i chó träng x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp quèc phßng mét c¸ch cã hiÖu qu¶.C«ng nghiÖp quèc phßng lµ bé phËn cã chøc n¨ng cung cÊp còng nh­ söa ch÷a c¸c s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c quèc phßng an ninh.X· héi ngµy mét thay ®æi kÐo theo sù yªu cÇu vÒ mét ngµnh c«ng nghiÖp quèc phßng cã kü thËt cao vµ tiªn tiÕn.V× vËy,ph¶I “ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng vµ kÕt hîp sö dông n¨ng lùc ®ã ®Ó tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ”(4) 4.kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh trong ngµnh n«ng,l©m, ng­ nghiÖp Còng nh­ c«ng nghiÖp,ngµnh n«ng,l©m,ng­ nghiÖp lµ mét phÇn quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc,lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n tõ x­a ®Õn nay cña ViÖt Nam.Ngµy nay,qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®· keo theo sù chuyÓn ®æi trong c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ lao ®éng cña n«ng,l©m,ng­ nghiÖp.ChÝnh vËy nªn viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn gi÷a 2 yÕu tè n«ng,l©m,ng­ nhiÖp vµ quèc phßng an ninh còng cã nh÷ng nÐt míi cÇn quan t©m *N«ng nghiÖp lµ mét lùc l­îng nßng cèt cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng gãp nguån lùc lín nhÊt cho quèc phßng an ninh.Ho¹t ®éng cña nÒn n«ng nghiÖp cÇn ph¶i hîp lý víi c¬ cÊu,tæ chøc cña quèc phßng an ninh.N©ng cao ý thøc cho ng­êi d©n vÒ tÇm quan träng cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ víi t¨ng cïng quèc phßng an ninh dÓ tõ ®ã t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi *KÕt hîp viÖc qu¶n lý khia th¸c rõng cã hiÑu qu¶ víi viÖc b¶o vÖ m«I tr­êng sinh th¸i.Tæ chøc c¸c côm d©n c­ võa lµm kinh tÕ võa x©y dùng ­uèc phßng an ninh t¹i khu vùc *§¶m b¶o viÖc khai th¸c tµi nguyªn biÓn mét c¸ch hîp lý,kÕt hîp víi nhiÖm vô b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ ë vïng biÓn b»ng c¸ch tæ chøc c¸c ®éi ®¸nh b¾t xa bê cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ quãc phßng an ninh. 4.KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh trong x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng,x©y dùng c¬ b¶n. Trong thùc tÕ th× viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng,x©y dùng c¬ b¶n ë n­íc ta hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu ®iÓm yÕu kÐm,ch­a ®¶m b¶o ®­îc tÝnh n¨ng quan träng cña nã trong x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc. MÆc dï ViÖt Nam ®· vµ ®nag lµ mét n­íc hoµ b×nh,nh­ng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thª giíi nh­ hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai,kh«ng ai cã thÓ cam ®oan r»ng chiÕn tranh l¹i kh«ng mét lÇn n÷a diÔn ra,mµ ®Æc biÖt chiÕn tranh phi vò trang.VËy,gi¶ sö cã chiÕn tranh thËt th× ViÖt Nam sÏ gÆp rÊt nhiÌu khã kh¨n khi mµ c¸c c«ng tr×nh cë së h¹ tÇng hiÖn nay ch­a ®¶m b¶o ®­îc mét c¸ch tuyÖt ®èi yªu cÇu sinh sèng cña nh©n dan trong thêi b×nh vµ s¬ t¸n khi cã chiÕn tranh.V× vËy cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a t¨ng c­êng quèc phßng an ninh víi ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi,t¹o ra c¸c c«ng tr×nh ngÇm,cã lîi cho c¶ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng c­êng quèc phßng an ninh.KÎ thï trong thêi ®¹i ngµy nay ®¸nh ta trªn mäi ph­¬ng diÖn,v× vËy ta ph¶i chuÈn bÞ vµ cã t­ thÕ ch«ng tr¶ ë mäi n¬i ,trong mäi lóc. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Ó cã ®iÒu kiÖn tiÕp thªm søc m¹nh cho quèc phßng an ninh vµ ng­îc l¹i tæ chøc quèc phßng an ninh ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. II.ý nghÜa cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh. Sù kÕt hîp gi÷a hai yÕu tè nµy mang mét ý nghÜa hÕt søc to lín trong sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc.NÕu cã ®­êng lèi kÕt hîp ®óng ®¾n th× sÏ t¹o sø m¹nh tæng hîp cña ®Êt n­íc,b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ,®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh vµ s¨n sµng ®èi phã víi kÎ thï trong mäi t×nh huèng.ý nghÜa cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh ®­îc hiÓu trong hai giai ®o¹n cña x· héi ®ã lµ trong thêi chiÕn tranh vµ trong thêi hoµ b×nh. 1.ý nghÜa trong thêi chiÕn tranh Trong thêi kú nµy,viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh g¾n liÒn vìi sù nghiÖp gi¶I phãng vµ b¶o vÖ tæ quèc.Lªnin ®· tõng nãi:”chóng ta chñ tr­¬ng b¶o vÖ tæ quèc nªn chóng ta ®ßi hái cã th¸I ®é nghiªm tóc víi vÊn ®Ò kh¨ n¨ng quèc phßng vµ ®èi víi vÊn ®Ò chuÈn bÞ chiÕn ®Êu cña n­íc nhµ.Cuéc chiÕn tranh nµy cÇn ®­îc chuÈn bÞ tr­íc l©u dµi,nghiªm tóc b¾t ®Çu tõ kinh tÕ”.Nh­ vËy,trong chiÕn tranh,sù kÕt hîp gi÷a p¸ht triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh râ rµng ®ãng vai trß quan träng kh«ng kem trong thêi b×nh. Trong thêi chiÕn tranh,sù kÕt hîp nµy mang tÝnh chÊt c©n b»ng,t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau.Nh­ng táng m«Ý quan hÖ nµy,kinh tÕ cã pÇhn quan träng h¬n vµ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh víi quèc phong an ninh;ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ t¹o ra vËt chÊt,kü thuËt lµm c¬ së cho sù nghiÖp cñng cè quèc phßng an ninh.Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p vµ Mü,§¶ng ta ®· thùc hiÖn chiÕn lù¬c x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c.MiÒn B¾c tr¬ thµnh hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c vua rmiÒn Nam vµ c¶ n­íc.Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë miÒn B¾c ®· gãp phÇn lín vµo sù nghiÖp gi¶I phãng tæ quèc vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c CNXH b»ng c¸ch ãp ucs ng­êi,søc cña cho cuéc chiÕn tranhchèng giÆc ngo¹ x©m.C«ng t¸c quèc phßng an ninh t¹o m«I tr­êng æn ®Þnh,l©u dµi,b¶o vÖ thµnh qu¶ kinh tÕ lµm ra vµ ®Æt ra cho nÒn kinh tÕ nhu cÇu lín vÒ vËt chÊt trang bÞ kü thuËt ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ _x· héi ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng phong phó h¬n. Trong thêi chiÕn tranh, kinh tÕ vµ quèc phßng tån t¹i song song nhau,kh«ng ®ång nhÊt nh­ng l¹i cã cïng môc ®Ých lµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp gi¶I phãng vµ b¶o vÖ tæ quèc.Hå ChÝ Minh ®· tõng nãi:”thÕ giíi chó ý ®Ðn chóng ta khi chóng ta m¹nh”.Ch÷ “m¹nh” ë ®©y mang ý nghÜa r«ng lín;m¹nh vÒ kinh tÕ_x· héi,chÝnh trÞ,v¨n ho¸,quèc phßng an ninh…Ngay trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc,§¶ng vµ nh©n d©n ®· hiÓu râ vÒ ý nghÜa cña viÖc kÕt hîp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh.§Çu t­ vµo quèc phßng an ninh ®Ó b¶o vÖ kinh tÕ ph¸t triÓn,æn ®Þnh x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lµm giµu cho ®Êt n­íc. Nh­ vËy ý nghÜa lín nhÊt cña viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng an ninh trong thêi kú chiÕn tranh lµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp gi¶i phãng vµ b¶o vÖ tæ quèc,b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ còng nh­ b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ mµ x· héi t¹o ra. 2.ý nghÜa trong thêi hßa b×nh. Ngµy nay,gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ _x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phong an ninh cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt,chóng ®an xen,th©m nhËp vµo nhau ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn.kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o c¬ së ®Ó t¨ng c­êng quèc phßng an ninh;quèc phßng an ninh v÷ng m¹nh t¹o m«i tr­êng thuËn kîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi,b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ mµ kinh tÕ_x· héi lµm ra.Trong ph¸t triÓn kinh tÕ cã lîi Ých cña quèc phßng an ninh,trong cñng cè quèc phßng an ninh cã lîi Ých cña sù nghiÖp x©y dùng nÒn kinh tÕ_x· héi ®éc lËp,tù chñ vµ héi nhËp thÕ giíi. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh lµ mét ®­êng lèi kinh tÕ c¬ b¶n vµ l©u dµi ®Ó thùc hiÖn tèt hai nhiÖm vô chiÕn l­îc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc hiÖn nay lµ:X©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc XHCN.Sù kÕt hîp chÆt chÏ,nhÞp nhµng gi÷a hai yÕu tè trªn sÏ t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tËp trung x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi,®¸p øng nhu cÇu n©ng cao cuéc sèng cña nh©n d©n vµ xu h­íng héi nhËp víi thÞ tr­êng thÕ giíi cña ®¸t n­íc. §ång thêi t¨ng c­êng søc m¹nh cua quèc phßng an ninh ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh cho ®Êt n­íc trong mäi t×nh huèng,tr­íc mäi thñ ®o¹n cña bÊt cø kÎ thï nµo. HiÖn nay vµ trong t­¬ng lai kÎ thï ®µnh chóng ta trªn mäi ph­¬ng diÖn víi mäi h×nh thøc nªn sù kÕt hîp nµy mang tÝnh chÊt réng r·i h¬n. Thùc hiÖn tèt viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh sÏ lµ mét tiªu chuÈn träng t©m ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña hai ho¹t ®éng kinh tÕ vµ quèc phßng an ninh.NhÊt lµ trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo xu thÕ héi nhËp nh­ hiÖn nay th× viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕvµ t¨ng c­êng quèc phßng an ninh cµng cã ý nghÜa quan träng vµ lµ mét nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.Cñng cè søc m¹nh cña quèc phßng an ninh ®Ó ®¶m b¶o sù nghiÖp héi nhËp toµn cÇu ho¸,n©ng cao thµnh tùu khoa häc_c«ng nghÖ ®Ó trang bÞ ®Çy dñ vµ tèt h¬n cho c«ng t¸c quèc phßng an ninh. Héi nghÞ cao cÊp Apec lÇn th­ 14 diÔn ra vµo ngµy 12/11/06 võa qua ®· kÕt thóc thµnh c«ng,tèt ®Ñp.21 quèc gia thµnh viªn ®Õn ViÖt nam tham gia héi nghÞ nµy ®· hÕt søc ng¹c nhiªn vµ t¸n th­ëng tr­íc mét quèc gia bÐ nhá nh­ng trµn ®Çy søc sèng nh­ ViÖt nam.§Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng rùc rì ®ã,toµn ®Êt n­íc ViÖt nam nãi chung vµ thñ ®« Hµ néi nãi riªng ®· ph¶i chuÈn bÞ hÕt søc kü l­ìng víi tèc ®é lµm viÖc kh«ng biÕt mÖt mái.§Æc biÖt lµ c«ng t¸c gi÷ g×n trËt trù an ninh quèc gia trong thêi gian diÔn ra héi nghÞ. Ngµy6/11/06,thñ t­íng NguyÔn TÊn Dòng ®· lµm viÖc víi tiÓu ban an ninh Apec vµ l·nh ®¹o c¸c tØnh,thµnh phè Hµ néi,Hµ t©y,VÜnh phóc…vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh héi nghÞ c¸c nhµ l·nh ®¹o kinh tÕ Apec_14.Thñ t­íng yªu cÇu:”trong thêi gian diÔn ra héi nghÞ ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn.Bé c«ng an vµ c«ng an thµnh phè Hµ néi tiÕp tôc rµ so¸t,ng¨n chÆn,phßng ngõa c¸c hµnh vi ph¹m téi,chèng ph¸ cã thÓ x¶y ra,duy tr× trËt tù an toµn,v¨n minh ®« thÞ…”(5).TiÕp ®ã,ngµy 7/11,thñ t­íng NguyÔn TÊn Dòng l¹i mét lÇn nu¨c nhÊn m¹nh”®¶m b¶o an ninh lµ mét trong 3 yÕu tè quan träng gãp phÇn tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ lÇn nµy.Apec 14 lµ mét ho¹t ®éng ®èi ngo¹i lín cña ®Êt n­íc,nÕu chóng ta tæ chóc thµnh c«ng sÏ n©ng cao vai trß,vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ViÖt nam trªn tr­êng quèc tÕ”(6).Nh­ vËy,vai trß cña an ninh quèc gia trong thêi gian diÔn ra Apec râ rµng lµ rÊt quan träng,nã ®ãng gãp víi tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh vµo thµnh c«ng cña Apec còng nh­ thµnh c«ng cña to lín cña ViÖt nam.Héi nghÞ cao cÊp Apec kÕt thóc trong sù ®¸nh gi¸ cao cña b¹n bÌ quèc tÕ vÒ t×nh h×nh æn ®Þnh an ninh trËt tù cña ViÖt nam vµ c¶ nh÷ng hîp ®ång lín mµ ViÖt nam cã ®­îc víi c¸c n­íc nh­ Singapo,Nga… Trong khi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®ang rÊt lo l¾ng vÒ n¹n khñng bè ®ang ngµy mét gia t¨ng,®iÓn h×nh lµ c¸i ngµy khñng khiÕp nhÊt cña n­íc Mü 11/9/2001,th× ng­êi d©n ViÖt nam nãi riªng vµ b¹n bÌ trªn thÕ giíi nãi chung lu«n cã c¶m gi¸c an toµn khi ë trªn ®Êt n­íc ViÖt nam. Qua thùc tÕ,tõ héi nghÞ c¸c nhµ l·nh ®¹o kinh tÕ Apec võa qua ®· cho chóng ta hiÓu thªm vµ nhËn thøc ®­îc s©u s¾c ý nghÜa hÕt søc to lín cña viÖc kÕt ph¸t triÓn kinh tª_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh.Mét quèc gia cã æn ®Þnh vÒ chñ quyÒn l·nh thæ,vÒ ho¹t ®éng trªn mäi khÝa c¹nh trong x· héi th× míi cã c¬ së ®Ó tËp trung vµo ph¸t triÓn khinh tÕ_x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c quèc phßng an ninh ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. III.Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn tèt kÕt hîp gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh. Sù kÕt hîp mang ph¹m vi réng lín nµy ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ qu¸n triÖt sù kÕt hîp nµy ®Ó ®­a ViÖt Nam ®i lªn,dµnh vÞ thÕ quan träng trªn tr­êng quèc kÕ.Sau ®©y lµ 3 biÖn ph¸p c¬ b¶n gióp VIÖt Nam thùc hiªn tèt viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc an ninh trong ®iÒu kiÖn nh­ hiÖn nay. 1.NhËn thøc ®óng ®¾n vµ s©u s¾c vÒ hai nhiÖm vô chiÕn l­îc:x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc XHCN Mét nhµ n­íc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong xu thÕ hiÖn nay th× cÇn ph¶I cã chiÕn l­îc cô thÓ,mµ quan träng nhÊt lµ x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc.Quèc gia cã b×nh yªn,æn ®Þnh vÒ mäi mÆt th× míi cã c¬ së ®Ó t¨ng c­êng søc m¹nh cña d©n téc. Cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ s©u s¾c vÒ tÇm quan träng,quyÕt ®Þnh cña 2 nhiÖm vô chiÕn l­îc trªn sÏ t¹o nªn tiÒn ®Ì thuËn lî cho viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao quèc phßng an ninh.Vµ chØ khi sù kÕt hîp nµy diÔn ra nhÞp nhµng,chÆt chÏ th× ViÖt Nm míi cã nhiÒu c¬ héi ®Ó më cöa héi nhËp víi xu thÕ toµn cÇu. 2.N©ng cao nhËn thøc cho déi ngò c¸n bé c¸c ngµnh nãi riªng vµ toµn thÓ nh©n d©n trong x· héi nãi chung vÒ kinh tÕ x· héi vµ quèc phßng an ninh. §©y lµ mét nhiÖm vô th­êng xuyªn,®ßi hái tÊt c¶ mäi ng­êi ph¶i cã kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ c¶ hai lÜnh vùc kinh tÕ_x· héi vµ quèc phßng an ninh. Trªn thùc tÕ cho thÊy,trong x· héi ViÖt nam hiÖn nay,kh«ng ph¶i ai còng ®­îc trang bÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ c¸c lÜnh vùc nãi trªn.Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh ®µo t¹o ch­a thùc sù tèt céng thªm sù thê ¬ cña mét c¬ sè d©n sinh trong x· héi.§¹i ®a sè häc sinh,sinh viªn ViÖt nam hiÖn nay kh«ng hiÓu râ hoÆc thËm chÝ lµ kh«ng biÕt g× vÒ lÞch sö cña d©n téc m×nh.V× thÕ hä kh«ng thÓ hiÓu ®­îc s©u s¾c vÒ ý nghÜa kÕt hîp kinh tÕ_x· héi víi an ninh quèc phßng trong thêi chiÕn tranh,còng nh­ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh trong thêi hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh­ hiÖn nay.Vµ sÏ lµ tôt hËu thËt nghiªm träng nÕu nh­ mäi ng­êi hiÖn nay kh«ng n¾m b¾t ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nÒn kinh tÕ vµ quèc phßng an ninh cña ®Êt n­íc m×nh hiÖn nay. VËy nªn,n©ng cao nhËn thøc cho nh©n d©n vÒ quèc phßng an ninh vµ kinh tÕ_x· héi lµ mét biÖn ph¸p cÊp thiÕt,cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch qu¸n triÖt vµ nghiªm tóc. 3.KÕt hîp ph¸t triÓn khinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh ph¶I ®­îc triÓn khai cã kÕ ho¹ch,c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cô thÓ,chÆt chÏ. Lµ mét biÖn ph¸p cã tÝnh chÊt c¬ b¶n,®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch,c¬ chÕ hîp lý,linh ho¹t.Sù kÕt hîp nµy cã tÇm quan träng cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña x· héi nªn cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai cã kÕ ho¹ch tõng b­íc,phï hîp víi thùc hiÖn chiÕn l­îc cña c¶ hai yÕu tè.Ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn,chiÕn l­îc quèc phßng an ninh ë tõng l·nh thæ,tõng ®Þa ph­¬ng vµ ng­îc l¹i,viÖc t¨ng c­êng quèc phßng an ninh ph¶i ®¸p øng ®­îc sù ®¶m b¶o cho tæ chøc tõng ngµnh,tõng bé phËn cña c¬ cÊu kinh tÕ_x· héi.Sù kÕt hîp ¨n khíp,nhÞp nhµng ®ã sÏ t¹o mét nguån tiÒm lùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng an ninh,thiÕt lËp nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho vÞ thÕ cña ®Êt n­íc trªn tr­êng quèc tÕ nhÊt lµ sau sù kiÖn gia nhËp WTO võa qua cña ViÖt nam. C. ý kiÕn c¸ nh©n. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ ®Ò tµi tiÓu luËn nµy,em co nhËn xÐt r»ng sù kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng quèc phßng an ninh lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi vµ mang ý nghÜa to lín.Nh­ng ë ViÖt nam hiÖn nay viÖc thùc hiÖn sù kÕt hîp ®ã ch­a ®­îc qu¸n triÖt cho l¾m.Trong viÖc ph¸t triÓn khinh tÕ ch­a thÓ ®¸p øng hÕt nhu cÇu trang bÞ cho c«ng t¸c quèc phßng an ninh vµ ng­îc l¹i,viÖc tæ chøc quèc phßng an ninh cßn mang tÝnh chÊt chñ quan,nªn sù kÕt hîp nµy ch­a thÓ ®¹t kÕt qu¶ nh­ ý muèn.Nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ do t×nh h×nh ph¸t triÓn chung ë ViÖt nam hiÖn nay cßn yÕu kÐm so víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi;sù c¹nh tranh kh«ng cao vÒ mÆt khoa häc c«ng nghÖ nãi riªng vµ nh÷ng m¹et kh¸c nãi chung.Do ®ã,em nghhÜ r»ng ®Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi,®Æc biÖt lµ sau khi ®· trë thµnh thµnh viªn cña WTO th× ViÖt nam cÇn ph¶i nghiªm tóc nh×n nhËn l¹i t×nh h×nh thùc tÕ cña x· héi m×nh ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n.Mµ theo em th× nªn b¾t ®Çu tõ viÖc n©ng cao trÝ thøc cho con nguêi. D. KÕt luËn KÕt hîp ph¸t triÓn khinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng cuêng quèc phßng an ninh lµ mét yÕu tè kh¸ch quan,cã ph¹m vÞ ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ_x· héi ë mäi khu vùc vµ trong mäi ngµnh.ChÝnh v× vËy mµ ph¶I gi¶I quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ tÊt yÕu nµy,phï hîp víi tõng hoµn c¶nh lÞch sö trong tõng giai ®o¹n,trong tõng ngµnh vµ tõng ®Þa ph­¬ng. Trong t×nh h×nh héi nhËp thÕ giíi nh­ hiÖn nay,víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn,®Þnh h­íng XHCN,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng,th× kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi víi kh«ng ngõng t¨ng c­êng an ninh quèc phßng lµ mét ®uêng lèi c¬ b¶n,cÊp thiÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta,nh»m x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc XHC,mµ quan träng h¬n lµ t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cho sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc.V× vËy,Nhµ n­íc ccÇn x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý,quèc phßng an ninh v÷ng m¹nh vµ kÕt hîp hai yÕu tè ®ã l¹i th«ng qua hÖ thèng chÝnh s¸ch,ph¸p luËt vµ ngay trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi vµ v÷ng m¹nh vÒ quèc phßng an ninh,t¹o thÕ ®øng v÷ng ch¾c cho ViÖt nam trªn tr­êng quèc tÕ trong t­¬ng lai Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o 1,2,3,4. Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc Quèc phßng 5. www.org.vn 6. www.vtv.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÝ nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng _an ninh.doc
Luận văn liên quan