Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội

Phần mở đầu bước vào thế kỉ mới, câu hỏi đặt ra là thế giới sẽ như thế nào? Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tên đến văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô nhất cũng như ẩn chứa len lỏi dưới mọi tầng nấc vi mô nhất. Đây là nỗi băn khoăn, bức xúc tới mức ám ảnh trong đời sống tinh thần của nhân loại. Tất cả những vấn dề trên đây sẽ được phần nào sáng tỏ, hệ thống qua việc tìm hiểu, hệ thống về ý thức và vaòi trò của nó trong đời sống xã hội"

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu V¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i nh­ng nã d­êng nh­ t¸ch b¹ch nhau. Trong mét doanh nghiÖp ta t­ëng chõng nã kh«ng liªn quan ®Õn nhau nh­ng thùc chÊt nã cã quan hÖ mËt thiÕt, t¸c ®éng lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nã cã mét néi dung hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. B¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh, d­íi mçi h×nh thøc lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ bëi nã ®· ®¸p øng nhu cÇu cÇn th­ëng thøc cña con ng­êi. YÕu tè v¨n ho¸, trong kinh doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng ®em c¸i ®Ñp, tiÖn nghi, hiÖn ®¹i tíi mäi ng­êi, mäi nhµ. ChÝnh c¸i yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng, ngµy cµng nhiÒu vÒ sè l­îng cña ng­êi tiªu dïng ®· kÝch thÝch sù s¸ng t¹o sù cè g¾ng mÖt mái cña c¸c nhµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh cßn thÓ hiÖn sù giao l­u v¨n ho¸ c¸c vïng miÒn trong n­íc mµ cßn ®­a n­íc ta héi nhËp víi c¸c n­íc kh¸c nã cã tÝnh toµn cÇu. Trong kinh doanh cã v¨n ho¸ cßn thÓ hiÖn râ nÐt trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c ng­êi lµm kinh doanh. Nã cßn thÓ hiÖn c¸i t©m lµ b¶n chÊt cña v¹n ho¸ cña ng­êi tham gia kinh doanh. Nã cßn chÝnh lµ th­íc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc, t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kinh doanh tr­íc vËn mÖnh cña kh¸cg hµng. Bªn thÒm thÕ kû 21, ViÖt Nam ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®ang vµ thùc hiÖn ®óng ®iÒu ®ã ®óng tr¸ch nhiÖm vµ l­¬ng t©m cña mét nhµ doanh nghiÖp. Hä ®· ®­îc c«ng nhËn lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao vµ cßn ®¹t ®­îc nh÷ng danh hiÖu do nhµ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng nhËn nh­ ISO 9000, 9001.. Kh«ng nh÷ng hä ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc chÊp nhËn mµ cßn xuÊt khÈu ra c¸c n­íc b¹n. §iÓn h×nh nhá nh­ lµ C«ng ty thiÕt bÞ I " Trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non". I. V¨n ho¸ kinh doanh: 1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh. Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh lµ mét mèi quan hÖ bæ sung cho nhau vµ t¸c ®éng lÉn nhau nh­ng nã l¹i d­êng nh­ t¸ch b¹ch nhau, kh«ng liªn quan ®Õn nhau. §· cã nhiÒu thêi vµ c¶ ngµy nay n÷a, vÉn tån t¹i nhiÒu ý kiÕn, cho r»ng "v¨n ho¸" d­êng nh­ chØ lµ mét c¸i g× ®ã mµ khi ng­êi ta cã mét ®êi sèng vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ th× míi cÇn quan t©m vµ ph¸t triÓn nã vµ chØ coi "v¨n ho¸" nh­ mét viÖc n©ng cao ®êi sèng cho thªm phong phó. Nªn "v¨n ho¸" lóc ®ã d­êng nh­ bÞ l·ng quªn, mµ cã nhí ch¾c h¼n chØ lµ mét yÕu tè "gi¶i trÝ" thªm. Nh­ng khi chóng ta nh×n nhËn vµo nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, qua nh÷ng thêi gian qua th× viÖc t¸ch têi yÕu tè "v¨n ho¸" ra khái kinh doanh th× sù ph¸t triÓn kinh tÕ d­êng nh­ kh«ng ph¸t triÓn cho l¾m, mµ cã thÓ nã sÏ lu«n dËm ch©n t¹i chç. Mµ nã cßn dÉn tíi kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn kh«ng lµnh m¹nh vµ l©u bÒn nÕu thiÕu nÒn tµng v¨n ho¸. Vµ v¨n ho¸ kh«ng ph¶i lµ mét s¶n phÈm thô ®éng cña kinh tÕ mµ cã mét søc m¹nh tinh thÇn lín lao t¸c ®éng ng­îc l¹i ®èi víi kinh tÕ. ChØ trªn c¬ së mèi quan hÖ hµi hoµ, hîp lý gi÷a kinh tÕ vµ v¨n ho¸ th× mçi quèc gia míi mong ®¹t tíi sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cao vÒ mäi mÆt ®êi sèng. ë ViÖt Nam chóng ta ®· vµ ®ang häc tËp ®iÒu ®ã ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÐ t¨ng tr­ëng h¬n n÷a. 2. Vai trß cña nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh ë ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay còng cã mét b­íc tiÕn ®¸ng kÓ so víi thêi kú tr­íc ®©y, khi cßn thùc hiÖn nÒn kinh tÕ chØ huy theo ®­êng lèi quan liªu, bao cÊp, nguyªn nh©n thµnh c«ng cña sù ph¸t triÓn ®ã kh«ng chØ nhê cã thªm vèn, kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng mµ tr­íc hÕt lµ ph¶i nhê ë sù ®æi míi t­ duy trªn c¬ së, bµi häc "lÊy d©n lµm gèc" lµ chñ yÕu cña mäi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kh¬i dËy vµ nh©n lªn tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña mçi tÇng líp nh©n d©n b»t nguån tõ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña mçi tÇng líp nh©n d©n b»t nguån tõ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ nh©n lo¹i. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng chÝnh v¨n ho¸ ®ã lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong qu¸ tr×nh ®æi míi. Nã cßn ®¶m b¶o gi¸ trÞ cèt lâi cña v¨n ho¸ víi c¸c lîi cña môc ®Ých cña kinh doanh. Lo¹i bá ®­îc nh÷ng mÇm mèng tha ho¸ cã thÓ lµm thay ®æi b¶n chÊt con ng­êi do thÕ lùc cña ®ång tiÒn g©y nªn. II. Bµi häc thùc tiÔn cña viÖc hç trî lÉn nhau. Cña v¨n ho¸ vµ kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. §iÓn h×nh lµ C«ng ty thiÕt bÞ 1, "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i mÇm non". Trong thêi kú ®æi moÝ th× viÖc nh÷ng doanh nghiÖp cña n­íc ta ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh t¹i n­íc nhµ mµ cßn v­¬n xa tíi c¸c n­íc b¹n lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng cho viÖc ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. §iÓn h×nh nh­ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ®å ch¬i cho trÎ em C«ng ty thiÕt bÞ 1 "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em". Hä ®· t×m c¸ch ®Ó ®­a vµo cuéc sèng mét s¶n phÈm míi gióp cho viÖc h×nh thµnh mét thÕ hÖ c«ng d©n míi trÎ trung h¬n, n¨ng ®éng h¬n, th«ng minh h¬n, s¸ng t¹o h¬n ®Æc biÖt cÇn cho trÎ em, ViÖt Nam h«m nay. TrÎ em lµ mét ®èi t­îng ®¸ng quý, ®¸ng yªu nhÊt trªn ®êi, lµ h¹nh phóc, niÒm vui v« h¹n cña mçi gia ®×nh vµ lµ t­¬ng lai cña mét ®Êt n­íc. Mét ®Êt n­íc ph¸t triÓn lµ mét ®Êt n­íc lu«n ph¶i cã nh÷ng ®éi ngò lu«n v­¬n lªn víi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn c¶ vÒ trÝ tuÖ vµ thÓ lùc ngay khi míi b­íc vµo ®êi. C«ng ty thiÕt bÞ I "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" ®· nghØ ngay tíi "trÎ em" nh÷ng c«ng d©n trong t­¬ng lai nh÷ng mÇn xanh ®Ó x©y dùng n­íc ta cµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n ®Ó nh÷ng mÇm xanh ®Ó x©y dùng n­íc ta cµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n ®Ó nhanh chãng tiÕn ®é CNH - H§H cña thÕ giíi ®ang ®Èy m¹nh nh­ vò b·o. Hä ®· muèn bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt mÊt m¸t mµ tuæi th¬ cña chÝnh nh÷ng ng­êi ®· s¸ng lËp ra c«ng ty "thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" tuæi th¬ cña hä ®· tr¶ qua chiÕn tranh vµ sù thiÕu thèn mäi bÒ... Hä ®· gióp cho "trÎ em" cã thªm c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ. Ho¹t ®éng c¶u c«ng ty thiÕt bÞ I "trung t©m thiÕt bÞ ®å ch¬i trÎ em" ®ang tiÕn hµnh, b¶n th©n nã mang tÝnh v¨n ho¸ vµ nh©n v¨n s©u s¾c. Bëi hä ®· s¸ng t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm míi, mét dßng thiÕt bÞ ®å ch¬i míi ®¬n gi¶n - ®a n¨ng, phï hîp n¨ng lùc hµnh ®éng vµ t©m sinh lý cña trÎ th¬. Nh÷ng ®å ch¬i ®ã nã ®· gióp cho trÎ em th«ng minh , s¸ng t¹o nã cßn mang tÝnh gi¸o dôc nhËn biÕt ®­îc mäi thø trong cuéc sèng th«ng qua nh÷ng ®å ch¬i gç ®ã. Gióp trÎ cßn tr¸nh xa nh÷ng ®å ch¬i cña "Trung Quèc" nhËp l¹u ®ang ®­îc bÇy b¸n sÏ rÊt trµn lan trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. TrÎ em tiÕp xóc víi nh÷ng ®å ch¬i nhËp l©ô xÏ rÊt cã h¹i ®· h­íng ãc trÎ th¬. C«ng ty thiÕt bÞ còng chÝnh tõ sù lo ng¹i trªn mµ hä ®· ph¶i ®Êu tranh l¹i víi ®iÒu tÖ h¹i ®ã vµ ®Ó gióp cho trÎ em, mét cuäc sèng hoµn h¶o mét søc sèng míi tr­íc thÒm thÕ kû 21. Hä cßn biÕt kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a trß ch¬i d©n gian víi t­ duy lo gÝc hiÖn ®¹i gióp cho trÎ em høng thó trong häc tËp vÝ dô nh­ trß ch¬i ghÐp h×nh, c¸c con gièng b»ng gç, xÕp ch÷. B­íc ®Çu hä ®· thµnh c«ng trong viÖc quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc trÎ em th«ng qua sù tiÕp xóc ®å ch¬i cña trÎ em gióp trÎ em ham häc hái h¬n th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty thiÕt bÞ cïng mét lócc hä ®· ®¹t ®­îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau mµ c¸i gèc cña sù thµnh ®¹t lµ tÝnh nh©n b¶n, h­íng thiÖn cña ho¹t ®éng. ChÝnh v× vai trß mang tÝnh quyÕt ®Þnh cña lîi nhuËn trong t¨ng tr­ëng kinh tÕ, nªn cã lóc ng­êi ta quªn ®i yÕu tè v¨n häc, thËm chÝ cßn nghÜ r»ng kinh doanh chi phèi vµ bao trïm c¶ v¨n ho¸. yÕu tè "v¨n ho¸ trong kinh doanh", vµ "quan niÖm kinh doanh cã v¨n ho¸" tiÒn Èn trong ý t­ëng kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ I ë ViÖt Nam hiÖn nay còng ®· cã rÊt nhiÒu nhµ doanh nghiÖp nh­ C«ng ty s¶n xuÊt ®å ch¬i cña c«ng ty thiÕt bÞ I hä ®· biÕt suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× môc tiªu d©n giÇu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh trong ®ã cã h¹nh phóc cña b¶n th©n gia ®×nh m×nh. Tãm l¹i: Mét x· héi kinh doanh cã v¨n ho¸. Nã lµ th­íc ®o tr×nh ®é, v¨n ho¸, gi¸o dôc t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kinh doanh tr­íc vËn mÖnh cña kh¸ch hµng. X· héi ®ã lµ v¨n minh, lµnh m¹nh vµ ph¸t triÓn. NÕu ng­îc l¹i cã nghÜa lµ ph¶i tr¶ gi¸ cho sù bÊt lùc vµ yÕu kÐm vÒ trÝ tuÖ vµ v¨n ho¸ trong kinh doanh. Nh÷ng vô lµm ¨n phi ph¸p kh«ng quan t©m ®Õn kh¸ch hµng, hµng gØa, hµng nh¸i, ®Õn nh÷ng viÖc bu«n lËu lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng viÖc kinh doanh ph¶n v¨n ho¸. HiÖn t­îng nµy chØ kh¾c phôc khi x· héi tiÕn bé, v¨n minh, trong ®ã ai còng hiÓu ®­îc môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh cã v¨n ho¸, lo¹i trõ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc trong kinh doanh. KÕt luËn VÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ kinh doanh, hiÓu theo nghÜa lµ mèi quan hÖ t¸c dông qua l¹i gi÷a hai lÜnh vùc d­êng nh­ t¸ch b¹ch Êy, cã néi dung hÕt søc phong phó vµ phøc t¹p. NhÊt lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a yÕu tè v¨nho¸ víi kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Ph¹m trï :"v¨n ho¸ trong kinh doanh", chÝnh lµ lç lùc chñ quan cña ng­êi tham gia kinh doanh, hä ®· thùc sù ®ãng gãp c«ng søc cho sùe tiÕn bé cña x· héi, sãng còng chÝnh hä nÕu kh«ng ®ñ søc vµ lùc, nh©n vµ trÝ sÏ cã hµnh vi ph¶n v¨n ho¸ trong kinh doanh. Do ®ã, ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ nµy, chÝnh lµ mét ho¹t ®éng nh©n v¨n cã tÝnh gia ®×nh, tÝnh quèc gia vµ cã tÝnh v¨n minh nh©n lo¹i. ChÝnh viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi bëi nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña x· héi. YÕu tè v¨n ho¸ trong kinhdoanh cßn thÓ hiÖn sù giao l­u v¨n ho¸ gi÷a c¸c vïng miÒn cña mçi n­íc, gi÷a c¸c quèc gia vµ cã tÝnh toµn cÇu vµ s¶n phÈm cßn lµ ph­¬ng tiÖn chuyÓn gia c¸c th«ng tin vÒ v¨n minh vµ tiÕn bé x· héi, tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c. BÊt cø mét nÒn kinh tÕ cña d©n téc còng in ®Ëm dÊu Ên v¨n ho¸ cña d©n téc ®ã, kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ còng kh«ng thÓ ®i ng­îc l¹i quy luËt nµy. NÕu chóng ta suy nghÜ tr¸i ng­îc coi th­êng yÕu tè v¨n ho¸, xem nhÑ ®Æc tÝnh d©n téc trong ho¹t ®éng kinh tÕ, kinh doanh chóng ta sÏ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t, ®iÒu nµy ®· ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè n­íc chñ nghÜa ph¸t triÓn. Nãi tãm l¹i, nÕu chóng ta biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh th× sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cña n­íc ta sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn, vµ gióp ViÖt Nam ta ngµy cµng ®i lªn theo kÞp c¸c n­íc b¹n, ngµy cµng lµnh m¹nh ho¸ vµ giµu ®Ñp h¬n. Cßn chóng ta ®i ng­îc l¹i víi ®iÒu ®ã th× còng nh­ ta ®· ®i tr¸i víi quyluËt tù nhiªn th× hËu qu¶ cña nã khã mµ t­ëng t­îng næi. Vai trß cña yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh hÕt søc quan träng, trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc trongqu¸ tr×nh ®æi míi. Tµi liÖu tham kh¶o - V¨n ho¸ kinh doanh ( kû yÕu héi th¶o). - M«i tr­êng kinh doanh vµ ®¹o ®øc kinh doanh NXB gi¸o dôc - HN, 1997. - C¸c b¸o: thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, diÔn ®µn Doanh nghiÖp. - VÊn ®Ò ®¹o ®øc trong kinh doanh (trong s¸ch kinh tÕ häc intenet NXB trÎ 2001). Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 I. V¨n ho¸ kinh doanh 2 1. Quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh 2 2. Vai trß cña nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh ë ViÖt Nam 2 II. Bµi häc thùc tiÔn cña viÖc hç trî lÉn nhau 3 KÕt luËn 6 Tµi liÖu tham kh¶o 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÝ thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội.DOC
Luận văn liên quan