• Báo cáo Thực tập tại ximăng Hà TiênBáo cáo Thực tập tại ximăng Hà Tiên

  Đây là tài liệu Báo cáo thực tập nhà máy xin măng Hà Tiên. Gồm bảng báo cáo files word, các bản vẽ chi tiết (files cad) của nhà máy. Các bạn quan tâm có thể download link bên dưới. Nếu ai quan tâm đến các quá trình cơ học như đập, nghiền, sàn ., cũng có thể tải về tham khảo qui trình và các công thức tính toán.

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2679 | Lượt tải: 5

 • Cô đặc mía đường một nồi liên tụcCô đặc mía đường một nồi liên tục

  Cô đặc mía đường một nồi liên tục.Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng coâ ñaëc: Dung dòch töø beå chöùa nguyeân lieäu ñöôïc bôm leân boàn cao vò, töø boàn cao vò dung dòch chaûy qua löu löôïng keá xuoáng thieát bò gia nhieät vaø ñöôïc gia nhieät ñeán nhieät ñoä soâi roài ñi vaøo thieát bò coâ ñaëc thöïc hieän quaù trình boác hôi. Dung dòch sau...

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3163 | Lượt tải: 17

 • Thuyết trình tổng hợp NH3Thuyết trình tổng hợp NH3

  Biết được amoniac là hoá chất quan trọng đặc biệt là trong nông nghiệp • Nắm được nguồn nguyên liệu sản xuất amoniac • Mô tả được các giai đoạn sản xuất amoniac • Hiểu được các điều kiện nhiệt độ , áp suất , xúc trong phản ứng điều chế amoniac

  pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 7189 | Lượt tải: 8

 • Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3

  51 trang MỤC LỤC: MỞ ĐẦU:3 Phần I: AN TOÀN LAO ĐỘNG4 Phần II: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ KHO XĂNG DẦU5 II.1/ Nguyên tắc các bồn bể chứa:5 II.1.1.Yêu cầu đối với bể chứa xăng dầu:5 II.1.2. Phân loại bể chứa xăng dầu: 5 II.1.3. Một số bể chứa xăng dầu thường dùng6 II.1.4. Các thiết bị của bể chứa7 II.2/ Vấn đề hao hụt, nguyên nhân và biện pháp phòn...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2882 | Lượt tải: 13

 • Luận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩmLuận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm

  MỤC LỤC Trang Phần 1. Mở Đầu 3 Phần 2. Nội dung Chương 1. Phụ gia thực phẩm 1.1 Định nghĩa phụ gia 4 1.2 Sự phát triển của phụ gia trong bảo quản thực phẩm . 4 1.3 Tầm quan trọng của việc sử dụng phụ gia 5 1.4 Hợp thức hóa của việc sử dụng phụ gia 6 1.5 Bất hợp pháp việc sử dụng phụ gia 6 1.6 Độc tính phụ gia 6 1.7 Vai trò và chức năng ...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 11620 | Lượt tải: 30

 • Thực tập tốt nghiệp - Quy trình công nghệ sản xuất biaThực tập tốt nghiệp - Quy trình công nghệ sản xuất bia

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU2 CHƯƠNG 1:4 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY4 1.1.VBL Quảng Nam – Lịch sử phát triển:4 1.2.Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy:5 1.3.Cơ cấu tổ chức công ty VBL Quảng Nam:6 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ7 2.1.Sơ đồ công nghệ:7 2.2.Thuyết minh quy trình công nghệ:8 CHƯƠNG 3:NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT. 10 3.1 Malt:10 3.2.Gạo:10 3.3.Nước:10 ...

  doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 5710 | Lượt tải: 30

 • Chemical and process design handbookChemical and process design handbook

  The sponsoring editor for this book was Kenneth P. McCombs, the editing super- visor was David E. Fogarty, and the production supervisor was Pamela A. Pelton. It was set in the HB1A design in Times Roman by Kim Sheran, Deirdre Sheean, and Vicki Hunt of McGraw-Hill Professional’s Hightstown, New Jersey, composition unit.

  pdf633 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3141 | Lượt tải: 7

 • Trích ly collagen từ da cá basaTrích ly collagen từ da cá basa

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ COLLAGEN 1.1 Giới thiệu sơ lược về Collagen 1.2 Cấu trúc của collagen. 1.2.1 Cấu trúc phân tử của collagen 1.2.2 Cấu trúc sợi của collagen 1.3 Phân loại collagen. 1.4 Ứng dụng của collagen. 1.4.1 Ứng dụng trong công nghiệp. 1.4.2 Ứng dụng trong y học. 1.4.3 Ứng dụng trong mỹ phẩm 1.5 Các nguồn cung cấp co...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 8487 | Lượt tải: 27

 • Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùngCông nghệ sản xuất sữa tiệt trùng

  Trong phạm vi bài báo cáo : · Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng. · Thiết bị sản xuất sữa tiệt trùng phổ biến. · Các sản phẩm sữa tiệt trùng trong và ngoài nước. · Hướng phát triển của sàn phẩm. Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng tương tự như quy trình sản xuất sữa thanh trùng. Điểm khác biệt quan trọng là sản phẩm sữa tiệt trùng ...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 10852 | Lượt tải: 30

 • Đồ án Cô đặc nước camĐồ án Cô đặc nước cam

  Nhiệm vụ cơ bản của đồ án này là thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc nước cam bằng phương pháp lạnh hay phương pháp kết tinh dung môi với năng suất đã cho (5000 tấn/năm). Đồ án này bao gồm các phần chính như sau : Ø Giới thiệu tổng quan về nguyên liệu và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nước cam cô đặc. Ø Tính toán cân bằng vật chất cho quy trìn...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 5188 | Lượt tải: 26