Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá (Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502) đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân - Hè 2009 tại Hải Phòng

Húng thơm làng Láng, thường gọi là húng Láng, húng lũi, rau thơm, danh pháp khoa học Mentha aquatica.Tại Việt Nam, rau này là loại húng đặc sản của làng Láng, là loại rau gia vị có mùi thơm dịu mát, thường gặp trong bữa ăn bình dân hàng ngày hay cỗ bàn của người Hà Nội và cư dân quanh vùng.Làng Láng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, xưa thuộc xã Yên Lãng, gần cửa Bảo Khánh, thành Thăng Long. Húng láng là loài cây thảo sống dai. Thân rễ mọc bò, thân bò dưới đất có vảy, thân trên mặt đất mang lá, phân nhánh, có thể cao đến 1m. Lá có cuống, hình thuôn dài, mép khía răng cưa. Hoa hợp thành vòng ở kẽ lá. Quả bế, có nốt sần sùi. Toàn thân có mùi thơm, dùng làm gia vị ăn sống.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2715 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá (Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502) đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân - Hè 2009 tại Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biÖt lµ c©y bÝ ng« cã thÓ sinh tr­ëng trªn ®Êt gß, ®èng, nghÌo ding d­ìng. Nh÷ng ®Êt thÞt nhÑ, c¸t pha, ®Êt phï sa ven s«ng giµu dinh d­ìng rÊt thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i d­a. C©y d­a chuét ­a thÝch ®Êt ®ai mµu mì, giµu chÊt h÷u c¬, ®Êt t¬i xèp, ®é pH 5,5- 6,8 vµ tèt nhÊt 6-6,5. D­a chuét gieo trång trªn ®Êt thÞt nhÑ, ®Êt c¸t pha th­êng cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ tèt. §Êt trång c¸c c©y hä bÇu bÝ ph¶i lu©n canh triÖt ®Ó, tèt nhÊt ph¶i lu©n canh víi c©y trång n­íc ( c©y lóa n­íc). C©y d­a chuét yªu cÇu ®é ph× nhiªu trong ®Êt rÊt cao. Dinh d­ìng kho¸ng kh«ng ®ñ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y. Bãn ph©n chuång víi ph©n kho¸ng mét c¸ch hîp lý sÏ lµm t¨ng hµm l­îng ®­êng trong qu¶, ë thêi kú ®Çu sinh tr­ëng c©y cÇn ®¹m vµ l©n, cuèi thêi kú sinh tr­ëng c©y kh«ng cÇn nhiÒu ®¹m, nÕu gi¶m bãn ®¹m sÏ t¨ng thu ho¹ch mét c¸ch râ rÖt. C©y d­a chuét lÊy chÊt dinh d­ìng tõ ®Êt Ýt h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c c©y rau kh¸c ( cµ chua, b¾p c¶i ). Trong 3 yÕu tè NPK, d­a chuét sö dông cao nhÊt lµ kali, thø 2 ®Õn ®¹m vµ Ýt nhÊt lµ l©n. Tr¹m nghiªn cøu rau Ucraina cho biÕt nÕu bãn 60 kg N, 60 kg K2O, 60kg P2O5 th× d­a chuét sö dông 92% N, 33% P2O5 ,100 % K2O. C©y d­a hÊu ­a thÝch thÞt ®Êt nhÑ, d­a hÊu chÞu ®­îc ®é pH tõ 6-7 lµ rÊt phï hîp. Tuy vËy d­a hÊu sinh tr­ëng trªn ®Êt thÞt nhÑ vµ ®Êt thÞt trung b×nh nh­ng cÇn t¨ng c­êng bãn ph©n h÷u c¬ ®Ó c¶i t¹o ®Êt so víi c¸c c©y trong nhãm d­a hÊu chÞu ®­îc ®é pH lín h¬n 1 chót. Tuy nhiªn ë ®é pH ®Êt thÊp ( ®Êt chua) d­a hÊu dÔ bÞ bÖnh h¹i. D­a hÊu cÇn nhiÒu chÊt dinh d­ìng h¬n nh÷ng c©y d­a kh¸c. Khèi l­îng dinh d­ìng cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ph¶i tïy theo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt. §èi víi 3 yªu tè NPK cÇn bãn c©n ®èi, thêi kú ®Çu sinh tr­ëng cÇn N vµ P. Cuèi thêi kú sinh tr­ëng cÇn kali vµ l©n, 2 yÕu tè nµy gãp phÇn c¶i thiÖn chÊt l­îng thÞt qu¶. D­a hÊu hÇu nh­ kh«ng tá ra bÊt cø mäi sù ph¶n øng ®Æc biÖt nµo víi sù thiÕu hôt c¸c nguyªn tè vi l­îng trong ®Êt. 2.5. Kh¸i qu¸t vÒ d­a Lª Ng©n Huy. 2.5.1. Nguån gèc D­a lª Ng©n Huy 233 lµ gièng d­a siªu ngät do c«ng ty h¹t gièng §µi Loan nghiªn cøu, chän t¹o vµ ®· ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ ë §µi Loan vµ nhiÒu n­íc ë khu vùc §«ng Nam Ch©u ¸. ë ViÖt Nam ®­îc c«ng ty gièng c©y trång N«ng H÷u nhËp khÈu vµ ph©n phèi. 2.5.2. §Æc ®iÓm sinh tr­ëng, ph¸t triÓn D­a Ng©n huy sinh tr­ëng khoÎ, thêi gian sinh tr­ëng ng¾n , chØ tõ 55 - 60 ngµy lµ cho thu ho¹ch, chÞu nhiÖt tèt, cã thÓ trång ®­îc nhiÒu vô trong n¨m ®Æc biÖt lµ vô xu©n, xu©n hÌ vµ hÌ thu cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. 2.5.3. Thêi vô D­a Ng©n huy cã thÓ trång quanh n¨m nh­ng cho n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt tèt nhÊt vµo vô xu©n, xu©n-hÌ vµ hÌ- thu víi thêi gian sinh tr­ëng tõ 55 - 60 ngµy. 2.5.4. ChuÈn bÞ ®Êt vµ gi¸ thÓ gieo trång * Trång c©y ngoµi ®ång ruéng. Chän c¸c ch©n ®Êt cao, tèt, giµu mïn, t­íi tiªu chñ ®éng nh­ thÞt nhÑ, ®Êt c¸t pha ®Ó trång. §Êt ®­îc cµy s©u, ®Ó ¶i mét thêi gian tr­íc khi trång. L­îng ph©n bãn lãt cho mét c«ng Nam Bé (kho¶ng 3 sµo B¾c Bé) chõng 1,5 - 2 tÊn ph©n chuång hoai céng víi 1,5 t¹ v«i bét cïng 8 kg ®¹m, 25 kg l©n vµ 8 kg kali. V·i ®Òu v«i bét trªn mÆt ruéng, bõa kü råi lªn luèng. Luèng réng 1,2m cao 20 - 25 cm c¸c r·nh c¸ch nhau 30 - 40 cm ( nÕu trång hµng ®«i cã c¾m giµn ). Trªn mÆt luèng bæ hèc hµng c¸ch nhau 60 cm, hèc c¸ch hèc 40 - 45 cm.NÕu ®Ó bß tù do trªn mÆt ®Êt ( cã che phñ nilon hoÆc r¬m r¹ ) th× lªn luèng c¸ch nhau 4,2 - 4,5m. Trén ®Òu c¸c lo¹i ph©n dïng ®Ó bãn lãt, bãn ®Òu vµo c¸c hèc ®· bæ s½n. * Trång c©y trong nhµ kÝnh. Gi¸ thÓ trång c©y bao gåm: 60 - 70% x¬ dõa + 30 - 40 % ®¸ tr¬. ( chó ý ph¶i khö trïng gi¸ thÓ tr­íc khi ®em trång b»ng dung dÞch foocmon 3% trong thêi gian 15 ngµy. 2.5.5. Gieo trång * Ng©m ñ Tr­íc khi gieo nªn ph¬i l¹i d­íi n¾ng nhÑ cho h¹t dÔ n¶y mÇm, ng©m h¹t gièng trong n­íc Êm (540C) tõ 3-6 tiÕng, hoÆc dung dÞch thuèc tÝm 0,3% sÏ t¸c dông khö nÊm bÖnh vµ thóc cho h¹t n¶y mÇm nhanh h¬n. Ng©m xong víi h¹t ra vµ röa h¹t qua n­íc l·, sau ®ã ®em ñ trong kh¨n Èm kho¶ng 24 giê cho h¹t n¶y mÇm th× ®em gieo. * Gieo h¹t Gieo h¹t trong khay nhùa 100 lç, trong bÇu nilon hoÆc l¸ chuèi (5x7cm). Hçn hîp ®Êt bÇu gåm : Ph©n chuång, tro trÊu hoai môc, ®Êt xèp nhÑ ®· xö lý s¹ch mÇm bÖnh, trén ®Òu nhau theo tû lÖ 30:10:60, hoÆc hçn hîp 75 % bét x¬ dõa + 15 % c¸t + 10 % ph©n chuång. Tr­íc khi ®em gieo h¹t ph¶i t­íi ®ñ Èm trªn khay gieo, bÇu gieo C¾m h¹t vµo lç trªn khay c¸c gi¸ thÓ, bÇu gieo sao cho chiÒu cao c¾m h¹t b»ng h¹t. MÇm c¾m xuèng, kh«ng nªn c¾m h¹t s©u qu¸ v× h¹t n¶y mÇm kh«ng ®Òu, tû lÖ n¶y mÇm thÊp. Sau khi c¾m h¹t xong phñ mét líp gi¸ thÓ máng kho¶ng 1 cm vµ t­íi Èm cho h¹t. * Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é trång Khi c©y ®­îc 12 - 15 ngµy tuæi, cã 1 - 2 l¸ thËt sÏ mang ra trång. Trång giµn: Víi d­a lª Ng©n Huy cÇn l­îng gièng tõ 1 - 1,2 kg/ha, c©y c¸ch c©y 60 cm, hµng c¸ch hµng 20 cm. Trång bß trªn mÆt ®Êt: CÇn l­îng gièng 0,5 - 0,6 kg/ha, c©y c¸ch c©y 60 cm, hµng c¸ch hµng 60 cm. 2.5.6. Ch¨m sãc * Ph©n bãn Bãn thóc lÇn 1 khi c©y cã 3 - 4 l¸ thËt kÕt hîp víi xíi ®Êt ph¸ v¸ng (nÕu kh«ng dïng mµng phñ nilon) víi l­îng ph©n kho¶ng 3 - 5 kg ®¹m cho 1 c«ng Nam Bé. NÕu dïng mµng phñ nilon th× hßa n­íc t­íi vµo gèc. Bãn thóc lÇn 2 sau lÇn 12 - 25 ngµy (vô thu ®«ng) hoÆc 40 - 45 ngµy (vô xu©n) víi l­îng kho¶ng 5 kg ®¹m, 5 kg kaliclorua kÕt hîp vun gèc cho c©y. * QuÊn ngän, tØa nh¸nh. - §èi víi c©y leo giµn: sau trång 10 - 15 ngµy lµm giµn treo vµ quÊn ngän. Cø 1 - 2 ngµy tiÕn hµnh quÊn ngän 1 lÇn cho ®Õn khi c©y cã kho¶ng 25 - 30 l¸ th× bÊm ngän. §èi víi c©y bß lan: ®Ó bß lan tù nhiªn trªn mÆt luèng. - TØa nh¸nh tõ l¸ thø 1 ®Õn l¸ thø 7, tõ l¸ thø 8- 15 ®Ó nh¸nh ra qu¶. * Thô phÊn, bÊm nh¸nh - Sau trång 20 - 25 ngµy c¸c hoa c¸i b¾t ®Çu në, tiÕn hµnh thô phÊn ®ång thêi bÊm c¸c ®Çu nh¸nh chØ ®Ó l¹i hoa vµ mét l¸. - Thô phÊn: tèt nhÊt vµo kho¶ng 8 - 9 giê s¸ng, nÕu trêi r©m m¸t thô muén h¬n kho¶ng 10 - 11 giê. Chó ý: Ph¶i chän ®Ó thu 2 - 3 hoa /c©y cïng në míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. NÕu thô kho¶ng c¸ch c¸c hoa/c©y ë xa nhau sÏ kh«ng tèt v× dinh d­ìng sÏ tËp trung vµo qu¶ ®­îc thu tr­íc nªn c¸c qu¶ ra sau sÏ bÞ thui vµ cßi cäc. * TØa qu¶, tØa l¸ - Sau khi thô phÊn ®­îc 2 ngµy th× tiÕn hµnh tØa qu¶. §èi víi lª Ng©n Huy ®Ó 2 - 3 qu¶ ë n¸ch l¸ thø 3 – 5 lµ thÝch hîp. - Sau trång kho¶ng 55 - 60 ngµy tØa s¹ch c¸c l¸ gèc, c¸c l¸ giµ vµ c¸c l¸ bÞ s©u bÖnh. * C¸ch phßng trõ s©u bÖnh Chó ý ph¸t hiÖn vµ cã biÖn ph¸p phßng trõ kÞp thêi c¸c ®èi t­îng dÞch h¹i trªn c©y d­a : - Bä trÜ cßn gäi lµ rÇy löa hay bï l¹ch, sèng tËp trung trªn ®ät non hay d­íi mÆt l¸ non. ChÝch hót nhùa l¸m ®ät non chïn l¹i, kh«ng ph¸t triÓn ®­îc. Sö dông thuèc : Confidor 100 SL, Admire 50 EC, Oncol 20 ND, Regent… -RÇy mÒm hay cßn gäi lµ rÇy nhít. ChÝch hót nhùa lµm c©y chïn ®ät l¹i , kh«ng ph¸t triÓn, l¸ bÞ vµng, ngoµi ra cßn lµ m«i giíi truyÒn bÖnh kh¶m l¸ vµng. Sö dông thuèc: Topsin, Antracol 70WP, Aliette 80 WP, Mancozeb, Fusin, phun Benlate, Copper 23% vµo gèc. MÆt kh¸c cÇn gi¶m n­íc t­íi, gi¶m ph©n bãn nhÊt lµ ure. - BÖnh thèi rÔ, hÐo d©y: khi thêi tiÕt Èm ­ít trªn gèc th©n xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt mµu tr¾ng x¸m, ph¸t triÓn thµnh líp mèc mµu tr¾ng. C©y d­a hÐo khi trêi n¾ng vµ t­¬i l¹i khi trêi m¸t, c©y cã thÓ hÐo ®ét ngét. BÖnh phÊn tr¾ng, s­¬ng mai… * Thu ho¹ch Sau khi ®Ëu tr¸i kho¶ng 28 - 35 ngµy, vá tr¸i chuyÓn sang mµu ®Æc tr­ng cho gièng lµ thêi kú thÝch hîp cho thu ho¹ch. Trong 2 n¨m trë l¹i ®©y d­a Lª ng©n huy ®­îc trång nhiÒu ë Kim Thµnh ( H¶i D­¬ng), §«ng Anh ( Hµ Néi ), Hoµ §øc ( Hµ T©y ), ®­îc trång lu©n canh víi lóa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. B×nh qu©n n¨ng suÊt ®¹t 700 kg/sµo , víi gi¸ b¸n b×nh qu©n lµ 4.500- 5000 ®/kg, cã khi lªn tíi 6000 - 7000 ®/kg cho thu nhËp 3 triÖu ®ång/sµo chØ trong vßng 2 th¸ng. Vô xu©n n¨m nay mét sè gia ®×nh ë th«n C«i H¹ x· Ph¹m TrÊn ®· trång thö nghiÖm gièng d­a ng©n huy cho thÊy c©y sinh tr­ëng, ph¸t triÓn tèt, tá ra phï hîp víi ®Êt ®ai, khÝ hËu ®Þa ph­¬ng. Mçi c©y cho tõ 4 - 5 qu¶, khèi l­îng trung b×nh ®¹t 400 - 500g, ®é ®­êng ®¹t 14 - 15%, n¨ng suÊt ®¹t 800 kg/sµo víi ph­¬ng ph¸p bß ®Êt trªn luèng. Víi n¨ng suÊt ®¹t 800 kg/sµo víi gi¸ b×nh qu©n 5000 ®/kg th× mét sµo cho thu nhËp 4000.000 ®, nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®· tham quan vµ ®­a vµo trång thö nghiÖm. 2.6. Mét sè t¸c dông cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®êi sèng con ng­êi. [20] ViÖc nghiªn cøu øng dông c¸c ®Æc ®iÓm h÷u Ých cña vi sinh vËt ngµy nay ®· trë nªn rÊt phæ biÕn, trong ®ã cã lÜnh vùc xö lý phÕ phÈm, chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng nh­ trong qu¸ tr×nh trång c©y n«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ trång d­a s¹ch hiÖn nay. C¸c chÕ phÈm sinh häc ®­îc bµo chÕ b»ng c¸ch nu«i cÊy, nh©n mét sè vi sinh vËt tõ ®Æc tÝnh cã thÓ “ tiªu thô” c¸c chÊt h÷u c¬ trong m«i tr­êng hoÆc ®èi kh¸ng víi vi sinh vËt cã h¹i kh¸c. Trong øng dông hiÖn nay cã c¸c nhãm vi sinh sau: Nhãm vi khuÈn quang hîp ( Rodopseudomonas), ( Asspergillus & Pencillium), nhãm nÊm ®èi kh¸ng nÊm h¹i ( Trichoderma )… ë mét d¹ng kh¸c th× khai th¸c nhãm vi sinh vËt sèng céng sinh trong cïng mét m«i tr­êng nh­ BIO-F, VEM… hoÆc sö dông chiÕt xuÊt nh­ Agrispon, hay hçn hîp c¸c kho¸ng chÊt thiªn nhiªn nh­ Mistral… Nh×n chung, tuú theo ®Æc ®iÓm tõng lo¹i chÕ phÈm sinh häc, chóng cã thÓ gióp lµm s¹ch n­íc, khö mïi h«i, t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho vËt nu«i vµ c©y trång, ph©n huû nhanh chÊt h÷u c¬… C¸c chÕ phÈm sinh häc ®­îc ¸p dông phæ biÕn kh¸ ®a d¹ng trong c¸c linh vùc: Nh­ trong ch¨n nu«i cã c¸c chÕ phÈm EM, Bokashi, Bet-Orga, … cã t¸c dông khö khÝ ®éc, lµm gi¶m mïi h«i, gi¶m mËt ®é ruåi. C¸c chÕ phÈm nµy ®­îc sö dông trong chuång tr¹i, nhµ vÖ sinh. Riªng chÕ phÈm EM cã thÓ trén víi thøc ¨n ®Ó gióp c¶i thiÖn tØ lÖ tiªu ho¸, gi¶m mïi h«i cña ph©n, tiÕt kiÖm chi phÝ thuèc thó y. Cßn trong thñy s¶n th× cã c¸c chÕ phÈm BRF-2 Quakit, EM… dïng xö lý chÊt h÷u c¬ tÝch tô tõ chÊt th¶i cña t«m c¸ thøc ¨n d­ … MÆt kh¸c, c¸c chÕ phÈm nµy còng gi¶m mËt ®é vi sinh vËt cã hai nh­ Vibrio, Aeromonas, E.coli… vµ lµm t¨ng thªm hµm l­îng d­ìng khÝ hoµ tan trong m«i tr­êng n­íc, gi¶m c¸c lo¹i khÝ ®éc nh­ NH3, H2S… §Ó xö lý c¸c lo¹i phÕ phÈm n«ng nghiÖp, r¸c th¶i sinh ho¹t th× cã c¸c chÕ phÈm nh­ BIMA ( TrichodÎma ), Vi-DDK, BIO-F ( x¹ khuÈn Streptomyces sp, nÊm Trichoderma sp, vi khuÈn Bacillus sp.) ®­îc sö dông ®Ó ñ ph©n gia sóc, chÊt th¶i h÷u c¬ nh­ r¬m, r¹, r¸c th¶i sinh ho¹t h÷u c¬ ( ®· t¸ch riªng r¸c v« c¬ ). ViÖc sö dông chÕ phÈm cã thÓ rót ng¾n thêi gian ñ hoai môc ph©n chuång, ph©n xanh, r¸c tõ 2-3 lÇn so víi c¸ch ñ th«ng th­êng. §èi víi môc tiªu c¶i t¹o ®Êt th× c¸c nhãm vi sinh cã kh¶ n¨ng gi¶i phãng kim lo¹i nÆng vµ c¸c ho¸ chÊt dïng trõ s©u bÖnh trªn c©y trång ®­îc chän lùa øng dông. Th«ng th­êng, nhãm vi sinh nµy tËp trung ë vïng rÔ c©y vµ tù t¹o ra c¸c aaxxit h÷u c¬ ®Ó g¾n kÕt kim lo¹i nÆng, kim lo¹i ®éc h¹i kh«ng x©m nhËp vµo c©y trång. Ngoµi ra, cßn cã nhãm vi sinh cã kh¶ n¨ng ph©n huû c¸c chÊt phÕ th¶i h÷u c¬ ®Ó t¹o thªm ngu«n dinh d­ìng cho c©y trång ®ång lóc hç trî c©y trång n©ng cao søc ®Ò kh¸ng víi c¸c t¸c nh©n cã h¹i. C¸c chÕ phÈm h­íng theo môc tiªu nµy cã VAM, vi khuÈn Pseudomonas hoÆc nh­ chÕ phÈm Lipomycin-M chøa nÊm men Lipomyces PT7.1 cã kh¶ n¨ng t¹o mµng nhÇy trong ®iÒu kiÖn ®Êt kh« h¹n, gióp ®Êt gi÷ n­íc tèt h¬n. Theo c¸ch lµm n«ng nghiÖp truyÒn thèng, cø ®Õn mïa lµ bµ con ta th­êng chë hµng t¹ ph©n tr©u, ph©n bß, ph©n heo,… ra ®ång ruéng ®Ó bãn cho rau, cho lóa. ViÖc lµm ®ã tuy vÊt v¶ nh­ng ®­îc ®Òn bï xøng ®¸ng b»ng vô mïa béi thu vµ ®Êt ®ai lu«n ®­îc c¶i thiÖn, rau qu¶ cã phÈm chÊt ngät tù nhiªn, m«i tr­êng sèng Ýt bÞ « nhiÔm bëi ho¸ chÊt. Ngµy nay, c«ng nghÖ sinh häc ®· ph¸t triÓn ë møc cao, chØ cÇn mét lÝt ph©n bãn sinh häc cÇm gän trong tay lµ cã thÓ thay thÕ hµng tÊn ph©n h÷u c¬ truyÒn thèng råi vµ hiÖu qu¶ nã mang l¹i còng thËt bÊt ngê. Kh¸c víi ph©n bãn ho¸ häc, ph©n bãn kh«ng qu¸ coi trong thµnh phÇn N-P-K mµ chñ yÕu tËp trung vµo Protein vµ tËp ®oµn vi khuÈn h÷u Ých, mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc cßn ®­îc bæ sung thªm c¸c chÊt néi tiÕt ( chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng gióp ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y trong tõng giai ®o¹n ) vµ c¸c thµnh phÇn phô gia kh¸c. Khi ph©n bãn sinh häc ®­îc t­íi vµo ®Êt th× c¸c tËp ®oµn vi khuÈn h÷u Ých ®ã ®­îc sinh s«i n¶y në theo cÊp sè nh©n vµ chóng sèng tËp trung chñ yÕu ë quanh vïng rÔ cña c©y. C¸c loµi vi sinh vËt nµy ®­îc nu«i nhê nh÷ng hîp chÊt carbon tiÕt ra tõ rÔ xung quanh bÒ mÆt rÔ rÊt cã lîi cho t¨ng tr­ëng cña c©y cèi b»ng nhiÒu c¸ch… mét mèi quan hÖ céng sinh cïng cã lîi rÊt hoµn h¶o. C©y cèi nuèi d­ìng vi khuÈn, nÊm t¶o vµ c¸c lo¹i vi sinh bËt kh¸c cã trong vïng rÔ, nh÷ng lo¹i nµy l¹i tiÕt ra c¸c enzyme, axÝt h÷u c¬, kh¸ng sinh, chÊt t¨ng tr­ëng, hormone vµ nh÷ng hîp chÊt kh¸c nh÷ng chÊt nµy ®­îc rÔ hÊp thô vµ chuyÓn ho¸ lªn l¸. Axit gióp ph©n gi¶i kho¸ng chÊt quan trong vµ lµm gi¶m ion s¾t vµ gi¶i phãng ra c¸c i«n ©m. Ph©n bãn sinh häc sö dông rÊt an toµn, dÔ dµng vµ tiÕt kiÖm. B¹n cã thÓ dÔ dµng mua c¸c lo¹i ph©n bãn sinh häc ®ang cã mÆt t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam víi gi¸ kh«ng qu¸ ®¾t nh­: Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 702, UP5, UP5T, WEGH, Bio- Plant, Pro-plant, Alska,… TÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc s¶n xuÊt dùa theo c«ng nhÖ cña Mü vµ hoµn toµn kh«ng ®éc h¹i ®èi víi ng­êi, rÊt tèt cho viÖc trång rau qu¶ s¹ch h­íng tíi mét nÒn n«ng nghiÖp bªn v÷ng. 2.7. Mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc. 2.7.1. SOLO.TEKTM BLOOM 4-9-8 HÖ dinh d­ìng hoµn chØnh mét thµnh phÇn SOLO.TEKTM lµ hÖ dinh d­ìng hoµn chØnh gèc h÷u c¬, cho ®Êt vµ gi¸ thÓ, mét cuéc c¸ch m¹ng trong lÜnh vùc ph©n bãn c«ng nghÖ cao. §©y lµ hÖ dinh d­ìng mét thµnh phÇn ®­îc bµo chÕ theo c«ng thøc khoa häc tiªn tiÕn nhÊt, bao gåm c¸c chÊt dinh d­ìng kÕt hîp tõ c¸c nguån h÷u c¬/v« c¬, ®Ó t¹o ra mét m«i tr­êng dinh d­ìng lý t­ëng vµ tèi ­u nhÊt cho c©y trång. SOLO.TEKTM bao gåm Ýt nhÊt 50% chÊt dinh d­ìng chiÕt suÊt tõ nguån h÷u c¬ vµ toµn bé chÊt kÝch thÝch t¨ng tr­ëng 100% tõ nguån thùc vËt h÷u c¬. SOLO.TEKTM lµ lo¹i ph©n bãn duy nhÊt cã tæng l­îng dinh d­ìng vµ chelate h÷u c¬ cao nh­ vËy. Ph©n bãn mét thµnh phÇn nµy cung cÊp tÊt c¶ nh÷ng g× cÇn thiÕt cho c©y xuyªn suÊt nhiÒu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nhµ n«ng tõ chuyªn nghiÖp tíi nh÷ng ng­êi míi vµo nghÒ ®Òu thÊy hiÖu qu¶ vµ sù tiÖn dông cña nã. SOLO.TEKTM chøa v« sè c¸c Axit Amin, Vitamin, Enzym, vµ Cacborn hydrat tÊt c¶ chiÕt xuÊt tõ thùc vËt. SOLO.TEKTM vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n bãn h÷u c¬ vµ gèc h÷u c¬ cña Grotek cã nh·n hiÖu an toµn cho ®Êt ( EARTH SAFETM). Nh·n hiÖu cao quý nµy chøng minh r»ng chóng rÊt an toµn cho ®Êt vµ m«i tr­êng, an toµn cho v­ên nhµ b¹n vµ cho chÝnh b¹n. 2.7.2. FISH PLUS TM BLOOM 1-12-12 (NPK) (100% h÷u c¬ chiÕt xuÊt tõ c¸ vµ nhùa c©y ) FISH PLUS TM lµ ph©n bãn 100% h÷u c¬, chiÕt xuÊt tõ c¸ ®¹i d­¬ng vµ nhùa c©y. Nã chøa c¸c enzym, axit amin cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn tèi ­u cña c©y. FISH PLUS TM rÊt giµu nit¬ vµ s¾t Chelate tinh dÇu trong ®ã t¹o mïi th¬m cho hoa qu¶. FISH PLUS TM BLOOM lµ ph©n bãn h÷u c¬ nång ®é rÊt cao, ®­îc bµo chÕ b»ng thuû ph©n c¸ tõ Potassium Phosphate. Nã chøa nit¬, phèt pho, Kali, Canxi, vi l­îng vµ rÊt nhiÒu axit amin. FISH PLUS TM BLOOM kÝch thÝch c©y ra nô, lµm cho hoa to, ®Ëu qu¶, th¬m ngon, c¶ cho c©y hoa, c©y ¨n tr¸i lÉn rau, c©y mµu. Nã c¶i t¹o ®Êt rÊt hiÖu qu¶ b»ng c¸ch cung cÊp rÊt nhiÒu chÊt h÷u c¬, ho¹t ho¸ vi sinh vËt cã Ých. Kh«ng c¸ lo¹i ph©n bãn tõ c¸ nµo hiÖu qu¶ b»ng FISH PLUS TM BLOOM v× nång ®é cao, c©n b»ng víi c¸c chÊt kÝch thÝch t¨ng tr­ëng hîp lý nhÊt cho sù ph¸t triÓn cña c©y. FISH PLUS TM BLOOM rÊt tèt cho c©y rau, c©y hoa th¶o méc c¶ trong nhµ lÉn ngoµi trêi. FISH PLUS TM vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n bãn h÷u c¬ vµ gèc h÷u c¬ cña Grotek cã nh·n hiÖu an toµn cho ®Êt ( EARTH SAFETM ). Nh·n hiÖu cao quý nµy chøng minh chóng rÊt an toµn cho ®Êt, m«i tr­êng, an toµn cho v­ên vµ cho s¶n phÈm, cho c¶ ng­êi sö dông. PhÇn iii: ®èi t­îng, néi dung, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1 ®èi t­îng, §Þa ®iÓm vµ thêi gian nghiªn cøu 3.1.1. §èi t­îng c©y trång §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn trªn gièng d­a lª Ng©n huy Ng©n huy cã nguån gèc tõ §µi Loan do c«ng ty TNHH gièng c©y trång N«ng H÷u nhËp khÈu vµ cung øng t¹i ViÖt Nam. §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn: D­a lª Ng©n huy Ng©n huy lµ gièng d­a lª siªu ngät c©y cã thêi gian sinh tr­ëng, ph¸t triÓn tõ 55 – 60 ngµy, sè qu¶ trªn c©y 3 – 4 qu¶, qu¶ h×nh cÇu, khèi l­îng qu¶ trung b×nh tõ 300 - 400g, vá qu¶ mµu xanh khi chÝn cã mµu tr¾ng, ¨n ngät, gißn vµ th¬m. 3.1.2. §èi t­îng ph©n Bãn Ph©n bãn l¸: - Ph©n Fish Plus Bloom 1-12-12: lµ ph©n bãn 100% h÷u c¬, chiÕt xuÊt tõ c¸ ®¹i d­¬ng vµ nhùa c©y, chøa c¸c enzym, axit amin, phèt pho, Kali, Canxi, vi l­îng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn tèi ­u cña c©y. RÊt giµu nit¬ vµ s¾t Chelate tinh dÇu trong ®ã t¹o mïi th¬m cho hoa qu¶, lµ ph©n bãn h÷u c¬ nång ®é rÊt cao, ®­îc bµo chÕ b»ng thuû ph©n c¸ tõ Potassium Phosphate. Nã c¶i t¹o ®Êt rÊt hiÖu qu¶ b»ng c¸ch cung cÊp rÊt nhiÒu chÊt h÷u c¬, ho¹t ho¸ vi sinh vËt cã Ých. - Ph©n Solotek Bloom 4-9-8:( HÖ dinh d­ìng hoµn chØnh mét thµnh phÇn ), chøa v« sè c¸c Axit Amin, Vitamin, Enzym, vµ Cacborn hydrat tÊt c¶ chiÕt xuÊt tõ thùc vËt. - §Çu Tr©u 502: 3.1.3.§Þa ®iÓm nghiªn cøu §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn t¹i Trung t©m Gièng vµ Ph¸t triÓn N«ng - L©m nghiÖp c«ng nghÖ cao H¶i Phßng. §Þa chØ: x· Mü §øc huyÖn An L·o thµnh phè H¶i Phßng 3.1.4. Thêi gian nghiªn cøu Tõ th¸ng 2 n¨m 2009 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2009 3.2. néi dung nghiªn cøu - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña d­a lª Ng©n Huy. - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Fish Plus Bloom, Solotek Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt ,chÊt l­îng cña d­a Lª Ng©n Huy. 3.3 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.3.1.Ph­¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm C¸c thÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh (Ph­¬ng ph¸p thÝ ngiÖm ®ång ruéng – Ph¹m ChÝ Thµnh, 1998) Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, c¸c c«ng thøc trång trong nhµ diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm t­¬ng øng víi 10m2, tæng diÖn tÝch cña c¸c « thÝ nghiÖm lµ 420m2 3.3.1.1. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña d­a Lª Ng©n Huy. ThÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ gåm 4 c«ng thøc nh­ sau: C«ng thøc 1(CT1): NÒn ph©n bãn NPK - S L©m thao 8:11:3:5 + Phun n­íc l· lµm c«ng thøc ®èi chøng. C«ng thøc 2(CT2): NÒn ph©n bãn NPK - S L©m thao 8:11:3:5 + Phun ph©n Fish plus Bloom. C«ng thøc 3(CT3): NÒn ph©n bãn NPK - S L©m thao 8:11:3:5 + Phun ph©n Solotek Bloom. C«ng thøc 4(CT3): NÒn ph©n bãn NPK - S L©m thao 8:11:3:5 + Phun ph©n §Çu tr©u 502. §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm: - Tiªu chuÈn c©y gièng: D­a lª Ng©n Huy c©y cao trung b×nh 6,5 – 7,5 cm cã 1,0 - 1,5 l¸ thËt, C©y sinh tr­ëng khoÎ m¹nh, kh«ng bÞ s©u bÖnh. - Trång trong nhµ kÝnh trªn nÒn ®Êt thÞt nhÑ Kho¶ng c¸ch trång: d­a lª Ng©n Huy 20 x 40 cm. - T­íi n­íc gi÷ Èm th­êng xuyªn Bãn thóc: t­íi thóc ®¹m Urª víi nång ®é 2% sau trång 5 ngay, sau ®ã t¨ng dÇn lªn nång ®é 5%. T­íi ®Þnh kú: 7 ngµy/1 lÇn, t­íi ®Õn khi c©y b¾t ®Çu h×nh thµnh nô hoa. T­íi ®¹m ure vµ kali clorua cho c©y tõ giai ®o¹n c©y në hoa ®ùc cho ®Õn khi qu¶ chuÈn bÞ chuyÓn mµu. T­íi thóc ph©n 7 ngµy/1 lÇn. L­îng ph©n bãn cho 360m2: Urª (5kg), NPK –S (50kg), Kaliclorua (5 kg). - Phßng trõ bä trÜ, rÖp, bä phÊn, dßi ®ôc l¸…b»ng thuèc Confido, Actara, Fastac 7 ngµy/ 1 lÇn - Phßng trõ bÖnh lë cæ dÔ b»ng thuèc Topsin, Champion phßng sau trång 3 ngµy. Phßng trõ bÖnh s­¬ng mai, phÊn tr¾ng b»ng Ridomin 72WP, Antrancol 69 WP, Cozets 48 WP phun 7 ngµy/ 1 lÇn, dõng phun tr­íc khi qu¶ chuyÓn mµu. - Ph©n bãn l¸ Fish Plus Bloom, Solotek Bloom phun kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn phun 10 ngµy/lÇn, nång ®é ph©n Fish Plus Bloom lµ 100ml/8lÝt n­íc s¹ch, ph©n Solotek Bloom pha nång ®é 60ml/8lÝt n­íc s¹ch 3.3.1.2. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Fish Plus Bloom, ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña d­a Lª Ng©n Huy. ThÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ gåm 5 c«ng thøc nh­ sau: C«ng thøc 1: Nång ®é pha 50ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 2: Nång ®é pha 75ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 3: Nång ®é pha 100ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 4: Nång ®é pha 125ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 5: Nång ®é pha 150ml/8lÝt n­íc §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm gièng thÝ nghiÖm 1, chØ kh¸c c¸c c«ng thøc phun ph©n Fish Plus Bloom ë c¸c nång ®é kh¸c nhau. 3.3.1.3. ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy ThÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ gåm 5 c«ng thøc nh­ sau: C«ng thøc 1: Nång ®é pha 20ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 2: Nång ®é pha 40ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 3: Nång ®é pha 60ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 4: Nång ®é pha 80ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 5: Nång ®é pha 100ml/8lÝt n­íc §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm gièng thÝ nghiÖm 2 chØ kh¸c c¸c c«ng thøc phun ph©n Solotek Bloom ë c¸c nång ®é kh¸c nhau. 3.3.2. Ph­¬ng ph¸p theo dâi Mçi c«ng thøc theo dâi 30 c©y, c¸c chØ tiªu vÒ STPT theo dâi 10 ngµy/lÇn. Ph­¬ng ph¸p theo dâi: ®o, ®Õm trùc tiÕp vµ ph©n tÝch, xö lý sè liÖu trong phßng. C¸c chØ tiªu kh¸c theo dâi 5 ngµy/lÇn. 3.3.3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu theo dâi * Theo dâi thêi gian sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y: - Thêi gian tõ trång ®Õn khi ra hoa ( ngµy ) - Thêi gian tõ trång ®Õn khi ®Ëu qu¶ ( ngµy ) - Thêi gian tõ trång ®Õn khi thu ho¹ch qu¶ ( ngµy ) * C¸c chØ tiªu sinh tr­ëng ph¸t triÓn - ChiÒu cao c©y (cm/ c©y) - Sè l¸ trªn c©y (l¸/ c©y) - DiÖn tÝch l¸ (cm2) - Sè hoa ®ùc trªn c©y (hoa/c©y) - Sè hoa c¸i trªn c©y ( hoa/ c©y ) *C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt vµ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt - Tû lÖ ®Ëu qu¶ (%) - Sè qu¶ trªn c©y ( qu¶/ c©y) - Sè qu¶ h÷u hiÖu ( qu¶/ c©y) - Sè qu¶ dÞ h×nh ( qu¶/ c©y) - §­êng kÝnh qu¶ (cm) - ChiÒu cao qu¶ (cm) - Khèi l­îng trung b×nh qu¶ (kg/ qu¶) - N¨ng suÊt lý thuyÕt = khèi l­îng qu¶ x sè qu¶ trªn c©y x mËt ®é (tÊn/ha) - N¨ng suÊt thùc thu = khèi l­îng qu¶ x sè qu¶ trªn c©y x sè c©y ®­îc thu ho¹ch (tÊn/ha) *Mét sè chØ tiªu vÒ chÊt l­îng qu¶ ®¸nh gi¸ b»ng c¶m quan - Mµu s¾c qu¶ - H­¬ng vÞ - PhÈm vÞ - §é cøng 3.4. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu Sè liÖu thu thËp trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®­îc xö lý thèng kª b»ng tr­¬ng tr×nh EXCEL vµ phÇn mÒm tin häc IRISTAST 5.0 PhÇn 4: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn 4.1. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. 4.1.1. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. Qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y ®­îc quyÕt ®Þnh bëi nhiÒu yÕu tè nh­ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh, s©u bÖnh h¹i, dinh d­ìng cung cÊp cho c©y... Tuy nhiªn viÖc cung cÊp qu¸ nhiÒu dinh d­ìng cho c©y còng nh­ dinh d­ìng ë d¹ng khã tiªu c©y khã hÊp thô cã thÓ dÉn tíi c©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn kÐm ®ång thêi cßn g©y h¹i cho ®Êt, s¶n phÈm kh«ng an toµn mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ mua ph©n bãn. Ph©n bãn l¸ lµ nh÷ng lo¹i ph©n bãn trong thµnh phÇn cã kh¸ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè ®a l­îng, trung l­îng vµ vi l­îng ë d¹ng dÔ tiªu l¸ c©y cã thÓ hÊp thô ®­îc qua l¸ do ®ã qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c chÊt diÔn ra thuËn lîi h¬n. TiÕn hµnh theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh vô xu©n hÌ n¨m 2009 chóng t«i cã sè liÖu tr×nh bµy trong b¶ng 1. B¶ng 1. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. C«ng thøc ChiÒu cao c©y (m) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2/l¸) T. Gian trång – ra hoa (ngµy) T. Gian trång – thu ho¹ch (ngµy) CT1 1,82 26,1 225,54 20 70 CT2 1,90 26,4 234,78 25 65 CT3 1,92 26,2 239,11 25 65 CT4 1,85 26,2 231,17 22 68 CV% 4,1 3,6 4,5 - - LSD0,05 0,11 0,3 2,47 - - Qua sè liÖu thu ®­îc trong b¶ng 1 chóng t«i cã nh÷ng nhËn xÐt nh­ sau. VÒ chØ tiªu chiÒu cao c©y vµ sè l¸: ChiÒu cao c©y vµ sè l¸ cña c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm ë møc ý nghÜa cho phÐp th× ph©n bãn qua l¸ kh«ng cã ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn chiÒu cao c©y vµ sè l¸ trªn c©y cña d­a lª Ng©n Huy. ChiÒu cao c©y trung b×nh cña c¸c c«ng thøc ®¹t tõ (1,82 – 1,92 m), sè l¸ ®¹t tõ (2,61 – 2,64 l¸). VÒ chØ tiªu diÖn tÝch l¸: Sè liÖu trong b¶ng trªn cho thÊy diÖn tÝch l¸ cña c¸c c«ng thøc lµ kh¸c nhau. DiÖn tÝch l¸ ®¹t cao nhÊt ë CT3 (239,11 cm2/l¸) tiÕp ®Õn lµ CT2 (234,78 cm2/l¸), CT4 (231,17cm2/l¸) vµ diÖn tÝch l¸ thÊp nhÊt ë CT1 chØ ®¹t (225,54 cm2/l¸). VÒ thêi gian sinh tr­ëng: qua theo dâi c¸c giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y chóng t«i thÊy CT1 c©y d­a Ng©n Huy ra hoa sím nhÊt (20 ngµy sau trång) vµ thêi gian sinh tr­ëng ph¸t triÓn tõ trång ®Õn thu ho¹ch dµi nhÊt (70 ngµy), tiÕp ®Õn lµ CT4 sau trång 22 ngµy c©y ra hoa vµ sau 68 ngµy ®­îc thu ho¹ch. CT2 vµ CT3 c©y ra hoa muén nhÊt (25 ngµy sau trång) nh­ng thêi gian sinh tr­ëng ph¸t triÓn tõ trång ®Õn thu ho¹ch ng¾n nhÊt (65 ngµy). Nh­ v©y, tõ kÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 1 cho thÊy viÖc sö dông ph©n bãn qua l¸ cho c©y d­a Lª Ng©n Huy ¶nh h­ëng kh«ng râ ®Õn sinh tr­ëng chiÒu cao, sè l¸ nh­ng ®· ¶nh h­ëng ®Õn ®é lín cña l¸ vµ thêi gian ra hoa, ra qu¶ vµ thu ho¹ch cña c©y. 4.1.2. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. ChiÒu cao c©y lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sinh tr­ëng cña c©y. ChiÒu cao c©y ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®Æc ®iÓm di truyÒn cña tõng gièng, kü thuËt ch¨m sãc vµ c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh...Sù t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y cã liªn quan thêi gian sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña c©y. C©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt ®ång nghÜa víi chiÒu cao cña th©n t¨ng dÇn lªn mét c¸ch hîp lý. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña c¸c gièng d­a trång trong nhµ kÝnh vô xu©n hÌ trong nhµ kÝnh chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ ë b¶ng 2 nh­ sau: B¶ng 2. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña d­a lª Ng©n Huy §¬n vÞ tÝnh: mÐt/c©y C«ng thøc ChiÒu cao c©y sau trång ....(ngµy) 10 20 30 40 50 60 CT1 0,17 0,31 0,69 1,16 1,73 1,82 CT2 0,17 0,38 0,87 1,42 1,85 1,90 CT3 0,18 0,37 0,84 1,37 1,80 1,92 CT4 0,17 0,33 0,73 1,21 1,77 1,85 CV% - 4,2 3,6 2,7 3,3 4,1 LSD0,05 - 0,07 0,07 0,05 0,02 0,11 §å thÞ 1: ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña d­a lª Ng©n Huy KÕt qu¶ trong b¶ng 2 cho thÊy: ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y 10 ngµy ®Çu sau trång ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc lµ nh­ nhau, chiÒu cao c©y t¨ng m¹nh tõ ngµy thø 20 ®Õn ngµy thø 50 sau trång trong ®ã chiÒu cao c©y t¨ng m¹nh nhÊt vµ ®¹t chiÒu cao tèi ®a kh¸ nhanh ë CT2 vµ CT3, CT1 vµ CT4 ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao chËm h¬n sau ®ã chiÒu cao c©y cña c¸c c«ng thøc t¨ng chËm dÇn ë c¸c ngµy theo dâi cuèi vµ cho chiÒu cao c©y cuèi cïng t­¬ng ®­¬ng nhau. 4.1.3. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. L¸ cã vai trß quan träng lµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng quang hîp, tÝch luü n¨ng l­îng vËt chÊt h÷u c¬ cho qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y. Sè l¸ nhiÒu hay Ýt biÓu hiÖn kh¶ n¨ng sinh tr­ëng khoÎ hay yÕu cña c©y thÓ hiÖÕnù ¶nh h­ëng cña ph©n bãn ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y. TiÕn hµnh theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh chóng t«i thu ®­îc sè liÖu trong b¶ng 3 nh­ sau. B¶ng 3. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña d­a lª Ng©n Huy C«ng thøc §éng th¸i ra l¸ sau trång ....(ngµy) 10 20 30 40 50 60 CT1 3,5 7,1 12,3 20,6 25,3 26,1 CT2 3,3 8,7 14,9 22,5 26,1 26,4 CT3 3,5 8,3 14,1 22,0 25,5 26,2 CT4 3,5 7,7 13,1 21,5 25,7 26,2 CV% - 4,0 3,1 4,8 2,5 3,6 LSD0,05 - 0,3 0,6 0,5 0,5 0,3 §å thÞ 2: ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña d­a lª Ng©n Huy Sè liÖu thu ®­îc trong b¶ng 3 chóng t«i cã nh÷ng nhËn xÐt nh­ sau: Trong lÇn theo dâi ®Çu (10 ngµy sau trång) ®éng th¸i ra l¸ cña c¸c c«ng thøc lµ t­¬ng ®­¬ng nhau theo chóng t«i giai ®o¹n nµy viÖc phun ph©n bãn l¸ cho c©y ch­a cã kÕt qu¶ ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y. TiÕp tôc theo dâi ®éng th¸i ra l¸ cña c©y trong c¸c lÇn tiÕp theo tõ ngµy thø 20 ®Õn 50 sau trång chóng t«i thÊy ®éng th¸i ra l¸ t¨ng kh¸ nhanh ë CT2, CT3, CT4 phun ph©n bãn l¸ vµ nhanh h¬n so víi CT1 phun n­íc l· sau ®ã ®éng th¸i ra l¸ cña c©y gi¶m dÇn vµ sè l¸ cuèi cïng trªn c©y ®¹t cña c¸c c«ng thøc ®¹t t­¬ng ®­¬ng nhau. Nh­ vËy, ph©n bãn l¸ kh«ng cã ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn sè l¸ cña d­a lª Ng©n Huy nh­ng cã ¶nh h­ëng ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y ®Æc biÖt lµ vµo giai ®o¹n sau trång tõ ngµy thø 20 ®Õn ngµy thø 50 sau trång. ViÖc t¨ng nhanh sè l¸ cña c©y vµo giai ®o¹n nµy cã thÓ rÊt cã ý nghÜa cho viÖc t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng qu¶ cña c©y. 4.1.4. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. Ra hoa ®Ëu qu¶ lµ ®Æc tÝnh di truyÒn cña c¸c loµi c©y lÊy qu¶ nãi chung vµ c©y d­a nãi riªng. Qu¸ tr×nh ra hoa ®Ëu qu¶ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ ®Æc tÝnh di truyÒn cña gièng, thêi tiÕt khi ra hoa ®Ëu qu¶, kü thuËt ch¨m sãc, t×nh h×nh sinh tr­ëng cña c©y lóc ra hoa, s©u bÖnh h¹i...Theo dâi qu¸ tr×nh ra hoa ®Ëu qu¶ cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh vô xu©n hÌ n¨m 2009 chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ tr×nh bµy trong b¶ng 4. B¶ng 4. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña d­a lª Ng©n Huy C«ng thøc Sè hoa ®ùc (hoa) Sè hoa c¸i (hoa) Sè qu¶ ®Ëu (qu¶) Tû lÖ ®Ëu qu¶ (%) CT1 25,8 14,3 2,5 17,48 CT2 28,1 15,1 2,7 17,88 CT3 28,5 15,3 2,7 17,65 CT4 26,4 14,7 2,5 17,01 CV% 2,7 3,3 3,9 3,6 LSD0,05 1,3 0,3 0,1 0,12 Qua sè liÖu trong b¶ng 4 cho thÊy: ph©n bãn l¸ cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ra hoa ®ùc, hoa c¸i vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ cña d­a lª Ng©n Huy, cô thÓ lµ: CT1 phun n­íc l· cho sè hoa ®ùc, hoa c¸i thÊp nhÊt trung b×nh chØ ®¹t (25,8 hoa vµ 14,3hoa), tiÕp ®Õn lµ CT4 sè hoa ®ùc lµ (26,4 hoa) vµ hoa c¸i lµ (14,7 hoa), CT2, CT3 cïng cho sè hoa ®ùc vµ hoa c¸i ®¹t cao nhÊt, trung b×nh sè hoa ®ùc (28,1 ®Õn 28,5 hoa) vµ sè hoa c¸i (15,1 ®Õn 15,3 hoa). Theo dâi qu¸ tr×nh ®Ëu qu¶ cña c©y sè liÖu trong b¶ng 4 còng cho thÊy sè qu¶ ®Ëu kh¸ cao ë CT2, CT3 (2,7 qu¶/c©y) ®¹t (17,65% - 17,88%) cao h¬n so víi CT4 vµ CT1 chØ cho sè qu¶ ®Ëu trung b×nh (2,5 qu¶/c©y) ®¹t (17,01 – 17,48%). Tõ sè liÖu trong b¶ng trªn cho thÊy d­a lª Ng©n Huy cã kh¶ n¨ng ra hoa ®ùc, hoa c¸i nhiÒu nh­ng tû lÖ ®Ëu thµnh qu¶ lµ rÊt thÊp cã thÓ do ®Æc ®iÓm di truyÒn cña gièng chØ cho mét sè l­îng qu¶ nhÊt ®Þnh tõ 2 – 4 qu¶/c©y, giai ®o¹n c©y ra hoa, ®Ëu qu¶ cÇn rÊt nhiÒu dinh d­ìng nÕu c©y kh«ng ®­îc bæ sung ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè kho¸ng cÇn thiÕt vµ kÞp thêi sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña c©y dÉn ®Õn sè qu¶ trªn c©y Ýt. Ng­îc l¹i, dinh d­ìng kho¸ng ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi b»ng nhiÒu ®­êng th× tû lÖ ®Ëu qu¶ sÏ ®¹t ®­îc møc tèi ®a. ¶nh 1: Tû lÖ ®Ëu qu¶ d­a lª Ng©n Huy 4.1.5. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 702 ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. N¨ng suÊt lµ kÕt qu¶ mong muèn cuèi cïng cña ng­êi trång trät, n¨ng suÊt ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu yÕu tè. §èi víi c©y ¨n qu¶ nãi chung vµ c©y d­a nãi riªng n¨ng suÊt ®­îc cÊu thµnh bëi hai yÕu tè chÝnh lµ sè qu¶ trªn c©y vµ khèi l­îng qu¶. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña gièng d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh t¹i H¶i Phßng chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ trong b¶ng 5 nh­ sau: B¶ng 5. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña d­a lª Ng©n Huy C«ng thøc Khèi l­îng qu¶ (kg) Sè qu¶ h÷u hiÖu (qu¶/c©y) N.SuÊt lý thuyÕt (tÊn/ha) N.SuÊt thùc thu (tÊn/ha) CT1 0,38 2,1 16,80 16,58 CT2 0,41 2,4 20,72 20,51 CT3 0,43 2,4 21,73 21,14 CT4 0,38 2,3 18,40 17,94 CV% 1,5 3,9 3,2 4,5 LSD0,05 0,02 0,1 0,5 0,71 Đồ thị 3: Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của dưa Lê Ngân Huy KÕt qu¶ trong b¶ng 5 cho thÊy: VÒ khèi l­îng qu¶: Khèi l­îng qu¶ cïng ®¹t kh¸ cao ë CT2, CT3, Khèi l­îng qu¶ trung b×nh ®¹t ( 0,41 – 0,43kg/qu¶) cao h¬n so víi CT1, CT4 cïng cho khèi l­îng qu¶ ®¹t (0,38kg/qu¶). VÒ sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y: Sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y lµ nh÷ng qu¶ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. tû lÖ ®Ëu qu¶ cao nh­ng sè qu¶ h÷u hiÖu kh«ng cao sÏ ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt. Theo dâi sè qu¶ h÷u hiÖu ë c¸c c«ng thøc chóng t«i thÊy CT1 Phun n­íc l· cã sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y ®¹t thÊp nhÊt (2,1qu¶/c©y) thÊp h¬n so víi CT2, CT3, CT4 cã sè qu¶ h÷u hiÖu ®¹t tõ (2,3 – 2,4 qu¶/c©y). VÒ n¨ng suÊt: N¨ng suÊt cña d­a lª Ng©n Huy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y vµ khèi l­îng qu¶. Theo dâi n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu cña c¸c c«ng thøc sè liÖu trong b¶ng 5 cho thÊy: CT2, CT3 phun ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu cïng ®¹t kh¸ cao (20,72 – 21,73 vµ 20,51 – 21,14 tÊn/ha) cao h¬n CT4 phun ph©n bãn l¸ §Çu Tr©u 702 n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t (18,40 vµ 17,94 tÊn/ha), CT1 phun n­íc l· cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t thÊp nhÊt ( 16,80 vµ 16,58 tÊn/ha). Nh­ vËy, phun ph©n bãn l¸ cho d­a lª Ng©n Huy ®· ¶nh h­ëng rÊt râ rÖt ®Õn khèi l­îng qu¶, sè qu¶ h÷u hiÖu vµ n¨ng suÊt cña c©y. Trong ba lo¹i ph©n bãn l¸ sö dông cho d­a lª Ng©n Huy th× cã hai lo¹i ph©n bãn l¸ lµ Fish plus Bloom, Solotek Bloom thÓ hiÖn ­u thÕ vuît tréi h¬n ph©n bãn §Çu Tr©u 502. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy theo chóng t«i cã thÓ lµ do ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom trong thµnh phÇn giµu dinh d­ìng h¬n, thÝch hîp víi c©y d­a h¬n so víi ph©n §Çu Tr©u 502 do ®ã kh¶ n¨ng hÊp thô còng nh­ tÝch luü dinh d­ìng nu«i c©y nu«i qu¶ tèt h¬n vµ c©y cho khèi l­îng qu¶, sè qña h÷u hiÖu cao h¬n vµ nã quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt cao h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. 4.1.6. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn chÊt l­îng cña d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. ChÊt l­îng qu¶ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ gièng, ®iÒu kiÖn thæ nh­ìng, sinh th¸i n¬i trång vµ dinh d­ìng c©y hÊp thô ®­îc. C¸c lo¹i c©y cho qu¶ nãi chung, c©y d­a lª Ng©n Huy nãi riªng cÇn rÊt nhiÒu c¸c nguyªn tè kho¸ng ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qu¶ ®Æc biÖt lµ c¸c nguyªn tè vi l­îng cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra h­¬ng vÞ, mµu s¾c vµ ®é ngät cña qu¶. ViÖc canh t¸c th©m canh liªn tôc c¸c lo¹i c©y trång cã thÓ lµm cho c¸c nguyªn tè kho¸ng nhÊt lµ vi l­îng trong ®Êt bÞ mÊt ®i do ®ã viÖc bãn bæ sung ph©n bãn l¸ cho c©y lµ rÊt cÇn thiÕt. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn chÊt l­îng cña d­a lª Ng©n Huy trong nhµ kÝnh chóng t«i thu ®­îc sè liÖu trong b¶ng 6 vµ 7 nh­ sau. B¶ng 6. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn h×nh th¸i, kÝch th­íc qu¶ vµ qu¶ dÞ h×nh cña d­a lª Ng©n Huy. C«ng thøc Chiªu cao qu¶ (cm) §­êng kÝnh qu¶ (cm) Khèi l­îng qu¶ (kg) Sè qu¶ h÷u hiÖu (qu¶) Tû lÖ qu¶ dÞ h×nh (%) CT1 7,60 6,95 0,38 2,1 15 CT2 9,36 8,67 0,41 2,4 7 CT3 9,64 9,12 0,43 2,4 7 CT4 7,85 6,83 0,38 2,3 10 CV% 2,6 3,5 1,5 3,9 - LSD0,05 0,88 0,75 0,02 0,1 - Sè liÖu trong b¶ng 6 cho thÊy: CT2, CT3 phun ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom cho qu¶ cã kÝch th­íc ®¹t kh¸ lín trung b×nh chiÒu cao thµnh qu¶ ®¹t ( 9,36 – 9,64 cm/qu¶), ®­êng kÝnh qu¶ ®¹t (8,67 – 9,12 cm/qu¶) do ®ã cho khèi l­îng qu¶ còng ®¹t kh¸ cao (0,41 – 0,43 kg/qu¶) cao h¬n so víi CT1, CT4 cho kÝch th­íc qu¶ nhá h¬n vµ cho khèi l­îng trung b×nh chØ ®¹t (0,38 kg/qu¶). Theo dâi h×nh th¸i qu¶ cña c¸c c«ng thøc chóng t«i thÊy tû lÖ qu¶ dÞ h×nh kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ë CT1 chiÕm tû lÖ cao nhÊt ( 15%) tiÕp ®Õn lµ CT4 chiÕm (10%). CT2, CT3 cã tû lÖ qu¶ dÞ h×nh ®¹t thÊp nhÊt chiÕm (7%). Tû lÖ qu¶ dÞ h×nh cao ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y vµ n¨ng suÊt cña c©y. Sè qu¶ h÷u hiÖu ®¹t kh¸ cao ë c¶ ba c«ng thøc cã phun ph©n bãn l¸ CT2, CT3, CT4 trung b×nh ®¹t (2,3 – 2,4 qu¶/c©y) cao h¬n CT1 phun n­íc l· chØ ®¹t (2,1 qu¶/c©y). Nh­ vËy, phun ph©n bãn l¸ cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn h×nh th¸i, kÝch th­íc qu¶ vµ qu¶ dÞ h×nh cña d­a lª Ng©n Huy. TiÕn hµnh theo dâi ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn mét sè chØ tiªu chÊt l­îng kh¸c cña d­a lª Ng©n Huy b»ng c¶m quan chóng t«i cã kÕt qu¶ ghi nhËn trong b¶ng 7. ¶nh 2: Tû lÖ dÞ h×nh B¶ng 7. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn mµu s¾c, phÈm vÞ cña d­a lª Ng©n Huy (§¸nh gi¸ b»ng c¶m quan) C«ng thøc Mµu s¾c vá qu¶ H­¬ng vÞ PhÈm vÞ ThÞt qu¶ CT1 Tr¾ng xanh Th¬m Ngät võa Cøng CT2 Tr¾ng RÊt th¬m RÊt ngät MÒm CT3 Tr¾ng RÊt th¬m RÊt ngät MÒm CT4 Tr¾ng Th¬m Ngät MÒm Qua kÕt qu¶ cña b¶ng 7 cho thÊy: VÒ mµu s¾c vá qu¶ chóng t«i thÊy c¸c c«ng thøc phun ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 cho qu¶ cã mµu tr¾ng khi chÝn trong khi ®ã CT1 phun n­íc l· cho qu¶ cã mµu tr¾ng xanh. VÒ h­¬ng vÞ, phÈm vÞ qu¶ qua theo dâi chóng t«i thÊy qu¶ cña CT2, CT3 rÊt th¬m mïi vÞ ®Æc tr­ng cña gièng d­a lª Ng©n Huy, qu¶ cña CT1, CT4 qu¶ chØ th¬m. §é ngät cña c¸c c«ng thøc còng kh¸c nhau, CT1 chØ cho qu¶ ngät võa vµ thÞt qu¶ cøng, CT4 cho qu¶ ¨n ngät, CT2, CT3 cho qu¶ ¨n rÊt ngät, thÞt qu¶ mÒm. Së dÜ CT1 cho qu¶ cã mµu s¾c h­¬ng vÞ qu¶ kÐm theo chóng t«i cã thÓ lµ do ë CT1 chØ sö dông ph©n bãn ë d¹ng kho¸ng v« c¬ cho c©y nªn dinh d­ìng nu«i qu¶ vµ c©y hót chñ yÕu lµ kho¸ng ®a l­îng, vi l­îng kh«ng ®­îc bãn bæ sung nªn mµu s¾c vµ h­¬ng vÞ cña qu¶ gi¶m. Ng­îc l¹i, c¸c c«ng thøc phun ph©n bãn l¸ cho d­a ngoµi dinh d­ìng kho¸ng v« c¬ vµ c¸c nguyªn tè vi l­îng c©y hót ®­îc tõ ®Êt th× c©y cßn ®­îc bæ sung nguån dinh d­ìng kho¸ng ®a l­îng, trung l­îng vµ vi l­îng ë d¹ng dÔ tiªu ®­îc triÕt suÊt b»ng c«ng nghÖ vi sinh, c«ng nghÖ enzym do ®ã c©y hÊp thô ®­îc dÔ dµng qua l¸ vµo nu«i c©y, nu«i qu¶, nguån dinh d­ìng nµy trong qu¶ cã thÓ ®­îc chuyÓn ho¸ tèi ®a thµnh nhiÒu chÊt dinh d­ìng kh¸c nhau vµ t¹o ra qu¶ cã mµu s¾c, h­¬ng vÞ, ®é mÒm cña thÞt qu¶ ®¹t chÊt l­îng tèt nhÊt. Tãm l¹i, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 trªn c©y d­a lª Ng©n Huy chóng t«i thÊy ph©n bãn l¸ cã ¶nh h­ëng rÊt tèt ®Õn sinh tr­ëng, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña d­a lª Ng©n Huy. Trong 3 lo¹i ph©n bãn l¸ sö dông cho c©y d­a Ng©n Huy lµ ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 cã ph©n Fish plus Bloom, Solotek Bloom cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng qu¶ ®¹t ­u thÕ h¬n ph©n §Çu Tr©u 502. Do ®ã chóng t«i ®Ò suÊt nªn sö dông ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom bãn cho d­a lª Ng©n Huy. 4.2. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. Ph©n bãn l¸ lµ lo¹i ph©n sö dông phun trùc tiÕp lªn toµn bé bÒ mÆt l¸ c©y ®Ó l¸ hÊp thô c¸c nguyªn tè kho¸ng qua lç khÝ khæng cña l¸ do ®ã viÖc x¸c ®Þnh nång ®é ph©n bãn l¸ phun cho c©y ®¶m b¶o c©y ph¸t huy ®­îc hÕt hiÖu qu¶ cña ph©n bãn ®ång thêi kh«ng g©y l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt vµ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn c©y trång lµ rÊt quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. 4.2.1. ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. Mçi lo¹i ph©n bãn cã nh÷ng thµnh phÇn dinh d­ìng ®Æc biÖt, do ®ã nång ®é vµ liÒu l­îng pha chÕ sö dông cña tõng lo¹i ph©n cho tõng lo¹i c©y lµ kh¸c nhau. TiÕn hµnh Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy sè liÖu thu ®­îc trong b¶ng 8 nh­ sau. B¶ng 8. ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn phun lµ 7ngµy) C«ng thøc ChiÒu cao c©y (m) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2) KL qu¶ (kg) Sè qu¶ HH (qu¶) NSLT (tÊn/ha) NSTT (tÊn/ha) CT1 1,88 26,3 233,05 0,38 2,2 17,60 17,26 CT2 1,90 26,1 234,55 0,40 2,3 19,37 19,01 CT3 1,90 26,4 234,78 0,41 2,4 20,72 20,51 CT4 1,91 26,3 236,32 0,40 2,4 20,21 19,77 CT5 1,97 26,8 240,17 0,43 2,2 19,92 19,58 CV% 3,5 3,1 4,3 2,8 3,0 5,6 5,1 LSD0,05 0,05 0,3 2,08 0,01 0,1 0,52 0,47 Sè liÖu trong b¶ng 8 chóng t«i nhËn thÊy nång ®é ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom phun cho c©y kh¸c nhau cã ¶nh h­ëng kh¸c nhau ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a lª Ng©n Huy. Cô thÓ lµ: VÒ chiÒu cao c©y, sè l¸, diÖn tÝch l¸ CT5 phun víi nång ®é 150ml/8lÝt n­íc cho chiÒu cao c©y, sè l¸, diÖn tÝch l¸ ®¹t cao nhÊt ( chiÒu cao c©y 1,97 m, sè l¸ 2,68l¸, diÖn tÝch l¸ 240, 17cm2) cao h¬n so víi c¸c CT1, CT2, CT3, CT4. VÒ n¨ng suÊt: qua sè liÖu trong b¶ng trªn còng cho thÊy nång ®é ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom phun cho c©y kh¸c nhau cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu kh¸c nhau. N¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t thÊp nhÊt ë CT1 (17,60 vµ 17,26tÊn/ha), tiÕp ®Õn lµ CT2, CT5. CT3, CT4 cïng cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t kh¸ cao ( 20,21 – 20,72 vµ 19,58 – 19,77tÊn/ha) cao h¬n CT1, CT2 vµ CT5. Nh­ vËy, tõ kÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 8 cho thÊy nång ®é ph©n bãn Fish plus Bloom phun cho c©y d­a cao hay thÊp ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng th©n l¸ vµ n¨ng suÊt cña c©y. ë nång ®é thÊp cã thÓ dinh d­ìng bæ sung qua l¸ cho c©y kh«ng ®ñ ®Ó ph¸t huy hÕt t¸c dông cña ph©n ®èi víi c©y do ®ã møc ®é ¶nh h­ëng thÓ hiÖn kÐm h¬n. ë nång ®é cao cã thÓ dinh d­ìng bæ sung qua l¸ cho c©y kh¸ nhiÒu ®· lµm cho c©y ph¸t triÓn th©n l¸ m¹nh h¬n, dinh d­ìng tËp trung nhiÒu ë th©n vµ l¸ c©y, trong khi ®ã dinh d­ìng cho qu¶ bÞ thiÕu hôt do ®ã ®· ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt cña c©y. Do vËy, nång ®é ph©n bãn l¸ hîp lý cho c©y sinh tr­ëng c©n ®èi gi÷a sinh tr­ëng sinh d­ìng vµ sinh tr­ëng sinh thùc cña c©y vµ ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt cao còng nh­ tiÕt kiÖm ®­îc ®Çu t­ chi phÝ mua ph©n bãn. 4.2.2. ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy trång trong nhµ kÝnh. TiÕn hµnh nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy chóng t«i cã b¶ng sè liÖu 9. B¶ng 9. ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cña c©y d­a lª Ng©n Huy C«ng thøc ChiÒu cao c©y (m) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2) KL qu¶ (kg) Sè qu¶ HH (qu¶) NSLT (tÊn/ha) NSTT (tÊn/ha) CT1 1,92 26,1 233,64 0,39 2.3 19,70 19,44 CT2 1,90 26,2 236,36 0,41 2.4 20,71 20,50 CT3 1,92 26,2 239,11 0,43 2,4 21,73 21,14 CT4 1,92 26,2 239,47 0,42 2.4 21,22 20,82 CT5 1,93 26,3 242,68 0,43 2.3 20,82 20,57 CV% 2,5 3,7 3,5 2,1 1,8 4,6 5,7 LSD0,05 0,04 0,5 2,14 0,01 0,1 0,63 0,51 C«ng thøc 1: Nång ®é pha 20ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 2: Nång ®é pha 40ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 3: Nång ®é pha 60ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 4: Nång ®é pha 80ml/8lÝt n­íc C«ng thøc 5: Nång ®é pha 100ml/8lÝt n­íc Qua b¶ng 9 chóng t«i thÊy nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom kh¸c nhau ¶nh h­ëng kh«ng râ ®Õn chiÒu cao c©y vµ sè l¸ trªn c©y cña d­a lª Ng©n Huy nh­ng diÖn tÝch l¸ cña c¸c c«ng thøc phun ë c¸c nång ®é kh¸c nhau cã sù kh¸c nhau. Diªn tÝch l¸ ®¹t lín nhÊt ë CT5 ®¹t (242,68cm2) vµ thÊp nhÊt ë CT1 ®¹t (233,64 cm2). Theo dâi ¶nh h­ëng cña nång ®é ph©n bãn l¸ Solotek Bloom ®Õn khèi l­îng qu¶ vµ n¨ng suÊt cña d­a lª Ng©n Huy còng cho thÊy nång ®é ph©n bãn t¨ng khèi l­îng qu¶ còng t¨ng nªn ®¸ng kÓ. Khèi l­îng qu¶ thÊp nhÊt ë CT1 cchØ ®¹t (0,39kg/qu¶), c¸c c«ng thøc 2,3,4,5 ®Òu cho khèi l­îng qu¶ ®¹t kh¸ cao (0,41 – 0,43 kg/qu¶) cao h¬n CT1. VÒ sè qu¶ h÷u hiÖu: sè qu¶ h÷u hiÖu ®¹t kh¸ cao ë CT2, CT3, CT4 (2,4qu¶/c©y) CT1, CT5 cã sè qu¶ h÷u hiÖu ®¹t thÊp h¬n (2,3qu¶/c©y) do ®ã dÉn ®Õn n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu cña c¸c c«ng thøc còng kh¸c nhau. N¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t kh¸ cao ë CT2, CT3, CT4, CT5 ( 20,71 – 21,73tÊn/ha vµ 20,50 – 21,14tÊn/ha). CT1 cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t thÊp nhÊt (19,70 vµ 19,44tÊn/ha). 4.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu tr©u 502 ®Õn c©y d­a lª Ng©n Huy B¶ng 10. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n l¸ ®Õn c©y d­a lª Ng©n Huy §¬n vÞ tÝnh: §ång/sµo C«ng thøc Danh môc CT1 (§C) CT2 CT3 CT4 Gièng 140.000 140.000 140.000 140.000 Ph©n ®¹m Ure, NPK- S, Kali clorua 350.000 350.000 350.000 350.000 Ph©n bãn l¸ 0 80.000 96.000 45.000 Thuèc b¶o vÖ thùc vËt 75.000 75.000 75.000 75.000 Chi phÝ nh©n c«ng 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 §iÖn, n­íc 225.000 225.000 225.000 225.000 KhÊu hao nhµ kÝnh/vô 180.000 180.000 180.000 180.000 Chi phÝ kh¸c 350.000 400.000 400.000 400.000 Qu¶n lý 900.000 900.000 900.000 900.000 Tæng chi (®) 6.720.000 6.850.000 6.866.000 6.815.000 N¨ng suÊt ®¹t ®­îc t¹/sµo 599 740 763 647 N¨ng suÊt t¨ng so víi §/C (kgsµo) 0 141 164 48 Gi¸ thµnh (®ång/kg) 13.000 15.000 15.000 15.000 Tæng thu (®) 7.787.000 11.100.000 11.445.000 9.705.000 Lîi nhuËn (®ång/360m2) 1.067.000 4.250.000 4.579.000 2.890.000 Qua sè liÖu trong b¶ng 10 cho thÊy chi phÝ cho s¶n xuÊt 360m2 ë CT3 phun ph©n Solotek Bloom chi phÝ cao nhÊt 6.866.000®/sµo tiÕp ®Õn lµ CT2 6.850.000®/sµo, CT4 6.815.00®/sµo, CT1 cã chi phÝ thÊp nhÊt 6.720.000®/sµo. VÒ tæng thu: ThÊp nhÊt lµ CT1 chØ cho 7.787.000®, CT3 cho tæng thu cao nhÊt 11.445.000®, CT2 lµ 11.100.000®, CT3 lµ 9.705.000® VÒ lîi nhuËn thu ®­îc: CT3 cho lîi nhuËn ®¹t cao nhÊt 4.579.000®/sµo tiÕp ®Õn lµ CT2 4.250.000®/sµo, CT4 lµ 2.890.00®/sµo vµ CT1 phun n­íc l· cho lîi nhuËn ®¹t thÊp nhÊt 1.067.000®. Nh­ vËy, trong ba lo¹i ph©n bãn l¸ sö dông cho c©y d­a lª Ng©n Huy cã ph©n Solotek Bloom cho lîi nhuËn ®¹t cao nhÊt 4.579.000®/sµo, tiÕp ®Õn lµ ph©n Fish plus Bloom 4.250.000®/sµo, ph©n §Çu Tr©u 502 cho lîi nhuËn ®¹t thÊp nhÊt 2.890.000®/sµo. Do vËy chóng t«i ®Ò nghÞ sö dông ph©n bãn l¸ Solotek Bloom, Fish plus Bloom cho c©y d­a lª Ng©n Huy. PhÇn 5: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 5.1. KÕt luËn Trong thêi gian nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 vµ n«ng ®é phun ph©n Fish plus Bloom, Solotek Bloom trªn d­a Lª Ng©n Huy t¹i Mü §øc - An L·o - H¶i Phßng chóng t«i rót ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn nh­ sau. Phun ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 cho d­a lª Ng©n Huy cã ¶nh h­ëng rÊt tèt ®Õn sinh tr­ëng cña c©y. C©y cho diÖn tÝch l¸ tèi ­u h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng ®ång thêi rót ng¾n ®­îc thêi gian sinh tr­ëng cña c©y tõ 2 – 5 ngµy. Phun ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom, §Çu Tr©u 502 cho c©y d­a lª Ng©n Huy cã ¶nh h­ëng rÊt thuËn lîi ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ vµ sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y, ®©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó h×nh thµnh n¨ng suÊt cña c©y. Trong ba lo¹i ph©n bãn l¸ sö dông cho c©y d­a lª Ng©n Huy cã ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ ®¹t tèt nhÊt. VÒ nång ®é ph©n bãn l¸ Fish plus Bloom, Solotek Bloom sö dông phun cho d­a lª Ng©n Huy, nªn pha ph©n Fish plus Bloom ë nång ®é tõ 80 – 100ml/8lÝt n­íc cho n¨ng suÊt còng nh­ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¹t cao nhÊt. Pha ph©n Solotek Bloom ë nång ®é 60 – 80ml/8lÝt n­íc lµ thÝch hîp cho d­a lª Ng©n Huy sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho hiÖu qu¶ ®¹t cao nhÊt. VÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông ba lo¹i ph©n bãn l¸ cho c©y d­a cho thÊy ph©n bãn Solotek cho lîi nhuËn ®¹t cao nhÊt (4.579.000®/sµo), tiÕp ®Õn lµ ph©n Fish plus Bloom lîi nhuËn thu ®­îc ®¹t (4.250.000®/sµo). Ph©n bãn l¸ §Çu Tr©u 502 cho lîi nhuËn ®¹t thÊp nhÊt (2.890.000®/sµo). 5.2. KiÕn nghÞ Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kinh phÝ cã h¹n chóng t«i chØ nghiªn cøu mét sè kÕt qu¶ ®· tr×nh bµy ë trªn. V× vËy cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ò tµi ë c¸c thêi vô kh¸c nhau trªn nh÷ng lo¹i ®Êt kh¸c nhau vµ ph©n tÝch thªm vÒ c¸c chØ tiªu: LiÒu l­îng bãn, chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu, chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ… cña d­a Lª Ng©n huy khi sö dông c¸c lo¹i ph©n sinh häc nµy, ®Ó kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n tõ ®ã cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cho c©y d­a Lª Ng©n huy. Trªn c¬ së nghiªn cøu ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ( khuyÕn n«ng, hîp t¸c x·, së n«ng nghiÖp… ) ®­a ra khuyÕn c¸o cho n«ng d©n vïng trång d­a ®Ó nhanh chãng ®­îc ¸p dông ph©n bãn sinh häc trong s¶n xuÊt d­a an toµn dÇn thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c cña ng­êi n«ng d©n. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, tiªu thô vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm cho nhiÒu ng­êi sö dông s¶n phÈm d­a an toµn, b¶o vÖ søc khoÎ ng­êi tiªu dïng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sèng. PhÇn 6: Tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu tiÕng viÖt T¹ Thu Cóc ( 2000 ), Gi¸o tr×nh c©y rau, Nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp t¹ Thu Cóc ( 2004 ), Kü thuËt trång cµ chua, Nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. NguyÔn §øc HiÓn ( 1998 ), LuËn v¨n th¹c sü N«ng NghiÖp NguyÔn ThÞ Xu©n HiÒn, Chu Do·n Thµnh, Hoµng LÖ H»ng, TiÒm n¨ng chÕ biÕn s¶n xuÊt cµ chua. NguyÔn §øc Khiªm ( 2005 ), Gi¸o tr×nh c«n trïng n«ng nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. Lª Xu©n Thµnh ( 1995 ), N¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm rau s¹ch ë ViÖt Nam, NXB Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. Ph¹m ChÝ Thµnh ( 1998 ), gi¸o tr×nh ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®ång ruéng NguyÔn V¨n Th¾ng, TrÇn Kh¾c Thi ( 2000 ), sæ tay ng­êi trång rau, Nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. TrÇn Kh¾c Thi ( 1998 ), Kü thuËt trång rau an toµn, NXB N«ng NghiÖp TrÇn Kh¾c Thi, Mai ThÞ Ph­¬ng Anh ( 2003 ), Kü thuËt trång cµ chua an toµn quanh n¨m, Nhµ XuÊt B¶n NghÖ An. Chu ThÞ Th¬m, Phan ThÞ Lµi, NguyÔn V¨n Tã ( 2005 ), H­íng dÉn trång cµ chua – cµ tÝm trong v­ên nhµ, Nhµ xuÊt b¶n Lao §éng TrÇn ThÕ Tôc, NguyÔn Ngäc Kim ( 2004 ), Kü thuËt trång mét sè c©y rau qu¶ giµu Vitamin, Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp. NguyÔn V¨n UyÓn ( 1995 ) Vïng rau s¹ch – M« h×nh sinh th¸i cÊp b¸ch, Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp. Lª V¨n Viªn ( 1998 ), Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy thÞ tr­êng xuÊt khÈu rau qu¶, Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp. Vò V¨n Vô ( 1995 ), Sinh lý thùc vËt øng dông, Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp. ViÖn nghiªn cøu rau – qu¶ ( 2001 ), B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vÒ rau qu¶, Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp. NguyÔn Vi ( 1995 ), Bãn ph©n hîp lý vµ c©n ®èi ®Ó cã lîi nhuËn cao, Nhµ xuÊt b¶n H¶i Phßng. Bïi Quang Xu©n ( 1998 ), Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn ®Õn n¨ng suÊt vµ tÝch luü NO-3 trong mét sè rau trªn ®Êt phï sa S«ng Hång, luËn ¸n tiÕn sü N«ng NghiÖp. Vò H÷u Yªn ( 1995 ), Gi¸o tr×nh ph©n bãn vµ c¸ch thøc bãn, NXB N«ng NghiÖp. wwwww. ColtdViet-Anh.com www.rausach.com.vn www.rauquavietnam.com Tµi liÖu tiÕng anh Simon ( 1992 ) – D­ l­îng cho phÐp c¸c chÊt trong rau qu¶, NXB WORLD VinexPress. Com.vn www.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc6.PhamVanQuy.doc
Luận văn liên quan