• Luận văn Pháp luật về quản lý môi trường - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk LắkLuận văn Pháp luật về quản lý môi trường - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

  Pháp luật về quản lý môi trường có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Cư Kuin, đặc biệt là đối với các hoạt động đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; quản lý chất thải; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình ...

  pdf116 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EELuận văn Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

  Luận văn đã cải tiến phương pháp và bộ công cụ phục vụ cho quy trình kiểm thử hồi quy để đảm bảo chất lượng mã nguồn các ứng dụng doanh nghiệp trên nền tảng và công nghệ Java EE. Các phương pháp được đề xuất bởi [2,5] tập trung phân tích chủ yếu cho mã nguồn Java. Tuy nhiên với các nền tảng khác nhau thì mã nguồn Java còn tương tác với các mã n...

  pdf58 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trườngTóm tắt Luận văn Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường

  Trong phạm vi của luận văn tác giả đã tập trung tìm tòi, nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, về mặt lý luận, Luận văn Trong Chương 1, dưới góc độ lý luận, luận văn đã phân tích và làm sáng tỏ những nội dung sau: Làm rõ khái niệm về tổ chức và hoạt động Thanh tra bộ và các yếu tố cấu thành của khái niệm. Phân tích, làm...

  pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trườngLuận văn Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường

  Trong những năm qua, kết quả đạt được trong công tác thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của các ngành, lĩnh vực, địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hi...

  pdf97 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 0

 • Luận án Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt NamLuận án Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

  Tài sản công tại CSDL quốc gia Việt Nam hiện nay có giá trị lớn đạt 1 triệu tỷ đồng chiếm 27% GDP. Việc quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả TSC có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đất nước và thế giới có nhiều biến động với nhiều khó khăn thách thức. Với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSC, phù ...

  pdf225 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 2

 • Tóm tắt Luận văn Bài toán tìm kiếm motif và phương pháp tối ưu đàn kiếnTóm tắt Luận văn Bài toán tìm kiếm motif và phương pháp tối ưu đàn kiến

  KẾT LUẬN Bài toán tìm kiếm (ℓ,d) motif là một bài toán có ý nghĩa trong tin sinh học, nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí liên kết trong quá trình phiên mã trong chuỗi DNA. Xác định đƣợc các Motif và các thể hiện tƣơng ứng của nó có ý nghĩa rất quan trọng, từ đó các nhà nghiên cứu sinh học có thể phát hiện ra các tƣơng tác gi...

  pdf24 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụngTóm tắt Luận văn Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng

  Những vấn đề đã giải quyết được trong luận văn - Luận văn đã nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ nội dung văn bản trên các trang web và ứng dụng. Đặc biệt là đi sâu nghiên cứu phương pháp mới là trích rút từ khoá bằng phương pháp TextRank. - Đồng thời, luận văn cũng đã đề xuất sử dụng một công cụ được xây dựng sẵn để trích rút từ ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận án Nghiên cứu nâng cao hiệu quả định vị và dẫn đường robot di động trong môi trường không biết trướcTóm tắt Luận án Nghiên cứu nâng cao hiệu quả định vị và dẫn đường robot di động trong môi trường không biết trước

  Kết luận của luận án Các kết quả nghiên cứu của luận án nhằm mục đích phát triển một mô hình hệ thống dẫn đường tự động cho obot di động hoạt động trong môi trường không biết trước dựa trên phương pháp lọc Kaliari do bài toán đị nh vị sử dung lông tin từ nhiều cảm biến và cấu trúc dẫn đường lành vi lại hợp giữa điều khiển mờ và phương pháp tối ưu ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0

 • Luận án Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ ra quyết định tài chính của Tập đoàn bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPTLuận án Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ ra quyết định tài chính của Tập đoàn bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT

  Quản trị tài chính đóng một vai trò trung tâm trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Ta giả định, nếu Tập đoàn không có tiền thì Tập đoàn không thể thanh toán mọi chi phí hoạt động của nó, không thể dự trữ hàng tồn kho, không thể thuê mướn nhân công và cuối cùng, Tập đoàn không thể tồn tại. Mục tiêu của Tập đoàn là lợi nhuận, là giá trị của Tập đoàn...

  pdf242 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận án Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt NamTóm tắt Luận án Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam

  Trên cơ sở tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận án tiến sỹ với đề tài “Sử dụng công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam” hy vọng đã hoàn thành những vấn đề sau: 1)Về mặt lý luận: Luận án đã hệ thống hóa và phát triển những lý luận cơ bản về phát triển du lịch, sử dụng các công cụ tài chính vĩ mô phát triển du lịch Việt Nam tron...

  pdf24 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0