Báo cáo Tại Cục thuế Hà Nội

Lời mở đầu Đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thuế luôn được coi là vấn đề đại cục của nước nhà. Bởi lẽ thuế không những là một nguồn thu quan trọng của nhà nước, mà hơn nữa thuế còn là công cụ điều tiết và quản lý nền kinh tế. Chính vì tầm quan trọng lớn lao này nên đòi hỏi các nước phải có một hệ thống quản lý thuế ở các cấp. Nước ta cũng không nằm ngoài yêu cầu đó. Từ những năm 1954, nhà nước ta đã quan tâm đến công tác thu thuế và thành lập tổ chức thu thuế. Cùng với những đổi mới của đất nước, ngành thuế cũng như tổ chức thuế ngày càng trở nên vững mạnh, góp phần không nhỏ vào sự đổi mới của đất nước. Đặc biệt, hiện nay nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải hoàn thiện công tác và tổ chức thuế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nền kinh tế càng phát triển, sự xuất hiện các tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh ngày càng đa dạng thì công việc quản lý và thu thuế ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Tình trạng trốn thuế và gian lận thuế đang là vấn đề bức xúc của nhà nước ta. Điều đó càng đòi hỏi cao hơn đối với nền kinh tế thị trường như nước ta hiện nay. Qua học tập tại trường, cũng như quá trình nghiên cứu của mình qua sách báo đã tạo cho em sự quan tâm đến lĩnh vực này. Để bổ sung thêm kiến thức cho mình về hệ thống chính sách và công tác quản lý thuế của nước ta hiện nay em đã chọn cho mình đơn vị thực tập đó là : Cục thuế Hà Nội. Dưới sự phân công và sắp xếp của phòng tổ chức tại Cục thuế Hà Nồi và sự chấp thuận ban lãnh đạo phòng quản lý doanh nghiệp, em đã được thực tập tại phòng quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thông qua báo cáo tổng hợp, em xin giới thiệu sơ qua vài nét về cục thuế Hà Nội. Báo cáo tổng hợp bao gồm các phần sau: Chương I: Giới thiệu tổng quan về Cục thuế Hà Nội 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cục thuế Hà Nội 1.2 Chức năngvà nhiệm vụ của các phòng ban tại Cục thuế Hà Nội Chương II: Kết quả hoạt động năm 2005, Đánh giá và nhận xét 2.1 Kết quả thực hiện công tác thuế năm 2005 2.2 Đánh giá và nhận xét Mục lục Lời mở đầu 1 Chương i: giới thiệu Tổng quan về Cục Thuế hà nội 2 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Cục thuế Hà Nội: 2 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng, ban trong cục thuế 7 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổng Hợp Dự Toán: 7 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp Thuế (gọi tắt là Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ): 8 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế: 9 1.2.4 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý doanh nghiệp: 11 1.2.5 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng thuế thu nhập cá nhân: 12 1.2.6 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý ấn chỉ: 14 1.2.7 Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Thanh tra: 15 1.2.8 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ: 16 1.2.9 Chức năng, nhiêm vụ của Phòng hành chính – Quản Trị – Tài vụ: 17 1.2.10 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thu lệ phí trước bạ và thu khác: 18 1.2.11 Chức năng, nhiệm vụ của phòng lưu trữ thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: 18 Chương ii: Kết quả hoạt động năm 2005, đánh giá và nhận xét. 20 2.1 Kết quả thực hiện công tác thuế năm 2005 20 2.1.1 Kết quả thu ngân sách: 20 2.1.2 Kết quả thực hiện các mặt công tác khác: 23 2.2 Đánh giá và nhận xét: 24 Kết Luận 26

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tại Cục thuế Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §èi víi bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi, thuÕ lu«n ®­îc coi lµ vÊn ®Ò ®¹i côc cña n­íc nhµ. Bëi lÏ thuÕ kh«ng nh÷ng lµ mét nguån thu quan träng cña nhµ n­íc, mµ h¬n n÷a thuÕ cßn lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× tÇm quan träng lín lao nµy nªn ®ßi hái c¸c n­íc ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n lý thuÕ ë c¸c cÊp. N­íc ta còng kh«ng n»m ngoµi yªu cÇu ®ã. Tõ nh÷ng n¨m 1954, nhµ n­íc ta ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c thu thuÕ vµ thµnh lËp tæ chøc thu thuÕ. Cïng víi nh÷ng ®æi míi cña ®Êt n­íc, ngµnh thuÕ còng nh­ tæ chøc thuÕ ngµy cµng trë nªn v÷ng m¹nh, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ®æi míi cña ®Êt n­íc. §Æc biÖt, hiÖn nay n­íc ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, ®ßi hái chóng ta ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c vµ tæ chøc thuÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, sù xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc vµ doanh nghiÖp kinh doanh ngµy cµng ®a d¹ng th× c«ng viÖc qu¶n lý vµ thu thuÕ ngµy cµng trë nªn khã kh¨n vµ phøc t¹p. T×nh tr¹ng trèn thuÕ vµ gian lËn thuÕ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña nhµ n­íc ta. §iÒu ®ã cµng ®ßi hái cao h¬n ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ n­íc ta hiÖn nay. Qua häc tËp t¹i tr­êng, còng nh­ qu¸ tr×nh nghiªn cøu cña m×nh qua s¸ch b¸o ®· t¹o cho em sù quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy. §Ó bæ sung thªm kiÕn thøc cho m×nh vÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ cña n­íc ta hiÖn nay em ®· chän cho m×nh ®¬n vÞ thùc tËp ®ã lµ : Côc thuÕ Hµ Néi. D­íi sù ph©n c«ng vµ s¾p xÕp cña phßng tæ chøc t¹i Côc thuÕ Hµ Nåi vµ sù chÊp thuËn ban l·nh ®¹o phßng qu¶n lý doanh nghiÖp, em ®· ®­îc thùc tËp t¹i phßng qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp, em xin giíi thiÖu s¬ qua vµi nÐt vÒ côc thuÕ Hµ Néi. B¸o c¸o tæng hîp bao gåm c¸c phÇn sau: Ch­¬ng I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ Côc thuÕ Hµ Néi 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc thuÕ Hµ Néi 1.2 Chøc n¨ngvµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban t¹i Côc thuÕ Hµ Néi Ch­¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2005, §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt 2.1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 2.2 §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt Ch­¬ng i: giíi thiÖu Tæng quan vÒ Côc ThuÕ hµ néi 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc thuÕ Hµ Néi: Ngµy 19/8/1945 d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n Thñ ®« ®· tiÕn hµnh Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n. Ngµy 2/9/1945, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Nh­ng kh«ng bao l©u sau, giÆc Ph¸p quay l¹i x©m chiÕm n­íc ta, sau ngµy toµn quèc kh¸ng chiÕn (19/12/1946), qu©n ta rót khái Thñ ®« ®Ó b¶o toµn lùc l­îng vµ kh¸ng chiÕn l©u dµi. Thñ ®« bÞ thùc d©n Ph¸p t¹m chiÕm. Sau 9 n¨m kh¸ng chiÕn, ngµy 10/10/1954 qu©n ta tiÕn vÒ gi¶i phãng Thñ ®«. Trong ®oµn qu©n chiÕn th¾ng vÒ tiÕp qu¶n Thñ ®o cã ®oµn thuÕ vô Hµ néi - nh÷ng c¸n bé ®Çu tiªn cña ngµnh thuÕ Hµ néi, Tõ 1954 ®Õn 1975: Tæ chøc ®Çu tiªn cña ngµnh thuÕ Hµ néi sau ngµy tiÕp qu¶n Thñ ®« lµ ph©n së thuÕ vô Hµ néi. Thêi kú nµy, c«ng t¸c thuÕ phôc vô cho c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh. Cuèi n¨m 1959 hÖ thèng thu thuÕ cña Thñ ®« s¸p nhËp n»m trong ngµnh tµi chÝnh. Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý thu c¸c lo¹i thuÕ nh­ thuÕ n«ng nghiÖp, thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc doanh nghiÖp, thuÕ hµng ho¸, thuÕ bu«n chuyÕn, thuÕ s¸t sinh, thuÕ r­îu, thuÕ thæ tr¹ch, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tån kho, c«ng t¸c thuÕ phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña tõng thêi kú. KÕ ho¹ch 5 n¨m (1961 - 1965) ®ang thùc hiÖn dang dë th× ®Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i ra miÒn B¾c. C«ng t¸c thuÕ Thñ ®« h­íng vµo phôc vô nhiÖm vô kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc vÜ ®¹i, duy tr× s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®êi sèng cho nh©n d©n ®ång thêi chi viÖn søc ng­êi, søc cña cho tiÒn tuyÕn. Tõ n¨m 1975 ®Õn 1990: N¨m 1975 miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, ®Êt n­íc thèng nhÊt, c¶ n­íc b­íc sang mét giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. ChiÕn tranh kÕt thóc, viÖn trî cña c¸c n­íc anh em kh«ng cßn, viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc ph¶i dùa vµo néi lùc lµ chÝnh, thuÕ trë thµnh nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. ChÝnh v× vËy, hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®­îc bæ sung, söa ®æi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. Tæ chøc ngµnh thuÕ Thñ ®« còng ®­îc kiÖn toµn tõng b­íc ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ngµy cµng nÆng nÒ. N¨m 1983, Chi côc thuÕ CTN ®­îc thµnh lËp vµ ë c¸c quËn huyÖn lµ phßng thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp ®Ó qu¶n lý thu thuÕ CTN ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh CTN dÞch vô. Tuy tæ chøc qu¶n lý thuÕ vÉn n»m trong ngµnh tµi chÝnh nh­ng cã tÝnh ®éc lËp vÒ tæc chøc bé m¸y, chØ ®¹o nghiÖp vô, kinh phÝ ho¹t ®éng. C¸n bé thuÕ ®­îc bæ sung mét sè lùc l­îng bé ®éi chuyÓn ngµnh, phôc viªn ch­a qua ®µo t¹o. Thêi kú nµy nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan: Chi côc thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp. Chi côc thuÕ quèc doanh - qu¶n lý tµi chÝnh c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng thuéc Së Tµi chÝnh vËt gi¸ Hµ Néi. Tõ 1990 ®Õn nay: - Tæ chøc bé m¸y vµ ®µo t¹o c¸n bé +Tæ chøc bé m¸y KÓ tõ sau ®¹i héi §¶ng VI, ®Êt n­íc chuyÓn m×nh trong thêi kú ®æi míi, chuyÓn nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, nhiÒu s¾c thuÕ ®· ®­îc luËt ho¸ nh»m n©ng cao hiÖu lùc cña c«ng t¸c thu ng©n s¸ch. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ngµy cµng nÆng nÒ, phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch thuÕ b­íc 1 vµ yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ, ngµnh thuÕ Thñ ®« ®· ®­îc tæ chøc l¹i theo hÖ thèng ngµnh däc thèng nhÊt trong c¶ n­íc theo quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 38 TC/TCCB ngµy 25/8/1990 h­íng dÉn NghÞ ®Þnh 281/H§BT vÒ viÖc thµnh lËp hÖ thèng thuÕ Nhµ n­íc trùc thuéc Bé Tµi ChÝnh. Th¸ng 10/1990 Côc thuÕ TP Hµ Néi ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së hîp nhÊt c¸c c¬ quan thu ng©n s¸ch: Chi côc thuÕ CTN, Chi côc thu quèc doanh, phßng thuÕ n«ng nghiÖp vµ phßng thu quèc doanh c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc bé m¸y Côc thuÕ TP Hµ Néi bao gåm: 13 phßng thuéc v¨n phßng Côc: phßng kÕ ho¹ch - kÕ to¸n - thèng kª; phßng thanh tra vµ xö lý tè tông vÒ thuÕ; phßng thuÕ tr­íc b¹ vµ thu kh¸c; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh giao th«ng - b­u ®iÖn - x©y dùng; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh th­¬ng nghiÖp - dÞch vô; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ n«ng l©m - thuû lîi; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh V¨n ho¸ x· héi; phßng nghiÖp vô thuÕ n«ng nghiÖp; phßng nghiªp vô Ngoµi quèc doanh; phßng Tæ chøc c¸n bé - ®µo t¹o - thi ®ua tuyªn truyÒn; phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ; phßng t¹i vô. 16 côc thuÕ quËn, huyÖn: Chi côc quËn Hoµn KiÕm, quËn Ba §×nh, quËn Hai Bµ Tr­ng, quËn §èng §a, huyÖn Thanh tr×, huyÖn Tõ Liªm, huyÖn Gia L©m, huyÖn Sãc S¬n, … Th¸ng 3/1993 Phßng qu¶n lý Ên chØ ®­îc thµnh lËp vµ ®æi tªn phßng nghiÖp vô Ngoµi quèc doanh thµnh phßng NghiÖp vô thuÕ. Th¸ng 7/1993 theo chØ ®¹o cña Tæng côc thuÕ, Bé Tµi ChÝnh, Côc thuÕ TP Hµ Néi t¸ch bé phËn qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cña phßng thuÕ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ n«ng l©m - thuû lîi thµnh lËp phßng qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Th¸ng 7/1995 phßng M¸y tÝnh - Côc thuÕ TP Hµ Néi ®­îc thµnh lËp, t¸ch tõ mét bé phËn cña phßng kÕ ho¹ch - kÕ to¸n - thèng kª. Ngµy 29/11/1995 Bé Tµi ChÝnh cã quyÕt ®Þnh sè 1205 TC/Q§/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ quËn T©y Hå, Ngµy 21/12/1996 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 1174 TC/Q§/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ QuËn Thanh Xu©n. Ngµy 13/8/1997 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 582 Q§/TC/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ quËn CÇu GiÊy. Thùc hiÖn Th«ng t­ sè 110/1998/TT /BTC ngµy 3/8/1998 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn söa ®æi bæ sung c¬ cÊu bé m¸y Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Côc thuÕ TP Hµ Néi s¸p nhËp phßng thuÕ n«ng nghiÖp vµo phßng nghiÖp vô thuÕ vµ thµnh lËp thªm 2 phßng míi ®Ó qu¶n lý thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ quèc doanh quËn huyÖn lµ phßng qu¶n lý thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp NQD sè 1 vµ sè 2 Ngµy 15/3/2000 Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 039/2000/Q§-BTC thµnh lËp phßng qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng thuéc Côc thuÕ TP Hµ Néi. Ngµy 5/7/2002 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 87/2002/ Q§ - BTC thµnh lËp phßng Hç trî tæ chøc vµ ng­êi nép thuÕ thuéc Côc thuÕ TP Hµ Néi. Ngµy 23/12/2003 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 217, 218/2003/QD - BTC Thµnh l©p Chi côc thuÕ quËn Long Biªn vµ Chi côc thuÕ quËn Hoµng Mai. Bé m¸y qu¶n lý thu thuÕ cña ngµnh thuÕ Thñ ®« kh«ng ngõng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn theo sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ, phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch b­íc 2, phï hîp víi c¬ chÕ doanh nghiÖp tù tÝnh, tù kª khai, tù nép thuÕ. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 189/2003/Q§ - BTC Ngµy 14/11/2003 cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh, bé m¸y cña ngµnh thuÕ Hµ Néi hiÖn nay bao gåm: V¨n phßng Côc: L·nh ®¹o côc vµ 18 phßng 14 Chi côc thuÕ quËn, huyÖn + C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ. Khi míi thµnh lËp, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé thuÕ cßn thÊp, mét sè l­îng kh«ng nhá c¸n bé thuÕ lµ bé ®éi phôc viªn chuyÓn ngµnh ch­a qua ®µo t¹o. N¨m 1991, sè c¸n bé thuÕ ch­a ®µo t¹o chiÕm tíi 37% tæng sè c¸n bé thuÕ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý thu thuÕ tr­íc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ yªu cÇu cña héi nhËp quèc tÕ, vÉn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ trë nªn cÊp b¸ch vµ ®­îc ngµnh thuÕ Hµ Néi hÕt søc coi träng. H¬n 10 n¨m qua ngµnh thuÕ Hµ Néi ®· ph«i hîp víi tr­êng §ai häc Tµi ChÝnh kÕ to¸n tæ chøc 2 líp ®¹i häc t¹i chøc chuyªn ngµnh thuÕ cho 180 c¸n bé; phèi hîp víi Trung häc kinh tÕ Hµ Néi tæ chøc 12 líp trung häc tµi chÝnh chuyªn ngµnh thuÕ cho trªn 700 c¸n bé; båi d­ìng ngo¹i ng÷ tr×nh ®« A, B cho hµng tr¨m c¸n bé; ®µo t¹o tin häc cho trªn 300 c¸n bé vµ tæ chøc trªn 1000 líp båi d­ìng ng¾n ngµy vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé trong ngµnh ®· ®­îc n©ng cao; HiÖn t¹i ngµnh thuÕ Hµ Néi cã 1856 c¸n bé c«ng chøc, trong ®ã: 13 ng­êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc (0,7%), 1167 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc (63%), 641 ng­êi cã tr×nh ®é trung cÊp (34,5%), cßn l¹i chØ cã 35 ng­êi cã tr×nh ®ä s¬ cÊp vµ ch­a qua ®µo t¹o (1,8%) lµm c¸c c«ng viÖc t¹p vô, b¶o vÖ… §ång thêi víi viÖc chó träng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ, ngµnh thuÕ Hµ Néi còng hÕt søc coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ, chÊp hµnh nghiªm chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ 10 ®iÒu kû luËt cña ngµnh - Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®­îc sù quan t©m l·nh ®¹o chØ ®¹o cña thµnh uû, H§ND,UBND TP Hµ Néi, Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ, sù phèi hîp hç trî cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng, ngµnh thuÕ Hµ Néi ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n, chÊp hµnh nghiªm c¸c luËt thuÕ, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thu ng©n s¸ch hµng n¨m víi sè thu cao h¬n n¨m tr­íc. C«ng t¸c qu¶n lý thuÕ: chÊp hµnh nghiªm c¸c quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ, thùc hiÖn thu thuÕ qua kho b¹c, c«ng khai thuÕ, thu thuÕ t¸ch 3 bé phËn theo quy ®Þnh cña ngµnh…§· xo¸ bá c¬ chÕ chuyªn qu¶n, xãa bá kiÓu qu¶n lý khÐp kÝn, h×nh thµnh qu¶n lý theo chøc n¨ng: bé phËn tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ gióp hä n¾m v÷ng vµ thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é; bé phËn xö lý d÷ liÖu tin häc tÝnh thuÕ, theo dâi xö lý tê khai, tÝnh nî; bé phËn qu¶n lý ®«n ®èc nép thuÕ, bé phËn thanh tra kiÓm tra xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ… phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ míi: doanh nghiÖp tù tÝnh, tù kh¹i, tù nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ ®ång thêi h¹n chÕ tiªu cùc trong qu¸ tr×nh hµnh thu. 1.2 chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban trong côc thuÕ S¬ ®å bé m¸y tæ chøc côc thuÕ hµ néi Côc tr­ëng Côc thuÕ Phßng Tæng hîp vµ Dù to¸n Phßng Tuyªn TruyÒn vµ hç trî tµi chÝnh vµ c¸ nh©n nép thuÕ Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp Phßng ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n Phßng Qu¶n lý Ên chØ Phßng Thanh tra Phßng Tæ chøc c¸n bé Phßng L­u tr÷ thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ tµi chÝnh Phßng Thu lÖ phÝ tr­íc b¹ vµ thu kh¸c Sau ®©y lµ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban cô thÓ: 1.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng Tæng Hîp Dù To¸n: Gióp côc tr­ëng côc thuÕ: tæng hîp, x©y dùng, ph©n bæ, tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn dù to¸n thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ thu kh¸c( sau ®©y gäi chung lµ thuÕ) do Côc ThuÕ qu¶n lý; triÓn khai, h­íng dÉn, chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô qu¶n lý thu thuÕ cña Côc ThuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng, tæng hîp dù to¸n thu thuÕ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; th«ng b¸o dù to¸n thu thuÕ cho c¸c Chi Côc thuÕ, c¸c Phßng Qu¶n lý thuéc Côc ThuÕ sau khi ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Tr×nh l·nh ®¹o Côc ThuÕ viÖc tæ chøc, h­íng dÉn chØ ®¹o, ®«n ®èc c¬ quan thuÕ cÊp d­íi trong viÖc thùc hiÖn dù to¸n thu; tæng hîp; ®¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc hiÖn dù to¸n, ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c thu, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p khai th¸c nguån thu vµ chèng thÊt thu Ng©n S¸ch Nhµ n­íc; - X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, biÖn ph¸p qu¶n lý thu thuÕ; tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ viÖc h­íng dÉn, chØ ®¹o kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuª, c¸c chÕ ®é qu¶n lý, c¸c biÖn ph¸p, quy tr×nh nghiÖp vô thuÕ trong néi bé; - Chñ tr× trong viÖc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n qu¶n lý thu thuÕ ngoµi quèc doanh tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh; chñ tr× hoÆc tham gia víi c¸c ngµnh trong viÖc kh¶o s¸t, ®iÒu tra doanh thu, thu nhËp chÞu thuÕ cña ®èi t­îng nép thuÕ khu vùc ngoµi quèc doanh; - Chñ tr× ®¸nh gi¸, tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt, b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ trªn ®Þa bµn, tæ chøc c«ng t¸c s¬ kÕt, tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng chung, c«ng t¸c thu thuÕ vµ thu kh¸c cña Côc thuÕ; tæng hîp nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý thuÕ, dù kiÕn gi¶i ph¸p th¸o gì, b¸o c¸o Tæng côc; ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch hoÆc c¸c biÖn ph¸p, quy tr×nh nghiÖp vô thu; - DuyÖt bé tæng hîp thuÕ ngoµi quèc doanh, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt… cña c¸c Chi côc ThuÕ; - H­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª, kÕ to¸n thuÕ, chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o theo quy ®Þnh: - KiÓm tra hå s¬ hoµn thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ thuéc Chi côc ThuÕ qu¶n lý, tr×nh l·nh ®¹oc Côc thuÕ quyÕt ®Þnh; - Cung cÊp th«ng tin sè liÖu vÒ thuÕ cho c¸c c¬ quan, ban ngµnh liªn quan vµ UBND tØnh( thµnh phè) tham gia víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp vÒ chñ tr­¬ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, chèng bu«n lËu, chèng kinh doanh tr¸i phÐp… - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tæ chøc c¸c líp bçi d­ìng, tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc phßng qu¶n lý theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép ThuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî): Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ; tuyªn truyÒn, gi¸o dôc Ph¸p luËt vÒ thuÕ, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç trî cho tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ trong viÖc thùc hiÖn Ph¸p luËt thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt thuÕ, c«ng t¸c hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ do Côc thuÕ qu¶n lý; - Tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn Ph¸p luËt vÒ thuÕ cho tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - Cung cÊp th«ng tin, h­íng dÉn, tr¶ lêi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ, c¸c thñ tôc vÒ thuÕ(nh­ ®¨ng ký, kª khai thuÕ, nép thuª, lËp hå s¬ xin miÔm thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ…) cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - H­íng dÉn tËp huÊn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ, thñ tôc thu nép thóª, chÕ ®é kÕ to¸n; chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ thuÕ…; - Chñ tr× trong viÖc tæ chøc c¸c cuéc to¹ ®µm, ®èi tho¹i víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, n¾m b¾t nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn luËt thuÕ tõ ®ã ®Ò xuÊt, b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch thuÕ vµ qu¶n lý thu thuÕ; - Tæng hîp, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ ho¹t ®éng phôc vô, hç trî c¸c tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ cña c¬ quan ThuÕ; - Cung cÊp th«ng tin c¶nh b¸o, trî gióp doanh nghiÖp tr¸nh rñi ro, thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c th«ng tin hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ kh¸c trªn c¬ së hÖ thèng th«ng tin do ngµnh thuÕ qu¶n lý(c¸c ho¸ ®¬n kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông, c¸c doanh nghiÖp bá trèn, doanh nghiÖp mÊt tÝch…) - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tËp huÊn cho c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ: Gióp côc tr­ëng Côc thuÕ; øng dông, qu¶n lý, ph¸t triÓn c«ng t¸c tin häc cña Côc thuÕ, xö lý d÷ liÖu vµ thèng kª thuÕ. a, NhiÖm vô vÒ tin häc: - Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c tin häc t¹i Côc thuÕ theo chØ ®¹o cña Tæng côc thuÕ. §Ò xuÊt kÕ ho¹ch, nhu cÇu ph¸t triÓn øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña Côc thuÕ víi Tæng Côc thuÕ. Tham m­u, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, triÓn khai vµ vËn hµnh hÖ thèng tin häc cña Côc thuÕ; - Tæ chøc triÓn khai hÖ thèng th«ng tin häc theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ngµnh ThuÕ gåm: l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ tin häc, cµi ®Æt phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông thèng nhÊt trong ngµnh; trùc tiÕp vËn hµnh, qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng, qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng truyÒn th«ng kÕt nèi víi c¸c Chi côc ThuÕ trùc thuéc vµ kÕt nèi th«ng tin víi Tæng côc ThuÕ, ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng vµ d÷ liÖu. - Qu¶n lý hÖ thèng trang thiÕt bÞ tin häc: thùc hiÖn b¶o d­ìng, b¶o tr× hÖ thèng m¹ng thiÕt bÞ tin häc t¹i Côc thuÕ vµ Chi côc ThuÕ theo quy ®Þnh cña Tæng côc ThuÕ; tæ chøc qu¶n lý c¸c b¶n quyÒn sö dông phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¸c phÇn mÒm øng dông trong ngµnh theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng côc ThuÕ vµ ngµnh Tµi chÝnh; - H­íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c Chi côc ThuÕ trong viÖc thùc hiÖn nhÞªm vô tin häc; hç trî Chi côc ThuÕ vÒ c«ng t¸c tin häc nh­: xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt tin häc, s÷a ch÷a thiÕt bÞ, gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh øng dông; tËp hîp vµ th«ng b¸o lçi vÒ xö lý th«ng tin t¹i c¸c phÇn mÒm øng dông cña ngµnh vÒ Tæng côc ThuÕ; b, NhiÖm vô xñ lý d÷ liÖu: - Tæ chøc c«ng t¸c ®¨ng ký thuÕ: tiÕp nhËn tê khai ®¨ng ký thuÕ, kiÓm tra tê khai, nhËp d÷ liÖu, cÊp m· sè thuÕ…; lËp danh b¹ tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - TiÕp nhËn tê khai thuÕ, kiÓm tra, nhËp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c d÷ liÖu vÒ qu¶n lý thuÕ bao gåm d÷ liÖu trªn tê khai thuÕ, chøng tõ nép thuÕ vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc xö lý tÝnh thuÕ cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n«p thuÕ do Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu, c¸c d÷ liÖu vÒ sè thu nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷, tµi kho¶n nép Ng©n s¸ch tõ kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra vÒ thuÕ; - Thùc hiÖn tÝnh thuÕ, th«ng b¸o thuÕ, th«ng b¸o ph¹t nép chËm, Ên ®Þnh thuÕ; - Thùc hiÖn kÕ to¸n, thèng kª thuÕ, in vµ truyÒn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª thuÕ vÒ Tæng côc ThuÕ; - Thùc hiÖn ®iÒu phèi th«ng tin trùc tiÕp tõ c¬ së d÷ liÖu cã trªn m¹ng m¸y tÝnh cña Côc thuÕ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña l·nh ®¹o Côc thuÕ; - Thùc hiÖn h­íng dÉn Chi côc ThuÕ viÖc ®èi chiÕu biªn lai thuÕ, phÝ, lÖ phÝ víi bé thuÕ; - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc hoµn tiÒn thuÕ cho ®èi t­îng nép thuÕ sau khi cã quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña Côc tr­ëng Côc thuÕ; theo dâi vµ dÕ to¸n tµi kho¶n t¹m gi÷, tµi kho¶n quü hoµn thuÕ; - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng tµi chÝnh ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh khai th¸c d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u gi÷ hç s¬ tµi liÖu nh­ c¸c tê khai thuÕ, chøng tõ nép thuÕ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª thuÕ cña c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c tµi liÖu vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh; c, C¸c nhiÖm vô kh¸c: - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tæ chøc båi d­ìng, tËp huÊn cho c¸n bé thuÕ vÒ tin häc, sö dông m¸y tÝnh vµ sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña Côc thuÕ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.4 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: qu¶n lý ®«n ®èc viÖc kÕ khai, nép thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc ph©n cÊp qu¶n lý cña Côc thuÕ; c¸c tæ chøc thu phÝ( ®èi víi c¸c Côc thuÕ kh«ng râ tæ chøc Phßng thu lÖ phÝ tr­íc b¹ vµ thu kh¸c); qu¶n lý thu nî ®äng thuÕ; qu¶n lý thóª thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ t¹i nguån(víi c¸c Côc thuÕ ®· cã Phßng Qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n) vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña mäi ®èi t­îng( ®èi víi c¸c Côc thuÕ kh«ng cã Phßng Qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n). NhiÖm vô cô thÓ: - Theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tØnh, thµnh phè liªn quan ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tæng hîp t×nh h×nh thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n… ®èi víi doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý; - X©y dùng dù to¸n thu thuÕ thuéc doanh nghiÖp do phßng qu¶n lý ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu cua Côc thuÕ; - Tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®­îc ph©n c«ng: §«n ®èc viÖc kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ; lËp biªn b¶n c¸c tr­êng hîp vi ph¹m, xö lý vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Xem xÐt, kiÓm tra c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ, miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ cña doanh nghiÖp ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý, lËp tê tr×nh vµ dù th¶o quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Thùc hiÖn kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý t¹i c¬ quan Côc thuÕ; phèi hîp víi phßng thanh tra trong viÖc thanh tra c¸c hå s¬ hoµn thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ t¹i doanh nghiÖp. - Qu¶n lý, theo dâi sè thuÕ nî ®äng vµ lËp danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp nî ®äng thuÕ, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra chuyÓn phßng thanh tra, - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ cña doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý: b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸n, hå s¬ hoµn thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ, c¸c quyÕt ®Þnh, biªn b¶n, phiÕu x¸c minh ho¸ ®¬n, phiÕu ®iÒu chØnh kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n, c¸c chøng tõ, tµi liÖu kh¸c cã liªn quan vµo hå s¬ doanh nghiÖp nép thuÕ phôc vô cho viÖc kiÓm tra, thanh tra thuÕ vµ Èt cøu tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. - LËp b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Côc thuÕ, Tæng côc ThuÕ, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó bæ sung, hoµn thiÖn quy tr×nh qu¶n lý thuÕ, ph¸p luËt thuÕ; - Thùc hiÖn viÖc x¸c minh ho¸ ®¬n( trong ph¹m vi qu¶n lý) theo yªu cÇu cña Phßng Qu¶n lý Ên chØ vµ chuyÓn kÕt qu¶ x¸c minh cho phßng Qu¶n lý Ên chØ theo dâi vµ göi tr¶ lêi. Xö lý c¸c tr­êng hîp qua x¸c minh cã chªnh lÖch, dù th¶o quyÕt ®Þnh truy thu, båi th­êng ph¹t; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: qu¶n lý thu thuÕ c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp cao lµm viÖc t¹i c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn, nh÷ng c¸ nh©n hµnh nghÒ tù do, c¸c c¸ nh©n lµm viÖc ë nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng thuéc diÖn kª khai nép thuÕ theo ph­¬ng thøc uû nhiÖm thu( khÊu trõ t¹i nguån) NhiÖm vô cô thÓ: - Theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tª - x· héi cña tØnh, thµnh phè liªn quan ®Õn thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý phßng; X©y dùng dù to¸n thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ do Phßng qu¶n lý ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu cña Côc thuÕ. - Tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸ nh©n ®­îc ph©n c«ng: Phèi hîp víi c¸c ban, ngµnh ®Þa ph­¬ng ®Ó qu¶n lý c¸ nh©n nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t­îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®Þa bµn, - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xÐt c¸c hå s¬ miÔm gi¶m, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n; lËp biªn b¶n c¸c tr­êng hîp vi ph¹m vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - LËp danh s¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra, chuyÓn Phßng Thanh tra vµ tham gia thanh tra c¸c ®èi t­îng nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t­îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®i¹ bµn. - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xet c¸c hå s¬ miÔn gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t­îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®i¹ bµn. - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xÐt c¸c hå s¬ miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t­îng nép thuÕ ®­îc ph©n c«ng qu¶n lý, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n; lËp biªn b¶n c¸c tr­êng hîp vi ph¹m vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, - LËp danh s¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra, chuyÓn phßng thanh tra vµ tham gia thanh tra c¸c ®èi t­îng nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ, l­u gi÷ c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt vµo hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ phôc vô cho viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ, x¸c nhËn nghÜa vô nép thuÕ cña c¸c c¸ nh©n nép thuÕ. - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tËp huÊn nghiÖp vô thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho c¸n bé liªn quan ®Õn thóe thu nhËp c¸ nh©n cña Côc thuÕ. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.6 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý Ên chØ: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: Qu¶n lý, h­íng dÉn nghiÖp vô vÒ Ên chØ thuÕ NhiÖm vô cô thÓ: - H­íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý Ên chØ thuÕ ®èi víi c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c c¬ quan thu vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ; - TiÕp nhËn b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t Ên chØ thuÕ cho c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c ®¬n vÞ ®­îc nhµ n­íc giao nhiÖm vô thu thuÕ; c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh cã nhu cÇu sö dông Ên chØ theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn kÕ to¸n, thanh to¸n, kiÓm kª, thanh huû, xö lý tæn thÊt c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ theo quy ®Þnh; - Tæng hîp t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông Ên chØ hµng n¨m cña Côc thuÕ; tæ chøc in Ên c¸c lo¹i Ên chØ ®· ®­îc Tæng côc ThuÕ ph©n cÊp; -NhËn, tæng hîp, theo dâi vµ tr¶ lêi c¸c yªu cÇu vÒ x¸c minh ho¸ ®¬n; DuyÖt hå s¬, MÉu hãa ®¬n, phiÕu vÐ, tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ gi¶i quyÕt cho doanh nghiÖp sö dông ho¸ ®¬n tù in; - KiÓm tra, ®èi chiÕu viÖc ghi chÐp, sö dông c¸c lo¹i ho¸ ®¬n Ên chØ thuÕ cña c¸n bé thuÕ vµ tæ chøc c¸ nh©n sö dông Ên chØ thuÕ; kiÓm tra x¸c minh c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n cã nghi vÊn (mua, b¸n hãa ®¬n, hãa ®¬n gi¶…); xö lý c¸c vi ph¹m vÒ Ên chØ thuÕ; - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tham gia tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô vÒ Ên chØ ®Ó huÊn luyÖn, båi d­ìng cho c¸n bé ngµnh ThuÕ vµ phèi hîp víi phßng Tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ tËp huÊn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ sö dông Ên chØ thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.7 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng Thanh tra: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: thùc hiÖn vµ h­íng dÉn chØ ®¹o c¸c Chi côc ThuÕ thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vµ thanh tra néi bé ngµnh thuÕ trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt thuÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh; C«ng t¸c c­ìng chÕ vÒ thuÕ; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vÒ thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vµ thanh tra néi bé ngµnh thuÕ; - H­íng dÉn chØ ®¹o Chi côc ThuÕ thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra ®èi t­îng nép thuÕ vµ thanh tra néi bé, c­ìng chÕ thuÕ, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o; - Trùc tiÕp thanh tra c¸c ®èi t­îng nép thuÕ do côc thuÕ qu¶n lý, c¸c ®èi t­îng nép thuÕ v­ît qu¸ kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi thanh tra cña Chi côc ThuÕ, thanh tra trong néi bé Côc thuÕ theo kÕ ho¹ch vµ ®ét xuÊt; theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sau thanh tra; - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc c­ìng chÕ vÒ thuÕ theo luËt ®Þnh; - Thùc hiÖn gi¸m ®Þnh c¸c sai ph¹m vÒ thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan ph¸p luËt; - Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ thuéc thÈm quyÒn vµ nh÷ng vô viÖc ®­îc uû quyÒn gi¶i quyÕt; - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh thuÕ, c¸c cÊp, c¬ quan chøc n¨ng nhµ n­íc trong c«ng t¸c thanh tra c¸c vô viÖc cã liªn quan ®Õn thuÕ; - LËp hå s¬ göi c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng luËt thuÕ; theo dâi kÕt qu¶ xö lý cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®èi víi c¸c hå s¬ ®· göi. - §Þnh kú tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, kinh nghiÖm thanh tra ®Ó bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh thanh tra, c¸c kinh nghiÖm chèng trèn lËu thuÕ, kiÕn nghÞ, bæ sung söa ®æi chÝnh s¸ch thuÕ. - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tham gia tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô thanh tra, xö lý khiÕu n¹i vÒ thuÕ ®Ó tËp huÊn, båi d­ìng cho c¸n bé ngµnh thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬, tµi liÖu thanh tra vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.8 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tæ chøc C¸n bé: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸n bé, ®µo t¹o, biªn chÕ, tiÒn l­¬ng vµ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña Côc thuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - H­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é, quy tr×nh vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cña nhµ n­íc vµ cña ngµnh; - S¾p xÕp bé m¸y Côc thuÕ theo quy ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao; - Thùc hiÖn quy ho¹ch, s¾p xÕp, ®¸nh gi¸, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, kû luËt c¸n bé… theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ ph©n cÊp qu¶n lý; qu¶n lý hå s¬, lý lÞch cña c¸n bé theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc; - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, qu¶n lý nhµ n­íc, lý luËn chÝnh trÞ vµ mét sè ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng kh¸c cho c¸n bé, c«ng chøc thuéc Côc thuÕ theo h­íng dÉn cña Tæng côc ThuÕ; - Thùc hiÖn tuyÓn dông n©ng l­¬ng, n©ng ng¹ch, h­u trÝ, th«i viÖc vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh, qu¶n lý thèng nhÊt biªn chÕ vµ lao ®éng. - KiÓm tra, x¸c minh, tr¶ lêi c¸c ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ c¸n bé cña Côc thuÕ, ®Ò xuÊt viÖc xö lý c¸n bé; - H­íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña Côc thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ngµnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c cña ngµnh do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.9 Chøc n¨ng, nhiªm vô cña Phßng hµnh chÝnh – Qu¶n TrÞ – Tµi vô: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: ®¶m b¶o hËu cÇn cho ho¹t ®éng cña Côc thuÕ; tæ chøc c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ cña Côc thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - Hµnh chÝnh c¬ quan: +Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷, tiÕp nhËn, ph¸t hµnh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c«ng v¨n cña Côc thuÕ (bao gåm c¶ tê khai vµ hå s¬ vÒ thuª) +Tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Côc thuÕ, theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶m b¶o thêi gian vµ chÊt l­îng; tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña v¨n phßng Côc thuÕ; +Qu¶n lý viÖc sö dông con dÊu, kh¾c dÊu theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc; +In Ên tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c cña c¬ quan; +Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n­íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ngµnh - Qu¶n lý tµi chÝnh: +H­íng dÉn c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é thÓ lÖ quy ®Þnh cña nhµ n­íc, cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh vÒ c«ng t¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña Côc thuÕ; +H­íng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c¸c Chi côc ThuÕ trong viªc lËp dù to¸n, chÊp hµnh dù to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi tiªu; tæng hîp lËp dù to¸n, quyÕt to¸n chi tiªu cña Côc thuÕ; +Thùc hiÖn chi tr¶, cÊp ph¸t vµ ph©n bæ c¸c kho¶n kinh phÝ chi tiªu cña Côc thuÕ theo kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt, ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña Côc thuÕ; - C«ng t¸c qu¶n trÞ: +LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, trang thiÕt bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc vµ trang phôc cña Côc thuÕ; +Thùc hiÖn nhiÖm vô chñ ®Çu t­ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín… +Thùc hiÖn viÖc trang cÊp thiÕt bÞ, c¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc (kÓ c¶ v¨n phßng phÈm) vµ trang phôc cho ®¬n vÞ, +Bè trÝ ®Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt phôc vô c¸c buæi lµm viÖc, héi häp, c¸c líp tËp huÊn, båi d­ìng cña Côc thuÕ; qu¶n lý, bè trÝ xe, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt, thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n ë c¬ quan, +Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, b¶o vÖ kho tµng, c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña Côc thuÕ, +Thùc hiÖn néi quy phßng, ch÷a ch¸y; duy tr× trËt tù vÖ sinh c¬ quan; phèi hîp víi c¸c phßng ®«n ®èc thùc hiÖn nÒ nÕp, giê giÊc lµm viÖc cña c¬ quan, - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.10 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Thu lÖ phÝ tr­íc b¹ vµ thu kh¸c: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: qu¶n lý thu lÖ phÝ tr­íc b¹, c¸c kho¶n thu tõ ®Êt ®ai, phÝ, lÖ phÝ vµ thu kh¸c thuéc ph©n cÊp qu¶n lý cña Côc thuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®­îc ph©n c«ng: +H­íng dÉn c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nèp thuÕ thùc hiÖn c¸c thñ tôc kª khai nép thuÕ, +TiÕp nhËn tê khai vµ hå s¬ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, KiÓm tra tê khai, hå s¬, tÝnh thuÕ; th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép, Tæ chøc thu tiÒn thuÕ (tr­êng hîp kh«ng nép trùc tiÕp vµo Kho b¹c Nhµ n­íc) - X©y dùng dù to¸n vµ theo dâi ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh thu nép; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l­u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc thu«ck lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. 1.2.11 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng l­u tr÷ thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh: Gióp Côc tr­ëng Côc thuÕ: trong viÖc l­u tr÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ thuÕ cña ®èi t­îng nép thuÕ vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Côc thuÕ; thùc hiÖn viÖc cung cÊp, khai th¸c, sö dông tµi liÖu l­u tr÷. NhiÖm vô cô thÓ: - H­íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô l­u tr÷ ®èi víi c¸c phßng thuéc Côc thuÕ vµ c¸c Chi côc ThuÕ; - Hµng n¨m tiÕp nhËn hå s¬ tõ c¸c Phßng, Chi côc ThuÕ, tiÕn hµnh ph©n lo¹i, chØnh lý hå s¬ vµ l­u tr÷ ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o an toµn tµi liÖu, an toµn lao ®éng vµ khoa häc, thuËn tiÖn trong viÖc khai th¸c tµi liÖu; - Thùc hiÖn cung cÊp tµi liÖu vÒ ®èi t­îng nép thuÕ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan cho c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ quy chÕ cña ngµnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr­ëng Côc thuÕ giao. Ch­¬ng ii: KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2005, ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. 2.1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 2.1.1 KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch: ­íc thu ng©n s¸ch néi ®Þa trªn ®Þa bµn 26331 tû, ®¹t 103,66% dù to¸n ph¸p lÖnh; 99,05% dù to¸n phÊn ®Êu; t¨ng 18,77% so víi cïng kú n¨m tr­íc. Trong ®ã thu néi ®Þa (trõ dÇu) 23521 tû, ®¹t 100,42% dù to¸n ph¸p lÖnh; 95,60% dù tãan phÊn ®Êu, t¨ng 13,27% so víi n¨m 2004. Thu néi ®Þa (trõ dÇu, ®Êt) 21447 tû, ®¹t 100,12% dù to¸n ph¸p lÖnh; 95,31% dù to¸n phÊn ®Êu, t¨ng 10,84% so víi 2004. Tæng thu (trõ thu kh¸c Ng©n s¸ch Trung ­¬ng) 26251 tû, ®¹t 105% dù tãan ph¸p lÖnh, 100,26% dù to¸n phÊn ®Êu. Dù kiÕn cã 15/18 kho¶n thu hoµn thµnh v­ît møc dù to¸n lµ: Thu tõ DNNN Trung ­¬ng thùc hiÖn 12018 tû, ®¹t 101,02% dù to¸n, t¨ng 15,52% so víi 2004; Thu tõ DNNN ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn 498 tû ®¹t 103,62% dù to¸n, t¨ng 28,87% so víi 2004; Thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt Thñ ®« ®¹t 147,36%; ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: 270,72% vµ t¨ng 110,36%; ThuÕ nhµ ®Êt 121,27% vµ t¨ng 17,02%; TiÒn thuª ®Êt 134,89% vµ t¨ng 21,02%; PhÝ x¨ng dÇu 130,03% vµ t¨ng 21,73%; TiÒn b¸n nhµ 216,19%, Thu t¹i x· 170,36%; Thu tõ dÇu th« 141, 93% vµ t¨ng 100,13% Cßn 2 kho¶n thu kh«ng ®¹t ®­îc dù tãan lµ Thu tõ DN cã vèn §TNN vµ phÝ lÖ phÝ Trung ­¬ng do nguån thu ph¸t sinh thÊp. KÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè lÜnh vùc, kho¶n thu chñ yÕu sau: Thu tõ DNNN trung ­¬ng: chÞu sù t¸c ®éng cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng nªn nguån thu Ng©n s¸ch gi¶m lín (tÝnh riªng c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n toµn ngµnh ®· gi¶m 1321 tû), c¸c phßng qu¶n lý thu ®· tÝch cùc khai th¸c c¸c nguån thu t¨ng thªm ®Ó bï ®¾p cho nguån thu gi¶m, v× vËy ­íc thùc hiÖn ®¹t 100,4% dù to¸n vµ t¨ng 14,81% so víi thùc hiÖn 2004 (nÕu lo¹i trõ nguån thu biÕn ®éng, ®¹t 111,04% ¦íc thùc hiÖn c¸c s¾c thuÕ chñ yÕu: TT chØ tiªu thu ¦TH 2005 so DTPL (%) ¦TH so DTP§ (%) ¦TH 2005 so 2004 (%) 1 2 3 Tæng sè ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt ThuÕ Thu nhËp DN 101,02 92,41 104,87 102,55 96,19 115,52 118,41 115,51 115,77 Thu tõ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 27,4%, mét sè ngµnh duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nh­: chÕ biÕn thùc phÈm (t¨ng 23,3%), s¶n xuÊt ho¸ chÊt (t¨ng 134,8%), s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng kim lo¹i (t¨ng36,1%), s¶n xuÊt xe cã ®éng c¬ (t¨ng 34,1%)…Tuy nhiªn, nguån thu mét sè doanh nghiÖp gi¶m lín do chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh, do hÕt h¹n hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, mÆt kh¸c, do viÖc tiªu thô « t« rÊt chËm (nguån thu chiÕm tû träng lín trong tæng thu ng©n s¸ch tõ c¸c DN cã vèn §TNN) nªn kh¶ n¨ng thu Ng©n s¸ch tõ khu vùc nµy kh«ng ®¹t ®­îc dù to¸n (®¹t 97,985 dù to¸n - t¨ng 16,11% so thùc hiÖn 2004). C¸c kho¶n thu thuÕ GTGT , thuÕ TNDN ®Òu thùc hiÖn thÊp so víi dù to¸n vµ gi¶m so víi thùc hiÖn 2005. ¦íc thùc hiÖn c¸c s¾c thuÕ chñ yÕu sau: TT chØ tiªu thu ¦TH 2005 so DTPL (%) ¦TH so DTP§ (%) ¦TH 2005 so 2004 (%) 1 2 3 4 5 Tæng sè ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ThuÕ Tiªu Thô ®Æc biÖt ThuÕ TN doanh nghiÖp L·i khÝ ®­îc chia ThuÕ Tµi nguyªn khÝ 98,02 85,23 105,88 88,49 101,60 286,59 93,36 116,15 91,78 105,31 97,88 Thu tõ khu vùc ngoµi quèc doanh: tuy kh«ng ®¹t ®­îc dù to¸n phÊn ®Êu (®¹t 102,88% dù to¸n) nh­ng vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng thu cao so víi thùc hiÖn 2004 (29,43%). Thu phÝ vµ lÖ phÝ Trung ­¬ng ­íc thu thùc hiÖn kh«ng ®¹t dù to¸n do mét sè nguån thu lín nh­ PhÝ L·nh sù Bé Ngo¹i giao, PhÝ hoa hång dÇu khÝ, phÝ bay qua bÇu trêi, phÝ cÇu ®­êng bé, phÝ h¹n ng¹ch XNK kh«ng ®¹t ®­îc dù to¸n do ph¸t sinh thÊp, do thay ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch thu. C¸c kho¶n thu dù kiÕn gi¶m so víi dù to¸n nh­ sau: Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng gi¶m: 717 tû Tæng c«ng ty ®iÖn lùc 250 tû Tæng c«ng ty b¶o hiÓm 70 tû Tæng c«ng ty x¨ng dÇu 284 tû PhÝ hoa hång dÇu khÝ 235 tû PhÝ L·nh sù Bé Ngo¹i giao 130 tû PhÝ bay qua bÇu trêi 170 tû PhÝ sö dông cÇu ®­êng bé 40 tû PhÝ XNK Bé Th­¬ng m¹i 60 tû C¸c DN cã vèn §Çu t­ n­íc ngoµi 63 tû Tæng c¸c kho¶n gi¶m so víi dù to¸n 2019 tû Do nguån thu gi¶m lín, nªn ngay tõ ®Çu n¨m, Côc thuÕ thµnh phè Hµ Néi ®· triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p c«ng t¸c, ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong c«ng t¸c qu¶n lý thu Ng©n s¸ch nh»m khai th¸c nguån thu, bï ®¾p cho nguån thu gi¶m. §Ó ®¹t ®­îc sè ®· dù kiÕn trªn, trong th¸ng 12 Côc thuÕ Thµnh Phè Hµ Néi tiÕp tôc tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c«ng t¸c, ®Æc biÖt chó träng tíi c«ng t¸c ®«n ®èc thu nî thuÕ, t¨ng c­êng c«ng t¸c quyÕt to¸n thuÕ, khai th¸c tèt c¸c nguån thu nh»m bï ®¾p cho c¸c kho¶n thu hôt, phÊn ®Êu thùc hiÖn v­ît møc nhiÖm vô thu Ng©n s¸ch ®­îc giao, ®¶m b¶o nguån thu cho Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ nguån th­ëng v­ît møc thu theo ph¸p lÖnh Thñ ®«. Víi sè ­íc thùc hiÖn trªn, sÏ ®¶m b¶o nguån thu c©n ®èi cho Thµnh Phè theo kÕ ho¹ch ng©n s¸ch Bé Tµi ChÝnh giao, nh­ng phÇn th­ëng v­ît thu cho Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ nguån th­ëng v­ît møc thu theo ph¸p lÖnh Thñ ®« rÊt khã kh¨n do kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch Trung ­¬ng h­ëng 100% thÊp, cÇn ph¶i tiÕp tôc cã sù hç trî cña Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ. 2.1.2 KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c: - C«ng t¸c kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ: 11 th¸ng ®Çu n¨m ®· thùc hiÖn kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ cho 3758 doanh nghiÖp, ®¹t 20,7% doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n thuÕ (®¹t môc tiªu kiÓm tra quyÕt to¸n thu thuÕ Tæng côc ®Ò ra, sè thuÕ truy thu vµ xö ph¹t 419 tû ®ång. C«ng t¸c nµy ®ang tiÕp tôc ®­îc ®Èy m¹nh nh»m thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra, khai th¸c nguån thu ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn dù to¸n thu ng©n s¸ch. - C«ng t¸c qu¶n lý nî ®äng thuÕ: ViÖc thùc hiÖn ph©n tÝch nî thuÕ, cã biÖn ph¸p ®«n ®èc thu håi nî thuÕ ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn tÝch cùc, v× vËy sè thuÕ nî ®äng t¹i thêi ®iÓm 30/11/2005 gi¶m h¼n so víi nî thuÕ t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004. Sè thuÕ cã kh¶ n¨ng thu t¹i thêi ®iÓm 30/11/2005 lµ 138 tû, b»ng 63% sè thuÕ cã kh¶ n¨ng thu 31/12/2004; trong ®ã ph¶i thu ngay 74 tû, b»ng 40% so víi 31/12/2005. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn hç trî ®èi t­îng nép thuÕ: §· tæ chøc ®­îc 28 cuéc ®èi tho¹i víi doanh nghiÖp. TËp huÊn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ cho gÇn 8200 l­ît ®èi t­îng nép thuÕ, ®¶m b¶o 100% sè doanh nghiÖp míi thµnh lËp ®­îc h­íng dÉn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ vµ thñ tôc hµnh chÝnh thuÕ. Tr¶ lêi trùc tiÕp cho 8606 l­ît ®èi t­îng nép thuÕ; tr¶ lêi b»ng ®iÖn tho¹i 35407 l­ît C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn ph¸p luËt thuÕ ®­îc thùc hiÖn ®a d¹ng, phong phó X©y dùng hép tho¹i tù ®éng, hç trî ®èi t­îng nép thuÕ th«ng qua cæng giao ®iÖn tö cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi. - C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c nh­ c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp d©n doanh vµ hé kinh doanh c¸ thÓ, c«ng t¸c qu¶n lý Ên chØ thuÕ, c«ng t¸c tuyªn truyÒn hç trî ®èi t­îng nép thuÕ ®­îc tæ chøc thùc hiÖn tèt, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ trªn ®Þa bµn. 2.2 §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt: N¨m 2005, mÆc dÇu chÞu ¶nh h­ëng lín bëi sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng, cña thêi tiÕt, dÞch bÖnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸. §Ó ®¶m b¶o nguån thu Ng©n s¸ch n¨m 2005, Côc thuÕ Hµ néi ®· thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p c«ng t¸c, khai th¸c nguån thu ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng nguån thu gi¶m do ¶nh h­ëng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Cïng víi ®ã lµ sù quan t©m chØ ®¹o th­êng xuyªn trùc tiÕp cña Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ, cña Thµnh uû, H§ND, UBND Thµnh phè. Nªn nh×n chung c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch ®Òu v­ît dù to¸n, hoµn thµnh v­ît møc nhiÖm vô thu Ng©n s¸ch ®­îc Bé Tµi ChÝnh, UBND Thµnh phè giao. Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn t«t c«ng t¸c thuÕ, Côc thuÕ cßn phèi hîp c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan trong ngµnh tµi chÝnh Hµ néi nãi chung, viÖc thùc hiÖn quy chÕ phèi hîp gi÷a 3 c¬ quan: ThuÕ - H¶i quan - Kho b¹c Hµ Néi nãi riªng theo quy chÕ phèi hîp cña Tæng côc thuÕ - Tæng côc H¶i quan - Kho b¹c Nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña mçi ngµnh. Nh×n chung c¸c kho¶n thu thuÕ tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc Trung ­¬ng lµ t¨ng so víi dù to¸n: ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: ­íc thùc hiÖn c¶ n¨m 755 tû, ®¹t 100,87% dù to¸n, t¨ng 15,54% so víi cïng kú n¨m tr­íc. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ­íc thùc hiÖn 9234 tû, ®¹t 102,55% dù tãan, t¨ng 15,77% so víi cïng kú n¨m tr­íc. §i kÌm víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®ã, vÉn cßn mét sè kho¶n thu kh«ng ®¹t dù tãan: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc Trung ­¬ng: ­íc thùc hiÖn 1998 tû, ®¹t 92,41% dù tãan, t¨ng 17,44% so víi cïng kú n¨m tr­íc. ¦íc thùc hiÖn kh«ng ®¹t dù tãan chñ yÕu do thuÕ GTGT cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu n¨m 2005 lµ 284 tû kh«ng thùc hiÖn ®­îc; tõ ®Çu n¨m ®Õn nay, do ¶nh h­ëng cña gÝa nhËp khÈu x¨ng dÇu, VAT tõ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu liªn tôc ph¸t sinh ©m, ®Õn hÕt th¸ng 10, c¬ quan thuÕ ®· hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp 383 tû nh­ng kª khai thuÕ GTGT vÉn cßn ©m 254 tû, ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña mét sè Tæng c«ng ty gi¶m: Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng: ¦íc thùc hiÖn n¨m 2005 b»ng 85,83% so víi n¨m 2004. Nguyªn nh©n do ®Çu n¨m 2004 cã 639 tû thuÕ ph¶i nép sau quyÕt to¸n thuÕ 2004 chuyÓn sang, n¨m 2005 chØ cßn 32 tû. Tæng c«ng ty ®iÖn lùc do h¹n h¸n kÐo dµi, 6 th¸ng ®Çu n¨m s¶n l­îng thñy ®iÖn thÊp, lç 772 tû; ­íc tÝnh n¨m 2005 dù kiÕn nép ng©n s¸ch 150 tû, gi¶m so víi dù tãan 250 tû. N¨m 2005 lµ n¨m ®­îc coi víi nhiÒu biÕn ®éng lín: sù t¨ng gÝa tíi chãng mÆt cña x¨ng dÇu, vµ gÝa vµng. KÐo theo ®ã lµ sù t¨ng gÝa cña c¸c mÆt hµng kh¸c. Mét ¸p lùc lín ®ã lµ n¹n dÞch cóm gia cÇm, ®· ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. ChÝnh v× vËy, nguån thu tõ DNNN Trung ­¬ng, §Çu t­ n­íc ngoµi, phÝ vµ lÖ phÝ, Thu kh¸c ng©n s¸ch Trung ­¬ng gi¶m lín. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã côc ThuÕ Hµ Néi ®· khai th¸c c¸c nguån t¨ng thªm nh­: Chªnh lÖch thu chi Ng©n hµng Nhµ n­íc, thuÕ TNDN cña c«ng ty th«ng tin di ®éng, c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai… ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng nguån thu gi¶m, v× vËy ­íc thùc hiÖn v­ît møc dù tãan ph¸p lÖnh vµ xÊp xØ dù tãan phÊn ®Êu ®­îc giao. Víi ho¹t ®éng cña n¨m 2005, Côc thuÕ Hµ Néi ®­îc xem hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. NhiÖm vô tr­íc m¾t cña Côc lµ nhiÖm vô thu Ng©n s¸ch ®­îc giao trong n¨m 2006 rÊt nÆng nÒ, khã kh¨n, ®Æc biÖt mét sè lÜnh vùc thu liªn quan trùc tiÕp ®Õn nguån thu Ng©n s¸ch Thµnh phè nh­ thu tõ DNNN ®Þa ph­¬ng, thu tõ khu vùc d©n doanh, thu lÖ phÝ tr­íc b¹…Yªu cÇu nµy ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé ho¹t ®éng t¹i Côc thuÕ Hµ Néi cÇn n©ng cao h¬n n÷a tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng cña m×nh. KÕt LuËn §Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc ta kh«ng ngõng khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi. ViÖc thu hut ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÒ xem lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó chóng ta kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo nguån thu ng©n s¸ch cña n­íc nhµ. Cïng víi rÊt nhiÒu yªu ®iÓm mµ viÖc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®em l¹i th× nã còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò næi cém. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ t×nh tr¹ng gian lËn thuÕ. Hµnh vi ®ã ngµy cµng diÔn ra trªn ph¹m vi réng vµ mang tÝnh nghiªm träng. ViÖc lµm nµy kh«ng nh÷ng lµm thÊt tho¸t nguån thu ng©n s¸ch mµ nã cßn ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn m«i tr­êng kinh doanh còng nh­ m«i tr­êng chÝnh trÞ x· héi. §Ó t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng tho¸ng nh»m hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ nh­ng vÉn ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. §ßi hái hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c, tæ chøc qu¶n lý thuÕ kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn. Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu s¸ch b¸o vµ nhµ tr­êng, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®­îc trong thêi gian thùc tËp t¹i Côc thuÕ Hµ Néi. Em ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh: hoµn thiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i Côc thuÕ Hµ Néi. môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng i: giíi thiÖu Tæng quan vÒ Côc ThuÕ hµ néi 2 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc thuÕ Hµ Néi: 2 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban trong côc thuÕ 7 1.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng Tæng Hîp Dù To¸n: 7 1.2.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép ThuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî): 8 1.2.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ: 9 1.2.4 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp: 11 1.2.5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: 12 1.2.6 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý Ên chØ: 14 1.2.7 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng Thanh tra: 15 1.2.8 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tæ chøc C¸n bé: 16 1.2.9 Chøc n¨ng, nhiªm vô cña Phßng hµnh chÝnh – Qu¶n TrÞ – Tµi vô: 17 1.2.10 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Thu lÖ phÝ tr­íc b¹ vµ thu kh¸c: 18 1.2.11 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng l­u tr÷ thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh: 18 Ch­¬ng ii: KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2005, ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. 20 2.1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 20 2.1.1 KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch: 20 2.1.2 KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c: 23 2.2 §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt: 24 KÕt LuËn 26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại Cục thuế Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan