Báo cáo Thực tập Công ty cổ phần công trình 6

Lời mở đầu Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động nhanh như vũ bão về khoa học kỹ thuật, việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là một xu hướng tất yếu khách quan. Nền kinh tế thị trường ra đời với những quy luật vô cùng khắt khe đã làm cho không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh thậm chí có nguy cơ đi đến giải thể hoặc phá sản. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì phải kinh doanh có lãi, phải tự cân đối năng lực, tích cực tìm kiếm nguồn hàng và thị trường tiêu thụ hàng hóa. Có nghĩa là trả lời đúng, đầy đủ những câu hỏi: “Sản xuất cho ai? Sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào?” Muốn vậy, doanh nghiệp phải hướng mọi hoạt động của mình vào thị trường, tìm hiểu nhu cầu thị trường, lấy thị trường làm trung tâm, làm căn cứ để xây dựng các phương án mới mang tính khả thi. Tóm lại nền kinh tế thị trường là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế xã hội mà ở đó doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách này hay cách khác, cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị trường để đạt được mục tiêu cuối cùng là tiêu thụ được sản phẩm và thu hút lợi nhuận. Được thành lập tháng 3 năm 1956, trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty là đơn vị đã vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng nhất năm 1994 , Đơn vị anh hùng lao động năm 1996, Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dan năm 1998, Huân chương độc lập hạng nhất năm 2001, Huân chưong Hồ Chí Minh năm 2005. Đội công trình nữ 609 của công ty cũng được nhận danh hiệu đơn vị anh hùng từ năm 1972. Công ty công trình 6 là đơn vị xây dựng cơ bản thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Tất cả các công trình đường sắt do Công ty thi công đều được các Ban quản lý dự án đánh giá đạt tiến độ chất lượng tốt. Công ty công trình 6 là một trong những đơn vị đàu tiên của ngành đường sắt tà vẹt bê tông các thế hệ. Công ty đã đàu tư nhiều máy móc sản xuất nhiều loại vật liệu xây dựng và phụ kiện cơ khí đường sắt phù hợp với từng thời kỳ đổi mới. Là đơn vị thuộc ngành Đường sắt, Công ty luôn coi trọng việc phát trát triển ngành nghề, đàu tư máy móc, thiết bị hiện đại. Công ty là một trong những đơn vị xây dựng đường Hồ Chí Minh đạt tiến độ và chất lượng cao. Công ty luôn quan tâm dến người lao động, luôn đảm bảo việc làm ổn định và có thu nhập cao. Hàng năm dành hàng trăm triệu cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động. Công ty luôn là đơn vị dẫn đàu trong việc thực hiện các chính sách xã hội. Hoạt động của Công ty dù gặp phải không ít những khó khăn thách thức trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển nhưng công ty cổ phần Công trình 6 đã phấn đấu tìm mọi cách khắc phục khó khăn để vươn lên. Công ty đã khẳng định vị thế của mình trên thương trường, hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng trở thành đơn vị hàng đầu về kinh doanh vật liệu xây dựng cho các công trình giao thông của Bộ . Báo cáo này, Em thực hiện bằng kiến thức đã học tập tại trường, kiến thức thu thập được trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Công trình 6. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập này gồm 4 phần:Phần I: Khái quát sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần công trình 6. Phần i: Khái quát về sự hình thành và phát triển của cônh ty Phần II: Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty Phần III: Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty Phần IV:Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập Công ty cổ phần công trình 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tr­íc bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi biÕn ®éng nhanh nh­ vò b·o vÒ khoa häc kü thuËt, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo h­íng X· Héi Chñ NghÜa lµ mét xu h­íng tÊt yÕu kh¸ch quan. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ra ®êi víi nh÷ng quy luËt v« cïng kh¾t khe ®· lµm cho kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thËm chÝ cã nguy c¬ ®i ®Õn gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. C¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i kinh doanh cã l·i, ph¶i tù c©n ®èi n¨ng lùc, tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng vµ thÞ tr­êng tiªu thô hµng hãa. Cã nghÜa lµ tr¶ lêi ®óng, ®Çy ®ñ nh÷ng c©u hái: “S¶n xuÊt cho ai? S¶n xuÊt c¸i g× vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo?” Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i h­íng mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµo thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, lÊy thÞ tr­êng lµm trung t©m, lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n míi mang tÝnh kh¶ thi. Tãm l¹i nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ ë ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, c¹nh tranh víi nhau nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cuèi cïng lµ tiªu thô ®­îc s¶n phÈm vµ thu hót lîi nhuËn. §­îc thµnh lËp th¸ng 3 n¨m 1956, tr¶i qua h¬n 50 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®· vinh dù ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc trao tÆng nhiÒu danh hiÖu cao quý nh­: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt n¨m 1994 , §¬n vÞ anh hïng lao ®éng n¨m 1996, §¬n vÞ anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n dan n¨m 1998, Hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng nhÊt n¨m 2001, Hu©n ch­ong Hå ChÝ Minh n¨m 2005. §éi c«ng tr×nh n÷ 609 cña c«ng ty còng ®­îc nhËn danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng tõ n¨m 1972. C«ng ty c«ng tr×nh 6 lµ ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n thuéc Tæng c«ng ty ®­êng s¾t ViÖt Nam. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®­êng s¾t do C«ng ty thi c«ng ®Òu ®­îc c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ®¸nh gi¸ ®¹t tiÕn ®é chÊt l­îng tèt. C«ng ty c«ng tr×nh 6 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®µu tiªn cña ngµnh ®­êng s¾t tµ vÑt bª t«ng c¸c thÕ hÖ. C«ng ty ®· ®µu t­ nhiÒu m¸y mãc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu x©y dùng vµ phô kiÖn c¬ khÝ ®­êng s¾t phï hîp víi tõng thêi kú ®æi míi. Lµ ®¬n vÞ thuéc ngµnh §­êng s¾t, C«ng ty lu«n coi träng viÖc ph¸t tr¸t triÓn ngµnh nghÒ, ®µu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh ®¹t tiÕn ®é vµ chÊt l­îng cao. C«ng ty lu«n quan t©m dÕn ng­êi lao ®éng, lu«n ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh vµ cã thu nhËp cao. Hµng n¨m dµnh hµng tr¨m triÖu cho viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®µu trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Ho¹t ®éng cña C«ng ty dï gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nh­ng c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 ®· phÊn ®Êu t×m mäi c¸ch kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó v­¬n lªn. C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng më réng trë thµnh ®¬n vÞ hµng ®Çu vÒ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cña Bé . B¸o c¸o nµy, Em thùc hiÖn b»ng kiÕn thøc ®· häc tËp t¹i tr­êng, kiÕn thøc thu thËp ®­îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp nµy gåm 4 phÇn:PhÇn I: Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn c«ng tr×nh 6. PhÇn i: Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«nh ty PhÇn II: C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty PhÇn III: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty PhÇn IV:T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ PhÇn I: kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 C«ng ty Cæ phÇn C«ng ty c«ng tr×nh 6 ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 4446|2002|Q§-BGTVT ngµy 31|12|2002 cña Bé giao th«ng vËn t¶i, ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2003 C«ng ty ®· chÝnh thøc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 víi vèn ®iÒu lÖ: 21.117.500.000 ®ång. §Þa chØ giao dÞch: Khèi 4-ThÞ trÊn §«ng Anh –Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04 8832235 Fax: 04.8832761 Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n cña C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 tõ khi thµnh lËp ®Õn nay: C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 tiÒn th©n lµ §éi §¹i tu ®­êng ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 3 n¨m 1956, ®· ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt ph¸t triÓn cña mét trong nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n kü thuËt then chèt cña ngµnh ®­êng s¾t ViÖt Nam. §éi §¹i tu ®­êng cã nhiÒu ®ãng gãp quan träng cho c«ng cuéc kh«i phôc vµ x©y dùng ®­êng s¾t, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo th¾ng lîi cña thêi kú kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh trªn miÒn B¾c nh÷ng n¨m 1955-1957. N¨m 1961, §éi ®­êng ph¶i ®¶m nhiÖm mét khèi l­îng c«ng t¸c lín, n¨ng suÊt lao ®éng còng ®­îc x©y dùng víi tiªu chuÈn cao h¬n n¨m 1960 lµ 10%. Tuy trong thùc hiÖn cã nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: nh­ m­a nhiÒu, tiªu chuÈn quy ®Þnh cao, nh­ng víi khÝ thÕ v­¬n lªn cña c¸n bé, c«ng nh©n trong phong trµo thi ®ua víi Duyªn H¶i, thi ®ua häc tËp vµ ®uæi kÞp §o¹n Toa xe Hµ Néi, anh em ®· kh¾c phôc ®­îc mîi trë lùc, gi÷ v÷ng truyÒn thèng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch 7,4% vÒ ®Ých tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh 12 ngµy. Toµn bé c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt ®Ìu v­ît tõ 1% ®Õn 17%, t¨ng 5.174 c«ng. Ph¸t huy 16 s¸ng kiÕn. Nhê ®ã c¸c c«ng tr×nh ®Òu h¹ gi¸ thµnh tõ 20% ®Õn 31%. Phong trµo trang bÞ dông cô c¬ giíi gi¶i phãng ®«i vai ®· ®­îc thùc hiÖn ®­îc h¬n 90% trong ®¬n vÞ. Trang bÞ ®­îc h¬n 500xe cót kÝt, 60 goßng hai b¸nh mét bªn ray. Nhê ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn míi mµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng tõ 15 ®Õn 45%. Ngµy 05-8-1964, víi viÖc dùng lªn sù kiÖn “VÞnh B¾c bé”, ®Õ quèc Mü chÝnh thøc ph¸t ®éng cuéc chiÕn tranh b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n tiÕn c«ng b¾n ph¸ miÒn miÒn B¾c XHCN. Cuéc kh¸nh chiÕn chèng Mü cña ta b­íc vµo thêi kú míi, thêi kú c¶ n­íc trùc tiÕp ®­¬ng ®µu víi ®Õ quèc Mü. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi, th¸ng 6-1965 §éi §­êng ®­îc Bé giao th«ng vËn t¶i chuyÓn thµnh C«ng Ty §­êng do ®ång chÝ §inh Té lµm chñ nhiÖm. Trong thêi gian nµy, C«ng ty ®· hoµn thµnh chØ tiªu n¨m 1966, thay ray 49km, c¶i tuyÕn tõ ga Yªn B¸i ®Õn Lµng Giµnh , v­ît thêi gian 7 ngµy, h¹ gi¸ thµnh 7%, an toµn lao ®éng ch¹y tÇu 100%.Trong thêi gian nµy C«ng ty vÉn hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng v­ît 0,8%, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 108,67%. C«ng t¸c ch¹y tÇu vµ an toµn lao ®éng kh«ng ®Ó xÈy ra tai n¹n nghiªm träng. C«ng t¸c cñng cè vµ ph¸t triÓn §¶ng, x©y dùng chi bé 4 tèt, båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc chó träng. Cuèi 1966, C«ng ty §­êng ®­îc Bé Giao th«ng vËn t¶i chuyÓn thµnh Chi ®éi 6 b¶o ®¶m giao th«ng, thuéc Tæng ®éi §¶m b¶o giao th«ng. Biªn chÕ cña chi ®éi, gåm 2.100 ng­êi, trong ®ã 247 n÷, 323 c«ng nh©n kü thuËt... Tr¶i qua nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü cøu n­íc trªn mÆt trËn b¶o ®¶m giao th«ng vËn t¶i, C«ng ty ®­êng 6- Chi ®éi b¶o ®¶m giao th«ng ®· anh dòng phÊn ®Êu v­ît qua khã kh¨n gian khæ, bÊt chÊp hy sinh, lËp nªn nhiÒu thµnh tÝch to lín, ®¸nh tù hµo. §iÓn h×nh §éi ®· cã phong trµo c¶i tiÕn c«ng cô s¶n xuÊt nh­ b¶o ®¶m 50% xe cót kÝt cã bi, trang bÞ 100 gßng tay 2 b¸nh cho kh©u lµm ®Êt, ph¸t triÓn xe c¶i tiÕn, ®Èy m¹nh phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. Cã 302 s¸ng kiÕn lµm lîi cho nhµ n­íc 59.765 ®ång. Cuèi n¨m 1966 cã 92/102 tæ ®¨ng ký x©y dùng tæ, ®éi lao ®éng x· héi chñ nghÜa, tû lÖ 90%, cã 17 tæ giø v÷ng ®­îc danh hiÖu Tæ ®éi lao ®éng x· héi chñ nghÜa. ®éi 602 ®­îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ tËp thÓ lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®µu tiªn trong Ngµnh ®­êng s¾t.§éi cã ba tæ lao ®éng x· héi chñ nghÜa, n¨m 1967 cã n¨m tæ,§éi ®­îc mÖnh danh lµ con chim ®µu ®µn, bèn n¨m liÒn ®­îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ lao ®éng x· héi chñ nghÜa. Trong 7 th¸ng ®Çu n¨m 1968, §éi 609 v­ît 119,3% kÕ ho¹ch trªn giao, t¨ng 2.000 c«ng, ®­îc §¶ng uû chi ®éi 6 tÆng cê thi ®ua quyÕt th¾ng. Ngµy 8-12-1969 Bé giao th«ng vËn t¶i trong quyÕt ®Þnh sè 3535 Q§|TC ®· ®æi phiªn hiÖu c¸c chi ®éi thµnh c«ng ty. Chi ®éi b¶o ®¶m giao th«ng 6 chuyÓn thµnh c«ng ty ®­ßng 6, thuéc Côc B¶o ®¶m giao th«ng cµu ®­êng. N¨m 1970 thùc hiÖn nhiªm vô kÕ ho¹ch nhiÒu phong trµo xuÊt hiÖn s«i næi nh­ c«ng tr×nh, s¶n phÈm 3|2, 19|5, 2|9, 20|12. §¬n vÞ ®· khai th¸c hµng v¹n c©y tre, nø ®Î x©y dùng nhµ ë,c«ng tr­êng, nhµ ga. Gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p ®¹t 101,4%. N¨ng suÊt lao ®éng mét ngµy c«ng x©y l¾p ®at 106,2% t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã. N¨m 1972 tæng s¶n l­îng C«ng ty ®· phÊn ®¸u d¹t 108,4% kÕ ho¹ch. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng x©y l¾p ®¹t 95,04%, n¨ng suÊt lao déng mét c«ng nh©n x©y l¾p ®¹t 101,2%. §· ®­a vµo sö dông 57 c«ng tr×nh kiÕn thiÕt c¬ b¶n, 50 c«ng tr×nh cøu ch÷a dù phßng víi khèi l­îng 32km ®­êng, 59 bé ghi, 12 cÇu, cèng, ®óc 6.500 thanh tµ vÖt bª t«ng. C¸c c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông ®Òu ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng tèt, ®¹t vµ v­ît thêi gian Tæng côc giao. N¨m 1973 tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t 107,4 kÕ ho¹ch, ®¹t 106% so víi kÕ hoach kh«i phôc ®­êng, cøu ch÷a ®¹t 117,2%, ®¹i tu ®¹t 116%, n¨ng suÊt lao ®éng®¹t 114%, ®­a ®­îc 38 c«ng tr×nh vµo sö dông. Ngµy 17|9|1990 Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ B­u ®iÖn ®· cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ kinh doanh x©y dùng cho C«ng ty ®­êng 6. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty ®­êng 6 ®­îc kinh doanh x©y dùng gåm: - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp, bª t«ng cèt thÕp ®óc s½n; - San lÊp mÆt b»ng t¹o b·i x©y dùng; - VËn chuyÓn, bèc xÕp vËt t­, vËt liÖu, hµng ho¸ phôc vô x©y dùng c¬ b¶n; - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i, B­u ®iÖn; Ngµy 1|12|1990, trong quyÕt ®Þnh sè 2230|Q§ Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ B­u ®iÖn ®· ®æi tªn C«ng ty ®­êng 6 thµnh C«ng ty c«ng tr×nh 6. Tõ mét c«ng ty chuyªn x©y dùng, söa ch÷a ®­êng s¾t vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, chuyÓn thµnh C«ng ty C«ng tr×nh 6 lµ b­íc tiÕn quan träng, trªn chÆng ®­êng ph¸t triÓn. §©y lµ mét b­íc ®ét ph¸, mét sù chuyÓn ®æi quan träng míi ®Ó ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng liªn doanh liªn kÕt. N¨m1992, C«ng ty C«ng tr×nh 6 tiÕp þuc c¶i tiÕn, ®æi míi tæ chøc bé m¸y, gi¶m nhÑ biªn chÕ hµnh chÝnh, hoµn thµnh viÖc ®¨ng ký doanh nghiÖp cña C«ng ty. Ngµy 27/5/1993, Bé tr­ëng Bé giao th«ng trong quyÕt ®Þnh 1038 Q§ ®· thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ n­íc- C«ng ty C«ng tr×nh 6 trùc thuéc Liªn hiÖp ®­êng s¾t ViÖt Nam. Víi sè vèn kinh doanh 2.711 triÖu ®ång vµ cã 3 ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dung c«ng tr×nh giao th«ng; - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; - Gia c«ng phô kiÖn b»ng kim lo¹i; C«ng ty còng ®· x©y dùng quy chÕ qu¶n lý cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Tõ n¨m 1993, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn b¾t ®µu ho¹t ®éng theo chøc n¨ng míi. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty c«ng tr×nh 6 n¨m 1993 cã 3 phßng chøc n¨ng vµ 6 xÝ nghiÖp thµnh viªn: - Bèn xÝ nghiÖp c«ng tr×nh: 601, 602, 604, 19/5; - XÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; - XÝ nghiÖp cung øng vËt t­ vËn t¶i; NhiÖm vô cña C«ng ty trong 2 n¨m lµ triÓn khai x©y dùng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm: kh«i phôc ®­êng s¾t L¹ng S¬n- §ång §¨ng. Hoµn thµnh ®­êng Lµng Giµnh – Phè míi Lµo Cai; ®­êng vµo má ApatÝt; tham gia n©ng cÊp ®­êng s¾t thèng nhÊt vµ ®­êng Hµ Néi – L¹ng S¬n. Tæng khèi l­îng hoµn thµnh cña C«ng ty trong 2 n¨m lµ 56,4 km ®­êng vµ 28 bé ghi. S¶n l­îng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Tµ vÖt bª t«ng n¨m 1992lµ 12.036 thanh, n¨m 1993 lµ 14.500 thanh. Phô kiÖn ®­êng s¾t: n¨m 1992 lµ 105 tÊn, n¨m 1993 lµ 90 tÊn. N¨m 1992, tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng cña C«ng ty ®· ®¹t trªn 20 tû ®ång, gÊp 3 lÇn n¨m 1991. N¨m 1993 C«ng ty ®¹t trªn 25 tû ®ång thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m 1993 ®¹t 430.000 ®ång mét th¸ng. §ã lµ mét th¾ng lîi quan träng cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi vµ gi÷ v÷ng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy 01Th¸ng 10 n¨m 2003 tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc c«ng ty C«ng tr×nh 6 chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6.Vèn ®iÒu lÖ: 21.117.500.000 ®ång (Hai m­¬i mèt tû, mét tr¨m m­êi bÈy triÖu, n¨m tr¨m ngh×n ®ång VN). Tõ ®©y C«ng ty lu«n coi träng vµ ®Æt môc tiªu lªn hµng ®Çu, c«ng ty ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001- 2000 ®­îc tæ chøc chøng nhËn TUV CERT thuéc TUV Anlagentechnich GmbH c«ng nhËn cÊp chóng chØ ISO 9001-2000 ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2004. S¶n phÈm TVBT D¦L mét khèi lo¹i TN1, L¦ vµ LDP ®­îc trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn Quacert- Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn EN 13230-2: 2002 ng¸y 13 th¸ng 04 n¨m2004. HiÖn nay, C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, thuû lîi, khu d©n c­, khu ®o thÞ, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nhùa, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ,... ®¹t chÊt l­îng cao. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty cã c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi n­íc (bao gåm: cÇu, ®­êng s¾t, ®­êng bé, s©n bay, bÕn c¶ng, cÇu cèng, nhµ ga, ke kÌ); - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, thuû lîi, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, ®­êng ®iÖn d­íi 35KV; - §µo ®¾p, san l¾p mÆp b»ng c«ng tr×nh; - §Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng khu d©n c­, khu ®« thÞ; - S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nhùa; - Bu«n b¸n vËt t­, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i; - Söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh; s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ; - Gi¸m s¸t c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng; - Kinh doanh th­¬ng m¹i, nhµ kh¸ch, vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«; - ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng; - §¹i lý b¸n lÓ x¨ng dÇu; - X©y dùng c«ng tr×nh b­u ®iÖn; - Cho thuª nhµ kho, nhµ x­ëng s¶n xuÊt. NhiÖm vô träng t©m cña C«ng ty lµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¸t huy vµ ®­a vµo s¶n xuÊt Nhµ m¸y bª t«ng dù øng lùc phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh t¹i §«ng Anh vµ Bê y, khai th¸c tèt c¸c ®iiÓm kinh doanh x»g dÇu ®Ó hç trî s¶n xuÊt kinh doanh ; ®¶m b¶o 100% c«ng tr×nh s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng; t×m kiÕm c¬ héi liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ®Ó më réng ngµnh nghÒ vµ ph­¬ng thøc kinh doanh. Chó träng khai th¸c c«ng viÖc trong ngµnh lu«n x¸c ®Þnh §­êng s¾t §­êng bé lµm träng t©m vµ cã t¸c dông hç trî ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn. §¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh thu nhËp n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng, chØ ®¹o c¸c ®oµn thÓ ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng phong trµo v÷ng m¹nh toµn diÖn. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh theo m« h×nh trùc tuyÕn, ng­êi l·nh ®¹o C«ng ty ®­îc sù trî gióp cña c¸c tr­ëng phßng, chuyªn viªn ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. Tr¶i qua 4 n¨m ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc cæ phÇn ho¸, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ nh­: ThuËn lîi: C«ng ty cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh, C«ng ty cã ®éi ngò c¸c Kü s­ , c¸n bé kü thuËt giái,c¸c c«ng nh©n lµnh nghÒ kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. C¬ së vËt chÊt cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc t¨ng c­êng,ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc më réng ®¶m b¶o t­¬ng ®èi dñ viÖc lµm cho c«ng nh©n ®ång thêi l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m, ch¨m lo ®êi sèng CB CNV nªn ®· t¹o ®­îc sù yªn t©m, g¾n bã cho ®¹i ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c«ng ty. §­îc sù quan t©m cña §¶ng, §¶ng bé C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 lu«n nhËn ®­îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû §­êng s¾t ViÖt Nam do ®ã ®· lu«n b¸m s¸t c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Î l·nh ®¹o c«ng ty.§¶ng viªn cña §¶ng bé g­¬ng mÉu ®i ®µu trong lao ®éng s¶n xuÊt còng nh­ tham gia c¸c phong trµo, do ®ã ®· t¹o ®­îc lßng tin vµ ®­îc sù ñng hé cña quÇn chóng, ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ®· ®Ò ra. Khã kh¨n: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n do ph¶I c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c c«ng ty kh¸c, nhÊt lµ c¸c c«ng ty liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, gi¸ c¶ t¨ng thÞ tr­êng bÞ thu hÑp l¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr¶i dµi tr¶i réng kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc, c¸n bé cÊp uû, §¶ng viªn ph©n t¸n, c«ng ¨n viÖc lµm nh÷ng n¨m qua rÊt c¨ng th¼ng; c«ng viÖc truyÒn th«ng lµ thi c«ng ®­êng s¾t do vèn ®µu t­ Ýt nªn viÖc lµm thiªu trÇm träng. NÕu nh÷ng n¨m tr­íc ®©y c«ng viÖc ngoµi ngµnh chØ chiÕm tõ 25%- 20% th× ®Õn n¨m 2005 tû lÖ nµy lµ 78% n¨m 2006 lµ trªn 85%. Do c«ng viÖc trong ngµnh thiÕu nªn CB CNV ph¶i lµm viÖc tr¸i nghÒ , l¹i liªn tôc ®iÒu ®éng c¸n bé kh«ng æn ®Þnh. Gi¸ c¶ liªn tôc biÕn ®éng, vèn liÕng khã kh¨n ,thñ tôc thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n ®· t¸c ®«ng kh«ng nhá ®Õn t©m lý c¸n bé , ®¶ng viªn. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng tiªu cù nh÷ng tÖ n¹n x· héi ch­a ®­îc ng¨n chÆn, c¹nh tranh khèc liÖt ®· t¹o nªn ¸p lùc rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c §¶ng, §¶ng bé ph¶i l·nh ®¹o doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm kû c­¬ng ph¸t luËt võa ph¶i linh ho¹t®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n xa nhµ trong khi nguån viÖc lµm t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng kh«ng khã kh¨n nh­ c¸c n¨m tr­íc ®©y. Nªn viÖc gi¸o dôc mäi ng­êi yªn t©m, yªu nghÒ yªu c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã c¸ch lµm míi, ph¶i kÕt hîp c¶ gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng víi ch¨m lo ®·i ngé. §©y thùc sù lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n ®èi víi l·nh ®¹o c«ng ty. PhÇn II. C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty S¬ ®åTãM T¾T C¥ CÊU tæ chøc bé m¸Y Héi ®ång qu¶n trÞ G® ®iÒu hµnh C¸c pg® ®h Chi nh¸nh T©y B¾c Phßng TN-K§ Phßng tæ chøc HC Phßng KÕ ho¹ch KT Phßng Tæ chøc KT XNCT601 XNCT604 XNCT603 XNCT602 XN VL& XD 1/Trô së chÝnh: Tæ 36- Khèi 4- ThÞ trÊn §«ng Anh- HuyÖn §«ng Anh- Hµ Néi Sè Telex (Fax): 04- 8832761 Sè ®iÑn tho¹i: 04- 8832235 2/ V¨n phßng ®¹i diÖn khu vôc phÝa Nam: 143A §­êng Ung V¨n Khiªm- Ph­êng 25- QuËn B×nh Th¹nh- T.P Hå ChÝ Minh Sè §iÖn tho¹i/ Fax: 08- 8996138 3/ Chi nh¸nh khu vùc T©y B¾c: B¶n NËm Loáng- X· NËm Loáng- ThÞ TrÊn Phong Thæ- HuyÖn Tam §­êng- TØnh Lai Ch©u. Sè §iÖn tho¹i: 032- 877496 4/ C¸c xÝ nghÖp thµnh viªn: a. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 601 Tæ 36- thÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836403 b. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 602 Tæ 36- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836345 c. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 603 Tæ 36- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836345 d. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 604 143 §­êng Ung V¨n Khiªm- Q. B×nh Th¹nh- T.P Hå ChÝ Minh Sè ®iÖn tho¹i: 08- 8996138 e. XÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y l¾p Ga Cæ Loa- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8832058 PhÇn III. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 B¶ng1: KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qua 2 n¨m §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Sè tiÒn TØ lÖ % 1. Doanh thu 196.160,13 240.419,13 44.258,69 122,56 - DT b¸n hµng 196.064 240.313 44.249 122,57 - DT tµi chÝnh 96,44 106,13 9,69 110,05 2. Chi phÝ SXKD 193.572 233.728 40.156 120,74 - Chi phÝ H§SXKD 193.572 233.728 40.156 120,74 + Gi¸ vèn 175.052 209.860 34.808 119,88 + CP b¸n hµng 8.112 11.456 3.344 141,22 + CP QL DN 10.408 12.412 2.004 119,25 3. Lîi nhuËn 2.588,44 6.691,13 4.093 258,50 - LN H§ SXKD 2.588,44 6.691,13 4.093 258,50 + LN H§ SXKKD HH DÞch vô 2.492 6.585 4.093 258.50 + LN Tµi chÝnh 96,44 106,13 9,69 110,05 4. Nép NS Nhµ n­íc 6.835,30 11.215,52 4.380,22 164,08 - ThuÕ GTGT 4.669 6.503 1.834 139,28 - ThuÕ TNDN 828,30 1.873,52 1.045,22 226,19 C¸c kho¶n nép kh¸c 1.338 1.873,52 1.045,22 226,19 5. Thu nhËp BQ 1,40 1,80 0,40 128,57 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: Doanh thu cña C«ng ty n¨m 2005 so víi n¨m 2006 t¨ng 44.258,69tr® hay 122,56%. §©y lµ mét kÕt qu¶ tèt chøng tá C«ng ty kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng tiªu thô, thu hót kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu h¬n. Doanh thu t¨ng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty v× c«ng ty lµ ®¬n vÞ kinh doanh, ®Èy m¹nh l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ rÊt cÇn thiÕt.C«ng ty ¸p dông c¸ch tÝnh lîi nhuËn theo th«ng t­ sè 89/2002/TT-BTC, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c(ho¹t ®éng bÊt th­êng). Lîi nhuËn n¨m 2005 so víi 2006 t»ng 4.039 tr® hay t¨ng 258,5% ,nh­ vËy chØ sau mét n¨m,lîi nhuËn cña c«ng ty ®· t¨ng rÊt cao dÉn ®Õn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n­íc còng t¨ng lªn 4.380,22tr® hay 164,08%.Thu nhËp ®Çu ng­êi t¨ng tõ 1,4tr® n¨m 2005 lªn 1,8tr® n¨m 2006 ®¹t 128,57%. Nh­ vËy,ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng cã g× bÊt æn. HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt tèt. PhÇn IV:T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ I.T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ë C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao ®åi hái nhµ kinh doanh ph¶i qu¶n lý tèt nguån vèn, nguån lao ®éng sao cho ®ång vèn bá ra ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¸c doanh nghiÖp muèn qu¶n lý tèt, muèn ®­a ra quyÕt ®Þng ®óng ®¾n, ngoµi n¨ng lùc chuyªn m«n cßn ph¶i n¾m b¾t th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Kh«ng nh÷ng n¾m b¾t th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh mµ nhµ qu¶n trÞ cÇn n¾m b¾t th«ng tin ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ.Th«ng qua ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c nhµ kinh doanh sÏ biÕt ®­îc t×nh h×nh sö dông nguån vèn cña m×nh cã tèt hay kh«ng. T¹i c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 còng tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. C¸c phßng ban phèi hîp t¹o ra nh÷ng th«ng tin liÒn m¹ch ®Çy ®ñ vÒ doanh thu, chi phÝ, ®­a ra chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèi ­u. C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ theo tõng th¸ng, quý, n¨m. II.Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. L·i,lç (§¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch 1.Doanh thu 196.160,44 240.419,13 44.259 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 175.052 209.860 34.808 3.Chi phÝ b¸n hµng 8.112 11.456 3.344 4.Chi phÝ qu¶n lý 10.408 12.412 2.004 5.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 2.588,44 6.691,13 4.103 6.ThuÕ thu nhËp DN 828,3 1.873,52 1.045,36 7.Lîi nhuËn sau thuÕ 1.730,14 4.817,61 3.087,33 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña C«ng ty n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr­íc 44.259tr®. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2006 còng t¨ng so víi 2005. Cô thÓ n¨m 2006, chi phÝ b¸n hµng t¨ng lªn 3.344tr®, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng lªn 2.004tr® so víi n¨m 2005. ViÖc t¨ng chi phÝ vµ ®Æc biÖt lµ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Doanh thu t¨ng, chi phÝ t¨ng lµ ®iÒu hîp lý. §Æc biÖt lµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2006 t¨ng m¹nh, t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 4.103tr®. 2.Thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc (§¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch Sè ph¶i nép (tr®) Sè ®· nép(tr®) Sè ph¶i nép (tr®) Sè ®· nép (tr®) Sè ph¶i nép(tr®) Sè ®· nép (tr®) 1.ThuÕ GTGT 4.669 4.402 6.503 6.288 1.834 1.886 2.ThuÕ TNDN 828,3 621,225 1.873,52 1.405,14 1.045 784 3.ThuÕ m«n bµi 5 5 5 5 0 0 4.ThuÕ kh¸c 1.338 1.289 2.839 2.716 1.501 1.427 Tæng céng 6.840 6.317 11.221 10.441 4.380 4.097 NhËn xÐt C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®Çy nghÜa vô víi nhµ n­íc. N¨m 2006,C«ng ty ®· nép thuÕ GTGT t¨ng lªn 1.886tr®, thuÕ TNDN t¨ng lªn 748tr®,c¸c kho¶n thuÕ kh¸c lµ1.427tr® so víi n¨m 2005. Tæng c¸c kho¶n nghÜa vô ®· nép víi nhµ n­íc n¨m 2006 lµ 10.441 tr®, t¨ng so víi n¨m tr­íc lµ 4.097 tr®. C«ng ty chØ cßn ph¶i nép 383tr®. §©y lµ mét kÕt qu¶ cho thÊy c«ng ty lu«n chó träng tíi tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh víi nhµ n­íc. Víi sù lç lùc cña m×nh cïng víi chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. III.Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (§VT:TriÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch 1.Vay ng¾n h¹n 10.100 11.250 1.150 2.Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 16.576,14 17.420,09 843,95 3.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 6.317 10.441 4.124 4.Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 146,35 173,05 26,7 5.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ NH kh¸c 0 0 0 Tæng nî ng¾n h¹n 33.139,49 39.284,14 6.144,65 Tæng TSL§ Tû suÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Tæng nî ng¾n h¹n 167.518(tr®) N¨m 2005 = =5,05 33.139,49 9tr®) 174.024(tr®) N¨m 2006 = =4,43 40.684,14(tr®) NhËn xÐt Qua chØ tiªu trªn ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña C«ng ty lµ rÊt tèt. N¨m 2005 lµ 5.50%,n¨m 2006 lµ 4,43%. C«ng ty hoµn toµn chñ ®éng víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. Tuy vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n n¨m 2006 so víi n¨m 2005 cho thÊy sù t¨ng tr­ëng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã phÇn kh«ng hîp lý. KÕt luËn C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng, s¶n xuÊt thanh tµ vÑt duy nhÊt trong n­íc, theo c«ng nghÖ cña NhËt B¶n, Th¸i Lan. Tr¶i qua 51 n¨m ho¹t ®éng víi nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng, C«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng thµnh c«ng trªn con ®­êng, s¶n xuÊt, kinh doanh phôc vô cho ngµnh giao th«ng ®­êng s¾t. Qua mét thêi gian ng¾n vÒ thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6, ®­îc tiÕp xóc vµ lµm quen víi c¸c c«ng viÖc cña c«ng t¸c tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, t«i nhËn thÊy: C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 ®· ¸p dông ®óng chÕ ®é tµi chÝnh doanh nghiÖp do nhµ n­íc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 vµ c¸c th«ng t­ h­íng dÉn söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cña bé tµi chÝnh tæ chøc sö dông hÖ thèng sæ tµi chÝnh kÕ to¸n râ rµng, chÝnh x¸c, lu©n chuyÓn chøng tõ nhanh, hîp lý. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp, T«i ®· ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6. C¸c thÇy, c« trong bé m«n Tµi chÝnh- Doanh nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6, c¶m ¬n C¸c thÇy, c¸c c« ®· gióp ®ì Em hoµn thµnh B¸o c¸o nµy. Víi tr×nh ®é vµ thêi gian thùc tÕ h¹n chÕ, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ bÌ b¹n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Công ty cổ phần công trình 6.DOC
Luận văn liên quan