Báo cáo Thực tập khảo sát thực tế về loại hình cơ quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan

Bản quy chế của cơquan được tao nên nhằm duy trì trật tự, kỉ cương trong thực thi các công việc tại cơquan .Giúp hạn chế tiêu cực, lãng phí, tăng năng suất lao động tạo thái độtích cực chủ động trong công việc làm cơ sở cho sự phối hợp, sự đồng thuận, thống nhất, lềlối làm việc khoa học, hợp lý, phù hợp. Đồng thời đây cũng được xem nhưlà một công cụlao động để lãnh đạo kiểm tra đánh giá các cán bô, nhân viên của mình.

pdf61 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập khảo sát thực tế về loại hình cơ quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đạo tiếp nhận thông tin kịp thời, đầy đủ và xử lý nhanh các thông tin cần thiết trong ngày. Trang thiết bị phục vụ cho công tác này được cơ quan cung cấp đầy đủ, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc cụ thể như máy fax, máy quét tài liệu, toàn bộ văn bản được sử dụng bằng máy vi tính được nối mạng với văn phòng Chính phủ, các huyện và một số ngành trọng yếu trong tỉnh. Chất lượng cán bộ, chuyên viên của VPUBND huyện là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của UBND huyện. Chính vì vậy công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, chuyên viên của VPUBND huyện đã được chú trọng. Hàng năm UBND huyện đã có các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt cho cán bộ, chuyên viên của VPUBND huyện chính vì thế chất lượng của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của UBND huỵên đã được nâng cao và đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc của UBND huyện. • Nhược điểm Bên cạnh những mặt ưu điểm trên đây công tác văn phòng ở UBND huyện Định Quán vẫn còn nhược điểm như sau:Việc sắp xếp và bố trí văn phòng theo mặt bằng đóng đã tạo nên sự ngăn cách giữa các phòng ban làm cho việc liên kết trong giả quyết công việc gặp nhiều khó khăn. • Ý kiến Theo em cán bộ, chuyên viên của cơ quan cần được mở rộng thêm nhiều kiến thức về tin học, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ để góp phần giải quyết công việc gọn gàng, nhanh chóng. Trung tâm lưu trữ tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho các nhân viên văn thư lưu trữ của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nên UBND huyện phải thay đổi từ chính mình, phải thay đổi và xiết chắt hơn về công tác giám sát, kiểm tra, lãnh đạo của mình mà trước hết là với hoạt động của văn phòng UBND huyện. Các chương trình kế hoạch đặt ra phải được đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đem lại một sự thay đổi nhất định trong sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của tỉnh. C. Khảo sát về công tác văn thư. I.Tổ chức- cán bộ văn thư cơ quan Văn thư là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong các cơ quan nhà nước nói chung và Văn phòng UBND huyện nói riêng. Văn thư có nhiệm vụ tiếp nhận văn bản, đăng ký chuyển giao và theo dõi, giải quyết các công văn đến, tổ chức phát hành công văn đi, lập hồ sơ, nộp lưu, huỷ tài liệu, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác văn thư. Bộ phận văn thư gồm 03 phòng - Phòng công văn đến - Phòng công văn đi - Phòng photo- đánh máy Nhân viên chuyên trách gồm: - Nhân viên văn thư quản lý công văn đi: nguyễn Thị Hồng, Đào Thị Huyên. - Nhân viên văn thư quản lý công văn đến: Hà Anh Tuấn, - Nhân viên phát hành: Trương Tùng Lâm - Nhân viên đánh máy: Lương Thị Mai - Nhân viên kỹ thuật: Huỳnh Yến Nhi - Bộ phận công văn đi ở UBND huyện Định Quán gồm 03 người: 01 người cho số công văn, ghi sổ theo dõi công văn, nhập văn bản pháp quy vào máy vi tính; 01 người kiểm tra để gửi đi các nơi; 01 người phát hành đi bưu điện. - Bộ phận công văn đến có 2 người: 1 người vào sổ, giao nhận công văn, chuyển giao công văn, báo chí; 1 người đóng dấu, điện thoại, máy fax… - bộ phận photo- đánh máy có 03 người: 01 người đánh máy, 01 người photo và 01 người nhận và gửi email. Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên. II. Các văn bản chỉ đạo * Văn bản hành chính là văn bản mang tính chất thông tin, điều hành nhằm thực thi các văn bản pháp luật hoặc để giải quyết những vụ việc cụ thê, phản ánh tình hình giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc. * Văn bản hành chính thông thường bao gồm: công văn, thông báo, thông cáo, tờ trình, biên bản, đề án, phương án, kế hoạch, chương trình, diễn văn, công điện,… * Các loại giấy: giấy mời, giấy đi đường, giấy ủy nhiệm, giấy nghỉ phép, giấy giới thiệu,… Các loại phiếu: phiếu chuyển, phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình. * Văn bản Chuyên môn – Kỹ thuật * Văn bản cá biệt: là các văn bản được ban hành để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những nhiệm vụ cụ thể đối với những đối tượng cụ thể như quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động, bổ nhiệm, phê duyệt dự án, pháp động phong trào thi đua. Văn bản cá biệt không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm: + Văn bản cá biệt của Chủ tịch UBND huyện Định Quán. + Văn bản cá biệt của Văn phòng UBND huỵên Định Quán. Nhìn chung tình hình ban hành văn bản và tổ chức văn bản của cơ quan diễn ra tương đối tốt, chất lượng nội dung được đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu. Làm cho người tiếp nhận văn bản hiểu và thực hiện đúng. Các văn bản của Văn phòng UBND huyện ban hành đúng thể thức gồm đầy đủ những yếu tố sau: Quốc hiệu Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản Số, ký hiệu văn bản Địa danh, ngày, tháng ban hành văn bản Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản Nôi dung văn bản Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thảm quyền Dấu của cơ quan Nơi nhận Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo đúng TT 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật văn bản. 2. Tình hình tổ chức quản lý văn bản. 3. Tình hình thực hiện các nghiệp vụ 3.1. Soạn thảo và ban hành văn bản Trước tiên phải là người có đủ trình độ, năng lực được cơ quan phân công phụ trách một lĩnh vực công tác nào đó, văn bản thuộc lĩnh vực nào thì phải là người thuộc về chuyên môn khối đó phụ trách soạn thảo. Việc soạn thảo các văn bản như chỉ thị, thông tư, quyết định, báo cáo thường trải qua các bước sau: + Xác định mục đích, tính chất của văn bản dự định ban hành + Xác định tên loại văn bản + Thu thập và xử lý thông tin (thông tin pháp lý và thông tin thực tế) + Xác định đề cương văn bản và viết văn bản + Trình Lãnh đạo duyệt bản thảo + Nhân bản văn bản + Hòan thiện vản bản về mặt thể thức như: chữ ký, đóng dấu, ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm văn bản III. Quản lý văn bản đến. Tất cả các văn bản, kể cả đơn, thư do đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến Văn phòng UBND huyện đều là văn bản đến và phải được quản lý theo trình tự sau: - Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; - Trình, chuyển giao văn bản đến; - Giải quyết, theo dõi và đôn đốc việc xử lý văn bản đến. Văn bản đến có thể được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản hoặc cơ sở dữ liệu quản lý văn bản trên máy vi tính, và ở Văn phòng UBND huyện được đăng ký trên máy vi tính.Văn bản đến được đăng ký vào sổ theo cấp độ tác giả, cụ thể như sau: - Sổ “A” : đăng ký các văn bản đến từ các cơ quan Trung ương và các cơ quan ngoài tỉnh; - Sổ “B” : đăng ký các văn bản đến từ các cơ quan cấp tỉnh; - Sổ “C” : đăng ký các văn bản đến từ các cơ quan cấp huyện; - Sổ “D” : đăng ký đơn thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân; - Sổ “M” : đăng ký các văn bản đến có tính mật; - Sổ fax : đăng ký các văn bản đến bằng fax. Mẫu sổ và việc đăng ký văn bản đến (kể cả văn bản đến có tính chất mật) thực hiện theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Khi đăng ký văn bản phải bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, không viết bằng bút chì, bút mực đỏ, không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Trường hợp văn thư không được giao nhiệm vụ bóc bì, đăng ký văn bản đến loại mật thì đóng dấu dưới phần số và ký hiệu trên bì và đăng ký theo thông tin ghi được ngoài bì văn bản đó; khi cần thiết người được phép mở bì sẽ cung cấp trích yếu nội dung văn bản đó để văn thư đăng ký. MẪU SỔ CÔNG VĂN ĐẾN -Tờ bìa UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN VĂN PHÒNG SỔ ĐĂNG KÝ CÔNG VĂN ĐẾN Năm : 2012 Từ số ………………đến số ……………….. Từ ngày: ……/……/………..đến ngày:……/……/………. Quyển số: .... - Phần phụ lục Ngày đến Số đến Tác giả Số, ký hiệu Ngày tháng CV Tên loại và trích yếu nội dung Đơn vị hoặc người nhận Ký nhận Ghi chú (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 06/8/ 2012 01 Công ty Xăng dầu ĐN 154/CV 04/8/ 2012 V/v đề nghị không cấp GCNQSDĐ Phòng CNN Nguyễn Minh Hòang 15/8/ 2012 07 Ban an toàn giao thông tỉnh 99/TT- ATGT 12/8/ 2012 V/v cải tạo bảo dưỡng hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã 4 AMATA Phòng Kinh tế Ngô Thị Anh Thy 09/8/2 009 03 Sở khoa học – công nghệ 165/GM 07/8/ 2012 V/v Mời tham dự hội thảo ứng phó sự cố an tòan bức xạ trên địa bàn tỉnh ( 8 giờ ngày 06/8/2009) Phòng CNN Hòang Văn Thái … … … … … … … … IV. Tình hình quản lý văn bản đi. Văn bản đi là tất cả văn bản (kể cả bản sao và văn bản mật), bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản chuyên ngành, văn bản khác và văn bản nội bộ do cơ quan, tổ chức phát hành được gọi chung là văn bản đi. Quản lý văn bản đi gồm các bước như sau: 1. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng của văn bản. 2. Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật. 3. Đăng ký văn bản đi: a) Đăng ký văn bản đi bằng sổ; -Lập sổ đăng ký văn bản đi: sổ đăng ký tất cả các loại văn bản(loại thường), sổ đăng ký văn bản đi (loại mật). - Đăng ký văn bản đi b) Đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính sử dụng chương trình quản lý văn bản. Yêu cầu chung đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi thực hiện theo bản hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư-lưu trữ ban hành kèm theo Công văn số 608/LTNN-TTNC ngày 19/11/1999 của Cục lưu trữ nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) 4. Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi a) Làm thủ tục phát hành văn bản - Lựa chọn bì - Trình bày bì và viết bì - Vào bì và dán bì - Đóng dấu độ khẩn, dấu chữ ký hiệu độ mật và dấu khác b) Chuyển phát văn bản đi - Chuyển phát văn bản đi trong nội bộ cơ quan, tổ chức - Chuyển phát trực tiếp do giao liên cơ quan, tổ chức thực hiện - Chuyển phát văn bản qua bưu điện - Chuyển phát văn bản đi bằng fax, qua mạng - Chuyển phát văn bản đi (loại mật) c) Theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. 5. Lưu văn bản đi a) Tại văn thư Văn bản đi lưu tại văn thư phải được sắp xếp theo thứ tự đăng ký. Những văn bản đi được đăng ký và đánh số chung được sắp xếp chung, được đăng ký và đánh số riêng theo từng loại hoặc theo từng nhóm nhất định thì được sắp xếp riêng, theo đúng số thứ tự của văn bản. Các tập lưu văn bản đi vào sổ đăng ký văn bản đi được giao nộp vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. b) Tại đơn vị, cá nhân Văn bản đi được lưu trong hồ sơ việc tại đơn vị, cá nhân soạn thảo văn bản đó cùng với bản gốc (nếu có). Hồ sơ được giao nộp vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. c) Lưu văn bản đi (loại mật) Việc lưu giữ, bảo vệ, bảo quản và sử dụng bản lưu văn bản đi có đóng các dấu độ mật được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước - Tờ bìa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN PHÒNG UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI Năm : 2008 Từ số ………………đến số ……………….. Từ ngày: ……/……/………..đến ngày:……/……/………. Quyển số: .... - Phần phụ lục Sô, ký hiệu, VB Ngày, tháng VB Tên loại và trích yếu nội dung Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận Số lượn g văn bản Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 525/BC- UBND 10/2/ 2012 Báo cáo giải trình về kế hoạch biên chế năm 2008, tăng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ so với năm 2007 Đinh Quốc Thái TT. Tỉnh uỷ, HĐND, Ban Pháp chế, sở Nội vụ Sở Nội vụ 60 526/UB ND-KT 12/2/ 2012 V/v phiếu thăm dò thông tin về nội dung chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO Ao Văn Thinh Ban CĐCTHT KT hậu gia nhập WTO Lại Thế Thông 30 527/UB ND-KT 13/2/ 2012 V/v xem xét kiến nghị của công ty TNHH một thành viên Điện lực Biên Hoà Nguyễn Quốc Hùng Sở TMDL,côn g ty Điện Lực Biên Hoà Lại Thế Thông 10 ... ... ... ... ... ... ... ... V. Quản lý và sử dụng con dấu: a) Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện đúng theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ và theo Quy định của công tác văn thư – lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng con dấu tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Con dấu phải được quản lý chặt chẽ và được để tại trụ sở cơ quan. Trong trường hợp cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Trưởng phòng Hành chính Tổ chức có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang có dấu ra khỏi cơ quan. b) Con dấu của cơ quan được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau: + Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền. + Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức. + Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền. + Không đươc đóng dấu khống chỉ. * Đóng dấu: Dấu đóng phải rõ ràng, ngày ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lêm 1/3 chữ ký về phía bên trái. Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, đơn vị hoặc tên của phụ lục. VI. Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Căn cư Quyết định về việc lập, nộp và bảo quản hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện việc lập, nộp hồ sơ theo quy định. Yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập: + Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc của cơ quan; + Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản anh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc; + Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều. a) Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. * Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong cơ quan: Các đơn vị và cá nhân trong cơ quan phải giao nộp những hồ sơ, tài liệu có giá trị vào lưu trữ hiện hành của cơ quan theo thời hạn được quy định hàng năm. Trường hợp đơn vị hoặc cá nhân cần giữ lại những hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu thì phải lập danh mục gửi cho lưu trữ hiện hành của cơ quan nhưng thời hạn giữ lại không được quá hai năm. Mọi cán bộ, công chức, viên chức trước khi nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác khác đều phải nộp bàn giao lại hồ sơ, tài liệu cho đơn vị hay người kế nhiệm. b) Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành được quy định như sau: Tài liệu hành chính: sau một năm kể từ năm công việc kết thúc; Tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ: sau một năm kể từ năm công trình được nghiệm thu chính thức; Tài liệu xây dựng cơ bản: sau ba tháng kể từ khi công trình được quyết toán; Tài liệu ảnh, phim điện ảnh, mi-cro-phim; tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu khác sau ba tháng kể từ khi công việc kết thúc. c) Thủ tục giao nộp Khi giao nộp tài liệu phải lập hai bản “Mục lục hồ sơ, , tài liệu nộp lưu” và hai bản “ Biên bản giao nhận tài liệu”. Đơn vị hoặc cá nhân giao nộp tài liệu và lưu trữ hiện hành của cơ quan giữ mỗi người một bản. Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan: + Trưởng phòng Hành chính Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các đơn vị và cá nhân thuộc Văn phòng UBND huyện. + Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Hành chính Tổ chức thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các cá nhân và đơn vị thuộc Văn phòng UBND huyện; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND huyện và cán bộ, công chức trong cơ quan chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND huyện về việc lập hồ sơ, bảo quản và giao nộp hồ sơ, tài liệu của mình vào lưu trữ hiện hành của cơ quan. Cán bộ lưu trữ có nhiệm vụ thu nhận, chỉnh lý và bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan. VII.Tình hình ứng dụng tin học Hiện nay, việc soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Định Quán đang được hiện đai hóa bằng việc áp dụng ứng dụng tin học, mọi công việc đều được xử lý trên máy tính như lưu văn bản đến và văn bản đi, chuyển văn bản đến các cơ quan bằng địa chỉ email, photo và gửi văn bản đến nhiều cơ quan cùng 1 lúc...Việc ứng dụng trên đã đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và giúp cho công việc được giải quyết nhanh , đạt hiệu quả. 4. Tình hình trang thiết bị - Trong văn phòng hệ thống trang thiết bị như hệ thống ánh sáng, máy lạnh, công cụ làm việc ( bàn ghế, điện thoại, máy tính, máy in, máy fax...) được trang bị đầy đủ và giúp cho nhân viên cảm thấy thoải mái và làm việc tốt hơn. - Hiện nay Văn phòng được trang bị 03 máy photo, 02 máy in, 01 máy fax, 07 máy vi tính.... 5. Nhận xét chung về công tác văn thư * Ưu điểm: - Do có tương đối đầy đủ các văn bản Quy phạm pháp luật của cấp trên hướng dẫn về công tác văn thư và Cán bộ làm việc nhiệt tình nên công việc có phần đi vào nề nếp, thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc. - Tổ chức và biên chế văn thư chuyên trách đầy đủ, phù hợp với trình độ công việc, mỗi người phụ trách một mảng vấn đề riêng nên công việc không lộn xộn và giải quyết kịp thời. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đáp ứng tương đối đầy đủ. - Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo tận tình của lãnh đạo. - Cán bộ làm công tác văn thư có trình độ chuyên môn và làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệm nên việc ban hành văn bản đi, văn bản đến đều được kiểm tra chặt chẽ, giải quyết kịp thời, thực hiện đúng với quy định của Nhà nước về công văn, giấy tờ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao. * Hạn chế : - Số lượng công việc nhiều trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ, chưa qua đào tạo chuyên môn nên đôi khi một số công việc chưa được giải quyết một cách khoa học. - Bộ phận công văn đi ở UBND huyện gồm 03 người: 01 người cho số công văn, ghi sổ theo dõi công văn, nhập văn bản pháp quy vào máy vi tính; 01 người kiểm tra để gửi đi các nơi; 01 người phát hành đi bưu điện. - Bộ phận công văn đến có 2 người: 1 người vào sổ, giao nhận công văn, chuyển giao công văn, báo chí; 1 người đóng dấu, điện thoại, máy fax… * Kiến nghị: Văn phòng cần tăng cường nguồn nhân lực để đáp ứng tình hình công việc hiện nay để tránh tình trang tồn động và kém hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều lớp học bồi dưỡng kỹ năng tin học và nghiệp vụ chuyên môn của các cán bộ nhân viên làm công tác văn thư. PHẦN II: THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NGHIỆP VỤ A:VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG *Lịch làm việc của chủ tịch , phó chủ tịch UBND huyện ( phụ lục 1) ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/ KH-UBND Định Quán, ngày 08 tháng 6 năm 2012 KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (Từ ngày 11/06/2012 đến ngày 15/06/2012) Thứ, Ngày Sáng Chiều Thứ 2 11/6 - Dự họp tại tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 06 tháng đầu năm- cả ngày (đ/c Yên – Chủ tịch). - Hội ý thường kỳ với Thường trực Huyện ủy ( đ/c Lâm – Phó chủ tịch) - Họp Đoàn khảo sát nền kinh tế quốc dân theo Kế hoạch 47/KH-UBND huyện đ/c Lâm – Phó chủ tịch). - Làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo liên quan nhiệm vụ của ngành (đ/c Tú – Phó chủ tịch). Thứ 3 12/06 - Dự họp về quy hoạch nông thôn mới và công tác chuẩn bị sơ kết tại tỉnh – cả ngày (đ/c Yên – Chủ tịch). - Họp BTV huyện ủy (đ/c Lâm – - Làm việc với các ngành để thống nhất phương án bồi thường giải tỏa 04 hộ dân ở Khu tái định cư II thị trấn Định Quán (đ/c Lâm – Phó chủ tịch). - Làm việc với thanh tra huyện, Phòng tài Phó chủ tịch). - Làm việc với trung tâm khuyến công tỉnh về Dự án Mây Tre đan tại tỉnh (đ/c Biên – Phó chủ tịch). - Làm việc với Phòng TCKH, Phòng Giáo dục (đ/c Tú – Phó chủ tịch). nguyên môi trường chuẩn bị tổ chức họp rà soát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2012 (đ/c Tú- Phó chủ tịch). Thứ 4 13/06 - Chủ tịch, các PCT họp giao ban thường kỳ. - Rà soát các nội dung công tác để chuẩn bị làm việc với UBND tỉnh (đ/c Yên + đ/c Biên). - Làm việc với nhà đầu tư chợ Phú Cường về phương án bố trí tiểu thương vào kinh doanh tại chợ (đ/c Lâm - Phó chủ tịch). Thứ 5 14/06 - Tiếp công dân ( TT. Huyện - Chủ tịch,các PCT dự làm việc ới UBND tỉnh về tình hình KTXH, nông thôn mới và an toàn giao thông trên địa bàn huyện (cả ngày). - CT tiếp công dân. - PCT. VX làm việc với lãnh đạo phòng Lao động TB&XH về một số nhiệm vụ của phòng(thay thư mời). Thứ 6 15/06 - Chủ tịch, các PCT dự họp BCH Đảng bộ huyện ( cả ngày). - CT làm việc với các nghành liên quan và 03 xã nông thôn mới về vay vốn đầu tư cho nông nghiệp. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thong báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để liên hệ thong tin./. Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH - Bí thư, Phó bí thư HU; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG - Thường trực HĐND huyện; PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; - Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; - UBND các xã, thị trấn ĐQ; - Chánh các phó chánh VP; - Lưu: VT,CV(các khối). Mai Chiếm Hoàng *phụ lục 2a ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 506/QĐ-UBND Định Quán, ngày 06 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/v : Phê duyệt giá tài sản công còn lại Trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo di dởi chợ Phú Cường tại Văn bản số 17/DDC ngày 22/3/2011 V/v: Phê duyệt giá trị tài sản công còn lại trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt giá trị tài sản công còn lại trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường. Giá trị phê duyệt 98.439.000 đồng (có bảng ke chi tiết của ban chỉ đạo di dời chợ kèm theo). Điều 2. Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng tài chính Kế hoạch, ban chỉ đại di dời chợ Phú Cường, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành, kể từ ngày ký./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBH; - Chánh, Phó văn phòng (TH); - Lưu : VT – CVKT. Lê Sĩ Lâm • Phụ lục 2b CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI, TÀI CHÍNH NĂM 2010 (Từ 8g00 đến 11g00 ngày 16/12/2009) Thời gian Nội dung Thực hiện 8g00 - 8g30 - Đón tiếp Đại biểu - Phát tài liệu - VP. UBND huyện - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính 8g30 - 8g45 - Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Văn phòng UBND huyện 8g45 - 9g45 - Báo cáo Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. - Triển khai nội dung Quyết định của UBND huyện về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010; kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010. - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 9g45 - 10g15 - Báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2009; triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010; các giải pháp thu, chi ngân sách năm 2010. - Giám đốc Sở Tài chính 10g15 - 10g30 - Nghỉ giải lao 10g30 - 10g45 - Phát biểu ý kiến của Thường trực UBMTTQ.VN huyện. - Thường trực UBMTTQ.VN huyện 10g45 - 11g00 - Kết luận Hội nghị của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBND huyện Phụ lục 03 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2011 A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 I. Việc xây dựng Kế hoạch và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa Thực hiện Kế hoạch số 244/KH- UBND ngày 11/01/2011 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham 1. Việc xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2011 của cơ quan nhũng năm 2011, Văn phòng UBND đã xây dựng Kế hoạch số 130/KH-VP ngày 17/02/2011 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 của Văn phòng UBND để triển khai thực hiện có hiệu quả. Văn phòng UBND đã xây dựng Kế hoạch số 160/KH-VP ngày 24/02/2011 về thanh tra việc thực hiện các quy định các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo Kế hoạch số 10195/KH-UBND ngày 08/12/2010 của UBND. Văn phòng đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí 6 tháng đầu năm 2011 tại Báo cáo số 678/BC- VP ngày 19/5/2011. 2. Việc tổ chức, phân công thực hiện công tác PCTN ở cơ quan Việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo cơ quan trong công tác PCTN được giao cho bộ phận tổ chức của Văn phòng chịu trách nhiệm. Đồng thời lãnh đạo Văn phòng cũng quan tâm nhắc nhở để duy trì việc thực hiện các yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về phòng, chống tham nhũng để bảo đảm thực hiện các chế độ báo cáo đúng thời gian quy định. CBCC Văn phòng cũng được nhắc nhở để có thể việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người. 3. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lãnh đạo Văn phòng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua việc học tập, tuyên truyền, CBCC cơ quan có ý thức cao hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, mọi người thấy rằng tham nhũng có thể xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, nhiều mảng khác nhau từ đó có ý thức đề cao cảnh giác nhằm ngăn chặn các hành vi tham nhũng có thể xảy ra. Đồng thời, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban sáng thứ Hai hàng tuần các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nhắc nhở để các đảng viên, CBCC quan tâm thực hiện. Văn phòng đã triển khai và chỉ đạo các đoàn thể trong Văn phòng bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thông qua các buổi tuyên truyền của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng đã đưa các nội dung có liên quan đến phòng chống tham nhũng, lãng phí vào quán triệt, triển khai để Đảng viên, CBCC Văn phòng có thể nắm rõ, có các hành động đúng trong công việc và cuộc sống. 4. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND đã đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 tại địa phương. Việc trả lương cho CBCC Văn phòng được thực hiện qua tài khoản chấp hành theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 20/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đến nay 100% CBCC, VC Văn phòng đều được thực hiện trả lương qua tài khoản. Ngoài ra chi mua sắm tài sản cố định tiếp khách và những hoạt động đột xuất của UBND và Văn phòng UBND đều được chuyển khoản đúng quy định nhằm hạn chế tối đa việc chi tiêu bằng tiền mặt. Văn phòng đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại các bộ phận trong cơ quan nhằm tiết kiệm chi phí và công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa được áp dụng tại Văn phòng với 16 thủ tục nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đem lại sự hài lòng cho các cơ quan, cá nhân đến liên hệ công tác. 5. Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan Các hoạt động trong cơ quan được thông báo công khai để CBCC Văn phòng nắm bắt hiểu rõ qua đó thể hiện tính dân chủ trong công tác, tạo sự tin tưởng của CBCC đối với lãnh đạo Văn phòng trong các hoạt động. 6. Việc rà soát, xây dựng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức và kết quả thực hiện trong cơ quan Văn phòng vẫn duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ qua đó góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, chi tiêu có hiệu quả, tăng thêm thu nhập cho CBCC Văn phòng. Việc mua sắm, quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện đi lại… được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Văn phòng đã triển khai thực hiện khoán chi tiêu văn phòng phẩm, qua đó đã góp phần tăng tiết kiệm, hạn chế tình trạng lãng phí. 7. Việc xây dựng thực hiện các quy tắc ứng xử, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và việc tổ chức thực hiện trong cơ quan Văn phòng đã ban hành Quy chuẩn đạo đức cơ quan, dán Quy tắc ứng xử của CBCC nơi công sở theo quy định để CBCC lấy đó làm thước đo thực hiện xây dựng hình ảnh người công chức gương mẫu, tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân. 8. Việc triển khai và kết quả thực Văn phòng đã thực hiện rà soát hiện chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí được quy định, qua đó vừa chấp hành các quy định, vừa góp phần hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra đối với các vị trí liên quan, đồng thời giúp cho CBCC có thể nắm được nhiều phần việc khác nhau để có thể choàng gánh hỗ trợ cho nhau khi nhân sự trong phòng vắng để công việc không bị động. Phụ lục 04 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG NỘI DUNG Thời gian làm việc 1. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thới gian làm việc theo Bộ Luật Lao động và giờ hành chính do UBND huyện quy định; có trách nhiệm phòng gian, bảo mật; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bảo quản tài sản chung của Văn phòng và tài sản được giao sử dụng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2. Cán bộ, công chức, viên chức khi đến cơ quan làm việc phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công việc với năng suất, chất lượng tốt nhất; trong giờ hành chính khi rời khỏi cơ quan phải báo cáo với lãnh đạo đơn vị. 3. Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải kiểm tra việc tắt các thiết bị điện và đóng cửa cẩn thận để tiết kiệm điện năng, bảo quản phương tiện làm kỹ thuật và phòng tránh mất mát tài sản, gây cháy nổ… Công tác trực lễ tân, trực cơ quan, bảo vệ an ninh bảo vệ an toàn tai Văn phòng 1. trực lễ tân a) Nhà thường trực được giao cho Phòng Hành chính- Tổ chúc trực tiếp quàn lý; cán bô; công chức; viên chức được bố trí làm việc tại Nhà Thường trực có nhiệm vụ theo dõi, quản lý khách ra, vào Trụ sở Khối Nhà nước, tiếp nhận văn hư theo quy định của Văn phòng. b) Cán bô, công chức, viên chức làm việc tại nhà Thường trực thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý đăng ký làm việc của công dân; cán bộ đến liên hệ công việc; thể hiện thái độ nghiêm túc, niềm nở, lịch sự khi giao tiếp với khách đến cơ quan, có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát phối hợp mục tiêu duy trì trật tự an toàn trong khuôn viên Văn phòng UBND huyện; chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh, trật tự, văn minh tại Nhà Thường trực. 2. trực cơ quan Căn cứ yêu cầu chung của tỉnh và của Văn phòng, Chỉ huy trường tự vệ chỉ đạo phòng Hành chính- Tổ chức lập kế hoạch phân công trực cơ quan; các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng căn cứ vào kế hoạch trực của Văn phòng để phân công trực tại đơn vị cho phù hợp Cán bộ công chức, viên chức, được phân công trực cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian trực, bàn giao ca trực, ghi chép Sổ trực theo quy định. Phòng Hành chính- Tổ chức có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi công tác trực gác, bảo quản, kiểm tra việc sử dụng Sổ trực. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ do ốm đau, thai sản. 1. cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy dịnh của Nhà nước, 2. Căn cứ nhu cầu nghỉ phép và điều kiện công tác cụ thể của cơ quan, Trưởng đơn vị có trách nhiệm tổng hợp và xác nhận nhu cầu nghỉ phép hàng năm của đơn vị mình để phòng Hành chính- Tổ chức tham mưu bố trí nghỉ phép phù hợp theo nguyên tắc Phó Chánh Văn phòng quyết định; các trường hợp khác do Phó Chánh Văn phòng phụ trách quyết định. 3. Trường hợp nghỉ việc riêng cần thiết khác, được quy định như sau: a) Phó Chánh Văn Phòng nghỉ phải báo cáo và được Chánh Văn phòng đồng ý. b) Trưởng, Phó Văn phòng các đơn vị nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý của : - Lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp, nếu nghỉ không quá 01 ngày - Chánh Văn phòng nếu nghì từ 02 ngày trở lên. c) Cán bô. Công chức, viên chức nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý : - Lãnh đạo đơn vị nếu nghỉ không quá 01 buổi - Lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp ne6y1u nghỉ không quá 02 ngày. - Chánh Văn phòng nếu nghỉ từ 02 ngày trở nên 4. Trường hợp nghỉ do ốm đau và sự cố khác….thì phải thông báo cho lãnh đạo đơn vị và báo cáo lãnh đạo Văn phòng để bố trí cán bộ thay thế, không làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan. 5. Trường hợp nghỉ phép, nghỉ sinh phải báo cáo trước thời hạn nghỉ phép 01 tuấn để đơn vị có kế hoạch bố trí cán bộ thay thế, bàn giao công việc. Nghỉ ph1p, nghỉ sinh, nghỉ việc riêng….( từ 02 ngày trở lên ) phải có đơn xin phép và thực hiện bàn giao công việc theo quy định. Chế độ học tập 1. Việc bố trí đi học cao nghiệp vụ phải phú hợp và phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ. Ưu tiên cho những cán bộ, công chức, viên chức đăng ký theo học khóa học bồi dưỡng để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chuẩn hóa cán bộ; các khóa học về quản lý hành chính nhà nước, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách hoặc đang định hướng bố trí công tác. 2. Cán bộ công chức, viên chức được cử đi học hoặc có nguyện vọng đi học để nâng cao trình độ phải được Chánh Văn phòng đồng ý sau khi có ý kiến của Trưởng đơn vị đó và Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức theo quy định. NHẬN XÉT Quy chế là văn bản quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của những người giữ chức vụ phải làm, quan hệ làm việc nhất định, trách nhiệm của mỗi chức vụ, mỗi bộ phận trong cơ quan, công sở, cách thức phối hợp để hoạt động có hiệu quả, tiêu chuẩn để đánh giá công việc. Để xây dưng được một bản quy chế cán bộ văn thư cần nắm rõ nội dung của bản quy chế cần đạt được điều gì và phải tuân thủ pháp luật Một bản quy chế đạt yêu cầu thỉ phải thể hiện rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ thế và phải thống nhất về nội dung và hình thức Bản quy chế của cơ quan được tao nên nhằm duy trì trật tự, kỉ cương trong thực thi các công việc tại cơ quan .Giúp hạn chế tiêu cực, lãng phí, tăng năng suất lao động tạo thái độ tích cực chủ động trong công việc làm cơ sở cho sự phối hợp, sự đồng thuận, thống nhất, lề lối làm việc khoa học, hợp lý, phù hợp. Đồng thời đây cũng được xem như là một công cụ lao động để lãnh đạo kiểm tra đánh giá các cán bô, nhân viên của mình. B:THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ Phụ lục 5a ỦY BAN NHÂN DÂN VĂN PHÒNG Số: 56/BB-UBND-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Định Quán, ngày 05 tháng 01 năm 2011 BIÊN BẢN Về việc họp cơ quan triển khai, phân công thực hiện một số nhiệm vụ chính trong tháng 01 -2011 Vào lúc 15 giờ, ngày 05/01/2011 Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai, phân công thực hiện một số nhiệm vụ chính trong tháng 01 – 2011. I Thành phần tham dự: - Tất cả cán bộ, công chức , nhân viên của Văn phòng HĐND và UBND huyện - Vắng có lí do: ông Trần Minh Sơn, ông Đặng Trung Hải. II Nội dung cuộc họp. - Bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại đảng viên và tổ chức chi bộ Văn phòng ủy ban huyện năm 2010. - Triển khai giao nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 20119 từ nay đến tết nguyên đán). III diễn biến cuộc họp: Ông Trương Đình Mà – chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì cuộc họp giới thiệu thành phần cùng mời tham dự: ông Trần Quang Tú - đại diện thường trực UBND huyện, ông thiều Quang Lâm - phó bi thư chi bộ; đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Lan, ông Ngô Tấn Tài báo cáo điểm danh tình hình tham dự của mỗi tổ và tuyên bố lý do cuộc họp. Cử thư kí bà: Nguyễn Thị Kiều Trang. Tiến hành cuộc họp: 1. Ông Trương Đình Mà giới thiệu ông thiều Quang Lâm lên lấy ý kiến và thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại Đảng Viên và chi bộ năm 2010. 2. Ông Trương Đình Mà triển khai nội dung công tác của cơ quan thang 01/2011: Về công tác chuyên môn: có một số nhiệm vụ chính trọng tâm sau: Xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm hoạt động của UBND nhiệm kì 2006-2010( đ/c Mà). Tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo chung về tết Nguyên Đán . Sắp xếp lịch, xây dựng báo cáo tổng hợp, công tác hậu cần phục vụ UBH tổ chức hội nghị giao ban các huyện giáp ranh vào cuối tuần tới . Sắp xếp lịch để Chủ tịch, PCT phụ trách khối thông qua, phê duyệt chương trình công tác năm 2011 của phòng đơn vị sự nghiệp. . Công tác Quản tri hành chính: Cân đối hoạch toán thu chi quý I để chi tiền thu nhập thêm từ kết quả chi tiêu tiết kiệm quý I/2011 trước tết Nguyên đán. Tổng vệ sinh dọn dẹp, chỉnh trang toàn bọ Văn phòng Phối hợp các phòng ban, giúp ban TTUB chuẩn bịn quà tết chúc tết các đối tượng chính sách hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí thanm nhũng nam 2011. 3. Đ/c Mà – đại diện cơ quan phát biểu chia tay, dặn dò, tiễn đ/c Lâm nhận công tác mới tại phòng Tư pháp. 4. Ý kiến của ông Trần Quang Tú - Đại diện TTUB: Với nhiệm vụ được phân công tại Văn phòng, đ/c sẽ tích cực, cố gắng và đề nghị đ/c Mà và đ/c Lan hỗ trợ thêm trong công tác. Nhắc nhở tất cả các cán bộ công chức Văn phòng ở các bộ phận cố gắng tích cực thực hiện trong thời gian tới. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày./. THƯ KÝ CHỦ TỌA Nguyễn Thị Kiều Trang Trương Đình Mà Phụ lục 5b ỦY BAN NHÂN DÂN VĂN PHÒNG Số: 135/TTr-UBND-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Định Quán, ngày 20 tháng 03 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v phê duyệt đề cương và lập hội đồng thẩm định đề án rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán thời kỳ 2010-2020 Căn cứ văn bản số: 10333/UBND-TH ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện chỉ thị số 2178/CT- TTg ngày 02/12/2010 của thủ tướng chính phủ; Căn cứ vnaw bản số 3650/UBND-TH ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh Đòng Nai về việ thực hiện rà soát điều chỉnh một số nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán đến năm 2020; Căn cứ đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán thời kì 2011-2020 do phân viện quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam lập. phê duyệt đề cương và lập hội đồng thẩm định đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán thời kỳ 2011-2020 với các nội dung sau: 1. Mục tiêu quy hoạch: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch tổng thể phát tiển kinh tế- xã hội huyện Định Quán thời kỳ 2011-2020 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của huyện, phục vụ công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện phát triển nhanh bền vững. 2. Nhiệm vụ quy hoach: Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch trong giai đoạn 2006-2010 và đánh giá hiện trạng xuất phát điểm phát triển của huyện. Rà soát, dự báo các yếu tố, nguồn lực phát triển và luận chứng phương án tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện thời kì 2011-2020. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch điều chỉnh một số nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán thời kì 2011- 2020. 3. về thành lập hội đồng thẩm định: đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định đề rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán đến năm 2020. UBND huyện Định Quán kính trình UBND tỉnh Đòng Nai, Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt đề cương và lập hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 của huyện Định Quán./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Chánh, phó văn phòng (KT); - Lưu:VT. Nguyễn Thị Thanh Yên Phụ lục 5c ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 506/QĐ-UBND Định Quán, ngày 06 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/v : Phê duyệt giá tài sản công còn lại Trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo di dởi chợ Phú Cường tại Văn bản số 17/DDC ngày 22/3/2011 V/v: Phê duyệt giá trị tài sản công còn lại trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt giá trị tài sản công còn lại trên khu đất quy hoạch xây dựng chợ Phú Cường. Giá trị phê duyệt 98.439.000 đồng (có bảng ke chi tiết của ban chỉ đạo di dời chợ kèm theo). Điều 2. Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng tài chính Kế hoạch, ban chỉ đại di dời chợ Phú Cường, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành, kể từ ngày ký./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBH; - Chánh, Phó văn phòng (TH); - Lưu : VT – CVKT. Lê Sĩ Lâm Phụ lục 5d ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN Số: 132 / UBND- NV V/v Thành lập ban bầu cử, ban kiểm tổ bầu cử của xã, thị trấn theo từng đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Định Quán, ngày 21 tháng 01 năm 2011 Kính gửi : - Trưởng phòng Nội vụ; - Thường trực UBND các xã, thị trấn Định Quán. Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân( bản hợp nhất 2003- 2010); Thực hiện văn bản số 1466/UBND-TH ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về việc dự kiến nhân sự, thành lập ban bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử. Thực hiện văn bản số 326/UBND ngày 03/3/2011 của UBND huyện về việc đề nghị thường trực UBND các xã, thị trấn phối hợp với thường trực HĐND, thường trực UBMTTQ cùng cấp ( báo cáo cấp ủy cùng cấp) để ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kì 2011-2016.chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 1. Đề nghị thường trực UBND các xã, thị trấn phối hợp vớ thường trực HĐND, thường trực UBNDMTTQ cùng cấp ( mbaos cáo cấp ủy cùng cấp), sau khi thống nhất UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập ban bầu cử( có từ 02 khu vực bỏ phiếu trở lên), ban kiêm tổ bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu). quyết định thành lập của các xã, thị trấn ban hành trước ngày 29/3/2011, đồng thời gửi về UBND huyện( qua phòng Nội vụ) 01 bộ trước ngày 02/4/2011 2. trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu cho UBND huyện báo cáoUBND tỉnh, huyện ủy UBBC tỉnh, sở nội vụ tỉnh theo quy định chung Yêu cầu thường trực UBND các xã, thị trấn, trưởng phòng Nội vụ nghiêm túc thực hiện./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như trên; - Thường trực huyện ủy; - Ủy ban bầu cử huyện; - Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; - Lưu: VT. Nguyễn Thị Thanh Yên Phụ lục 5đ ỦY BAN NHÂN DÂN VĂN PHÒNG Số: 54/ TB-UBND-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Định Quán, ngày 18 tháng 03 năm 2011 THÔNG BÁO Về việc ủy quyền Phó, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện điều hành công việc của cơ quan trong thời gian Chánh Văn phòng đi công tác. Thực hiện nội dung văn bản số 21/BCĐ- CT -135, ngày 29/3/2011 của ban chỉ đaoh chương trình 135 tỉnh Đồng Nai về việc thông báo thời gian Đoàn BCĐ Chương trình 135 tỉnh đi học tập kinh nghiệp một số tỉnh phía Bắc theo nội dung văn bản trên và được sự thống nhất của Thường trực ủy banhuyện đồng chí Trương Đình Mà Chánh Văn phòng HĐND & UBND phó BCĐ của huyện sẽ tham gia đoàn công tác nói trên. Căn cứ về quy chế tổ chức hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện ủy quyền cho đ/c Trần Minh Sơn Phó chánh văn phòng điều hành chung công tắc của cơ quan văn phongftrong thời gian đ/c Chánh Văn phòng đi công tác từ ngày 02/4/2011 đến ngày 15/4/2011. Chánh Văn phòng HĐND –UBND huyện thông báo nội dung ủy quyền trên để cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn Định Quán biết để tiện liên hệ công tác./. Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG - Thường trực HĐND(b/c); - Chủ tịch các phó chủ tịch; - Các phòng ban; - UBND các xã, thi trấn Định Quán; - Chánh ,Phó VP; Trương Đình Mà - Lưu: VT. Phụ lục 6a VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN Năm : 2011 Từ số 01 đến số 05 Từ ngày: 02/01/2011 đến ngày:08/01/2011 Quyển số: …… Phụ lục 6b Phần đăng ký văn bản đến: Ngày đến Số đến Tác giả Số, ký hiệu Ngày tháng Tên loại và trích yếu nội dung Đơn vị hoặc người nhận Ký nhận Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 02/01 01 HĐ ND tỉnh ĐN 85/2011/ NĐ- HĐND 21/01 NQ- v/v thực hiện chính sách bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Lưu 03/01 02 HĐ ND tỉnh ĐN 87/2011/ NĐ- HĐND 25/01 NQ- về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ĐN năm 2011 Lưu 04/01 03 UB ND tỉnh Đồn g Nai 93/UBN D-CNN 29/02 Thẩm định các đề án đóng cửa mỏ Đ/c Lâm 05/01 04 UB ND tỉnh ĐN 03/2011/ QĐ UBND 02/01 QĐ- về việc ban hành đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I,II và bản đồ photo địa chính trên địa bàn tỉnh ĐN 08/01 05 UB ND tỉnh ĐN 04/QĐ- UBND 15/03 QĐ- Cấp giấy phép thăm dò cát xây dựng mỏ Trị An 2 trên lòng sông Đông Nai nằm trong lòng hồ Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán. photo VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI Năm : 2010 Từ số 131 đến số 137 Từ ngày: 01/06/2010 đến ngày:06/06/2010 Quyển số: …… Phụ lục 7b Phần đăng kí văn bản đi Số và ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ngườ i ký Nơi nhận văn bản Đơn vị hoặc người nhận bản lưu Số lượn g bản lưu Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 131/UB ND 01/06/2010 V/v kế hoạch mở lớp tập huấn năm 2010 Đ/c Đợi Thường trực HĐND tỉnh- Thường trực Huyện ủy Lưu văn thư 132/UB ND 02/06/2010 V/v cấp kinh phí tặng quà cho hộ nghèo Đ/c Lâm TT.UBND huyện Lưu văn thư 133/UB ND 02/06/2010 V/v bổ nhiệm công chức dự bị chính thức vào ngạch năm 2010 Đ/c Quyê n TT.UBND huyện Lưu văn thư 134/UB ND 03/06/2010 V/v cho thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm chỉ huy trưởng quân sự xã. Suối Nho Đ/c Yên CT. UBND xã Suối Nho, ông Chiến Lưu văn thư Phụ lục 8: 135/UB ND 04/06/2010 V/v bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng quân sự xã. Suối Nho. Đ/c Yên TT. UBND xã. Suối Nho ông Thuận Lưu văn thư 136/UB ND 05/06/2010 V/v chọn hộ và hỗ trợ thực hiện dự án cây trồng chủ lực năm 2011, cho hộ ông Bùi Văn Tân ấp 3 xã Phú Hòa Đ/c Tú Tài chính KH- CT UBND xã Phú Hòa Lưu văn thư 137/UB ND 06/06/2010 V/v đề nghị xử lý kỉ luật đ/v cán bộ xã, thị trấn. Đ/c Quyê n CT. UBND huyện Lưu văn thư UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN VĂN PHÒNG Ký hiệu thông tin: ..................... Số:……………VT HỒ SƠ TẬP LƯU QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN THÁNG NĂM 2012 Từ số đến số Từ ngày : đến ngày Gồm:… …tờ Phụ lục 8a, 8b , 8c, 8d, 8đ, 8e, 8g, 8h. * Trang nội dung bên trong: MỤC LỤC VĂN BẢN Số TT Số, kí hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tác giả văn bản Trích yếu nội dung văn bản Tờ số Ghi chú 01 780/QĐ- XPHC 05/5/2010 UBND huyện - Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Hân 02 Đ/c Ngọc 02 781/QĐ- UBND 07/5/2010 UBND huyện - V/v thành lập công tác đo đạc, kiểm kê hiện trạng khu đất thu hồi đầu tư xây dựng Nghĩa địa tại Thị trấn Định Quán 02 Đ/c Lâm 03 782/QĐ- UBND 12/5/2010 UBND huyện - V/v áp dụng biện pháp quản lý sau khi cai nghiện tại nơi cư trú đối với người nghiện ma túy đã hoàn thành thơi gian cai nghiện bắt buộc 01 Đ/c Đợi 04 783/QĐ- UBND 13/5/2010 UBND huyện - Di chuyển nơi làm việc trạm y tế TTĐQ 01 Đ/c Ngọc 05 784/QĐ- UBND 16/5/2010 UBND huyện - Sử dụng vốn để thanh toán cho các công trình 02 Đ/c Ngọc 06 785/QĐ- UBND 16/5/2010 UBND huyện - V/v công nhận báo cao viên pháp luật cấp huyện 01 Đ/c Ngọc CHỨNG TỪ KẾT THÚC Đơn vị bảo quản gồm có: 15 tờ (Viết bằng chữ: Mười lăm tờ) Mục lục văn bản có: 08 tờ Tình trạng vật lý của tài liệu: 100% tài liệu bằng giấy, còn nguyên vẹn, không có tài liệu phim điện ảnh. Người lập hồ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfBÁO CÁO THỰC TẬP KHẢO SÁT THỰC TẾ VỀ LOẠI HÌNH CƠ QUAN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN.pdf
Luận văn liên quan