Báo cáo Thực tập tại Ban quản lý dự án Học Viện Quốc Phòng

Cơ sở thực tập: Ban quản lý dự án Học Viện Quốc Phòng Nghĩa Đô - Từ Liêm - Hà Nội Ban quản lý dự án là một tổ chức sự nghiệp kinh tế có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, có trách nhiệm tiếp nhận vốn qua chủ đầu tư để thanh toán cho các tổ chức tư vấn, xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị Theo quyết định số 903/ QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Điều 2: Chuyển Ban quản lý công trình Học viện Quốc phòng đã thành lập theo quyết định 761/QĐ- ngày 8/12/1994 của Bộ Tổng tham mưu thành Ban quản lý dự án công trình Học viện Quốc phòng với tổ chức như sau: - Giám đốc kiêm Chủ nhiệm điều hành dự án - Phó giám đốc: - Kế toán trưởng: - Trợ lý kỹ thuật : - Trợ lý tài chính: - Nhân viên phục vụ: Nhân sự cụ thể các trợ lý kỹ thuật, trợ lý tài chính, nhân viên phục vụ do Giám đốc Ban quản lý dự án đề xuất báo cáo Giám đốc Học viện Quốc phòng quyết định. Giám đốc Học viện Quốc phòng chịu trách nhiệm trước đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng công trình Học viện Quốc phòng. Ban quản lý dự án là một tổ chức có tư cách pháp nhân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện Quốc phòng và có những nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ của Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban Quản lý dự án thực hiện theo quy định trong thông tư số 18/BXD- VKT và các chỉ thị, quyết định của Bộ Quốc phòng đối với công trình Học viện Quốc phòng. - Ban quản lý dự án công trình Học viện Quốc phòng được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch với các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Cho phép Chủ nhiệm điều hành dự án công trình Học viện Quốc phòng được tổ chức lực lượng có đủ năng lực trong Ban quản lý dự án công trình Học viện Quốc phòng để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, giám sát kỹ thuật xây dựng, nghiệm thu khối lượng và chất lượng công tác xây lắp, lập phiếu giá công trình, quyết toán vốn đầu tư. Kinh phí cho những công việc này được tính theo quy định như đối với công việc phải thuê tư vấn tương ứng.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Ban quản lý dự án Học Viện Quốc Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C¬ së thùc tËp: Ban qu¶n lý dù ¸n Häc ViÖn Quèc Phßng NghÜa §« - Tõ Liªm - Hµ Néi Ban qu¶n lý dù ¸n lµ mét tæ chøc sù nghiÖp kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®­îc sö dông con dÊu riªng, cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vèn qua chñ ®Çu t­ ®Ó thanh to¸n cho c¸c tæ chøc t­ vÊn, x©y l¾p, cung øng vËt t­, thiÕt bÞ Theo quyÕt ®Þnh sè 903/ Q§-QP cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng vÒ viÖc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2: ChuyÓn Ban qu¶n lý c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®· thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 761/Q§- ngµy 8/12/1994 cña Bé Tæng tham m­u thµnh Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng víi tæ chøc nh­ sau: - Gi¸m ®èc kiªm Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n - Phã gi¸m ®èc: - KÕ to¸n tr­ëng: - Trî lý kü thuËt : - Trî lý tµi chÝnh: - Nh©n viªn phôc vô: Nh©n sù cô thÓ c¸c trî lý kü thuËt, trî lý tµi chÝnh, nh©n viªn phôc vô do Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ò xuÊt b¸o c¸o Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ®ång chÝ Bé tr­ëng Bé Quèc phßng vÒ viÖc x©y dùng c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. Ban qu¶n lý dù ¸n lµ mét tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Häc viÖn Quèc phßng vµ cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - NhiÖm vô cña Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong th«ng t­ sè 18/BXD- VKT vµ c¸c chØ thÞ, quyÕt ®Þnh cña Bé Quèc phßng ®èi víi c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. - Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®­îc phÐp sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô. - Cho phÐp Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®­îc tæ chøc lùc l­îng cã ®ñ n¨ng lùc trong Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng ®Ó thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, gi¸m s¸t kü thuËt x©y dùng, nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng t¸c x©y l¾p, lËp phiÕu gi¸ c«ng tr×nh, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­. Kinh phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc nµy ®­îc tÝnh theo quy ®Þnh nh­ ®èi víi c«ng viÖc ph¶i thuª t­ vÊn t­¬ng øng. §iÒu 3 : Giao cho Côc X©y Dùng vµ qu¶n lý nhµ ®Êt chñ tr× cïng víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan theo dâi, chØ ®¹o, h­íng dÉn kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn cña chñ ®Çu t­, chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n vµ Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Häc viÖn Quèc phßng. II. C¸c quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. Do t×nh h×nh ®Çu t­ vµ x©y dùng ngµy cµng thay ®æi, do chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ sù héi nhËp cña quèc tÕ còng diÔn biÕn ngµy cµng nhanh. V× vËy Nhµ n­íc ®· ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kh¸c nhau vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. - C¨n cø ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 177/CP ngµy 20/11/1994 cña chÝnh phñ vµ th«ng t­ sè 18/BXD-VKT ngµy 10/6/1995 cña Bé X©y Dùng h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ vµ x©y dùng. - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 365/TTg ngµy 21/6/1995 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc ®Çu t­ dù ¸n Häc ViÖn Quèc Phßng. - N§ sè 22/CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng. - NghÞ quyÕt sè 09/2000/NQ-H§ ngµy 21/7/2000 cña héi ®ång nh©n d©n thµnh phè kho¸ 12 vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn thµnh phè. - N§ sè 12/CP ngµy /7/2000.Nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n 1. S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng. HÖ thèng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng C¸c bé qu¶n lý ngµnh cã liªn quan Ng©n hµng nhµ n­íc viÖt nam Bé tµi chÝnh Bé x©y dùng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng Qu¶n lý nhµ n­íc - côc gi¸m ®Þnh - Côc x©y dùng Qu¶n lý cña dn - Cã hÖ thèng ®¶m b¶o kt x©y dùng - Cã v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l­îng vËt cÊu kÕt Qu¶n lý cña chñ ®Çu t­ (c¶ 3 giai ®o¹n) - ChuÈn bÞ ®Çu t­ - Thùc hiÖn ®Çu t­ - KÕt thóc ®Çu t­ 4. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng: - S¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc - Nã phô thuéc vµo thêi tiÕt - Lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu ng­êi, cña hÖ thèng x· héi - Lµ chÝnh phÈm - Vèn ®Çu t­ x©y dùng lín, thêi gian dµi §Ó qu¶n lý ®­îc chÝnh s¶n phÈm Êy, cÇn ph¶i cã ban qu¶n lý cña dù ¸n: Qu¶n lý chÆt nguån vèn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng cho nªn qu¸ tr×nh ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm x©y dùng cã chÊt l­îng th× cÇn ph¶i thùc hiÖn theo néi dung sau: Néi dung chÝnh cña c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng Gåm ba giai ®o¹n: 1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ gåm c¸c b­íc * B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: - Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­: thuËn lîi vµ khã kh¨n - Quy m« ®Çu t­, lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ - Chän ®Þa ®iÓm dù kiÕn diÖn tÝch - Ph©n tÝch c«ng nghÖ, vËt liÖu - Tµi chÝnh vµ x©y dùng tæng møc ®©ï t­ - Ph©n tÝch s¬ bé hiÖu qu¶ kinh tÕ * B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: - Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­: thuËn lîi vµ khã kh¨n - Quy m« ®Çu t­, lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ - Chän ®Þa ®iÓm dù kiÕn diÖn tÝch - Ph©n tÝch c«ng nghÖ, vËt liÖu - Tµi chÝnh vµ x©y dùng tæng møc ®©ï t­ - Ph©n tÝch s¬ bé hiÖu qu¶ kinh tÕ * ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ * QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ cÊp phÐp ®Çu t­. 2. Thùc hiÖn ®Çu t­ * Xin giao ®Êt ( mÆt b»ng x©y dùng) * Tæ chøc tuyÓn chän t­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m ®Þnh kiÕn tróc vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh * ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n * §Çu t­ x©y l¾p, mua s¾m thiÕt bÞ * CÊp phÐp x©y dùng * Ký hîp ®ång víi nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n * Thi c«ng x©y l¾p * Theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång 3. KÕt thóc x©y dùng ®­a dù ¸n vµo sö dông * Bµn giao c«ng tr×nh- kÕt thóc x©y dùng * B¶o hµnh c«ng tr×nh - vËn hµnh dù ¸n Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng 1. Yªu cÇu qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng - §¶m b¶o chÊt l­îng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ - X©y dùng theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt. ThiÕt kÕ hîp lý, tiªn tiÕn, mü quan c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn, ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng cao, chi phÝ hîp lý 2. Nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng - T¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng víi gi¸ c¶ hîp lý - Qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n­íc vÒ c¬ cÊu, chÝnh s¸ch vµ c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ, kü thuËt quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng - Thùc hiÖn ®óng tr×nh tù ®Çu t­ vµ x©y dùng - Ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc víi qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: chñ ®Çu t­ - tæ chøc t­ vÊn - c¸c doanh nghiÖp vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ 3. Tr×nh tù ®Çu t­ vµ x©y dùng ChuÈn bÞ ®Çu t­ Thùc hiÖn ®Çu t­ KÕt thóc x©y dùng ®­a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông C¸c tæ chøc t­ vÊn, chñ ®Çu t­, nhµ thÇu cã mèi quan hÖ t¸c ®éng lÉn nhau 4. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn ®Çu t­ - §Êu thÇu - Chän thÇu - ChØ ®Þnh thÇu 5. C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n * Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ( chñ ®Çu t­ chän vµ ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c tæ chøc t­ vÊn cã bé phËn theo dâi, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng) ¸p dông cho c¸c dù ¸n nhãm B, C * Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ( 4 h×nh thøc ) - Chñ ®Çu t­ tuyÓn chän: chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n - ký hîp ®ång - Chñ ®Çu t­ lùa chän: chñ nhiÖm ®iÒu hµnh vµ ban qu¶n lý dù ¸n cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng - Bæ nhiÖm chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n lµm chñ ®Çu t­( víi A, B ) - Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ®¶m nhiÖm nhiÒu dù ¸n * H×nh thøc ch×a kho¸ trao tay: dïng cho c«ng tr×nh nhá * H×nh thøc tù lµm: chñ ®Çu t­ trùc tiÕp thùc hiÖn x©y dùng II. C¬ cÊu Ban qu¶n lý dù ¸n 1. Ban Gi¸m §èc. Gåm gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vÒ vèn vµ kÕ ho¹ch triÓn khai. Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh. Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ vÊn ®Ò hµnh chÝnh trong ban. 2. Phßng kÜ thuËt §©y lµ phßng quan träng nhÊt, gåm 7 ng­êi chñ yÕu lµ kü s­. Chøc n¨ng: - KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n - Gi¸m s¸t thi c«ng chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ. - LËp hå s¬ hoµn c«ng vµ c¸c thñ tôc ®Ó bµn giao ®­a vµo sö dông. 3. Bé tµi chÝnh - KÕ to¸n tr­ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn cÊp ph¸t vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vµ t­ vÊn. - KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch cho hµng quý, hµng n¨m cho c«ng t¸c gi¶i ng©n. - Thñ quü: 4. Hµnh chÝnh phôc vô Gåm 4 ng­êi: v¨n th­ b¶o mËt, b¶o vÖ, l¸i xe. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý dù ¸n. 1. Trªn c¬ së ph©n bæ vèn cña kÕ ho¹ch Nhµ n­íc lËp tiÕn ®é thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phï hîp víi h¹ng møc vèn. - TiÕn ®é cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh - LËp tiÕn ®é cña toµn bé dù ¸n - Lªn kÕ ho¹ch gèi ®Çu cho n¨m sau, dù tÝnh vèn xin bæ sung cho n¨m sau. 2. C«ng viÖc cô thÓ ph¶i lµm. ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Lµm ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®¬n vÞ thi c«ng. Khëi c«ng x©y dùng. Gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng. LËp hå s¬ thanh to¸n + V¨n b¶n nghiÖm thu + Khèi l­îng hoµn thµnh + C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kÌm theo 3. C¸c dù ¸n cã ®Òn bï ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng. §Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB) lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ còng lµ kh©u khã nhÊt cña chñ dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­. GPMB ®ång nghÜa víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a quyÒn lîi cña mét hoÆc nhiÒu hé d©n, cña mét hay nhiÒu ®¬n vÞ… bÞ thu håi ®Êt ®Ó phôc vô lîi Ých ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña thµnh phè vµ ®Êt n­íc. MÆt kh¸c, c«ng t¸c ®Òn bï GPMB liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai, hé khÈu vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c.. mµ nhiÒu n¨m qua, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, chuyÓn ®æi c¬ chÕ cßn cã n¬i cã chç qu¶n lý ch­a chÆt chÏ vµ ch­a cã ®iÒu luËt râ rµng. V× thÕ, khi lËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï theo chÝnh s¸ch cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi bÞ thu håi ®Êt, qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ qua thùc tiÔn, ngµy 24-4-1998 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 22/1998-N§-CP vµ thµnh phè Hµ Néi ®· ban hµnh Q§ sè 20/1998 ngµy 30-6-1998 trªn c¬ së ph©n cÊp cña chÝnh phñ vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng. Nh­ng GPMB vÉn cßn rÊt chËm, tõ ®ã g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c triÓn khai thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh khi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­… lµm thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn quy ho¹ch, lµm ¸ch t¾c giao th«ng, t¸c ®éng ®Õn viÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, lµm chËm b­íc tiÕn cña thñ ®«. Nh»m t¹o ra søc m¹nh trong c«ng t¸c ®Òn bï GPMB, chñ dù ¸n cÇn nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc, phèi hîp chÆt chÏ víi héi ®ång GPMB cña c¸c quËn, huyÖn ®Ó cung cÊp vµ gi¶i thÝch c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi bÞ thu håi ®Êt vµ chñ dù ¸n. - Ph¶i thµnh lËp héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng - Häp d©n, phæ biÕn vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¸t tê khai, diÖn tÝch vµ tµi s¶n trªn ®Êt cña tõng hé gia ®×nh - Tæ chøc c«ng t¸c xuèng kiÓm tra t¹i thùc ®Þa vÒ tµi s¶n trªn ®Êt so víi b¶n kª khai do hé d©n lµm. - X¸c ®Þnh gi¸ ®Êt(Héi ®ång ®Òn bï tr×nh héi ®ång thÈm ®Þnh, thÈm ®Þnh vµ tr×nh b¸o thµnh phè phª duyÖt) - LËp ph­¬ng ¸n ®Òn bï th«ng qua héi ®ång ®Òn bï b¸o c¸c héi ®ång thÈm ®Þnh, tr×nh thµnh phè phª duyÖt. - C«ng bè vµ khai cho c¸c hé d©n ph­¬ng ¸n ®· ®­îc phª duyÖt vµ tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho c¸c hé d©n theo ®óng quy ®Þnh - C¸c hé d©n ch­a chÊp nhËn víi ph­¬ng ¸n ®Òn bï th× ph¶i b¸o c¸o héi ®ång ®Òn bï ®Ó xem xÐt vµ xö lý. 4. KÕ ho¹ch TiÕp tôc hoµn thµnh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng - §Òn bï cho 9 hé d©n Cæ NhuÕ - X©y dùng h¹ tÇng Cæ NhuÕ - Gi¶i phãng c«ng ty vËt t­ X©y l¾p , x©y dùng xong toµn bé qu¶ng tr­êng vµ h¹ tÇng Mua s¾m trang thiÕt bÞ, mua s¾m toµn bé trang thiÕt bÞ Hoµn thµnh toµn bé hå s¬ hoµn c«ng thanh quyÕt to¸n IV. KÕt qu¶ trong n¨m qua - §· hoµn thµnh ®­îc vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, ®· di chuyÓn ®­îc 13/14 hé d©n - §· lÊy ®­îc ®Êt vµ san nÒn ®­îc 5000 m2 ®Êt vµ ®Òn bï ®­îc 29 hé d©n ®Êt n«ng nghiÖp - X©y dùng ®ãng gãp cho ®Þa ph­¬ng x· Cæ NhuÕ vµ ph­êng Yªn Hoµ 4 h¹ng môc c«ng tr×nh - Thi c«ng x©y dùng: ®· hoµn thµnh5 h¹ng môc c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông: + Tr¹m x¸ + H¹ tÇng + §iÖn h¹ thÕ + T­êng rµo + S©n v­ên - Mua s¾m trang thiÕt bÞ: §· mua s¾m ®­îc toµn bé trang thiÕt bÞ cho huÊn luyÖn m¸y tÝnh, camera, bµn ghÕ, m¸y in … - §· hoµn thµnh h¹ng møc kÕ ho¹ch vèn n¨m 2001 lµ 15 tû ®ång. V. §æi míi trong ho¹t ®éng - MÉu biÓu ho¸ toµn bé trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ ®­îc thùc thi trªn m¸y tÝnh. - Quan hÖ chÆt chÏ víi ®Þa ph­¬ng, quËn , huyÖn ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Ban quản lý dự án Học Viện Quốc Phòng.DOC
Luận văn liên quan