Báo cáo Thực tập tại công ty chế biến ván nhân tạo - Licola

PHần I quá trình hình thành và phát triển của công ty chế biến ván nhân tạo - licola. 2.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty chế biến ván nhân tạo - licola 1.1 Giới thiệu Công ty chế biến ván nhân tạo hà nội Công ty chế biến ván nhân tạo Hà Nội là Công ty thành viên, hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam, thuộc Liên hiệp Khoa học sản xuất, thiết kế và xây dựng công trình Lâm nghiệp. Công ty có nhiệm vụ sản xuất các loại ván nhân tạo: Ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh tre luồng ghép trang trí bề mặt các loại. Sản xuất các loại đồ mộc và trang trí nội thất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng lâm sản và trang trí nội thất. Công ty là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân có quyền và trách nhiệm theo luật định, tự chịu trách nhiệm về số vốn mà Công ty quản lý, có con dấu riêng để giao dịch, có tài sản và các quỹ. Công ty có quyền tự chủ về tài chính nhưng chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với tổng Công ty theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính của Bộ Lâm nghiệp Công ty ván nhân tạo Hà Nội - Trụ sở: Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội - Tên giao dịch: LICOLA - Điện thoại: (84-8) 5632496 Fax: (84-8) 5632187 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Ván nhân tạo ngày nay tiền thân là sự hợp nhất Xí Nghiệp liên hợp chế biến lâm sản xuất khẩu Việt Trì và xí nghiệp Mộc và trang trí nội thất Văn Điển, Xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn Thành công ty: Chế biến ván nhân tạo Thuộc liên Hợp khoa học sản xuất, thiết kế, và xây dựng công trình Lâm nghiệp. - Được căn cứ nghị định 08/CP ngày 1/2/1994 của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Lâm nghiệp - Theo đề nghị của ông Tổng Giám Đốc liên hiệp khoa học sản xuất, thiết kế và xây dựng công trình lâm nghiệp va Ông Vụ trưởng tổng cục lao động (TCLĐ). Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Bên cạnh việc lo đầu vào, Công ty còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt về đầu ra với các Công ty khác, và các cơ sở sản xuất tư nhân Mức tiêu thụ chậm vì chất lượng sản phẩm chưa cao, các khách hàng truyền thống thì hầu như chuyển sang nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài. Giai đoạn này Công ty phải sản xuất cầm chừng, bên cạnh đó máy móc đã cũ kỹ lạc hậu nhưng vẫn phải sử dụng để sản xuất, do đó năng suất và chất lượng sản phẩm không cao. - Năm 1995, Công ty đã đưa vào dây chuyền thuộc da hoàn chỉnh và một số máy móc thiết bị nhập từ Italia vào lắp đặt và sử dụng đã làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm tăng lên đáng kể. Mặc dù mới sản xuất các mặt hàng: - Sản xuất các loại ván nhân tạo: ván dàm, ván sợi, ván ghép thanh, tre luồng ghép . - Trang Trí bề mặt các loại - Sản xuất các loại đồ mộc và trang trí nội thất - Kinh doanh và xuất nhập khẩu các mặt hàng lâm sản và trang trí nội thất. lại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới và trong nước song toàn bộ công nhân viên trong công ty chế biến ván nhân tạo vẫn cố gắng vươn lên tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường.

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty chế biến ván nhân tạo - Licola, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý thµnh phÈm, ®­îc ra c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho ban gi¸m ®èc xÐt duyÖt. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C¸c phßng b¹ chøc n¨ng kh«ng chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn c¸c xÝ nghiÖp nh­ng cã nhiÖm vô theo dâi h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt, c¸c quy tr×nh quy ph¹m, tiªu chuÈn, ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, c¸c chÕ ®é qu¶n lý... *) C¸c XÝ nghiÖp vµ nhµ m¸y: + XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç c«ng nghiÖp: Bao gåm: + Ph©n x­ëng c¾t v¸n c«ng nghiÖp + Ph©n x­ëng khoan gia c«ng + Ph©n x­ëng trang trÝ bÒ mÆt + Ph©n x­ëng hoµn thiÖn ®ãng gãi nhËp kho + XÝ nghiÖp Méc vµ trang trÝ néi thÊt: Bao Gåm: + Ph©n x­ëng gia c«ng méc + Ph©n x­ëng tÈm sÊy + Ph©n x­ëng gia c«ng trang trÝ bÒ mÆt Nhµ m¸y c¬ khÝ néi thÊt: Bao gåm: + Ph©n x­ëng thÐp tÊm + Ph©n x­ëng thÐp h×nh + Ph©n x­ëng tÈy röa s¬n tÜnh ®iÖn PhÇn ii ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 3.1 thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ ho¹t ®éng sö dông nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty v¸n nh©n t¹o hµ néi §Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty tr­íc hÕt ta ph¶i xem xÐt nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n c¬ b¶n ¶nh h­ëng tíi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty 3.1.1.1 ThuËn lîi Lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh thuéc bé l©m nghiÖp sau ®ã chuyÓn sang s¶n xuÊt kinh doanh c¸c loaÞ s¶n phÈm: s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o : v¸n sîi, v¸n ghÐp thanh, tre, luång luång ghÐp trang trÝ bÒ mÆt néi thÊt s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å méc, vµ trang trÝ néi thÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng l©m s¶n vµ trang trÝ néi thÊt C«ng ty ®· vµ ®ang chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi s¶n phÈm ®å méc,trang trÝ bÒ mÆt truyÒn thèng c«ng ty cßn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh b»ng mét s¶n phÈm míi: ®· nghiªn cøu s¶n xuÊt ra lo¹i v¸n nh©n t¹o rÊt tiÖn lîi, tËn dông ®­îc nh÷ng nguyªn vËt liÖu thõa, tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu. - Lùc l­îng lao ®éng: Nh©n tè con ng­êi lu«n lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt, gi÷ vÞ trÝ quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖn nay c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi cã sè vèn lao ®éng th­êng xuyªn Kho¶ng 800 ng­êi trong ®ã cã 201 nh©n viªn qu¶n lý. Lùc l­îng lao ®éng dåi dµo víi ®é tuæi lao ®éng trÎ l¹i cã tr×nh ®é tay nghÒ t­¬ng ®èi cao: 50% lao ®éng gi¸n tiÕp cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn, 50% lao ®éng trùc tiÕp lµ kü s­ thî bËc 3 - 5. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn c¶ chiÒu s©u vµ bÒ réng trong thêi gian tíi. - M¸y mãc thiÕt bÞ: C«ng ty míi chuyÓn sang kinh doanh bÒ mÆt néi thÊt vµ ®å méc do ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ cßn t­¬ng ®èi míi so víi c¸ ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh. C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nµy phÇn lín ®­îc nhËp tõ Hµn Quèc vµ §µi Loan. Gi¸ trÞ cßn l¹i kho¶ng 75% ®©y lµ thÕ m¹nh ®Ó c«ng ty më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng, h¹ thÊp gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn trong thêi gian tíi. - ThÞ tr­êng tiªu thô: S¶n phÈm cña c«ng ty víi mÉu m· kiÕu d¸ng phong phó kÕt hîp víi chÊt l­îng s¶n phÈm cao ®· gióp cho mÆt hµng cña c«ng ty cã mÆt ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi chñ yÕu lµ c¸c n­íc thuéc khèi EU nh­ Anh, Ph¸p, §øc...C«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n hµng nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc ®èi t¸c bao tiªu. ë th× tr­êng trong n­íc c«ng ty cã mét hÖ thèng ®¹i lý réng kh¾p c¸c thµnh phè. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn l­îi rÊt lín cho c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò quay vßng vèn. 3.1.1.2 Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu läi thÕ mµ c«ng ty cã ®­îc trong nh÷ng n¨m qua lµ nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty ®· vµ sÏ ph¶i kh¾c phôc trong nh÷ng n¨m tíi. Mét sè khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i nh­ sau: - Vèn kinh doanh: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc song vèn chñ së h÷u cña c«ng ty chØ chiÕm 11% trong tæng sè vèn . §iÒu nµy khiÕn cho c«ng ty gÆp bÞ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. V× mçi khi cã ®¬n ®Æt hµng c«ng ty l¹i lµm ®¬n vay vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu cã thÓ bÞ mua ®¾t vµ lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt do ch­a nhËp ®­îc nguyªn vËt liÖu. - ¸p lùc c¹nh tranh: C«ng ty lu«n ®­¬ng ®µu víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt t­ nh©n ®· vµ ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh víi sè vèn, nguån lao ®éng cã tr×nh ®é vµ n¨ng ®éng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay,...Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c c«ng ty kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm cña Trung Quèc cã mÉu m· phong phó, h×nh d¸ng ®Ñp vµ gi¸ c¶ rÊt phï hîp víi thÞ tr­êng ë n­íc ta. VÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm gi¸ c¶ l¹i ®­îc ®Æt ra nh­ vò khÝ trong c¹nh tranh. - VÞ trÝ ®Þa lý: S¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ cung cÊp trªn thÞ tr­êng trong n­íc. MÆt kh¸c c«ng ty ph¶i vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ë nh÷ng vïng miÒn nói, hoÆc nh÷ng vïng cã giao th«ng ch­a ph¸t triÓn do ®ã lµm chi phÝ t¨ng, thêi gian vËn chuyÓn l©u khiÕn gi¸ b¸n cao, h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nµy cµng gióp ta thÊy râ h¬n vai trß cña vèn kinh doanh thuËn lîi cã ®­îc do cã vèn ®Çu t­ cßn khã kh¨n th× l¹i do thiÕu vèn ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ... VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý vµ sö dông vèn nh­ thÕ nµo? - §Ó cã mét "Bøc tranh kh¸i qu¸t" vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ C«ng ty, chóng ta sÏ xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn b¶ng"C©n ®èi kÕ to¸n", b¶ng"B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh". Tõ c¸c b¶ng nµy ta cã thÓ thÊy ®­îc thùc tr¹ng, c¬ cÊu nÒn tµi chÝnh cña C«ng ty còng nh­ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña C«ng ty ®èi víi tæng sè tµi s¶n ®· h×nh thµnh tõ nguån vèn vay. Ngoµi ra, tõ hai b¶ng b¸o c¸o nµy, chóng ta cã thÓ kiÓm tra ®èi chiÕu, tÝnh to¸n vµ so s¸nh mét sè chØ tiªu cô thÓ nh»m phôc vô cho c¸c môc ®Ých nghiªn cøu cña m×nh. - §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty ta sÏ xem xÐt t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y. Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ s¬ qua t×nh h×nh cña c«ng ty qua b¶ng. Nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu cã b­íc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ: Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ ®­îc tiªu thô liªn tôc t¨ng lµm cho doanh thu t¨ng nhanh c«ng ty b¾t ®Çu cã l·i. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do sù nç lùc cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn quy m« s¶n xuÊt ®­îc më réng, sè vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh còng ®­îc gia t¨ng. Bªn c¹nh ®ã sè lao ®éng cña c«ng ty mçi n¨m mét t¨ng, thu nhËp b×nh qu©n cña mçi ng­êi còng t¨ng chÝnh lµ nhê c«ng ty ®· cã chiÕn l­îc ®Çu t­ ®óng ®¾n. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t­, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng cña c«ng ty nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. 3.2 t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh ë c«ng ty trong thêi gian qua 3.2.1 T×nh h×nh huy ®éng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn ®­îc nhËn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc kho¶n ®Çu t­ hµng n¨m. Tuy nhiªn, trong qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty còng ph¶i t×m nhiÒu nguån kh¸c ®Ó trang tr¶i. Nguån nµy chñ yÕu do c«ng ty ®i vay. Qua xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh, vµ nh÷ng b¶ng sè liÖu cña c«ng ty vÒ nguån vèn vµ sö dông nguån vèn, em cã rót ra ®­îc mét sè nhËn xÐt. B¶ng tãm l­îc t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty trong n¨m:2000-2001 Nguån vèn cña c«ng ty N¨m 2000 N¨m 20001 TØ lÖ t¨ng(gi¶m)(%) Nguån vèn kinh doanh 5.297.808.440 5.532.662.222 2.1% Vèn l­u ®éng 2.377.043.120 8.887.884.276 57.797% Tµi s¶n cè ®Þnh 18.169.047.390 16.164.822.997 Gi¶m:5.837% Nguån vèn chñ së h÷u 5.373.324.438 5.721.991.491 3.142% Nî ph¶i tr¶ 21.758.417.065 22.216.354.793 1.041% Ng­êi Mua hµng tr¶ tiÒn tr­íc 703.134.950 805.136.765 6.762% Vay ng¾n h¹n 5.136.169.738 6.571.660.124 1.285% Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n hµng 2.541.362.456 3.542.539.596 1.378% Kho¶n vay dµi h¹n 11.725.825.000 10.857.125.000 Gi¶m:3.846% Nguån vèn cè ®Þnh 5.142.578.837 5.123.571.234 Gi¶m:0.09% HÖ sè nî 1.24 1.16 Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc trªn b¶ng ta thÊy r»ng: Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng h¬n n¨m 2000 lµ 234.853.782 ®ång víi tØ lÖ t¨ng t­¬ng øng 2.1%. Møc t¨ng nµy chñ yÕu lµ do vèn l­u ®éng t¨ng nªn, sè vèn l­u ®éng n¨m 2001 t¨ng h¬n n¨m 2000 lµ 6.510.841.156 ®ång víi tØ lÖ t¨ng t­¬ng øng 57.797%. Vèn l­u ®éng t¨ng do vèn b»ng tiÒn vµ vèn trong thanh to¸n còng nh­ hµng tån kho t¨ng: Kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng ®©y ph¶i ch¨ng lµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm-më tÝn dông cho kh¸ch hµng nh»m t¨ng s¶n l­îng tiªu thô vµ duy tr× l­îng kh¸ch hµng th­êng xuyªn cho c«ng ty, tuy nhiªn ®©y còng lµ h×nh thøc kinh doanh t­¬ng ®èi m¹o hiÓm bëi v× sÏ cã nh÷ng ®èi t­îng ch©y l­êi nî...ta cÇn xem xÐt thªm vÒ vÊn ®Ò nµy. Hµng tån kho còng t¨ng ®©y còng lµ néi dung kh¸ phøc t¹p: LiÖu nguyªn, nhiªn vËt liÖu ®· dù tr÷ ®óng møc ch­a? Nªn dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hay thµnh phÈm? V× tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm lµ ph¶i s¶n xuÊt theo tÝnh chÊt thêi vô do ®ã c«ng ty ph¶i xem l¹i chÝnh s¸ch dù tr÷ sao cho ®¶m b¶o "An toµn" cho s¶n xuÊt vµ gi¶m chi phÝ l­u kho. Vèn l­u ®éng t¨ng trong khi ®ã vèn cè ®Þnh l¹i gi¶m 2.004.224.393 ®ång t­¬ng øng víi tØ lÖ gi¶m 5.837% so víi n¨m tr­íc. Trong kú mÆc dï c«ng ty vÉn ®Çu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh song vèn cè ®Þnh vÉn bÞ gi¶m ®i. LiÖu kÕt ho¹ch møc khÊu hao ®· hîp lý ch­a? XÐt theo nguån h×nh thµnh, nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng 348.667.053 ®ång víi tØ lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 3.142% Song c¬ cÊu l¹i gi¶m ®i tõ 3,07% xuèng cßn 2,04%. Bªn c¹ch ®ã nî ph¶i tr¶ l¹i t¨ng nhanh c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ tØ träng. N¨m 2001 nî ph¶i tr¶ t¨ng 457.937.728 ®ång víi tØ lÖ t¨ng 1.041%, nî ng¾n h¹n cã xu h­íng t¨ng vèn l­u ®éng còng t¨ng do ®ã viÖc t¨ng nh­ thÕ lµ hîp lý v× nî ng¾n h¹n ®¶m b¶o bï ®¾p cho vèn t¹m thêi. MÆc kh¸c vèn kinh doanh chñ yÕu do NSNN cÊp chø tù bæ xung th× kh«ng cã. Nguån vèn nµy còng chØ chiÕm mét tØ träng rÊt nhá trong c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty. Nh­ vËy, qua ph©n tÝch s¬ bé ta thÊy n¨ng lùc tµi trî cña c«ng ty t­¬ng ®èi thÊp, nguån vèn cña c«ng ty hÇu nh­ phô thuéc vµo viÖc ®i vay. Víi t×nh h×nh nµy c«ng ty sÏ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu rñi ro trong kinh doanh bëi " C¸i khã bã c¸i kh«n ". VÊn ®Ò ®Æt ra lµ h»ng n¨m c«ng ty ph¶i t¨ng nhanh sè vßng quay cña vèn ®Ó hiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc cao h¬n tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn t¨ng. Tõ kÕt qu¶ nµy c«ng ty cã thÓ bæ xung vèn chñ së h÷u t¹o tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Qua nh÷ng sè liÖu vµ thêi gian thùc tËp em cã xem xÐt ®­îc sù thay ®æi c¸c kho¶n nî nh­ sau: So s¸nh c¸c kho¶n nî cña c«ng ty Ta thÊy nî ph¶i tr¶ n¨m 2001 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 457.937.728 ®ång víi tØ lÖ t¨ng lµ 1.041%. ViÖc t¨ng kho¶n nî ph¶i tr¶ chñ yÕu lµ do c«ng ty vay ng¾n h¹n vµ ph¶i tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n t¨ng lªn, bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng chiÕm dông ®­îc kho¶n ng­êi mua tr¶ tr­íc tiÒn hµng, kho¶n nµy tuy kh«ng nhiÒu nh­ng cã chiÒu h­íng gia t¨ng. N¨m 2001 t¨ng h¬n n¨m 2000 lµ 102.001.815 ®ång víi tØ lÖ t¨ng lµ 6.762% ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng Trong kú kho¶n vay ng¾n h¹n t¨ng 1.435.490.386 ®ång t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 1.285% vµ kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n t¨ng 1.001.177.140 ®ång víi tØ lÖ t¨ng 1.378%. §©y lµ c¸c kho¶n vay ®Ó ®Çu t­ thªm vèn l­u ®éng, kho¶n chiÕm dông nµy t­¬ng ®èi lín do ®ã c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch sö dông hîp lý ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vµ cã l·i. Kho¶n vay dµi h¹n cña c«ng ty n¨m 2001 gi¶m ®i 868.700.000 ®ång víi tØ lÖ gi¶m 3.846%.Së dÜ kho¶n vay dµi h¹n cña c«ng ty gi¶m ®i mµ kho¶n vay ng¾n h¹n t¨ng lªn lµ do c«ng ty thÊy cã thÓ khai th¸c ®­îc c¸c nguån vèn vay ng¾n h¹n ®Ó tr¶ bít c¸c kho¶n nî dµi h¹n. §©y còng lµ c¸ch lµm gi¶m chi phÝ sö dông vèn, tuy nhiªn c«ng ty ph¶i thËn träng v× kh¶ n¨ng thanh to¸n qua nhanh sÏ g©y cho c«ng ty nh÷ng tæn thÊt bÊt th­êng. VËy c«ng ty cã nªn sö dông c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ®Ó tr¶ c¸c kho¶n vay dµi h¹n kh«ng? NÕu xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch cô thÓ qua n¨m 2001 vµ 2000 ta cã thÓ thÊy ®­îc: HÖ sè nî cña n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 0,08 nh­ng tû xuÊt tù tµi trî cña n¨m 2001 còng gi¶m 0,01. Nh­ vËy ®Ó cã vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ph¶i chñ yÕu huy ®éng tõ bªn ngoµi ®ã chÝnh lµ c¸c nguån vèn vay, c¸c nî ph¶i tr¶. NÕu sö dông vèn vay th× c«ng ty ph¶i tr¶ chi phÝ sö dông vèn rÊt cao bªn c¹nh ®ã nã l¹i g©y ra sù bÞ ®éng trong kinh doanh. Nguån vèn c«ng ty chiÕm dông trë nªn h÷u Ých víi c«ng ty song khi nã kh«ng cßn thêi h¹n nã sÏ trá thµnh g¸nh nÆng. VËy nÕu xÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh vÒ toµn bé c¸c nguån vèn cña c«ng ty th× tÝnh ®éc lËp vÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ thÊp: Vèn chñ yÕu lµ vèn vay vµ ®­îc ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp do ®ã vÒ tµi chÝnh c«ng ty chÞu rÊt nhiÒu rµng buéc vµ søc Ðp cña c¸c chñ nî. Tû xuÊt tù tµi trî thÊp( 10%-11% ) sÏ g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong viÖc huy ®éng thªm vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· biÕt sö dông " ®ßn bÈy tµi chÝnh " trong kinh doanh lµ : sö dông vèn vay. Nguån vèn nµy chØ lµ t¹m thêi nh­ng nã t¹o ra mét c¬ cÊu vèn kh¸ linh ®éng. Vèn vay cã thÓ tr¶ dÇn vµo tõng n¨m tuy nhiªn c«ng ty kh«ng chØ tr«ng chê vµo vèn vay vµ nhËn "Viªn trî " mµ ph¶i nç lùc v­¬n lªn gãp phÇn vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 3.2.2 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty tr­íc hÕt ta xem xÐt t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tõng lo¹i vèn kinh doanh cña c«ng ty. 3.2.2.1 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cè diÞnh cña c«ng ty. Em cã nh÷ng nhËn xÐt vÒ nguån vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m ®i 19.007.603 ®ång víi tØ lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 0,09%. Quy m« vèn cè ®Þnh gi¶m lµ do ®©u? Quy m« cña vèn cè ®Þnh ®ã ®· hîp lý ch­a? Vèn cè ®Þnh cã ®­îc sö dông hiÖu qu¶ kh«ng? Ta lÇn l­ît nghiªn cøu tõng bé phËn cña vèn cè ®Þnh. Tr­íc tiªn ta cÇn nghiªn cøu kÕt cÊu vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. C¨n cø vµo biÓu nµy ta thÊy NG tµi s¶n cè ®Þnh ®ang sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 vµ 2001 lµ 10.102.933.164 vµ 14.710.110.680 ®ång chiÕm 100% vèn cè ®Þnh. C«ng ty kh«ng cã tµi s¶n cè ®Þnh ch­a cÇn dïng chøng tá kÕt cÊu tµi s¶n cña c«ng ty lµ hîp lý, tÊt c¶ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®Òu ®­îc ®em vµo sö dông, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng vèn chÕt, cßn hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo ta sÏ xem xÐt sau. Trong n¨m 2001 quy m« tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 2.607.117.516 ®«ng t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 11,29% do c«ng ty mua s¾m thªm m¸y moc thiÕt bÞ vµ x©y dùng thªm phßng lµm viÖc, nhµ x­ëng vµ mét sè thiÕt bÞ qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Do sù t¨ng gi¶m tõng lo¹i tµi s¶n cã ¶nh h­ëng kh«ng gièng nhau ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt nªn ®Ó hoµn chØnh thªm giay chuyÒn s¶n xuÊt, c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm m¸y mãc vµ thiÕt bÞ víi nguyªn gi¸ lµ 452.621.205 ®ång víi tØ lÖ t¨ng lµ 3.19%. Bªn c¹nh ®ã thiÕt bÞ v¨n phßng phôc vô cho qu¶n lý còng ®­îc mua s¾m thªm víi trÞ gi¸ lµ 101.637.652 ®ång víi tû lÖ t¨ng thªm lµ 30,04%. Nhµ x­ëng vµ vËt kiÕn tróc n¨m 2001 còng t¨ng t­¬ng ®èi nhanh: vÒ nguyªn gi¸ t¨ng 1.831.918.659 ®ång víi tØ lÖ 19,81%, møc t¨ng nµy chñ yÕu lµ ®Ó ®Çu t­ vµo x­ëng Méc,x­ëng néi thÊt vµ v¨n phßng lµm viÖc míi ®Ó tiÖn giao dÞch víi kh¸ch n­íc ngoµi. Nh­ vËy viÖc ®Çu t­ ®óng møc cña c«ng ty ®· gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty diÔn ra thuËn lîi h¬n, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng lªn ®ång thêi c¶i thiÖn ®­îc m«i tr­êng lµm viÖc cho c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. MÆc dï tµi s¶n cè ®Þnh lu«n lu«n ®­îc quan t©m ®æi míi nh­ng quy m« cña vèn cè ®Þnh n¨m 2001 vÉn gi¶m so víi n¨m 2000. Së dÜ vèn cè ®Þnh bÞ thu hÑp lµ v× tèc ®é t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh lµ 6,29% trong khi ®ã tèc ®ä t¨ng gÝa trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh l¹i tíi 35,79%. T¹i sao gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh l¹i t¨ng nhanh nh­ vËy? LiÖu cã ph¶i tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ lµm cho tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn v« h×nh? Hay c«ng ty ¸p dông mét ph­¬ng thøc khÊu hao ®Æc biÖt cho tµi s¶n cè ®Þnh? Chóng ta cã thÓ ®anh gi¸ s¬ bé vÒ t×nh tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty nh­ sau: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®­îc mua s¾m míi nªn cßn kh¸ hiÖn ®¹i so víi mét sè doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh VËy kh¶ n¨ng tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn v« h×nh lµ nhá. Trong qua tr×ng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty vÉn lu«n chó träng ®Çu t­ b¶o d­ìng m¸y mãc nh»m lµm t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña nã. T×nh tr¹ng cè ®Þnh cña tµi s¶n cè ®Þnh phÇn nµo ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu cña b¶ng. Nh×n vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n còng nh­ sè liÖu cña biÓu nµy ta cã thÓ ®anh gi¸ lµ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2001 vÉn cßn tèt, hÖ sè hao mßn cuèi kú cã t¨ng h¬n ®Çu kú tuy nhiªn møc t¨ng kh«ng lín. Trong sè ®ã chØ cã hÖ sè hao mßn dông cô qu¶n lý lµ gi¶m 0,02 so víi ®Çu kú. VËy c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc b¶o d­ìng ®Ó t¨ng c«ng xuÊt cña m¸y mãc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Sau khi ®· ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ thùc tr¹ng kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh ta xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty trong n¨m 2001 so víi n¨m 2000 Ta cã nh÷ng nhËn xÐt: HiÖu xuÊt sö dông vèn cè ®Þnh n¨m 2001 t¨ng h¬n n¨m 200 lµ 1,18 cã nghÜa lµ cø mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 sÏ thu thªm ®­îc 1,18 ®ång doanh thu thuÇn so víi n¨m 2000. HiÖu xuÊt sö dông vèn cè ®Þnh t¨ng do ®ã hiÖu xuÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty còng t¨ng v× vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. NÕu nh­ mét ®ång tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 chØ t¹o ra ®­îc 1,05 ®ång doanh thu thuÇn th× n¨m 2001 ®· t¹o ra ®­îc 1,96 ®ång doanh thu thuÇn.Qua c¸c sè liÖu trªn chøng tá c«ng ty ®· cã b­íc tiÕn lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dung tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ vèn cè ®Þnh. ChÊt l­îng sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu chØ tiªu nh­ng râ nÐt nhÊt lµ chØ tiªu: TØ xuÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh. TØ xuÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh n¨m 2001 ®¹t 0,00257 ®iÒu nµy chøng tá lîi nhuËn thu ®­îc tõ vèn cè ®Þnh n¨m 2001 cã t¨ng h¬n n¨m 2000 cô thÓ lµ mét ®ång vèn cè ®Þnh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 t¹o ra thªm ®­îc 0,0006 ®ång lîi nhuËn so víi n¨m 2000. Nh×n chung hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng lªn ®¸ng kÓ, bªn c¹nh ®ã hÖ sè hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh còng t¨ng. §©y lµ mét kÕt qña tèt do qu¸ tr×nh tù phÊn ®Êu v­¬n lªn cña c«ng ty ®Ó thcih nghi víi thi tr­êng víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi. Doanh thu thuÇn t¨ng ®ét biÕn 19.087.626.914 ®ång víi tØ lÖ t¨ng lµ 89,43% phÇn nµo nãi nªn tay nghÒ cña c«ng nh©n ®· ®­îc n©ng cao kÕt hîp víi m¸y mãc hiÖn ®¹i, kh¶ n¨ng Marketing cña c«ng ty lµm cho s¶n l­îng vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Yªu cÇu ®Æt ra cho c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh môc tiªu lµ tie xuÊt lîi nhuËn do ®ã c«ng ty cÇn t×m kiÕm thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµohÞ tr­êng ®Çu ra cho s¶n phÈm thùc hiÖn ph­¬ng s¸ch " Mua tËn gèc, B¸n tËn ngän " ®Ó gãp phÇn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho c«ng ty. Tãm l¹i ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cao c«ng ty ph¶i lªn c¸c kÕ ho¹ch trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh­ kÞp thêi thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cò kü l¹c hËu. 3.2.2.2 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Ta chØ nhËn thÊy vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng h¬n n¨m 2000 nh­ng nh÷ng bé phËn nµo cña vèn l­u ®éng t¨ng gi¶m ra sao th× ta ph¶i xem xÐt ph©n tÝch sè liÖu: Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t th× vèn b»ng tiÒn , vèn trong thanh to¸n, vèn dù tr÷, tµi s¶n l­u ®éng kh¸c ®Òu cã xu h­íng gia t¨ng. - Tæng sè vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng 2.071.368.855 ®ång víi tØ lÖ t¨ng lµ 155,8%, trong ®ã + TiÒn mÆt t¹i quü t¨ng 300,94% víi gi¸ trÞ: 231.923.722 ®ång +TGNH t¨ng: 168,1% víi gi¸ trÞ t¨ng lµ: 2.749.445.132® Nh­ vËy vèn b»ng tiÒn t¨ng do tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn göi ng©n hµng c¶ vÒ quy m« vµ tØ träng. Së dÜ vèn b»ng tiÒn t¨ng lªn lµ do c«ng ty sö dông vèn vay nhiÒu, mÆt hµng cña c«ng ty l¹i chØ s¶n xuÊt vµ tiªu thô theo thêi vô do ®ã kh¶ n¨ng ®æi thµnh tiÒn khi cÇn thiÕt lµ rÊt khã. Tuy nhiªn c«ng ty còng ph¶i xem xÐt l¹i møc dù tr÷ vèn b»ng tiÒn sao cho võa ®ñ thanh to¸n nî tíi h¹n võa kh«ng bÞ l·ng phÝ vèn khi ®Ó vèn chÕt. Cã nh­ vËy kh¶ n¨ng quay vßng vèn l­u ®éng míi t¨ng, hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ cao. - Kho¶n vèn l­u ®éng thanh to¸n n¨m 2001 còng t¨ng 1.870.168.646 víi tØ lÖ t¨ng lµ 11,55%. Vèn trong thanh to¸n t¨ng do kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ kho¶n ph¶i tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n t¨ng, thuÕ VAT, kho¶n ph¶i thu néi bé vµ ph¶i thu kh¸c gi¶m. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng chøng tá n¨m 2001 c«ng ty b¸n chÞu cho kh¸ch hµng nhiÒu. Ph­¬ng thøc nµy lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh thu t¨ng, t¨ng sè s¶n phÈm ®­îc tiªu thô... Tuy nhiªn, nÕu kho¶n thu qua lín c«ng ty sÏ gÆp nhiÒu rñi ro khi kh¸ch hµng ch©y l­êi nî ®ång thêi kho¶n chi phÝ ®ßi nî còng t¨ng. Tãm l¹i, Kho¶n ph¶i thu ë mÆt nµo ®ã cã lîi cho tiªu thô song doanh thu trªn sæ s¸ch cao mµ c«ng ty kh«ng thanh to¸n ®­îc kho¶n nî ®äng sÏ lµm cho vèn l­u ®éng cña c«ng ty bÞ thÊt tho¸t. - Vèn trong kh©u dù tr÷ còng t¨ng lªn theo xu h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. N¨m 2001 tæng sè vèn dù tr÷ lµ: 9.118.208.830 ®ång, t¨ng 3.012.269.596 ®ång so víi n¨m 2000 tû lÖ t¨ng lµ 61,08%. Trong ®ã vèn dù tr÷ cho kh©u s¶n xuÊt t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ:1.591.072.267 ®ång víi tû lÖ t¨ng 65,24%. Bªn c¹nh ®ã thµnh phÈm tån kho t¨ng 1.398.837.078 ®ång víi tû lÖ t¨ng 74,3%. Sè thµnh phÈm tån kho t¨ng qu¸ nhanh ®©y lµ dÊu hiÖu cña sù tån ®än vèn bëi c«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Hµng tån qu¸ l©u sÏ lµm cho mÉu m· vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm gi¶m kh«ng ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Ngoµi ra nguyªn nh©n chñ quan lµ vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay do ®ã nÕu tån ®äng vèn cµng l©u cµng lµm cho chi phÝ sö dông vèn nhiÒu.§©y còng lµ lý do lµm cho vèn kinh doanh cña c«ng ty ®­îc sö dông khån hiÖu qu¶. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c n¨m 2001 còng t¨ng lªn 21,03% víi møc t¨ng 361.625.815 ®ång. §©y lµ møc t¨ng t­¬ng ®èi lín chñ yÕu lµ do c¸c kho¶n ký c­îc, ký quü t¨ng, ®©y lµ mét tÊt yÕu khi c«ng ty sö dông vèn vay lµ chñ yÕu. C¸c kho¶n ®Ó thÕ chÊp t¨ng qu¸ nhanh bªn c¹nh ®ã c¸c kho¶n t¹m øng, chi ohÝ chê kÕt chuyÓn l¹i gi¶m song tµi s¶n l­u ®éng kh¸c vÉn t¨ng lµ do kho¶n cÇm cè ký c­îc ký quü cã tû träng lín l¹i t¨ng qu¸ nhanh. Qua nh÷ng ®¸nh gi¸ ë trªn ta cã nh÷ng ®¸nh gi¸ chung : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thi tr­êng c«ng ChÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu thùc hiÖn gi¶ ph¸p:" §i vay ®Ó cho vay ". HÇu hÕt vèn cña c«ng ty ®Òu lµ vèn vay, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ nh­ng c«ng ty vÉn ph¶i "b¸n chÞu" ®Ó ®¹t kÕ ho¹ch tiªu thô, t¨ng doanh thu. §©y chÝnh lµ c¬ cÊu vèn linh ho¹t nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ më. §Ó hiÓu râ h¬n vèn kinh doanh cña c«ng ty xuÊt ph¸t tõ ®©u? ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo? ta sÏ t×m hiÒu vµ ph©n tÝch ®¸nh gia ta rót ra ®­îc mét sè ®¸nh gi¸: Nguån vèn cña c«ng ty ®­îc huy ®éng tõ viÖc: vay ng¾n h¹n ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, chiÕm dông vèn tõ ng­êi b¸n bªn c¹nh ®ã lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn còng t¨ng lªn. Ngoµi ra c«ng ty còng huy ®éng ®­îc nguån vèn bªn trong tuy nhiªn ®©y lµ c¸c kho¶n chiÕm tû träng rÊt nhá. C«ng ty bæ sung thªm vèn tõ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi, t¨ng kho¶n trÝch khÊu hoa tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi. Gi¶m c¸c kho¶n chi TU, gi¶m cÊp tÝn dông néi bé vµ c¸c kho¶n chi phÝ x©y dùng CBDD. Tõ ®ã lµm cho c«ng ty huy ®éng thªm ®­îc 11.461.482.582 ®«ng so víi n¨m tr­íc. Sè vèn ®­îc huy ®éng thªm nµy c«ng ty sÏ sö dông vµo viÖc nh­ cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng, göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó ®Ò phßng c¸c t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh mµ c«ng ty gÆp ph¶i. Ngoµi ra ®Ó c¹nh tranh vÒ nguån thu mua víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh c«ng ty còng øng tr­íc tiÒn hµng mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt. §¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc c«ng ty ®· ph¶i dù tr÷ thªm nguyªn vËt liÖu-CCDC ®ång thêi ®Ó giao hµng kÞp thêi gian theo ®¬n ®Æt hµng c«ng ty còng dù tr÷ thªm thµnh phÈm. §Ó cã thÓ vay vèn thuËn tiÖn c«ng ty còng t¨ng thªm mét kho¶n ký c­îc ký quü vµ t¨ng dù tr÷ tiÒn mÆt ®¶m b¶o chi tr¶ khi cÇn thiÕt. Nh­ vËy, nh×n chung c«ng ty ®· cã nh÷ng ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n ®Ó sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶. Tuy nhiªn nguån vèn mµ c«ng ty sö dông chØ lµ t¹m thêi bÞ phô thuéc vµo nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vèn. Do ®ã c«ng ty ph¶i dù tÝnh xem dù tr÷ bao nhiªu lµ ®ñ vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nî ®äng, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hµng nh»m ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ®©y chÝnh lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ sö dông vèn cao nhÊt PhÇn III C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 4.1 c¬ së khoa häc cña c¸c gi¶i ph¸p 4.1.1 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh huy ®éng vµ ho¹t ®éng sö dông nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi Trong guång quay cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mçi doanh nghiÖp mçi tæ chøc kinh tÕ ®Òu quan tÊm ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña m×nh. C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi còng vËy, cø vµo mçi n¨m c«ng ty l¹i sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ®Ó so s¸nh víi n¨m tr­íc vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch thùc hiÖn cho nh÷ng n¨m sau. * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh Nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 ph¸t triÓn theo h­íng tèt: Vßng quay toµn bé vèn n¨m 2001 t¨ng 0,23 vßng trong khi c¶ DTT vµ vèn kinh doanh ®Òu t¨ng ®©y phÇn phÇn nµo ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®­îc n©ng lªn. Lîi nhuËn thuÇn n¨m 2001 t¨ng 11.158.301 ®ång nh­ng møc t¨ng vÒ vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n còng nh­ DT t¨ng qu¸ nhanh lµm cho tû xuÊt l­äi nhuËn trªn toµn bé vèn vµ tû xuÊt lîi nhuËn trªn DT gi¶m ®i 0,008% vµ 0,1%. ChØ cã tû xuÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u lµ t¨ng lªn 0,37 % do lîi nhuËn vµ vèn chñ c¬ sá còng t¨ng nh­ng t¨ng chËm h¬n lîi nhuËn. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng trªn lµ do chi phÝ s¶n xuÊt cßn ë møc cao, ch­a sö dông hÕt n¨ng lùc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n c¸c chØ tiªu TC nµy ta cã thÓ xem xÐt sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty . Nh­ ta ®· biÕt, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lu«n cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c«ng ty. N¨m 2001 s¶n l­îng tiªu thô ®¹t 521.600 s¶n l­îng t¨ng 9,1% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ t¨ng 21,4% víi thùc hiÖn n¨m 2000. S¶n l­îng s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t 335.140 s¶n l­îng tuy chØ ®¹t 93,75% so víi kÕ ho¹ch nh­ng so víi n¨m 2000 vÉn t¨ng 12,67%. Qua sè liÖu trong b¶ng ta thÊy c«ng ty ch­a ®¹t kÕ ho¹ch tiªu thô nguyªn nh©n còng cã thÓ do c«ng ty lËp kÕ ho¹ch tiªu thô ch­a s¸t víi thùc tÕ còng cã thÓ do mét sè ®­ong bÞ ®èi t¸c ®¬n ph­¬ng huû bá. Tuy nhiªn, sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt tiªu thô cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi cÇn më réng h¬n n÷a. Muèn ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch nµy c«ng ty ph¶i n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng mÉu m· s¶n phÈm ®Ó thµnh c«ng trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Víi tiÒm lùc hiÖn cã cïng nh÷ng c¸c thÕ m¹nh sÏ khai th¸c trong thêi gian tíi, c«ng ty ®· ®Æt ra c¸c chØ tiªu cho nh÷ng n¨m tíi nh­ sau: BiÓu sè 10: Môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ChØ tiªu ®v N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Sè l­îng sx vµ tiªu thô ChiÕc/s¶n l­îng s¶n phÈm 1.050.800 1.340.000 1.650.000 Doanh thu thuÇn VN§ 34.370.853.531 48.000.000.000 64.000.000.000 N«p NS nhµ n­íc VN§ Tæng lîi nhuËn VN§ 62.961.596 99.000.000 120.000.000.000 Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV VN§ 600.000 700.000 800.000 Víi néi lùc cña c«ng ty nh­ hiÖn nay kÕ ho¹ch trªn sÏ thùc hiÖn thµnh c«ng. 4.1.2 Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong tæ chøc sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty Nh­ ta ®· biÕt n¨m 2001 bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng ty vÉn cßn mét sè thiÕu sãt h¹n chÕ cÇn phÊn ®Êu gi¶i quyÕt trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cao h¬n. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - VÒ thÞ tr­êng tiªu thô c«ng ty cÇn chó träng khai th¸c c¸c thÞ tr­êng trong n­íc ë c¶ 3 miÒn B¾c-Trung-Nam. Víi thÕ m¹nh lµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng tèt c«ng ty cã thÓ më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng kh¸c trªn toµn thÕ giíi. NÕu khai th¸c tèt c«ng ty sÏ cã mét thÞ tr­êng réng lín. Tõ ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ ®­îc n©ng cao. -T×nh h×nh qu¶n lý gi¸ thµnh. C¸c lo¹i chi phÝ ®Òu t¨ng nªn nhÊt lµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng nªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2000 víi møc t¨ng 965.076.777 ®ång ®©y lµ ®iÒu kh«ng mong muèn song ®Ó thùc hiÖn ®­îc nã lµ c¶ mét vÊn ®Ò. -C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng cao, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bít c¸c kho¶n bÞ chiÕm dông mµ vÉn ®¶m b¶o doanh thu. - Gi¸ b¸n s¶n phÈm ch­a thËt hîp lý ®«i khi c«ng ty bÞ Ðp gi¸ v× s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô theo ®¬n hµng vµ qua c¸c kh©u trung gian. - C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu b»ng vèn vay nªn c«ng ty sÏ bÞ nh÷ng rµng buéc, søc Ðp vÒ tµi chÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i c©n nh¾c c¬ cÊu vèn hîp lý. Tõ thùc tÕ trªn víi kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn c¬ b¶n nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao 4.2 biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ Vèn kinh doanh nãi chung cÇn ph¶i ®­îc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý ®ã lµ yªu cÇu sèng cßn víi mçi doanh nghiÖp nh­ng ë mçi ®iÒu kiÖn kh¸c nhau mµ c¸c c«ng ty cã c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó b¶o tån vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Vèn ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, ®èi víi c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi vèn ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån chÝnh: Nguån vèn ng©n s¸ch cÊp vµ nguån vèn vay. Trong ®ã nguån vèn chñ së h÷u( Vèn NSNN cÊp ) chiÕm tû träng rÊt nhá trong c¬ cÊu vèn. Trong thùc tÕ nh­ vËy khiÕn c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó h¹n chÕ nh­îc ®iÓm cña vèn vay c«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt tr¸nh t×nh tr¹ng vay vèn song l¹i ®Ó vèn chÕt hay sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶. Mét khi ch­a cã kÕ ho¹c sö dông vèn vay hay sö dông vèn vay sai môc ®Ých sÏ ®em l¹i rñi ro ®«i khi lµ thiÖt h¹i nÆng nÒ. Víi nguån vèn chñ së h÷u c«ng ty nªn t¨ng c­êng bæ sung ®Ó cã mét c¬ cÊu vèn c©n ®èi h¬n t¹o lßng tin cho ®èi t¸c. Muèn vËy c«ng ty ph¶i trÝch lËp c¸c quü( Quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn...) khi cã ®iÒu kiÖn, T¹o thuËn lîi cho viÖc sö dông vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ph¸t huy c«ng t¸c kÕ to¸n: th­êng xuyªn thèng kª, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Cã thÓ nãi c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn, kÕ to¸n cÇn ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña m×nh lµ ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ tõ ®ã n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh cô thÓ gióp c«ng ty cã nh÷ng ph­¬ng h­íng tµi chÝnh tÝch cùc ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé vµ cã hiÖu qña. Qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh tèt cã nghÜa lµ c«ng ty ®· sö dông vèn cè ®Þnhvµ vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶: * C¸c biÖn ph¸p chó träng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. Nh­ ta ®· biÕt qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh lu«n g¾n liÒn víi viÖc qu¶n lý h×nh th¸i hiÖn vËt cña tµi s¶n cè ®Þnh hay qu¶n lý sö dông quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh, em xin cã mét sè ®Ò xuÊt nh­ sau: - C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh, th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn cè ®Þnh. N¨m 2001 c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh lý mét sè tµi s¶n cè ®Þnh ®· cò n¸t c«ng ty mua thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh­ng gi¸ trÞ ®Çu t­ thªm kh«ng nhiÒu. D©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o míi ®­îc ®Çu t­, d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm méc, bÒ mÆt néi th©t còng ®­îc n©ng cÊp n¨m 1999. tuy nhiªn víi tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ nh­ hiÖn nay c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn viÖc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi gi¸ trÞ tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh khÊu hao chÝnh x¸c kh«ng lµm thÊt tho¸t vèn cè ®Þnh mµ l¹i cã thÓ thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i h¬n. - Nhu cÇu trªn thÞ tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm giÇy da, giÇy v¶i ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn do ®ã c«ng ty nªn ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹ivµo quy tr×nh s¶n xuÊt nµy ®ång thêi ph¶i tËp trung c¸c m¸y mãc hiÖn hµnh ®Ó hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cao h¬n. - ChÊt l­îng søc lao ®éng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xu©t skinh doanh do ®ã ngoµi viÖc n©ng cao tay nghÒ, ý thøc cña ng­êi lao ®éng c«ng ty cÇn qu©n t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña hä. V× ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm lµ ph¶i s¶n xuÊt theo thêi vô nªn khi "vµo mïa" c«ng nh©n ph¶i vÊt v¶ lµm thªm giê, gi·n ca... C«ng ty nªn n©ng cÊp nhµ ¨n tËp thÓ nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. N¨m 2001 NG tµi s¶n cè ®Þnh lµ 19.640.110.680 gi¸ trÞ hao mßn lµ 2.639.571.737. Con sè nµy phÇn nµo ph¶n ¸nh tµi s¶n cè ®Þnh vÉn cßn míi. Tuy nhiªn, c«ng ty cã nªn lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b×nh qu©n nh­ hiÖn nay? Trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng th× khoa häc c«ng nghÖ " ph¸t triÓn tõng ngµy ", m¸y mãc thiÕt bÞ míi ra ®êi sÏ lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ cò bÞ hao mßn v« h×nh nªn viÖc tÝnh khÊu hao b×nh qu©n theo n¨m nh­ hiÖn nay lµ kh«ng hîp lý. C«ng ty nªn lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao nhanh nh­: KhÊu hao gi¶m dÇn kÕt hîp, khÊu hao b×nh qu©n hay ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo sè thø tù n¨m sö dông...§Ó cã thÓ quay vßng vèn cè ®Þnh nhanh h¬n h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi cña hao mßn v« h×nh. §Ó gi¶m thÊt tho¸t vèn cè ®Þnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan c«ng ty còng nªn mua b¶o hiÓm cho tµi s¶n nhÊt lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín. Ngoµi ra, c«ng ty nªn lËp c¸c quü dù phßng ®Ó sö dông khi cã biÕn cè bÊt th­êng x¶y ra. *C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. KÕ ho¹ch sö dông vèn l­u ®éng lµ mét ho¹t ®éng dù to¸n vÒ tæ chøc nguån tµi trî cho nhu cÇu tµi s¶n l­u ®éng. Vèn l­u ®éng tån t¹i ë c¶ ba lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Dù tr÷, s¶n xuÊt, l­u th«ng. ë mçi lÜnh vùc th× vèn l­u ®éng cã nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau d­íi h×nh th¸i lµ c¸c tµi s¶n l­u ®éng cô thÓ. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng ph¶i thùc hiÖn theo t­ng chøc n¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng. - Víi vèn b»ng tiÒn: Thùc tÕ n¨m 2001 c«ng ty ®· t¨ng sè tiÒn mÆt t¹i quü lµ 301.227.281 ®ång vµ tiÒn göi ng©n hµng lµ 2.749.445.132 ®ång. C«ng ty nªn xem xÐt x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu dù tr÷ tiÒn mÆt tèi ­u ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o thanh to¸n khi cÇn thiÕt ®ång thêi c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho viÖc thu chi tõ ®ã cã thÓ c©n b»ng thu chi ng©n quü b»ng c¸c kho¶n ®Çu t­ vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n. Ngoµi ra, c«ng ty ph¶i lu«n x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn hiÖn hµnh: Sè cã cña c«ng ty, sè thiÕu ph¶i t×m, nguån tµi trùo hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã mét c¬ cÊu vèn võa linh ho¹t võa v÷ng ch¾c. - Qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu: Trong n¨m tíi c«ng ty cÇn nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu gi¶m tû lÖ ph¶i thu xuèng 30% vèn l­u ®éng. Muèn vËy c«ng ty ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: + Më sæ chi tiÕt theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña tõng ®èi t­îng ®ång thêi ®«n ®èc kh¸ch hµng ®Ó thu håi nî ®óng h¹n. + Ph¶i lËp quü dù phßng ph¶i thu khã ®ßi bëi l­îng ph¶i thu cña c«ng ty lµ lín nÕu rñi ro xÈy ra mµ kh«ng cã quü dù phßng nµy th× sÏ gÆp" lóng tóng " vÒ tµi chÝnh. + Cã chÝnh s¸ch tÝn dông cho tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng, giíi h¹n gi¸ trÞ tÝn dông kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay... - Qu¶n lý vèn tån kho, dù tr÷: Trong qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm lµ mét b­íc ®Öm cÇn thiÕt song ph¶i dù tr÷ nh­ thÕ nµo cho hîp lý: Kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt, kh«ng bÞ thiÕu thµnh phÈm khi cã ®¬n hµng ®ét xuÊt vµ kh«ng dù tr÷ qu¸ nhiÒu. Bëi dù tr÷ kh«ng hîp lý sÏ lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm( nÕu thiÕu) vµ t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ l­u kho, chi phÝ l·i vay... Khi dù tr÷ qu¸ nhiÒu lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Muèn møc dù tr÷ ®­îc hîp lý c«ng ty ph¶i lËp sæ theo dâi tõng läai vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng: + §èi víi nguyªn vËt liÖu c«ng ty ph¶i dùa vµo quy m« s¶n xuÊt ®Ó thu mua. Ta thÊy cao su, v¶i, da ®Òu cã thÓ thu mua Ë thÞ tr­êng trong n­íc Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ®­îc nguån hµng æn ®Þnh c«ng ty ph¶i duy tr× quan hÖ l©u dµi víi c¸c ®¬n vÞ cung cÊp hµng trong n­íc. Nh×n chung viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nµy cÇn cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ chÆt chÏ do ®ã kh«ng nªn dù tr÷ qu¸ møc cÇn thiÕt. Cßn c¸c nguyªn vËt liÖu vµ ho¸ chÊt ph¶i nhËp ngo¹i th× ph¶i gi¶m thiÓu chi phÝ thu mua ®ång thêi c«ng ty còng ph¶i kÕt hîp sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thay thÕ ®Ó h¹ gi¸ thµnh. + §èi víi thµnh phÈm tån kho: C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu phèi hîp gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu thô, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó cã kÕ ho¹ch dù tr÷ thµnh phÈm hîp lý. Ngoµi ra, c«ng ty còng nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing qu¶ng b¸n s¶n phÈm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng më réng tiªu thô s¶n phÈm. 4.3 c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao doanh thu N©ng cao doanh thu còng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn kinh doanh, tøc lµ c«ng ty tiªu thô ®­îc cµng nhiÒu s¶n phÈm víi gi¸ b¸n hîp lý th× doanh thu sÏ cao vµ lîi nhuËn sÏ lín. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®­îc mét sè viÖc sau: * Bè trÝ m¹ng l­íi b¸n hµng vµ ®È m¹nh tiªu thô s¶n phÈm: C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt-kinh doanh c¸c lo¹i v¸n nh©n t¹o, ®å méc vµ trang trÝ bÒ mÆt. ViÖc b¸n s¶n phÈm lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Song hµng ho¸ ®­îc tiªu thô nhiÒu hay Ýt lµ do m¹ng l­íi b¸n hµng ®· ®­îc bè trÝ hîp lý hay ch­a. HiÖn nay, ë thÞ tr­êng trong n­íc c«ng ty míi chØ bè trÝ c¸c ®¹i lý ë khu vùc miÒn B¾c, miÒn trung cßn thÞ tr­êng MiÒn Nam vÉn ®ang ë d¹ng tiÒm n¨ng. C«ng ty cÇn bè trÝ m¹ng l­íi cña hµng theo c¸c nghiªn cøu vÒ dung l­îng kh¸ch hµng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ë khu vùc ®ã nhÊt lµ MiÒn Nam mét thÞ tr­êng míi sÏ ®­îc c«ng ty v­¬n tíi. §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, C«ng ty cÇn t×m hiÓu thªm nh÷ng b¹n hµng cã nhu cÇu lín ®ång thêi ph¶i gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn quan hÖ lµm ¨n tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng nh­ §øc, Ph¸p, ý, Anh... Tuy nhiªn sè l­îng s¶n phÈm trang trÝ bÒ mÆt,bµn ghÕ.. xuÊt khÈu cßn ë møc thÊp, do ®ã c¸c c«ng ty cÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm c¶i tiÕn mÉu m· ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o lßng tin víi kh¸ch hµng. §Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm theo em c«ng ty ph¶i thùc hiÖn thªm mét sè gi¶i ph¸p sau: - Sö dông c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng: Bëi v× trong thêi gian nµy ë c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc c«ng ty ®Òu bÞ søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c ®èi thñ trong khi ®ã m©u thuÉn vÒ mÉu m· gi÷a c¸c nhµ c¹nh tranh ng­êi tiªu dïng th­êng Ýt khi ®Ó ý ®Õn mÉu m· s¶n phÈm hä th­êng mua hµng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn: Qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i... - Më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë thµnh phè Hå CHÝ Minh b¸n víi gi¸ ­u ®·i h¬n c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. - X¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng cßn ë møc cao së dÜ gi¸ b¸n cßn cao lµ do chi phÝ s¶n xuÊt cßn lín, tr×nh ®é qu¶n lý vèn cßn láng lÎo g©y l·ng phÝ. C«ng ty cÇn chó ý qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh, T¨ng søc c¹nh tranh c¶u s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. * KhuyÕn khÝch b¸n hµng vµ ®æi míi h×nh thøc thanh to¸n. - CÇn tham gia h×nh thøc b¸n hµng kiÓu míi: Héi chî triÓn l·m, héi th¶o... Thêi gian qua c«ng ty ®· kh«ng chó ý, sö dông h×nh thøc nµy nªn s¶n phÈm ch­a ®­îc qu¶ng b¸ réng r·i. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ph¶i t×m hiÓu xem lîi thÕ cña m×nh thÕ nµo vµ ®iÓm yÕu ra sao ®Ó cßn hoµn thiÖn thªm. - Cßn vÒ h×nh thøc thanh to¸n: Ta thÊy c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu nªn c«ng ty ®· ¸p dông biÖn ph¸p thanh toans b»ng th­ tÝn dông(L/C) vµ ph­¬ng thøc kinh doanh lµ xuÊt khÈu uû th¸c. Do ®ã ®ßi hái gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c nh©n viªn phßng xuÊt ngËp khÈu ph¶i n¾m ch¾c nghiÖp vô, quy tr×nh thanh to¸n L/C ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i cho c«ng ty. - ¸p dông c¸c nghiÖp vô thanh to¸n linh ho¹t cho c¸c kh¸ch hµng trong n­íc: B¸n hµng thanh to¸n ngay vµ më tÝn dông cho n÷ng kh¸ch hµng th©n thiÕt cña c«ng ty. + C©n nh¾c kü l­ìng viÖc cho c¸c kh¸ch hµng míi më tÝn dông ®ång thêi ph¶i qu¶n lý hîp ®ång quy ®Þnh thêi gian tr¶ tiÒn c¸c kho¶n liªn quan khi thanh to¸n tiÒn hµng. + §Æt ra c¸c tû lÖ chiÕt khÊu phï hîp nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n ngay. - Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn t¨ng c­êng b¸n hµng theo ph­¬ng thøc gi¸n tiÕp v× nã sÏ gióp c«ng ty gi¶m bít c¸c kho¶n ®Çu t­ øng tr­íc. *Tæ chøc qu¶n lý kh©u b¸n hµng ë c«ng ty. Muèn tæ chøc nµy tèt c«ng ty ph¶i chó träng ®óng møc vµo: - KiÓm tra quy c¸ch chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho vµ kiÓm ®Þnh l¹i tr­íc khi xuÊt kho giao cho kh¸ch hµng. - VÒ sè l­îng s¶n phÈm b¸n ra: C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn kiÓm kª chi tiÕt thµnh phÈm n¾m v÷ng sè l­îng hiÖn cã cña t­ng lo¹i thµnh phÈm, lµm c¬ së ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n giao dÞch kÞp thêi. - VÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm: C«ng ty ph¶i nghiªn cøu chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n xuÊt ra vµ nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. - VÒ ph­¬ng thøc giao hµng: Ngoµi viÖc giao hµng ®óng ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng ty nªn cung cÊp thªm c¸c dÞch vô nh­ vËn chuyÓn hµng ®Õn tËn n¬i khi cã yªu cÇu. §¶m b¶o c«ng t¸c giao hµng thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, c«ng ty ph¶i ®Æt "Ch÷ TÝn" lªn hµng ®Çu vµ coi h¸ch hµng lµ " Th­îng §Õ " cña c«ng ty. * §Çu t­ vèn nh»m tæ chøc cung øng ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt: C«ng ty s¶n xuÊt víi sè l­îng lín theo ®¬n ®Æt hµng do ®ã c«ng ty ph¶i dù tr÷ vµ cung øng l­îng nguyªn vËt liÖu hîp lý ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng tíi quy tr×nh s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, trong viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu th× viÖc lùa chän nguån hµng lµ rÊt quan träng nhÊt lµ khi c¸c nguån hµng t­¬ng ®èi nhiÒu chñng lo¹i phong phó nh­ hiÖn nay. §Ó cã ®­îc nguån hµng vµ møc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu tèi ­u c«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c viÖc sau: Dù ®o¸n chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc bÒ mÆt trÝ bÒ mÆt néi thÊt vµ c¸c s¶n phÈm vÒ ®å méc ®Ó tiÕn hµnh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý ®¶m b¶o kh«ng thõa, thiÕu côc bé nguyªn vËt liÖu v× quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo d©y chuyÒn nªó mét kh©u nµo ®ã bÞ thiÕu nguyªn vËt liÖu th× c¶ d©y chuyÒn sÏ bÞ gi¸n ®o¹n. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i t×m hiÓu th¨m dß thÞ tr­êng dù ®o¸n xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh ®Ó lËp kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu trong c¸c thêi kú kh¸c nhau. - T¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp cã uy tÝn khi ®· ®­îc tÝn nhiÖm c«ng ty sÏ ®­îc ­u tiªn h¬n nªn kh«ng ph¶i dù tr÷ nhiÒu mµ vÉn chñ ®éng trong s¶n xuÊt. * Qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh Gi¸ thµnh quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. H¹ gi¸ thµnh còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng lîi nhuËn thu vÒ. Muèn gi¸ thµnh thÊp c«ng ty cÇn xem xÐt chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý. - §Çu t­ mua s¾m ®ång bé tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó t¨ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty nªn mua s¾m thªm ph­¬ng tiÖn vËn t¶i v× c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tr­íc ®©y ®· phÇn lín bÞ cò n¸t h¬n n÷a nhu cÇu vËn chuyÓn cña c«ng ty l¹i ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn...§Ó kh«ng bÞ thÊt tho¸t vèn c«ng ty cÇn thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng vµ ®· cò kü l¹c hËu. - X¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lý tr¸nh sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. MÆt kh¸c, ph¸t huy nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cña chÝnh c«ng nh©n nh»m sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm h¬n. Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a bé phËn tiÕp liÖu vµ c¸c x­ëng ®Ó ng¨n ngõa t×nh tr¹ng nguyªn vËt liÖu bÞ thÊt tho¸t, h­ háng... 4.4 ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò ra th× nhµ n­íc vµ c«ng ty ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau: 4.4.1 VÒ phÝa Nhµ n­íc C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ Nhµ N­íc. §Ó gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c gi¶i ph¸p trªn ®­îc thùc thi Ë c«ng ty cã hiÖu qu¶ th× vai trß cña Nhµ N­íc lµ rÊt quan träng: - Nhµ N­íc xem xÐt hç trî cho c«ng ty b»ng c¸ch bæ sung thªm vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó c«ng ty t¨ng ®­îc tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Nhµ N­íc ®æi míi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Ó ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch C«ng ty ph¸t triÓn ch¼ng h¹n nh­: + Nhµ N­íc tËp trung gióp ®ì hç trî C«ng ty trong viÖc huy ®éng vèn ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ t­êng. + Nhµ N­íc cÇn h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc nhËp c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung vµ cña C«ng Ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi nãi riªng ®Ó vèn ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. + §æi míi c¬ chÕ vay vèn: Nhµ N­íc ­u tiªn cho c«ng ty vay víi l·i suÊt thÊp ®Ó gióp c«ng ty cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt. 4.4.2 VÒ phÝa C«ng ty C«ng ty cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý vµ bé phËn s¶n xuÊt, tiªu thô ®Ó cã ®­îc nguån th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh: n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng t¸c tiªu thô... - §Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt l­îng mÆt hµng hiÖn cã, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng " B¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn, Kh«ng b¸n c¸i m×nh cã" kÕt hîp c«ngt¸c Marketing tiÕp thÞ, giíi thiÖu s¶n phÈm míi... - C«ng ty cÇn cã c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hîp lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó c¸c tiÒm n¨ng, thay thÕ c¸c quy chÕ cøng nh¾c tr­íc ®©y b»ng c¬ chÕ tho¸ng, b¸m s¸t viÖc triÓn khai thùc thi c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Ó cã ®iÒu chØnh kÞp thêi... - C«ng ty cÇn bè trÝ nguån nh©n lùc cho phï hîp víi yªu cÇu chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong qua tr×nh c«ng nghiÖp C«ng NghiÖp Ho¸- HiÖn §¹i Ho¸ ®Êt n­íc. - Cñng cè thÞ phÇn víi c¸c ®èi t¸c ®· cã. - S¶n phÈm giÇy, dÐp cña c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu, yªu cÇu ®Æt ra víi c«ng ty lµ ph¶i ®¨ng ký th­¬ng hiÖu quèc tÕ cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó s¶n phÈm ®­îc " B¶o hé mËu dÞch " trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. - Trong nh÷ng n¨m tíi thÞ phÇn cña c«ng ty nªn chó ý ®Õn " ChÊt " h¬n " L­îng " tøc lµ ph¶i sµng läc nh÷ng thÞ tr­êng kÐm hÊp dÉn ®Ó h­íng vµo thÞ tr­êng môc tiªu. §ång thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó "L«i kÐo" kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Muèn vËy, c«ng ty ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña m×nh víi lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ngoµi sù gióp ®ì cña nhµ n­íc vÒ ®Þnh h­íng vµ vèn th× ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶i linh ho¹t trong qu¸ tr×nh sö dông vèn. Cã nh­ vËy th× hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty míi cao, ®¶m b¶o cho c«ng ty kinh doanh cã l·i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng cßn ®­îc " B¶o hé " nh­ tr­íc do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung vµ C«ng Ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi nãi riªng lµ ph¶i qu¶n lý vèn kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o nép ®ñ thuÕ vµ cã l·i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty ®· ®­îc n©ng lªn do c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u Ých nh»m th¸o gì nh÷ng tån t¹i cßn v­íng m¾c mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tr­íc ®©y th­êng m¾c ph¶i. Trong thêi gian ®­îc thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· ®i s©u t×m hiÓu tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nay. Dùa trªn nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t×nh h×nh thùc tÕ ë c«ng ty kÕt hîp víi kiÕn thøc ®­îc häc ë tr­êng em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn, vèn kinh doanh vµ viÖc sö dông vèn kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng, sù nhËn thøc cña em vÒ vÊn ®Ò nµy cßn h¹n chÕ dã ®ã bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý cña thÇy c« gi¸o, ban l·nh ®¹o c«ng ty, phßng tµi vô còng nh­ c¸c b¹n sinh viªn khi ®äc b¸o c¸o nµy. Mét lÇn n÷a em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o: NguyÔn B¹ch NguyÖt ®· tËn t×nh h­íng dÉn cho em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. §ång thêi, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o, c¸c c« chó phßng tµi vô C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho em trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty môc lôc lêi nãi ®Çu PhÇn I ®Æc ®iÓm chñ yÕu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o 2.1 qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o-licola hµ néi 2.1.1 Giíi thiÖu C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 2.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2.2 c¸c ®Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 2.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt 2.2.2 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ 2.3 ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý PhÇn II Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 3.1 thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty 3.2 t×nh h×nh qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi trong thêi gian qua 3.2.1 T×nh h×nh huy ®éng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 3.2.2 T×nh h×nh qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi PhÇn IV C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ Ho¹t ®éng sö dông Nguån vèn kinh doanh ë c«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o hµ néi 4.1 c¬ së khoa häc cña c¸c gi¶i ph¸p 4.1.1 §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh cña v¸n nh©n t¹o Hµ Néi 4.1.2 Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong tæ chøc sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty 4.2 biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ 4.3 c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao doanh thu 4.4 ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p 4.4.1 VÒ phÝa Nhµ n­íc 4.4.2 VÒ phÝa C«ng ty kÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty chế biến ván nhân tạo - licola.DOC
Luận văn liên quan