Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Lời mở đầu Đứng trước bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, tất cả các quốc gia phải nhận thức rõ vị trí và nắm bắt mọi cơ hội để thích nghi và cạnh tranh trong thế giới mới của nền kinh tế tri thức, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh .Quan điểm của Đảng ta đã nêu rõ trong Đại hội Đảng khoá X là “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế’’. Để nắm bắt được cơ hội trong quá trình toàn cầu hoá, Việt Nam cần tích cực phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh trong nước, kết hợp thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển toàn diện. Theo kế hoạch 5 năm 2006-2010, Việt Nam cần 140 tỷ USD cho đầu tư phát triển, trong đó 1/3 là huy động bên ngoài. Ngoài vốn ODA thì vốn FDI cần khoảng 25 tỷ USD. Trung bình mỗi năm vốn thực hiện là 5 tỷ USD và như thế con số thu hút còn phải nhiều hơn. Hiện nay đầu tư nước ngoài cả gián tiếp và trực tiếp vào nước ta đang tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, kết quả thu hút này vẫn được cho là dưới tiềm năng, chưa đáp ứng nhu cầu huy động vốn để phát triển nhanh và bền vững. Cùng với hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mới cho việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài. “ Một làn sóng đầu tư mới đang đến Việt Nam’’, để đón đầu cơ hội này,cần có các giải pháp phù hợp và đồng bộ để thu hút tói đa nguồn vốn nước ngoài phục vụ cho mục tiêu phát triển nền kinh tế. Năm 2006, năm đầu của kế hoạch 5 năm, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn FDI kỷ lục là 10,2 tỷ USD, trong đó 56% là đầu tư vào khu công nghiệp , khu chế xuất trên địa bàn cả nước . Rõ ràng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Các khu công nghiệp, khu chế xuất với cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng là mô hình đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, khu công nghiệp, khu chế xuất cần được ưu tiên đầu tư và quản lý tạo mô hình hòng thu hút đầu tư tốt nhất, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm những cơ hội đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nên việc thống kê một cách chính xác đầy đủ kịp thời về tổng vốn đầu tư , phân tích đặc điểm biến động cũng như chỉ ra xu thế của nó là một nhiệm vụ của ngành thống kê nằm phục vụ cho chiến lược phát triển đất nước. Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” . Trong đề án của mình em xin trình bày nội dung gồm 3 chưong sau: Chương I: Khái quát chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương II: Khái quát chung về dãy số thời gian Chưong III: Ưng dụng phương pháp phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §øng tr­íc bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi, tÊt c¶ c¸c quèc gia ph¶i nhËn thøc râ vÞ trÝ vµ n¾m b¾t mäi c¬ héi ®Ó thÝch nghi vµ c¹nh tranh trong thÕ giíi míi cña nÒn kinh tÕ tri thøc, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh .Quan ®iÓm cña §¶ng ta ®· nªu râ trong §¹i héi §¶ng kho¸ X lµ “chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ’’. §Ó n¾m b¾t ®­îc c¬ héi trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, ViÖt Nam cÇn tÝch cùc ph¸t huy tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ so s¸nh trong n­íc, kÕt hîp thu hót nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn. Theo kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006-2010, ViÖt Nam cÇn 140 tû USD cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, trong ®ã 1/3 lµ huy ®éng bªn ngoµi. Ngoµi vèn ODA th× vèn FDI cÇn kho¶ng 25 tû USD. Trung b×nh mçi n¨m vèn thùc hiÖn lµ 5 tû USD vµ nh­ thÕ con sè thu hót cßn ph¶i nhiÒu h¬n. HiÖn nay ®Çu t­ n­íc ngoµi c¶ gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp vµo n­íc ta ®ang t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ thu hót nµy vÉn ®­îc cho lµ d­íi tiÒm n¨ng, ch­a ®¸p øng nhu cÇu huy ®éng vèn ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. Cïng víi héi nhËp s©u réng vµo kinh tÕ quèc tÕ, ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi míi cho viÖc t¨ng c­êng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ n­íc ngoµi. “ Mét lµn sãng ®Çu t­ míi ®ang ®Õn ViÖt Nam’’, ®Ó ®ãn ®Çu c¬ héi nµy,cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p phï hîp vµ ®ång bé ®Ó thu hót tãi ®a nguån vèn n­íc ngoµi phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. N¨m 2006, n¨m ®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m, ViÖt Nam ®· thu hót ®­îc l­îng vèn FDI kû lôc lµ 10,2 tû USD, trong ®ã 56% lµ ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp , khu chÕ xuÊt trªn ®Þa bµn c¶ n­íc . Râ rµng ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó t¨ng c­êng thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt víi c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc x©y dùng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u ®·i th«ng tho¸ng lµ m« h×nh ®Çu t­ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. V× vËy, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cÇn ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ vµ qu¶n lý t¹o m« h×nh hßng thu hót ®Çu t­ tèt nhÊt, ®¶m b¶o kh«ng bá lì c¬ héi thu hót vèn ®Çu t­ tõ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Õn t×m nh÷ng c¬ héi ®ång thêi qu¶ng b¸ h×nh ¶nh ViÖt Nam ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ trªn toµn thÕ giíi. Víi ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nªn viÖc thèng kª mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ tæng vèn ®Çu t­ , ph©n tÝch ®Æc ®iÓm biÕn ®éng còng nh­ chØ ra xu thÕ cña nã lµ mét nhiÖm vô cña ngµnh thèng kª n»m phôc vô cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Êt n­íc. V× vËy, em xin chän ®Ò tµi: “VËn dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ph©n tÝch t×nh h×nh thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé” . Trong ®Ò ¸n cña m×nh em xin tr×nh bµy néi dung gåm 3 ch­ong sau: Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi Ch­¬ng II: Kh¸i qu¸t chung vÒ d·y sè thêi gian Ch­ong III: ¦ng dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé Víi kiÕn thøc cßn rÊt h¹n chÕ, em hi väng gãp chót c«ng søc nhá bÐ cña m×nh trong viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña nã ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m t×m ra h­íng ®i ®óng ®¾n phï hîp ph¸t huy vai trß cña vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m Ngäc KiÓm trong thêi gian qua ®· tËn t×nh chØ b¶o cho em hoµn thµnh ®Ò ¸n cña m×nh. Ch­¬ng I: kh¸i qu¸t chung vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi I.Kh¸i l­îc lÞch sö vµ b¶n chÊt cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (§TTTNN) 1.Kh¸i l­îc lÞch sö §TTTNN (FDI) nÕu xÐt theo khÝa c¹nh lµ lo¹i ®Çu t­ mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi bá vèn ®Çu t­ vµ trùc tiÕp tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh, tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó thu lîi nhuËn vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®ång vèn còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× §TTTNN ®· xuÊt hiÖn vµo nh÷ng thêi kú ®Çu cña chñ nghÜa t­ b¶n –thêi kú mµ c¸c n­íc t­ b¶n b¾t ®Çu h×nh thµnh c¸c thuéc ®Þa ë ngoµi ph¹m vi l·nh thæ cña m×nh. H×nh thøc tån t¹i cña §TTTNN d­íi d¹ng c¸c nhµ t­ b¶n ®Çu t­ vèn vµo c¸c thuéc ®Þa trªn c¬ së sö dông nguån lao déng t¹i chç ®Ó khai th¸c kho¸ng s¶n, ®ån ®iÒn nh»m t¹o ra nguån nguyªn liÖu cung cÊp cho chÝnh quèc. Trong c¸c thÕ kû XVII, XVIII, ®Çu XIX c¸c c«ng ty T©y Ban Nha, Anh, Hµ Lan ®· thiÕt lËp ë Ch©u ¸ vµ c¸c n­íc Mü La Tinh c¸c c¬ së khai th¸c tµi nguyªn vµ trång trät nh»m bãc lét nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ søc lao ®éng thuéc ®Þa. Cuèi thÕ kû XIX chñ nghÜa ®Õ quèc ra ®êi ®· biÕn nhiÒu vïng Ch©u Phi, §«ng Nam ¸ vµ c¸c n¬i kh¸c thµnh vïng ¶nh h­ëng cña m×nh . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, sù thay thÕ nhau cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi, §TTTNN cã sù chuyÓn biÕn thay ®æi vÒ ph­¬ng thøc quy m« còng nh­ th¸i ®é vÒ nã .Tõ chç kú thÞ xem ®©y lµ h×nh thøc bãc lét cña c¸c n­íc t­ b¶n ®Õn khi nhËn thøc ®­îc r»ng nhµ t­ b¶n ®· ®Çu t­ x©y dùng mét sè c¬ së h¹ tÇng nh­ bÕn c¶ng, ®­êng s¾t, vµ mét sè ®« thÞ...Tr¶i qua lÞch sö ph¸t triÓn §TTTTNN thùc sù trë thµnh h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶. 2. B¶n chÊt cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi Sù ph¸t triÓn cña §TTTNN ®­îc quy ®Þnh bëi nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ chÝn muåi nhÊt ®Þnh, nã chØ lµ mét trong nh÷ng mÆt biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ x· héi ho¸ søc s¶n xuÊt x· héi trªn quy m« quèc tÕ. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ®· h×nh thµnh nªn c¸c dßng l­u chuyÓn vèn chñ yÕu: Dßng vèn tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®æ vµo c¸ n­íc ®ang ph¸t triÓn, dßng vèn l­u chuyÓn néi bé trong c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ dßng vèn l­u chuyÓn trong c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ...Sù l­u chuyÓn cña c¸c dßng vèn diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ : Tµi trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gåm viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA vµ c¸c h×nh thøc kh¸c ), nguån vay t­ nh©n (tÝn dông tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ) vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Trong ®ã: trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn ®¹i §TTTNN lµ lo¹i vèn cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so víi c¸c lo¹i vèn kÓ trªn. NhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, khi kh¶ n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cßn thÊp th× ­u ®iÓm ®ã cµng râ rÖt. VÒ b¶n chÊt, §TTTNN lµ sù gÆp nhau vÒ nhu cÇu cña mét bªn lµ nhµ ®Çu t­ vµ mét bªn kh¸c lµ n­íc nhËn ®Çu t­. 3. §éng c¬ vµ t¸c dông cña §TTTNN a) §éng c¬ cña §TTTNN §éng c¬ chung nhÊt cña chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn, thuËn lîi vµ an toµn nh»m thu lîi nhuËn cao vµ sù thÞnh vuîng l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®éng c¬ cô thÓ cña chñ ®Çu t­ trong tõng dù ¸n l¹i rÊt kh¸c nhau tuú thuéc vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ môc tiªu cña nã ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tuú thuéc mèi quan hÖ s½n cã cña nã víi n­íc chñ nhµ. Kh¸i qu¸t chung l¹i cã 3 ®éng c¬ cô thÓ taä nªn 3 ®Þnh h­íng kh¸c nhau trong §TTTNN: -§Çu t­ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng -§Çu t­ ®Þnh h­íng chi phÝ -§Çu t­ ®Þnh h­íng nguån nguyªn liÖu b) C¸c h×nh thøc §TTTNN HiÖn nay cã 3 h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi chñ yÕu sau: -Doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi -Doanh nghiÖp liªn doanh -Hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh c) T¸c ®éng cña §TTTNN * T¸c ®éng cña FDI ®èi víi c¸c n­íc tiÕp nhËn vèn FDI +) Nguån vèn FDI cã t¸c ®éng quan träng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ më réng nguån thu cña chÝnh phñ, gãp phÇn gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp, kiÒm chÕ l¹m ph¸t... +) §èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn FDI lµ nguån bæ sung quan träng ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc FDI gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi Ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n FDI t¸c ®éng quan träng tíi xuÊt nhËp khÈu cña c¸c n­íc chñ nhµ Gãp phÇn tÝch cùc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Êt n­íc theo h­íng CNH-H§H C¸c dù ¸n FDI gãp phÇn bæ sung quan träng cho ng©n s¸ch quèc gia +) T¸c ®éng cña FDI ®èi víi c¸c n­íc xuÊt khÈu FDI FDI gióp më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng c­êng bµnh tr­íng søc m¹nh kinh tÕ vµ vai trß ¶nh h­ëng trªn thÕ giíi. FDI gióp c¸c C«ng ty n­íc ngoµi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt rót ng¾n thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ vµ thu lîi nhuËn cao. FDI gióp c¸c chñ ®Çu t­ t×m kiÕm ®­îc c¸c nguån nguyªn liÖu , nhiªn liÖu æn ®Þnh FDI gióp c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®æi míi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ míi , n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. II. Thùc tr¹ng thu hót §TTTNN vµo KCN,KCX t¹i vïng KTT§ B¾c Bé So víi c¸c KCN,KCX ë vïng KTT§ Nam Bé, sè l­îng c¸c KCN,KCX ë Vïng KTT§ B¾c Bé Ýt h¬n, c¸c KCN ph¸t triÓn chËm h¬n vµ cã quy m« nhá h¬n do nhu cÇu tiªu dïng thÊp, gi¸ thuª ®Êt cao nªn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ thÊp, kÐm hÊp dÉn h¬n khu vùc phÝa Nam. L­îng vèn ®Çu t­ trung b×nh h»ng n¨m vµo c¸c KCN,KCX thuéc vïng KTT§ B¾c Bé chØ chiÕm kho¶ng 20% tæng l­îng vèn ®Çu t­ vµo c¸c KCN,KCX trªn c¶ n­íc. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12/2006, Vïng KTT§ B¾c Bé hiÖn cã 25 KCN ®· thµnh lËp , chñ yÕu lµ c¸c KCN cã quy m« nhá vµ trung b×nh, trong ®ã cã 16 KCN ®· c¬ b¶n x©y xong c¬ së h¹ tÇng vµ ®ang triÓn khai s¶n xuÊt kinh doanh vµ 9 KCN ®ang trong thêi gian x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Tæng vèn ®Çu t­ c¸c KCN,KCX t¹i vïng lµ 5129.5 triÖu USD, chiÕm tû lÖ 15.55% tæng sè vèn thu hót ®­îc vµo c¸c KCN,KCX c¶ n­íc. Trong ®ã ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi gi÷ vai trß chñ ®¹o víi 359 dù ¸n chiÕm 49.8% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ vµ KCN,KCX t¹i vïng vµ sè vèn 3552 triÖu USD, chiÕm 68% tæng sè vèn ®Çu t­ vµo KCN,KCX cña vïng. So víi ®Çu t­ trong n­íc th× §TTTNN cã sè l­îng dù ¸n t­¬ng ®­¬ng nh­ng gÊp 2 lÇn vÒ sè vèn. §iÒu nµy cho thÊy sù v­ît tréi vÒ l­îng vèn vµ quy m« vèn b×nh qu©n 1 dù ¸n §TTTNN so víi c¸c l­îng vèn vµ quy m« vèn b×nh qu©n cña c¸c dù ¸n trong n­íc( vèn b×nh qu©n mçi dù ¸n §TTTNN lµ 9,89 triÖu USD/dù ¸n gÇn gÊp 3 lÇn vèn b×nh qu©n mçi dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc lµ 3,57 triÖu USD /dù ¸n). §èi víi ®Çu t­ trong n­íc, ®Õn hÕt n¨m 2006, c¸c KCN,KCX cña vïng ®· thu hót ®­îc 362 dù ¸n, chiÕm tû lÖ 50,2% tæng sè dù ¸n vµ sè vèn 20652 tû ®ång (kho¶ng 1290,75 triÖu USD) chiÕm tû lÖ 32% tæng sè vèn ®Çu t­ vµo KCN,KCX cña vïng.Trong ®ã cã 3 KCN vÉn ch­a cã ®Çu t­ trong n­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ KCN Néi Bµi (Hµ Néi), Th¨ng Long (Hµ Néi) vµ Nomura (H¶i Phßng), ®Æc biÖt Nomura lµ KCN thu hót l­îng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lín nhÊt trong 16 KCN ®· x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng( 598 triÖu USD). C¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ vµo KCN, KCX cña Vïng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, nh­ng chñ yÕu lµ doanh nghiÖp cã s½n t¹i c¸c khu ®« thÞ lín tr­íc khi c¸c KCN ®­îc thµnh lËp (®a phÇn lµ c¸c Doanh nghiÖp nhµ n­íc) cã xu h­íng di dêi s¶n xuÊt tõ vïng néi thµnh hay khu vùc d©n c­ vµo KCN, Ýt ®¬n vÞ thuª ®Êt ®Ó thµnh lËp míi, v× vËy quy m« vèn ®Çu t­ b×nh qu©n cña ®Çu t­ trong n­íc kh«ng cao.Do h¹n chÕ vÒ l­îng vèn, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm nªn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc Ýt cã nhu cÇu ®Çu t­ vµo KCN, KCX, ®Æc biÖt trong trong ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp, chi phÝ vËn chuyÓn cao, gi¸ thuª ®Êt t¹i c¸c KCN,KCX cao do gi¸ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng lín. V× vËy, c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong n­íc th­êng lµ c¸c dù ¸n më réng vèn, tuy b»ng vÒ sè dù ¸n nh­ng vÉn thÊp h¬n vÒ l­îng vèn so víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi chñ yÕu míi thµnh lËp. Tõ khi KCN ®Çu tiªn cña vïng lµ KCN Néi Bµi (Hµ Néi) ®­îc thµnh lËp n¨m 1993, c¸c KCN, KCX t¹i vïng KTT§ B¾c Bé ®· tr¶i qua 14 n¨m x©y dùng vµ ph¸t tiÓn ®¸ng kÓ, thu hót mét l­îng vèn ®¸ng kÓ bæ sung vµ nguån vèn ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña vïng vµ cña c¶ n­íc. B¶ng1: T×nh h×nh thu hót §TTTNN vµo KCN-KCX vïng KTT§ B¾c Bé (so s¸nh theo trung b×nh n¨m) giai ®o¹n 1993-2006 (tÝnh theo vèn ®¨ng ký cña c¸c dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ChØ tiªu §¬n vÞ TBgiai ®o¹n1993-1995 TB giai ®o¹n 1996-2000 TB giai ®o¹n 2001-2005 N¨m2006 Tæng vèn §TNN vµo KCN,KCX TriÖu USD 140.49 131.91 387.97 1074.22 Vèn §TNN vµo x©y dùng CSHT TriÖu USD 50.88 79.46 0 56.18 Tèc ®é t¨ng gi¶m liªn hoµn % - 56.2 -100 - Tû träng §TCSHT/Tæng vèn % 36.2 60.2 0 5.7 Vèn §TNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh TriÖu USD 89.61 52.45 387.97 991.04 Tèc ®é t¨ng gi¶m liªn hoµn % - -41.5 256.9 155.4 Tû träng §TSXKD/tæng vèn % 63.8 39.8 100 94.3 Nguån: tæng hîp tõ Vô Qu¶n lý KCN,KCX, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Trong giai ®o¹n 1993-1995, c¸c KCN tiÕn hµnh song song viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ cho thuª ®Êt kinh doanh. Tæng sè vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thu hót vµo KCN, KCX cña vïng giai ®o¹n nµy lµ 421.47 triÖu USD, bao gåm ®Çu t­ vµo x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ 152.64 triÖu USD, chiÕm 36.2% vµ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ 268.83 triÖu USD, chiÕm 63.8% tæng vèn. Giai ®o¹n 5 n¨m tiÕp theo, do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­, tæng l­îng vèn §TTTNN vµo c¸c KCN, KCX cña vïng lµ 659.55 triÖu USD, l­îng vèn trung b×nh h»ng n¨m gi¶m chØ b»ng 94% so víi vèn trung b×nh n¨m giai ®o¹n tr­íc. Trong ®ã l­îng vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 41.5% cßn l­îng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tiÕp tôc t¨ng 56.25 do nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c KCN míi thµnh lËp. Tuy nhiªn, nhiÒu dù ¸n ®ang thùc hiÖn bÞ ngõng hoÆc rót vèn do kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh. Trong 5 n¨m tiÕp theo (2001-2005), nÒn kinh tÕ thÕ giíi phôc håi sau khñng ho¶ng, ®ång thêi chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ nªn t×nh h×nh thu hót §TTTNN ®· khëi s¾c trë l¹i . Thêi kú nµy l­îng vèn ®Çu t­ FDI t¨ng nhanh lªn 1163.91 triÖu USD, t¨ng h¬n 3 lÇn so víi giai ®o¹n tr­íc. Trong ®ã l­îng vèn s¶n xÊt kinh doanh chiÕm tû lÖ 100%( t¨ng 256.9%), kh«ng cã ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng. N¨m 2006, víi nh÷ng c¶i c¸ch lín vÒ chÝnh s¸ch vµ c¸c ®éng th¸i tÝch cùc cña chÝnh phñ trong héi nhËp quèc tÕ, l­îng vèn §TTTNN tiÕp tôc t¨ng m¹nh gÇn gÊp 3 lÇn vèn ®Çu t­ trung b×nh n¨m giai ®o¹n 2001-2005, vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ chñ yÕu, chiÕm 94.3%, ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng t¨ng do thµnh lËp nhiÒu KCN lµm t¨ng nhu cÇu ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. Nh­ vËy, qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, tû lÖ vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¬ së h¹ tÇng liªn tôc thay ®æi phô thuéc vµo viÖc thµnh lËp míi c¸c KCN, nh­ng cã xu h­íng gi¶m dÇn tû träng ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ xu h­íng tÝch cùc chøng tá sù hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i KCN,KCX vïng KTT§ B¾c Bé. Víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ hiÖn nay, trong nh÷ng n¨m tíi l­îng vèn sÏ tiÕp tôc t¨ng m¹nh vµ c¬ cÊu vèn sÏ chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc tËp trung vµo s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, sau ®©y lµ øng dông ph­¬ng ph¸p thèng kª nghiªn cøu cô thÓ t×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo vïng KTT§ B¾c Bé giai ®o¹n 1996-2006 vµ dù b¸o tíi n¨m 2010. Ch­¬ng ii: Kh¸i qu¸t chung vÒ d·y sè thêi gian I.Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ d·y sè thêi gian 1. Kh¸i niÖm d·y sè thêi gian *) D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c sè liÖu thèng kª cña hiÖn t­îng nghiªn cøu mµ ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian.VD: tæng vèn ®Çu t­; khèi l­îng s¶n phÈm ;gi¸ trÞ s¶n xuÊt VD1: Cã sè liÖu vÒ tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo SX-KD cña KCN, KCX KTT§ B¾c Bé giai ®o¹n 1995-2006 §VT: TriÖu USD N¨m Vèn ®¨ng kÝ Vèn thùc hiÖn 1995 38,29 18,64 1996 73,77 41,09 1997 96,97 56,17 1998 1,85 0,68 1999 41,55 20,07 2000 48,12 20,75 2001 476,83 218,95 2002 290,91 79,49 2003 226,08 41,23 2004 523,64 110,11 2005 422,4 22,4 2006 991,04 18,76 Tæng 3.462 1.296,34 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ®Çu t­ vµo KTT§ PhÝa B¾c) *) XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o: d·y sè thêi gian gåm hai phÇn _Thêi gian: ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m §é dµi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau gäi lµ kho¶ng c¸ch thêi gian _ChØ tiªu: sè tuyÖt ®èi; sè t­¬ng ®èi, sè b×nh qu©n …Gäi lµ c¸c møc ®é cña d·y sè. 2. Ph©n lo¹i a) D·y sè tuþÖt ®èi _D·y sè thêi kú: lµ nh÷ng d·y sè tuyÖt ®èi thêi kú ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. _D·y sè thêi ®iÓm: lµ nh÷ng sè tuyÖt ®èi thêi ®iÓm nã ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §Æc ®iÓm tån t¹i cña hiÖn t­îng qua thêi gian + Sè tuyÖt ®èi thêi kú: Ph¶n ¸nh quy m«, khèi l­îng cña hiÖn t­îng trong mét ®é dµi thêi gian nhÊt ®Þnh. VD: doanh thu cña doanh nghiÖp cã vèn FDI t¹i H¶i Phßng n¨m 2006 lµ 175 triÖu USD. NhiÒu chØ tiªu kh¸c nh­: chi phÝ s¶n xuÊt, l­îng hµng ho¸ tiªu thô… ®Òu lµ sè tuyÖt ®èi thêi kú. Sè tuyÖt ®èi thêi kú lµ kÕt qu¶ tæng hîp mÆt l­îng cña hiÖn t­îng nghiªn cøu trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. C¸c sè tuyÖt ®èi thêi kú cña cïng mét chØ tiªu cã thÓ céng ®­îc víi nhau; thêi kú cµng dµi trÞ sè cña nã cµng lín. +Sè tuyÖt ®èi thêi ®iÓm: Ph¶n ¸nh quy m«, khèi l­îng cña hiÖn t­îng nghiªn cøu vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. NhiÒu chØ tiªu kh¸c nh­ sè c«ng nh©n ngµy ®Çu th¸ng, sè nguyªn vËt liÖu ngµy cuèi th¸ng …®Òu biÓu hiÖn b»ng sè tuyÖt ®èi thêi ®iÓm. Sè tuyÖt ®èi thêi ®iÓm kh«ng céng ®­îc víi nhau. VD4: Cã sè liÖu t¹i doanh nghiÖp B nh­ sau: Ngµy Sè ng­¬× ®i lµm Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt 1/08/2007 100 100 2/08/2007 105 105 … … ... 31/08/2007 96 96 Sè tuyÖt ®èi Sè tuyÖt ®èi Thêi ®iÓm Thêi kú b, d·y sè t­¬ng ®èi: C¸c møc ®é lµ c¸c sè t­¬ng ®èi ®­îc s¾p xÕp theo thêi gian. c, d·y sè b×nh qu©n : C¸c møc ®é cña d·y sè lµ c¸c sè b×nh qu©n. VD: n¨ng suÊt lóa b×nh qu©n; d©n sè b×nh qu©n cña mét ®Þa phu¬ng… 3.Mét sè yªu cÇu c¬ b¶n khi x©y dùng d·y sè thêi gian §Ó ph©n tÝch d·y sè thêi gian ®­îc chÝnh x¸c th× yªu cÇu c¬ b¶n khi x©y dùng d·y sè thêi gian lµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc gi÷a c¸c møc ®é cña d·y sè. _Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu qua thêi gian ph¶i thèng nhÊt. _ph¹m vi cña hiÖn tuîng nghiªn cøu qua thêi gian ph¶i nhÊt trÝ: ph¹m vi hµnh chÝnh cña mét ®Þa ph­¬ng hoÆc sè ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng qu¶n lý. _C¸c kho¶ng c¸ch thêi gian trong d·y sè nªn b»ng nhau nhÊt lµ ®èi víi d·y sè thêi kú. 4.T¸c dông _§i ph©n tÝch ®Æc ®iÓm quy luËt biÕn ®éng cña hiÖn tuîng _Trªn c¬ së ®ã dù b¸o møc ®é cña hiÖn tuîng trong t­¬ng lai II.ph©n tÝch ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña d·y sè thêi gian 1. Møc ®é b×nh qu©n qua thêi gian *) §èi víi d·y sè thêi kú VD5: Vèn thùc hiÖn trung b×nh h»ng n¨m giai ®o¹n 1996-2006 lµ: ==93,58(triÖu USD) Gäi yi (i=) lµ c¸c møc ®é cña d·y sè thêi kú == *) §èi víi d·y sè thêi ®iÓm +Kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau: Gäi Yi (i=) lµ møc ®é cña d·y sè thêi ®iÓm cã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau Møc ®é b×nh qu©n lµ = +Kho¶ng c¸ch thêi gian kh«ng b»ng nhau Møc ®é b×nh qu©n lµ = Trong ®ã: hi (i=1,2,...,n) lµ kho¶ng thêi gian cã møc ®é yi (i=1,2,...,n). 2. L­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ møc ®é tuyÖt ®èi gi÷a hai thêi gian. *) L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn: Ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ møc ®é tuyÖt ®èi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau vµ ®­îc tÝnh theo «ng thøc sau ®©y: =yi-yi-1 (víi i=) Trong ®ã: : l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn ë thêi gian i so víi thêi gian ®øng tr­íc nã lµ i-1 Yi: møc ®é tuyÖt ®èi ë thêi giani Yi-1: møc ®é tuyÖt ®èi ë thêi gian i-1 NÕu yi >yi-1 th× >0 ph¶n ¸nh quy m« hiÖn t­îng t¨ng vµ ng­îc l¹i Tõ sè liÖu b¶ng 1,ta cã: =y2-y1=41,09-18,64=22,45(triÖu USD) =y3-y2=56,17-41,09=15,08(triÖu USD) ... *)L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi ®Þnh gèc: Ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ møc ®é tuyÖt ®èi trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: =yi-y1 (víi i=2,3,...,n) Trong ®ã: : L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi ®Þnh gèc ë thêi gian i so víi thêi gian ®Çu cña d·y sè Yi: møc ®é tuyÖt ®èi ë thêi gian i Y1: møc ®é tuyÖt ®èi ë thêi gian ®Çu Tõ sè liÖu b¶ng 1 ta cã: =y4 –y1= 0,68-18,64=-17,96 (triÖu USD) =y6-y1=20,07-0,68=19,39 (triÖu USD) ... ++...+==yn-y1 = *)L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m ) tuyÖt ®èi b×nh qu©n Ph¶n ¸nh møc ®é ®¹i diÖn cña c¸c l­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi liªn hoµn vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: === Tõ VD ë b¶ng 1 ta cã: ==0.011 triÖu USD Tøc lµ trong giai ®o¹n 1999-2006 tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp t¨ng trung b×nh h»ng n¨m lµ 0.011 triÖu USD 3.Tèc ®é ph¸t triÓn Sè t­¬ng ®èi biÓu hiÖn lÇn (%) cña hiÖn t­îng nghiªn cøu qua thêi gian ph¸t triÓn víi tèc ®é bao nhiªu.Sù ph¸t triÓn ®ã nhanh hay chËm vµ cã xu h­íng nh­ thÕ nµo ? a) Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn Ph¶n ¸nh tèc ®é vµ xu h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­îng thêi gian sau so víi thêi gian liÒn tr­íc ®ã vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: ti= (víi i=2,3,...,n) (lÇn hoÆc %) Trong ®ã t i: tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn thêi gian i so víi thêi gian i-1 cã thÓ biÓu hiÖn b»ng lÇn hoÆc % Tõ VD b¶ng 1 ta cã: t2= ==2,204 lÇn (220,4%) t3===1,3669 lÇn (136,69%) .... b) tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc Ph¶n ¸nh tèc ®é vµ xu h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­äng ë nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Ti=(víi i=2,3,...,n) (lÇn hay %) T5===0,5049 lÇn(50,49%) Quan hÖ (1) t2.t3...tn=Tn= Quan hÖ (2) =ti (víi i=) c) Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n Ph¶n ¸nh møc ®é ®¹i diÖn cña c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn. Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sè b×nh qu©n nh©n: === V× c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cã quan hÖ tÝch víi nhau nªn ®Ó tÝnh tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n th× ph¶i tÝnh theo c«ng thøc b×nh qu©n nh©n. Tõ VD1 ta cã: ==1.0006 lÇn(100,06%) Tøc lµ: tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n hµng n¨m vÒ gi¸ trÞ tæng vèn ®Çu t­ b»ng 100,06%. Tõ c«ng thøc tÝnh tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cho thÊy: chØ nªn tÝnh chØ tiªu nµy ®èi víi nh÷ng hiÖn tuîng biÕn ®éng theo mét xu h­íng nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra: sè b×nh qu©n gia quyÒn == 4.Tèc ®é t¨ng (gi¶m) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh qua thêi gian, hiÖn t­îng ®· t¨ng (hoÆc gi¶m ) bao nhiªu lÇn hoÆc bao nhiªu phÇn tr¨m.Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu, cã thÓ tÝnh c¸c tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m sau: a) Tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m liªn hoµn: Ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m ë thêi gian i so víi thêi gian i-1 vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y: ai= (víi i=) (lÇn ;%) ==ti-1 Tøc lµ : tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) liªn hoµn b»ng tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn (biÓu hiÖn b»ng lÇn ) trõ 1 (nÕu tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn biÓu hiÖn b»ng % th× trõ 100) Tõ kÕt qu¶ ë môc 3a ta cã: a2=t2-1=2,204-1=1,204 lÇn (120,4%) a3=t3-1=1,367-1=0.367 lÇn(36,7%) b) Tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m ®Þnh gèc Ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m ) ë thêi gian i so víi thêi gian ®Çu trong d·y sè vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Ai===Ti-1 Tõ kÕt qu¶ ë môc 3b ta cã A5=T5-1=0,5049-1=-0,4951 lÇn hay 49,51% Tèc ®é t¨ng (lÇn) -1 Tèc ®é t¨ng (gi¶m) = Tèc ®é t¨ng (%) -100% c) Tèc ®é t¨ng (gi¶m) b×nh qu©n Ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m ) ®¹i diÖn cho tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m ) liªn hoµn vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau; =-1 (nÕu biÓu hiÖn b»ng lÇn) =(%)-100 (nÕu biÓu hiÖn b»ng %) Tõ môc 3c ta cã: =0,9246-1=-0,0754 lÇn hay -7,54% Tøc lµ; tèc ®é gi¶m b×nh qu©n hµng n¨m vÒ gi¸ trÞ tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp nuíc ngoµi t¹i vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé b»ng 7,54%.. 5. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 1% cña tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) liªn hoµn ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1% t¨ng hoÆc gi¶m cña tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m liªn hoµn th× t­¬ng øng víi mét quy m« cô thÓ lµ bao nhiªu. C«ng thøc : gi=== Chó ý : _ vÒ b¶n chÊt: nã thÓ hiÖn sù kÕt hîp gi÷a sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi _ kh«ng tÝnh chØ tiªu nµy cho c¸c tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m ®Þnh gèc Gi=== _dÊu cña gi KÕt luËn: Trªn ®©y lµ n¨m chØ tiªu th­êng ®­îc sö dông ®Ó ph©n tÝch ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian. Mçi mét chØ tiªu cã néi dung, ý nghÜa riªng, song gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ víi nhau nh»m gióp cho viÖc ph©n tÝch ®Çy ®ñ s©u s¾c h¬n. III. mét sè ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu h­íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña hiÖn tuîng Sù biÕn ®éng vÒ mÆt l­îng cña hiÖn t­îng qua thêi gian chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i: yÕu tè chñ yÕu vµ yÕu tã ngÉu nhiªn. _nh÷ng yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng vµo hiÖn t­îng x¸c lËp nªn xu h­íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña hiªn t­îng (tÝnh quy lu©t cña sù ph¸t triÓn ) lµ sù ph¸t triÓn kÐo dµi qua thêi gian. _nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn t¸c ®éng vµo hiÖn t­îng mét c¸ch ngÉu nhiªn vÒ mÆt thêi gian, t¸c ®éng theo nh÷ng chiÒu h­íng, c­êng ®é kh«ng gièng nhau.Nã lµm cho mÆt ®­îc cña hiÖn t­îng lÖch khái xu h­íng ph¸t triÓn c¬ b¶n. VD: kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c quèc gia phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. Trong ®ã: + nh÷ng yÕu tè chñ yÕu: Xu h­íng vËn ®éng cã tÝnh quy luËt cña c¸c dßng vèn FDI trªn thÕ giíi; chiÕn l­îc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia; m«i tr­êng ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh thu hót vèn FDI cña c¸c n­íc tiÕp nhËn ®Çu t­. + nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn: khñng ho¶ng tµi chÝnh; khñng ho¶ng dÇu löa; chiÕn tranh.... 1.Më réng kho¶ng c¸ch thêi gian Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi d·y sè thêi kú vµ cã kho¶ng c¸ch thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n. NgµytuÇn th¸ngquýn¨m Sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy l­îng vèn ®Çu t­ thu hót vµo KCN-KCX cña vïng KTT§ B¾c Bé khi t¨ng khi gi¶m kh«ng ®Òu nhau kh«ng ph¶n ¸nh râ xu h­íng biÕn ®éng do ®ã cã thÓ më réng kho¶ng c¸ch 3 n¨m ®Ó thÊy râ xu h­íng biÕn ®éng. Ta cã b¶ng sau: N¨m 1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 Vèn thùc hiÖn(triÖu USD) 115,9 41,5 339,67 551,27 Nh­ vËy ta cã thÓ nhËn thÊy giai ®o¹n 1998-2000 do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ gi¬Ý vµ Ch©u ¸ nªn l­îng vèn ®Çu t­ vµo vïng gi¶m râ rÖt cßn c¸c giai ®o¹n 1995-1997; 2001-2003;2004-2006 t¨ng dÇn. 2. X©y dùng d·y sè b×nh qu©n tr­ît( hay b×nh qu©n di ®éng) ViÖc x©y dùng d·y sè b×nh qu©n tr­ît dùa vµo ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña sè b×nh qu©n: nã san b»ng mäi chªnh lÖch vÒ l­îng gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ sè b×nh qu©n cã tÝnh kh¸i qu¸t vµ tæng hîp cao chØ dïng mét trÞ sè mµ ®¹i diÖn cho nhiÒu ®¬n vÞ. Thø tù thêi gian D·y ban ®Çu(yi) D·y b×nh qu©n tr­ît() 1 y1 - 2 y2 = ... ... ... i yi = ... ... ... n-1 yn-1 = n Yn - ViÖc ph©n tÝch ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian nhiÒu hay Ýt ph¶i dùa vµo sè l­îng møc ®é cña d·y ban ®Çu nhiÒu hay Ýt. -NÕu nh­ sù biÕn ®éng vÒ mÆt l­îng cña hiÖn t­îng qua thêi gian kh«ng lín vµ møc ®é Ýt th× cã thÓ tÝnh sè b×nh qu©n tr­ît 2,3 møc ®é. - NÕu nh­ sù biÕn ®éng vÒ mÆt l­îng cña hiÖn t­îng qua thêi gian nhiÒu vµ sè l­îng møc ®é nhiÒu th× cã thÓ tÝnh sè b×nh qu©n tr­ît 4,5,6 møc ®é. - NÕu sè l­îng møc ®é d·y ban ®Çu cµng nhiÒu tham gia tÝnh b×nh qu©n tr­ît th× kh¶ n¨ng san b»ng yÕu tè ngÉu nhiªn cµng lín. -NÕu sè l­îng møc ®é cµng Ýt lµm cho d·y sè b×nh qu©n tr­ît cµng Ýt møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph©n tÝch xu h­íng c¬ b¶n (1)= (2)= 3.X©y dùng hµm xu thÕ *) Ta thay thÕ c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian b»ng mét hµm sè vµ ®­îc gäi lµ hµm xu thÕ th× d¹ng tæng qu¸t cña hµm xu thÕ nh­ sau; =f(t) t: møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi gian t ®­îc tÝnh tõ hµm xu thÕ( kh¸c víi møc ®é thùc tÕ yt). T: thø tù thêi gian T=1,2,3,...,n *) Chän d¹ng hµm xu thÕ phï hîp - Dùa vµo ®å thÞ: trôc hoµnh lµ thø tù thêi gian -Dùa vµo mét sè tiªu chuÈn kh¸c Dùa vµo sai ph©n +Sai ph©n bËc 1 =yi-yi-1: xÊp xØ hµm xu thÕ tuyÕn tÝnh =b0+b1t Thø tù thêi gian =b0+b1t 1 1=b0+b1 _ 2 =b0+2b1 b1 3 =b0+3b1 b1 ... ... ... +Sai ph©n bËc 2 =-: xÊp xØ nhau hµm xu thÕ : =b0+b1t+b2t2 + Sai ph©n bËc k xÊp xØ nhau ta cã hµm xu thÕ lµ ®a thøc bËc k =b0+b1t+b2t2+...+bktk Dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ti= xÊp xØ ta cã hµm xu thÕ mò =b0b1t -Tiªu chuÈn th­êng dïng ®Ó cho hµm xu thÕ tèt nhÊt chÝnh lµ sai sè chuÈn SE== n: sè l­îng c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian k: sè l­îng c¸c hÖ sè cña hµm xu thÕ Sau khi chän ®­îc d¹ng hµm xu thÕ phï hîp ta x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè hµm xu thÕ . X¸c ®Þnh bi (i=1,2,3,...) b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt sao cho nhá nhÊt VD: hµm xu thÕ =b0+b1t = nb0+b1 =b0+b1 N¨m Doanh thu (triÖu USD) yt t ty t2 2002 10.0 1 10 1 2003 10.5 2 31 4 2004 11.2 3 33.6 9 2005 12 4 48 16 =43.7 =10 =112.6 =30 Ta cã hÖ phu¬ng tr×nh: 43.7=4b0+10b1 b0=9,25 { 112,6=10b0+30b1 b1=0.67 Hµm xu thÕ lµ : =9.25+0.67 t (t=1,2,3,4) Trong hµm =f(t) víi t lµ thø tù thêi gian t=1,2,3,... chuyÓn thµnh t’ ph¶i lu«n lu«n ®¶m b¶o thø tù thêi gian NÕu n lÎ =2m+1 th× =0 møc ®é ë gi÷a lµ 0 NÕu n ch½n =2m th× 2 møc ®é ë gi÷a lµ -1 vµ 1 4. BiÓu hiÖn biÕn ®éng thêi vô *) Nguyªn nh©n BiÕn ®éng thêi vô lµ sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng nghiªn cøu mang tÝnh chÊt lÆp ®i lÆp l¹i trong tõng thêi gian nhÊt ®Þnh cña n¨m . Ph©n biÖt víi biÕn ®éng chu kú : còng cã tÝnh chÊt lÆp ®i lÆp l¹i trong mét thêi gian dµi nhu 1 n¨m ,3 n¨m,5 n¨m ,60 n¨m ... Do ®iÒu kiÖn tù nhiªn ,thêi tiÕt ,khÝ hËu -Do phong tôc tËp qu¸n sinh ho¹t x· héi *) §¸nh gi¸ vÒ biÕn ®éng thêi vô Nh×n chung lµ kh«ng tèt lµm cho hiÖn t­îng khi th× më réng khi th× thu hÑp, nhµn rçi. *) Ph­¬ng ph¸p : Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó sö dông nh­ng ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt lµ tÝnh chØ sè thêi vô ®ßi hái sè liÖu cña th¸ng, quý, n¨m. th¸ng(quý) i j 1 2 ... j ... m = 1 Y11 Y12 ... Y1j ... Y1m 2 Y21 Y22 ... Y2j ... Y2m ... ... ... ... ... ... ... i Yi1 Yi2 ... Yij ... yim ... ... ... ... ... ... ... n Yn1 Yn2 ... Ynj ... ynm = ... ... Ij I1 I2 .... Ij ... Im B×nh qu©n chung = ChØ sè thêi vô Ij =100 ChØ sè thêi vô cã thÓ biÓu hiÖn b»ng lÇn hay b»ng % NÕu Ib > 100 th× sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng ë thêi gian j t¨ng NÕu Ic <100 th× sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng ë thêi gian j g¶m §èi víi tr­êng hîp qua thêi gian thêi vô biÕn ®éng lín (so víi tr­íc t¨ng lªn nhiÒu) Ij =100 =f(t) IV. ph©n tÝch thµnh phÇn c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian C¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian cã thÓ ®ù¬c ph©n chia thµnh 3 thµnh phÇn sau ®©y: -Xu thÕ ft ph¶n ¸nh thµnh phÇn ®ã kÐo dµi qua thêi gian t - BiÕn ®éng thêi vô St - NgÉu nhiªn Zt Ba thµnh phÇn trªn ®ùc kÕt hîp víi nhau theo mét trong hai c¸ch sau ®©y -KÕt hîp céng: Yt =Ft+ St +Zt -KÕt hîp nh©n : Yt = Ft St Zt Chó ý : + NÕu kÕt hîp céng th× ®¬n vÞ cña Ft, St, Zt ph¶i lµ ®¬n vÞ tÝnh cña Yt + Trong kÕt hîp nh©n th× ®¬n vÞ cña Ft lµ ®¬n vÞ tÝn cña Yt ( St , Zt sè t­¬ng ®èi biÓu hiÖn b»ng sè lÇn ) *) §å thÞ - NÕu lµ tuyÕn tÝnh th× sö dông kÕt hîp céng -nÕu biªn ®é dao ®éng thay ®æi lín th× sö dông kÕt hîp nh©n NÕu c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian ®­îc biÓu hiÖn 4 thµnh phÇn : Ft ,CtSt,Zt, th× cã 2 d¹ng -KÕt hîp céng : Yt =Ft+ Ct +St +Zt -KÕt hîp nh©n : Yt= Ft Ct St Zt V. Ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian 1.Ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn theo kÕt hîp céng B¶ng Buys-balott(B¶ng B.B) Gi¶ thiÕt kÕt hîp céng vµ hµm xu thÕ tuyÕn tÝnh th¸ng(quý)j n¨mi 1 2 ... j ... m Ti= iTi 1 Y11 Y12 ... Y1j ... Y1m T1 T1 2 Y21 Y22 ... Y2j ... Y2m T2 2T2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... i Yi1 Yi2 ... YÞ j ... Yim ... i Ti ... ... ... ... ... ... ... ... ... n Yn1 Yn2 ... Yn j ... Ynm Tn nTn Tj= T1 T2 ... Tj ... Tn T= S= = ... ... B×nh qu©n chung == TÝnh b0, b1 b1= (-T) b0=-b1 tÝnh thµnh phÇn thêi vô St = Sj = - -b1 (j - ) víi j = tÝnh thµnh phÇn ngÉu nhiªn Zt = Yt – (b0 + b1 t) -St 2.Ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn theo kÕt hîp nh©n Tõ d·y sè thêi gian yt cÇn lo¹i trõ dÇn thµnh phÇn thêi vô vµ thµnh phÇn ngÉu nhiªn b»ng c¸ch x©y dùng b×nh qu©n tr­ît + tÝnh thµnh phÇn St -tÝnh tû sè -tÝnh chØ sè thêi vô :lËp b¶ng chØ sè thêi vô -tÝnh -tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh H = St =H Yt= Tõ Yt =Ft St Zt Yt, = =Ft, Zt Tõ ®ã x©y dùng hµm xu thÕ Ft TÝnh Zt= Ch­¬ng III: øng dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch d·y sè thêi gian ph©n tÝch t×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo vïng KTT§ B¾c Bé 1.T×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh ë KCN- KCX vïng KTT§ B¾c Bé Trong ®Ò ¸n cña m×nh em xin ®i s©u ph©n tÝch t×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong KCN,KCX cña vïng kinh tÕ B¾c Bé TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2006, tæng sè vèn §TTTNN ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kinh doanh trong KCN,KCX cña vïng lµ 4.095 triÖu USD, mét sè dù ¸n bÞ rót giÊy phÐp cßn l¹i lµ 3061 triÖu USD, chiÕm 86,17% tæng sè vèn §TTTNN ®Çu t­ vµo KCN-KCX c¶ vïng. B¶ng3: T×nh h×nh thu hót §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c KCN-KCX cña Vïng giai ®o¹n 1995-2006 (Vèn ®¨ng kÝ) N¨m Vèn ®¨ng kÝ (triÖu USD) Tû lÖ so víii tæng vèn(%) (triÖu USD) ti(%) ai(%) gi(triÖu USD) 1995 38,29 1,185 - 100 - - 1996 73,77 2,283 35,48 192,66 92,66 0,3829 1997 96,97 3,000 23,20 131,50 31,50 0,7377 1998 1,85 0,0572 -95,12 1,91 -98,09 0,9697 1999 41,55 1,286 39,70 2245,95 1145,95 0,0185 2000 48,12 1,489 6,57 115,81 890,92 0,4155 2001 476,83 14,756 428,71 990,92 -39,00 0,4812 2002 290,91 9,002 -185,92 61,00 -22,29 4,7683 2003 226,08 6,996 -64,83 231,62 131,62 2,9091 2004 523,64 16,205 297,56 80,66 -19,34 2,2608 2005 422,4 13,072 -101,24 234,62 134,62 5,2364 2006 991,04 30,668 568,64 - - 4,224 Tæng 3231,45 100 B¶ng 4: T×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña vïng (Vèn thùc hiÖn) N¨m Vèn thùc hiÖn (triÖu USD) (triÖu USD) ti(%) ai(%) gi(triÖu USD) 1995 18,64 - 100 - -0,1864 1996 41,09 22,45 220,44 120,44 0,4109 1997 56,17 15,08 136,69 36,69 0,5617 1998 0,68 -55,49 1,21 -98,79 0,0068 1999 20,07 19,39 2.951,47 1.951,47 0,2007 2000 20,75 0,68 103,38 3,38 0,2075 2001 218,95 198,2 1.055,18 955,18 2,1895 2002 79,49 -139,46 36,30 -63,7 0,7949 2003 41,23 -38,26 51,87 -48,13 0,4123 2004 110,11 68,88 267,06 167,06 1,1011 2005 422,4 312,29 383,62 283,62 4,224 2006 18,76 -403,64 4,44 -95,56 0,1876 Tæng 1.048,07 Giai ®o¹n 1995-2006, l­îng vèn §TNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c KCN-KCX trong vïng t¨ng dÇn nh­ng t­¬ng ®èi thÊp, chiÕm tû lÖ nhá (13%) trong tæng vèn ®¨ng kÝ §TTTNN trong 10 n¨m qua do viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KCN rÊt chËm, thêi gain x©y dùng KCN th­êng lµ 5-7 n¨m, cÇu tiªu dïng thÊp nªn ®Çu t­ hiÖu qu¶ kÐm, c¸c nhµ ®Çu t­ chØ ®Çu t­ cÇm chõng, m«i tr­êng ®Çu t­ kÐm hÊp dÉn h¬n so víi vïng KTT§ Nam Bé. Giai ®o¹n 1998-2000, l­îng vèn sôt gi¶m do ViÖt Nam bÞ ¶nh h­ëng bëi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c quèc gia trong khu vùc (®Æc biÖt lµ Trung quèc) ®èi víi viÖc thu hót §TNN nªn l­îng vèn §TTTNN ®æ vµ c¶ n­íc nãi chung vµ vµ KCN nãi riªng gi¶m chØ chiÕm 2,886% tæng l­îng vèn trong vßng 12n¨m qua. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh c¶i thiÖn m«i t­êng ®Çu t­, ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i thÝch hîp vµ cïng víi sù phôc håi cña nÒn kinh tÕ khu vùc, t×nh h×nh thu hót §TNN tõ n¨m 2001 ®· khëi s¾c trë l¹i. Sè vèn §TTTNN t¨ng ®ét biÕn vµ n¨m 2001 vµ gi÷ ë møc t­¬ng ®èi cao. N¨m 2001 l­îng vèn d¨ng kÝ t¨ng 428,71 triÖu USD t¨ng 990.92%. §Æc biÖt lµ 3 gÇn ®©y( riªng l­îng vèn 3 n¨m ®· chiÕm tíi 60,66% tæng l­îng vèn cña c¶ vïng trong vßng 12 n¨m), nhê vËy mµ l­îng vèn giai ®o¹n nµy cao h¬n h¼n so víi l­îng vèn giai ®o¹n tr­íc. Trong 3 vïng KTT§, vïng KTT§ Nam Bé hiÖn lµ khu vùc dÉn ®Çu vÒ tæng l­îng vèn vµ sè dù ¸n thu hót ®­îc. Trong sè 2.182 dù ¸n, vïng KTT§ Nam Bé ®ãng gãp 1.754 dù ¸n, chiÕm 81% tæng sè dù ¸n §TTTTNN vµo c¸c KCN.TiÕp theo lµ vïng KTT§ b¾c Bé víi sè vèn chiÕm tíi 16% tæng sè dù ¸n vµ táng sè vèn ®Çu t­ víi 359 dù ¸n vµ 3061 triÖu USD vèn. Râ rµng, dï ®Çu t­ nhiÒu vµo c¬ së h¹ tÇng nh­ng vïng KTT§ B¾c Bé vÉn ch­a khai th¸c triÖt ®Ó ®­îc tiÒm n¨ng c¸c tØnh, thµnh ®Þa ph­¬ng trong vïng, ch­a t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Õn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹i vïng. 1.T×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN t¹i vïng KTT§ B¾c Bé vµo s¶n xuÊt kinh doanh ph©n theo ngµnh nghÒ §Õn nay, c¸c KCN cña vïng ®· thu hót ®­îc 3.613 triÖu USD vèn §TTTNN vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Còng nh­ tnhf h×nh chung c¸c KCn c¶ n­íc. §TTTNN vµo KCN cña vïng tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vøc c«ng nghiÖp, víi sè vèn chiÕm 95,67%, cao h¬n tû träng c«ng nghiÖp cña c¶ n­íc(81,85%), kÕ ®Õn lµ ngµnh dÞch vô víi sè vèn chiÕm 3,64%. B¶ng5: §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong KCN cña vïng ph©n theo ngµnh nghÒ STT Tªn ngµnh Vèn ®¨ng kÝ(tr.USD) %theo ngµnh Vèn thùc hiÖn(tr.USD) %theo ngµnh I.C«ng nghiÖp 3.456,20 95.67 832,96 92.87 1 CN nÆng 2.975,18 82.35 758,83 84.61 2 CN nhÑ 469,10 12.98 73,06 8.15 3 CNthùc phÈm 11,88 0.33 1,074 0.12 II.N«ng l©m ng­ nghiÖp 25,08 0.69 13,51 1.51 III.DÞch vô 131,44 3.64 50,40 5.62 5 DÞch vô 5,26 0.15 1.25 0.14 6 GTVT-B­u ®iÖn 6,65 0.18 0,00 0 7 V¨n ho¸-Y tÕ-Gi¸o dôc 20,65 0.57 3.55 0.4 8 X©y dùng 98,88 2.74 45.60 5.08 Tæng 3613 100 896.87 100 Nguån: tæng hîp tõ Vô Qu¶n Lý KCN-KCX, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp ®¸ng chó ý nhÊt lµ hai lkÜnh vùc quan träng lµ c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp nhÑ; l­îng vèn ®Çu t­ tÝnh riªng hai lÜnh vùc nµy lµ h¬n 3400 triÖu USD, chiÕm 99,6% l­îng vèn ®¨ng kÝ vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp, trong ®ã c«ng nghiÑp nÆng chiÕm 81,6% cßn c«ng nghiÖp nhÑ chiÕm 13,5%. Trong c¸c dù ¸n §TTTNN vµo KCN cña vïng, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt linh kiÖn , chi tiÕt m·y b»ng thÐp vµ nhùa vµ c¸c dù ¸n l¾p r¸p chiÕm tû träng lín. C¸c dù ¸n c«ng nghiÖp nhÑ s¶n xuÊt ra mét sè chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸ phong phó nh­ may mÆc, dÖt, bao b× vµ c¸c s¶n phÈm gia c«ng ; c«ng nghiÖp thùc phÈm chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ.§ã lµ v× vïng cã lîi thÕ dåi dµo vÒ nguån nguyªn liÖu, ®Æc biÖt lµ tr÷ l­îng than lín ë Qu¶ng Ninh (chiÕm 98% c¶ n­íc) cã ®iÒu kiÖn khai th¸c t­¬ng ®èi dÔ dµng, thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt m¸y cÇn gia c«ng ë nhiÖt ®é cao.Tuy vËy, khèi l­îng vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc c¬ khÝ , ®iÖn tö vµ ®iÖn cßn rÊt h¹n chÕ. C¸c dù ¸n nµy ®· thu hót mét l­îng lín lao ®éng c¸c ®Þa ph­¬ng, t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña vïng nh­ng ®ång thêi còng g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng do chÊt th¶i c«ng nghiÖp x¶ ra nguån n­íc vµ kh«ng khÝ, cÇn cã biÖn ph¸p h¹n chÕ vµ kiÓm so¸t « nhiÔm tõï©h m¸y, ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2.T×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña vïng ph©n theo ®Þa ph­¬ng §Õn nay, c¸c KCN,KCX cña vïng ®· thu hót ®­îc 359 dù ¸n §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña vïng. DÉn ®Çu lµ Hµ Néi víi 125 dù ¸n cã l­îng vèn ®¨ng kÝ 1.049 triÖu USD chiÕm 34% l­îng vèn ®¨ng kÝ §TNN vµo KCN cña vïng .TiÕp ®Õn lµ H¶i Phßng víi 154 triÖu USD, VÜnh Phóc víi 441 triÖu USD vµ B¾c Ninh 307 triÖu USD. Tû lÖ thùc hiÖn vèn cña Hµ Néi còng ®øng ®Çu, tiÕp theo lµ H¶i Phßng, H¶i D­¬ng, B¾c Ninh. §iÒu nµy phÇn lín do Hµ Néi cã nÒn kinh tÕ x· héi æn ®Þnh vµ c¬ së h¹ tÇng dÞch vô t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, giao th«ng thuËn lîi so víi vïng kh¸c,tiªu dïng thÞ tr­êng lín nªn ®Çu t­ hiÖu qu¶ h¬n c¸c tØnh cßn l¹i. H¶i Phßng lµ c¶ng giao th«ng quan träng huyÕt m¹ch cña toµn vïng ra biÓn §«ng, cã vÞ trÝ cöa ngâ thuËn lîi víi thµnh phÇn kinh tÕ n¨ng ®éng, gióp c¸c dù ¸n §TNN hiÖu qu¶. B¶ng 6: T×nh h×nh thu hót thu vèn §TTTNN vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c KCN-KCX ph©n theo ®Þa ph­¬ng STT Tªn tØnh Sè dù ¸n Vèn ®Çu t­ (triÖu USD) Quy m« b×nh qu©n(tr.USD/dù ¸n) Tû lÖ thùc hiÖn(%) §¨ng kÝ Thùc hiÖn 1 Hµ Néi 125 1.049 887 8,39 84,6 2 H¶i Phßng 72 514 318 7,14 61,9 3 Qu¶ng Ninh 5 30 10 6 33,3 4 H¶i D­¬ng 23 195 92 8,48 47,2 5 H­ng Yªn 26 165 60 6,34 36,4 6 VÜnh Phóc 65 441 157 6,78 35,6 7 B¾c Ninh 43 307 143 7,14 46,6 8 Hµ T©y 0 0 0 - - Nguån: tæng hîp tõ Vô Qu¶n lý KCN-KCX, Bé KÕ ho¹ch §Çu t­ VÒ quy m« dù ¸n, tÝnh b×nh qu©n cña vïng lµ 8,52 triÖu USD /dù ¸n. DÉn ®Çu lµ H¶i D­¬ng víi 8,48 triÖu USD, tiÕp ®Õn lµ Hµ Néi, H¶i Phßng vµ B¾c Ninh. Quy m« vèn b×nh qu©n dù ¸n cña vïng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng thÊp h¬n quy m« vèn b×nh qu©n c¶ n­íc(8,9%), do ®iÒu kiÖn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi, hiÖu qu¶ ®Çu t­ vµ thÞ tr­êng tiªu thô nªn c¸c nhµ §TNN cã xu h­íng ®Çu t­ c¸c dù ¸n lín vµo c¸c KCN t¹i vïng KTT§ Nam Bé. C¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo vïng KTT§ B¾c Bé th­êng lµ c¸c dù ¸n nhá, thêi gian thu håi vèn nhanh nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Riªng Hµ T©y, do chÝnh s¸ch ®Þa ph­¬ng cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c ®iÒu kiÖn ngoµi hµng rµo cßn yÕu, h¬n n÷a míi thµnh lËp khu c«ng nghiÖp B¾c Phó C¸t vµo n¨m 2002 nªn vÉn ch­a cã dù ¸n §TTTNN ®¨ng kÝ ®Çu t­. 3.Mét sè ph­¬ng ph¸p dù b¸o t×nh h×nh thu hót vèn §TTTNN vµo KCN-KCX cña vïng KTT§ B¾c Bé tíi n¨m 2010 Dùa vµo phÇn mÒm SPSS ta cã: Dependent variable.. VAR00001 Method.. COMPOUND Listwise Deletion of Missing Data Multiple R .41201 R Square .16975 Adjusted R Square .08672 Standard Error 1.54290 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 1 4.867131 4.8671312 Residuals 10 23.805267 2.3805267 F = 2.04456 Signif F = .1832 -------------------- Variables in the Equation -------------------- Variable B SE B Beta T Sig T Time 1.202603 .155164 1.509845 7.751 .0000 (Constant) 11.291206 10.721978 1.053 .3171 The following new variables are being created: C¸c møc ®é dù ®o¸n: N¨m 2007: 124,25 triÖu USD N¨m 2008:149,43 triÖu USD N¨m 2009: 179,71 triÖu USD N¨m 2010: 216,12 triÖu USD Víi gi¶ ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi , mèi quan hÖ ngo¹i giao gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc æn ®Þnh, m«i tr­êng ®Çu t­ trong n­íc ®­îc c¶i thiÖn vµ trªn c¬ së so s¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam víi c¸c n­íc trong khu vùc vÒ thu hót FDI còng nh­ sù b·o hoµ vÒ nhu cÇu thu hót FDI trong mét sè lÜnh vùc, cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng, trong nh÷ng n¨m tíi FDI ViÖt Nam gia t¨ng ®¸ng kÓ. III. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng c­êng thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé tíi n¨m 2010. 1.Nhãm gi¶i ph¸p thu hót FDI thuéc vÒ nhµ n­íc Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn chÝnh s¸ch ®Çu t­ , chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ®Çu t­ . T¨ng c­êng c«ng t¸c quy ho¹ch vµ qu¶n lý quy ho¹ch 2.Nhãm gi¶i ph¸p thuéc vÒ phÝa ®Þa ph­¬ng C¶i c¸ch hµnh chÝnh ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ FDI T¨ng c­êng hç trî luËt ph¸p cho nhµ ®Çu t­ Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ­u ®·i Gi¶i ph¸p vÒ c¬ së h¹ tÇng X©y dùng kÕ ho¹ch néi dung ®µo t¹o nguån nh©n lùc Gi¶i ph¸p marketting ®Çu t­ Gi¶i ph¸p hç trî gióp ®ì dù ¸n khi ®­îc cÊp phÐp ®Çu t­ Gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt cho dù ¸n ®Çu t­ 3. Gi¶i ph¸p thuéc vÒ doanh nghiÖp N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó liªn doanh víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®Ó liªn doanh víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi 4.Gi¶i ph¸p thuéc vÒ ng­ßi lao ®éng RÌn luyÖn ý chÝ,tinh thÇn tr­íc søc Ðp c«ng viÖc -§Çu t­ trau dåi ngo¹i ng÷ RÌn luyÖn vµ n©ng cao ý thøc,kû luËt lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc KÕt luËn C¸c ph©n tÝch tªn phÇn nµo cho thÊy téc ®é ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam trong thêi gian qua ®Æc biÖt lµ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp. ChØ míi thµnh lËp 16 n¨m nh­ng ®Õn nay c¸c khu c«ng nghiÖp cña ViÖt nam ®· nhanh chãng trë thµnh nguån thu hót vèn ®Çu t­ chñ lùc, cã ý nghÜa tíi tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ.Cïng víi sù gia t¨ng vÒ sè l­îng, quy m« c¸c khu c«ng nghiÖp th× sè l­îng quy m« c¸c dù ¸n ®Çu t­ còng t¨ng nhanh chãng. Quy m« ®Çu t­ liªn tôc t¨ng xuÊt hiÖn dù ¸n trªn 500 tiÖu USD, hµm l­îng tri thøc vµ c«ng nghÖ cao cña dù ¸n còng gia t¨ng lµ dÊu hiÖu kh¶ quan ®èi víi t­¬ng lai ph¸t triÓn cña vïng còng nh­ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, viÖc quy ho¹ch qu¶n lý còng nh­ ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, g©y n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t­, bá lì nh÷ng c¬ héi tèt ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ nªn vèn ®Çu t­ ch­a tu¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu vÒ vèn cña vïng còng nh­ nÒn kinh tÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.DOC
Luận văn liên quan