Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Lời Nói Đầu Hoạt động tài chính luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động của doanh nghiệp, và quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong cuộc đời kinh doanh của mình. Đặc biệt, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, không chỉ trong phạm vi đất nước mà trên phạm vi toàn thế giới, hoạt động tài chính luôn là một hoạt động quan trọng hơn bao giờ hết . Trong đợt thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex em đã học được nhiều điều về thực tiễn tài chính cũng như đã củng cố thêm lượng kiến thức em đã học. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Vũ Duy Hào và các cô chú trong Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này. I./ Khái quát tình hình Công ty. 1./ Lịnh sử hình thành Công ty. Công ty cổ phần thiết bị Petrolimex tiền thân là Chi Cục Vật Tư I được ra đời từ ngày 28/12/1968 tại quyết định số 412/VT do tổng cục trưởng tổng cục Vật tư Nguyễn Đức Tâm ký. Ngay từ ngày đầu mới ra đời Chi cục được bộ vật tư nay là bộ thương mại giao: tổ chức, tiếp nhận, bảo quản, cung ứng và sản xuất thiết bị xăng dầu; cho hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là "Xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Ngày 20/12/1972 Bộ trưởng bộ vật tử Trần Danh Tuyên ký quyết định 719/VTđổi tên chi cục thành công ty vật tư I. Ngày 12/4/1977 theo quyết định 233/VTQĐ kho tích liệu của tổng công ty xăng dầu được sát nhập vào công ty vật tư I và tên của công ty Vật tư chuyên dùng xăng dâu ra đời, từ đó công ty là thành viên của đại gia đình Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Tháng 3/1993 công ty vật tư xăng dầu chuyên dùng được đăng ký lại theo quyết định số 388/TTg của Thủ tướng chính phủ. Tháng 9/1997 bộ Thương Mại bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ xuất nhập khẩu trực tiếp và xây lắp các công trình xăng dầu. Ngày 30/11/2000 theo quyết định số1642/2000/QĐ_BTM của bộ trưởng bộ thương mại, công ty vật tư chuyên dùng xăng dầu được đổi tên thành Công ty thiết bị xăng dầu Petrolimex và bổ sung thêm nhiệm vụ: đong mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận tải vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng. Tại quyết định 1437/2001/QĐ_BTM ngày 19/12/2001 của bộ trưởng bộ thương mại về việc chuyển công ty thiết bị xăng dầu thành Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu. Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Tên gọi tiếng anh: PETROLIMEX EQUIPMENT STOCK COMPANY Viết tắt là: PECO Địa chỉ: số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình , Hà Nội. Số điện thoại: 04.343654 - 7719709 - 7719572 - 8310515 Số fax: 04.77189661

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2673 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Ho¹t ®éng tµi chÝnh lu«n gi÷ mét vÞ trÝ träng yÕu trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, vµ quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong cuéc ®êi kinh doanh cña m×nh. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kh«ng chØ trong ph¹m vi ®Êt n­íc mµ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, ho¹t ®éng tµi chÝnh lu«n lµ mét ho¹t ®éng quan träng h¬n bao giê hÕt . Trong ®ît thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ X¨ng dÇu Petrolimex em ®· häc ®­îc nhiÒu ®iÒu vÒ thùc tiÔn tµi chÝnh còng nh­ ®· cñng cè thªm l­îng kiÕn thøc em ®· häc. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o Vò Duy Hµo vµ c¸c c« chó trong C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. I./ Kh¸i qu¸t t×nh h×nh C«ng ty. 1./ LÞnh sö h×nh thµnh C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ Petrolimex tiÒn th©n lµ Chi Côc VËt T­ I ®­îc ra ®êi tõ ngµy 28/12/1968 t¹i quyÕt ®Þnh sè 412/VT do tæng côc tr­ëng tæng côc VËt t­ NguyÔn §øc T©m ký. Ngay tõ ngµy ®Çu míi ra ®êi Chi côc ®­îc bé vËt t­ nay lµ bé th­¬ng m¹i giao: tæ chøc, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, cung øng vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ x¨ng dÇu; cho hai nhiÖm vô chiÕn l­îc cña ®Êt n­íc lµ "X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc". Ngµy 20/12/1972 Bé tr­ëng bé vËt tö TrÇn Danh Tuyªn ký quyÕt ®Þnh 719/VT®æi tªn chi côc thµnh c«ng ty vËt t­ I. Ngµy 12/4/1977 theo quyÕt ®Þnh 233/VTQ§ kho tÝch liÖu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®­îc s¸t nhËp vµo c«ng ty vËt t­ I vµ tªn cña c«ng ty VËt t­ chuyªn dïng x¨ng d©u ra ®êi, tõ ®ã c«ng ty lµ thµnh viªn cña ®¹i gia ®×nh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Th¸ng 3/1993 c«ng ty vËt t­ x¨ng dÇu chuyªn dïng ®­îc ®¨ng ký l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 388/TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ. Th¸ng 9/1997 bé Th­¬ng M¹i bæ sung thªm chøc n¨ng nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu. Ngµy 30/11/2000 theo quyÕt ®Þnh sè1642/2000/Q§_BTM cña bé tr­ëng bé th­¬ng m¹i, c«ng ty vËt t­ chuyªn dïng x¨ng dÇu ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex vµ bæ sung thªm nhiÖm vô: ®ong míi, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn t¶i vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng. T¹i quyÕt ®Þnh 1437/2001/Q§_BTM ngµy 19/12/2001 cña bé tr­ëng bé th­¬ng m¹i vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Tªn gäi tiÕng ViÖt: Tæng c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. Tªn gäi tiÕng anh: PETROLIMEX EQUIPMENT STOCK COMPANY ViÕt t¾t lµ: PECO §Þa chØ: sè 9, ngâ 84, phè Ngäc Kh¸nh, ph­êng Gi¶ng Vâ, quËn Ba §×nh , Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 04.343654 - 7719709 - 7719572 - 8310515 Sè fax: 04.77189661 2./ §Æc ®iÓm t×nh h×nh C«ng ty - H×nh thøc së h÷u: Vèn gãp cæ phÇn. - LÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ ngµnh dÇu khÝ, s¶n xuÊt söa ch÷a l¾p ®Æt vËt t­ thiÕt bÞ; ph­¬ng tiÖn tån chøa vËn chuyÓn b¬m rãt cña ngµnh dÇu khÝ; thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh t­ vÊn dÞch vô, cho thuª v¨n phßng, kho b·i, thiÕt bÞ. - Nh©n viªn: Cã 132 nh©n viªn trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 32 ng­êi. - ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, ®¬n vÞ tiÒn tÖ lµ tiÒn ViÖt Nam. 3./ S¬ ®å bé m¸y tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng kinh doanh C¸c cöa hµng VTTB x¨ng dÇu xÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ ®iÖn tö x¨ng dÇu Chi nh¸nh ë miÒm Nam Phßng tæng hîp Nhµ m¸y thiÕt bÞ ®iÖn tö X­ëng c¬ khÝ §éi x©y l¾p c«ng tr×nh Tæ dÞch vô Phßng b¶o vÖ Tæ b¸n hµng 1./ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®éng lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty bao gåm c¸c cæ ®éng cã quyÒn biÓu quyÕt. §¹i héi ®éng cæ ®«ng häp Ýt nhÊt mçi n¨m 1 lÇn trong thêi h¹n d­íi 90 ngµy kÓ tõ ngµy khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh hoÆc häp bÊt th­êng. * §¹i héi ®ång cæ ®éng cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn sau: - QuyÕt ®Þnh lo¹i, tæng sè cæ phÇn vµ c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c cña C«ng ty ®­îc chµo b¸n. - QuyÕt ®Þnh sè cæ tøc hµng n¨m cña tõng cæ phÇn do Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ. - QuyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp C«ng ty con, chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸t nhËp, gi¶i thÓ C«ng ty, thanh lý tµi s¶n trong thêi h¹n C«ng ty gi¶i thÓ. - QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ hoÆc vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty. - QuyÕt ®Þnh mua, b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Çu t­ tµi chÝnh cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% vèn chñ së h÷u ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n. - QuyÕt ®Þnh mua l¹i trªn 10% tæng sè cæ phÇn ®· b¸n mçi lo¹i. - QuyÕt ®Þnh b¸n, niªm yÕt cæ phÇn C«ng ty trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. - QuyÕt ®Þnh cæ phÇn cho c«ng ty con vµ khèng chÕ sè l­îng tèi ®a b¸n cho c¸c c«ng ty con. - BÇu hoÆc b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t. - Xem xÐt, xö lý c¸c vi ph¹m cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ cæ ®«ng. - Th«ng b¸o, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp hµng n¨m, ph­¬ng ¸n vµ ph­¬ng ph¸p sö dông lîi nhuËn vµ c¸c quü cña C«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ. - Nghe vµ chÊt vÊn b¸o c¸o cña héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc, ban kiÓm so¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Nghe kÕt luËn b¸o c¸o kiÓm cña n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty. - QuyÕt ®Þnh thï lao ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t vµ tiÒn l­¬ng cña c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ chuyªn tr¸ch (nÕu cã). - Th«ng qua ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trung h¹n, dµi h¹n hµng n¨m cña C«ng ty do héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ. - C¸c quyÒn kh¸c... 2./ Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i nhiÖm. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn... nhiÖm kú lµ 3 n¨m. 3./ Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ quyÒn h¹n, nhiÖm vô ®­îc giao vµ ®­îc quyÒn uû nhiÖm ®Çy ®ñ quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã thÓ lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ. 4./ Ban kiÓm so¸t. - Ban kiÓm so¸t gåm 3 thµnh viªn trong ®ã cã 1 thµnh viªn ®¹i diÖn cæ ®«ng chi phèi vµ cã Ýt nhÊt 1 thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu b·i nhiÖm kü cña ban kiÓm so¸t cïng nhiÖm kú víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. C¸c thµnh viªn trong Ban kiÓm so¸t bÇu 1 ng­êi lµm tr­ëng. - Ban kiÓm so¸t kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh kinh doanh cña gi¸m ®èc C«ng ty, trong ghi chÐp quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm so¸t vµ gi¸m s¸t Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc ®iÓn h×nh trong viÖc chÊp hµnh ®iÒu lÖ vµ nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 5./ C¸c bé phËn kh¸c : Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo sù ®iÒu ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc vµ c¸c Phßng ban kh¸c trong c«ng ty. II/ néi dung ho¹t ®éng. 1/ Chøc n¨ng ho¹t ®éng: - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i thiÕt bÞ vËt t­. - S¶n xuÊt, söa ch÷a ph­¬ng tiÖn tån chøa, vËn chuyÓn, b¬m rãt cña ngµnh dÇu khÝ. - §ãng míi, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng. - Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh dÇu khÝ - T­ vÊn dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. - Cho thuª v¨n phßng, kho b·i, thiÕt bÞ. - Tæng ®¹i lý kinh doanh x¨ng dÇu 2/ Môc tiªu. Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc quy ®Þnh ë trªn, nh»m ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng; b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c¸c cæ ®«ng; t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng; ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gãp phÇn gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng. 3/ Ph¹m vi ho¹t ®éng. Trªn toµn bé l·nh thæ viÖt nam, ë mäi vïng cña tæ quèc vµ ra c¶ n­íc ngoµi (nÕu cã). 4./ T×nh h×nh c«ng ty. Vèn ®iÒu lÖ 10.000.000.000 VN§ chia lµm 100.000 cæ phÇn phæ th«ng, mçi cæ phÇn lµ 100.000 VN§ Riªng tæng c«ng ty x¨ng dÇu chiÕm 30% cæ phÇn. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty gåm 5 thµnh viªn trong ®ã 3 thµnh viªn lµ ®¹i diÖn cña cæ ®«ng chi phèi nhiÖm kú 3 n¨m. T×nh h×nh ®Çu kú - C«ng ty ®· tiÕn hµnh hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Êt ®ai t¹i hÇu hÕt c¸c ®Þa ®iÓm C«ng ty hiÖn ®ang qu¶n lý vµ giao cho xÝ nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn tö x¨ng dÇu triÓn khai x©y dùng cña hµng x¨ng dÇu t¹i xÝ nghiÖp víi kinh phÝ kho¶ng 496.000.000 VN§ vµ c¶i t¹o n©ng cÊp kho Thanh LiÖt 335.000.000 VN§ víi ph­¬ng h­íng ®Çu t­ ®Ó t¨ng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®Çu t­ thùc hiÖn ®óng quy chÕ cã träng ®iÓm, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Dù kiÕn trong n¨m 2003 C«ng ty sÏ quan t©m sö dông cã hiÖu qu¶ quü ®Êt t¹i ®ai hiÖn cã vµ t×m kiÕm ®Çu t­ ph¸t triÓn cöa hµng kinh doanh x¨ng dÇu b¸n lÎ. Thµnh lËp chi nh¸nh C«ng ty t¹i phÝa Nam t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - C«ng ty ®· quan t©m ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ c«ng cô nªn c«ng t¸c b¶o hµnh b¶o d­ìng vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô b¸n hµng ®­îc n©ng cao vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña C«ng ty. Nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµnh kinh doanh C«ng ty ®· hoµn viÖc ®¨ng ký mÉu m· vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ cét b¬m hiÖn C«ng ty Peco 1, b­íc ®Çu ®· cã h¬n 30 s¶n phÈm ®­îc b¸n ra ngoµi thÞ tr­êng. HiÖn nµy C«ng ty ®ang ®Èy nhanh triÓn khai kÕ ho¹ch 2 giai ®o¹n l¾p r¸p IKD cét b¬m Tatsuno. C«ng ty dù kiÕn s¶n xuÊt, tiÕp thÞ vµ phæ biÕn lo¹i cét b¬m trªn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng gi¸ trÞ gia t¨ng cho hµng ho¸ vµ gi¶m gi¸ s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. C«ng t¸c tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. - C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n n¨m 2002 nãi chung lµ tèt, c«ng ty ®· tr¶ xong nî cò cña tæng. C¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n thèng kª vµ ph¸p luËt nhµ n­íc. - Lîi nhuËn do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i d¹t 2,8 tû ®¹t 28% vèn ®iÒu lÖ, ®©y còng lµ kÕt qu¶ kh¶ quan ®¸ng khÝch lÖ. - C«ng t¸c thu håi c«ng nî thêi gian qua c«ng ty ®· cè g¾ng song vÉn ch­a kÞp thêi, mét sè tr­êng hîp vÉn cßn chËm. Cong ty thùc hiÖn ®Èy m¹nh quyÕt ®o¸n døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p dÞch vô III./ Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi. B­íc sang n¨m 2003 viÖc kinh doanh x¨ng dÇu viÖc kinh doanh x¨ng dÇu trªn thÞ tr­êng ®ang diÔn ra ngay ng¾t, viÖc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu ®· b­íc ®Çu ®i vµo chiÒu s©u. KÕt qu¶ thùc hiÖn víi l·i suÊt dù kiÕn kho¶ng 220.000.000 VN§. Trong ®ã C«ng ty ®· l¾p r¸p ®­îc 500 cét b¬m c¸c lo¹i vµ ®­a vµo sö dông 433 cét b¬m. §Æc ®iÓm næi bËt lµ C«ng ty ®· phôc vô kÞp thêi tËn n¬i nhu cÇu cét b¬m cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, l¾p r¸p ®Õn ®©u sö dông hÕt ®Õn ®ã ®ì phÇn tån kho. Tuy nhiªn do vèn Ýt, ®ång thêi C«ng ty l¾p r¸p thªm cét b¬m Peco 1 vµ kinh doanh thªm cét b¬m Tatsuno nªn doanh thu kh«ng ®­îc nh­ dù kiÕn. KÕ ho¹ch trong n¨m 2003 lµ: - TiÕp tôc theo ®uæi môc tiªu víi 7 lo¹i h×nh kinh doanh chÝnh. Dù kiÕn: + Kinh doanh vËt t­ t¨ng t­ 10% - 12%. + Kinh doanh x¨ng dÇu tõ 9% - 10%. + S¶n xuÊt c¬ khÝ t¨ng tõ 5% - 7%. + Kinh doanh x©y l¾p t¨ng tõ 5% - 7%. + L¾p r¸p t¨ng tõ 3% - 4%. + Kinh doanh dÞch vô cho thª tµi s¶n vµ ho¹t ®éng kh¸c t¨ng tõ 15% - 17%. + DÞch vô hµng göi t¨ng tõ 2% - 3%. - §Èy nhanh ®­îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p 2 lo¹i cét b¬m míi vµ nhanh chãng ®­a vµo sö dông mét c¸ch phæ biÕn. - Huy ®éng thªm vèn, ®Çu t­ cã träng ®iÓm nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña C«ng ty. - N©ng cao dÞch vô b¶o hµnh b¶o d­ìng nh»m t¨ng uy tÝn cña C«ng ty, ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®­îc b×nh th­êng. - §Èy m¹nh viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c tØnh phÝa Nam. Mét sè chØ tiªu ®Æt ra. *Doanh thu:87.900.000.000 VN§ * chi phÝ:85.950.000.000 VN§ *lîi nhËu tr­íc thuÕ:1.950.000.000 VN§ *tr¶ l·i cæ tøc:1.100.000.000 VN§ (11% vèn ®iÒu lÖ) *lao ®éng: 135 ng­êi *l­¬ng b×nh qu©n: 1.200.000VN§/ ng­êi/ th¸ng IV./ C¸c quan ®iÓm chung : Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp : Theo quan ®iÓm chung nhÊt cña c¸c nhµ kinh tÕ häc, Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh, g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ trong doanh nghiÖp, phôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanhh nghiÖp. 2. TÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp : a. §èi víi ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp : Trong mét doanh nghiÖp, vai trß cña c¸c quyÕt ®Þnh lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Ng­êi cã thÈm quyÒn ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng ®èi víi doanh nghiÖp lµ ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp. Do vËy, c¸c quyÕt ®Þnh cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc 3 vÊn ®Ò sau: * Huy ®éng vèn tõ c¸c nguån nµo nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c: TÝnh chÊt cña nguån vèn ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt cña viÖc sö dông vèn. * §Çu t­ vèn vµo nh÷ng tµi s¶n nµo lµ tèt nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp. * Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý tèt mäi ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp m×nh nh»m ngµy mét n©ng cao hiÖu qña sö dông c¸c tµi s¶n còng nh­ t¨ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp. C«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cã thÓ gióp c¸c nhµ qu¶n lý lµm ®­îc ®iÒu ®ã bëi c«ng t¸c nµy lµm næi bËt tÇm quan träng cña c¸c dù b¸o tµi chÝnh, ®ång thêi lµ c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n lý lµm s¸ng tá kh«ng chØ chÝnh s¸ch tµi chÝnh mµ cßn c¶ chÝnh s¸ch chung trong doanh nghiÖp. b. §èi víi nhµ ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp : Víi hä, môc tiªu hµng ®Çu lµ c©n b»ng gi÷a lîi nhuËn vµ rñi ro mµ hä cã thÓ ®¹t ®­îc còng nh­ g¸nh chÞu. Do vËy, khi ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña hä. §Ó c©n b»ng lîi nhuËn vµ rñi ro, hä cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp theo c¸ch riªng cña m×nh. Thu nhËp cña hä th«ng th­êng thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc lµ cæ tøc vµ hä tham gia vµo doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ cæ ®«ng tøc lµ ng­êi gãp vèn vµo doanh nghiÖp vµ lµ ®ång së h÷u doanh nghiÖp. Lµm giµu cho doanh nghiÖp còng chÝnh lµ lµm giµu cho chÝnh b¶n th©n hä, do ®ã viÖc ph©n tÝch cÈn thËn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch hîp lý lµ ®iÒu rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, còng cã nh÷ng ng­êi chØ quan t©m ®Õn sù chªnh lÖch gi¸ cæ phiÕu cña c«ng ty chø kh«ng hÒ quan t©m tíi viÖc lµm giµu cho c«ng ty. Víi nh÷ng ng­êi nµy, hä chØ cÇn n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp mét c¸ch s¬ bé ®Ó cã thÓ quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp hay kh«ng. Nh­ng dï hä cã tham gia vµo doanh nghiÖp d­íi h×nh thøc nµo ®i ch¨ng n÷a th× ®iÒu hä quan t©m tr­íc tiªn lµ t×nh h×nh tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ gióp hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, hîp lý vµ kÞp thêi. c. §èi víi chñ nî cña doanh nghiÖp : Ng­êi cho vay ®èi víi doanh nghiÖp kh«ng gièng víi ng­êi ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp v× hä kh«ng cã lîi tøc tõ doanh nghiÖp mµ hä chØ cã ®­îc l·i cho vay ®èi víi doanh nghiÖp mµ th«i. Hä quan t©m tíi t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó n¾m b¾t kh¶ n¨ng chi tr¶ gèc vµ l·i cña doanh nghiÖp vµ ®Ó x¸c ®Þnh r»ng cã nªn cho doanh nghiÖp vay vèn hay kh«ng. §Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c phôc vô cho quyÕt ®Þnh cho vay, hä cã nhiÒu nguån th«ng tin nh­ng ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét nguån chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Th«ng qua c¸c sè liÖu ph©n tÝch, hä hiÓu râ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Tõ ®ã hä cã thÓ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin bæ Ých cho quyÕt ®Þnh cho vay cña m×nh. H¬n n÷a, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn gióp hä n¾m b¾t ®­îc nguån h×nh thµnh c¸c kho¶n dïng cho tr¶ l·i vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc tr¶ l·i hîp lý. §ång thêi, viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp sÏ gióp c¸c nhµ cho vay ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ doanh nghiÖp . d. §èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc : Dùa vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc thùc hiÖn ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. Tõ ®ã x¸c ®Þnh nghÜa vô mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn vµ theo dâi xem doanh nghiÖp cã thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh kh«ng. §ång thêi, viÖc nµy còng gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn kh«ng ®óng vai trß vµ nghÜa vô cña m×nh. e. §èi víi nh÷ng ng­êi h­ëng l­¬ng trong doanh nghiÖp : §èi víi nh÷ng ng­êi nµy, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ t×nh h×nh thu nhËp cña hä bëi l­¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña hä. Do vËy, hä buéc lßng ph¶i quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Sù quan t©m cña hä chØ ®¬n thuÇn lµ triÓn väng lîi nhuËn lµ bao nhiªu ? NÕu thua lç th× hä bÞ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ? §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cã tèt kh«ng ? ... Víi hä, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp chØ gióp Ých cho hä n¾m ®­îc c¬ héi c«ng viÖc cña hä sÏ cßn trong bao l©u vµ sÏ h­ëng víi møc l­¬ng nh­ thÕ nµo ? Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng vai trß chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, chøng tá tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tuy mçi ®èi t­îng ph©n tÝch theo mét c¸ch kh¸c nhau nh­ng chung nhÊt lµ nh»m tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thuéc së h÷u cña hä. V./ Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Thu thËp th«ng tin phôc vô cho viÖc ph©n tÝch Trong mäi viÖc, th«ng tin lu«n gi÷ mét vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù chÝnh x¸c, ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh còng vËy, th«ng tin lµ nÒn t¶ng ®Ó kh¸i qu¸t nªn thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp. C¸c nhµ ph©n tÝch th«ng th­êng sö dông 2 lo¹i th«ng tin sau cho viÖc ph©n tÝch: 2./ Th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp : §©y lµ th«ng tin mang ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ph©n tÝch cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, nã mang tÝnh b¾t buéc. C¸c th«ng tin nµy th­êng do bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty cung cÊp th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ã lµ: * B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : Lµ b¸o c¸o tæng hîp, m« t¶ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nã ®­îc x¸c lËp dùa trªn c¬ së c©n ®èi nh÷ng tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp. Nã thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng g× doanh nghiÖp cã vµ nh÷ng g× doanh nghiÖp nî, gåm hai phÇn: + Tµi s¶n : Ph¶n ¸nh qui m«, c¬ cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. + Nguån vèn : Ph¶n ¸nh toµn bé c«ng nî vµ vèn tù cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. * B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh : Lµ tËp hîp th«ng tin rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh, nã cho biÕt sù lu©n chuyÓn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã cho phÐp c¸c nhµ qu¶n lý dù ®o¸n ®­îc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. B¸o c¸o nµy cßn gióp c¸c nhµ ph©n tÝch so s¸nh doanh thu vµ sè tiÒn thu ®­îc thùc tÕ khi b¸n hµng còng nh­ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sè tiÒn thùc tÕ chi ra, ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn mÆt mét c¸ch hîp lý. Nh­ vËy, b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh cho biÕt t×nh h×nh tæng hîp vÒ tµi chÝnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh còng nh­ t×nh h×nh biÕn ®éng vèn vµ c¸c nguån cung øng vèn. * B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ : §©y lµ b¸o c¸o lËp ra ®Ó tr¶ lêi c©u hái liªn quan ®Õn c¸c luång tiÒn vµo, ra trong doanh nghiÖp t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nã lµ mét trong 4 b¸o c¸o b¾t buéc mµ doanh nghiÖp ph¶i lËp nh»m cung cÊp th«ng tin cho ng­êi sö dông. Nã chñ yÕu ®­a ra c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tr¶ nî, ®Çu t­ b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp. Nh÷ng luång tiÒn nµy ®­îc chia ra lµm 3 nhãm: L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t­, L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. * ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh : §©y lµ tµi liÖu cung cÊp c¸c th«ng tin ch­a cã trong c¸c b¸o c¸o trªn vÒ t×nh h×nh kinh doanh còng nh­ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §ång thêi gi¶i thÝch thªm vÒ mét sè chØ tiªu trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 3. C¸c th«ng tin ngoµi doanh nghiÖp : C¸c th«ng tin nµy ®­îc chia ra lµm 2 lo¹i : + Th«ng tin theo nghµnh kinh tÕ : Lµ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn doanh nghiÖp nh­ng ®Æt trong mèi liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng chung cña nghµnh kinh doanh. §ã th­êng lµ c¸c chØ tiªu trung b×nh nghµnh vµ c¸c chØ tiªu vÒ chu kú kinh tÕ cña nghµnh. Th«ng qua c¸c chØ tiªu nµy, c¸c nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t h¬n vµ chÝnh x¸c h¬n vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty trªn mäi mÆt. + Th«ng tin chung cña nÒn kinh tÕ : §©y lµ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ... Th«ng tin tõ c¸c thÞ tr­êng nµy gióp nhµ ph©n tÝch cã ®­îc c¸i nh×n thÊu ®¸o h¬n vÒ t×nh h×nh doanh nghiÖp vµ cã thÓ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi h¬n. KÕt luËn Trong c¬ chÕ më hiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ X¨ng dÇu Petrolimex Hµ Néi còng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c ®ang trªn ®­êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn. T×nh h×nh tµi chÝnh lµ c¸i mµ chñ c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhiÒu h¬n c¶. Do vËy, t¹i C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ X¨ng dÇu Petrolimex Hµ Néi, vÊn ®Ò tµi chÝnh doanh nghiÖp còng ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc sù quan t©m cña §¹i héi ®ång c¸c cæ ®«ng, Ban kiÓm so¸t còng nh­ Héi ®ång qu¶n trÞ vµ nhiÒu ®èi t­îng kh¸c. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua nãi chung lµ tèt nh­ng cßn nhiÒu ®iÒu cÇn quan t©m ®Ó duy tr× sù lµnh m¹nh trong tµi chÝnh cña C«ng ty. Th«ng qua c¸c yÕu tè trªn, ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh ®ã cña C«ng ty. Vµ cã thÓ rót ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Cæ phÇn ThiÕt bÞ X¨ng dÇu Petrolimex Hµ Néi, nh»m nhanh chãng héi nhËp vµ ph¸t triÓn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex.DOC
Luận văn liên quan