Thực trạng đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục lục Danh mục ký hiệu các chữ viết tắt Lời nói đầu 1 Chương I: Lý luận về vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán 2 I.Lý luận chung về vốn nước ngoài 2 1.Khái niệm về vốn nước ngoài 2 2.Phân loại vốn nước ngoài 4 2.1 Phân loại dựa trên hình thức tồn tại của từng loại vốn 4 2.2 Phân loại vốn theo hình thức di chuyển 5 II. Lý luận về nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán (FPI) 7 1. Khái niệm 7 2. Đặc điểm 8 3. Vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán 11 3.1. Vai trò chung của nguồn vốn nước ngoài: 11 3.2.Vai trò riêng nguồn vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán 12 III. Kinh nghiệm thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán một số nước 14 1. Kinh nghiệm của Indonesia 15 2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 16 3. Kinh nghiệm một số nước khác 17 Chương II: Thực trạng đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam 19 I. Tổng quan tình hình nền kinh tế Việt Nam 19 1.Tình hình kinh tế vĩ mô 19 1.1. Các thành tựu 19 1.2.Một số tồn tại 21 2.Tình hình cải cách cơ cấu nền kinh tế 24 2.1. Tình hình cải cách doanh nghiệp nhà nước- cổ phần hoá 24 2.2. Cải cách hệ thống ngân hàng, tài chính 27 II. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam 28 1. Sự ra đời của Thị trường chứng khoán Việt Nam 28 2. Mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam 29 3. Hoạt động giao dịch chứng khoán: 35 3.1. Từ 7/2000 đến 7/2001 35 3.2.Từ 7/2001 đến 3/2002 37 3.3. Từ tháng 3/2002 đến nay 39 4. Đánh giá hoạt động của TTCK Việt Nam 41 4.1.Những ưu điểm 41 4.2. Những hạn chế 43 III. Thực trạng đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam 45 1.Hành lang pháp lý về đầu tư nước ngoài qua TTCK Việt Nam hiện nay 45 1.1.Các loại công ty được phép đầu tư 47 1.2. Vốn điều lệ và vốn cổ phần 48 1.3. Cổ phần 48 1.4. Đầu tư nước ngoài 48 1.5. Bán cổ phần cho nhà Đầu tư nước ngoài 49 2. Qui mô nguồn vốn ĐTNN qua TTCK (FPI) trong tổng nguồn vốn vào Việt Nam 49 3. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài 51 4. Tình hình giao dịch của người nước ngoài trên TTCK 56 5. Đánh giá chung tình hình đầu tư nước ngoài qua Thị trường Chứng khoán Việt Nam 59 Chương III: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam 61 I. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 61 1. Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 62 2. Định hướng phát triển thị trường Việt Nam 62 3. Một số giải pháp thực hiện 64 II. Những điều kiện thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK 68 1. Những điều kiện thuận lợi 68 1.1 Điều kiện chính trị ổn định 68 1.2. Tình hình kinh tế phát triển 68 1.3. Cải cách cơ cấu được chú trọng 69 1.4. Chính sách đối với người đầu tư nước ngoài đã rõ ràng. 70 2. Khó khăn 71 2.1.Về mặt vĩ mô 71 2.2. Thị trường chứng khoán còn nhỏ bé về quy mô 71 2.3. Thiếu thông tin 72 2.4. Chính sách của Việt Nam chưa nhất quán và chưa thông thoáng 73 2.5 Chi phí đầu tư cao 74 III. Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK Việt Nam 75 1. Mục tiêu và nguyên tắc 75 2. Một số giải pháp 76 2.1. Cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài 76 2.2. Phát triển thị trường về quy mô, tăng số công ty niêm yết 77 2.3. Cải thiện việc cung cấp thông tin và quyền tiếp cận thông tin 78 2.4 . Mở rộng lĩnh vực cho phép đầu tư nước ngoài 80 2.5. Thực hiện công bằng trong việc mua lại cổ phần 80 2.6. Tăng lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán 81 2.7. Thực hiện ưu đãi về thuế 82 2.8. Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh để giảm chi phí giao dịch cho người nước ngoài 82 kết luận 84 tài liệu tham khảo

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h vùc chøng kho¸n. 5. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi qua ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam Thùc tr¹ng ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong h¬n 3 n¨m qua cho thÊy mét thùc tr¹ng lµ nguån vèn vµ sè l­îng ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a nhiÒu, ch­a cã cã t¸c ®éng thùc sù tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy kh«ng cã sè liÖu chÝnh x¸c, nh­ng theo ­íc tÝnh th× tæng sè vèn FPI rßng thu hót ®­îc qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam chØ míi ch­a ®Çy 110 tû ®ång, mét con sè nhá bÐ. Trong danh môc thèng kª cña chÝnh phñ còng ch­a cã nguån vèn FPI nµy, c¸c tµi liÖu thèng kª chÝnh thøc nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam còng kh«ng hÒ thÊy ®Ò cËp ®Õn, nãi ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ai còng nghÜ tíi ®ã lµ ®Çu t­ trùc tiÕp FDI. §iÒu nµy còng lµ hîp lý ®èi víi mét thÞ tr­êng chøng kho¸n võa míi ®­îc thµnh lËp, quy m« cßn nhá bÐ, khã kh¨n trong viÖc thu hót ng­êi ®Çu t­ nãi chung vµ trong ®ã ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi còng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam l¹i lµ mét thÞ tr­êng míi ®i vµo ho¹t ®éng trong mét thêi gian ng¾n nªn vÒ c¬ së ph¸p lý còng nh­ c¬ chÕ vËn hµnh, c«ng bè th«ng tin cßn nhiÒu bÊt cËp, nªn møc ®é quan t©m vµ hiÓu biÕt cña ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi còng nh­ trong n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cho ®Õn nay, ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vÉn ch­a ®­îc thèng kª vµ tÝnh ®Õn trong c¬ cÊu nguån vèn n­íc ngoµi, vµ thùc tÕ lµ nã ch­a cã ®­îc mét t¸c ®éng thùc sù nµo lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ tæng gi¸ trÞ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay còng chØ míi chiÕm ch­a ®­îc tíi 2% GDP cña ViÖt Nam, vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam còng kh«ng cã t¸c ®éng lín tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng, th× nguån vèn FPI sÏ dÇn trë thµnh mét nguån vèn quan träng trong trong c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. Sù xuÊt hiÖn cña nguån vèn nµy lµ mét ®iÒu rÊt ®¸ng kÝch lÖ, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam. Trong t­¬ng lai cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam th× nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n vµo ViÖt Nam sÏ t¨ng lªn vµ chiÕm mét tû träng nhÊt ®Þnh trong c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, gãp phÇn t¨ng c­êng nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó bæ sung cho c¸c nguån kh¸c ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Thùc tÕ cho thÊy, cho ®Õn nay, ë tÊt c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Òu cã ThÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng, ®ã lµ v× vai trß quan träng cña TTCK trong nÒn kinh tÕ vµ hÖ thèng tµi chÝnh cña c¸c quèc gia. MÆc dï TTCK ViÖt Nam quy m« cßn nhá bÐ, ch­a t¸c ®éng nhiÒu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc hÕt vai trß cña nã nh­ng ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. Chóng ta ®· cã mét hÖ thèng c¸c c«ng ty cæ phÇn, cã nhiÒu doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, qu¸ tr×nh Cæ phÇn ho¸ vµ ph¸t triÓn ThÞ tr­êng chøng kho¸n cã thÓ thóc ®Èy lÉn nhau vµ vèn trong d©n tÝch tô nhiÒu còng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ ý nghÜa cña TTCK ®èi víi nÒn kinh tÕ, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· tËp trung x©y dùng “ChiÕn l­îc vµ lé tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Õn n¨m 2010”. Ngµy 5/8/2003, Thñ t­íng ChÝnh phñ còng ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 163/2003/Q§-TTg phª duyÖt “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010”. ChiÕn l­îc ra ®êi víi môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n c¶ vÒ quy m« ho¹t ®éng nh»m t¹o ra kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam; duy tr× trËt tù, an toµn, më réng ph¹m vi, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý, gi¸m s¸t thÞ tr­êng nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi ®Çu t­; tõng b­íc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. 1. Quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Theo ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cña chÝnh phñ, quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n cña ViÖt Nam lµ: - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc, víi c¸c tiªu chuÈn vµ th«ng lÖ quèc tÕ, tõng b­íc héi nhËp víi thÞ tr­êng tµi chÝnh khu vùc vµ thÕ giíi. - X©y dùng thÞ tr­êng chøng kho¸n thèng nhÊt trong c¶ n­íc, ho¹t ®éng an toµn, hiÖu qu¶ gãp phÇn huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. - Nhµ n­íc thùc hiÖn qu¶n lý b»ng ph¸p luËt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn; ®¶m b¶o quyÒn lîi, lîi Ých hîp ph¸p vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt cña thÞ tr­êng tµi chÝnh trong ph¹m vi quèc gia, g¾n viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n víi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng b¶o hiÓm. 2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ViÖt Nam Theo “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010” ®­îc Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc x©y dùng vµ Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam bao gåm: Thø nhÊt, më réng quy m« cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung, phÊn ®Êu ®­a tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc 2-3% GDP vµ ®Õn n¨m 2010 ®¹t møc 10-15% GDP. - TËp trung ph¸t triÓn thÞ tr­êng tr¸i phiÕu, tr­íc hÕt lµ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó huy ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. - T¨ng sè l­îng c¸c lo¹i cæ phiÕu niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung nh»m t¨ng quy m« vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c c«ng ty niªm yÕt. Thø hai, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n, Së giao dÞch Chøng kho¸n, Trung t©m l­u ký chøng kho¸n nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô giao dÞch, ®¨ng ký, l­u ký vµ thanh to¸n chøng kho¸n theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸. - X©y dùng Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n Tp. Hå ChÝ Minh thµnh Së giao dÞch Chøng kho¸n víi hÖ thèng giao dÞch, hÖ thèng gi¸m s¸t vµ c«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng tù ®éng ho¸ hoµn toµn. - X©y dùng thÞ tr­êng giao dÞch cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ néi; chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó sau n¨m 2010 chuyÓn thµnh thÞ tr­êng Giao dÞch Chøng kho¸n phi tËp trung (OTC). - Thµnh lËp Trung t©m L­u ký ®éc lËp cung cÊp c¸c dÞch vô ®¨ng ký chøng kho¸n, l­u ký vµ thanh to¸n cho c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n cña Së giao dÞch Chøng kho¸n vµ Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n; më réng ph¹m vi l­u ký c¸c lo¹i chøng kho¸n ch­a niªm yÕt. Thø ba, ph¸t triÓn c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. - T¨ng qui m« vµ ph¹m vi ho¹t ®éng nghiÖp vô kinh doanh, dÞch vô cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n theo hai lo¹i h×nh : C«ng ty chøng kho¸n ®a nghiÖp vô vµ C«ng ty chøng kho¸n chuyªn doanh nh»m t¨ng chÊt l­îng cung cÊp dÞch vô vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô. - KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n, khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh lËp c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch, ®¹i lý nhËn lÖnh ë c¸c tØnh, thµnh phè lín, c¸c khu vùc ®«ng d©n c­ trong c¶ n­íc. - Ph¸t triÓn c¸c c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu t­ chøng kho¸n c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ®èi víi c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu t­. KhuyÕn khÝch c¸c c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn nghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­. - Thµnh lËp mét sè c«ng ty ®Þnh møc tÝn nhiÖm ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i rñi ro c¸c lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt vµ ®Þnh møc tÝn nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Thø t­, ph¸t triÓn c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc vµ c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n - ThiÕt lËp hÖ thèng c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc bao gåm c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c quü b¶o hiÓm, quü ®Çu t­… t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc nµy tham gia thÞ tr­êng víi vai trß lµ c¸c nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n chuyªn nghiÖp vµ thùc hiÖn chøc n¨ng cña c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng. - Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh quü ®Çu t­ chøng kho¸n; t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t­ nhá, c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n th«ng qua gãp vèn vµo c¸c quü ®Çu t­. 3. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· ®Ò ra, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· nghiªn cøu vµ ®­a ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p sau: - Hoµn thiÖn khung ph¸p lý cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. Ban hµnh ®ång bé hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n theo h­íng bao qu¸t, toµn diÖn vµ phï hîp víi thùc tiÔn thÞ tr­êng. X©y dùng LuËt chøng kho¸n tr×nh Quèc héi th«ng qua vµo n¨m 2005. - T¨ng cung chøng kho¸n cho thÞ tr­êng c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i. + C¶i tiÕn ph­¬ng thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, t¨ng c­êng ph¸t hµnh theo ph­¬ng thøc ®Êu thÇu vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; ®a d¹ng ho¸ c¸c kú h¹n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó t¹o ®­êng cong l·i suÊt chuÈn cho thÞ tr­êng vèn; x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t hµnh theo lÞch biÓu, nh»m cung cÊp ®Òu ®Æn khèi l­îng tr¸i phiÕu cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. + G¾n tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc víi viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng vµ niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Lùa chän c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu vµ tham gia niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung. + Më réng viÖc chuyÓn c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng tËp trung. + KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®­a c¸c lo¹i tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, tr¸i phiÕu ®« thÞ lªn niªm yÕt, giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung. + Ph¸t triÓn c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c nh­ : quyÒn mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cña doanh nghiÖp, chøng chØ quü ®Çu t­ ®Ó ®­a vµo niªm yÕt vµ giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Gi¸m s¸t vµ hç trî c¸c c«ng ty niªm yÕt trong viÖc thùc hiÖn th«ng lÖ tèt nhÊt vÒ qu¶n trÞ c«ng ty; thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. T¨ng c­êng qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c c«ng ty niªm yÕt, trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô c«ng bè th«ng tin vµ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ ®Çu t­. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vÒ thuÕ ®èi víi nhµ ®Çu t­. + KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n. + Më réng giíi h¹n ®Çu t­ cæ phiÕu ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam; cho phÐp c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n n­íc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn hoÆc thµnh lËp C«ng ty chøng kho¸n liªn doanh víi c¸c ph¸p nh©n trong n­íc; cho phÐp c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n n­íc ngoµi tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. - N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n, Së giao dÞch Chøng kho¸n vµ Trung t©m L­u ký Chøng kho¸n. + §­a hÖ thèng giao dÞch tù ®éng hiÖn ®¹i t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Tp. Hå ChÝ Minh vµo vËn hµnh. KÕt nèi m¹ng diÖn réng gi÷a hÖ thèng giao dÞch cña Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn. X©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t tù ®éng kÕt nèi víi c¸c hÖ thèng giao dÞch, c«ng bè th«ng tin, l­u ký, thanh to¸n. + §¶m b¶o cã hÖ thèng c«ng bè th«ng tin cã thÓ truyÒn ph¸t réng vµ truy cËp dÔ dµng cho c¸c ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­. Më réng ph¹m vi th«ng tin cÇn c«ng bè trªn c¬ së x©y dùng c¬ së d÷ liÖu th«ng tin ®Çy ®ñ. + Tù ®éng ho¸ hÖ thèng l­u ký vµ thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n. Thùc hiÖn dÞch vô l­u ký cho c¸c chøng kho¸n ch­a niªm yÕt. Gi¶m thêi gian thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n nh»m n©ng cao tÝnh thanh kho¶n cho thÞ tr­êng. Thùc hiÖn nèi m¹ng gi÷a c¸c thµnh viªn l­u ký vµ Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n ®Ó cung cÊp chÝnh x¸c, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ ng­êi së h÷u chøng kho¸n. - N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n + ¸p dông biÖn ph¸p c­ìng chÕ thùc thi quy ®Þnh vÒ qu¶n trÞ c«ng ty theo th«ng lÖ quèc tÕ ®èi víi c¸c c«ng ty niªm yÕt, c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu t­ vµ chÕ ®é c«ng bè th«ng tin theo luËt ®Þnh. + T¨ng sè l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n; c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i thùc thi quy t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. + Më réng m¹ng l­íi cung cÊp dÞch vô L­u ký chøng kho¸n trong ph¹m vi c¶ n­íc; chó träng cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng L­u ký chøng kho¸n cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ñ ®iÒu kiÖn. + N©ng cao chÊt l­îng kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña tæ chøc ph¸t hµnh, niªm yÕt vµ kinh doanh chøng kho¸n. - N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n + T¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc b¶o ®¶m sù qu¶n lý linh ho¹t, nh¹y bÐn ®èi víi thÞ tr­êng chøng kho¸n. Nhµ n­íc thùc hiÖn ®iÒu chØnh, ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch, c«ng cô kinh tÕ tµi chÝnh- tiÒn tÖ nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt, ®Çu t­ vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh kh¸c. + Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc va c¸c c¬ quan h÷u quan trong viÖc hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý, ®µo t¹o vµ båi d­ìng nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng chøng kho¸n. + X©y dùng vµ ¸p dông c¸c tiªu chÝ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n; ph¸t triÓn kü n¨ng gi¸m s¸t thÝch hîp ®Ó ph¸t hiÖn ®­îc c¸c giao dÞch bÊt th­êng; n©ng cao kü n¨ng ®iÒu tra chuyªn s©u c¸c giao dÞch néi gi¸n, thao tóng gi¸ c¶. + Phèi hîp gi÷a c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc tu©n thñ ph¸p luËt cña c¸c thµnh viªn thÞ tr­êng vµ ¸p dông nghiªm c¸c chÕ tµi d©n sù, h×nh sù ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng vµ t¨ng c­êng vai trß cña HiÖp héi ngµnh chøng kho¸n trong viÖc hç trî c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trªn c¸c ph­¬ng diÖn: x©y dùng khu©n khæ ph¸p lý, ®µo t¹o nh©n lùc, gi¸m s¸t sù tu©n thñ quy ®Þnh ph¸p luËt cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. - T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ Hîp t¸c quèc tÕ trªn c¸c mÆt t­ vÊn x©y dùng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ qu¶n lý thÞ tr­êng; x©y dùng khu«n khæ ph¸p luËt cho thÞ tr­êng chøng kho¸n; ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc qu¶n lý; tõng b­íc më cöa vµ héi nhËp víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n thÕ giíi theo lé tr×nh ®· cam kÕt. - T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ th«ng tin tuyªn truyÒn + X©y dùng vµ ph¸t triÓn Trung t©m Nghiªn cøu vµ Båi d­ìng nghiÖp vô chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n thµnh ®¬n vÞ cã ®ñ ®iÓu kiÖn vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n; ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý thÞ tr­êng chøng kho¸n, hîp t¸c víi c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c c¬ së nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc trong ho¹t ®éng nghiªn cøu, ®µo t¹o c¬ b¶n vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng vèn. + §a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ®èi t­îng vµ th«ng tin tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n cho c«ng chóng. - Kinh phÝ vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho thÞ tr­êng chøng kho¸n: Nhµ n­íc b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ chi phÝ ho¹t ®éng cho c¸c Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n, Së Giao dÞch Chøng kho¸n, Trung t©m L­u ký. §ång thêi khuyÕn khÝch huy ®éng c¸c nguån lùc trong n­íc, nguån tµi trî cña n­íc ngoµi, nguån cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia thÞ tr­êng ®Ó ph¸t triÓn c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô hç trî ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ giao dÞch chøng kho¸n. II. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ViÖt Nam trong thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua TTCK 1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi Cã thÓ nãi ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng kh¸ hÊp dÉn ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi do cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vÜ m« vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã cã thÓ nªu cô thÓ nh­ sau: 1.1 §iÒu kiÖn chÝnh trÞ æn ®Þnh Trong mét thêi gian dµi, ViÖt Nam ®­îc xem lµ mét quèc gia cã t×nh h×nh chÝnh trÞ néi bé rÊt æn ®Þnh, høa hÑn tÝnh nhÊt qu¸n trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn quèc gi¸ nãi chung còng nh­ trong chÝnh s¸ch ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi riªng. Nh÷ng nç lùc cña ViÖt Nam trong viÖc gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi qua cuéc khñng ho¶ng Ch©u ¸ ®­îc ®¸nh gi¸ cao. §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y, t×nh h×nh ë nhiÒu n­íc bÞ chao ®¶o do n¹n khñng bè vµ néi chiÕn th× ViÖt Nam ®­îc giíi ®Çu t­ ®¸nh gi¸ lµ mét ®iÓm ®Õn an toµn. L­îng doanh nh©n vµo ViÖt Nam t×m c¬ héi lµm ¨n vµ kh¸ch du lÞch trong thêi gian gÇn ®©y t¨ng m¹nh. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ë tÇm vÜ m« mµ ViÖt Nam cÇn ph¶i khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó ®Ó thu hót c¸c nguån ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã cã ®Çu t­ qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1.2. T×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn Nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn tr­íc, mÆc dï cßn nhiÒu th¸ch thøc trong viÖc ph¸t triÓn bÒn v÷ng, nh­ng t×nh h×nh kinh tÕ vÜ m« cña ViÖt Nam nh×n chung lµ thuËn lîi. Møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n GDP h¬n mét thËp kû qua lµ kh¸ cao trong khi l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ ë møc thÊp. ViÖt Nam ®· rÊt nç lùc h¹n chÕ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh – tiÒn tÖ ch©u ¸ vµ nhanh chãng phôc håi víi møc t¨ng GDP trong c¸c c¸c n¨m 2000, 2001 vµ 2002 lµ 6,7%, 6,8% vµ 7%, vµ ­íc tÝnh n¨m 2003 lµ 7,2%. Tû lÖ tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ ®Òu cã xu h­íng t¨ng ®¸ng kÓ, béi chi ng©n s¸ch ®­îc kiÓm so¸t ë møc d­íi 5%. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn míi ®­îc t¹o ra sau khi ban hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, LuËt doanh nghiÖp… c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi. §iÒu kiÖn kinh tÕ vÜ m« thuËn lîi høa hÑn møc lîi nhuËn cao vµ æn ®Þnh cho c¸c kho¶n ®Çu t­ ph¸t triÓn, t¹o ra mét lùc “kÐo” hÊp dÉn ®èi víi c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, nhÊt lµ nguån FDI vµ FPI. 1.3. C¶i c¸ch c¬ cÊu ®­îc chó träng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¶i c¸ch c¬ cÊu ®­îc ChÝnh phñ ®Æc biÖt chó träng víi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ IMF, WB, ADB vµ ChÝnh phñ nhiÒu n­íc. §©y lµ mét phÇn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh quèc gia, ®ång thêi chuÈn bÞ cho viÖc héi nhËp víi quèc tÕ vµ khu vùc. Trong c«ng cuéc c¶i c¸ch c¬ cÊu cã 2 lÜnh vùc ®ang ®­îc chó träng vµ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ: - C¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng- tµi chÝnh víi môc tiªu chñ yÕu lµ tËp trung huy ®éng mäi nguån lùc vµ sö dông hiÖu qu¶ vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc ®Æc biÖt chó träng nh»m x©y dùng mét hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, ho¹t ®éng hiÖu qu¶, tõng b­íc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô ngang tÇm víi khu vùc. Mét hÖ thèng ng©n hµng-tµi chÝnh lµnh m¹nh sÏ gióp cho viÖc chu chuyÓn vèn qua biªn giíi ®­îc dÔ dµng, an toµn vµ hiÖu qu¶, cã thÓ ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n c¸c yªu cÇu vÒ ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. - Thóc ®Èy khu vùc t­ nh©n lµ mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n ®­îc ChÝnh phñ rÊt quan t©m. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn m¹nh vµ ®· thùc sù trë thµnh mét ®éng lùc ®¸ng kÓ gãp phÇn t¨ng tr­ëng GDP. Sè doanh nghiÖp t­ nh©n thµnh lËp míi t¨ng vät sau khi LuËt doanh nghiÖp ®­îc ban hµnh. Ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc tuy cã chËm l¹i trong mÊy n¨m gÇn ®©y nh­ng høa hÑn sÏ cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ míi. Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia ®Çu t­ d­íi nhiÒu h×nh thøc, trong ®ã cã c¶ h×nh thøc ®Çu t­ qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. 1.4. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· râ rµng. Cã thÓ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn vÒ møc ®é më cöa vµ ­u tiªn cho ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, nh­ng c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan cho ®Õn thêi ®iÓm nµy ®Òu ®· ®­îc quy ®Þnh râ rµng. C¸c qui ®Þnh nµy bao gåm: - Ngµnh nghÒ ng­êi n­íc ngoµi ®­îc tham gia gãp vèn gåm: ngµnh dÖt may, s¶n xuÊt giµy dÐp, chÕ biÕn da, s¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n, ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng kh¸c, ngµnh x©y dùng vµ vËt liÖu x©y dùng, ngµnh vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng thuû néi ®Þa, vËn t¶i hµng ho¸ b»ng Container, ngµnh s¶n xuÊt ®å dïng häc tËp, ngµnh s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em, ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô kh¸ch s¹n, ngµnh s¶n xuÊt c¬ khÝ, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thuéc c¸c ngµnh hµng quy ®Þnh trªn. - Møc tèi ®a ng­êi n­íc ngoµi ®­îc n¾m gi÷ cæ phiÕu ®ang l­u hµnh cña mét tæ chøc ph¸t hµnh (tõ 20% nay võa míi n©ng lªn 30%). - Quy ®Þnh qui tr×nh thñ tôc ®Çu t­ vµ qu¶n lý ngo¹i hèi. Víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, viÖc ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®­îc m« t¶ nh­ sau: ng­êi n­íc ngoµi muèn ®Çu t­ vµo TTCK ViÖt Nam ph¶i më mét tµi kho¶n giao dÞch t¹i mét thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi (mét ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ngoµi ®­îc c«ng nh©n lµ thµnh viªn l­u ký cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n). Thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi liªn hÖ víi Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Ó xin m· sè giao dÞch, ®ång thêi lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ng­êi ®Çu t­ ®Æt lÖnh giao dÞch th«ng qua c«ng ty chøng kho¸n. Sè ngo¹i tÖ do ng­êi ®Çu t­ chuyÓn vµo ®Ó ®Çu t­ chøng kho¸n ®­îc thµnh viªn l­u ký mua l¹i. Khi ng­êi ®Çu t­ muèn chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc, thµnh viªn l­u ký b¸n l¹i ngo¹i tÖ cho ng­êi ®Çu t­ vµ thùc hiÖn chuyÓn tiÒn vÒ n­íc sau khi ng­êi ®Çu t­ thùc hiÖn xong c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, phÝ theo quy ®Þnh. - C¸c lo¹i thuÕ, phÝ ng­êi n­íc ngoµi cã nghÜa vô ph¶i nép khi ®Çu t­ vµ rót vèn. HiÖn nay, thuÕ lîi nhuËn do ®Çu t­ chøng kho¸n cña c¸ nh©n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang ®­îc miÔn nh­ ®èi víi c¸ nh©n ®Çu t­ trong n­íc, cßn phÝ chuyÓn lîi nhuËn vµ vèn vÒ n­íc ®ang ®­îc ¸p dông ë møc 5% nh­ ®èi víi c¸c giao dÞch ngo¹i hèi th«ng th­êng kh¸c. Cã thÓ nãi r»ng quy ®Þnh nh­ trªn lµ râ rµng, ng­êi n­íc ngoµi hiÓu râ ®­îc “luËt ch¬i”, nh­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mµ chóng ta ph¶i ph©n tÝch ë phÇn tiÕp theo. 2. Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®· nªu trªn, viÖc thu hót vµ qu¶n lý vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cßn cã nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc tõng b­íc. Cã thÓ ph©n chia nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ nµy theo c¸c nhãm vÊn ®Ò. 2.1.VÒ mÆt vÜ m« Bªn c¹nh nh÷ng tiÕn bé ®· ®¹t ®­îc, ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung vÉn lo ng¹i vÒ t×nh h×nh c¬ së h¹ tÇng, thñ tôc hµnh chÝnh r­êm ra vµ n¹n tham nhòng lan trµn ë ViÖt Nam. NhiÒu ng­êi cho r»ng, nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ nãi chung. §Æc biÖt n¹n tham nhòng céng víi viÖc ban qu¶n lý doanh nghiÖp kh«ng c«ng bè th«ng tin ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho cæ ®«ng ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn lßng tin cña c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn e ng¹i viÖc Ban l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ sö dông ®ång vèn ®Çu t­ cña hä vµ lîi nhuËn cña c«ng ty vµo nh÷ng môc ®Ých kh«ng b×nh th­êng. 2.2. ThÞ tr­êng chøng kho¸n cßn nhá bÐ vÒ quy m« Cho ®Õn nay thÞ tr­êng míi cã 22 c«ng ty niªm yÕt víi tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu niªm yÕt lµ gÇn 1,1 ngh×n tû ®ång tÝnh theo mÖnh gi¸, trong ®ã cæ phiÕu do nhµ n­íc n¾m gi÷ chiÕm gÇn 1/3. Trong t­¬ng lai gÇn, sè c«ng ty niªm yÕt sÏ t¨ng do tèc ®é cæ phÇn ho¸ ®­îc ®Èy m¹nh vµ cã thªm thÞ tr­êng chøng kho¸n cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, nh­ng quy m« cña thÞ tr­êng ch­a thÓ t¨ng nhanh vµ m¹nh trong t­¬ng lai gÇn vµ ch­a thùc sù cã ¶nh h­ëng tíi nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ còng ch­a thÓ më cöa hoµn toµn cho ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi do ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý vÜ m« ch­a theo kÞp. V× nh÷ng lý do trªn “kho¶ng s©n” dµnh cho ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a thËt lín vµ cßn thiÕu søc hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ lín, nhÊt lµ c¸c quü ®Çu t­ cã quy m« toµn cÇu. 2.3. ThiÕu th«ng tin MÆc dï mèi quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng t¨ng, nh­ng viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cña ng­êi n­íc ngoµi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ bÊt cËp v× mét sè lý do sau: - ThiÕu th«ng tin b»ng tiÕng n­íc ngoµi. C¸c c«ng ty niªm yÕt vµ ch­a niªm yÕt th«ng th­êng chØ chuÈn bÞ tµi liÖu b»ng tiÕng Anh ®Ó phôc vô cho viÖc giíi thiÖu, qu¶ng c¸o, chµo hµng, ch­a nh»m môc ®Ých thu hót cæ ®«ng n­íc ngoµi. C¸c b¶n c¸o b¹ch, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt göi Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n vµ Uû ban Chøng kho¸n nhµ n­íc ch­a ®­îc dÞch sang tiÕng Anh phôc vô c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi. B¶n th©n Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n còng ch­a tæ chøc cung cÊp c¸c th«ng tin nªu trªn qua trang Web. HÖ thèng dÞch vô th«ng tin chuyªn nghiÖp ch­a ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh ®ã, ng­êi n­íc ngoµi muèn cã th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hoÆc t×m hiÓu vÒ mét c«ng ty ®Ó ®Çu t­ ph¶i ®Õn ViÖt Nam trùc tiÕp t×m hiÓu hoÆc mua th«ng tin qua mét sè c«ng ty ®Çu t­ ®ang cã ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Chi phÝ t×m kiÕm th«ng tin cao lµm ¶nh h­ëng ®Õn møc ®é quan t©m cña ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi, nhÊt lµ nhµ ®Çu t­ c¸ thÓ. - HÖ thèng vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam cßn cã nhiÒu ®iÓm kh¸c víi hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tª (IAS) vµ th­êng kh«ng ®­îc gi¶i thÝch cÆn kÏ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty, do ®ã cßn khã hiÓu ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi ch­a cã hiÓu biÕt nhiÒu vÒ hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam. - Lßng tin cña c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi vÒ nguån sè liÖu do c«ng ty hoÆc c¬ quan qu¶n lý ViÖt Nam cung cÊp còng cÇn ®­îc xem xÐt. Trªn thùc tÕ, nhiÒu sè liÖu vÒ kinh tÕ vÜ m« cña ViÖt Nam do ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®­a ra rÊt kh¸c nhau, nhÊt lµ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn møc t¨ng tr­ëng GDP, ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, xuÊt nhËp khÈu… C¸c hµnh vi trèn thuÕ, lËu thuÕ, tham nhòng ë c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam còng t­¬ng ®èi nghiªm träng. V× vËy, nhiÒu ng­êi n­íc ngoµi tá ra kh«ng tin t­ëng vµo c¸c th«ng tin thÞ tr­êng do c«ng ty ViÖt Nam cung cÊp vµ tõ bá ý ®Þnh ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, hoÆc cã t©m lý chØ ®Çu t­ theo c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc cã kinh nghiÖm vµ bé m¸y nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng ViÖt Nam. 2.4. ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ch­a nhÊt qu¸n vµ ch­a th«ng tho¸ng Sù thiÕu nhÊt qu¸n vµ thiÕu th«ng tho¸ng trong chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam liªn quan ®Õn ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi trªn TTCK ViÖt Nam thÓ hiÖn ë chç: - Thø nhÊt, theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi th× bªn ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÓ së h÷u ®Õn 100% vèn, nh­ng cæ phÇn cña c¸c bªn kh«ng ®­îc tù do mua ®i b¸n l¹i trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, trong khi cæ phÇn cña ng­êi n­íc ngoµi ë c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt ®­îc mua b¸n tù do nh­ng bÞ khèng chÕ bëi tû lÖ n¾m gi÷ thÊp. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ mét ng­êi ®Çu t­ trùc tiÕp khi muèn rót bít vèn ®Çu t­ ®Ó trë thµnh mét nhµ ®Çu t­ danh môc chøng kho¸n (®Çu t­ FPI) sÏ khã thùc hiÖn, v× hä ph¶i t×m ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi thay thÕ vµ chuyÓn nh­îng cæ phÇn trªn c¬ së cã sù tho¶ thuËn cña ®èi t¸c vµ c¬ quan qu¶n lý ViÖt Nam. Ng­îc l¹i, mét nhµ ®Çu t­ danh môc chøng kho¸n muèn trë thµnh ng­êi ®Çu t­ trùc tiÕp ®Ó tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp còng khã kh¨n do bÞ khèng chÕ bëi tû lÖ n¾m gi÷, vµ do ch­a cã chÕ ®Þnh râ rµng liªn quan. Trong tr­êng hîp cña ViÖt Nam, xö lý ®­îc vÊn ®Ò nµy ®ßi hái ph¶i cã thêi gian v× liªn quan ®Õn viÖc chØnh söa luËt vµ c¸c c¬ chÕ gi¸m s¸t, qu¶n lý liªn quan, nh­ng lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc xem xÐt ®Ó gi¶i quyÕt khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. - Thø hai, c¸c quy ®Þnh vÒ mua cæ phÇn khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cßn nhiÒu ®iÓm ch­a thèng nhÊt víi c¸c quy ®Þnh vÒ mua b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. C¸ch quy ®Þnh kh«ng thèng nhÊt ®· dÉn tíi t×nh tr¹ng hiÓu nhÇm hoÆc diÔn gi¶i mét c¸ch kh¸c nhau, ®ång thêi g©y lªn mét sè khã kh¨n, nhÊt lµ khi mét doanh nghiÖp cã tû lÖ së h÷u cña ng­êi n­íc ngoµi lín tham gia niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. 2.5 Chi phÝ ®Çu t­ cao Trong khi quy m« thÞ tr­êng cßn nhá hÑp vµ c¬ héi giµnh cho ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a nhiÒu th× chi phÝ ®Çu t­ cao sÏ t¸c ®éng h¹n chÕ ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi. HiÖn nay chi phÝ ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng cßn cao so víi th«ng lÖ quèc tÕ v× mét sè lý do sau: - ViÖt Nam ch­a triÓn khai giao dÞch tõ xa qua m¹ng ®iÖn tö cho ng­êi n­íc ngoµi. - Chi phÝ tiÕp cËn vµ ph©n tÝch th«ng tin cao. - Giao dÞch qua thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi ph¶i chÞu møc phÝ cao. Cho ®Õn nay, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc ®· cÊp phÐp cho 3 thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi, tuy nhiªn tÝnh ®éc quyÒn cïng víi chÝnh s¸ch sµng läc lùa chän kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng phôc vu ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo TTCK ®· dÊn ®Õn thµnh viªn l­u ký thu c¸c lo¹i phÝ cao. Tãm l¹i, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, viÖc thu hót vµ qu¶n lý vån ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt cËp. Nguyªn nh©n cña nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cßn nhiÒu, nh­ng chñ yÕu vÉn lµ do thÞ tr­êng míi ho¹t ®éng, cßn nhá bÐ do ®ã cßn chøa nhiÒu ®iÒu m©u thuÉn, chång chÐo vµ bÊt cËp trong chÝnh s¸ch lÉn tæ chøc vËn hµnh. ViÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®Ó t¹o m«i tr­êng th«ng tho¸ng cho ®Çu t­ vµo còng nh­ kiÓm so¸t tèt dßng vèn ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian vµ b­íc ®i thÝch hîp. III. Mét sè gi¶i ph¸p thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua TTCK ViÖt Nam 1. Môc tiªu vµ nguyªn t¾c Tõ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ë c¸c n­íc trong khu vùc vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam cã thÓ thÊy r»ng viÖc thu hót nguån vèn n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo mét sè nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh: - ViÖc thu hót vµ qu¶n lý vèn n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i lu«n b¸m s¸t môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, nh»m gãp phÇn t¨ng c­êng nguån vèn ®Çu t­ ®Ó bæ sung cho c¸c nguån kh¸c ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, nguån FPI ph¶i trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t­ vµo ViÖt Nam vµ cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi nguån ®Çu t­ FDI. - Nguån FPI ph¶i ®­îc h­íng vµo mét sè ngµnh nghÒ ­u tiªn theo ®Þnh h­íng cña ChÝnh phñ. Ngoµi nh÷ng ngµnh nghÒ hiÖn nay ng­êi n­íc ngoµi ®­îc phÐp mua cæ phiÕu nh­ dÞch vô, c«ng nghiÖp nhÑ… ®Çu t­ FPI cßn ®­îc më réng sang nh÷ng ngµnh nghÒ míi mang tÝnh ®ét ph¸, sö dông c«ng nghÖ khoa häc ký thuËt míi. - ChÝnh s¸ch thu hót, qu¶n lý vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i tõng b­íc h­íng tíi th«ng lÖ quèc tÕ, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó héi nhËp quèc tÕ trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Thu hót còng ph¶i ®i ®«i víi qu¶n lý vèn. Bµi häc khñng ho¶ng cña c¸c n­íc trong khu vùc cho thÊy viÖc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o ®­îc quy m« nguån vèn vµo vµ c¬ cÊu nguån vèn ra lµ hÕt søc quan träng vµ nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch thÝch hîp th× ®Õn mét lóc nµo ®ã viÖc chu chuyÓn vèn th«ng qua biªn giíi sÏ trë thµnh nguyªn nh©n g©y khñng ho¶ng tµi chÝnh. Nguån vèn vµo ph¶i phôc vô cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc tíi viÖc huy ®éng nguån vèn trong n­íc, t¾c ®éng ®Õn tû gi¸ vµ ph¶i ®¶m b¶o cã c¬ cÊu hîp lý trong t­¬ng qua víi c¸c nguån vèn n­íc ngoµi kh¸c nh­ vay th­¬ng m¹i vµ FDI. §ång thêi bªn c¹nh viÖc thu hót ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c biÖn ph¸p ®èi phã víi kh¶ n¨ng chuyÓn vèn ra nhanh vµ ®ét ngét cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Khi t×nh h×nh trong n­íc gÆp khã kh¨n, c¸c nhµ lËp chÝnh s¸ch chñ ®éng trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, gi¶m tû träng nguån vèn ng¾n h¹n vµ chñ ®éng trong viÖc gi¸m s¸t c¸c dßng vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2. Mét sè gi¶i ph¸p Trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh­ rót kinh nghiÖm tõ c¸c bµi häc cña c¸c n­íc trong khu vùc, mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y cã thÓ ®­îc xem xÐt ¸p dông. 2.1. C¶i thiÖn m«i tr­êng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi §©y lµ gi¶i ph¸p mang tÇm vÜ m« n»m trong chiÕn l­îc chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ cã t¸c dông kh«ng nh÷ng chØ ®èi víi nhµ ®Çu t­ FPI mµ cßn ®èi víi viÖc thu hót c¸c nguån vèn kh¸c nh­ FDI vµ vay th­¬ng m¹i. Gi¶i ph¸p nµy võa mang tÝnh cÊp b¸nh võa mang tÝnh l©u dµi víi mét sè néi dung chÝnh lµ: - æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch duy tr× t¨ng tr­ëng kinh tÕ, cam kÕt víi chÝnh s¸ch më cöa vµ c¶i c¸ch c¬ cÊu, ®ång thêi c¶i tiÕn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, chèng tham nhòng. C¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nµy ®· lµm cho ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi tin t­ëng h¬n vµo kh¶ n¨ng sinh lêi vµ an toµn khi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. - Hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi chung vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi riªng. §©y lµ gi¶i ph¸p võa phôc vô môc ®Ých ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ l©u dµi, nh­ng ®ång thêi cã t¸c dông lµm t¨ng lßng tin t­ëng cña c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi. Bªn c¹nh viÖc söa ®æi viÖc söa ®æi NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP ®ang tiÕn hµnh, ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng ®éng th¸i b¾t tay vµo x©y dùng LuËt chøng kho¸n nh­ thµnh lËp Ban so¹n th¶o, chuÈn bÞ tµi liÖu, kªu gäi sù gióp ®ì cña quèc tÕ trong viÖc x©y dùng LuËt chøng kho¸n… 2.2. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ quy m«, t¨ng sè c«ng ty niªm yÕt §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c C«ng ty niªm yÕt hÊp dÉn h¬n nhiÒu nhê cã ®é an toµn vµ minh trong qu¶n trÞ c«ng ty cao h¬n h¼n ®èi víi c¸c c«ng ty ch­a niªm yÕt. §é an toµn l¹i cµng quan träng h¬n trong mét m«i tr­êng kinh doanh cßn non trÎ nh­ ë ViÖt Nam. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· quen víi nh÷ng TTCK cã quy chÕ chÆt chÏ th­êng muèn ®Çu t­ vµo nh÷ng c«ng ty ViÖt Nam ®­îc niªm yÕt h¬n lµ nh÷ng c«ng ty ch­a niªm yÕt trªn TTCK. Lý do lµ ë nh÷ng c«ng ty nµy gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm lín h¬n, chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh vµ kiÓm to¸n chÆt chÏ h¬n nhiÒu. Muèn më réng c¬ cÊu cã søc hÊp dÉn nµy cÇn cã nh÷ng ­u ®·i thùc sù ®Ó c¸c c«ng ty muèn ®­îc niªm yÕt, hoÆc ph¶i më réng c¸c quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm ®Ó ¸p dông cho c¸c c«ng ty ch­a niªm yÕt. HiÖn nay, nhiÒu c«ng ty ch­a niªm yÕt kh«ng muèn niªm yÕt v× kh«ng ph¶i chÞu c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ chÕ ®é b¸o c¸o ¸p dông cho c¸c C«ng ty niªm yÕt, ho¹t ®éng cña hä dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu. Sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c quy ®Þnh ¸p dông cho 2 lo¹i c«ng ty nµy lµ mét yÕu tè ®¸ng kÓ. Thªm vµo ®ã, c¸c c«ng ty cßn ph¶i ®¸p øng nhiÒu tiªu chÝ n÷a tr­íc khi cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng trªn TTCK. Cã thÓ kÓ ra mét sè tiªu chÝ nh­ cã sè vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ 10 tØ VND (t­¬ng ®­¬ng 660.000 USD); kinh doanh cã l·i trong 2 n¨m liªn tôc gÇn nhÊt; c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc cã kinh nghiÖm; cã kÕ ho¹ch kh¶ thi ®Ó sö dông tiÒn thu tõ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu; Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn b¸n ra cho h¬n 100 nhµ ®Çu t­ bªn ngoµi; c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp gi÷ tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn trong Ýt nhÊt 3 n¨m kÓ tõ ngµy chÊm døt ph¸t hµnh; vµ ph¶i cã bªn b¶o l·nh ph¸t hµnh khi mÖnh gi¸ cæ phiÕu ph¸t hµnh v­ît qu¸ 10 tØ VND . (§iÒu 6 NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP ngµy 11/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ Chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n). Mét sè tiªu chÝ trªn ®©y ®· trë thµnh trë ng¹i lµm c¸c c«ng ty kh«ng muèn niªm yÕt. Mét gi¶i ph¸p ®Ó thu hót thªm ®Çu t­ lµ c¶i thiÖn vµ më réng ph¹m vi TTCK b»ng c¸ch thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c«ng ty ch­a niªm yÕt niªm yÕt trªn thÞ tr­êng. VÝ dô nh­ mét sè c«ng ty cã thÓ cã vèn cæ phÇn kh¸ lín nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc møc vèn ®iÒu lÖ cÇn cã ®Ó ®¨ng ký, nÕu thay ®æi tiªu chÝ nµy ®Ó tÝnh ®Õn vèn cæ phÇn cña c«ng ty th× sÏ cã thªm nhiÒu doanh nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt. Thay ®æi quy ®Þnh vÒ tiªu chÝ niªm yÕt cã thÓ khuyÕn khÝch nhiÒu c«ng ty xin niªm yÕt, qua ®ã lµm t¨ng thªm sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng. Nãi tãm l¹i,nh­ ®· ph©n tÝch ë c¸c phÇn tr­íc, quy m« cña thÞ tr­êng cµng lín th× “s©n ch¬i” dµnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ cµng réng, ng­êi ®Çu t­ cµng nhiÒu th× thÞ tr­êng cµng trë nªn hÊp dÉn. Nãi c¸ch kh¸c nÕu c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh s¸ch kh«ng thay ®æi th× quy m« ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n tû lÖ thuËn víi quy m« cña thÞ tr­êng.ViÖc më réng quy m« cña thÞ tr­êng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c chiÕn dÞch khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ra niªm yÕt vµ thùc hiÖn cã chän läc ch­¬ng tr×nh niªm yÕt b¾t buéc, thùc hiÖn thÝ ®iÓm vµ nh©n réng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó niªm yÕt, më réng thÞ tr­êng giao dÞch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ®ång thêi cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia mua cæ phÇn cña c¸c c«ng ty ch­a niªm yÕt vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cæ phÇn ho¸. Thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy th× thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng, ®ång thêi ®Çu t­ cña n­íc ngoµi còng sÏ t¨ng m¹nh. 2.3. C¶i thiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin vµ quyÒn tiÕp cËn th«ng tin §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n, võa cÊp b¸ch võa mang ý nghÜa l©u dµi vµ s©u réng ®Ó thu hót sù chó ý cña ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ khuyÕn khÝch hä ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Gi¶i ph¸p nµy cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua mét sè néi dung cô thÓ: - KhuyÕn khÝch c¸c c«ng ty niªm yÕt cung cÊp th«ng tin tiÕng Anh cho ng­êi n­íc ngoµi, nhÊt lµ c¸c tµi liÖu göi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n nh­ b¶n c¸o b¹ch, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vµ ho¹t ®éng tiÕp xóc cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ nh©n viªn c«ng bè th«ng tin. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty cÇn ®­îc diÔn gi¶i râ rµng, cã sù so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ ®Ó ng­êi n­íc ngoµi cã thÓ hiÓu ®­îc mét c¸ch dÔ dµng. - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n cÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn trang Web ®iÖn tö cã thÓ cung cÊp th«ng tin chÝnh thøc vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty niªm yÕt. Trang Web ph¶i bao gåm c¸c lo¹i th«ng tin nh­ ®· nªu ë trªn, ®ång thêi cã sù h­íng dÉn vÒ quy tr×nh thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Trang Web nµy sÏ gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ tiÕp cËn th«ng tin thÞ tr­êng ViÖt Nam cña nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi quan t©m nh­ng ch­a cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu thùc tÕ, tõ ®ã thu hót ®­îc sù quan t©m cña c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi. - C¶i thiÖn quyÒn tiÕp cËn th«ng tin cña cæ ®«ng. HiÖn nay hµnh lang ph¸p lý vÒ ®Çu t­ vµo c«ng ty cæ phÇn cßn thiÕu nh÷ng nghÜa vô buéc c¸c c«ng ty ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin quan träng cña cæ ®«ng, luËt kh«ng cho phÐp c¸c cæ ®«ng ®­îc quyÒn tiÕp cËn biªn b¶n häp cæ ®«ng vµ häp ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸c th«ng tin tµi chÝnh c¬ b¶n cña c«ng ty. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ vÉn gi÷ mèi hoµi nghi vÒ thÞ tr­êng nÕu hä kh«ng ®­îc tiÕp cËn c¸c hå s¬ cña c¸c c«ng ty. Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ c¶m thÊy tin cËy h¬n vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam nÕu tÊt c¶ c¸c C«ng ty cæ phÇn ViÖt Nam cã chÕ ®é b¸o c¸o hoµn chØnh h¬n. - T¨ng c­êng tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ vÒ ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Ó t¹o ra diÔn ®µn trao ®æi lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ, chia sÎ th«ng tin. ViÖc thùc hiÖn c¸c néi dung trªn sÏ lµm cho th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Õn víi ®«ng ®¶o c«ng chóng ®Çu t­ n­íc ngoµi, thu hót ®­îc sù quan t©m nhiÒu h¬n vµ t¨ng ®­îc lßng tin vµo chÊt l­îng th«ng tin. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh dßng vèn cña n­íc ngoµi vµo ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n. 2.4 . Më réng lÜnh vùc cho phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi HiÖn nay c¸c c«ng ty ViÖt Nam chØ cã thÓ ph¸p hµnh cæ phiÕu cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nÕu hä ®ang ho¹t ®éng t¹i mét trong 35 lÜnh vùc ( ®iÒu 4, QuyÕt ®Þnh 36/2003/Q§-TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ t­íng chÝnh phñ). MÆc dï th«ng th­êng n­íc nµo còng ®Æt ra h¹n chÕ vÒ sè l­îng ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®Æc biÖt lµ trong c¸c lÜnh vùc nh¹y c¶m, nh­ng c¸ch quy ®Þnh 35 lÜnh vùc nµy kh«ng khuyªn khÝch ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Mét c¸ch kh¸c ®Ó quy ®Þnh c¸c lÜnh vùc mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp ®Çu t­ lµ : ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo mäi lÜnh vùc trõ nh÷ng lÜnh vùc mµ ChÝnh phñ cho lµ ngo¹i lÖ. §iÒu nµy sÏ gióp ChÝnh phñ võa b¶o hé ®­îc mét sè lÜnh vùc cô thÓ võa khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi ë møc tèi ®a. §©y sÏ lµ mét sù khuyÕn khÝch mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nghÜ ®Õn bªn c¹nh viÖc lùa chän lo¹i h×nh ®Çu t­ hä muèn thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam. 2.5. Thùc hiÖn c«ng b»ng trong viÖc mua l¹i cæ phÇn Theo LuËt doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty ViÖt Nam cã quyÒn mua l¹i tèi ®a 30% sè cæ phiÕu th«ng th­êng vµ mua l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c lo¹i cæ phiÕu kh¸c (®iÒu 35). Mét ®iÒu ®¸ng l­u ý lµ trong 22 c«ng ty niªm yÕt cho ®Õn nay chØ cã 5 c«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ra thÞ tr­êng trong khi nhiÒu c«ng ty kh¸c ®· mua l¹i cæ phiÕu cña chÝnh m×nh ®Ò gi÷ lµm cæ phiÕu quü víi ý ®Þnh ®Ó mai sau b¸n l¹i hoÆc huû bá. Tuy nhiªn, C«ng ty niªm yÕt l¹i cã toµn quyÒn lùa chän mua l¹i cæ phÇn cña bÊt kú cæ ®«ng nµo, kh«ng hÒ cã quy ®Þnh nµo yªu cÇu c«ng ty ph¶i ®Ò nghÞ mua l¹i cæ phÈn cña cæ ®«ng theo tû lÖ phÇn tr¨m n¾m gi÷ cæ phÇn cña hä. §iÒu nµy lµ kh«ng c«ng b»ng, v× nã cã thÓ lµm thay ®æi tû lÖ vµ khèi l­îng n¾m gi÷ cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng theo h­íng cã lîi cho mét sè ng­êi. Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ rÊt dÌ dÆt khi ®Çu t­ vµo mét hÖ thèng cho phÐp ®èi xö bÊt b×nh ®¼ng ®èi víi cæ ®«ng. Sù b×nh ®»ng trong n¾m gi÷ cæ phÇn cã thÓ dÔ dµng ®¹t ®­îc b»ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt r»ng c«ng ty ph¶i mua l¹i cæ phiÕu cña mäi cæ ®«ng theo tû lÖ t­¬ng øng. Söa ®æi nµy sÏ khÝch lÖ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi bëi lÏ tû lÖ n¾m gi÷a cæ phÇn cña hä ®­îc ®¶m b¶o tèt h¬n. 2.6. T¨ng l­îng giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖc míi chØ cã mét sè Ýt c«ng ty sö dông TTCK lµm c¬ chÕ huy ®éng vèn ®· h¹n chÕ mét c¸ch nghiªm träng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo TTCK ViÖt Nam. Cho ®Õn nay chØ cã 5 c«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ míi møc huy ®éng rÊt nhá lµ 155,4 tû ®ång. Hai lý do dÉn tíi t×nh tr¹ng nµy lµ: Thø nhÊt, do viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng cña c¸c C«ng ty cæ phÇn ch­a niªm yÕt ch­a ®­îc ®iÒu chØnh nªn dÔ huy ®éng vèn h¬n khi ®· niªm yÕt v× kh«ng bÞ r»ng buéc bëi c¸c tiªu chuÈn tèi thiÓu hoÆc c¸c yªu cÇu cung cÊp th«ng tin. Thø hai, ®· cã nhiÒu th«ng tin cho thÊy cã hiÖn t­îng tiªu cùc x¶y ra, mét vµi vÞ gi¸m ®èc cña c¸c c«ng t(1) ThuËt ng÷ “chî x¸m” (grey market) ®Ò cËp tíi hµnh vi “che giÊu” quy m« vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng ty b»ng viÖc kh«ng nhËn c¸c ho¸ ®¬n mua nguyªn vËt liÖu vµ còng kh«ng ph¸t hµnh ho¸ ®¬n cho kh¸ch hµng, th­êng víi môc ®Ých trèn thuÕ ph¶i nép cho c¸c giao dÞch ®ã. y giao dÞch trªn “chî x¸m”(1) vµ lµ øng cö viªn s¾p ®­îc niªm yÕt ®· nhËn tiÒn hoa hång khi hä ®ång ý ®Ó c«ng ty ph¸t hµnh c¸c cæ phiÕu míi cho mét nhµ ®Çu t­ míi, v× hä khã cã thÓ tiÕp tôc lµm ¨n kiÓu nµy sau khi c«ng ty ®­îc niªm yÕt, nªn chõng nµo c«ng ty cßn ch­a ®­îc niªm yÕt th× vÉn cßn ®éng c¬ ®Ó cè g¾ng huy ®éng vèn. NÕu ViÖt Nam muèn khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn b»ng c¸ch gi¶m bít quyÒn lîi khi giao dÞch víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty ch­a niªm yÕt (nhÊt lµ viÖc dÔ dµng b¸n cæ phÇn mµ kh«ng cÇn kiÓm tra ®èi chiÕu) vµ hoÆc t¨ng quyÒn lîi khi giao dÞch víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty niªm yÕt. 2.7. Thùc hiÖn ­u ®·i vÒ thuÕ T¹i ViÖt Nam, trong khi cã mét vµi ­u ®·i hÊp ®Én vÒ thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thµnh lËp t¹i ViÖt Nam, ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp trong n­íc Ýt ®­îc khuyÕn khÝch. ViÖt Nam cßn ¸p dông møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cao ®èi víi doanh nghiÖp trong n­íc khi so s¸nh víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc §«ng ¸, møc thuÕ cña c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th­êng thÊp h¬n thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc 7%. C¸c møc thuÕ cao nµy khiÕn cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi tÝnh ®Õn chuyÖn ®Çu t­ tiÒn cña hä ë c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi hoÆc ë c¸c n¬i kh¸c. C¸c chÕ ®é ­u ®·i vÒ thuÕ cÇn ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng cã thÓ khuyÕn thÝch tèt h¬n ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. 2.8. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh ®Ó gi¶m chi phÝ giao dÞch cho ng­êi n­íc ngoµi HiÖn nay ng­êi n­íc ngoµi vÉn cßn ®ang ph¶i chÞu chi phÝ giao dÞch cao, mét phÇn do t×nh tr¹ng ®éc quyÒn phôc vô cña thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi. ViÖc gi¶m chi phÝ giao dÞch ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc th«ng qua c¶i c¸ch mét sè thñ tôc hµnh chÝnh trong quy tr×nh ®Çu t­: - Quy ®Þnh c¸c thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¶i tæ chøc khai tr­¬ng ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch hµng, thµnh viªn nµo ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp mµ kh«ng khai tr­¬ng ho¹t ®éng trong mét thêi gian dµi th× nªn thu håi giÊy phÐp. ViÖc cã nhiÒu thµnh viªn l­u ký n­íc ngoµi ho¹t ®éng sÏ t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh vµ nhiÒu sù lùa chon h¬n cho ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi. - Cho phÐp ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i c«ng ty chøng kho¸n trong n­íc ®Ó gi¶m bít kh©u trung gian. §©y cã thÓ coi lµ mét gi¶i ph¸p mang tÝnh ®ét ph¸ v× ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ ®­îc h­ëng møc phÝ phôc vô thÊp cña c¸c c«ng ty trong n­íc, t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh thùc sù. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i söa ®æi l¹i c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ giao dÞch, thanh to¸n bï trõ, qu¶n lý ngo¹i hèi… liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi, vµ ph¶i cã c¬ chÕ phèi hîp gi÷a C«ng ty chøng kho¸n víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ trong viÖc xö lý nguån tiÒn vµo vµ ra cña ng­êi n­íc ngoµi. Huy ®éng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét chñ tr­¬ng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, nh»m bæ sung nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. §iÓm cèt yÕu ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ lµm sao ®Ó ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trë nªn thùc sù hÊp dÉn. Ngoµi c¸c yÕu tè kh¶ n¨ng sinh lêi cao vµ c¸c ­u ®·i khuyÕn khÝch ®Çu t­ cña TTCK, nÒn t¶ng cña mét thÞ tr­êng hÊp dÉn lµ quyÒn lîi ®­îc ®èi xö c«ng b»ng, ®­îc b¶o hé thÝch ®¸ng. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých nµy, cïng víi c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn quy m« thÞ tr­êng chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n trong hµnh hang ph¸p lý ®èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn vµ ThÞ tr­êng chøng kho¸n. NhÊt ®Þnh ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam sÏ dÇn dÇn ph¸t triÓn, sÏ thÓ hiÖn ®­îc hÕt vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, trë thµnh mét kªnh dÉn c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn trong ®ã bao gåm c¶ nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. kÕt luËn Thùc tr¹ng ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong h¬n 3 n¨m qua cho thÊy nguån vèn vµ sè l­îng ng­êi ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a nhiÒu, ch­a cã cã t¸c ®éng thùc sù tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc.Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n nãi riªng, th× nguån vèn ®Çu t­ qua thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ t¨ng lªn vµ chiÕm mét tû träng nhÊt ®Þnh trong c¬ cÊu vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi bæ sung cho c¸c nguån kh¸c ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t­ toµn x· héi. ViÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ cÇn thiÕt vµ ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta ph¶i t¹o ra ®­îc mét thÞ tr­êng chøng kho¸n hÊp dÉn víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. NÒn t¶ng cña mét thÞ tr­êng hÊp dÉn lµ quyÒn lîi ®­îc ®èi xö c«ng b»ng vµ ®­îc b¶o hé thÝch ®¸ng, chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng ®æi míi c¬ b¶n trong hµnh hang ph¸p lý ®èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn vµ ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy. Khi c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh s¸ch kh«ng thay ®æi th× quy m« ®Çu t­ tû lÖ thuËn víi quy m« cña thÞ tr­êng, viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Chóng ta cÇn ph¶i võa cã c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t­ cña ng­êi n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, võa ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn quy m« cña thÞ tr­êng,n©ng cao chÊt l­îng cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Víi thêi gian h¹n chÕ vµ kiÕn thøc b¶n th©n cã h¹n nªn ch¾c ch¾n luËn v¨n cßn nhiÒu rÊt nhiÒu thiÕu xãt, c¸c gi¶i ph¸p thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®­a ra cã thÓ kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc sai lÇm, nh­ng t«i còng hy väng nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã ®­îc tham kh¶o ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. T«i xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng ®· gi¶ng d¹y ®Ó gióp t«i cã kiÕn thøc nghiªn cøu m«n häc nµy. T«i xin ®Æc biÖt c¶m ¬n c« gi¸o- tiÕn sÜ Hoµng ¸nh ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Hµ Néi ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 Sinh viªn: Vò Ngäc D­¬ng Líp A6-K38B-KTNT tµi liÖu tham kh¶o I. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng Toµn Quèc lÇn thø VIII. LuËt Doanh NghiÖp (Quèc héi th«ng qua ngµy 12/6/1999). LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (Quèc héi th«ng qua ngµy 12/11/2000) LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi (cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/7/2000) vµ NghÞ ®Þnh 24 h­íng dÉn thi hµnh LuËt nµy. NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 28/11/1996 vÒ viÖc thµnh lËp UBCKNN. NghÞ ®Þnh 44/CP ngµy 29/6/1998 vÒ viÖc chuyÓn c¸c DN Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. QuyÕt ®Þnh 127 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ (11/7/1998) vÒ viÖc thµnh lËp TTCK ViÖt Nam. NghÞ ®Þnh 48/CP ngµy 11/7/1998 vµ c¸c Th«ng t­, Quy chÕ h­íng dÉn vÒ CK vµ TTCK. QuyÕt ®Þnh 146 cña ChÝnh phñ ngµy 17/7/2003 vÒ Tû lÖ tham gia cña bªn n­íc ngoµi vµo ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh 36 cña ChÝnh phñ ngµy 11/3/2003 ban hµnh Quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ §Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam II. S¸ch b¸o - Tµi liÖu Gi¸o tr×nh "ThÞ tr­êng Chøng kho¸n" - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng cña PGS.NG¦T §inh Xu©n Tr×nh vµ PTS. NguyÔn ThÞ Quy (NXBGD). S¸ch "ThÞ tr­êng Chøng kho¸n" cña PGS.TS Lª V¨n T­ - Lª Tïng V©n (NXB Thèng Kª), 1997. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n - Tµi liÖu Trung t©m nghiªn cøu vµ båi d­ìng nghiÖp vô chøng kho¸n - UBCKNN (01/2000). §Ò tµi Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc " Mét sè vÊn ®Ò vÒ thu hót vµ qu¶n lý vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n" - M· sè UB.02.14 (Vô ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n). §Ò tµi Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc " X©y dùng vµ hoµn thiÖn khung ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n"- M· sè CK.09.99 (Phßng ph¸p chÕ Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc). S¸ch "ThÞ tr­êng chøng kho¸n - Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ kinh doanh" - Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ néi 10/1996 C¸c b¶n b¸o c¸o th«ng tin vÒ giao dÞch chøng kho¸n do TTGDCK Tp.Hå ChÝ Minh ph¸t hµnh. B¸o ThÞ tr­êng chøng kho¸n – Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc – c¸c sè 3,7,8,9,11 n¾m 2003. Trang Web “ Trang Web “” Trang Web ""

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKL.doc
  • docBia Trong.doc
Luận văn liên quan