Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Lời nói đầu Từ sau khi nhà nước có chính sách chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xoá bỏ bao cấp đối với sản xuất .Chính vì vậy đã buộc các đơn vị lấy thu bù chi tức là lấy thu nhập của mình bù đắp những chi phí bỏ ra và phải có lãi. để làm được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi vốn về làm sao để những chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại lợi nhuận cao nhất. Không những thế các doanh nghiệp còn phảI thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp một biện pháp quan trọng rtrong các biện pháp ql đólà hạch toán kế toán . Đối với nhà nước htkt là công cụ quan trọng để tính toán , để xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, diều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức, công ty hạch toán kế toán là công cụ điều hành quản lý các hoạt động sản xuất , tính toán kinh tế và kiểm tra bảo vệ tàI sản, vật tư tiền vốn nhằm bảo đảm chủ động trong sản xuất và tự chủ về tàI chính của tổ chức xí nghiệp . Nhờ có kế toán cung cấp các số liệu kịp thời, đầy dủ chính xác và có hệ thống đã giúp cho các cán bộ lãnh đạo các nhà quản trị nắm bắt được tình hình và kết quả sản xuất của đơn vị , công ty, nhằm đưa ra các quyết định quản lý chính xác kịp thời.Tuy nhiê để thực hiện tốt của mình, kế toán cần phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý, đúng đắn. đó là vấn đề có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy đầy đủ chức năng của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính bởi chỉ một thiếu xót nhỏ , một tồn tại nhỏ trong việc tổ chức công tác kế toán đều dẫn đến hạu quả nghiêm trọng.Do đó tổ chức công tác kế toán là điều kiện không thể thiếu được trong chức năng phản ánh và giám đốc tài sản. vật tư, tiền vốn của công ty. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam là một công ty tồn tại và phát triển trong sự thay đổi của hai cơ chế quqnr lý nhà nước.Sự thay đổi này bước đầu cũng đem lại cho công ty những khó khăn nhất định, song nhờ có sự cố gắng tự vươn lên, tự khẳng định chính mình công ty đã tồn tại và ngày càng phát triển. Trong thời kỳ cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, để đứng vững được trên thị trường đòi hỏi công ty phảI quan tâm sát sao đến chất lượng của sản phẩm, do vậy việc sử dụng hợp lý , tiết kiệm được các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sẽ làm cho giá thành của sản phẩm hạ, khối lượng làm tiêu thụ sản phẩm ngày càng dẫn đến làm tăng lợi nhuận cho công ty do vậy có thể nói rằng việc sử dụng khoa học tiết kiệm được nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ là một vấn đề tiên quyết đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam nói riêng . Báo cáo thực tập bao gồm những phần sau : Phần thứ 1: Đặc điểm chung về tình hình của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam . Phần thứ hai : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam . Phần thứ ba :Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngvà các khoản tích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam . Mục lục Lời cảm ơn: Lời nói đầu: Phần thứ nhất đặc điểm chung về tình hình của công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam I/ Đặc điểm, hoạt động quá trình hình thành phát triển và công tác tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam 1/ Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam 2/ Nhiệm vụ sản xuất của cong ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam II/ Đặc điểm về tổ chức sản xuất về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam 1/ Đặc điểm về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 2/ Đặc điểm về tổ chức của công ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam III/ Tình hình chung về công tác kế toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam Phần thứ hai Thực trạng công tác tổ chưc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam. Lời cảm ơn

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (MÉu sè 05-TSC§/HD) -ThÎ TSC§ (MÉu sè 02-TSC§) §Ó theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i TSC§ cña C«ng ty tõ khi mua vÒ ®Õn khi thanh lý , nh­¬ng b¸n KÕ to¸n lËp thÎ TSC§ ®Ó theo dâi §¬n vÞ : C«ng ty ®iÖn c¬ -Ho¸ ChÊt 15 MÉu sè 02-TSC§ §Þa chØ : ThÞnh ®¸n – TP TN … Ban hµnh theo Q§ Sè ….ngµy thÎ tsc® Ngµy 3 th¸ng 5 n¨m C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 8 ngµy th¸ng n¨m 2002 Tªn m· hiÖu ,qui c¸ch TSC§ : Xe «t« Sè hiÖu TSC§ 5202 N­íc s¶n xuÊt : NhËt B¶n N¨m s¶n xuÊt . Bé phËn qu¶n lÝ sö dông : .B 16 …………N¨m ®­a vµo sö dông 2002 C«ng suÊt thiÕt kÕ:…………………………………………………….. §Þa chØ Sö dông ngµy ……th¸ng …..n¨m Lý do ®×nh chØ………… Sè nguyªn gi¸ TSC§ gi¸ trÞ hao mßn hiÖu Ngµy chøng Th¸ng DiÔn gi¶i NG N¨m Gi¸ trÞ hao Céng dån tõ N¨m mßn A B C 1 2 3 4 8 10/2/2002 Mua TSC§ b»ng chuyÓn kháan 232,5 §Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ c«ng ty sö dông sæ Sæ TSC§ Sæ TSC§ Lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ……… stt Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ SH NT Tªn Qui C¸ch TSC§ N­íc S¶n XuÊt Th¸ng ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ NG TSC§ KhÊu hao Chøng tõ Lý do ghi gi¶i thÝch Tû LÖ % khÊu hao Møc KhÊu Hao Tæng Møc khÊu hao SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 Xe « t« NB 5202 343,5 5 10 15 5 MT N 2/1995 3250 258,7 4 5 10 5 Thanh lý *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp A/ kÕ to¸n tæng hîp tõng TSC§ khi nhËn ®­îc TSC§ tõ cÊp trªn Nî Tk 211, 213 Cã Tk 411 khi c«ng ty mua s¾m Nî Tk 211,213 Nî Tk 133 ( 133.2) Cã Tk 111 Khi nhËn l¹i TSC§ tr­íc ®©y mang ®i gãp vèn liªn doanh , khi kÕt thóc hîp ®ång Nî Tk 211,213 Cã Tk 128, 222 Khi c«ng ty thuª tµi chÝnh kÕ to¸n ghi Nî Tk 212 Nî Tk 142 Cã Tk 342 TrÝch tiÒn l­¬ng : C«ng ty mua mét m¸y tiÖn b»ng nguån vèn cña c«ng ty trÞ gi¸ 140.000.000 ® kÕ to¸n ghi Nî Tk 211: 140.000.000 ® Cã Tk 111 : 140.000.000 ® Vµ ghi Nî Tk 414: 140.000.000® Cã Tk 411: 140.000.000 ® C«ng ty ®­a vµo s÷a ch÷a c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh bµn giao trÞ gi¸ 260.000.000 ® vµd quÜ c«ng ty 60.000.000 ® C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi Nî Tk 211: 260.000.000 ® Cã Tk 241: 260.000.000 ® §ång thêi ghi : Nî Tk 214 : 60.000.000 ® Nî Tk 441: 200.000.000 ® Cã Tk 411: 260.000.000® Ngoµi ra c«ng ty cßn tÝnh khÊu hao cho c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng Tk 214 vµ Tk 009 Sau ®©y lµ b¶ng tÝnh khÊu hao cho TSC§ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 6 n¨m 2002 stt chØ tiªu Thêi Gian SD N¬i sö dông toµn c«ng ty Tk 627- CPSXC Tk 642-CP QLDN NG KH 1 2 3 Nhµ x­ëng M¸y mãc thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 12 15 3 3.232.451.445 1.254.245.142 222.252.545 30.215.145 6.458.785 4.471.475 30.215.145 6.458.785 4.471.475 Céng 41145405 36673930 4.471.475 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ tÝnh vµo CFSX vµ hao mßn. Nî Tk 627,642,241 Cã Tk 214 ®ång thêi ghi ®¬n bªn Nî Tk 009 -Khi nép vèn KHTSC§ cho trªn Nî Tk 411 Cã TK 111, 112 §ång thêi ghi cã Tk 009 B/ kÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§ *ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - ph¶n gi¸ cßn l¹i cßn vµo chi phÝ bÊt th­êng Nî Tk 821 Nî Tk 214 Cã Tk 211 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng Nî Tklq: 11,112,138,131,152… Cã TK : 333 Cã Tk 721 Khi c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh lý Nî Tk 821 Cã Tk 111 Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ , thu nhËp bÊt th­êng Khi x¸c ®Þnh bÞ mÊt m¸t , thiÕu hôt Nî Tk 241 Nî Tk 111,112, 411,821 Cã Tk 211 Ngoµi ra cßn mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh kh¸c nh­ gi¶m do chuyÓn mét sè TSC§ thnµh CCDC TrÝch TL: C«ng ty nh­îng b¸n mét « t« tr­íc ®©y ®Çu t­ b»ng nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp NG 127.000.000 ® ®· khÊu hao vµ nép ng©n s¸ch 62.000.000 ® ng­êi mua chÊp nhËn tr¶ c«ng ty 40.000.000 ® trong khi b¸n c«ng ty sÏ chia cho mçi ng­êi 1000.000 ® kÕ to¸n ghi xo¸ sæ Nî Tk 141: 65.000.000 ® Nî Tk 214 : 62.000.000 ® Cã Tk 211: 127.000.000.® Ghi vÒ b¸n TSC§ Nî tk 821: 1.000.000 ® Cã Tk 111: 1.000.000 ® Thu vÒ b¸n TSC§ Nî Tk 131: 40.000.000 ® Cã Tk 721: 401.000.000 ® Sè khÊu hao c¬ b¶n ph¶i nép bg©n s¸ch nhµ n­íc Nî Tk 721: 62.000.000® Cã Tk 333 :62.000.000 ® II/ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam. HiÖn nay c«ng ty chñ yÕu nhËp kho nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô tõ mua ngoµi do gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Gi¸ thùc tÕ nhËp = gi¸ mua trªn + thuÕ NK + CF thu - CK,GG kho 152 , 153 ho¸ ®¬n ( nÕu cã ) ( mua, v/c) HBBT l¹i Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®èi chiÕu vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng cho tõng kho riªng , gi÷a phßng kÕ to¸n vµ thñ kho ( ë kho ) ®Òu sö dông hai bé thÎ kho ®Ó dïng theo dâi t×nh h×nh trªn. Sau ®©y lµ mÉu thÎ kho c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam ®ang sö dông : §¬n vÞ mÉu sè 05-VT Tªn kho thÎ kho Q§ sè 1142- TC/C§/ C§KT Ngµy nhËp thÎ : 20/5/2002 ngµy :1/11/1995 cña BTC Tê sè:01 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy N-X Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH NT NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 1 Sè d­ ®Çu th¸ng 10.245 2 134 6/5 C«ng ty Hoµng Nga 5838 17.249 3 138 8/5 “ 5172 22.471 4 146 15/5 XuÊt cho B4 3095 25.555 5 308 17/5 “ 3000 22.555 6 311 25/5 XuÊt cho H001 6700 15865 7 22 25/5 … 1499 14.366 8 9 10 Sè d­ cuèi th¸ng 14.366 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng ( ký , hä tªn) ( ký, hä tªn ) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp – xuÊt – tån nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®èi chiÕu tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô vµo b¶n kª tæng hîp nhËp xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô theo chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ . MÉu b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho NVL –CCDC Doanh nghiÖp …. Tê sè B¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho NVL- CCDC ( më sæ ngµy 20/6/2002) Tªn NVL –CCDC ( s¶n phÈm hµng ho¸): §VT: ®ång Qui c¸ch phÈm chÊt : M· sè : §Ó nh»m theo dâi ®­îc c¸c mèi quan hÖ thanh to¸n cã c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n . C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt ta×i kho¶n 331 sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ nhËt ký chøng tõ sè 5 th¸ng tr­íc ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 5 th¸ng nµy Sau ®©y lµ mÉu chøng tõ sè 5 mµ c«ng ty ®ang sö dông : V× c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô cña c«ng ty rÊt phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i sè l­îng phÈm chÊt qui c¸ch do vËy ®Ó ®¶m b¶o theo dâi ®­îc t×nh h×nh mét c¸ch cËp nhËt c¸c laäi nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô , kÕ to¸n ®­îc sö dông b¶ng ph©n bæ sè 2 ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô xuÊt dïng . §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô c«ng ty sö dông b¶ng kª sè 3. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ( hay sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ) 152 153) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c nhËt ký chøng tõ , b¶ng kª sè 3 , b¶ng ph©n bæ sè 2, c¸c sæ chi tiÕt … kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i . Sæ c¸i Tk 152 : NVL Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 2300294348 Ghi cã Tk . ®èi øng nî c¸c tk Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 5 Th¸ng 6 NKCT sè 1( 111) 50.812.000 5.510.000 NKCT sè 2( 112) NKCT sè 5 ( 331) 2545465465 6475292567 NKCT sè 10 ( 141) 31.505.840 NKCT sè ….. Tæng sè ph¸t sinh nî 2636754396 6512608407 Tæng sè ph¸t sinh cã 2284196536 2217735587 Sè d­ cuèi th¸ng Nî 2300294348 6595167168 Cã Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn ) ( ký , hä tªn ) IV/ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm A/ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam . qui tr×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ­ë c«ng ty. ®«i t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty lµ mét qui tr×nh s¶n xuÊt , c«ng nghÖ riªng biÖt , bao gåm nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ kh¸c nhau . tõ giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Çu tiªn ®Õn khi cho ra s¶n phÈm nhËp kho , kh«ng cã n­Îa thµnh phÈm. Do vËy ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi tõng giai ®o¹n mµ ®­îc tËp hîp chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm . C¸c chi phÝ ®­îc tËp hîp cho tõng lo¹i giÊy . C¸c kho¶n môc chi phÝ c«ng ty sö dông ®­îc qui ®Þmh thèng nhÊt trong nghµnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty . 1.2/ph­¬ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm do vËy nã gåm ba kho¶n môc sau : *Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp * Chi phÝ s¶n xuÊt chung 2/ Néi dung ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 2.1/ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ ®iÞnh møc sr dông nguyen vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh xuÊt nguyªn vËt liÖu Gi¸ trÞ NVL thùc tÕ xuÊt dïng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p c¶ kú dù tr÷ . Ta cã : Gi¸ thùc tÕ = sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng x ®¬n gi¸ b×nh qu©n VËt liªu xuÊt dïng Trong ®ã : Gi¸ thùc tÕ VL tån ®Çu kú nhËp trong kú §¬n gi¸ = b×nh qu©n sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú VD : Ph©n x­ëng 1 trong th¸ng 6/ 2002 NVL cã t×nh h×nh sau : Ngµy 2/06: tån kho NVL sè l­îng lµ 10.000 kg, ®¬n gi¸ 2000 ®ång Ngµy 10/06: mua vµo NVL sè l­îng lµ 1000 kg ®¬n gi¸ 1500 ®ång Ngµy 15/06 xuÊt 1500 kg TÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt ngµy 15/ 06 Ta cã : 10.000 x 2000 + 1000 x 1500 21499500 §¬n gi¸ b×nh qu©n = = 1954,5 10.000 + 1000 Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho : = 1954,5 x 1500 = 2.931.750 C¨n cø vµo phiÕu xuÊt , kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu riªng cho tõng ®èi t­îng sö dông trong kú råi lËp b¶ng ph©n bæ NVL , CCDC cho tõng ph©n x­ëng B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 6 n¨m 2002 §èi t­îng sö dông ( ghi nî c¸c Tk) Ghi cã c¸c TK Tk 152 Tk 142 HT TT HT TT Tk 621: CPNVLTT 152.333.000 14.845.000 PXI 142.124.000 11.755.000 0 PXII 41.124.000 4.245.000 Tk 627: CPSXC 5.254.000 1.452.000 PXI 3.445.000 765.000 PXII 1.124.000 250.000 Tk 641: CPBH 2.145.000 1.244.000 Tk 642: CPQL 154.000 65.000 Céng 347.703.000 34.621.000 Tõ sè liÖu ë b¶ng ph©n bæ NVL , CCDC vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n tr­ëng ghi vµo c¸c dßng cét phï hîp cña sæ chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng . Cuèi kú kÕ to¸n céng sè ph¸t sinh trong kú ®· ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó chuyÓn ghi vµo chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tªn tµi kho¶n : 621- Chi phÝ NVLTT PXI Ngµy Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Ghi nî TK Sè Ngµy Tæng tiÒn Trong ®ã NVL Dïng SX CCDC dïng SX Sè d­ ®Çu kú 31/6 03 5/6 XuÊt NVL cho SX 152 50.000.000 50.000.000 04 8/6 Ph©n bæ CCDC cho SX 142 10.000.000 10.000.000 07 9/6 XuÊt NVL cho SX 152 42.000.000 42.000.000 08 11/6 Ph©n bæ CCDC cho SX 142 1.725.700 1.725.700 09 25/6 XuÊt NVL cho SX 152 29.448.600 29.448.600 113.774.300 121.448.600 110.725.700 Tõ c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ NhËt ký chøng tõ 31/6/2002 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã XuÊt vËt t­ cho s¶n xuÊt 621 190.498.000 152 173.498.000 142 16.751.000 kÌm theo chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng ( ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn ) sæ c¸i Tk 622- CP NCTT Ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tk §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 12 13 31/6 TiÒn l­¬ng C¸c kho¶n trÝch BHXH,BHYT,CVPC§ KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 334 338 154 36.000.000 34.000.000 70.000.000 Céng 70.000.000 70.000.000 Ng­êi lËp Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký , hä tªn) ( ký , hä tªn) 2.3. kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ( CPSXC) Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu ®· ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC , b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng , BHXH , b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, c¸c sæ chi tiÕt ( 331) vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ tµi kho¶n 627- CPSXC cho tõng ph©n x­ëng H×nh thøc ghi sæ còng ®­îc ghi sæ theo nh­ chi phÝ NVL vµ chi phÝ NCTT Sæ c¸i Tk 154 – CPSXKH DD Ngµy 31/6/2002 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK - §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 15 31/6 Tæng CP NVLTT 621 150.000.000 Tæng CPNCTT 622 41.000.000 Tæng CPSXC 627 60.123.451 Céng 251123451 Ng­êi lËp kÕ to¸n tr­ëng ( ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn ) 3/ Qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ thµnh 3.1. ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty tõ giai ®o¹n ®Çu ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng cho ra s¶n phÈm chØ trong thêi gian ng¾n . Do vËy ®¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm dë n»m ë l¹i c¸c b­íc c«ng nghÖ rÊt Ýt nªn ë c«ng tykh«ng tÝnh gi¸ thµnh lµm dë . Tuy nhiªn kÕ to¸n vÉn theo dâi sè l­îng cßn l¹i cuèi kú cña bé phËn sö dông ®Ó gi¶m trõ CPNVLTT. 3.2. GI¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm quyi tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÊy , c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh còng nh­ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú n»m trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt hÇu nh­ kh«ng cã nªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ( ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n ) V× trong cho phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ ®Òu lµ mét vµ ®Òu lµ tõng lo¹i s¶n phÈm ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh lµ kg vµ tÊm . Trong ®ã Tæng gi¸ thµnh tæng chi phÝ Gi¸ thµnh = = ®¬n vÞ sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh 3.3. ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn , ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp . Ta cã b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ sau : B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm PXI Th¸ng 6 n¨m 2002 Sè l­îng: ChØ tiªu Gi¸ trÞ SP Dd §K CPSXPX Trong kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm DDCK Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ SP 1. CPNVLTT - 112.144.500 - 112.144.5000 1546,5 2. CPNCTT - 25.521.000 - 25.521.000 456,2 3. CPSXC - 35.145.254 - 35.145.254 612,1 Céng - 172.810.751 - 172.810.751 2641,8 V/ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô , thu nhËp vµ ph©n phèi lîi nhuËn . 1. kÕ to¸n thµnh phÈm : 1.1/ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm sö dông c¸c tµi kho¶n nh­ : Tk 155, 157, 632 *H¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai + Tµi kho¶n 155: tµi kho¶n nµy ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c thµnh phÈm nh¹ap kho cña doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ thùc tÕ ( gi¸ thµnh c«ng x­ëng thùc tÕ ) ®­îc më chi tiÕt theo tõng kho , tõng lo¹i , tõng nhãm , tõng s¶n phÈm . *Tr×nh tù h¹ch to¸n : - nhËp kho thµnh phÈm cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hoÆc thuª ngoµi gia c«ng Nî Tk 155 Cã tk 154 - Hµng b¸n bÞ tõ chèi , hµng göi ®¹i lý kh«ng b¸n ®­îc ®· nhËp l¹i kho : Nî tk 155 Cã tk 157 Hµng ®· tiªu thô bÞ tr¶ l¹i nhËp kho Nî tk 155 Cã tk 131 §¸nh gi¸ l¹i thµnh phÈm vµ xuÊt hiÖn chªnh lÖch t¨ng . Nî tk 155 Cã tk 642 - trong ®Þnh møc . Cã tk 338(1) - ch­a râ nguyªn nh©n xuÊt thµnh phÈm b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng : Nî tk 632: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Cã tk 155: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho . xuÊt thµnh phÈm göi b¸n , göi ®¹i lý . nî tk 157: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Cã tk 155: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho xuÊt kho thµnh phÈm ®Ó ®æi vËt t­ ,hµng ho¸ kh¸c : Nî tk 632: giao trùc tiÕp Nî tk 157: göi ®i . Cã tk 155: gi¸ vèn - xuÊt thµnh phÈm ®Ó biÕu tÆng hay thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn trong kú . Nî tk 632- gi¸ thùc tÕ xuÊt kho . cã tk 155- gi¸ thùc tÕ xuÊt kho §¸nh gi¸ thµnh phÈm xuÊt hiÖn chªnh lÖch gi¶m . Nî tk 412- phÇn chªnh lÖch gi¶m Cã tk 155 - phÇn chªnh lÖch gi¶m kiÓm kª thÊy thiÕu thµnh phÈm . Nî tk 642- thiÕu trong ®Þnh møc Nî tk 138(1)- thiÕu ch­a râ nguyªn nh©n Nî tk 138(8),334-c¸c kho¶n båi th­êng Cã tk 155 - tæng gi¸ khi kiÓm kª xuÊt kho thµnh phÈm ®i gãp vèn kinh doanh : Nî tk 128: gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî tk 412: chªnh lÖch gi¶m ( do héi ®ång ®¸nh gi¸ ) Nî tk 222 : gãp vèn liªn doanh dµi h¹n Cã tk 115 gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt Cã tk 412 : chªnh lÖch t¨ng 1.2. chøng tõ kÕ to¸n, tk kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm : a. chøng tõ sö dông : kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm sö dông c¸c tµi kháan chñ yÕu sau : Tµi kho¶n 511 , 333, 641, 521,531 ,532, 632, 133, 511 b. Tr×nh tù kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm ( b¸n hµng ) * h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­ßng xuyªn ë c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: + Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp : khi xuÊt thµnh phÈm cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi BT ( 1) Nî: tk 632- gi¸ vèn cña hµng ®· giao. Cã tk 154- tõ ph©n x­ëng Cã tk 155- tõ kho BT(2): ph¶n ¸nh doanh thu cña hµng ®· tiªu thô Nî tk 111, 112 : tæng gi¸ thanh to¸n ®· thu Nî tk 131 : tæng gi¸ thanh to¸n b¸n chÞu cho kh¸ch hµng Cã tk 3331: thuÕ VAT ph¶i nép Cã tk 511 : doanh thu b¸n hµng ( kh«ng thuÕ ) Khi kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn hµng : NÕu thu b»ng tiÒn . Nî tk 111, 112: sè tiÒn ®· thu cña ng­êi mua . Cã tk 131 : NÕu thanh to¸n b»ng hiÖn vËt , vËt t­ : Nî tk 125: trÞ gi¸ hµng nhËp kho theo gi¸ ch­a cã thuÕ . Nî tk 153: trÞ gi¸ hµng nhËp kho theo gi¸ ch­a cã thuÕ . Nî tk 133: thuÕ VAT ®Çu vµo d­îc khÊu trõ . Cã tk 131: tæng gi¸ thanh to¸n . Tr­êng hîp nÕu hµng ®em ®i trao ®æi thuéc diÖn chÞu thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ hµng nhËn vÒ ®­îc dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ VAT kÕ to¸n ghi . Nî tk lq ( 151, 152,153) gi¸ trao ®æi ( c¶ thuÕ VAT) Cã tk 511: doanh thu b¸n hµng ( gi¸ kh«ng cã ThuÕ vat.) Cã tk 3331- thuÕ VAT cña hµng mang ®i trao ®æi Tr­êng hîp kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n , sè chiÕt khÊu ®· chÊp thuËn cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi nî : Nî tk 811 Cã tk 111,112 ,131 Tr­êng hîp gi¶m gi¸ hµng b¸n trªn ghi tho¶ thuËn do hµng kÐm phÈm chÊt sai qui c¸ch hoÆc bít gi¸ , chiÕt khÊu . Nî tk 532: sè gi¶m gi¸ hµng b¸n kh¸ch hµng ®­îc h­ëng Nî tk 333(333.1.1): thuÕ VAT tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng Cã tk 111: xuÊt tiÒn tr¶ cho ng­êi mua ( c¶ thuÕ VAT ) Cã tk 131: trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu ë ng­êi mua ( c¶ thuÕ VAT) Cã tk 338.8: sè gi¶m gi¸ chÊp nhËn ch­a thanh to¸n ( c¶ thuÕ VAT) IV/ kÕ to¸n nguån vèn vµ céng nî ph¶i tr¶ . A. kÕ to¸n céng nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n Bao gåm : vay ng¾n h¹n , nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, tiÒn øng tr­íc cña kh¸ch hµng ,c¸c kho¶n nî cÇn ph¶i nép cho nhµ n­íc , l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ,chi phÝ ph¶i tr¶ , c¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé kh¸c … II/ nî dµi h¹n Bao gåm :vay dµi h¹n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn Nî thuª mua TSC§ C¸c kho¶n ký quü , kÝ c­îc dµi h¹n III/ kÕ to¸n vay ng¾n h¹n 1/ tµi kho¶n sö dông TK 311 2/ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Vay ng¾n h¹n vÒ nhËp quü Nî tk 111 Cã tk 311 Vay ng¾n h¹n mua vËt t­ hµng ho¸: + NÕu c«ng ty ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Nî tk 151, 152, 153 gi¸ ch­a thuÕ Nî tk 133 thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã tk 311 tæng gi¸ thanh to¸n + NÕu c«ng ty ¸p dông thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trù tiÕp hoÆc kh«ng ¸p dông thuÕ Nî tk 151, 152, 153 , 156 Cã tk 311 Vay ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶ Nî tk 331-sè nî gèc Nî tk 821 sè l·i qu¸ h¹n Cã tk 311- tæng gi¸ thanh to¸n Doanh nghiÖp tr¶ nî vay ng¾n h¹n b»ng tiÒn mÆt hoÆc TGNH Nî tk 311 sè gèc vay Nî tk 627, 641,642, 241 phÇn l·i tiÒn vay sö dông ë c¸c bé phËn Cã tk 111,112 tæng gi¸ thanh to¸n - Doanh ngiÖp tr¶ tiÒn vay bg¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ + NÕu tû gi¸ vay <tû gi¸ tr¶ Nî tk 311 tû gi¸ vay Nî tk 627, 641, 642 , 241 l·i tiÒn vay sö dông ë c¸c bé phËn Nî tk 413 phÇn chªnh lÖch Cã tk 111 tû gi¸ tr¶ + NÕu tû gi¸ vay> tû gi¸ tr¶ Nî tk 311 tû gi¸ vay Nî tk 627 , 641,642,241 tû gi¸ vay Cã tk 413 phÇn chªnh lÖch Cã tk 111 tæng gi¸ tr¶ - tû gi¸ tr¶ IV/ kÕ to¸n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 1. KÕ to¸n sö dông tk : tk 315 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - tr¶ nî b»ng tiÒn mÆt hoÆc TGNH Nî tk 315 sè vay , nî gèc Nî tk 627 , 641, 642,241… sè tiÒn l·i Cã tk 111,112 tæng gi¸ thanh to¸n Tr¶ nî b»ng thu håi tiÒn c«ng nî , ký c­îc , ký quü Nî tk 315 sè vay nî gèc Nî tk 627, 641,642 sè tiÒn l·i Cã tk 131, 136,138,144 tæng sè thanh to¸n V/ kÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i nép nhµ n­íc 1. kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n : tk 333 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n -Doanh nghiÖp nhËp khÈu vËt t­ , hµng ho¸ , TSC§ Nî tk 152,153,156 Nî tk 211,213 Cã tk 333 ThuÕ thu nhËp ph¶i nép cña CNV Nî tk 334 Cã tk 333( 333.8) Thu sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp Nî tk 421 Cã tk 333 Tµi nguyªn , thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp Nî tk 627 Cã tk 333 VI/ kÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶. 1. kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n : tk 335 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - khi trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp tr¶ l­¬ng trong n¨m cho c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî tk 622 Cã tk 335 TiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ Nî tk 335 Cã tk 334 Khi trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ tÝnh vµo chi phÝ SXKD Nî tk 641, 642,627,241 Cã tk 335 Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng viÖc theo mïa vô Nî tk 335 Cã tk 111,112,152,153 VII/ kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé 1. Tk sö dông : tk 336 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Sè quü ®Çu t­ ph¸t triÓn mµ ®¬n vÞ cÊp trªn cÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi Nî tk 414 Cã tk 336 Sè quü khen th­ëng , quü phóc lîi cÊp trªn cÊp cho ®¬n vÞ phô thuéc Nî tk 431 Cã tk 336 Sè quü qu¶n lý cÊp trªn cÊp cho ®¬n vÞ phô thuôc Nî tk 451 Cã tk 336 VIII/ kÕ to¸n c¸c kho¶n nî dµi h¹n , c¸c kho¶n nhËn ký c­îc , ký quü dµi h¹n 1. Tk sö dông : tk 342, tk 344 2. ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Tr¶ nî tr­íc h¹n vÒ nî TSC§ Nî tk 342 Cã tk 111,112 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Nî tk 342 Cã tk 315 khi thanh to¸n nî tk 315 Cã tk 111,112 Khi doanh nghiÖp nhËn ký c­îc ký quü cña c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n kh¸c NÕu nhËn b»ng tiÒn Nî tk 111,112 Cã tk 334 NÕu nhËn b»ng TS ,ghi ®¬n bªn nî Tk 003 Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ký c­îc , ký quü b»ng tiÒn Nî tk 334 Cã tk 111,112 B/ kÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u 1. kÕ to¸n nguån vèn kinh doanh @ . Tk sö dông tk : tk 411 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Khi bæ xung nguån vèn kinh doanh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt Nî tk 421 Cã tk 411 NÕu bæ xung tõ c¸c quü cña c«ng ty . Nî tk 415 Nî tk 414 Cã tk 411 trÝch tl: ngµy 5/6 c«ng ty ®­îc cÊp mét m¸y dËp trÞ gi¸ 14.815.200 ® C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn kÕ to¸n ghi Nî tk 211: 14.815.200 ® Cã tk 411: 14.815.200 ® -Ngµy 20/6/2002 c«ng ty mua mét m¸y vi tÝnh b»ng nguån vèn tù cã trÞ gi¸ 8.500.000 ® KÕ to¸n ghi : Nî tk 211: 8.500.000 ® Cã tk 111: 8.500.000 ® 2. kÕ to¸n nguån vèn ®Çu t­ XDCB @. Tk sö dông : tk 441 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : Doanh nghiÖp nhËn ®­îc vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n do ng©n s¸ch cÊp trªn cÊp xuèng Nî tk 111,112 Cã tk 441 Bæ xung nguån vèn ®Çu t­ XDCB tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Nî tk 421 Cã tk 441 Mua s¾m TSC§ b»ng nguån vèn ®Çu t­ XDCB ®­a vµo sö dông Nî tk 211 Cã tk 441 §ång thêi kÕt chuyÓn nguån vèn ghi ; Nî tk 441 Cã tk 411 Ngµy 10/8 c«ng ty nhËn ®­îc vèn ®Çu t­ XDCB do ng©n s¸ch cÊp trªn cÊp trÞ gi¸ 15.780.000 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî tk 111: 15.780.000 Cã tk 441: 15.780.000 Ngµy 5/8 c«ng ty mua mét m¸y tiÖn b»ng nguån vèn ®Çu t­ XDCB ®· l¾p ®Æt xong vµ ®­a vµo sö dông trÞ gi¸ 20.589.700 ® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî tk 211: 20.589.700 ® Cã tk 441: 20.589.700 ® §ång thêi ghi : Nî tk 441: 20.589.700 ® Cã tk 411: 20.589.700 ® 3/ kÕ to¸n quü qu¶n lý cÊp trªn @. Tk sö dông : tk 451 * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - NhËn tiÒn tõ ®¬n vÞ cÊp d­íi nép nªn Nî tk 111, 112 Cã tk 451 X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i thu ë ®¬n vÞ cÊp d­íi ®Ó lËp quü qu¶n lý cÊp trªn Nî tk 136 Cã tk 451 Sè ph¸t sinh chi phÝ qu¶n lû ë ®¬n vÞ cÊp trªn Nî tk 642 Cã tk 111,112 ,334… 4. kÕ to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp @. Tk sö dông : tk 461 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n khi doanh nghiÖp nhËn kinh phÝ sù nghiÖp do nhµ n­íc cÊp b»ng tiÒn Nî tk 111 Cã tk 461 Khi rót h¹n møc kinh phÝ vÒ quü hoÆc sö dông trùc tiÕp Nî tk 111 Nî tk 331 Nî tk 161 Cã tk 461 §ång thêi ghi ®¬n bªn cã tk 008 Khi nép tr¶ KPSN thõa cho ng©n s¸ch hoÆc cÊp trªn Nî tk 461 Cã tk 111,112 5/ kÕ to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh Tsc® @tk sö dông : tk 466 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : Ph¶n ¸nh sè kinh phÝ ®­îc cÊp trªn , ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp b»ngTSC§ hoÆc ®Çu t­, mua s¾m TSC§ hoµn thµnh ®­a vµo sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp b»ng nguån vèn kinh phÝ sù nghiÖp KÕ to¸n ghi : Nî tk 211 Cã tk 111,112, 241,331 §ång thêi ghi : Nî tk 161 Cã tk 466 Ph¶n ¸nh sè kinh phÝ dù ¸n dïng vµo ®Çu t­, mua s¾m TSC§ Nî tk 211 Cã tk 111,112,461 §ång thêi ghi : Nî tk 161 Cã tk 466 Ph¶n ¸nh gi¶m TSC§ ®Çu t­ b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp khi thanh lý , nh­îng b¸n KÕ to¸n ghi : Nî tk 466 Nî tk 214 Cã tk 211 B/ thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n lao ®éng vµ thï lao lao ®éng 1. kh¸i niÖm : tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn s¶n phÈm x· héi mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña hä . Ngoµi tiÒn l­¬ng do¹nh nghiÖp cßn ph¶i trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gèmg c¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT, KPC§ 2. ph©n lo¹i chi phÝ nh©n c«ng theo chøc n¨ng . - nh©n c«ng thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt , chÕ biÕn : + Nh©n c«ng trùc tiÕp + Nh©n c«ng gi¸n tiÕp Nh©n c«ng thùc hiÖn chøc n¨ng l­u th«ng tiÕp thÞ Nh©n c«ng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh II/ h×nh thøc tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng . 1. c¸ch×nh thøc tiÒn l­¬ng : a. h×nh thøc l­¬ng thêi gian : TiÒn l­¬ng thêi gian ®¬n gi¸ tiÒn Thêi gian ph¶i tr¶ = lµm viÖc x l­¬ng theo C«ng nh©n viªn thêi gian ( ¸p dông ®èi víi tõng bËc l­¬ng ) + c¸c lo¹i tiÒn l­¬ng thêi gian: TiÒn l­¬ng thêi gian tinhs theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh ( gäi lµ tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n ) TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n cã th­ëng b»ng tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n céng tiÒn th­ëng + ph¹m vi ¸p dông :chØ ¸p dông cho tõng lo¹i c«ng viÖc ch­a x©y dùng ®­îc ®Þnh møc lao ®éng , ch­a cã ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm + ¦u, nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian : ¦u ®iÓm : h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian : Nh­îc ®iÓm : lµ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng . b. h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : tiÒn l­¬ng khèi l­îng c«ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ cho = viÖc hoµn thµnh x ®¬n gi¸ CB- CNV ®ñ tiªu chuÈn tiÒn l­¬ng §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng g¾n chÆt víi sè l­äng lao ®éng , khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lao ®éng gãp phÇn lµm t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi . c. H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n d. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng . e. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn tiÒn l­¬ng SP ®¬n gi¸ s¶n phÈm ®¬n gi¸ sè l­îng tû lÖ ph¶i tr¶ cho = l­¬ng x hoµn chØnh x l­îng x sp v­ît x th­ëng ng­êi lao ®éng SP SP ®Þnh møc luü tiÕn 2. Quü tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng . 2.1/ Quü tiÒn l­¬ng : + TIÒn l­¬ng chÝnh : Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ + tiÒn l­¬ng phô : lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho CNV trong thêi gian nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é vµ tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ dé quy ®Þnh 2.2. c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng : 2.2.1 quü b¶o hiÓm y tÕ ( BHYT): Theo chÕ ®é hiÖn hµnh , tû lÖ trÝch BHXH lµ 20% , trong ®ã lµ 15% do ®¬n vÞ hoÆc ng­êi sö dông lao ®éng nép , ®­îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , 5% do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp vµ ®­îc tÝnh vµo thu nhËp hµng th¸ng. 2.2.2 Quü b¶o hiÓm y tÕ ( BHYT) Tû lÖ trÝch lµ 5% , trong ®ã 2% lµ doanh nghiÖp ®ãng ,cßn l¹i do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp . Tæng sè l­¬ng 2.2.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn ( KPC§) Tû lÖ trÝch lµ 2% . tæng sè l­¬ng III/ h¹ch to¸n lao ®éng , tÝnh l­¬ng, BHXH, BHYT, CPC§ ph¶i tr¶ 1/ h¹ch to¸n lao ®éng : *H¹ch to¸n lao ®éng : ®­îc thùc hiÖn trªn ( sæ danh s¸ch cña doanh nghiÖp ) th­êng ë phßng lao ®éng theo dâi H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng : lµ h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng ®èi víi tõng c«ng nh©n viªn ë tõng bé phËn trong doanh nghiÖp sö dông " b¶ng chÊm c«ng " ®Ó ghi chÐp thpõi gian lao ®éng vµ còng lµ c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng ®èi víi bé phËn lao ®éng h­ëng l­¬ng theo thêi gian *H¹ch to¸n kÕt qña lao ®éng : Lµ theo dâi ghi chÐp kÕt qu¶ lao ®éng cña CNV thùc hiÖn trªn c¸c chøng tõ thùc hiÖn trªn c¸c ch­ngs tõ thÝch hîp " phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc ®· hoµn thµnh" lµm c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng hay bé phËn h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm @. ý nghÜa h¹ch to¸n lao ®éng : §Ó qu¶n lý viÖc huy ®éng sö dông lao ®éng ®ång thêi lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng . Bëi vËy viÑc h¹ch to¸n lao ®éng cã râ rµng chÝnh x¸c, kÞp thêi th× tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng ®­îc ph¶n ¸nh ®óng víi khèi l­îng lao ®éng ®­îc ph¶n ¸nh ®óng víi ­khèi l­îng c«ng viÖc vµ s¶n phÈm hoµn thµnh 2. TÝnh tiÒn l­¬ng vµ trî cÊp BHXH, HBYT, KPC§ Hµng ngµy trªn c¬ së tµi liÖu h¹ch to¸n vÒ thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng, chÝnh s¸ch x· héi vÒ lao ®éng - tiÒn l­¬ng vµ BHXH nhµ n­íc ban hµnh mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông , kÕ to¸n tµi chÝnh tiÒn l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn . TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh to¸n tæng hîp riªng cho tõng CNV ®­îc ph¶n ¸nh vµo "b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng" ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, CPC§ C«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng trî cÊp BHXH th× c¨n cø vµo c¸c chøng tõ h¹ch to¸n lao ®ég liªn quan B¶ng thanh to¸n BHXH cã thÓ lËp theo tõng bé phËn sö dông lao ®éng lµ c¨n cø ®Ó chi tr¶ BHXH cho CNV ®­îc h­ëng trî cÊp BHXH TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH, chi tr¶ cho CNV ph¶i kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ trùc tiÕp víi ng­êi lao ®éng IV. kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 1. chøng tõ vµ tµi liÖu kÕ to¸n . 1.1. chøng tõ kÕ to¸n + b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ( mÉu sè 02- L§TL) + B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng ( mÉu sè 05 - L§TL) + B¶ng thanh to¸n BHXH (mÉu sè 04 - L§TL)… C¸c chøng tõ cã thÓ ®­îc sö dông lµm c¨n cø ghi sækÕ to¸n trùc tiÕp hoÆc lµm c¬ së tæng hîp ghi sæ . 1.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n . + Tk 334" ph¶i tr¶ CNV" + Tk 338" ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c " Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tk kh¸c nh­ : 111,112,331, 338.1, 338.2… kÕt cÊu tk 334. + Bªn nî : C¸c kháan tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH, vµ c¸c kho¶n ®· tr¶, ®· øng cho CNV C¸c kho¶n ®· khÊu trõ vµo l­¬ng cña CNV + Bªn cã : c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH, c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho CNV + D­ cã : c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH, c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho CNV + D­ nî : sè ®· tr¶ thõa, øng tr¶ tr­íc cho CNV hiÖn cßn cuèi kú kÕt cÊu tk 338 " ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c " + Bªn nî : Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ®· ®· giao hµng ho¸, s¶n phÈm hoÆc tiÒn cho ng­êi mua §· nép, ®· tr¶ c¸c kho¶n kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan T×nh h×nh sö dông KPC§, trÝch tr¶ trî cÊp BHXH cho CNV Sè tr¶ thõa , øng tr¶ tr­íc cho c¬ quan liªn quan + Bªn cã GI¸ trÞ tµi s¶n thõa ®ang chê sö lý §· nhË tiÒn øng , tr¶ tr­íc cña ng­êi mua C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan + D­ cã : sè cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c . + D­ nî : sè tr¶ thõa, øng tr¶ tr­íc hiÖn cßn cuèi kú . 2. kÕ to¸n tæng h¬p ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Hµng th¸nh kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t­îng vµ tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh ®­îc thùc hiÖn trªn " b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH "( mÉu sè 01/ BPB ) + Thñ tôc tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH -Hµng th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n loaÞ vµ tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t­îng sö dông nh­ qu¶n lý toµn doanh nghiÖp, qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt cho tõng ph©n x­ëng , tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ph©n biÖt tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng , c¸c lo¹i phô cÊp kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét , c¸c dßng t­¬ng øng trong b¶ng ph©n bæ Bªn cã tk 334 ë c¸c dßng phï hîp : C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó ghi vµo c¸c cét ghi cã tk 338 Ngoµi ra cßn c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét cßn l¹i . Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 gióp cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ghi sæ kÕ to¸n cho c¸c ®èi t­îng liªn quan . 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Hµng th¸ng trªn c¬ së tÝnh tãan tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CNV Nî tk 622 , 627, 641,642 Nî tk 241 Cã tk 334 TrÝch BHXH tr¶ trùc tiÕp cho CNV Nî tk 338 Cã tk 334 Tr¶ tiÒn th­ëng b»ng quü khen th­ëng phóc lîi Nî tk 431 Cã tk 334 Hµng th¸nh trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî tk 622 Cã tk 335 C¸c kho¶n ph¶i thu ®èi víi c«ng nh©n viªn nh­ tiÒn båi th­êng vËt chÊt , BHXH Nî tk 138( 138.8) Cã tk 338.3,152, 153, 156 Cã tk 138( 138.8) ThuÕ thu nhËp CNV ph¶i nép nhµ n­íc Nî tk 334 Cã tk 333 -Thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho CNv Nî tk 334 Cã tk 111 KÕt chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tiÒn t¹m øng chi kh«ng hÕt trõ vµo thu nhËp cña CNV Nî tk 334 Cã tk 141 Cã tk 138 Hµng th¸ng khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Nî tk 241 Nî tk 622, 627, 642 Cã tk 338( 19%) Tk 338.2 (2%) Tk 338.3( 15%) Tk 338.4(2%) Vµ ghi : Nî tk 334 Cã tk 338 ( 6%) Tk 338.3(5%) Tk 338.4(1%) TÝnh sè l­îng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho CNV Nî tk 622,627,641,642,335 Cã tk 334 Khi chuyÓn tiÒn nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n Nî tk 338( 338.2, 338.3,338.4) Cã tk 111,112 4. Ph­¬ng ph¸p , h×nh thøc vµ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë c«ng ty Cæ phÇn th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng nghÖ ViÖt Nam 4.1. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n lao ®éng, ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ * H¹ch to¸n lao déng : ViÖc h¹ch to¸n lao ®éng cña c«ng ty cã vai trß v« cung quan träng v× nã lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §Ó h¹ch to¸n lao ®éng kÕ to¸n ph¶i theo dâi c¶ ba mÆt : + Sè l­îng lao ®éng + Thêi gian lao ®éng + KÕt qu¶ lao ®éng TÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý : Bao gåm c¶ bé phËn qu¶n lý, kiÓm nghiÖm, vÖ sinh c«ng nghiÖp + Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý : §èi víi bé ®éi sè l­¬ng thùc tÕ = l­¬ng thêi gian/22 x sè ngµy lµm x hÖ sè ®­îc h­ëng viÖc thùc tÕ tæng sè l­¬ng s¶n phÈm + l­¬ng thêi gian c¶ ph©n x­ëng HÖ sè = Tæng sè l­¬ng cÊp bËc c¶ ph©n x­ëng - tæng sè l­¬ng èm -§èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp : Sè tiÒn l­¬ng c¬ b¶n x 1.5 sè c«ng nh©n L­¬ng = x lµm viÖc x hÖ sè ®­îc h­ëng 22 thùc tÕ TÝnh sè tiÒn h­ëng tr¸ch nhiÖm cña tæ tr­ëng mçi ngµy c«ng ®­îc h­ëng thªm mét giê Sè l­¬ng = sè giê c«ng x ®¬n gi¸ ®­îc h­ëng lµm viÖc thùc tÕ ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng khèi c¬ quan Sè l­¬ng thùc tÕ ®­îc h­ëng cña = l­¬ng c¬ b¶n x hÖ sè tõng ng­êi Tæng sè l­¬ng s¶n phÈm cña khèi ph©n x­ëng HÖ sè = Tæng sè l­¬ng cÊp bËc cña khèi ph©n x­ëng Sau khi lªn b¶ng tæng hîp l­¬ng thèng kª ph©n x­ëng nép lªn phßng tµi vô .C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng phßng tµi vô sÏ tiÕn hµnh l­¬ng cho tõng ng­êi Tæng tiÒn = l­¬ng + l­¬ng + BHXH - c¸c kho¶n L­¬ng 1CN thêi gian s¶n phÈm khÊu trõ C¸c kho¶n khÊu trõ nh­ : tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, vÖ sinh, tiÒn nép BHXH tÝnh trî cÊp BHXH Hµng th¸ng c¨n cø vµo giÊy chøng nhËn èm ®au, thai s¶n ( ®­îc qu©n y chøng nhËn ) kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch BHXH tr¶ cho c«ng nh©n 4.2/ H×nh thøc tiÒn l­¬ng, quü tiÒn l­¬ng, quü BHXH. * C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng : HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm :C¨n cø vµo sè l­¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ cña s¶n phÈm, cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n . §èi t­îng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm lµ nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ADCT: L­¬ng = sè l­îng x ®¬n gi¸ s¶n phÈm s¶n phÈm s¶n phÈm Tr¶ l­¬ng theo thêi gian lao ®éng : C¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc , cÊp bËc vµ thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. §èi t­îng ®­îc h­ëng l­¬ng theo thêi gian lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp ADCT: L­¬ng = thêi gian x l­¬ng c¬ b¶n Thêi gian lao ®éng cña bËc thî @. ­u , nh­îc ®iÓm cña hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy : Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng g¾n chÆt sè l­îng víi chÊt l­îng lµm ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc Tr¶ l­¬ng theo thêi gian dÔ lµm , dÔ tÝnh nh­ng ch­a ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng , ch­a khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng . * quü tiÒn l­¬ng : Lµ toµn bé sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng nh­ : tr¶ l­¬ng chÝnh , l­¬ng phô cÊp th©m niªn, tiÒn th­ëng vµ BHXH. * Quü BHXH : §­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l­¬ng . Theo chÕ ®é quy ®Þnh trÝch 19% BHXH trong ®ã 15% do c«ng ty nép ®Ó tÝnh vµo chi phÝ SXKD, 4% cßn l¹i do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp trõ vµo l­¬ng hµng th¸ng Quü BHYT theo quy ®Þnh cña c«ng ty th× quü nµy ®­îc tÝnh 2% vµ ®­îc tÝnh vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng KPC§ còng ®­îc trÝch 2% vµ ®­îc tÝnh vµo l­¬ng thùc tr¶ cña ng­êi lao ®éng . 4.3/ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n NKCT ( 3) S¬ ®å c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( 1) k 333, 138,141 Tk 334 Tk 622,627,641,642 ( 2) ( 8) ( 11) Tk111,112 ( 10) Tk 338 ( 5 ) Tk 111,112,511 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Tk 335 ( 6) (7) ( 3) TK 431 ( 4 ) ( tk 338) Chó thÝch: (1): l­¬ng chÝnh tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt. (1): C¸c kho¶n khÊu trõ (3): PhÇn BHXH, BHYT do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp . (4): tiÒn th­ëng tõ quü khen th­ëng . (5): thanh to¸n c¸c kho¶n cho ng­êi lao ®éng . (6): l­¬ng phÐp . (7): trÝch tr­íc l­¬ng phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. (10): TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ . ( 11): sè chi v­ît ®­îc cÊp bï . * C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, ngµy c«ng lao ®éng cña tõng CBCNV kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng chÊm c«ng Sau ®©y lµ s¬ ®å b¶ng chÊm c«ng mµ C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam ®ang sö dông C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, l­¬ng vµ c¸c b¶ng cã lªn quan kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . D­íi ®©y lµ mÉu b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng mµ c«ng ty ®ang ¸p dông c¨n cø vµo b¶ng l­¬ng tû lÖ trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ mµ c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng nghÖ ViÖt Nam ®ang ¸p dông vµ cã b¶ng liªn quan kÕ to¸n lËp b¶ng trÝch BHXH, BHYT vµ KPC§ ®ång thêi lªn b¶ng ph©n bæ sè 3. Sæ c¸i Tk334 Sè d­ ®Çu th¸ng Nî Cã 209.655.524 Ghi cã tk . §èi øng nî c¸c tk Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 5 Th¸ng 6 NKCT sè 1 ( 111) 215.335.215 Tæng sè ph¸t sinh nî 215.335.215 Tæng sè ph¸t sinh cã 133.544.516 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 308.655.308 216.254.784 Ng­êi lËp biÓu kÕ to¸n tr­ëg ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) phÇn thø 3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam . I/ NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nãi riªng cña C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam. Qua thêi gian thùc tËp võa qua t«i kh«ng ngõng häc hái t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n `nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nãi riªng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam kÕt hîp cïng víi c¬ së lý luËn ®­îc häc tËp t¹i tr­êng em xin cã mét sè nhËn xÐt kh¸i qu¸t nh­ sau : C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh ,phï hîp yªu cÇu qu¶ lý vÜ m« cña nhµ n­íc,phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch thÓ lÖ v¨n b¶n ph·p quy vÒ c¸c nguyªn t¸c kÕ to¸n ,tµi chÝnh do nhµ n­íc ®· ban hµnh .HiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tÝnh gän vµ ®­îc tæ chøc chuyªn s©u ,mçi nh©n viªn kÕ to¸n chôi tr¸ch nhiÖm cô thÓ nªn ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng ,s¸ng t¹o ,thµh th¹o trong c«ng viÖc . HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thóc kÕ to¸n NKCT nh»m tËp hîp th­êng xuyªn vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh,®­îc theo dâi ghi chÐp theo thøc tù thêi gian ®¶m b¶o ghi ®­îc mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc, nã cung cÊp cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt , tæng hîp sè liÖu chÝnh x¸c cã hÖ thèng. C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng lu«n chÊp hµnh ®óng c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c vµ kÞp thêi . Nh©n viªn kÕ to¸n ph©n x­ëng lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin gióp kÕ to¸n tÝnh l­¬ng, tÝnh b¶o hiÓm cho c¸n bé CNV. ViÖc tÝnh to¸n vµ tr¶ l­ong ®· ph¶n ¸nh ®óng kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng­êi ®· t¹o cho g­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc C¸c sæ s¸ch chøg tõ sö dông ®óng mÉu biÓu cña bé tµi chÝnh vµ quèc phßng ban hµnh ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi râ rµng c¸c kho¶n môc vµ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh .Tæ chøc tèt c«ng t¸c ghi chÐp vµ sö lý tµi liÖu ban ®Çu . Ghi sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng nh»m theo dâi vµ ph©n tÝch c¸c chi phÝ ®ã còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty II/ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam HiÖn nay víi sù vËn ®éng vµ sù chuyÓn ho¸ kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng do ®ã ®· lµm cho viÖc tæ chøc qu¶n lý, qu¶n lý c«g t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ , doanh nghiÖp , c«ng ty ®· cã sù thay ®æi theo ®Ó nh»m ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã, ®Ó phï hîp víi tõg giai ®o¹n ph¸t triÓn cña x· héi vµ t¨ng c­êng sù c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c«ng ty víi nhau nÕu mét ®¬n vÞ nµo ®ã cã biÖn ph¸p tæ chøc ,qu¶n lý tèt c«ng t¸c c«ng t¸c kÕ to¸n th× ®¬ vÞ ®ã sÏ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao c«ng ty cßn t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng . Qua thêi gian nghiªn cøu , t×m tßi, häc hái, t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng nãi riªng cña c«ng ty, cïng víi sù kÕt hîp víi co së lý luËn thùc tÕ t«i ®· d­îc häc tËp ë tr­êng t«i nhËn thÊy r»ng nh×n chung vµ c¬ b¶n c«ng ty ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt vµ cã tinh kû luËt cao , phï hîp víi chÕ ®é nguyªn t¾c kÕ to¸n tµi chÝnh mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh , nã còng t­¬ng ®èi s¸t víi c¬ së lý luËn mµ t«i ®· ®­îc häc tËp t¹i tr­êng. Tuy nhiªn khi ®i s©u vµo tõng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông hiÖn nay th× nã con ch­a ®­îc phï hîp vµ s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c¬ së lý luËn mµ t«i ®· ®­îc häc tËp t¹i tr­êng do vËy ®Ó nh»m hoµn thiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó cã thÓ xem xÐt tham kh¶o ¸p dông vµ thay thÕ cho mét vµi ph­¬ng ph¸p hiÖn nay mµ theo t«i lµ kh«ng ®­îc phï hîp víi c¬ së lý luËn thùc tÕ nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhanh chãng cho yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty nh»m n©ng cao ®­îc hiÖu suÊt cña lao ®éng h¹ch to¸n Sau ®©y lµ mét vµi kiÕn nghÞ ®­îc ®­a ra nh»m thiÖn tèt kÕ to¸n cña c«ng ty . A/ KiÕn nghÞ thø nhÊt : C«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nãi riªng muèn hoµn thiÖn ®­îc tèt, th× chøc n¨ng nhiÖm vô cña h¹ch to¸n kÕ to¸n cÇn n¾m v÷ng h¬n n÷a kÕ to¸n ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cña c¸c ®în vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã h­íng hoµn thiÖn thÝch hîp söa ch÷a nh÷ng c¸i sai sãt nh÷ng c¸i ch­a ®­îc khoa häc ®Ó ®i ®Õn c¸i ®óng c¸i chu¶an mùc theo quy ®Þnh th× ®­îc gäi lµ hoµn thiÖn ®ã lµ mét qu¸ tr×nh tõ nhËn thøc lµ thay ®æi thùc tÕ ph¸t huy thªm bæ xung cho nhËn thøc lý luËn vµ song song víi ®iÒu kiÖn ®ã kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c phôc vô theo nhu cÇu qu¶n lý . TiÒn l­¬ng tån t¹i mét c¸ch kh¸cg quan cña ph¹m trï hµng ho¸ søc lao ®éng , lao ®éng s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ph¶i cã mét gi¸ trÞ ®ã lµ tiÒn l­¬ng .VËy nã cÇn ®­îc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ vËy tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trª c¬ së gi¸ trÞ søc lao ®éng ®iÒu nµy cã thÓ lµm cho ng­êi lao ®éng s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ph¶i cã mét gi¸ trÞ søc lao ®éng ®iÒu nµy cã thÓ ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng cã thÓ nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh hä ®Ó xo¸ bá nh÷ng bÊt hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi lµm viÖc thùc sù cã n¨ng xuÊt . ChÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ . KhuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng cÇn thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng theo sè l­îng , hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng chø kh«ng thÓ tu©n theo b»ng cÊp vµ th©m niªn c«ng t¸c lµm c«ng viÖc g× chøc vô g× th× ®­îc h­ëng l­¬ng theo lao ®éng c«ng viÖc chøc vô ®ã th«ng qua hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ ­íc tËp thÓ . NghÜa lµ ai dï bÊt kú oqr ®é tuæi nµo kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh t«n gi¸o , d©n téc miÔn lµ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®ù¬c giao th× sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng t­¬ng xøng víi c«ng viÖc ®ã . ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù ph©n phèi theo lao ®éng c«ng b»ng trong x· héi B/ KiÕn nghÞ thø hai : Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÐe tµi chÝnh nã thÝch hîp trong viÖc trong viÖc qu¶n lý , ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh»m thùc hiÖn môc tiªu nhiÖm vô cña kÕ to¸n Tæ chøc hîp lý ®óng ®¾ c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ t¹o ra hÖ thèng chøg tõ sæ s¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c vµ toµn diÖn cho viÖc qu¶n lý mäi nghiÖp vô kinh tÕ phong phó trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng . viÖc tæ chøc hîp lý c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ t¹o ra sù kÕt hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp C/ kiÕn nghÞ thø ba : C«ng t¸c tiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi x· héi ãi chung vµ C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓnn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam nãi riªng , ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng vµ c¸ch tÝnh l­¬ng cña doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cña c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó tiÒn l­¬ng ph¸t huy hÕt vai trß cña nã lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh thÝch thÝch ng­êi lao ®éng cã hiÖu qu¶ cao . Mçi h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm riªng nh­ng ®iÒu quan träng lµ sù kÕt hîp hµi hoµ , cã khoa häc gi÷a c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho thÝch hîp trong lo¹i h×nh doanh nghiÖp cña m×nh ®Ó ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña chóng thùc hiÖn ®óng ®¾n theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng tæng hoµ c¸c lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ lîi Ých cña n­êi lao ®éng VÊn ®Ò lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kháan trÝch theo l­¬ng ®ãng gãp rÊt lín trong qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng nÕu ta h¹ch to¸n ®óng, ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi trong thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng s¶n xuÊt ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt gãp phÇn hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao lµ ph­¬ng thøc ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng thu nhËp cho chÝnh m×nh tÝch luü cho doanh nghiÖp vµ x· héi Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm lµ moät nhiÖm vô c¬ b¶n l©u dµi cu¶ c¸c doang nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam nãi riªng ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn , phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lao ®éng. Lêi c¶m ¬n Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao c«ng NghÖ ViÖt Nam do ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ sù hiÓu biÕt cã h¹n nªn b¸o c¸o nµy cña t«i míi ®i s©u vµo nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu qua ®ã to¸t nªn nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng cè g¾ng cña c«ng ty ®ång thêi còng nªu nªn mét sè tån t¹i v­íng m¾c trong qu¸ trinh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng ty vµ còng nªu ra mét sè biÖn ph¸p , ý kiÕn nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã . Trong thêi gian thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o tèt nghiÖp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam ®­îc sù gióp ®ì vÒ mäi mÆt cña c¸c ®ång chÝ trong c«ng ty nhÊt lµ c¸c ®ång chÝ ë phßng tµi vô ®· gióp t«i hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh . ngoµi ra cßn cã sù gióp ®ì chØ b¶o cña nhµ tr­êng , c¸c thÇy c« trong ban kinh tÕ ®ùac biÖt lµ thÇy NguyÔn Quang H­ng gi¸o viªn trùc tiÕp h­íng dÉn, gióp ®ì t«i viÕt b¸o c¸o tèt nghiÖp ®óng thêi gian quy ®Þnh . Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó b¸o c¸o nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ trong c«ng ty , c¸c ®ång chÝ trong phßng tµi vô ®É tËn t×nh gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Mét lÇn n÷a t«i bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi c¸c thµy c« trong ban kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ThÇy NguyÔn Quang H­ng ®· h­íng ·n chØ b¶o t«i hoµn thµnh tèt b¸o c¸o nµy . Em xin ch©n thµnh c¶m Hµ néi Ngµy th¸ng 3 n¨m 200 Môc lôc Lêi c¶m ¬n: Lêi nãi ®Çu: PhÇn thø nhÊt ®Æc ®iÓm chung vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam I/ §Æc ®iÓm, ho¹t ®éng qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam 1/ §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam 2/ NhiÖm vô s¶n xuÊt cña cong ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam II/ §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam 1/ §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2/ §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc cña c«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam III/ T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ViÖt Nam PhÇn thø hai Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ ch­c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ viÖt nam. Lêi c¶m ¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam.DOC
Luận văn liên quan