Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá

Lời Mở đầu Trong xã hội ngày nay việc phát triển nền kinh tế là trọng điểm chủ yếu của con người. đã có không ít những công ty , những doanh nghiệp hoạt động để góp phần phát triển nền kinh tế cho nước nhà. Trong nhịp sống ngày nay khi nền Kinh Tế đang phát triển, 1 số nghành nghề phát triển và đóng vai trò rất quan trọng, nói tới 1 trong những số đó chính là nghành vận tải và có rất nhiều các công ty được thành lập . Họ đáp ứng tất cả các nhu cầu khi thị trường cần thiết. 1 trong những công ty đang cố gắng hết sức mình để hoàn thiện mọi mặt về yêu cầu của thời đại đó là Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá Mục Lục số trang Lời mở đầu 1 I. Khái Quát về Công ty Vận tải Dịch vụ Hàng hoá 1 a. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 3 b. Tình hình hoạt động kinh doanh. 4 II. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công Ty vận tảI và Dịch vụ hàng hoá 5 III. Nhiệm vụ của các phòng ban 6 IV. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 11 V. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận Tải và dịch vụ Hàng hoá 13 a.Bộ máy kế toán của Công ty 13 1. Trưởng phòng Kế toán 14 2. Kế toán tổng hợp 15 3. Kế toán Tài sản cố định 15 4. kế toán tiền lương 15 5. Kế toán tiền mặt, 16 6. Thủ quỹ 16 a. Hình thức sổ Kế toán tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch Vụ hàng hoá 16 1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty 16 2.Hình thức sổ kế toán 17 Kết luận 19

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5579 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më ®Çu Trong x· héi ngµy nay viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lµ träng ®iÓm chñ yÕu cña con ng­êi. ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng c«ng ty , nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cho n­íc nhµ. Trong nhÞp sèng ngµy nay khi nÒn Kinh TÕ ®ang ph¸t triÓn, 1 sè nghµnh nghÒ ph¸t triÓn vµ ®ãng vai trß rÊt quan träng, nãi tíi 1 trong nh÷ng sè ®ã chÝnh lµ nghµnh vËn t¶i vµ DÞch vô. §Ó cung øng ®­îc nhu cÇu ®i l¹i vµ vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng ho¸, ®· cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty ®­îc thµnh lËp . Hä ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu khi thÞ tr­êng cÇn thiÕt. 1 trong nh÷ng c«ng ty ®ang cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó hoµn thiÖn mäi mÆt vÒ yªu cÇu cña thêi ®¹i ®ã lµ C«ng Ty cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch Vô hµng ho¸ I. Kh¸i Qu¸t vÒ C«ng ty VËn t¶i DÞch vô Hµng ho¸ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ dÞch vô hµng ho¸ Hµ Néi lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn ®æi sang. §­îc thµnh lËp tõ n¨m 1966 víi tªn gäi lµ C«ng ty VËn T¶i Hµng ho¸ Hµ Néi. Lóc cao ®iÓm c«ng ty cã trªn 1000 CB-CNV. Khèi qu¶n lý bao gåm 11 phßng ban vµ trªn 200 lao ®éng. Tõ n¨m 1990 Nhµ n­íc xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp chuyÓn dÇn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty tù h¹ch to¸n thu – chi. C«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m do kh«ng cßn ®éc quyÒn vËn chuyÓn hµng ho¸. Sè l­îng phßng ban kh«ng cßn phï hîp nªn C«ng Ty ®· gi¶i thÓ vµ ®· s¸t nhËp thµnh 6 phßng ban nghiÖp vô víi trªn 100 lao ®éng. N¨m 1992 ®Ó tæ chøc l¹i s¶n xuÊt C«ng ty 1 lÇn n÷a tæ chøc l¹i khèi qu¶n lý gåm 5 phßng nghiÖp vô vµ gi¶m bé m¸y xuèng cßn gÇn 40 lao ®éng. Ngµy 7/9/96 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2942/Q§-UB vÒ viÖc ®æi tªn vµ ®iÒu chØnh nhiÖm vô cho C«ng ty tõ kinh doanh vËn t¶i thuÇn tuý sang kinh doanh vËn t¶i + c¸c dÞch vô kh¸c. Qua ®ã C«ng ty x©y dùng l¹i m« h×nh tæ chøc khèi qu¶n lý cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc UBND Thµnh phè ®iÒu chØnh. Sè l­îng phßng ban nghiÖp vô tõ 5 phßng cßn l¹i 4 phßng víi sè lao ®éng cßn kho¶ng 30 ng­êi. KÓ tõ ngµy 1/11/2000 trë thµnh C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i & DÞch vô hµng ho¸ vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i & DÞch vô hµng ho¸, ®Þa chØ trô së chÝnh n»m ë ng· ba §u«i C¸, ph­êng Gi¸p B¸t, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HaNoi Goods services and transport joint stock company. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103000140. Vèn ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn: 7200.000.000® Vèn nhµ n­íc chiÕm 30%: 2160.000.000® Cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng trong vµ ngoµi DN lµ70%: 5.040.000.000 Gi¸ trÞ doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸(31/6/1998) Gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN nhµ n­íc:9.595.807.000 ®ång Gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ n­íc t¹i DN: 7.132.094.000 ®ång ¦u ®·i cho ng­êi lao ®éng trong DN. Tæng cæ phÇn theo gi¸ ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng trong DN 50.400 cæ phÇn, phÇn gi¸ trÞ ­u ®·i 1.512.000000 ®ång Sè tiÒn ®­îc tr¶ chËm cña lao ®éng nghÌo: 613.900.000 ®ång C«ng ty cæ phÇn ®­îc quyÒn së h÷u toµn bé nhµ cöa ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong gi¸ trÞ DN khi cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh sè 35/1998/Q§-UB ngµy 15/9/1998 cña uû ban nh©n d©n thµnh phè. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®· thay ®æi nghµnh nghÒ kinh doanh: LÇn thø nhÊt vµo ngµy 26/4/2001 , néi dung lµ bæ xung thªm vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe bus, x©y l¾p giao th«ng , x©y dùng d©n dông. LÇn thø 2 vµo ngµy 13/7/2001. Bæ xung nghµnh nghÒ : x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi võa vµ nhá, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸; x©y dùng c¸c ®­êng d©y h¹ thÕ tr¹m biÕn thÕ d­íi 35 kv; l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc. LÇn thø 3 vµo ngµy 19/6/2002, bæ xung nghµnh nghÒ : x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông; kinh doanh bÊt ®éng s¶n; l¾p r¾p « t«, xe m¸y vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c; ®Çu t­ x©y dùng bÕn xe « t« kh¸ch. a. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty -Cung øng, vËn chuyÓn vµ ®¹i lý vËn chuyÓn hµng ho¸, vËn t¶i hµnh kh¸ch liªn tØnh vµ du lÞch, taxi t¶i vµ taxi chë kh¸ch. -San lÊp mÆt b»ng, söa ch÷a, c¶i tiÕn n©ng cÊp ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. -XuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, nhiªn liÖu, phô tïng. -Kinh doanh kho b·i, xÕp dì hµng ho¸, khai th¸c bÕn ®ç vµ tr«ng gi÷ xe, hµng ho¸. -DÞch vô ¨n uèng nhµ nghØ, karaoke , s¸t h¹ch xe c¬ giíi ®­êng bé, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ. C«ng ty cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô hµng ho¸ lµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam kÓ tõ ngµy cÊp ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, sö dông con dÊu riªng, më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. b. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó cè g¾ng hoµn thµnh v­ît møc. Tæng doanh thu cña C«ng ty trong 2 n¨m b­íc sang C«ng Ty cæ phÇn nh­ sau: Doanh Thu: N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % 2001 14.000.000.000 14.742.237.052 2002 15.000.000.000 14.870.144.218 N¨m 2001 c«ng ty ®· v­ît møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, thùc hiÖn n¨m 2001 t¨ng lªn 742.237.052 ® so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 2002 tuy Doanh thu kh«ng ®¹t møc kÕ ho¹ch nh­ng lîi nhuËn n¨m nµy l¹i t¨ng cao. Lîi NhuËn: N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % 2002 512.000.000 678.613.100 133.06 C«ng ty ®· hoµn thµnh v­ît møc víi tû lÖ % t¨ng 33.06 %. §ã lµ mét thùc tÕ rÊt thuËn lîi víi viÖc ho¹t ®éng cña C«ng Ty. Lîi nhuËn t¨ng cao do chi phÝ sö dông thÊp ë møc tèi ­u , ®Ó ®Æt ®­îc lîi nhuËn vµ lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch , c¸c bé phËn cña C«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô mµ bé phËn ®ã ®ang cã tr¸ch nhiÖm. Vµo n¨m 2003 c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch t¨ng lªn 10 ®Õn 12 % vÒ Doanh thu so víi n¨m 2002. §Æc biÖt ph¸t triÓn m¹nh vÒ nghµnh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ Du LÞch. II. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty vËn t¶i vµ DÞch vô hµng ho¸: Héi ®ång qu¶n trÞ Phã G§ phô tr¸ch DV Gi¸m ®èc Phã G§ phô tr¸ch vËn t¶i Phßng TCHC Phßng KT TK Phßng KH ®Çu t­ Phßng BV thanh tra BÕn DV 1 BÕn DV 2 ®oµn xe kh¸ch §oµn xe taxi Trung t©m khai th¸c vc hµng ho¸ Mèi quan hÖ chØ huy: Mèi quan hÖ lµm viÖc: C«ng ty ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban cã quan hÖ hç trî lÉn nhau trong c«ng t¸c. Sù chØ huy trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc xuèng c¸c ®¬n vÞ thÓ hiÖn sù qu¶n lý chÆt chÏ cña bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh, cã thÓ th«ng qua c¸c phßng ban vµ còng cã thÓ th«ng qua Gi¸m ®èc. III. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban : 1. Gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan Ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh chung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®êi sèng viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i. 2. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch dÞch vô: chuyªn phô tr¸ch vÒ phÇn dÞch vô mµ c«ng ty ®ang ®iÒu hµnh 3. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ vËn t¶i, phô tr¸ch vÒ bÕn vËn t¶i 1 vµ 2. 4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chøc n¨ng: lµ phßng tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, nh©n sù, hµnh chÝnh vµ th­ch hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng. *nhiÖm vô: Tham m­u cho L·nh ®¹o C«ng ty vÒ c«ng t¸c s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt, c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ dé vÒ tiÒn l­¬ng, n©ng bËc l­¬ng hµng n¨m cho ng­êi lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH,BHYT,BHL§ vµ c¸c chÕ ®é liªn quan kh¸c LËp hå s¬ vµ tr×nh héi dång kû luËt C«ng ty xÐt xö víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m néi quy, quy chÕ c«ng ty ®· ban hµnh. Qu¶n lý lùc l­îng qu©n d©n tù vÖ, qu©n dùbÞ, vµ c«ng t¸c th¨m hái c¸c gia ®×nh chÝch s¸ch. Lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ v¨n th­ l­u tr÷, kiÕn thiÕt c¬ b¶n nhá trong C«ng ty. Qu¶n lý m«i tr­êng, tæ chøc ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. 5.phßng kÕ to¸n thèng kª: Chøc n¨ng: lµ phßng tham m­u gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n. Th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n s¶n xuÊt trong C«ng ty trªn nguyªn t¾c bao toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån vèn ®­îc giao. NhiÖm vô: LËp vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong tõng kú kÕ ho¹ch, cuèi kú cã quyÕt to¸n. Tæ chøc vµ h­íng dÉn nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c quy ®Þnh vÒ tµI chÝnh. Ghi chÐp c¸c chøng tõ, sæ s¸ch theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Lu«n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. H­íng dÉn vµ kiÓm tra nghÖp vô tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé trong C«ng ty, thèng kª vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ. ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. Lµm nhiÖm vô kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t­ tiÒn vèn cña C«ng ty, viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT vµ c¸c chÕ ®é tµi chÝnh tÝn dông… KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ l­u th«ng, sö lý c¸c thiÕu hôt mÊt m¸t vµ c¸c kho¶n nî khã ®ßi kh¸c… Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin, tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª vµ qu¶n trÞ kinh doanh. QuyÒn h¹n: Cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp c¸c chøng tõ, sæ s¸ch, tµi liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kiÓm tra theo chøc n¨ng. Cã quyÒn tõ chèi kh«ng thi hµnh viÖc thu, chi vÒ tµi chÝnh mµ xÐt thÊy viÖc ®ã vi ph¹m luËt ph¸p Nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tµi chÝnh nh­ng sau ®ã ph¶i b¸o c¸o ngay cho L·nh ®¹o C«ng ty biÕt ®Ó xö lý. §Þnh biªn gåm 5 c¸n bé: -1 tr­ëng phßng phô tr¸ch chung -1 kÕ to¸n tæng hîp -2 KÕ to¸n viªn -1 thñ quü. 6. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Chøc n¨ng: lµ phßng tham m­u tæng hîp gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty. ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo dâi qu¶n lý c¸c trang thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÖn vµ ph­¬ng tiÖn cã trong toµn c«ng ty * NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng kú kÕ ho¹ch (dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n). Gi÷a kú vµ cuèi kú cã b¸o c¸o hå s¬, tæng kÕt ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®Ò suÊt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. Chñ ®éng phèi hîp gi÷a c¸c phßng, ban vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x©y dùng hoµn thiÖn c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ kü thuËt ¸p dông cho c¸c m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty hiÖn cã. Tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi tæ chøc c¸ nh©n cã nhu cÇu. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång ®· ký phï hîp víi ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ Nhµ N­íc ban hµnh. Nghiªn cøu chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng c¸c dù ¸n tiÒn kh¶ thi Qu¶n lý theo dâi t×nh tr¹ng kü thuËt cña thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn C«ng ty cã. LËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ®èi víi c«ng t¸c b¶o d­ìng, s÷a ch÷a trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn. * QuyÒn h¹n: Cã quyÒn kiÓm tra vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp sè liÖu, chøng tõ vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ. Cã quyÒn yªu cÇu c¸ nh©n, ®¬n vÞ nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o d­ìng, s÷a ch÷a ®èi víi trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. *Phßng gåm 5 c¸n bé: 1 tr­ëng phßng phô tr¸ch chung. 1 c¸n bé theo dâi vÒ vËn t¶i. 1 c¸n bé theo dâi vÒ dÞch vô. 1 c¸n bé theo dâi vÒ dù ¸n. 1 c¸n bé tæng hîp kiªm phô tr¸ch kü thuËt. 7. Phßng b¶o vÖ thanh tra: Chøc n¨ng: lµ phßng chuyªn tr¸ch c«ng t¸c tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ tµi s¶n, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, phßng chèng ch¸y næ trong ph¹m vi toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ tµI s¶n, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ trËt tù XH trong ph¹m vi toµn C«ng ty. -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong ph¹m vi toµn C«ng ty. Cã ®¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm trong tõng kú kÕ ho¹ch. -H­íng dÉn nghiÖp vô cho lùc l­îng b¶o vÖ c¸c ®¬n vÞ n»m ngoµI trô së chÝnh trùc thuéc c«ng ty 8. BÕn dÞch vô 1: nhiÖm vô lµ tr«ng gi÷ « t« t¶i cña c¸c tØnh, thµnh ®Õn Hµ Néi nhËn, tr¶ hµng cã nhu cÇu ®ç qua ®ªm. Ngoµi ra cßn cã c¸c dÞch vô phô trî, phôc vô ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn gåm: tæ chøc quÇy, qu¸n gi¶i kh¸t, ¨n cho l¸i phô xe. Tæ chøc nhµ trä cho chñ hµng vµ l¸i phô xe nghØ qua ®ªm. Tæ chøc kho chøa tr«ng gi÷ hµng ho¸. Tæ chøc cöa hµng mua b¸n vËt t­, dÇu mì, phô tïng « t«. Khai th¸c vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ l­u th«ng gi÷a c¸c tØnh thµnh. DÞch vô söa ch÷a b¶o d­ìng « t« 9. BÕn dÞch vô 2: C¸c dÞch vô bÕn b·i, nhµ nghØ, … Lµ mét bé phËn thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô khai th¸c, tæ chøc söa ch÷a nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty còng nh­ cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 10. Trung t©m khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ : Lµ mét bé phËn thµnh viªn thuéc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, hµng th¸ng quyÕt to¸n, nép kho¸n vÒ C«ng ty. 11. §oµn xe kh¸ch vµ ®oµn xe taxi: Lµ c¸c ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng theo sù ®iÒu hµnh cña phô Tr¸ch c¸c bÕn dÞch vô, lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ theo môc ®Ých , yªu cÇu cña c¸ nh©n. §ã lµ nhiÖm vô riªng biÖt cña mçi phßng, ban, ®¬n vÞ. Sù ph©n c«ng râ rµng, rµnh m¹ch vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña mçi phßng , ban…sÏ gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tõ ®ã cho thÊy r»ng bé m¸y tæ chøc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh cña C«ng ty. IV. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh kinh doanh vËn t¶i, kh«ng cã s¶n phÈm h÷u h×nh, s¶n phÈm cña ngµnh lµ tÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn km lu©n chuyÓn. Tõ khi ®Êt n­íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c lo¹i h×nh vËn t¶i ®a d¹ng vµ phong phó, c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng h¬n. Do ®ã thÞ tr­êng vËn t¶i cña ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng bÞ thu hÑp. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ chÕ ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®ã lµ ¸p dông h×nh thøc kho¸n doanh thu ®Õn c¸c ®¬n vÞ, ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. C¸c ®¬n vÞ tù khai th¸c, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, hµng th¸ng nép kho¸n vµ quyÕt to¸n víi C«ng ty theo ®Þnh møc qui ®Þnh chung. C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kho¶n trÝch nép khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, doanh sè, chi phÝ qu¶n lý, tû lÖ lîi nhuËn, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n, mua vËt t­, thùc hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ. C¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng nghiÖp vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®­îc chñ ®éng t×m hîp ®ång, víi sù gióp ®ì vµ ®Þnh h­íng cña C«ng ty. Phßng thèng kª kÕ to¸n qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tµi chÝnh toµn C«ng ty. C«ng ty ®Þnh h­íng kinh doanh, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t­ thiÕt bÞ, ký kÕt c¸c hîp ®ång lín, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Mçi bÕn dÞch vô ®Òu cã ban chØ huy ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, ban chØ huy trùc tiÕp qu¶n lý bÕn b·i, tµi s¶n lao ®éng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c phôc vô kinh doanh phôc vô bÕn b·i. Cuèi th¸ng tæng hîp doanh thu, sè l­îng xe vµ ®èi chiÕu víi phßng qu¶n lý Kinh tÕ x¸c ®Þnh tæng doanh thu b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc C«ng ty. G¾n liÒn víi c¸c bÕn b·i, ®¬n vÞ lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, C«ng ty lu«n cè g¾ng b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸ch phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh. V. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô Hµng ho¸: a. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Tr­ëng phßng KÕ To¸n Thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tæng hîp * NhiÖm vô cña tõng ng­êi trong phßng kÕ to¸n 1. Tr­ëng phßng KÕ to¸n: Lµ ng­êi thùc hiÖn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cßn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, kÕ to¸n tr­ëng cßn ®¶m nhiÖm viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh. Tr­ëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ vµ tr­íc kÕ to¸n tr­ëng cÊp trªn vÒ c¸c c«ng t¸c thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña kÕ to¸n tr­ëng. Tr­ëng phßng kÕ to¸n cã c¸c tr¸ch nhiÖm cô thÓ: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, lËp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª qui ®Þnh, thùc hiÖn viÖc trÝch nép thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm kª, thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n còng nh­ phæ biÕn vµ h­íng dÉn c¸c qui ®Þnh míi cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan còng nh­ trong bé m¸y kÕ to¸n, tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ träng t©m lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong ®¬n vÞ. Tr­ëng phßng KT cã c¸c quyÒn h¹n: Ph©n c«ng, chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ, cã quyÒn yªu cÇu c¶ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng viÖc kÕ to¸n vµ kiÓm tra; c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n - thèng kª còng nh­ c¸c hîp ®ång ph¶i cã ch÷ ký cña KÕ to¸n tr­ëng míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý, kÕ to¸n tr­ëng ®­îc quyÒn tõ chèi, kh«ng thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh vi ph¹m luËt ph¸p ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng sai tr¸i cña thµnh viªn trong ®¬n vÞ cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn t­¬ng øng. 2. KÕ to¸n tæng hîp: Phô tr¸ch vÒ tÊt c¶ c¸c m¶ng kÕ to¸n chung cña C«ng ty, xem xÐt vµ tæng hîp t×nh h×nh KÕ to¸n trong kú. Cuèi kú h¹ch to¸n vµ xem xÐt c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nhËn tõ c¸c KÕ to¸n viªn kh¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc phô tr¸ch phßng kÕ to¸n , cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c , ®Çy ®ñ, kÞp thêi , c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cña C«ng ty víi mçi kú. 3. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n thu chi phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc giao, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng qui ®Þnh. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr­êng hîp vi ph¹m Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é tµi chÝnh. - Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng ký vµ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, quý, ph©n bæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Tæng hîp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý ®óng qui ®Þnh vµ kÞp thêi gian cho c¬ quan cÊp trªn. 4. kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm ytÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kÕ to¸n tr­ëng vÒ c«ng t¸c ®­îc giao. Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®óng qui ®Þnh 5. KÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt. 6. Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo nghiÖp vô thu chi. Cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o ®¶m bÝ mËt an toµn tuyÖt ®èi quü tiÒn mÆt, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn, kim khÝ,.... ë mçi XÝ nghiÖp ®Òu cã mét kÕ to¸n riªng chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thu thËp, xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc thanh to¸n chi tiªu, tæng hîp mäi ho¹t ®éng cña bÕn b·i lËp quyÕt to¸n theo yªu cÇu cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn nghiÖp vô nµy chÞu sù h­íng dÉn vµ ®iÒu hµnh vÒ nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n lµ nhiÖm vô tæng hîp toµn bé c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thanh to¸n néi bé kh¸ch hµng, ng©n hµng, lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n tr­ëng, cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C«ng ty kh«ng cã kÕ to¸n hµng tån kho v× c«ng ty cã thùc hiÖn kho¸n cho l¸i xe tù lo vÒ nhiªn liÖu, cuèi th¸ng quyÕt to¸n víi phô tr¸ch bé phËn bÕn b·i ®ã. b. H×nh thøc sæ KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i DÞch Vô hµng ho¸: 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay C«ng ty Cæ phÇn vËn t¶i vµ DÞch Vô hµng ho¸ ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n chung theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sau ®ã cã nh÷ng thay ®æi bæ sung theo c¸c Th«ng t­ 10, 44, 64... vµ ¸p dông theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty gåm c¸c b¸o c¸o sau: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + L­u chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. H×nh thøc sæ KÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng. C«ng ty cã nh÷ng sæ kÕ to¸n chÝnh nh­: NhËt ký chøng tõ (NKCT) sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 3, NKCT sè 4, .... vµ c¸c b¶ng kª vµ c¸c lo¹i sæ c¸i nh­ sæ c¸i tiÒn mÆt vµ c¸c sæ chi tiÕt... Chøng tõ gèc Sæ quü B¸o c¸o KÕ to¸n Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ chi tiÕt B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å cho thÊy: - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng bª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña ¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. VI. KÕt luËn §ã lµ c¸i nh×n tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ dÞch vô hµng ho¸, qua nh÷ng thu thËp trªn, lµ mét sinh viªn ®ang s¾p ra tr­êng vµ ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty em thÊy r»ng C«ng ty ®ang cã thÕ m¹nh vÒ bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc. Quy m« ph¸t triÓn m¹nh vÒ vËn t¶i, ®Æc biÖt lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch chøng tá r»ng C«ng ty ®ang dÇn thÝch nghi víi m«i tr­êng x· héi ®­¬ng ®¹i. Tõ khi chuyÓn ®æi sang cæ phÇn th× hµng n¨m doanh thu cña c«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc, trong 2 n¨m 2001, 2002, th× doanh thu t¨ng rÊt cao. Tuy n¨m 2002 tû lÖ % cña thùc hiÖn so víi kª ho¹ch chØ ®¹t 99,3% nh­ng do n¨m nµy C«ng ty sö dông chi phÝ gi¶m ë møc tèi ­u nªn l·i ®¹t tíi 678613100®, t¨ng lªn 33,6% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong sù khëi ®Çu míi khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn th× C«ng ty vÉn cßn 1 sè nh­îc ®iÓm nh­ vÉn bÞ ¶nh h­ëng bëi tÝnh chÊt cña DN Nhµ n­íc, thÓ hiÖn viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc ch­a nhanh nhËy n¾m b¾t kÞp thêi, thñ tôc cßn chång chÐo r­êm rµ. Nh­ng vÒ phÇn ­u ®iÓm th× C«ng ty hiÖn cã lùc l­îng lao ®éng cã kiÕn thøc còng nh­ chuyªn m«n nghiÖp vô cao. §éi ngò c«ng nh©n tr¶i qua nhiÒu n¨m lao ®éng, ®óc rót ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao vÒ kiÕn thøc còng nh­ chuyªn m«n nghiÖp vô, cô thÓ: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· thu hót ®­îc mét lùc l­îng ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé kü thuËt trÎ, cã n¨ng lùc còng nh­ tr×nh ®é cao. ChÝnh nhê vµo sù ®Çu t­ chÊt x¸m ®ã, cïng víi nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· t¹o nªn mét C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thêi më cöa. Vµ s¾p tíi C«ng ty sÏ cè g¾ng ®Æt ra nhiÒu kÕ ho¹ch hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty 1 c¸ch toµn diÖn h¬n. Ph¸t triÓn nghµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty còng chÝnh lµ mét phÇn ®ãng gãp sù giµu m¹nh cho §Êt n­íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn Quý C«ng ty, ®Æc biÖt lµ tr­ëng phßng kÕ to¸n , ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Môc Lôc sè trang Lêi më ®Çu 1 I. Kh¸i Qu¸t vÒ C«ng ty VËn t¶i DÞch vô Hµng ho¸ 1 a. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty 3 b. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. 4 II. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty vËn t¶I vµ DÞch vô hµng ho¸ 5 III. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban 6 IV. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 11 V. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô Hµng ho¸ 13 a.Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 13 1. Tr­ëng phßng KÕ to¸n 14 2. KÕ to¸n tæng hîp 15 3. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh 15 4. kÕ to¸n tiÒn l­¬ng 15 5. KÕ to¸n tiÒn mÆt, 16 6. Thñ quü 16 H×nh thøc sæ KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ DÞch Vô hµng ho¸ 16 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty 16 2.H×nh thøc sæ kÕ to¸n 17 KÕt luËn 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá.DOC
Luận văn liên quan