Đề tài Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay

A. phần mở đầu Sau nhiều năm chuyển đổi cơ chế kinh tế, hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn hình thành cơ cấu và thể chế kinh tế thị trường định hướng xh chủ nghĩa (XHCN). Kết quả quan trọng của đường lối đổi mới chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập này là sự hình thành và phát triển của thành phần kinh tế tư bản Nhà nước (TBNN) theo con đường lý luận Lênin đã chỉ ra. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư bản Nhà nước mà ta thấy được hiện nay dưới các hình thức: Các Công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài . Các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là các doanh nghiệp từ sự hợp tác của kinh tế Nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài. Trên một hướng khác, lại có các hình thức kinh tế (TBNN) cũng ra đời từ sự kết hợp giữa kinh tế Nhà nước với các nhà tư bản tư nhân trong nước, với các tư nhân và hộ sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong các hình thức hợp tac. Dù gọi đó là tên gì, xét về mặt lý luận kinh tế - chính trị hay là về chiến lược, sách lược thì cuộc sống cũng đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư bản Nhà nước. Đề tài "Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay". Được đưa ra để có thể nắm bắt được tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực hiện của vấn đề này. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu hai vấn đề chính sau: I. Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. II. Sự vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở Việt Nam MỤC LỤC A. phần mở đầu 1 B. phần nội dung 2 Chương I : 2 Lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2 1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2 3. Các hình thức của Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước. 5 3.1. Tô Nhượng : 5 3.2. Các Hợp tác xã (HTX) cũng là một hình thức của CNTB Nhà nước. 6 3.3. Hình thức đại lý uỷ thác. 7 3.4. Cho tư bản trong nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ, rừng, đất. 7 3.5. Cho nông dân thuê những hầm mỏ nhỏ. 7 3.6. Công ty Hợp doanh. 7 4. Kết quả thực hiện CNTB Nhà nước. 8 Chương II 10 Sự vận dụng lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước ở việt nam 10 1. Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế TBNN ở nước ta. 10 2. Những hình thức cụ thể của chủ nghĩa tư bản Nhà nước đang được vận dụng ở nước ta. 11 2.1. Hình thức liên doanh, liên kết giữa Nhà nước với các chủ sở hữu ngoài quốc doanh ở trong nước hoặc với các chủ sở hữu ử các nước tư bản chủ nghĩa. 12 2.2. Công ty cổ phần với tính cách là hình thức kinh tế tư bản Nhà nước và cổ phần hoá xí nghiệp để thành lập xí nghiệp tư bản Nhà nước. 13 2.3. Đặc khu kinh tế. 14 2.4 Khu công nghệ chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) 14 2.5. Cho tư bản trong và ngoài nước, cho nông dân thuê các cơ sở sản xuất Kinh doanh và các tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân. 15 2.6. Các Tổ chức hợp tác liên doanh với tính cách là các hình thức kinh tế tư bản Nhà nước. 15 3. Những hạn chế khi áp dụng CNTBNN vào nước ta. 16 Chương III 18 Phương hướng để vận dụng thành công kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay. 18 1. phát huy mạnh mẽ tiềm năng của các thành phần kinh tế. 18 2. Phải biết học chủ nghĩa tư bản. 19 3. Xác định bước đi có hiệu quả. 20 C. kết luận 22 Tài liệu tham khảo 24

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. phÇn më ®Çu Sau nhiÒu n¨m chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, hiÖn nay, c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta ®ang chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi - giai ®o¹n h×nh thµnh c¬ cÊu vµ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng xh chñ nghÜa (XHCN). KÕt qu¶ quan träng cña ®­êng lèi ®æi míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ më cöa, héi nhËp nµy lµ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc (TBNN) theo con ®­êng lý luËn Lªnin ®· chØ ra. C¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc mµ ta thÊy ®­îc hiÖn nay d­íi c¸c h×nh thøc: C¸c C«ng ty liªn doanh, c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi…. C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. §©y lµ c¸c doanh nghiÖp tõ sù hîp t¸c cña kinh tÕ Nhµ n­íc víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Trªn mét h­íng kh¸c, l¹i cã c¸c h×nh thøc kinh tÕ (TBNN) còng ra ®êi tõ sù kÕt hîp gi÷a kinh tÕ Nhµ n­íc víi c¸c nhµ t­ b¶n t­ nh©n trong n­íc, víi c¸c t­ nh©n vµ hé s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô trong c¸c h×nh thøc hîp tac. Dï gäi ®ã lµ tªn g×, xÐt vÒ mÆt lý luËn kinh tÕ - chÝnh trÞ hay lµ vÒ chiÕn l­îc, s¸ch l­îc th× cuéc sèng còng ®ang thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. §Ò tµi "Lý luËn cña Lªnin vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi vµ sù v©n dông lý luËn ®ã ë ViÖt Nam hiÖn nay". §­îc ®­a ra ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t­ duy lý luËn vµ n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn cña vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi ®i s©u vµo nghiªn cøu hai vÊn ®Ò chÝnh sau: I. Lý luËn cña Lªnin vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. II. Sù vËn dông lý luËn cña Lªnin vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ë ViÖt Nam Do thêi gian nghiªn cøu h¹n hÑp vµ tµi liÖu ch­a thËt ®Çy ®ñ nªn ®Ò ¸n ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Ò ra. V× vËy, em mong sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o ®Ó ®Ò ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. B. phÇn néi dung Ch­¬ng I : Lý luËn cña lªnin vÒ chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. 1. Vai trß cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc Nga kh«ng cho phÐp ®i trùc tiÕp lªn ch¶u nghÜa x· héi mµ ph¶i xuyªn qua chñ nghÜa t­ banr Nhµ n­íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. N­íc Nga lµ mét n­íc chËm tiÕn ë Ch©u ¢u cho nªn n­íc Nga míi chØ cã nguyÖn väng kiªn quyÕt tiÕn lªn con ®­êng x· héi chñ nghÜa mµ ch­a cã nÒn mãng kinh tÕ. Do ®ã cÇn ph¶i rót lui vÒ nh­ng vÞ trÝ cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc, cÇn ph¶i chuyÓn tõ “Xung phong” sang “ Bao v©y”. B¶n th©n chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc chÝnh lµ sù kÕt hîp, liªn hîp, phæi hîp Nhµ n­íc X« ViÕt, nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n víi chñ nghÜa t­ b¶n do nhµ n­íc v« s¶n kiÎm so¸t vµ ®iÒu tiÕt cã thÓ ®a¶y nhanh sù ph¸t triÓn ngay tøc kh¾c nÒn n«ng nghiÖp. Nhê viÖc t¨ng nhanh lùc l­îng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ æn ®Þnh x· héi, tho¸t ra khái khñng ho¶ng, tho¸t khái c¶nh gi¶m sót “TÝn nhiÖm cña n«ng d©n ®èi víi chÝnh quyÒn X« ViÕt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng trém c¾p cña c«ng nÆng nÒ vµ n¹n ®Çu c¬ lan trµn .v.v...” NÕu du nhËp ®­îc chñ nghÜa t­ b¶n th× sÏ cã thÓ c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng cña nh©n d©n, nÒn ®¹i c«ng nghiÖp X« ViÕt ®­îc kh«i phôc. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc lµ c«ng cô ®Ó liªn hîp nÒn s¶n xuÊt nhá l¹i, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n t¸n vµ ®Êu tranh chèng tÝnh tù ph¸t tiÓu t­ b¶n vµ t­ s¶n chñ nghÜa. Trong ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp lín ch­a ®­îc kh«i phôc, kinh tÕ nhá vÉn tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp trong chñ nghÜa x· héi th× chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc sÏ lµ sù liªn hîp nÒn s¶n xuÊt nhá l¹i, bëi v× chñ nghÜa t­ b¶n lµ xu h­íng vµ lµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn tù ph¸t cña nÒn s¶n xuÊt nhá. Víi ý nghÜa Êy th× “T­ b¶n lµm cho s¶n xuÊt nhá liªn hîp l¹i, t­ b¶n sinh ra tõ nÒn s¶n xuÊt nhá”. XÐt vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn th× chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cao h¬n nhiÒu so víi kinh tÕ tiÓu n«ng. NÕu ph¸t triÓn ®­îc chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc th× sÏ t¨ng c­êng ®­îc nÒn ®¹i s¶n xuÊt ®èi lËp víi nÒn s¶n xuÊt l¹c hËu, nÒn s¶n xuÊt c¬ khÝ ho¸ ®èi lËp víi nÒn s¶n xuÊt thñ c«ng, nã t¨ng thªm s¶n phÈm mµ nã thu ®­îc cña ®¹i c«ng nghiÖp, cñng cè ®­îc nh÷ng quan hÖ kinh tÕ do Nhµ n­íc ®iÒu chØnh, ®èi lËp víi nh÷ng quan hÖ kinh tÕ tiÓu t­ s¶n v« chÝnh phñ. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc, v× lÏ Êy, trë thµnh c«ng cô ®Ó ®Êu tranh chèng tÝnh tù ph¸t t­ b¶n chñ nghÜa, tÝnh tù ph¸t tiÓu t­ s¶n, chèng tÖ ®Çu c¬, ®­îc coi lµ kÎ thï cña cña chñ nghÜa x· héi, ë n­íc tiÓu n«ng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc lµ mét b­íc tiÕn lín, nhê nã mµ chiÕn th¾ng ®­îc t×nh tr¹ng hçn ®én, t×nh tr¹ng suy sôp vÒ kinh tÕ cña giai cÊp Êy lµ c¸i quan träng h¬n hÕt. ChÝnh v× thÕ mµ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc sÏ ®­a n­íc Nga lªn chñ nghÜa x· héi b»ng con ®­êng ch¾c ch¾n nhÊt. Chñ nghÜa x· héi Nhµ n­íc cßn lµ c«ng cô ®Ó kh¾c phôc ®­îc “kÎ thï chÝnh trong “néi bé” ®Êt n­íc, kÎ thï cña c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ” cña chÝnh quyÒn X« ViÕt. §ã lµ bän ®Çu c¬, bän gian th­¬ng, bän ph¸ ho¹i ®éc quyÒn cña Nhµ n­íc. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cßn ®­îc xem lµ c«ng cô ®Êu tranh chèng chñ nghÜa quan liªu vµ nh÷ng lÖch l¹c quan liªu chñ nghÜa. Lªnin ph©n tÝch vÒ nguån gèc kinh tÕ cña chñ nghÜa quan liªu ë n­íc Nga : Êy lµ t×nh tr¹ng riªng lÎ, t×nh tr¹ng ph©n t¸n cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt nhá, c¶nh khèn cïng cña hä, t×nh tr¹ng dèt n¸t cña hä, t×nh tr¹ng kh«ng cã ®­êng x·, n¹n mï ch÷, t×nh tr¹ng kh«ng cã sù trao ®æi gi÷a N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp, t×nh tr¹ng thiÕu sù liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp. Th«ng qua Chñ nghÜa t­ b¶n mµ giai cÊp c«ng nh©n cã thÓ häc tËp ®­îc c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lý mét nÒn s¶n xuÊt lín. Khi Êy giai cÊp c«ng nh©n V« s¶n Nga, so víi bÊt cø giai cÊp V« s¶n ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nµo kh¸c lµ giai cÊp tiªn tiÕn h¬n vÒ cÊp ®é chÝnh trÞ cña n­íc m×nh vµ vÒ søc m¹nh c¶u chÝnh quyÒn c«ng n«ng, nh­ng l¹c hËu h¬n nh÷ng n­íc l¹c hËu nhÊt ë T©y ¢u vÒ mÆt tæ chøc mét Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cã quy cñ, vÒ tr×nh ®é v¨n ho¸, vÒ møc ®é chuÈn bÞ cho viÖc “thùc hiÖn” Chñ nghÜa x· héi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc (nÕu thùc hiÖn ®­îc) sÏ gióp cho chÝnh quyÒn X« ViÕt kh¾c phôc dÇn ®­îc t×nh tr¹ng l¹c hËu Êy. Còng qua ®©y mµ hä tËp ®­îc c¸ch tæ chøc cña “nh÷ng ng­êi th«ng minh vµ cã kinh nghiÖm”, trong nh÷ng xÝ nghiÖp hÕt søc to lín thùc sù ®¶m nhËn ®­îc viÖc cung cÊp s¶n phÈm cho hµng chôc triÖu ng­êi. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc th«ng qua sù “du nhËp” cña t­ b¶n tõ bªn ngoµi lµ h×nh thøc du nhËp tiÕn bé kü thuËt hiÖn ®¹i ; qua ®ã mµ hy väng ®­îc tr×nh ®é trang bÞ cao cña Chñ nghÜa t­ b¶n. NÕu kh«ng lîi dung kü thuËt®ã th× kh«ng x©y dùng tèt ®­îc c¬ së cho nÒn ®¹i s¶n xuÊt cña chÝnh quyÒn X« ViÕt. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cßn mang l¹i c¸i lîi lµ, th«ng qua sù ph¸t triÓn nã mµ phôc håi ®­îc giai c¸p c«ng nh©n. NÕu chñ nghÜa t­ b¶n ®­îc lîi thÕ th× s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng sÏ t¨ng lªn vµ giai cÊp v« s¶n còng theo ®ã mµ lín nhanh lªn. NÕu chñ nghÜa t­ b¶n ®­îc kh«i phôc l¹i th× còng cã nghÜa lµ sÏ kh«i phôc l¹i giai cÊp v« s¶n vµ taä ra mét giai cÊp v« s¶n c«ng nghiÖp, v× chiÕn tranh, v× bÞ ph¸ s¶n nªn ®· bÞ mÊt tÝnh giai cÊp, nghÜa lµ bÞ ®Èy ra khái con ®­êng tån t¹i giai cÊp cña m×nh vµ kh«ng cßn tån t¹i víi t­ c¸ch lµ giai cÊp v« s¶n n÷a. Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc mµ Lªnin nªu lµ mét thø chñ nghÜa t­ b¶n ®Æc biÖt. Nã kh¸c víi kh¸i niÖm th«ng th­êng vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc v× ë ®©y Nhµ n­íc n»m trong tay giai cÊp v« s¶n vµ nh÷ng ®Ønh cao cña nÒn kinh tÕ th× n»m trong tay Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. Lªnin viÕt : “Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cña chóng t«i kh¸c vÒ c¨n b¶n so víi Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cña chÝnh phñ t­ b¶n, sù kh¸c biÖt chÝnh lµ ë chç Nhµ n­íc cña chóng t«i kh«ng ph¶i ®¹i diÖn cho giai cÊp t­ s¶n mµ ®¹i diÖn cho giai cÊp v« s¶n”. Tõ nh÷ng ®iÒu võa tr×nh bµy vÒ Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc chóng ta cã thÓ thÊy : Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc kh«ng chØ lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ trong kÕt cÊu nÒn kinh tÕ qu¸ ®é mµ cßn lµ s¸ch l­îc cña Nhµ n­íc V« s¶n, lµ con ®­êng ®Ó thùc hiÖn sù qu¸ ®é lªn CNXH trong mét n­íc tiÓu s¶n xuÊt chiÕm ­u thÕ. 3. C¸c h×nh thøc cña Chñ nghÜa T­ b¶n Nhµ n­íc. Lªnin ®· nªu ra nh÷ng h×nh thøc cô thÓ cña Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. 3.1. T« Nh­îng : Trong cuèn “Bµn vÒ ThuÕ l­¬ng thùc” Lªnin quan niÖm : “T« nh­îng lµ mét giao kÌo, mét sù liªn kÕt, liªn minh gi÷a chÝnh quyÒn Nhµ n­íc X« ViÕt, nghÜa lµ Nhµ n­íc V« s¶n víi Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc chèng l¹i thÕ lùc tù ph¸t tiÓu t­ s¶n. Ng­êi nhËn t« nh­îng lµ nhµ t­ b¶n T« nh­îng lµ chÝnh quyÒn X« ViÕt ký Hîp ®ång víi nhµ t­ b¶n. Nhµ t­ b¶n tiÕn hµnh kinh doanh víi t­ c¸ch lµ mét bªn ký kÕt, lµ ng­êi thuª t­ liÖu s¶n xuÊt XHCN, vµ thu ®­îc lîi nhuËn cña t­ b¶n mµ m×nh bá ta, råi nép cho Nhµ n­íc CHCN mét phÇn s¶n phÈm. T« ng­îng lµ h×nh thøc kinh tyÕ mµ hai bªn cïng cã lîi. Nhµ t­ b¶n kinh doanh theo ph­¬ng thøc t­ b¶n cèt ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn bÊt th­êng, siªu ng¹ch hoÆc ®Ó cã ®­îc lo¹i nguyªn liÖu mµ hä kh«ng t×m ®­îc hoÆc khã t×m ®­îc b»ng c¸ch kh¸c. ChÝnh quyÒn X« ViÕt còng cã lîi : Lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, sè l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn. H×nh thøc T« nh­îng lµ sù “du nhËp” chñ nghÜa t­ b¶n tõ bªn ngoµi vµo. TÊt c¶ khã kh¨n trong nhiÖm vô nµy lµ ph¶i c©n nh¾c, ph¶i suy nghÜ hÕt mäi ®iÒu khi ký hîp ®ång t« nh­îng vµ sau ®ã ph¶i biÕt theo dâi viÖc chÊp hµnh nã. Trong B¸o c¸o vÒ T« nh­îng, Lªnin ®· nªu ra nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i cÇn ph¶i chó ý nh­ sau: - §Ó thùc hµnh Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc (T« nh­îng) cÇn ph¶i tõ bá Chñ nghÜa ¸i quèc ®Þa ph­¬ng cña mét sè ng­êi cho r»ng tù m×nh cã thÓ lµm lÊy, kh«ng chÊp nhËn trë l¹i ¸ch n« dÞch cña t­ b¶n. Lªnin nªu râ cµn ph¶i s½n sµng chÞu ®ùng c¶ mét lo¹t hy sinh thiÕu thèn vµ bÊt lîi miÔn sao cã ®­îc sù chuyÓn biÕn quan träng vµ c¶i thiÖn t×nh tr¹ng kinh tÕ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu. - Ng­êi t« nh­îng cã tr¸ch nhiÖm c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp t« nh­îng sao cho ®¹t tíi møc sèng trung b×nh cña ng­êi n­íc ngoµi. C¶i thiÖn ®êi sèng c¶u c«ng nh©n c¸c xÝ nghiÖp t« nh­îng vµ ngoµi t« nh­îng ®­îc xem lµ “c¬ së cña chÝnh s¸ch t« nh­îng”. - Ngoµi ra ng­êi nhËn t« nh­îng ph¶i b¸n thªm cho ChÝnh quyÒn X« ViÕt (nÕu cã yªu cÇu) tõ 50 ®Õn 100% sè l­îng s¶n phÈm tiªu dïng cho c¸c c«ng nh©n ë XÝ nghiÖp T« nh­îng còng víi gi¸ b¸n nh­ trªn, lµm nh­ vËy ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n kh¸c. - VÊn ®Ò tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n ë c¸c xÝ nghiÖp t« nh­îng sÏ ®­îc quy ®Þnh theo sù tho¶ thuËn riªng cña tõng hîp ®ång. - §iÒu kiÖn vÒ thuª m­ín, vÒ sinh ho¹t vËt chÊt, vÒ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ nh©n viªn ng­êi n­íc ngoµi ®­îc quy ®Þnh theo sù tho¶ thuËn tù do gi÷a hai bªn, C«ng ®oµn kh«ng cã quyÒn trong viÖc nµy. - §èi víi c«ng nh©n Nga cã tr×nh ®é cao, nÕu c¸c xÝ nghiÖp t« nh­îng muèn mêi ph¶i cã sù ®ång ý cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn Trung ¦¬ng. - Ph¶i t«n träng ph¸p luËt cña Nga. - Ph¶i nghiªm chØnh tu©n theo nh÷ng quy t¾c Khoa häc vµ kü thuËt phï hîp víi ph¸p luËt cña n­íc Nga vµ cña n­íc ngoµi. 3.2. C¸c Hîp t¸c x· (HTX) còng lµ mét h×nh thøc cña CNTB Nhµ n­íc. C¨n cø vµo nh÷ng thêi ®iÓm lÞch sö tr­íc vµ sau, cã thÓ nhËn thÊy r»ng, tho¹t ®Çu Lªnin quan niÖm : HTX lµ h×nh thøc cña CNTB Nhµ n­íc. VÒ sau tõ thùc tiÔn n­íc Nga, Lªnin ®· ph©n biÖt tæ chøc kinh tÕ nµy trong nh÷ng chÕ ®é kh¸c nhau. NghÜa lµ trong thùc tÕ tån t¹i hai chÕ ®é HTX : TBCN vµ XHCN. ChÕ ®é Hîp t¸c x· TBCN trong lßng chÕ ®é X« ViÕt ®­îc coi lµ mét h×nh thøc CNTB Nhµ n­íc. ýnghÜa cña chÕ ®é hîp t¸c x· lµ ë chç kh«ng ph¶i xo¸ bá ng­êi s¶n xuÊt nhá víi lîi Ých t­ nh©n cña hä mµ lµ ®Æt lîi Ých ®ã d­íi sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc vµ phôc vô tõng lîi Ých chung. 3.3. H×nh thøc ®¹i lý uû th¸c. Lªnin coi h×nh thøc nµy lµ h×nh thøc thø ba. Theo h×nh thøc nµy Nhµ n­íc l«i cuèn nhµ t­ b¶n víi t­ c¸ch lµ mét nhµ bu«n, tr¶ cho hä mét sè tiÌn hoa hång ®Ó hä b¸n s¶n phÈm cña Nhµ n­íc vµ mua s¶n phÈm cña ng­êi s¶n xuÊt nhá. 3.4. Cho t­ b¶n trong n­íc thuª xÝ nghiÖp, vïng má, rõng, ®Êt. H×nh thøc nµy gièng h×nh thøc t« nh­îng, nh­ng ®èi t­îng t« nh­îng kh«ng ph¶i lµ t­ b¶n n­íc ngoµi mµ lµ t­ bn¶ trong n­íc. H×nh thøc nµy ®­îc coi lµ h×nh thøc riªng ®Ó ph©n biÖt nã víi h×nh thøc t­¬ng tù nh­ng ®èi t­îng thuª chØ lµ t­ b¶n trong n­íc. 3.5. Cho n«ng d©n thuª nh÷ng hÇm má nhá. §©y còng lµ kiÓu cho thuª, nh­ng ®èi t­îng thuª theo c¸ch nãi cña Lªnin lµ nh÷ng tiÓu t­ s¶n. Vµ chÝnh ë nh÷ng hÇm má nhá cho n«ng d©n thuª s¶n xuÊt l¹i ®Æc biÖt ph¸t triÓn h¬n lµ nh÷ng xÝ nghiÖp lín nhÊt tr­íc kia lµ cña t­ b¶n, ngang hµng víi c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶n ë T©y ¢u. 3.6. C«ng ty Hîp doanh. Trong b¸o c¸o t¹i §¹i héi IV quèc tÕ Céng s¶n, Lªnin ®· nãi vÒ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc do thùc hµnh chÕ ®é chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. Khi nãi vÒ lÜnh vùc th­¬ng nghiÖp, chÝnh quyÒn X« ViÕt ®· cè g¾ng lËp ra nh÷ng X«ng ty Hîp doanh, thµnh lËp theo thÓ thøc tiÒn vèn mét phÇm lµ cña t­ b¶n t­ nh©n, ngoµi ra cña t­ b¶n n­íc ngoµi vµ mét phÇn lµ cña chÝnh quyÒn X« ViÕt. §ã lµ mét sè h×nh thøc cña CNTBNN cã thÓ rót ra tõ thùc tiÔn thùc hµnh chÕ ®é nµy vµ ®­îc LªnØnt×nh bµy khi th× tËp trung, khi th× r¶i r¸c ë mét sè t¸c phÈm. 4. KÕt qu¶ thùc hiÖn CNTB Nhµ n­íc. Sù thùc hµnh CNTBNN ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ lín. §Õn th¸ng 11 n¨m 1922 Lªnin ®· tr×nh bµy kh¸i qu¸t nh÷ng thµnh tùu cña chÝnh s¸ch kinh tÕ më nãi chung, CNTBNN nãi riªng nh­ sau: Tr­íc hÕt vµ chñ yÕu lµ t×nh h×nh giai cÊp n«ng d©n. Tõ chç ®ãi kÐm, bÊt b×nh ®Õn chç n«ng d©n ch¼ng nh÷ng ®· tho¸t khái n¹n ®ãi mµ cßn nép ®­îc thuÕ l­¬ng thùc hµng tr¨m triÖu pót. Tõ nh÷ng cuéc b¹o ®éng mang tÝnh chÊt phæ biÕn n¨m 1921, n«ng d©n ®· hµi lßng víi t×nh h×nh cña hä. C«ng nghiÖp nhÑ ®ang cã ®µ ph¸t triÓn ®êi sèng cña c«ng nh©n ®­îc c¶i thiÖn, t×nh h×nh bÊt m·n cña c«ng nh©n kh«ng cßn n÷a. C«ng nghiÖp nÆng tuy vÉn cßn khã kh¨c nh­ng ®· cã sù thay ®æi nhÊt ®Þnh. Lý do lµ kh«ng cã nh÷ng kho¶n cho vay lín hµng mÊy tr¨m triÖu ®«la. ChÝnh s¸ch t« nh­îng th× hay thËt nh­ng cho ®Õn lóc Êy (1922) vÉn ch­a cã mét t« nh­îng sinh lîi nµo trong c«ng nghiÖp nÆng. Kh«ng hy väng vay ®­îc ë c¸c n­íc giµu cã, c¸c n­íc ®Õ quèc vÉn ®ang muèn bãp chÕt Nhµ n­íc XHCN non trÎ. Tuy nhiªn, nhê chÝnh s¸ch kinh tÕ míi mµ thu ®­îc mét sè vèn lín h¬n 20 triÖu róp vµng (nhê th­¬ng nghiÖp mµ cã vèn Êy). §iÒu quan träng n÷a lµ tiÕt kiÖm vÒ mäi mÆt, kÓ c¶ nh÷ng chi phÝ vÒ tr­êng häc ®· cøu v·n c«ng nghiÖp. Riªng vÒ chÝnh s¸ch Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng t¸c dông tÝch cùc nhÊt ®Þnh gãp phÇn lµm sèng ®éng nÒn kinh tÕ n­íc Nga ®· bÞ suy sôp sau chiÕn tranh. Nhê t« nh­îng víi n­íc ngoµi nhiÒu nhµnh c«ng nghiÖp quan träng (®Æc biÖt lµ nhµnh khai th¸c dÇu) ®· ph¸t triÓn, nhiÒu kinh nghiÖm tiªn tiÕn víi trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cña nÒn s¶n xuÊt lín ®· ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp cho thuª, c¸c xÝ nghiÖp hân hîp ®· gãp phÇn gióp Nhµ n­íc X« ViÕt duy tr× sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt b×nh th­êng ë c¸c c¬ së kinh tÕ t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi, viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. H×nh thøc ®¹i lý th­¬ng nghiÖp vµ c¸c hîp t¸c x· t­ b¶n chñ nghÜa trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, tÝn dông vµ tiªu thô ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc hç trî th­¬ng nghiÖp XHCN, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh trao ®æi vµ l­u th«ng hµng ho¸, tiÒn tÖ, lµm sèng ®éng nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, qua ®ã c¶i biÕn nh÷ng ng­êi tiÓu n«ng, nèi liÒn quan hÖ trao ®æi C«ng - N«ng nghiÖp, Thµnh thÞ - N«ng th«n. Nh÷ng kÕt qu¶ Êy cã ý nghÜa tÝch cùc ®èi víi n­íc Nga X« ViÕt. Nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc Nga sau chiÕn tranh. Tuy nhiªn so víi sù mong muèn vµ môc tiªu ban ®Çu ®Æt ra cña Lªnin th× kÕt qu¶ thùc hµnh chÕ ®é nµy vÉn cßn rÊt thÊp. Song kÕt qu¶ lín nhÊt lµ b¾t ®Çu h×nh thµnh mét kh¸i niÖm míi, vµ CNTBNN ®· thùc sù lµ mét phÇn ®Æc tr­ng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ míi. Vµ chÝnh nhê chÝnh s¸ch kinh tÕ míi mµ chÝnh quyÒn X« ViÕt ®· gi÷ ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng tiÕn lªn ®­îc. N«ng d©n võa lßng C«ng nghiÖp còng nh­ Th­¬ng nghiÖp ®ang håi sinh vµ ph¸t triÓn. §ã lµ mét th¾ng lîi cña chÝnh quyÒn X« ViÕt. Ch­¬ng II Sù vËn dông lý luËn cña lªnin vÒ chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc ë viÖt nam 1. Sù cÇn thiÕt vµ kh¶ n¨ng sö dông kinh tÕ TBNN ë n­íc ta. XÐt vÒ ph­¬ng diÖn vËt chÊt, kinh tÕ, n­íc ta hiÖn nay ë møc ®é nhÊt ®Þnh, ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trùc tiÕp x©y dùng chñ nghÜa x· héi. V× vËy chóng ta cÇn suy nghÜ thÊu ®¸o qu¸ tr×nh ®i lªn chñ nghiÏa x· héi th«ng qua chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc nh­ Lªnin tõng v¹ch ra. Chóng ta cÇn sö dông chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc nh­ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn sù ®iÞnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Víi ®­êng lèi ®æi míi vµ chñ tr­¬ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¹i héi VI vµ VII cña §¶ng, kinh tÕ t­ nh©n, c¸ thÓ ë n­íc ta ®· ®­îc më réng, hiÖn cung cÊp kho¶ng 2/3 tæng s¶n phÈm trong n­íc. CÇn h­íng kinh tÕ nµy vµo con ®­êng chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ viÖc thùc hµnh ®­êng lèi chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc nãi riªng ë n­íc ta ®Æt trong côc diÖn chung cña thÕ giíi cã nhiÒu thuËn lîi. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ë cuèi thÓ kû XX ®Õn nay ®· mang ®Õn nh÷ng ®¶o lén lín lao trong c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ kiÕn tróc th­îng tÇng, trong thÕ chÕ chÝnh trÞ kinh tÕ, x· héi, trong quan hÖ quèc tÕ, trong kÕt cÊu giai cÊp vµ x· héi ... §ã lµ søc m¹nh thêi ®¹i. Søc m¹nh nµy cã thÓ ®­a mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn cÊt c¸nh lªn mét c¸ch nhÑ nhµng nÕu n­íc ®ã biÕt n¾m b¾t thêi c¬ vµ biÕt ®i ®óng h­íng. §Êt n­íc ta cã hoµn c¶nh quèc tÕ thuËn lîi cho viÖc b×nh th­êng ho¸ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ trong ®ã cã sù “du nhËp” CNTB tõ bªn ngoµi, tõ c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn. N­íc ta n»m ngay gi÷a khu vùc ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt cña thÕ giíi ngµy nay, lµ vïng vµnh ®ai Th¸i B×nh D­¬ng thuéc khu vùc Ch©u ¸. VÒ kh¸ch quan, c¸c n­íc ph¸t triÓn kh«ng thÓ kh«ng më réng ¶nh h­ëng vµ t×m nh÷ng nguån ®Çu t­ míi ë vïng nµy. ChØ cÇn cã mét chÝnh s¸ch hîp t¸c khu vùc ®óng ®¾n víi chÝnh s¸ch kinh tÕ mÒm dÎo chóng ta cã thÓ thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi d­íi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña l­îng s¶n xuÊt trong mét nÒn s¶n xuÊt toµn cÇu ho¸, trong mét nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang chuyÓn ho¸ thµnh mét thÓ thèng nhÊt, tÝnh phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng lªn. Phô thuéc lÉn nhau lµ ta cÇn ng­êi vµ ng­êi còng cÇn ta. C¸c n­íc c«ng nghiÖp phµt triÓn ®ang chuyÓn sang mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt míi vÒ cho nªn vÒ kh¸ch quan hä cã nhu cÇu chuyÓn nh­îng nh÷ng kü thuËt ®­îc gäi lµ truyÒn thèng cho nh÷ng n­íc kÐm ph¸t triÓn. §iÒu nµy còng t¹o ra mét sã thuËn lîi cho chóng ta trong viÖc thu hót nh÷ng kü thuËt ®ã vµ c¸c nguån vèn g¾n víi kü thuËt Êy tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn vÒ c«ng nghiÖp. Còng ph¶i nãi ®Õn mÆt m¹nh cña ®Êt n­íc ta cã thu hót ®èi víi t­ b¶n n­íc ngoµi. C¸i mµ chñ nghÜa t­ b¶n thÕ giíi cÇn lµ sù chuyÓn h­íng sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng (dÜ nhiªn lµ theo quan ®iÓm cña hä), th× chóng ta ®· b¾t ®Çu (dÜ nhiªn lµ theo môc ®Ých cña ta). VÒ kh¸ch quan, viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ c¸i quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh xu h­íng hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, quyÕt ®Þnh triÓn väng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. C«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc ta ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu b­íc ®Çu rÊt quan träng. Nhµ n­íc ta ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi vµ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i ®­îc n­íc ngoµi ®¸nh gi¸ lµ “réng më” vµ thøc thêi. N­íc ta còng cã mét sè tµi nguyªn quý gi¸, lµ mét thÞ tr­êng kh«ng ph¶i nhá. §Æc biÖt sù æn ®Þnh chÝnh trÞ lµ c¸i mµ ng­êi n­íc ngoµi cã thÓ tin cËy trong viÖc ®Çu t­ l©u dµi. 2. Nh÷ng h×nh thøc cô thÓ cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ®ang ®­îc vËn dông ë n­íc ta. 2.1. H×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt gi÷a Nhµ n­íc víi c¸c chñ së h÷u ngoµi quèc doanh ë trong n­íc hoÆc víi c¸c chñ së h÷u ö c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa. Sù liÖn doanh, liªn kÕt ®­îc c¸c nhµ kinh tÕ kÓ c¶ t­ b¶n chñ nghÜa hiÖn ®¹i coi lµ “Mét ý t­ëng tuyÓt vêi”. Sù khai th¸c triÖ ®Ó t­ t­ëng vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ®ßi hái ph¶i më réng kh¸i niÖm liªn doanh liªn kÕt. Kh«ng chØ liªn doanh, liªn kÕt víi chñ nghÜa t­ b¶n tõ bªn ngoµi mµ c¶ chñ nghÜa t­ b¶n néi ®Þa víi c¸c c¬ së thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n dÓ c¶ hîp t¸c t­ nh©n. Liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c n­íc víi nhau ®ang lµ xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña thÕ giíi. Thùc tiÔn trong n­íc vµ trªn thÕ giíi cho thÊy ®Ó liªn doanh ®¹t hiÖu qu¶ cÇn ph¶i gi¶i ®¸p mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò liªn quan. Ch¼ng h¹n, liªn doanh ®Ó s¶n xuÊt c¸i g× ? Ta muèn cã mÆt hµng xuÊt khÈu nh­ng ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh bëi nÕu kh«ng cã mÆt hµng xuÊt khÈu cña ta th× c¸c nhµ t­ b¶n còng ®· gÆp kh«ng Ýt ®èi thñ c¹nh tranh. Kh«ng thÓ kh«ng tr¶ lêi cho c¸c c©u hái vÒ thÞ tr­êng nãi chung, thÞ tr­êng ®­îc h­ëng vµ kh«ng ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc trong th­¬ng m¹i. §Þa ®iÓm x©y dùng xÝ nghiÖp liªn doanh còng kh«ng thÓ bá qua v× cã quan hÖ ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ søc c¹nh tranh. Mét sè vÊn ®Ò cÇn x¸c ®Þnh râ lµ viÖc lùa chän “b¹n cïng ch¬i” ë bªn ngoµi vµ c¬ së trong n­íc ë bªn ngoµi vµ c¬ së trong n­íc liªn doanh víi n­íc ngoµi. Nªn tÝch cùc, chñ ®éngt×m b¹n hµng, ®Æt quan hÖ nhiÒu h·ng, tr­íc hÕt lµ c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia, kinh doanh nhiÒu ngµnh. Bëi v× nh÷ng tËp ®oµn nµy cã ®Æc tr­ng lµ rÊt linh ho¹t, cã nh÷ng quan hÖ bÒn v÷ng víi nhiÒu n­íc, cã bé m¸y tiªu thô ®· ®­îc xÕp ®Æt hoµn h¶o. Nh­ng cßn mÆt tr¸i cña tÊm huy ch­¬ng cÇn ph¶i l­u ý. Ch¼ng h¹n nh­ trong ph©n c«ng lao ®éng th× c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn th­êng ®­îc ph©n c«ng lµm nh÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ cÇn nhiÒu lao ®éng gi¶n ®¬n, luång kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn kh«ng cã lµ bao. C¸c C«ng ty liªn doanh th­êng ®Çu t­ lín vµo c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Ó sö dông tiÒm lùc khoa häc lín ë n¬i ®©y nh»m ®ãn tr­íc c¸c thµnh tùu khoa häc - kü thuËt. Nh­ vËy, trong buæi ®Çu liªn doanh còng khã mµ hy väng vµo nh÷ng nguån ®Çu t­ lín tõ bªn ngoµi. ViÖc lùa chän c¬ së trong n­íc ®Ó liªn doanh víi n­íc ngoµi còng cÇn ph¶i xem xÐt cÈn thËn nÕu kh«ng muèn “®¸nh mÊt m×nh”. Ngoµi yÕu tè phÈm chÊt chÝnh trÞ cña nh÷ng nhµ qu¶n lý, cßn ph¶i tÝnh ®Õn phÈm chÊt kinh doanh ®¹t chÊt l­îng cao, nhê ®ã mµ giµnh ®­îc sù tÝn nhiÖm. 2.2. C«ng ty cæ phÇn víi tÝnh c¸ch lµ h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc vµ cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp ®Ó thµnh lËp xÝ nghiÖp t­ b¶n Nhµ n­íc. C«ng ty cæ phÇn xuÊt hiÑn lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, cho yªu cÇu tËp trung t­ b¶n vµ cã vai trß rÊt lín trong viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Khi xuÊt hiÖn C«ng ty cæ phÇn cã nhiÒu d¹ng. XÐt theo kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng cæ phiÕu møc quy ®Þnh vèn ph¸p ®Þnh tèi thiÓu, chia C«ng ty cæ phÇn lµm hai lo¹i: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ C«ng ty v« danh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn C«ng ty cæ phÇn ®­îc xem lµ mét tÊt yÕu kinh tÕ, sù tån t¹i cña nã kh«ng nh÷ng chØ lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch tô vèn mµ cßn lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña viÖc cñng cè tÝnh hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nãi chung, cña quèc doanh nãi riªng. Cïng víi viÖc x©y dùng c¸c C«ng ty cæ phÇn b¾t ®Çu tõ viÖc b¸n cæ phÇn vµ thu hót, C«ng ty cæ phÇn cßn ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh b»ng biÖn ph¸p “cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc”. Thùc chÊt cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp quèc doanh hiÖn nay lµ chuyÓn tõ së h÷u Nhµ n­íc thµnh së h÷u tËp thÓ, hçn hîp lµ lµm gän nhÑ, tèi ­u thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh t¨ng thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ, c¸ thÓ, t­ nh©n. Nã lµ gi¶i ph¸p nh»m tho¸t khái t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç cña c¸c xÝ nghÞp quèc doanh. Nã cßn lµ gi¶i ph¸p ®Ó gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng phæ biÕn vµ nghiªm träng hiÖn nay lµ sù thÊt tho¸t tµi s¶n, l·ng phÝ d­íi nhiÒu h×nh thøc. Cho nªn, cïng víi viÖc s¾p xÕp l¹i kinh tÕ quèc doanh theo h­íng cñng cè nh÷ng c¬ së kinh tÕ cÇn thiÕt vµ cã kh¶ n¨ng cñng cè, cµn thùc hiÖn biÖn ph¸p “cæ phÇn ho¸” xÝ nghiÖp quèc doanh. Song, cÇn vµ chØ nªn cñng cè sè Ýt c¬ së quèc doanh cã vÞ trÝ then chèt trong nÒn kinh tÕ, cã nguån thu lín cho ng©n s¸ch, hoÆc ë nh÷ng ngµnh lÜnh vùc mµ t­ nh©n kh«ng muèn hoÆc kh«ng ®ñ vèn, ®ñ søc ®Çu t­. 2.3. §Æc khu kinh tÕ. Qua thùc tiÔn nhiÒu n­íc ®Æc khu kinh tÕ lµ mét vïng l·nh thæ quèc gia mµ trªn ®ã ng­êi ta ¸p dông chÕ ®é ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Môc tiªu cña nã lµ : t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nÒn s¶n xuÊt, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, ®Èy nhanh c¸c qu¸ tr×nh khai th¸c c«ng nghÖ kü thuËt míi vµ häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn cña thÕ giíi. §Æc khu kinh tÕ lµ mét néi dung quan träng trong chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, mang tÝnh chÊt míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Víi vai trß lµ “cÇu nèi” nÒn kinh tÕ trong n­íc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c ®Æc khu kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó biÕn c¸c ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña c¸c n­íc nµy thµnh hiÖn thùc. 2.4 Khu c«ng nghÖ chÕ biÕn xuÊt khÈu (khu chÕ xuÊt) “Khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu” lµ khu c«ng nghiÖp ®­îc quy ®Þnh chuyªn m«n xuÊt chñ yÕu cho xuÊt khÈu trong ®ã ng­êi ta ¸p dông quy chÕ tù do thuÕ quan, tù do mËu dÞch. §Æc khu kinh tÕ còng nh­ khu chÕ xuÊt, vÒ thùc chÊt ®­îc coi lµ c¸c h×nh thøc cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc, n¬i ®©y kh«ng ph¶i chØ cã mét lo¹i h×nh kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc ®¬n ®éc, thuÇn tuý, mµ cã nhiÒu h×nh thøc cô thÓ, nh­ gåm c¶ h×nh thøc t« nh­îng, liªn doanh, cho t­ b¶n n­íc ngoµi thuª.v.v.. HiÖn nay ë n­íc ta ®ang chñ tr­¬ng thÝ ®iÓm thµnh lËp khu chÕ xuÊt ë T©n thuËn, v× vÊn ®Ò cßn hÕt søc míi mÎ nªn cÇn tham kh¶o kinh nghiÖm c¸c khu chÕ xuÊt trªn thÕ giíi. 2.5. Cho t­ b¶n trong vµ ngoµi n­íc, cho n«ng d©n thuª c¸c c¬ së s¶n xuÊt Kinh doanh vµ c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt thuéc së h÷u toµn d©n. §©y còng lµ mét h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc ®­îc Lªnin rÊt coi träng. Trong c¶i c¸ch, ®æi míi kinh tÕ hiÖn nay ë nhiÒu n­íc ®i theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa vµ ®· thùc hiÖn h×nh thøc kinh tÕ nµy. Kh«ng thÓ liÖt kª toµn bé d¹n môc c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc trong n«ng nghiÖp v× qu¸ tr×nh thùc hiÖn míi chØ võa b¾t ®Çu. Nh­ng viÖc sö dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ nµy trong n«ng nghiÖp còng ph¶i ®­îc coi lµ “cÇn thiÕt, cã lîi, ®¸ng mong ®îi”. §ã lµ con ®­êng h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp, chuyÓn nÒn s¶n xuÊt tõ ph©n t¸n ®Õn tËp trung, tõ nÒn n«ng nghiÖp nöa tù nhiªn, tù nhiªn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸. §ã lµ con ®­êng x· héi ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong thùc tÕ. 2.6. C¸c Tæ chøc hîp t¸c liªn doanh víi tÝnh c¸ch lµ c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc. Nh÷ng hîp t¸c x· ®­îc Tæ chøc theo nguyªn t¾c x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng cã sù hç trî cña Nhµ n­íc, sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng Céng S¶n th× chóng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ mµ chóng ta vÉn th­êng nãi lµ mét thµnh phÇn XHCN. ë n­íc ta mÊy n¨m nay còng xuÊt hiÖn nh÷ng Tæ chøc hîp t¸c t­¬ng tù nh­ liªn doanh liªn hé, tæ hîp dÞch vô, chÕ biÕn cung øng vËt t­, tiªu thô s¶n phÈm v.v.. Nh÷ng Tæ chøc hîp t¸c liªn doanh mµ cã sö dông ®Êt ®ai cña së h÷u toµn d©n, cã vay vãn cña Nhµ n­íc, vµ nhÊt lµ cã sù kiÓm dª kiÓm so¸t cña nhµ n­íc, th× víi quan niÖm réng theo t­ t­ëng cña Lªnin ®ã còng ®Òu lµ h×nh thøc chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. Chóng ta cÇn n¾m lÊy ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3. Nh÷ng h¹n chÕ khi ¸p dông CNTBNN vµo n­íc ta. ChØ nguyªn víi thùc tr¹ng mét n­íc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn ®ang n»m trong khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, bªn ngoµi ®ang bÞ chÝnh s¸ch bao v©y, cÊm vËn ®Ì nÆng, chóng ta qu¶ lµ ®ang ë vµo vÞ trÝ xuÊt ph¸t kh«ng thuËn lîi l¾m trong cuéc ®ua kinh tÕ. NÕu so s¸nh tæng s¶n phÈm quèc d©n theo ®Çu ng­êi n¨m 1987, th× n­íc ta kÐm Th¸i Lan 6 lÇn, kÐm Philipin h¬n 4 lÇn, kÐm Malaixia h¬n 13 lÇn, kÐm In®onªxia gÇn 4 lÇn. Ta ®øng tr­íc nguy c¬ lµ nÕu kh«ng cã mét chiÕn l­îc ®óng, kh«ng cã nh÷ng cè g¾ng v­¬n lªn th× kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc l¸ng giÒng ®i theo con ®­êng t­ b¶n chñ nghÜa sÏ t¨ng lªn, chø kh«ng gi¶m. Ph¶i nh×n vµo thùc tr¹ng n­íc ta trong bèi c¶nh quèc tÕ chung. Tuy cã thuËn lîi nµo ®ã, song trong bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay, chóng ta còng cã khã kh¨n míi. MÆc dï n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng song sù chuyÓn biÕn Êy l¹i xuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ tù nhiªn, tù cung tù cÊp, hiÖn vËt. Do vËy c¸i thiÕu thèn nhÊt vµ ú ®ã g©y nhiÒu khã kh¨n nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ nãi chung, qu¶n lý sù håi sinh, dung n¹p, du nhËp chñ nghÜa t­ b¶n nãi riªng lµ ch­a cã thãi quen “lµm ¨n theo kiÓu bu«n b¸n”, thiÕu trÝ thøc vµ ®éi ngò kinh doanh hiÖn ®¹o. MÆc dï ®Êt n­íc ta cã mét sè tµi nguyªn thiªn nhiªn cã søc hÊp dÉn víi ng­êi n­íc ngoµi, song tr­íc sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, hai ­u thÕ cña c¸c n­íc kem vµ ®ang ph¸t triÓn lµ tµi nguyªn vµ søc lao ®éng ®· vµ ®ang mÊt ®i ®¸ng kÓ søc hót ®èi víi c¸c C«ng ty xuyªn quèc gia. C¸c n­íc nµy buéc ph¶i lao vµo ngµnh kü thuËt cao nh­ng vÊp ph¶i vÊn ®Ò vèn vµ ®éi ngò khoa häc, kü thuËt kh«ng cã hoÆc yÕu kÐm. Mét khã kh¨n míi tíi lµ, sù chèng ph¸ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, ph¶n ®éng trong vµ ngoµi n­íc. Chóng m­u toan thùc hiÖn “diÔn biÕn hoµ b×nh” vµ h­íng c«ng cuéc ®æi míi cña n­íc ta ®i chÖch khái con ®­êng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng mÆt tr¸i cña qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, thùc hiÖn chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, ®Õn møc cã thÓ g©y ra sù bÊt b×nh cña c¶ mét tÇng líp d©n c­ nµo ®ã tr­íc sù dung n¹p, du nhËp chñ nghÜa t­ b¶n. Nh×n chung l¹i, viÖc thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ë n­íc ta sÏ cã c¶ khã kh¨n vµ thuËn lîi. Nh­ng tr­íc m¾t khã kh¨n sÏ kh«ng nhá. NghÜa lµ ph¶i dù b¸o tr­íc c¸i gi¸ ph¶i tr¶ kh«ng ph¶i nhá. Chóng ta chØ cã thÓ h¹n chÕ c¸i gi¸ ph¶i tr¶, chø kh«ng thÓ kh«ng ph¶i tr¶. Ph¶i tr¶ gi¸ ®Ó ph¸t triÓn. VÊn ®Ò lµ ph¶i dòng c¶m vµ kh«n ngoan, ph¶i cã chiÕn l­îc b­íc ®i, h×nh thøc thùc hiÖn h÷u hiÖu. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng ®Ó vËn dông thµnh c«ng kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay. 1. ph¸t huy m¹nh mÏ tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. VÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng kinh tÕ - x· héi cña n­íc ta vµ tõ viÖc t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ x· héi cho sù chuyÓn ho¸ tõ mét kÕt cÊu kinh tÕ tiÓu n«ng lµ chñ yÕu sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®Þnh h­íng lªn chñ nghÜa x· héi. S¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng thÓ ra ®êi nÕu kh«ng cã sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt lµ kÕt qu¶ vµ biÓu hiÖn tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®¹t ®Õn møc ®é nµo. C¸i gèc cña vÊn ®Ò lµ ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa hiÖn ®¹i së dÜ ®­îc coi lµ hiÖn ®¹i v× dùa trªn tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Trªn quan ®iÓm v× lîi Ých ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh sù ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh c¹nh tranh vµ t¹o ra tû xuÊt hµng ho¸ vµ sè l­îng hµng hãa ngµy cµnh nhiÒu, trªn quan ®iÓm Êy thµnh phÇn kinh tÕ t­ nhan cã vÞ trÝ ®¨c biÖt quan träng trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. Do kinh tÕ t­ nh©n cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh hµng ho¸ nÒn kinh tÕ ë n­íc ta, tÝnh tíi thùc tiÔn tiÒm lùc cña nÒn kinh tÕ Êy, cho nªn kh¸c víi nh÷ng n­íc ®· cã nÒn kinh tÕ t­¬ng ®èi ph¸t triÓn. Nhµ n­íc ta cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ h«c trî cho nÒn kinh tÕ Êy ph¸t triÓn. §­¬ng nhiªn, vÊn ®Ò nµo còng cã møc ®é, giíi h¹n cña nã. Nhµ n­íc cßn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn vµ chÝnh sù phts triÓn nµy mµ thùc hiÖn nhiÒu kh¶ n¨ng thùc hµnh chña nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc, ng¨n ngõa ®­îc sù ph¸t triÓn kh«ng lµnh m¹nh cña kinh tÕ t­ nh©n lµm cho chóng trë thµnh “c¸i kh«ng ®¸ng sù, c¸i ®¸ng mong ®îi”. Nhµ n­íc cã thÓ h­íng dÉn sù phts triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n, ®Æc biÖt lµ t­ nh©n t­ b¶n chñ nghÜa th«ng qua r¸t nhiÒu h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc nh­ sù liªn kÕt gi÷a Nhµ n­íc víi t­ nh©n, víi hîp t¸c x· t­ nh©n, víi c¬ së Kinh doanh t­ b¶n chñ nghÜa, sù tham gia cña Nhµ n­íc vµo c¸c C«ng ty cæ phÇn t­ nh©n thuª c¸c c¬ së kinh tÕ hoÆc t­ liÖu s¶n xuÊt cña toµn d©n.v.v... 2. Ph¶i biÕt häc chñ nghÜa t­ b¶n. VÊn ®Ò nµy kh«ng míi l¹. Nh­ng do quan niÖm thiÓn cËn, cøng nh¾c vµ gi¶n ®¬n vÒ chñ nghÜa x· héi, ®Æc biÖt quan niÖm ®· tõng bÞ Lªnin ph¸n, quan niÖm “®èi lËp” chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa t­ b¶n mét c¸ch trõu t­îng cho nªn ®· cã th¸i ®é kh«ng ®óng víi chñ nghÜa t­ b¶n mµ lÏ ra ph¶i biÕt kÕ thõa mét c¸ch nghiªm tóc. Mét trong nh÷ng sai lÇm trong quan niÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa qua lµ ®· ph©n chia sù tiÕn ho¸ cña x· héi loµi ng­êi thµnh nh÷ng “khóc lÞch sö” biÖt lËp kh«ng cã mèi liªn hÖ g× víi nhau. Chñ nghÜa t­ b¶n lµ mét giai ®o¹n lÞch sö cùc kú quan träng trong lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. Suy ®Õn cïng chñ nghÜa t­ bn¶ còng lµ thµnh tùu cña nh©n lo¹i, chø kh«ng ph¶i lµ tõ trªn trêi r¬i xuèng. Kh«ng cã chñ nghÜa t­ b¶n th× kh«ng cã chñ nghÜa x· héi. Lý luËn vÒ chñ nghÜa t­ b¶n vµ viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn cùc kú gay g¾t Êy lµm n¶y sinh ý t­ëng vÒ chñ nghÜa x· héi. ChÕ ®é n« lÖ cæ ®¹i - víi c¸ch nh×n ngµy nay - lµ cùc kú d· man, nh­ng nÕu kh«ng cã nã th× kh«ng cã “chÕ ®é n« lÖ v¨n minh” lµ chñ nghÜa t­ b¶n. BÊt cø chÕ ®é x· héi nµo víi tÝnh c¸ch lµ nÊc thang tÊt yÕu lÞch sö cña sù tiÕn ho¸ ®Òu chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ mang tÝnh nh©n lo¹i. Vµ chÝnh nh÷ng c¸i ®ã ®· thóc ®Èy x· héi loµi ng­êi tiÕn lªn kh«ng ngõng vµ hoµn thiÖn. Chñ nghÜa t­ b¶n còng kh«ng n»m ngoµi th«ng lÖ ®ã. Nh÷ng thµnh tùu t­ duy kinh tÕ míi chØ ra r»ng : nh÷ng n­íc kinh tÕ l¹c hËu chØ cã lîi dông chñ nghÜa t­ b¶n mét c¸ch ®óng ®¾n, biÕt häc tËp chñ nghÜa t­ b¶n th× míi cã thÓ lµm cho ®Êt n­íc phån vinh giµu m¹nh. Thùc tiÏn còng chØ ra r»ng ®Ó qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi cÇn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, ph¸t triÓn mËu dÞch ®èi ngo¹i, tranh thñ vèn cña n­íc ngoµi, thu hót kü thuËt tiªn tiÕn,kinh nghiÖm qu¶n lý khoa häc, thu hót c¸c chuyªn gia, nh©n tµi, sö dông mét sè quan ®iÓm m« h×nh vµ ph­¬ng ph¸p trong lý luËn kinh tÕ vÉn ®­îc coi lµ chñ nghÜa t­ b¶n hiÖn ®¹i. Lîi dông chñ nghÜa t­ b¶n b»ng c¸ch thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ míi. Nh÷ng g× mµ chóng ta häc tËp ë chñ nghÜa t­ b¶n chÝnh lµ nh÷ng c¸i chung phæ biÕn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ mµ chñ nghÜa t­ b¶n lµ ng­êi ®i tr­íc dÇy dÆn kinh nghiÖm. Ph¶i biÕt lîi dông chñ nghÜa t­ mét c¸ch ®óng ®¾n, häc tËp chñ nghÜa t­ b¶n míi cã thÓ lµm cho ®Êt n­íc phån vinh giµu m¹nh. 3. X¸c ®Þnh b­íc ®i cã hiÖu qu¶. ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng b­íc ®i còng lµ mét quan ®iÓm chiÕn l­îc. B­íc ®i ®óng hay sai cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn hiÖu qu¶ Ýt hay nhiÒu cña viÖc thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc. Còng cã thÓ coi ®©y lµ chiÕn l­îc kinh doanh tõ ®ã mµ cã thÓ x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, h×nh thøc, tr×nh ®é cô thÓ, nh÷ng c¸i gi¸ nµo cÇn tr¶ trong khi thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ xu h­íng kinh tÕ kh¸ch quan lµ sù ph©n c«ng lao ®äng quèc tÕ míi trong mét nÒn s¶n xuÊt ngµy cµng quèc tÕ ho¸, tÝnh tõ phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ngµy cµng chÆt chÏ tõ thùc lùc xuÊt ph¸t cña m×nh, kÓ c¶ c¸i thÕ trong bµn c©n chÝnh trÞ - kinh tÕ thÕ giíi. Yªu cÇu ph¶i ®¹t tíi lµ lµm sao nhanh chãng t×m ra ®­îc chç ®øng cña m×nh trong trµo l­u ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Tãm l¹i ®Ó thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong ®iÒu kiÖn n­íc ta tr­íc hÕt cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ kinh tÕ thÞ tr­êng phï hîp víi ®iÓm xuÊt ph¸t cña n­íc ta vµ theo h­íng thÞ tr­êng v¨n minh nghÜa lµ ph¶i cã sù ®iÒu tiÕt chÝn ch¾n cña Nhµ n­íc dùa vµo sù tham gia d©n chñ cña ®«ng ®¶o quÇn chóng. Ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng thuËn lîi s½n cã t¹o ra nh÷ng mÆt m¹nh thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®ång thêi cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n do hoµn c¶nh hoÆc do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan g©y ra. ChÞu khã häc hái vµ kÕ thõa mét c¸ch nghiªm tóc nh÷ng thµnh tùu cña Chñ nghÜa t­ b¶n. Cã lËp tr­êng kiªn ®Þnh vÒ vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i ®­îc xem lµ døt kho¸t, tr­íc sau nh­ mét. C. kÕt luËn Cã thÓ nãi chñ nghÜa t­ b¶n lµ mét yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh nªn NEP. Thùc chÊt cña NEP lµ t¨ng c­êng c¬ së kinh tÕ cña liªn minh chÆt chÏ gi÷a giai cÊp n«ng d©n vµ giai cÊp c«ng nh©n liªn minh nµy lµ nguyªn t¾c tèi cao c¶u giai cÊp v« s¶n, lµ c¬ së cña chÝnh quyÒn X« ViÕt, lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®Î x©y dùng th¾ng lîi XHCN. ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi (NEP) ®Ó n­íc Nga X« ViÕt ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng cã môc ®Ých tù th©n mµ lµ ph­¬ng tiÖn, con ®­êng ®Ó t¨ng lùc l­îng s¶n xuÊt, lµ biÖn ph¸p biÕn c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa thµnh c¸c xÝ nghiÖp XHCN. Lªnin nãi: “... th­êng chóng ta vÉn cßn lÆp l¹i c¸i lý luËn cho r»ng “ Chñ nghÜa t­ b¶n lµ xÊu chñ nghÜa x· héi lµ tèt”. Nh­ng c¸i lý luËn Êy lµ sai, v× nã kh«ng ®Õm xØa tíi toµn thÓ c¸c kÕt cÊu kinh tÕ x· héi hiÖn cã, mµ chØ nh×n th¸y cã hai kÕt cÊu trong ®ã th«i”. Chñ nghÜa t­ b¶n lµ xÊu so víi chñ nghÜa x· héi, nh­ng lµ tèt so víi nÒn tiÓu s¶n xuÊt, “Chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cao h¬n nhiÒu so víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay cña n­íc ta”. V× ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn trùc tiÕp tõ tiÓu s¶n xuÊt lªn chñ nghÜa x· héi, chóng ta “ph¶i lîi dông chñ nghÜa t­ b¶n (nhÊt lµ b»ng c¸ch h­íng nã vµo con ®­êng chñ nghÜa x· héi, lµm ph­¬ng tiÖn, con ®­êng, ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng thøc ®Ó t¨ng lùc l­îng s¶n xuÊt lªn”. Vµ ®iÒu ®ã “sÏ ®­a chóng ta ®Õn chñ nghÜa x· héi b»ng con ®­êng ch¾c ch¾n nhÊt”. M« h×nh kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc ®· ®­îc B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¶ng CSVN lÇn thø VIII x¸c ®Þnh : “kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc bao gåm c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh gi÷a kinh tÕ Nhµ n­íc vµ t­ b¶n t­ nh©n trong n­íc vµ hîp t¸c liªn doanh gi÷a kinh tÕ Nhµ n­íc víi t­ b¶n n­íc ngoµi. Kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong viÖc ®éng viªn tiÒm n¨ng to lín vÒ vèn, c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý ... cña c¸c nhµ t­ b¶n v× lîi Ých cña b¶n th©n hä, còng nh­ cña c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc ...”. §èi víi n­íc ta sö dông kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¾c chÕ tÝnh tù ph¸t trong s¶n xuÊt vµ chÕ ®é s¶n xuÊt ph©n t¸n kÐm hiÖu qu¶ cña kinh tÕ s¶n xuÊt nhá, nh»m khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng ®Ó tËp trung cho c¸c nguån lùc h­íng vÒ môc tiªu kinh tÕ x· héi cao nhÊt nh­ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín kh¸c. H¬n n÷a, tè chÊt c¹nh tranh vèn cã cña chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc sÏ nh­ chÊt xóc t¸c cho mét m«i tr­êng kinh tÐe c¹nh tranh s«i ®éng, gióp cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi cã mét nhËn thøc vÒ b¶n th©n m×nh ®óng h¬n, ý thøc h¬n vÒ nhu cÇu tån t¹i trong ph¸t triÓn x· héi, vµ do ®ã sÏ ®¸p øng s¶n phÈm tèt h¬n cho ng­êi tiªu dïng. Mét hÖ qu¶ hÕt søc quan träng cu¶ sù phèi hîp kinh tÕ trong n­íc víi nhau vµ trong n­íc víi n­íc ngoµi vµ sù giao l­u vµ t¨ng tr­ëng trÝ tuÖ, kiÕn thøc x· héi vµ do ®ã thóc ®Èy mÆt b»ng häc vÊn x· héi ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn viÖc vËn dông chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ë n­íc ta cßn nhiÒu h¹n chÕ, sao chÐp mét c¸ch thiÕu chän läc, thËm chÝ ¸p dông nguyªn xi m« h×nh cña n­íc ngoµi, ®©y lµ ®iÒu tèi kþ. V× sÏ g©y triÖt tiªu dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n xuÊt trong n­íc, viÖc qu¶n lý ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn láng lÎo, ch­a ®ång bé, nguån lùc t­ nh©n cßn ph©n t¸n qu¸ nhiÒu... Chóng ta nªn vËn dông h×nh thøc t­ b¶n Nhµ n­íc ®Ó cã thÓ khai th¸c tèi ®a nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ tèi thiÓu nh÷ng nh­îc ®iÓm. Tãm l¹i, cÇn ph¶i nh¹n râ tÇm quan träng cña viÖc thùc hµnh chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi. V× lµ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc cho nªn hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn nã phô thuéc vµo n¨ng lùc tæ chøc cña bé m¸y Nhµ n­íc ta - mµ Nhµ n­íc nµy lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. Tµi liÖu tham kh¶o 1. V.I.Lªnin: Bµn vÒ thuÕ l­¬ng thùc, toµn tËp, NXB TiÕn bé, Matxc¬va 1984, tËp 43, trang.244-296 2. V.I.Lªnin: ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi vµ nh÷ng nhiÖm vô cña c¸c ban gi¸o dôc chÝnh trÞ. Toµn tËp, NXB TiÕn bé, Matxc¬va 1984, tËp 43, trang. 194-219. 3. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, hiÖn nay 1996, trang. 91-96. 4. Vò H÷u Ngoan: MÊy vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa t­ b¶n Nhµ n­íc, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, hiÖn nay 1995. 5. Vò Ngäc Long: VÒ cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ cña Lªnin, NXB Thanh niªn, hiÖn nay 1996. 6. Nghiªn cøu lý luËn sè 226 - th¸ng 3/1997. 7. Nghiªn cøu lý luËn sè 3 - 1998. 8. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 8 th¸ng 7/1995. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay.DOC
Luận văn liên quan