Báo cáo Thực tập tại công ty công ty Vinaconex 6

Lời Mở Đầu Phần I : Khái quát chung về công ty công ty VINACONEX 6. I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty VINACONEX 6 1. Khái quát chung về công ty VINACONEX 6. Tên công ty : Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng VINACONEX 6 – Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Bộ xây dựng. Tên tiết tắt : VINACONEX 6 JSC (Việt Nam Contruction Import – Export Joint Stock Company). Trụ sở : H10 – Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân, Hà Nội . Tổng số nhân viên : 897 người ( Trong đó : Đại học 89, trung cấp 8 người, công nhân kỹ thuật 800 người). Vốn điều lệ : 650.000.000.000 đồng ( Sáu tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó : Cổ phần nhà nước chiếm 20%, Người lao động trong Doanh nghiệp chiếm 26.85%, Cổ phần Ưu đãi cho người lao động nghèo chiếm 3.57%, Các pháp nhân, cá nhân ngoài doanh nghiệp chiếm 46.15%. 2. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần VINACONEX 6 . Công ty cổ phần VINACONEX 6 tiền thân là công ty xây dựng II đóng tại IRAQ, ngày 06/08/1991 theo quyết định số 419 Bộ xây dựng của bộ trưởng Bộ xây dựng Công ty xây dựng số 6 được thành lập – thành viên của tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam (VINACONEX 6). Đến 30/06/2000 theo quyết định số 890 Bộ xây dựng đã chuyển Công ty Xây dựng số 6, một doanh nghiệp nhà nước, thành Công ty cổ phần xây lắp và xuất nhập khẩu Việt nam ( VICIMEX). Ngày 04/10/2001 Công ty đã thay đổi tên công ty thành công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng VINACONEX 6. Những ngày đầu thành lập, cán bộ công nhân viên mới tập hợp từ IRAQ về, không có vốn, không có tài sản cố định, không có công trình của bộ và tổng công ty giao Công ty phải tự vận động để tồn tại và phát triển. Công ty đã tự đi vay vốn và tự tìm công trình trong hoàn cảnh rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của tông công ty, với sự năng động sáng tạo và uy tín vỗn có của cán bộ công nhân viên Công ty, năm 1991 Công ty đã có được một số công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhỏ như Nhà máy phân đạm Hà Bắc, trung tâm Thuỷ nông bắc bộ với doanh thu khiêm tốn chỉ có 16.3 triệu đồng. Những năm sau đó doanh thu của công ty không ngừng tăng nhanh: Đơn vị : Triệu đồng Năm Doanh thu Nộp ngân sách Lợi nhuận 1991 16.3 0 1992 938 61.8 60 1993 3.446 220 104 1994 7.733 240.5 1.246 1995 17.168 240.5 1.246 1996 30.000 1.198 1.095 1997 45.454 2.043 1.600 1998 34.761 1.756 1.031 1999 40.185 2.587 2.000 2000 52.411 511 1.869 Năm 1995 đánh giá chặng đường 5 năm của công ty, đó cũng là năm Công ty tham gia vào hợp doanh TV16JO tại công trình xi măng ChinFon Hải Phòng đầy thử thách cam go về mọi mặt. Nhiều hạng mục công trình lớn phải thi công cùng một lúc theo hợp đồng ký kết rất gắt gao về tiến độ hoàn thành, về chất lượng, về an toàn lao động . Hơn nữa Trong một môi truờng cạnh tranh rất quyết liệt : làm không tốt bị phạt, bị thay thế . Nhưng cuối cùng Công ty đã hoàn thành rất tốt công trình và khẳng định vị trí đáng tin cậy của Công ty ( Công ty đã thành công bằng việc ép cọc thép 18.500 mm, 400, hoàn thành bàn giao hơn 30 hạng mục công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn. Tạo đựoc uy tín đối với Nhà tư vấn đầu tư và Chủ đầu tư. Năm 1996 Bộ quyết định thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị của Tổng công ty và một số Công ty thuộc Bộ xây dựng. Theo quyết định trên Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng 6 – VINACONCO 6. Với Tổng công ty, là năm đầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ mới, theo hương đa dạng hoá kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, hướng Tổng công ty thành tập đoàn mạnh và trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Bộ. Bắt đầu từ năm 1998, Công ty đứng trước thử thách rất lớn, tình hình khủng hoảng khu vực, các nguồn vốn đầu tư giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất của Công ty. Việc tìm kiếm công trình gặp rất nhiều khõ khăn, tuy vậy với sự năng động Công ty vẫn tồn tại và phát triển. Đây cũng chính là yếu tố quyết định để Bộ xây dựng, Tổng công ty chọn Công ty 6 để cổ phần hoá trong đợt thí điểm đầu tiên.Công ty 6 thực sự trở thành Công ty cổ phần từ 30/06/2000 với tên gọi mới là Công ty cổ phần xây lắp và xuất nhập khẩu Việt Nam. Đây là bước ngoặt lớn của Công ty trên con đường phát triển, công ty phải tự vận động, tự lo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, không còn chế độ bao cấp, không còn chế độ giao việc theo kế hoạch từ trên xuống như trước nữa. Bước đầu còn nhiều khó khăn lúng túng nhưng với truyền thống và khẳ năng thực sự của mình tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua việc Công ty đã có nhiều hợp đồng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanht truyền thống là xây lắp, Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh như xuất khẩu lao động và đã có những thành công bước đầu. Công ty đã ký hợp đồng với nhiều đối tác nước ngoài về việc xuất khẩu lao động và đã tổ chức cho nhiều lao động sang các nước đó.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2551 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty công ty Vinaconex 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty c«ng ty VINACONEX 6. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VINACONEX 6 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty VINACONEX 6. Tªn c«ng ty : C«ng ty Cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu x©y dùng VINACONEX 6 – Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – Bé x©y dùng. Tªn tiÕt t¾t : VINACONEX 6 JSC (ViÖt Nam Contruction Import – Export Joint Stock Company). Trô së : H10 – Thanh Xu©n Nam – QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi . Tæng sè nh©n viªn : 897 ng­êi ( Trong ®ã : §¹i häc 89, trung cÊp 8 ng­êi, c«ng nh©n kü thuËt 800 ng­êi). Vèn ®iÒu lÖ : 650.000.000.000 ®ång ( S¸u tû n¨m tr¨m triÖu ®ång). Trong ®ã : Cæ phÇn nhµ n­íc chiÕm 20%, Ng­êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp chiÕm 26.85%, Cæ phÇn ¦u ®·i cho ng­êi lao ®éng nghÌo chiÕm 3.57%, C¸c ph¸p nh©n, c¸ nh©n ngoµi doanh nghiÖp chiÕm 46.15%. 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn VINACONEX 6 . C«ng ty cæ phÇn VINACONEX 6 tiÒn th©n lµ c«ng ty x©y dùng II ®ãng t¹i IRAQ, ngµy 06/08/1991 theo quyÕt ®Þnh sè 419 Bé x©y dùng cña bé tr­ëng Bé x©y dùng C«ng ty x©y dùng sè 6 ®­îc thµnh lËp – thµnh viªn cña tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt nam (VINACONEX 6). §Õn 30/06/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 890 Bé x©y dùng ®· chuyÓn C«ng ty X©y dùng sè 6, mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, thµnh C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu ViÖt nam ( VICIMEX). Ngµy 04/10/2001 C«ng ty ®· thay ®æi tªn c«ng ty thµnh c«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu x©y dùng VINACONEX 6. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, c¸n bé c«ng nh©n viªn míi tËp hîp tõ IRAQ vÒ, kh«ng cã vèn, kh«ng cã tµi s¶n cè ®Þnh, kh«ng cã c«ng tr×nh cña bé vµ tæng c«ng ty giao C«ng ty ph¶i tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· tù ®i vay vèn vµ tù t×m c«ng tr×nh trong hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n. §­îc sù gióp ®ì cña t«ng c«ng ty, víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ uy tÝn vçn cã cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, n¨m 1991 C«ng ty ®· cã ®­îc mét sè c«ng tr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp nhá nh­ Nhµ m¸y ph©n ®¹m Hµ B¾c, trung t©m Thuû n«ng b¾c bé víi doanh thu khiªm tèn chØ cã 16.3 triÖu ®ång. Nh÷ng n¨m sau ®ã doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng nhanh: §¬n vÞ : TriÖu ®ång N¨m Doanh thu Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn 1991 16.3 0 1992 938 61.8 60 1993 3.446 220 104 1994 7.733 240.5 1.246 1995 17.168 240.5 1.246 1996 30.000 1.198 1.095 1997 45.454 2.043 1.600 1998 34.761 1.756 1.031 1999 40.185 2.587 2.000 2000 52.411 511 1.869 N¨m 1995 ®¸nh gi¸ chÆng ®­êng 5 n¨m cña c«ng ty, ®ã còng lµ n¨m C«ng ty tham gia vµo hîp doanh TV16JO t¹i c«ng tr×nh xi m¨ng ChinFon H¶i Phßng ®Çy thö th¸ch cam go vÒ mäi mÆt. NhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh lín ph¶i thi c«ng cïng mét lóc theo hîp ®ång ký kÕt rÊt g¾t gao vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh, vÒ chÊt l­îng, vÒ an toµn lao ®éng... H¬n n÷a Trong mét m«i truêng c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt : lµm kh«ng tèt bÞ ph¹t, bÞ thay thÕ... Nh­ng cuèi cïng C«ng ty ®· hoµn thµnh rÊt tèt c«ng tr×nh vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ ®¸ng tin cËy cña C«ng ty ( C«ng ty ®· thµnh c«ng b»ng viÖc Ðp cäc thÐp 18.500 mm, f400, hoµn thµnh bµn giao h¬n 30 h¹ng môc c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng, an toµn. T¹o ®ùoc uy tÝn ®èi víi Nhµ t­ vÊn ®Çu t­ vµ Chñ ®Çu t­. N¨m 1996 Bé quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt nam trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ cña Tæng c«ng ty vµ mét sè C«ng ty thuéc Bé x©y dùng. Theo quyÕt ®Þnh trªn C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng 6 – VINACONCO 6. Víi Tæng c«ng ty, lµ n¨m ®Çu thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô míi, theo h­¬ng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, h­íng Tæng c«ng ty thµnh tËp ®oµn m¹nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ chñ lùc cña Bé. B¾t ®Çu tõ n¨m 1998, C«ng ty ®øng tr­íc thö th¸ch rÊt lín, t×nh h×nh khñng ho¶ng khu vùc, c¸c nguån vèn ®Çu t­ gi¶m m¹nh ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. ViÖc t×m kiÕm c«ng tr×nh gÆp rÊt nhiÒu khâ kh¨n, tuy vËy víi sù n¨ng ®éng C«ng ty vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §©y còng chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó Bé x©y dùng, Tæng c«ng ty chän C«ng ty 6 ®Ó cæ phÇn ho¸ trong ®ît thÝ ®iÓm ®Çu tiªn.C«ng ty 6 thùc sù trë thµnh C«ng ty cæ phÇn tõ 30/06/2000 víi tªn gäi míi lµ C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p vµ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam. §©y lµ b­íc ngoÆt lín cña C«ng ty trªn con ®­êng ph¸t triÓn, c«ng ty ph¶i tù vËn ®éng, tù lo cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, kh«ng cßn chÕ ®é bao cÊp, kh«ng cßn chÕ ®é giao viÖc theo kÕ ho¹ch tõ trªn xuèng nh­ tr­íc n÷a. B­íc ®Çu cßn nhiÒu khã kh¨n lóng tóng nh­ng víi truyÒn thèng vµ kh¼ n¨ng thùc sù cña m×nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· chuyÓn biÕn râ rÖt, thÓ hiÖn qua viÖc C«ng ty ®· cã nhiÒu hîp ®ång trong thêi gian võa qua. Bªn c¹nh lÜnh vùc kinh doanht truyÒn thèng lµ x©y l¾p, C«ng ty ®· më réng lÜnh vùc kinh doanh nh­ xuÊt khÈu lao ®éng vµ ®· cã nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu. C«ng ty ®· ký hîp ®ång víi nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ viÖc xuÊt khÈu lao ®éng vµ ®· tæ chøc cho nhiÒu lao ®éng sang c¸c n­íc ®ã. II. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña C«ng ty. 1. QuyÒn h¹n cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn VINACONEX 6 ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp vµ theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua, C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam. 1.1. QuyÒn tù chñ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty cã quyÒn sö dông, qu¶n lý vèn, ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn, c¸c nguån lùc kh¸c do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã quyÒn lùa chän h×nh thøc vµ c¸ch thøc huy ®éng vèn phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi môc tiªu cña C«ng ty, ph©n chia vµ ®iÒu chØnh nguång lùc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. §Æt chi nh¸nh, v¨n phong ®¹i diÖn cña C«ng ty ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. T×m kiÕm thÞ tr­êng, trùc tiÕp giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, ®­îc trùc tiÕp XuÊt nhËp khÈu theo yªu cÇu kinh doanh cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vËt t­, nguyªn vËt liÖu, ®­îc quyÒn b¶o hé vÒ së h÷u c«ng nghiÖp vÒ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp... §Çu t­, liªn doanh liªn kÕt, gãp vèn cæ phÇn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2. QuyÒn qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. Sö dông vèn vµ c¸ quü cña C«ng ty ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu trong kinh doanh víi nguyªn t¾c b¶o toµn vµ sinh l·i. Nh­îng b¸n hoÆc cho thuª nh÷ng tµi s¶n kh«ng dïng ®Õn hoÆc t¹m thêi ch­a dïng ®Õn hoÆc ch­a hÕt c«ng suÊt. Ph¸t hµnh chuyÓn nh­îng c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p vÒ chøng kho¸n. QuyÕt ®Þnh vÒ sö dông ph©n phèi lîi nhuËn cßn l¹i cho c¸c cæ ®«ng sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc. LËp vµ sö dông quü theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i vÒ thuÕ khi chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh. 2. NghÜa vô cña C«ng ty. 2.1. NghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ®· kinh doanh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c cæ ®«ng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng vµ ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm, dÞch vu do c«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng nhiÖm vô vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý c«ng ty. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n; b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ theo yªu cÇu cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2.2. NghÜa vô qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü; h¹ch to¸n kÕ to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Thùc hiÖn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty C«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi kh¸ch hµng trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty. III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c, c¸c c«ng tr×h do C«ng ty ®¶m nhËn lu«n cã gi¸ dù to¸n, ®ã lµ c¬ së ®Ó C«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng trªn thùc tÕ nh»m tr¸nh sù lÖch h­íng, lµ c¬ së ®Ó cuèi kú C«ng ty so s¸nh kÕt qu¶ thùc tÕ víi gi¸ dù to¸n. Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : ChuÈn bÞ hå s¬ kü thuËt LËp mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng LËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ an toµn lao ®éng Tæ chøc thi c«ng NghiÖm thu Thanh quyÕt to¸n M« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ tæ chøc trùc tuyÕn C«ng ty ®Õn ®éi (chñ nhiÖm c«ng tr×nh) : C«ng tr×nh d­íi 5 tû th× giao kho¸n trän gãi cho ®éi tr­ëng chñ nhiÖm c«ng tr×nh. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh ho¹t ®éng nh­ mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt vÒ chÊt luîng vµ tiÕn ®é, an toµn lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C«ng tr×nh trªn 5 tû, C«ng ty thµnh lËp c«ng tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh ph¸t huy kh¶ n¨ng, quyÒn h¹n vµ quyÒn lîi cña m×nh. T¹i c¸c c«ng tr×nh lín nh­ trung t©m b¸o chÝ quèc tÕ 37 Hïng V­¬ng, trung t©m giao dÞch quèc tÕ H2 L¸ng H¹, C«ng ty thµnh lËp c¸c ®éi chuyªn s©u nh­ ®éi méc, ®éi s¾t...C«ng ty chØ ®¹o giao ban hµng ngµy, hµng tuÇn nh»m kÞp thêi gi¶i quyÕt mäi yªu cÇu phôc vô cho tiÕn ®é. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm : Héi ®ång qu¶n trÞ; Ban kiÓm so¸t; Gi¸m ®èc; C¸c phã gi¸m ®èc; KÕ to¸n tr­ëng; Phßng tæ chøc hµnh chÝnh; Phßng khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý dù ¸n; Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n; Phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu. Héi ®ång qu¶n trÞ (5 thµnh viªn) : Lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn môc ®Ých vµ quyÒn lîi cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh, qu¶n lý C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ : Giao nhËn thÇu, thanh lý, bµn giao c¸c c«ng t×nh cho bªn A. Ban kiÓm so¸t ( 3 thµnh viªn ) : Cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ghi chÐp sæ s¸ch vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c phã gi¸m ®èc : Lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®­îc ph©n c«ng mét sè c«ng viÖc cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸c nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng mÆt ®­îc ph©n c«ng. KÕ to¸n tr­ëng vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ trong toµn bé c«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý dù ¸n : Thùc hiÖn ch¨c n¨ng qu¶n lý dù ¸n ®èi víi c¸c cån tr×nh cña c«ng ty; LËp biÖn ph¸p thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh vÒ tiÕn ®é biÖn ph¸p kü thuËt, gi¸m s¸t chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh, lËp hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh... Phßng kinh doanh XuÊt nhËp khÈu : §©y lµ phßng míi thµnh lËp víi chøc n¨ng t×m kiÕm vµ tæ chøc tiÕn hµnh c«ng viÖc XuÊt nhËp khÈu bao gåm hµng ho¸, lao ®éng vµ XuÊt nhËp khÈu x©y dùng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Theo giâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, cïng víi ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt vµ tuyÓn chän nh©n viªn. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ v¨n th­, l­u tr÷ hè s¬ tµi liÖu cña C«ng ty vµ tiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n giÊy tê kh¸c. IV. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m. §¬n vÞ : ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng tµi s¶n 11.304.453.372 20.618.809.987 30.274.523.618 Tµi s¶n l­u ®éng 10.254.085.943 19.169.632.371 28.017.080.987 Tµi s¶n cè ®Þnh 1.050.367.429 1.449.177.616 2.257.442.631 Nî ph¶i tr¶ 8.873.716.785 14.120.144.245 23.069.731.520 Vèn chñ së h÷u 2.430.736.587 6.498.665.742 7.177.792.098 Doanh thu 16.253.066.351 54.368.686.816 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 489.355.294 1.672.863.167 Lîi nhuËn sau thuÕ 428.185.882 1.271.376.007 Tõ khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, ban ®Çu C«ng ty VINACONEX 6 ®· tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n th¨ng trÇm nh­ng C«ng ty nhanh chãng cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. HiÖn nay c¶ n­íc nh­ mét “c«ng tr­êng x©y dùng khæng lå”, rÊt nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh quy m« ®ang ®­îc x©y dùng. Trong t­¬ng lai sÏ cßn cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng tr×nh quy m« hiÖn ®¹i, ®ßi hái c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng rÊt cao. C«ng ty VINACONEX 6 qua c¸c ®ît tæng kÕt cña toµn tæng c«ng ty lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao.§iÒu nµy cßn ®­îc thÓ hiÖn b¨ng viÖc c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu ngµy cµng nhiÒu, thÓ hiÖn vÞ trÝ vµ uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng cao.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty công ty VINACONEX 6.DOC
Luận văn liên quan